Handbok och tips till Diver/ProDiver

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok och tips till Diver/ProDiver"

Transkript

1 Universitetsledningens kansli, Lars Brohlén Handbok Handbok och tips till Diver/ProDiver

2 Innehåll Inledning Fel! Bokmärket är inte definierat. Vad är Diver? 3 Ekonomi/Agresso 4 Attraktiv kunskapsmiljö/ladok 5 Inspirerande ansökningar, NyA 6 Framstående forskning/diva 8 ProDiver-förklaring till ikoner och dimensioner 13 Ekonomimodeller/dimensioner/ProDiver 15 Attraktiv kunskapsmiljö/ladok/prodiver 16 Framstående forskning/diva/prodiver 18 2 (19)

3 Inledning Detta dokument ska vara ett stöd för diveranvändare. Dokumentet riktar sig till såväl portalanvändare som avancerade användare av ProDiver. Dokumentet indelas efter data ur respektive källsystem. För närvarande finns data från följande källsystem: Agresso, ekonomisystem Ladok, studieadministrativt system NyA, nationellt antagningssystem DiVA, vetenskaplig publicering Vad är Diver? Sedan ett antal år tillbaka arbetar Linnéuniversitetet med ett verksamhetsinformationssystem. Systemet ska stödja universitetets strategi samt arbetet med verksamhetsplanering uppföljning och analys. I ett och samma gränssnitt presenteras data ur källsystemen. I Linnéuniversitetets webbportal (DivePort) finns möjlighet att ta ut skräddarsydda rapporter. I portalen finns data under följander rubriker: Chef, Attraktiv kunskapsmiljö, Inspirerande ansökningar, Ekonomi och Framstående forskning Ett chefskitt är under utveckling som gör det möjligt att i samma rapport följa upp verksamhetsområdena utbildning och forskning per fakultet och institution. Under rubriken Attraktiv kunskapsmiljö finns skräddarsydda rapporter med data ur Ladok. Under rubriken Ekonomi finns ekonomirapporter, under Framstående forskning finns data ur DiVA och under Inspirerande ansökningar finns ansökningsdata ur NyA. Utöver skräddarsydda rapporter och chefskittet finns det möjlighet till djupare och mer avancerad analys. För detta krävs tillgång till och utbildning i programmet ProDiver. För att göra det möjligt med integrerad uppföljning med data ur källsystemen har några gemensamma begrepp bestämts. Fakultet/Ledning/Förvaltning, högst hierarkiska nivån för uppföljning Institution/Underavdelning, nivån under fakultet/ledning/förvaltning Fakultetsnämnd, exklusive eller inklusive Nämnden för lärarutbildning Verksamhetsområde (utbildning/forskning) Med gemensamt begrepps menas att det visar informationen på samma nivå oavsett källsystem. 3 (19)

4 Ekonomi/Agresso Ekonomisystemet är mastersystem för Linnéuniversitetets diverlösning. Med mastersystem menas att ekonomisystemet, Agresso, koder, texter och perioder slår igenom i data ur samtliga källsystem. Ekonomi överblick Graf Överblick visar externa intäkter, resultat och samt vissa kostnadsslag per månad eller ackumulerat. Valbart på: fakultet, institution, verksamhetsområde (utbildning/forskning) och fakultetsnämnd (inkl/exkl nämnden för lärarutbildning NLU) Resultatrapporter Översiktlig resultatuppföljning per verksamhetsområde med utfall (tom senast stängda period), periodiserad budget- och prognos(er) samt utfall samma period föregående år. Utbildning och Forskning, resultatuppföljning per intäkts/kostnadsslag. Utfall (tom senast stängda period), periodiserad budget- och prognos(er). Jämförelse mot föregående år, kommer under våren. Resuppf, specificerad resultatuppföljning per intäkts- och kostnadsslag. Utfall (tom senast stängda period), periodiserade budget- och prognoser samt utfall samma period föregående år. Balansrapporter och Oförbrukade/Upplupna bidrag, rapporterna visar saldo på ett antal balanskonton. Jämförelse bakåt från och med Länk till ProDiver. 4 (19)

5 Attraktiv kunskapsmiljö/ladok Attraktiv kunskapsmiljö Graf, Överblick, avseende anslagsfinansierade Hstk (helårsstudent per kalenderår)och Hprk (helårsstudent per kalenderår). Undervisningsformerna normal och distans åskådliggörs i separat graf. Utbildning på avancerad nivå syns också. Dessutom finns graf över hstk/hprk samt kostnadsutveckling inom anslagsfinansierad utbildning. Daglig uppdatering av hst/hpr och ekonomidata. Grundutbildning 2014,daglig uppdatering från Ladok. Valbart per: undervisningsform, termin, finansieringsart (betalstudent, KY-utbildning, statsanslag, uppdragsutbildning), fakultetsnämnd (inkl/exkl NLU). Rapporten är grupperad per fakultet. I kolumnerna redovisas: Hstv/Hprv, Hstk/Hprk, prestationsgrad, antal registrerade studenter och andelen kvinnor. Grundutbildning 2013,samma som 2014 men endast data för Månadsvis uppföljning, graf över fakultetens inarbetade anslag oavsett ifall det ryms inom fakultetens takbelopp eller inte. Beräknas på årsvisa nationella ersättningsnivåer. Ackumulerade helårsstudenter, graf över hstk per månad. Grundutbildning historik mm, samma möjlighet till uttag av data som i rapporten Grundutbildning 2014 men även för åren I denna rapport finns även kolumnen Inarbetat belopp som visar hur mycket anslag som genererats utifrån de nationella ersättningsnivåerna. Registrerade per program och kull, modell för programuppföljning. Valbart på programfakultet/nlu, fart mm. Uppgifterna uppdateras när studenten registrerat sig på programmet. På rad syns kull och i kolumn termin. Uppgifterna är studenter inte hstk. Helårsstudenter per program och kull, samma som ovan fast hstv (verksamhetsår). Uppgifterna uppdateras i takt med att studenten registrerat sig på kurser inom programmet. Examina Rapport för uttagna examina på grund- och avancerad nivå. Valbart på: år, huvudområde, program, ämne (SCB), huvudtyp av examen, examenstyp. Årsredovisningar mm Rapporter för årsredovisningar samt modeller för tidigare fakultetsindelning. Rapport för kontroll av poängdelning av kurser. Fler modeller finns men dessa förklaras inte utförligt. Länk till ProDiver. 5 (19)

6 Inspirerande ansökningar, NyA För tillfället finns inte möjlighet att särskilja: urval 2, betalstudenter samt varifrån studenterna rekryteras vid ansökningstillfället. Senare under året kommer antagningsstatistiken kompletteras med registrerade enligt Ladok. Antagningsprocessen Övergripande rapport med urval för: fakultet, institution, fakultet och starttermin. Förklaring till kolumnerna: Antagningstyp o Fristående kurs, endast fristående kurs o Kurs inom program, de som redan läser inom program och söker kurser o Program, endast programansökningar (nya) Antagning o Basantagning, vanlig antagning o Internationella kurser, kurser i de internationella antagningsomgångarna o Science without borders, Brasilienkurser o Utbytesstudenter, inom utbytesavtal o Internationell masterutb, i den internationella antagningsomgången o Lärarlyftet, inom lärarlyftet o Övrigt, yrkeslärarprogrammet Status antagning o Avslutad, antagningsomgången är avslutad o o Publicerad, antagningsomgången pågår Urvalsresultat publicerat, delvis avslutad antagningsomgång, som regel internationell antagningsomgång Ansökningar övergripande Rapport uppdelad per fakultet med urvalsmöjlighet för: antagningstyp (fristående kurs m m), utbildningsnivå, undervisningsform, fakultetsnämnd (inkl/exkl NLU), kön och starttermin. Antal sökande per söksätt Rapport uppdelad per kurs där det framgår hur många sökande som söker inom program respektive fristående kurs. Urvalsmöjligheterna är: fakultet, institution, fakultetsnämnd och startermin. Ansökningar per kursort Rapport där sökande per kursort framgår. Antal sökande som Hst-ekvivalenter Rapport där antalet sökande även syns som hst-ekvivalenter innevarande starttermin. Ansökningsprocessen Övergripande graf med diverse urvalsmöjligheter. Sökande per kurs 6 (19)

7 Rapport för ansökningsstatistik per kurs där det framgår: kurskod, kurstitel, kurstakt, kurspoäng, kursveckor, ansökande, antagna, planeringstal, sökande 1:a hand, sökande 2:a hand mm. Följande urval kan göras: termin, fakultet, antagningstyp (fristående kurs, kurs inom program), antagningsomgång, fakultet, institution, fakultetsnämnd, internationell antagning, utbildningsnivå. Programansökningar Rapport för ansökningsstatistik per program där det framgår: programkod, programtitel, kurstakt, kurstid, programpoäng, ansökande, antagna, sökande 1:a hand, sökande 2:a hand mm. Följande urval kan göras: termin, fakultet, antagningstyp (fristående kurs, kurs inom program), antagningsomgång, fakultet, institution, fakultetsnämnd, internationell antagning, utbildningsnivå. Rapporter för granskning Per Institution och Termin Per Fakultet och Termin Kurs 1:a hand Program 1:a hand Per antagningsomgång 7 (19)

8 Framstående forskning/diva Rapporter i portalen Graf Överblick visar antalet vetenskapliga publikationer (artikel i tidskrift, konferensbidrag, kapitel i bok, doktorsavhandling mm) för innevarande och föregående år. Valbart på: år innehåll, språk, fakultet och institution. Författarfraktioner, rapport per författare och antalet medverkande författare samt värdet per författare och publikation. Valbart på: år, publikationstyp (även studentuppsatser), institution enligt DiVA, innehåll (refereegranskat m fl), språk, underkategori (editorial m fl), status (published m fl)fakultet, institution (enligt organisationskod). Publiceringar med nivå (enligt norska listan), rapport per författare och antalet medverkande författare samt värdet per författare och publikation. Valbart på: år, publikationstyp, status, underkategori, innehåll, institution enligt DiVA, fakultet, institution (enligt organisationskod), och nivå enligt det Norska systemet. Publiceringar per författare, rapport för att se ifall att allt finns registrerat/något saknas. Valbart på: publikationstyp, underkategori, innehåll, status, fakultet och institution. I rullisten finns möjlighet att markera enstaka eller flera författare. Publiceringar per författare och organisation, rapport för att se ifall att allt finns registrerat/något saknas per organisation (institution inom fakulteten). Valbart på: publikationstyp, underkategori, innehåll, status och fakultet. I rullisten finns möjlighet att markera enstaka eller flera författare. Institutionskoder som fattas, möjlighet att ta fram de publiceringar som av någon anledning inte registrerats (i DiVA) inom nuvarande fakultets- institutionsindelning. Underlag för mappning, möjlighet att ta fram de publiceringar som av någon anledning inte registrerats (i DiVA) inom nuvarande fakultets- institutionsindelning i excel. Bibliometri Linnéuniversitetets bibliometriska modell som bland annat används vid beräkning av omfördelning av forskningsanslag. LNUs bibliometriska modell är en modifierad version av den modell som används i Norge för att dela ut forskningsmedel till lärosätena. I den Norska modellen ger böcker, kapitel och artiklar publicerade i vetenskapliga kanaler poäng enligt en lista på förlag och tidskrifter upprättad av norska forskare. I LNUs modell ingår dessutom publicerade konferenspapers och den norska listan på tidskrifter har utökats med tidskrifter som ingår i Web of Science. 8 (19)

9 Beskrivning av modellen Ingående publikationer 1. Publikationstyper: a. Artikel i tidskrift, Artikel letter samt Artikel forskningsöversikt ingår. Medan Artikel recension, Artikel abstract, Artikel editorial och Artikel i dagstidning inte ingår. b. Kapitel i bok c. Bok d. Konferensbidrag publicerat paper ingår. Medan Konferensbidrag presentation, poster, publicerat abstract inte ingår. 2. Innehåll: a. Refereegranskat b. Övrigt vetenskapligt Kategorin Övrigt populärvetenskapligt ingår inte. 3. Status a. Artiklar ska vara publicerade. Detta innebär att artiklar med status Submitted, Accepted, In press och E-published ahead of print inte räknas med. 4. Tidsperiod a. Materialet ska vara publicerat under åren Affiliering (organisationstillhörighet) a. Publikationerna ska ha affiliering Linnéuniversitetet, Högskolan i Kalmar eller Växjö universitet (se mer om affiliering under Dataunderlag). b. Nyanställda under perioden får tillgodoräkna sig publikationer med annan affiliering från åren innan anställningen vid LNU. Även dessa ska vara publicerade inom analysens tidsintervall. Poängberäkning Artiklarna matchas mot tidskrifts-issn i den kombinerade Web of Science-Norska listan. Bok,kapitel samt konferensbidrag matchas mot förlag i Norska listan. Tidskrifter och förlag är klassade i två nivåer, där nivå 1 betyder vetenskaplig kanal och nivå 2 högt prestigefylld vetenskaplig kanal. Tidskrifter från Web of Science som lagts till i den Norska listan har fått nivå 1. Poängen räknas ut enligt följande Bok nivå 1 => 5 poäng Bok nivå 2 => 8 poäng Artikel nivå 1 => 1 poäng 9 (19)

10 Artikel nivå 2 => 3 poäng Kapitel nivå 1 => 0,7 poäng Kapitel nivå 2 => 1 poäng Konferensbidrag nivå 1 => 0,7 poäng Konferensbidrag nivå 2 => 1 poäng Publikationspoängen fraktioneras, vilket innebär att den delas med antalet författare till publikationen. Poängen fraktioneras upp till 10 författare, mer än 10 författare räknas som 10. De fraktionerade publikationspoängen summeras för varje person. Poängsumman normeras genom att den delas med ett referensvärde som beror på vilken fakultet man tillhör. Referensvärdena togs fram av Ulf Sandström vid den bibliometriska analys som gjordes hösten 2013 vid LNU. Referensvärdena utgör genomsnittspoängen för forskare verksamma vid UmU, UU, SU, ORU och LiU. Pga svårighet att ämnesklassificera institutioner vid olika universitet används bara två referensvärden. FEH, FKH och FSV har referensvärdet 5,1. FHL och FTK har referensvärdet 4,4. Dataunderlag DiVA Dataunderlaget kommer från LNUs publikationsdatabas DiVA. LNUs forskare ansvarar för att registrera sina publikationer i DiVA. Alla artiklar indexerade i Web of Science med affiliering LNU importeras av universitetsbiblioteket till DiVA. Universitetsbiblioteket ansvarar för granskning av publikationer registrerade i DiVA. Detta innefattar korrigering av publiceringsuppgifter och affiliering samt borttagning av dubbletter. Affiliering i DiVA 1. Affilieringen följer det som står i publikationen. a. En stor majoritet av artiklar inom NV, MED och TEK anger affiliering på samtliga författare i publikationen. Inom HUM och SAM anger en mindre andel artiklar affiliering i publikationen. b. Böcker och kapitel ut böcker som publicerats på stora välrenommerade vetenskapliga förlag har oftast information om författarens affiliering i boken och denna information finns också oftast tillgänglig på förlagets hemsida. Små vetenskapliga förlag och förlag som inte är strikt vetenskapliga saknar oftast denna information. c. Konferensbidrag som publicerats av ett vetenskapligt förlag anger oftast affiliering på samtliga författare i publikationen. Denna information finns oftast tillgänglig på förlagets hemsida. Konferensbidrag som publicerats av universitet eller organisationer saknar ofta denna information. 2. Om affiliering saknas i publikationen anges den affiliering författaren hade vid publiceringen, om denna är känd. I praktiken innebär det att den affiliering 10 (19)

11 författar själv registrerat i DiVA blir kvar. Detta innebär att en del publikationer har felaktig affiliering, framförallt gäller det sådant som inte ger poäng i den bibliometriska modellen, men även en del av det som ingår kan ha felaktig affiliering. Diver Publikationsposter som stämmer med kriterierna i Ingående publikationer har importerats till Diver där beräkningen av publikationspoäng har gjorts. Pga fusion och omorganisation har de flesta personer publikationer med olika institutionstillhörigheter. Därför har samtliga personer och deras publikationer mappats till en nu aktuell institution (se Mappning i Diver nedan). Mappning i Diver Mappningen i Diver har gjorts enligt följande: 1. Personen som fortfarande är anställda på LNU har mappats till den institution de nu är anställda vid enligt uppgift i Primula. 2. Personer som inte längre är anställda vid LNU har mappats till den institution de senast var anställd vid enligt Primula/Parlando/Outlook. 3. Om personen inte varit anställd på LNU efter omorganisationen har personen mappats till samma institution som medförfattare som fortfarande är kvar på LNU. Om flera olika institutioner kan komma i fråga har mappningen skett till den institution där personen har flest medförfattare. 4. Personer som inte har någon medförfattare som fortfarande är verksam vid LNU har inte mappats till någon institution. Detta gäller 11 personer. Rapporten Rapporten utgörs av: 1. Modell i Diver under Framstående forskning>bibliometri>publikationspoäng per författare. I denna ingår samtliga personer som varit verksamma på LNU/HIK/VXU under och som har publikationer som räknas i modellen. Här finns publikationspoäng för enskilda personer och för hela institutioner och fakulteter. I Diver finns det möjlighet att ta fram de publikationer som legat till grund för poängberäkningen för varje enskild person. För tillfället finns det problem med poängberäkningen för 22 personer med dubbel affilering. Tills detta är löst finns de korrekta siffrorna endast i Excel-arket beskrivet under punkt Excel-ark med publikationspoäng för publikationer med affiliering LNU/HIK/VXU för samtlig forskande personal anställda vid LNU Dessa siffror är hämtade från Diver. Publicerringepoäng för de 22 personer med dubbel affilering som inte har korrekt värde i Diver är omräknade manuellt i detta dokument. Dokumentet innehåller två kategorier av personer som inte har några publikationspoäng. Dels de som inte har några publikationer 11 (19)

12 som ingår i modellen, dessa har benämningen Inga poänggivande publikationer i kolumnen Namn i Diver. Dels de som har publikationer som ingår, men som inte finns med på norska listan eller i WoS, dessa får en siffra för totalt antal publikationer men 0 i poäng-kolumnen. Excel-ark med publikationspoäng för publikationer utan affiliering LNU/HIK/VXU för forskande personal som nyanställts under Dessa siffror har beräknats manuellt och finns inte i Diver. Underlag kan begäras ut för enskilda personer från universitetsbiblioteket Länk till ProDiver. 12 (19)

13 ProDiver-förklaring till ikoner och dimensioner Ikoner/verktygsknappar Kommando Ikon I menyn Förklaring Kommentar Ångra Redigera, ångra Ångrar föregående åtgärd Gör om Öppna fil Arkiv, öppna Visar menyn öppna fil Dykbok Fönster, dykbok Visar menyn välj dykbok Skriv ut Arkiv, skriv ut Visar menyn skriv ut Förhandsutskrift Arkiv, Visar hur din utskrift förhandsutskrift kommer att se ut Tabulär Presentera, tabulär MultiTab Presentera, Presenterar flera MultiTab dimensioner och summor KorsTab MultiKors Tab Rapport Diagram Presentera, KorsTab Presentera, MultiKorsTab Presentera, Rapport Presentera, Diagram Kombinerar en dimension med en horisontell kolumn t ex fakultetens hst uppdelat mellan egen fakultet och NLU Kombinerar två dimensioner t ex utfall hst/hpr i program och per år Öppnar dialogrutan för utformning av rapport Skapar diagram över ditt datauttag Öppnar någon markör/rapport Välj lämplig skrivare kopplar på flera dimensioner, men går inte på djupet. Bra funktion för rapporter Kopplar på flera dimensioner, men går inte på djupet. Bra funktion för rapporter Här kan du anpassa rapportens utseende efter eget önskemål 13 (19)

14 Pivotera axlar Fokusera Gruppera Organisera, Pivotera axlar Organisera, Fokusera Organisera, Gruppera Skiftar dimension från horisontell till vertikal Tar bort oönskad data i din vidare sökning Grupperar data för vidare sökning Sortera stigande Organisera, Sortera Stigande Sortera fallande Organisera, Sortera Fallande Sök Redigera, Sök Beroende på kolumn så finns möjlighet att söka i data Tidsserie Periodjämförelse Visa konsol Redigera, Kontrollpanel för tidsserie Redigera, Periodjämförelse Fönster, Visa- Dölj konsol Används ej Används ej Visar eller döljer konsolen till höger Minskar risken för att ej önskad data kommer med t ex i rapport Bra vid urval av data för vidare sökning Med hjälp av Avancerad sök så kan villkorad sökning göras, t ex hst<10 14 (19)

15 Ekonomimodeller/dimensioner/ProDiver Dimension Innehåll Kommentar År och Månad År och månad per år Halvår Jan-jun, Jul-dec Kvartal Jan-mar, Apr-jun, Jul-sep, Okt-dec Fakultet/Ledning/ Förvaltning Hierarkisk gruppering av orgkoder och/eller verkskoder T ex inom FSV ingår koderna 4*, exkl polisutbildningen Institution/underavdelning Institution eller avdelningar (inom ledning och förvaltning) Enhet Underavdelningar inom institution eller avdelning GU/FO GrundUtbildning, Forskning, Gemensamma funktioner Verksamhetsområde Gruppering av verksamhetskoder T ex 11*=GU-Anslag Verksamhet Verksamhetskoderna i siffer/klartext Intäkter/Kostnader Gruppering av konton T ex 3* och 93*=intäkter Resultat Gruppering av konton för externredovisning Resuppf Gruppering av interna och externa konton till intern resultatrapport Konto Samtliga konton Kostnadsbärare Lägsta resultatenhet vid bokföring I många fall projekt Motpartstyp Gruppering av motpartstyper T ex inomstatligt, kommuner Motpart Varje/enskild motpart Fritt Friakoddelar Ej tvingande, möjliggör ej systematisk uppföljning Levgrupp Gruppering av leverantörer T ex inomstatliga, svenska, utländska Kund/Leverantör Varje/enskild kund/leverantör Anl Gruppering av anläggnings- (avskrivnings) koder Vertyp Agressos verifikationstyper T ex BP=filinläsning Primula Verdatum Datum vid registrering Vernr Löpande numrering på verifikation Fakultetsnämnd Exklusive eller Nämnden för lärarutbildning Gruppering enligt verksamhetskodernas sista siffra Projekt Enkel kostnadsbärare, Projekt 15 (19)

16 Attraktiv kunskapsmiljö/ladok/prodiver Den termin studenten finns registrerad på programmet SCB-ämne Ämnesindelning enligt SCB Avspeglar ej universitetets ämnesindelning Kurs Samtliga kurser med utfall Kursort Ort där kursen förlagts Ospecificerade ort=distans Utbildningsnivå Avancerad, grund, gymnasie, - Dimension Innehåll Kommentar Fakultet/Ledning/ Förvaltning Nuvarande fakultetsindelning Hierarkisk gruppering av institutioner Fakultetsnämnd Inklusive/exklusive NLU Möjliggör att inkludera/exkludera hst/hpr inom lärarutbildningarna Institution/Underavdelning Nuvarande institutionsindelning med utfall verkligt utfall per institution Linst Utfall enligt Ladok utan poängdelning Program Samtliga program med utfall Programin- Inriktningar inom program riktning Kull Undervisningsform Distans, normal, m fl Djup Grund, kandidat, m fl Kurstid Dag, kväll, veckoslut m fl Kurstakt 100 (helfart) 50 (halvfart), m fl Utbyte status In- utresande Inom utbytesavtal Finansieringsart Betalstudent, statsanslag, m fl Gruppering av ett antal finansieringsformer Finansieringsform Utbildningsområde Enligt Ladok Klassning, t ex samhällsvetenskap Inom utbildningsområdena MM, MU och DE finns maxantal för antalet avräkningsbara hst/hpr Lutbomr Klassning, t ex samhällsvetenskap Som det ser ut i Ladok utan maxantal inom MM, MU, DE Kön Kvinna/Man Ålder Ålder på studenterna 31/12 Personid Krypterade pnr Kurstfperson Kurstillfälle per person 16 (19)

17 Registreringstyp Termin/Ej termin Ej termin=ej innevarande (den du söker information om) Bostadsort Folkbokföringsort För aktiva studenter uppdateras detta regelbundet År Respektive kalenderår Termin Vår/höst Ladoktermin Professionsutbildning Omfördelning Na Te T ex 20132=ht2013 Olika typer av yrkesutbildning som t ex lärarprogram och sjuksköterska Torra, halvtorra och våta ämnen Kan användas för utsökning av våta/torra/halvtorra ämnen inom utbildningsområdena Na/Te 17 (19)

18 Framstående forskning/diva/prodiver Dimension Förklaring Kommentar Fakultet/Ledning/ Nuvarande fakultetsindelning Hierarkisk gruppering av Förvaltning institutioner Institution/Underavdelning Nuvarande institutionsindelning Diva_beteckning Institutionskod enligt DiVA Aktuell institution vid publiceringstillfället Projekt Namn på projekt som publikationen redovisats inom Ej koppling mot projektregister i Agresso Forskargrupp Frivillig gruppering av forskare Ämne SCB-indelning i forskningsämne/forskarutbildning Innehåll Språk Publikationstyp Underkategori Status Värdpublikation ISI-status Refereegranskat, övrigt vetenskapligt, övrig (populärvetenskap) Språk publikationen är skriven på T ex artikel forskningsöversikt, bok, konferensbidrag etc Underindelning av: artikel i tidskrift och konferensbidrag Artikelns status, t ex accepted, published Tidskrift eller annat i vilken publikationen skrivits Om publikationen är indexerad i Web of Science Ej att förväxla med SCBämnesgrupp inom utbildning T ex Meeting abstract, Editorial, Letter ISI-nummer ID-nummer i Web of Science Behövs för att citeringsdata ska kunna hämtas från Web of Science Titel Titel på publikationen T ex artikeltitel, boktitel, rapporttitel År Publiceringsår Ej det år det rapporterats i DiVA Författare Typ Namnposition Antal författare per publikation Sistaförfattare Post_ID/Intern nr Författarroll: författare, redaktör Nummerordning bland författarna i publikationen Automatiskt/löpande numrering av publikationer 18 (19)

19 Abstract Kortfattad sammanfattning Alla författare Datum Datum vid registrering i DiVA Förlag Förlag som gett ut publikationen Isbn Unikt id-nummer för böcker Nyckelord Författarens nyckel som används för att beskriva innehållet i publikationen PMID ID-nummer i PubMed URLs Länk till förlags- tidskrifts- eller konferenshemsida eller till fulltext Nivå Ranking enligt Norska systemet Artiklar rankas efter tidskrift Bok_Nivå Ranking enligt Norska systemet Böcker, kapitel och konferensbidrag rankas efter förlag Externt samarbete DiVA_anv_ID Frivillig uppgift inom studentuppsatser Författarens ID=användarnamn för datorkontot T ex namn på företag/organisation som uppsatsen avhandlar Detta ID används för koppling till författarens vetenskapliga portfölj AD_id Användarnamn ur Agresso Används till enhetligt författarnamn i rapporter mm 19 (19)

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1. Ny ekonomi 2016. Frågor och svar. April maj 2015

Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1. Ny ekonomi 2016. Frågor och svar. April maj 2015 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1 Ny ekonomi 2016 Frågor och svar April maj 2015 Innehåll Översättning... 2 Kodsträngshantering i drift... 5 Finansiering/resursanskaffning/budget... 6

Läs mer

Handledning Redovisning mot anslag med hjälp av internredovisning ESV 2011:19

Handledning Redovisning mot anslag med hjälp av internredovisning ESV 2011:19 Handledning Redovisning mot anslag med hjälp av internredovisning ESV 2011:19 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande.

Läs mer

Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014

Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014 Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014 2 Innehåll 2014 i siffror 2014 förändring och nya möjligheter Året i korthet Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Kvalitet

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

Umeå universitet Årsredovisning 2013

Umeå universitet Årsredovisning 2013 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Dnr: FS 1.3.8-19-14 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING - FRÅN VISION TILL VERKLIGHET... 3 VERKSAMHETEN OCH DESS EKONOMISKA

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

Att arbeta i agresso Smart Client

Att arbeta i agresso Smart Client Att arbeta i agresso Smart Client En anvisning/manual för att komma igång att arbeta i agresso Smart Client. Förklaringar till menyer och uppsättning. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Uppdaterad:

Läs mer

Redovisningsplan i praktiken

Redovisningsplan i praktiken ESV 2006:4 Redovisningsplan i praktiken En handledning om hur kontoklass 9 och ekonomisystemets konteringsfält kan byggas upp och struktureras. ISBN: 91-7249-208-2 COPYRIGHT : ESV FÖRFATTARE: Fredrik Jansson

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05 Ekonomihandboken Uppdaterad 2011-12-05 Uppdatering från tidigare version 2011-10-03 har skett av följande kapitel Förbättringsutgift på annans fastighet Kapitel, sida 1.1.3.1 Maskiner, inventarier, installationer,

Läs mer

Innehåll. Version 1.0 2012-03-30

Innehåll. Version 1.0 2012-03-30 Innehåll Bakgrund...4 Om dokumentet...5 Grundläggande lösningsbeskrivning... 6 Konceptets grundläggande principer...7 Mindre fokus på system och organisation...8 Internt/externt: Medarbetarportalen och

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

// Mamut Business Software. Ekonomistyrning, logistik och personal

// Mamut Business Software. Ekonomistyrning, logistik och personal // Mamut Business Software Ekonomistyrning, logistik och personal Postadress och distributör: Mamut AB - ett företag i Vismakoncernen Box 7654 103 94 Stockholm Telefon: 08-411 61 90 Fax: 08-566 991 01

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning

Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Innehåll Fliken Uppföljning Hst-Hpr... 2 Rapport 1: Avstämning mot utbildningsuppdraget institution... 2 Rapport 2: Uppföljning av utfall - institution... 2

Läs mer

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Utgiven av Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04 Karolinska Institutet Sid 1 (44) Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura Handbok E-handel Karolinska institutet, 2014-04 Projekt: Process och IT-stöd

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-12-18

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-12-18 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-12-18 Uppdatering från tidigare version 2012-06-25: har skett av följande kapitel Forskarflytt där anläggning ingår Kapitel 8.2 Forskarflytt mellan institutioner, Figur

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer