E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras av positiva studieresultat för huvudprojektet IdeS. Därtill har ledningen varit framgångsrik i byggandet av förtroende för läkemedlets potential i helt nya indikationer, inom vilka förberedelser pågår för påbörja kliniska studier. För att säkerställa finansiering av dessa studier genomförs en fullt garanterad nyemission. Vi har uppdaterat våra modellantaganden kring Ides. Den främsta skillnaden är att vi nu förväntar oss att Hansa Medical på egen hand tar Ides till marknaden, mot tidigare antagande om att ett licensavtal med partner efter fas II. Därtill har vi lagt till prognoser för indikationerna anti-gbm och Guillain-Barrés syndrom. Vi räknar med försäljningspotential för Ides på 400 (150) miljoner dollar. Efter justeringar uppgår vårt motiverade värde till 47 (32) kronor per aktie, då vi inkluderar en fulltecknad nyemission. Redeye Rating (0 10 poäng) Lista: First North Börsvärde: MSEK** Bransch: Biotech Tf. VD: Göran Arvidson Styrelseordf: Birgit Stattin Norinder OMXS 30 Hansa Medical mar 15-jun 13-sep 12-dec 12-mar Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 5,5 poäng 6,5 poäng 4,5 poäng 0,0 poäng 2,0 poäng Nyckeltal E 2016E 2017E Omsättning, MSEK Tillväxt -34% 173% 0% 67% 100% EBITDA EBITDA-marginal Neg Neg Neg Neg Neg EBIT EBIT-marginal Neg Neg Neg Neg Neg Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg Neg Neg Neg Neg Fakta Aktiekurs (SEK) 50,8* Antal aktier (milj) 32,4** Börsvärde (MSEK) 1 644** Nettoskuld (MSEK) -209** Free float (%) 28 % Dagl oms. ( 000) 22 * Före avskiljning av teckningsrätter ** Inkluderat fulltecknad nyemission Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VPA** -0,83-0,95-1,41-2,51-2,48 P/E** Neg Neg Neg Neg Neg EV/S** 114,0 155,1 305,3 193,0 101,8 EV/EBITDA** Neg Neg Neg Neg Neg Analytiker: Klas Palin Björn Olander Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Hansa Medical Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Emission och förändrad ägarbild Ökad kommunikation med marknaden har gett starkt avtryck på aktien Hansa Medical-aktien har varit en riktig solskenshistoria på börsen i år och tillhör vinnarna på First North. Bakom rallyt finns positiva projektnyheter, ökad tydlighet från ledningen kring vart bolaget vill ta sig och en förbättrad kommunikation med marknaden. Det senare kan exemplifieras med bolagets imponerande antal pressmeddelanden under årets första månader: 15 stycken. Fredrik Lindgren (tillfälligt sjukskriven) tog över som vd för bolaget i slutet av förra året. Det är sedan dess vi noterat en tydlig förändring i marknadskommunikationen. Därtill har strategin förändrats till att driva IdeS till marknaden. Med ny strategi och ledarskap ser vi även en inriktning mot att bygga upp organisationen. Exempelvis har Hansa Medical fått en finanschef i Göran Arvidson (tillförordnad vd). Han har ett förflutet från bland annat Swedish Orphan Biovitrum, där han var vice-vd och CFO. Fullt garanterad emission tillför bolaget upp till 246 miljoner kronor Den nya strategin innebär att Hansa Medical på egen hand ska driva klinisk utveckling av huvudprojektet IdeS mot en marknadsregistrering. Den nya strategin förstärker givetvis potentialen, men även riskerna. För att förverkliga detta behövs en kapitalinjektion och det är anledning till styrelsens beslut om att be aktieägarna om ett kapitaltillskott på totalt 246 miljoner kronor. Emissionen är helt säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden. Uppskattningsvis tillför emissionen bolaget omkring 230 miljoner kronor efter transaktionskostnader. Nyemissionen ger ett välbehövligt tillskott för Hansa Medical som vid årsskiftet hade en kassa som uppgick till 10,2 miljoner kronor. Farstorp Gård s aktier potentiellt överhäng Låga intäkter i fjol I samband med emissionsbeskedet offentliggjordes att storägare Farstorp Gård AB minskat sitt ägande och sålt drygt en tredjedel av sina aktier till ett antal svenska och internationella investerare till kurs 38 kronor. Försäljningspriset innebar en rabatt på 37 procent mot stängningskursen dagen före. I samband med transaktionen binder sig Farstorps Gård AB till en inlåsning av sina resterande aktier till och med den 31 augusti 2015, vilket åtminstone tillfälligt tar bort osäkerhet kring ytterligare överhäng i aktien. Välbehövligt kassatillskott Under andra halvåret 2014 ökade rörelsekostnaderna, men något mindre än vad vi hade räknar med. Det förklaras framför allt av att bolaget inte startade en andra fas II-studie med IdeS inom njurtransplantation som vi hade förväntat oss, vilket även tidigare indikerats av bolaget. Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 14,4 miljoner kronor mot förväntade 15,8 miljoner kronor. Trots de något lägre rörelsekostnaderna än vad vi räknat med blev rörelseresultatet svagare än förväntat, -24,7 miljoner kronor mot väntade -22,7 miljoner kronor. Den positiva ökningen i intäkter från försäljning av HBP-analyser (sepsisdiagnostik) som vi räknat med uteblev och hamnade på 1,7 miljoner kronor mot väntade 4,0 miljoner kronor. En ordentlig lansering av HBP-analys lyser ännu med sin frånvaro. Det pågår en vidareutveckling för att göra analysmetoden anpassad för en snabbare 3

4 och mer tillgänglig analysplattform, med planer på en mer omfattande lansering i år. Lanseringen har gång efter annan skjutits framåt, vilket är en anledning att inte bygga förväntningar på dess kommersiella potential de närmaste åren. Lägger till två nya indikationer i våra estimat Förändrade modellantaganden Efter att bolaget nu blivit tydligare i sin ambition att på egen hand ta IdeS till marknaden har vi gjort en större översyn av våra modellantaganden. Tidigare har dessa byggt på ett licensavtal efter fas II. Vi har i våra nya antaganden räknat med att Hansa Medical kommersialiserar IdeS på den amerikanska marknaden på egen hand. Därtill har vi inkluderat de två särläkemedelsindikationerna Goodpastures sjukdom (anti-gbm) och Guillain-Barrés syndrom i våra prognoser. Bolagets plan är att inleda fas II-studier under 2015 inom de tre huvudindikationerna njurtransplantation, anti-gbm och Guillain-Barrés syndrom. I nuläget finns ingen anledning till att ifrågasätta detta. Dessa ska under nästa år övergå/gå vidare till registreringsgrundande studier, som vid positiva utfall ska kunna ligga till grund för att de första ansökningarna lämnas till myndighet mot slutet av Värt att poängtera är att bolaget ännu inte haft kontakt med myndigheter för att bekräfta studiedesign, vilket innebär risk för att dessa planer kan komma att behöva modifieras. Omkring 600 patienter årligen på relevanta läkemedelsmarknader Anti-GBM Detta är en mycket sällsynt autoimmun sjukdom med en incidens beräknad till mellan 0,5 till 1,0 individer per miljon invånare. Våra antaganden utgår från en incidens om drygt 600 patienter per år på relevanta läkemedelsmarknader. Vid anti-gbm binder IgG antikroppar till basalmembranet i glomeruli. Detta orsakar en snabbt förvärrande glomerulonefrit som kan leda till njursvikt efter ett par veckor eller månader. Förloppet ledet ofta även till lungblödningar. Patienter med Goodpastures syndrom har en dålig prognos och dödlig utgång är vanligt. Tidig diagnos och instättande av behandling är avgörande för att nå bra resultat. Där behandling kan sättas in tidigt kan njurfunktion bevaras för över 90 procent av patienterna. Behandlingen är inriktad på att bromsa sjukdomen genom att ta bort antikropparna från blodet (plasmaferes), bromsa produktionen av anti- GBM-antikroppar (kemoterapi) och häva inflammationen (höga doser glukokortikoider). Omkring 75 procent av patienter med sjukdomen lever efter ett år. Hansa Medical bedömer att färre än 30 procent av patienterna överlever med bevarad njurfunktion, varför ett stort antal tvingas till dialys i väntan på njurtransplantation. Det finns ett tydligt behov av nya mer effektiva läkemedel inom indikationen och IdeS kan vara ett sådant läkemedel, framför allt för att ersätta plasmaferes. 4

5 Autoimmunsjukdom som angriper nerver och nervrötter Guillain-Barré syndrom Hansa Medical Detta är en akut autoimmun sjukdom riktad mot perifera nerver. I flertalet fall handlar det om angrepp på myelinskidan som isolerar nerver och nervrötter, vilket leder till att nervimpulserna sker långsammare eller avstannar helt. Svaghet i kroppen samt bortfall av reflexer är tidiga kännetecken av sjukdomen. Graden av svaghet varierar från lätt kraftnedsättning i några få muskelgrupper till total förlamning av nästan alla muskler. Ansiktsnerver kan angripas med en ensidig eller dubbelsidig ansiktsförlamning. Dessutom kan nervtrådar som kontrollerar de icke viljestyrda funktionerna i kroppen, som till exempel hjärtrytm och blodtryck, drabbas. Andningsmusklerna påverkas i varierande grad, men det beräknas att det i procent av fallen krävs respiratorvård. Kulmen i sjukdomsprocessen nås i de flesta fall efter två till fyra veckor och efterföljs av en kort stabilare fas innan patienten börjar förbättras. Framför allt patienter där sjukdomen har ett snabbare förlopp är där IdeS har störst potential I allvarliga fall utvecklas sjukdomen mycket snabbt. Patienten kan vara förlamad och ha en allvarlig nedsättning av andningsförmågan samt störning av hjärtverksamheten redan 1-2 dygn efter debut av de första symtomen. Den här patientgruppen ser vi som den grupp i störst behov av ett läkemedel som IdeS. Detta utgör uppskattningsvis procent av patienterna. Incidensen ligger mellan 1,0 till 2,0 individer per invånare. Våra antaganden utgår från en incidens om drygt patienter per år på relevanta läkemedelsmarknader. Standardbehandling utgörs idag av de två likvärdiga behandlingsformerna plasmafers respektive intravenös immunglobulinbehandling (IVIg). Behåller våra prissättningsestimat kring IdeS Framtida prissättning av IdeS är en viktig variabel för att bedöma marknadspotentialen. Generellt är priskänsligheten för särläkemedel inte lika stor som för andra läkemedel. Särläkemedelsstatus ger bättre möjlighet för subvention även utan hälsoekonomisk dokumentation, utifrån de speciella omständigheter som råder för dessa indikationer. Den begränsade patientpopulationen innebär därtill ett lägre budgettryck på betalande organisationer. Högprissättningspotential inom anti-gbm Prissättningspotentialen för IdeS skiljer sig betydligt mellan de olika indikationerna. Utifrån kliniskt behov och patientpopulation anser vi det kan finnas möjlighet till ett mycket högt pris för IdeS inom exempelvis anti- GBM. Kanske upp mot ett par hundratusen dollar per behandling skulle kunna anses möjligt, när vi jämför med andra produkter på marknaden, se bild nedan. 5

6 Pris i relation till patientpopulation för särläkemedel Hansa Medical Källa: Medical Marketing Economics LLC Prissättningsutrymmet anser vi dock är betydligt mer begränsat inom de andra två indikationerna. Inom transplantation anser vi att det finns en betydande priskänslighet vid val av allokering av njurar till patienter som står på kö för en transplantation. Kostnad vid behandling av Guillain-Barres syndrom uppskattas till dollar Vid Guillain-Barrés syndrom uppskattar vi att läkemedelskostnaden för fem dagars IVIg-behandling uppgår till en kostnad på mellan dollar, när vi använder Gammagard (Baxter) som prisreferens (dosering 0,4 g/kg). För ett väsentligt högre pris ska bli aktuellt för IdeS kommer behöver kliniska fördelar mot dagens standardbehandling visas i kommande studier. Vi räknar sedan tidigare med ett pris för IdeS på dollar per behandling/transplantation, vilket vi anser är ett pris som även är relevant inom Guillain-Barrés syndrom. Bolaget anser att det finns möjlighet för prisdifferentiering mellan indikationer. Vi har dock valt att räkna med ett enhetligt pris för samtliga indikationer, då vi bedömer möjligheten för prisdifferentiering är begränsad mellan de olika indikationerna. Vi har höjt våra kostnadsprognoser för de närmaste åren Finansiella prognoser I våra nya prognoser för bolaget har vi skissat på betydligt högre kostnader under de närmaste åren till följd av de kliniska studier vi förväntar oss bolaget genomför. Vi räknar även med att det kommer att ske en viss uppbyggnad av organisationen. Våra prognoser grundar sig på relativt begränsad information kring kommande kliniska studier och när i tid de kan förväntas inledas, vilket innebär att det finns en betydande osäkerhet i dessa antaganden. 6

7 Finansiella prognoser Hansa Medical P 2016P 2017P Nettoomsättning 2,6 1,7 4,7 4,6 7,7 15,4 Aktiverade utv. kost. 2,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 Råvaror och förnödenheter -0,2-0,4-0,2-0,4-0,9-1,4 Övr. externa kost -14,1-11,2-17,4-34,0-64,0-68,0 Personal -7,6-7,7-10,5-17,0-24,0-27,0 Avskrivningar -0,2-0,2-1,3-0,4-0,4-0,4 Rörelseresultat -16,8-17,6-24,7-47,1-81,4-81,1 Res. Finansiella poster 0,3 0,1-4,3 1,2 1,5 0,4 Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens res. -16,5-17,6-29,0-45,9-79,9-80,7 Källa: Redeye Research Intäkterna vi inkluderat utgörs av förväntade intäkter från Axis-Sheild. Höjer antaganden om försäljningspotential för IdeS till 400 (150) miljoner dollar Värdering I vår värdering av Hansa Medical utgår från en sannolikhetsjusterad kassaflödesmodell, där varje enskilt projekt värderas var för sig. Med nya antaganden som inkluderar nya indikationer beräknas försäljningspotentialen för IdeS till 400 (150) miljoner dollar. Den ökade försäljningspotentialen samt en högre dollarkurs har ett positivt genomslag på vårt motiverade värde. Strategin att på egen hand ta IdeS genom den kliniska utvecklingen hela vägen till marknad har en viss negativ effekt i det korta perspektivet, men ger en rejäl hävstång vid positivt utfall i kommande studier. Vi lägger i nuläget inga prognoser för en andra generationens IdeS, då utvecklingen ännu är i tidigt skede. Vårt motiverade värde uppgår efter justeringar av våra modellantaganden till 47 (32) kronor per aktie när vi inkluderar en fulltecknad nyemission som tillför bolaget 230 miljoner kronor efter transaktionskostnader. Hansa Medical - Kassaflödesvärdering Projekt Indikation Chans för Royaltysats Toppförsäljn. Lansering Nuvärde lansering (MUSD) (MSEK)* IdeS Transplantation, Autoimmuna sjukdomar 50% Egen försäljning HMD-301 Sepsisdiagnostik 100% 10% 60 Marknad 132 Motiverat teknologivärde (MSEK) Nettokassa (MSEK)** 240 Administrativa kostnader -52 Motiverat börsvärde (MSEK)** Antal aktier, full utspädning (milj.)** 32,4 Motiverad aktiekurs (SEK)** 47 * Nuvärdesberäkningen baseras på ett avkastningskrav på 16,8% och en USD/SEK-kurs på 8,3 ** Med hänsyn tagen till förestående nyemission 7

8 Källa: Redeye Research Scenarioanalys Den stora värdedrivare de närmaste åren är IdeS-projektet. Med utgångspunkt att föreslagen kapitalanskaffning genomförs, får Hansa Medical resurser att driva projektet mot en registrering i Europa, Japan och USA inom flera indikationer. I denna scenarioanalys har vi skissat på två olika scenarion 2-3 år framåt i tiden då dessa studier är klara och en registrering kan vara aktuell. Motiverat värde vid ett Bull case-scenario uppgår till 120 kronor Vårt Bull Case-scenario bygger på ett positivt utfall i planerade kliniska studier med IdeS: Pivotala studier är framgångsrika och ger underlag för att söka ett marknadsgodkännande på de större läkemedelsmarknaderna Bolaget kommer på egen hand eller i samarbete med partners sälja IdeS på den amerikanska marknaden och utvalda Europeiska marknader Vårt motiverade värde i Bull Case-scenariot uppgår till 120 kronor. Bakslag för IdeS sänker värdet till 5 kronor Vårt Bear Case scenario utgår ifrån ett negativt scenario för utvecklingen av IdeS, där vi gjort följande antaganden: De mer omfattande kliniska studierna ger ett negativt utfall, vilket gör det omöjligt att ta projektet vidare mot marknaden IdeS-projektet läggs på is och bolaget fokuserar på andra tidiga projekt och att leva på royalty från försäljning av HBP-analyser Vårt motiverade värde i Bear Case-scenariot uppgår till 5 kronor. Vår scenarioanalys tydliggör hävstången i den nya strategin men även de höga riskerna som en investering i Hansa Medical innebär. Investeringsidé Hansa Medical är ett forsknings- och utvecklingsbolag. Fokus ligger på IdeS-projektet och att bygga värden genom att på egen hand ta det till ett marknadsgodkännande på de stora läkemedelsmarknaderna. Bakom detta steg ligger lovande kliniska data från en fas I och en fas II-studie. Under de närmaste åren kommer utvecklandet av IdeS att prioriteras för att möjliggöra transplantation för sensitiserade patienter och på de två autoimmuna sjukdomarna anti-gbm och Guillain-Barrés syndrom. Om tidsplanerna håller och studieresultaten är i nivå med vad vi sett hittills, ska läkemedlet kunna nå marknaden I ett sådant scenario finns en mycket stor potential för aktien, vilket återspeglas i vårt Bull case-scenario. 8

9 Det som talar för en investering i Hansa Medical intressant är att IdeS: visat lovande kliniska resultat förståelse kring läkemedelsmekanismen potential inom flera indikationer möjlighet till särläkemedelsstatus, vilket stärker produktskyddet Riskerna i läkemedelsutvecklande bolag är generellt mycket höga. Även om Hansa Medical har data från patienter är risken för bakslag i kommande kliniska studier hög. Bakslag för IdeS-projektet kommer få mycket kraftiga konsekvenser för aktien och kan komma att äventyra bolagets existens. 9

10 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ledning 5,5p Ratingförändringar i denna rapport: Här kommenterar vi manuellt förändringarna av värderingsnycklarna. Max 3 rader Bolaget har en begränsad organisation med relevant erfarenhet från branschen. Ersättningsnivåer och incitamentsprogram för ledande befattningshavare framstår vara väl avvägda. Kommunikationen med marknaden har ökat i aktivitet, vilket är ett bra steg. Ägarskap 6,5p Det finns en tydlig huvudägare som varit villig att backa upp bolaget finansiellt. Institutionella ägare kommer finnas bland de fem största ägarna efter förestående nyemission. Det är ett klart plus att huvudägaren finns representerad i styrelsen. Tillväxtutsikter 4,5p Det finns en stor potential i Hansa Medicals projekt, men det återstår flera år innan ett läkemedel kommer finnas på marknaden. Lönsamhet 0,0p Bolaget har en tyngdpunkt mot forskning och utveckling, men även börjat få mindre intäkter i form av royalty från försäljning. Vi räknar dock med att det är ännu flera år till Hansa Medical blir ett lönsamt bolag. Finansiell styrka 2,0p Föreslagen fullt garanterad nyemission ger bolaget finansiell styrka att driva IdeS hela vägen mot marknaden. Bolaget saknar dock väsentliga kassaflöden från produkter i marknaden, varför risknivån fortsätter vara hög. 10

11 Resultaträkning E 2016E 2017E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 2016E 2017E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2016E 2017E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar Fritt kassaflöde DCF värdering Kassaflöden, MSEK WACC 16,8 % NPV FCF ( ) -141 NPV FCF ( ) 697 NPV FCF (2024-) 957 Rörelsefrämmade tillgångar 10 Räntebärande skulder 0 Motiverat värde MSEK 1523 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 54,3 % Motiverat värde per aktie, SEK 47,0 EBIT-marginal 28,1 % Börskurs, SEK 50,8 Lönsamhet E 2016E 2017E ROE -35% -52% -32% -42% -71% ROCE -34% -51% -33% -42% -71% ROIC -44% -54% -118% -319% -383% EBITDA-marginal -1055% -522% -999% -1036% -515% EBIT-marginal -1064% -524% -999% -1037% -516% Netto-marginal -1064% -524% -974% -1037% -513% Data per aktie E 2016E 2017E VPA -0,83-0,95-1,41-2,51-2,48 VPA just -0,83-0,95-1,41-2,51-2,48 Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoskuld 0,03-0,39-6,44-4,06-1,48 Antal aktier 22,20 25,93 32,40 32,40 32,40 Värdering E 2016E 2017E Enterprise Value 196,8 731, , , ,4 P/E -10,7-30,0-35,9-20,2-20,4 P/S 113,6 157,2 349,7 209,8 104,9 EV/S 114,0 155,1 305,3 193,0 101,8 EV/EBITDA -10,8-29,7-30,6-18,6-19,8 EV/EBIT -10,7-29,6-30,6-18,6-19,8 P/BV 4,3 14,9 7,0 10,8 22,7 Aktiens utveckling Tillväxt/år 12/14e 1 mån -24,0 % Omsättning 65,0 % 3 mån 74,4 % Rörelseresultat, just 59,93 % 12 mån 341,3 % V/A, just 30,7 % Årets Början 77,5 % EK 127,2 % Aktiestruktur % Röster Kapital Nexttobe 29,1 % 29,1 % Farstorp Gård 27,5 % 27,5 % Avanza Pension Försäkring AB 10,1 % 10,1 % Sandberg Sven 1,3 % 1,3 % Anja Ellesson Ljunggren 1,0 % 1,0 % Protiga AB 0,9 % 0,9 % Johan Stein 0,8 % 0,8 % Nordnet Pensionsförsäkring AB 0,5 % 0,5 % Sverker Arnestrand 0,4 % 0,4 % Wigzellproduktion AB 0,4 % 0,4 % Aktien Reuterskod HMED.ST Lista First North Kurs, SEK 50,8 Antal aktier, milj 32,4 Börsvärde, MSEK 1644,3 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Fredrik Lindgren (sjukskriven) Göran Arvidson (även tillförordnad vd) Birgit Stattin Norinder Nästkommande rapportdatum FY 2014 Results April 01, 2015 Q1 report April 16, 2015 Q2 report August 25, 2015 Q3 report October 28, 2015 Kapitalstruktur E 2016E 2017E Soliditet 90% 92% 97% 94% 86% Skuldsättningsgrad 2% 0% 0% 0% 0% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 Tillväxt E 2016E 2017E Försäljningstillväxt -34% 173% 0% 67% 100% VPA-tillväxt (just) 12% 15% 48% 77% -1% Analytiker Klas Palin Björn Olander Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 11

12 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2016E 2017E 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% E 2016E 2017E 0% -200% -400% -600% -800% -1000% -1200% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 0-0,5-1 -1,5-2 -2, E 2016E 2017E 0-0,5-1 -1,5-2 -2, % 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% 80% E 2016E 2017E 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Intressekonflikter Klas Palin äger aktier i bolaget: Nej Björn Olander äger aktier i bolaget: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Hansa Medical utvecklar innovativa enzymbaserade läkemedel för att möjliggöra njurtransplantation för fler behövande, samt för behandling av ovanliga autoimmuna sjukdomar. IdeS är i klinisk utvecklingsfas och marknaden uppskattas till drygt 1 miljard kronor per år i EU och USA. Bolaget har även utvecklat och licensierat ut en diagnostikmetod (HBP-analys) för prediktion av svår blodförgiftning vid akutkliniker. Metoden möjliggör snabbare omhändertagande vilket kan rädda liv och sänka vårdkostnader. Samarbetspartnern Axis-Shield Diagnostic har marknadslanserat metoden och Hansa Medical har rätt till royalties. Marknaden för HBP-analys uppskattas till 1 miljard kronor. 12

13 DISCLAIMER Hansa Medical Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 13

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

Swedbank Fokusportfölj

Swedbank Fokusportfölj Swedbank Fokusportfölj Strategi & Allokering den 21 april 2015 Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 4-6 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta ÅRSREDOVISNING 2014 Vi har något att berätta 1 Räkenskapsåret i korthet 2 Sobis intäkter 4 Viktiga händelser 2014 6 Vd-ord 8 Detta är Sobi 10 Vem vi arbetar för 16 Var vi finns 22 Vad vi gör 24 Affärsområde

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008 Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv Årsredovisning 2008 02 VD har ordet ett år av spännande förändringar 04 Detta är Biovitrum 05 Sammanfattning av verksamhetsåret

Läs mer

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Elekta Årsredovisning 2012/13

Elekta Årsredovisning 2012/13 Elekta Årsredovisning 2012/13 Human Care Makes the Future Possible 32 ELEKTA ONCOLOGY 38 ELEKTA BRACHYTHERAPY 44 ELEKTA SOFTWARE 26 ELEKTA NEUROSCIENCE 50 ELEKTA SERVICES BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT Geografiska

Läs mer

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg 8 maj 2014 Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET FÖRETAGSAMT ÄGANDE Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg Företagsamt ägande Denna skrift är en del i projektet Företagsamt

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer