Handbok och tips till Diver/ProDiver

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok och tips till Diver/ProDiver"

Transkript

1 Universitetsledningens kansli, Lars Brohlén Handbok Handbok och tips till Diver/ProDiver

2 Innehåll Inledning Fel! Bokmärket är inte definierat. Vad är Diver? 3 Ekonomi/Agresso 4 Attraktiv kunskapsmiljö/ladok 5 Inspirerande ansökningar, NyA 6 Framstående forskning/diva 8 ProDiver-förklaring till ikoner och dimensioner 13 Ekonomimodeller/dimensioner/ProDiver 15 Attraktiv kunskapsmiljö/ladok/prodiver 16 Framstående forskning/diva/prodiver 18 2 (19)

3 Inledning Detta dokument ska vara ett stöd för diveranvändare. Dokumentet riktar sig till såväl portalanvändare som avancerade användare av ProDiver. Dokumentet indelas efter data ur respektive källsystem. För närvarande finns data från följande källsystem: Agresso, ekonomisystem Ladok, studieadministrativt system NyA, nationellt antagningssystem DiVA, vetenskaplig publicering Vad är Diver? Sedan ett antal år tillbaka arbetar Linnéuniversitetet med ett verksamhetsinformationssystem. Systemet ska stödja universitetets strategi samt arbetet med verksamhetsplanering uppföljning och analys. I ett och samma gränssnitt presenteras data ur källsystemen. I Linnéuniversitetets webbportal (DivePort) finns möjlighet att ta ut skräddarsydda rapporter. I portalen finns data under följander rubriker: Chef, Attraktiv kunskapsmiljö, Inspirerande ansökningar, Ekonomi och Framstående forskning Ett chefskitt är under utveckling som gör det möjligt att i samma rapport följa upp verksamhetsområdena utbildning och forskning per fakultet och institution. Under rubriken Attraktiv kunskapsmiljö finns skräddarsydda rapporter med data ur Ladok. Under rubriken Ekonomi finns ekonomirapporter, under Framstående forskning finns data ur DiVA och under Inspirerande ansökningar finns ansökningsdata ur NyA. Utöver skräddarsydda rapporter och chefskittet finns det möjlighet till djupare och mer avancerad analys. För detta krävs tillgång till och utbildning i programmet ProDiver. För att göra det möjligt med integrerad uppföljning med data ur källsystemen har några gemensamma begrepp bestämts. Fakultet/Ledning/Förvaltning, högst hierarkiska nivån för uppföljning Institution/Underavdelning, nivån under fakultet/ledning/förvaltning Fakultetsnämnd, exklusive eller inklusive Nämnden för lärarutbildning Verksamhetsområde (utbildning/forskning) Med gemensamt begrepps menas att det visar informationen på samma nivå oavsett källsystem. 3 (19)

4 Ekonomi/Agresso Ekonomisystemet är mastersystem för Linnéuniversitetets diverlösning. Med mastersystem menas att ekonomisystemet, Agresso, koder, texter och perioder slår igenom i data ur samtliga källsystem. Ekonomi överblick Graf Överblick visar externa intäkter, resultat och samt vissa kostnadsslag per månad eller ackumulerat. Valbart på: fakultet, institution, verksamhetsområde (utbildning/forskning) och fakultetsnämnd (inkl/exkl nämnden för lärarutbildning NLU) Resultatrapporter Översiktlig resultatuppföljning per verksamhetsområde med utfall (tom senast stängda period), periodiserad budget- och prognos(er) samt utfall samma period föregående år. Utbildning och Forskning, resultatuppföljning per intäkts/kostnadsslag. Utfall (tom senast stängda period), periodiserad budget- och prognos(er). Jämförelse mot föregående år, kommer under våren. Resuppf, specificerad resultatuppföljning per intäkts- och kostnadsslag. Utfall (tom senast stängda period), periodiserade budget- och prognoser samt utfall samma period föregående år. Balansrapporter och Oförbrukade/Upplupna bidrag, rapporterna visar saldo på ett antal balanskonton. Jämförelse bakåt från och med Länk till ProDiver. 4 (19)

5 Attraktiv kunskapsmiljö/ladok Attraktiv kunskapsmiljö Graf, Överblick, avseende anslagsfinansierade Hstk (helårsstudent per kalenderår)och Hprk (helårsstudent per kalenderår). Undervisningsformerna normal och distans åskådliggörs i separat graf. Utbildning på avancerad nivå syns också. Dessutom finns graf över hstk/hprk samt kostnadsutveckling inom anslagsfinansierad utbildning. Daglig uppdatering av hst/hpr och ekonomidata. Grundutbildning 2014,daglig uppdatering från Ladok. Valbart per: undervisningsform, termin, finansieringsart (betalstudent, KY-utbildning, statsanslag, uppdragsutbildning), fakultetsnämnd (inkl/exkl NLU). Rapporten är grupperad per fakultet. I kolumnerna redovisas: Hstv/Hprv, Hstk/Hprk, prestationsgrad, antal registrerade studenter och andelen kvinnor. Grundutbildning 2013,samma som 2014 men endast data för Månadsvis uppföljning, graf över fakultetens inarbetade anslag oavsett ifall det ryms inom fakultetens takbelopp eller inte. Beräknas på årsvisa nationella ersättningsnivåer. Ackumulerade helårsstudenter, graf över hstk per månad. Grundutbildning historik mm, samma möjlighet till uttag av data som i rapporten Grundutbildning 2014 men även för åren I denna rapport finns även kolumnen Inarbetat belopp som visar hur mycket anslag som genererats utifrån de nationella ersättningsnivåerna. Registrerade per program och kull, modell för programuppföljning. Valbart på programfakultet/nlu, fart mm. Uppgifterna uppdateras när studenten registrerat sig på programmet. På rad syns kull och i kolumn termin. Uppgifterna är studenter inte hstk. Helårsstudenter per program och kull, samma som ovan fast hstv (verksamhetsår). Uppgifterna uppdateras i takt med att studenten registrerat sig på kurser inom programmet. Examina Rapport för uttagna examina på grund- och avancerad nivå. Valbart på: år, huvudområde, program, ämne (SCB), huvudtyp av examen, examenstyp. Årsredovisningar mm Rapporter för årsredovisningar samt modeller för tidigare fakultetsindelning. Rapport för kontroll av poängdelning av kurser. Fler modeller finns men dessa förklaras inte utförligt. Länk till ProDiver. 5 (19)

6 Inspirerande ansökningar, NyA För tillfället finns inte möjlighet att särskilja: urval 2, betalstudenter samt varifrån studenterna rekryteras vid ansökningstillfället. Senare under året kommer antagningsstatistiken kompletteras med registrerade enligt Ladok. Antagningsprocessen Övergripande rapport med urval för: fakultet, institution, fakultet och starttermin. Förklaring till kolumnerna: Antagningstyp o Fristående kurs, endast fristående kurs o Kurs inom program, de som redan läser inom program och söker kurser o Program, endast programansökningar (nya) Antagning o Basantagning, vanlig antagning o Internationella kurser, kurser i de internationella antagningsomgångarna o Science without borders, Brasilienkurser o Utbytesstudenter, inom utbytesavtal o Internationell masterutb, i den internationella antagningsomgången o Lärarlyftet, inom lärarlyftet o Övrigt, yrkeslärarprogrammet Status antagning o Avslutad, antagningsomgången är avslutad o o Publicerad, antagningsomgången pågår Urvalsresultat publicerat, delvis avslutad antagningsomgång, som regel internationell antagningsomgång Ansökningar övergripande Rapport uppdelad per fakultet med urvalsmöjlighet för: antagningstyp (fristående kurs m m), utbildningsnivå, undervisningsform, fakultetsnämnd (inkl/exkl NLU), kön och starttermin. Antal sökande per söksätt Rapport uppdelad per kurs där det framgår hur många sökande som söker inom program respektive fristående kurs. Urvalsmöjligheterna är: fakultet, institution, fakultetsnämnd och startermin. Ansökningar per kursort Rapport där sökande per kursort framgår. Antal sökande som Hst-ekvivalenter Rapport där antalet sökande även syns som hst-ekvivalenter innevarande starttermin. Ansökningsprocessen Övergripande graf med diverse urvalsmöjligheter. Sökande per kurs 6 (19)

7 Rapport för ansökningsstatistik per kurs där det framgår: kurskod, kurstitel, kurstakt, kurspoäng, kursveckor, ansökande, antagna, planeringstal, sökande 1:a hand, sökande 2:a hand mm. Följande urval kan göras: termin, fakultet, antagningstyp (fristående kurs, kurs inom program), antagningsomgång, fakultet, institution, fakultetsnämnd, internationell antagning, utbildningsnivå. Programansökningar Rapport för ansökningsstatistik per program där det framgår: programkod, programtitel, kurstakt, kurstid, programpoäng, ansökande, antagna, sökande 1:a hand, sökande 2:a hand mm. Följande urval kan göras: termin, fakultet, antagningstyp (fristående kurs, kurs inom program), antagningsomgång, fakultet, institution, fakultetsnämnd, internationell antagning, utbildningsnivå. Rapporter för granskning Per Institution och Termin Per Fakultet och Termin Kurs 1:a hand Program 1:a hand Per antagningsomgång 7 (19)

8 Framstående forskning/diva Rapporter i portalen Graf Överblick visar antalet vetenskapliga publikationer (artikel i tidskrift, konferensbidrag, kapitel i bok, doktorsavhandling mm) för innevarande och föregående år. Valbart på: år innehåll, språk, fakultet och institution. Författarfraktioner, rapport per författare och antalet medverkande författare samt värdet per författare och publikation. Valbart på: år, publikationstyp (även studentuppsatser), institution enligt DiVA, innehåll (refereegranskat m fl), språk, underkategori (editorial m fl), status (published m fl)fakultet, institution (enligt organisationskod). Publiceringar med nivå (enligt norska listan), rapport per författare och antalet medverkande författare samt värdet per författare och publikation. Valbart på: år, publikationstyp, status, underkategori, innehåll, institution enligt DiVA, fakultet, institution (enligt organisationskod), och nivå enligt det Norska systemet. Publiceringar per författare, rapport för att se ifall att allt finns registrerat/något saknas. Valbart på: publikationstyp, underkategori, innehåll, status, fakultet och institution. I rullisten finns möjlighet att markera enstaka eller flera författare. Publiceringar per författare och organisation, rapport för att se ifall att allt finns registrerat/något saknas per organisation (institution inom fakulteten). Valbart på: publikationstyp, underkategori, innehåll, status och fakultet. I rullisten finns möjlighet att markera enstaka eller flera författare. Institutionskoder som fattas, möjlighet att ta fram de publiceringar som av någon anledning inte registrerats (i DiVA) inom nuvarande fakultets- institutionsindelning. Underlag för mappning, möjlighet att ta fram de publiceringar som av någon anledning inte registrerats (i DiVA) inom nuvarande fakultets- institutionsindelning i excel. Bibliometri Linnéuniversitetets bibliometriska modell som bland annat används vid beräkning av omfördelning av forskningsanslag. LNUs bibliometriska modell är en modifierad version av den modell som används i Norge för att dela ut forskningsmedel till lärosätena. I den Norska modellen ger böcker, kapitel och artiklar publicerade i vetenskapliga kanaler poäng enligt en lista på förlag och tidskrifter upprättad av norska forskare. I LNUs modell ingår dessutom publicerade konferenspapers och den norska listan på tidskrifter har utökats med tidskrifter som ingår i Web of Science. 8 (19)

9 Beskrivning av modellen Ingående publikationer 1. Publikationstyper: a. Artikel i tidskrift, Artikel letter samt Artikel forskningsöversikt ingår. Medan Artikel recension, Artikel abstract, Artikel editorial och Artikel i dagstidning inte ingår. b. Kapitel i bok c. Bok d. Konferensbidrag publicerat paper ingår. Medan Konferensbidrag presentation, poster, publicerat abstract inte ingår. 2. Innehåll: a. Refereegranskat b. Övrigt vetenskapligt Kategorin Övrigt populärvetenskapligt ingår inte. 3. Status a. Artiklar ska vara publicerade. Detta innebär att artiklar med status Submitted, Accepted, In press och E-published ahead of print inte räknas med. 4. Tidsperiod a. Materialet ska vara publicerat under åren Affiliering (organisationstillhörighet) a. Publikationerna ska ha affiliering Linnéuniversitetet, Högskolan i Kalmar eller Växjö universitet (se mer om affiliering under Dataunderlag). b. Nyanställda under perioden får tillgodoräkna sig publikationer med annan affiliering från åren innan anställningen vid LNU. Även dessa ska vara publicerade inom analysens tidsintervall. Poängberäkning Artiklarna matchas mot tidskrifts-issn i den kombinerade Web of Science-Norska listan. Bok,kapitel samt konferensbidrag matchas mot förlag i Norska listan. Tidskrifter och förlag är klassade i två nivåer, där nivå 1 betyder vetenskaplig kanal och nivå 2 högt prestigefylld vetenskaplig kanal. Tidskrifter från Web of Science som lagts till i den Norska listan har fått nivå 1. Poängen räknas ut enligt följande Bok nivå 1 => 5 poäng Bok nivå 2 => 8 poäng Artikel nivå 1 => 1 poäng 9 (19)

10 Artikel nivå 2 => 3 poäng Kapitel nivå 1 => 0,7 poäng Kapitel nivå 2 => 1 poäng Konferensbidrag nivå 1 => 0,7 poäng Konferensbidrag nivå 2 => 1 poäng Publikationspoängen fraktioneras, vilket innebär att den delas med antalet författare till publikationen. Poängen fraktioneras upp till 10 författare, mer än 10 författare räknas som 10. De fraktionerade publikationspoängen summeras för varje person. Poängsumman normeras genom att den delas med ett referensvärde som beror på vilken fakultet man tillhör. Referensvärdena togs fram av Ulf Sandström vid den bibliometriska analys som gjordes hösten 2013 vid LNU. Referensvärdena utgör genomsnittspoängen för forskare verksamma vid UmU, UU, SU, ORU och LiU. Pga svårighet att ämnesklassificera institutioner vid olika universitet används bara två referensvärden. FEH, FKH och FSV har referensvärdet 5,1. FHL och FTK har referensvärdet 4,4. Dataunderlag DiVA Dataunderlaget kommer från LNUs publikationsdatabas DiVA. LNUs forskare ansvarar för att registrera sina publikationer i DiVA. Alla artiklar indexerade i Web of Science med affiliering LNU importeras av universitetsbiblioteket till DiVA. Universitetsbiblioteket ansvarar för granskning av publikationer registrerade i DiVA. Detta innefattar korrigering av publiceringsuppgifter och affiliering samt borttagning av dubbletter. Affiliering i DiVA 1. Affilieringen följer det som står i publikationen. a. En stor majoritet av artiklar inom NV, MED och TEK anger affiliering på samtliga författare i publikationen. Inom HUM och SAM anger en mindre andel artiklar affiliering i publikationen. b. Böcker och kapitel ut böcker som publicerats på stora välrenommerade vetenskapliga förlag har oftast information om författarens affiliering i boken och denna information finns också oftast tillgänglig på förlagets hemsida. Små vetenskapliga förlag och förlag som inte är strikt vetenskapliga saknar oftast denna information. c. Konferensbidrag som publicerats av ett vetenskapligt förlag anger oftast affiliering på samtliga författare i publikationen. Denna information finns oftast tillgänglig på förlagets hemsida. Konferensbidrag som publicerats av universitet eller organisationer saknar ofta denna information. 2. Om affiliering saknas i publikationen anges den affiliering författaren hade vid publiceringen, om denna är känd. I praktiken innebär det att den affiliering 10 (19)

11 författar själv registrerat i DiVA blir kvar. Detta innebär att en del publikationer har felaktig affiliering, framförallt gäller det sådant som inte ger poäng i den bibliometriska modellen, men även en del av det som ingår kan ha felaktig affiliering. Diver Publikationsposter som stämmer med kriterierna i Ingående publikationer har importerats till Diver där beräkningen av publikationspoäng har gjorts. Pga fusion och omorganisation har de flesta personer publikationer med olika institutionstillhörigheter. Därför har samtliga personer och deras publikationer mappats till en nu aktuell institution (se Mappning i Diver nedan). Mappning i Diver Mappningen i Diver har gjorts enligt följande: 1. Personen som fortfarande är anställda på LNU har mappats till den institution de nu är anställda vid enligt uppgift i Primula. 2. Personer som inte längre är anställda vid LNU har mappats till den institution de senast var anställd vid enligt Primula/Parlando/Outlook. 3. Om personen inte varit anställd på LNU efter omorganisationen har personen mappats till samma institution som medförfattare som fortfarande är kvar på LNU. Om flera olika institutioner kan komma i fråga har mappningen skett till den institution där personen har flest medförfattare. 4. Personer som inte har någon medförfattare som fortfarande är verksam vid LNU har inte mappats till någon institution. Detta gäller 11 personer. Rapporten Rapporten utgörs av: 1. Modell i Diver under Framstående forskning>bibliometri>publikationspoäng per författare. I denna ingår samtliga personer som varit verksamma på LNU/HIK/VXU under och som har publikationer som räknas i modellen. Här finns publikationspoäng för enskilda personer och för hela institutioner och fakulteter. I Diver finns det möjlighet att ta fram de publikationer som legat till grund för poängberäkningen för varje enskild person. För tillfället finns det problem med poängberäkningen för 22 personer med dubbel affilering. Tills detta är löst finns de korrekta siffrorna endast i Excel-arket beskrivet under punkt Excel-ark med publikationspoäng för publikationer med affiliering LNU/HIK/VXU för samtlig forskande personal anställda vid LNU Dessa siffror är hämtade från Diver. Publicerringepoäng för de 22 personer med dubbel affilering som inte har korrekt värde i Diver är omräknade manuellt i detta dokument. Dokumentet innehåller två kategorier av personer som inte har några publikationspoäng. Dels de som inte har några publikationer 11 (19)

12 som ingår i modellen, dessa har benämningen Inga poänggivande publikationer i kolumnen Namn i Diver. Dels de som har publikationer som ingår, men som inte finns med på norska listan eller i WoS, dessa får en siffra för totalt antal publikationer men 0 i poäng-kolumnen. Excel-ark med publikationspoäng för publikationer utan affiliering LNU/HIK/VXU för forskande personal som nyanställts under Dessa siffror har beräknats manuellt och finns inte i Diver. Underlag kan begäras ut för enskilda personer från universitetsbiblioteket Länk till ProDiver. 12 (19)

13 ProDiver-förklaring till ikoner och dimensioner Ikoner/verktygsknappar Kommando Ikon I menyn Förklaring Kommentar Ångra Redigera, ångra Ångrar föregående åtgärd Gör om Öppna fil Arkiv, öppna Visar menyn öppna fil Dykbok Fönster, dykbok Visar menyn välj dykbok Skriv ut Arkiv, skriv ut Visar menyn skriv ut Förhandsutskrift Arkiv, Visar hur din utskrift förhandsutskrift kommer att se ut Tabulär Presentera, tabulär MultiTab Presentera, Presenterar flera MultiTab dimensioner och summor KorsTab MultiKors Tab Rapport Diagram Presentera, KorsTab Presentera, MultiKorsTab Presentera, Rapport Presentera, Diagram Kombinerar en dimension med en horisontell kolumn t ex fakultetens hst uppdelat mellan egen fakultet och NLU Kombinerar två dimensioner t ex utfall hst/hpr i program och per år Öppnar dialogrutan för utformning av rapport Skapar diagram över ditt datauttag Öppnar någon markör/rapport Välj lämplig skrivare kopplar på flera dimensioner, men går inte på djupet. Bra funktion för rapporter Kopplar på flera dimensioner, men går inte på djupet. Bra funktion för rapporter Här kan du anpassa rapportens utseende efter eget önskemål 13 (19)

14 Pivotera axlar Fokusera Gruppera Organisera, Pivotera axlar Organisera, Fokusera Organisera, Gruppera Skiftar dimension från horisontell till vertikal Tar bort oönskad data i din vidare sökning Grupperar data för vidare sökning Sortera stigande Organisera, Sortera Stigande Sortera fallande Organisera, Sortera Fallande Sök Redigera, Sök Beroende på kolumn så finns möjlighet att söka i data Tidsserie Periodjämförelse Visa konsol Redigera, Kontrollpanel för tidsserie Redigera, Periodjämförelse Fönster, Visa- Dölj konsol Används ej Används ej Visar eller döljer konsolen till höger Minskar risken för att ej önskad data kommer med t ex i rapport Bra vid urval av data för vidare sökning Med hjälp av Avancerad sök så kan villkorad sökning göras, t ex hst<10 14 (19)

15 Ekonomimodeller/dimensioner/ProDiver Dimension Innehåll Kommentar År och Månad År och månad per år Halvår Jan-jun, Jul-dec Kvartal Jan-mar, Apr-jun, Jul-sep, Okt-dec Fakultet/Ledning/ Förvaltning Hierarkisk gruppering av orgkoder och/eller verkskoder T ex inom FSV ingår koderna 4*, exkl polisutbildningen Institution/underavdelning Institution eller avdelningar (inom ledning och förvaltning) Enhet Underavdelningar inom institution eller avdelning GU/FO GrundUtbildning, Forskning, Gemensamma funktioner Verksamhetsområde Gruppering av verksamhetskoder T ex 11*=GU-Anslag Verksamhet Verksamhetskoderna i siffer/klartext Intäkter/Kostnader Gruppering av konton T ex 3* och 93*=intäkter Resultat Gruppering av konton för externredovisning Resuppf Gruppering av interna och externa konton till intern resultatrapport Konto Samtliga konton Kostnadsbärare Lägsta resultatenhet vid bokföring I många fall projekt Motpartstyp Gruppering av motpartstyper T ex inomstatligt, kommuner Motpart Varje/enskild motpart Fritt Friakoddelar Ej tvingande, möjliggör ej systematisk uppföljning Levgrupp Gruppering av leverantörer T ex inomstatliga, svenska, utländska Kund/Leverantör Varje/enskild kund/leverantör Anl Gruppering av anläggnings- (avskrivnings) koder Vertyp Agressos verifikationstyper T ex BP=filinläsning Primula Verdatum Datum vid registrering Vernr Löpande numrering på verifikation Fakultetsnämnd Exklusive eller Nämnden för lärarutbildning Gruppering enligt verksamhetskodernas sista siffra Projekt Enkel kostnadsbärare, Projekt 15 (19)

16 Attraktiv kunskapsmiljö/ladok/prodiver Den termin studenten finns registrerad på programmet SCB-ämne Ämnesindelning enligt SCB Avspeglar ej universitetets ämnesindelning Kurs Samtliga kurser med utfall Kursort Ort där kursen förlagts Ospecificerade ort=distans Utbildningsnivå Avancerad, grund, gymnasie, - Dimension Innehåll Kommentar Fakultet/Ledning/ Förvaltning Nuvarande fakultetsindelning Hierarkisk gruppering av institutioner Fakultetsnämnd Inklusive/exklusive NLU Möjliggör att inkludera/exkludera hst/hpr inom lärarutbildningarna Institution/Underavdelning Nuvarande institutionsindelning med utfall verkligt utfall per institution Linst Utfall enligt Ladok utan poängdelning Program Samtliga program med utfall Programin- Inriktningar inom program riktning Kull Undervisningsform Distans, normal, m fl Djup Grund, kandidat, m fl Kurstid Dag, kväll, veckoslut m fl Kurstakt 100 (helfart) 50 (halvfart), m fl Utbyte status In- utresande Inom utbytesavtal Finansieringsart Betalstudent, statsanslag, m fl Gruppering av ett antal finansieringsformer Finansieringsform Utbildningsområde Enligt Ladok Klassning, t ex samhällsvetenskap Inom utbildningsområdena MM, MU och DE finns maxantal för antalet avräkningsbara hst/hpr Lutbomr Klassning, t ex samhällsvetenskap Som det ser ut i Ladok utan maxantal inom MM, MU, DE Kön Kvinna/Man Ålder Ålder på studenterna 31/12 Personid Krypterade pnr Kurstfperson Kurstillfälle per person 16 (19)

17 Registreringstyp Termin/Ej termin Ej termin=ej innevarande (den du söker information om) Bostadsort Folkbokföringsort För aktiva studenter uppdateras detta regelbundet År Respektive kalenderår Termin Vår/höst Ladoktermin Professionsutbildning Omfördelning Na Te T ex 20132=ht2013 Olika typer av yrkesutbildning som t ex lärarprogram och sjuksköterska Torra, halvtorra och våta ämnen Kan användas för utsökning av våta/torra/halvtorra ämnen inom utbildningsområdena Na/Te 17 (19)

18 Framstående forskning/diva/prodiver Dimension Förklaring Kommentar Fakultet/Ledning/ Nuvarande fakultetsindelning Hierarkisk gruppering av Förvaltning institutioner Institution/Underavdelning Nuvarande institutionsindelning Diva_beteckning Institutionskod enligt DiVA Aktuell institution vid publiceringstillfället Projekt Namn på projekt som publikationen redovisats inom Ej koppling mot projektregister i Agresso Forskargrupp Frivillig gruppering av forskare Ämne SCB-indelning i forskningsämne/forskarutbildning Innehåll Språk Publikationstyp Underkategori Status Värdpublikation ISI-status Refereegranskat, övrigt vetenskapligt, övrig (populärvetenskap) Språk publikationen är skriven på T ex artikel forskningsöversikt, bok, konferensbidrag etc Underindelning av: artikel i tidskrift och konferensbidrag Artikelns status, t ex accepted, published Tidskrift eller annat i vilken publikationen skrivits Om publikationen är indexerad i Web of Science Ej att förväxla med SCBämnesgrupp inom utbildning T ex Meeting abstract, Editorial, Letter ISI-nummer ID-nummer i Web of Science Behövs för att citeringsdata ska kunna hämtas från Web of Science Titel Titel på publikationen T ex artikeltitel, boktitel, rapporttitel År Publiceringsår Ej det år det rapporterats i DiVA Författare Typ Namnposition Antal författare per publikation Sistaförfattare Post_ID/Intern nr Författarroll: författare, redaktör Nummerordning bland författarna i publikationen Automatiskt/löpande numrering av publikationer 18 (19)

19 Abstract Kortfattad sammanfattning Alla författare Datum Datum vid registrering i DiVA Förlag Förlag som gett ut publikationen Isbn Unikt id-nummer för böcker Nyckelord Författarens nyckel som används för att beskriva innehållet i publikationen PMID ID-nummer i PubMed URLs Länk till förlags- tidskrifts- eller konferenshemsida eller till fulltext Nivå Ranking enligt Norska systemet Artiklar rankas efter tidskrift Bok_Nivå Ranking enligt Norska systemet Böcker, kapitel och konferensbidrag rankas efter förlag Externt samarbete DiVA_anv_ID Frivillig uppgift inom studentuppsatser Författarens ID=användarnamn för datorkontot T ex namn på företag/organisation som uppsatsen avhandlar Detta ID används för koppling till författarens vetenskapliga portfölj AD_id Användarnamn ur Agresso Används till enhetligt författarnamn i rapporter mm 19 (19)

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning

Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Innehåll Fliken Uppföljning Hst-Hpr... 2 Rapport 1: Avstämning mot utbildningsuppdraget institution... 2 Rapport 2: Uppföljning av utfall - institution... 2

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering Registrera och publicera i DiVA manuell registrering För att registrera en publikation manuellt gör så här 1. Sök i DiVA http://oru.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats istället för att registrera

Läs mer

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 Innehåll Vad är DiVA?... 2 Registrera publikationer i DiVA... 2 Tänk på att... 2 Manuell registrering i DiVA... 2 Gör så här... 2 Steg 1. Välj

Läs mer

Webbportal - Lathund LISA

Webbportal - Lathund LISA Webbportal Lathund Uppdaterad av: Datum: Carina Wikstrand 2011-02-22 Webbportal - Lathund LISA Ledningsinformationssystem för analys 1 LISA är ett beslutsstödssystem vid Mittuniversitet som bygger på systemlösningen

Läs mer

Registrera konferenspublikationer i DiVA

Registrera konferenspublikationer i DiVA Registrera konferenspublikationer i DiVA Senast uppdaterad: 2011-05-27 Vad är en konferenspublikation? Det finns flera typer av konferenspublikationer. Konferensbidrag kan exempelvis vara publicerade:

Läs mer

KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok 2010-10-20

KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok 2010-10-20 KURSINFO Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle Ladok 2010-10-20 Innehåll Skapa kurstillfälle... 3 Förklaring till menyn för kurstillfälle... 4 Nytt kurstillfälle... 5 Inläggning av uppgifter i kurstillfället...

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau

Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau Utdata för Grupper av studenter...2 Utdata kurs...2 UT30 Antagna/reserver till kurs...2 UT31: Förväntade deltagare i kurs...5 UT32: Registrerade på kurs/inst...6

Läs mer

HSTK-utvecklingen 2010

HSTK-utvecklingen 2010 2010 Ökningen fortsätter 2010 - Umeå universitet hade totalt 5,9 procent fler ackumulerade fakturagrundande HSTK vid kalenderåret 2010 års andra jämförelse (VT-2 2010) jämfört med samma tidpunkt 2009.

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Programtillfälle i KursInfo

Programtillfälle i KursInfo Programtillfälle i KursInfo Att skapa ett programtillfälle är indelat i tre steg: Första steget är att lägga in de grundläggande uppgifterna på Program och sedan uppmärksamma central administration. Centralt

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen En kort guide till VFU-portalen För dig som har tittbehörighet i portalen Version 1.2, uppdaterad maj 2013 Innehåll Adressen till VFU-portalen... 3 Inloggning... 3 Behörighet... 3 Hur får jag behörighet?...

Läs mer

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Tomas Lundén & Peter Sjögårde Göteborgs universitetsbibliotek & KTH Biblioteket Mötesplats Open Access Linnéuniversitetet, Växjö 1-2

Läs mer

Rapporter på Valvets hemsida

Rapporter på Valvets hemsida Logga in på Internet och gå till www.valvetab.se. Klicka på Logga in. Här kan du välja både att logga in för att hantera föreningens fakturor och att komma åt föreningens rapporter. 1 Du kommer då till

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik NyA-webben Användarmanual för Listor och Statistik Innehåll Innehåll... 2 Sekretess... 3 In- och utloggning... 3 Inställningar... 6 Listor... 6 Sökandelistor... 6 Adresslistor... 8 Etikettlistor... 9 E-postlistor...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här:

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här: Gör så här: 1. Logga in i DiVA http://kau.diva-portal.org/login med ditt Net ID (studentkonto). 2. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt. Du kan alltid spara

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER - ARKIVERA UPPSATSER/EXAMENSARBETEN I DiVA Bilden visar processen för hur uppsatser/examensarbeten ska hanteras. Den inringade aktiviteten beskrivs i den här manualen.

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2013-11-14) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06 1 2012 Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA Studentmanual Örebro universitet Reviderad 2012-02-06 Jeanette Ekman 1 När Ditt/Ert självständiga arbete/examensarbete

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum Arbetsmoment Ansvar November/ december Bokslutsanvisningar skickas ut från ekonomiavdelningen.

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2014-02-06) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

SystemQ affärssystem. Grundkurs

SystemQ affärssystem. Grundkurs SystemQ affärssystem Grundkurs Lära oss att hitta Snabbkommandon Knep Nyttiga funktioner Handboken: www.cyberstore.se/handbok Komma in i SystemQ-tänket Affärsprocesser Order registrering Utleveranser Fakturering

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Rapportkontoplan hantering

Rapportkontoplan hantering Rapportkontoplan hantering Sida 1 av 11 Innehåll Att kopiera kontoplan till rapportkontoplan... 3 Namn på rapportkontoplan... 5 Rapportkontoplan... 6 Kopiering av rapportkontoplan... 9 Klienthantering...

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

OBS: Vänta med att köra EB50 skarpt tills ni har kört EB47 och EB48 för samtliga terminer!

OBS: Vänta med att köra EB50 skarpt tills ni har kört EB47 och EB48 för samtliga terminer! Leverans 2015_02 från den 23 april togs i drift den 27 maj. I driftsättningen ingår även leveranskompletteringen från den 20 maj. Här följer en sammanfattning av nyheterna. Utförligare information finns

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Smartbudget handbok Sida 1 av 16

Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Introduktion Målet med Smartbudget är att det ska vara enkelt för alla att få koll på sin ekonomi oavsett kunskapsnivå och behov. Allt eftersom Smartbudget växer med funktioner

Läs mer

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Företagsinställningar Du börjar med att ställa in hur du övergripande vill arbeta med programmet under Arkiv - Företagsinställningar -

Läs mer

Arbetsrutin för tillgodoräknande

Arbetsrutin för tillgodoräknande Arbetsrutin för tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande av prov eller kurs görs av institutionen som också lägger in uppgifterna i Ladok. Tillgodoräknandeblankett och de Lokala regler för tillgodoräknande

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

En databas över förlagens policies

En databas över förlagens policies 1 av 7 Högskolebiblioteket i Halmstad Sherpa/RomEO manual En databas över förlagens policies Innehållsförteckning 1. Vad innebär parallellpublicering? (sid.2) 2. Sherpa/RoMEO begrepp och färger (sid.2)

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Hitta till schemawebben... 2. Sök fram ett schema... 2. Mer information om lokalen eller kursen... 4. Anpassa schemat... 4

Hitta till schemawebben... 2. Sök fram ett schema... 2. Mer information om lokalen eller kursen... 4. Anpassa schemat... 4 Serviceenheten TimeEdit support timeedit@gu.se INSTRUKTIONER TIMEEDIT WEB 2014-05-27 Schemawebb-användare 1 / 11 Hitta till schemawebben... 2 Sök fram ett schema... 2 Mer information om lokalen eller kursen...

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken Snabbsök Innebär att du söker samtidigt i flera förvalda grupper av databaser. Snabbsök är i första hand avsett för att ge en första orientering i ämnet.

Läs mer

Ramavtal BI-system Krav nr 213-311

Ramavtal BI-system Krav nr 213-311 1 / 6 Kravtyp kravet poäng 213 Krav som avser Administration Budgetverktyget har funktioner för att skapa budget/prognos i minst 8 uppföljningsdimensioner. 214 215 Budgetverktyget har funktioner för att

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING BOKFÖRING Innehållsförteckning Kom igång - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig?

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? 1 2015-10-22 Anställda vid Lunds universitet Projekt Ny ekonomi 2016 Agneta Sjöfors, projektledare Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? Bättre ekonomiadministrativt stöd till forskningsprojekt Nytt sätt

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

RapportRapport nr 1 oktober 2014

RapportRapport nr 1 oktober 2014 RapportRapport nr 1 oktober 2014 Maxrader i Browserfrågor Export till Excel med summaformler Ny mall för fråga verifikation och zoom till verifikationer Tips på fråga för att hitta förvaltningsinterna

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning Internredovisning Vad är internredovisning? Internredovisning är en tilläggsfunktion i MONITOR som innebär att alla lager- och tillverkningstransaktioner i systemet konteras och förs över till huvudboken

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Användarmanual Research

Användarmanual Research Användarmanual Research Innehåll: Logga in i Research.3 Research.3 Gör en sökning 4 Resultat av sökning.4 Spara artiklar 6 Skriv ut eller dela artiklar 9 Läs artiklar.10 Skriva en sökning..11 2 Logga in

Läs mer

Ladok k o n s o r t i e t

Ladok k o n s o r t i e t Ladok k o n s o r t i e t HANDBOK I UTDATA UR LADOK FÖR PLANERING/UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING Innehållsförteckning 0. Inledning 4 1. Utsöknings- och begränsningsfunktionerna 8 1.1.Utsökningsfunktionen grundutbildning

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12 213-1-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 26/7-211/12

Läs mer

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Linköping University Electronic Press Håkan Andersson Linköpings universitetsbibliotek Liu E-press och Diva LiU E-press OA förlag inom Linköping universitet

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar Visma Analys. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt Visma Analys analysera, presentera och följ upp Visma Analys är ett modernt och användarvänligt

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer