e-strategi för Stenungsunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "e-strategi för Stenungsunds kommun 2010-2015"

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN e-strategi för Stenungsunds kommun Typ av dokument Strategi Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum Dokumentägare IT-chef Giltighetstid Framtagen av Tillfällig IT-beredning Reviderad

2 Sida 1 (13) e-strategi för Stenungsunds kommun

3 Sida 2 (13) INNEHÅLL sida 1. BAKGRUND.2 2. INLEDNING VISION OCH MÅL Vision Målområden e-demokrati inriktningsmål för e-demokrati e-service Inriktningsmål för e-service e-förvaltning Inriktningsmål för förvaltningen e-skola Inriktningsmål för e-skola Tillgänglighet Inriktningsmål för tillgänglighet 6 4. ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ MÅLEN IT-plattform Vägledande principer för IT-plattformen Åtgärder inom ramen för IT-plattformen Organisation Åtgärder inom ramen för organisation Information Åtgärder inom ramen för information Digital arkivering Åtgärder inom ramen för arkivering Teknik Åtgärder inom ramen för teknik Modell för finansiering Åtgärder inom ramen för finansering Samverkan Åtgärder inom ramen för samverkan Bemannat e-kontor Åtgärder inom ramen för e-kontor ORDLISTA..11

4 Sida 3 (13) 1 Bakgrund År 2000 antog fullmäktige den IT-strategi som tills innevarande år varit utgångspunkt för de årliga IT-handlingsplaner som kommunstyrelsen antagit. I juni 2008 tillsattes en tillfällig beredning med uppdraget att arbeta fram en ny IT-strategi. Beredningens fokus skall vara medborgarperspektivet. Samtidigt fick tjänstemännen i IT-beredningsgruppen uppdraget att arbeta med IT-strategin ur ett internt perspektiv. För att flytta fokus från IT till mera verksamhetsinriktade områden har vi valt att kalla detta dokument för e-strategi. 2 Inledning E-strategi ska på en övergripande nivå beskriva hur kommunen skall utveckla sin service mot medborgare och företagare med stöd av IT-system. Den ska vara vägledande för de inriktningar som man inom kommunen siktar mot. Årligen arbetas en Handlingsplan fram, vilken behandlar de projekt som ska utföras och de finansiella frågor som uppstår kring dessa. Handlingsplanen bereds av IT-beredningsgruppen (tjänstemannagrupp) och skall antas i samband med budget varje år. Det krävs dessutom särskilda insatser i IT-infrastrukturen för att möjliggöra den utveckling som beskrivs i detta dokument. Dessa insatser och kostnaderna för att genomföra dessa beskrivs i bilaga 1. Processer & Omsorg TelekomVård Hantverk Miljö Kultur Skola Industri Turism Bank/försäkrin Handel Transpor Bygg Jordbruk, Fritid Media Mjuk infrastruktur Hård infrastruktur nyttjanderätt affärsmodeller infratjäns Transmission IP E-id domänhantering GI Semantisk standard Kabel(TV) TV-master ADSL fibernät Radio-master kopparnät 3G-master PLC tomrör

5 Sida 4 (13) 3 Vision och Mål Kommunfullmäktige antog hösten 2006 den övergripande visionen för 2015: Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling Till Visionen anges sju inriktningar: livslångt lärande bostäder för alla trygghet med hållbar miljö och säkerhet positivt företagsklimat kommunikation turism rekreation och god folkhälsa Utifrån Stenungsunds kommuns övergripande vision, mål och värdering har en e-strategi tagits fram. Strategin beskriver hur kommunen med stöd av informations- och kommunikationssystem bör verka i syfte att stödja kommunens långsiktiga mål. e-vision 2015 Medborgare och företag upplever Stenungsunds kommun som en effektiv och öppen organisation som tillhandahåller effektiva tjänster med hög kvalitet. 3.1 Målområden e-demokrati, e-service och e-förvaltning representerar målområden för vad Stenungsunds kommun avser åstadkomma med hjälp av informations- och kommunikationssystem som möjliggörare. Med e-demokrati avses elektroniska möten mellan medborgare, företag, politiker och andra intressenter. Med e-service avses ett möte mellan olika verksamheter och mellan en verksamhet och medborgare, politiker, företag eller andra myndigheter via olika kanaler, i första hand via Med e-förvaltning avses administrativa processer med hjälp av IT-system. Ytterligare ett målområde som särskilt behandlas är IT i skolan. Under perioden kommer 40- talisterna att lämna över till digitala infödingar i 20-årsåldern. Detta, tillsammans med utvecklingen av Internet och mobila enheter, kommer att sätta spår i skolan. Man skulle kunna kalla detta målområde för e-skola e-demokrati Den representativa demokratin förutsätter ett levande samspel mellan väljare och valda. De nya Internetbaserade medierna bör kunna användas för att utveckla denna dialog. Den pågående IT-utvecklingen innebär att mediernas roll förändras när kommunen kan rikta sig direkt till invånarna. Utöver traditionella former som e-post och enkäter via hemsidan kommer säkert även chat och bloggar att få en mer framträdande roll i framtiden.

6 Sida 5 (13) Inriktningsmål för e-demokrati Politiska ärenden och därtill hörande allmänna handlingar skall vara tillgängliga och sökbara på Politikernas e-postadresser skall finnas tillgängliga på nätet. Medborgarnas åsikt i en enskild fråga skall kunna inhämtas via nätet, ex webbpanel. Alla medborgare skall ha tillgång till samma information oavsett ingång till kommunen (reception, växel, webbplats eller direkt till verksamheterna). Fullmäktigesammanträden skall göras tillgängliga via webcast (webb-tv) via 3.2 e-service e-service innebär att medborgarna kan uträtta sina ärenden via kommunens hemsida. Detta innebär inte bara en utökad servicegrad mot kommunens medborgare utan också en rationalisering av den interna administrationen. Om ett ärende hanteras via en e-tjänst behöver ju inte handläggaren överföra uppgifter från medborgarens ansökan till verksamhetssystemet. Det bör dessutom finnas möjlighet för medborgaren/företagaren att följa ärendet via webben utan att ta upp handläggarens tid.

7 Sida 6 (13) Inriktningsmål för e-service Alla skrivelser och all inrapportering ska kunna ske via e-post eller digitala formulär Alla verksamheter har sett över sina processer för att se vilka tjänster som skall levereras som e-tjänst via webben Funktion för medborgarkonto och säker identifiering och signatur har införts och följer den standard som införts nationellt inom offentlig sektor. 3.3 e-förvaltning e-förvaltning omfattar allt internt stöd för att förenkla, förbättra och stödja kommunens verksamheter samt ge möjlighet till en effektiv samverkan inom kommunen. Den innefattar också kommunikation mellan myndigheter i syfte att förenkla ärendehanteringen för medborgare/företagare. En bra e-förvaltning är också en förutsättning för framtida e-service och e-demokrati. För att få en effektiv e-förvaltning är det nödvändigt att utveckla och införa optimerade rutiner och processer såväl inom som mellan våra olika verksamheter Inriktningsmål för e-förvaltningen Varje verksamhet har utarbetat sin egen e-handlingsplan med syfte att skapa effektivare verksamhet som långsiktigt även stödjer utvecklingen mot e-service och e- demokrati. De viktigaste verksamhetsprocesserna har studerats och utvecklats, vilket resulterat i höjd kvalité och förbättrad effektivitet. Alla prioriterade e-förvaltningsprojekt finns med i den centrala handlingsplanen för gällande år. IT-plattformen bygger på öppna standarder som ger stöd för effektiv och säker utväxling av data mellan it-system både internt och gentemot andra organisationer. Kommunen använder även öppna program (ex Open Office). 3.4 e-skola e-skola omfattar hur datorn och de it-funktioner man når via den, ex Internet, ger stöd för lärarens arbete och elevens utveckling och på så sätt stöder ett livslångt lärande Inriktningsmål för e-skola IT-Infrastrukturen ger stöd för mobila enheter inom alla skolenheter (trådlösa nät) Eleverna har tillgång till var sin bärbar dator Lärarna har genom utbildningsinsatser erhållit en hög kompetens om hur man använder IT som stöd i undervisningen. Både personal och elever når sina IT-resurser både från skolans lokaler, hemifrån och via surfzoner.

8 Sida 7 (13) 3.5 Tillgänglighet En tillgänglig webbplats är tekniskt och designmässigt utformad så att alla kan ta del av informationen och använda de tjänster som webbplatsen erbjuder. Om en webbplats är tillgänglig kan alla användare anpassa hur informationen presenteras efter sina individuella behov. Det finns internationella riktlinjer framtagna av WAI (Web Accessibility Initiative) vilka EU:s medlemsländer enats om att offentliga webbplatser skall följa. Förutom att en webbplats rent tekniska bör vara utformad så att alla kan ta del av informationen kan även tilläggstjänster som exempelvis information på Lättläst svenska och talstöd erbjudas till besökaren Inriktningsmål för tillgänglighet Genomföra regelbundna utvärderingar av tillgängligheten på kommunens Externa och interna webbplats En talfunktion bör finnas på kommunens webbplats Presentera den mest grundläggande informationen på kommunens hemsida i lättläst format

9 Sida 8 (13) 4 Åtgärder för att nå målen 4.1 IT-plattform För att kunna leverera en IT-funktion med hög kvalité krävs att IT-plattformen har hög tillgänglighet och att den bygger på ett antal generella principer/standarder som är gemensamma för kommunens olika system. Detta innebär att alla nya system som införs måste kravställas mot de principer/standarder som plattformen bygger på. Görs inte detta uppstår problem när data skall utväxlas mellan system både internt och externt. Under perioden kommer det att införas ett antal organisationsövergripande system inom Vård och Omsorg. Detta kommer att innebära att kommunens plattform måste utvecklas i den riktning som anges i Nationell IT-strategi för Vård och Omsorg och som Stenungsunds kommunen anslutit sig till Vägledande principer för IT-plattformen I samband med upphandling av nya system bör IT-kraven harmoniera med Sambruks ÖTP (Öppen Teknisk Plattform). Systemen skall så långt möjligt samverka på ett sådant sätt att dubbelbokföring undviks. Det finns ett säkerhetsramverk som innebär säker och enkel hantering av personalens behörigheter. Standarder tas fram i samarbete med andra kommuner. En särskild grupp inom GR arbetar med samordning av IT-infrastruktur mellan kommuner och VGR. Resultatet av detta arbete skall vara vägledande. Plattformen skall byggas på ett sådant sätt att den minimerar miljöpåverkan Åtgärder inom ramen för IT-plattformen För att säkra tillräcklig hög tillgänglighet skall det utöver den primära datahallen finnas en sekundär datahall så att vissa tjänster kan dubbleras. Ex på dubbleringar är Internetaccess och webb/intranet. Upphandla ett nytt fiberbaserat förvaltningsnät Etablera trådlöst nät i samtliga skolenheter, kommunhuset och biblioteket. Arbeta fram och underhålla systemsäkerhetsplaner för de samhällskritiska IT-sytemen. 4.2 Organisation Många av de funktioner som kommunen skall leverera är processer som flödar mellan organisationer/verksamheter, både internt och externt. Det är då viktigt att organisationen inte hindrar dessa flöden. Detta förutsätter etablerade nätverk som samarbetar över organisationsgränser för att nå en effektiv förvaltning och bra service till våra medborgare. Man bör också överväga samarbete mellan kommuner för att kunna ha en hög kvalité till rimliga kostnader på de tjänster vi levererar.

10 Sida 9 (13) Åtgärder inom ramen för organisation En samverkansgrupp etableras i kommunen som samordnar insatserna för att utveckla e-tjänster. Gemensamma metoder, modeller och verktyg för att beskriva, analysera och utveckla verksamhetsprocesser (processkartläggning) skapas. Dessa kan sedan ligga till grund för att skapa lämplig organisation för att etablera e-tjänster och effektivisera förvaltningen (e-förvaltningen). En särskild styrgrupp etableras på ledningsnivå för att driva/styra arbetet med att skapa en effektiv e-förvaltning och bra e-service till medborgarna. Utnyttja synergieffekter inom koncernen, ex vid upphandling av IT-infrastruktur IT-beredningsgruppen skall göra årliga avstämningar och redovisa en GAP-analys för kommunstyrelsen. 4.3 Information I takt med att kommunens organisation e-anpassas och allt fler av brukarna använder Internet som informationskanal, ökar kraven på att den information som produceras följer övergripande regler och lagar Åtgärder inom ramen för information Riktlinjer skapas om hur information ska kommuniceras via de kanaler som kommunen använder. Informationen anpassas så att den är relevant utifrån brukarens perspektiv. Producera information så att den är tillgänglighetsanpassad enligt de regler som finns för webbsidor. Kommunicera e-visionen i mål och bilder om vad arbetet ska leda till, med syfte att skapa engagemang hos alla dem som ska arbeta för att förverkliga visionen 4.4 Digital arkivering Informationsmängden ökar dramatiskt från år till år, vilket ställer stora krav på de datasystem som skall hantera de stora datamängderna. Det innebär också att det måste finnas bra rutiner för klassning av data. Det måste också finnas rutiner för gallring och bra IT-funktioner för digital arkivering av de data som skall sparas för framtiden Åtgärder inom ramen för arkivering I samarbete med de kommuner som använder LIS-LÄR som diariesystem införa system för digital arkivering.

11 Sida 10 (13) 4.5 Teknik Idag får huvuddelen av våra användare tillgång till våra resurser via sin stationära eller bärbara PC som är kopplade till vårt nätverk och Internet. Vissa användare använder även sin mobiltelefon för att kommunicera med våra system. I framtiden kommer detta att ske i allt större omfattning, både för personal och medborgare. Datorerna blir mindre och mindre. Telefonerna får fler och fler datorfunktioner. Framöver kommer dessa terminaler att kommunicera i samma nät och funktionerna i dator respektive telefon kommer att överlappa varandra. Det kommer också att bli både lättare och billigare att etablera videokonferenser/webbmöten och på så sätt minska miljöpåverkan. Upphandlingen av datorer/terminaler bör också ske på ett sätt som tar hänsyn till miljön. Minskade transporter, återvinning och låg energiförbrukning Åtgärder inom ramen för teknik Utveckla telefonifunktion så att den ger stöd för webbmöten/chat och videokonferenser Utveckla Intranät/Web så att det ger utökat stöd för kommunikation mellan olika grupper av användare. Standardisera pc-plattformen och utveckla logistik och returhantering så att miljöpåverkan minimeras. För att minska komplexiteten i den lokala PC:n bör man sträva efter att övergå till applikationer som kan köras via webbläsaren. 4.6 Modell för finansiering Att införa e-tjänster kommer att kräva satsningar som inte kan hanteras inom ramarna för ordinarie verksamheter. Ofta när man inför olika typer av e-service för t ex medborgarna via Internet, kommer nyttan av tjänsten mottagaren tillgodo medan verksamhetens kostnader ökar under tiden som tjänsten införs och tas i drift. När väl tjänsten är i drift, bör kostnaden för tjänsten ligga lika som tidigare eller lägre, samtidigt som man får en högre kvalitet i tjänsten. Innan beslut tas om att starta ett e-relaterat projekt, ska alla projektförslag kompletteras med en nyttovärdering av projektet. Viktigt är att man inte enbart tittar på intäkter och kostnader utan också försöker värdera nyttan av ett nytt IT-stöd för både interna och externa användare. Finansieringen av de centrala och verksamhetsnära IT-handlingsplanerna ska redovisas i budget på central och verksamhets nivå varje år Åtgärder inom ramen för finansiering Avsätta projektmedel för att finansiera utvecklingen enligt de årligt framtagna handlingsplanerna. Avsätta investeringsmedel 2010 till förbättrad IT-infrastruktur enligt bilaga för att möjliggöra inriktningsmålen. Införandet av e-förvaltning bör ge utrymme för effektiviseringar i verksamheterna.

12 Sida 11 (13) 4.7 Samverkan För att kunna klara av att utveckla tjänster och finansiera investeringar, bör kommunen söka samarbete med andra kommuner, VGR och GR för att utveckla tjänster inom kommunen, mot medborgare och mot näringsliv Åtgärder inom ramen för samverkan Fortsätta och utveckla samverkan med Sambruk. Fördjupa samarbetet i GR-nätverken för att driva gemensamma utvecklingsfrågor. 4.8 Bemannat e-kontor I den alltmer IT orienterade värld vi skapar finns det målgrupper som står utanför. För att nå dessa målgrupper och samtidigt utöka tillgången till kommunens tjänster för alla målgrupper bör det finnas möjlighet att få hjälp via ett bemannat e-kontor. Detta kan ex vara en utökad funktion i receptionen där medborgare kan få stöd hjälp med sina ärenden. Här bör också finnas tillgång till datorer Åtgärder inom ramen för e-kontor Förbättra tillgängligheten till kommunal service Skapa en mötesplats för åsikter och idéer Öka närheten mellan beslutsfattare och invånare Fånga in de krav som ställs på kommunen och dess verksamheter i den direkta kommunikationen med användaren 5 Ordlista Applikation

13 Sida 12 (13) Tillämpningsprogram eller applikationer, typ av datorprogram som fyller ett direkt syfte för användaren. Diarium Ett diarium är ett register hos en myndighet eller kommun där inkommande och utgående handlingar registreras Digitala infödingar Skämtsamt uttryck för dem som vuxit upp under den tid där datorn varit ett naturligt inslag i miljön till skillnad från de digitala invandrarna som stött på datorer först i vuxen ålder. e-tjänst En service som medborgare och företag kan använda för att uträtta olika ärenden som de har hos en offentlig myndighet GAP-analys Genomförs på strategisk eller operationell nivå i en organisation. Den är en formell studie på vad en organisation gör just nu och var den vill befinna sig i framtiden. GR GR = GöteborgsRegionen är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Göteborgsområdet. Intranät Ett slutet, internt nätverk för datorer tillhörande samma organisation. LIS-LÄR Ett system för att diareföra ärenden som Göteborg stad och 16 andra kommuner äger tillsammans. Logica förvaltar och utvecklar idag systemet. Medborgare I detta dokument ger vi medborgare en vidare betydelse och menar individer, företagare och organisationer som kommunen ger service till. Metakatalog En övergripande katalog som innehåller organisationens personal och definierar deras roller. Kan kommunicera med andra säkerhetssystem/kataloger. Open Office Är en samling kontorsprogram som härstammar från programvaruföretaget Sun Microsystem som släppte källkoden fri. Programmet utvecklas numera av frivilliginsatser och Sun. Programmet konkurrerar med Microsoft Office och kan idag laddas ner fritt från Internet. Sambruk En förening med ca 80 kommuner som samverkar, i huvudsak om utveckling av nya e-tjänster Skolenheter Här menas samtliga skolformer från förskola till gymnasium och vuxenutbildning Standardiserad PC-plattform Datorarbetsplatserna är uppbyggda så att man kan hantera dem med generella metoder för hålla ner supportkostnaderna. Surfzon Teleoperatörer sätter numera ofta upp trådlösa accesspunkter i hotell och andra publika platser för att användare med laptops skall kunna ansluta till Internet. Webbpanel Möjlighet för medborgare att anmäla sig till en panel via nätet. Panelen kan då komma med åsikter i speciella frågor eller funktioner på webbplatsen. Webcast Är film/tv-överföring över Internet via strömmande media. Det kan ske antingen direkt eller i efterhand på beställning. Strömmande media: Filen behöver inte laddas ner helt innan den börjar att spelas upp.

14 Sida 13 (13) VGR Västra Götalands Regionen Webbläsare Webbläsare (efter engelska web browser) är program för att hämta, tolka och återge dokument som lagts upp på webbservrar på Internet. Öppna program/öppen källkod Datorprogram där källkoden är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill. Öppna standarder En standard som är offentlig och tillgänglig för vem som helst att implementera och använda. ÖTP Öppen Teknisk Plattform, en samling grundläggande specifikationer, principer och i förekommande fall komponenter som möjliggör sambruk och återanvändning mellan kommuner.

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Dagen e Mats Östling, Bengt Svenson IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se 08-4527436 mats.ostling@skl.se Eslöv 080118

Läs mer

E-förvaltningsmätning i Sveriges kommuner 2006

E-förvaltningsmätning i Sveriges kommuner 2006 E-förvaltningsmätning i Sveriges kommuner 2006 Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Sambruk 070504 1 Trender

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg Vårdens nya makthavare Parter i samverkan 290 kommuner 20 landsting, inkl regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland Socialdepartementet = Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person

Läs mer

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar HALLSTAHAMMARS KOMMUN! Satsningar de senaste åren Inflyttning Nya villaområden Marknaden vill

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Medborgaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Ansöka om vård tidsbokning

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

E-legitimationer - en ofantlig angelägenhet

E-legitimationer - en ofantlig angelägenhet E-legitimationer - en ofantlig angelägenhet Christer Haglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting christer.haglund@skl.se Sammanhållen e-förvaltning en väg in Kurator

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. STADSNÄTEN OCH POLITIKEN LOKALT REGIONALT Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ANTALET INVÅNARE

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Plan för IT- utveckling 2013-2015 Innehåll BAKGRUND...2

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 E-strategi för Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 Ändringar införda till och med KS, 174/2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Nuläge e-tjänster i Nykvarns kommun... 2 E-strategi

Läs mer

Tankar om IT och Tillväxt

Tankar om IT och Tillväxt Avdelningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Tankar om IT och Tillväxt Vilket värde skapar IT i företag, i offentlig sektor och i samhället i stort? Internetdagarna 2005, Clarion Hotel Björn Björk 1 IT

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT. Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun

Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT. Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun Innehåll Så arbetar vi med IT i vår verksamhetsutveckling. Hur samverkar vi med övriga

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter.

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Europa 2020 - Kommisionens program för att hantera vägen ut ur krisen - Består av sju huvudinitiativ - Smart tillväxt - En digital

Läs mer

E-leg, en förutsättning för e-förvaltning

E-leg, en förutsättning för e-förvaltning E-leg, en förutsättning för e-förvaltning Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Sundsvall 42 081015 1 Medborgarfokus?

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kommunerna är på e! Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Offentliga Rummet Västerås 080603 1 Meny e-förvaltningsmätning

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42 Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 Sida 2 av 5 SYFTE MED ANVÄNDANDET AV IT I VANSBRO KOMMUN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 MÅL FÖR ANVÄNDANDE

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Styrande dokument inom IT-området

Styrande dokument inom IT-området SID 1 (6) Bilaga 6a Styrande dokument inom IT-området Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 Piratpartiet Linköping Kommunprogram version 1.1.3 Uppdaterad 2012-11-20 Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 1. Ideologisk utgångspunkt och övergripande strategi 1.1 Syfte 1.2 Utgångspunkt

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Projektredovisning. Vårkonferensen 24 april 2008

Projektredovisning. Vårkonferensen 24 april 2008 Projektredovisning Vårkonferensen 24 april 2008 Redovisning Barnomsorg Ekonomiskt bistånd ÖTP / Applikationsdistribution DÄHS Föreningsbidrag & lokalbokning Digitala assistenter IT-strategisk workshop

Läs mer

Kommunikationsutveckling i Linköpings kommun. e-kampanjen

Kommunikationsutveckling i Linköpings kommun. e-kampanjen Kommunikationsutveckling i Linköpings kommun e-kampanjen Fredrik Eriksson, IT-strateg, fredrik.c.eriksson@linkoping.se, 013-26 33 53 Catarina Thuning, Kommunikationsdirektör, catarina.thuning@linkoping.se,

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

2010-01-28. Fredrik Eriksson Linköpings kommun. E-tjänster i företag och samhälle. Varumärket. Kommunikation som är

2010-01-28. Fredrik Eriksson Linköpings kommun. E-tjänster i företag och samhälle. Varumärket. Kommunikation som är E-tjänster i företag och samhälle Fredrik Eriksson IT-strateg, fredrik.c.eriksson@linkoping.se 1 2 Kommunikationspolicyn anger All vår kommunikation ska ha mottagarperspektivet et i fokus Högklassig kommunal

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg.

medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg. medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg.se Utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice 2006: Kommunfullmäktigeuppdrag

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Projektbeskrivning Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder på uppdrag av Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och Sveriges Kommuner

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

E-dialog. www.tidaholm.se

E-dialog. www.tidaholm.se E-dialog Grund för (Tidaholm) att jobba med e-dialog Öka lokal demokrati Ökat engagemang och dialog Medborgare vill engagera sig Lokala mål i olika styrdokument Målområde Kommunstyrelse Lokal demokrati

Läs mer

e-strategi för Stockholms stad

e-strategi för Stockholms stad www.stockholm.se Enkelt att vara stockholmare e-strategi för Stockholms stad Stadsledningskontoret Stadshuset, 105 35 Stockholm, Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se 1. Inledning 3 2. E-strategins syfte

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

Plan för IT-verksamheten i Nynäshamns kommun 2006-2009, antagen av kommunstyrelsen 2006-05-23, 115

Plan för IT-verksamheten i Nynäshamns kommun 2006-2009, antagen av kommunstyrelsen 2006-05-23, 115 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Sid1(6) Referens Plan för IT-verksamheten i Nynäshamns kommun 2006-2009, antagen av kommunstyrelsen 2006-05-23, 115 Bindande anvisningar Alla nyinköp skall genomföras så att

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer