KN SV-C ISBN BYRÅN FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA PUBLIKATIONER. L-2985 Luxembourg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KN-45-02-240-SV-C ISBN 92-894-4032-5 BYRÅN FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA PUBLIKATIONER. L-2985 Luxembourg"

Transkript

1 3 13 KN SV-C ISBN BYRÅN FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA PUBLIKATIONER L-2985 Luxembourg

2 Broschyr 2002 sv Strukturpolitik och regioner i Europa

3 Europeiska kommissionen tackar för alla bidrag från offentliga organ (nationella, regionala, lokala), organisationer och privatpersoner som gjort det möjligt att sammanställa all nödvändig information för denna publikation. Fotografier (sídor): Mike St Maur Sheil (1, 2-3, 4, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 26, 31, 39, 40, 43), LODIS (6, 11), Université de Valenciennes (7), Euregio Egrensis (12) Salzburg AG (14), Finnish Rail Administration (16), Région autonome du Val d Aoste (19), Vienna-Györ Cooperation (20), Fachhochschule Münster (22), Gilbert Heymes (23), Per Pettersson (24), Institución Ferial de Zafra (25), Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (27), Association Espoir (28), Öresundskomiteen (29), Provincie Oost-Vlaanderen (30), Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (33), David Suwala (34), Vision Planet (35, 45), Provincie Limburg (36), CBPHC (37), SNCB (38), Camara Navarra (39), CCI Auvergne (42), Chris Heymans (41, 44). Omslag: Guadiana-bron förenar Spanien och Portugal. En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu.int) och på hemsidan Inforegio (http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_se.htm). Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 2002 ISBN Europeiska gemenskaperna, 2002 Kopiering tillåten med angivande av källan. Idé, utförande: AEIDL Journalistik: Pierre Ergo, Jean-Luc Janot, Eamon O Hara Printed in Belgium TRYCKT PÅ ICKE KLORBLEKT PAPPER

4 Innehållsförteckning Förord av Michel Barnier 5 Gräns- & nationsöverskridande samverkan 6 Verktyg för allt längre driven regional integration inom och bortom unionen 7 Speciella utmaningar vid yttre gränsområden 11 Transporter och telekommunikationer 14 Gränslös miljö 18 Ekonomiskt samarbete 22 Utbildning och sysselsättning 26 Kultur, turism, information 30 Gemensam administration och drift 34 Nationsöverskridande samverkan 38 Liten ordlista för gränsöverskridande, nationsöverskridande och interregional samverkan 47

5 4

6 5 Förord De europeiska marknadernas gränsområden har länge burit sina historiska kännemärken: Sedan länge isolerade från sina huvudstäder var de ofta symboler för den gamla världsdelens splittring och centra för de territoriella konflikter som sargade den. Uppbyggnaden av Europa har bidragit till att ändra deras status. Avlägsnandet av ekonomiska gränser inom europeiska unionen och den fria rörligheten har givit nya möjligheter till samverkan över nationsgränserna. Den europeiska regionalpolitiken syftar särskilt till att begränsa gränseffekterna och ett speciellt gemenskapsinitiativ Interreg har tagits för samverkan mellan regioner på ömse sidor om en nationsgräns. Som politiskt vald under tjugosex år i Savojen, en gränsregion med Piemonte och Aostadalen på den italienska sidan, har jag en särskild känsla för betydelsen av samverkan mellan grannar från olika länder. Trots skillnader i kultur, språk eller administrativa och juridiska system har vi med hjälp från EU lyckats genomföra gemensamma projekt som i hög grad gynnat befolkningen på båda sidor om den fransk-italienska gränsen. I och med att Europa utvidgas uppkommer en ny utmaning för gränsområdena i vissa medlemsstater liksom för regioner som gränsar till kandidatländer. Denna fundamentala geopolitiska förändring i Europa gör det nödvändigt att förbereda sig väl, vilket förklarar varför samarbete inletts över gränserna redan innan kandidatländerna fått medlemskap. Ett speciellt finansiellt stöd riktat till kandidatländerna har införts i och med tillkomsten av underprojektet samverkan över gränserna inom Phareprogrammet. Helt nyligen har dessa åtgärder förstärkts inom ramen för ett särskilt program för gränsöverskridande åtgärder som kommissionen antog 2001 efter initiativ av Günter Verheugen och mig själv, varvid tilläggsanslag och en särskild fokusering skall bidra till integration och maximalt utnyttjande av utvidgningens fördelar. Medvetenheten om nya gränser och frukterna av fortsatt samarbete mellan Europas regioner står i centrum för den stora debatt jag startade 2001 om samverkanspolitikens framtid i Europa. I samband med denna debatt är det av största betydelse att visa på nyttan av samverkan efter det att Interreg funnits i tio år. De projekt som beskrivs i denna broschyr illustrerar värdet av denna nytta och viljan hos alla Europas regioner att utbyta sina bästa metoder, att lära känna varandra bättre och att gemensamt genomföra projekt. De har också medfört ett storslaget mervärde för Europeiska unionen. Bland alla dessa erfarenheter är de utvalda projekten de som man nått längst med, som är mest innovativa och inspirerande. Michel Barnier Kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik och reform av institutionerna

7 6 Gräns- & nationsöverskridande samverkan Gränsområdena upptar 40 % av de femton medlemsstaternas territorier och 25 % av deras befolkning ( 1 ). Utvecklingen inom dessa är en nyckelfaktor i den europeiska integrationen liksom i den ekonomiska och sociala anpassningen, och betydliga framsteg har gjorts de senaste åren som en följd av den enhetliga marknaden och den ekonomiska och monetära unionen samt tack vare regionala utvecklingsprogram och samarbete över gränserna. Regioner belägna nära unionens inre gränser, dvs. gränserna mellan de femton medlemsstaterna, är en heterogen grupp som motsvarar 27 % av ytan och 18 % av befolkningen. Där finns områden som är prioriterade av den europeiska regionalpolitikens strukturfonder (s.k. Mål 1 ) ( 2 ), t.ex. områden med gles befolkning som i norra Sverige och Finland eller i jordbruksområdet vid södra gränsen mellan Portugal och Spanien. Hit hör också isolerade bygder med traditionell industri i gränsområdet mellan Beneluxländerna och Tyskland. interregionalt. Transportpolitik, hantering av miljö och naturresurser eller tillgång till allmänna nyttigheter och teknologi har betydelse långt över gränserna och påverkar i hög grad den regionala utvecklingen. Snart tillhör områden som i dag ligger utanför gränserna den gemensamma marknaden och kommer att ligga betydligt efter i utvecklingen jämför med de femton. På samma sätt kommer nya regioner till vid det utvidgade Europas gränser (den planerade utvidgningen medför 15 nya yttre gränser och 9 inre gränser). Regioner i unionens yttre gränsområden tillhör ofta de minst gynnade, och ett stort antal av dem prioriteras som Mål 1 av strukturfonderna. Så är till exempel arbetslösheten i vissa tyska områden nära polska gränsen dubbelt så stor som genomsnittet för Europa. Det finns emellertid undantag: i Italiens gränsområde mot Slovenien är arbetslösheten bara hälften så stor. Gränsområdena har för övrigt speciella svårigheter p.g.a. sitt perifera läge, sin glesa befolkning (75 invånare per km 2 i genomsnitt i gränsområdena jämfört med 145 i övrigt inom unionen), naturliga nackdelar (berg- eller kustområden) liksom p.g.a. begränsad infrastruktur i fråga om transporter. Till dessa svårigheter kommer brist på samordning vad beträffar hanteringen av gränsöverskridande ekofaktorer vatten och luft känner inte av gränser på kartan. Numera kan ingen region inom Europa med dess gemensamma valuta och enhetliga marknad betrakta sin utveckling i strikt nationellt perspektiv. För att möta framtiden måste hänsyn tas inte bara till regioner i det närmaste grannskapet, utan också till andra mer avlägsna, och samarbete krävs över gränser och mellan stater liksom (1) Gränsområdena definieras på NUTS 3-nivå (se ordlistan). (2) Beträffande strukturfonder och prioriterade mål se ordlistan.

8 Gräns- & nationsöverskridande samverkan 7 Verktyg för allt längre driven regional integration inom och bortom unionen Gränsöverskridande projekt: en utmaning för förvaltning i samverkan Samarbete utan gränser är en besvärlig process som sällan genomförs spontant. Berörda myndigheter och strukturer saknar sedan länge vana vid att verka tillsammans på sina olika nivåer i fråga om makt och befogenheter. Även om en del historiskt betingade komplex försvunnit återstår många viktiga hinder att komma över. De beror på skillnader i politiska institutioner, administrativa system och procedurer, juridiska strukturer och lagstiftning, tekniska och miljöbetingade normer, till vilka givetvis kan läggas språkliga och kulturella skillnader samt geografiska hinder såsom berg, floder och hav. Finansiellt stöd från Europa för samverkan över gränserna började ges under 70-talet, till områdena längs Rhen mellan Beneluxländerna, Frankrike och Tyskland, för att senare utvecklas efterhand som banden mellan de europeiska länderna stärktes och unionen utvidgades. Gemenskapsinitiativet Interreg lanserades Poängen med projektet var följande: det europeiska stödet skulle inte nödvändigtvis ges till stater eller regioner, utan fick ges till speciella gränsöverskridande strukturer som t.ex. euroregioner eller euregios (framför allt utvecklade mellan Belgien, Nederländerna, Tyskland, Luxemburg och Frankrike). En av de viktigaste aspekterna på denna gränslösa samverkan är den hävstångseffekt som dess resultat visat sig få, den energi som den mobiliserat och den erfarenhet som kunnat samlas. Efter det att Interreg nu byggts upp under tio år är det uppenbart att denna samverkan varit framgångsrik. Det återstår emellertid svårigheter att definiera gemensamma strategier och praktisk samverkan, särskilt ur juridiska och finansiella aspekter. Den viktigaste utmaningen är för närvarande att etablera ordentliga gemensamma och integrerade samverkansstrukturer för gemensamt utarbetande och genomförande av program. En rad europeiska instrument för gränslös samverkan För att tillförsäkra gränsområdena konkurrenskraft och hjälpa dem att dra nytta av de möjligheter den gränslösa samverkan erbjuder, tillhandahåller unionen en rad instrument. I de minst gynnade gränsområdena tar strukturfonderna hänsyn till det geografiska läget vid bestämningen av sina övergripande mål. Interreg strävar alltså efter att Produktkonstruktion på distans: Transtech har bildat ett nätverk med nyskapande företag i Tyskland, Grekland, Frankrike och Portugal.

9 8 Gräns- & nationsöverskridande samverkan Organisation av det europeiska landområdet: politisk samordning I maj 1999 antog medlemsstaterna ett informellt dokument om regional planering i europeiskt perspektiv (ESDP) ( 1 ) med syfte att ge de nationella och regionala beslutsfattarna ett europeiskt idéunderlag för organisation och utveckling av landområdet. Det är nämligen så, att även om inte organisationen av territoriet hör till unionens direkta uppgifter, så är den en växande utmaning för de europeiska integrationssträvandena. ESDP innehåller inga tvingande politiska riktlinjer för medlemsstaterna men kan bidra till en bättre samordning av sektorsvisa åtgärder inom samma region, bättre utnyttjande av geografiska förutsättningar eller ekonomiska, sociala och kulturella likheter i vissa trakter som sträcker sig över regionala eller nationella gränser. ( 1 ) Se ordlistan. mildra gränseffekten, att gynna integration av områden på ömse sidor om en gräns och en mer harmonisk organisation av det europeiska landområdet. Detta är ett av de huvudsakliga instrumenten för regional samverkan. Interreg har successivt fått större uppgifter och större budget. Interreg III (för perioden ) har en budget på 5,180 miljarder euro (2002 års priser). Utöver rent finansiellt stöd medför programmet även en metodik som underlättar genomförande med hänsyn till och i takt med europeiska prioriteringar såsom lika möjligheter, uthållig utveckling eller förnyelse. Det gynnar vidare ett optimalt utnyttjande av resurser (finansiella, institutionella, teknologiska, mänskliga) liksom ett effektivt deltagande av intressenter av många olika slag. Boulogne-sur-Mer deltar i nätverket Befästa städer. övriga områden. De kan komplettera samverkansprojekten över gränserna i två särskilda avseenden: den nationsöverskridande samverkan (avdelning B med ungefär 27 % av disponibla medel) och den interregionala samverkan (avdelning C med 6 % av disponibla medel). Interreg III B innefattar fortsättningsvis alla åtgärder för nationsöverskridande samverkan, varvid nationella, regionala och lokala myndigheter liksom andra socioekonomiska intressenter medverkar. Syftet är att verka för territoriell integration inom de stora europeiska regionerna och även bortom de femton, mellan medlemsstaterna, kandidatländerna och andra grannländer, för att på så sätt gynna en varaktig, balanserad och harmonisk utveckling av unionen. Speciell uppmärksamhet ägnas åt de mest avlägsna och isolerade områdena. Stöd till gränslös samverkan: Interreg III A Samverkan mellan gränsregioner Interreg III avdelning A förblir den viktigaste delen i initiativet på grund av dess dominerande roll för integration inom unionen och dess framtida medlemmar. Den etablerar gemensamma strategier som tillåter utveckling av regioner eller områden med ekonomiska och sociala beroenden över gränserna. Berörda områden är de som är belägna längs unionens inre eller yttre gränser, men också vissa kustområden. Vissa åtgärder som inte direkt berör dessa men angränsande områden kan också få finansiellt stöd. I regel skapas ett enda program per mellanstatlig gräns. Interreg III A ger stöd till 53 program för perioden , varav 14 avser kandidatländers gränsområden. Andra samverkansnivåer: Interreg III B och C Om än det gränsöverskridande samarbetet är en dominerande satsning från unionen och mottar största delen av Interregs anslag (omkring 67 % av disponibla medel), så berör de övriga två avdelningarna av gemenskapsinitiativet gränsområdena i sin helhet liksom Stödet via Interreg III B ges till hela unionsområdet och även till angränsande länder. Ett program har utarbetats för var och en av följande regionala sammanslagningar: Västra Medelhavet Sydosteuropa Alperna Nordosteuropa Atlantområdet Nordsjöområdet Östersjöområdet Polartrakterna CADSES (Centraleuropa, Adriatiska havet, Donau och Sydosteuropa) Arkimedes (Grekland, Sicilien, Kalabrien, Apulien, Basilicata (f.d. Lukanien)) Azorerna Kanarieöarna Madeira Karibien (Guadeloupe, Guyana, Martinique) Indiska oceanen (Réunion) Alla Europas regioner inklusive gränstrakter är med i dessa sammanhang.

10 Gräns- & nationsöverskridande samverkan 9 De 53 programmen under Interreg III A ( ) 1. FIN/RU - Karelia 2. FIN/EE - Suomi-Finland/Eesti 3. FIN/S - Kvarken-Mittskandia 4. FIN/S - Skärgården 5. FIN/RU - South-East Finland/Russia 6. S/NO - Sverige/Norge 7. FIN/S/NO/RU - Nord 8. DK/S - Öresund 9. DK/D - Fyn/KERN 10. DK/D - Storstrøm/Ostholstein und Hansestadt Lübeck 11. DK/D - Sønderjylland/Shleswig 12. IRL/UK - Ireland/Northern Ireland 13. IRL/UK - Ireland/Wales 14. D/NL - Ems-Dollart Region 15. D/NL - EUREGIO/Euregio Rhein-Waal/ Euregio Rhein-Maas-Nord 16. B/NL - Grensregio Vlaanderen-Nederland 17. B/D/NL - Euregio Maas-Rhein 18. B/F/L - Wallonie/Lorraine/ Luxembourg 19. B/D/L - Deutschland/Luxembourg/ Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens 20. B/F - France/Wallonie/Vlaanderen 21. F/UK - Kent - Sussex/Nord Pas-de-Calais - Picardie 22. D/F - PAMINA 23. D/F/CH - Oberrhein-Mitte-Süd 24. D/F - Saar/Lor/Westpfalz 25. D/PL - Mecklenburg-Vorpommen/Polska 26. D/PL - Brandenburg/Polska 27. D/PL - Sachsen/Polska 28. D/CZ - Sachsen/Ceska Republika 29. D/CZ - Bayern/ Ceska Republika 30. D/A - Bayern /Österreich 31. D/A/CH - Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein 32. A/CZ - Österreich/Ceska Republika 33. A/SK - Österreich/Slovenska Republika 34. A/HU - Österreich/Magyarorszag 35. A/SI - Österreich/Slovenija 36. I/A - Italia/ Österreich 37. I/SI - Italia/ Slovenija 38. I/CH - Italia/Switzerland 39. F/I (Alpes) - ALCOTRA 40. F/CH - France/Suisse 41. F/I - Italia/France (îles) 42. E/F - España/France 43. E/P - España/Portugal 44. E/MA - España/Maroc 45. UK/MA - Gibraltar/Maroc 46. Italia/Balkans 47. I/AL - Italia/Albania 48. EL/I - Ellada/Italia 49. EL/AL - Ellada/Albania 50. EL/MK - Ellada/PJRM 51. EL/BG - Ellada/Balgarija 52. EL/CY - Ellada/Kypros 53. EL/TR - Ellada/Türkiye EuroGéographics Association for the administrative boundaries

11 10 Gräns- & nationsöverskridande samverkan De 13 Interreg III B-programmen ( )

12 Gräns- & nationsöverskridande samverkan 11 Interreg III C lämnar stöd till samverkan mellan aktörer i hela Europa och inte nödvändigtvis enbart till dem i angränsande regioner. Programmet är till för att åstadkomma effektivare politik och verktyg för regional utveckling genom brett utbyte av information och erfarenheter samt inrättande av strukturer för samverkan mellan regioner. Aktörer från alla regioner inom unionen kan dra nytta av detta stöd. Åtgärderna faller under fyra program: Nord, Öst, Väst och Syd. Regioner inom kandidatländer och andra länder är välkomna att delta i dessa program. Övriga gemenskapsinitiativ och regionala program för innovativa åtgärder Vid sidan av Interreg III spelar andra gemenskapsinitiativ en särskild roll i gränsområdena: Urban, Leader+ och Equal. De regionala programmen för innovativa åtgärder ger möjligheter att pröva de nyaste idéerna (se ordlistan). Speciella utmaningar vid yttre gränsområden Alla regioner i kandidatländerna inom Central- och Östeuropa (CÖE) har med få undantag en avsevärt lägre inkomst per capita (i termer av BNP) och lägre produktivitet än regioner i allmänhet inom de femton medlemsstaterna. I regioner som ligger vid de femtons yttre gränser har utvecklingen nått enbart hälften så långt som hos deras grannar i unionen. Till detta kommer att deras grundläggande infrastruktur (transporter, energiförsörjning, avlopps- och sophantering) har stora brister. Det Gröna tåget bidrar till utvecklingen av turismen på Sardinien. Renovering av Chesters historiska stadskärna inom ramen för det europeiska projektet LODIS.

13 12 Gräns- & nationsöverskridande samverkan Kompletterande handlingsplan för regioner vid unionens gränser mot kandidatländer Sybillenbad: tack vare projektet Euregio Egrensis har det blivit möjligt att modernisera fyra kurorter i Bayern och i Böhmen. Stöd till Central- och Östeuropa CÖE-länderna får redan tre viktiga typer av utvecklingsstöd i avvaktan på medlemskap ( avvaktande stöd). Det viktigaste är Phare, som tillkom 1990 till stöd för länder i ekonomisk och politisk omvandling, och som i dag främst syftar till utveckling av institutioner, stöd till investeringar och ekonomisk och social anpassning. Sedan år 2000 bidrar det avvaktande stödet till finansieringen av en övergripande struktur för miljöskydd och transporter, medan det speciella kandidatprogrammet för jordbruk och landsbygdsutveckling (Sapard) främst verkar genom kampanjer. Programmet Phare-CBC (Cross-Border Co-operation) är motsvarigheten till Interreg då det gäller samverkan över gränserna i kandidatländer. Införandet av gränsöverskridande program för angränsande regioner i unionen och kandidatländerna (men också för regioner som endast berör kandidatländer) är en ny erfarenhet som för varje år ger faktiska resultat. Så ger t.ex. stödet till CÖE-länderna och deras gränsområden konkreta erfarenheter av metoder och regler för gemenskapsarbete, och förbereder alltså för nya gränsöverskridande program och regional utveckling efter anslutningen. Unionens gränsområden mot kandidatländer Det är inom regioner som ligger vid unionens gränser mot kandidatländer i Tyskland, Finland, Grekland och Italien som utbytet kommer att intensifieras vid unionens utvidgning. Kommissionen har för den skull lagt fram en kompletterande handlingsplan (se inramad text) som knyter an till befintliga gränsöverskridande program. I sitt meddelande angående effekterna i kandidatländernas gränsområden har kommissionen föreskrivit en samordning av speciella åtgärder för berörda regioner, liksom utgivning av bättre information om mål och fördelar för de regioner som genom utvidgningen blir större. Handlingsplanen till förmån för en harmonisk utveckling av gränsregionerna finansieras från en budget som totalt uppgår till 245 miljoner euro, varav 50 miljoner är reserverade för kandidatländernas gränsregioner. De föreslagna åtgärderna kan uppdelas i fyra kategorier: 150 miljoner euro anslås till nya transeuropeiska transportvägar. Ett extra stöd på 15 miljoner euro går till erfarenhetsutbyte och fadderprojekt i regi av små- och medelstora företag på olika sidor av gränserna. En ökning med 10 miljoner euro av budgeten för det europeiska programmet för stöd till ungdom väntas bli ägnade åt projekt i dessa regioner. Disponibla anslag omfördelas. I första hand rör det sig om att under perioden ge medlemsstaterna möjlighet att öka stödet till gränsregionerna för att förbereda dem för utvidgningen. Därutöver anslås 20 miljoner euro av Interregs medel för samverkansprojekt i dessa regioner. Bättre samordning av olika politiska åtgärder i Europa för att tillgodose behoven i gränsregionerna skall garanteras: bättre samordning mellan Phare-CBC och Interreg, möjlighet för medlemsstaterna till samordning med statsstöd till regionerna i samråd med kommissionen och i enlighet med reglerna på detta område. Som komplement till dessa subventioner skall Europeiska investeringsbanken lämna extra lån för att stimulera till investeringar inom miljö och transportväsen i kandidatländernas gränsregioner. 50 miljoner euro kommer att anslås till detta under Phareprogrammet.

14 Gräns- & nationsöverskridande samverkan 13 Samverkan med övriga länder Då det gäller unionens områden som gränsar mot övriga länder (Kroatien, Jugoslavien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Albanien, Marocko och Ryssland) har samverkan över gränserna en helt annan innebörd: för det första handlar det inte om kandidatländer; vidare uppvisar dessa regioner mycket större olikheter i utveckling än CÖEländerna; slutligen har närmandet mellan unionen och dessa övriga grannländer och däribland Medelhavsländerna växande politisk betydelse. Medelhavsområdet (Meda) till stöd för ekonomiska och sociala reformer i övriga länder inom Medelhavsområdet samt gemenskapsstödet för återuppbyggnad, utveckling och stabilitet i det gamla Jugoslavien (Cards). De 32 exempel på gränslös samverkan som lämnats i denna skrift (24 gränsöverskridande, 8 nationsöverskridande) ger en konkret föreställning om variationen hos programmen och om vilken energi och vilka mänskliga resurser de sätter i verksamhet. De finansiella instrumenten för samarbetet är bl.a. programmet för teknikstöd till oberoende stater (Tacis), överenskommelsen om utveckling inom Konstruktionen av fördämningar i floden Nestos för energi och bevattning har gynnats av Interreg-samarbetet mellan Grekland och Bulgarien.

15 14 Transporter och telekommunikationer Transporter och telekommunikationer Biljett för en euregio Euregio Salzburg Berchtesgaden Traustein som tillkom 1995 (samma år som Österrike blev unionsmedlem) hade alla goda kännetecken på en attraktiv och dynamisk gränsöverskridande region. Tanken uppstod genast att integrera transportnätet på ömse sidor om gränsen. Det var ett betydande företag, eftersom det handlade om totalt olika transportsystem, det österrikiska under ledning av Salzburger Verkehrsverbund och det tyska av Regionalverkehr Oberbayern Betrieb Berchtesgaden. En överenskommelse mellan de båda regionerna ledde 1997 till en förvaltning i samverkan över gränsen, utan att man behövde teckna avtal på statsnivå. Idag kan man resa genom euregion på en biljett utfärdad var som helst och byta buss så ofta man vill samt korsa gränsen som man vill. Initiativet har medfört att folk i större utsträckning använder kollektiva samfärdsmedel, att geografiska förhållanden och turistmål mer kommer till sin rätt och att banden för samverkan stärks. transportnät med tusentals vägar, införa ett standardiserat system för tariffzoner och anpassa vissa juridiska, ekonomiska och fiskala bestämmelser. Förutom en del infrastrukturella problem kunde man genomföra projektet utan större svårigheter. Bland annat kom man lätt överens om taxorna. Systemet omfattade till en början bussar och tåg i det österrikiska Salzburgområdet (och en del av Övre Österrike), bussar i Berchtesgadenområdet för att senare omfatta även Traunsteinområdet och de tyska järnvägarna. Nationalparken i Salzburg fick en busslinje för besökande från andra sidan gränsen och nattbussarna erbjuder billiga resor för de unga som går på diskotek eller andra kulturella evenemang. För att uppnå detta fick man installera samma biljettautomater i alla bussar och biljettkontor inom euregion, anpassa turerna och matarbussar i ett EuRegio Salzburg Berchtesgadener Land Traunstein Sägewerkstr. 3 D Freilassing Tfn ( ) Fax ( ) E-post: Internet: Program: Interreg II A Tyskland/Österrike Projekt: Kollektivtransporter Salzburg/Berchtesgaden Totalkostnad: euro Europeiska unionens bidrag: euro

16 Transporter och telekommunikationer 15 Tåg över gränsen: samkörning funkar! För några år sedan framkallade tanken på en tågresa mellan Belfast och Dublin en resignerad suck, så obekväm var den och så dålig var servicen. Numera går resan fortare, säkrare och är mer bekväm i moderna och propra vagnar, vilket lett till att allt flera företar resan. Angelägna om att ömsesidigt anpassa förbindelsen mellan de två huvudstäderna inledde de båda järnvägsbolagen (Iarnrod Eireann i Irland och Northern Ireland Railways) 1988 en gemensam studie för utarbetande av en investeringsplan. Projektet hade inte kommit på räls i början av 90-talet utan finansiellt bidrag från Europa för utveckling av transportväsendets infrastruktur inom ramen för det transeuropeiska nätet. Genomförandet gjorde det nödvändigt att bygga om 182 km räls och modernisera den (numera helsvetsad utan skarvar), att skapa funktionella datoriserade signalsystem, att ersätta 50 broar, viadukter och korsningar vid stationerna samt att bygga om stationerna i Drogheda och Dundalk. På linjen går nu nya helt automatiserade och luftkonditionerade vagnar. Tågen har på vissa sträckor en hastighet av 150 km/tim och restiden har förkortats med ungefär en kvart. Såtillvida att en resa med stopp vid bara en station tar 1 timme och 50 minuter, medan en resa där tåget stannar vid alla stationer tar runt 2 timmar. Trots nya kraftfullare lok kan man inte köra med maximal hastighet hela vägen på grund av geografiska hinder som raviner, viadukter och snäva kurvor, och på grund av hastighetsbegränsningar vid Drogheda och mellan Lisburn och gränsen. Den dagliga turfrekvensen har ändå ökat och antalet passagerare årligen har ökat från under 1993 till omkring under 1997 för att numera uppgå till En motsvarande ökning av inrikestrafiken har registrerats av järnvägsbolagen på båda sidor om gränsen. En signifikant aspekt av projektet är anpassningen av servicen: gemensam drift, gemensam marknadsföring, samma uniform för all personal. Skapad 1997 är den nya servicen Enterprise mönsterbildande för samverkan över gränserna och utgör ryggraden i utvecklingen av öns järnvägsnät. Såväl från humanitär som ekonomisk synpunkt illustrerar denna tekniska bedrift väl gränsöverskridandets möjligheter, då den inte bara förbättrar avsättningsmarknaderna på ömse sidor om gränsen, utan också stärker de sociala kontakter mellan de två huvudstäderna och städerna längs järnvägslinjen. Department of Public Enterprise Setanta Centre 4 th Floor Nassau St. Dublin 2 Irland Tfn (353-1) Fax (353-1) Internet: Program: Interreg II A Irland/Nordirland Projekt: Enterprise Totalkostnad: euro Europeiska unionens bidrag: euro

17 16 Transporter och telekommunikationer Helsingfors närmare St Petersburg Den viktigaste järnvägslinjen mellan Finland och Ryssland är den mellan Helsingfors och St Petersburg med konstant ökande person- och godsbefordran. Antalet passagerare årligen mellan städerna, som 1992 knappt översteg , kommer enligt prognoserna att bli år 2010, och på den planerade inrikes sträckan Helsingfors Lahtis räknar man med att komma i närheten av 4,3 miljoner. Godstrafiken på St Petersburg har tredubblats på 25 år för att tillsvidare stanna vid 10 miljoner ton. Direktlinjen Helsingfors Kerava Lahtis, som är en integrerande del av det transeuropeiska nätet, håller på att byggas och skall stå färdig Den kommer att sakna plankorsningar och omgärdas av barriärer i befolkade områden. Större delen av järnvägssträckan sammanfaller med motorvägen till Lahtis, vilket gör att den inkräktar mindre på miljön. Förbättrade knutpunkter längs linjen kommer dessutom att gynna utvecklingen av ekonomiska centra i östra Finland. Från Lahtis till Vainikkala i riktning mot Ryssland förbereds en förbättring av linjen som också kommer att göra resan snabbare. Bland annat planeras en utökning till dubbelspårig elektrifierad järnväg på sträckan Luumäki Vainikkala. Avvaktande planer finns även för sträckor längre bort, mellan Vainikkala i Finland och Buslovskaja i Ryssland (där det kommer att krävas betydande infrastrukturella arbeten för att eliminera trånga passager vid gränsen). I de påbörjade eller planerade åtgärderna för förbättring ingår anpassning av avståndet mellan skenorna (som skiljer sig något mellan länderna), utökning till dubbelspår, fysiskt skydd, knutpunkter, elektrifiering och inte minst signal- och säkerhetssystem, kontroll och järnvägsutrustning. I ett senare skede planeras ett separat spår för höghastighetståg. Även andra arbeten diskuteras för att bättre betjäna St Petersburgs omgivningar. Då dessa omfattande arbeten slutförts kommer restiden mellan Helsingfors och St Petersburg, som redan minskat från 6 timmar och 30 minuter till 4 timmar och 20 minuter vid slutet av år 2000, att ha reducerats till 3 timmar år Olika studier har genomförts för att bedöma inverkan på miljön, bl.a. i anslutning till två finländska platser som ingår i Natura 2000-programmet: Ohkoladalen och urskogen vid Vähäjärvi. : Regional Council of South Karelia Raatimiehenkatu 18 FIN Lappeenranta Tfn (358-5) Fax (358-5) E-post: Internet: Banförvaltningscentralen, PB 185 (Brunnsgatan 6) FIN Helsingfors Tfn (358-9) Fax (358-9) E-post: Internet: Inrikesministeriet, PB 257, FIN Helsingfors Tfn (358-9) Fax (358-9) (29 12) E-post: Program: Interreg II A sydöstra Finland Projekt: 1) Utveckling av gränsövergången vid Vainikkala, 2) Utvecklingsstudie för den gränsöverskridande sträckan Vainikkala Buslovskaja Luzaika En integrerad linje i det europeiska transportnätverket. Totalkostnad: euro Europeiska unionens bidrag: euro

18 Transporter och telekommunikationer 17 Studienzentrum Krefeld Tannenstr. 79, D Krefeld Fax ( ) E-post: Internet: euregio.krefeld.schulen.net Studiencentrum Venlo Begijnengang 4, 5911 JL Venlo Nederländerna Tfn (31-77) Fax (31-77) E-post: Program: Interreg II A Tyskland/Nederländerna (Euregio Maas-Rhein) Projekt: EUVIKON Totalkostnad: euro Europeiska unionens bidrag: euro Gränsöverskridande teleteknik Knyta ihop hela teknologin för telekommunikation, distansinlärning och distansarbete för att ge studenter vid universitet i två regioner interaktivt tillträde till varandras akademiska utbildningar: se där en tanke som förverkligats tack vare projektet EUVIKON ( euregionalt virtuellt nätverk för kompetensutveckling ) i euregion Rhein Maas Nord. Projektet genomfördes av Open Universiteit (OU) i Venlo, Nederländerna, FernUniversität (FU) eller TeleUniversität i Hagen, Tyskland, och de holländska och tyska kommunerna Venlo och Krefeld i samarbete. Målet för gränsregionerna var att öka tillströmningen till universitetsutbildning och fortbildning, att höja den allmänna kompetensnivån och att därmed gynna den kvalificerade arbetskraften inom euregion. De bägge universiteten har ett brett utbud av högre studier på tyska, holländska och engelska för privatpersoner såväl som företag inom euregion, där det ena eller det andra av universiteten står för kurserna beroende på förutsättningarna. På några områden planeras kombinerade tysk-holländska utbildningsprogram. OU har dessutom inrättat en sektion för utbildning i ekologi över gränserna, och FU har skapat ett institut för studier av europeisk rätt. Studenter och företag kan för övrigt fortlöpande följa utbildning som är anpassad till deras behov och särskilt till företagens kvalitetskrav. Personliga rådgivare och studievägledare står hela tiden till förfogande för studenterna, som har möjlighet till praktikarbete. De har fullt utbyggd datorutrustning med Internet och cd-rom med interaktiv demonstration. Under sin distansutbildning har de tillgång till handledare och virtuella seminarier och de kan t.o.m. distansarbeta virtuellt i företag. Villkoren för inskrivning bestäms självständigt av varje institution enligt flexiblare regler än normalt. Högre studier liksom yrkesutbildning och praktik leder till ömsesidigt erkända intyg eller diplom. Denna onekligen nya typ av utbildning har burit mycket god frukt och EUVIKON:s goda rykte blir bättre och bättre. Många kontakter knyts med företag, handelskammare och industrier.

19 18 Gränslös miljö Gränslös miljö Dessa landskap som bildar Europa Vårt gamla Europa skulle förlora mycket av sin charm om dess lantliga miljöer fortsätter att utarmas. Detta insågs mycket väl i Tyskland av uppfödarna i jordbrukskooperativet Sächische Schweiz e.g som fått namn av det naturskyddsområde med nationalpark där de planerade att starta fåravel. Detta stycke natur är en veritabel mosaik av mycket intressanta ekologiska nischer, artrik skog, låga bergsplatåer och bergskedjor som sträcker sig ut över andra sidan gränsen. Då de önskade förstärka banden med sina tjeckiska grannar för att utbyta erfarenheter av jordbruksutveckling och naturskydd fick uppfödarna stöd från Interreg. På så sätt lanserades 1998 ett projekt för fåravel med hänsyn till slättmiljön som en del av flera projekt för miljöskydd inom euregion Elbe/Labe. På den tjeckiska sidan där fyra fårskockar med vardera ett femtiotal får numera passerar gränsen, omfattar kooperativets åtgärder även en yrkesutbildning i syfte att låta studenterna på högstadiet i Decin ta del av erfarenheterna från Saupsdorf då det gäller kommersiell fårskötsel. Utformat för en varaktighet av minst tio år omfattade projektet också en omstrukturering av kooperativet och skapandet av permanenta arbetstillfällen i regionen. Man färdigställde de nödvändiga anordningarna för djurhållningen i Saupsdorf, en silo gjordes om till inhägnad för får, ett nytt fårhus byggdes och personal anställdes för att klippa fåren. Mer än 350 merinofår fick på så sätt 80 hektar betesmark i det yttersta området av schweiziska Sachsen och 240 hektar i den angränsande nationalparken. En annan del av projektet rörde marknadsföring/distribution av fårkött, så att projektet skulle kunna fortleva efter det att startkapitalet förbrukats. Euregion Elbe-Labe Kommunalgemeinschaft Euregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e.v. Dr. Wilhelm-Külz-strasse 6 D Pirna Tfn ( ) Fax ( ) E-post: Internet: Program: Interreg II A Tyskland/Tjeckien Projekt: Fåravel Totalkostnad: euro Europeiska unionens bidrag: euro

20 Gränslös miljö 19 Från en dal till en annan Ambitionen i ett projekt med stöd från Interreg som omfattar trakterna runt Mont Blanc är att öppna gränserna mellan franska och italienska alperna och göra det rika kultur- och naturarvet tillgängligt samtidigt som miljöintressena beaktas. Bergen är sann natur. Att stimulera till alpturism med respekt för miljön är en av uppgifterna för Conférence transfrontalière Espace Mont-Blanc, en organisation grundad av den italienska autonoma regionen Aostadalen, det interkommunala syndikatet Espace Nature Mont- Blanc från fransk sida och den schweiziska kantonen Valais. Sålunda har man valt ut femtio vandringsleder över gränsen vid Mont Blanc efter vissa teman som låter naturrikedomen i bergsområdet komma till sin rätt: glaciärer, skog, myrar, gruvor, alpbeten, traditionell byggnadskonst De förekommer i en turistbroschyr i två versioner från 2001, den ena fransk och den andra italiensk. Det handlar på en gång om att bevara ekosystemet genom att sprida turismen så att vissa sträckor avlastas samt om att vägleda fotvandrarna. Ett trepartssamarbete för att bevara alpmiljön. Bergen innebär också risker för dem som söker mäta sina krafter med dem. Sedan den 30 juni 2001 finns inte längre några gränser för räddningstjänsten i Aostadalen, Valais och Haute-Savoie. Nödanropen sker nämligen efter en allmän överenskommelse undertecknad 1997 om personskydd och räddningsaktioner i bergsområdet via en enda radiokanal med samma instruktioner och samma frekvens för de tre områdena. En mycket enkel broschyr med instruktioner för detta larmsystem delas ut till fotvandrarna i det höga bergsområdet. Vidare har mottagarstationer och räddningscentraler sammankopplats, och radiotäckningen i området är numera 90 %. Bergen är också de medborgare som bor där. En gemensam identitet för gränsborna i Mont-Blancområdet är kärnan i projektet Journalistisk samverkan i Mont Blancområdet. Det långvariga samarbetet mellan de regionala tidskrifterna La Vallè Notizie (Aostadalen) och Le Messager (Haute-Savoie) för att informera läsarna om vad som händer på andra sidan Alperna har resulterat i tillkomsten av en fyrsidig veckobilaga InfoMontBlanc till de båda tidskrifterna. Dessutom har man skapat en hemsida på Internet. Région autonome du Val d Aoste, 2, Place Académie de Saint-Anselme, I Aoste Tfn ( ) Fax ( ) E-post: (sekretariatet för Interreg i Aostadalen): Internet: Program: Interreg II A Frankrike/Italien (Alperna) Projekt: 1) Vandringsleder över gränsen 2) Bergräddning 3) Journalistisk samverkan Totalkostnad: euro Europeiska unionens bidrag: euro

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige p27suedesv 16/12/03 08:41 Page 1 Näringslivspublikationer Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige BÄSTA ANVÄNDNING AV EU:S MEDEL EU:s strukturfonder för små och medelstora företag och offentliga

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Regionalgeografi. Världen i regioner

Regionalgeografi. Världen i regioner Regionalgeografi Världen i regioner Vad är regionalgeografi? NATUR- GEOGRAFI REGIONAL- GEOGRAFI KULTUR- GEOGRAFI Vanliga indelningar av jordens yta 1. Länder 2. Landskap & län 3. Kommuner 4. Världsdelar

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

Olika typer av kartor Tematiska kartor Topografiska kartor En karta kan visa olika saker Europas födelse Jordens tektoniska plattor Europas utseende Naturlandskap Landskap som naturen format Kulturlandskap

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Vägledning för läsaren

Vägledning för läsaren OECD Regions at a Glance Summary in Swedish OECD:s regionsöversikt Sammanfattning på svenska Varför regionsöversikt? Vägledning för läsaren På senare år har regionala utvecklingsfrågor återvänt till många

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen Rekrytera i Europa en vägledning för arbetsgivare Europeiska kommissionen Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen i denna

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 24 juli 2001 DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/2088(COS) Par2 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens memorandum om

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

Samråd om EU:s fågel- och art- och habitatdirektiv för att se om de fortfarande är ändamålsenliga ('fitness check') (SV)

Samråd om EU:s fågel- och art- och habitatdirektiv för att se om de fortfarande är ändamålsenliga ('fitness check') (SV) Case Id: c4eb27bd-ac07-4d43-99e8-0914fc9dc5df Date: 02/07/2015 09:00:28 Samråd om EU:s fågel- och art- och habitatdirektiv för att se om de fortfarande är ändamålsenliga ('fitness check') (SV) Fält märkta

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Unga på väg: Europa stöder unga människor

Unga på väg: Europa stöder unga människor FLYTTA RUNT Unga på väg: Europa stöder unga människor JOBBA LÄR DIG STUDERA DELTA SKAPA ENGAG ERA DIG UTBILDA DIG ieuropa Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Statsminister Matti Vanhanen

Statsminister Matti Vanhanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av en ändring av rådets förordning (EU:s språkförordning) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Irlands och Spaniens framställningar

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen Produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling Konkurrenskraftens utveckling ses ofta som ett av de viktigaste bevisen för politikens framgång eller misslyckande. I litteraturen kopplas begreppet

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA VIII UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Områden som omfattas av strukturfondernas regionalpolitiska mål (1994 1999)

Områden som omfattas av strukturfondernas regionalpolitiska mål (1994 1999) Områden som omfattas av strukturfondernas regionalpolitiska mål (19941999) MåM (19941999) Mål 2 (19971999) Mål 5b (19941999) Mål 6 (19951999) Strukturomvandling i regioner med eftersläpande utveckling

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

PROTOKOLL RÖRANDE SKAPANDE AV EUROPASKOLOR UPPRÄTTADE I ENLIGHET MED STADGAN FÖR EUROPASKOLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PROTOKOLL RÖRANDE SKAPANDE AV EUROPASKOLOR UPPRÄTTADE I ENLIGHET MED STADGAN FÖR EUROPASKOLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROTOKOLL RÖRANDE SKAPANDE AV EUROPASKOLOR UPPRÄTTADE I ENLIGHET MED STADGAN FÖR EUROPASKOLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Allmänt II. Protokoll av den 13 april 1962 rörande skapande av Europaskolor upprättat

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Susanna Ehrs. 1 februari 2012

Susanna Ehrs. 1 februari 2012 Susanna Ehrs 1 februari 2012 Kvarkenregionen Den smalaste delen av Bottniska viken kallas Kvarken. Avstånd från kust till kust: Ca 80 km Mellan de yttersta öarna: Ca 25 km Kvarkenregionen i Finland: Österbotten,

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 19 september 2001 PE 305.713/1-21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Mauro Nobilia (PE 305.713) KOMMISSIONENS MEDDELANDE

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank tillhandahåller EIB långfristig finansiering till solida och hållbara investeringsprojekt till stöd för EU:s politiska mål i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och är

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord Programmet 1. Mål 2 programmets möjligheter och dess nuläge 2. Interreg IV A Nord programmets möjligheter och dess nuläge 3. Användning av strukturfonder för finansiering av insatser inom ramen för östersjöstrategin

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer