KN SV-C ISBN BYRÅN FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA PUBLIKATIONER. L-2985 Luxembourg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KN-45-02-240-SV-C ISBN 92-894-4032-5 BYRÅN FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA PUBLIKATIONER. L-2985 Luxembourg"

Transkript

1 3 13 KN SV-C ISBN BYRÅN FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA PUBLIKATIONER L-2985 Luxembourg

2 Broschyr 2002 sv Strukturpolitik och regioner i Europa

3 Europeiska kommissionen tackar för alla bidrag från offentliga organ (nationella, regionala, lokala), organisationer och privatpersoner som gjort det möjligt att sammanställa all nödvändig information för denna publikation. Fotografier (sídor): Mike St Maur Sheil (1, 2-3, 4, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 26, 31, 39, 40, 43), LODIS (6, 11), Université de Valenciennes (7), Euregio Egrensis (12) Salzburg AG (14), Finnish Rail Administration (16), Région autonome du Val d Aoste (19), Vienna-Györ Cooperation (20), Fachhochschule Münster (22), Gilbert Heymes (23), Per Pettersson (24), Institución Ferial de Zafra (25), Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (27), Association Espoir (28), Öresundskomiteen (29), Provincie Oost-Vlaanderen (30), Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (33), David Suwala (34), Vision Planet (35, 45), Provincie Limburg (36), CBPHC (37), SNCB (38), Camara Navarra (39), CCI Auvergne (42), Chris Heymans (41, 44). Omslag: Guadiana-bron förenar Spanien och Portugal. En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu.int) och på hemsidan Inforegio (http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_se.htm). Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 2002 ISBN Europeiska gemenskaperna, 2002 Kopiering tillåten med angivande av källan. Idé, utförande: AEIDL Journalistik: Pierre Ergo, Jean-Luc Janot, Eamon O Hara Printed in Belgium TRYCKT PÅ ICKE KLORBLEKT PAPPER

4 Innehållsförteckning Förord av Michel Barnier 5 Gräns- & nationsöverskridande samverkan 6 Verktyg för allt längre driven regional integration inom och bortom unionen 7 Speciella utmaningar vid yttre gränsområden 11 Transporter och telekommunikationer 14 Gränslös miljö 18 Ekonomiskt samarbete 22 Utbildning och sysselsättning 26 Kultur, turism, information 30 Gemensam administration och drift 34 Nationsöverskridande samverkan 38 Liten ordlista för gränsöverskridande, nationsöverskridande och interregional samverkan 47

5 4

6 5 Förord De europeiska marknadernas gränsområden har länge burit sina historiska kännemärken: Sedan länge isolerade från sina huvudstäder var de ofta symboler för den gamla världsdelens splittring och centra för de territoriella konflikter som sargade den. Uppbyggnaden av Europa har bidragit till att ändra deras status. Avlägsnandet av ekonomiska gränser inom europeiska unionen och den fria rörligheten har givit nya möjligheter till samverkan över nationsgränserna. Den europeiska regionalpolitiken syftar särskilt till att begränsa gränseffekterna och ett speciellt gemenskapsinitiativ Interreg har tagits för samverkan mellan regioner på ömse sidor om en nationsgräns. Som politiskt vald under tjugosex år i Savojen, en gränsregion med Piemonte och Aostadalen på den italienska sidan, har jag en särskild känsla för betydelsen av samverkan mellan grannar från olika länder. Trots skillnader i kultur, språk eller administrativa och juridiska system har vi med hjälp från EU lyckats genomföra gemensamma projekt som i hög grad gynnat befolkningen på båda sidor om den fransk-italienska gränsen. I och med att Europa utvidgas uppkommer en ny utmaning för gränsområdena i vissa medlemsstater liksom för regioner som gränsar till kandidatländer. Denna fundamentala geopolitiska förändring i Europa gör det nödvändigt att förbereda sig väl, vilket förklarar varför samarbete inletts över gränserna redan innan kandidatländerna fått medlemskap. Ett speciellt finansiellt stöd riktat till kandidatländerna har införts i och med tillkomsten av underprojektet samverkan över gränserna inom Phareprogrammet. Helt nyligen har dessa åtgärder förstärkts inom ramen för ett särskilt program för gränsöverskridande åtgärder som kommissionen antog 2001 efter initiativ av Günter Verheugen och mig själv, varvid tilläggsanslag och en särskild fokusering skall bidra till integration och maximalt utnyttjande av utvidgningens fördelar. Medvetenheten om nya gränser och frukterna av fortsatt samarbete mellan Europas regioner står i centrum för den stora debatt jag startade 2001 om samverkanspolitikens framtid i Europa. I samband med denna debatt är det av största betydelse att visa på nyttan av samverkan efter det att Interreg funnits i tio år. De projekt som beskrivs i denna broschyr illustrerar värdet av denna nytta och viljan hos alla Europas regioner att utbyta sina bästa metoder, att lära känna varandra bättre och att gemensamt genomföra projekt. De har också medfört ett storslaget mervärde för Europeiska unionen. Bland alla dessa erfarenheter är de utvalda projekten de som man nått längst med, som är mest innovativa och inspirerande. Michel Barnier Kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik och reform av institutionerna

7 6 Gräns- & nationsöverskridande samverkan Gränsområdena upptar 40 % av de femton medlemsstaternas territorier och 25 % av deras befolkning ( 1 ). Utvecklingen inom dessa är en nyckelfaktor i den europeiska integrationen liksom i den ekonomiska och sociala anpassningen, och betydliga framsteg har gjorts de senaste åren som en följd av den enhetliga marknaden och den ekonomiska och monetära unionen samt tack vare regionala utvecklingsprogram och samarbete över gränserna. Regioner belägna nära unionens inre gränser, dvs. gränserna mellan de femton medlemsstaterna, är en heterogen grupp som motsvarar 27 % av ytan och 18 % av befolkningen. Där finns områden som är prioriterade av den europeiska regionalpolitikens strukturfonder (s.k. Mål 1 ) ( 2 ), t.ex. områden med gles befolkning som i norra Sverige och Finland eller i jordbruksområdet vid södra gränsen mellan Portugal och Spanien. Hit hör också isolerade bygder med traditionell industri i gränsområdet mellan Beneluxländerna och Tyskland. interregionalt. Transportpolitik, hantering av miljö och naturresurser eller tillgång till allmänna nyttigheter och teknologi har betydelse långt över gränserna och påverkar i hög grad den regionala utvecklingen. Snart tillhör områden som i dag ligger utanför gränserna den gemensamma marknaden och kommer att ligga betydligt efter i utvecklingen jämför med de femton. På samma sätt kommer nya regioner till vid det utvidgade Europas gränser (den planerade utvidgningen medför 15 nya yttre gränser och 9 inre gränser). Regioner i unionens yttre gränsområden tillhör ofta de minst gynnade, och ett stort antal av dem prioriteras som Mål 1 av strukturfonderna. Så är till exempel arbetslösheten i vissa tyska områden nära polska gränsen dubbelt så stor som genomsnittet för Europa. Det finns emellertid undantag: i Italiens gränsområde mot Slovenien är arbetslösheten bara hälften så stor. Gränsområdena har för övrigt speciella svårigheter p.g.a. sitt perifera läge, sin glesa befolkning (75 invånare per km 2 i genomsnitt i gränsområdena jämfört med 145 i övrigt inom unionen), naturliga nackdelar (berg- eller kustområden) liksom p.g.a. begränsad infrastruktur i fråga om transporter. Till dessa svårigheter kommer brist på samordning vad beträffar hanteringen av gränsöverskridande ekofaktorer vatten och luft känner inte av gränser på kartan. Numera kan ingen region inom Europa med dess gemensamma valuta och enhetliga marknad betrakta sin utveckling i strikt nationellt perspektiv. För att möta framtiden måste hänsyn tas inte bara till regioner i det närmaste grannskapet, utan också till andra mer avlägsna, och samarbete krävs över gränser och mellan stater liksom (1) Gränsområdena definieras på NUTS 3-nivå (se ordlistan). (2) Beträffande strukturfonder och prioriterade mål se ordlistan.

8 Gräns- & nationsöverskridande samverkan 7 Verktyg för allt längre driven regional integration inom och bortom unionen Gränsöverskridande projekt: en utmaning för förvaltning i samverkan Samarbete utan gränser är en besvärlig process som sällan genomförs spontant. Berörda myndigheter och strukturer saknar sedan länge vana vid att verka tillsammans på sina olika nivåer i fråga om makt och befogenheter. Även om en del historiskt betingade komplex försvunnit återstår många viktiga hinder att komma över. De beror på skillnader i politiska institutioner, administrativa system och procedurer, juridiska strukturer och lagstiftning, tekniska och miljöbetingade normer, till vilka givetvis kan läggas språkliga och kulturella skillnader samt geografiska hinder såsom berg, floder och hav. Finansiellt stöd från Europa för samverkan över gränserna började ges under 70-talet, till områdena längs Rhen mellan Beneluxländerna, Frankrike och Tyskland, för att senare utvecklas efterhand som banden mellan de europeiska länderna stärktes och unionen utvidgades. Gemenskapsinitiativet Interreg lanserades Poängen med projektet var följande: det europeiska stödet skulle inte nödvändigtvis ges till stater eller regioner, utan fick ges till speciella gränsöverskridande strukturer som t.ex. euroregioner eller euregios (framför allt utvecklade mellan Belgien, Nederländerna, Tyskland, Luxemburg och Frankrike). En av de viktigaste aspekterna på denna gränslösa samverkan är den hävstångseffekt som dess resultat visat sig få, den energi som den mobiliserat och den erfarenhet som kunnat samlas. Efter det att Interreg nu byggts upp under tio år är det uppenbart att denna samverkan varit framgångsrik. Det återstår emellertid svårigheter att definiera gemensamma strategier och praktisk samverkan, särskilt ur juridiska och finansiella aspekter. Den viktigaste utmaningen är för närvarande att etablera ordentliga gemensamma och integrerade samverkansstrukturer för gemensamt utarbetande och genomförande av program. En rad europeiska instrument för gränslös samverkan För att tillförsäkra gränsområdena konkurrenskraft och hjälpa dem att dra nytta av de möjligheter den gränslösa samverkan erbjuder, tillhandahåller unionen en rad instrument. I de minst gynnade gränsområdena tar strukturfonderna hänsyn till det geografiska läget vid bestämningen av sina övergripande mål. Interreg strävar alltså efter att Produktkonstruktion på distans: Transtech har bildat ett nätverk med nyskapande företag i Tyskland, Grekland, Frankrike och Portugal.

9 8 Gräns- & nationsöverskridande samverkan Organisation av det europeiska landområdet: politisk samordning I maj 1999 antog medlemsstaterna ett informellt dokument om regional planering i europeiskt perspektiv (ESDP) ( 1 ) med syfte att ge de nationella och regionala beslutsfattarna ett europeiskt idéunderlag för organisation och utveckling av landområdet. Det är nämligen så, att även om inte organisationen av territoriet hör till unionens direkta uppgifter, så är den en växande utmaning för de europeiska integrationssträvandena. ESDP innehåller inga tvingande politiska riktlinjer för medlemsstaterna men kan bidra till en bättre samordning av sektorsvisa åtgärder inom samma region, bättre utnyttjande av geografiska förutsättningar eller ekonomiska, sociala och kulturella likheter i vissa trakter som sträcker sig över regionala eller nationella gränser. ( 1 ) Se ordlistan. mildra gränseffekten, att gynna integration av områden på ömse sidor om en gräns och en mer harmonisk organisation av det europeiska landområdet. Detta är ett av de huvudsakliga instrumenten för regional samverkan. Interreg har successivt fått större uppgifter och större budget. Interreg III (för perioden ) har en budget på 5,180 miljarder euro (2002 års priser). Utöver rent finansiellt stöd medför programmet även en metodik som underlättar genomförande med hänsyn till och i takt med europeiska prioriteringar såsom lika möjligheter, uthållig utveckling eller förnyelse. Det gynnar vidare ett optimalt utnyttjande av resurser (finansiella, institutionella, teknologiska, mänskliga) liksom ett effektivt deltagande av intressenter av många olika slag. Boulogne-sur-Mer deltar i nätverket Befästa städer. övriga områden. De kan komplettera samverkansprojekten över gränserna i två särskilda avseenden: den nationsöverskridande samverkan (avdelning B med ungefär 27 % av disponibla medel) och den interregionala samverkan (avdelning C med 6 % av disponibla medel). Interreg III B innefattar fortsättningsvis alla åtgärder för nationsöverskridande samverkan, varvid nationella, regionala och lokala myndigheter liksom andra socioekonomiska intressenter medverkar. Syftet är att verka för territoriell integration inom de stora europeiska regionerna och även bortom de femton, mellan medlemsstaterna, kandidatländerna och andra grannländer, för att på så sätt gynna en varaktig, balanserad och harmonisk utveckling av unionen. Speciell uppmärksamhet ägnas åt de mest avlägsna och isolerade områdena. Stöd till gränslös samverkan: Interreg III A Samverkan mellan gränsregioner Interreg III avdelning A förblir den viktigaste delen i initiativet på grund av dess dominerande roll för integration inom unionen och dess framtida medlemmar. Den etablerar gemensamma strategier som tillåter utveckling av regioner eller områden med ekonomiska och sociala beroenden över gränserna. Berörda områden är de som är belägna längs unionens inre eller yttre gränser, men också vissa kustområden. Vissa åtgärder som inte direkt berör dessa men angränsande områden kan också få finansiellt stöd. I regel skapas ett enda program per mellanstatlig gräns. Interreg III A ger stöd till 53 program för perioden , varav 14 avser kandidatländers gränsområden. Andra samverkansnivåer: Interreg III B och C Om än det gränsöverskridande samarbetet är en dominerande satsning från unionen och mottar största delen av Interregs anslag (omkring 67 % av disponibla medel), så berör de övriga två avdelningarna av gemenskapsinitiativet gränsområdena i sin helhet liksom Stödet via Interreg III B ges till hela unionsområdet och även till angränsande länder. Ett program har utarbetats för var och en av följande regionala sammanslagningar: Västra Medelhavet Sydosteuropa Alperna Nordosteuropa Atlantområdet Nordsjöområdet Östersjöområdet Polartrakterna CADSES (Centraleuropa, Adriatiska havet, Donau och Sydosteuropa) Arkimedes (Grekland, Sicilien, Kalabrien, Apulien, Basilicata (f.d. Lukanien)) Azorerna Kanarieöarna Madeira Karibien (Guadeloupe, Guyana, Martinique) Indiska oceanen (Réunion) Alla Europas regioner inklusive gränstrakter är med i dessa sammanhang.

10 Gräns- & nationsöverskridande samverkan 9 De 53 programmen under Interreg III A ( ) 1. FIN/RU - Karelia 2. FIN/EE - Suomi-Finland/Eesti 3. FIN/S - Kvarken-Mittskandia 4. FIN/S - Skärgården 5. FIN/RU - South-East Finland/Russia 6. S/NO - Sverige/Norge 7. FIN/S/NO/RU - Nord 8. DK/S - Öresund 9. DK/D - Fyn/KERN 10. DK/D - Storstrøm/Ostholstein und Hansestadt Lübeck 11. DK/D - Sønderjylland/Shleswig 12. IRL/UK - Ireland/Northern Ireland 13. IRL/UK - Ireland/Wales 14. D/NL - Ems-Dollart Region 15. D/NL - EUREGIO/Euregio Rhein-Waal/ Euregio Rhein-Maas-Nord 16. B/NL - Grensregio Vlaanderen-Nederland 17. B/D/NL - Euregio Maas-Rhein 18. B/F/L - Wallonie/Lorraine/ Luxembourg 19. B/D/L - Deutschland/Luxembourg/ Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens 20. B/F - France/Wallonie/Vlaanderen 21. F/UK - Kent - Sussex/Nord Pas-de-Calais - Picardie 22. D/F - PAMINA 23. D/F/CH - Oberrhein-Mitte-Süd 24. D/F - Saar/Lor/Westpfalz 25. D/PL - Mecklenburg-Vorpommen/Polska 26. D/PL - Brandenburg/Polska 27. D/PL - Sachsen/Polska 28. D/CZ - Sachsen/Ceska Republika 29. D/CZ - Bayern/ Ceska Republika 30. D/A - Bayern /Österreich 31. D/A/CH - Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein 32. A/CZ - Österreich/Ceska Republika 33. A/SK - Österreich/Slovenska Republika 34. A/HU - Österreich/Magyarorszag 35. A/SI - Österreich/Slovenija 36. I/A - Italia/ Österreich 37. I/SI - Italia/ Slovenija 38. I/CH - Italia/Switzerland 39. F/I (Alpes) - ALCOTRA 40. F/CH - France/Suisse 41. F/I - Italia/France (îles) 42. E/F - España/France 43. E/P - España/Portugal 44. E/MA - España/Maroc 45. UK/MA - Gibraltar/Maroc 46. Italia/Balkans 47. I/AL - Italia/Albania 48. EL/I - Ellada/Italia 49. EL/AL - Ellada/Albania 50. EL/MK - Ellada/PJRM 51. EL/BG - Ellada/Balgarija 52. EL/CY - Ellada/Kypros 53. EL/TR - Ellada/Türkiye EuroGéographics Association for the administrative boundaries

11 10 Gräns- & nationsöverskridande samverkan De 13 Interreg III B-programmen ( )

12 Gräns- & nationsöverskridande samverkan 11 Interreg III C lämnar stöd till samverkan mellan aktörer i hela Europa och inte nödvändigtvis enbart till dem i angränsande regioner. Programmet är till för att åstadkomma effektivare politik och verktyg för regional utveckling genom brett utbyte av information och erfarenheter samt inrättande av strukturer för samverkan mellan regioner. Aktörer från alla regioner inom unionen kan dra nytta av detta stöd. Åtgärderna faller under fyra program: Nord, Öst, Väst och Syd. Regioner inom kandidatländer och andra länder är välkomna att delta i dessa program. Övriga gemenskapsinitiativ och regionala program för innovativa åtgärder Vid sidan av Interreg III spelar andra gemenskapsinitiativ en särskild roll i gränsområdena: Urban, Leader+ och Equal. De regionala programmen för innovativa åtgärder ger möjligheter att pröva de nyaste idéerna (se ordlistan). Speciella utmaningar vid yttre gränsområden Alla regioner i kandidatländerna inom Central- och Östeuropa (CÖE) har med få undantag en avsevärt lägre inkomst per capita (i termer av BNP) och lägre produktivitet än regioner i allmänhet inom de femton medlemsstaterna. I regioner som ligger vid de femtons yttre gränser har utvecklingen nått enbart hälften så långt som hos deras grannar i unionen. Till detta kommer att deras grundläggande infrastruktur (transporter, energiförsörjning, avlopps- och sophantering) har stora brister. Det Gröna tåget bidrar till utvecklingen av turismen på Sardinien. Renovering av Chesters historiska stadskärna inom ramen för det europeiska projektet LODIS.

13 12 Gräns- & nationsöverskridande samverkan Kompletterande handlingsplan för regioner vid unionens gränser mot kandidatländer Sybillenbad: tack vare projektet Euregio Egrensis har det blivit möjligt att modernisera fyra kurorter i Bayern och i Böhmen. Stöd till Central- och Östeuropa CÖE-länderna får redan tre viktiga typer av utvecklingsstöd i avvaktan på medlemskap ( avvaktande stöd). Det viktigaste är Phare, som tillkom 1990 till stöd för länder i ekonomisk och politisk omvandling, och som i dag främst syftar till utveckling av institutioner, stöd till investeringar och ekonomisk och social anpassning. Sedan år 2000 bidrar det avvaktande stödet till finansieringen av en övergripande struktur för miljöskydd och transporter, medan det speciella kandidatprogrammet för jordbruk och landsbygdsutveckling (Sapard) främst verkar genom kampanjer. Programmet Phare-CBC (Cross-Border Co-operation) är motsvarigheten till Interreg då det gäller samverkan över gränserna i kandidatländer. Införandet av gränsöverskridande program för angränsande regioner i unionen och kandidatländerna (men också för regioner som endast berör kandidatländer) är en ny erfarenhet som för varje år ger faktiska resultat. Så ger t.ex. stödet till CÖE-länderna och deras gränsområden konkreta erfarenheter av metoder och regler för gemenskapsarbete, och förbereder alltså för nya gränsöverskridande program och regional utveckling efter anslutningen. Unionens gränsområden mot kandidatländer Det är inom regioner som ligger vid unionens gränser mot kandidatländer i Tyskland, Finland, Grekland och Italien som utbytet kommer att intensifieras vid unionens utvidgning. Kommissionen har för den skull lagt fram en kompletterande handlingsplan (se inramad text) som knyter an till befintliga gränsöverskridande program. I sitt meddelande angående effekterna i kandidatländernas gränsområden har kommissionen föreskrivit en samordning av speciella åtgärder för berörda regioner, liksom utgivning av bättre information om mål och fördelar för de regioner som genom utvidgningen blir större. Handlingsplanen till förmån för en harmonisk utveckling av gränsregionerna finansieras från en budget som totalt uppgår till 245 miljoner euro, varav 50 miljoner är reserverade för kandidatländernas gränsregioner. De föreslagna åtgärderna kan uppdelas i fyra kategorier: 150 miljoner euro anslås till nya transeuropeiska transportvägar. Ett extra stöd på 15 miljoner euro går till erfarenhetsutbyte och fadderprojekt i regi av små- och medelstora företag på olika sidor av gränserna. En ökning med 10 miljoner euro av budgeten för det europeiska programmet för stöd till ungdom väntas bli ägnade åt projekt i dessa regioner. Disponibla anslag omfördelas. I första hand rör det sig om att under perioden ge medlemsstaterna möjlighet att öka stödet till gränsregionerna för att förbereda dem för utvidgningen. Därutöver anslås 20 miljoner euro av Interregs medel för samverkansprojekt i dessa regioner. Bättre samordning av olika politiska åtgärder i Europa för att tillgodose behoven i gränsregionerna skall garanteras: bättre samordning mellan Phare-CBC och Interreg, möjlighet för medlemsstaterna till samordning med statsstöd till regionerna i samråd med kommissionen och i enlighet med reglerna på detta område. Som komplement till dessa subventioner skall Europeiska investeringsbanken lämna extra lån för att stimulera till investeringar inom miljö och transportväsen i kandidatländernas gränsregioner. 50 miljoner euro kommer att anslås till detta under Phareprogrammet.

14 Gräns- & nationsöverskridande samverkan 13 Samverkan med övriga länder Då det gäller unionens områden som gränsar mot övriga länder (Kroatien, Jugoslavien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Albanien, Marocko och Ryssland) har samverkan över gränserna en helt annan innebörd: för det första handlar det inte om kandidatländer; vidare uppvisar dessa regioner mycket större olikheter i utveckling än CÖEländerna; slutligen har närmandet mellan unionen och dessa övriga grannländer och däribland Medelhavsländerna växande politisk betydelse. Medelhavsområdet (Meda) till stöd för ekonomiska och sociala reformer i övriga länder inom Medelhavsområdet samt gemenskapsstödet för återuppbyggnad, utveckling och stabilitet i det gamla Jugoslavien (Cards). De 32 exempel på gränslös samverkan som lämnats i denna skrift (24 gränsöverskridande, 8 nationsöverskridande) ger en konkret föreställning om variationen hos programmen och om vilken energi och vilka mänskliga resurser de sätter i verksamhet. De finansiella instrumenten för samarbetet är bl.a. programmet för teknikstöd till oberoende stater (Tacis), överenskommelsen om utveckling inom Konstruktionen av fördämningar i floden Nestos för energi och bevattning har gynnats av Interreg-samarbetet mellan Grekland och Bulgarien.

15 14 Transporter och telekommunikationer Transporter och telekommunikationer Biljett för en euregio Euregio Salzburg Berchtesgaden Traustein som tillkom 1995 (samma år som Österrike blev unionsmedlem) hade alla goda kännetecken på en attraktiv och dynamisk gränsöverskridande region. Tanken uppstod genast att integrera transportnätet på ömse sidor om gränsen. Det var ett betydande företag, eftersom det handlade om totalt olika transportsystem, det österrikiska under ledning av Salzburger Verkehrsverbund och det tyska av Regionalverkehr Oberbayern Betrieb Berchtesgaden. En överenskommelse mellan de båda regionerna ledde 1997 till en förvaltning i samverkan över gränsen, utan att man behövde teckna avtal på statsnivå. Idag kan man resa genom euregion på en biljett utfärdad var som helst och byta buss så ofta man vill samt korsa gränsen som man vill. Initiativet har medfört att folk i större utsträckning använder kollektiva samfärdsmedel, att geografiska förhållanden och turistmål mer kommer till sin rätt och att banden för samverkan stärks. transportnät med tusentals vägar, införa ett standardiserat system för tariffzoner och anpassa vissa juridiska, ekonomiska och fiskala bestämmelser. Förutom en del infrastrukturella problem kunde man genomföra projektet utan större svårigheter. Bland annat kom man lätt överens om taxorna. Systemet omfattade till en början bussar och tåg i det österrikiska Salzburgområdet (och en del av Övre Österrike), bussar i Berchtesgadenområdet för att senare omfatta även Traunsteinområdet och de tyska järnvägarna. Nationalparken i Salzburg fick en busslinje för besökande från andra sidan gränsen och nattbussarna erbjuder billiga resor för de unga som går på diskotek eller andra kulturella evenemang. För att uppnå detta fick man installera samma biljettautomater i alla bussar och biljettkontor inom euregion, anpassa turerna och matarbussar i ett EuRegio Salzburg Berchtesgadener Land Traunstein Sägewerkstr. 3 D Freilassing Tfn ( ) Fax ( ) E-post: Internet: Program: Interreg II A Tyskland/Österrike Projekt: Kollektivtransporter Salzburg/Berchtesgaden Totalkostnad: euro Europeiska unionens bidrag: euro

16 Transporter och telekommunikationer 15 Tåg över gränsen: samkörning funkar! För några år sedan framkallade tanken på en tågresa mellan Belfast och Dublin en resignerad suck, så obekväm var den och så dålig var servicen. Numera går resan fortare, säkrare och är mer bekväm i moderna och propra vagnar, vilket lett till att allt flera företar resan. Angelägna om att ömsesidigt anpassa förbindelsen mellan de två huvudstäderna inledde de båda järnvägsbolagen (Iarnrod Eireann i Irland och Northern Ireland Railways) 1988 en gemensam studie för utarbetande av en investeringsplan. Projektet hade inte kommit på räls i början av 90-talet utan finansiellt bidrag från Europa för utveckling av transportväsendets infrastruktur inom ramen för det transeuropeiska nätet. Genomförandet gjorde det nödvändigt att bygga om 182 km räls och modernisera den (numera helsvetsad utan skarvar), att skapa funktionella datoriserade signalsystem, att ersätta 50 broar, viadukter och korsningar vid stationerna samt att bygga om stationerna i Drogheda och Dundalk. På linjen går nu nya helt automatiserade och luftkonditionerade vagnar. Tågen har på vissa sträckor en hastighet av 150 km/tim och restiden har förkortats med ungefär en kvart. Såtillvida att en resa med stopp vid bara en station tar 1 timme och 50 minuter, medan en resa där tåget stannar vid alla stationer tar runt 2 timmar. Trots nya kraftfullare lok kan man inte köra med maximal hastighet hela vägen på grund av geografiska hinder som raviner, viadukter och snäva kurvor, och på grund av hastighetsbegränsningar vid Drogheda och mellan Lisburn och gränsen. Den dagliga turfrekvensen har ändå ökat och antalet passagerare årligen har ökat från under 1993 till omkring under 1997 för att numera uppgå till En motsvarande ökning av inrikestrafiken har registrerats av järnvägsbolagen på båda sidor om gränsen. En signifikant aspekt av projektet är anpassningen av servicen: gemensam drift, gemensam marknadsföring, samma uniform för all personal. Skapad 1997 är den nya servicen Enterprise mönsterbildande för samverkan över gränserna och utgör ryggraden i utvecklingen av öns järnvägsnät. Såväl från humanitär som ekonomisk synpunkt illustrerar denna tekniska bedrift väl gränsöverskridandets möjligheter, då den inte bara förbättrar avsättningsmarknaderna på ömse sidor om gränsen, utan också stärker de sociala kontakter mellan de två huvudstäderna och städerna längs järnvägslinjen. Department of Public Enterprise Setanta Centre 4 th Floor Nassau St. Dublin 2 Irland Tfn (353-1) Fax (353-1) Internet: Program: Interreg II A Irland/Nordirland Projekt: Enterprise Totalkostnad: euro Europeiska unionens bidrag: euro

17 16 Transporter och telekommunikationer Helsingfors närmare St Petersburg Den viktigaste järnvägslinjen mellan Finland och Ryssland är den mellan Helsingfors och St Petersburg med konstant ökande person- och godsbefordran. Antalet passagerare årligen mellan städerna, som 1992 knappt översteg , kommer enligt prognoserna att bli år 2010, och på den planerade inrikes sträckan Helsingfors Lahtis räknar man med att komma i närheten av 4,3 miljoner. Godstrafiken på St Petersburg har tredubblats på 25 år för att tillsvidare stanna vid 10 miljoner ton. Direktlinjen Helsingfors Kerava Lahtis, som är en integrerande del av det transeuropeiska nätet, håller på att byggas och skall stå färdig Den kommer att sakna plankorsningar och omgärdas av barriärer i befolkade områden. Större delen av järnvägssträckan sammanfaller med motorvägen till Lahtis, vilket gör att den inkräktar mindre på miljön. Förbättrade knutpunkter längs linjen kommer dessutom att gynna utvecklingen av ekonomiska centra i östra Finland. Från Lahtis till Vainikkala i riktning mot Ryssland förbereds en förbättring av linjen som också kommer att göra resan snabbare. Bland annat planeras en utökning till dubbelspårig elektrifierad järnväg på sträckan Luumäki Vainikkala. Avvaktande planer finns även för sträckor längre bort, mellan Vainikkala i Finland och Buslovskaja i Ryssland (där det kommer att krävas betydande infrastrukturella arbeten för att eliminera trånga passager vid gränsen). I de påbörjade eller planerade åtgärderna för förbättring ingår anpassning av avståndet mellan skenorna (som skiljer sig något mellan länderna), utökning till dubbelspår, fysiskt skydd, knutpunkter, elektrifiering och inte minst signal- och säkerhetssystem, kontroll och järnvägsutrustning. I ett senare skede planeras ett separat spår för höghastighetståg. Även andra arbeten diskuteras för att bättre betjäna St Petersburgs omgivningar. Då dessa omfattande arbeten slutförts kommer restiden mellan Helsingfors och St Petersburg, som redan minskat från 6 timmar och 30 minuter till 4 timmar och 20 minuter vid slutet av år 2000, att ha reducerats till 3 timmar år Olika studier har genomförts för att bedöma inverkan på miljön, bl.a. i anslutning till två finländska platser som ingår i Natura 2000-programmet: Ohkoladalen och urskogen vid Vähäjärvi. : Regional Council of South Karelia Raatimiehenkatu 18 FIN Lappeenranta Tfn (358-5) Fax (358-5) E-post: Internet: Banförvaltningscentralen, PB 185 (Brunnsgatan 6) FIN Helsingfors Tfn (358-9) Fax (358-9) E-post: Internet: Inrikesministeriet, PB 257, FIN Helsingfors Tfn (358-9) Fax (358-9) (29 12) E-post: Program: Interreg II A sydöstra Finland Projekt: 1) Utveckling av gränsövergången vid Vainikkala, 2) Utvecklingsstudie för den gränsöverskridande sträckan Vainikkala Buslovskaja Luzaika En integrerad linje i det europeiska transportnätverket. Totalkostnad: euro Europeiska unionens bidrag: euro

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

panorama Europa kopplas samman inforegio Transport och regionalpolitik Sommaren 2011

panorama Europa kopplas samman inforegio Transport och regionalpolitik Sommaren 2011 panorama inforegio 38 Sommaren 2011 Europa kopplas samman sv Transport och regionalpolitik Innehållsförteckning contents 3 Ledare Dirk Ahner 4-7 Översikt Ett konkurrenskraftigt och hållbart transportsystem

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.10.2003 KOM(2003)646 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE Allmän sammanfattning Under 2002 slutfördes

Läs mer

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE Världen tittar på Småland/Blekinge Småland och Blekinge har gemensamt uppdragit OECD att utföra en Territorial Review över de fyra regionerna. Rapporten beskriver

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE Ursprungligen publicerad av OECD på engelska med titeln: OECD Territorial Reviews, Småland-Blekinge, Sverige 2012 2012 OECD Alla rättigheter förbehålles. 2012

Läs mer

Nycketal. (miljoner euro) 2000 1999. Avtalade lån 36 033 31 800. I Europeiska unionen 30 644 27 765

Nycketal. (miljoner euro) 2000 1999. Avtalade lån 36 033 31 800. I Europeiska unionen 30 644 27 765 EIB-gruppen år 2000 Nycketal (miljoner euro) 2000 1999 Avtalade lån 36 033 31 800 I Europeiska unionen 30 644 27 765 Kandidatländerna 2 948 2 373 (varav förmedlemskapsfacilitet) (1 618) (1 467) Partnerländerna

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna Bilaga 9 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9256/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar

Läs mer

1999 Årsredovisning. Europeiska investeringsbanken

1999 Årsredovisning. Europeiska investeringsbanken 1999 Årsredovisning Europeiska investeringsbanken Nyckeltal (miljoner euro) 1999 1998 Avtalade lån 31 800 29 526 I Europeiska unionen 27 765 25 116 Utanför Europeiska unionen 4 035 4 410 I kandidatländerna

Läs mer

Broschyr 1998 EUROPA PA LEKTIONER. αν Pascal Fontaine EUROPEISK DOKUMENTATION

Broschyr 1998 EUROPA PA LEKTIONER. αν Pascal Fontaine EUROPEISK DOKUMENTATION Broschyr 1998 EUROPA PA LEKTIONER αν Pascal Fontaine EUROPEISK DOKUMENTATION / SAMMA SERIE Europe A fresh start. The Schuman Declaration 1950-90 A human face for Europe Environmental policy in the European

Läs mer

Europeiska regionala utvecklingsfonden. INTERREG IVA Nord

Europeiska regionala utvecklingsfonden. INTERREG IVA Nord Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG IVA Nord Europeiskt Territoriellt samarbete Gränsöverskridande samarbete INTERREG IVA NORD CCI 2007CB163PO032 Godkänt av kommissionen 2007-12-12 /K/2007/6130

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.6.2010 KOM(2010) 352 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Europa,

Läs mer

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 SV PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet

Läs mer

III.2 Strukturpolitikens bidrag till ekonomisk och social sammanhållning: resultat och möjligheter

III.2 Strukturpolitikens bidrag till ekonomisk och social sammanhållning: resultat och möjligheter III.2 Strukturpolitikens bidrag till ekonomisk och social sammanhållning: resultat och möjligheter Strukturfonderna och Sammanhållningsfonden har, sedan de skapats, utgjort det huvudsakliga instrumentet

Läs mer

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 1 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION 2 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN ISSN 1403-2511 Denna rapport är utgiven

Läs mer

Europeiska kommissionen. I FOKUS Styrelseformer i Leader+

Europeiska kommissionen. I FOKUS Styrelseformer i Leader+ Europeiska kommissionen I FOKUS Styrelseformer i Leader+ SV 3 4 8 12 18 24 31 38 46 53 56 Leader+ Magazine Kort och gott Leader+ i praktiken: I FOKUS: Att höja livskvaliteten på landsbygden Att ta tillvara

Läs mer

Europeiska kommissionen. I FOKUS Att ta tillvara de resurser som finns i natur och kultur

Europeiska kommissionen. I FOKUS Att ta tillvara de resurser som finns i natur och kultur Europeiska kommissionen I FOKUS Att ta tillvara de resurser som finns i natur och kultur SV 4 2006 Leader+ Magazine 3 4 6 11 19 24 29 35 42 47 52 Med ett ord Leader+ i praktiken Aspekter av Leader+-initiativet

Läs mer

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009 panorama inforegio 29 Våren 2009 Kreativitet och innovation Stimulera konkurrenskraften i regionerna sv INNEHÅLL 3 LEDARE Danuta Hübner 4 7 ÖVERSIKT En innovativ och kreativ framtid för Europa 8 11 INTERVJU

Läs mer

www.eib.org Verksamhetsberättelse EIB-gruppen består av Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden.

www.eib.org Verksamhetsberättelse EIB-gruppen består av Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden. 2 012 Ve r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e EIB-gruppen består av Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden. Europeiska investeringsbanken 98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950

Läs mer

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Ett Europa för medborgarna programguide EUROPEISKA KOMMISSIONEN Utbildning och kultur Programmet Ett Europa för medborgarna PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Denna version gäller

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.4.2011 KOM(2011) 173 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En EU-ram

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Kartläggning av ett gränsregionalt samarbete

Kartläggning av ett gränsregionalt samarbete Institutionen för samhällsvetenskap Cerut (Centrum för forskning om regional utveckling) Leena Hagsmo Kartläggning av ett gränsregionalt samarbete En bred beskrivning av dagens kontakter, samarbeten och

Läs mer

Stora planer för små företag

Stora planer för små företag 2011 års upplaga Stora planer för små företag detta gör EU för små och medelstora företag (SMF) Europeiska kommissionen Näringsliv Europeisk webbplats för små och medelstora företag Vill du veta vad EU

Läs mer

Politik för att främja kvinnors företagande

Politik för att främja kvinnors företagande Politik för att främja kvinnors företagande Beskrivning av åtgärder i Storbritannien, Nederländerna, Danmark och USA Regleringsbrev nummer 5, 2007 Diarienummer 2007/0025 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer