Inovember 2013 släppte EU-kommissionen och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inovember 2013 släppte EU-kommissionen och"

Transkript

1 Nästa steg i utvecklingen av EPSAS Frågan om en eventuell implementering av European Public Sector Accounting Standards (EPSAS) är högaktuell. Denna artikel redogör för den senaste tidens händelser, diskussioner och resultat. Inovember släppte EU-kommissionen och Eurostat sin andra offentliga konsultationsrapport om en eventuell framtida implementering av European Public Sector Accounting Standards (EPSAS) i EU:s medlemsländer (EU, a). Rapporten fokuserar på frågan om styrning och beskriver uppfattningar om de framtida styrformer och underliggande huvudprinciper som kan gälla i utvecklingen av EPSAS. Konsultationen var en fortsättning på slutsatserna från den första konsultationen om lämpligheten av International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) för EU:s medlemsländer (EU, ) som genomfördes i mars. Denna konsultation resulterade i publiceringen av en rapport som konkluderade att IPSAS i dess nuvarande form inte var lämpliga att implementeras i EU (se Aggestam-Pontoppidan, ). Rapporten framhäver dock att IPSAS skulle bilda en stark referensram för EU:s utveckling av EPSAS (EU, c). Efter lanseringen av rapporten från konsultationen i mars anordnade Eurostat en konferens i Bryssel i maj för att diskutera EPSAS-projektet. En av nyckelfrågorna var styrningen. I IPSAS-rapporten, som baseras på EU-ländernas bidrag till konsultationen om IPSAS lämplighet, konstateras att styrningen av International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) lider av ett otillräckligt deltagande av EU:s offentliga redovisningsmyndigheter. Denna artikel syftar till att ge en uppdatering om konsultationsrapporten från november som handlar om nästa steg, det vill säga ett eventuellt framtida implementerande av EPSAS i EU:s medlemsländer. Artikeln ger också en översikt av flera pågående diskussionsforum som behandlar frågor om utvecklingen av den offentliga sektorns redovisning i Europa. Artikeln avslutas med en uppmaning till mer forskning om IPSAS/EP- SAS och offentlig redovisning. IPSAS som referenspunkt för EPSAS EU har tillstått att IPSAS skulle kunna vara en utgångspunkt för utvecklingen av EPSAS. Kommissionens arbetsdokument (EU, ) delar in de 32 IPSAS i tre kategorier: (a) standarder som kan genomföras med mindre eller ingen anpassning, (b) standarder som behöver anpassas, eller för vilken det krävs ett selektivt tillvägagångssätt och (c) standarder som behöver omfattande ändringar för att kunna implementeras. (Tabell 1) I detta sammanhang är det relevant att redogöra för kritik som framförts i konsultationen om lämpligheten av IPSAS för EU (EU ), nämligen att IPSAS utformning inte passar den offentliga sektorn. Med detta menas att IPSAS är utarbetat efter IFRS, det vill säga de redovisningsstandarder som används i den privata sektorn. Denna kritik hörs inte inom EU-länderna, men har framhållits av Governmental Accounting Standards Board (GASB). I en vitbok från 2006 står det: [ Governments are fundamentally different from business enterprises. As a result, separate accounting and financial reporting standards for governments are essential to meet the specific needs of the users of governmental financial reports. The standards for governments need to reflect the unique environment of government, including different organizational purposes and special legal powers, and to effectively address public accountability issues inherently related to the unique government environment. (p.16)] I den akademiska litteraturen finns också studier som är kritiska till användningen av IPSAS vid redovisning i offentlig sektor (t. ex. Biondi ). Generella problem förknippade med tillämpningen av IPSAS-liknande redovisning för den offentliga förvaltningen är att det finns vissa typer av tillgångar och skulder, kostnader och intäkter som inte finns i privata företag och som kräver redovisning särskilt utvecklad för ändamålet. Diskussioner antyder också att det finns behov av en särskild konceptuell ram för redovisning i den offentliga sektorn. Förutom de kritiska röster som höjts i den akademiska världen har Carsten Kühl (finansminister i Tyskland) nyligen kritiserat EU:s EPSAS-projekt. Han säger att genom att föra EPSAS till Europa, siktar vi på att införa och tillämpa enhetliga redovisningsprinciper för den offentliga sektorn för alla medlemsstater. Detta gäller inte bara de enskilda länderna utan också alla kommuner. Med den nuvarande skuldkrisen är svagheterna i jämförande statistik tydliga. Önskan om större samstämmighet mellan EU:s statistik och nationalräkenskaper 1

2 A) Standarder som kan implementeras med mindre eller ingen anpassning IPSAS 1 IPSAS 2 IPSAS 3 IPSAS 4 IPSAS 5 IPSAS 9 IPSAS 10 IPSAS 11 IPSAS 12 IPSAS 14 IPSAS 16 IPSAS 19 IPSAS 27 IPSAS 32 B) Standarder som behöver anpassas, eller som skulle kunna implementeras med en selektiv strategi IPSAS 7 IPSAS 8 IPSAS 13 IPSAS 17 IPSAS 18 IPSAS 20 IPSAS 21 IPSAS 22 IPSAS 23 IPSAS 24 IPSAS 25 IPSAS 26 IPSAS 31 C) Standarder som behöver ändras för att implementeras IPSAS 6 IPSAS 28 IPSAS 29 IPSAS 30 Tabell 1. Eurostats förslag till klassificering av IPSAS-standarderna (se EU, ). är förståelig. Kühl avslutar dock med att även om det finns en önskan om större samstämmighet mellan EU:s statistik och nationalräkenskaper finns en stor oro när det gäller nödvändighet, proportionalitet och kostnadseffektivitet i projektet att införa EPSAS. I Sverige skriver Riksrevisionen () att: Normerna för redovisning och rapportering för den svenska statsförvaltningen ligger väl framme vid en internationell jämförelse. 1 Redovisning enligt bokföringsmässiga principer infördes redan för cirka 20 år sedan och svensk statlig redovisning får på det hela taget anses fungera väl. Icke desto mindre kan en tvingande europeisk standard få både fördelaktiga och mindre fördelaktiga konsekvenser beroende på hur en europeisk standard kommer att utformas. En av rapporterna som Riksrevisionen hänvisar till är Ekonomistyrningsverkets (ESV) jämförelse mellan de redovisningsregler som tillämpas i årsredovisningen för staten (ÅRS) och internationella redovisningsstandarder. I en av rapporterna föreslår ESV att staten inte ska övergå till IPSAS fullt ut men att en ökad anpassning bör ske, med undantag för de fall där det är olämpligt eller orimligt. Rapporten gavs ut 2012, alltså före EU:s konsultation om IPSAS suitability ). ESV skriver vidare att om statsmakterna av olika skäl ändå skulle besluta att gå över till IPSAS fullt ut anser ESV att detta bör gälla endast för den konsoliderade nivån i årsredovisningen för staten. Svenska aktörer inom offentlig redovisning har alltså varit ute i god tid och skapat sig en uppfattning av vad IPSAS skulle innebära för svensk offentlig redovisning, vilket också innebär en förståelse av vad ett eventuellt EPSAS projekt kan komma att medföra. EU:s konsultation om styrningen av EPSAS Den senaste konsultationen släpptes i november och beskriver de viktigaste principerna för styrningen av EPSAS samt dess struktur och process. Här lyfter EU fram följande: yrkesmässigt oberoende, opartiskhet, legitimitet, öppenhet, kompetens, kapacitet, kostnadseffektivitet och redovisningsskyldighet. När det gäller normerna för själva EPSAS inkluderar de följande principer: tillförlitlighet, relevans, enhetlighet och jämförbarhet samt tillgänglighet och tydlighet. Den föreslagna implementeringen av EPSAS skulle ha sin bas i en rättslig grund för EPSAS genom en Europeisk EPSAS-ramförordning som skulle: Definiera EPSAS styre och etablera en EPSAS-kommitté Definiera rättssäkerhet för etableringen av EPSAS normer (detta skulle vara det första centrala elementet för den kommande EPSAS-kommittén) Definiera principer för styrningen av EPSAS och tillhandahålla ett system för att organisera direkt deltagande av nationella normgivare och statliga redovisningsmyndigheter i själva standardiseringsprocessen. EU-kommissionen, liksom Rådet, Europaparlamentet och Europeiska revisionsrätten skulle etablera nödvändig tillsyn. Etablera de viktigaste kraven i EPSAS (till exempel att de ska bygga på periodiserad redovisning genom att använda dubbel bokföring) Bekräfta IPSAS som utgångspunkt för utvecklingen av EPSAS Konsultationsrapporten (EU, ) föreslår att EPSASkommittén ska ledas och företrädas av EU-kommissionen och bestå av framstående representanter från medlemsstaterna, med ett begränsat antal observatörer utan rösträtt. Förslaget är att kommittén ska införa ett arbetsprogram för utvecklingen av EPSAS. Kommittén ska vara direkt involverad i beslutsprocesserna kring EPSAS. Vidare specificerar förslaget en etablering av arbetsgrupper för att stödja kommitténs arbete. Dessa arbetsgrupper skulle involvera redovisningstekniska experter från offentliga sektorn och statliga redovisningsmyndigheter. Arbetsgrupperna ska vara involverade i utarbetandet av EPSAS och även lösa frågor om tolkning på ett auktoritativt sätt. Konsultationsrapporten inkluderar också två valfria komponenter i EPSAS ledningsstruktur. Det första är ett förslag om att etablera en EPSAS Governance Advisory Board (EPSAS GAB) som kan anförtros specifika tillsynsuppgifter. Det andra är etableringen av en EPSAS Technical Advisory Group som skulle kunna ha kontakt med ett brett spektrum av intressenter, däribland International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), den offentliga sektorns finansstatistiker, högre revisionsorgan, offentliga och privata redovisningsexperter, forskare och slutanvändare. Konsultationen var öppen för kommentarer till 17 februari 2

3 . Enkäten ställer specifika frågor om relevansen av de centrala förvaltningsprinciperna. Som nämnts tidigare föreslog konsultationsrapporten en institutionell ordning för förvaltning och tillsyn av EPSAS och dess utveckling. (Tabell 2) FEE:s reaktion på samrådet om styrningen av EPSAS Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) har reagerat på EU-kommissionens/Eurostats konsultation om en eventuell framtida implementering av EPSAS inom EU och styrningen av dessa standarder. FEE framhäver att man alltid har stött periodiserad redovisning inom den offentliga sektorn och till fullo stöder dess införande på alla myndighetsnivåer. FEE anser också att en enda uppsättning högkvalitativa principbaserade standarder i hög grad kan bidra till stabilitet och hållbara offentliga finanser. FEE påpekar dock att internationella standarder på detta område redan finns, nämligen IPSAS. De framhåller att IPSAS är baserade på International Financial Reporting Standards (IFRS) som redan har godkänts för användning inom EU för privata företag. FEE ser med viss oro på EU:s val att utveckla EPSAS och har gjort följande uttalanden när det gäller utvecklingen och införandet av EPSAS: Det verkar inte vara effektivt att duplicera organisation och insatser för att skapa standarder inom den offentliga sektorn för EU när globala standarder redan finns tillgängliga. FEE anser att det kan finnas andra, mer tids- och kostnadseffektiva lösningar för att göra periodiseringar inom redovisning obligatoriskt inom EU och se till att medlemsstaterna använder samma modell. Här ser FEE IPSAS som en möjlighet. Med tanke på att EU:s lagstiftningsprocess förutsätter att 28 medlemsstater står bakom alla nya rättsakter, verkar det tveksamt med en snabb och harmoniserad utveckling. Att utveckla EPSAS inom EU:s lagstiftningsprocess skulle göra processen sårbar för politiskt inflytande från medlemsstater som driver sin egen agenda avseende redovisning i den offentliga sektorn. FEE uttrycker också en generell oro för den ledningsstruktur som föreslås av EU-kommissionen i konsultationen från november. Samtidigt påpekar FEE dock att de skulle stödja utvecklingen av EPSAS på följande villkor: 1. EPSAS ledningsstruktur och standardiseringsprocess är helt öppen och inkluderar ett brett deltagande av intressenter och offentliga konsultationer. Det vore fel att anta att redovisning i offentliga sektorn bara är en fråga för behöriga myndigheter, lagstiftare och tjänstemän. Det är av allmänt intresse och flera intressenters engagemang är viktigt i alla skeden av standardiseringsprocessen. 2. Styrningen och standardiseringsprocessen bör vara oberoende, skyddas från otillbörlig påverkan, inte kunna hamna i en gisslansituation för nationella intressen och bör effektivt förhindra potentiellt politiskt mixtrande. 3. De lösningar som har valts bör förklaras offentligt. EPSAS bör vara så nära IPSAS (IFRS) som möjligt, eventuella avvikelser och skäl att avvika bör tydligt anges, förklaras och motiveras. 4. Standarderna ska tillämpas konsekvent i alla EU:s medlemsstater. FEE Roundtablemöte januari FEE var värd för ett rundabordssamtal 22 januari i Bryssel som fokuserade på EU:s konsultation om styrning av EPSAS. FEE sammanförde härmed europeiska och nationella politiker, representanter från den offentliga sektorn, revisorer och representanter från den akademiska världen för att diskutera de förslag som presenterades i EU:s konsultation om styrning av EPSAS. Det centrala temat var frågan om varför styrningen är ett viktigt kännetecken på god förvaltning av standarder. Professor Caperchione bidrog till debatten med argument för (1) omfattande användning av pilotprojekt för att testa förändringar och (2) vikten av att utveckla samarbeten med universitet för att införa ett stort utbildningsprogram till förmån för alla tjänstemän som är involverade i reformen Caperchione betonade också att diskussionerna om avancerad periodiserad redovisning i den offentliga sektorn hämmas av bristen på forskning som visar på samband mellan förbättrad ledning och styrning av offentliga medel och tillgängligheten av finansiell information som genereras från periodiserad redovisning. Tidsplan Steg 1 Mitten av till mitten av Steg 2 Mitten av till mitten av 2015 Steg 3 till 2015 Planerade aktiviteter Utveckling av en projektplan Etablering av en arbetsgrupp för EPSAS Governance Lansera en offentlig konsultation om styrningen av EPSAS (EU, a) Söka ytterligare stöd från kommissionärer och medlemsstaterna Insamling av information till en konsekvensbedömning av EPSAS I januari inrätta en arbetsgrupp för att arbeta med tekniska frågor Beredning och antagande av ramförordningen Införa ledningsstrukturer och standardinställningsförfaranden för EPSAS Definition av de grundläggande principerna för EPSAS Eurostat syftar till att införa tillsyn och tillsynsmekanismer Huvudmål: Antagande av ramförordningen och inrättandet av ledningsstrukturer och förfaranden Antagande av lagstiftning som krävs för att genomföra EPSAS Godkännande av EPSAS Införande av EPSAS av EU:s medlemsstater (alla förvaltningsnivåer, eventuellt med vissa undantag för mindre enheter) Huvudmål: EPSAS erkännande och stegvist införande Tabell 2: Eurostat ser vägen framåt i tre steg. Tabellen ger en översikt av varje steg. 3

4 FEE är värd för ytterligare ett rundabordssamtal i april. Agendan inkluderar följande: (1) En genomgång av utvecklingen av EPSAS, (2) En europeisk harmonisering och EPSAS och (3) En diskussion av en stegvis strategi för utvecklingen och implementeringen av EPSAS. FEE vill också inkludera en paneldebatt om vad som är en realistisk tidsram för att utveckla och senare införa EPSAS. Samtidigt som EU diskuterar utvecklingen av EPSAS och dess styre genomgår IPSASB en governance-review (styrningsgenomgång). IPSASB Governance Review Group bildades för att föreslå framtida styrnings- och tillsynsarrangemang för IPSASB. Gruppen leds av representanter från Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), samt representanter från Financial Stability Board (FSB), Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (IOSCO) och Internationella organisationen för högre revisionsorgan (Intosai). Eurostat och IFAC tjänstgör som observatörer. IPSASB Governance Review Group höll sitt första möte i Paris 31 maj för att komma överens om behörighetsreglerna för denna översyn samt omfattning och innehåll för en offentligt konsultation för att samla synpunkter från berörda parter om styrning och tillsyn av utarbetandet av redovisningsstandarder för den offentliga sektorn. Konsultationen omfattar tre styrningsalternativ: Inkludera IPSASB i IFRS Foundation och övervakningsorganets struktur Skapa externa strukturer för styrning av IPSASB, däribland en övervakningsnämnd och ett lämpligt kontrollorgan Bevara IPSASB inom International Federation of Accountants (IFAC), men skapa ett tillsynsorgan och ett särskilt övervakningsorgan för IPSASB De stora byråerna och IFAC utvecklar en global kampanj för att främja IPSAS Parallellt med arbetet att inom EU:s institutioner ta fram EPSAS driver ledande aktörer inom revisions- och rådgivningsbranschen en kampanj för IPSAS. BDO, Deloitte, Grant Thornton, EY, KPMG och PwC samt International Federation of Accountants (IFAC) utvecklar en global kampanj under arbetsnamnet Öppenhet och ansvarighet inom den offentliga sektorn för att främja antagandet och införandet av IPSAS (E&Y, ). Syftet med kampanjen är att uppmuntra länder och den offentliga sektorn att införa IPSAS. FUNDERAR DU PÅ ATT SKRIVA EN FÖRDJUP NINGSARTIKEL? Hör av dig till chefredaktör Pernilla Halling: Slutsats Beslutet att EU skulle utveckla och införa EPSAS meddelades på den konferens som arrangerades av Eurostat i slutet av maj. På konferensen uttryckte Algirdas Šemeta, EU-kommissionär för bland annat skatter, statistik, revision och bedrägeribekämpning, starkt politiskt stöd för harmoniserade periodiserade redovisningsstandarder inom den offentliga sektorn. Även Herman van Rompuy, ordförande för Europeiska rådet, framhöll detta behov. Han påpekade att införandet av EPSAS skulle vara ett betydande bidrag till europeisk integration och att de skulle lägga grunden för en effektiv övervakning av finanspolitik i Europa. För närvarande diskuteras två hinder i utvecklingen och införandet av EPSAS i EU. Det första hindret är kostnaden och det andra är en lämplig styrningsmodell för EPSAS. FAR:s generalsekreterare Dan Brännström har tidigare () uttryckt att Det blir en tuff match, men det är mycket viktiga steg som tas nu. För utan en transparent och rättvisande offentlig redovisning är det svårt att verkligen lösa Europas problem och förhindra uppkomsten av nya skuldkriser. Det blir viktigt att följa den fortsatta debatten kring EPSAS och de kommande stegen i utvecklingen av dessa standarder. Värt att notera är att under samma tidsperiod som EU fattat beslut om utvecklingen av EPSAS utförs en konsultation om styrningen av IPSASB. Frågan är om de internationella organisationer som är en del av IPSASB Governance Review Group hoppas på att IPSAS ska få en starkare position i EU genom en förbättring av den nuvarande styrningen av IPSASB. Referenser Aggestam-Pontoppidan, C. (). EU:s beslutsfattare redo för European Public Sector Standards (EPSAS), Balans, No. 8, s Brännström, D. (). EU lyfter offentlig redovisning, 13 december,. Available at: (Accessed 1 February, ) Biondi, Y. (). Governmental Accounting and Austerity Policies: Accounting representations of public debt and deficit in Europe and abroad. Accounting, Economics and Law Research Network Conference, SASE Annual Meeting, University of Milano, June. EU(). Report from the Commission to the Council and the European Parliament Towards implementing harmonised public sector accounting standards in the Member States: The suitability of IPSAS for the Member States, COM() 114, Brussels, 6 March Available at: do?uri=com::0114:fin:en:pdf (Accessed 1 February, ) EU(a). Public Consultation paper on Document accompanying the public consultation Towards implementing European Public Sector Accounting Standards (EPSAS) for EU Member States - Public consultation on future EPSAS governance principles and structures. Luxembourg, 25 November Available at: page/portal/public_consultations/documents/epsasg_consultation_paper.pdf (Accessed 1 February, ) 4

5 Översikt över de senast Europeiska offentliga evenemangen Datum April March Jan January December November May February 2012 Evenemang FEE Public Sector Roundtable The main topics of the roundtable will be: Session I: The relation between EPSAS and IPSAS Session II: Grouping of standards: which way forward? Session III: Panel debate on What is a realistic standard-setting time frame? Hosted by FEE, Brussels 14th Annual OECD Public Sector Accrual Symposium Hosted by OECD Conference Centre, Paris, 3-4 March FEE Roundtable: Going for Governance: EU standard-setting for public sector accounting. Hosted by FEE, Brussels Global consultation paper concerning The Future Governance of the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) is now available until April 30 for public comments. Group chaired by World Bank, IMF and OECD makes paper available for public comment until April 30, ACCA s 5th International Public Sector Conference: Financial Reporting for an Open World 5 December Hosted by ACCA, London European Union Public Consultation: Towards implementing European Public Sector Accounting Standards (EPSAS) for EU Member States - Public consultation on future EPSAS governance principles and structures Deadline for replies was:17 February Conference Towards implementing European Public Sector Accounting Standards, May European Commission, Brussels European Union Public Consultation: Public consultation on the suitability of the international Public Sector Accounting Standards for EU Member States Deadline for replies was: 11 May 2012 ESV (2012). Jämförelser med internationella redovisningsstandarder m. m., ESV 2012:40. Available at: PageFiles/8772/ jmfr-med-inter-redovis-standard.pdf EU (c). Report from the Commission to the Council and the European Parliament, Towards implementing harmonised public sector accounting standards in Member States, The suitability of IPSAS for the Member States. SWD() 57 final, Brussels 6 March. Fotnot 1) Här refereras till ett uppdrag utfört av Ekonomistyrningsverket (ESV) (se ESV, 2012). Caroline Aggestam-Pontoppidan är docent vid Copenhagen Business School E&Y(). IPSAS Outlook, November. https://www. ifac.org/sites/default/files/uploads/ipsasb/ipsas-outlook- November-.pdf#page=7 (Accessed 1 February, ) FEE (). FEE comments on Eurostat s consultation on future EPSAS governance principles and structures, 19 February. Available at: cover_letter.pdf (Accessed 1 February, ) Kühl, C. (). Kühl gegen gemeinsames Buchungssystem für EU-Mitglieder, 15. Februar, Available at: landeszeitung-rlp.de//02/15/kuehl-gegen-gemeinsamesbuchungssystem-fuer-eu-mitglieder/ Riksrevisionen (). Globalt fokus på statlig redovisning - På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport. Augusti,. Available at: PageFiles/18100/Redovisning%20rapport%20slutlig.pdf 5

Fördjupningsartiklar publiceras löpande på tidningenbalans.se

Fördjupningsartiklar publiceras löpande på tidningenbalans.se Fördjupning #2/2014 3 Överföring av rörelse från bolag i likvidation Leif Malmborg 5 Nästa steg i utvecklingen av EPSAS Caroline Aggestam-Pontoppidan 10 Ansvarsgenombrott finns det principer om så kallat

Läs mer

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer

IFRS för SMV. Finns det incitament för ett införande i Danmark? Nina Jeanette Westersten. Mattias Gustaf Erik Olofson

IFRS för SMV. Finns det incitament för ett införande i Danmark? Nina Jeanette Westersten. Mattias Gustaf Erik Olofson IFRS för SMV Finns det incitament för ett införande i Danmark? Nina Jeanette Westersten Mattias Gustaf Erik Olofson Vejledere: Caroline Aggestam Pontoppidan Kandidatafhandling, afleveret 25. november 2009

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

Hon tar tag i de obekväma frågorna

Hon tar tag i de obekväma frågorna Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 10 2012 INTERNREPRESENTATION Skatteverket förtydligar vad som gäller REDOVISNING K3 Frågor vid koncernredovisning REVISION debatt: kommunal revision måste

Läs mer

En sammanställd redovisning: nuvarande modell och framtidens utveckling

En sammanställd redovisning: nuvarande modell och framtidens utveckling En sammanställd redovisning: nuvarande modell och framtidens utveckling En kvalitativ studie med användarperspektiv i fokus Svetlana Pettersson& Lioubov Poutilova Kandidatuppsats 15 hp Höstterminen 2010

Läs mer

REVISIONENS ROLL I BOLAGSSTYRNINGEN

REVISIONENS ROLL I BOLAGSSTYRNINGEN 35 C Bino Catasús Niclas Hellman Christopher Humphrey C SNS Förlag kvadrat 16 x 16 mm ad, samt röda. a utgår texten Förlag Logotyp C REVISIONENS ROLL I BOLAGSSTYRNINGEN REVISIONENS ROLL I BOLAGSSTYRNINGEN

Läs mer

IFRS 9 FAS 2 EN UNDERSÖKNING AV INTRESSENTERNAS ATTITYDER. Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Johanna Jingmark Christian Lojek

IFRS 9 FAS 2 EN UNDERSÖKNING AV INTRESSENTERNAS ATTITYDER. Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Johanna Jingmark Christian Lojek IFRS 9 FAS 2 EN UNDERSÖKNING AV INTRESSENTERNAS ATTITYDER Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Johanna Jingmark Christian Lojek VT2011:CE09 Förord Vi vill tacka vår handledare Kjell

Läs mer

Internationella normer för redovisning. Utgångspunkt för redovisning i kommuner och landsting

Internationella normer för redovisning. Utgångspunkt för redovisning i kommuner och landsting Internationella normer för redovisning Utgångspunkt för redovisning i kommuner och landsting Internationella normer för redovisning Utgångspunkt för redovisning i kommuner och landsting Produktion: Åke

Läs mer

En ny ordning för redovisningstillsyn

En ny ordning för redovisningstillsyn En ny ordning för redovisningstillsyn Slutbetänkande av Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden Stockholm 2015 SOU 2015:19 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

GRÖNBOK. Revisionspolitik: Lärdomar från krisen. (Text av betydelse för EES)

GRÖNBOK. Revisionspolitik: Lärdomar från krisen. (Text av betydelse för EES) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.10.2010 KOM(2010) 561 slutlig GRÖNBOK Revisionspolitik: Lärdomar från krisen (Text av betydelse för EES) SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2.

Läs mer

Revisionspliktens betydelse för riskkapitalbolag och kreditgivare.

Revisionspliktens betydelse för riskkapitalbolag och kreditgivare. Företagsekonomiska institutionen Revisionspliktens betydelse för riskkapitalbolag och kreditgivare. Kommer ett avskaffande av revisionsplikten påverka småföretagens möjligheter till extern finansiering?

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Spelar utvärderingar någon roll?

Spelar utvärderingar någon roll? 2004:10 Spelar utvärderingar någon roll? En analys av utvärderingselementen inom öppna samordningsmetoden Förord EU-medlemsskapet har inneburit många nya samarbetsformer och arbetssätt i den svenska offentliga

Läs mer

Den svenska revisionspliktens framtid i små aktiebolag

Den svenska revisionspliktens framtid i små aktiebolag Integrerad civilekonomutbildning Bachelor Thesis, ICU2003:34 Den svenska revisionspliktens framtid i små aktiebolag - En undersökning av småföretagares inställning till revisionsplikt Kandidatuppsats Sofia

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

ARTIKEL 29-ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER. Yttrande 06/2013 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

ARTIKEL 29-ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER. Yttrande 06/2013 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn ARTIKEL 29-ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 1021/00/SV WP207 Yttrande 06/2013 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn Antaget den 5 juni 2013 Arbetsgruppen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

Den internationella förvaltningen av Internet

Den internationella förvaltningen av Internet DATUM RAPPORTNUMMER 2 juni 2003 PTS-ER-2003:23 ISSN 1650-9862 Den internationella förvaltningen av Internet Vilka organisatoriska alternativ finns? ÖVERSYN AV DEN INTERNATIONELLA FÖRVALTNINGEN FÖR INTERNET

Läs mer

OECD:s verktyg för riskhantering

OECD:s verktyg för riskhantering OECD:s verktyg för riskhantering en vägledning för företag och investerare i områden med svaga regeringar Produktion: Utrikesdepartementet, Enheten för internationell utrikespolitik, (UD-IH) Formgivning/layout:

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING - ETT SYSTEM PÅ VILLOVÄGAR

OFFENTLIG UPPHANDLING - ETT SYSTEM PÅ VILLOVÄGAR Debattskrift OFFENTLIG UPPHANDLING - ETT SYSTEM PÅ VILLOVÄGAR - Reflektioner kring utvecklingen inom offentlig upphandling - Peder Blomberg Senior rådgivare i offentlig upphandling December 2012 E-mail:

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

Skillnader mellan IAS/IFRS och svenska redovisningsprinciper

Skillnader mellan IAS/IFRS och svenska redovisningsprinciper HANDELSHÖGSKOLAN Vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska Institutionen Skillnader mellan IAS/IFRS och svenska redovisningsprinciper En fallstudie av TeliaSonera AB Magisteruppsats i företagsekonomi

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

LIU-IEI-FIL-G--13-00979--SE. Emilié Kuivaniemi. Vårterminen 2013. Handledare: Elif Härkönen. Kandidatuppsats i Affärsrätt. Affärsjuridiska programmet

LIU-IEI-FIL-G--13-00979--SE. Emilié Kuivaniemi. Vårterminen 2013. Handledare: Elif Härkönen. Kandidatuppsats i Affärsrätt. Affärsjuridiska programmet LIU-IEI-FIL-G--13-00979--SE "#$!%$&#'$(!)&*'$%$+#$!%!,'#-%&%$)&%&.&! /01#',($!(1!2345)!$*(!'%,&6%$7#'!89:!;;#!?$&#'$(6!9@1#'$($A#!@B!C'#-%&!?$)&%&.&%@$)! =>#!2BB#A&!@B!2345)!D#E!9.%-#6%$#)!89:!;;

Läs mer

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2014

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2014 Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2014 Ur detta nummer: Utökade rapporteringskrav för alla försäkringsföretag FLAOR Effektiv revision av finansiella instrument genom iradar De globala bankerna

Läs mer

Genomförandet av mänskliga rättigheter

Genomförandet av mänskliga rättigheter Europarådet Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner och regioner Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner, landsting och regioner Upplysningar

Läs mer