RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Kommunfullmäktige 2002-05-30"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits på kommunens anslagstavla och utsänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare varjämte tillkännagivande om sammanträdet med föredragningslista varit infört i Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad samt i Blekinge-Posten Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Övriga deltagare Elis Holgersson, t f kommundirektör Lars Svensson, kommunsekreterare Ulla Kullman, nämndsekreterare Utses att justera JanAnders Palmqvist, s och Sune Johansson, m Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby , kl Sekreterare: Lars Svensson Ulla Kullman Paragrafer: Ordförande: Nils-Olov Olofsson Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Sune Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Kommunledningskontoret, Ronneby Underskrift: Ulla Kullman

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 KF 77 Dnr Justering av dagordningen Yrkande Ledamoten Sune Håkansson, rp, med instämmande av ledamoten Astrid Adholm, m, yrkar: Punkt 8, rubriken ändras till Redovisning av kostnadskalkyl för ombyggnad av Knut Hahnsskolan och beviljande av investeringsanslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det framförda yrkandet och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordföranden Nils-Olov Olofsson, s, föreslår att ärende nr 11, AB Ronneby Industrifastigheters anhållan om yttrande över förslag om förvärv av fastigheten Telefonen 2 behandlas efter ärende nr 6. Kommunfullmäktiges beslut Ärende 8: Rubriken får följande lydelse: Redovisning av kostnadskalkyl för ombyggnad av Knut Hahnsskolan och beviljande av investeringsanslag. Ärende nr 11: AB Ronneby Industrifastigheters anhållan om yttrande över förslag om förvärv av fastigheten Telefonen 2 behandlas efter ärende nr 6.

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 KF 78 Dnr Allmänhetens frågestund Ordföranden konstaterar att inga frågor inkommit till allmänhetens frågestund. Kommunfullmäktiges beslut - Ärendet noteras till protokollet

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 KF 79 Dnr Fyllnadsval efter Jusup Nepola, s Ordföranden Nils-Olov Olofsson, s, redovisar att fyllnadsval efter Jusup Nepola, s, ska förrättas. Kommunfullmäktiges beslut Till ny nämndeman efter Jusup Nepola, s, utses Teopoula Zickbauer, s. Exp: Blekinge Tingsrätt i Karlskrona Teopoula Zickbauer Löneavdelningen Kommunledningskontoret

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 KF 80 Dnr Fyllnadsval efter Göran T Andersson, v Ordföranden Nils-Olov Olofsson, s, redovisar att fyllnadsval efter Göran T Andersson, v, ska förrättas. Kommunfullmäktiges beslut Lasse Bourelius, v, entledigas från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen. Till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Göran T Andersson, v, utses Lasse Bourelius, v. Till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Lasse Bourelius utses Lennart Karlsson, v. Till ny ledamot i Byggnadsnämnden efter Göran T Andersson, v, utses Hans Kyhlbäck, v. Till ny ledamot i AB Ronneby Helsobrunn efter Göran T Andersson, v, utses Lennart Karlsson, v. Exp: Lasse Bourelius Lennart Karlsson Hans Kyhlbäck Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden AB Ronneby Helsobrunn Löneavdelningen Kommunledningskontoret

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 KF 81 Dnr Fråga till kommunalrådet JanAnders Palmqvist, s, från kommunfullmäktigeledamoten Willy Person, c, angående torghandel, cityhandel och torgplantering Kommunfullmäktigeledamoten Willy Persson, c, tillåts ställa följande fråga till kommunalrådet JanAnders Palmqvist, s, angående torghandel, cityhandel och torgparkering. "Med jämna mellanrum kommer det upp gråpapper i skyltfönstren i centrum. Det beror enligt Cityföreningen till viss del på avsaknaden av parkeringsplatser i city. Centerpartiet har föreslagit att man skulle använda en del av torget som parkering under en försöksperiod. Detta för att bringa klarhet i frågan om fler parkeringsplatser behövs i city. Nu har vår förfrågan uppfattats felaktigt av bland annat några torghandlare och skapat en rädsla för att torghandeln skulle försvinna till förmån för bilparkering. Detta är självklart inte fallet. Centerpartiet vill att city ska utvecklas och det inbegriper självklart torghandeln. Är kommunalrådet beredd att bjuda till sig berörda parter för att lösa de meningsskiljaktigheter som finns? Är kommunalrådet samtidigt beredd att ta upp en diskussion om hur man ska lösa cityutvecklingen?" Kommunalrådet JanAnders Palmqvist, s, besvarade frågan. Frågan om parkering eller ej på torget har av Kommunfullmäktige behandlat vid ett flertal tillfällen. Här finns delade meningar. En klar majoritet i Kommunfullmäktige anser att torget inte skall upplåtas till bilparkering. Att Centerpartiet fortsätter att driva frågan och därmed skapar meningsskiljaktigheter mellan Cityföreningen och torghandlare är något jag inte kan avhjälpa. Stadskärnans fortsatta utveckling är viktig likväl som näringslivsutvecklingen i Ronneby. Jag tror att Centerpartiet kraftigt överdriver betydelsen av parkeringsplatser på torget för näringslivsutvecklingen i Ronneby. Ledamoten Willy Persson, c, tackade för svaret. Kommunfullmäktige beslut Frågan noteras till protokollet.

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KF 82 Dnr AB Ronneby Industrifastigheters anhållan om yttrande över förslag om förvärv av fastigheten Telefonen 2 ARBETSUTSKOTTET VD Tommy Svensson redovisar förslag om AB Ronneby Industrifastigheters förvärv av fastigheten Telefonen 2 från Althin Medical AB. Köpeskillingen är fastställd till 12 Mkr samt i övrigt på i avtalet angivna villkor. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Ronny Pettersson, v, Thomas Håkansson, c, Margareta Yngveson, s och Boo-Walter Eriksson, m. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige tillstyrker AB Ronneby Industrifastigheters förvärv av fastigheten Telefonen 2. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 158/2002. VD Tommy Svensson redovisar förslaget om AB Ronneby Industrifastigheters förvärv av fastigheten Telefonen 2. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, m, Thomas Håkansson, c och tjänstgörande ersättaren Astrid Adholm, m. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige tillstyrker AB Ronneby Industrifastigheters förvärv av fastigheten Telefonen 2 på i huvudsak redovisade villkor. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 128/2002.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 KF 82 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige tillstyrker AB Ronneby Industrifastigheters förvärv av fastigheten Telefonen 2 på i huvudsak redovisade villkor. Exp: AB Ronneby Industrifastigheter

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 KF 83 Dnr Godkännande av avtal avseende kommunens förvärv av fastigheten Kalleberga 8:32 från Hans-Erik Samuelsson och Hans-Göran Hansson ARBETSUTSKOTTET Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, redovisar förslag till avtal avseende kommunens förvärv av fastigheten Kalleberga 8:32 från Hans-Erik Samuelsson och Hans-Göran Hansson för en köpeskilling av kronor. Enligt plan- och bygglagen (PBL) kap 14, 1, är kommunen skyldig att lösa marken om fastighetsägaren så begär. Fastigheten är belägen inom grönområde i detaljplan, fastställd 20 januari Planens genomförandetid har gått ut. Arbetsutskottets förslag Ronneby kommun förvärvar fastigheten Kalleberga 8:32 från Hans-Erik Samuelsson och Hans-Göran Hansson för en köpeskilling av kronor och i övrigt på i avtalet angivna villkor. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 122/2002. Kommunstyrelsens förslag Ronneby kommun förvärvar fastigheten Kalleberga 8:32 från Hans-Erik Samuelsson och Hans-Göran Hansson för en köpeskilling av kronor och i övrigt på i avtalet angivna villkor. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 105/2002.

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 KF 83 Kommunfullmäktiges beslut Ronneby kommun förvärvar fastigheten Kalleberga 8:32 från Hans-Erik Samuelsson och Hans-Göran Hansson för en köpeskilling av kronor och i övrigt på i avtalet angivna villkor. Exp: Hans-Erik Samuelsson Hans-Göran Hansson Byggnadsnämnden

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 KF 84 Dnr Redovisning av kostnadskalkyl för ombyggnad av Knut Hahnsskolan och beviljande av investeringsanslag ARBETSUTSKOTTET Byggnadschef Kenneth Vogelius lämnar följande rapport och kostnadskalkyl avseende ombyggnad av Knut Hahnsskolan. Upprättande av förfrågningsunderlag pågår och utskick kommer att ske vecka 17 eller 18. Upphandling kommer att ske enligt gällande lagstiftning och medför att anbuden inkommer till Bygg- och fastighetsenheten under slutet av juni. Därefter skall anbuden öppnas och nollställas. Antagande av entreprenör kommer att ske under juli. Entreprenadformen är delad totalentreprenad och medför att entreprenörer för bygg, VVS, ventilation, mark, och el-tele-data kommer att upphandlas var för sig och därefter sammanföras till en samordnad totalentreprenad där entreprenören för bygg har samordningsansvaret. Arbetet med anordnande av provisoriska lokaler pågår. Huvuddelen av eleverna kommer att inrymmas inom Lernias lokaler på V Industrigatan. Därutöver kommer man att använda Skogsgårdsskolans provisoriska lokaler då dessa blir ledigt vid kommande sommarlov. TIDPLAN Tillgången till provisoriska lokaler medför att huvuddelen av eleverna kommer att vistas på Lernia under ombyggnadstiden. Detta medför en förkortad byggtid då nästan hela ombyggnadsytan blir tillgänglig för byggnationen. Situationen innebär en mer rationell byggprocess och därmed kortare byggtid. Byggnationen beräknas påbörjas under augusti/september 2002 och byggnationen skall vara avslutad årskiftet Det som då kan kvarstå är iordningställande av mark kring byggnaden beroende på väder förhållanden. Den korta byggtid ger även positiva effekter för undervisningen. KOSTNADER Kostnader för anordnande av provisoriska lokaler inkl. flyttning, ombyggnader m m beräknas uppgå till ca 12 miljoner kronor.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 KF 84 Projektet är av sådan omfattning att det finns svårigheter gällande kostnadskontrollen. Kostnaderna styrs av byggnationens omfattning och verksamhetens önskemål. Dessutom tillkommer svårigheter att bedöma rådande konkurrenssituation. Kostnadsbedömningar görs ständigt under den nu pågående processen för att hantera kostnader inom given kostnadsram. En slutlig kalkyl kommer att upprättas i samband med utskick av anbudshandlingar för att bedöma kostnadssituationen. En korrekt kostnadsbild uppstår i samband med anbudsöppningen. Med hänsyn till projektens omfattning och att upphandling kommer att ske strax före sommaruppehållet är det önskvärt att ha en viss beredskap för att hantera eventuella kostnadsökningar. I annat fall kan antagandet av entreprenörer försenas till efter semestern, vilket innebär framflyttning av byggstarten. KOSTNADSKALKYL Rev Byggkostnad 90 mkr. 90 mkr. Mark 5 mkr. 5 mkr. Data 2 mkr. 2 mkr. Reserv 5 mkr. 5 mkr. Utrustning Aula 1 mkr. 1 mkr. Bygg adm. Myndigheter 5 mkr. 5 mkr. Inventarier 10 mkr. 10 mkr. Prov. Lokaler 6 mkr. 12 mkr. Summa 124 mkr. 130 mkr. Byggnadsingenjör Lars-Erik Thorell redovisar förslag till ersättningslokaler under Knut Hahnsskolans ombyggnad enligt följande: Uppskattade kostnader för hyra/flytt m m vid ombyggnad av KNUT HAHNS-S- KOLAN Hyra för ersättningslokaler i f d AMU:s lokaler.

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 KF 84 Undervisningssalar, datasalar, administration, kök/matsal, uppehållsrum, entréhall/kapprum, lärararbetsplatser, bibliotek och personalrum. Totalt m2 Kostnad 650kr/m 2 x 24 mån x Summa :- Hyra paviljong från Skogs :- Flytt tele, datanät m m :- Flytt kök, disk lab.salar m m :- Flyttmateriel, labutrustning m m :- Flytthjälp personal/bilar :- Matförstärkn. ½ tjänst (Snäck) :- Flyttning bef paviljong :- Summa :- Totalsumma för flyttning av Knut Hahnsskolan till f d AMU:s lokaler Hyror :- Övrigt :- Summa :- Oförutsett :- Totalt :- Enligt ovan lämnade redovisning har kostnaderna beräknats öka från 124 Mkr till 130 Mkr. Av dessa är 124 Mkr beviljade av Kommunfullmäktige. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Ronny Pettersson, v, Boo-Walter Eriksson, m, Thomas Håkansson, c och Margareta Yngveson, s. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige delegerar till byggnadschef Kenneth Vogelius att fatta beslut om igångsättning av ombyggnaden av Knut Hahnsskolan under förutsättning att kostnadsökningen ej överstiger 5 % i förhållande till anvisade 124 Mkr.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 KF 84 I det fall kostnadsökningen överstiger 5 % men inte högre än 15 % i förhållande till anvisade 124 Mkr delegerar Kommunfullmäktige beslutanderätten om igångsättning till Kommunstyrelsen. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 159/2002. Byggnadschef Kenneth Vogelius lämnar rapport om förutsättningarna för en ombyggnad av Knut Hahnsskolan. Yrkanden Ledamoten Boo-Walter Eriksson, m, med instämmande av ledamöterna Sune Håkansson, rp och Kenneth Michaelsson, c, yrkar att Kommunfullmäktige inte delegerar beslutanderätten för igångsättande av ombyggnaden av Knut Hahnsskolan till Kommunstyrelsen utan att den ordinarie beslutgången ska gälla med beslut i Kommunfullmäktige. Ledamoten Ronny Pettersson, v, med instämmande av ordföranden JanAnders Palmqvist, s, yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande: Tekniska nämnden får i uppdrag att teckna erforderliga avtal avseende tillfälliga lokaler under Knut Hahnsskolans ombyggnad. Propositionsordning Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ställer proposition på de framförda yrkandena och finner att Kommunstyrelsen bifaller Arbetsutskottets kompletterade förslag. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som vill bifalla Arbetsutskottets kompletterade förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat bifalla ledamoten Boo-Walter Erikssons, m, förslag. Omröstningsresultat Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till detta protokoll fogad bilaga 8 jaröster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Arbetsutskottets kompletterade förslag.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 KF 84 I debatten deltar även ledamöterna Karl-Erik Olsson, kd, Margareta Yngveson, s och tjänstgörande ersättaren Astrid Adholm, m. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige delegerar till byggnadschef Kenneth Vogelius att fatta beslut om igångsättning av ombyggnaden av Knut Hahnsskolan under förutsättning att kostnadsökningen ej överstiger 5 % i förhållande till anvisade 124 Mkr. I det fall kostnadsökningen överstiger 5 % men inte högre än 15 % i förhållande till anvisade 124 Mkr delegerar Kommunfullmäktige beslutanderätten om igångsättning till Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att teckna erforderliga avtal avseende tillfälliga lokaler under Knut Hahnsskolans ombyggnad. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 112/2002. Yrkanden Ledamoten Astrid Adholm, m, med instämmande av ledamoten Kenneth Michaelsson, c, yrkar att Kommunfullmäktige inte delegerar beslutanderätten för igångsättande av ombyggnaden av Knut Hahnsskolan till Kommunstyrelsen utan att den ordinarie beslutgången ska gälla med beslut i Kommunfullmäktige. Ledamoten Sune Håkansson. rp, med instämmande av ledamöterna JanAnders Palmqvist, s och Ronny Pettersson, v, yrkar bifall till 3:e beslutsmeningen i Kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande: Tekniska nämnden beviljas ett investeringsanslag på 6 Mkr för ombyggnad av Knut Hahnsskolan. Kommunstyrelsen beviljas ett investeringsanslag på 14 Mkr för ombyggnad av Knut Hahnsskolan. Kommunfullmäktige anvisar ur eget kapital 20 Mkr.

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 KF 84 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de framförda yrkandena och finner att Kommunfullmäktige bifaller Sune Håkanssons, rp, yrkande. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som vill bifalla Sune Håkanssons, rp, yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat bifalla Astrid Adholms, m, yrkande. Omröstningsresultat Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till detta protokoll fogad bilaga 30 jaröster, 18 nej-röster och 1 avstår. I debatten deltar även ledamoten Kjell G G Johansson, m. Kommunfullmäktiges beslut Tekniska nämnden beviljas ett investeringsanslag på 6 Mkr för ombyggnad av Knut Hahnsskolan. Kommunstyrelsen beviljas ett investeringsanslag på 14 Mkr för ombyggnad av Knut Hahnsskolan. Kommunfullmäktige anvisar ur eget kapital 20 Mkr. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att teckna erforderliga avtal avseende tillfälliga lokaler under Knut Hahnsskolans ombyggnad. Reservation Ledamöterna Astrid Adholm, m, Kitty Wachtmeister, m, Kjell G G Johansson, m, Sune Johansson, m, Kjell Hedlund, m, Ingrid Burfelt, m, Yvonne Skärheden, m, Monia Svensson, c, Willy Persson, c, Kenneth Michaelsson, c, Thomas Håkansson, c, Mats Paulsson, c, Kerstin Johansson, fp, Karl-Erik Olsson, kd, Göran V Andersson, kd, Anna-Maria Tingmalm, kd, tjänstgörande ersättaren Roger Frediksson, m, reserverar sig mot beslutet. Exp: Tekniska nämnden Kommunstyrelsen Ekonomienheten

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 KF 85 Dnr Förskole- och grundskolenämndens förslag om förprojektering av Espedalsskolans tillbyggnad ARBETSUTSKOTTET Verksamhetschef Tommy Ahlquist redovisar att Förskole- och grundskolenämnden, 26/2002, behandlat frågan om förprojektering av Espedalsskolans tillbyggnad. Av Förskole- och grundskolenämndens förslag framgår följande: Förprojektering av Espedalsskolans tillbyggnad. Verksamhetschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till förprojektering och tillbyggnad av Espedalsskolan. Ärendet har tidigare varit uppe till behandling i Nämnden september 2001 (N 97:2001), där beslut togs om att förprojektering skulle begäras för två objekt; tillbyggnaden av förskolelokal i Bräkne-Hoby och tillbyggnad av Espedalsskolan för att tillgodose behovet av lokaler för förskole- och särskoleverksamhet. Verksamhetschef Tommy Ahlquist anför i skrivelse daterad att det första objektet ej längre är aktuellt då dessa behov tillgodosetts genom att en ny avdelning öppnats. Tillbyggnaden av Espedalsskolan är däremot aktuellt och angeläget i hög grad. I skrivelsen redovisar verksamhetschef Tommy Ahlquist exempel på flertalet vinster genom tillbyggnad av Espedalsskolan; såväl arbetsmiljömässiga, pedagogiska som effektiva ur administrationssynpunkt. I anslutning härtill informerade verksamhetschefen ang den tendens till positiv inflyttning som kan skönjas. Statistikjämförelse gjordes med år 2001 då totalt 81 % barn var placerade (243 var av olika skäl ej plac.) och år 2002 (per 15/2) då 85% barn är placerade (243 är av olika skäl ej plac.) Sedan januari 2001 har 83 barn födda inflyttat till Ronneby kommun och 39 barn har flyttat ut, vilket medfört ett positivt inflyttningsnetto. Verksamhetschef Tommy Ahlquist föreslår Nämnden;! Att verksamhetschefen får i uppdrag att sätta samman en förprojekteringsgrupp.! Att verksamhetschefen får i uppdrag att förankra förprojekteringen i Kommunstyrelsen.

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 KF 85! Att hos Kommunstyrelsen begära 110 Kkr till förprojektering (kostanden beräknad av byggnadschef Kenneth Vogelius). Nämndens beslut:! Föreliggande förslag per den 4 mars 2002 betr förprojektering tillbyggnad av Espedalsskolan antages och hänskjutes till Kommunstyrelsen. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Ronny Pettersson, v, Thomas Håkansson, c, och Boo-Walter Eriksson, m. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige uppdrar åt Förskole- och grundskolenämnden att i samråd med Bygg- och fastighetsenheten förprojektera ombyggnad av Espedalsskolan. Kommunfullmäktige anvisar kronor ur anslaget för oförutsedda utgifter i 2002 års budget. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 115/2002. Yrkanden Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, med instämmande av ledamoten Kenneth Michaelsson, c, yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag. Ledamoten Sune Håkansson, rp, yrkar avslag på förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de framförda yrkandena och finner att Kommunstyrelsen bifaller Arbetsutskottets förslag. I debatten deltar tjänstgörande ersättaren Astrid Adholm, m.

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 KF 85 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige uppdrar åt Förskole- och grundskolenämnden att i samråd med Bygg- och fastighetsenheten förprojektera ombyggnad av Espedalsskolan. Kommunfullmäktige anvisar kronor ur anslaget för oförutsedda utgifter i 2002 års budget. Ledamoten Sune Håkansson, rp, reserverar sig mot beslutet. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 117/2002. Yrkanden Ledamoten Sune Håkansson, rp, med instämmande av ledamoten Astrid Adholm, m, yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag. Ledamoten Kenneth Michaelsson, c, med instämmande av ledamoten JanAnders Palmqvist, s, yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de framförda yrkandena och finner att Kommunfullmäktige bifaller ledamoten Kenneth Michaelsson, c, yrkande. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige uppdrar åt Förskole- och grundskolenämnden att i samråd med Bygg- och fastighetsenheten förprojektera ombyggnad av Espedalsskolan. Kommunfullmäktige anvisar kronor ur anslaget för oförutsedda utgifter i 2002 års budget. Exp: Förskole- och grundskolenämnden Ekonomienheten

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 KF 86 Dnr Förslag till riktlinjer för prioriteringar i vården Vårdens svåra val ARBETSUTSKOTTET Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, redovisar att Omsorgsnämnden, 47/2002, behandlat Landstinget Blekinges förslag till riktlinjer för prioriteringar i vården Vårdens svåra val och överlämnat ärendet till Kommunfullmäktige för antagande. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till Riktlinjer för prioriteringar i vården Vårdens svåra val. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 135/2002. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till Riktlinjer för prioriteringar i vården Vårdens svåra val. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 124/2002. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till Riktlinjer för prioriteringar i vården Vårdens svåra val. Exp: Landstinget Blekinge

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 KF 87 Dnr Framställning från IOGT-NTO om bidrag för upprustning av Aspans Kursgård ARBETSUTSKOTTET Kommunsekreterare Lars Svensson redovisar ansökan från IOGT-NTO om bidrag på kronor för upprustning av Aspans Kursgård. IOGT-NTO önskar att bidraget utbetalas vid byggstart. Byggprojektet omfattas av en tillbyggnad av entrédelen på huvudbyggnaden samt hissinstallation i densamma. Aspans Kursgård har för avsikt att söka statligt stöd enligt gällande författning (SFS 1989:288) hos Boverkets samlingslokalsdelegation. Finansieringsplan Statligt stöd 50 % av : :- Kommunalt stöd 30 % :- Egen insats av Aspans Kursgård 20 % :- Summa :- ======= Aspans Kursgård har planerat insatsen i samarbete med Riksföreningen Våra Gårdar i Stockholm. Kultur- och fritidsnämnden har under 18/2002 beslutat tillstyrka att bidrag beviljas under förutsättning att sökt statligt stöd erhålls. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, m och Thomas Håkansson, c. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige anvisar kronor till IOGT-NTO för ombyggnad av Aspans Kursgård under förutsättning att sökt statligt stöd beviljas. Kommunfullmäktige anvisar kronor ur anslaget för oförutsedda utgifter i 2002 års budget.

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 KF 87 KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 80/2002. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anvisar kronor till IOGT-NTO för ombyggnad av Aspans Kursgård under förutsättning att sökt statligt stöd beviljas. Kommunfullmäktige anvisar kronor ur anslaget för oförutsedda utgifter i 2002 års budget. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 129/2002. Ledamoten JanAnders Palmqvist, s, informerar om att det kommit till hans kännedom att Boverket inte beviljat IOGT-NTO bidrag för 2002 avseende ombyggnad av Aspans kursgård. Yrkande Ledamoten JanAnders Palmqvist, s, yrkar, bifall till första beslutsmeningen i Kommunstyrelsens förslag med följande ändringsyrkande: andra beslutsmeningen får följande lydelse: Kommunfullmäktige anvisar medel till IOGT-NTO för ombyggnad av Aspans kursgård då Boverket fattat beslut om bidrag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige anvisar kronor till IOGT-NTO för ombyggnad av Aspans Kursgård under förutsättning att sökt statligt stöd beviljas. Kommunfullmäktige anvisar medel till IOGT-NTO för ombyggnad av Aspans kursgård då Boverket fattat beslut om bidrag. Exp: IOGT-NTO

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 KF 88 Dnr Förskole- och grundskolenämndens anhållan om utökning av tjänst som skolvärd vid Hobyskolan ARBETSUTSKOTTET Utvecklingssamordnare Inger Hjort redovisar att Förskole- och grundskolenämnden, 36/2002, anhåller om utökning av tjänst som skolvärd vid Hobyskolan från 42 % till 75 % fr o m Kostnaden ca per helår skall rymmas inom den av Kommunfullmäktige givna ramen. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Ronny Pettersson, v, Thomas Håkansson, c och Boo-Walter Eriksson, m. Arbetsutskottets förslag Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för ställningstagande. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 142/2002. Yrkande Ledamoten Margareta Yngveson, s, yrkar bifall till Förskole- och grundskolenämndens framställning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det framförda yrkandet och finner att Kommunstyrelsen bifaller detsamma.

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 KF 88 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige medger att Förskole- och grundskolenämnden får utöka tjänsten som skolvärd vid Hobyskolan från 42 % till 75 % fr o m KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 130/2002. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige medger att Förskole- och grundskolenämnden får utöka tjänsten som skolvärd vid Hobyskolan från 42 % till 75 % fr o m Exp: Förskole- och grundskolenämnden

25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 KF 89 Dnr Bokslut för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge samt revisionsberättelse ARBETSUTSKOTTET Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, redovisar att årsredovisning och revisionsrapport för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge för år 2000 överlämnats till kommunen. Av revisorernas berättelse framgår följande: Vi har granskat Kommunalförbundets Räddningstjänstens verksamhet under år Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bifogade bilagor. Vi tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkännes. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen. Ekonomichef Jörn Wahlroth föreslår i sitt yttrande att följande beslut fattas: Kommunfullmäktige föreslås bevilja direktionen ansvarsfrihet och godkänna Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning avseende I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, m, Ronny Pettersson, v, Thomas Håkansson, c. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet och godkänner Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning avseende 2001.

26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 KF 89 KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 143/2002. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet och godkänner Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning avseende KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 131/2002. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet och godkänner Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning avseende Exp: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge

27 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 KF 90 Dnr Kultur- och fritidsnämndens anhållan om tilläggsanslag för installation av fjärrvärme i Brunnsbadet ARBETSUTSKOTTET Kultur- och fritidsnämnden, 47/2002, anhåller om ett tilläggsanslag på kronor för anslutning av fjärrvärme till Brunnsbadet. I samband med anläggandet av SPA-anläggningen på Ronneby Brunn, Brunnsbadsområdet, och anslutning till fjärrvärme har Ronneby Miljö & Teknik AB framfört att det finns möjlighet att också ansluta Brunnsbadets omklädningsrum till fjärrvärmesystemet för en kostnad av kronor. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Ronny Pettersson, v och Boo-Walter Eriksson, m. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige anvisar kronor ur eget kapital till Kultur- och fritidsnämnden för installation av fjärrvärme i Brunnsbadets omklädningsrum. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 147/2002. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anvisar kronor ur eget kapital till Kultur- och fritidsnämnden för installation av fjärrvärme i Brunnsbadets omklädningsrum. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 132/2002.

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(10) 2014-03-27 Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 19.15 19.30 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-08-23

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-08-23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 15 45 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1: e Vice ordf. Tommy Arvidsson S T

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 00 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Kommunfullmäktige 2005-11-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Kommunfullmäktige 2005-11-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 09.00 20.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-09-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-09-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 17 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1:e V. ordf. Tommy Arvidsson S Bengt Backe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M)

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) 1(5) Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset kl 14.00 15.40 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) Övriga deltagare Karin Wigrup (C), icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 17.40 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Bengt Jönsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Christer

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 12 mars 2001 kl 13.30-16.45 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Bengt-Christer

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 21.10 Beslutande Håkan Robertsson, s Annika Otfors, s Jusuf Nepola, s Ann-Margret Olofsson, s Åke Tärntoft, c Christoffer

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 1 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Hans Häll (S) Birgitta

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (66) Kommunfullmäktige 2003-02-27

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (66) Kommunfullmäktige 2003-02-27 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (66) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 17.00 23.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 1(13) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 116. Ulla Sandegren (m) obs ersättare Ann-Margreth Pfeiffer (s)

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 116. Ulla Sandegren (m) obs ersättare Ann-Margreth Pfeiffer (s) 116 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Theo

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer