Enea Data AB (publ) Årsredovisning 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enea Data AB (publ) Årsredovisning 2001"

Transkript

1 Enea Data AB (publ) Årsredovisning 2001 static int create_socket(void) { static const SIGSELECT reply[] = {1, INET_IF_UP_REPLY}; union SIGNAL *sig; PROCESS pid; int sd; /* Create UDP socket. */ if ((sd = socket(af_inet, SOCK_DGRAM, 0)) == -1) { return -1; } /* Get process id of OSE INET. */ hunt("ose_inet", 0, &pid, 0); /* Wait for the first interface to come up (max 500 ms). */ sig = alloc(sizeof(struct InetIfUp), INET_IF_UP_REQUEST); strcpy(sig->up.ifname, "*"); send(&sig, pid); sig = receive_w_tmo(500, (SIGSELECT *)reply); if (sig == NULL) { close(sd); return -1; } free_buf(&sig); return sd; }

2 Innehåll 2 Enea i korthet 3 Året i sammandrag 4 VD har ordet 7 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 9 Organisation 10 Enea Realtime 12 OSE Systems 14 Enea TekSci 15 Enea Business Software 16 Enea Training 17 Personal och miljö 19 Ledande befattningshavare 20 Styrelse och revisorer 21 Styrelsens arbetsordning 22 Fem år i sammandrag 24 Förvaltningsberättelse 25 Resultaträkning 26 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 29 Redovisningsprinciper 30 Noter 34 Revisionsberättelse Enea presentation Eneakoncernen erbjuder produkter, tjänster och utbildning till system- och produktutvecklare inom främst kommunikation och säkerhetskritiska tillämpningar samt övrig industri där hög kvalité är väsentlig. Vi har över 30 års erfarenhet och vårt koncept inom realtidssystem bidrar till en snabb och säker produktutveckling för våra kunder med avancerade tillämpningar. Eneas världsledande realtidsoperativsystem OSE är idag kärnan i många data- och telekomleverantörers produkter. Koncernen, som idag omfattar 850 anställda, finns förutom i Sverige med huvudkontor i Täby, i Finland, Tyskland, Frankrike, England, Japan samt i USA. Vision BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 8 maj 2002, kl på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby. Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast den 26 april Deltagande skall dessutom anmälas till Enea Data AB senast tisdagen den 30 april Anmälan kan ske på telefon eller skriftligt till Enea Data AB, Box Täby, Sweden. UTDELNING Styrelsen och verkställande direktören föreslår ingen utdelning för år UTDELNINGSPOLICY Aktieutdelningen skall motsvara 25 procent av vinsten efter skatt. RAPPORTTILLFÄLLEN Interimsrapport för första kvartalet: 3 maj 2002 Interimsrapport för andra kvartalet: 9 augusti 2002 Interimsrapport för tredje kvartalet: 8 november 2002 Bokslutskommuniké för 2002: 7 februari 2003 Enea är den världsledande leverantören av pålitliga lösningar baserade på realtidsteknologi och avancerad middleware. Huvudmarknaden är system- och produkttillverkare inom kommunikation och säkerhetskritiska tillämpningar samt övrig industri där tillförlitig programvara och hög kvalité är väsentlig. Enea levererar plattformar och komponenter försedda med egenutvecklade realtidsmotorer liksom kompletta ramverk och tillhandahåller utvecklingstjänster och utbildning. Genom egen utveckling av produkter och lång konsulterfarenhet tillhandahåller Eneakoncernen en stor mängd experter inom inbyggda system och avancerade ramverk liksom utvecklingsverktyg och processer. Genom en stark marknadsnärvaro och ett mycket gott rykte sedan mer än 30 år är Enea förstahandsval både som leverantör och arbetsgivare. Sammandrag 2001 Nettoomsättningstillväxt i koncernen 5% Koncernens resultat efter skatt 212 MSEK Omstrukturering av OSE-koncernen till att bli USA-baserad Förvärv av Polyhedra Plc PRODUKTION: FOTO: JENNY HALLENGREN TRYCK: LJUNGLÖFS I MARS, 2002

3 Året i sammandrag Eneas Affärsidé Eneas mål Eneas strategi 3 Enea skall märkbart bidra till våra kunders framgångar genom att leverera produkter i världsklass likasom tjänster och systemlösningar inom områdena: realtidsoperativsystem realtidssystemutveckling affärsstödjande IT-lösningar KONSULTVERKSAMHETEN Bli erkänd som marknadsledande på valda geografiska marknader Uthålligt rörelöseresultat på minst 10 procent En tillväxt lika stor eller större än marknaden PROGRAMVARUVERKSAMHETEN (OSE) Bli erkänd som den främsta leverantören i världen av realtidsoperativsystemsprodukter på kommunikationsmarknaden Långsiktigt skall verksamheten bedrivas med en uthållig rörelsemarginal på minst 20 procent Eneas strategi för att uppnå sina mål är: Fortsatt koncentration på marknaderna för kommunikation och tillförlitliga system Etablera och underhålla partnerskap och nära relationer med kunderna Att vara en arbetsgivare med mänskliga värderingar som erbjuder kompetensutveckling med hög kvalitet inom spetsteknik Decentraliserad styrning för att skapa starka lokalkontor Nettoomsättning Rörelseres. exkl gw avskrivningar Rörelseres. inkl gw avskrivningar Res. efter finansnetto (MSEK) Utfall Pro forma Utfall Pro forma Utfall Pro forma Utfall Pro forma Januari December Enea Realtime* 373,5 353,2 7,7 48,4-1,5 40,8 5,7 38,7 Enea Business Software 165,5 167,9 21,0 1,5 23,7 4,2 25,5 5,1 Enea TekSci** 182,9 141,1 16,1 12,7 16,1 12,7 17,2 12,5 Konsultelimineringar 9,8 14,0 Konsultrörelsen 712,1 648,3 2,8 59,6 9,0 49,4 14,0 46,2 OSE Systems *** 228,7 252,1 219,8 50,8 229,9 50,8 237,1 57,3 Mb, övr företag, elim, gw 55,3 52,9 9,1 36,7 10,6 19,1 19,9 38,5 Enea-koncernen 885,5 847,4 207,9 45,6 249,5 17,7 231,2 27,4 Rörmarg. exkl gw avskrivningar Rörmarg. inkl gw avskrivningar Nettomarginal % (%) Utfall Pro forma Utfall Pro forma Utfall Pro forma Januari December Enea Realtime* 2% 14% 0% 12% 2% 11% Enea Business Software 13% 1% 14% 2% 15% 3% Enea TekSci** 9% 9% 9% 9% 9% 9% Konsultrörelsen 0% 9% 1% 8% 2% 7% OSE Systems *** 96% 20% 101% 20% 104% 23% Enea-koncernen 23% 5% 28% 2% 26% 3% * Enea Epact AB ingår from ** From *** OSE Group inkl Polyhedra fr o m Eventuella summeringsdifferenser beror på avrundning. Rörelseresultat, MSEK Medeltal anställda, antal Rörelsemarginal, % Nettoomsättning

4 Vd har ordet 2001 Ett förändringarnas år 4 Ola Berglund VD, Enea Data AB Omvärlden Året som gått har varit ett förändringarnas år ur många aspekter. Företag verksamma inom telekomområdet har upplevt en kraftigt vikande marknad runt om i världen. Första kvartalet 2001 präglades av en mycket stor efterfrågan på konsulttjänster såväl i Sverige som i USA. Denna situation förändrades snabbt i Sverige under andra kvartalet och efterfrågan låg sedan kvar på en lägre nivå under resten av året. Efterfrågan i USA försvagades inledningsvis i lugnare takt, för att hastigt försämras i september. Kunderna har visat fortsatt mycket stort förtroende för Enea och vi behåller eller förstärker de allra flesta av våra positioner på marknaden. Den globala marknaden för realtidsoperativsystem har också förändrats i snabb takt under 2001.På en marknad som försvagats under hela året har Enea med OSEprodukterna tagit marknadsandelar och stärkt sin position, även om det medfört stora förluster i verksamheten. Förlusterna beror på att vi var dimensionerade för stark tillväxt med åtföljande höga fasta kostnader. Enea år 2001 Efter trettiotre år, varav de trettiotvå första lönsamma med ständig tillväxt, redovisar vi för första gången en förlust. Under året har vi anpassat kostnaderna inom hela verksamheten till lägre intäkter än planerat, vilket har inneburit personalminskningar inom flera områden och i alla länder där vi är etablerade. En av de viktigaste händelserna under året var det förtroende Ericsson gav oss när det gäller operativsystem till tredje generationens mobiltelefoner. Affären visar att vår

5 Vd har ordet 5 tekniska kompetens alltjämt ligger i topp och att våra OSEprodukter ligger i framkant för telekom-tillämpningar. Kraven på operativsystemet till tredje generationens telefoner är betydligt tuffare än de krav som andra generationens telefoner (GSM) ställer. OSE-produkternas spridning i världen kan komma att öka kraftigt i och med Ericssons ambitioner att licensiera denna plattform till andra telefontillverkare. Inom Enea Business Software har vi omstrukturerat verksamheten för att anpassa oss till en vikande marknad och för att skapa förutsättningar för framtida lönsamhet, men också för att fokusera på de områden där vår möjlighet att addera värde till kunderna är som allra störst. I samband med denna omstrukturering utsågs också Juha Juslin, som haft ledande befattningar inom koncernen sedan 1976, till ny VD. Han avlöste Hans Wirfelt som varit tillförordnad VD sedan slutet av år Mot slutet av året kunde vi glädjande uppleva flera framgångar på marknaden, bland annat ett komplett utvecklingsåtagande för en e-handelsplattform till ett företag i biltillbehörsbranschen. I februari 2002 efterträdde Peter Johansson Erik Waesterberg som VD för Enea Realtime. Aktiekursen Aktiekursens utveckling under året har varit turbulent med tvära kast både upp och ned, men med en total nedgång under året på 86 procent. Ser man utvecklingen i ett längre perspektiv har aktiekursen under de senaste fem åren (1/1 97 till 1/1 02) stigit med 203 procent. Aktier har under året emitterats för att användas till förvärvet av Polyhedra Plc.

6 Vd har ordet 6 Enea som arbetsgivare Under året har vi upplevt en kraftig omsvängning på arbetsmarknaden. I början av året var kampen hård om de bästa konsulterna, men under slutet av året fanns ett överskott av kompetent personal. Vi minskade våra rekryteringsambitioner kraftigt under andra halvåret 2001, men vi har vinnlagt oss om att behålla vårt goda rykte på arbetsmarknaden. I de personalminskningar vi genomfört har vi månat om en god relation med alla som tvingats lämna Enea, dels för att det stämmer med våra grundläggande värderingar, dels för att vi vet att det är av största vikt så snart vi börjar rekrytera igen. Enea som leverantör Trots de stora förändringar den svenska konsultmarknaden har genomgått under året är Enea fortfarande den trygga leverantören av de bästa lösningarna för våra kunder. Det är detta vi brinner för. Vi tror på ett nära samarbete med våra kunder och att vara den partner våra kunder behöver för att kunna stärka sin konkurrensförmåga. Vårt goda rykte som trygg leverantör av kundnytta bygger på att vi genom åren lagt stor möda på att rekrytera de bästa krafterna på marknaden och att satsa på de anställda genom personlig utveckling och ständig fortbildning. Det förtroendekapitalet kan bara upprätthållas med samma noggranna urvalsprocess och samma långsiktiga kompetensutveckling som vi alltid haft i Enea. Våra kunder förlitar sig på det. Vår fortsatta framgång bygger på det. Vi tror att de kraftiga förändringarna på marknaden kräver en tydligare specialisering och differentiering. Som exempel på detta kan nämnas OSE-produkterna som är speciellt väl lämpade för de mest krävande telekomtillämpningarna och andra system med mycket höga krav på pålitlighet och tillgänglighet. Ett ytterligare exempel är vår förmåga att åta oss kompletta utvecklingsuppdrag i vår konsultverksamhet, som systemleverantör snarare än som resursförstärkning. Enea strävar efter en världsledande position på telekom-marknaden för realtidsprodukter och därtill hörande systemlösningar. Detta medför att det är av yttersta vikt att arbeta nära våra nyckelkunder på telekom-marknaden, de världsledande tillverkarna av telekom- och datakomutrustning. Förvärvade bolag Under året har vi förvärvat Polyhedra Plc., ett brittiskt företag som tillför världsledande databasteknologi till vår OSEproduktfamilj. Detta tillskott i produktfamiljen innebär att vi kan erbjuda mer kompletta lösningar för tillämpningar som kräver högsta möjliga tillgänglighet, till exempel mobiltelefonisystem. De under 2000 förvärvade bolagen Enea TekSci och Enea Epact har under det gångna året fortsatt att utvecklas väl. I Linköpingsområdet stärker Enea Epact sin ställning som den ledande leverantören av kvalificerade utvecklingstjänster på realtidsområdet och lönsamheten är fortsatt stabil. Enea TekSci har under året mycket framgångsrikt parerat nedgången på telekom-marknaden med stora marknadsframgångar inom andra områden som kräver mycket tillförlitlig programvara, även om året slutade med en kraftig avmattning inom hela den amerikanska konsultmarknaden. Lönsamheten inom Enea TekSci är fortsatt stabil. Framtidsutsikter Vi förutser att 2002 kommer att präglas av fortsatt återhållsamhet hos våra kunder, åtminstone fram till sommaren. Efter sommaren är marknadsutvecklingen svårare att förutse. Vi förväntar oss en fortsatt mycket god konkurrensförmåga för våra OSE-produkter på den globala marknaden, en konkurrensförmåga som tar sig uttryck i ytterligare ökade marknadsandelar för realtidsoperativsystem för telekom och datakom. Vidare förväntar vi oss att vår strävan att erbjuda mer kompletta åtaganden som systemleverantör skall stärka kundrelationerna ytterligare. Under 2002 kommer förstärkning av kassaflödet prioriteras högt. Jag vill avsluta med att förmedla min starka tro på Enea, baserad på vårt stora kunnande, våra ledande produkter, relationen till våra framgångsrika kunder och sist men inte minst våra engagerade och hängivna medarbetare. Ola Berglund VD, Enea Data AB

7 Enea-aktien ÄGARFÖRHÅLLANDEN PER 31 DECEMBER 2001 Antal aktieägare Procentuell andel av Ägarkategorier aktiekapital och röster Utländska ägare 18,5 Svenska ägare 81,5 varav Institutioner 14,8 Aktiefonder 10,4 Privatpersoner inkl fåmansbolag 56,2 ÄGARKAPITAL Aktie Antal aktier Antal röster Kapital (KSEK) 1 januari Nyemission December Bolaget Polyhedra Plc förvärvades under våren. Förvärvet finansierades huvudsakligen med en riktad nyemission på 42 MSEK. Procentuell andel av Ägarkategorier Antal aktier aktiekapital och röster 10 största enskilda ägare Nordea fonder ,9 Skandia ,6 Lindberg Per ,3 Robur fonder ,2 Capital Group fonder ,5 Svensk Industriförening ,7 Nordea Livförsäkring ,4 Nordea pensionsstiftelse ,0 Waldén Kim ,0 Håkan Hemmingsson ,9 Summa 10 största ägare ,8 Övriga ,2 Totalt ,0 Framtida möjlig utspädning från optionsprogram TO2 (lösenkurs 106,04 SEK) ,9 Totalt En extra bolagsstämma den 7 januari 2002 beslutade enhälligt att emittera aktier i avsikt att reglera utfästelser givna vid tidigare företagsförvärv. Det totala antalet aktier ökade med aktier (varje aktie à nominellt 5 öre) och aktiekapitalet ökade därmed med 46 KSEK. ENEA-AKTIEN Vinst per aktie efter avdrag för schablonskatt (SEK) 0,95 0,11 0,21 0,16 0,13 Vinst per aktie efter full utspädning (SEK) 0,95 0,11 0,19 0,15 0,13 Eget kapital per aktie (SEK) 3,19 4,18 0,99 0,72 0,58 Eget kapital per aktie efter full utspädning (SEK) 3,19 3,91 0,92 0,67 0,58 Utdelning per aktie (SEK) 0,00 0,05 0,05 0,04 0,04 Börskurs per (SEK) 5,45 37,60 26,20 6,92 3,20 P/E-tal neg Kurs/eget kapital (%) Tidigare år har justerats med anledning av split 1: och 1: Aktien Afv Generalindex Eget kapital/aktie (SEK) Vinst per aktie efter avdrag för schablonskatt (vä) SEK SEK ,0 0, ,0-0,5 3 JAN 01 FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN 02 Aktien Afv Generalindex Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) FEB (c) SIX (c) SIX 0-1,

8 Affärsområden Eneakoncernen 8 Enea Data AB Enea Data AB (säte i Täby) är moderbolaget och äger alla aktier i dotterbolagen. Koncernledningen och hanteringen av ägarfrågor sköts här. Enea TekSci Enea TekSci (huvudkontor i Phoenix, Arizona, USA) tillhandahåller konsulter av världsklass inom området tillförlitliga dataprogram för realtidssystem. Marknader: USA Branscher: Telekommunikation, flyg- och rymdindustri. Enea Realtime Enea Realtime (huvudkontor i Täby) är en ledande leverantör av systemutveckling, konsulter och utbildning för utvecklare och tillverkare av produkter baserade på realtidsteknik. Marknader: Skandinavien Branscher: Data- och telekommunikation, bil- och försvarsindustri, tillverkning och medicin. Enea Business Software Enea Business Software (huvudkontor i Stockholm) erbjuder state of the art konsulttjänster och affärstödjande ITlösningar. Marknader: Sverige Branscher: Hälso- och sjukvård, industri, bank och finans, medicin. OSE Systems OSE Systems (huvudkontor i San José, Californien, USA) utvecklar och marknadsför realtidsoperativsystemet OSE med verktyg för utveckling och testning. OSE tillhandahåller lösningar till sina kunder som tillåter dem att tekniskt urskilja sig från sina konkurrenter och att förkorta tiden till marknaden. Marknader: USA, Asien, Europa Branscher: Data- och telekommunikation, bil- och flygindustri och tillverkningsindustri. Enea Training Enea Training (Täby) erbjuder utbildning inom Eneas kompetensområden både i öppna kurser och som kundanpassad utbildning. Marknader: Sverige, USA,Tyskland Branscher: Data- och telekommunikation, bil- och försvarsindustri, tillverkning och medicin.

9 Organisation Eneakoncernen 9 Storbritannien Japan USA OSE Systems Frankrike Enea Epact Enea Training Tyskland Polyhedra Sverige Enea Realtime Enea Business Software Enea Redina Enea Teksci Enea Data När du utvecklar en strategi tvärs över en organisation för att skapa den optimala lösningen för kunden måste du ofta tänka i vidare banor och det är här som den globala funktionen kommer in, säger Gunnar Holmen. Globalt kundansvarig I början av 2001 introducerades funktionen Nyckelkundansvarig på Eneas koncernledningsnivå. Syftet är att ytterligare stärka och utveckla relationen med företagets nyckelkunder. Under januari tillträdde Gunnar Holmen befattningen som Globalt kundansvarig. Gunnar Holmen förde med sig viktiga erfarenheter genom sina tidigare motsvarande uppdrag inom såväl halvledar- som programvaruindustrier. Uppdraget går ut på att agera som Eneas ambassadör och samtidigt fungera som fokalpunkt för Eneas nyckelkunder. Lika viktigt är det att dra nytta av de synergier inom Eneakoncernen, som i slutänden tillför värde till kundernas egen konkurrenskraft på marknaden. När du utvecklar en strategi tvärs över en organisation för att skapa den optimala lösningen för kunden måste du ofta tänka i vidare banor och det är här som den globala funktionen kommer in, säger Gunnar Holmen.

10 Enea Realtime Väl förberedd att möta nya krav 10 Återblick 2001 Efter en bra inledning med ett mycket bra första kvartal 2001, ändrades situationen dramatiskt i april för de svenska konsultföretagen. Förändringen från en marknad med mycket hög efterfrågan till en med mycket låg efterfrågan gick snabbt. Det här berodde delvis på att företag inom telekomsektorn lade ned ett antal stora projekt och att behovet då för extern experthjälp minskade avsevärt. Många erfarna ingenjörer blev även uppsagda i den här processen vilket förändrade läget på personalmarknaden. Detta gjorde det möjligt för kunder inom andra branscher att anställa personer som tidigare inte var tillgängliga, vilket innebar ett minskat behov av konsulter. Ett resultat av denna förändring av marknaden är att kunderna nu fokuserar ännu mer på sin kärnverksamhet, samtidigt som de strävar efter att minska antalet leverantörer. Enea Realtime är väl förberett för att möta dessa nya behov från marknaden, då vi har såväl djupet som bredden och kan allt från att agera som expertrådgivare till att ta ansvar för ett komplett utvecklingsprojekt. ENEA REALTIME Affärsidé: Enea Realtime AB tillhandahåller tjänster och utbildning inom utveckling av realtidsystem till industriföretag som bedriver produktutveckling för kommersiella marknader. Mål: Att i Europa bli ledande inom tjänster för realtidsmarknaden. Antal anställda: 398 Erik Waesterberg Enea Realtime Kvalificerade tjänster för utvecklingsavdelningar Enea Realtime erbjuder kvalificerade tjänster till utvecklingsavdelningar på såväl stora som små företag. Våra kunder är de som ligger i teknikens framkant och konkurrerar med de mest avancerade produkterna. Vår strävan är att fungera som en partner till våra kunder och erbjuda kompletterande expertkunskaper som passar väl in i deras värdekedja. Norden är vår huvudmarknad men med globala företag som kunder måste vi även kunna erbjuda våra tjänster lokalt där behoven finns. I Europa åstadkommer vi detta med egna konsulter i samarbete med kompetenta partners på de lokala marknaderna.i USA samarbetar vi med vårt systerföretag Enea TekSci. Vår styrka ligger i att både kunna agera på internationella marknader men ändå dra fördel av den lokala närheten.vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster från utveckling av hårdvara och mjukvara både för inbyggda så väl som öppna realtidssystem till test, installation och utbildning. Vi vårdar de långsiktiga relationerna till våra kunder och vi är mycket flexibla. Våra kundprojekt kan vara allt från några timmars experthjälp till ett totalåtagande där alla våra affärsområden är involverade. Vi arbetar med alla kunder som har höga krav på tillförlitlighet och stabilitet, men vi fokuserar på följande marknadssegment: Service sektor Övrig industri Telekom & Datakom Försvar Fordon Medicin Tjänster och kompetensområden Enea Realtime erbjuder sina kunder systemlösningar, vilket innebär allt från expertkunskaper till helhetsåtaganden där även utbildning kan ingå. Vi arbetar alltid nära kunderna och vår målsättning är att ha långsiktiga relationer med dem. Kundnyttan med att arbeta med Enea Realtime skall vara friheten att kunna koncentrera sig på kärnverksamheten och kliva högre upp i FoU-värdekedjan. Vi är experter på realtidsteknik, med följande kompetensområden: Electronics design Communication design Real-time operating systems Open systems design Embedded systems design Test and verification Representativa kunder: Ericsson, Nokia, Atlas Copco, Saab, Siemens, Bombardier,Volvo,Tetra Pak. Nettoomsättning Enea Realtime 42 % Tar ansvar för utveckling, support och underhåll av plattformar Enea Realtime har sedan många år satsat på en roll som leverantör av realtidsplattformar.en realtidsplattform består av en mängd programdelar och ibland även hårdvara som tillsammans utgör en bas för kundernas produktutveckling.

11 Enea Realtime Kunderna sparar både tid och pengar genom att använda samma plattform till många olika produkter och genom att köpa plattformen från en specialiserad leverantör kan man själva koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Plattformsverksamheten hänger starkt samman med Enea Realtimes kunskap inom realtidsoperativsystem (RTOS). Ibland har kunderna behov av specialiserade delar i plattformen som inte finns som standardprodukter för det RTOS man valt. Då kan de vända sig till Enea Realtime, som Peter Johansson utvecklar specialprodukten. Vi tar ansvar för att den passar ihop med övriga RTOS-produkter och med kundens egna program- och hårdvarudelar. Vi erbjuder kunden support och underhåll av hela plattformen. Idag kan Enea Realtime erbjuda unika plattformslösningar för de mest skiftande tillämpningarna. Telematik högaktuell teknik En högaktuellt teknik speciellt inom fordonsområdet är telematik med vars hjälp fordonstjänster för främjande av säkerhet, produktivitet, rörlighet och bekvämlighet kan erbjudas. Enea Realtimes kunskapsbas inom tele- och datakomindustrin kan nu överföras till fordonsindustrin, där telematik och nya avancerade styrsystem ställer höga krav på prestanda, säkerhet och tillförlitlighet.tillsammans med OSE Systems kan vi leverera kompletta lösningar med både avancerad hårdvara, moderna programvarukomponenter och verktyg. Framtiden möjligheter och hot Att ta över som VD för Enea Realtime i den marknadssituation som råder nu är en stor utmaning. När efterfrågan är låg går utvecklingen av marknaden mycket snabbare än i en situation med överefterfrågan. Bland annat sker en tydlig uppdelning i bodyshops och systemleverantörer. Enea Realtime har länge arbetet mot en tydlig leverantörsroll och välkomnar förändringen, även om marknaden kortsiktigt är kärv. Vi har en tydlig roll på marknaden, långa kundrelationer och den infrastruktur som krävs för att tillhöra de främsta bland systemleverantörerna. Det finns ingen konkurrent på den nordiska marknaden som har bättre kompetens och erfarenhet av realtidsteknologi än Enea Realtime. Vi ser åtskilliga tecken på en tilltagande mängd utkontrakteringsuppdrag från våra kunder, något som väl stämmer överens med Enea Realtimes inriktning.vi kommer att ytterligare fokusera på att erbjuda helhetslösningar där vi kan ta ansvar från idéstadiet till utveckling av färdig produkt och även ta hand om produktansvar med förvaltning, underhåll och support åt våra kunder. Exempel på denna typ av satsning är våra testhus- och designhuserbjudanden. Testhus - ett erbjudande att svara för kundens testverksamhet Under året har vårt testhuserbjudande rönt stor framgång. Tjänsten innebär att Enea Realtime erbjuder sig att svara för hela eller delar av kundens testverksamhet inom systemutvecklingen. Enea Realtime har en erkänd kompetens inom testområdet och väl utvecklade egna testprocesser och kan därigenom erbjuda kunden trygg avlastning av en stor del av utvecklingsarbetet, utan att inkräkta på kundens kärnverksamhet. Enea Realtime kan svara för att utveckla, underhålla och supporta de testmiljöer som erfordras för att testa kundens system. Vi åtar oss också att utveckla, utföra och underhålla de tester som kundens produkt skall utsättas för. Designhus utveckling med totalansvar Detta är ytterligare en satsning inom Enea Realtime som haft stor framgång.vi kan nu erbjuda ett komplett designhus för utveckling av ASIC-kretsar, väl utrustat med de utvecklings- och testverktyg som behövs och med avtal med viktiga partners. Kunden slipper därigenom omfattande investeringar i verktyg och kompetens. Vårt designhus kan även ta totalansvar för utveckling, underhåll, support och leverans av produkter och system, med vitt skilda tekniska lösningar och ämnade för skiftande tillämpningar. Jag är övertygad om att med den samlade spetskompetens och erfarenhet, som ger både djup och bredd i verksamheten, kommer Enea Realtime inte bara klara sig ur denna tuffa marknadssituation utan även stå starkare än någonsin med sitt utbud och sin känsla för vad kunden verkligen behöver. Peter Johansson VD, Enea Realtime 11

12 OSE Systems OSE Systems prestanda och tillförlitlighet 12 Ett realtidsoperativsystem (eng: Real Time Operating System RTOS) är vanligtvis osynligt för användaren trots att det tjänar som en viktig del i de miljontals produkter som på ett eller annat sätt påverkar vårt dagliga liv. Vare sig det styr flygplan, medicinsk utrustning eller en mobiltelefon så agerar ett RTOS lika kraftfullt som osynligt i de apparater som vi omger oss med. Kompromisslös prestanda och tillförlitlighet är viktiga kännetecken inte bara för ett högkvalitativt realtidsoperativsystem; de är också kännetecknen för OSE Systems. Nummer två på världsmarknaden I rapporten Embedded Development Tools and RTOSs: World Markets, User Perspectives and Strategic Issues, från Electronic Market Forecasters 2001, rankas OSE System som tvåa på världsmarknaden för realtidsoperativsystem sett till försäljningsvolym. Vår stabila marknadsposition fortsätter att dominera tele- och datakommunikation och den trådlösa- och säkerhetskritiska arenan, medan vi satsar vidare på nya marknader som bil- och övrig industri. Då den trådlösa världen fortsätter att utvecklas är OSE bra positionerat för att stödja de viktigaste tillverkarna av nät och mobiltelefoner för den nuvarande (2,5G) och den kommande (3G) generationens teknik.trots att tekniken erbjuder stora möjligheter så tror jag att den höga kostnaden för deras inträde ENEA OSE SYSTEMS Affärsidé: OSE Systems är det tekniska ledaren av realtidsoperativsystem (RTOS) och utvecklingsverktyg för distribuerade och feltoleranta tillämpningar. Oberoende undersökningar har indikerat att OSE placerar sig som nummer två av RTOS i försäljning på världsbasis (Electronic Market Forecasters: Mål: Bli erkänd som nummer ett av leverantörer av realtidsopertivsystem till kommunikationsmarknaden med en uthållig rörelsemarginal på minst 20 procent. Antal anställda: 172. Representativa kunder: Atlas Copco, Boeing NA, Bombardier, Ericsson, GM, Nokia, Siemens,Volvo. Nettoomsättning OSE 26 % Mike Dager på marknaden kommer att göra det svårt för många tillverkare att nå lönsamhet. Komplexiteten hos produkterna växer exponentiellt samtidigt som konsumenterna förväntar sig fortsatta låga priser på standardprodukter. Detta utgör en utmaning för tillverkarna som OSE kan tillfredställa med sin teknik och kostnadsanpassade lösningar. Baserad på framgång: ansvarsfull tillväxt Vår ledning, våra chefer och anställda uppskattade verkligen att rankas som nummer två i Electronic Market Forecasters 2001 report. Men i stället för att utnyttja framgången till maximal tillväxt fokuserar vi på fortsatt utveckling av våra kärnvärden: kundsupport i världsklass, investeringar i forskning och utveckling och innovativa lösningar som hjälper våra kunder att komma först ut på marknaden. Dessa värden baseras på mer än ett decenniums nära samarbete med våra kunder och deras skiftande behov. I samklang med våra marknadsledande kunder fortsätter vi att utveckla våra marknader i USA, Europa och Asien. Detta sker dock i en relativt återhållsam takt, väl medvetna om behovet av hänsyn till den för närvarande svaga marknadsutvecklingen. Det förändrade ekonomiska landskapet skapar emellertid möjligheter för OSE Systems att visa att man inte bara är tekniskt ledande utan att man även är det affärsmässigt säkraste valet av plattform för utveckling av inbyggda system. Våra avancerade produkter tillsammans med våra ansvarsfulla affärsmetoder erbjuder våra kunder långsiktiga och väl underhållna lösningar för många år framöver. Förändringar och möjligheter: att möta utmaningarna Jag tog över som VD för OSE Systems i maj efter att ha varit ansvarig för OSE Systems verksamhet i USA sedan Jag blev VD under ett år med stora utmaningar för OSE Systems liksom för dess kunder, partners och konkurrenter i högteknologifallet. Den vikande marknaden slog till mot oss medan vi fortfarande befann oss i utvecklingen av vår produktportfölj.våra snabba omprioriteringar med påföljande kostnadsnedskärningar visar på en utomordentlig laganda och vår organsiations förmåga att hantera motgångar och visa positiva resultat.

Enea Data AB Årsredovisning 2003

Enea Data AB Årsredovisning 2003 Enea Data AB Årsredovisning Innehåll 4 6 7 8 1 12 14 15 16 17 18 2 21 23 24 26 27 28 3 35 Året i sammandrag Eneaaktien Affärsidé, mål och strategi VD har ordet Enea Embedded Technology Enea Systems Medarbetare,

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9 Årsredovisning 1999 INDEX 03. Kort om 1999 04. VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication

Läs mer

Året som gått SID 3. Kommentar från VD SID 4 5

Året som gått SID 3. Kommentar från VD SID 4 5 Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Året som gått SID 3 Nyckeltal och viktiga händelser under 2002 och 2003 för Cybercom och i världen runt omkring. Kommentar från VD SID 4 5 Mats Alders, VD och koncernchef i

Läs mer

Innehåll. Ekonomisk Rapportering

Innehåll. Ekonomisk Rapportering Innehåll 3 Året i sammandrag 4 Prevas värden på framtidens marknad 6 Lennart Ekdal ställer VD och grundare mot väggen 9 IT-konsult verksamheten 9 Medarbetare 10 Medarbetare med höga förväntningar 11 Affärsområden

Läs mer

HiQ ÅRSREDOVISNING 2014

HiQ ÅRSREDOVISNING 2014 HiQ ÅRSREDOVISNING 2014 Lars Stugemo, VD och koncernchef, HiQ Med sinnen för en ny tid 2 mars 2015 Under 2014 omsätter HiQ 1 378,8 Mkr. Rörelseresultatet uppgår till 147,4 Mkr. Vi har ett starkt kassaflöde

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Prevas årsredovisning 2002. Årsredovisning 2002

Prevas årsredovisning 2002. Årsredovisning 2002 Årsredovisning 2002 Innehåll Året i sammandrag............... 3 VD har ordet.................. 4 5 Prevasaktien.................. 6 7 Affärsidé, vision och strategi......... 8 Marknad och konkurrens...........

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen över, på användarnas villkor. Ända sedan starten 1985

Läs mer

Innehåll ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2004 1

Innehåll ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2004 1 ÅRSREDOVISNING 2004 Innehåll Brev från verkställande direktör och koncernchef 2 Verksamhetsöversikt 4 Femårsöversikt 8 Aktieinformation 10 Brev från styrelsens ordförande 15 Förvaltningsberättelse (reviderat)

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

Innehållsförteckning. Proact i korthet. Årsstämma 2014

Innehållsförteckning. Proact i korthet. Årsstämma 2014 årsredovisning 2014 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Vision, affärsidé och mål 4 Strategi 5 Erbjudande 6 Medarbetare 10 Hålbarhet, miljö och affärsetik 11 Aktien 12 Bolagsstyrningsrapport 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innovation for Growth

Innovation for Growth Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Innovation for Growth ÅRET I KORTHET Viktiga händelser under året satsar internationellt Under första halvåret 2010 öppnade Prevas nya kontor i Bangalore, Indien och

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

UNIFLEX AB. Årsredovisning

UNIFLEX AB. Årsredovisning Årsredovisning UNIFLEX AB 2010 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 årsredovisning 1998 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra. INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Fem argument för att investera i Doro 2

Fem argument för att investera i Doro 2 Årsredovisning 2010 Doro skapar värden genom att utveckla de bästa telekomprodukterna för den växande andelen äldre bland världens befolkning. Försäljningen 2010 ökade med 28,5 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Verksamhetsberättelse

Innehåll. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Verksamhetsberättelse Seco Tools Årsredovisning 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse Koncernchefen har ordet 1 Affärsidé, vision, strategier och mål 4 Seco Tools-aktien 6 Verksamhet 8 Produkter och tjänster 10 Marknadsöversikt

Läs mer

ENEA ÅRSREDOVISNING 2012. Powering the wireless broadband

ENEA ÅRSREDOVISNING 2012. Powering the wireless broadband ENEA ÅRSREDOVISNING Powering the wireless broadband Årsredovisning 5 Du har troligtvis använt Eneas teknik utan att veta om det. Varje dag utnyttjar miljontals >>> Enea på mi samtal och kommunikationsprocesser

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com

ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com ÅRSREDOVISNING 1998 05 01 1998 12 31 ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com bryssel hamburg helsingfors kuala lumpur köpenhamn london madrid oslo san francisco stockholm tammerfors innehållet

Läs mer

Getinge AB. Årsredovisning 2002

Getinge AB. Årsredovisning 2002 Getinge AB Årsredovisning 2002 Bolagsstämma och rapporter 2003 Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 23 april 2003 kl. 16.00 i Getingehallen. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer