Ekonomisk Berättelse Antaget av EPSU:s Kongress den 15/06/04

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk Berättelse 2000-2003. Antaget av EPSU:s Kongress den 15/06/04"

Transkript

1 Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund (EPSU) Ekonomisk Berättelse Antaget av EPSU:s Kongress den 15/06/ Juni 2004 Stockholm, Sverige

2 EPSU:s 7:e congress, juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, Brussels Tel. : Fax : Website: EKONOMISK BERÄTTELSE INLEDNING Vid senaste generalförsamlingen i Lissabon i april 2000 gavs en rapport om EPSU:s ekonomiska situation under åren 1996 till Ni minns att vi då hade en mycket svår ställning, som tvingade oss att vidta undantagsåtgärder för att trygga finansiering av sekretariatet och organiserande av stadgeenliga möten. Detta ledde bl.a. till en finansarbetsgrupp, en fond för frivilliga bidrag till sociala dialogen, såväl som lån från flera av EPSU:s medlemsorganisationer. Tack vare ökningen av medlemsavgifterna, som fastställdes vid generalförsamlingen i Lissabon för perioden och en kollektiv vilja att kontrollera kostnaderna förbättrades EPSU:s ekonomiska ställning väsentligt, från och med EPSU har därför lyckats bygga upp en reservfond, som inte existerade På tre år har reservfonden ökat betydligt och vid slutet av verksamhetsåret 2003 hade den nått 67% av ett års medlemsavgifter. Syftet med reservfonden är att EPSU ska kunna hantera oförutsedda svårigheter, samtidigt som det inte ska hindra oss från att inrätta andra reserver för framtida investeringar eller för nya projekt. MÄRKBARA HÄNDELSER År 2000 redovisades fortfarande ett underskott, men lyckligtvis var det lägre än förväntat och den ekonomiska balansen garanterades under året tack vare lån från medlemsförbunden. Då möjligheterna att erhålla EU subventioner blivit allt svårare beslöt EPSU att det vore bäst att bli självständig och obunden i förhållande till Europeiska kommissionenvad gäller finansiering av projekten. Rent konkret förekommer inte längre beteckningen Branschmöten och projekt som ersätts av Europeiska kommissionen under rubrikerna Utgifter och inkomster i vår budget. Det är endast den slutliga balansen efter årsslutet som redovisas. 2

3 Ekonomisk berättelse kännetecknades av en serie olika händelser. De ökade medlemsavgifterna som godkändes i Lissabon gjorde det möjligt vid årslutet att instifta en reservfond och en särskild reserv för juridiskt bistånd. EPSU började skicka ut fakturor direkt till medlemsorganisationerna, i stället för att låta ISKA göra det, som tidigare. Det är viktigt att notera att det inte medförde några extrakostnader för att bygga upp en databas eller att själv fakturera medlemsförbunden var också övergångsåret innan euron infördes. EPSU:s medlemsavgifter faktureras nu i euro och övergången gjordes utan svårigheter, då lämpliga åtgärder vidtagits i god tid. I juni 2002 beslöts att sekretariatet skulle låta översätta dokument om frågor som kräver beslut av EPSU:s stadgeenliga organ. För andra året i rad fick vi ett betydande överskott, tack vare en försiktig budgetpolitik och reservfonden fördubblades. Bland de åtgärder som vidtogs i slutet av året ingår ekonomiskt stöd för att delta i EPSU:s stadgeenliga möten för ledamöter från EU:s kandidatländer från Central- och Östeuropa under ISKA beslöt också att anslå en budget för att täcka dessa kostnader var årets överskott tillräckligt stort, och vi lyckades nå våra mål utan svårigheter. EPSU började rekrytera nya medarbetare för att klara av de ökande uppgifterna och stärka sin ställning gentemot de europeiska institutionerna, särskilt vad beträffar Europaparlamentet. EPSU:s olika verksamheter, inklusive stadgeenliga uppgifter, har fördelats på bättre sätt bland de ansvariga funktionärerna. Verksamheten kan också bättre följas upp och mer informationsutbyte med anslutna förbund kan nu garanteras. Detta arbete, samt löneökningar, förklarar varför rubrikerna rörande personalkostnader och - utgifter ökat. Tre fjärdedelar av lånen från medlemsorganisationer har nu återbetalts. 3

4 Ekonomisk berättelse SAMMANFATTNING Under de senaste fyra åren har EPSU lyckats stabilisera sin ekonomi, tack var alla medlemmars stöd och arbete. Detta positiva förlopp gör det möjligt för oss att konstatera att: - EPSU har nått de mål som fastställdes för perioden och resultaten motsvarar budgetprognosen väl; - vi har kvarhållit stabilitet vad beträffar allmänna utgifter; - nya medlemsorganisationer har rekryterats till EPSU och antalet anslutna förbund ökar; - vi har fått möjlighet att anställa nya medarbetare; - under perioden har medlemsförbunden steg för steg börjat betala sina avgifter alltmer regelbundet och ledningen av databasen och uppföljning av betalning har förbättrats väsentligt. För att lugnt kunna se framtiden emot är det viktigt att ta hänsyn till att : - EPSU har många nya utmaningar att möta i den utökade Europeiska unionen; - EPSU ständigt ser sin arbetsbörda öka, särskilt vad beträffar europeisk politik, den sociala dialogen och kollektivförhandlingar; - finansiering av EPSU:s strukturer förblir otillräcklig i förhållande till de uppgifter, som organisationen har att utföra; - ökningen av medlemsavgiften syftar till att garantera att det blir möjligt för EPSU att utföra sitt arbete under kommande kongressperiod. Styrelsen föreslår vidare att EPSU:s ekonomi ska följas regelbundet av en arbetsgrupp. Efter att ha granskat diverse möjligheter för de kommande fyra åren rekommenderas i resolutionsförslaget till kongressen att medlemsavgiften ökas för åren 2005 och Detta kommer att göra det möjligt att stödja EPSU:s organ och att kvarhålla de framsteg som gjorts, både på det politiska och ekonomiska planet, samtidigt som hänsyn tas till medlemsförbundens ekonomiska situation. 4

5 EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND FINAL 2000 FINAL 2001 FINAL 2002 FINAL 2003 UTGIFTER EUR EUR EUR EUR PERSONALUTGIFTER LÖNER , , , ,43 SOCIALA AVGIFTER , , , ,88 TOTALA PERSONALUTGIFTER , , , ,31 PERSONALOMKOSTNADER ADMINISTRATIVA UTGIFTER 3.147, , , ,59 UTBILDNING , , ,62 ÖVRIGA UTGIFTER / TILLÄMPNING KOLLEKTIVAVTAL 1.630, , , ,20 BOSTADS-OCH OMPLACERINGSKOSTNADER ,00 ANSTÄLLNINGSKOSTNADER - 53,40 735, ,17 TILLFÄLLING ARBETSKRAFT (INTERIM) , TOTALA PERSONALOMKOSTNADER 4.778, , , ,58 KONTORSKOSTNADER HYRES-OCH SERVICEUTGIFTER , , , ,16 STÄDNING 614,90 922, ,21 REPARATIONER OCH ÅTERANSKAFFNING 2.114,68 442, , ,93 AVGIFTER, EL 6.941, , ,00 - TOTALA KONTORSKOSTNADER , , , ,30 ADMINISTRATION REVISION OCH BOKFÖRING , , , ,00 IT-MANAGEMENT 8.676, , , ,66 BANKAVGIFTER OCH UTLÄNDSK VALUTA 1.324, , , ,25 PUBLIC RELATIONS - PUBLICITET / GÅVOR 938, , , ,55 FÖRSÄKRING 1.903, , , ,47 BIBLIOTEK, TIDNINGAR, UTREDNINGAR 4.779, , , ,09 FRAKT OCH PORTO 7.632, , , ,02 TELEFON OCH FAX , , , ,63 FÖRBEREDELSER FÖR MÖTEN (ÅTERBETAL.) 4.987, , JURISTARVODE 343, TRYCKNING OCH PAPPERSVAROR , , , ,65 KONTORSUTRUSTNING - UNDERHÅLL , , , ,37 KONTORSUTRUSTNING - NEDSKRIVNING , , , ,89 LOKALA RESOR / REPRESENTATION 427, , , ,78 TOTAL ADMINISTRATION , , , ,36 MÖTEN OCH PROJEKT ARBETSUTSKOTTET , , , ,46 STYRELSEN , , , ,53 JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉN , , ,67 ÖVRIGA MÖTEN OCH PROJEKT , , , ,63 SEKTORSVISA MÖTEN OCH PROJEKT SOM ERSATTS AV EU-KOMMISSIONEN 4.681, ,17 FORSKNING OCH UPPDATERING AV DATABASER , ,35 REPRESENTATION , , , ,24 OMKOSTNADER GENERALFÖRSAMLING , FASTA KOMMITTÉER , , , ,83 ÖVERSÄTTNING ,19 - SUMMA MÖTEN OCH PROJEKT , , , ,88 AVSÄTTNING RESERVFOND , , ,17 KONGRESS , , ,00 PR-VIDEO OM EPSU ,00 JURIDISKT BISTÄND , , ,00 EKONOMISKT STÖD (SPONSORSKAP) ,00 - REPARATIONER OCH ÅTERANSKAFFNING , ,00 ÖVRIGA MÖTEN OCH PROJEKT , , ,00 FASTA KOMMITTÉER , , ,00 SUMMA AVSÄTTNING , , ,17 UTGIFTER TOTALT , , , ,60 INTÄKTER MEDLEMSAVGIFTER , , , ,38 SENA BETALNINGAR , , ,94 OMDEBITERING AV ISKA:S ARBETE , , SOLIDARITETSBIDRAG - ÖVERSÄTTNINGAR , ,68 FINANSIELLA INTÄKTER 3.379, , , ,53 ÖVRIGA INTÄKTER ,07 INTÄKTER TOTALT , , , ,60 KREDIT/(DEBET) TILL BALANSRÄKNING (44.025,54) ,51 0,00 0,00

6 EXPENDITURE (in EURO) TOTAL STAFF COSTS AND STAFF EXPENSES TOTAL OFFICE COSTS TOTAL ADMINISTRATION TOTAL PROJECTS & MEETINGS PROVISIONS RESERVE FUND (Annual Surplus/Deficit) 2003

7 TOTAL STAFF COSTS AND STAFF EXPENSES compared to TOTAL EXPENDITURE (Provision "Reserve Fund" not included) % 46,9 % 47,6 % 47,6 % TOTAL STAFF COSTS AND STAFF EXPENSES TOTAL EXPENDITURE

8 CUMULATED RESERVE FUND (in EURO) , ,00 End , ,00 End , ,00 End , ,00 End 1997 End ,00 End 1996 End 1999 End ,00

9 EVOLUTION NUMBER OF PAID MEMBERS

10 E P S U Confidential BALANCE SHEET 31 DEC 1999 ASSETS BEF BEF Other advances and expenses Modules AFETT Current account PSI KB rent guarantees KB Term KB current account, petty cash Expenses GA Total Assets LIABILITIES BEF BEF Déficit 1999 ( ) Reserve fund > ( ) Reserve EXCEPT Provision GA Emergency Loan Suppliers and invoices to pay 99' projects Balance VSDF Advances EC for other projects Liabilities credit cards Total Liabilities

11 E P S U Confidential BALANCE SHEET 31 DEC 2000 ASSETS BEF EUR Other advances and expenses ,76 Current account PSI ,19 KB rent guarantees ,16 KB Term ,01 KB current account, petty cash ,94 Total Assets ,06 LIABILITIES BEF EUR Deficit 2000 ( ) (44.025,54) Reserve fund > ,86 Emergency Loan ,25 Suppliers and invoices to pay ,60 Balance VSDF ,33 Other meetings ,61 Liabilities credit cards ,94 Total Liabilities ,06

12 E P S U Confidential BALANCE SHEET 31 DEC 2001 ASSETS BEF EUR Other advances and expenses ,14 Affiliation fees 2001 and other amounts to receive ,57 Current account PSI ,56 KB rent guarantees ,42 KB Term ,01 KB current account, petty cash ,81 Total Assets ,51 LIABILITIES BEF EUR Surplus , carry-over ( ) (44.025,55) Reserve fund ,53 Reserve fund VSDF ,33 Provision Congress ,11 Provision Legal Assistance ,35 Provision Other Meetings & Projects/Standing Committees ,57 Emergency Loan ,96 Suppliers and invoices to pay ,82 Other liabilities ,13 Liabilities credit cards ,74 Total Liabilities ,51

13 E P S U Confidential BALANCE SHEET 31 DEC 2002 ASSETS EUR Affiliation fees to receive ,23 Current account PSI ,47 KB rent guarantees ,38 KB Term ,67 KB current account, petty cash ,61 Total Assets ,36 LIABILITIES EUR 2001 carry-over (17.780,17) Reserve fund ,92 Reserve fund VSDF ,33 Provision Congress ,11 Provision Legal Assistance ,35 Provision Financial Assistance (Sponsorships) ,00 Provision for Repairs and Renewals ,00 Provision Other Meetings & Projects/Standing Committees ,94 Emergency Loan ,65 Suppliers and invoices to pay ,36 Other liabilities ,21 Liabilities credit cards 5.598,66 Total Liabilities ,36

14 REVISIONSBERÄTTELSE 1999 I enlighet med det uppdrag som vi erhållit av förbundsstämman i Lissabon och med förbundsstadgans bestämmelser har vi granskat FSEPSs räkenskaper för år 1999 vid federationens huvudkontor, 45 rue Royale i Bryssel. Granskningen ägde rum onsdagen den 6 september 2000 i närvaro av och med assistans från fru Carola Fischbach-Pyttel, generalsekreterare, fru Viviane Vandeuren, ekonomiansvarig, samt herr Gerardo Drappa, extern redovisningssakkunnig. Med utgångspunkt från den ekonomiska redogörelse som framlagts inför det verkställande utskottet den 17 april 2000 har budgeten för år 1999 redovisats för oss i stora drag och vi har kunnat ta del av samtliga viktiga omständigheter som rör den ursprungliga budgeten, dess genomförande och det slutliga utfallet. Vi intygar härmed att de uppgifter som vi har tagit del av överensstämmer med framlagda balans- och resultaträkningar. Federationen redovisar per den 31 december 1999 ett underskott på belgiska franc, vilket är lägre än enligt den ursprungliga budgeten och lägre än för verksamhetsåret Redovisningen har skett metodiskt, strikt och konsekvent med hänsyn till kostnadernas inverkan på motsvarande poster och avsnitt i budgeten. Alla de redovisningshandlingar och verifikationer som vi begärt har framlagts för oss, såväl beträffande intäkter som beträffande kostnader. Det bör understrykas att redovisningen hädanefter kommer att föras och finnas tillgänglig i både belgiska franc och euro, tack vare ett programsystem som installerades i början av Detta lyckosamma initiativ från de ansvariga har inte medfört några kostnader för federationen. Med tanke på den ekonomiska situationen som helhet anser revisorerna att federationens ledningsorgan för de kommande åren bör överväga frågan om ett gradvis återupprättande av en lämplig reservfond. Bryssel den 8 september 2000 På heder och samvete Jean-Pierre Knaepenbergh C.G.S.P. Belgien Yves Labasque Interco CFDT Frankrike

15 Till Viviane VANDEUREN Ekonomiavdelningen Bryssel den 24 oktober 2001 Bästa kamrat: Betr.: Årlig revision av FSESPs räkenskaper för verksamhetsåret 2000 Revisionen genomfördes den 25 september 2001 av Yves Labasque från CFDT och Jean- Pierre Knaepenbergh från CGSP i närvaro av och med assistans från fru Carola Fischbach- Pyttel, generalsekreterare, fru Viviane Vandeuren, ekonomiansvarig, samt herr Gerardo Drappa, extern redovisningssakkunnig. Revisorerna intygar, efter genomgång av verifikationer av kostnader och intäkter samt av redovisningen i dess helhet, att FSESPs redovisning har skett med iakttagande av alla gällande bestämmelser och krav och på ett oklanderligt sätt. Vi godkänner därmed redovisningen för år 2000 i dess helhet. Vi gör detta med så mycket större glädje som vi har kunnat konstatera att de förhoppningar som vi uttalat beträffande avsättning av reserver för framtiden har infriats. Som fackliga förtroendemän med självaktning vill vi trots detta framföra ett sista påpekande när det gäller nödvändigheten av att under 2001 låta de ekonomiska åtgärder som bestämdes för år 2000 komma personalen till godo, detta sett mot bakgrunden av den gynnsamma budgetutvecklingen. Yves Labasque Jean-Pierre Knaepenbergh Fédération INTERCO CFDT Centrale Générale des Services Publics avenue Simon Bolivar Administrations Locales et Régionales F Paris Cédéx 19 Rue du Congrès Frankrike B Bryssel, Belgien

16 Revisionsberättelse 2001 I enlighet med stadgarna och i egenskap av revisorer, har vi granskat EPSU:s årsredovisning 2001, i närvaro av CAROLA FISCHBACH-PYTTEL, generalsekreterare, Viviane VANDEUREN, ekonomiansvarig och Gerardo DRAPPA, extern revisor, på EPSU:s huvudkontor 45, rue Royale i Bryssel. Med utgångspunkt från den ekonomiska rapport som presenterades inför styrelsen i Madrid den 14 juni 2002, beskrevs budgeten för 2001 i stora drag. Vi fick information om de huvudsakliga delarna i den ursprungliga budgeten, olika transaktioner i samband med dess genomförande och slutresultat. Man gav tydliga och precisa svar på alla de frågor vi ansåg var relevanta om de olika kapitlen. En detaljerad kontroll utfördes, slumpmässigt och på vårt eget initiativ, av utgifterna i samband med genomförandet av styrelsemöten och konferensen om den offentliga sektorn den 12 december Samtliga fakturor och kvitton uppvisades och motsvarade utgifterna inskrivna i räkenskapshandlingarna som sköts, både vad gäller dessa kapitel och bokföringen i sin helhet, med exemplarisk noggrannhet och metod. Beloppen som presenterades överenstämmer med balans- och resultaträkningen och vi noterar med tillfredsställelse att resultatet för räkenskapsåret 2001 är ett positivt saldo på ,51 euro. Dessutom, och detta måste understrykas, åtföljs det goda resultatet av en betydande och betryggande reserv på ,53 euro den 31 december 2001, och även kongressen år 2004 är redan medtagen i beräkningarna eftersom ,11 euro har anslagits för detta ändamål under räkenskapsåret I den rådande stabila ekonomiska situationen med ett positivt saldo och som åtföljs av en tillfredsställande reservfond samt belopp avsatta för framtida utgifter, tycks det nu vara möjligt och lämpligt att vidta åtgärder till förmån för federationens personal, med tanke på deras extra arbetsbörda och stress, framför allt vad gäller önskemålen om rekrytering. Detta är vår uppfattning, som talar för att gottgör EPSU:s personal och fast anställda för de insatser som har gjorts, men naturligtvis är det federationens beslutsfattande organ som avgör denna fråga. Bryssel, den 10 september 2002 Jean-Pierre KNAEPENBERGH C.G.S.P. Belgien Yves LABASQUE Interco CFDT Frankrike 02\24 September SC\42 Finance end June and projection\auditors rep SWE Translated from French by L. Rudholm

17 Revisionsberättelse 2002 I enlighet med stadgarna och i egenskap av revisorer har vi på EPSU:s huvudkontor, 45, rue Royale i Bryssel, granskat EPSU:s redovisning i närvaro av CAROLA FISCHBACH- PYTTEL, generalsekreterare, Viviane VANDEUREN, ekonomiansvarig och Gerardo DRAPPA, extern revisor. Gerardo DRAPPA et Viviane VANDEUREN förklarade klart och tydligt samtliga delar i resultaträkningen för räkenskapsåret Vi har granskat EPSU:s ekonomi fram till slutresultatet för räkenskapsåret 2002 och konstaterar att den är solid. Anslaget för juridisk rådgivning har anpassats efter de verkliga utgifter som skulle krävas i händelse av en rättslig tvist. Vi bad om utförligare förklaringar till att lönestrukturerna för EPSU:s tjänstemän inte korrigerats under Det visade sig att frågan ska behandlas och att man ska fastställa en löneskala som passar samtliga uppgifter och ansvarsområden i ett förbund som ständigt utvecklas. Vi gick igenom förteckningen över inbetalningar av medlemsorganisationernas avgifter och beklagar att ett visst antal inte betalar in medlemsavgifter i tid trots EPSU:s påminnelser. Vi utförde en mer detaljerad kontroll, med begäran om att få se samtliga verifikationer, av en del av kapitlen och gällande utgifter för översättning och en forskares arbete med arbetstidsdirektivet och vissa av jämställdhetskommitténs dokument. Redovisningsunderlaget bevaras och organiseras med datoriserad dubbel bokföring och gjorde det möjligt att fullfölja vår undersökning. Redovisningen är tydlig och välskött och till vår stora tillfredsställelse är det möjligt att omedelbart erhålla verifikationer och begärda upplysningar. Bryssel, 16 september 2003 Jean-Pierre KNAEPENBERGH C.G.S.P. Belgien Yves LABASQUE Interco CFDT Frankrike

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING Generalsekreteraren 05/03/2009 Ref.: D(2009) 9352 RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR OM DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING FÖR BUDGETÅRET 2010 (Artiklarna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE JANUARI DEMBER 2004 EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS PUBLICOS FEDERATION

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS PÚBLICOS FEDERATION SYNDICALE EUROPEENNE DES SERVICES PUBLICS

Läs mer

DEL 2. RESOLUTION Nr. 2 ( Förslag till stadgarna )

DEL 2. RESOLUTION Nr. 2 ( Förslag till stadgarna ) Förhandlingar från den 29:e kongressen Internationell facklig organisation för offentliga tjänster Durban, Sydafrika 27-30 november 2012 RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV KONGRESSEN DEL 2 RESOLUTION Nr. 2 ( Förslag

Läs mer

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002 TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002 Mina damer och herrar! Jag hälsar er välkomna till detta årsmöte i Europeiska investeringsbankens råd. Jag

Läs mer

Medel nivå Ekonomisk styrning. Introduktion till kursen. Modul 1. Redovisning och bokföring

Medel nivå Ekonomisk styrning. Introduktion till kursen. Modul 1. Redovisning och bokföring Medel nivå Ekonomisk styrning Introduktion till kursen Modul 1 Redovisning och bokföring Bokföring, redovisning och ekonomisk förvaltning: några definitioner Redovisning av ideellt arbete Finansiell redovisning

Läs mer

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-03-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning granskning av föreningar KN-KFÖ-2014-00959 Sammanfattning

Läs mer

REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01)

REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01) 15.12.2001 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 1 REVISIONSRÄTTEN I enlighet med bestämmelserna i fördragen (artikel 45c.4 i EKSG-fördraget, artikel 248.4 i EG-fördraget och artikel 160c.4 i

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: COLOM I NAVAL Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 09.00.) 1 2-003 Ansvarsfrihet 2001 2-004 Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0 5 Fastställande av avgifter Avgiftshöjning i tre steg Bakgrund SEKOs verksamhet och struktur bygger i stora stycken på en verklighet där vi hade knappt 150 000

Läs mer

Internationella normer för redovisning. Utgångspunkt för redovisning i kommuner och landsting

Internationella normer för redovisning. Utgångspunkt för redovisning i kommuner och landsting Internationella normer för redovisning Utgångspunkt för redovisning i kommuner och landsting Internationella normer för redovisning Utgångspunkt för redovisning i kommuner och landsting Produktion: Åke

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.11.2001 KOM(2001) 735 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Uppföljningsrapport till resolutionen om ansvarsfrihet för

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 2002-2003 TEXTER ANTAGNA under sammanträdet torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P5_TA-PROV(2002)0509 Förslag

Läs mer

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG C 195/20 Europeiska unionens officiella tidning 19.8.2003 III (Upplysningar) KOMMISSIONEN KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG 2004 (2003/C 195/14) INLEDNING Information ges här om genomförandet under

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Stabilitetsfonden. Gör den skäl för namnet? RiR 2011:26

Stabilitetsfonden. Gör den skäl för namnet? RiR 2011:26 Gör den skäl för namnet? RiR 2011:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa demokratisk

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 AVSNITT V SV COM(2015) 300 SV 24.6.2015 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse2006

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse2006 Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse2006 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 År 2006 i sammanfattning 2 Vd har ordet: Fortsatta framgångar under 2006 3 TFF:s uppgift 4 Trafikskador regleras av

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

GRÖNBOK. Revisionspolitik: Lärdomar från krisen. (Text av betydelse för EES)

GRÖNBOK. Revisionspolitik: Lärdomar från krisen. (Text av betydelse för EES) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.10.2010 KOM(2010) 561 slutlig GRÖNBOK Revisionspolitik: Lärdomar från krisen (Text av betydelse för EES) SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2.

Läs mer

GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN

GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN 42 C- 14/DSC/2 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 7 augusti 2010 Hamnarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 2: GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN 1. Bifogat

Läs mer

Redovisning vid universitet och högskolor. Rapport till regeringen

Redovisning vid universitet och högskolor. Rapport till regeringen Redovisning vid universitet och högskolor Rapport till regeringen Högskoleverket och Riksrevisionsverket 1996 1 Redovisning vid universitet och högskolor Rapport till regeringen Producerad av Högskoleverket

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer