Kallelse Föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista 2014-08-13"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista 1(2) Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl onsdagen den 20 augusti 2014 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Charlotte Larsson Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera: Ulf Fagerberg alternativt Jan-Olof Andersson Beräknad tid: onsdagen den 27 augusti 2014, kl Ansökan från Charlotte Berg om serveringstillstånd vid Café Flora, Ljungskile Dnr SN 2014/00184 (Handlingar återfinns under sekretessdelen) 3. Ansökan från Alex Gastronomi AB om serveringstillstånd vid Riverside Dnr SN 2014/00185 (Handlingar återfinns under sekretessdelen) 4. Ombyggnation av Sofiedals äldreboende Dnr SN 2014/ Införande av ÄBIC i Uddevalla kommun Dnr SN 2014/ Beslut om korttidstillsyn för skolungdom enligt 9 7 LSS Dnr SN 2014/ Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden Dnr SN 2014/ Remiss - Vårdsamverkan barn och Unga Dnr SN 2014/00090 Torbjörn Hernius Torbjörn Hernius Eva Andersson Victoria Call Anders Fischer Anders Fischer Christer Fransson Maria Kullander 9. Omvårdnadslyftet 2014 Dnr SN 2013/ Information om boendeplatser för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr SN 2014/00173 Ralja Angelis

2 Kallelse Föredragningslista 2(2) Föredragningslista 11. Mötesplats centrum Dnr SN 2014/00174 Föredragande Said Osman 12. Socialnämndens månadsmått 2014 Dnr SN 2014/00110 (Handlingar kommer senare) 13. Anmälan av beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation Dnr SN 2014/ Anmälan av inkomna skrivelser m.m. Dnr SN 2014/ Information från förvaltningen Bo Lundgren 16. Socialnämndens ärendebalanslista Dnr SN 2014/ Ev. övriga frågor INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare.

3 1 (1) Socialnämndens ledamöter och ersättare Ledamöter Fredrik Södersten (M) Camilla Josefsson (M) Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Elving Andersson (C), ordförande Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande Lars-Erik Ljungberg (S) Jan-Olof Andersson (S) Nora Åkare (S) Abshir Macow (S) Karin Molander (MP) Ulf Fagerberg (UP) Ersättare Ewa Tillander (C) Gerd Andersson (FP) David Sahlsten (KD) Linnéa Ellström (S) Lidija Beljic (S) Lars-Olof Laxrot (V) Sven Hassler (MP) /FMS

4 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 1(2) Dnr SN 2014/00184 Handläggare Alkoholhandläggare Torbjörn Hernius Telefon Ansökan från Charlotte Berg avseende serveringstillstånd vid Café Flora, Ljungskile Sammanfattning Ansökan avser nytt serveringstillstånd vid Café Flora och omfattar spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker. Tillstånd söks året runt för servering till allmänheten med serveringstider mellan klockan och (alla dagar). Ansökan avser även uteservering samt stadigvarande tillstånd att bedriva cateringsverksamhet till slutna sällskap. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tillståndsenhetens utredning Ansökan samt ritning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att enligt ansökan bevilja Charlotte Berg serveringstillstånd jämlikt 8 kap. 2 alkohollagen, att året runt till allmänheten, vid Café Flora, servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker mellan klockan och alla dagar, att bevilja serveringstillstånd vid uteservering/altan med samma serveringsomfattning som ovan mellan klockan och att bevilja stadigvarande tillstånd för cateringsverksamhet till slutna sällskap samt att förklara denna paragraf för omedelbart justerad Torbjörn Hernius Alkoholhandläggare

5 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 2(2) Dnr SN 2014/00184 Expediera till

6 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 1(1) Dnr SN 2014/00185 Handläggare Alkoholhandläggare Torbjörn Hernius Telefon Ansökan från Alex Gastronomi AB avseende serveringstillstånd vid Riverside Sammanfattning Ansökan avser nytt serveringstillstånd vid Alex Gastronomi Riverside och omfattar spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker. Tillstånd söks för servering året runt till allmänheten med serveringstider mellan klockan och (alla dagar). Ansökan avser även uteservering samt stadigvarande tillstånd att bedriva cateringverksamhet till slutna sällskap. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tillståndsenhetens utredning Ansökan samt ritning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att enligt ansökan bevilja Alex Gastronomi AB serveringstillstånd jämlikt 8 kap. 2 alkohollagen, att året runt till allmänheten, vid Alex gastronomi Riverside, servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker mellan klockan och alla dagar, att bevilja serveringstillstånd vid uteservering/altan med samma serveringsomfattning som ovan mellan klockan och att bevilja stadigvarande tillstånd för cateringsverksamhet till slutna sällskap samt att förklara denna paragraf för omedelbart justerad. Torbjörn Hernius Alkoholhandläggare Expediera till

7 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 1(3) Dnr SN 2014/00137 Handläggare Utredare Victoria Call Telefon Ombyggnation av Sofiedals äldreboende Sammanfattning Sofiedals äldreboende består i dag av 45 servicelägenheter. Under en längre tid har det varit svårt för personer med stora behov av insatser att få sina omvårdnadsbehov tillgodosedda på bästa sätt beroende på boendets utformning. Funderingar har uppstått kring om det går att göra en ombyggnation i någon av huskropparna på ett eller flera våningsplan för att få till enheter i en mer gruppboende liknande boendeform. Där en enhet skulle kunna vara riktad till personer med demensproblematik och en enhet skulle kunna vara riktad mot personer med stora somatiska omvårdnadsbehov. Via fastighetsägaren HSB har arkitekt och konstruktör fått ett uppdrag att titta på om detta är möjligt. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med projektering av ombyggnation av Sofiedals äldreboende. att ge förvaltningen i uppdrag att i höstens detaljbudget ta hänsyn till kommande kostnadsökning till följd av ombyggnationen av Sofiedal. Ärendebeskrivning En utredning kring möjligheten att bygga om hus 3 på Sofiedals äldreboende har gjorts och denna utredning visar att ombyggnation av hus 3 inte kommer att fungera utifrån de krav som ställs samt att det kräver stora konstruktionslösningar som blir mycket kostsamt. En ny utredning har gjorts kring möjligheten att bygga om hus 1 på Sofiedals äldreboende. Ombyggnationen skulle innebära att hus 1 på båda våningsplanen får 20 bostäder på ca 35 kvm vardera istället för dagens 10 lägenheter på 65 kvm vardera. Varje våningsplan får kök, tv-rum och gemensamhetsutrymmen för hyresgästerna samt utrymme för personalrum?

8 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 2(3) Dnr SN 2014/00137 Bemanning Då ombyggnationen innebär att vi utökar boendeplatserna från 10 platser till 20 platser på de båda enheterna, måste bemanningen dag, kväll och natt utökas på de båda enheterna. Bemanning dag och kväll för de 10 utökade boendeplatserna med personaltäthet på 0.75% årsarbetare, motsvarar en ökning med 7.5 årsarbetare. Bemanningen på natten behöver utökas med ytterligare ett nattlag som motsvarar 6 tjänster med 0.62% tjänstgöringsgrad. Kostnader Ombyggnationen och utökningen av boendeplatser kommer att innebära en utökad kostnad. Ekonom Ingalill Wilske har gjort en kostnadsberäkning av personal och driftskostnader samt intäkter. Det vi i dagsläget inte vet är vad kostnaden för hyresökningen blir efter genomförd ombyggnation. Personalkostnader Personalökning 10 nya boendeplatser, årsarbetare Ökad personaltäthet på befintliga boendeplatser, ( ), 2.5 tjänster Utökning med 3.72 årsarbetare natt Summa ökade personalkostnader Driftskostnader Ökade kostnader för material mm till nya boendeplatser Ökade kostnader för mat 200 Ökad hyreskostnad till HSB till följd av? ombyggnaden Summa ökade driftskostnader 273 Intäkter från 10 nya boendeplatser Hyror 612 Matabonnemang och omsorgsavgifter 413 Summa ökade intäkter Nettokostnaden för förändringen av personaltäthet och utökningen med 10 platser exkl den kostnad ombyggnation medför

9 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 3(3) Dnr SN 2014/00137 Bo Lundgren Socialchef Victoria Call Utredare Expediera till

10 TECKEN FÖR KLAR ING ' ' \. \ ' \ \ \ \.., ~.... ' : l. ~ \ l \ \ \ \ \ ' \ l \ l \ l \ \ \, \ \ L.,.,._- - : :.".''.'..!..ill ~ ~ -- ~~- - ARBETSOMAAOESG~S 1 BEr IWOOIOJO ; 'IARKHoJD l BEr 110JOI(URVA 1 HO~UICU~YA 1 LAGI.l NJr l REGifVATTEIIBRU!IN l 1 DIKE t fy. TT l CH RAD IE l METER ~ IWITSTE~ ; KORYTA AstAL. T t KCAYTA BETCIIGPLA YTOR GAHGYTA BETCfiGPlATTOR - l 1 SIIIÖilsttr ~J~+~:~+; 3Sx3S U ggn l ng med genotng - Ående fogar - läng>11ggan ' 1 fri s v en rad 35x35 hen rltn, Ml0 : 04 ~ ISill= de 35x f~rtll<ld l " Se GR.I(SY1A Pl.ANT[RINGSYTA l TRI'.OOROP BEr TR.IID l BEr ngetatlon BIF BElT~ I l!gsstcx.pe BElY~IIIGSSTtUE PCl.lAAAR* T\JR FRIS;AEMDE TE~Q.I«JR STllDIIJR; BOLXDD!toO TU>EL l I;RMt\ TU~.PA _ TEG~I«J~R (i:oiiyta GRIJS GlHGYTA -'SFALT 1 _, ~- --' - l l l l l ~- ~ \.l. ~ Al, _... Sofiedal Äldreboende Simmersröd, Ljungskile Ombyggnadsskiss Hus 1 Situationsplan skala A3 = 1: CO\ITEKJQ\J. kter d AB ~k:ton..txlm~2626!1d

11 ll. ~. ~. t{. 1o 8 6 Plan 2 - ca 600 m² 10 lgh ca 33 m² fdq~ {Q... ALL~uM) lt. H.,, e 1 6 Plan 1 - ca 600 m² 9 lgh ca 33 m², 1 lgh ca 38 m² f:z.oo 51(1\L.STOtK llllltlllfl o l t ~ ~ ~ 10 ~ l -~A )f"' ~~ ~ ~ - - " Sofiedal Äldreboende Simmersröd, Ljungskile Ombyggnadsskiss Hus 1 Plan 1 och 2 skala A3 = 1: ~~~~

12 L 'ido...-_~_ ---..J- l!t tm1 l ~ \:l J _t, ~ A.L.t s~a.rta~. l. l... l l - l l. o '. '. Sofiedal Äldreboende Simmersröd, Ljungskile Ombyggnadsskiss Hus 1 Plan Lägenhet skala A3 = 1:

13 . -+-;:::l TAKLifT LAKT - Sf~ll-Uel.eR -LtJFT - VÄ~J'\~ -V"~ (~UM AT RUM - t= r- -, TA.KI.\Ff NV~ AVt.O~~ t)fw, ' NOe~ pt._ F~O... l - t ' o t... ~... ~ )T ~J ' r ~ ~ - - Sofiedal Äldreboende Simmersröd, Ljungskile Ombyggnadsskiss Hus 1 Plan 1 och 2 skala A3 = 1: ~~~~

14 t YIIO J l l, ' t l ' J/---'> - '""' ~1 ~ ~ -- :ffi IUZ1I IUZ1I! '... Plan 2 Plan 1 Sofiedal Äldreboende Simmersröd, Ljungskile Ombyggnadsskiss Hus 1 Plan 1 och 2 bef utseende skala A3 = 1:

15 l ] ~1 l !:~:- l.d. : ~. l ~ l l 1 ~ -- T l. l l l l l l l l l :. =t l T v----h ;... l l ' l 1 r '--- i --==i,, r, J -- h--'-t--r--' _, -~--==--= +=~-~ +_L j_- -'Y--- l rr- l! l. : l. l.,, l ~= +- Plan 3 - -= ~ l=±r_... _ l l,. 31 ~ Plan 0 ' -~~ y ~ J ~ ~ - - r Sofiedal Äldreboende Simmersröd, Ljungskile Ombyggnadsskiss Hus 1 Plan 0 och 3 bef utseende skala A3 = 1: ~~~~

16 Sofiedal Äldreboende Simmersröd, Ljungskile Ombyggnadsskiss Hus 1 Foton bef utseende

17 Protokoll Socialnämndens arbetsutskott SN Dnr 2014/00162 Införande av ÄBIC i Uddevalla kommun Sammanfattning Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen, inom ramen för satsningen kring vård och omsorg för de mest sjuka äldre, arbetat fram en arbetsmodell kallad Äldres behov i centrum, ÄBIC, som gäller biståndshandläggning och dokumentation inom äldreomsorgen. Modellen syftar till att skapa ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt där det internationella fackspråket ICF ingår som grund. Socialtjänstens biståndsavdelning har under våren 2014 påbörjat utbildning av processledare som ska implementera arbetsmodellen för handläggning av ärenden inom äldreomsorgen. I samband med införandet av ÄBIC finns möjlighet för kommuner att ansöka om ett prestationsbaserat statsbidrag. Kraven för ansökan är påbörjad utbildning för processledare i arbetsmodellen samt att ansvarig nämnd fattat beslut om införandet av ÄBIC som arbetsmodell. Då biståndsavdelningen uppfyller socialstyrelsens krav gällande påbörjad utbildning, bedömer förvaltningen det relevant att ansöka om statsbidraget, efter att socialnämnden fattat beslut om arbetsmodellens införande. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialstyrelsens publikation Äldres behov i centrum ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. Socialstyrelsens anvisningar till ansökan Socialstyrelsens ansökningsblankett Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att under 2015 införa arbetsmodellen ÄBIC i Uddevalla kommun, samt att ge socialtjänstens biståndsavdelning i uppdrag att ansvara för införandet. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

18 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (3) Dnr SN 2014/00162 Handläggare Avdelningschef Anders Fischer Telefon anders. Införande av ÄBIC i Uddevalla kommun Sammanfattning Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen, inom ramen får satsningen kring vård och omsorg får de mest sjuka äldre, arbetat fram en arbetsmodell kallad ''Äldres behov i centrum" ÄBIC, som gäller biståndshandläggning och dokumentation inom äldreomsorgen. Modellen syftar till att skapa ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt där det internationella fackspråket ICF ingår som grund. Biståndsavdelningen har under våren 2014 påbörjat utbildning av processledare som skall implementera arbetsmodellen får handläggning av ärenden inom äldreomsorgen. I samband med införandet av ÄBIC finns möjlighet får kommuner att ansöka om ett prestationsbaserat statsbidrag. Kraven får ansökan är påbörjad utbildning får processledare i arbetsmodellen samt att ansvarig nämnd fattat beslut om införandet av ÄBIC som arbetsmodell Då biståndsavdelningen uppfyller socialstyrelsens krav gällande påbörjad utbildning, bedömer vi det relevant att ansöka om statsbidraget, efter att socialnämnden fattat beslut om arbetsmodellens införande. Beslutsunderlag Socialstyrelsens folder Äldres behov i centrum - ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Socialstyrelsens information om prestationsersättning får införande av Äldres behov i centrum Socialstyrelsens ansökningsblankett Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att under 2015 införa arbetsmodellen ÄBIC (Äldres behov i centrum) i Uddevalla kommun, samt att ge socialtjänstens biståndsavdelning i uppdrag att ansvara får införandet. Ärendebeskrivning Socialstyrelsen har på uppdrag från regeringen, inom ramen får satsningen kring vård och omsorg får de mest sjuka äldre, arbetat fram en arbetsmodell kallad ÄBIC, får biståndshandläggning och dokumentation inom äldreomsorgen. Modellen utgår ifrån regelverket i ''Socialstyrelsens handbok får handläggning och dokumentation inom

19 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (3) Dnr SN 2014/00162 socialtjänsten", foreskrifter och allmänna råd SOSFS 2006:5 "Handläggning och dokumentation", SOSFS 2011:9 "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete" samt SOSFS 2012:3 ''Värdegrunden for socialtjänstens omsorg om äldre''. Införande av arbetsmodellen ÄBIC Biståndsavdelningen har utsett två processledare som under våren 2014 påbörjat utbildning for att tillägna sig kunskap om arbetsmodellen genom Socialstyrelsens forsorg. Under hösten 2014 fortsätter denna utbildning. Processledamas roll är att leda inforandet av ÄBIC på Biståndsavdelningen. Genom interutbildning kommer därefter alla biståndshandläggare som handlägger äldrefrågor att tillägna sig arbetsmodellen. Målsättningen är att från och med hösten 2015 utreda alla ansökningar om biståndsinsatser enligt 4 kap l Socialtjänstlagen inom äldreomsorgen enligt ÄBIC. Därefter startar implementering av utfåramas dokumentation (genomforandeplaner) i enlighet med modellen. Inför detta krävs utbildning av enhetschefer och medarbetare såväl for den äldreomsorg som bedrivs i egen regi som for externa utforare. Modellen bidrar till: Ökad rättssäkerhet Tydligare beskrivning av enskildes behov Transparens i handläggningsprocessen Organisering och resursplanering utifrån behov Användning av internationellt fackspråk inom äldreomsorgen Informationsöverforing och underlag for planering av genomforande av beslutade insatser Tydligare underlag för uppföljning på individ och verksamhetsnivå Utveckling av nationell statistik Utveckling av evidensbaserad praktik Ansökan om prestationsersättning Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2014 fördela 70 miljoner till kommuner som har utbildat processledare ochforeden l oktober 2014 beslutat att införa ÄBIC i kommunen. Syftet med det prestationsbaserade statsbidraget är att stödja kommuner som introducerar införandet av ÄBIC. Beslutet att infora ÄBIC i kommunen är ett kriterium for att ra ta del av bidraget. Beslutet ska fattas av ansvarig nämnd. Kommunens utsedda processledare ska ha slutfört socialstyrelsens utbildning senast statsbidraget kan beviljas för högst två processledare per kommun. statsbidragets storlek kan, beroende på antal sökande kommuner, uppgå till mellan tkr per kommun. Ansökan ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast

20 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (3) Dnr SN 2014/00162 Det är socialtjänstens bedömning att arbetsmodellen ÄBIC kommer att bidra till en ökad behovsinriktad och strukturerad handläggningsprocess. Fokus kommer att läggas på de behov som den enskilde själv anger att kommunens bistånd forväntas möta. Verksamhetemas resursplanering kommer att underlättas. Vi ser också att ÄBIC bidrar till en ökad rättssäkerhet och insyn for den enskilde. Genom att biståndsavdelningen har påbö:rjat avsedd utbildning av två processledare och startat planeringen for implementering av ÄBIC, uppfylls kraven for ansökan om det prestationsbaserade statsbidraget. Anders Fischer A v delningschef Expediera till Biståndsavdelningen Hemvårdsavdelningen J an-erik Samuelsson A v delningen for särskilda boenden Eva Andersson Controller Håkan Strömberg

21 Äldres behov i centrum ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Foto Matton

22 Äldres behov i centrum Äldres behov i centrum, ÄBIC är en modell som utvecklats för att skapa förutsättningar för strukturerad vård och omsorgsdokumentation. Den information som dokumenteras om individen är därför beskriven med ett gemensamt språk. Det gemen- hinder och hälsa, ICF. En sådan dokumentation kan lättare återanvändas med bibehållen innebörd vilket minskar risk för missförstånd och dubbeldokumentation. ÄBIC utgår från regelverket för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten och omfattar både handläggare och utförare inom äldreomsorgen. Äldres behov i centrum bidrar till: Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Gemensamt språk och strukturerad dokumentation Bättre underlag för planering och uppföljning Vad innebär det att arbeta behovsinriktat? Ett behovsinriktat arbetssätt börjar med att ta reda på; vad vill den äldre uppnå, vad är viktigt, stödjande eller hindrande i det dagliga livet. Först därefter presenteras förslag fram andra behov som den äldre har. Ett exempel: Maja säger att hon har problem med matinköp. En insatsstyrd handläggare ger snabbt Maja förslag om hjälp med matdistribution. Med ett behovsinriktat arbetssätt ger handläggaren Maja möjlighet att beskriva både vad som är viktigt, vad Maja vill uppnå (mål) men också vad som är svårt i samband med att handla mat. Är det att planera en inköpslista? Ta sig till och från affären? Hantera pengar? Lyfta och bära? Tillaga maten? Genom att ta reda på vilka behov och mål som behöver tillgodoses kan tjänsten anpassas till just Majas behov. Det kan i detta fall vara så att Maja behöver hjälp att planera sina inköp en gång i veckan samt ansöka om färdtjänst för att komma till affären. Matlagning klarar Maja av och vill utföra så länge det fungerar. Vad innebär det att arbeta på ett systematiskt sätt? I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ställs bland annat krav på att processer och rutiner är Den beskrivna arbetsprocessen i ÄBIC och strukturerad dokumentation utifrån ICF kan ingå och utgöra en del i det systematiska kvalitetsarbetet för såväl handläggare som utförare av äldreomsorg i syfte att stärka den äldres rättssäkerhet och insyn. Vad innebär det att dokumentera på ett strukturerat sätt? En strukturerad dokumentation innebär att där det är möjligt används det gemensamma språket tillsammans med fasta svarsalternativ. En sådan dokumentation ger underlag för att följa utvecklingen för en individ över tid men också för att göra sammanställning av resultat för grupper av individer och för verksamheten i stort.

23 ICF ett språk och en struktur för att beskriva hälsa ICF är dels en modell som gör det möjligt att beskriva en persons sammantagna häl- ska: erbjuda ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd och förbättra kommunikationen mellan olika professioner möjliggöra jämförelser av data mellan till exempel kommuner, olika delar av verksamheter ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd erbjuda ett systematiskt kodschema för användning i it-system ÄBIC och evidensbaserad praktik Målet för evidensbaserad praktik är att hjälpen ska vara av god kvalitet. För att kunna ta reda på om det lyckats, behövs både systematiskt arbetssätt och användning av gemensamt språk. Det innebär upprepade uppföljningar och insamling av uppgifter om hur det har gått för alla som fått en viss insats, oavsett om insatsen är vetenskapligt utvärderad eller inte. Den insamlade informationen kan sedan sammanställas på gruppnivå och användas som underlag vid utvärdering och utveckling av äldreomsorgen. Stöd för dem som vill införa modellen Att införa ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med användning av ICF för strukturerad dokumentation är ett långsiktigt förändringsarbete. Det förutsätter beslut från ledningen, lokalt stöd i form av t.ex. utbildning, handledning och kontinuerlig uppföljning. Det behövs vidareutveckling av de verksamhetssystem för individbaserad dokumentation som används inom äldreomsorgen. En framgångsfaktor är uthållighet eftersom det i allmänhet tar 2 4 år innan ett nytt arbetssätt är så väl inarbetat att det blivit en självklar del av den ordinarie verksamheten. utbildning i två steg för de personer som kommunen valt ut som processledare för införandet av ÄBIC. Efter utbildningen känner deltagarna till arbetssättet och hur ICF kan användas för att strukturerat dokumentera äldres behov i den dagliga livsföringen, oavsett boendeform. Röster om Äldres behov i centrum Så många steg i arbetsprocessen tänkte vi först, men sedan har vi insett att stegen tydliggör det vi gör. Det är mer tidskrävande att dokumentera på ett strukturerat sätt i början när man inte är så van. Samtidigt hjälper det oss att fokusera på det som är viktigt. ICF-språket är inte helt naturligt så det kändes lite konstigt i början, men man vänjer sig. Man förstår ju att det innebär fördelar att ha ett gemensamt språk.

24 Läs mer och kontaktuppgifter Läs mer om ÄBIC, beställ vägledningen och anmälan till processledarutbildning: Om du har frågor, synpunkter eller funderingar om modellen eller utbildningarna, skicka dem till: Äldres behov i centrum ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt (artnr ) kan beställas från Socialstyrelsens publikationsservice. E-post: Fax: Publikationen kan även laddas ner från

25 Anvisningar till ansökan Dnr /2014 1(3) Regler och behörighet Enheten för statsbidrag Tiina Höglander Information om prestationsersättning för att införa ÄBIC i kommunerna Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2014 fördela 70 miljoner till kommuner som har utbildat processledare och före den 1 oktober 2014 fattat beslut om att införa det behovsinriktade och systematiska arbetssättet Äldres behov i centrum (ÄBIC) i kommunen. Parallellt med detta har Socialstyrelsen ett uppdrag att erbjuda utbildning till lokala processledare och ta fram stödmaterial och vägledning. Dessutom ska Socialstyrelsen i samverkan med SKL, Famna och Vårdföretagarna göra en plan för förvaltning, fortsatt utveckling och genomförandestöd, inklusive regionalt stöd till lokala processledare att gälla för ÄBIC från 2015 och framåt. Bakgrund Regeringen har inom ramen för satsningen på att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre gett Socialstyrelsen flera uppdrag de senaste åren. År 2013 introducerades arbetssättet ÄBIC som innebär strukturerad dokumentation av äldre personers behov med användning av Internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Under 2014 ska Socialstyrelsen fortsätta att introducera och stödja införandet av ÄBIC genom att erbjuda utbildning till processledare i kommunerna. Syfte Syftet med det prestationsbaserade statsbidraget är att stödja kommuner som introducerar införandet av ÄBIC inom äldreomsorgen. Villkor och kriterier Socialstyrelsen ska efter ansökan fördela 70 miljoner kronor i prestationsersättning till kommuner som har utbildat processledare och före den 1 oktober 2014 beslutat att införa ÄBIC i kommunen. Statsbidraget betalas ut retroaktivt till de kommuner (stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö) som uppfyller prestationskraven. Beslutet om att införa ÄBIC i kommunen är ett inkluderingskriterium. Av ansökan om statsbidrag ska SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax

26 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2014 2(3) det framgå att beslutet har behandlats av ansvarig nämnd eller annan i enlighet med beslutad delegationsordning. Utbildningen som avses är den ÄBIC-utbildning som Socialstyrelsen har tillhandahållit sedan Den vänder sig till av kommunen utsedda lokala processledare och omfattar två steg, totalt fyra dagar. Till kvalifikationskraven hör att processledaren har påbörjat och slutfört utbildningen under 2013 eller 2014 dock senast den 21 november Statsbidraget kan beviljas för högst två processledare per kommun (stadsdel i Stockholm, Göteborg och Malmö). Hypotetiskt kan det bli aktuellt med 319 mottagare av statsbidraget (290 kommuner, 14 stadsdelar i Stockholm, 10 stadsdelar i Göteborg och 5 stadsdelar i Malmö). Statsbidraget fördelas i två storlekar: ett lägre belopp för en färdigutbildad processledare och ett högre belopp för två (eller fler) färdigutbildade processledare. Avsikten är att fördela de 70 miljoner kronorna bland samtliga kvalificerade sökande. Hur stora potterna blir beror på fördelningen mellan eventuella icke-sökande och sökande som utbildat en respektive två processledare. Två räkneexempel ges för att indikera vilka volymer det kan röra sig om: Räkneexempel 1: Om 319 kommuner och stadsdelar som uppfyller prestationskraven har färdigutbildat två (eller fler) processledare kan kronor fördelas per sökande. Räkneexempel 2: Om 250 kommuner och stadsdelar uppfyller prestationskraven, varav 100 har utbildat en processledare och 150 har utbildat två (eller fler) processledare kan respektive kronor fördelas per sökande. Ansökan För att underlätta ansökan har Socialstyrelsen tagit fram ett formulär för de uppgifter som efterfrågas. Beslutet om att införa ÄBIC i kommunen ska bifogas ansökan. Ansökan ska ha kommit in i original, undertecknad och märkt med Socialstyrelsens diarienummer senast den 24 oktober 2014 till Socialstyrelsen, Stockholm alt. besöksadress Rålambsvägen 3 i Stockholm. Dessutom ska en skannad kopia av originalet skickas per e-post till Efter sista ansökningsdag kan Socialstyrelsen begära kompletteringar med kort varsel. Beslut om fördelning meddelas preliminärt i vecka 51. Skickas med post till: Socialstyrelsen Stockholm Skickas med e-post till:

27 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2014 3(3) Information Besök Socialstyrelsens webbsida om ÄBIC regelbundet för uppdateringar om statsbidraget. Frågor om prestationsersättning kan ställas till utredaren Tiina Höglander, telefon , e-postadress Frågor om Socialstyrelsens vägledning och utbilning kan ställas till utredaren Ann-Kristin Granberg telefon , e-postadress Läs mer Information om ÄBIC-utbildning kan läsas på Socialstyrelsens webbplats.

28 Dnr /2014 Ansökan om prestationsersättning för att införa ÄBIC i kommunen Så här använder du den elektroniska blanketten 1. Spara blanketten i din dator. Döp den exempelvis till kommunens namn. 2. Fyll i de gråmarkerade fälten. Du kan klicka dig fram till nästa fält med musen eller med tabtangenten. Använd inte semikolon eller returtangenten (enter) när du skriver in text, och skriv krontal med siffror. 3. Spara blanketten igen när du har fyllt i den. 4. Skriv ut blanketten underteckna och posta den till: Socialstyrelsen, Stockholm. Ansökan ska även skickas med e-post till 5. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 24 oktober Sökande kommun/stadsdel: Utdelningsadress: Postnummer: Postort: Kontaktperson: Befattning: E-postadress till kontaktperson: Telefon till kontaktperson: Bidraget utbetalas till (välj ett av två alternativ) Plusgiro nr: Bankgiro nr: Utbetalningen märks (max 10 tecken) 1

29 Dnr /2014 A. Beslut om att införa ÄBIC Har kommunen/stadsdelen tagit beslut om att införa ÄBIC? Ja Nej Om ja, bifoga kopia av justerat protokoll eller motsvarande där datumet för beslut framgår. B. Antal processledare som utbildats Ange antal processledare som har genomfört Socialstyrelsens ÄBIC-utbildning under 2013 eller 2014 dock senast den 21 november Statsbidraget kan beviljas för max två processledare per kommun/stadsdel. Antal utbildade processledare Behörig företrädare för sökande kommun intygar härmed att uppgifterna som lämnas i denna ansökan är riktiga och att frågan har behandlats av ansvarig nämnd eller annan i enlighet med delegationsordning. Ort och datum Underskrift Befattning Namnförtydligande 2

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 FoU Fyrbodal Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 2014-02-28 Fyrbodals arbetsgrupp: Sölvie Linder, sektorchef/biståndschef Melleruds kommun Helena Mårdstam, områdeschef

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

RiR 2007:1. Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS

RiR 2007:1. Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS RiR 2007:1 Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS ISBN 978 91 7086 101 3 RiR 2007:1 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Socialdepartementet Finansdepartementet

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer