Cecilia Krönlein Chefredaktör och ansvarig utgivare. Ninni Jonzon Redaktionschef och stf ansvariga utgivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cecilia Krönlein Chefredaktör och ansvarig utgivare. Ninni Jonzon Redaktionschef och stf ansvariga utgivare"

Transkript

1 Trovärdigheten Göteborgs-Postens grundval Trovärdighet är Göteborgs-Postens största tillgång. Utan tvekan är det grunden för tidningens framgång och huvudorsaken till att mer än människor varje dag läser GP. De gör det för att de anser att journalistiken är pålitlig och sanningsenlig - det som står i tidningen är sant. Men trovärdighet är inget för evigt givet. Den måste erövras varje dag kom första upplagan av dokumentet Om Göteborgs-Postens etik vars syfte var att dels ge vägledning i etiska frågor, dels stimulera till diskussion och eftertanke. Det har sedan reviderats tre gånger, senast hösten Vi planerar nu för en ny, uppdaterad upplaga. Vi har gjort dokumentet för att informera utåt, till läsare och andra intresserade, om GP:s pressetiska utgångspunkter för alla våra publiceringskanaler. Men vi vill också stimulera debatten på redaktionen. Pressetiken är av stor vikt för att vårda vår trovärdighet och därför kan vi inte nog ofta diskutera vad som är rätt och vad som är fel. Cecilia Krönlein Chefredaktör och ansvarig utgivare Ninni Jonzon Redaktionschef och stf ansvariga utgivare Anders Goliger Nyhetschef och stf ansvariga utgivare Om pressetik Göteborgs-Posten och alla andra dagstidningar ska, enkelt uttryckt, informera läsarna om händelser, företeelser och tankar i samhället. Men det finns en gräns, en etisk begränsning: publiciteten får inte skada människor i onödan, människors integritet måste respekteras. Med ett ord: hänsyn. Det är denna balansgång som pressetiken ska reglera. Pressetikens svenska historia kan illustreras av dessa två notiser ur GP: I går e.m. omkring 1/4 4 fingo de i ett hus vid Köpmansgatan boende personer höra ett skott aflossas i andra våningen. Sedan poliskonstapeln N.o 22 Olsson tillkommit, uppbröts dörren, då de möttes af den hemska anblicken utaf en på en kista sittande mansperson med sönderskjutet hufvud och en pistol liggande vid fötterna. Vid närmare undersökning, befanns ifrågavarande person i lifstiden hafva varit förre nattväktaren Otto Stoltz, och att han troligen aflossat skottet i munnen, alldenstund hufvudsvålen var helt och hållet sprängd och hjernan hade kastats upp å en hylla vid väggen. Mannen efterlämnar hustru och 3:ne barn. Jämför med denna notis: Ett bråk som började i sandlådan avslutas nu i tingsrätten. Det handlar om två 13-åriga pojkar, som kastade sand på varandra och sedan började slåss på en gård på Siriusgatan i Bergsjön. Först kom storasyster till den ene pojken ut och hjälpte sin bror. Sedan kom den 34-åriga mamman med en brödkniv i handen ut och började jaga den andre pojken. 1

2 Denne sprang för livet, ramlade och slog hål på byxor och knän. Enligt vittnen ställde sig mamman och skrattade rått, när pojken låg på marken och grät. Mamman, som arbetar som chaufför på Spårvägen, förnekar händelseförloppet. Hon anför, att hon på grund av astma absolut inte skulle kunna springa efter någon över huvud taget. Mamman åtalas nu för olaga hot. Den första notisen publicerades i Göteborgs-Posten den 9 februari 1861 och väckte förmodligen föga uppseende trots den närgångna beskrivningen av ett självmord. Notisen finns med som ett exempel på dåtida kriminaljournalistik i boken Publicistiska seder. Den andra notisen framstår jämförelsevis som närmast harmlös och infördes i Göteborgs- Posten den 10 november 1994, men den ledde till en fällning i Pressens Opinionsnämnd. Skälet var att kvinnan genom detaljuppgifterna utsattes för en omotiverad identifiering. Det finns inte anledning att betvivla att uppgifterna i notisen varit tillräckliga för att identifiera anmälaren på hennes arbetsplats. Allmänintresset kan inte anses ha krävt att uppgifter om hennes yrke och arbetsplats publicerades, skrev nämnden. En sak är klar, den tidigare självmordsnotisen skulle obönhörligen ha fällts av opinionsnämnden om den publicerats i våra dagar. Pressetik har nu en helt annan innebörd. Där informationsuppdraget en gång var det enda som gällde, så vägs i dag in hänsynen till människors integritet. Förre chefredaktören och ordföranden i Tidningsutgivarna, Hans Schöier, har formulerat balansgången i två korta satser: Är det sant? Kom ihåg att du hanterar människor! En fråga, ett påstående - och en bra vägledning för alla journalister. Läser man exemplar av Göteborgs-Posten från 1800-talet finner man på varje sida en journalistik som enbart är inriktad på nyhetsjakt utan tankar på hänsyn. 12-åriga pojkar som gjort inbrott identifierades, fyllerister som gripits namngavs, en vansinnig kvinna som anlagt en mordbrand lämnades likaså ut med namn och inblandade i slagsmål omnämndes som tattare, och givetvis namngavs de. Den utvecklingen fortsatte in i nästa sekel. I boken Publicistiska seder berättar författarna, Lennart Weibull och Britt Börjesson, att Göteborgs-Posten 1920 namngav nio av tio misstänkta brottslingar anonymiserades däremot tre av fyra och 1985 gavs namn på mindre än var tionde. En process mot större hänsynstagande inleddes år Publicistklubbens styrelse uppmanade då tidningarna till viss försiktighet med namngivning vid nådeansökningar samt beträffande unga kriminella och förstagångsförbrytare. Den debatt som därmed påbörjades ledde till att Pressens Opinionsnämnd, POn, inrättades En milstolpe i utvecklingen blev en omskrivning av publicitetsreglerna Då fördes för första gången människors rätt till en privat sfär in: Den enskildes rätt till skydd för sitt anseende och sin integritet skall respekteras. Publicitet, som kränker privatlivets helgd måste undvikas, där ej oavvisligt allmänintresse kan kräva offentlig belysning inrättades Allmänhetens Pressombudsman, PO, med uppgift att på eget initiativ eller efter anmälan påtala avvikelser från god publicistisk sed. Sedan dess har skrivningarna av publicitetsreglerna, textreklam- och yrkesreglerna reviderats efterhand, oftast i takt med att opinionsvindarna i samhällsdebatten skiftat. Viktigt att veta om PO är att det enbart är enskilda personer och den som är direkt berörd av publiciteten som kan anmäla. Därutöver kan PO ta upp ärenden på eget initiativ, men det kräver att den berörde/de berörda ger sitt medgivande. En anmälan måste ske inom tre månader från publicering. I första skedet avgör PO själv huruvida anmälan ska avskrivas eller hänskjutas till Pressens Opinionsnämnd. Ett hänskjutet 2

3 ärende betyder således att PO anser att den anmälda publiceringen bör fällas av nämnden. Om PO i stället avskriver anmälan kan den klagande själv föra ärendet vidare till POn. Om nämnden finner att den anmälda tidningen brutit mot de pressetiska reglerna ska en expeditionsavgift betalas - i GP:s fall cirka kronor - och utslaget måste återges i kortform på väl synlig plats i tidningen. I den publiceringen ska också hänvisas till nämndens hela beslut på PO/POn:s hemsida. Det finns tre olika slag av klander som opinionsnämnden delar ut. Allvarligast är att grovt bryta mot publicistisk sed, mellanformen är att bryta mot publicistisk sed och lindrigaste kritiken benämns att åsidosätta god publicistisk sed. Om Göteborgs-Postens etik Det är Spelreglernas etikdokument (se särskilt avsnitt) som ligger till grund för Göteborgs- Postens etiska bedömningar i alla publiceringskanaler. Men vi vill också själva utveckla riktlinjer för att understryka den ansvarstagande journalistik som bör prägla GP:s alla publiceringskanaler. Vår ambition är att GP ska ha hög trovärdighet. Det betyder att vi måste vara observanta på och noga överväga publiceringar, som riskerar att urholka förtroendet. Ibland kan det handla om enkla men ändå väsentliga etiska principer för verksamheten till vardags på redaktionen. Ett sådant exempel är att enskilda människor genom GP:s journalistik kan hamna i fokus för en stor uppmärksamhet varvid deras personligheter och åsikter kan bedömas in i minsta detalj av läsarna. Detta medför alltid ett särskilt ansvar för oss. Framför allt får vi inte övertala medieovana personer att mot bättre vetande framträda i tidningen med kontroversiella åsikter eller upplevelser, som vi vet kommer att leda till starka reaktioner. De bör i alla fall i förväg få veta vad de riskerar. För dessa människor är det annars svårt att inse vad uttalanden i tidningen eller på webben kan föra med sig och vi bör hantera dem med etisk varsamhet och fatta publiceringsbeslut därefter. Inte minst rör detta barn och ungdomar. Generellt bör vi inte publicera intervjuer med icke myndiga utan tillstånd från föräldrar. Samma gäller för bilder. Denna gränsdragning är dock inte ovillkorlig: självfallet avgör ofta ämne och uttalandets innehåll liksom att vi måste ta ett större ansvar för en 12-åring än en 17-åring. Samtidigt kan vi inte veta om barn och ungdomar kanske har skyddad identitet eller om familjen upplever alla typer av framträdanden i medierna som integritetskränkande. Det är mot den bakgrunden alla publiceringar med barn och ungdomar måste diskuteras. Och på en punkt är regeln utan undantag: vi intervjuar och fotograferar inte elever inne på skolområden utan tillstånd från skolledning. Brotts- och olycksoffer kräver särskild eftertanke. De kan vara chockade eller i obalans efter sina upplevelser och det måste vi ta hänsyn till vid intervjuer. Samtidigt kan vi inte avstå från att närma oss dem. Deras berättelser kan ha ett stort allmänintresse och fördjupa journalistiken om brottet/olyckan. Hänsyn måste därför vägas mot nyhetsvärde och det slutliga beslutet om publicering eller ej ska tas på redaktionen. Rapportering om försvunna bör också föregås av noggrann diskussion. Det kan vara befogat att i text och bild efterlysa en person som försvunnit spårlöst, men då krävs i allmänhet att vi har hela bilden klar för oss - vi får inte aningslöst skada vederbörande för framtiden med publiciteten. Här måste det journalistiska värdet vägas mot en respekt för personens integritet i varje enskilt fall. Framför allt är i dessa överväganden den försvunnes familj ståndpunkt vägledande. Förtroendet för GP måste också grundas på att vi behandlar människor med lika stor respekt. Det innebär i praktiken att vi alltid låter berörda parter i en tvist komma till tals samtidigt. Ingen part får tillåtas föra fram sina argument, medan andra parter antingen inte hörs över 3

4 huvud taget eller också får uttala sig i efterhand. Samma gäller namngivna personer som kritiseras eller är föremål av granskning av myndigheter. Det finns en klar pressetisk linje i sådana ärenden; finns det inte synnerligen goda argument för att inte en kritiserad i en tvist fått gå i svaromål samtidigt, så är det ett brott mot god publicistisk sed. GP-reportrarna faller sällan i den här fällan. Men visst händer det att kritik framförs mot en part och denne inte får ge sin syn direkt. Det beror dock nästan alltid på att de kritiserade inte kunnat nås trots flera försök. De har föredragit att hålla sig undan, kanske i förhoppning att det därmed inte blir någon artikel. Vi ska alltid sträva efter att höra båda parter samtidigt, men om det inte är möjligt får vikten av snabb nyhetsförmedling ställas mot det etiska kravet. Och väljer vi då att publicera direkt är det att rekommendera att reportern dokumenterar sina försök att nå den part som inte kunde nås. Sökandet efter denne måste naturligtvis också fortsätta även dagarna efter publiceringen. Ett undantag i denna del rör myndighets- och politiska beslut, där vi kortfattat redovisar ärendet utan att identifiera de berörda personerna. Det vore orimligt att alltid ha kommentarer från anonyma personer som förlorat mål i kammarrätter eller länsstyrelser. Men den avvikelsen förutsätter att vi inte mer utförligt behandlar vad som hänt och intervjuar någon annan part. Kravet på att tala med båda parter innefattar däremot i högsta grad kriminalfall. Om vi skriver om ett brott och det finns en misstänkt person måste vi alltid bemöda oss om att förmedla dennes uppfattning i saken. Antingen få en kommentar från denne eller hans/hennes advokat eller åtminstone redovisa om den misstänkte erkänner eller förnekar brottet. Ibland är den etiska gränsdragningen inte alls svår. Vårdnads- och umgängestvister skriver vi inte om av det enkla skälet att sådan publicitet bara är till men för de inblandade. Avsteg från regeln ska visserligen kunna ske, men måste då föregås av beslut av någon av de tre utgivarna. Denna princip hindrar heller inte att vi kan ta upp sådana tvister principiellt, utan att identifiera personerna, om allmänintresset är uppenbart. Förtroende för GP innebär också att läsarna inte ska förses med information som kan missbrukas. Ett exempel är att vi är restriktiva med att på nyhetsplats ange post- och bankgironummer till olika - mer eller mindre behjärtansvärda - insamlingar. Vi har små möjligheter att kontrollera att sådana insamlingar sköts korrekt, och därför är huvudregeln att vi inte skriver ut nummer. Handlar det om ett 90-nummer - som ju är strikt kontrollerat - är själva publiceringen inget problem. I sådana fall gäller det mera att numret ska skrivas ut enbart om det är journalistiskt motiverat i det aktuella sammanhanget. Ibland bör vi vara försiktiga på ett annat sätt. Vi måste vara noga med att inte på bilder visa enskilda människors personnummer eller numren på deras kreditkort. Med sådana iduppgifter kan en bedragare komma långt. Likaså bör vi inte tidsmässigt detaljerat ange intervjuade personers planer på att resa bort. Det kan öka risken för inbrott hos dem. Trots vår etiska ambition, ibland gör vi fel eller är otydliga i något väsentligt avseende. Varje framställning om rättelse eller genmäle måste prövas noga, men med en generös attityd. Om det framkommer grundad och rimlig kritik mot vår journalistik bör vi ge plats för korrigering eller förtydligande. Dessa texter ska inte gömmas undan och inte förses med kryptiska rubriker; i stället ska rubrikerna skrivas på temat Rättelse om eller Fel om. Huvudregeln vid genmälen är att de inte ska föranleda någon redaktionell kommentar i anslutning. Undantag från detta måste stämmas av med ansvarige utgivaren eller ställföreträdarna. Det som här nämnts är bara några få exempel på Göteborgs-Postens vilja att ta ett etiskt ansvar. Och i regel klarar vi att följa huvudprincipen: Förmedla sanningen, men visa hänsyn. 4

5 Ett bevis är att Göteborgs-Posten sällan har ärenden i Pressens Opinionsnämnd, se särskilt avsnitt. Om krönikor och analyser Chefredaktören utser tidningens krönikörer. Det gäller externa skribenter eller medarbetare som - vid sidan av ledar- och kultursidorna tillåts bedriva opinionsbildning, genom egna värderingar och ett personligt anslag i texter. Dessa krönikor på nyhetsplats måste alltid ha en layoutprofil och en byline som ger läsaren signaler om att GP i just dessa texter inte har objektivitet som ambition. Läsarnas möjligheter att kunna skilja nyhetsrapportering och förklarande analysartiklar från opinionsbildande material är viktigt för hur GP:s journalistik uppfattas och av den anledningen finns en skriven policy för hur krönikor och analyser ska utformas. Den lyder: I en allt mer komplex och komplicerad verklighet behöver läsarna vägledning för att kunna tolka det som rapporteras. Det innebär att det vid sidan av den vanliga nyhetsjournalistiken som refererar och skildrar måste finnas fördjupande och förklarande texter där sammanhangen anges och reds ut. Det ska ske under vinjetterna Krönika och Analys. Skillnaden mellan krönika och analys är, att krönikören utgår från sina egna åsikter medan analytikerns huvuduppgift är att sammanställa och sortera fakta och andra personers åsikter och ställningstaganden. Krönikörer utses av chefredaktören. Däremot kan avdelningscheferna själva ge medarbetare i uppdrag att skriva analyser. Likaså kan avdelningsansvariga fatta beslut om personligt skrivna texter som mer har karaktären av nyhetskåserier. Analysen är väsentlig som pedagogiskt verktyg. Här kan kunskaper förmedlas, trådar löpa samman, rimliga slutsatser dras, det självklara problematiseras, bakgrundsuppgifter bli förklaringsgrunder, nyheter dissekeras - kort sagt, analysen kan och bör ge en extra dimension i nyhetsjournalistiken. Texten kan med fördel vara personligt hållen, men skribenten bör undvika att skriva i jagform. Krönikan ska vara debattskapande. Krönikören kan fritt uttrycka åsikter och tankar inom sitt ämnesområde, inom ramen för de eventuellt kompletterande instruktioner han/hon givits av chefredaktörerna. Krönikan ska vara subjektiv, ge intressanta och bildande perspektiv, och framför allt vara konstruktiv. Det ska understrykas att chefredaktören också ska godkänna egna och frilansande skribenter av tv-krönikor, filmkrönikor, musikkrönikor, recensioner av skilda slag samt andra uttryck för opinionsbildning i tidningen och på webben. Om fällningar i Pressens Opinionsnämnd På senare tid har GP anmälts till Allmänhetens Pressombudsman (PO) i genomsnitt fem, sex gånger per år och vi har fällts vid elva tillfällen under perioden Det är av misstagen man lär, heter det, och visst finns lärdom att dra av fällningarna. Ett fall har vi redan redovisat, kvinnan som ansågs ha blivit identifierad i en större krets genom ett stort antal onödigt detaljerade uppgifter om henne i en notis. Här är de övriga tio ärendena: GP synade 1994 en namngiven riksdagsmans pension och andra ersättningar från Göteborgs kommun i ett antal artiklar. Innehållet godkändes, men rubrikerna ansågs oetiska. I rubrikerna den 14 februari uppgavs att riksdagsmannen hade lämnat felaktiga uppgifter och glömt traktamentet, uttryckssätt som saknade motsvarighet i artikeltexten. Även på löpsedeln och i artikelrubrikerna den 25 april förekom ordval som nämnden menade var ägnat att ge fel intryck. Samtidigt fick GP kritik för att riksdagsmannens krav på genmäle inte besvarats. 5

6 I en artikel 1995 berättade två iranska män att de vägrats hyra bil av en uthyrningsfirma. De menade att de utsatts för diskriminering. En kontorist på firman uttalade sig och förnekade rasism. Ägaren begärde ett genmäle dagen efter, men vägrades publicering då. Hans version skulle i stället få framföras när åklagaren fattat beslut i ärendet. Den uppföljningen missade dock GP och en fällning var oundviklig. I två artiklar 1997 beskrev GP en konflikt vid en institution vid Göteborgs universitet. Där framgick också att en docent under en tjänsteresa i USA skämtat om ett bombhot med följd att han blev ett polisärende. På löpsedeln och i den ena artikelrubriken påstods felaktigt - på grund av en missuppfattning av texten - att skämtet kostat universitetet kronor. Misstaget kan inte ursäktas av att tidningen självmant och omedelbart publicerade en rättelse, konstaterade POn skrev GP om bristande upphandlingsrutiner vid Göteborgs universitet. Bland annat tog vi upp hur maken till universitetets planeringsdirektör gynnats av bristerna. Nämnden fällde med motiveringen att det inte fanns skäl att blanda in planeringsdirektören eftersom hon inte haft med saken att göra. I januari 2001 intervjuades fem namngivna kvinnliga elever i årsåldern vid Angeredsgymnasiet om sin syn på och erfarenheter av akut-p-piller. Kontakten med dem togs via rektor och klassföreståndare. Den senare var också med vid intervjun liksom en skolsköterska. Eleverna informerades om att allt de sade skulle kunna återges i GP, men de gavs också chansen att ändra eller stryka i sina uttalanden före publicering. I efterhand kände de sig trots detta kränkta av artikelns innehåll. PO ansåg, i förkortad form, så här: Jag konstaterar att tidningen gått samvetsgrant tillväga både i de förberedande kontakterna med Angeredsgymnasiet och vid själva intervjutillfället. Emellertid ställer pressetiken särskilt höga krav på hänsynsfullhet när det gäller intervjuer med unga människor. Kraven blir ännu högre om ämnet för intervjun är integritetskänsligt. Man kan inte begära att ungdomar skall kunna överblicka konsekvenserna av en publicering av intima detaljer ur deras eget liv på det sätt som förväntas av vuxna människor. Mot den bakgrunden fälldes GP sedan i Pressens Opinionsnämnd för att, som det heter, ha åsidosatt god publicistisk sed. Denna fällning är principiellt mycket viktig. Den visar att försiktighetsåtgärder i flera steg och stora ansträngningar att visa respekt för de berörda inte alltid hjälper vid en POn-prövning. Av detta lär vi också att alla intervjuer med ungdomar i känsliga frågor bör diskuteras noga i förväg. Även om ungdomarna är obekymrade vid intervjun så kan de ändå efteråt, sedan de fått negativa reaktioner från omgivningen, känna sig kränkta av publiciteten intervjuades en Ericsson-anställd i Saudi-Arabien av en GP-medarbetare med anledning av terrorhot mot utlänningar i landet. De överenskom att han skulle få ta del av texten före publicering och då avgöra om han ville framträda med sitt namn eller inte. När reportern, efter att ha mejlat iväg artikeln för läsning, under kvällen försökte få fatt på den Ericsson-anställde var denne oanträffbar. Reportern gav då besked att artikeln inte fick publiceras, men ett missförstånd i ett par senare led gjorde att den plockades upp ur skräpkorgen och ändå hamnade i tidningen, med mannens namn utskrivet. Klockan på natten, när ingen fanns kvar på redaktionen, mejlade den intervjuade tillbaka och meddelade att han ville vara anonym. Det är svårt att värja sig mot olyckliga omständigheter. Reportern agerade helt korrekt, men sedan brast det i rutinerna. Opinionsnämnden fällde inte oväntat Göteborgs-Posten, men med påtagliga milda formuleringar. Lärdomen av detta ärende är att man ovillkorligen måste hålla överenskommelser om att en intervjuad ska få läsa en text och framför allt att denne själv ska avgöra om identiteten får avslöjas. Vi införde även en särskilt korg i textsystemet, där sådana icke godkända artiklar 6

7 kan förvaras utan att någon annan, redaktionsledningen undantagen, kan komma åt dem av misstag gjorde GP ett större reportage kring läkares förskrivningar av narkotikaklassade läkemedel. Det väckte stor och positiv uppmärksamhet och föranledde en stor konferens i Stockholm. Under reportaget wallraffade reportern och uppsökte tre läkare och bad om receptbelagda läkemedel utan att upplysa dem om att hon var journalist. Alla tre skrev ut recept utan att göra någon närmare undersökning av patienten. Alla tre namngavs i tidningen, men fick samtidigt förklara sitt agerande. En av läkarna anmälde GP och PO menade att läkaren genom namngivningen inför allmänheten kopplats till lagöverträdelser som beskrevs i andra delar i reportaget, nämligen artiklar där vi allmänt redovisade hur omfattande den olagliga förskrivningen av narkotikamedel var. PO skrev: Läkarens namn har publicerats i ett negativt sammanhang där han förknippats med sådana oegentligheter som beskrivits i ingressen och i de vidstående artiklarna. Det har skett i samband med en provokation där tidningen medvetet har försett honom med falska patientuppgifter. Inget i artikeln tyder på att anmälaren skulle skriva ut narkotikaklassade läkemedel på ett ansvarslöst sätt. Från GP:s sida hävdade vi att läkarna inte beskyllts för brottsliga handlingar, GP hade enbart konstaterat att det var enkelt att få medlen förskrivna. Dessutom hade de utförligt och samtidigt fått komma till tals. Opinionsnämnden fällde GP för publiceringen. Branschens tre företrädare ville fria tidningen men allmänhetens företrädare i nämnden tillsammans med domaren, en yrkesdomare, röstade för fällningen. Det bör understrykas att namngivningarna hade stöd från början av utgivarna och vi protesterade i en debattartikel mot fällningen. Reportern nominerades för övrigt till Stora Journalistpriset för reportaget. Just den här fällningen kunde vi alltså inte acceptera. Vi ansåg, och anser fortfarande, att publiceringen var etisk korrekt. Man bör inte wallraffa om det inte är helt nödvändigt för att få fram viss, väsentlig information i ett angeläget ämne och detta var ett sådant tillfälle, menar vi. Journalistiken hade dessutom varit utan värde om läkarna anonymiserats fälldes GP för en falsk dödsannons. En person ringde in en dödsannons, som sedan visade sig vara felaktig den påstått avlidna kvinnan levde. Vi ansåg inte att det rörde sig om en publicitetsfråga av den art att Opinionsnämnden skulle behandla den, men så blev det. Några egentliga lärdomar är svårt att dra av detta ärende: annonsen ringdes in från det nummer som gick till personen som fakturerades och en motringning blev därmed inte meningsfull. Förklaringen påstods vara att kvinnan ifråga tappat sin mobiltelefon just vid den tidpunkten och tjuven/upphittaren kunde därmed lätt ikläda sig kvinnans identitet i kontakterna med GP. Ett reportage om ett sommarkollo 2007 innebar att GP fälldes och i efterhand har det fallet lett till stramare rutiner på redaktionen. Reportaget handlade om ett läger som ett bostadsbolag gjorde tillsammans med socialtjänsten. De flesta av barnen sades komma från familjer med små ekonomiska resurser, en del hade problem i skolan och ett av syftena uppgavs vara att lära ut social kompetens till barnen. Några av barnen framträdde med namn och bild i reportaget. Det ansågs försvarbart eftersom lägerledningen försäkrat oss om att föräldrarna givit klartecken till GP:s besök och reportage. En av ledarna fick också läsa artikeln i förväg. Det visade sig i efterhand att föräldrarna inte alls varit informerade om reportaget och en mamma, vars barn förekommit på bild, anmälde GP. Hon ansåg uppgifterna i artikeln kränkande för henne och hennes barn. Med facit i hand var fällningen befogad och rutinerna 7

8 för sådana här reportage har nu alltså skärpts. Redaktionen får inte lita på andrahandsuppgifter om att föräldrar givit tillstånd till publicitet, vi måste själva förvissa oss om detta. En nyhetsartikel om en handikappad kvinnas situation ledde 2008 till klander från Opinionsnämnden. Kvinnan bodde i en gruppbostad och hennes mamma kritiserade i GP förhållandena på hemmet upprört och detaljerat. Mamman namngavs, däremot anonymiserades dottern. Opinionsnämnden ansåg att dottern ändå blev identifierad genom mammans efternamn och att GP med tanke på de integritetskänsliga uppgifterna i artikeln därmed bröt mot god publicistisk sed. Vilka allmänna slutsatser kan dras av dessa fällningar? Jo, att det ofta är de små, små detaljerna som ligger bakom: några hårdragna rubriker, en missuppfattning av en text, ett felbedömt genmäle, ett missat kontrollsamtal, en icke kontrollerad uppgift om att föräldrar godkänt ett reportage om ett kollo. Fenomenet är väl känt. Det är sällan de stora undersökande reportagen eller de kritiskt granskande artikelserierna som anmäls och fälls av Opinionsnämnden. Det är i stället mer vanligt att det är det hastigt och rutinmässigt utförda i nyhetsarbetet som leder till fatala fel. Ett gott råd blir då följaktligen: stort eller litet uppdrag, kort eller lång text, viktigt eller oviktigt ämne - försök alltid vara vaksam på de etiska aspekterna! Vi kan som sagt lära mycket av fällningarna, men även de ärenden där vi friats av PO eller Opinionsnämnden ger oss viss vägledning. Ofta har de handlat om namnpubliceringar: läkare, åklagare, företagare som inte velat förekomma med sina namn i negativa sammanhang. Det kanske principiellt mest intressanta utgivarärendet på senare år rörde en kartläggning i april 2006 av mc-gänget Bandidos i Göteborg och dess så kallade supporterklubb X-Team. GP presenterade 25 av de 35 medlemmarna med namn, bild och uppgifter om skulder, inkomster, körkort och fordonsinnehav. Det visade sig bland annat att 32 av de 35 var dömda för brott och att endast 8 hade körkort. Tre av dem PO-anmälde GP och menade att de inte var medlemmar alternativt ansåg sig kränkta av att ha blivit uthängda som kriminella. Från GP:s sida underströks att ingen enskild utpekats som kriminell, men att organisationerna var kriminella och att medlemmar därför fick acceptera att de granskades med namn såsom ingående i en maktsfär i samhället. Det resonemanget accepterade inte PO, som tyckte att GP borde fällas för de publicitetsskador vi åsamkat de tre. I yttrandet till Opinionsnämnden skrev GP bland annat: En ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften får inte leda till naiv undfallenhet inför de verkliga hoten mot demokratin. En namnpublicering av dokumenterat aktiva medlemmar i de aktuella organisationerna var därför motiverad. Opinionsnämnden gick på GP:s linje och friade publiceringen. Man skrev: Det finns ett allmänintresse i att publicera uppgifter om personer som ingår i denna typ av organisationer. Det har av den anledningen funnits skäl för tidningen att publicera namn och bild på personerna. Vi kan konstatera att den nivå vi har för namnpubliceringar nästan alltid klarar POnprövningar med god marginal. Den som har makt att påverka andra människors förhållanden på avgörande sätt - det kan exempelvis gälla hälsa eller ekonomi - får räkna med att kunna bli namngiven i GP både i positiva och negativa sammanhang. Men varje namnuppgift som kan uppfattas som kontroversiell bör föregås av en diskussion. Det ska än en gång understrykas att Göteborgs-Postens PO-facit är gott. Liksom morgontidningar i allmänhet eftersträvar vi en sansad, korrekt journalistik där människors rätt till integritet respekteras. GP innehåller dagligen texter och elva fällningar på sexton år ( ) är ett bevis för att dessa ideal följs i praktiken på GP. 8

9 Strävan efter objektivitet och rigorös faktakontroll är förutsättningarna för GP:s trovärdighet och det är ofta detaljer som avgör läsarnas åsikt om tidningen. Det klassiska exemplet: Om en intervjuad person inte får sitt namn rätt stavat, hur ska man då våga lita på andra mer komplicerade faktauppgifter i GP? Om bildjournalistikens etik Bilden har sin egen etik. Respekten för människors integritet är lika viktig om man har en kamera i handen som en penna, men ändå annorlunda. Bilden med sin omedelbarhet kan lämna ut en människa eller förvränga en situation och det finns inte, som i en text, två parter eller ett förtydligande tillägg som kan skapa balans i det publicerade. Den insikten måste ständigt vägas mot budskapets journalistiska värde. I Sverige äger man inte rätten till sitt eget ansikte. Detta faktum, att det inte finns något allmänt förbud i lag mot att publicera personbilder utan den avbildades godkännande betyder inte att vi kan agera fritt. Det är förbjudet att, utan tillstånd, använda personbilder i reklam och det är likaså förbjudet att visa bilder som enskilt eller tillsammans med texter är ärekränkande för någon - men i övrigt regleras bildanvändningen enbart genom pressetiken. Två gånger de senaste femton åren har bilder i Göteborgs-Posten PO-anmälts. Vid en knarkrazzia i Nordstan 1998 togs en bild av en polis som visiterar en person. Den visiterades ansikte syns inte i bild, i bakgrunden ses däremot tydligt en kvinna som kommer vandrande mot fotografen. Kvinnan anmälde GP och hävdade att hon otillbörligt utnyttjats i ett tvivelaktigt sammanhang. Hon ansåg att hon genom publiceringen kopplats ihop med narkotikahandel. PO - och senare Opinionsnämnden - friade med denna motivering: Enligt min mening kan bilden svårligen tolkas av läsaren som att kvinnan skulle ha något att göra med det i bild- och/eller artikeltexten beskrivna tillslaget i Göteborgs centrum. Bilden är tagen på allmän plats där hon syns komma promenerande i bakgrunden. Såsom tidningen anfört är det centrala i bilden det tillslag som görs mot en misstänkt i förgrunden. Även om det är förståeligt att kvinnan och hennes make tagit illa vid sig av bildpubliceringen, kan jag mot den bakgrunden inte finna att det finns tillräckliga skäl för pressetiskt klander mot Göteborgs-Posten. Detta friande utslag har ett principvärde eftersom POn trots allt uttrycker förståelse för att kvinnan tagit illa vid sig när hon på allmän plats, utan att veta om det, råkat hamna på en bild i Göteborgs-Posten i ett mycket negativt sammanhang. Just bilder på allmän plats bör alltid hanteras med varsamhet. Den som inte är medveten om att han/hon fotograferas på gatan kan - som i detta exempel - vid publiceringen reagera negativt och anse sig utnyttjad. Särskilt viktigt är det att vi tänker på sådana konsekvenser om situationen på något sätt kan uppfattas som generande för den avbildade. Så långt det är möjligt bör vi därför informera vederbörande om fotograferingen och om denne då säger nej bör vi respektera det. Dock är det naturligtvis inte möjligt att alltid ta sådana långt gående hänsyn. Situationen får avgöra. Den andra PO-anmälan kom 2007 och gällde ett oskyldigt reportage från ett dagis. Föräldrarna till de barn som fotograferats hade lovats att godkänna de bilder som skulle publiceras men på grund av ett missförstånd mellan fotografen och en ansvarig vid dagiset fick två föräldrar inte se just den bild på deras barn som sedan hamnade i GP. PO avskrev ärendet eftersom bilden som sagt var oskyldig och därtill bara marginellt skilde sig från de bilder som föräldrarna godkänt. Samtidigt underströk emellertid PO att barn och ungdomar är särskilt skyddsvärda: Tidningen bör noggrant överväga vilken publicitetsskada som kan tillfogas unga personer genom publiceringar. 9

ELEVHANDLEDNING ELEVHANDBOK JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

ELEVHANDLEDNING ELEVHANDBOK JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ELEVHANDLEDNING ELEVHANDBOK JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ANGELÄGET JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Introduktion 3 Vad innehåller handboken? 3 Inledning 4 Webbplatsen 5 Stöd för arbetet i

Läs mer

Låt inte jobbet tysta munnen

Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Produktion SKTF Text Pär Trehörning, frilansskribent och Sussanne Lundberg, förbundsjurist SKTF Form Camilla Birkström

Läs mer

Lärarhandledning besök på. mediecenter

Lärarhandledning besök på. mediecenter Lärarhandledning besök på tidning eller mediecenter Inledning Varför hamnar en viss nyhet på förstasidan? Får man publicera bild på en mordmisstänkt? Kan en journalist använda en artikel från en konkurrerande

Läs mer

Handels om yttrandefrihet

Handels om yttrandefrihet Handels om yttrandefrihet s Innehåll Förord 3 Varför vi har yttrandefrihet 4 Hur och när du kan framföra kritik 7 Att tala med massmedia 11 Företagshemlighetslagen 15 Arbetsdomstolens rättspraxis 17 Fackets

Läs mer

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet. 1/22 BESLUT 2013-11-25 Dnr: 13/00827 och 1127 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2013-04-04, program om en lägenhetsrenovering och säsongstrailer för Fuskbyggarna, TV4, 2013-03-07; fråga om saklighet och respekt

Läs mer

MÖRDANDE JOURNALISTIK?

MÖRDANDE JOURNALISTIK? MÖRDANDE JOURNALISTIK? En granskning av självmordsrapportering i svensk dagspress Foto: Johannes Wettmark Mördande journalistik? Redaktionen Någonting är fel med 3 - en granskning av självmordsrapporteringen

Läs mer

Kalla fakta Avslag till varje pris och TV4Nyheterna, TV4, 2013-11-10, program om LSS; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Kalla fakta Avslag till varje pris och TV4Nyheterna, TV4, 2013-11-10, program om LSS; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/17 BESLUT 2014-03-31 Dnr: 13/02646 SAKEN Kalla fakta Avslag till varje pris och TV4Nyheterna, TV4, 2013-11-10, program om LSS; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Programmet Kalla fakta

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

Journalistikens fält ur nykomlingarnas perspektiv

Journalistikens fält ur nykomlingarnas perspektiv Lunds universitet Sociologiska institutionen Journalistikens fält ur nykomlingarnas perspektiv Johan Jarlbrink Soc 464, 61-80p vt 2003 Handledare: Carl-Göran Heidegren Abstract Författare: Johan Jarlbrink

Läs mer

Lokala nyheter: till vilket pris som helst?

Lokala nyheter: till vilket pris som helst? Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Kandidatuppsats 15 hp Journalistik Vårterminen 2012 (Frivilligt: Programmet för xxx) Lokala nyheter: till vilket pris som helst? En kvantitativ

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

PRESSAT. TEMA: FÖRTROENDE Så ser svenska journalister på publikens förtroende

PRESSAT. TEMA: FÖRTROENDE Så ser svenska journalister på publikens förtroende PRESSAT JOURNALISTGRANSKNING JMG VID GÖTEBORGS UNIVERSITET APRIL 2010 AV: BJÖRN JOHANSSON, CHRISTOPHER KULLENBERG ROTHVALL & MIKAEL RUDOLFSSON TEMA: FÖRTROENDE Så ser svenska journalister på publikens

Läs mer

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Röster från säkerhetsbranschen, lokalpressen och försäkringsbolag Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp)

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra AGERA MOT NÄTHAT #fördigsomvillförändra Utgiven av Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) Kungsängsgatan 74, 753 18 Uppsala, 018-147020 Kontakt: natvaro@diskrimineringsbyran.se DU:s webbsida: www.diskrimineringsbyran.se

Läs mer

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 Agnes Arpi är fri skribent och studerar psykologi vid Göteborgs universitet. Alen Musaefendic

Läs mer

Lögn, förbannad lögn - och journalistik. Varför journalistik på kommersiella villkor är demokratiskt otjänlig

Lögn, förbannad lögn - och journalistik. Varför journalistik på kommersiella villkor är demokratiskt otjänlig Lögn, förbannad lögn - och journalistik Varför journalistik på kommersiella villkor är demokratiskt otjänlig Anders R Olsson Innehåll: Inledning 3 1. Mediekritiken 16 2. Vad ÄR journalistik? 25 3. Vad

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

Omyndigförklarad! en rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande Lisa Magnusson timbro Juni 2013

Omyndigförklarad! en rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande Lisa Magnusson timbro Juni 2013 Omyndigförklarad! en rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande Lisa Magnusson timbro Juni 2013 Om författaren Lisa Magnusson är frilansjournalist och samhällsdebattör.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Tommy Eriksson. Gåva eller muta. Gift or bribe. How is the opinion in Swedish companies

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Tommy Eriksson. Gåva eller muta. Gift or bribe. How is the opinion in Swedish companies Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Tommy Eriksson Gåva eller muta Hur är uppfattningarna i Svenska företag Gift or bribe How is the opinion in Swedish companies Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

Viktigare lösa brott än skydda misstänkta. Hasse Aro på TV3:s Efterlyst: Därför slutar Datainspektionen använda Google Analytics

Viktigare lösa brott än skydda misstänkta. Hasse Aro på TV3:s Efterlyst: Därför slutar Datainspektionen använda Google Analytics Datainspektionens tidning nr 1/2013 Hasse Aro på TV3:s Efterlyst: Viktigare lösa brott än skydda misstänkta Datainspektionens avgående generaldirektör: Vi är i upplevelsebranschen Därför slutar Datainspektionen

Läs mer

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet 48 yttrandefriheten på nätet Yttranden som inte skyddas av grundlag Vid sidan av yttrandefrihetsbrotten i grundlagarna och de bestämmelser som nämnts ovan om bedrägeri, barnpornografi, upphovsrätt med

Läs mer

Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar

Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar Barnombudsmannen 2011 Josefine Vad är jag? En pjäs i ett parti schack som någon har lämnat och glömt bort? En tröja i en låda med bortglömda

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund ADVOKATIDAG

Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund ADVOKATIDAG ADVOKATIDAG Ingår som bilaga i Svenska Dagbladet den 11 juni 2008 Advokaten har ett stort ansvar för grundläggande rättigheter För den enskilde är det svårt att överblicka konsekvenserna av de nya lagarna

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

-en studie av polisförhör i två mordutredningar

-en studie av polisförhör i två mordutredningar Denna rapport riktar sitt intresse mot polisutredningar, där den person som först är misstänkt för ett brott senare visar sig vara oskyldig. Primärdata består av förhör med den först misstänkte i två mordutredningar.

Läs mer