RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Kommunfullmäktige 2002-05-30"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits på kommunens anslagstavla och utsänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare varjämte tillkännagivande om sammanträdet med föredragningslista varit infört i Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad samt i Blekinge-Posten Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Övriga deltagare Elis Holgersson, t f kommundirektör Lars Svensson, kommunsekreterare Ulla Kullman, nämndsekreterare Utses att justera JanAnders Palmqvist, s och Sune Johansson, m Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby , kl Sekreterare: Lars Svensson Ulla Kullman Paragrafer: Ordförande: Nils-Olov Olofsson Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Sune Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Kommunledningskontoret, Ronneby Underskrift: Ulla Kullman

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 KF 77 Dnr Justering av dagordningen Yrkande Ledamoten Sune Håkansson, rp, med instämmande av ledamoten Astrid Adholm, m, yrkar: Punkt 8, rubriken ändras till Redovisning av kostnadskalkyl för ombyggnad av Knut Hahnsskolan och beviljande av investeringsanslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det framförda yrkandet och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordföranden Nils-Olov Olofsson, s, föreslår att ärende nr 11, AB Ronneby Industrifastigheters anhållan om yttrande över förslag om förvärv av fastigheten Telefonen 2 behandlas efter ärende nr 6. Kommunfullmäktiges beslut Ärende 8: Rubriken får följande lydelse: Redovisning av kostnadskalkyl för ombyggnad av Knut Hahnsskolan och beviljande av investeringsanslag. Ärende nr 11: AB Ronneby Industrifastigheters anhållan om yttrande över förslag om förvärv av fastigheten Telefonen 2 behandlas efter ärende nr 6.

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 KF 78 Dnr Allmänhetens frågestund Ordföranden konstaterar att inga frågor inkommit till allmänhetens frågestund. Kommunfullmäktiges beslut - Ärendet noteras till protokollet

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 KF 79 Dnr Fyllnadsval efter Jusup Nepola, s Ordföranden Nils-Olov Olofsson, s, redovisar att fyllnadsval efter Jusup Nepola, s, ska förrättas. Kommunfullmäktiges beslut Till ny nämndeman efter Jusup Nepola, s, utses Teopoula Zickbauer, s. Exp: Blekinge Tingsrätt i Karlskrona Teopoula Zickbauer Löneavdelningen Kommunledningskontoret

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 KF 80 Dnr Fyllnadsval efter Göran T Andersson, v Ordföranden Nils-Olov Olofsson, s, redovisar att fyllnadsval efter Göran T Andersson, v, ska förrättas. Kommunfullmäktiges beslut Lasse Bourelius, v, entledigas från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen. Till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Göran T Andersson, v, utses Lasse Bourelius, v. Till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Lasse Bourelius utses Lennart Karlsson, v. Till ny ledamot i Byggnadsnämnden efter Göran T Andersson, v, utses Hans Kyhlbäck, v. Till ny ledamot i AB Ronneby Helsobrunn efter Göran T Andersson, v, utses Lennart Karlsson, v. Exp: Lasse Bourelius Lennart Karlsson Hans Kyhlbäck Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden AB Ronneby Helsobrunn Löneavdelningen Kommunledningskontoret

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 KF 81 Dnr Fråga till kommunalrådet JanAnders Palmqvist, s, från kommunfullmäktigeledamoten Willy Person, c, angående torghandel, cityhandel och torgplantering Kommunfullmäktigeledamoten Willy Persson, c, tillåts ställa följande fråga till kommunalrådet JanAnders Palmqvist, s, angående torghandel, cityhandel och torgparkering. "Med jämna mellanrum kommer det upp gråpapper i skyltfönstren i centrum. Det beror enligt Cityföreningen till viss del på avsaknaden av parkeringsplatser i city. Centerpartiet har föreslagit att man skulle använda en del av torget som parkering under en försöksperiod. Detta för att bringa klarhet i frågan om fler parkeringsplatser behövs i city. Nu har vår förfrågan uppfattats felaktigt av bland annat några torghandlare och skapat en rädsla för att torghandeln skulle försvinna till förmån för bilparkering. Detta är självklart inte fallet. Centerpartiet vill att city ska utvecklas och det inbegriper självklart torghandeln. Är kommunalrådet beredd att bjuda till sig berörda parter för att lösa de meningsskiljaktigheter som finns? Är kommunalrådet samtidigt beredd att ta upp en diskussion om hur man ska lösa cityutvecklingen?" Kommunalrådet JanAnders Palmqvist, s, besvarade frågan. Frågan om parkering eller ej på torget har av Kommunfullmäktige behandlat vid ett flertal tillfällen. Här finns delade meningar. En klar majoritet i Kommunfullmäktige anser att torget inte skall upplåtas till bilparkering. Att Centerpartiet fortsätter att driva frågan och därmed skapar meningsskiljaktigheter mellan Cityföreningen och torghandlare är något jag inte kan avhjälpa. Stadskärnans fortsatta utveckling är viktig likväl som näringslivsutvecklingen i Ronneby. Jag tror att Centerpartiet kraftigt överdriver betydelsen av parkeringsplatser på torget för näringslivsutvecklingen i Ronneby. Ledamoten Willy Persson, c, tackade för svaret. Kommunfullmäktige beslut Frågan noteras till protokollet.

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KF 82 Dnr AB Ronneby Industrifastigheters anhållan om yttrande över förslag om förvärv av fastigheten Telefonen 2 ARBETSUTSKOTTET VD Tommy Svensson redovisar förslag om AB Ronneby Industrifastigheters förvärv av fastigheten Telefonen 2 från Althin Medical AB. Köpeskillingen är fastställd till 12 Mkr samt i övrigt på i avtalet angivna villkor. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Ronny Pettersson, v, Thomas Håkansson, c, Margareta Yngveson, s och Boo-Walter Eriksson, m. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige tillstyrker AB Ronneby Industrifastigheters förvärv av fastigheten Telefonen 2. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 158/2002. VD Tommy Svensson redovisar förslaget om AB Ronneby Industrifastigheters förvärv av fastigheten Telefonen 2. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, m, Thomas Håkansson, c och tjänstgörande ersättaren Astrid Adholm, m. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige tillstyrker AB Ronneby Industrifastigheters förvärv av fastigheten Telefonen 2 på i huvudsak redovisade villkor. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 128/2002.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 KF 82 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige tillstyrker AB Ronneby Industrifastigheters förvärv av fastigheten Telefonen 2 på i huvudsak redovisade villkor. Exp: AB Ronneby Industrifastigheter

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 KF 83 Dnr Godkännande av avtal avseende kommunens förvärv av fastigheten Kalleberga 8:32 från Hans-Erik Samuelsson och Hans-Göran Hansson ARBETSUTSKOTTET Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, redovisar förslag till avtal avseende kommunens förvärv av fastigheten Kalleberga 8:32 från Hans-Erik Samuelsson och Hans-Göran Hansson för en köpeskilling av kronor. Enligt plan- och bygglagen (PBL) kap 14, 1, är kommunen skyldig att lösa marken om fastighetsägaren så begär. Fastigheten är belägen inom grönområde i detaljplan, fastställd 20 januari Planens genomförandetid har gått ut. Arbetsutskottets förslag Ronneby kommun förvärvar fastigheten Kalleberga 8:32 från Hans-Erik Samuelsson och Hans-Göran Hansson för en köpeskilling av kronor och i övrigt på i avtalet angivna villkor. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 122/2002. Kommunstyrelsens förslag Ronneby kommun förvärvar fastigheten Kalleberga 8:32 från Hans-Erik Samuelsson och Hans-Göran Hansson för en köpeskilling av kronor och i övrigt på i avtalet angivna villkor. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 105/2002.

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 KF 83 Kommunfullmäktiges beslut Ronneby kommun förvärvar fastigheten Kalleberga 8:32 från Hans-Erik Samuelsson och Hans-Göran Hansson för en köpeskilling av kronor och i övrigt på i avtalet angivna villkor. Exp: Hans-Erik Samuelsson Hans-Göran Hansson Byggnadsnämnden

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 KF 84 Dnr Redovisning av kostnadskalkyl för ombyggnad av Knut Hahnsskolan och beviljande av investeringsanslag ARBETSUTSKOTTET Byggnadschef Kenneth Vogelius lämnar följande rapport och kostnadskalkyl avseende ombyggnad av Knut Hahnsskolan. Upprättande av förfrågningsunderlag pågår och utskick kommer att ske vecka 17 eller 18. Upphandling kommer att ske enligt gällande lagstiftning och medför att anbuden inkommer till Bygg- och fastighetsenheten under slutet av juni. Därefter skall anbuden öppnas och nollställas. Antagande av entreprenör kommer att ske under juli. Entreprenadformen är delad totalentreprenad och medför att entreprenörer för bygg, VVS, ventilation, mark, och el-tele-data kommer att upphandlas var för sig och därefter sammanföras till en samordnad totalentreprenad där entreprenören för bygg har samordningsansvaret. Arbetet med anordnande av provisoriska lokaler pågår. Huvuddelen av eleverna kommer att inrymmas inom Lernias lokaler på V Industrigatan. Därutöver kommer man att använda Skogsgårdsskolans provisoriska lokaler då dessa blir ledigt vid kommande sommarlov. TIDPLAN Tillgången till provisoriska lokaler medför att huvuddelen av eleverna kommer att vistas på Lernia under ombyggnadstiden. Detta medför en förkortad byggtid då nästan hela ombyggnadsytan blir tillgänglig för byggnationen. Situationen innebär en mer rationell byggprocess och därmed kortare byggtid. Byggnationen beräknas påbörjas under augusti/september 2002 och byggnationen skall vara avslutad årskiftet Det som då kan kvarstå är iordningställande av mark kring byggnaden beroende på väder förhållanden. Den korta byggtid ger även positiva effekter för undervisningen. KOSTNADER Kostnader för anordnande av provisoriska lokaler inkl. flyttning, ombyggnader m m beräknas uppgå till ca 12 miljoner kronor.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 KF 84 Projektet är av sådan omfattning att det finns svårigheter gällande kostnadskontrollen. Kostnaderna styrs av byggnationens omfattning och verksamhetens önskemål. Dessutom tillkommer svårigheter att bedöma rådande konkurrenssituation. Kostnadsbedömningar görs ständigt under den nu pågående processen för att hantera kostnader inom given kostnadsram. En slutlig kalkyl kommer att upprättas i samband med utskick av anbudshandlingar för att bedöma kostnadssituationen. En korrekt kostnadsbild uppstår i samband med anbudsöppningen. Med hänsyn till projektens omfattning och att upphandling kommer att ske strax före sommaruppehållet är det önskvärt att ha en viss beredskap för att hantera eventuella kostnadsökningar. I annat fall kan antagandet av entreprenörer försenas till efter semestern, vilket innebär framflyttning av byggstarten. KOSTNADSKALKYL Rev Byggkostnad 90 mkr. 90 mkr. Mark 5 mkr. 5 mkr. Data 2 mkr. 2 mkr. Reserv 5 mkr. 5 mkr. Utrustning Aula 1 mkr. 1 mkr. Bygg adm. Myndigheter 5 mkr. 5 mkr. Inventarier 10 mkr. 10 mkr. Prov. Lokaler 6 mkr. 12 mkr. Summa 124 mkr. 130 mkr. Byggnadsingenjör Lars-Erik Thorell redovisar förslag till ersättningslokaler under Knut Hahnsskolans ombyggnad enligt följande: Uppskattade kostnader för hyra/flytt m m vid ombyggnad av KNUT HAHNS-S- KOLAN Hyra för ersättningslokaler i f d AMU:s lokaler.

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 KF 84 Undervisningssalar, datasalar, administration, kök/matsal, uppehållsrum, entréhall/kapprum, lärararbetsplatser, bibliotek och personalrum. Totalt m2 Kostnad 650kr/m 2 x 24 mån x Summa :- Hyra paviljong från Skogs :- Flytt tele, datanät m m :- Flytt kök, disk lab.salar m m :- Flyttmateriel, labutrustning m m :- Flytthjälp personal/bilar :- Matförstärkn. ½ tjänst (Snäck) :- Flyttning bef paviljong :- Summa :- Totalsumma för flyttning av Knut Hahnsskolan till f d AMU:s lokaler Hyror :- Övrigt :- Summa :- Oförutsett :- Totalt :- Enligt ovan lämnade redovisning har kostnaderna beräknats öka från 124 Mkr till 130 Mkr. Av dessa är 124 Mkr beviljade av Kommunfullmäktige. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Ronny Pettersson, v, Boo-Walter Eriksson, m, Thomas Håkansson, c och Margareta Yngveson, s. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige delegerar till byggnadschef Kenneth Vogelius att fatta beslut om igångsättning av ombyggnaden av Knut Hahnsskolan under förutsättning att kostnadsökningen ej överstiger 5 % i förhållande till anvisade 124 Mkr.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 KF 84 I det fall kostnadsökningen överstiger 5 % men inte högre än 15 % i förhållande till anvisade 124 Mkr delegerar Kommunfullmäktige beslutanderätten om igångsättning till Kommunstyrelsen. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 159/2002. Byggnadschef Kenneth Vogelius lämnar rapport om förutsättningarna för en ombyggnad av Knut Hahnsskolan. Yrkanden Ledamoten Boo-Walter Eriksson, m, med instämmande av ledamöterna Sune Håkansson, rp och Kenneth Michaelsson, c, yrkar att Kommunfullmäktige inte delegerar beslutanderätten för igångsättande av ombyggnaden av Knut Hahnsskolan till Kommunstyrelsen utan att den ordinarie beslutgången ska gälla med beslut i Kommunfullmäktige. Ledamoten Ronny Pettersson, v, med instämmande av ordföranden JanAnders Palmqvist, s, yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande: Tekniska nämnden får i uppdrag att teckna erforderliga avtal avseende tillfälliga lokaler under Knut Hahnsskolans ombyggnad. Propositionsordning Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ställer proposition på de framförda yrkandena och finner att Kommunstyrelsen bifaller Arbetsutskottets kompletterade förslag. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som vill bifalla Arbetsutskottets kompletterade förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat bifalla ledamoten Boo-Walter Erikssons, m, förslag. Omröstningsresultat Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till detta protokoll fogad bilaga 8 jaröster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Arbetsutskottets kompletterade förslag.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 KF 84 I debatten deltar även ledamöterna Karl-Erik Olsson, kd, Margareta Yngveson, s och tjänstgörande ersättaren Astrid Adholm, m. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige delegerar till byggnadschef Kenneth Vogelius att fatta beslut om igångsättning av ombyggnaden av Knut Hahnsskolan under förutsättning att kostnadsökningen ej överstiger 5 % i förhållande till anvisade 124 Mkr. I det fall kostnadsökningen överstiger 5 % men inte högre än 15 % i förhållande till anvisade 124 Mkr delegerar Kommunfullmäktige beslutanderätten om igångsättning till Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att teckna erforderliga avtal avseende tillfälliga lokaler under Knut Hahnsskolans ombyggnad. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 112/2002. Yrkanden Ledamoten Astrid Adholm, m, med instämmande av ledamoten Kenneth Michaelsson, c, yrkar att Kommunfullmäktige inte delegerar beslutanderätten för igångsättande av ombyggnaden av Knut Hahnsskolan till Kommunstyrelsen utan att den ordinarie beslutgången ska gälla med beslut i Kommunfullmäktige. Ledamoten Sune Håkansson. rp, med instämmande av ledamöterna JanAnders Palmqvist, s och Ronny Pettersson, v, yrkar bifall till 3:e beslutsmeningen i Kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande: Tekniska nämnden beviljas ett investeringsanslag på 6 Mkr för ombyggnad av Knut Hahnsskolan. Kommunstyrelsen beviljas ett investeringsanslag på 14 Mkr för ombyggnad av Knut Hahnsskolan. Kommunfullmäktige anvisar ur eget kapital 20 Mkr.

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 KF 84 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de framförda yrkandena och finner att Kommunfullmäktige bifaller Sune Håkanssons, rp, yrkande. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som vill bifalla Sune Håkanssons, rp, yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat bifalla Astrid Adholms, m, yrkande. Omröstningsresultat Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till detta protokoll fogad bilaga 30 jaröster, 18 nej-röster och 1 avstår. I debatten deltar även ledamoten Kjell G G Johansson, m. Kommunfullmäktiges beslut Tekniska nämnden beviljas ett investeringsanslag på 6 Mkr för ombyggnad av Knut Hahnsskolan. Kommunstyrelsen beviljas ett investeringsanslag på 14 Mkr för ombyggnad av Knut Hahnsskolan. Kommunfullmäktige anvisar ur eget kapital 20 Mkr. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att teckna erforderliga avtal avseende tillfälliga lokaler under Knut Hahnsskolans ombyggnad. Reservation Ledamöterna Astrid Adholm, m, Kitty Wachtmeister, m, Kjell G G Johansson, m, Sune Johansson, m, Kjell Hedlund, m, Ingrid Burfelt, m, Yvonne Skärheden, m, Monia Svensson, c, Willy Persson, c, Kenneth Michaelsson, c, Thomas Håkansson, c, Mats Paulsson, c, Kerstin Johansson, fp, Karl-Erik Olsson, kd, Göran V Andersson, kd, Anna-Maria Tingmalm, kd, tjänstgörande ersättaren Roger Frediksson, m, reserverar sig mot beslutet. Exp: Tekniska nämnden Kommunstyrelsen Ekonomienheten

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 KF 85 Dnr Förskole- och grundskolenämndens förslag om förprojektering av Espedalsskolans tillbyggnad ARBETSUTSKOTTET Verksamhetschef Tommy Ahlquist redovisar att Förskole- och grundskolenämnden, 26/2002, behandlat frågan om förprojektering av Espedalsskolans tillbyggnad. Av Förskole- och grundskolenämndens förslag framgår följande: Förprojektering av Espedalsskolans tillbyggnad. Verksamhetschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till förprojektering och tillbyggnad av Espedalsskolan. Ärendet har tidigare varit uppe till behandling i Nämnden september 2001 (N 97:2001), där beslut togs om att förprojektering skulle begäras för två objekt; tillbyggnaden av förskolelokal i Bräkne-Hoby och tillbyggnad av Espedalsskolan för att tillgodose behovet av lokaler för förskole- och särskoleverksamhet. Verksamhetschef Tommy Ahlquist anför i skrivelse daterad att det första objektet ej längre är aktuellt då dessa behov tillgodosetts genom att en ny avdelning öppnats. Tillbyggnaden av Espedalsskolan är däremot aktuellt och angeläget i hög grad. I skrivelsen redovisar verksamhetschef Tommy Ahlquist exempel på flertalet vinster genom tillbyggnad av Espedalsskolan; såväl arbetsmiljömässiga, pedagogiska som effektiva ur administrationssynpunkt. I anslutning härtill informerade verksamhetschefen ang den tendens till positiv inflyttning som kan skönjas. Statistikjämförelse gjordes med år 2001 då totalt 81 % barn var placerade (243 var av olika skäl ej plac.) och år 2002 (per 15/2) då 85% barn är placerade (243 är av olika skäl ej plac.) Sedan januari 2001 har 83 barn födda inflyttat till Ronneby kommun och 39 barn har flyttat ut, vilket medfört ett positivt inflyttningsnetto. Verksamhetschef Tommy Ahlquist föreslår Nämnden;! Att verksamhetschefen får i uppdrag att sätta samman en förprojekteringsgrupp.! Att verksamhetschefen får i uppdrag att förankra förprojekteringen i Kommunstyrelsen.

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 KF 85! Att hos Kommunstyrelsen begära 110 Kkr till förprojektering (kostanden beräknad av byggnadschef Kenneth Vogelius). Nämndens beslut:! Föreliggande förslag per den 4 mars 2002 betr förprojektering tillbyggnad av Espedalsskolan antages och hänskjutes till Kommunstyrelsen. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Ronny Pettersson, v, Thomas Håkansson, c, och Boo-Walter Eriksson, m. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige uppdrar åt Förskole- och grundskolenämnden att i samråd med Bygg- och fastighetsenheten förprojektera ombyggnad av Espedalsskolan. Kommunfullmäktige anvisar kronor ur anslaget för oförutsedda utgifter i 2002 års budget. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 115/2002. Yrkanden Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, med instämmande av ledamoten Kenneth Michaelsson, c, yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag. Ledamoten Sune Håkansson, rp, yrkar avslag på förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de framförda yrkandena och finner att Kommunstyrelsen bifaller Arbetsutskottets förslag. I debatten deltar tjänstgörande ersättaren Astrid Adholm, m.

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 KF 85 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige uppdrar åt Förskole- och grundskolenämnden att i samråd med Bygg- och fastighetsenheten förprojektera ombyggnad av Espedalsskolan. Kommunfullmäktige anvisar kronor ur anslaget för oförutsedda utgifter i 2002 års budget. Ledamoten Sune Håkansson, rp, reserverar sig mot beslutet. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 117/2002. Yrkanden Ledamoten Sune Håkansson, rp, med instämmande av ledamoten Astrid Adholm, m, yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag. Ledamoten Kenneth Michaelsson, c, med instämmande av ledamoten JanAnders Palmqvist, s, yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de framförda yrkandena och finner att Kommunfullmäktige bifaller ledamoten Kenneth Michaelsson, c, yrkande. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige uppdrar åt Förskole- och grundskolenämnden att i samråd med Bygg- och fastighetsenheten förprojektera ombyggnad av Espedalsskolan. Kommunfullmäktige anvisar kronor ur anslaget för oförutsedda utgifter i 2002 års budget. Exp: Förskole- och grundskolenämnden Ekonomienheten

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 KF 86 Dnr Förslag till riktlinjer för prioriteringar i vården Vårdens svåra val ARBETSUTSKOTTET Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, redovisar att Omsorgsnämnden, 47/2002, behandlat Landstinget Blekinges förslag till riktlinjer för prioriteringar i vården Vårdens svåra val och överlämnat ärendet till Kommunfullmäktige för antagande. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till Riktlinjer för prioriteringar i vården Vårdens svåra val. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 135/2002. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till Riktlinjer för prioriteringar i vården Vårdens svåra val. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 124/2002. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till Riktlinjer för prioriteringar i vården Vårdens svåra val. Exp: Landstinget Blekinge

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 KF 87 Dnr Framställning från IOGT-NTO om bidrag för upprustning av Aspans Kursgård ARBETSUTSKOTTET Kommunsekreterare Lars Svensson redovisar ansökan från IOGT-NTO om bidrag på kronor för upprustning av Aspans Kursgård. IOGT-NTO önskar att bidraget utbetalas vid byggstart. Byggprojektet omfattas av en tillbyggnad av entrédelen på huvudbyggnaden samt hissinstallation i densamma. Aspans Kursgård har för avsikt att söka statligt stöd enligt gällande författning (SFS 1989:288) hos Boverkets samlingslokalsdelegation. Finansieringsplan Statligt stöd 50 % av : :- Kommunalt stöd 30 % :- Egen insats av Aspans Kursgård 20 % :- Summa :- ======= Aspans Kursgård har planerat insatsen i samarbete med Riksföreningen Våra Gårdar i Stockholm. Kultur- och fritidsnämnden har under 18/2002 beslutat tillstyrka att bidrag beviljas under förutsättning att sökt statligt stöd erhålls. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, m och Thomas Håkansson, c. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige anvisar kronor till IOGT-NTO för ombyggnad av Aspans Kursgård under förutsättning att sökt statligt stöd beviljas. Kommunfullmäktige anvisar kronor ur anslaget för oförutsedda utgifter i 2002 års budget.

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 KF 87 KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 80/2002. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anvisar kronor till IOGT-NTO för ombyggnad av Aspans Kursgård under förutsättning att sökt statligt stöd beviljas. Kommunfullmäktige anvisar kronor ur anslaget för oförutsedda utgifter i 2002 års budget. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 129/2002. Ledamoten JanAnders Palmqvist, s, informerar om att det kommit till hans kännedom att Boverket inte beviljat IOGT-NTO bidrag för 2002 avseende ombyggnad av Aspans kursgård. Yrkande Ledamoten JanAnders Palmqvist, s, yrkar, bifall till första beslutsmeningen i Kommunstyrelsens förslag med följande ändringsyrkande: andra beslutsmeningen får följande lydelse: Kommunfullmäktige anvisar medel till IOGT-NTO för ombyggnad av Aspans kursgård då Boverket fattat beslut om bidrag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige anvisar kronor till IOGT-NTO för ombyggnad av Aspans Kursgård under förutsättning att sökt statligt stöd beviljas. Kommunfullmäktige anvisar medel till IOGT-NTO för ombyggnad av Aspans kursgård då Boverket fattat beslut om bidrag. Exp: IOGT-NTO

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 KF 88 Dnr Förskole- och grundskolenämndens anhållan om utökning av tjänst som skolvärd vid Hobyskolan ARBETSUTSKOTTET Utvecklingssamordnare Inger Hjort redovisar att Förskole- och grundskolenämnden, 36/2002, anhåller om utökning av tjänst som skolvärd vid Hobyskolan från 42 % till 75 % fr o m Kostnaden ca per helår skall rymmas inom den av Kommunfullmäktige givna ramen. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Ronny Pettersson, v, Thomas Håkansson, c och Boo-Walter Eriksson, m. Arbetsutskottets förslag Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för ställningstagande. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 142/2002. Yrkande Ledamoten Margareta Yngveson, s, yrkar bifall till Förskole- och grundskolenämndens framställning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det framförda yrkandet och finner att Kommunstyrelsen bifaller detsamma.

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 KF 88 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige medger att Förskole- och grundskolenämnden får utöka tjänsten som skolvärd vid Hobyskolan från 42 % till 75 % fr o m KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 130/2002. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige medger att Förskole- och grundskolenämnden får utöka tjänsten som skolvärd vid Hobyskolan från 42 % till 75 % fr o m Exp: Förskole- och grundskolenämnden

25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 KF 89 Dnr Bokslut för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge samt revisionsberättelse ARBETSUTSKOTTET Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, redovisar att årsredovisning och revisionsrapport för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge för år 2000 överlämnats till kommunen. Av revisorernas berättelse framgår följande: Vi har granskat Kommunalförbundets Räddningstjänstens verksamhet under år Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bifogade bilagor. Vi tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkännes. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen. Ekonomichef Jörn Wahlroth föreslår i sitt yttrande att följande beslut fattas: Kommunfullmäktige föreslås bevilja direktionen ansvarsfrihet och godkänna Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning avseende I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, m, Ronny Pettersson, v, Thomas Håkansson, c. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet och godkänner Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning avseende 2001.

26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 KF 89 KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 143/2002. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet och godkänner Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning avseende KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 131/2002. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet och godkänner Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning avseende Exp: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge

27 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 KF 90 Dnr Kultur- och fritidsnämndens anhållan om tilläggsanslag för installation av fjärrvärme i Brunnsbadet ARBETSUTSKOTTET Kultur- och fritidsnämnden, 47/2002, anhåller om ett tilläggsanslag på kronor för anslutning av fjärrvärme till Brunnsbadet. I samband med anläggandet av SPA-anläggningen på Ronneby Brunn, Brunnsbadsområdet, och anslutning till fjärrvärme har Ronneby Miljö & Teknik AB framfört att det finns möjlighet att också ansluta Brunnsbadets omklädningsrum till fjärrvärmesystemet för en kostnad av kronor. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Ronny Pettersson, v och Boo-Walter Eriksson, m. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige anvisar kronor ur eget kapital till Kultur- och fritidsnämnden för installation av fjärrvärme i Brunnsbadets omklädningsrum. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 147/2002. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anvisar kronor ur eget kapital till Kultur- och fritidsnämnden för installation av fjärrvärme i Brunnsbadets omklädningsrum. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 132/2002.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(10) 2014-03-27 Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 19.15 19.30 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2002-05-07. Astrid Adholm, M, tjg ersättare Mats Pehrson, MP, tjg ersättare fr 118

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2002-05-07. Astrid Adholm, M, tjg ersättare Mats Pehrson, MP, tjg ersättare fr 118 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 09.00 14.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Kenneth Michaelsson, C Margareta Yngveson, S Thomas

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunfullmäktige

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunfullmäktige RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 19.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby den 14 december 2006 kl. 09.00 16.00 Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 14 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Lars Peter Karlsson S Judith Skörsemo

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Kommunfullmäktige 2001-12-13. Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Kommunfullmäktige 2001-12-13. Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 22.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-10-29 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00- Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50.

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50. Sammanträdesprotokoll 1(8) 2012-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Kommunfullmäktige 2004-01-29

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Kommunfullmäktige 2004-01-29 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson Sammanträdesprotokoll 1(11) 2009-04-23 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.45 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1. Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1. Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1 Plats och tid Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 10 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl. 8.30 14.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, s Margaretha Yngveson, s Ronny Pettersson, v Astrid Adholm, m

Läs mer

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg SIDAN 1 (11) Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 1 april 2016 kl. 10.00 11.30 Beslutande och närvarande ersättare Närvarande ej beslutande ersättare Börje Dovstad (L), Karlskrona,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN AMMANTRÄDEPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerby-salen, tadshuset kl 15 00 16 30 Beslutande Nils-Olov Olofsson Ordförande Tommy Arvidsson Lars Peter Karlsson Bengt Backe Karl-Gustav Martinsson

Läs mer

2010-05-06. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe Beslutande Ledamöter.

2010-05-06. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe Beslutande Ledamöter. Sammanträdesprotokoll 1(7) 2010-05-06 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe ande Ledamöter Ledamöter Christer Hallberg (s) Knut Svensson (c)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-04-03

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-04-03 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 16.05 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Johnny Adolfsson (S) Sune Johansson (M) Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Biblioteks- och kulturnämnden 2006-03-14. med ajournering kl 18.50 19.00

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Biblioteks- och kulturnämnden 2006-03-14. med ajournering kl 18.50 19.00 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 19.45, med ajournering kl 18.50 19.00 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s 20-22 Håkan Robertsson, s

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott (10)

Kommunstyrelsens Personalutskott (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter Eriksson M Thomas

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 13 50. Beslutande Bengt-Christer Nilsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Christer Svantesson S Lindis Olsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-03-19

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-03-19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Listerby-salen, Stadshuset kl 09 00 15 00. Ajournering 12 30 13 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 1 (8) Paragrafer 81-83 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 21 oktober kl. 19.00-19.35 Beslutande Enligt till

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-08-23

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-08-23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 15 45 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1: e Vice ordf. Tommy Arvidsson S T

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-05-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-05-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 20 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 14 30 17 45. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1:e Vice ordf. Tommy Arvidsson S Lars

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:20 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-15.20 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson(s) Leif Johansson (s) Juhani Kujansivu (s) Kersti Rydelius

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 17.30

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 17.30 2004-01-21 1 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 17.30 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Marie Ohlsson (S) Johnny Adolfsson (S) Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Tid Kl 13.30 14.30 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MBP Henry Sandahl S Cecilia Samuelsson, tjänstgör för Bo Petersson (S) S Pauli

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-04-24 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 16:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP)

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP) 1(9) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 15-22, ej 16 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-03-20 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 11:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer