Handbok och tips till Diver/ProDiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok och tips till Diver/ProDiver"

Transkript

1 Universitetsledningens kansli, Lars Brohlén Handbok Handbok och tips till Diver/ProDiver

2 Innehåll Inledning Fel! Bokmärket är inte definierat. Vad är Diver? 3 Ekonomi/Agresso 4 Attraktiv kunskapsmiljö/ladok 5 Inspirerande ansökningar, NyA 6 Framstående forskning/diva 8 ProDiver-förklaring till ikoner och dimensioner 13 Ekonomimodeller/dimensioner/ProDiver 15 Attraktiv kunskapsmiljö/ladok/prodiver 16 Framstående forskning/diva/prodiver 18 2 (19)

3 Inledning Detta dokument ska vara ett stöd för diveranvändare. Dokumentet riktar sig till såväl portalanvändare som avancerade användare av ProDiver. Dokumentet indelas efter data ur respektive källsystem. För närvarande finns data från följande källsystem: Agresso, ekonomisystem Ladok, studieadministrativt system NyA, nationellt antagningssystem DiVA, vetenskaplig publicering Vad är Diver? Sedan ett antal år tillbaka arbetar Linnéuniversitetet med ett verksamhetsinformationssystem. Systemet ska stödja universitetets strategi samt arbetet med verksamhetsplanering uppföljning och analys. I ett och samma gränssnitt presenteras data ur källsystemen. I Linnéuniversitetets webbportal (DivePort) finns möjlighet att ta ut skräddarsydda rapporter. I portalen finns data under följander rubriker: Chef, Attraktiv kunskapsmiljö, Inspirerande ansökningar, Ekonomi och Framstående forskning Ett chefskitt är under utveckling som gör det möjligt att i samma rapport följa upp verksamhetsområdena utbildning och forskning per fakultet och institution. Under rubriken Attraktiv kunskapsmiljö finns skräddarsydda rapporter med data ur Ladok. Under rubriken Ekonomi finns ekonomirapporter, under Framstående forskning finns data ur DiVA och under Inspirerande ansökningar finns ansökningsdata ur NyA. Utöver skräddarsydda rapporter och chefskittet finns det möjlighet till djupare och mer avancerad analys. För detta krävs tillgång till och utbildning i programmet ProDiver. För att göra det möjligt med integrerad uppföljning med data ur källsystemen har några gemensamma begrepp bestämts. Fakultet/Ledning/Förvaltning, högst hierarkiska nivån för uppföljning Institution/Underavdelning, nivån under fakultet/ledning/förvaltning Fakultetsnämnd, exklusive eller inklusive Nämnden för lärarutbildning Verksamhetsområde (utbildning/forskning) Med gemensamt begrepps menas att det visar informationen på samma nivå oavsett källsystem. 3 (19)

4 Ekonomi/Agresso Ekonomisystemet är mastersystem för Linnéuniversitetets diverlösning. Med mastersystem menas att ekonomisystemet, Agresso, koder, texter och perioder slår igenom i data ur samtliga källsystem. Ekonomi överblick Graf Överblick visar externa intäkter, resultat och samt vissa kostnadsslag per månad eller ackumulerat. Valbart på: fakultet, institution, verksamhetsområde (utbildning/forskning) och fakultetsnämnd (inkl/exkl nämnden för lärarutbildning NLU) Resultatrapporter Översiktlig resultatuppföljning per verksamhetsområde med utfall (tom senast stängda period), periodiserad budget- och prognos(er) samt utfall samma period föregående år. Utbildning och Forskning, resultatuppföljning per intäkts/kostnadsslag. Utfall (tom senast stängda period), periodiserad budget- och prognos(er). Jämförelse mot föregående år, kommer under våren. Resuppf, specificerad resultatuppföljning per intäkts- och kostnadsslag. Utfall (tom senast stängda period), periodiserade budget- och prognoser samt utfall samma period föregående år. Balansrapporter och Oförbrukade/Upplupna bidrag, rapporterna visar saldo på ett antal balanskonton. Jämförelse bakåt från och med Länk till ProDiver. 4 (19)

5 Attraktiv kunskapsmiljö/ladok Attraktiv kunskapsmiljö Graf, Överblick, avseende anslagsfinansierade Hstk (helårsstudent per kalenderår)och Hprk (helårsstudent per kalenderår). Undervisningsformerna normal och distans åskådliggörs i separat graf. Utbildning på avancerad nivå syns också. Dessutom finns graf över hstk/hprk samt kostnadsutveckling inom anslagsfinansierad utbildning. Daglig uppdatering av hst/hpr och ekonomidata. Grundutbildning 2014,daglig uppdatering från Ladok. Valbart per: undervisningsform, termin, finansieringsart (betalstudent, KY-utbildning, statsanslag, uppdragsutbildning), fakultetsnämnd (inkl/exkl NLU). Rapporten är grupperad per fakultet. I kolumnerna redovisas: Hstv/Hprv, Hstk/Hprk, prestationsgrad, antal registrerade studenter och andelen kvinnor. Grundutbildning 2013,samma som 2014 men endast data för Månadsvis uppföljning, graf över fakultetens inarbetade anslag oavsett ifall det ryms inom fakultetens takbelopp eller inte. Beräknas på årsvisa nationella ersättningsnivåer. Ackumulerade helårsstudenter, graf över hstk per månad. Grundutbildning historik mm, samma möjlighet till uttag av data som i rapporten Grundutbildning 2014 men även för åren I denna rapport finns även kolumnen Inarbetat belopp som visar hur mycket anslag som genererats utifrån de nationella ersättningsnivåerna. Registrerade per program och kull, modell för programuppföljning. Valbart på programfakultet/nlu, fart mm. Uppgifterna uppdateras när studenten registrerat sig på programmet. På rad syns kull och i kolumn termin. Uppgifterna är studenter inte hstk. Helårsstudenter per program och kull, samma som ovan fast hstv (verksamhetsår). Uppgifterna uppdateras i takt med att studenten registrerat sig på kurser inom programmet. Examina Rapport för uttagna examina på grund- och avancerad nivå. Valbart på: år, huvudområde, program, ämne (SCB), huvudtyp av examen, examenstyp. Årsredovisningar mm Rapporter för årsredovisningar samt modeller för tidigare fakultetsindelning. Rapport för kontroll av poängdelning av kurser. Fler modeller finns men dessa förklaras inte utförligt. Länk till ProDiver. 5 (19)

6 Inspirerande ansökningar, NyA För tillfället finns inte möjlighet att särskilja: urval 2, betalstudenter samt varifrån studenterna rekryteras vid ansökningstillfället. Senare under året kommer antagningsstatistiken kompletteras med registrerade enligt Ladok. Antagningsprocessen Övergripande rapport med urval för: fakultet, institution, fakultet och starttermin. Förklaring till kolumnerna: Antagningstyp o Fristående kurs, endast fristående kurs o Kurs inom program, de som redan läser inom program och söker kurser o Program, endast programansökningar (nya) Antagning o Basantagning, vanlig antagning o Internationella kurser, kurser i de internationella antagningsomgångarna o Science without borders, Brasilienkurser o Utbytesstudenter, inom utbytesavtal o Internationell masterutb, i den internationella antagningsomgången o Lärarlyftet, inom lärarlyftet o Övrigt, yrkeslärarprogrammet Status antagning o Avslutad, antagningsomgången är avslutad o o Publicerad, antagningsomgången pågår Urvalsresultat publicerat, delvis avslutad antagningsomgång, som regel internationell antagningsomgång Ansökningar övergripande Rapport uppdelad per fakultet med urvalsmöjlighet för: antagningstyp (fristående kurs m m), utbildningsnivå, undervisningsform, fakultetsnämnd (inkl/exkl NLU), kön och starttermin. Antal sökande per söksätt Rapport uppdelad per kurs där det framgår hur många sökande som söker inom program respektive fristående kurs. Urvalsmöjligheterna är: fakultet, institution, fakultetsnämnd och startermin. Ansökningar per kursort Rapport där sökande per kursort framgår. Antal sökande som Hst-ekvivalenter Rapport där antalet sökande även syns som hst-ekvivalenter innevarande starttermin. Ansökningsprocessen Övergripande graf med diverse urvalsmöjligheter. Sökande per kurs 6 (19)

7 Rapport för ansökningsstatistik per kurs där det framgår: kurskod, kurstitel, kurstakt, kurspoäng, kursveckor, ansökande, antagna, planeringstal, sökande 1:a hand, sökande 2:a hand mm. Följande urval kan göras: termin, fakultet, antagningstyp (fristående kurs, kurs inom program), antagningsomgång, fakultet, institution, fakultetsnämnd, internationell antagning, utbildningsnivå. Programansökningar Rapport för ansökningsstatistik per program där det framgår: programkod, programtitel, kurstakt, kurstid, programpoäng, ansökande, antagna, sökande 1:a hand, sökande 2:a hand mm. Följande urval kan göras: termin, fakultet, antagningstyp (fristående kurs, kurs inom program), antagningsomgång, fakultet, institution, fakultetsnämnd, internationell antagning, utbildningsnivå. Rapporter för granskning Per Institution och Termin Per Fakultet och Termin Kurs 1:a hand Program 1:a hand Per antagningsomgång 7 (19)

8 Framstående forskning/diva Rapporter i portalen Graf Överblick visar antalet vetenskapliga publikationer (artikel i tidskrift, konferensbidrag, kapitel i bok, doktorsavhandling mm) för innevarande och föregående år. Valbart på: år innehåll, språk, fakultet och institution. Författarfraktioner, rapport per författare och antalet medverkande författare samt värdet per författare och publikation. Valbart på: år, publikationstyp (även studentuppsatser), institution enligt DiVA, innehåll (refereegranskat m fl), språk, underkategori (editorial m fl), status (published m fl)fakultet, institution (enligt organisationskod). Publiceringar med nivå (enligt norska listan), rapport per författare och antalet medverkande författare samt värdet per författare och publikation. Valbart på: år, publikationstyp, status, underkategori, innehåll, institution enligt DiVA, fakultet, institution (enligt organisationskod), och nivå enligt det Norska systemet. Publiceringar per författare, rapport för att se ifall att allt finns registrerat/något saknas. Valbart på: publikationstyp, underkategori, innehåll, status, fakultet och institution. I rullisten finns möjlighet att markera enstaka eller flera författare. Publiceringar per författare och organisation, rapport för att se ifall att allt finns registrerat/något saknas per organisation (institution inom fakulteten). Valbart på: publikationstyp, underkategori, innehåll, status och fakultet. I rullisten finns möjlighet att markera enstaka eller flera författare. Institutionskoder som fattas, möjlighet att ta fram de publiceringar som av någon anledning inte registrerats (i DiVA) inom nuvarande fakultets- institutionsindelning. Underlag för mappning, möjlighet att ta fram de publiceringar som av någon anledning inte registrerats (i DiVA) inom nuvarande fakultets- institutionsindelning i excel. Bibliometri Linnéuniversitetets bibliometriska modell som bland annat används vid beräkning av omfördelning av forskningsanslag. LNUs bibliometriska modell är en modifierad version av den modell som används i Norge för att dela ut forskningsmedel till lärosätena. I den Norska modellen ger böcker, kapitel och artiklar publicerade i vetenskapliga kanaler poäng enligt en lista på förlag och tidskrifter upprättad av norska forskare. I LNUs modell ingår dessutom publicerade konferenspapers och den norska listan på tidskrifter har utökats med tidskrifter som ingår i Web of Science. 8 (19)

9 Beskrivning av modellen Ingående publikationer 1. Publikationstyper: a. Artikel i tidskrift, Artikel letter samt Artikel forskningsöversikt ingår. Medan Artikel recension, Artikel abstract, Artikel editorial och Artikel i dagstidning inte ingår. b. Kapitel i bok c. Bok d. Konferensbidrag publicerat paper ingår. Medan Konferensbidrag presentation, poster, publicerat abstract inte ingår. 2. Innehåll: a. Refereegranskat b. Övrigt vetenskapligt Kategorin Övrigt populärvetenskapligt ingår inte. 3. Status a. Artiklar ska vara publicerade. Detta innebär att artiklar med status Submitted, Accepted, In press och E-published ahead of print inte räknas med. 4. Tidsperiod a. Materialet ska vara publicerat under åren Affiliering (organisationstillhörighet) a. Publikationerna ska ha affiliering Linnéuniversitetet, Högskolan i Kalmar eller Växjö universitet (se mer om affiliering under Dataunderlag). b. Nyanställda under perioden får tillgodoräkna sig publikationer med annan affiliering från åren innan anställningen vid LNU. Även dessa ska vara publicerade inom analysens tidsintervall. Poängberäkning Artiklarna matchas mot tidskrifts-issn i den kombinerade Web of Science-Norska listan. Bok,kapitel samt konferensbidrag matchas mot förlag i Norska listan. Tidskrifter och förlag är klassade i två nivåer, där nivå 1 betyder vetenskaplig kanal och nivå 2 högt prestigefylld vetenskaplig kanal. Tidskrifter från Web of Science som lagts till i den Norska listan har fått nivå 1. Poängen räknas ut enligt följande Bok nivå 1 => 5 poäng Bok nivå 2 => 8 poäng Artikel nivå 1 => 1 poäng 9 (19)

10 Artikel nivå 2 => 3 poäng Kapitel nivå 1 => 0,7 poäng Kapitel nivå 2 => 1 poäng Konferensbidrag nivå 1 => 0,7 poäng Konferensbidrag nivå 2 => 1 poäng Publikationspoängen fraktioneras, vilket innebär att den delas med antalet författare till publikationen. Poängen fraktioneras upp till 10 författare, mer än 10 författare räknas som 10. De fraktionerade publikationspoängen summeras för varje person. Poängsumman normeras genom att den delas med ett referensvärde som beror på vilken fakultet man tillhör. Referensvärdena togs fram av Ulf Sandström vid den bibliometriska analys som gjordes hösten 2013 vid LNU. Referensvärdena utgör genomsnittspoängen för forskare verksamma vid UmU, UU, SU, ORU och LiU. Pga svårighet att ämnesklassificera institutioner vid olika universitet används bara två referensvärden. FEH, FKH och FSV har referensvärdet 5,1. FHL och FTK har referensvärdet 4,4. Dataunderlag DiVA Dataunderlaget kommer från LNUs publikationsdatabas DiVA. LNUs forskare ansvarar för att registrera sina publikationer i DiVA. Alla artiklar indexerade i Web of Science med affiliering LNU importeras av universitetsbiblioteket till DiVA. Universitetsbiblioteket ansvarar för granskning av publikationer registrerade i DiVA. Detta innefattar korrigering av publiceringsuppgifter och affiliering samt borttagning av dubbletter. Affiliering i DiVA 1. Affilieringen följer det som står i publikationen. a. En stor majoritet av artiklar inom NV, MED och TEK anger affiliering på samtliga författare i publikationen. Inom HUM och SAM anger en mindre andel artiklar affiliering i publikationen. b. Böcker och kapitel ut böcker som publicerats på stora välrenommerade vetenskapliga förlag har oftast information om författarens affiliering i boken och denna information finns också oftast tillgänglig på förlagets hemsida. Små vetenskapliga förlag och förlag som inte är strikt vetenskapliga saknar oftast denna information. c. Konferensbidrag som publicerats av ett vetenskapligt förlag anger oftast affiliering på samtliga författare i publikationen. Denna information finns oftast tillgänglig på förlagets hemsida. Konferensbidrag som publicerats av universitet eller organisationer saknar ofta denna information. 2. Om affiliering saknas i publikationen anges den affiliering författaren hade vid publiceringen, om denna är känd. I praktiken innebär det att den affiliering 10 (19)

11 författar själv registrerat i DiVA blir kvar. Detta innebär att en del publikationer har felaktig affiliering, framförallt gäller det sådant som inte ger poäng i den bibliometriska modellen, men även en del av det som ingår kan ha felaktig affiliering. Diver Publikationsposter som stämmer med kriterierna i Ingående publikationer har importerats till Diver där beräkningen av publikationspoäng har gjorts. Pga fusion och omorganisation har de flesta personer publikationer med olika institutionstillhörigheter. Därför har samtliga personer och deras publikationer mappats till en nu aktuell institution (se Mappning i Diver nedan). Mappning i Diver Mappningen i Diver har gjorts enligt följande: 1. Personen som fortfarande är anställda på LNU har mappats till den institution de nu är anställda vid enligt uppgift i Primula. 2. Personer som inte längre är anställda vid LNU har mappats till den institution de senast var anställd vid enligt Primula/Parlando/Outlook. 3. Om personen inte varit anställd på LNU efter omorganisationen har personen mappats till samma institution som medförfattare som fortfarande är kvar på LNU. Om flera olika institutioner kan komma i fråga har mappningen skett till den institution där personen har flest medförfattare. 4. Personer som inte har någon medförfattare som fortfarande är verksam vid LNU har inte mappats till någon institution. Detta gäller 11 personer. Rapporten Rapporten utgörs av: 1. Modell i Diver under Framstående forskning>bibliometri>publikationspoäng per författare. I denna ingår samtliga personer som varit verksamma på LNU/HIK/VXU under och som har publikationer som räknas i modellen. Här finns publikationspoäng för enskilda personer och för hela institutioner och fakulteter. I Diver finns det möjlighet att ta fram de publikationer som legat till grund för poängberäkningen för varje enskild person. För tillfället finns det problem med poängberäkningen för 22 personer med dubbel affilering. Tills detta är löst finns de korrekta siffrorna endast i Excel-arket beskrivet under punkt Excel-ark med publikationspoäng för publikationer med affiliering LNU/HIK/VXU för samtlig forskande personal anställda vid LNU Dessa siffror är hämtade från Diver. Publicerringepoäng för de 22 personer med dubbel affilering som inte har korrekt värde i Diver är omräknade manuellt i detta dokument. Dokumentet innehåller två kategorier av personer som inte har några publikationspoäng. Dels de som inte har några publikationer 11 (19)

12 som ingår i modellen, dessa har benämningen Inga poänggivande publikationer i kolumnen Namn i Diver. Dels de som har publikationer som ingår, men som inte finns med på norska listan eller i WoS, dessa får en siffra för totalt antal publikationer men 0 i poäng-kolumnen. Excel-ark med publikationspoäng för publikationer utan affiliering LNU/HIK/VXU för forskande personal som nyanställts under Dessa siffror har beräknats manuellt och finns inte i Diver. Underlag kan begäras ut för enskilda personer från universitetsbiblioteket Länk till ProDiver. 12 (19)

13 ProDiver-förklaring till ikoner och dimensioner Ikoner/verktygsknappar Kommando Ikon I menyn Förklaring Kommentar Ångra Redigera, ångra Ångrar föregående åtgärd Gör om Öppna fil Arkiv, öppna Visar menyn öppna fil Dykbok Fönster, dykbok Visar menyn välj dykbok Skriv ut Arkiv, skriv ut Visar menyn skriv ut Förhandsutskrift Arkiv, Visar hur din utskrift förhandsutskrift kommer att se ut Tabulär Presentera, tabulär MultiTab Presentera, Presenterar flera MultiTab dimensioner och summor KorsTab MultiKors Tab Rapport Diagram Presentera, KorsTab Presentera, MultiKorsTab Presentera, Rapport Presentera, Diagram Kombinerar en dimension med en horisontell kolumn t ex fakultetens hst uppdelat mellan egen fakultet och NLU Kombinerar två dimensioner t ex utfall hst/hpr i program och per år Öppnar dialogrutan för utformning av rapport Skapar diagram över ditt datauttag Öppnar någon markör/rapport Välj lämplig skrivare kopplar på flera dimensioner, men går inte på djupet. Bra funktion för rapporter Kopplar på flera dimensioner, men går inte på djupet. Bra funktion för rapporter Här kan du anpassa rapportens utseende efter eget önskemål 13 (19)

14 Pivotera axlar Fokusera Gruppera Organisera, Pivotera axlar Organisera, Fokusera Organisera, Gruppera Skiftar dimension från horisontell till vertikal Tar bort oönskad data i din vidare sökning Grupperar data för vidare sökning Sortera stigande Organisera, Sortera Stigande Sortera fallande Organisera, Sortera Fallande Sök Redigera, Sök Beroende på kolumn så finns möjlighet att söka i data Tidsserie Periodjämförelse Visa konsol Redigera, Kontrollpanel för tidsserie Redigera, Periodjämförelse Fönster, Visa- Dölj konsol Används ej Används ej Visar eller döljer konsolen till höger Minskar risken för att ej önskad data kommer med t ex i rapport Bra vid urval av data för vidare sökning Med hjälp av Avancerad sök så kan villkorad sökning göras, t ex hst<10 14 (19)

15 Ekonomimodeller/dimensioner/ProDiver Dimension Innehåll Kommentar År och Månad År och månad per år Halvår Jan-jun, Jul-dec Kvartal Jan-mar, Apr-jun, Jul-sep, Okt-dec Fakultet/Ledning/ Förvaltning Hierarkisk gruppering av orgkoder och/eller verkskoder T ex inom FSV ingår koderna 4*, exkl polisutbildningen Institution/underavdelning Institution eller avdelningar (inom ledning och förvaltning) Enhet Underavdelningar inom institution eller avdelning GU/FO GrundUtbildning, Forskning, Gemensamma funktioner Verksamhetsområde Gruppering av verksamhetskoder T ex 11*=GU-Anslag Verksamhet Verksamhetskoderna i siffer/klartext Intäkter/Kostnader Gruppering av konton T ex 3* och 93*=intäkter Resultat Gruppering av konton för externredovisning Resuppf Gruppering av interna och externa konton till intern resultatrapport Konto Samtliga konton Kostnadsbärare Lägsta resultatenhet vid bokföring I många fall projekt Motpartstyp Gruppering av motpartstyper T ex inomstatligt, kommuner Motpart Varje/enskild motpart Fritt Friakoddelar Ej tvingande, möjliggör ej systematisk uppföljning Levgrupp Gruppering av leverantörer T ex inomstatliga, svenska, utländska Kund/Leverantör Varje/enskild kund/leverantör Anl Gruppering av anläggnings- (avskrivnings) koder Vertyp Agressos verifikationstyper T ex BP=filinläsning Primula Verdatum Datum vid registrering Vernr Löpande numrering på verifikation Fakultetsnämnd Exklusive eller Nämnden för lärarutbildning Gruppering enligt verksamhetskodernas sista siffra Projekt Enkel kostnadsbärare, Projekt 15 (19)

16 Attraktiv kunskapsmiljö/ladok/prodiver Den termin studenten finns registrerad på programmet SCB-ämne Ämnesindelning enligt SCB Avspeglar ej universitetets ämnesindelning Kurs Samtliga kurser med utfall Kursort Ort där kursen förlagts Ospecificerade ort=distans Utbildningsnivå Avancerad, grund, gymnasie, - Dimension Innehåll Kommentar Fakultet/Ledning/ Förvaltning Nuvarande fakultetsindelning Hierarkisk gruppering av institutioner Fakultetsnämnd Inklusive/exklusive NLU Möjliggör att inkludera/exkludera hst/hpr inom lärarutbildningarna Institution/Underavdelning Nuvarande institutionsindelning med utfall verkligt utfall per institution Linst Utfall enligt Ladok utan poängdelning Program Samtliga program med utfall Programin- Inriktningar inom program riktning Kull Undervisningsform Distans, normal, m fl Djup Grund, kandidat, m fl Kurstid Dag, kväll, veckoslut m fl Kurstakt 100 (helfart) 50 (halvfart), m fl Utbyte status In- utresande Inom utbytesavtal Finansieringsart Betalstudent, statsanslag, m fl Gruppering av ett antal finansieringsformer Finansieringsform Utbildningsområde Enligt Ladok Klassning, t ex samhällsvetenskap Inom utbildningsområdena MM, MU och DE finns maxantal för antalet avräkningsbara hst/hpr Lutbomr Klassning, t ex samhällsvetenskap Som det ser ut i Ladok utan maxantal inom MM, MU, DE Kön Kvinna/Man Ålder Ålder på studenterna 31/12 Personid Krypterade pnr Kurstfperson Kurstillfälle per person 16 (19)

17 Registreringstyp Termin/Ej termin Ej termin=ej innevarande (den du söker information om) Bostadsort Folkbokföringsort För aktiva studenter uppdateras detta regelbundet År Respektive kalenderår Termin Vår/höst Ladoktermin Professionsutbildning Omfördelning Na Te T ex 20132=ht2013 Olika typer av yrkesutbildning som t ex lärarprogram och sjuksköterska Torra, halvtorra och våta ämnen Kan användas för utsökning av våta/torra/halvtorra ämnen inom utbildningsområdena Na/Te 17 (19)

18 Framstående forskning/diva/prodiver Dimension Förklaring Kommentar Fakultet/Ledning/ Nuvarande fakultetsindelning Hierarkisk gruppering av Förvaltning institutioner Institution/Underavdelning Nuvarande institutionsindelning Diva_beteckning Institutionskod enligt DiVA Aktuell institution vid publiceringstillfället Projekt Namn på projekt som publikationen redovisats inom Ej koppling mot projektregister i Agresso Forskargrupp Frivillig gruppering av forskare Ämne SCB-indelning i forskningsämne/forskarutbildning Innehåll Språk Publikationstyp Underkategori Status Värdpublikation ISI-status Refereegranskat, övrigt vetenskapligt, övrig (populärvetenskap) Språk publikationen är skriven på T ex artikel forskningsöversikt, bok, konferensbidrag etc Underindelning av: artikel i tidskrift och konferensbidrag Artikelns status, t ex accepted, published Tidskrift eller annat i vilken publikationen skrivits Om publikationen är indexerad i Web of Science Ej att förväxla med SCBämnesgrupp inom utbildning T ex Meeting abstract, Editorial, Letter ISI-nummer ID-nummer i Web of Science Behövs för att citeringsdata ska kunna hämtas från Web of Science Titel Titel på publikationen T ex artikeltitel, boktitel, rapporttitel År Publiceringsår Ej det år det rapporterats i DiVA Författare Typ Namnposition Antal författare per publikation Sistaförfattare Post_ID/Intern nr Författarroll: författare, redaktör Nummerordning bland författarna i publikationen Automatiskt/löpande numrering av publikationer 18 (19)

19 Abstract Kortfattad sammanfattning Alla författare Datum Datum vid registrering i DiVA Förlag Förlag som gett ut publikationen Isbn Unikt id-nummer för böcker Nyckelord Författarens nyckel som används för att beskriva innehållet i publikationen PMID ID-nummer i PubMed URLs Länk till förlags- tidskrifts- eller konferenshemsida eller till fulltext Nivå Ranking enligt Norska systemet Artiklar rankas efter tidskrift Bok_Nivå Ranking enligt Norska systemet Böcker, kapitel och konferensbidrag rankas efter förlag Externt samarbete DiVA_anv_ID Frivillig uppgift inom studentuppsatser Författarens ID=användarnamn för datorkontot T ex namn på företag/organisation som uppsatsen avhandlar Detta ID används för koppling till författarens vetenskapliga portfölj AD_id Användarnamn ur Agresso Används till enhetligt författarnamn i rapporter mm 19 (19)

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Studentuppsatser/Examensarbeten registreras men fulltextpublicering sker frivilligt.

Studentuppsatser/Examensarbeten registreras men fulltextpublicering sker frivilligt. Vem får registrera poster i DiVA Alla forskare och anställda vid Karlstads universitet bör registrera sina vetenskapliga publikationer i DIVA. Även tidigare anställda, t.ex. professor emeritus, som arvoderas

Läs mer

Registrera/publicera i DiVA

Registrera/publicera i DiVA Registrera/publicera i DiVA Du kan importera referenser från många olika databaser (t ex Web of Science, PubMed, Libris, EndNote) till DiVA istället för att registrera uppgifterna manuellt. För instruktioner

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering Registrera och publicera i DiVA manuell registrering För att registrera en publikation manuellt gör så här 1. Sök i DiVA http://oru.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats istället för att registrera

Läs mer

Uppdaterad Registrera/publicera i DiVA

Uppdaterad Registrera/publicera i DiVA Uppdaterad 2016-11-12 Registrera/publicera i DiVA En lathund för manuell registrering Registrera en publikation manuellt: 1. Sök i DiVA: http://ltu.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen

Läs mer

Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning

Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Innehåll Fliken Uppföljning Hst-Hpr... 2 Rapport 1: Avstämning mot utbildningsuppdraget institution... 2 Rapport 2: Uppföljning av utfall - institution... 2

Läs mer

Utbildning i ProDiver

Utbildning i ProDiver Utbildning i ProDiver Författare: Lars Brohlén 2014-09-23 Innehåll Inledning 3 Första tillfället 4 Källsystem 4 Agresso 4 Ladok 4 NyA 4 DiVA 4 Gemensamma begrepp 4 Menysystem (ikoner) 5 Tabulär presentation

Läs mer

Manual för manuell publicering i DiVA Uppdaterad

Manual för manuell publicering i DiVA Uppdaterad Att tänka på innan du börjar Importera om möjligt referenser från en databas istället för att registrera uppgifter manuellt. Se Manual för att importera referenser - http://www.ub.umu.se/publicera/manualer

Läs mer

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 Innehåll Vad är DiVA?... 2 Registrera publikationer i DiVA... 2 Tänk på att... 2 Manuell registrering i DiVA... 2 Gör så här... 2 Steg 1. Välj

Läs mer

Högskolebiblioteket i Halmstad Manual för registrering/publicering i DiVA

Högskolebiblioteket i Halmstad Manual för registrering/publicering i DiVA 1 av 9 Högskolebiblioteket i Halmstad Manual för registrering/publicering i DiVA Tänk på att:!! Innan du registrerar en publikation, sök i DiVA och kontrollera om den redan finns inlagd. Om publikationen

Läs mer

Om publikationen inte är registerad: Registrera den enligt nedan.

Om publikationen inte är registerad: Registrera den enligt nedan. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2014 11 26) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Registrera konferenspublikationer i DiVA

Registrera konferenspublikationer i DiVA Registrera konferenspublikationer i DiVA Senast uppdaterad: 2011-05-27 Vad är en konferenspublikation? Det finns flera typer av konferenspublikationer. Konferensbidrag kan exempelvis vara publicerade:

Läs mer

Webbportal - Lathund LISA

Webbportal - Lathund LISA Webbportal Lathund Uppdaterad av: Datum: Carina Wikstrand 2011-02-22 Webbportal - Lathund LISA Ledningsinformationssystem för analys 1 LISA är ett beslutsstödssystem vid Mittuniversitet som bygger på systemlösningen

Läs mer

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Innehållsförteckning Instruktion för att lägga in din avhandling i DiVA... 2 Publicera avhandlingen... 2 Publicering

Läs mer

Manual för manuell publicering i DiVA Uppdaterad

Manual för manuell publicering i DiVA Uppdaterad Att tänka på innan du börjar Importera om möjligt referenser från en databas istället för att registrera uppgifter manuellt. Se Manual för att importera referenser i DiVA - http://www.ub.umu.se/publicera/forskningspublikationer/importera-till-diva

Läs mer

Anvisningar för ekonomisk prognos

Anvisningar för ekonomisk prognos Ekonomiavdelningen (Torbjörn Söder) 2017-09-18 Sida 1 (5) Anvisningar för ekonomisk prognos 2 2017 Prognos baserad på utfallet per september Linnéuniversitetet ska sammanställa en ekonomisk prognos baserad

Läs mer

REGISTRERING LADOK NOUVEAU

REGISTRERING LADOK NOUVEAU 2002-02-19 MALMÖ HÖGSKOLA REGISTRERING LADOK NOUVEAU 1. Registrering flera personer på kurs sid 2 2. Registrering av en person sid 5 3. Uppflyttning av terminsreg på program sid 7 4. Registrering på program

Läs mer

NetDiver - Lathund LISA

NetDiver - Lathund LISA NetDiver Lathund Uppdaterad av: Datum: Carina Wikstrand 2011-02-22 NetDiver - Lathund LISA Ledningsinformationssystem för analys 1 LISA är ett beslutsstödssystem vid Mittuniversitet som bygger på systemlösningen

Läs mer

Registrera forskningspublikation i DiVA

Registrera forskningspublikation i DiVA Registrera forskningspublikation i DiVA Om möjligt, importera uppgifter från en databas istället för att registrera manuellt. Det går att importera från många olika databaser. Se manual om att importera

Läs mer

Registrera/publicera avhandling (sammanläggningsavhandling)

Registrera/publicera avhandling (sammanläggningsavhandling) Registrera/publicera avhandling (sammanläggningsavhandling) Inför spikningen ska både avhandlingens delarbeten (artiklar och manuskript) och ramberättelsen (kappan) registreras i DiVA. Registreringen sker

Läs mer

KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok 2010-10-20

KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok 2010-10-20 KURSINFO Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle Ladok 2010-10-20 Innehåll Skapa kurstillfälle... 3 Förklaring till menyn för kurstillfälle... 4 Nytt kurstillfälle... 5 Inläggning av uppgifter i kurstillfället...

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension

Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension 1. Underkategori Underkategori finns för publikationstypen Artikel i tidskrift, och används till exempel för artiklar

Läs mer

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA Universitetsbiblioteket Senast ändrad: 2016-12-12 2 Innehållsförteckning Linköpings universitetsbibliotek

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 7

Handbok för registervård. - Del 7 Handbok för registervård - Del 7 Sida 2 av 16 Innehåll 1 FELSÖKNING INFÖR MIT-LEVERANS 4... 3 1.1 RESERVATIONER... 3 1.2 BÅDE REGELFILER I DB03 OCH SQL-SKRIPT... 3 1.3 ÅTERKOPPLING SOM VANLIGT... 3 1.4

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer

HSTK-utvecklingen 2010

HSTK-utvecklingen 2010 2010 Ökningen fortsätter 2010 - Umeå universitet hade totalt 5,9 procent fler ackumulerade fakturagrundande HSTK vid kalenderåret 2010 års andra jämförelse (VT-2 2010) jämfört med samma tidpunkt 2009.

Läs mer

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson KURSINFO Kurstillfälle inom program Versionsförteckning Datum Version Beskrivning Författare 2016-03-01 1.0 Första utkast Anngreth Johansson Innehåll Versionsförteckning... 1 Innehåll... 2 Kurstillfälle

Läs mer

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016)

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016) : medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016) Denna utlysning av anslag till forskningstid är en del av Lärarhögskolans vid Umeå universitet resursfördelningssystem

Läs mer

Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau

Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau Utdata för Grupper av studenter...2 Utdata kurs...2 UT30 Antagna/reserver till kurs...2 UT31: Förväntade deltagare i kurs...5 UT32: Registrerade på kurs/inst...6

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Innehållsförteckning Registrering i Ladok 3 Studiemedel 3 Helårsstudent (HST/HÅS) 3 Kurser

Läs mer

Funktionalitet i ProDiver

Funktionalitet i ProDiver Funktionalitet i ProDiver 1 Kursinnehåll Genomgång av nyttiga funktioner i ProDiver som underlättar för dig som ofta överför data till Excel eller gör egna analyser direkt i ProDiver Att dyka i data med

Läs mer

Forskarstuderande. 1. Inloggning

Forskarstuderande. 1. Inloggning Forskarstuderande 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till startsidan

Läs mer

valbara programkurser (inom

valbara programkurser (inom Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser (inom sjuksköterskeprogrammen) forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process

Läs mer

Lathund för uppsatsadministratörer

Lathund för uppsatsadministratörer 1 Lathund för uppsatsadministratörer godkänn publicering av uppsatser/examensarbeten från Stockholms universitet i DiVA Ansvaret för studentuppsatser i DiVA ligger hos institutionerna. Om du som DiVA-administratör

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER - ARKIVERA UPPSATSER/EXAMENSARBETEN I DiVA Bilden visar processen för hur uppsatser/examensarbeten ska hanteras. Den inringade aktiviteten beskrivs i den här manualen.

Läs mer

Fältbeskrivning kurstillfälle

Fältbeskrivning kurstillfälle Fältbeskrivning kurstillfälle Fält Kommentar Kurskod Välj i droplisten vilken kurs (kurskod) du ska skapa tillfället för. Version av kursplan Anmälningskod Studieort Det kan finnas fler versioner av kursplan

Läs mer

Vanliga frågor för forskare

Vanliga frågor för forskare Vanliga frågor för forskare Om registreringen Vad skall registreras i DiVA? Ska jag (kan jag?) registrera publikationer från tidigare anställningar? Kan jag hämta in uppgifter om min publikation från andra

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. OBS! Är du en extern handledare utan anställning på MIUN så använder du

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

Registrera sammanläggningsavhandling i DiVA

Registrera sammanläggningsavhandling i DiVA Registrera sammanläggningsavhandling i DiVA Allmän information om publicering av doktorsavhandlingar: http://www.ub.umu.se/publicera/avhandlingar Manualen kan i tillämpliga delar även användas för licentiatavhandlingar

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Student vid Linnéuniversitetet 2010

Student vid Linnéuniversitetet 2010 Student vid Linnéuniversitetet 21 Student vid Linnéuniversitetet 21 2 Student vid Linnéuniversitetet 21 Innehåll Inledning 4 Utbildningsutbud 21 5 Registrerade höstterminen 21 7 Sökande till höstterminen

Läs mer

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5.

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5. Ladok Introduktion för användare i Ladok Att Logga in i Ladok 2 Arbetsfält att känna igen 3 Snabbkommandon 4 Ladok utan mus 5 Utskrifter mm 5 Ordförklaringar 7 Sida 1 av 8 Introduktion för användare i

Läs mer

Rapporter Budget och prognos

Rapporter Budget och prognos Rapporter Budget och prognos Författare: B Svensson/T Söder År: 2015/2016 Innehåll 1. Rapporter på transaktionstabeller 3 1.1. Avstämningsunderlag (Samtliga versioner) 3 1.2. Indirekta kostnader via excelerator

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen En kort guide till VFU-portalen För dig som har tittbehörighet i portalen Version 1.2, uppdaterad maj 2013 Innehåll Adressen till VFU-portalen... 3 Inloggning... 3 Behörighet... 3 Hur får jag behörighet?...

Läs mer

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Den här lathunden avser tillfällen som tidigare har beställts direkt från Ladokgruppen. Dessa ska läggas in i UtbildningsGubas för att sedan

Läs mer

Lathund för uppsatsadministratörer

Lathund för uppsatsadministratörer Lathund för uppsatsadministratörer godkänn publicering och arkivering av uppsatser/examensarbeten i DiVA Det är nu möjligt att arkivera uppsatser digitalt i DiVA! Kontakta universitetsarkivet univark@uadm.uu.se

Läs mer

Rapporter på Valvets hemsida

Rapporter på Valvets hemsida Logga in på Internet och gå till www.valvetab.se. Klicka på Logga in. Här kan du välja både att logga in för att hantera föreningens fakturor och att komma åt föreningens rapporter. 1 Du kommer då till

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte Version 1.2, uppdaterad mars 2013 Följande sidor kommer ge en kort och övergripande guide till de vanligaste funktionerna

Läs mer

Utvärdering Kvalitet och Nytta 2018 (KoN2018) Information och instruktioner till prefekter angående Units of Assessment (UoA)

Utvärdering Kvalitet och Nytta 2018 (KoN2018) Information och instruktioner till prefekter angående Units of Assessment (UoA) Kvalitet och Nytta 2018 (KoN2018) 2017-06-21 Utvärdering Kvalitet och Nytta 2018 (KoN2018) Information och instruktioner till prefekter angående Units of Assessment (UoA) 1. Planeringsläget 2. Uppdrag

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Registrera konstnärlig output i DiVA. Uppdaterad

Registrera konstnärlig output i DiVA. Uppdaterad Registrera konstnärlig output i DiVA Uppdaterad 2017-10-27 Allmän information om konstnärlig output Konstnärliga publikationer/produktioner bedöms av Filosofisk fakultetsnämnds konstnärliga utskott. Granskning

Läs mer

Funktionsbeskrivning. UT10 Visa studentuppgifter

Funktionsbeskrivning. UT10 Visa studentuppgifter Funktionsbeskrivning UT10 Visa studentuppgifter Matz-Ola Cajdert 2013-08-19 2 (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2001-06-21 Matz-Ola Cajdert Dokument skapas - 2009-11-09 Jenny H Svensson

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Analys av årsredovisningen 2014

Analys av årsredovisningen 2014 Analys av årsredovisningen 2014 Antal helårsstudenter Antalet helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning) fortsatte enligt plan att minska år 2014. Minskningen var marginell jämfört

Läs mer

Användarhandbok StepStones Recruiters Space

Användarhandbok StepStones Recruiters Space Användarhandbok StepStones Recruiters Space CV-Sökningar I denna del av Recruiters Space kan du söka efter passande kandidater i StepStones CV-databas. Du kan också registrera CV-agenter som automatiskt

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Varför denna guide? Att maximera forskningens synlighet och genomslag blir allt viktigare inom akademin där allt tuffare konkurrens råder och där forskare

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här:

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här: Gör så här: 1. Logga in i DiVA http://kau.diva-portal.org/login med ditt Net ID (studentkonto). 2. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt. Du kan alltid spara

Läs mer

Handledning för uppsatsadministratörer

Handledning för uppsatsadministratörer Handledning för uppsatsadministratörer godkänna publicering och arkivering av uppsatser/examensarbeten i DiVA Från 31 augusti 2015 arkiveras alla uppsatser och examensarbeten elektroniskt via DiVA (HIG

Läs mer

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA Importera referenser till DiVA Uppdaterad 2013-06-11 Du kan importera referenser från många olika databaser och referenshanteringsprogram till DiVA. Endast publicerat material skall registreras. Följande

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 9

Handbok för registervård. - Del 9 Handbok för registervård - Del 9 Sida 2 av 14 Innehåll 1 FELSÖKNINGAR I HANDBOK 9... 3 1.1 RESERVATIONER GÄLLANDE FELSKRIPT... 3 1.2 ÅTERKOPPLING PÅ KÖRNINGARNA... 3 1.3 SAMMANSTÄLLNING OCH SQL-SKRIPT

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Allmänt om verktyget QlikView... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning...

Läs mer

Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet, 2012

Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet, 2012 Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet, 2012 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning I denna rapport presenteras utfallet av en bibliometrisk studie

Läs mer

Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner/juridiska institutionen vid Stockholms universitet, 2013

Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner/juridiska institutionen vid Stockholms universitet, 2013 Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner/juridiska institutionen vid Stockholms universitet, 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning I denna rapport presenteras

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2013-11-14) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning

Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning Lou Lagusson 1 (10) Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning 1 Syfte med FSOK-tilläggen Utsökning ska kunna göras på forskarkurs

Läs mer

Minnesanteckningar från Målseminarium Uppföljning

Minnesanteckningar från Målseminarium Uppföljning Sida: 1 (6) Minnesanteckningar från Målseminarium Uppföljning Tid: Onsdagen den 20 november, 2013, 09.30-16.30 Plats: Westmanska palatset, Stockholm Deltagare: Jan Johansson HJ Robert Axebro UMU Stellan

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling 1(6) NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling Senast uppdaterad inför NyA-leverans september 2014 2(6) Syftet med dokumentet Syfte med detta dokument är att ge en kort information om de ändringar

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

Programtillfälle i KursInfo

Programtillfälle i KursInfo Programtillfälle i KursInfo Att skapa ett programtillfälle är indelat i tre steg: Första steget är att lägga in de grundläggande uppgifterna på Program och sedan uppmärksamma central administration. Centralt

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik NyA-webben Användarmanual för Listor och Statistik Innehåll Innehåll... 2 Sekretess... 3 In- och utloggning... 3 Inställningar... 6 Listor... 6 Sökandelistor... 6 Adresslistor... 8 Etikettlistor... 9 E-postlistor...

Läs mer

Ladok navigera och hitta 2014-03-20

Ladok navigera och hitta 2014-03-20 Ladok navigera och hitta 2014-03-20 Innehåll 1. Logga in i Ladok... 2 2. Huvudmenyn... 3 3. Navigera... 4 4. Utdata visa, skriv ut, spara som fil... 6 5. Hjälp & inställningar... 7 6. Snabbkommandon Mac...

Läs mer

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 151217 KTH/UF/PLU+AUA Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 Begrepp Definition/förklaring Kommentar 5-åriga utbildningar Andel lärare med högskolepedagogisk utbildning Civilingenjörs-, civilingenjörs-

Läs mer

BLUE 11, Tema I. Studentrekrytering och uppföljning

BLUE 11, Tema I. Studentrekrytering och uppföljning BLUE 11, Tema I. Studentrekrytering och uppföljning Avdelningen för analys och utvärdering tillsammans med Studentavdelningen Val vid framtagning av data, övergripande information om begränsningar i uppgifterna

Läs mer

POLICY FÖR REGISTRERING AV PUBLIKATION I DIVA

POLICY FÖR REGISTRERING AV PUBLIKATION I DIVA POLICY FÖR REGISTRERING AV PUBLIKATION I DIVA Denna policy antogs vid avdelningen för Publiceringens Infrastrukturs (PI)möte 2012-02-20. Senas uppdaterad 2015-06-16. Frågor om registrering i DiVA: ep@ep.liu.se

Läs mer

Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering

Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering 2010-09-22 Planering (planner) är en Agresso-modul som ger dig verktyg för budgetregistrering och ekonomisk planering. Den är helt integrerad

Läs mer

Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet, 2011

Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet, 2011 Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet, 2011 Per Ahlgren, avd. för e-resurser, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning I denna rapport presenteras utfallet av

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter

UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter Produkt: Ladok Dokumentnamn: Nouveau Funktionsbeskrivning UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter Funktionsbeskrivning Innehåll 1. Beskrivning av funktionen........................... 2 2. Uppdelning till

Läs mer

Workshop ekonomimodell LNU. Hfr 12-13 nov 2015

Workshop ekonomimodell LNU. Hfr 12-13 nov 2015 Workshop ekonomimodell LNU Hfr 12-13 nov 2015 Joakim Karlsson, redovisningschef LNU Ny ekonomimodell för att möta förbättringsbehoven i en föränderlig organisation Innehåll Om Linnéuniversitetet Fusion/sammanslagning

Läs mer

Mall för individuell studieplan

Mall för individuell studieplan Mall för individuell studieplan LTH har tagit fram en mall för individuell studieplan för att underlätta inläggningen av individuell studieplan i Ladok. Mallen är inte obligatorisk utan är ett hjälpmedel

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer