Enea Data AB (publ) Årsredovisning 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enea Data AB (publ) Årsredovisning 2001"

Transkript

1 Enea Data AB (publ) Årsredovisning 2001 static int create_socket(void) { static const SIGSELECT reply[] = {1, INET_IF_UP_REPLY}; union SIGNAL *sig; PROCESS pid; int sd; /* Create UDP socket. */ if ((sd = socket(af_inet, SOCK_DGRAM, 0)) == -1) { return -1; } /* Get process id of OSE INET. */ hunt("ose_inet", 0, &pid, 0); /* Wait for the first interface to come up (max 500 ms). */ sig = alloc(sizeof(struct InetIfUp), INET_IF_UP_REQUEST); strcpy(sig->up.ifname, "*"); send(&sig, pid); sig = receive_w_tmo(500, (SIGSELECT *)reply); if (sig == NULL) { close(sd); return -1; } free_buf(&sig); return sd; }

2 Innehåll 2 Enea i korthet 3 Året i sammandrag 4 VD har ordet 7 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 9 Organisation 10 Enea Realtime 12 OSE Systems 14 Enea TekSci 15 Enea Business Software 16 Enea Training 17 Personal och miljö 19 Ledande befattningshavare 20 Styrelse och revisorer 21 Styrelsens arbetsordning 22 Fem år i sammandrag 24 Förvaltningsberättelse 25 Resultaträkning 26 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 29 Redovisningsprinciper 30 Noter 34 Revisionsberättelse Enea presentation Eneakoncernen erbjuder produkter, tjänster och utbildning till system- och produktutvecklare inom främst kommunikation och säkerhetskritiska tillämpningar samt övrig industri där hög kvalité är väsentlig. Vi har över 30 års erfarenhet och vårt koncept inom realtidssystem bidrar till en snabb och säker produktutveckling för våra kunder med avancerade tillämpningar. Eneas världsledande realtidsoperativsystem OSE är idag kärnan i många data- och telekomleverantörers produkter. Koncernen, som idag omfattar 850 anställda, finns förutom i Sverige med huvudkontor i Täby, i Finland, Tyskland, Frankrike, England, Japan samt i USA. Vision BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 8 maj 2002, kl på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby. Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast den 26 april Deltagande skall dessutom anmälas till Enea Data AB senast tisdagen den 30 april Anmälan kan ske på telefon eller skriftligt till Enea Data AB, Box Täby, Sweden. UTDELNING Styrelsen och verkställande direktören föreslår ingen utdelning för år UTDELNINGSPOLICY Aktieutdelningen skall motsvara 25 procent av vinsten efter skatt. RAPPORTTILLFÄLLEN Interimsrapport för första kvartalet: 3 maj 2002 Interimsrapport för andra kvartalet: 9 augusti 2002 Interimsrapport för tredje kvartalet: 8 november 2002 Bokslutskommuniké för 2002: 7 februari 2003 Enea är den världsledande leverantören av pålitliga lösningar baserade på realtidsteknologi och avancerad middleware. Huvudmarknaden är system- och produkttillverkare inom kommunikation och säkerhetskritiska tillämpningar samt övrig industri där tillförlitig programvara och hög kvalité är väsentlig. Enea levererar plattformar och komponenter försedda med egenutvecklade realtidsmotorer liksom kompletta ramverk och tillhandahåller utvecklingstjänster och utbildning. Genom egen utveckling av produkter och lång konsulterfarenhet tillhandahåller Eneakoncernen en stor mängd experter inom inbyggda system och avancerade ramverk liksom utvecklingsverktyg och processer. Genom en stark marknadsnärvaro och ett mycket gott rykte sedan mer än 30 år är Enea förstahandsval både som leverantör och arbetsgivare. Sammandrag 2001 Nettoomsättningstillväxt i koncernen 5% Koncernens resultat efter skatt 212 MSEK Omstrukturering av OSE-koncernen till att bli USA-baserad Förvärv av Polyhedra Plc PRODUKTION: FOTO: JENNY HALLENGREN TRYCK: LJUNGLÖFS I MARS, 2002

3 Året i sammandrag Eneas Affärsidé Eneas mål Eneas strategi 3 Enea skall märkbart bidra till våra kunders framgångar genom att leverera produkter i världsklass likasom tjänster och systemlösningar inom områdena: realtidsoperativsystem realtidssystemutveckling affärsstödjande IT-lösningar KONSULTVERKSAMHETEN Bli erkänd som marknadsledande på valda geografiska marknader Uthålligt rörelöseresultat på minst 10 procent En tillväxt lika stor eller större än marknaden PROGRAMVARUVERKSAMHETEN (OSE) Bli erkänd som den främsta leverantören i världen av realtidsoperativsystemsprodukter på kommunikationsmarknaden Långsiktigt skall verksamheten bedrivas med en uthållig rörelsemarginal på minst 20 procent Eneas strategi för att uppnå sina mål är: Fortsatt koncentration på marknaderna för kommunikation och tillförlitliga system Etablera och underhålla partnerskap och nära relationer med kunderna Att vara en arbetsgivare med mänskliga värderingar som erbjuder kompetensutveckling med hög kvalitet inom spetsteknik Decentraliserad styrning för att skapa starka lokalkontor Nettoomsättning Rörelseres. exkl gw avskrivningar Rörelseres. inkl gw avskrivningar Res. efter finansnetto (MSEK) Utfall Pro forma Utfall Pro forma Utfall Pro forma Utfall Pro forma Januari December Enea Realtime* 373,5 353,2 7,7 48,4-1,5 40,8 5,7 38,7 Enea Business Software 165,5 167,9 21,0 1,5 23,7 4,2 25,5 5,1 Enea TekSci** 182,9 141,1 16,1 12,7 16,1 12,7 17,2 12,5 Konsultelimineringar 9,8 14,0 Konsultrörelsen 712,1 648,3 2,8 59,6 9,0 49,4 14,0 46,2 OSE Systems *** 228,7 252,1 219,8 50,8 229,9 50,8 237,1 57,3 Mb, övr företag, elim, gw 55,3 52,9 9,1 36,7 10,6 19,1 19,9 38,5 Enea-koncernen 885,5 847,4 207,9 45,6 249,5 17,7 231,2 27,4 Rörmarg. exkl gw avskrivningar Rörmarg. inkl gw avskrivningar Nettomarginal % (%) Utfall Pro forma Utfall Pro forma Utfall Pro forma Januari December Enea Realtime* 2% 14% 0% 12% 2% 11% Enea Business Software 13% 1% 14% 2% 15% 3% Enea TekSci** 9% 9% 9% 9% 9% 9% Konsultrörelsen 0% 9% 1% 8% 2% 7% OSE Systems *** 96% 20% 101% 20% 104% 23% Enea-koncernen 23% 5% 28% 2% 26% 3% * Enea Epact AB ingår from ** From *** OSE Group inkl Polyhedra fr o m Eventuella summeringsdifferenser beror på avrundning. Rörelseresultat, MSEK Medeltal anställda, antal Rörelsemarginal, % Nettoomsättning

4 Vd har ordet 2001 Ett förändringarnas år 4 Ola Berglund VD, Enea Data AB Omvärlden Året som gått har varit ett förändringarnas år ur många aspekter. Företag verksamma inom telekomområdet har upplevt en kraftigt vikande marknad runt om i världen. Första kvartalet 2001 präglades av en mycket stor efterfrågan på konsulttjänster såväl i Sverige som i USA. Denna situation förändrades snabbt i Sverige under andra kvartalet och efterfrågan låg sedan kvar på en lägre nivå under resten av året. Efterfrågan i USA försvagades inledningsvis i lugnare takt, för att hastigt försämras i september. Kunderna har visat fortsatt mycket stort förtroende för Enea och vi behåller eller förstärker de allra flesta av våra positioner på marknaden. Den globala marknaden för realtidsoperativsystem har också förändrats i snabb takt under 2001.På en marknad som försvagats under hela året har Enea med OSEprodukterna tagit marknadsandelar och stärkt sin position, även om det medfört stora förluster i verksamheten. Förlusterna beror på att vi var dimensionerade för stark tillväxt med åtföljande höga fasta kostnader. Enea år 2001 Efter trettiotre år, varav de trettiotvå första lönsamma med ständig tillväxt, redovisar vi för första gången en förlust. Under året har vi anpassat kostnaderna inom hela verksamheten till lägre intäkter än planerat, vilket har inneburit personalminskningar inom flera områden och i alla länder där vi är etablerade. En av de viktigaste händelserna under året var det förtroende Ericsson gav oss när det gäller operativsystem till tredje generationens mobiltelefoner. Affären visar att vår

5 Vd har ordet 5 tekniska kompetens alltjämt ligger i topp och att våra OSEprodukter ligger i framkant för telekom-tillämpningar. Kraven på operativsystemet till tredje generationens telefoner är betydligt tuffare än de krav som andra generationens telefoner (GSM) ställer. OSE-produkternas spridning i världen kan komma att öka kraftigt i och med Ericssons ambitioner att licensiera denna plattform till andra telefontillverkare. Inom Enea Business Software har vi omstrukturerat verksamheten för att anpassa oss till en vikande marknad och för att skapa förutsättningar för framtida lönsamhet, men också för att fokusera på de områden där vår möjlighet att addera värde till kunderna är som allra störst. I samband med denna omstrukturering utsågs också Juha Juslin, som haft ledande befattningar inom koncernen sedan 1976, till ny VD. Han avlöste Hans Wirfelt som varit tillförordnad VD sedan slutet av år Mot slutet av året kunde vi glädjande uppleva flera framgångar på marknaden, bland annat ett komplett utvecklingsåtagande för en e-handelsplattform till ett företag i biltillbehörsbranschen. I februari 2002 efterträdde Peter Johansson Erik Waesterberg som VD för Enea Realtime. Aktiekursen Aktiekursens utveckling under året har varit turbulent med tvära kast både upp och ned, men med en total nedgång under året på 86 procent. Ser man utvecklingen i ett längre perspektiv har aktiekursen under de senaste fem åren (1/1 97 till 1/1 02) stigit med 203 procent. Aktier har under året emitterats för att användas till förvärvet av Polyhedra Plc.

6 Vd har ordet 6 Enea som arbetsgivare Under året har vi upplevt en kraftig omsvängning på arbetsmarknaden. I början av året var kampen hård om de bästa konsulterna, men under slutet av året fanns ett överskott av kompetent personal. Vi minskade våra rekryteringsambitioner kraftigt under andra halvåret 2001, men vi har vinnlagt oss om att behålla vårt goda rykte på arbetsmarknaden. I de personalminskningar vi genomfört har vi månat om en god relation med alla som tvingats lämna Enea, dels för att det stämmer med våra grundläggande värderingar, dels för att vi vet att det är av största vikt så snart vi börjar rekrytera igen. Enea som leverantör Trots de stora förändringar den svenska konsultmarknaden har genomgått under året är Enea fortfarande den trygga leverantören av de bästa lösningarna för våra kunder. Det är detta vi brinner för. Vi tror på ett nära samarbete med våra kunder och att vara den partner våra kunder behöver för att kunna stärka sin konkurrensförmåga. Vårt goda rykte som trygg leverantör av kundnytta bygger på att vi genom åren lagt stor möda på att rekrytera de bästa krafterna på marknaden och att satsa på de anställda genom personlig utveckling och ständig fortbildning. Det förtroendekapitalet kan bara upprätthållas med samma noggranna urvalsprocess och samma långsiktiga kompetensutveckling som vi alltid haft i Enea. Våra kunder förlitar sig på det. Vår fortsatta framgång bygger på det. Vi tror att de kraftiga förändringarna på marknaden kräver en tydligare specialisering och differentiering. Som exempel på detta kan nämnas OSE-produkterna som är speciellt väl lämpade för de mest krävande telekomtillämpningarna och andra system med mycket höga krav på pålitlighet och tillgänglighet. Ett ytterligare exempel är vår förmåga att åta oss kompletta utvecklingsuppdrag i vår konsultverksamhet, som systemleverantör snarare än som resursförstärkning. Enea strävar efter en världsledande position på telekom-marknaden för realtidsprodukter och därtill hörande systemlösningar. Detta medför att det är av yttersta vikt att arbeta nära våra nyckelkunder på telekom-marknaden, de världsledande tillverkarna av telekom- och datakomutrustning. Förvärvade bolag Under året har vi förvärvat Polyhedra Plc., ett brittiskt företag som tillför världsledande databasteknologi till vår OSEproduktfamilj. Detta tillskott i produktfamiljen innebär att vi kan erbjuda mer kompletta lösningar för tillämpningar som kräver högsta möjliga tillgänglighet, till exempel mobiltelefonisystem. De under 2000 förvärvade bolagen Enea TekSci och Enea Epact har under det gångna året fortsatt att utvecklas väl. I Linköpingsområdet stärker Enea Epact sin ställning som den ledande leverantören av kvalificerade utvecklingstjänster på realtidsområdet och lönsamheten är fortsatt stabil. Enea TekSci har under året mycket framgångsrikt parerat nedgången på telekom-marknaden med stora marknadsframgångar inom andra områden som kräver mycket tillförlitlig programvara, även om året slutade med en kraftig avmattning inom hela den amerikanska konsultmarknaden. Lönsamheten inom Enea TekSci är fortsatt stabil. Framtidsutsikter Vi förutser att 2002 kommer att präglas av fortsatt återhållsamhet hos våra kunder, åtminstone fram till sommaren. Efter sommaren är marknadsutvecklingen svårare att förutse. Vi förväntar oss en fortsatt mycket god konkurrensförmåga för våra OSE-produkter på den globala marknaden, en konkurrensförmåga som tar sig uttryck i ytterligare ökade marknadsandelar för realtidsoperativsystem för telekom och datakom. Vidare förväntar vi oss att vår strävan att erbjuda mer kompletta åtaganden som systemleverantör skall stärka kundrelationerna ytterligare. Under 2002 kommer förstärkning av kassaflödet prioriteras högt. Jag vill avsluta med att förmedla min starka tro på Enea, baserad på vårt stora kunnande, våra ledande produkter, relationen till våra framgångsrika kunder och sist men inte minst våra engagerade och hängivna medarbetare. Ola Berglund VD, Enea Data AB

7 Enea-aktien ÄGARFÖRHÅLLANDEN PER 31 DECEMBER 2001 Antal aktieägare Procentuell andel av Ägarkategorier aktiekapital och röster Utländska ägare 18,5 Svenska ägare 81,5 varav Institutioner 14,8 Aktiefonder 10,4 Privatpersoner inkl fåmansbolag 56,2 ÄGARKAPITAL Aktie Antal aktier Antal röster Kapital (KSEK) 1 januari Nyemission December Bolaget Polyhedra Plc förvärvades under våren. Förvärvet finansierades huvudsakligen med en riktad nyemission på 42 MSEK. Procentuell andel av Ägarkategorier Antal aktier aktiekapital och röster 10 största enskilda ägare Nordea fonder ,9 Skandia ,6 Lindberg Per ,3 Robur fonder ,2 Capital Group fonder ,5 Svensk Industriförening ,7 Nordea Livförsäkring ,4 Nordea pensionsstiftelse ,0 Waldén Kim ,0 Håkan Hemmingsson ,9 Summa 10 största ägare ,8 Övriga ,2 Totalt ,0 Framtida möjlig utspädning från optionsprogram TO2 (lösenkurs 106,04 SEK) ,9 Totalt En extra bolagsstämma den 7 januari 2002 beslutade enhälligt att emittera aktier i avsikt att reglera utfästelser givna vid tidigare företagsförvärv. Det totala antalet aktier ökade med aktier (varje aktie à nominellt 5 öre) och aktiekapitalet ökade därmed med 46 KSEK. ENEA-AKTIEN Vinst per aktie efter avdrag för schablonskatt (SEK) 0,95 0,11 0,21 0,16 0,13 Vinst per aktie efter full utspädning (SEK) 0,95 0,11 0,19 0,15 0,13 Eget kapital per aktie (SEK) 3,19 4,18 0,99 0,72 0,58 Eget kapital per aktie efter full utspädning (SEK) 3,19 3,91 0,92 0,67 0,58 Utdelning per aktie (SEK) 0,00 0,05 0,05 0,04 0,04 Börskurs per (SEK) 5,45 37,60 26,20 6,92 3,20 P/E-tal neg Kurs/eget kapital (%) Tidigare år har justerats med anledning av split 1: och 1: Aktien Afv Generalindex Eget kapital/aktie (SEK) Vinst per aktie efter avdrag för schablonskatt (vä) SEK SEK ,0 0, ,0-0,5 3 JAN 01 FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN 02 Aktien Afv Generalindex Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) FEB (c) SIX (c) SIX 0-1,

8 Affärsområden Eneakoncernen 8 Enea Data AB Enea Data AB (säte i Täby) är moderbolaget och äger alla aktier i dotterbolagen. Koncernledningen och hanteringen av ägarfrågor sköts här. Enea TekSci Enea TekSci (huvudkontor i Phoenix, Arizona, USA) tillhandahåller konsulter av världsklass inom området tillförlitliga dataprogram för realtidssystem. Marknader: USA Branscher: Telekommunikation, flyg- och rymdindustri. Enea Realtime Enea Realtime (huvudkontor i Täby) är en ledande leverantör av systemutveckling, konsulter och utbildning för utvecklare och tillverkare av produkter baserade på realtidsteknik. Marknader: Skandinavien Branscher: Data- och telekommunikation, bil- och försvarsindustri, tillverkning och medicin. Enea Business Software Enea Business Software (huvudkontor i Stockholm) erbjuder state of the art konsulttjänster och affärstödjande ITlösningar. Marknader: Sverige Branscher: Hälso- och sjukvård, industri, bank och finans, medicin. OSE Systems OSE Systems (huvudkontor i San José, Californien, USA) utvecklar och marknadsför realtidsoperativsystemet OSE med verktyg för utveckling och testning. OSE tillhandahåller lösningar till sina kunder som tillåter dem att tekniskt urskilja sig från sina konkurrenter och att förkorta tiden till marknaden. Marknader: USA, Asien, Europa Branscher: Data- och telekommunikation, bil- och flygindustri och tillverkningsindustri. Enea Training Enea Training (Täby) erbjuder utbildning inom Eneas kompetensområden både i öppna kurser och som kundanpassad utbildning. Marknader: Sverige, USA,Tyskland Branscher: Data- och telekommunikation, bil- och försvarsindustri, tillverkning och medicin.

9 Organisation Eneakoncernen 9 Storbritannien Japan USA OSE Systems Frankrike Enea Epact Enea Training Tyskland Polyhedra Sverige Enea Realtime Enea Business Software Enea Redina Enea Teksci Enea Data När du utvecklar en strategi tvärs över en organisation för att skapa den optimala lösningen för kunden måste du ofta tänka i vidare banor och det är här som den globala funktionen kommer in, säger Gunnar Holmen. Globalt kundansvarig I början av 2001 introducerades funktionen Nyckelkundansvarig på Eneas koncernledningsnivå. Syftet är att ytterligare stärka och utveckla relationen med företagets nyckelkunder. Under januari tillträdde Gunnar Holmen befattningen som Globalt kundansvarig. Gunnar Holmen förde med sig viktiga erfarenheter genom sina tidigare motsvarande uppdrag inom såväl halvledar- som programvaruindustrier. Uppdraget går ut på att agera som Eneas ambassadör och samtidigt fungera som fokalpunkt för Eneas nyckelkunder. Lika viktigt är det att dra nytta av de synergier inom Eneakoncernen, som i slutänden tillför värde till kundernas egen konkurrenskraft på marknaden. När du utvecklar en strategi tvärs över en organisation för att skapa den optimala lösningen för kunden måste du ofta tänka i vidare banor och det är här som den globala funktionen kommer in, säger Gunnar Holmen.

10 Enea Realtime Väl förberedd att möta nya krav 10 Återblick 2001 Efter en bra inledning med ett mycket bra första kvartal 2001, ändrades situationen dramatiskt i april för de svenska konsultföretagen. Förändringen från en marknad med mycket hög efterfrågan till en med mycket låg efterfrågan gick snabbt. Det här berodde delvis på att företag inom telekomsektorn lade ned ett antal stora projekt och att behovet då för extern experthjälp minskade avsevärt. Många erfarna ingenjörer blev även uppsagda i den här processen vilket förändrade läget på personalmarknaden. Detta gjorde det möjligt för kunder inom andra branscher att anställa personer som tidigare inte var tillgängliga, vilket innebar ett minskat behov av konsulter. Ett resultat av denna förändring av marknaden är att kunderna nu fokuserar ännu mer på sin kärnverksamhet, samtidigt som de strävar efter att minska antalet leverantörer. Enea Realtime är väl förberett för att möta dessa nya behov från marknaden, då vi har såväl djupet som bredden och kan allt från att agera som expertrådgivare till att ta ansvar för ett komplett utvecklingsprojekt. ENEA REALTIME Affärsidé: Enea Realtime AB tillhandahåller tjänster och utbildning inom utveckling av realtidsystem till industriföretag som bedriver produktutveckling för kommersiella marknader. Mål: Att i Europa bli ledande inom tjänster för realtidsmarknaden. Antal anställda: 398 Erik Waesterberg Enea Realtime Kvalificerade tjänster för utvecklingsavdelningar Enea Realtime erbjuder kvalificerade tjänster till utvecklingsavdelningar på såväl stora som små företag. Våra kunder är de som ligger i teknikens framkant och konkurrerar med de mest avancerade produkterna. Vår strävan är att fungera som en partner till våra kunder och erbjuda kompletterande expertkunskaper som passar väl in i deras värdekedja. Norden är vår huvudmarknad men med globala företag som kunder måste vi även kunna erbjuda våra tjänster lokalt där behoven finns. I Europa åstadkommer vi detta med egna konsulter i samarbete med kompetenta partners på de lokala marknaderna.i USA samarbetar vi med vårt systerföretag Enea TekSci. Vår styrka ligger i att både kunna agera på internationella marknader men ändå dra fördel av den lokala närheten.vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster från utveckling av hårdvara och mjukvara både för inbyggda så väl som öppna realtidssystem till test, installation och utbildning. Vi vårdar de långsiktiga relationerna till våra kunder och vi är mycket flexibla. Våra kundprojekt kan vara allt från några timmars experthjälp till ett totalåtagande där alla våra affärsområden är involverade. Vi arbetar med alla kunder som har höga krav på tillförlitlighet och stabilitet, men vi fokuserar på följande marknadssegment: Service sektor Övrig industri Telekom & Datakom Försvar Fordon Medicin Tjänster och kompetensområden Enea Realtime erbjuder sina kunder systemlösningar, vilket innebär allt från expertkunskaper till helhetsåtaganden där även utbildning kan ingå. Vi arbetar alltid nära kunderna och vår målsättning är att ha långsiktiga relationer med dem. Kundnyttan med att arbeta med Enea Realtime skall vara friheten att kunna koncentrera sig på kärnverksamheten och kliva högre upp i FoU-värdekedjan. Vi är experter på realtidsteknik, med följande kompetensområden: Electronics design Communication design Real-time operating systems Open systems design Embedded systems design Test and verification Representativa kunder: Ericsson, Nokia, Atlas Copco, Saab, Siemens, Bombardier,Volvo,Tetra Pak. Nettoomsättning Enea Realtime 42 % Tar ansvar för utveckling, support och underhåll av plattformar Enea Realtime har sedan många år satsat på en roll som leverantör av realtidsplattformar.en realtidsplattform består av en mängd programdelar och ibland även hårdvara som tillsammans utgör en bas för kundernas produktutveckling.

11 Enea Realtime Kunderna sparar både tid och pengar genom att använda samma plattform till många olika produkter och genom att köpa plattformen från en specialiserad leverantör kan man själva koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Plattformsverksamheten hänger starkt samman med Enea Realtimes kunskap inom realtidsoperativsystem (RTOS). Ibland har kunderna behov av specialiserade delar i plattformen som inte finns som standardprodukter för det RTOS man valt. Då kan de vända sig till Enea Realtime, som Peter Johansson utvecklar specialprodukten. Vi tar ansvar för att den passar ihop med övriga RTOS-produkter och med kundens egna program- och hårdvarudelar. Vi erbjuder kunden support och underhåll av hela plattformen. Idag kan Enea Realtime erbjuda unika plattformslösningar för de mest skiftande tillämpningarna. Telematik högaktuell teknik En högaktuellt teknik speciellt inom fordonsområdet är telematik med vars hjälp fordonstjänster för främjande av säkerhet, produktivitet, rörlighet och bekvämlighet kan erbjudas. Enea Realtimes kunskapsbas inom tele- och datakomindustrin kan nu överföras till fordonsindustrin, där telematik och nya avancerade styrsystem ställer höga krav på prestanda, säkerhet och tillförlitlighet.tillsammans med OSE Systems kan vi leverera kompletta lösningar med både avancerad hårdvara, moderna programvarukomponenter och verktyg. Framtiden möjligheter och hot Att ta över som VD för Enea Realtime i den marknadssituation som råder nu är en stor utmaning. När efterfrågan är låg går utvecklingen av marknaden mycket snabbare än i en situation med överefterfrågan. Bland annat sker en tydlig uppdelning i bodyshops och systemleverantörer. Enea Realtime har länge arbetet mot en tydlig leverantörsroll och välkomnar förändringen, även om marknaden kortsiktigt är kärv. Vi har en tydlig roll på marknaden, långa kundrelationer och den infrastruktur som krävs för att tillhöra de främsta bland systemleverantörerna. Det finns ingen konkurrent på den nordiska marknaden som har bättre kompetens och erfarenhet av realtidsteknologi än Enea Realtime. Vi ser åtskilliga tecken på en tilltagande mängd utkontrakteringsuppdrag från våra kunder, något som väl stämmer överens med Enea Realtimes inriktning.vi kommer att ytterligare fokusera på att erbjuda helhetslösningar där vi kan ta ansvar från idéstadiet till utveckling av färdig produkt och även ta hand om produktansvar med förvaltning, underhåll och support åt våra kunder. Exempel på denna typ av satsning är våra testhus- och designhuserbjudanden. Testhus - ett erbjudande att svara för kundens testverksamhet Under året har vårt testhuserbjudande rönt stor framgång. Tjänsten innebär att Enea Realtime erbjuder sig att svara för hela eller delar av kundens testverksamhet inom systemutvecklingen. Enea Realtime har en erkänd kompetens inom testområdet och väl utvecklade egna testprocesser och kan därigenom erbjuda kunden trygg avlastning av en stor del av utvecklingsarbetet, utan att inkräkta på kundens kärnverksamhet. Enea Realtime kan svara för att utveckla, underhålla och supporta de testmiljöer som erfordras för att testa kundens system. Vi åtar oss också att utveckla, utföra och underhålla de tester som kundens produkt skall utsättas för. Designhus utveckling med totalansvar Detta är ytterligare en satsning inom Enea Realtime som haft stor framgång.vi kan nu erbjuda ett komplett designhus för utveckling av ASIC-kretsar, väl utrustat med de utvecklings- och testverktyg som behövs och med avtal med viktiga partners. Kunden slipper därigenom omfattande investeringar i verktyg och kompetens. Vårt designhus kan även ta totalansvar för utveckling, underhåll, support och leverans av produkter och system, med vitt skilda tekniska lösningar och ämnade för skiftande tillämpningar. Jag är övertygad om att med den samlade spetskompetens och erfarenhet, som ger både djup och bredd i verksamheten, kommer Enea Realtime inte bara klara sig ur denna tuffa marknadssituation utan även stå starkare än någonsin med sitt utbud och sin känsla för vad kunden verkligen behöver. Peter Johansson VD, Enea Realtime 11

12 OSE Systems OSE Systems prestanda och tillförlitlighet 12 Ett realtidsoperativsystem (eng: Real Time Operating System RTOS) är vanligtvis osynligt för användaren trots att det tjänar som en viktig del i de miljontals produkter som på ett eller annat sätt påverkar vårt dagliga liv. Vare sig det styr flygplan, medicinsk utrustning eller en mobiltelefon så agerar ett RTOS lika kraftfullt som osynligt i de apparater som vi omger oss med. Kompromisslös prestanda och tillförlitlighet är viktiga kännetecken inte bara för ett högkvalitativt realtidsoperativsystem; de är också kännetecknen för OSE Systems. Nummer två på världsmarknaden I rapporten Embedded Development Tools and RTOSs: World Markets, User Perspectives and Strategic Issues, från Electronic Market Forecasters 2001, rankas OSE System som tvåa på världsmarknaden för realtidsoperativsystem sett till försäljningsvolym. Vår stabila marknadsposition fortsätter att dominera tele- och datakommunikation och den trådlösa- och säkerhetskritiska arenan, medan vi satsar vidare på nya marknader som bil- och övrig industri. Då den trådlösa världen fortsätter att utvecklas är OSE bra positionerat för att stödja de viktigaste tillverkarna av nät och mobiltelefoner för den nuvarande (2,5G) och den kommande (3G) generationens teknik.trots att tekniken erbjuder stora möjligheter så tror jag att den höga kostnaden för deras inträde ENEA OSE SYSTEMS Affärsidé: OSE Systems är det tekniska ledaren av realtidsoperativsystem (RTOS) och utvecklingsverktyg för distribuerade och feltoleranta tillämpningar. Oberoende undersökningar har indikerat att OSE placerar sig som nummer två av RTOS i försäljning på världsbasis (Electronic Market Forecasters: Mål: Bli erkänd som nummer ett av leverantörer av realtidsopertivsystem till kommunikationsmarknaden med en uthållig rörelsemarginal på minst 20 procent. Antal anställda: 172. Representativa kunder: Atlas Copco, Boeing NA, Bombardier, Ericsson, GM, Nokia, Siemens,Volvo. Nettoomsättning OSE 26 % Mike Dager på marknaden kommer att göra det svårt för många tillverkare att nå lönsamhet. Komplexiteten hos produkterna växer exponentiellt samtidigt som konsumenterna förväntar sig fortsatta låga priser på standardprodukter. Detta utgör en utmaning för tillverkarna som OSE kan tillfredställa med sin teknik och kostnadsanpassade lösningar. Baserad på framgång: ansvarsfull tillväxt Vår ledning, våra chefer och anställda uppskattade verkligen att rankas som nummer två i Electronic Market Forecasters 2001 report. Men i stället för att utnyttja framgången till maximal tillväxt fokuserar vi på fortsatt utveckling av våra kärnvärden: kundsupport i världsklass, investeringar i forskning och utveckling och innovativa lösningar som hjälper våra kunder att komma först ut på marknaden. Dessa värden baseras på mer än ett decenniums nära samarbete med våra kunder och deras skiftande behov. I samklang med våra marknadsledande kunder fortsätter vi att utveckla våra marknader i USA, Europa och Asien. Detta sker dock i en relativt återhållsam takt, väl medvetna om behovet av hänsyn till den för närvarande svaga marknadsutvecklingen. Det förändrade ekonomiska landskapet skapar emellertid möjligheter för OSE Systems att visa att man inte bara är tekniskt ledande utan att man även är det affärsmässigt säkraste valet av plattform för utveckling av inbyggda system. Våra avancerade produkter tillsammans med våra ansvarsfulla affärsmetoder erbjuder våra kunder långsiktiga och väl underhållna lösningar för många år framöver. Förändringar och möjligheter: att möta utmaningarna Jag tog över som VD för OSE Systems i maj efter att ha varit ansvarig för OSE Systems verksamhet i USA sedan Jag blev VD under ett år med stora utmaningar för OSE Systems liksom för dess kunder, partners och konkurrenter i högteknologifallet. Den vikande marknaden slog till mot oss medan vi fortfarande befann oss i utvecklingen av vår produktportfölj.våra snabba omprioriteringar med påföljande kostnadsnedskärningar visar på en utomordentlig laganda och vår organsiations förmåga att hantera motgångar och visa positiva resultat.

13 OSE Systems 13 Den planerade börsnoteringen på Nasdaq av OSE Systems har skjutits upp på överskådlig framtid. I början av året flyttades OSE Systems huvudkontor till San José i Kalifornien för att komma närmare den största marknaden. Däremot kommer utvecklingsverksamheten, som utgör kärnan i den tekniska kompetensen, att stanna kvar i Sverige. Under förra året omstrukturerades ledningen och den nya ledningen fick i uppgift att återställa lönsamhetstrenden och att nå målet att bli världsledande på realtidsoperativsystem för kommunikationsmarknaden. Nästa fas i utvecklingen kommer att omfatta nya produkterbjudanden till våra viktigaste marknader genom ett intensivt arbete i våra utvecklingsgrupper där målet är att inte bara vara innovativa, utan också få en ökad produktivitet. Dessa ansträngningar kommer även att spegla av sig på säljsidan, där våra team fokuserar på fortsatt utveckling av våra huvudmarknader. Dessutom kommer personal på service och support inte bara att fortsätta sin strävan att ligga i världsklass utan också vara engagerade att i vårda och utveckla de viktigaste kundrelationerna. Även om vi har gjort stora framsteg under de senaste åren kan vi inte vila på våra lagrar.vi har investerat i OSE och dess personal och det märks på kvaliteten på våra produkter och tjänster och vår starka position i ett ekonomiskt svårt klimat. Vi är hängivna vår teknik, våra kunder och varandra. Tillsammans kommer vi att visa kraften hos OSE för lång tid framöver. Mike Dager VD, OSE Systems

14 Enea TekSci Det ledande företaget inom mjukvara 14 Vad gör Enea TekSci? Enea TekSci är ett konsultföretag inriktat på realtidssystem med höga krav på tillförlitlighet och som erbjuder sina tjänster till utvecklare av inbyggda produkter i USA. Sedan 1990 har Enea TekSci Inc.tillhandahållit de yppersta konsulttjänsterna för inbyggda realtidsprogramvaror och system med krav på hög tillgänglighet.många realtidstillämpningar inom flygelektronik, telekommunikation, medicinsk utrustning och andra kritiska applikationer förlitar sig på programvaror utvecklade av Enea TekSci. Ett unikt och kompetent företag Enea TekSci har gjort stora investeringar i forskning och utveckling för att ta fram några av världens bästa utbildningsprocesser och processer för säkerhetskritiska system med hög tillförlitlighet och programvaruutveckling. Enea TekSci har använt sina processer enligt CMM SEI nivå 4 1, som från början användes endast internt, till att stärka sin position som det ledande programvarukonsultföretaget som främst fokuserar på högtillförlitliga realtidssystem. ENEA TEKSCI INC Vance Hilderman Marknadsposition och styrka Enea TekScis starka position i västra USA har sitt upphov i att verksamheten startades just på västkusten och i de kunder som finns där.teksci har en stor marknadsandel och ett gott rykte bland företag inom flygelektronik, medicinsk utrustning och telekommunikation på västkusten och i mellanvästern.teksci använder i allt högre grad samarbetspartner och sin expanderande försäljningsoch kundbas till att växa även i andra regioner. Avsikten är att öka marknadsandelen inom de viktigaste verksamhetsområdena: flygelektronik, medicinsk utrustning och telekommunikation.den fortlöpande verksamheten inriktas på att utveckla nya tjänster inom utbildning, att licensiera Enea TekScis patenterade processer, och att utveckla kundanpassade testprocesser för produktutveckling. Konkurrensen Konkurrensen mellan konsultföretagen har ökat på grund av den globala avmattningen inom den tekniska sektorn och tjänstesektorn.många konkurrenter har gått omkull eller lämnat konsultmarknaden och de senaste två årens hypertillväxt, helt och hållet. De företag som finns kvar och som är framgångsrika bedöms utifrån hur lönsamma deras verksamheter är.trots förra årets utmaningar har Enea TekSci redovisat vinster under samtliga tolv månader under 2001,och därmed toppat sitt föregående rekord på 120 lönsamma månader i följd och elva år av fortlöpande försäljningstillväxt. Men konkurrensen har verkligen blivit ännu hårdare. Affärskoncept: Enea TekSci bidrar signifikant till kundernas framgångar genom att erbjuda konsulttjänser i världsklass inom området tillförlitliga programvaror för realtidssystem. Vision: Att bli den ledande leverantören av realtidskonsulting för tillförlitliga programvaror och system. Strategier: Fokusering på vertikala lösningar för hela programvarucykeln inom tillförlitliga system. Etablera partenerskap och nära relationer till kunder och ledande marknadsförare av realtidsverktyg. Skapa värdetillväxt för våra kunder genom kompetensöverföring via vår utbildning, processer, planering och projektledning över hela produktutvecklingsspektrumet. Långsiktiga mål: Bli erkänd som marknadsledande i USA inom tjänster för utveckling av tillförlitliga och säkerhetskritiska system. Årlig tillväxt med 20 procent. Mer än 10 nyckelkunder, var och en med mer än 25 ingenjörer från Enea TekSci. Återta tillväxtkapacitet för telekommunikationsmarknaden. Antal anställda: 78. Nettoomsättning Enea TekSci 21 % 1 Klassificering enligt Software Engineering Institute (SEI) som omfattar fem klasser,1 = dåligt,5= utmärkt Marknadsutveckling möjligheter och hot Under de närmaste åren kommer vinnarna bland konsultföretagen att vara de som entydigt erbjuder sina kunder ett ökat mervärde och högre tjänstenivåer. Dessutom kommer kunderna att kräva nyckelfärdiga lösningar från en enda leverantör för att deras egna alltmer komplexa produkter ska kunna utvecklas på allt kortare tid. Den gamla ordningen med en inkrementell produktutveckling från flera leverantörer går nu mot en modell med ett snabbt, prioriterat helhetsåtagande. Den här nya sistnämnda modellen passar väl in på TekScis fullservicemodell och inriktning, och erbjuder nya stora affärsmöjligheter.teksci måste emellertid dra nytta av sina samarbetspartner och erbjudanden om ökad hög tillförlitlighet för att säkerställa framgången som en prioriterad totalleverantör. De nya aktiviteter och tjänster som presenteras av Enea TekSci kommer att utnyttjas i hela USA för att bringa framgång till Enea-familjen och deras kunder. Vance Hilderman VD, Enea TekSci

15 Enea Business Software Stark leverantör av e-handelslösningar Tydligare marknadsfokus efter genomförd omstrukturering Enea Business Software genomförde under hösten 2001 en omstrukturering av verksamheten i syfte att öka tydligheten i framtida marknadspositionering. De marknadssegment som prioriteras är: Hälso och sjukvård Enea Business Software AB satsar vidare på att ytterligare stärka sin leverantörsposition inom hälso- och sjukvårdssektorn. Juha Juslin Vi har under de senaste åren genomfört ett flertal omfattande utvecklingsuppdrag inom sjukvården till landsting i olika delar av landet, säger Juha Juslin. Några exempel på tillämpningar är: Beslutsstödssystem för förskrivnings- och kostnadshantering av läkemedel. (Stockholms läns landsting). Patientöversikt (Sydöstra Sjukvårdsregionen). Uppföljning av barnhälsovård (Barnhälsovården i Uppsala). Beräkning och uppföljning av privata vårdgivares arvoden (Stockholms läns landsting). Tekniska strategier för en gemensam systemsamverkansplattform (Landstingen i Blekinge, Sörmland och Västerbotten samt Karolinska sjukhuset och Stockholms läns norra produktionsområde). ENEA BUSINESS SOFTWARE Affärsidé: Enea Business Software AB erbjuder tjänster i form av systemlösningar, specialister och utbildning för utveckling av affärs- och verksamhetsstödjande IT-lösningar. Mål: Kundens förstahandsval när flexibilitet, systemsamverkan och tillförlitlighet är avgörande faktorer för utveckling av affärs- och verksamhetsstödjande IT-lösningar. Under verksamhetsåret 2002 prioriteras lönsamhet före tillväxt. Antal anställda: 160. Exempel på kunder: Postgirot, Ericsson, Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm, Föreningssparbanken,Vattenfall, KG Knutsson, Partek, Läkemedelsverket, Rikspolisstyrelsen, Riksförsäkringsverket, Rexroth, SAS. Nettoomsättning Enea Business Software AB 19% Framtida behov av effektivisering inom sjukvårdssektorn kommer att kräva omfattande IT-stöd. För att skapa kraftfulla IT-lösningar är det viktigt att lyckas optimera samverkan mellan olika ingående informationssystem. Denna kunskap är en nyckelkompetens inom Enea Business Software. Industri, bioteknik, läkemedel, offentlig förvaltning, banker och försäkringsbolag Arbetet under 2002 med att utveckla tydliga leverantörspositioner på marknadssegment utöver hälso- och sjukvård, kommer att ske på kunder inom segmenten industri, bioteknik, läkemedel, bank, försäkring och offentlig förvaltning. Ett arbete där valda kunders behov prövar och vidareutvecklar vår leverantörsförmåga. Vår höga kompetens inom metoder, processkunskap, mentorskap, användbarhet och utbildning är centrala i detta arbete. E-handel Hösten 2001 valdes Enea Business Software som leverantör av ett system för e-handel till KG Knutsson AB.På detta sätt erbjuder KG Knutsson AB sina kunder möjligheten att köpa varor via Internet. Systemet ger även full tillgång till ett fordonsregister för snabbare och säkrare val av varor. Uppdraget är en bekräftelse på Enea Business Softwares styrka som leverantör av e-handelslösningar. Ett leverantörsskap som bygger på tillgång till egna systemkomponenter kombinerat med högt tekniskt kunnande för kundspecifika lösningar. Några exempel på kundprojekt: E-handelsplats för el-produkter (Vattenfall). E-handelslösning för internationellt industriföretag (Rexroth Mecman). Web-baserad banklösning (Postgirot). E-handelsplats för internationell skogsindustri (Partek Forest). I nätekonomin har information blivit ett konkurrensmedel. Företag öppnar sina system och bidrar därmed till sina kunders och partners effektivisering av sina verksamheter. Tillämpningsområdet är i stark tillväxt. En fortsatt satsning inom Enea Business Software på utveckling av våra komponenter och vårt spetsteknikkunnande inom e-handel är därför högt prioriterad. 15 Juha Juslin VD,Enea Business Software

16 Enea Training Ny teknik skapar automatiskt ett utbildningsbehov 16 Enea Training erbjuder kurser inom avancerad systemutveckling. Kurserna speglar hela Eneakoncernens kompetens och lärarna är våra egna konsulter. Enea Trainings kunder finns inom samma segment som för hela koncernen, det vill säga telekom, avionics, automative, kommunikation, datakom. Kursutbudet präglas också av att Enea är delaktiga i den nya teknik som ständigt föds på marknaden. Ny teknik skapar automatiskt ett utbildningsbehov, säger Anita Albertsson som är ansvarig för Enea Training. GPRS, mobilt Internet och test är heta ämnen just nu. Kunderna behöver kunskap om all den nya teknik som ständigt förnyar vår vardag. E-utbildning är också något som ökat under året. Ett annat och mer flexibelt sätt att ta till sig kunskap. Certifierad testare I utvecklingen av system och programvara svarar testningen ofta för upp emot hälften av den totala kostnaden. Men det går att väsentligt minska denna kostnad och samtidigt uppnå högre kvalitet, eftersom det är betydligt billigare att ändra i kravspecifikationen än när ett system redan är i gång. Enea Training har ISEB-certifierat ett 50-tal nya testare i Sverige under Matilda Träff på Anoto har gått grundkursen inom test med efterföljande tentamen och ISEBcertifiering. ENEA TRAINING Affärsidé: Enea Training erbjuder IT-utbildning som speglar hela Eneakoncernens område av expertis. Fokuserade områden: hårdvara, Internet & kommunikation, objektorienterad systemutveckling, operativsystem, realtidsmetodik,programspråk,projektstyrning,test & verifikation,utbildningsmiljöer. Mål: Att vara marknadsledande inom de områden som våra kurser täcker. Antal anställda: 5. Anita Albertsson Jag arbetar med systemtestning av digitala pennor och såg certifieringen som en merit i arbetslivet och som en bekräftelse på min roll som testare, berättar Matilda. Enea Data var först i Europa utanför Storbritannien att erbjuda tentamen som leder till ISEB-certifiering. ISEB ingår i den brittiska organisation BCS British Computer Society, som tar hand om utbildningar och professionella certifieringar inom databranschen. Interaktivt lärande Under 2001 har interaktivt lärande, så kallad e-utbildning, blivit alltmer populärt. Många vill blanda lärarledd utbildning med interaktiv utbildning på egen hand. Enea Training inledde ett samarbete med Open Training som utvecklar utbildningar på cd. Vi ser det som ett bra komplement till våra lärarledda utbildningar, säger Anita Albertsson. Dessutom kan en cdkurs alltid plockas fram och repeteras när som helst. GPRS-kurser senaste tillskottet GPRS-kurser är det senaste tillskottet i kursutbudet från Enea Training. GPRS, som betyder General Packet Radio Service, är en teknik för att överföra datatrafik till mobiltelefonen med så kallad paketdata, det vill säga samma grundteknik som används på Internet. Fördelen med GPRS är att du ständigt kan vara uppkopplad. Magnus Hammerin som är kursansvarig tror att GPRSkurserna kommer att locka många från de stora telekomföretagen, men även andra företag som har börjat utveckla tjänster som utnyttjar tekniken. GPRS kommer förmodligen att slå igenom ganska snart, säger Magnus Hammerin. De flesta nya telefoner som kommer ut på marknaden i dag har GPRS. Exempel på kunder: Ericsson,Telia, Nokia, Saab, Postgirot, Föreningssparbanken, Scandinavian IT Group. Övrigt: I dag erbjuder vi 85 olika kurstitlar.vi har cirka 50 egna lärare. Anita Albertsson Utbildningsansvarig, Enea Training Nettoomsättning EneaTraining 2 %

17 Anställda och policy Anställda 17 Annan utbildning 2 % Gymnasieutbildning 13 % Annan akademisk utbildning 11% Systemvetare, högskoleingenjörer 20 % Teknologie Doktor 2 % Civilingenjörer 52 % > 56 år2 % år 6 % år 7 % år 12 % år17 % < 25 år 6 % år 26 % år 24 % 6 10 år 10 % 3 5 år 25 % > 10 år 10 % < 1 år 10 % 1 2 år 45 % Utbildning 1 Åldersfördelning 1 Anställningstid 1 Personalomsättning 1 Teknologi är det som svetsar samman alla företag inom Eneakoncernen. Nya tekniska lösningar driver på vår verksamhet och skapar välkomna utmaningar för vår personal.vi värdesätter hög kvalitet, kundtillfredsställelse och pålitlighet. Vi anser det vara naturligt att ha tid för aktiviteter utanför jobbet.vi vill att våra anställda skall tillbringa tid med kvalitet tillsammans med sina familjer, vänner och sina hobbies. Personalens kompetens i teknikframkanten bildar den robusta grunden för Eneas starka varumärke.vår långvariga framgång beror på motivationen och kreativiteten hos våra anställda. Den framgångsrika personalpolicyn syftar till att attrahera och behålla de bästa tillgängliga personerna. Baserat på övertygelsen om att skickliga tekniker längtar efter en kontinuerlig komptensutveckling i ny teknik strävar Enea efter att erbjuda de mest avancerade utmaningarna i kombination med en mänsklig miljö för att stödja en uthållig personaltillväxt. För att säkerställa och verifiera att företaget rör sig i rätt riktning och har engagerade anställda genomfördes en personalundersökning. Den allmänna slutsatsen pekade på en mycket positiv attityd till företaget. Ur många aspekter, som motivation, lojalitet och identifiering med företagets värden, var resultatet mycket över medelvärdet för svenska företag. Personalpolitiken har fyra övergripande mål: Att ta vara på kraften hos medarbetare som vill utvecklas och gå vidare. Att skapa en stark vi-känsla bland våra medarbetare som finns utspridda på många arbetsplatser. Att få konsulterna att känna tillhörighet och lojalitet med hemmaföretagen. Att skapa ett sådant mervärde att vi upplevs som den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen. 1 Beräknat på Eneakoncernen i Sverige.

18 Policy Policy 18 Kvalitetspolicy Alla Eneabolag kännetecknas av bra medarbetare, bra arbetsmetoder och bra kundrelationer, vilket i sin tur ger bra produkter och bra resultat. Miljöpolicy Bakgrund Enea är en IT-koncern och våra produkter är kunskap i form av konsultstöd, systemutveckling och utbildning. Produkterna i sig är således immateriella och icke miljöpåverkande. Det som krävs för att framställa dem kan dock ha miljöpåverkan. Denna miljöpåverkan kommer från den energi som krävs för att hålla våra lokaler i gång, det kontorsmaterial som förbrukas, tonerkassetter, bläckpatroner, färgband, papper, pärmar, batterier, telefoner, datorer, övrigt förbrukningsmaterial som exempelvis rengöringsmedel, kaffemuggar och läskburkar. Policy Enea värnar om miljön genom att lämna förbrukningsmaterial till återvinning, ställa miljökrav på vår omgivning, känna till och följa gällande lagstiftning. Förverkligande Policyn skall förverkligas genom att vi vid inköp av kontorsmaterial i första hand väljer miljödeklarerade produkter, vi tillhandahåller lättillgängliga behållare för återvinning, av läskburkar, papper, tonerkassetter och batterier, vi samlar elektronikskrot som skärmar och datorer och lämnar till återvinning, vi ställer krav på våra leverantörer avseende använd-ning av miljövänliga rengöringsmedel och miljövänlig energi, vi tydligt delegerar ansvaret för att säkerställa efterlevnad av denna policy.

19 Ledande befattningshavare Ledande befattningshavare 19 Karl-Erik Ericsson Juha Juslin Vance Hilderman Gunnar Holmen Karl Gustaf Ekfeldt Ola Berglund Peter Johansson Mike Dager OLA BERGLUND (1959) VD, Enea Data AB Anställd sedan: 1998 Utbildning: Civilingenjör Övriga uppdrag: Ledamot i Enea OSE Participations S.A., OSE Systems Inc, Enea Realtime AB, Enea Business Software AB, Epact Technology Holding AB och EneaTekSci Inc. Aktieinnehav: Optionsinnehav: 300 TO2 PETER JOHANSSON (1963) Vice VD Enea Data AB, VD Enea Realtime AB Anställd sedan: 2001 Utbildning: Civilingenjör Övriga uppdrag: Ledamot i Enea Realtime AB, Enea Business Software AB, OSE Systems Inc, Enea TekSci Inc och Epact Technology Holding AB. Aktieinnehav: Optionsinnehav: 300 TO2 MIKE DAGER (1962) VD OSE Systems Inc. Anställd sedan: 1997 Utbildning: BSEE University of Michigan Övriga uppdrag: Ledamot i OSE Systems Inc. Aktieinnehav: 0 Optionsinnehav: 0 JUHA JUSLIN (1948) VD Enea Business Software AB Anställd sedan: 1976 Utbildning: Fil. kand. Övriga uppdrag: Ledamot i Enea Business Software AB. Aktieinnehav: Optionsinnehav: 300 TO2 KARL GUSTAF EKFELDT (1952) Administrativ chef Anställd sedan: 1996 Utbildning: Civilekonom Övriga uppdrag: Ledamot i Enea OSE Participations S.A., OSE Systems Inc, Enea Realtime AB, Enea Business Software AB, Epact Technology Holding AB och Enea TekSci Inc. Aktieinnehav: Optionsinnehav: 300 TO2 KARL-ERIK ERICSSON (1945) Informationschef Anställd sedan: 1969 Utbildning: ADB, Matematik, Statistik Aktieinnehav: Optionsinnehav: 300 TO2 VANCE HILDERMAN (1959) VD Enea Teksci Inc Anställd sedan: 1990 Utbildning: Bachelors Electrical Engineering, Masters Computer, MBA. Övriga uppdrag: Ledamot i Enea TekSci Inc. Aktieinnehav: Optionsinnehav: 0 GUNNAR HOLMEN (1954) Globalt kundansvarig Anställd sedan: 2001 Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav: Optionsinnehav: 0

20 Styrelse och revisorer Styrelse och revisorer 20 OLA BERGLUND (1959) VD, Enea Data AB Styrelseledamot sedan: 2000 Anställd sedan: 1998 Utbildning: Civilingenjör Övriga uppdrag: Ledamot i: Enea OSE Participations S.A., OSE Systems Inc, Enea Realtime AB, Enea Business Software AB, Epact Technology Holding AB, Enea Teksci Inc Aktieinnehav: Optionsinnehav: 300 TO2 ÅKE DOVÄRN (1952) Ordförande Enea Data AB Styrelseledamot sedan:1991 Utbildning: Fil. kand. Övriga uppdrag: Ledamot i Infocar AB, Orc Software AB, Focal Point AB, Trustlink Inc Aktieinnehav: Optionsinnehav: 0 ULLA-BRITT FRÄJDIN HELLQVIST (1954) Styrelseledamot Enea Data AB Styrelseledamot sedan: 2000 Huvudsysselsättning: Utvecklingsansvarig miljö, forskning och utveckling, Svenskt Näringsliv Utbildning: Civilingenjör Övriga uppdrag: Ledamot i Mistra, Ruter Dam, Time Development Sweden AB Aktieinnehav: Optionsinnehav: 0 KURT JOFS (1958) Styrelseledamot Enea Data AB Styrelseledamot sedan: 2001 Utbildning: Civilingenjör Övriga uppdrag: Ordförande i Flygbussarna Airport Coaches AB, ledamot i Esselte AB, Atea AB Aktieinnehav: 0 Optionsinnehav: 0 JOHAN MEITON (1958) Facklig representant för CF Styrelseledamot sedan: 1999 Huvudsysselsättning: Key Account Manager, Enea Realtime AB Anställd sedan: 1995 Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav: 0 Optionsinnehav: 100 TO2 ROLF RANVERT (1943) Styrelseledamot Enea Data AB Styrelseledamot sedan: 2000 Huvudsysselsättning: Director Hardware Technology Management, Ericsson Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav: 0 Optioninnehav: 0 Revisorer Ordinarie PER BERGMAN (1946) Auktoriserad Revisor, KPMG Revisorsuppleant HANS BREDBERG (1954) Auktoriserad revisor Finnhammars revisionsbyrå JAN RYNNING (1951) Styrelseledamot Enea Data AB Styrelseledamot sedan: 2001 Huvudsysselsättning: Advokat Utbildning: Jurist Övriga uppdrag: Ordförande i AB C A Östberg, Malå Geoscience AB, ledamot i Cellpoint Inc, Malå Geoscience Inc, Ahlford Advokatbyrå AB Aktieinnehav: 0 Optionsinnehav: 0 HANS WIRFELT (1955) Vice styrelseordf. och ledamot Enea Data AB Styrelseledamot sedan: 1997 Huvudsysselsättning: Managementkonsult Wirfelt & Partners Utbildning: Civilingenjör Övriga uppdrag: Ledamot Netlight Consulting AB, Ordförande People to people AB Aktieinnehav: Optionsinnehav: 0 ANDERS WÅNGBY (1966) Facklig representant för Sif Styrelseledamot sedan: 2000 Huvudsysselsättning: Konsult Enea Business Software AB Anställd sedan: 1997 Utbildning: Högskoleingenjör Aktieinnehav: 0 Optionsinnehav: 200 TO2

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2001 2001-08-03 Verkställande direktören får på uppdrag av styrelsen för ENEA DATA AB avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2001. Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké för år 2001

Bokslutskommuniké för år 2001 Bokslutskommuniké för år 2001 Verkställande direktören får på uppdrag av styrelsen för ENEA DATA AB avge bokslutskommuniké för år 2001. Nettoomsättning Enea-koncernen 886 MSEK (+5%) Resultat Enea-koncernen,

Läs mer

Bokslutskommuniké för år 2002

Bokslutskommuniké för år 2002 Bokslutskommuniké för år 2002 Nettoomsättningen för Enea-koncernen i fjärde kvartalet minskade med 19% till 165 Mkr. Årsomsättningen minskade med 23% till 684 Mkr. Koncernen har under kvartalet strukturerats

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002 Nettoomsättningen för Enea-koncernen i tredje kvartalet minskade med 14% till 152 MSEK. Niomånadersomsättningen minskade med 24% till 520 MSEK. Rörelsekostnaderna

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2001

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2001 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2001 Verkställande direktören får på uppdrag av styrelsen för Enea Data AB avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2001. Koncernens nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 januari 31 mars 2008 1 januari 31 mars 2007 Nettoomsättning 48,6 msek Nettoomsättning 45,1 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Sectras bästa halvårssiffror

Sectras bästa halvårssiffror Sectra-01.213-2.0sve Pressmeddelande Linköping den 5 december Sectras bästa halvårssiffror Sectra förbättrade resultatet under verksamhetsårets första sex månader med 61% till 15,9 Mkr (9,9) jämfört med

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Bästa resultatet i Sectras historia

Bästa resultatet i Sectras historia Sectra-02.118-1.0sve Pressmeddelande Linköping den 22 maj 2002 Sectras bokslutskommuniké för verksamhetsåret maj 2001 - april 2002: Bästa resultatet i Sectras historia Sectra redovisar verksamhetsåret

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december All time high Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 70,3 MSEK (57,6), vilket motsvarar en tillväxt med 21,9 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (3,7) vilket ger en rörelsemarginal om

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 juni 2000

D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 juni 2000 Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 juni 2000 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 96 % jämfört med samma period

Läs mer

Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-juni 2012

Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-juni 2012 Perioden april juni Omsättningen ökade till 55,6 MSEK (54,3), vilket motsvarar en tillväxt om 2,4 % Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK (6,0) vilket ger en rörelsemarginal om 7,8 % (11,0) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2008 >> Omsättningsökning med 136 % jämfört med samma period föregående år >> Omsättningen uppgick till 5 381 (2 282) kkr >> Rörelseresultatet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer