Ekonomisk Berättelse Antaget av EPSU:s Kongress den 15/06/04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk Berättelse 2000-2003. Antaget av EPSU:s Kongress den 15/06/04"

Transkript

1 Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund (EPSU) Ekonomisk Berättelse Antaget av EPSU:s Kongress den 15/06/ Juni 2004 Stockholm, Sverige

2 EPSU:s 7:e congress, juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, Brussels Tel. : Fax : Website: EKONOMISK BERÄTTELSE INLEDNING Vid senaste generalförsamlingen i Lissabon i april 2000 gavs en rapport om EPSU:s ekonomiska situation under åren 1996 till Ni minns att vi då hade en mycket svår ställning, som tvingade oss att vidta undantagsåtgärder för att trygga finansiering av sekretariatet och organiserande av stadgeenliga möten. Detta ledde bl.a. till en finansarbetsgrupp, en fond för frivilliga bidrag till sociala dialogen, såväl som lån från flera av EPSU:s medlemsorganisationer. Tack vare ökningen av medlemsavgifterna, som fastställdes vid generalförsamlingen i Lissabon för perioden och en kollektiv vilja att kontrollera kostnaderna förbättrades EPSU:s ekonomiska ställning väsentligt, från och med EPSU har därför lyckats bygga upp en reservfond, som inte existerade På tre år har reservfonden ökat betydligt och vid slutet av verksamhetsåret 2003 hade den nått 67% av ett års medlemsavgifter. Syftet med reservfonden är att EPSU ska kunna hantera oförutsedda svårigheter, samtidigt som det inte ska hindra oss från att inrätta andra reserver för framtida investeringar eller för nya projekt. MÄRKBARA HÄNDELSER År 2000 redovisades fortfarande ett underskott, men lyckligtvis var det lägre än förväntat och den ekonomiska balansen garanterades under året tack vare lån från medlemsförbunden. Då möjligheterna att erhålla EU subventioner blivit allt svårare beslöt EPSU att det vore bäst att bli självständig och obunden i förhållande till Europeiska kommissionenvad gäller finansiering av projekten. Rent konkret förekommer inte längre beteckningen Branschmöten och projekt som ersätts av Europeiska kommissionen under rubrikerna Utgifter och inkomster i vår budget. Det är endast den slutliga balansen efter årsslutet som redovisas. 2

3 Ekonomisk berättelse kännetecknades av en serie olika händelser. De ökade medlemsavgifterna som godkändes i Lissabon gjorde det möjligt vid årslutet att instifta en reservfond och en särskild reserv för juridiskt bistånd. EPSU började skicka ut fakturor direkt till medlemsorganisationerna, i stället för att låta ISKA göra det, som tidigare. Det är viktigt att notera att det inte medförde några extrakostnader för att bygga upp en databas eller att själv fakturera medlemsförbunden var också övergångsåret innan euron infördes. EPSU:s medlemsavgifter faktureras nu i euro och övergången gjordes utan svårigheter, då lämpliga åtgärder vidtagits i god tid. I juni 2002 beslöts att sekretariatet skulle låta översätta dokument om frågor som kräver beslut av EPSU:s stadgeenliga organ. För andra året i rad fick vi ett betydande överskott, tack vare en försiktig budgetpolitik och reservfonden fördubblades. Bland de åtgärder som vidtogs i slutet av året ingår ekonomiskt stöd för att delta i EPSU:s stadgeenliga möten för ledamöter från EU:s kandidatländer från Central- och Östeuropa under ISKA beslöt också att anslå en budget för att täcka dessa kostnader var årets överskott tillräckligt stort, och vi lyckades nå våra mål utan svårigheter. EPSU började rekrytera nya medarbetare för att klara av de ökande uppgifterna och stärka sin ställning gentemot de europeiska institutionerna, särskilt vad beträffar Europaparlamentet. EPSU:s olika verksamheter, inklusive stadgeenliga uppgifter, har fördelats på bättre sätt bland de ansvariga funktionärerna. Verksamheten kan också bättre följas upp och mer informationsutbyte med anslutna förbund kan nu garanteras. Detta arbete, samt löneökningar, förklarar varför rubrikerna rörande personalkostnader och - utgifter ökat. Tre fjärdedelar av lånen från medlemsorganisationer har nu återbetalts. 3

4 Ekonomisk berättelse SAMMANFATTNING Under de senaste fyra åren har EPSU lyckats stabilisera sin ekonomi, tack var alla medlemmars stöd och arbete. Detta positiva förlopp gör det möjligt för oss att konstatera att: - EPSU har nått de mål som fastställdes för perioden och resultaten motsvarar budgetprognosen väl; - vi har kvarhållit stabilitet vad beträffar allmänna utgifter; - nya medlemsorganisationer har rekryterats till EPSU och antalet anslutna förbund ökar; - vi har fått möjlighet att anställa nya medarbetare; - under perioden har medlemsförbunden steg för steg börjat betala sina avgifter alltmer regelbundet och ledningen av databasen och uppföljning av betalning har förbättrats väsentligt. För att lugnt kunna se framtiden emot är det viktigt att ta hänsyn till att : - EPSU har många nya utmaningar att möta i den utökade Europeiska unionen; - EPSU ständigt ser sin arbetsbörda öka, särskilt vad beträffar europeisk politik, den sociala dialogen och kollektivförhandlingar; - finansiering av EPSU:s strukturer förblir otillräcklig i förhållande till de uppgifter, som organisationen har att utföra; - ökningen av medlemsavgiften syftar till att garantera att det blir möjligt för EPSU att utföra sitt arbete under kommande kongressperiod. Styrelsen föreslår vidare att EPSU:s ekonomi ska följas regelbundet av en arbetsgrupp. Efter att ha granskat diverse möjligheter för de kommande fyra åren rekommenderas i resolutionsförslaget till kongressen att medlemsavgiften ökas för åren 2005 och Detta kommer att göra det möjligt att stödja EPSU:s organ och att kvarhålla de framsteg som gjorts, både på det politiska och ekonomiska planet, samtidigt som hänsyn tas till medlemsförbundens ekonomiska situation. 4

5 EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND FINAL 2000 FINAL 2001 FINAL 2002 FINAL 2003 UTGIFTER EUR EUR EUR EUR PERSONALUTGIFTER LÖNER , , , ,43 SOCIALA AVGIFTER , , , ,88 TOTALA PERSONALUTGIFTER , , , ,31 PERSONALOMKOSTNADER ADMINISTRATIVA UTGIFTER 3.147, , , ,59 UTBILDNING , , ,62 ÖVRIGA UTGIFTER / TILLÄMPNING KOLLEKTIVAVTAL 1.630, , , ,20 BOSTADS-OCH OMPLACERINGSKOSTNADER ,00 ANSTÄLLNINGSKOSTNADER - 53,40 735, ,17 TILLFÄLLING ARBETSKRAFT (INTERIM) , TOTALA PERSONALOMKOSTNADER 4.778, , , ,58 KONTORSKOSTNADER HYRES-OCH SERVICEUTGIFTER , , , ,16 STÄDNING 614,90 922, ,21 REPARATIONER OCH ÅTERANSKAFFNING 2.114,68 442, , ,93 AVGIFTER, EL 6.941, , ,00 - TOTALA KONTORSKOSTNADER , , , ,30 ADMINISTRATION REVISION OCH BOKFÖRING , , , ,00 IT-MANAGEMENT 8.676, , , ,66 BANKAVGIFTER OCH UTLÄNDSK VALUTA 1.324, , , ,25 PUBLIC RELATIONS - PUBLICITET / GÅVOR 938, , , ,55 FÖRSÄKRING 1.903, , , ,47 BIBLIOTEK, TIDNINGAR, UTREDNINGAR 4.779, , , ,09 FRAKT OCH PORTO 7.632, , , ,02 TELEFON OCH FAX , , , ,63 FÖRBEREDELSER FÖR MÖTEN (ÅTERBETAL.) 4.987, , JURISTARVODE 343, TRYCKNING OCH PAPPERSVAROR , , , ,65 KONTORSUTRUSTNING - UNDERHÅLL , , , ,37 KONTORSUTRUSTNING - NEDSKRIVNING , , , ,89 LOKALA RESOR / REPRESENTATION 427, , , ,78 TOTAL ADMINISTRATION , , , ,36 MÖTEN OCH PROJEKT ARBETSUTSKOTTET , , , ,46 STYRELSEN , , , ,53 JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉN , , ,67 ÖVRIGA MÖTEN OCH PROJEKT , , , ,63 SEKTORSVISA MÖTEN OCH PROJEKT SOM ERSATTS AV EU-KOMMISSIONEN 4.681, ,17 FORSKNING OCH UPPDATERING AV DATABASER , ,35 REPRESENTATION , , , ,24 OMKOSTNADER GENERALFÖRSAMLING , FASTA KOMMITTÉER , , , ,83 ÖVERSÄTTNING ,19 - SUMMA MÖTEN OCH PROJEKT , , , ,88 AVSÄTTNING RESERVFOND , , ,17 KONGRESS , , ,00 PR-VIDEO OM EPSU ,00 JURIDISKT BISTÄND , , ,00 EKONOMISKT STÖD (SPONSORSKAP) ,00 - REPARATIONER OCH ÅTERANSKAFFNING , ,00 ÖVRIGA MÖTEN OCH PROJEKT , , ,00 FASTA KOMMITTÉER , , ,00 SUMMA AVSÄTTNING , , ,17 UTGIFTER TOTALT , , , ,60 INTÄKTER MEDLEMSAVGIFTER , , , ,38 SENA BETALNINGAR , , ,94 OMDEBITERING AV ISKA:S ARBETE , , SOLIDARITETSBIDRAG - ÖVERSÄTTNINGAR , ,68 FINANSIELLA INTÄKTER 3.379, , , ,53 ÖVRIGA INTÄKTER ,07 INTÄKTER TOTALT , , , ,60 KREDIT/(DEBET) TILL BALANSRÄKNING (44.025,54) ,51 0,00 0,00

6 EXPENDITURE (in EURO) TOTAL STAFF COSTS AND STAFF EXPENSES TOTAL OFFICE COSTS TOTAL ADMINISTRATION TOTAL PROJECTS & MEETINGS PROVISIONS RESERVE FUND (Annual Surplus/Deficit) 2003

7 TOTAL STAFF COSTS AND STAFF EXPENSES compared to TOTAL EXPENDITURE (Provision "Reserve Fund" not included) % 46,9 % 47,6 % 47,6 % TOTAL STAFF COSTS AND STAFF EXPENSES TOTAL EXPENDITURE

8 CUMULATED RESERVE FUND (in EURO) , ,00 End , ,00 End , ,00 End , ,00 End 1997 End ,00 End 1996 End 1999 End ,00

9 EVOLUTION NUMBER OF PAID MEMBERS

10 E P S U Confidential BALANCE SHEET 31 DEC 1999 ASSETS BEF BEF Other advances and expenses Modules AFETT Current account PSI KB rent guarantees KB Term KB current account, petty cash Expenses GA Total Assets LIABILITIES BEF BEF Déficit 1999 ( ) Reserve fund > ( ) Reserve EXCEPT Provision GA Emergency Loan Suppliers and invoices to pay 99' projects Balance VSDF Advances EC for other projects Liabilities credit cards Total Liabilities

11 E P S U Confidential BALANCE SHEET 31 DEC 2000 ASSETS BEF EUR Other advances and expenses ,76 Current account PSI ,19 KB rent guarantees ,16 KB Term ,01 KB current account, petty cash ,94 Total Assets ,06 LIABILITIES BEF EUR Deficit 2000 ( ) (44.025,54) Reserve fund > ,86 Emergency Loan ,25 Suppliers and invoices to pay ,60 Balance VSDF ,33 Other meetings ,61 Liabilities credit cards ,94 Total Liabilities ,06

12 E P S U Confidential BALANCE SHEET 31 DEC 2001 ASSETS BEF EUR Other advances and expenses ,14 Affiliation fees 2001 and other amounts to receive ,57 Current account PSI ,56 KB rent guarantees ,42 KB Term ,01 KB current account, petty cash ,81 Total Assets ,51 LIABILITIES BEF EUR Surplus , carry-over ( ) (44.025,55) Reserve fund ,53 Reserve fund VSDF ,33 Provision Congress ,11 Provision Legal Assistance ,35 Provision Other Meetings & Projects/Standing Committees ,57 Emergency Loan ,96 Suppliers and invoices to pay ,82 Other liabilities ,13 Liabilities credit cards ,74 Total Liabilities ,51

13 E P S U Confidential BALANCE SHEET 31 DEC 2002 ASSETS EUR Affiliation fees to receive ,23 Current account PSI ,47 KB rent guarantees ,38 KB Term ,67 KB current account, petty cash ,61 Total Assets ,36 LIABILITIES EUR 2001 carry-over (17.780,17) Reserve fund ,92 Reserve fund VSDF ,33 Provision Congress ,11 Provision Legal Assistance ,35 Provision Financial Assistance (Sponsorships) ,00 Provision for Repairs and Renewals ,00 Provision Other Meetings & Projects/Standing Committees ,94 Emergency Loan ,65 Suppliers and invoices to pay ,36 Other liabilities ,21 Liabilities credit cards 5.598,66 Total Liabilities ,36

14 REVISIONSBERÄTTELSE 1999 I enlighet med det uppdrag som vi erhållit av förbundsstämman i Lissabon och med förbundsstadgans bestämmelser har vi granskat FSEPSs räkenskaper för år 1999 vid federationens huvudkontor, 45 rue Royale i Bryssel. Granskningen ägde rum onsdagen den 6 september 2000 i närvaro av och med assistans från fru Carola Fischbach-Pyttel, generalsekreterare, fru Viviane Vandeuren, ekonomiansvarig, samt herr Gerardo Drappa, extern redovisningssakkunnig. Med utgångspunkt från den ekonomiska redogörelse som framlagts inför det verkställande utskottet den 17 april 2000 har budgeten för år 1999 redovisats för oss i stora drag och vi har kunnat ta del av samtliga viktiga omständigheter som rör den ursprungliga budgeten, dess genomförande och det slutliga utfallet. Vi intygar härmed att de uppgifter som vi har tagit del av överensstämmer med framlagda balans- och resultaträkningar. Federationen redovisar per den 31 december 1999 ett underskott på belgiska franc, vilket är lägre än enligt den ursprungliga budgeten och lägre än för verksamhetsåret Redovisningen har skett metodiskt, strikt och konsekvent med hänsyn till kostnadernas inverkan på motsvarande poster och avsnitt i budgeten. Alla de redovisningshandlingar och verifikationer som vi begärt har framlagts för oss, såväl beträffande intäkter som beträffande kostnader. Det bör understrykas att redovisningen hädanefter kommer att föras och finnas tillgänglig i både belgiska franc och euro, tack vare ett programsystem som installerades i början av Detta lyckosamma initiativ från de ansvariga har inte medfört några kostnader för federationen. Med tanke på den ekonomiska situationen som helhet anser revisorerna att federationens ledningsorgan för de kommande åren bör överväga frågan om ett gradvis återupprättande av en lämplig reservfond. Bryssel den 8 september 2000 På heder och samvete Jean-Pierre Knaepenbergh C.G.S.P. Belgien Yves Labasque Interco CFDT Frankrike

15 Till Viviane VANDEUREN Ekonomiavdelningen Bryssel den 24 oktober 2001 Bästa kamrat: Betr.: Årlig revision av FSESPs räkenskaper för verksamhetsåret 2000 Revisionen genomfördes den 25 september 2001 av Yves Labasque från CFDT och Jean- Pierre Knaepenbergh från CGSP i närvaro av och med assistans från fru Carola Fischbach- Pyttel, generalsekreterare, fru Viviane Vandeuren, ekonomiansvarig, samt herr Gerardo Drappa, extern redovisningssakkunnig. Revisorerna intygar, efter genomgång av verifikationer av kostnader och intäkter samt av redovisningen i dess helhet, att FSESPs redovisning har skett med iakttagande av alla gällande bestämmelser och krav och på ett oklanderligt sätt. Vi godkänner därmed redovisningen för år 2000 i dess helhet. Vi gör detta med så mycket större glädje som vi har kunnat konstatera att de förhoppningar som vi uttalat beträffande avsättning av reserver för framtiden har infriats. Som fackliga förtroendemän med självaktning vill vi trots detta framföra ett sista påpekande när det gäller nödvändigheten av att under 2001 låta de ekonomiska åtgärder som bestämdes för år 2000 komma personalen till godo, detta sett mot bakgrunden av den gynnsamma budgetutvecklingen. Yves Labasque Jean-Pierre Knaepenbergh Fédération INTERCO CFDT Centrale Générale des Services Publics avenue Simon Bolivar Administrations Locales et Régionales F Paris Cédéx 19 Rue du Congrès Frankrike B Bryssel, Belgien

16 Revisionsberättelse 2001 I enlighet med stadgarna och i egenskap av revisorer, har vi granskat EPSU:s årsredovisning 2001, i närvaro av CAROLA FISCHBACH-PYTTEL, generalsekreterare, Viviane VANDEUREN, ekonomiansvarig och Gerardo DRAPPA, extern revisor, på EPSU:s huvudkontor 45, rue Royale i Bryssel. Med utgångspunkt från den ekonomiska rapport som presenterades inför styrelsen i Madrid den 14 juni 2002, beskrevs budgeten för 2001 i stora drag. Vi fick information om de huvudsakliga delarna i den ursprungliga budgeten, olika transaktioner i samband med dess genomförande och slutresultat. Man gav tydliga och precisa svar på alla de frågor vi ansåg var relevanta om de olika kapitlen. En detaljerad kontroll utfördes, slumpmässigt och på vårt eget initiativ, av utgifterna i samband med genomförandet av styrelsemöten och konferensen om den offentliga sektorn den 12 december Samtliga fakturor och kvitton uppvisades och motsvarade utgifterna inskrivna i räkenskapshandlingarna som sköts, både vad gäller dessa kapitel och bokföringen i sin helhet, med exemplarisk noggrannhet och metod. Beloppen som presenterades överenstämmer med balans- och resultaträkningen och vi noterar med tillfredsställelse att resultatet för räkenskapsåret 2001 är ett positivt saldo på ,51 euro. Dessutom, och detta måste understrykas, åtföljs det goda resultatet av en betydande och betryggande reserv på ,53 euro den 31 december 2001, och även kongressen år 2004 är redan medtagen i beräkningarna eftersom ,11 euro har anslagits för detta ändamål under räkenskapsåret I den rådande stabila ekonomiska situationen med ett positivt saldo och som åtföljs av en tillfredsställande reservfond samt belopp avsatta för framtida utgifter, tycks det nu vara möjligt och lämpligt att vidta åtgärder till förmån för federationens personal, med tanke på deras extra arbetsbörda och stress, framför allt vad gäller önskemålen om rekrytering. Detta är vår uppfattning, som talar för att gottgör EPSU:s personal och fast anställda för de insatser som har gjorts, men naturligtvis är det federationens beslutsfattande organ som avgör denna fråga. Bryssel, den 10 september 2002 Jean-Pierre KNAEPENBERGH C.G.S.P. Belgien Yves LABASQUE Interco CFDT Frankrike 02\24 September SC\42 Finance end June and projection\auditors rep SWE Translated from French by L. Rudholm

17 Revisionsberättelse 2002 I enlighet med stadgarna och i egenskap av revisorer har vi på EPSU:s huvudkontor, 45, rue Royale i Bryssel, granskat EPSU:s redovisning i närvaro av CAROLA FISCHBACH- PYTTEL, generalsekreterare, Viviane VANDEUREN, ekonomiansvarig och Gerardo DRAPPA, extern revisor. Gerardo DRAPPA et Viviane VANDEUREN förklarade klart och tydligt samtliga delar i resultaträkningen för räkenskapsåret Vi har granskat EPSU:s ekonomi fram till slutresultatet för räkenskapsåret 2002 och konstaterar att den är solid. Anslaget för juridisk rådgivning har anpassats efter de verkliga utgifter som skulle krävas i händelse av en rättslig tvist. Vi bad om utförligare förklaringar till att lönestrukturerna för EPSU:s tjänstemän inte korrigerats under Det visade sig att frågan ska behandlas och att man ska fastställa en löneskala som passar samtliga uppgifter och ansvarsområden i ett förbund som ständigt utvecklas. Vi gick igenom förteckningen över inbetalningar av medlemsorganisationernas avgifter och beklagar att ett visst antal inte betalar in medlemsavgifter i tid trots EPSU:s påminnelser. Vi utförde en mer detaljerad kontroll, med begäran om att få se samtliga verifikationer, av en del av kapitlen och gällande utgifter för översättning och en forskares arbete med arbetstidsdirektivet och vissa av jämställdhetskommitténs dokument. Redovisningsunderlaget bevaras och organiseras med datoriserad dubbel bokföring och gjorde det möjligt att fullfölja vår undersökning. Redovisningen är tydlig och välskött och till vår stora tillfredsställelse är det möjligt att omedelbart erhålla verifikationer och begärda upplysningar. Bryssel, 16 september 2003 Jean-Pierre KNAEPENBERGH C.G.S.P. Belgien Yves LABASQUE Interco CFDT Frankrike

9. Finances. 9.2 Finance situation end June 2004 Projection to year-end 2004 Reworked provisional budget for 2005

9. Finances. 9.2 Finance situation end June 2004 Projection to year-end 2004 Reworked provisional budget for 2005 EPSU Executive Committee 29-30 November 2004 AGENDA ITEM 9.2 9. Finances 9.2 Finance situation end June 2004 Projection to year-end 2004 Reworked provisional budget for 2005 A. HISTORY OF THE DOCUMENT

Läs mer

10. Finance and Staff Matters. 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007

10. Finance and Staff Matters. 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007 EPSU Executive Committee 20-21 November 2006 AGENDA ITEM 10.2 10. Finance and Staff Matters 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007 A. HISTORY OF

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Resolution R.2. Kollektivavtal

Resolution R.2. Kollektivavtal EPSU:s 7:e congress, 14-17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare.

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia söndagen den 27 januari 2013 kl. 20.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Resolution R.5. Offentliga tjänster i en utvidgad Europeisk union

Resolution R.5. Offentliga tjänster i en utvidgad Europeisk union EPSU:s 7:e kongress, 14 17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN ECA/07/31 TAL AV HUBERT WEBER, EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS ORDFÖRANDE DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET I BRYSSEL DEN 29 NOVEMBER 2007 Det talade

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg

Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg Rapport från EPSU:s studie om löner i vårdbranschen i förhållande till övergripande lönenivåer och löneklyftan i olika länder inom

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21 www.pwc.se Kassörsutbildning 2013-05-21 Agenda Bokföring Löpande bokföring Årsbokslut Styrelsens uppgifter avseende kontroll över verksamheten Revision Övriga frågor frågor/svar maj 2013 2 Bokföring Varför

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015 Styrelsen ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015 CT/CA-027/2015SV INNEHÅLL I. INLEDNING A. ALLMÄN INLEDNING B. INKOMSTER C. UTGIFTER II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande SV Tal Bryssel den 13 oktober 2016 Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2015 Europaparlamentets budgetkontrollutskott Bryssel

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening

Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening Sida 1 av 7 Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening Antagna vid Föreningsstämma 2011-03-26 Sida 2 av 7 Stadgar för Fritidsföreningen Måsen. 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är Fritidsföreningen

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

ARSREDOVISNING 2015 BOSTADSRATTSFORENINGEN STAREN

ARSREDOVISNING 2015 BOSTADSRATTSFORENINGEN STAREN ARSREDOVISNING 2015 BOSTADSRATTSFORENINGEN STAREN 718000-1914 FORVALTNINGSBERATTELSE FOR TIDEN 1/1-31/12 Styrelsens redovisning for foreningens verksamhet under rubricerad tid. STYRELSENS SAMMANSATTNING:

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret Årsredovisning 204-0-0 204-2-3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 204-0-0 204-2-3. Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Apeln 11 Org.nr för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Brf Apeln 11 Org.nr för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING Brf Apeln 11 Org.nr 716414-2114 för räkenskapsåret 2016-01-01 2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av 2015 års internationella

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer