Trollhättebygdens fornminnesförening och Forngården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trollhättebygdens fornminnesförening och Forngården"

Transkript

1 Trollhättebygdens fornminnesförening och Forngården Trollhättan augusti 2015 Annika Hjortkap

2 Fornminnesföreningen 2 18 juni 1926 träffades fjorton personer vid Hojums bankar efter att ett upprop hade publicerats i ortens tidningar av några personer med 2) 3) 15) 18) Gustaf Lundén i spetsen. Hojums stenar Bildkälla: Innovatums bildarkiv Han frågade om de närvarande var intresserade att bilda en fornminnesförening för trollhättebygden. Och eftersom dessa var det beslöt man att välja en interimsstyrelse, vars uppdrag blev att komma med förslag till namn och stadgar för föreningen. Styrelsen skulle även välja ett lämpligt antal kommitterade, som skulle inventera och 2) 3) 18) nedteckna befintliga minnen av olika slag. Ledamöter i interimsstyrelsen blev järnvägstjänstemannen Gustaf Lundén (sammankallande), bokhållare Werner Henriksson, redaktör Carl Frendberg, folkskoleinspektör Oskar Hellner, stadsfiskal Martin Winlöf och schaktmästare Johan Åberg. Efter två veckor utsågs preliminärt Lundén till ordförande och Frendberg till sekreterare i avvaktan på förening och årsmöte. Dessutom valdes vid sidan om Lundén och Frendberg Nils Karlsson och Fritz Borg in i kommittén 2) 3) 18) för arkeologiska forskningar. I februari 1927 hade kommittén för arkeologi noterat 241 stenåldersföremål och flera tusen mynt från olika tidsperioder. Kommittén för hembygds- och kulturminnesvård i historisk tid föreslog att en

3 forngård skulle inrättas. Kart- och bokkommittén överlämnade en förteckning över äldre kartor i kanalverkets arkiv. 2) Bildandet av föreningen 19 mars 1927 bildades Trollhättebygdens fornminnesförening vid ett 2) 3) 15) 18) sammanträde i Lilla stadsfullmäktigesalen. Styrelsens ordinarie ledamöter bestod av sju personer 3 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare Kassör och med suppleanter Gustaf Lundén Werner Henriksson Carl Frendberg Birger Fogel Fritz O Borg Claes Olsson på Ängen J Albin Björkman i Höga Arvid Carlsson August Stenström 2) 3) 18) Johan Åberg Fornminnesföreningens första styrelse, Sittande från vänster: Carl Frendberg, Gustaf Lundén, Fritz O Borg, J Albin Björkman i Höga. Stående från vänster: Karl Pehrson (ledamot år 1930), Verner Henrikson, Birger Fogel, Arvid Carlsson, Claes Olsson på Ängen, Simon Stenström och Johan Åberg. Bildkälla: Innovatums bildarkiv.

4 Denna styrelse innehöll många skickliga och erfarna personer från olika samhälls- och intresseområden. Dessa blev många gånger ett nödvändigt komplement till Gustaf Lundén, som ofta hade bra idéer och kunde tala och skriva om dem. Han var däremot inte särskilt praktiskt lagd och hans ordningssinne var inte så välutvecklat. Då fick andra män rycka in och tillsammans med Gustaf Lundén bildade de ett bra arbetslag. 18) De första frågorna som behandlades i föreningen var bland annat att skaffa ett område för en blivande forngård, inköp av Betty Backs stuga och andra äldre byggnader samt konservering av Gärdhems kyrkoruin. 2) Efter ett halvår hade föreningen 131 medlemmar. 18) Enligt stadgarna skulle föreningens ändamål vara att verka för en närmare kännedom om Trollhättans stad och till staden angränsande socknar i arkeologiskt, historiskt och etnografiskt avseende samt i 2) 15) 18) 22) övrigt verka för hembygdsvård och naturskydd. 4 Gustaf Lundén vände sig i september till stadsfullmäktige och anhöll om ett bidrag för år 1928 på 500 kronor för den nybildade föreningen, men det kom inte med i budgeten. Senare återtogs anhållan och i stället begärde Gustaf Lundén kronor av räntemedlen ur Holms donationsfond. 3) I början av april 1928 hade fornminnesföreningen ett mycket välbesökt möte i Sveasalen i avsikt att få föreningen mera känd. Gustaf Lundén höll ett föredrag om fornminnen i trollhättebygden och 3) 18) visade skioptikonbilder. I maj samma år rapporterade tidningen att en fornborg hade hittats i närheten av Flottbergsströmmen av bokhållare Walter Göransson på Kraftverket. Gustaf Lundén intervjuades och han sade sig tidigare ha studerat ett tjugotal så kallade fornborgar primitiva befästningar som befolkningen skaffat som skydd i förhistorisk tid. Den nu funna borgen visade likheter med dem och man behövde inte befara några misstag om fyndets karaktär. 3)

5 Gustaf Lundén var föreningens ordförande fram till sin död Efter honom tog dåvarande stadsingenjören Arne Arodell vid. Båda dessa personer var inflyttade trollhättebor som hade fängslats av Trollhättan och dess historia. Efter Arne Arodells bortgång 1986 blev rektor Ingvar Frisk ny ordförande. Han var infödd trollhättebo. 22) Under 1920-talet ökade medlemssiffran och 1945 hade föreningen 995 medlemmar. Senare pendlade medlemsantalet i allmänhet mellan 750 och 800 personer. 22) Inom fornminnesföreningen började man dryfta planer om en särskild forngård för Trollhättan, som en lokal motsvarighet till Skansen i Stockholm. Kanaldirektör A Norman visade sig förstående för dessa planer och tillsammans med honom såg representanter för föreningen på olika platser som kunde vara lämpliga för en forngård. Tidningen hade en uppgift om att bästa platsen skulle vara öster om Nohabs järnväg (övre Drottninggatan). 3) Det fanns också en idé om att Forngården och en blivande ny idrottsplats skulle placeras inom samma parkområde. Då skulle man kunna ordna gemensam vakthållning, vilket skulle hålla driftskostnaderna nere. 3) 3 juni 1928 hölls en sommarfest i Hjulkvarnsparken för att samla in medel till en forngård. Huvudtalare var landshövding Axel von Schneidern. Det hela inleddes med synnerligen högstämd prolog. Göta älvdalens körförbund sjöng under Hilmer Perssons ledning. 18) Föreningen började ordna utfärder för att ge medlemmarna och andra intresserade trollhättebor undervisning om bygden. 18) 1930-talet I början av år 1930 lade en stadsparkskommitté fram ett förslag om placeringen av en fornminnesgård. Det lämpligaste området angavs vara egendomen Källstorp. Den ägdes av Stridsberg & Biörck och omfattade m 2 och kunde inköpas för kronor. 4) Så här entusiastiskt uttryckte sig kommittén: Skogsterrängen som på tre sidor omsluter ett jämnare fält, har befunnits vara synnerligen lämplig för placerandet av de mindre byggnader av kulturhistoriskt värde, som genom fornminnesföreningen efter hand kunna förvärvas Den jämna marken är tillräcklig för idrottsplats med alla behövliga utrymmen, träningsplan, lekfält och tennisplaner m.m., och en genom området ledande bäck kan med lätthet uppdämmas för att tagas i bruk som fågeldamm, för placering av en mindre kvarn av äldre typ e d. 4) 5

6 Men drätselkammaren gick inte på kommitténs linje. Det fanns möjlighet till idrottsplats på Hjulkvarn och till forngård i naturparken intill Strömsberg. Ärendet återremitterades till de kommitterade i fortsättningen skulle hänsyn tas till möjligheten att förlägga stadsparken till Strömsberg och naturparken där intill. För första gången påpekas det i protokollet - från detta novembersammanträde år att ljusbilder visades. Det var ordförande Carl Frendberg som på detta sätt orienterade om andra stadsparker och forngårdar inom landet. 4) Under ett veckoslut i augusti 1930 var en västsvensk hembygdskonferens förlagd till Trollhättan. Den leddes av professor Hjalmar Lindroth från Göteborg och till andra vice ordförande utsågs Gustaf Lundén. Framför allt dryftades byte och deposition av museiföremål. Gustaf Lundén höll ett föredrag om Trollhättan genom tiderna. Deltagarna gjorde en utfärd till tunhemsbygden i 18 bilar och två bussar och efter resan återkom han och illustrerade vad han berättat om med 35 skioptikonbilder. Nästa dag ordnades en bilresa till Bohus. Konferensen betecknades av många deltagare som den mest lyckade dittills, rapporterade tidningen. 5) En vecka före jul bildades ett Fornminnes- och hembygdsförbund för Västergötland. Det skedde i Falköping och i styrelsen valdes bland andra Gustaf Lundén in. 6) Fornminnesföreningen köpte en ryggåsstuga från Norra Björke. Gustaf Lundén förklarade i en intervju i april 1931 var den kunde sättas upp. Det fanns tre förslag Prästskedesholmarna, området vid Skrälleberg och västra älvstranden vid Gröna Plan. Spikön hade också nämnts, men de planerna hade strandat på att Vattenfall ställt sig avvisande. 7) I slutet av 1931 tog frågan om Forngården att stort steg framåt. Västergötlands Hembygdsförbund hade genom sitt arbetsutskott tillstyrkt att den skulle placeras i naturparken väster om älven, det som tidigt kallades för Gröna plan. Något ekonomiskt stöd kunde dock inte fornminnesföreningen räkna med från hembygdsförbundet. 8) Den 29 december blev Trollhättebygdens fornminnesförening uppmärksammat med ett reportage i tidningen. Det handlade om Betty Backs stuga i kvarteret Jupiter. Sedan sommaren förvarades föreningens samlingar i den. Många av de dyrbaraste föremålen fanns emellertid hemma hos styrelsens ledamöter. Vid sidan av Gustaf Lundén nämndes styrelsens ej mindre energiska kassör hälsovårdstillsynesman Fr Borg samt elektrikern F Nordén. 8) I november 1932 tog föreningen initiativet till att Slottsön blev föremål för en undersökning. Där fanns, visste man, lämningar efter 6

7 det medeltida Ekholms slott. Utgrävningarna ledde till intressanta 9) 15) fynd av framför allt vapen och rustningar. Eftersom det låg ett hus mitt på öns topp blev inte utbytet av nya kunskaper just då särskilt stort. 19) 7 Sommarvillan på Slottsön byggdes ursprungligen av länsman August Duo Berggren cirka Virket togs från Strömsbergs gamla kvarn. Herman Nydqvist köpte villan som sommarbostad omkring år Den överläts till Svensk Godtemplar Ungdoms lokalavdelning nr 88 i Trollhättan som använde villan som sommarhem. Virket förföll så småningom och villan revs år 1960 enligt artikel i Tidningen Trollhättan 5 oktober Hällkistan vid Skälsbo som Gustaf Lundén funnit år 1925 blev 1932 utgrävd och restaurerad av honom tillsammans med bröderna Erik och Gunnar Nordén under överinseende av museiintendenten 15) 20) Nils Niklasson i Göteborg resulterade föreningens arbete i upptäckten av många stenåldersboplatser på Stallbackaöarna. Då gjordes fynd av flint- och diabasverktyg. 15) På fornminnesföreningens årsmöte år 1934 redovisades 237 årsmedlemmar och 7 ständiga medlemmar. 11) Sommaren 1934 tog forngårdsfrågan ett stort steg framåt. Planteringsarbeten utfördes i den naturpark som utsetts till plats för Forngården. Inom fornminnesföreningen valdes en särskild kommitté som skulle arbeta med detta. Den bestod av kamrer Arvid Carlsson, stadsingenjör Karl Pehrsson, elektriker E Nordén och förrådsförvaltare

8 J Detterberg. Uppdraget var att förbereda flyttningen av de gamla byggnaderna som redan var i föreningens ägo. Det gällde Fors sockens gamla klockstapel, en ryggåsstuga från Åsaka och Betty Backs stuga. De skulle placeras vid eller på Gröna plan. Man hade i augusti 1934 goda förhoppningar om att frågan om Forngården skulle vara klar nästkommande år. 12) 8 I januari 1935 höll Forngården på att färdigställas och detta var angelägenhet som det arbetades vidare med. Framstötarna från fornminnesföreningen var många. På våren 1933 hade en överenskommelse gjorts med Vattenfallsstyrelsen om upplåtelse av mark på västra älvstranden. Rivning och uppsättning planerades av härbret. Klockstapeln och ryggåsstugan var klara på hösten Då återstod att flytta härbret, som togs från Prässebo. Därefter var det Betty Backs stugas tur. Föreningen fick full äganderätt till stugan genom beslut av fullmäktige i maj Iordningställandet av Forngårdens område till naturpark ordnades som statskommunalt reservarbete. 10)

9 9 Kvarteret Jupiter utmed Österlånggatan, norra delen av Hebeskolans gård. I bakgrunden skymtar Röda kvarnfastigheten. Den lilla stugan till höger är Betty Backs stuga, som år 1937 flyttades till Forngården. På denna plats byggdes senare brandstationen, vilken var färdig år Källa: Innovatums bildarkiv. Många i fullmäktige stödde fornminnesföreningen. Ändå kunde det bli trögt med anslagen, eftersom man inte riktigt visste varifrån pengarna skulle tas. 10) Fornminnesföreningens årsmöte 1936 blev utgångspunkten för uppmärksammande arkeologiska undersökningar. Föreningen vände sig till riksantikvarien och anhöll om att få göra utgrävningar av de fyndplatser som fanns på öarna i älven vilket beviljades. De första fynden där hade gjorts redan på våren 1934 av Gustaf Lundén och E Nordén. Utgrävningarna skedde under hösten De leddes av intendenten Nils I Svensson från Åmål och läroverksadjunkten H Thomasson från Trollhättan. Undersökningarna koncentrerades till ett kvadratiskt område med 20 meters sida på nordvästra stranden av Lövön. Det konstaterades att det där funnits en lång tids bebyggelse för cirka år sedan. Grävningarna gav en rik skörd av fynd. 13)

10 10 Utgrävning på Lövön år Den grävande mannen i svart kostym, hatt och vit skjorta är Gustaf Lundén. Foto: Erik Björnänger. Källa: Innovatums bildarkiv. Den framväxande Forngården på gamla Gröna Plan fortsatte att intressera allmänheten. På våren 1936 fraktades det jord dit och gräs såddes. Besökande uppmanades av tidningen att inte beträda gräsmattorna. Bronsåldersröset intill Villa Skogsstjärnan började restaureras. I Tidningen Trollhättan den 11 september kunde man läsa: Vid grävningen i resterna av röset under gårdagen sållades jorden synnerligen noggrant, varvid en del kol och brända ben anträffades jämte en bältehake av brons samt två ornamenterade 14) 15) bronsfragment som möjligen tillhört något vapen. 15) 21) Forngården invigdes i augusti talet Fornminnesföreningen började redan år 1932 att diskutera restaurering och konservering av Gärdhems kyrkoruin hade föreningen samlat ihop medel för att kunna utföra arbetet. 15)

11 11 Ruinen av gamla kyrkan i Gärdhem. Kyrkan byggdes i mindre format troligen redan på 1100-talet och blev senare tillbyggd. Ruinen restaurerades år Detta var Trollhättans första kyrka. Om det har funnits någon tidigare kyrka har den sannolikt varit av trä. Platsen torde i hednisk tid ha varit en kultplats. Från början var kyrkan liten och oansenlig förlängdes kyrkan, koret utvidgades och en sakristia byggdes till på norra sidan. År 1872 beslutades om att bygga en ny kyrka. Ritningarna utfördes av arkitekten professor Fredrik Wilhelm Scholander och kyrkan invigdes 10 augusti Foto: Walter Göransson år Källa: Innovatums bildarkiv. Naglums kyrka raserades på 1790-talet. Ruinen iordningställdes år 1943 sedan kyrkorådet i Vassända-Naglums församling hade anslagit medel till detta. 15) 1960-talet återupptogs utgrävningarna av Ekholms slott på Slottsön med Sune Östlund som utgrävningsledare under landsantikvarie Sven Axel Hallbäcks ledning. Och nu kunde förhållandena kring den medeltida borgen 2) 19) klarläggas.

12 Resor 12 Fornminnesföreningen har sedan år 1927 anordnat resor för medlemmarna till sevärdheter i Västergötland, Bohuslän och Dalsland. Mestadels har det varit bussresor, men under krigsåren från 1940 skedde resorna per cykel. 15) Under och 1950-talen filmades utfärderna. Det finns en videofilm att låna på biblioteket om dessa. 30) En utflykt gick till Kinnekulle. Första stoppet var vid Storebergs herrgård i Lidköpings kommun. Därefter hade man picknick i det gröna. Resan fortsatte sedan till Råbäck och Apostlagrottan. 30) Nästa resa var till Bohuslän. Först stannade man vid Stenehed i Svarteborg och for sedan vidare till Alaska. På denna resa hann man även med ett stopp vid Blomsholm, där det lär finnas många fornminnen från stenåldern och fram till medeltiden. 30) Man cyklade också till Gärdhems kyrkoruin. 30) 15 september 1974 gjorde föreningen en uppskattad utflykt till några av öarna i älven. Ett nittiotal besökare fick åka nästan i skytteltrafik med passagerarbåten Frida till Slottsön, Grötholmen och Lövön. 17)

13 13 Clary Andersson och Karin Rex. Foto: Annika Hjortkap år Arne Arodell. Foto: Annika Hjortkap år På Slottsön berättade Arne Arodell då föreningens ordförande om Ekholms slott. Karin Rex skildrade stenåldersfynden på öarna. 17) Föreningen idag Föreningens främsta uppgift är att vårda Forngården, som den gör med all ära. Stugorna brukar vara öppna för allmänheten på söndagar under juli och augusti och på Fallens dagar mellan kl I samband med årsmötet hålls det ett uppskattat föredrag.

14 14 Arbetskväll på Forngården 21 juni Foto: Annika Hjortkap En gång om året en försommarkväll brukar medlemmar hjälpas åt att göra i ordning stugorna för säsongen. Trollhätterosen, som finns på Forngården Foto: Annika Hjortkap år 2010.

15 Forngården 15 Byggnader och föremål Nuförtiden kostar det inget att strosa omkring på Forngården, men tidigare har det tydligen funnits ett biljettsystem.

16 Huvudingången ramas in av en portal av gamla ekstockar, funna vid byggandet av nya kraftstationen på 1930-talet som sjunktimmer 1) 16) på botten av Håjums varp. Stockarna är många hundra år gamla. 16 Foto cirka år Källa: Innovatums bildarkiv. Foto: Annika Hjortkap år 2010.

17 Klockstapeln har stått vid Fors kyrka i Sjuntorps samhälle. I den hade Fors lilla klocka hängt i minst 130 år, när den år 1914 flyttades till en ny stapel. Den gamla stapeln sedan länge obrukad skänktes av Fors kommun och flyttades år 1935 till Forngården. Den nu synliga klockan är den brandklocka, som sedan 1800-talet hade hängt på gamla brandstationsbyggnaden vid Karl Johans torg. Vid nyårsfirandet nyttjas den ofta för klockringning som inledning till det stora fyrverkeri, som bränns av 1) 15) 16) varje nyårsnatt framför stapeln. 17 Foto cirka år Källa: Innovatums bildarkiv. Foto: Annika Hjortkap år Ryggåsstugan, ett soldattorp från Väne-Åsaka från 1700-talet, är typisk 2) 16) 23) för bebyggelsen i Västgötabygden i äldre tider. Stugan har fått sitt namn av att särskilt innertak saknas, så rummet når upp till takåsen. Denna stuga kommer från torpet Hästhagen i Åsaka by.

18 Den uppfördes före år 1834 och var länge bebodd av gumman Maja-Lena, som frisk och rask under hela sitt nittioåriga liv avled där Hon spann ullgarn och stickade strumpor och låg aldrig någon annan till last. Under sängen hade hon vintertid hönsen bakom en hönsgrind. Stugan köptes av fornminnesföreningen för ett billigt pris och kom till Forngården 1) 2) 15) 16) år På platsen för ryggåsstugan lär det ha hittats lämningar efter en flintverkstad. 18 Foto av okänt datum. Källa: Innovatums bildarkiv. Foto: Annika Hjortkap år Härbret kommer från Prässebo i Ale-Skövde socken och byggdes ) Det innehåller gamla vagnar och slädar m m. 1) Även härbret köptes av 2) 15) 16) fornminnesföreningen billigt och det kom till Forngården år 1938.

19 19 Fyllekärran. Foto: Annika Hjortkap år I härbret finns överkonstapel Wiiks fyllekärra. I Trollhättan hade polisen besvär med att transportera överförfriskade personer. Då tillverkade ovan nämnda överkonstapel en två meter lång kärra med skalmar. Ekipaget var format som en låda och baktill försett med dörrar som gick att regla. Översidan kunde lyftas som två lock och invändigt var kärran madrasserad. I denna skulle man kunna placera våldsverkare och sedan lägga på locken. När vederbörande skulle plockas ut låstes bakdörren upp. En enda gång lär överkonstapel Wiiks kärra ha använts, eftersom den visade sig vara för otymplig. Det fanns bland annat risk för att kärran 16) 25) skulle sjunka i leran på Storgatan och då bli för tung.

20 20 Foto: Annika Hjortkap, den övre bilden år 2015 och den nedre år Gröna Plan är den öppna platsen mellan härbret, ryggåsstugan och klockstapeln. Fynd har visat att det under stenåldern legat en boplats här. 1)

21 21 Foto: Annika Hjortkap år Bronsåldersröset har ursprungligen legat på denna plats, men har senare restaurerats på föreningens initiativ efter riksantikvariens medgivande. Det täcker en gammal bronsåldersgrav. I slutet på talet, när turistvägarna på västra stranden av älven gjordes i ordning förstördes röset. 1) Det gjorde även de bronsåldersrösen som tidigare hittats i närheten.

22 22 Foto: Annika Hjortkap år Relief i brons finns på en berghäll mittemot bronsåldersröset. Den är gjord till minne av Gustaf Lundén som i särskilt hög grad har varit fornminnesvårdens främjare i denna del av Göta älvdalen. 1) Skulptör var Erik Sand från Strängnäs. Reliefen avtäcktes av stadsfullmäktiges dåvarande ordförande Artur Lundqvist och landsantikvarien Sven Axel Hallbäck vid en ceremoni 22 maj )

23 23 Foto cirka år Källa: Innovatums bildarkiv. Foto: Annika Hjortkap år Foto: Annika Hjortkap år 2015.

24 24 Betty Backs stuga är nog den av stugorna som är det är mest skrivet om i litteraturen om Trollhättan. Betty Back var dotter till mjölnaren Petter Back. Hon föddes år 1839 och dog 3 februari Betty lär ha varit en liten och krokig gumma, som var mycket snäll och som man hade stor respekt för. Betty hade en tid en futt vid verkstaden där hon sålde kaffe och annat. Hon livnärde sig bland annat också på knäckkokning. Stugan låg alldeles i närheten av Hebeskolan och barnen där var hennes största kunder. Det berättas om, att om de lämnade en gammal skrivbok till henne kunde Betty använda de 16) 24) 27) blålinjerade bladen till knäckomslag. Erik Wengström berättar om att på Betty Backs stugas ena vägg fanns ett litet hål, som kanske var en kvadratdecimeter stort. Betty kylde sina knäckar där innanför. Ett burklock av plåt hade spikats framför gluggen för att förebygga snatteri. I plåten fanns emellertid ett hål och det kunde hända att den vassa ändan av en knäckstrut hängde ut genom hålet. Då kunde man lyfta upp varandra för att smaka på godbiten. 24) Betty Backs far Petter Back föddes år Petters far avled före år 1818, varför Petters mor Lisa Jakobsdotter och Petter själv var bosatta hos Lisas far Jakob Back i stugan nära Malgön. Jakob Back var nattvakt på den Wikströmska sågen nr 3. Petter fick gå i Götiska Förbundets Fattigfriskola, där han slutade 24 juni Jakob Back avled 15 juni 1821 och kvar i stugan bodde Petter Back med 26) 27) sin mor och mormor. Jakob ( ) gift med Kerstin Nilsdotter fick bland andra en dotter Lisa Jakobsdotter ( ). Lisa gifte sig med soldaten Nils Pettersson. Lisa och Nils fick sonen Petter. 27) Petter ( ) var först sågare på såg nr 3. År 1826 gifte han sig med Maria Bengtsdotter ( ) och fick fyra barn varav Betty hon döptes till Brita - var ett av dem. Under åren 1843 till 1858 var Petter dagvakt hos Sam. Andersson på Dicksonska sågarna. År 1827 dog Petters mor och mormor. Själv levde han till 1 mars Hans änka Maria dog 26) 27) som fattighjon år Betty bodde ensam kvar i stugan efter föräldrarnas död. När Betty dog år 1918 ombesörjdes dödsannonsen av hennes syster Johanna och Johannas 26) 27) barn.

25 25 Erik Wengström uppger att stugan ursprungligen stått vid Börsle. År 1825 köptes den av sågaren Petter Back och flyttades då till Trollhättan. 24) Jag undrar varifrån Erik Wengström har fått den uppgiften. Werner Johnsson har en helt annan uppfattning om stugans ursprung. Enligt Werner Johnsson var stugan i början av 1800-talet belägen vid brovaktstugan nära bron över kanalen. År 1803 arrenderades tomten av David Jochnick och övergick år 1804 till Jacob Back. År 1822 måste stugan flytta då den var i vägen för reparationsarbeten av Kafledammen. Eftersom Backs befanns vara 26) 27) i torftiga omständigheter fick de flytthjälp. År 1823 fick Petter Back arrendekontrakt på tomten Jupiter 4. I augusti 1864 flyttades stugan återigen denna gång till Jupiter 6 då den var i 26) 27) vägen för Nya Gymnastik och Festivitetsbyggnaden (träskolan). Som ägare till stugan år 1870 stod en A H Myrin från Hullsjö och år 1889 övertog kommunen tomten och stugan. Det behövdes utrymme till uthus 26) 27) åt skolan. Trots det lär det mellan åren 1918 och 1930 ha funnits hyresgäster. Men eftersom stugan efter år 1920 inte längre ansågs lämplig som bostad blev den från 1930 förrådsrum för fornminnesföreningens samlingar. År 1936 skänkte stadens folkskolestyrelse stugan till föreningen. År 1937 flyttades den till Forngården och år 1938 restes den som ett intressant exemplar av 1) 2) 15) 26) 27) ett sågaretorp från kanske slutet av 1700-talet. Det fanns en bild på stugan i Ny Tid på 1940-talet, och där råkade bilden hamna upp och ned. Stugan stod alltså med grunden upp och skorstenen ned. Underskriften till bilden var Betty Backs stuga i sitt nuvarande skick på Gröna Plan. 27) På platsen där Betty Backs stuga står idag ska det ha hittats två eldstäder vid uppförandet av stugan.

26 26 Foto år Källa: Innovatums bildarkiv. Foto: Annika Hjortkap år 2010.

27 Malöga Kassaregårdens (även kallad Persgården) manbyggnad, troligen från 1700-talets slut, stod fram till år 1943 inom Flygmotors (nuvarande GKN Aerospace Sweden AB) industriområde, bakom huvudkontoret. Den representerar en relativt välbärgad bys allmogekultur. Vindsutrymmet innehåller ett stort antal åskådligt upplagda föremål av skilda slag från staden och bygden. Tapeterna i stugan är handmålade. 1) 2) 15) 16) Kassaregården var en gåva från Svenska Flygmotor AB. 27 Foto: Annika Hjortkap år Kassare betyder troligen gårdfarihandlare eller knalle. Eftersom huset låg nära ett viktigt färjeställe mellan Malöga och Naglum, kan det också ha varit ett härbärge för sådana vägfarande och alltså inte enbart en 1) 16) bondgårdsbyggnad. Dörrlåset från Malgöns kraftstation på Kassaregården. Foto: Annika Hjortkap år 2010.

28 28 Invigning av Ryttartorpet år Från vänster: Arvid Carlsson, landsantikvarie Sven- Axel Hallbäck, stadsingenjör Karl Pehrsson, föreningens ordförande Arne Arodell, stadsvaktmästare Peter Carlsson och lantbrukare Karl Eriksson. Källa: Innovatums bildarkiv. Foto: Annika Hjortkap år Ryttaretorpet från Malöga by stod fram till 1959 vid vägen SAAB- Bollsäng. Gården var ursprungligen rusthållarboställe under Kongl Vestgötha Cavalleri enligt en skylt ovanför dörren. 1)

29 29 Foto: Annika Hjortkap år Malöga by var rätt välbärgad. Byns ryttare och två soldater fick därför efter 1840 års laga skifte - var sin ny stuga som var flera kvadratmeter 1) 16) större än vad som då var vanligt samt åtta tunnland jord (4 hektar). Den sista soldaten som bodde där var Meijer med hustru och en stor barnaskara. De bodde där fram till i början av 1900-talet berättar Agnes Green om. Hennes familj flyttade in i stugan år ) Ryttaretorpet har med sakkunnig hjälp möblerats så stilriktigt som möjligt och anses vara en i sitt slag mycket fin enhet. 1) Elfsborgs läns annonsblad 15 juli 1961.

30 30 Skvaltkvarnen uppfördes. Personer från vänster: Gunnar Johansson, Einar Heed och Sigurd Larsson. Arne Arodells foto år Källa: Innovatums bildarkiv. Foto: Annika Hjortkap år Trollhetta quarn är en skvaltkvarn som byggdes av medlemmar i Trollhätte-Gillet under år Virket är återanvänt från fastigheten i

31 kvarteret Gripen 3B, Österlånggatan 60 B som revs i oktober Under vintern förvarades det på gårdsplanen vid Stridsberg & Biörcks fabriker. På våren startade bygget av kvarnen under slöjdlärare Gunnar Johanssons ledning. När kvarnen var färdig revs den igen för att den 21 juni föras till Forngården. Där gick uppbyggandet snabbt eftersom stockarna denna gång var märkta. På taket lades torv från Edsäter. 29) 1 september 1982 invigdes kvarnen. De som byggde kvarnen överlämnade den då till Trollhätte-Gillet och Trollhätte-Gillet lät gåvan föras vidare till fornminnesföreningen. 29) Hur kvarnen användes kan den intresserade läsa om inne i själva byggnaden. 31 Daskebackens kvarn i Hjärtum på dess ursprungliga plats i Sollumsån. På bilden Birger Fogel och Sigurd Detterberg. Foto av John Detterberg år1943. Källa: Innovatums bildarkiv.

32 32 Foto: Annika Hjortkap år Daskebackens kvarn från 1700-talet 23) kommer från trakten av Hjärtums kyrka. Kvarnen inrymmer alla till en vattendriven kvarn hörande föremål jämte en del jordbruksredskap. 1)16) Den skänktes av stärbhusdelägarna efter mjölnare Karl Johansson och kom till Forngården år Staden bidrog med kronor till utförande av detta arbete. 15) På Forngården finns också stora samlingar av husgeråd, verktyg, möbler med mera lär samlingarna ha omfattats av cirka föremål och 2) 15) 22) 1977 cirka föremål.

33 33 Den nuvarande örtagården vid Betty Backs stuga Foto: Annika Hjortkap år De gamla ekstockarna. Foto: Annika Hjortkap år 2010.

34 Vid Gröna Plan. Foto: Annika Hjortkap år

35 Foto: Annika Hjortkap år

36 36 Allsång på Forngården 29 juli Foto: Annika Hjortkap. Hänvisningar 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) Fornminnesföreningens skrift om Forngården Trollhättebygdens Fornminnesförening Guldtid och Kristid sidan Guldtid och Kristid sidan 159 Guldtid och Kristid sidan 187 Guldtid och Kristid sidan 188 Guldtid och Kristid sidan 189 Guldtid och Kristid sidan 191 Guldtid och Kristid sidan 194 Guldtid och Kristid sidan Guldtid och Kristid sidan 240 Guldtid och Kristid sidan 241 Guldtid och Kristid sidan Guldtid och Kristid sidan 249 Trollhättebygdens fornminnesförening Trollhättebygden i forna tider Artikel i TT och artikel i ELA Gustaf Lundén sidan 17 Gustaf Lundén sidan 21 Gustaf Lundén sidan 22 Trollhättans utveckling årtal och händelser, sidan 24 Trollhättan - samhälle i expansion, sidan 82-83

37 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 37 Trollhättan Kraftstad Industristad Turiststad, sidan 21 Trollhättan ung stad, sidan Trollhättan ung stad, sidan 177 Trollhättan i bild förr och nu, Artikel Betty Backs stuga, sidan Historia och Historier om Stranna, bok 1, Artikel Betty Backs stuga, sidan Historia och Historier om Stranna, bok 9, Artikel Malöga min barndoms by, sidan Historia och Historier om Stranna, bok 9, Artikel Skvaltkvarnen ett nybygge för att bevara en gången tid för framtiden, sidan Videofilm Fornminnesföreningens utflykter under talen En av ingångarna till Forngården. Foto: Annika Hjortkap år Källor Fornminnesföreningens skrift om Forngården Trollhättebygden i forna tider, Lindström, Bengt Video Fornminnnesföreningens utflykter under talen Trollhättebygdens fornminnesförening, Lundén, Gustaf, 1947 Trollhättan Kraftstad Industristad Turiststad, 1948

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Bild nr TBWG-001-043c, Innovatums bildarkiv.

Bild nr TBWG-001-043c, Innovatums bildarkiv. Bild nr TBWG-001-043c, Innovatums bildarkiv. 2 Text till bild TBWG-001-043c: När man ser på bilden kommer osökt tanken (Walter Göranssons) på hur här såg ut för låt oss säga 140-150 år sedan (Walter Göranssons

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron Kapitel 4 Från Damsängen till Stadshusbron Damsängen. Här promenerade man förbi torpet Dämsängen när man gick stora eller lilla jorden runt. Östanåbron, Så här såg den gamla bron ut som gick över till

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar.

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Så byggde man förr Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Att söka i landskapet I denna handledning möter du Mårten Sjöbeck och tre av de byggnader han inventerade,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Protokoll fört vid Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöte 2014 Tid: Tisdagen den 29 april 2014 kl. 9.00-12.00 Plats: Närvarande: Sparbankssalen, Utbildningens Hus i Alingsås Ca 50 personer. Representanter

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Antagna 2002 och reviderade på årsmötet 26 mars 2011 1. Namn, verksamhetsområde och karaktär Föreningen heter Västernärkes Hembygdsförening, är medlem i Örebro

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Fo~urs- FOR ATT KULTDRVARDEM SRALL BIBE~LLAS:

Fo~urs- FOR ATT KULTDRVARDEM SRALL BIBE~LLAS: REGISTERBLAD 1989-01-30 oinia~i< AV RIKSINTRESSE FOR KULTURMI~SVARD I HALLANDS LÄN Nr KN 3 Namn: KUNGSBACKA m KUNGSBACKA KOMMUN KARTA: 6B NO UGE: X 6380 Y 1276 RULTUR~ISR REXXON: 7 Bohuslänska kustbygden

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Kapitel 7. Från Strömsholmen till Tingshusdammen

Kapitel 7. Från Strömsholmen till Tingshusdammen Kapitel 7 Från Strömsholmen till Tingshusdammen Strömsholmen Vy från Ekmarkspark med Strömsholmen till höger. Bebyggelsen på Strömsholmen i mitten av 1890-talet, från vänster fabriksbyggnaden, målarverkstaden

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Fornminnesguide En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Välkommen! Tanken med denna fornminnesguide är att du enkelt ska kunna göra din egen fornvandring, lära dig mer om vår forntid

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Kvarnstugan för 100 år sen

Kvarnstugan för 100 år sen Kvarnstugan för 100 år sen Lars Gezelius Fältstationens högkvarter kallas ju för Kvarnstugan och tillhör Renstad Gård på Tåkerns sydvästra strand. Men den har väl inte alltid varit fältstation kan man

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 INNEHÅLL INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 DEL 1 HISTORISK UTVECKLING Naturgeografiska förutsättningar.. 11 Inlandsisen formade landskapet 13 FÖRHISTORISK

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset.

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset. N Vandra längs pilgrimsleder över frihet Skandinaviska halvön Trondheim S Skarvdörrspasset delande Bruksvallarna Funäsdalen Rombovallen Snösvallen tystnad snösvallen, härjulf hornbrytares boplats Strax

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-23 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 23 maj kl 19.30-20.30 Ledamöter enligt bilaga 213 Tjänstgörande ers enligt bilaga 213 Ersättare enligt bilaga 213

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

NYHETSBREV NR 2 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 2 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 2 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är det andra nyhetsbrevet med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Nr 1/2012 Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Vykortsmässan 2012 Årets vykortsmässa äger rum lördagen den 25 februari. Klockan 10.00 slår dörrarna upp för besökarna. Entrén är gratis,

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2012-05-22

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2012-05-22 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00. Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

Trollhätte Mekaniska verkstad

Trollhätte Mekaniska verkstad KORT HISTORIK ÖVER NOHAB Verkstadsföretaget Nydqvist och Holm (Nohab) grundades 1847 och kom att bli Trollhättans ledande företag i över hundra år. Efter 1970 minskade dock lönsamheten, företaget styckades,

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden Husarviken - den lugna viken Uppgifterna och bilderna nedan är hämtade från följande böcker, flera av dem bara tillgängliga på bibliotek eller antikvariskt. Staffan Tjerneld: En bok om Djurgården under

Läs mer

Historik kring Vagnmakaren, f.d. Knudshusen i Lilla Råby

Historik kring Vagnmakaren, f.d. Knudshusen i Lilla Råby Historik kring Vagnmakaren, f.d. Knudshusen i Lilla Råby Runt Lund löpte under medeltiden en stadsvall krönt med spetsade pålar, vars sista delar revs på 1700-talet. En liten avhyvlad rest finns vid och

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer