Mot patientvänligare epikriser. En kontrastiv undersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mot patientvänligare epikriser. En kontrastiv undersökning"

Transkript

1 Mot patientvänligare epikriser En kontrastiv undersökning Kirsi Aantaa Pro gradu-avhandling Nordiska språk Åbo universitet Höstterminen 2012

2 TURUN YLIOPISTO Kieli- ja käännöstieteiden laitos / Humanistinen tiedekunta AANTAA, KIRSI: Mot patientvänliga epikriser En kontrastiv undersökning Pro gradu -tutkielma, 98 s., 20 liites. Pohjoismaiset kielet Lokakuu 2012 Pro gradu -tutkielman Mot patientvänligare epikriser aiheena on epikriisien, eli hoidon loppulausuntojen ymmärrettävyys sydänpotilaiden näkökulmasta. Lain mukaan potilaalla on oikeus lukea omaa potilaskertomustaan, joten se on kirjoitettava ymmärrettävällä kielellä. Suomessa epikriisi lähetetään potilaalle tämän kotiuduttua sairaalasta. Ruotsissa potilaat eivät saa epikriisiä, mutta saattavat lähitulevaisuudessa saada luvan tarkastella koko sähköistä potilaskertomustaan internetissä. Vertailevaan haastattelututkimukseen osallistui 16 ruotsalaista ja 15 suomalaista sydänpotilasta vuosina 2011 ja Metodin kehittämiseksi tehtiin myös pilottitutkimus, johon osallistui kolme suomalaista potilasta. Tarkoituksena oli selvittää miten potilaat ymmärtävät epikriisien kieltä ja sisältöä, minkälaiset seikat vaikeuttavat ymmärtämistä ja miten sitä voitaisiin parantaa. Tutkimus tehtiin osana kieliteknologiaan erikoistuneiden Ikitik-konsortion ja HEXAnord-tutkijaverkoston laajempaa tutkimusta. Haastatteluiden pohjana käytettiin molemmissa maissa kahta autenttista, mutta anonymisoitua sydäninfarktipotilaan epikriisiä. Osallistujat saivat lukea yhden kahdesta epikriisistä ja merkitä siihen itselleen epäselvät tai täysin vieraat sanat tai kokonaisuudet. Näiden merkintöjen lisäksi haastatteluissa käytiin myös yleisemmin läpi epikriisien merkitystä potilaille. Taustatietoa potilaista ja strukturoitua tietoa heidän suhtautumisestaan epikriiseihin kerättiin haastatteluiden jälkeen jaetulla taustatietolomakkeella. Niin epikriisien käyttöön kuin tutkimuksen toteuttamiseen saatiin tarvittavat luvat. Tutkimuksessa kerätty aineisto analysoitiin fenomenologista metodia käyttäen. Suomessa potilaat pitivät epikriisiä erittäin tärkeänä tiedonlähteenä. Myös ruotsalaiset potilaat toivoivat saavansa tietoa sairautensa kulusta kirjallisesti, esimerkiksi juuri epikriisin muodossa. Epikriisien nykyinen muoto ei kuitenkaan ole potilasystävällinen. Erityisesti ruotsalaisilla potilailla oli halu ymmärtää epikriisiä, mikä johti arvauksiin ja väärinymmärryksiin. Molemmissa maissa ymmärrystä haittasivat ennen kaikkea lääketieteen termit ja lyhenteet, mutta myös jotkin yleiskielen sanat. Sekä suomalaiset että ruotsalaiset potilaat pitivät parhaana vaihtoehtona, että ammattitermit paitsi korvattaisiin yleiskielen sanoilla myös täydennettäisiin selityksillä. Asiasanat: epikriisi, ymmärrettävyys, luettavuus, potilasystävällinen kieli, sähköinen potilaskertomus, kieliteknologia 2

3 Innehåll 1 Inledning Syfte och frågeställningar Material och metod Etiska ställningstaganden Avhandlingens disposition Övergång till elektroniska patientjournaler Språkteknologi och medicinskt fackspråk Patientjournaler ur språkteknologins synvinkel Språkliga särdrag i patientjournaler Attityder till fackspråk Patientjournaler ur en juridisk synvinkel Fackspråkets funktion i patientjournaler Mot patientorienterad vård Läsbarhet eller begriplighet? Tidigare forskning om läsbarhet Läsmål och läsprocess Läsbart och begripligt språk Begriplighet i patientjournaler Kartläggning av begriplighet i epikriser Pilotundersökningen Pilotundersökningens resultat Reflektioner kring pilotundersökningen Undersökning om svenska epikriser Material Bakgrundsinformation Allmänna reflektioner Upplevelser om språket och innehållet Medicinska termer och akronymer Tekniker för att förstå Förbättringsförslag Diskussion

4 5.3 Undersökning om finska epikriser Bakgrundsinformation Allmänna reflektioner Upplevelser om språket och innehållet Medicinska termer och akronymer Tekniker för att förstå Förbättringsförslag Diskussion Sammanfattande diskussion Litteratur Bilaga 1: Epikris A*...99 Bilaga 2: Epikris B* Bilaga 3: Epikris C* Bilaga 4: Epikris D* Bilaga 5: Taustatietolomake Bilaga 6: Bakgrundsenkät Suomenkielinen tiivistelmä * Epikriserna (bilagor 1-4) får ej publiceras elektroniskt. De finns med endast i den tryckta versionen. 4

5 Tabeller Tabell 1 Lexikala och strukturella skillnader mellan epikriserna A och B 43 Tabell 2 Lexikala och strukturella skillnader mellan epikriserna C och D 49 Tabell 3 Fördelningen av de svenska informanterna enligt ålder..51 Tabell 4 Fördelningen av de svenska informanterna enligt året för insjuknande..51 Tabell 5 Fördelningen av de svenska informanterna enligt högsta utbildning..51 Tabell 6 Hur de svenska informanterna har fått information om sin sjukdom..53 Tabell 7 De mest bekanta medicinska termerna för de svenska informanterna som läste epikris C..62 Tabell 8 De mest bekanta medicinska termerna för de svenska informanterna som läste epikris D..62 Tabell 9 De svenska informanternas åsikt om medicinska facktermer Tabell 10 Fördelningen av de finska informanterna enligt ålder...70 Tabell 11 Fördelningen av de finska informanterna enligt året för insjuknande...70 Tabell 12 Fördelningen av de finska informanterna enligt högsta utbildning...71 Tabell 13 Hur de finska informanterna har fått information om sin sjukdom...72 Tabell 14 De finska informanternas (n=15) åsikt om medicinska facktermer...89 Figurer Figur 1 De svenska informanternas åsikt om hur viktig epikrisen vore som informationskälla 54 Figur 2 De svenska informanternas åsikt om huruvida de skulle behöva hjälp med att förstå epikrisen.58 Figur 3 De finska informanternas (n=15) åsikt om hur viktig epikrisen är som informationskälla...73 Figur 4 De finska informanternas (n=15) åsikt om hur viktigt det är för dem att få en epikris efter en vårdperiod och huruvida de anser att epikrisen är skriven för dem...74 Figur 5 De finska informanternas (n=15) åsikt om huruvida språket och innehållet i deras egen/egna epikriser har varit begripliga.77 5

6 1 Inledning Ett av de viktigaste verktygen inom vårdsektorn är talat och skrivet språk. Årligen produceras det en stor mängd av kliniska texter, men paradoxalt nog fästs det liten uppmärksamhet vid texternas konstruktion eller språkets begriplighet. Utöver att personalen använder patientdokument vid intern kommunikation har även den berörda patienten rättighet att bekanta sig med det som skrivs om henne eller honom. Därmed kräver lagen i både Finland och Sverige att det används klart och tydligt språk i patientdokument (se kapitel 3). Detta krav fylls emellertid sällan vilket äventyrar patienternas rättssäkerhet. I denna avhandling kommer jag med hjälp av en intervjuundersökning att utreda vilka slags språkliga och utomspråkliga element som minskar begripligheten i finska och svenska epikriser, det vill säga vårdsammanfattningar (begreppet epikris definieras i avsnitt 1.2). I dag skrivs i princip alla patientdokument elektroniskt i både Finland och Sverige och en stor del av uppgifterna ges i ostrukturerad, narrativ form. Formen försvårar användning av informationen i till exempel beslutsfattande och forskning. Med hjälp av språkteknologiska tillämpningar kan patientjournaler utnyttjas bättre. Olika program kan till exempel användas för språkvård redan i anteckningsskedet så att texterna blir mer enhetliga. Innan produkter av detta slag kan föras till marknaden krävs det dock flera års tvärvetenskapligt forskningsarbete och systemutveckling. Denna undersökning 1 ingår som en del i HEXAnord 2, ett internationellt forskningsprojekt, som i Finland drivs av konsortiet IKITIK 3. I HEXAnord-nätverket deltar forskare och studerande från olika universitet samt experter från kommersiella företag. Medlemmarna representerar bland annat informationsteknologi, vårdvetenskap och lingvistik. Projektet syftar till att inom de nordiska och baltiska länderna dela med sig av erfarenheter och kunskap om språkteknologiska verktyg som baserar på 1 Undersökningen finansieras med ett bidrag från Finlands Akademi beviljat för IKITIK. 2 HEalth text Analysis network in the Nordic and Baltic countries, 3 Informaatio- ja KIeliteknologiaa terveystiedon ja Kommunikaation tueksi (Informationsoch språkteknologi till stöd av vårdkunskap och kommunikation inom vården), 6

7 textutvinning 4 (se avsnitt 2.1). Tillämpningarna utvecklas för att effektivera och underlätta det kliniska vårdarbetet och för att samtidigt öka vårdens kvalitet. I och med att patienter i framtiden kommer att ha en allt mer aktiv roll i sin egen vård är ett av det finländska IKITIK-konsortiets primära syften att översätta kliniskt fackspråk för patienter. Lättläst och tidsenlig information är utöver en demokratisk rättighet även en förutsättning för att man ska lyckas i patientorienterad vård. Inom IKITIK fokuseras forskningen huvudsakligen på hjärtsjukdomar som är internationellt frekventa och relativt jämförbara. Läsbarhet och begriplighet har undersökts mycket, men den existerande informationen utnyttjas i ringa grad vid produktion av patientjournaler som främst ses som ett verktyg inom vårdsektorn. Att patienter har insyn i sin egen journal är någonting relativt nytt och textens begriplighet ur patienters synvinkel har inte tidigare prioriterats. Dessutom representerar patientjournaler ingen enhetlig textgenre. De består av flera minilekter, det vill säga språkformer som används av en begränsad grupp specialister eller som anknyter till ett mycket begränsat specialområde. Vår kännedom om minilekter i olika delar av patientjournaler, till exempel i epikriser, är bristfällig. För att tillämpa begriplighetsteori i praktiken bör man därför kartlägga vilka drag som minskar begriplighet till exempel just i epikriser, vilket är syftet med denna avhandling. Utgående från undersökningens resultat utarbetas i ett senare skede konkreta riktlinjer för hur epikriser kunde förändras i en mer patientvänlig riktning. Som tidigare begriplighetsforskning har visat är mottagaranpassning det säkraste sättet att skapa lättlästa och förståeliga texter. Man bör alltså iaktta läsarens förkunskaper och läsmål och anpassa texten enligt dem. (Gunnarsson 1982:84, Hellspong 2001:85 91, Lagerholm 2008:211ff.) För lingvister är möjligheterna att granska språket i patientjournaler ofta begränsade. För att få tillstånd att undersöka material med känsliga personuppgifter behövs bland annat ett godkännande från sjukvårdsdistriktens etiska kommittéer. Utan stöd av ett stort forskarnätverk som HEXAnord och ett allmännyttigt syfte vore det mycket svårt att få godkännandet. Detta i sin tur förklarar varför det har gjorts relativt lite lingvistisk forskning om kliniskt fackspråk trots att behovet är påfallande. Jag vill 4 För mer om begreppet, se 7

8 rikta ett stort tack till professor Sanna Salanterä vid Åbo universitet, en av IKITIKkonsortiets ledare, för att jag fick möjligheten att genomföra denna undersökning. Jag vill också tacka HEXAnordnätverket som möjliggjorde denna transnordiska forskning, projektledare Hercules Dalianis samt specialistläkare Maria Kvist vid Stockholms universitet, som bidrog med sin kunskap i tolkning av de svenska epikriserna och hjälpte mig med att kontakta informanter i Karolinska Universitetssjukhuset. 1.1 Syfte och frågeställningar Undersökningens syfte är att kartlägga vilka språkliga och utomspråkliga faktorer som minskar begripligheten i epikriser och därigenom utarbeta konkreta riktlinjer för mer patientorienterade epikriser. Meningen är att ta reda på vilka slags konstruktioner och språkliga element som borde gynnas respektive undvikas i epikriser så att läsbarheten och begripligheten blir optimala, utan att exaktheten minskas väsentligt. Begriplighet undersöks huvudsakligen ur patienternas perspektiv, men även vårdpersonalens behov iakttas. Jag söker svar på följande frågor: Hur upplever patienter språket och innehållet i epikriser? Vilka slags ord, begrepp och konstruktioner gör att epikriser blir svårbegripliga? Hur kan syntaxen och lexikonet i epikriser ändras så att läsbarheten och begripligheten blir bättre? Är patienters tolkningar och åsikter likadana i Finland och Sverige? Jag antar att undersökningens resultat kommer att likna resultaten från tidigare begriplighets- och läsbarhetsstudier som har visat att till exempel en hög informationstäthet och ett okänt innehåll minskar begripligheten. Inom den medicinska domänen är det framför allt lexikonet som gör texter svåra att förstå för lekmän. Min målsättning är att bidra till kunskapen om hur dessa stötestenar kan lösas i praktiken. 8

9 1.2 Material och metod Mitt primärmaterial består av intervjuer med 31 hjärtpatienter krig två epikriser på svenska respektive finska. Epikrisen ingår i en patientjournal och omfattar all den dokumentation som finns samlad om en patient. Utöver information i textformat kan patientjournalen innehålla till exempel resultat från blodprov, diagram och röntgenbilder. Epikrisen är en sammanfattande journalanteckning som upprättas då en patient skrivs ut från en klinik. Den är 1-1,5 sidor lång och ska innehålla patientens vårdförlopp samt ett sammandrag av den viktigaste informationen under vårdtiden (SOSFS 2005:27). Materialet i min undersökning består av autentiska men anonymiserade och delvis modifierade epikriser riktade till finska och svenska hjärtinfarktpatienter. HEXAnord och IKITIK har tillstånd att forska i epikriserna. Ur tiotusentals patientjournaler valdes två epikriser på båda språken som enligt tidigare läsbarhetsforskning kan klassificeras som olika svåra (se avsnitt 4.2). Orsaken till att jag fokuserar just på epikriser är att lagen i Finland kräver att epikrisen sänds till patienten (Jääskeläinen 2011), medan övriga delar av patientjournalen sällan läses av patienten (Sariola 2007). Därmed är begriplighet en speciellt väsentlig egenskap just i epikriser, som patienterna läser hemma utan vårdpersonalens hjälp. I Sverige är det däremot ingen självklarhet att patienten får en epikris efter en vårdepisod (muntl. Maria Kvist ). I stället skickas epikrisen till den eller de läkare som övertar patientansvaret (Odgaard m.fl. 2007). Eftersom den nya patientdatalagen i Sverige (2008:355) emellertid möjliggör patientens åtkomst till sin egen patientjournal är det viktigt att betrakta begriplighet i allmänhet ur svenska patientens perspektiv. Epikrisen, som är ett sammanfattande dokument, kan antas intressera patienter relativt mycket. Undersökningens empiriska del bygger på intervjuer och enkätsvar. Med tanke på tidigare begriplighetsforskning var det naturligaste valet att välja informanter som kunde vara imaginära mottagare till exempelepikriserna (se kapitel 4). Under de senaste årtiondena har man inom forskningen påpekat att en text inte kan analyseras i ett vakuum. Bland annat läsarens förkunskaper om ämnet och läsmålets karaktär har en klar inverkan på hur hon eller han förstår texten. Ett av de huvudsakliga under- 9

10 sökningsområdena inom konsortiet IKITIK är hjärtsjukdomar och särskilt hjärtinfarkter eftersom de är den mest allmänna dödsorsaken i både Finland och Sverige 5. Därmed var det motiverat att ha hjärtpatienter som informanter också i min undersökning, vilket möjliggjordes genom samarbete med Finlands Hjärtförbund rf och Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige. Undersökningen är mestadels kvalitativ. Metoden är tvådelad och består i första hand av en halvstrukturerad intervju som kompletterades med en enkät med bakgrundsfrågor. Informanterna fick först markera sådana ord och fraser i texten som de inte förstod eller som de upplevde som svårbegripliga. Efter det intervjuade jag dem om dessa ord och fraser samt ställde mer allmänna frågor. Informanterna fyllde också i en enkät med frågor om sin sociala bakgrund, till exempel kön, ålder, utbildning och hur länge de har lidit av en hjärtsjukdom. En del av enkäten avvek i Finland från den som användes i Sverige på grund av epikrisens olika funktioner i de två länderna. I Finland berörde frågorna i den senare delen av enkäten endast epikriser, hur informanterna upplever epikrisens funktion, språk och innehåll. Frågorna till de svenska informanterna var mer generella och hypotetiska, eftersom alla patienter i Sverige inte får se sin epikris. Enkäterna finns som bilagor i slutet av avhandlingen. I analysen använder jag en fenomenologisk metod, systematisk textkondensering, modifierar av Malterud (2003:99 111) efter Giorgi (1985). Analysen består av fyra steg: 1. Att skapa ett helhetsintryck: Det transkriberade materialet tematiseras intuitivt på basis av det första intrycket. 2. Att identifiera meningsbärande enheter: Materialet studeras i detalj och klassificeras systematiskt under olika koder. 3. Att abstrahera innehållet: Kunskapen i kodgrupperna kondenseras till generaliseringar och delas i eventuella subgrupper. 4. Att sammanfatta innehållet: Lösryckta textbitarna dekontextualiseras lojalt mot informanternas röster

11 I den fenomenologiska analysen studeras individernas upplevelser om fenomenet utan hypoteser eller förhandsuppfattningar. Meningsbärande enheter identifieras i intervjuutskrifter och fokus ligger på variationen (Malterud 2003:99). 1.3 Etiska ställningstaganden Undersökningen av de sekretessbelagda patientjournalerna har gjorts omsorgsfullt. De utvalda epikriserna har anonymiserats manuellt så att ingen verklig patient kan igenkännas i dem. Reglerna för god vetenskaplig praxis av Forskningsetiska delegationen i Finland och CODEX i Sverige har respekterats i undersökningen. Forskning om korpusen i Finland har godkänts av chefläkare för (no 3/2009) och den etiska kommittén vid Västra Finlands sjukvårdsdistrikt (no 12/2009). I Sverige har forskningen på Stockholm EPR korpus godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm (2009/ /5). I Sverige är forskning om patientjournaler beroende av huvudsakligen fem lagar eller förordningar. Den senaste av dem är patientdatalagen från år 2008 (2008:355) som möjliggör överföring av patientinformation elektroniskt över organisationsgränser och ökar patientens delaktighet i vårdprocessen. De övriga författningarna är lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460), förordning om etikprövning av forskning som avser människor (2003:615), personuppgiftsförordning (1998:1191) samt personuppgiftslag (1998:204). I Finland berör i första hand fyra författningar forskning om patientjournaler: lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992), lag om medicinsk forskning (488/1999), personuppgiftslag (523/1999) och Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009) 6. Utöver att jag har förbundit mig till att följa dessa lagar har jag undertecknat separata sekretessförbindelser med IKITIK-konsortiet samt med Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms universitet. 6 En lista över övriga lagar, föreskrifter, standarder, anvisningar och författningar som är centrala för elektroniska patientjournaler finns i Opas sähköisen potilaskertomuksen rakenteesta utgiven av Social- och hälsovårdsministeriet Om lagarna inom EU, se 11

12 1.4 Avhandlingens disposition I uppsatsens teoridel, det vill säga i avsnitt 2 4.2, diskuteras flera vetenskapsgrenar, lingvistik, språkteknologi och vårdvetenskap, för att ge en uppfattning om vad forskning kring elektroniska patientjournaler innebär. Meningen är inte att gå djupt in på detaljer, utan ge en översikt av forskningsområdets mångfald. För att bättre förklara undersökningens syfte presenterar jag inledningsvis i kapitel 2 vilka möjligheter språkteknologi kan erbjuda vårdsektorn. Tidigare språkrelaterad forskning om patientjournaler, som har gjorts huvudsakligen på teknologiutvecklingens villkor, presenteras i avsnitt 2.1 och 2.2. Särdragen för kliniskt fackspråk sammanfattas i avsnitt 2.3. I kapitel 3 diskuterar jag främst vårdpersonalens attityder till medicinskt fackspråk och dess funktion i förhållande till lagstiftningen. I avsnitt 3.1 redogör jag för fackspråkets funktion samt dess roll som statussymbol och tecken på yrkeskunskap. I avsnitt 3.2 diskuterar jag hur vårdsektorn medvetet har utvecklats i en patientorienterad riktning och varför det är viktigt att patienten förstår sin egen patientjournal. I kapitel 4 ger jag en översikt av begriplighets- och läsbarhetsforskning, allt från forskning med fokus på enskilda ord till ett modernt synsätt som iakttar även läsaren och kontexten. Olika läsmål presenteras i avsnitt 4.1 och klart språk i allmänhet diskuteras utgående från definitionen på lättläst språk i avsnitt 4.2. I samma avsnitt diskuterar jag också det medicinska fackspråkets komplexitet ur lekmäns synvinkel. I den empiriska delen av avhandlingen behandlas i kapitel 5. I avsnitt 5.1 och dess underavsnitt klargörs hur en pilotundersökning genomfördes och hur den påverkade utveckling av metoden. I avsnitt 5.2 och dess underavsnitt presenteras och diskuteras den egentliga undersökningen som genomfördes i Sverige. I avsnitt 5.3 och dess underavsnitt presenteras och diskuteras undersökningen för Finlands del. I kapitel 6 sammanfattas hela undersökningens resultat. 12

13 2 Övergång till elektroniska patientjournaler I detta kapitel presenterar jag vad forskning om elektroniska patientjournaler innebär och hur forskningens fokus varierar från en vetenskapsgren till en annan. Jag diskuterar patientjournaler ur en språkteknologisk, vårdvetenskaplig och lingvistisk synvinkel. Vårdsektorn lever i kontinuerlig förändring. En av de största förändringarna har varit övergången till elektronisk dokumentation. Jämfört med papper och penna erbjuder elektronisk dokumentation utmärkta möjligheter för skapande, utnyttjande och systematisering av information i patientjournaler. Möjligheterna ställer emellertid kontinuerligt nya krav på att man utvecklar skräddarsydda system som tillfredsställer behov av olika slag. Till exempel sjukskötare på en intensivavdelning behöver ett annorlunda datasystem än läkare inom psykiatrin. I dag utnyttjas den stora mängden klinisk information som finns inom vårdsektorn relativt dåligt, men nya informationssystem utvecklas hela tiden och de erbjuder lösningar på många slags problem inom vårdsektorn. Över 95 % av patientjournalerna skrivs elektroniskt i både Finland och Sverige (Saranto m.fl. 2007:98, Regeringskansliet 2009). Fenomenet är emellertid relativt nytt. Från och med 1750-talet skrev distriktläkare minnesanteckningar om patienter för sig själva och för medicinalstyrelsen som upprätthöll statistik om infektionssjukdomar. I Finland skapade det kommunala läkarsystemet på 1880-talet ett behov för ett mer omfattande kortregister, som började kompenseras med olika slags blanketter när vården centraliserades till vårdcentraler på 1970-talet. (Saranto m.fl. 2007:67.) Det första finländska elektroniska patientjournalsystemet togs i bruk år 1982 (Saranto m.fl. 2007:98). Anteckningar om patienter har framför allt gjorts av läkare, medan sjuksköterskor har förlitat sig på muntlig kommunikation. Dokumentation av omvårdnad har inte varit en tradition bland sjukskötare och skriftspråket har värderats relativt lågt som kommunikationsmedel. (Ehnfors m.fl. 1998:9.) Elektronisk dokumentation är emellertid idag en viktig del av allt omvårdnadsarbete, inte minst för att dokumentationen krävs och regleras i nationella lagar. Även flera internationella vårdorganisationer, som till exempel WHO, har gett rekommendationer om patientjournalernas innehåll (Ehnfors m.fl. 1998:15, Saranto m.fl. 2007:75, 179). 13

14 Både läkare och annan vårdpersonal deltar aktivt i den elektroniska dokumentationen. Överproduktionen av texter har emellertid lett till att personalen inte längre har tid att bekanta sig med all information eller söka fram relevanta uppgifter då en stor del av uppgifterna ges i ostrukturerad, narrativ form. Enligt Dalianis med flera (2009) var andelen ostrukturerade anteckningar cirka 40 % i en svensk korpus med över en miljon patientjournaler. I och med att journalernas narrativa struktur är mycket informativ har den uppenbara fördelar som skulle förloras om en mer restriktiv form av dokument infördes. Informationssökning från fritt formulerade patientjournaler är emellertid tidskrävande och ansträngande, vilket medför en risk att journalerna inte läses av vårdpersonalen. (Suominen 2010:4 5, 25.) Informationssökningen underlättas inte heller av texternas osystematiska struktur, ellips och skrivfel. I värsta fall kan informationens oanvändbarhet leda till felbehandling. Överproduktion av texter som utnyttjas relativt dåligt är olönsamt även ekonomiskt och minskar den tid som skulle kunna användas till själva vården. Utöver att se elektroniska patientjournaler ur vårdpersonalens synpunkt är det också viktigt att betrakta dem ur patientens perspektiv eftersom patientens relation till vårdpersonalen har blivit allt mer symmetrisk. Patientens roll har ändrats från ett passivt objekt till en engagerad individ som antas delta i sin egen vård. Deltagandet förutsätter att patienten får tidsenlig och begriplig information om sitt vårdförlopp och tillstånd. Därför kommer jag i detta kapitel att diskutera även hur fackspråket i patientjournaler kunde översättas till mer patientvänligt språk. Innan jag går in på det ska jag emellertid diskutera hur språkteknologi kan utnyttjas vid standardisering av medicinskt fackspråk. 2.1 Språkteknologi och medicinskt fackspråk En förutsättning för att vårdpersonalen bättre ska kunna utnyttja den stora informationsmängden vid uppföljning, beslutsfattande, forskning och datorisering är ett enhetligt språkbruk. I dag kännetecknas medicinskt fackspråk emellertid av stor heterogenitet. Till och med i en och samma patientjournal hittar man en mångfald av stilar (Dalianis m.fl. 2009, Allvin 2010:22). Utan aktiv och systematisk språkvård i 14

15 fråga om till exempel terminologi kan resultatet bli en stor mängd synonymer för ett och samma begrepp. Enligt Haarala (1994) har detta skett på engelska inom området ultraljudsundersökningar där ett begrepp kan ha upp till 60 olika benämningar. Ett viktigt språkvårdsprojekt som Socialstyrelsen i Sverige fick som uppdrag av regeringen 2007 är Nationellt fackspråk för vård och omsorg. I projektet ingick bland annat översättning av det internationella, begreppssystemet Snomed CT 7 från engelska till svenska för att bidra till ett mer enhetligt och exakt medicinskt fackspråk. (Socialstyrelsen 2011a.) Snomed CT kan användas som databas för flera språkteknologiska tillämpningar. Översättningsarbetet gjordes av ett fyrtiotal översättare och kvalitetsgranskare (Socialstyrelsen 2011a). Arbetsgruppen har också utgett skriften Medicinskt fackspråk i skrift (2010) som ger författare av facktexter konkreta riktlinjer främst på ordnivå och utgår från antagandet att den som skriver en medicinsk text har en uppfattning om olika genrer och minilekter inom den medicinska domänen. I patientorienterade texter kan till exempel latinska termer ersättas med vissa motsvarande, mer oprecisa svenska allmänord som bör undvikas i andra facktexter. I skriften anvisas vidare hur man kan välja mellan termer enligt texttyp, sammanhang och målgrupp. Snomed CT har inte översatts till finska. Inte heller andra lika omfattande projekt pågår eller har pågått i Finland. Flera institutioner håller dock på med standardisering av terminologi. Den viktigaste insatsen har gjorts av Finska Läkarföreningen Duodecim som bland annat har gett ut flera medicinska ordböcker samt ansvarat för översättning av MeSH 8 från engelska till finska. Också Institutet för hälsa och välfärd gör terminologiarbete och ansvarar för att definiera en nationell, strukturerad patientjournal. Språkteknologi kan styra fackmän att skriva mer enhetligt och hjälpa dem att bearbeta de texter som redan existerar. Medicinska dokument är i regel skrivna av en specialist till en annan på ett fackspråk som ofta är obegripligt för lekmän. Borin med fle- 7 Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms är en internationell, klinisk terminologi med över begrepp, som utarbetats av the National Health Service i England och av the College of American Pathologists. 8 Medical Subject Headings, en internationell terminologi utarbetad av det amerikanska National Library of Mecicine. 15

16 ra (2007) har undersökt hur redan existerande vetenskaplig, medicinsk information kunde omvandlas till mer patientvänlig text så att den kunde utnyttjas till exempel som tilläggsinformation i elektroniska patientjournaler. De kom fram till att man i stället för att endast översätta svåra, ofta latinska eller grekiska ord borde ha som syfte att vara pedagogisk. Språkteknologi kunde här göra det möjligt för patienter att förstå sin sjukdom och medicinska åtgärder bättre med hjälp av text, bilder, video och så vidare. Till exempel kunde Snomed CT och liknande termbanker användas för att välja mer patientvänliga ord. (Borin m.fl. 2007:42 44.) Bilder och grafer föreslås även av Inera (2011b:20): Att kunna erbjuda journaldata för provsvar, kompletterade med visuell och pedagogisk information skulle troligen kunna öka möjligheten att få patienter mer delaktiga i sin egen vård. Flera forskargrupper har sökt svaret på hur en patientorienterad medicinsk text skulle kunna se ut. En pilotundersökning av Baorto och Cimino (2000) visar att en bra metod för att ge patienter tillgång till tilläggsinformation är en så kallad informationsknapp. Öppning av informationsrutor med hjälp av ett klick på knappen kan tillämpas vid korta, mindre varierande texter, i Baorto och Ciminos fall till exempel vid provsvar. Som Zeng-Treitler med flera (2007) dock påpekar stör det lätt läsningen av texterna om man måste öppna förklaringarna genom att klicka på olika länkar. Den huvudsakliga funktionen hos Zeng-Treitler med fleras egen prototyp, som utnyttjar flera medicinska ordböcker som databas, är i stället att ersätta medicinska facktermer direkt i texten med mer patientvänliga uttryck 9. De ord som inte har en enklare synonym kompletteras med förklaringar om termens hierarkiska relationer i parentes, som till exempel right atrium (a part of heart). Resultaten från Zeng-Treitler med fleras undersökning visar att 68,8% av samtliga översättningslösningar som prototypen gjort utvärderas som korrekta och nyttiga av informanterna. Också Wilcox med fleras studie (2011) visar att detta slags enkla förklaringar upplevs som nyttiga av både patienter (n=30) och personal (n=7), trots att åsikterna om en tillfredställande förklaring varierar mycket. Det som Wilcox med flera ser som oväntat är att majoriteten av informanterna vill ha enkla förklaringar, men favoriserar längre tillägg. En enkel förklaring kan alltså vara grundläggande och explicit. 9 Termbanken open-access collaborative consumer health vocabulary uppskattar hur familjär en term är för en genomsnittsläsare på basis av information om till exempel frekvens och kontext. 16

17 Det är inte endast det medicinska språket som väcker bekymmer hos patienter utan även innehållet i dokument som borde vara logiskt uppbyggt. När en patient skrivs ut från ett sjukhus får hon eller han ofta en eller flera patientanvisningar, som ger information och råd om egenvård. Anvisningarna kan överlappa och i värsta fall även motstrida varandra. Detta leder till förvirring och oro hos patienten. En framtidsvision, som kan möjliggöras med språkteknologi och som har diskuterats inom IKI- TIK, är unika patientanvisningar som datorn samlar ihop utgående från informationen i patientens epikris. I och med att det är möjligt att skräddarsy information kunde den dessutom presenteras i en individanpassad form. Som konstateras av Lundberg och Reichenberg (2008:47) skulle detta slags dataprogram då först ta reda på vilka förkunskaper läsaren har och därefter välja en text på en lämplig nivå som är idealisk med tanke på begriplighet. Till exempel utbildning eller yrke, ålder samt hur länge patienten har lidit av sjukdomen i fråga kunde advändas som avgörande uppgifter. Sammanfattat kan man konstatera att standardisering av språket i patientjournaler är nödvändigt för att man ska kunna utveckla bättre språkteknologiska program inom vården. När utgångspunkten är standardiserat språk har man bättre möjligheter att göra texter mer begripliga för allmänheten. Åsikterna om vad begripliga texter innebär ur patienternas perspektiv varierar. En del forskare föreslår att man ger patienter en autentisk text på medicinskt fackspråk tillsammans med tilläggsinformation som hjälper patienterna att förstå textens innehåll. Syftet är alltså pedagogiskt. Ett annat alternativ är att automatiskt översätta medicinska texter till enklare språk. Då har patienterna inte åtkomst till den ursprungliga texten. Dessa två synsätt tar jag i beaktande i undersökningens empiriska del. I nästa avsnitt presenterar jag tidigare forskning om patientjournaler. 2.2 Patientjournaler ur språkteknologins synvinkel Patientjournaler, som epikriser ingår i, har under de senaste decennierna undersökts mycket just inom språkteknologi. Ämnet har intresserat forskare från flera olika länder även om forskningen mestadels har fokuserat på journaler skrivna på engelska. 17

18 Dalianis med flera (2009) antar att det stora intresset kan bero på att patientjournaler har undersökts relativt litet tidigare. Därtill innehåller patientjournaler en stor mängd information som antagligen kunde utnyttjas också inom andra domäner som biomedicin och epidemiologi. I och med att de elektroniska patientjournalernas funktion och mottagargrupp dessutom håller på utvidgas (se avsnitt 3.1) är behovet för undersökningar stort. Ett område inom språkteknologin som fäster speciell uppmärksamhet vid osystematiserad information är natural language processing, NLP (sv. hantering av naturligt språk, termen översätts sällan). Studierna inom NLP är ofta konkreta i det avseendet att de syftar på datateknisk systemutveckling. En gren av NLP är textutvinning (eng. text mining) som tillämpas inom HEXAnord och IKITIK. Beroende på hur korpusarna ska användas förutsätter textutvinning syntaktisk och semantisk annotering av språket, det vill säga markering av korpusar med information om ordklasser, satsled, hierarkiska relationer eller aktörer. Annotering är en nödvändig åtgärd innan maskininlärning (eng. machine learning) kan påbörjas för att lära datorn att begripa det som människohjärnan förstår. Tekniken har utvecklats som en syntes av datateknik, matematik och statistik. (Suominen 2009:6-7.) Den kanske mest berömda och för allmänheten bekanta tillämpningen av informationssökning (eng. information retrieval), som är en typ av NLP, är sökmotorn Google (muntl. Aron Henriksson, ). Vid NLP och textutvinning kan man bland annat klassificera textfiler på basis av innehållet, extrahera information om bestämda ämnen, söka dokument enligt sökord och placera dem i relevansordning. Därtill kan man sammanfatta innehållet i långa dokument. (Suominen 2009:6 7.) Sammanfattningar är emellertid fortfarande endast en vision inom den kliniska domänen. Trots att elektroniska patientjournaler annoteras och analyseras noggrant har det skrivits få rent lingvistiska artiklar om medicinska minilekter. Det medicinska lexikonet är i och för sig väl utforskat, men det finns endast ringa information om syntaxen i medicinska texter. Detta gäller särskilt mer begränsade minilekter som till exempel epikiser. I fråga om begriplighet har forskningen främst gällt muntlig kommunikation mellan läkare och patient (se t.ex. Melander-Marttala 1995, 1998, Lindholm 2003, Korpela 2007). Undersökningarna är inte direkt jämförbara med min undersökning om hur patienter förstår skriftligt fackspråk. Inte heller tidigare forskning om pati- 18

19 entjournaler (t.ex. Allvin 2010, Vainikainen 2010) i allmänhet kan tillämpas direkt på epikriser. Olika delar av patientjournaler följer särskilda konventioner som avviker från varandra (Allvin m.fl. 2011). Jämfört med journalanteckningar som till exempel på intensivavdelningen kan bli till och med 60 sidor långa är de cirka 1,5 sidor långa epikriserna mycket kortfattade. Medan journalanteckningar avfattas av sjukskötare och läkare nästan i realtid på avdelningen skrivs epikriser av en läkarsekreterare utgående från läkarens diktering. Allvins studie (2010:22) visar att man till och med i en och samma journalanteckning, som indelas under olika rubriker, använder olika slags språk. Under rubriker som Socialt, Telefonkontakt och Aktuellt använder läkarna mer allmänspråk och en berättande stil. Under rubriker som Ekokardiografi används däremot av naturliga skäl ett stort antal fackord (se också avsnitt 2.3). Inom språkteknologin har man tillämpat många språkliga teorier, till exempel generativ grammatik (se t.ex. Chomsky 1965; se också kapitel 4), lexikal-funktionell grammatik (se t.ex. Bresnan 1982) och BNF-grammatik (Backus-Naur Form grammar, se t.ex. Garshol 2008). En rent lingvistisk teori som har använts mycket inom NLP är Zelling Harris teori om minilekter. Termen sublanguage introducerade Harris redan år 1986 (Nordman 1994:13) och teorin om minilekter utvecklade han på och 1990-talen. I det följande sammanfattar jag teorins huvudpunkter enligt Friedman med flera (2002) och Laippala med flera (2008). Den grundläggande tanken som Harris teori bygger på är att minilekter lämpar sig speciellt bra för datateknisk behandling på grund av de begränsningar som minilekternas strikt begränsade funktion ställer på innehållet, lexikonet och de semantiska relationerna. I minilekter förekommer ett begränsat antal kollokationer eftersom språket i dem har ett klart syfte och inte tillåter ologiska korrelationer mellan ord och begrepp. Detta leder till att minilekter är språkligt och innehållsligt mer förutsägbara än språket i allmänhet, vilket i sin tur innebär att de är lättare för en dator att tolka. En egenskap som är typisk för minilekter och som försvårar hantering av naturligt språk är ellips och implicit information som fackmän, till exempel vårdpersonalen, tolkar med hjälp av sin yrkeskunskap och kontexten. Exempelvis i en radiologirapport indikerar meningen no active disease, som också kan uttryckas med akronymen NAD, samtidigt att patienten har tidigare haft en akut sjukdom. Ofullständig information av detta slag är en utmaning för artificiell intelligens. Utveckling av en grammatik för en minilekt kräver därför i många avseenden manuell analys av språket. 19

20 Patientjournaler och epikriser har givetvis betraktats även ur vårdsektorns perspektiv. Då ligger fokus främst på innehållsliga faktorer och dokument som behandlas som verktyg och kommunikationsmedel inom en enskild avdelning eller mellan olika vårdenheter. Som Larson med flera (2004) konstaterar har flera studier visat att innehållet i epikriser ofta är bristfälligt, vilket dock berättar mera om dokumentationens låga kvalitet än om vårdens kvalitet. Innehållsligt exakta epikriser ger patienterna en känsla av trygghet och bidrar till bättre omvårdnad. Olika vetenskapsgrenar betraktar alltså elektroniska patientjournaler ur olika perspektiv även om syftet är gemensamt: att förbättra patientjournalernas kvalitet och användbarhet. 2.3 Språkliga särdrag i patientjournaler Som jag konstaterat ovan är språket i patientjournaler, som innehåller flera olika texttyper, mycket varierande, vilket utgör en särskild utmaning för utveckling av språkteknologiska tillämpningar (Dalianis m.fl. 2009). Heterogeniteten gör det svårt att ge en övergripande helhetsbild av språket. Som bland annat Allvin (2010:9) och Hellesø (2005) konstaterar finns det få rent lingvistiska undersökningar av patientjournaler. Inom projekten IKITIK och HEXAnord har man ägnat uppmärksamhet åt språket speciellt i finska och svenska patientjournaler. Minilekterna på de två språken liknar varandra, även om det finns statistiska skillnader mellan frekvens av olika särdrag. Inledningsvis kan man konstatera att språket i finska och svenska patientjournaler präglas av 10 : talliknande, fragmentarisk syntax informationstäta meningar ellips (vanligen bortfall av subjekt och/eller kopula- eller hjälpverb) ett stort antal fackord 10 Se till exempel Laippala med flera (2008), Allvin med flera (2009), Dalianis med flera (2009), Suominen (2009), Allvin (2010), Lundgren-Laine med flera (2010) och Vainikainen (2010). 20

Vad är svårt med svåra ord?

Vad är svårt med svåra ord? Vad är svårt med svåra ord? En analys av Bolagsverkets facktermer på webben Författare: Lena Furberg Institutionen för nordiska språk Examensarbete 15 hp Tillgänglighet på webben Språkkonsultprogrammet

Läs mer

Skriver man begripliga domar? En rättslingvistisk jämförelse mellan finlandssvenska och sverigesvenska domsmotiveringar.

Skriver man begripliga domar? En rättslingvistisk jämförelse mellan finlandssvenska och sverigesvenska domsmotiveringar. Skriver man begripliga domar? En rättslingvistisk jämförelse mellan finlandssvenska och sverigesvenska domsmotiveringar. Maija Päivinen Pro gradu-avhandling i svenska språket Institutionen för språk Jyväskylä

Läs mer

Att bygga en domänspecifik terminologi baserad på Snomed CT

Att bygga en domänspecifik terminologi baserad på Snomed CT Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og Videreuddannelse, Aalborg universitet Att bygga en domänspecifik terminologi baserad på Snomed CT Identifiering och mappning

Läs mer

En studie av flertydiga satser med en oklar räckviddsrelation

En studie av flertydiga satser med en oklar räckviddsrelation Många vågar inte eller Inte många vågar? En studie av flertydiga satser med en oklar räckviddsrelation Aleksina Puro Pro gradu-avhandling Hösten 2013 Nordiska språk Finska, finskugriska och nordiska institutionen

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever

EXAMENSARBETE. Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever EXAMENSARBETE 2007:043 Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever Elevers uppfattningar om faktorer som påverkar deras tvåspråkighetsutveckling Riitta Lewenros Luleå tekniska universitet Lärarutbildning

Läs mer

Det mottagaranpassade pressmeddelandet

Det mottagaranpassade pressmeddelandet Det mottagaranpassade pressmeddelandet Om journalisternas syn på PR-konsulternas sätt att kommunicera företagens nyheter Petronella Törnevik Student Vt. 2009 Examensarbete, 15 hp. Språkkonsultprogrammet,

Läs mer

Akademiska uppsatsers uppbyggnad

Akademiska uppsatsers uppbyggnad UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Februari 2014 Mats Dahllöf mats.dahllof@lingfil.uu.se Akademiska uppsatsers uppbyggnad Detta är en elementär introduktion till genren akademisk

Läs mer

JAG BOR SJÄLV, INTE ENSAM. Användningen av ordet själv i dagens svenska

JAG BOR SJÄLV, INTE ENSAM. Användningen av ordet själv i dagens svenska JAG BOR SJÄLV, INTE ENSAM Användningen av ordet själv i dagens svenska Laura Grönroos Pro gradu -tutkielma Pohjoismaiset kielet Kieli- ja käännöstieteiden laitos Turun yliopisto Marraskuu 2012 TURUN YLIOPISTO

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat Niklas Lindau Magisterutbildning i socialt arbete Institutionen för socialvetenskap Vetenskapsteori, metod och uppsats 20 hp, SAA93, 2012 Avancerad nivå Handledare: Lupita Svensson Examinator: Kenneth

Läs mer

Hur begriplig är den lättlästa samhällsinformationen?

Hur begriplig är den lättlästa samhällsinformationen? Hur begriplig är den lättlästa samhällsinformationen? En studie av fyra texter från fyra myndigheter Lena Olsson Kihl Handledare: Agneta Lantz Magisteruppsats år 2005 Institutionen för Tema Tema Kommunikation

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Empowerment på Posten?

Empowerment på Posten? Empowerment på Posten? En fallstudie om Postens personalpolitik ur ett empowermentperspektiv Patrik Johansson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2012 Handledare: Linda Weidenstedt

Läs mer

UTELÄMNINGAR OCH KONVENTIONER I AMATÖRUNDERTEXTER En jämförelse av amatörundertexter med professionella undertexter

UTELÄMNINGAR OCH KONVENTIONER I AMATÖRUNDERTEXTER En jämförelse av amatörundertexter med professionella undertexter UTELÄMNINGAR OCH KONVENTIONER I AMATÖRUNDERTEXTER En jämförelse av amatörundertexter med professionella undertexter Sonja Kumpulainen Pro gradu-avhandling i nordisk filologi Humanistiska fakulteten Uleåborgs

Läs mer

Sammandrag. Nyckelord: kvesitiv bisats, fa ordföljd, språkhandling

Sammandrag. Nyckelord: kvesitiv bisats, fa ordföljd, språkhandling GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket KVESITIVA SATSER PÅ VIFT En undersökning av kvesitiva bisatser med fa ordföljd Andreas Widoff SPECIALARBETE, 15 poäng Svenska språket, fördjupningskurs

Läs mer

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center Fakulteten för Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Vt 2015 Examensarbete i fritidspedagogik 15 högskolepoäng, grundnivå Läxor och läxhjälp

Läs mer

Ungdomar som lämnar samhällsvård vid 18 år - vilket ansvar har socialtjänsten?

Ungdomar som lämnar samhällsvård vid 18 år - vilket ansvar har socialtjänsten? Stockholms universitet Institutionen för socialt arbete HT2005 Ungdomar som lämnar samhällsvård vid 18 år - vilket ansvar har socialtjänsten? Författare: Emma Berg Handledare: Anna Hollander Ungdomar som

Läs mer

Ramtid, karens och jämställd tid

Ramtid, karens och jämställd tid Ramtid, karens och jämställd tid En undersökning av begripligheten i a-kassan SEKO:s medlemsutskick Elin Fagerlönn Institutionen för nordiska språk Examensarbete 15 hp Språkkonsultprogrammet (180 hp) Vårterminen

Läs mer

Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen

Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen En undersökning av spår efter lärares kompetensutveckling i studiecirkeln Stärk språket Stärk lärandet. Anna Norlin Persson Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Kandidatuppsats 10 poäng Framlagd: juni 2006 Författare: Magdalena Klich 820128-4349 Handledare: Umberto Fiaccadori Sammanfattning Vid arbete med systemutveckling

Läs mer

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Om förstudien Din journal på nätet...3 2. Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Forskningsetisk policy och organisation i Sverige F.d. Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik ISSN 1401-288X ISBN 91-85547-28-X

Läs mer

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, C-uppsats (15p) Handledare: Kai Wistrand Examinator: Annika Anderson HT13/2014-01-07 Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Författare:

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Höstterminen 2005 Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst Författare:

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hjälpresurser i ett ärendehanteringssystem. En studie ur ett användbarhetsperspektiv. Erik Kjellgren Henrik Waara

EXAMENSARBETE. Hjälpresurser i ett ärendehanteringssystem. En studie ur ett användbarhetsperspektiv. Erik Kjellgren Henrik Waara EXAMENSARBETE 2005:124 SHU Hjälpresurser i ett ärendehanteringssystem En studie ur ett användbarhetsperspektiv Erik Kjellgren Henrik Waara Luleå tekniska universitet Informatik och systemvetenskap C-nivå

Läs mer