Kallelse Föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista 2014-08-13"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista 1(2) Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl onsdagen den 20 augusti 2014 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Charlotte Larsson Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera: Ulf Fagerberg alternativt Jan-Olof Andersson Beräknad tid: onsdagen den 27 augusti 2014, kl Ansökan från Charlotte Berg om serveringstillstånd vid Café Flora, Ljungskile Dnr SN 2014/00184 (Handlingar återfinns under sekretessdelen) 3. Ansökan från Alex Gastronomi AB om serveringstillstånd vid Riverside Dnr SN 2014/00185 (Handlingar återfinns under sekretessdelen) 4. Ombyggnation av Sofiedals äldreboende Dnr SN 2014/ Införande av ÄBIC i Uddevalla kommun Dnr SN 2014/ Beslut om korttidstillsyn för skolungdom enligt 9 7 LSS Dnr SN 2014/ Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden Dnr SN 2014/ Remiss - Vårdsamverkan barn och Unga Dnr SN 2014/00090 Torbjörn Hernius Torbjörn Hernius Eva Andersson Victoria Call Anders Fischer Anders Fischer Christer Fransson Maria Kullander 9. Omvårdnadslyftet 2014 Dnr SN 2013/ Information om boendeplatser för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr SN 2014/00173 Ralja Angelis

2 Kallelse Föredragningslista 2(2) Föredragningslista 11. Mötesplats centrum Dnr SN 2014/00174 Föredragande Said Osman 12. Socialnämndens månadsmått 2014 Dnr SN 2014/00110 (Handlingar kommer senare) 13. Anmälan av beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation Dnr SN 2014/ Anmälan av inkomna skrivelser m.m. Dnr SN 2014/ Information från förvaltningen Bo Lundgren 16. Socialnämndens ärendebalanslista Dnr SN 2014/ Ev. övriga frågor INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare.

3 1 (1) Socialnämndens ledamöter och ersättare Ledamöter Fredrik Södersten (M) Camilla Josefsson (M) Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Elving Andersson (C), ordförande Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande Lars-Erik Ljungberg (S) Jan-Olof Andersson (S) Nora Åkare (S) Abshir Macow (S) Karin Molander (MP) Ulf Fagerberg (UP) Ersättare Ewa Tillander (C) Gerd Andersson (FP) David Sahlsten (KD) Linnéa Ellström (S) Lidija Beljic (S) Lars-Olof Laxrot (V) Sven Hassler (MP) /FMS

4 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 1(2) Dnr SN 2014/00184 Handläggare Alkoholhandläggare Torbjörn Hernius Telefon Ansökan från Charlotte Berg avseende serveringstillstånd vid Café Flora, Ljungskile Sammanfattning Ansökan avser nytt serveringstillstånd vid Café Flora och omfattar spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker. Tillstånd söks året runt för servering till allmänheten med serveringstider mellan klockan och (alla dagar). Ansökan avser även uteservering samt stadigvarande tillstånd att bedriva cateringsverksamhet till slutna sällskap. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tillståndsenhetens utredning Ansökan samt ritning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att enligt ansökan bevilja Charlotte Berg serveringstillstånd jämlikt 8 kap. 2 alkohollagen, att året runt till allmänheten, vid Café Flora, servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker mellan klockan och alla dagar, att bevilja serveringstillstånd vid uteservering/altan med samma serveringsomfattning som ovan mellan klockan och att bevilja stadigvarande tillstånd för cateringsverksamhet till slutna sällskap samt att förklara denna paragraf för omedelbart justerad Torbjörn Hernius Alkoholhandläggare

5 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 2(2) Dnr SN 2014/00184 Expediera till

6 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 1(1) Dnr SN 2014/00185 Handläggare Alkoholhandläggare Torbjörn Hernius Telefon Ansökan från Alex Gastronomi AB avseende serveringstillstånd vid Riverside Sammanfattning Ansökan avser nytt serveringstillstånd vid Alex Gastronomi Riverside och omfattar spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker. Tillstånd söks för servering året runt till allmänheten med serveringstider mellan klockan och (alla dagar). Ansökan avser även uteservering samt stadigvarande tillstånd att bedriva cateringverksamhet till slutna sällskap. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tillståndsenhetens utredning Ansökan samt ritning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att enligt ansökan bevilja Alex Gastronomi AB serveringstillstånd jämlikt 8 kap. 2 alkohollagen, att året runt till allmänheten, vid Alex gastronomi Riverside, servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker mellan klockan och alla dagar, att bevilja serveringstillstånd vid uteservering/altan med samma serveringsomfattning som ovan mellan klockan och att bevilja stadigvarande tillstånd för cateringsverksamhet till slutna sällskap samt att förklara denna paragraf för omedelbart justerad. Torbjörn Hernius Alkoholhandläggare Expediera till

7 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 1(3) Dnr SN 2014/00137 Handläggare Utredare Victoria Call Telefon Ombyggnation av Sofiedals äldreboende Sammanfattning Sofiedals äldreboende består i dag av 45 servicelägenheter. Under en längre tid har det varit svårt för personer med stora behov av insatser att få sina omvårdnadsbehov tillgodosedda på bästa sätt beroende på boendets utformning. Funderingar har uppstått kring om det går att göra en ombyggnation i någon av huskropparna på ett eller flera våningsplan för att få till enheter i en mer gruppboende liknande boendeform. Där en enhet skulle kunna vara riktad till personer med demensproblematik och en enhet skulle kunna vara riktad mot personer med stora somatiska omvårdnadsbehov. Via fastighetsägaren HSB har arkitekt och konstruktör fått ett uppdrag att titta på om detta är möjligt. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med projektering av ombyggnation av Sofiedals äldreboende. att ge förvaltningen i uppdrag att i höstens detaljbudget ta hänsyn till kommande kostnadsökning till följd av ombyggnationen av Sofiedal. Ärendebeskrivning En utredning kring möjligheten att bygga om hus 3 på Sofiedals äldreboende har gjorts och denna utredning visar att ombyggnation av hus 3 inte kommer att fungera utifrån de krav som ställs samt att det kräver stora konstruktionslösningar som blir mycket kostsamt. En ny utredning har gjorts kring möjligheten att bygga om hus 1 på Sofiedals äldreboende. Ombyggnationen skulle innebära att hus 1 på båda våningsplanen får 20 bostäder på ca 35 kvm vardera istället för dagens 10 lägenheter på 65 kvm vardera. Varje våningsplan får kök, tv-rum och gemensamhetsutrymmen för hyresgästerna samt utrymme för personalrum?

8 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 2(3) Dnr SN 2014/00137 Bemanning Då ombyggnationen innebär att vi utökar boendeplatserna från 10 platser till 20 platser på de båda enheterna, måste bemanningen dag, kväll och natt utökas på de båda enheterna. Bemanning dag och kväll för de 10 utökade boendeplatserna med personaltäthet på 0.75% årsarbetare, motsvarar en ökning med 7.5 årsarbetare. Bemanningen på natten behöver utökas med ytterligare ett nattlag som motsvarar 6 tjänster med 0.62% tjänstgöringsgrad. Kostnader Ombyggnationen och utökningen av boendeplatser kommer att innebära en utökad kostnad. Ekonom Ingalill Wilske har gjort en kostnadsberäkning av personal och driftskostnader samt intäkter. Det vi i dagsläget inte vet är vad kostnaden för hyresökningen blir efter genomförd ombyggnation. Personalkostnader Personalökning 10 nya boendeplatser, årsarbetare Ökad personaltäthet på befintliga boendeplatser, ( ), 2.5 tjänster Utökning med 3.72 årsarbetare natt Summa ökade personalkostnader Driftskostnader Ökade kostnader för material mm till nya boendeplatser Ökade kostnader för mat 200 Ökad hyreskostnad till HSB till följd av? ombyggnaden Summa ökade driftskostnader 273 Intäkter från 10 nya boendeplatser Hyror 612 Matabonnemang och omsorgsavgifter 413 Summa ökade intäkter Nettokostnaden för förändringen av personaltäthet och utökningen med 10 platser exkl den kostnad ombyggnation medför

9 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 3(3) Dnr SN 2014/00137 Bo Lundgren Socialchef Victoria Call Utredare Expediera till

10 TECKEN FÖR KLAR ING ' ' \. \ ' \ \ \ \.., ~.... ' : l. ~ \ l \ \ \ \ \ ' \ l \ l \ l \ \ \, \ \ L.,.,._- - : :.".''.'..!..ill ~ ~ -- ~~- - ARBETSOMAAOESG~S 1 BEr IWOOIOJO ; 'IARKHoJD l BEr 110JOI(URVA 1 HO~UICU~YA 1 LAGI.l NJr l REGifVATTEIIBRU!IN l 1 DIKE t fy. TT l CH RAD IE l METER ~ IWITSTE~ ; KORYTA AstAL. T t KCAYTA BETCIIGPLA YTOR GAHGYTA BETCfiGPlATTOR - l 1 SIIIÖilsttr ~J~+~:~+; 3Sx3S U ggn l ng med genotng - Ående fogar - läng>11ggan ' 1 fri s v en rad 35x35 hen rltn, Ml0 : 04 ~ ISill= de 35x f~rtll<ld l " Se GR.I(SY1A Pl.ANT[RINGSYTA l TRI'.OOROP BEr TR.IID l BEr ngetatlon BIF BElT~ I l!gsstcx.pe BElY~IIIGSSTtUE PCl.lAAAR* T\JR FRIS;AEMDE TE~Q.I«JR STllDIIJR; BOLXDD!toO TU>EL l I;RMt\ TU~.PA _ TEG~I«J~R (i:oiiyta GRIJS GlHGYTA -'SFALT 1 _, ~- --' - l l l l l ~- ~ \.l. ~ Al, _... Sofiedal Äldreboende Simmersröd, Ljungskile Ombyggnadsskiss Hus 1 Situationsplan skala A3 = 1: CO\ITEKJQ\J. kter d AB ~k:ton..txlm~2626!1d

11 ll. ~. ~. t{. 1o 8 6 Plan 2 - ca 600 m² 10 lgh ca 33 m² fdq~ {Q... ALL~uM) lt. H.,, e 1 6 Plan 1 - ca 600 m² 9 lgh ca 33 m², 1 lgh ca 38 m² f:z.oo 51(1\L.STOtK llllltlllfl o l t ~ ~ ~ 10 ~ l -~A )f"' ~~ ~ ~ - - " Sofiedal Äldreboende Simmersröd, Ljungskile Ombyggnadsskiss Hus 1 Plan 1 och 2 skala A3 = 1: ~~~~

12 L 'ido...-_~_ ---..J- l!t tm1 l ~ \:l J _t, ~ A.L.t s~a.rta~. l. l... l l - l l. o '. '. Sofiedal Äldreboende Simmersröd, Ljungskile Ombyggnadsskiss Hus 1 Plan Lägenhet skala A3 = 1:

13 . -+-;:::l TAKLifT LAKT - Sf~ll-Uel.eR -LtJFT - VÄ~J'\~ -V"~ (~UM AT RUM - t= r- -, TA.KI.\Ff NV~ AVt.O~~ t)fw, ' NOe~ pt._ F~O... l - t ' o t... ~... ~ )T ~J ' r ~ ~ - - Sofiedal Äldreboende Simmersröd, Ljungskile Ombyggnadsskiss Hus 1 Plan 1 och 2 skala A3 = 1: ~~~~

14 t YIIO J l l, ' t l ' J/---'> - '""' ~1 ~ ~ -- :ffi IUZ1I IUZ1I! '... Plan 2 Plan 1 Sofiedal Äldreboende Simmersröd, Ljungskile Ombyggnadsskiss Hus 1 Plan 1 och 2 bef utseende skala A3 = 1:

15 l ] ~1 l !:~:- l.d. : ~. l ~ l l 1 ~ -- T l. l l l l l l l l l :. =t l T v----h ;... l l ' l 1 r '--- i --==i,, r, J -- h--'-t--r--' _, -~--==--= +=~-~ +_L j_- -'Y--- l rr- l! l. : l. l.,, l ~= +- Plan 3 - -= ~ l=±r_... _ l l,. 31 ~ Plan 0 ' -~~ y ~ J ~ ~ - - r Sofiedal Äldreboende Simmersröd, Ljungskile Ombyggnadsskiss Hus 1 Plan 0 och 3 bef utseende skala A3 = 1: ~~~~

16 Sofiedal Äldreboende Simmersröd, Ljungskile Ombyggnadsskiss Hus 1 Foton bef utseende

17 Protokoll Socialnämndens arbetsutskott SN Dnr 2014/00162 Införande av ÄBIC i Uddevalla kommun Sammanfattning Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen, inom ramen för satsningen kring vård och omsorg för de mest sjuka äldre, arbetat fram en arbetsmodell kallad Äldres behov i centrum, ÄBIC, som gäller biståndshandläggning och dokumentation inom äldreomsorgen. Modellen syftar till att skapa ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt där det internationella fackspråket ICF ingår som grund. Socialtjänstens biståndsavdelning har under våren 2014 påbörjat utbildning av processledare som ska implementera arbetsmodellen för handläggning av ärenden inom äldreomsorgen. I samband med införandet av ÄBIC finns möjlighet för kommuner att ansöka om ett prestationsbaserat statsbidrag. Kraven för ansökan är påbörjad utbildning för processledare i arbetsmodellen samt att ansvarig nämnd fattat beslut om införandet av ÄBIC som arbetsmodell. Då biståndsavdelningen uppfyller socialstyrelsens krav gällande påbörjad utbildning, bedömer förvaltningen det relevant att ansöka om statsbidraget, efter att socialnämnden fattat beslut om arbetsmodellens införande. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialstyrelsens publikation Äldres behov i centrum ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. Socialstyrelsens anvisningar till ansökan Socialstyrelsens ansökningsblankett Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att under 2015 införa arbetsmodellen ÄBIC i Uddevalla kommun, samt att ge socialtjänstens biståndsavdelning i uppdrag att ansvara för införandet. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

18 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (3) Dnr SN 2014/00162 Handläggare Avdelningschef Anders Fischer Telefon anders. Införande av ÄBIC i Uddevalla kommun Sammanfattning Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen, inom ramen får satsningen kring vård och omsorg får de mest sjuka äldre, arbetat fram en arbetsmodell kallad ''Äldres behov i centrum" ÄBIC, som gäller biståndshandläggning och dokumentation inom äldreomsorgen. Modellen syftar till att skapa ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt där det internationella fackspråket ICF ingår som grund. Biståndsavdelningen har under våren 2014 påbörjat utbildning av processledare som skall implementera arbetsmodellen får handläggning av ärenden inom äldreomsorgen. I samband med införandet av ÄBIC finns möjlighet får kommuner att ansöka om ett prestationsbaserat statsbidrag. Kraven får ansökan är påbörjad utbildning får processledare i arbetsmodellen samt att ansvarig nämnd fattat beslut om införandet av ÄBIC som arbetsmodell Då biståndsavdelningen uppfyller socialstyrelsens krav gällande påbörjad utbildning, bedömer vi det relevant att ansöka om statsbidraget, efter att socialnämnden fattat beslut om arbetsmodellens införande. Beslutsunderlag Socialstyrelsens folder Äldres behov i centrum - ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Socialstyrelsens information om prestationsersättning får införande av Äldres behov i centrum Socialstyrelsens ansökningsblankett Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att under 2015 införa arbetsmodellen ÄBIC (Äldres behov i centrum) i Uddevalla kommun, samt att ge socialtjänstens biståndsavdelning i uppdrag att ansvara får införandet. Ärendebeskrivning Socialstyrelsen har på uppdrag från regeringen, inom ramen får satsningen kring vård och omsorg får de mest sjuka äldre, arbetat fram en arbetsmodell kallad ÄBIC, får biståndshandläggning och dokumentation inom äldreomsorgen. Modellen utgår ifrån regelverket i ''Socialstyrelsens handbok får handläggning och dokumentation inom

19 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (3) Dnr SN 2014/00162 socialtjänsten", foreskrifter och allmänna råd SOSFS 2006:5 "Handläggning och dokumentation", SOSFS 2011:9 "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete" samt SOSFS 2012:3 ''Värdegrunden for socialtjänstens omsorg om äldre''. Införande av arbetsmodellen ÄBIC Biståndsavdelningen har utsett två processledare som under våren 2014 påbörjat utbildning for att tillägna sig kunskap om arbetsmodellen genom Socialstyrelsens forsorg. Under hösten 2014 fortsätter denna utbildning. Processledamas roll är att leda inforandet av ÄBIC på Biståndsavdelningen. Genom interutbildning kommer därefter alla biståndshandläggare som handlägger äldrefrågor att tillägna sig arbetsmodellen. Målsättningen är att från och med hösten 2015 utreda alla ansökningar om biståndsinsatser enligt 4 kap l Socialtjänstlagen inom äldreomsorgen enligt ÄBIC. Därefter startar implementering av utfåramas dokumentation (genomforandeplaner) i enlighet med modellen. Inför detta krävs utbildning av enhetschefer och medarbetare såväl for den äldreomsorg som bedrivs i egen regi som for externa utforare. Modellen bidrar till: Ökad rättssäkerhet Tydligare beskrivning av enskildes behov Transparens i handläggningsprocessen Organisering och resursplanering utifrån behov Användning av internationellt fackspråk inom äldreomsorgen Informationsöverforing och underlag for planering av genomforande av beslutade insatser Tydligare underlag för uppföljning på individ och verksamhetsnivå Utveckling av nationell statistik Utveckling av evidensbaserad praktik Ansökan om prestationsersättning Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2014 fördela 70 miljoner till kommuner som har utbildat processledare ochforeden l oktober 2014 beslutat att införa ÄBIC i kommunen. Syftet med det prestationsbaserade statsbidraget är att stödja kommuner som introducerar införandet av ÄBIC. Beslutet att infora ÄBIC i kommunen är ett kriterium for att ra ta del av bidraget. Beslutet ska fattas av ansvarig nämnd. Kommunens utsedda processledare ska ha slutfört socialstyrelsens utbildning senast statsbidraget kan beviljas för högst två processledare per kommun. statsbidragets storlek kan, beroende på antal sökande kommuner, uppgå till mellan tkr per kommun. Ansökan ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast

20 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (3) Dnr SN 2014/00162 Det är socialtjänstens bedömning att arbetsmodellen ÄBIC kommer att bidra till en ökad behovsinriktad och strukturerad handläggningsprocess. Fokus kommer att läggas på de behov som den enskilde själv anger att kommunens bistånd forväntas möta. Verksamhetemas resursplanering kommer att underlättas. Vi ser också att ÄBIC bidrar till en ökad rättssäkerhet och insyn for den enskilde. Genom att biståndsavdelningen har påbö:rjat avsedd utbildning av två processledare och startat planeringen for implementering av ÄBIC, uppfylls kraven for ansökan om det prestationsbaserade statsbidraget. Anders Fischer A v delningschef Expediera till Biståndsavdelningen Hemvårdsavdelningen J an-erik Samuelsson A v delningen for särskilda boenden Eva Andersson Controller Håkan Strömberg

21 Äldres behov i centrum ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Foto Matton

22 Äldres behov i centrum Äldres behov i centrum, ÄBIC är en modell som utvecklats för att skapa förutsättningar för strukturerad vård och omsorgsdokumentation. Den information som dokumenteras om individen är därför beskriven med ett gemensamt språk. Det gemen- hinder och hälsa, ICF. En sådan dokumentation kan lättare återanvändas med bibehållen innebörd vilket minskar risk för missförstånd och dubbeldokumentation. ÄBIC utgår från regelverket för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten och omfattar både handläggare och utförare inom äldreomsorgen. Äldres behov i centrum bidrar till: Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Gemensamt språk och strukturerad dokumentation Bättre underlag för planering och uppföljning Vad innebär det att arbeta behovsinriktat? Ett behovsinriktat arbetssätt börjar med att ta reda på; vad vill den äldre uppnå, vad är viktigt, stödjande eller hindrande i det dagliga livet. Först därefter presenteras förslag fram andra behov som den äldre har. Ett exempel: Maja säger att hon har problem med matinköp. En insatsstyrd handläggare ger snabbt Maja förslag om hjälp med matdistribution. Med ett behovsinriktat arbetssätt ger handläggaren Maja möjlighet att beskriva både vad som är viktigt, vad Maja vill uppnå (mål) men också vad som är svårt i samband med att handla mat. Är det att planera en inköpslista? Ta sig till och från affären? Hantera pengar? Lyfta och bära? Tillaga maten? Genom att ta reda på vilka behov och mål som behöver tillgodoses kan tjänsten anpassas till just Majas behov. Det kan i detta fall vara så att Maja behöver hjälp att planera sina inköp en gång i veckan samt ansöka om färdtjänst för att komma till affären. Matlagning klarar Maja av och vill utföra så länge det fungerar. Vad innebär det att arbeta på ett systematiskt sätt? I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ställs bland annat krav på att processer och rutiner är Den beskrivna arbetsprocessen i ÄBIC och strukturerad dokumentation utifrån ICF kan ingå och utgöra en del i det systematiska kvalitetsarbetet för såväl handläggare som utförare av äldreomsorg i syfte att stärka den äldres rättssäkerhet och insyn. Vad innebär det att dokumentera på ett strukturerat sätt? En strukturerad dokumentation innebär att där det är möjligt används det gemensamma språket tillsammans med fasta svarsalternativ. En sådan dokumentation ger underlag för att följa utvecklingen för en individ över tid men också för att göra sammanställning av resultat för grupper av individer och för verksamheten i stort.

23 ICF ett språk och en struktur för att beskriva hälsa ICF är dels en modell som gör det möjligt att beskriva en persons sammantagna häl- ska: erbjuda ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd och förbättra kommunikationen mellan olika professioner möjliggöra jämförelser av data mellan till exempel kommuner, olika delar av verksamheter ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd erbjuda ett systematiskt kodschema för användning i it-system ÄBIC och evidensbaserad praktik Målet för evidensbaserad praktik är att hjälpen ska vara av god kvalitet. För att kunna ta reda på om det lyckats, behövs både systematiskt arbetssätt och användning av gemensamt språk. Det innebär upprepade uppföljningar och insamling av uppgifter om hur det har gått för alla som fått en viss insats, oavsett om insatsen är vetenskapligt utvärderad eller inte. Den insamlade informationen kan sedan sammanställas på gruppnivå och användas som underlag vid utvärdering och utveckling av äldreomsorgen. Stöd för dem som vill införa modellen Att införa ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med användning av ICF för strukturerad dokumentation är ett långsiktigt förändringsarbete. Det förutsätter beslut från ledningen, lokalt stöd i form av t.ex. utbildning, handledning och kontinuerlig uppföljning. Det behövs vidareutveckling av de verksamhetssystem för individbaserad dokumentation som används inom äldreomsorgen. En framgångsfaktor är uthållighet eftersom det i allmänhet tar 2 4 år innan ett nytt arbetssätt är så väl inarbetat att det blivit en självklar del av den ordinarie verksamheten. utbildning i två steg för de personer som kommunen valt ut som processledare för införandet av ÄBIC. Efter utbildningen känner deltagarna till arbetssättet och hur ICF kan användas för att strukturerat dokumentera äldres behov i den dagliga livsföringen, oavsett boendeform. Röster om Äldres behov i centrum Så många steg i arbetsprocessen tänkte vi först, men sedan har vi insett att stegen tydliggör det vi gör. Det är mer tidskrävande att dokumentera på ett strukturerat sätt i början när man inte är så van. Samtidigt hjälper det oss att fokusera på det som är viktigt. ICF-språket är inte helt naturligt så det kändes lite konstigt i början, men man vänjer sig. Man förstår ju att det innebär fördelar att ha ett gemensamt språk.

24 Läs mer och kontaktuppgifter Läs mer om ÄBIC, beställ vägledningen och anmälan till processledarutbildning: Om du har frågor, synpunkter eller funderingar om modellen eller utbildningarna, skicka dem till: Äldres behov i centrum ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt (artnr ) kan beställas från Socialstyrelsens publikationsservice. E-post: Fax: Publikationen kan även laddas ner från

25 Anvisningar till ansökan Dnr /2014 1(3) Regler och behörighet Enheten för statsbidrag Tiina Höglander Information om prestationsersättning för att införa ÄBIC i kommunerna Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2014 fördela 70 miljoner till kommuner som har utbildat processledare och före den 1 oktober 2014 fattat beslut om att införa det behovsinriktade och systematiska arbetssättet Äldres behov i centrum (ÄBIC) i kommunen. Parallellt med detta har Socialstyrelsen ett uppdrag att erbjuda utbildning till lokala processledare och ta fram stödmaterial och vägledning. Dessutom ska Socialstyrelsen i samverkan med SKL, Famna och Vårdföretagarna göra en plan för förvaltning, fortsatt utveckling och genomförandestöd, inklusive regionalt stöd till lokala processledare att gälla för ÄBIC från 2015 och framåt. Bakgrund Regeringen har inom ramen för satsningen på att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre gett Socialstyrelsen flera uppdrag de senaste åren. År 2013 introducerades arbetssättet ÄBIC som innebär strukturerad dokumentation av äldre personers behov med användning av Internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Under 2014 ska Socialstyrelsen fortsätta att introducera och stödja införandet av ÄBIC genom att erbjuda utbildning till processledare i kommunerna. Syfte Syftet med det prestationsbaserade statsbidraget är att stödja kommuner som introducerar införandet av ÄBIC inom äldreomsorgen. Villkor och kriterier Socialstyrelsen ska efter ansökan fördela 70 miljoner kronor i prestationsersättning till kommuner som har utbildat processledare och före den 1 oktober 2014 beslutat att införa ÄBIC i kommunen. Statsbidraget betalas ut retroaktivt till de kommuner (stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö) som uppfyller prestationskraven. Beslutet om att införa ÄBIC i kommunen är ett inkluderingskriterium. Av ansökan om statsbidrag ska SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax

26 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2014 2(3) det framgå att beslutet har behandlats av ansvarig nämnd eller annan i enlighet med beslutad delegationsordning. Utbildningen som avses är den ÄBIC-utbildning som Socialstyrelsen har tillhandahållit sedan Den vänder sig till av kommunen utsedda lokala processledare och omfattar två steg, totalt fyra dagar. Till kvalifikationskraven hör att processledaren har påbörjat och slutfört utbildningen under 2013 eller 2014 dock senast den 21 november Statsbidraget kan beviljas för högst två processledare per kommun (stadsdel i Stockholm, Göteborg och Malmö). Hypotetiskt kan det bli aktuellt med 319 mottagare av statsbidraget (290 kommuner, 14 stadsdelar i Stockholm, 10 stadsdelar i Göteborg och 5 stadsdelar i Malmö). Statsbidraget fördelas i två storlekar: ett lägre belopp för en färdigutbildad processledare och ett högre belopp för två (eller fler) färdigutbildade processledare. Avsikten är att fördela de 70 miljoner kronorna bland samtliga kvalificerade sökande. Hur stora potterna blir beror på fördelningen mellan eventuella icke-sökande och sökande som utbildat en respektive två processledare. Två räkneexempel ges för att indikera vilka volymer det kan röra sig om: Räkneexempel 1: Om 319 kommuner och stadsdelar som uppfyller prestationskraven har färdigutbildat två (eller fler) processledare kan kronor fördelas per sökande. Räkneexempel 2: Om 250 kommuner och stadsdelar uppfyller prestationskraven, varav 100 har utbildat en processledare och 150 har utbildat två (eller fler) processledare kan respektive kronor fördelas per sökande. Ansökan För att underlätta ansökan har Socialstyrelsen tagit fram ett formulär för de uppgifter som efterfrågas. Beslutet om att införa ÄBIC i kommunen ska bifogas ansökan. Ansökan ska ha kommit in i original, undertecknad och märkt med Socialstyrelsens diarienummer senast den 24 oktober 2014 till Socialstyrelsen, Stockholm alt. besöksadress Rålambsvägen 3 i Stockholm. Dessutom ska en skannad kopia av originalet skickas per e-post till Efter sista ansökningsdag kan Socialstyrelsen begära kompletteringar med kort varsel. Beslut om fördelning meddelas preliminärt i vecka 51. Skickas med post till: Socialstyrelsen Stockholm Skickas med e-post till:

27 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2014 3(3) Information Besök Socialstyrelsens webbsida om ÄBIC regelbundet för uppdateringar om statsbidraget. Frågor om prestationsersättning kan ställas till utredaren Tiina Höglander, telefon , e-postadress Frågor om Socialstyrelsens vägledning och utbilning kan ställas till utredaren Ann-Kristin Granberg telefon , e-postadress Läs mer Information om ÄBIC-utbildning kan läsas på Socialstyrelsens webbplats.

28 Dnr /2014 Ansökan om prestationsersättning för att införa ÄBIC i kommunen Så här använder du den elektroniska blanketten 1. Spara blanketten i din dator. Döp den exempelvis till kommunens namn. 2. Fyll i de gråmarkerade fälten. Du kan klicka dig fram till nästa fält med musen eller med tabtangenten. Använd inte semikolon eller returtangenten (enter) när du skriver in text, och skriv krontal med siffror. 3. Spara blanketten igen när du har fyllt i den. 4. Skriv ut blanketten underteckna och posta den till: Socialstyrelsen, Stockholm. Ansökan ska även skickas med e-post till 5. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 24 oktober Sökande kommun/stadsdel: Utdelningsadress: Postnummer: Postort: Kontaktperson: Befattning: E-postadress till kontaktperson: Telefon till kontaktperson: Bidraget utbetalas till (välj ett av två alternativ) Plusgiro nr: Bankgiro nr: Utbetalningen märks (max 10 tecken) 1

29 Dnr /2014 A. Beslut om att införa ÄBIC Har kommunen/stadsdelen tagit beslut om att införa ÄBIC? Ja Nej Om ja, bifoga kopia av justerat protokoll eller motsvarande där datumet för beslut framgår. B. Antal processledare som utbildats Ange antal processledare som har genomfört Socialstyrelsens ÄBIC-utbildning under 2013 eller 2014 dock senast den 21 november Statsbidraget kan beviljas för max två processledare per kommun/stadsdel. Antal utbildade processledare Behörig företrädare för sökande kommun intygar härmed att uppgifterna som lämnas i denna ansökan är riktiga och att frågan har behandlats av ansvarig nämnd eller annan i enlighet med delegationsordning. Ort och datum Underskrift Befattning Namnförtydligande 2

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 18 september 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 25 september år 2014 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola

Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola 1. Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen

Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen Sedan 2008 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att utveckla en modell för att beskriva behov och insatser inom äldreomsorgen (SoL). Resultatet

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S)

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S) 2013-05-06 Dnr 10.1-7685/2013 1(8) Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15

Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15 Individ- och myndighetsnämnden 2014-09-18 1/14 Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15 Lokal: Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Maria Forsberg (S) ordförande

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007 1 (4) PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007 Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Allmän förskola SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2 (4) Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Allmän

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30

Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande, ej 29 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 29 Gunilla Ekblad

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Äldres behov i centrum ÄBIC

Äldres behov i centrum ÄBIC RPG-distrikt Småland-Öland Nätverket KPR lyssnar på oss! Äldres behov i centrum ÄBIC Med hjälp av olika dokument har jag sökt sammanställa uppgifter om modellen Äldres behov i centrum - ÄBIC. Modellen

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148. Övertagen av socialnämnden 2012-09-01.

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014 Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL Den 24 februari 2014 Vad innebär SoL? Socialtjänstlag (2001:453) Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9)

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9) Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9) Information om behandling av personuppgifter För att underlätta hanteringen av de uppgifter du fyllt i önskar vi databehandla

Läs mer