Trollhättebygdens fornminnesförening och Forngården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trollhättebygdens fornminnesförening och Forngården"

Transkript

1 Trollhättebygdens fornminnesförening och Forngården Trollhättan augusti 2015 Annika Hjortkap

2 Fornminnesföreningen 2 18 juni 1926 träffades fjorton personer vid Hojums bankar efter att ett upprop hade publicerats i ortens tidningar av några personer med 2) 3) 15) 18) Gustaf Lundén i spetsen. Hojums stenar Bildkälla: Innovatums bildarkiv Han frågade om de närvarande var intresserade att bilda en fornminnesförening för trollhättebygden. Och eftersom dessa var det beslöt man att välja en interimsstyrelse, vars uppdrag blev att komma med förslag till namn och stadgar för föreningen. Styrelsen skulle även välja ett lämpligt antal kommitterade, som skulle inventera och 2) 3) 18) nedteckna befintliga minnen av olika slag. Ledamöter i interimsstyrelsen blev järnvägstjänstemannen Gustaf Lundén (sammankallande), bokhållare Werner Henriksson, redaktör Carl Frendberg, folkskoleinspektör Oskar Hellner, stadsfiskal Martin Winlöf och schaktmästare Johan Åberg. Efter två veckor utsågs preliminärt Lundén till ordförande och Frendberg till sekreterare i avvaktan på förening och årsmöte. Dessutom valdes vid sidan om Lundén och Frendberg Nils Karlsson och Fritz Borg in i kommittén 2) 3) 18) för arkeologiska forskningar. I februari 1927 hade kommittén för arkeologi noterat 241 stenåldersföremål och flera tusen mynt från olika tidsperioder. Kommittén för hembygds- och kulturminnesvård i historisk tid föreslog att en

3 forngård skulle inrättas. Kart- och bokkommittén överlämnade en förteckning över äldre kartor i kanalverkets arkiv. 2) Bildandet av föreningen 19 mars 1927 bildades Trollhättebygdens fornminnesförening vid ett 2) 3) 15) 18) sammanträde i Lilla stadsfullmäktigesalen. Styrelsens ordinarie ledamöter bestod av sju personer 3 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare Kassör och med suppleanter Gustaf Lundén Werner Henriksson Carl Frendberg Birger Fogel Fritz O Borg Claes Olsson på Ängen J Albin Björkman i Höga Arvid Carlsson August Stenström 2) 3) 18) Johan Åberg Fornminnesföreningens första styrelse, Sittande från vänster: Carl Frendberg, Gustaf Lundén, Fritz O Borg, J Albin Björkman i Höga. Stående från vänster: Karl Pehrson (ledamot år 1930), Verner Henrikson, Birger Fogel, Arvid Carlsson, Claes Olsson på Ängen, Simon Stenström och Johan Åberg. Bildkälla: Innovatums bildarkiv.

4 Denna styrelse innehöll många skickliga och erfarna personer från olika samhälls- och intresseområden. Dessa blev många gånger ett nödvändigt komplement till Gustaf Lundén, som ofta hade bra idéer och kunde tala och skriva om dem. Han var däremot inte särskilt praktiskt lagd och hans ordningssinne var inte så välutvecklat. Då fick andra män rycka in och tillsammans med Gustaf Lundén bildade de ett bra arbetslag. 18) De första frågorna som behandlades i föreningen var bland annat att skaffa ett område för en blivande forngård, inköp av Betty Backs stuga och andra äldre byggnader samt konservering av Gärdhems kyrkoruin. 2) Efter ett halvår hade föreningen 131 medlemmar. 18) Enligt stadgarna skulle föreningens ändamål vara att verka för en närmare kännedom om Trollhättans stad och till staden angränsande socknar i arkeologiskt, historiskt och etnografiskt avseende samt i 2) 15) 18) 22) övrigt verka för hembygdsvård och naturskydd. 4 Gustaf Lundén vände sig i september till stadsfullmäktige och anhöll om ett bidrag för år 1928 på 500 kronor för den nybildade föreningen, men det kom inte med i budgeten. Senare återtogs anhållan och i stället begärde Gustaf Lundén kronor av räntemedlen ur Holms donationsfond. 3) I början av april 1928 hade fornminnesföreningen ett mycket välbesökt möte i Sveasalen i avsikt att få föreningen mera känd. Gustaf Lundén höll ett föredrag om fornminnen i trollhättebygden och 3) 18) visade skioptikonbilder. I maj samma år rapporterade tidningen att en fornborg hade hittats i närheten av Flottbergsströmmen av bokhållare Walter Göransson på Kraftverket. Gustaf Lundén intervjuades och han sade sig tidigare ha studerat ett tjugotal så kallade fornborgar primitiva befästningar som befolkningen skaffat som skydd i förhistorisk tid. Den nu funna borgen visade likheter med dem och man behövde inte befara några misstag om fyndets karaktär. 3)

5 Gustaf Lundén var föreningens ordförande fram till sin död Efter honom tog dåvarande stadsingenjören Arne Arodell vid. Båda dessa personer var inflyttade trollhättebor som hade fängslats av Trollhättan och dess historia. Efter Arne Arodells bortgång 1986 blev rektor Ingvar Frisk ny ordförande. Han var infödd trollhättebo. 22) Under 1920-talet ökade medlemssiffran och 1945 hade föreningen 995 medlemmar. Senare pendlade medlemsantalet i allmänhet mellan 750 och 800 personer. 22) Inom fornminnesföreningen började man dryfta planer om en särskild forngård för Trollhättan, som en lokal motsvarighet till Skansen i Stockholm. Kanaldirektör A Norman visade sig förstående för dessa planer och tillsammans med honom såg representanter för föreningen på olika platser som kunde vara lämpliga för en forngård. Tidningen hade en uppgift om att bästa platsen skulle vara öster om Nohabs järnväg (övre Drottninggatan). 3) Det fanns också en idé om att Forngården och en blivande ny idrottsplats skulle placeras inom samma parkområde. Då skulle man kunna ordna gemensam vakthållning, vilket skulle hålla driftskostnaderna nere. 3) 3 juni 1928 hölls en sommarfest i Hjulkvarnsparken för att samla in medel till en forngård. Huvudtalare var landshövding Axel von Schneidern. Det hela inleddes med synnerligen högstämd prolog. Göta älvdalens körförbund sjöng under Hilmer Perssons ledning. 18) Föreningen började ordna utfärder för att ge medlemmarna och andra intresserade trollhättebor undervisning om bygden. 18) 1930-talet I början av år 1930 lade en stadsparkskommitté fram ett förslag om placeringen av en fornminnesgård. Det lämpligaste området angavs vara egendomen Källstorp. Den ägdes av Stridsberg & Biörck och omfattade m 2 och kunde inköpas för kronor. 4) Så här entusiastiskt uttryckte sig kommittén: Skogsterrängen som på tre sidor omsluter ett jämnare fält, har befunnits vara synnerligen lämplig för placerandet av de mindre byggnader av kulturhistoriskt värde, som genom fornminnesföreningen efter hand kunna förvärvas Den jämna marken är tillräcklig för idrottsplats med alla behövliga utrymmen, träningsplan, lekfält och tennisplaner m.m., och en genom området ledande bäck kan med lätthet uppdämmas för att tagas i bruk som fågeldamm, för placering av en mindre kvarn av äldre typ e d. 4) 5

6 Men drätselkammaren gick inte på kommitténs linje. Det fanns möjlighet till idrottsplats på Hjulkvarn och till forngård i naturparken intill Strömsberg. Ärendet återremitterades till de kommitterade i fortsättningen skulle hänsyn tas till möjligheten att förlägga stadsparken till Strömsberg och naturparken där intill. För första gången påpekas det i protokollet - från detta novembersammanträde år att ljusbilder visades. Det var ordförande Carl Frendberg som på detta sätt orienterade om andra stadsparker och forngårdar inom landet. 4) Under ett veckoslut i augusti 1930 var en västsvensk hembygdskonferens förlagd till Trollhättan. Den leddes av professor Hjalmar Lindroth från Göteborg och till andra vice ordförande utsågs Gustaf Lundén. Framför allt dryftades byte och deposition av museiföremål. Gustaf Lundén höll ett föredrag om Trollhättan genom tiderna. Deltagarna gjorde en utfärd till tunhemsbygden i 18 bilar och två bussar och efter resan återkom han och illustrerade vad han berättat om med 35 skioptikonbilder. Nästa dag ordnades en bilresa till Bohus. Konferensen betecknades av många deltagare som den mest lyckade dittills, rapporterade tidningen. 5) En vecka före jul bildades ett Fornminnes- och hembygdsförbund för Västergötland. Det skedde i Falköping och i styrelsen valdes bland andra Gustaf Lundén in. 6) Fornminnesföreningen köpte en ryggåsstuga från Norra Björke. Gustaf Lundén förklarade i en intervju i april 1931 var den kunde sättas upp. Det fanns tre förslag Prästskedesholmarna, området vid Skrälleberg och västra älvstranden vid Gröna Plan. Spikön hade också nämnts, men de planerna hade strandat på att Vattenfall ställt sig avvisande. 7) I slutet av 1931 tog frågan om Forngården att stort steg framåt. Västergötlands Hembygdsförbund hade genom sitt arbetsutskott tillstyrkt att den skulle placeras i naturparken väster om älven, det som tidigt kallades för Gröna plan. Något ekonomiskt stöd kunde dock inte fornminnesföreningen räkna med från hembygdsförbundet. 8) Den 29 december blev Trollhättebygdens fornminnesförening uppmärksammat med ett reportage i tidningen. Det handlade om Betty Backs stuga i kvarteret Jupiter. Sedan sommaren förvarades föreningens samlingar i den. Många av de dyrbaraste föremålen fanns emellertid hemma hos styrelsens ledamöter. Vid sidan av Gustaf Lundén nämndes styrelsens ej mindre energiska kassör hälsovårdstillsynesman Fr Borg samt elektrikern F Nordén. 8) I november 1932 tog föreningen initiativet till att Slottsön blev föremål för en undersökning. Där fanns, visste man, lämningar efter 6

7 det medeltida Ekholms slott. Utgrävningarna ledde till intressanta 9) 15) fynd av framför allt vapen och rustningar. Eftersom det låg ett hus mitt på öns topp blev inte utbytet av nya kunskaper just då särskilt stort. 19) 7 Sommarvillan på Slottsön byggdes ursprungligen av länsman August Duo Berggren cirka Virket togs från Strömsbergs gamla kvarn. Herman Nydqvist köpte villan som sommarbostad omkring år Den överläts till Svensk Godtemplar Ungdoms lokalavdelning nr 88 i Trollhättan som använde villan som sommarhem. Virket förföll så småningom och villan revs år 1960 enligt artikel i Tidningen Trollhättan 5 oktober Hällkistan vid Skälsbo som Gustaf Lundén funnit år 1925 blev 1932 utgrävd och restaurerad av honom tillsammans med bröderna Erik och Gunnar Nordén under överinseende av museiintendenten 15) 20) Nils Niklasson i Göteborg resulterade föreningens arbete i upptäckten av många stenåldersboplatser på Stallbackaöarna. Då gjordes fynd av flint- och diabasverktyg. 15) På fornminnesföreningens årsmöte år 1934 redovisades 237 årsmedlemmar och 7 ständiga medlemmar. 11) Sommaren 1934 tog forngårdsfrågan ett stort steg framåt. Planteringsarbeten utfördes i den naturpark som utsetts till plats för Forngården. Inom fornminnesföreningen valdes en särskild kommitté som skulle arbeta med detta. Den bestod av kamrer Arvid Carlsson, stadsingenjör Karl Pehrsson, elektriker E Nordén och förrådsförvaltare

8 J Detterberg. Uppdraget var att förbereda flyttningen av de gamla byggnaderna som redan var i föreningens ägo. Det gällde Fors sockens gamla klockstapel, en ryggåsstuga från Åsaka och Betty Backs stuga. De skulle placeras vid eller på Gröna plan. Man hade i augusti 1934 goda förhoppningar om att frågan om Forngården skulle vara klar nästkommande år. 12) 8 I januari 1935 höll Forngården på att färdigställas och detta var angelägenhet som det arbetades vidare med. Framstötarna från fornminnesföreningen var många. På våren 1933 hade en överenskommelse gjorts med Vattenfallsstyrelsen om upplåtelse av mark på västra älvstranden. Rivning och uppsättning planerades av härbret. Klockstapeln och ryggåsstugan var klara på hösten Då återstod att flytta härbret, som togs från Prässebo. Därefter var det Betty Backs stugas tur. Föreningen fick full äganderätt till stugan genom beslut av fullmäktige i maj Iordningställandet av Forngårdens område till naturpark ordnades som statskommunalt reservarbete. 10)

9 9 Kvarteret Jupiter utmed Österlånggatan, norra delen av Hebeskolans gård. I bakgrunden skymtar Röda kvarnfastigheten. Den lilla stugan till höger är Betty Backs stuga, som år 1937 flyttades till Forngården. På denna plats byggdes senare brandstationen, vilken var färdig år Källa: Innovatums bildarkiv. Många i fullmäktige stödde fornminnesföreningen. Ändå kunde det bli trögt med anslagen, eftersom man inte riktigt visste varifrån pengarna skulle tas. 10) Fornminnesföreningens årsmöte 1936 blev utgångspunkten för uppmärksammande arkeologiska undersökningar. Föreningen vände sig till riksantikvarien och anhöll om att få göra utgrävningar av de fyndplatser som fanns på öarna i älven vilket beviljades. De första fynden där hade gjorts redan på våren 1934 av Gustaf Lundén och E Nordén. Utgrävningarna skedde under hösten De leddes av intendenten Nils I Svensson från Åmål och läroverksadjunkten H Thomasson från Trollhättan. Undersökningarna koncentrerades till ett kvadratiskt område med 20 meters sida på nordvästra stranden av Lövön. Det konstaterades att det där funnits en lång tids bebyggelse för cirka år sedan. Grävningarna gav en rik skörd av fynd. 13)

10 10 Utgrävning på Lövön år Den grävande mannen i svart kostym, hatt och vit skjorta är Gustaf Lundén. Foto: Erik Björnänger. Källa: Innovatums bildarkiv. Den framväxande Forngården på gamla Gröna Plan fortsatte att intressera allmänheten. På våren 1936 fraktades det jord dit och gräs såddes. Besökande uppmanades av tidningen att inte beträda gräsmattorna. Bronsåldersröset intill Villa Skogsstjärnan började restaureras. I Tidningen Trollhättan den 11 september kunde man läsa: Vid grävningen i resterna av röset under gårdagen sållades jorden synnerligen noggrant, varvid en del kol och brända ben anträffades jämte en bältehake av brons samt två ornamenterade 14) 15) bronsfragment som möjligen tillhört något vapen. 15) 21) Forngården invigdes i augusti talet Fornminnesföreningen började redan år 1932 att diskutera restaurering och konservering av Gärdhems kyrkoruin hade föreningen samlat ihop medel för att kunna utföra arbetet. 15)

11 11 Ruinen av gamla kyrkan i Gärdhem. Kyrkan byggdes i mindre format troligen redan på 1100-talet och blev senare tillbyggd. Ruinen restaurerades år Detta var Trollhättans första kyrka. Om det har funnits någon tidigare kyrka har den sannolikt varit av trä. Platsen torde i hednisk tid ha varit en kultplats. Från början var kyrkan liten och oansenlig förlängdes kyrkan, koret utvidgades och en sakristia byggdes till på norra sidan. År 1872 beslutades om att bygga en ny kyrka. Ritningarna utfördes av arkitekten professor Fredrik Wilhelm Scholander och kyrkan invigdes 10 augusti Foto: Walter Göransson år Källa: Innovatums bildarkiv. Naglums kyrka raserades på 1790-talet. Ruinen iordningställdes år 1943 sedan kyrkorådet i Vassända-Naglums församling hade anslagit medel till detta. 15) 1960-talet återupptogs utgrävningarna av Ekholms slott på Slottsön med Sune Östlund som utgrävningsledare under landsantikvarie Sven Axel Hallbäcks ledning. Och nu kunde förhållandena kring den medeltida borgen 2) 19) klarläggas.

12 Resor 12 Fornminnesföreningen har sedan år 1927 anordnat resor för medlemmarna till sevärdheter i Västergötland, Bohuslän och Dalsland. Mestadels har det varit bussresor, men under krigsåren från 1940 skedde resorna per cykel. 15) Under och 1950-talen filmades utfärderna. Det finns en videofilm att låna på biblioteket om dessa. 30) En utflykt gick till Kinnekulle. Första stoppet var vid Storebergs herrgård i Lidköpings kommun. Därefter hade man picknick i det gröna. Resan fortsatte sedan till Råbäck och Apostlagrottan. 30) Nästa resa var till Bohuslän. Först stannade man vid Stenehed i Svarteborg och for sedan vidare till Alaska. På denna resa hann man även med ett stopp vid Blomsholm, där det lär finnas många fornminnen från stenåldern och fram till medeltiden. 30) Man cyklade också till Gärdhems kyrkoruin. 30) 15 september 1974 gjorde föreningen en uppskattad utflykt till några av öarna i älven. Ett nittiotal besökare fick åka nästan i skytteltrafik med passagerarbåten Frida till Slottsön, Grötholmen och Lövön. 17)

13 13 Clary Andersson och Karin Rex. Foto: Annika Hjortkap år Arne Arodell. Foto: Annika Hjortkap år På Slottsön berättade Arne Arodell då föreningens ordförande om Ekholms slott. Karin Rex skildrade stenåldersfynden på öarna. 17) Föreningen idag Föreningens främsta uppgift är att vårda Forngården, som den gör med all ära. Stugorna brukar vara öppna för allmänheten på söndagar under juli och augusti och på Fallens dagar mellan kl I samband med årsmötet hålls det ett uppskattat föredrag.

14 14 Arbetskväll på Forngården 21 juni Foto: Annika Hjortkap En gång om året en försommarkväll brukar medlemmar hjälpas åt att göra i ordning stugorna för säsongen. Trollhätterosen, som finns på Forngården Foto: Annika Hjortkap år 2010.

15 Forngården 15 Byggnader och föremål Nuförtiden kostar det inget att strosa omkring på Forngården, men tidigare har det tydligen funnits ett biljettsystem.

16 Huvudingången ramas in av en portal av gamla ekstockar, funna vid byggandet av nya kraftstationen på 1930-talet som sjunktimmer 1) 16) på botten av Håjums varp. Stockarna är många hundra år gamla. 16 Foto cirka år Källa: Innovatums bildarkiv. Foto: Annika Hjortkap år 2010.

17 Klockstapeln har stått vid Fors kyrka i Sjuntorps samhälle. I den hade Fors lilla klocka hängt i minst 130 år, när den år 1914 flyttades till en ny stapel. Den gamla stapeln sedan länge obrukad skänktes av Fors kommun och flyttades år 1935 till Forngården. Den nu synliga klockan är den brandklocka, som sedan 1800-talet hade hängt på gamla brandstationsbyggnaden vid Karl Johans torg. Vid nyårsfirandet nyttjas den ofta för klockringning som inledning till det stora fyrverkeri, som bränns av 1) 15) 16) varje nyårsnatt framför stapeln. 17 Foto cirka år Källa: Innovatums bildarkiv. Foto: Annika Hjortkap år Ryggåsstugan, ett soldattorp från Väne-Åsaka från 1700-talet, är typisk 2) 16) 23) för bebyggelsen i Västgötabygden i äldre tider. Stugan har fått sitt namn av att särskilt innertak saknas, så rummet når upp till takåsen. Denna stuga kommer från torpet Hästhagen i Åsaka by.

18 Den uppfördes före år 1834 och var länge bebodd av gumman Maja-Lena, som frisk och rask under hela sitt nittioåriga liv avled där Hon spann ullgarn och stickade strumpor och låg aldrig någon annan till last. Under sängen hade hon vintertid hönsen bakom en hönsgrind. Stugan köptes av fornminnesföreningen för ett billigt pris och kom till Forngården 1) 2) 15) 16) år På platsen för ryggåsstugan lär det ha hittats lämningar efter en flintverkstad. 18 Foto av okänt datum. Källa: Innovatums bildarkiv. Foto: Annika Hjortkap år Härbret kommer från Prässebo i Ale-Skövde socken och byggdes ) Det innehåller gamla vagnar och slädar m m. 1) Även härbret köptes av 2) 15) 16) fornminnesföreningen billigt och det kom till Forngården år 1938.

19 19 Fyllekärran. Foto: Annika Hjortkap år I härbret finns överkonstapel Wiiks fyllekärra. I Trollhättan hade polisen besvär med att transportera överförfriskade personer. Då tillverkade ovan nämnda överkonstapel en två meter lång kärra med skalmar. Ekipaget var format som en låda och baktill försett med dörrar som gick att regla. Översidan kunde lyftas som två lock och invändigt var kärran madrasserad. I denna skulle man kunna placera våldsverkare och sedan lägga på locken. När vederbörande skulle plockas ut låstes bakdörren upp. En enda gång lär överkonstapel Wiiks kärra ha använts, eftersom den visade sig vara för otymplig. Det fanns bland annat risk för att kärran 16) 25) skulle sjunka i leran på Storgatan och då bli för tung.

20 20 Foto: Annika Hjortkap, den övre bilden år 2015 och den nedre år Gröna Plan är den öppna platsen mellan härbret, ryggåsstugan och klockstapeln. Fynd har visat att det under stenåldern legat en boplats här. 1)

21 21 Foto: Annika Hjortkap år Bronsåldersröset har ursprungligen legat på denna plats, men har senare restaurerats på föreningens initiativ efter riksantikvariens medgivande. Det täcker en gammal bronsåldersgrav. I slutet på talet, när turistvägarna på västra stranden av älven gjordes i ordning förstördes röset. 1) Det gjorde även de bronsåldersrösen som tidigare hittats i närheten.

22 22 Foto: Annika Hjortkap år Relief i brons finns på en berghäll mittemot bronsåldersröset. Den är gjord till minne av Gustaf Lundén som i särskilt hög grad har varit fornminnesvårdens främjare i denna del av Göta älvdalen. 1) Skulptör var Erik Sand från Strängnäs. Reliefen avtäcktes av stadsfullmäktiges dåvarande ordförande Artur Lundqvist och landsantikvarien Sven Axel Hallbäck vid en ceremoni 22 maj )

23 23 Foto cirka år Källa: Innovatums bildarkiv. Foto: Annika Hjortkap år Foto: Annika Hjortkap år 2015.

24 24 Betty Backs stuga är nog den av stugorna som är det är mest skrivet om i litteraturen om Trollhättan. Betty Back var dotter till mjölnaren Petter Back. Hon föddes år 1839 och dog 3 februari Betty lär ha varit en liten och krokig gumma, som var mycket snäll och som man hade stor respekt för. Betty hade en tid en futt vid verkstaden där hon sålde kaffe och annat. Hon livnärde sig bland annat också på knäckkokning. Stugan låg alldeles i närheten av Hebeskolan och barnen där var hennes största kunder. Det berättas om, att om de lämnade en gammal skrivbok till henne kunde Betty använda de 16) 24) 27) blålinjerade bladen till knäckomslag. Erik Wengström berättar om att på Betty Backs stugas ena vägg fanns ett litet hål, som kanske var en kvadratdecimeter stort. Betty kylde sina knäckar där innanför. Ett burklock av plåt hade spikats framför gluggen för att förebygga snatteri. I plåten fanns emellertid ett hål och det kunde hända att den vassa ändan av en knäckstrut hängde ut genom hålet. Då kunde man lyfta upp varandra för att smaka på godbiten. 24) Betty Backs far Petter Back föddes år Petters far avled före år 1818, varför Petters mor Lisa Jakobsdotter och Petter själv var bosatta hos Lisas far Jakob Back i stugan nära Malgön. Jakob Back var nattvakt på den Wikströmska sågen nr 3. Petter fick gå i Götiska Förbundets Fattigfriskola, där han slutade 24 juni Jakob Back avled 15 juni 1821 och kvar i stugan bodde Petter Back med 26) 27) sin mor och mormor. Jakob ( ) gift med Kerstin Nilsdotter fick bland andra en dotter Lisa Jakobsdotter ( ). Lisa gifte sig med soldaten Nils Pettersson. Lisa och Nils fick sonen Petter. 27) Petter ( ) var först sågare på såg nr 3. År 1826 gifte han sig med Maria Bengtsdotter ( ) och fick fyra barn varav Betty hon döptes till Brita - var ett av dem. Under åren 1843 till 1858 var Petter dagvakt hos Sam. Andersson på Dicksonska sågarna. År 1827 dog Petters mor och mormor. Själv levde han till 1 mars Hans änka Maria dog 26) 27) som fattighjon år Betty bodde ensam kvar i stugan efter föräldrarnas död. När Betty dog år 1918 ombesörjdes dödsannonsen av hennes syster Johanna och Johannas 26) 27) barn.

25 25 Erik Wengström uppger att stugan ursprungligen stått vid Börsle. År 1825 köptes den av sågaren Petter Back och flyttades då till Trollhättan. 24) Jag undrar varifrån Erik Wengström har fått den uppgiften. Werner Johnsson har en helt annan uppfattning om stugans ursprung. Enligt Werner Johnsson var stugan i början av 1800-talet belägen vid brovaktstugan nära bron över kanalen. År 1803 arrenderades tomten av David Jochnick och övergick år 1804 till Jacob Back. År 1822 måste stugan flytta då den var i vägen för reparationsarbeten av Kafledammen. Eftersom Backs befanns vara 26) 27) i torftiga omständigheter fick de flytthjälp. År 1823 fick Petter Back arrendekontrakt på tomten Jupiter 4. I augusti 1864 flyttades stugan återigen denna gång till Jupiter 6 då den var i 26) 27) vägen för Nya Gymnastik och Festivitetsbyggnaden (träskolan). Som ägare till stugan år 1870 stod en A H Myrin från Hullsjö och år 1889 övertog kommunen tomten och stugan. Det behövdes utrymme till uthus 26) 27) åt skolan. Trots det lär det mellan åren 1918 och 1930 ha funnits hyresgäster. Men eftersom stugan efter år 1920 inte längre ansågs lämplig som bostad blev den från 1930 förrådsrum för fornminnesföreningens samlingar. År 1936 skänkte stadens folkskolestyrelse stugan till föreningen. År 1937 flyttades den till Forngården och år 1938 restes den som ett intressant exemplar av 1) 2) 15) 26) 27) ett sågaretorp från kanske slutet av 1700-talet. Det fanns en bild på stugan i Ny Tid på 1940-talet, och där råkade bilden hamna upp och ned. Stugan stod alltså med grunden upp och skorstenen ned. Underskriften till bilden var Betty Backs stuga i sitt nuvarande skick på Gröna Plan. 27) På platsen där Betty Backs stuga står idag ska det ha hittats två eldstäder vid uppförandet av stugan.

26 26 Foto år Källa: Innovatums bildarkiv. Foto: Annika Hjortkap år 2010.

27 Malöga Kassaregårdens (även kallad Persgården) manbyggnad, troligen från 1700-talets slut, stod fram till år 1943 inom Flygmotors (nuvarande GKN Aerospace Sweden AB) industriområde, bakom huvudkontoret. Den representerar en relativt välbärgad bys allmogekultur. Vindsutrymmet innehåller ett stort antal åskådligt upplagda föremål av skilda slag från staden och bygden. Tapeterna i stugan är handmålade. 1) 2) 15) 16) Kassaregården var en gåva från Svenska Flygmotor AB. 27 Foto: Annika Hjortkap år Kassare betyder troligen gårdfarihandlare eller knalle. Eftersom huset låg nära ett viktigt färjeställe mellan Malöga och Naglum, kan det också ha varit ett härbärge för sådana vägfarande och alltså inte enbart en 1) 16) bondgårdsbyggnad. Dörrlåset från Malgöns kraftstation på Kassaregården. Foto: Annika Hjortkap år 2010.

28 28 Invigning av Ryttartorpet år Från vänster: Arvid Carlsson, landsantikvarie Sven- Axel Hallbäck, stadsingenjör Karl Pehrsson, föreningens ordförande Arne Arodell, stadsvaktmästare Peter Carlsson och lantbrukare Karl Eriksson. Källa: Innovatums bildarkiv. Foto: Annika Hjortkap år Ryttaretorpet från Malöga by stod fram till 1959 vid vägen SAAB- Bollsäng. Gården var ursprungligen rusthållarboställe under Kongl Vestgötha Cavalleri enligt en skylt ovanför dörren. 1)

29 29 Foto: Annika Hjortkap år Malöga by var rätt välbärgad. Byns ryttare och två soldater fick därför efter 1840 års laga skifte - var sin ny stuga som var flera kvadratmeter 1) 16) större än vad som då var vanligt samt åtta tunnland jord (4 hektar). Den sista soldaten som bodde där var Meijer med hustru och en stor barnaskara. De bodde där fram till i början av 1900-talet berättar Agnes Green om. Hennes familj flyttade in i stugan år ) Ryttaretorpet har med sakkunnig hjälp möblerats så stilriktigt som möjligt och anses vara en i sitt slag mycket fin enhet. 1) Elfsborgs läns annonsblad 15 juli 1961.

30 30 Skvaltkvarnen uppfördes. Personer från vänster: Gunnar Johansson, Einar Heed och Sigurd Larsson. Arne Arodells foto år Källa: Innovatums bildarkiv. Foto: Annika Hjortkap år Trollhetta quarn är en skvaltkvarn som byggdes av medlemmar i Trollhätte-Gillet under år Virket är återanvänt från fastigheten i

31 kvarteret Gripen 3B, Österlånggatan 60 B som revs i oktober Under vintern förvarades det på gårdsplanen vid Stridsberg & Biörcks fabriker. På våren startade bygget av kvarnen under slöjdlärare Gunnar Johanssons ledning. När kvarnen var färdig revs den igen för att den 21 juni föras till Forngården. Där gick uppbyggandet snabbt eftersom stockarna denna gång var märkta. På taket lades torv från Edsäter. 29) 1 september 1982 invigdes kvarnen. De som byggde kvarnen överlämnade den då till Trollhätte-Gillet och Trollhätte-Gillet lät gåvan föras vidare till fornminnesföreningen. 29) Hur kvarnen användes kan den intresserade läsa om inne i själva byggnaden. 31 Daskebackens kvarn i Hjärtum på dess ursprungliga plats i Sollumsån. På bilden Birger Fogel och Sigurd Detterberg. Foto av John Detterberg år1943. Källa: Innovatums bildarkiv.

32 32 Foto: Annika Hjortkap år Daskebackens kvarn från 1700-talet 23) kommer från trakten av Hjärtums kyrka. Kvarnen inrymmer alla till en vattendriven kvarn hörande föremål jämte en del jordbruksredskap. 1)16) Den skänktes av stärbhusdelägarna efter mjölnare Karl Johansson och kom till Forngården år Staden bidrog med kronor till utförande av detta arbete. 15) På Forngården finns också stora samlingar av husgeråd, verktyg, möbler med mera lär samlingarna ha omfattats av cirka föremål och 2) 15) 22) 1977 cirka föremål.

33 33 Den nuvarande örtagården vid Betty Backs stuga Foto: Annika Hjortkap år De gamla ekstockarna. Foto: Annika Hjortkap år 2010.

34 Vid Gröna Plan. Foto: Annika Hjortkap år

35 Foto: Annika Hjortkap år

36 36 Allsång på Forngården 29 juli Foto: Annika Hjortkap. Hänvisningar 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) Fornminnesföreningens skrift om Forngården Trollhättebygdens Fornminnesförening Guldtid och Kristid sidan Guldtid och Kristid sidan 159 Guldtid och Kristid sidan 187 Guldtid och Kristid sidan 188 Guldtid och Kristid sidan 189 Guldtid och Kristid sidan 191 Guldtid och Kristid sidan 194 Guldtid och Kristid sidan Guldtid och Kristid sidan 240 Guldtid och Kristid sidan 241 Guldtid och Kristid sidan Guldtid och Kristid sidan 249 Trollhättebygdens fornminnesförening Trollhättebygden i forna tider Artikel i TT och artikel i ELA Gustaf Lundén sidan 17 Gustaf Lundén sidan 21 Gustaf Lundén sidan 22 Trollhättans utveckling årtal och händelser, sidan 24 Trollhättan - samhälle i expansion, sidan 82-83

37 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 37 Trollhättan Kraftstad Industristad Turiststad, sidan 21 Trollhättan ung stad, sidan Trollhättan ung stad, sidan 177 Trollhättan i bild förr och nu, Artikel Betty Backs stuga, sidan Historia och Historier om Stranna, bok 1, Artikel Betty Backs stuga, sidan Historia och Historier om Stranna, bok 9, Artikel Malöga min barndoms by, sidan Historia och Historier om Stranna, bok 9, Artikel Skvaltkvarnen ett nybygge för att bevara en gången tid för framtiden, sidan Videofilm Fornminnesföreningens utflykter under talen En av ingångarna till Forngården. Foto: Annika Hjortkap år Källor Fornminnesföreningens skrift om Forngården Trollhättebygden i forna tider, Lindström, Bengt Video Fornminnnesföreningens utflykter under talen Trollhättebygdens fornminnesförening, Lundén, Gustaf, 1947 Trollhättan Kraftstad Industristad Turiststad, 1948

2:a uppdaterade upplagan 2012 Ulf Bergman

2:a uppdaterade upplagan 2012 Ulf Bergman 2:a uppdaterade upplagan 2012 Ulf Bergman 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Föreningen tillkommer... 4 Området och dess gränser... 9 Jordgubben förändras... 13 Stugorna... 18 Fester... 24 Sommarfesterna...

Läs mer

Meddelanden Irån hembygdso iöreningar i flngermanland. Ångermanlands hembygdsförbund.

Meddelanden Irån hembygdso iöreningar i flngermanland. Ångermanlands hembygdsförbund. Meddelanden Irån hembygdso iöreningar i flngermanland. Ångermanlands hembygdsförbund. v. 1, ;0 d n h. å t Vid sammanträde den 10 juni 1938 beslöts uppdelning av länets hembygdsförbund på landskapsförbund,

Läs mer

32 år bland pingstvänner i Solna

32 år bland pingstvänner i Solna 32 år bland pingstvänner i Solna av Olle Eriksson En uppsats om utposter i Huvudsta och Hagalund det som i dag är Solna. Från 1914 till 1946. Första upplagan augusti 1994 Från den lilla stugan på Aspgatan

Läs mer

Hänt på bögda... sidan 22

Hänt på bögda... sidan 22 Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 4 Årgång 68 2013 Höslåtter i Horred 10 juli 2013. Årets Hembygdsförening sidan 5 Profilen - Åke Carksson

Läs mer

Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund. Nr 3 Årgång 64 2009

Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund. Nr 3 Årgång 64 2009 Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 3 Årgång 64 2009 350 deltagare i välordnat årsmöte sidorna 5-9 Profilen - Verner Lindblom sidan 16

Läs mer

STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B Y A F Ö R E N I N G 1/2 0 1 0 N A

STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B Y A F Ö R E N I N G 1/2 0 1 0 N A STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B Y A F Ö R E N I N G 1/2 0 1 0 STRANDBADEN FÖRR DBA N A 0-2 01 0 1 91 N DE STR STATIONSHUSET DANNEVANGEN SÄKRARE PÅ VÄG 111 Sagt i Strandbaden...

Läs mer

Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein

Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein En man klev av tåget... Känsö - en isolerad idyll LEDAREN DEN BLOMSTERTID NU KOMMER I skrivande stund, så här mellan hägg och syren, känns släktforskningen

Läs mer

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Kullabladet 2/2012 Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Familjen Nordström utanför Smedstorp i augusti 1907 eller 1908 Övre raden: Evald, Ingrid och Selma. Undre raden:

Läs mer

Lokal information och församlingsblad SOCKENBUDET

Lokal information och församlingsblad SOCKENBUDET SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS ANGELA SVENSSON BIRGITTA HOLMÉN JENS BØGGILD LISA RIMESTAD PETTER BÄCKMAN SOFIA LINDSTEDT LÄMNA GÄRNA TIPS TILL

Läs mer

LEKMAN i KYRKAN. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund. Gud är trofast skriv de orden över varje nyfödd dag

LEKMAN i KYRKAN. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund. Gud är trofast skriv de orden över varje nyfödd dag LEKMAN i KYRKAN 1 2010 Svenska Kyrkans Lekmannaförbund Gud är trofast skriv de orden över varje nyfödd dag Ansvarig utgivare Anders Nordberg Nygårdsvägen 32 554 74 Jönköping cagnordberg@hotmail.com Redaktör

Läs mer

Karlstads Hembygdsblad

Karlstads Hembygdsblad 20-års jubileum 1993-2013 Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 20 NUMMER 1 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem FEBRUARI 2013 Så bildades vår förening Det här är en liten förklarande inledning till den nostalgitripp,

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

Kulturmiljöer i Mora

Kulturmiljöer i Mora Kulturmiljöer i Mora av Anders Romson & Barbro Barwing Revidering 2012 Mora äldsta historia I likhet med de övriga kommunerna i Siljansregionen består nuvarande Mora av en mängd olika byar, och det gamla

Läs mer

Hänt på bögda... sidan 24

Hänt på bögda... sidan 24 Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 5 Årgång 66 2011 Foto Monica Brunnegård Höstträff för hembygdsfolk sidan 14 Profilen - Ingemar Lorentzon

Läs mer

Nr 13 - januari 2005 Badelunda BYGDEN utgiven av BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING. Lösnummer 20 kr

Nr 13 - januari 2005 Badelunda BYGDEN utgiven av BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING. Lösnummer 20 kr Nr 13 - januari 2005 Badelunda BYGDEN utgiven av BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING Lösnummer 20 kr Badelunda BYGDEN är en medlemstidning som utges av Badelunda Hembygdsförening. Ansvarig utgivare: I redaktionen:

Läs mer

HEMBYGDSHISTORIEN OM TECKOMATORP

HEMBYGDSHISTORIEN OM TECKOMATORP Ett specialarbete om Teckomatorps historia sammanställt utav Magnus Ström och Per Hansson på Gullstrands gymnasieskola under läsåret 1980/81, samt vidarebearbetat av Magnus Ström anno 2010. FÖRFATTARNAS

Läs mer

Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11

Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11 Byaluren Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11 Vikens Kultur- och Byaförening 1 Vikenbor! När detta skrivs har det fallit en decimeter snö på förmiddagen och sedan bröt solen fram och gav tillfälle till

Läs mer

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Innehåll Fristadstorget i Eskilstuna tidigt 1910-tal. Fotograf okänd Föreningsinformation...2 Ordföranden har ordet...3 Textilier

Läs mer

V å r a Ö a. Fastrarna, Dalslandarn och en tavla. Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 7 /2005

V å r a Ö a. Fastrarna, Dalslandarn och en tavla. Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 7 /2005 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 7 /2005 25 kr Fastrarna, Dalslandarn och en tavla Av Siri Dahlberg Marum nr 5, Norrgården, kom att byta ägare flera gånger efter

Läs mer

ÖREBRO FÖRSTA BAPTISTFÖRSAMLING. 150 år DEL II

ÖREBRO FÖRSTA BAPTISTFÖRSAMLING. 150 år DEL II ÖREBRO FÖRSTA BAPTISTFÖRSAMLING 150 år DEL II Örebro Första Baptistförsamling 2004 1 Författarna och Örebro Första Baptistförsamling Varje författare ansvarar för uppgifterna i sin uppsats. I övrigt gäller

Läs mer

Årgång 6 Årsskrift 2004

Årgång 6 Årsskrift 2004 Årgång 6 Årsskrift 2004 Så var det förr i Södra Sandby Ett brinnande intresse Bo-Arne Andersson Tryckeri ny verksamhet i Södra Sandby Bertil Ekstrand Rövarskatten som rövades bort från Sandby Inge Larsson

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde för att bilda en idrottsförening i Sjövik.

Protokoll fört vid sammanträde för att bilda en idrottsförening i Sjövik. "DET VAR SÅ HÄR DET BÖRJADE I SJÖVIK". Ingen av de som var mest aktiva med bildandet av Sjöviks Idrottsförening lever fortfarande. Kanske kan den bakgrund som finns beskriven i början av denna studie ändå

Läs mer

Upphovsrätt: Härnösands OK Godkänd: LMV 2001-04-02 Kartansvarig: Peter Näsholm. Orientera dig om Gådeå och Hagaområdet

Upphovsrätt: Härnösands OK Godkänd: LMV 2001-04-02 Kartansvarig: Peter Näsholm. Orientera dig om Gådeå och Hagaområdet Upphovsrätt: Härnösands OK Godkänd: LMV 2001-04-02 Kartansvarig: Peter Näsholm 17 14 Orientera dig om Gådeå och Hagaområdet 17 17 16 15 17 13 Westins kiosk strax söder om viadukten över järnvägen, längs

Läs mer

EXAMENSARBETE. Stadsplaneringen i Luleå efter branden 1887. Den nya staden som reste sig ur askan. Linda Jakobsson

EXAMENSARBETE. Stadsplaneringen i Luleå efter branden 1887. Den nya staden som reste sig ur askan. Linda Jakobsson EXAMENSARBETE Stadsplaneringen i Luleå efter branden 1887 Den nya staden som reste sig ur askan Linda Jakobsson Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi,

Läs mer

Kullabladet nr 2/2011

Kullabladet nr 2/2011 Kullabladet nr 2/2011 Vår, Sommar och Höst Medlemstidning för föreningen Backstugans Vänner, Upphärad Kortet är taget i samband med Kerstins 50-årsdag 1984 Stående: Alfhild, Clara, Åke, Per-Axel, Elvy,

Läs mer

Emmaboda. Johansfors. Emmaboda kyrka

Emmaboda. Johansfors. Emmaboda kyrka Form & Design Längs den 14 mil slingrande och natursköna KulTuren kan du hitta nya smultronställen i Emmaboda och Lessebo kommuner. Här finns spåren efter inlandsis och industrialisering. Här finns skrönor,

Läs mer

Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad

Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad Nr 3 September 2002 Årgång 10 Pensionärer från Nuckö på Stockholmsbesök. Bilden är tagen på Stadshusets trappa. Foto: Manfred Hamberg Rickul/Nuckö Hembygdsförening

Läs mer

Å R S S K R I F T 2 0 1 2

Å R S S K R I F T 2 0 1 2 VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 1 2 Åttioförsta årgången 1 Tryck: Mediatryck i Trollhättan 2012 Bokbinderi: Falköpings Bokbinderi 2 Duellen i Lockerudsskogen Av Morgan Ahlberg En morgon

Läs mer

SIMBASSANGEN I KUMLAS NYA IDROTTSANLAGGNING, KUMLAHALLEN. Foto : Kamera-Bilden N1LS. 40:e årgången

SIMBASSANGEN I KUMLAS NYA IDROTTSANLAGGNING, KUMLAHALLEN. Foto : Kamera-Bilden N1LS. 40:e årgången SIMBASSANGEN I KUMLAS NYA IDROTTSANLAGGNING, KUMLAHALLEN Foto : Kamera-Bilden N1LS 1969 40:e årgången ÖREBRO LÄNS LANTMÄNS CENTRALFÖRENING Filial i Kumla Telefoner: 701 77, 705 87 FODERMEDEL - GODSELMEDEL

Läs mer

Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund. Smide, hantverk med tradition.

Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund. Smide, hantverk med tradition. Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 5 Årgång 65 2010 Smide, hantverk med tradition sidan 5 Forna ödemarken Hillet uppodlat och bebott

Läs mer