RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Kommunfullmäktige 2002-05-30"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits på kommunens anslagstavla och utsänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare varjämte tillkännagivande om sammanträdet med föredragningslista varit infört i Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad samt i Blekinge-Posten Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Övriga deltagare Elis Holgersson, t f kommundirektör Lars Svensson, kommunsekreterare Ulla Kullman, nämndsekreterare Utses att justera JanAnders Palmqvist, s och Sune Johansson, m Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby , kl Sekreterare: Lars Svensson Ulla Kullman Paragrafer: Ordförande: Nils-Olov Olofsson Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Sune Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Kommunledningskontoret, Ronneby Underskrift: Ulla Kullman

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 KF 77 Dnr Justering av dagordningen Yrkande Ledamoten Sune Håkansson, rp, med instämmande av ledamoten Astrid Adholm, m, yrkar: Punkt 8, rubriken ändras till Redovisning av kostnadskalkyl för ombyggnad av Knut Hahnsskolan och beviljande av investeringsanslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det framförda yrkandet och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordföranden Nils-Olov Olofsson, s, föreslår att ärende nr 11, AB Ronneby Industrifastigheters anhållan om yttrande över förslag om förvärv av fastigheten Telefonen 2 behandlas efter ärende nr 6. Kommunfullmäktiges beslut Ärende 8: Rubriken får följande lydelse: Redovisning av kostnadskalkyl för ombyggnad av Knut Hahnsskolan och beviljande av investeringsanslag. Ärende nr 11: AB Ronneby Industrifastigheters anhållan om yttrande över förslag om förvärv av fastigheten Telefonen 2 behandlas efter ärende nr 6.

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 KF 78 Dnr Allmänhetens frågestund Ordföranden konstaterar att inga frågor inkommit till allmänhetens frågestund. Kommunfullmäktiges beslut - Ärendet noteras till protokollet

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 KF 79 Dnr Fyllnadsval efter Jusup Nepola, s Ordföranden Nils-Olov Olofsson, s, redovisar att fyllnadsval efter Jusup Nepola, s, ska förrättas. Kommunfullmäktiges beslut Till ny nämndeman efter Jusup Nepola, s, utses Teopoula Zickbauer, s. Exp: Blekinge Tingsrätt i Karlskrona Teopoula Zickbauer Löneavdelningen Kommunledningskontoret

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 KF 80 Dnr Fyllnadsval efter Göran T Andersson, v Ordföranden Nils-Olov Olofsson, s, redovisar att fyllnadsval efter Göran T Andersson, v, ska förrättas. Kommunfullmäktiges beslut Lasse Bourelius, v, entledigas från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen. Till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Göran T Andersson, v, utses Lasse Bourelius, v. Till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Lasse Bourelius utses Lennart Karlsson, v. Till ny ledamot i Byggnadsnämnden efter Göran T Andersson, v, utses Hans Kyhlbäck, v. Till ny ledamot i AB Ronneby Helsobrunn efter Göran T Andersson, v, utses Lennart Karlsson, v. Exp: Lasse Bourelius Lennart Karlsson Hans Kyhlbäck Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden AB Ronneby Helsobrunn Löneavdelningen Kommunledningskontoret

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 KF 81 Dnr Fråga till kommunalrådet JanAnders Palmqvist, s, från kommunfullmäktigeledamoten Willy Person, c, angående torghandel, cityhandel och torgplantering Kommunfullmäktigeledamoten Willy Persson, c, tillåts ställa följande fråga till kommunalrådet JanAnders Palmqvist, s, angående torghandel, cityhandel och torgparkering. "Med jämna mellanrum kommer det upp gråpapper i skyltfönstren i centrum. Det beror enligt Cityföreningen till viss del på avsaknaden av parkeringsplatser i city. Centerpartiet har föreslagit att man skulle använda en del av torget som parkering under en försöksperiod. Detta för att bringa klarhet i frågan om fler parkeringsplatser behövs i city. Nu har vår förfrågan uppfattats felaktigt av bland annat några torghandlare och skapat en rädsla för att torghandeln skulle försvinna till förmån för bilparkering. Detta är självklart inte fallet. Centerpartiet vill att city ska utvecklas och det inbegriper självklart torghandeln. Är kommunalrådet beredd att bjuda till sig berörda parter för att lösa de meningsskiljaktigheter som finns? Är kommunalrådet samtidigt beredd att ta upp en diskussion om hur man ska lösa cityutvecklingen?" Kommunalrådet JanAnders Palmqvist, s, besvarade frågan. Frågan om parkering eller ej på torget har av Kommunfullmäktige behandlat vid ett flertal tillfällen. Här finns delade meningar. En klar majoritet i Kommunfullmäktige anser att torget inte skall upplåtas till bilparkering. Att Centerpartiet fortsätter att driva frågan och därmed skapar meningsskiljaktigheter mellan Cityföreningen och torghandlare är något jag inte kan avhjälpa. Stadskärnans fortsatta utveckling är viktig likväl som näringslivsutvecklingen i Ronneby. Jag tror att Centerpartiet kraftigt överdriver betydelsen av parkeringsplatser på torget för näringslivsutvecklingen i Ronneby. Ledamoten Willy Persson, c, tackade för svaret. Kommunfullmäktige beslut Frågan noteras till protokollet.

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KF 82 Dnr AB Ronneby Industrifastigheters anhållan om yttrande över förslag om förvärv av fastigheten Telefonen 2 ARBETSUTSKOTTET VD Tommy Svensson redovisar förslag om AB Ronneby Industrifastigheters förvärv av fastigheten Telefonen 2 från Althin Medical AB. Köpeskillingen är fastställd till 12 Mkr samt i övrigt på i avtalet angivna villkor. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Ronny Pettersson, v, Thomas Håkansson, c, Margareta Yngveson, s och Boo-Walter Eriksson, m. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige tillstyrker AB Ronneby Industrifastigheters förvärv av fastigheten Telefonen 2. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 158/2002. VD Tommy Svensson redovisar förslaget om AB Ronneby Industrifastigheters förvärv av fastigheten Telefonen 2. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, m, Thomas Håkansson, c och tjänstgörande ersättaren Astrid Adholm, m. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige tillstyrker AB Ronneby Industrifastigheters förvärv av fastigheten Telefonen 2 på i huvudsak redovisade villkor. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 128/2002.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 KF 82 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige tillstyrker AB Ronneby Industrifastigheters förvärv av fastigheten Telefonen 2 på i huvudsak redovisade villkor. Exp: AB Ronneby Industrifastigheter

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 KF 83 Dnr Godkännande av avtal avseende kommunens förvärv av fastigheten Kalleberga 8:32 från Hans-Erik Samuelsson och Hans-Göran Hansson ARBETSUTSKOTTET Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, redovisar förslag till avtal avseende kommunens förvärv av fastigheten Kalleberga 8:32 från Hans-Erik Samuelsson och Hans-Göran Hansson för en köpeskilling av kronor. Enligt plan- och bygglagen (PBL) kap 14, 1, är kommunen skyldig att lösa marken om fastighetsägaren så begär. Fastigheten är belägen inom grönområde i detaljplan, fastställd 20 januari Planens genomförandetid har gått ut. Arbetsutskottets förslag Ronneby kommun förvärvar fastigheten Kalleberga 8:32 från Hans-Erik Samuelsson och Hans-Göran Hansson för en köpeskilling av kronor och i övrigt på i avtalet angivna villkor. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 122/2002. Kommunstyrelsens förslag Ronneby kommun förvärvar fastigheten Kalleberga 8:32 från Hans-Erik Samuelsson och Hans-Göran Hansson för en köpeskilling av kronor och i övrigt på i avtalet angivna villkor. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 105/2002.

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 KF 83 Kommunfullmäktiges beslut Ronneby kommun förvärvar fastigheten Kalleberga 8:32 från Hans-Erik Samuelsson och Hans-Göran Hansson för en köpeskilling av kronor och i övrigt på i avtalet angivna villkor. Exp: Hans-Erik Samuelsson Hans-Göran Hansson Byggnadsnämnden

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 KF 84 Dnr Redovisning av kostnadskalkyl för ombyggnad av Knut Hahnsskolan och beviljande av investeringsanslag ARBETSUTSKOTTET Byggnadschef Kenneth Vogelius lämnar följande rapport och kostnadskalkyl avseende ombyggnad av Knut Hahnsskolan. Upprättande av förfrågningsunderlag pågår och utskick kommer att ske vecka 17 eller 18. Upphandling kommer att ske enligt gällande lagstiftning och medför att anbuden inkommer till Bygg- och fastighetsenheten under slutet av juni. Därefter skall anbuden öppnas och nollställas. Antagande av entreprenör kommer att ske under juli. Entreprenadformen är delad totalentreprenad och medför att entreprenörer för bygg, VVS, ventilation, mark, och el-tele-data kommer att upphandlas var för sig och därefter sammanföras till en samordnad totalentreprenad där entreprenören för bygg har samordningsansvaret. Arbetet med anordnande av provisoriska lokaler pågår. Huvuddelen av eleverna kommer att inrymmas inom Lernias lokaler på V Industrigatan. Därutöver kommer man att använda Skogsgårdsskolans provisoriska lokaler då dessa blir ledigt vid kommande sommarlov. TIDPLAN Tillgången till provisoriska lokaler medför att huvuddelen av eleverna kommer att vistas på Lernia under ombyggnadstiden. Detta medför en förkortad byggtid då nästan hela ombyggnadsytan blir tillgänglig för byggnationen. Situationen innebär en mer rationell byggprocess och därmed kortare byggtid. Byggnationen beräknas påbörjas under augusti/september 2002 och byggnationen skall vara avslutad årskiftet Det som då kan kvarstå är iordningställande av mark kring byggnaden beroende på väder förhållanden. Den korta byggtid ger även positiva effekter för undervisningen. KOSTNADER Kostnader för anordnande av provisoriska lokaler inkl. flyttning, ombyggnader m m beräknas uppgå till ca 12 miljoner kronor.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 KF 84 Projektet är av sådan omfattning att det finns svårigheter gällande kostnadskontrollen. Kostnaderna styrs av byggnationens omfattning och verksamhetens önskemål. Dessutom tillkommer svårigheter att bedöma rådande konkurrenssituation. Kostnadsbedömningar görs ständigt under den nu pågående processen för att hantera kostnader inom given kostnadsram. En slutlig kalkyl kommer att upprättas i samband med utskick av anbudshandlingar för att bedöma kostnadssituationen. En korrekt kostnadsbild uppstår i samband med anbudsöppningen. Med hänsyn till projektens omfattning och att upphandling kommer att ske strax före sommaruppehållet är det önskvärt att ha en viss beredskap för att hantera eventuella kostnadsökningar. I annat fall kan antagandet av entreprenörer försenas till efter semestern, vilket innebär framflyttning av byggstarten. KOSTNADSKALKYL Rev Byggkostnad 90 mkr. 90 mkr. Mark 5 mkr. 5 mkr. Data 2 mkr. 2 mkr. Reserv 5 mkr. 5 mkr. Utrustning Aula 1 mkr. 1 mkr. Bygg adm. Myndigheter 5 mkr. 5 mkr. Inventarier 10 mkr. 10 mkr. Prov. Lokaler 6 mkr. 12 mkr. Summa 124 mkr. 130 mkr. Byggnadsingenjör Lars-Erik Thorell redovisar förslag till ersättningslokaler under Knut Hahnsskolans ombyggnad enligt följande: Uppskattade kostnader för hyra/flytt m m vid ombyggnad av KNUT HAHNS-S- KOLAN Hyra för ersättningslokaler i f d AMU:s lokaler.

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 KF 84 Undervisningssalar, datasalar, administration, kök/matsal, uppehållsrum, entréhall/kapprum, lärararbetsplatser, bibliotek och personalrum. Totalt m2 Kostnad 650kr/m 2 x 24 mån x Summa :- Hyra paviljong från Skogs :- Flytt tele, datanät m m :- Flytt kök, disk lab.salar m m :- Flyttmateriel, labutrustning m m :- Flytthjälp personal/bilar :- Matförstärkn. ½ tjänst (Snäck) :- Flyttning bef paviljong :- Summa :- Totalsumma för flyttning av Knut Hahnsskolan till f d AMU:s lokaler Hyror :- Övrigt :- Summa :- Oförutsett :- Totalt :- Enligt ovan lämnade redovisning har kostnaderna beräknats öka från 124 Mkr till 130 Mkr. Av dessa är 124 Mkr beviljade av Kommunfullmäktige. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Ronny Pettersson, v, Boo-Walter Eriksson, m, Thomas Håkansson, c och Margareta Yngveson, s. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige delegerar till byggnadschef Kenneth Vogelius att fatta beslut om igångsättning av ombyggnaden av Knut Hahnsskolan under förutsättning att kostnadsökningen ej överstiger 5 % i förhållande till anvisade 124 Mkr.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 KF 84 I det fall kostnadsökningen överstiger 5 % men inte högre än 15 % i förhållande till anvisade 124 Mkr delegerar Kommunfullmäktige beslutanderätten om igångsättning till Kommunstyrelsen. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 159/2002. Byggnadschef Kenneth Vogelius lämnar rapport om förutsättningarna för en ombyggnad av Knut Hahnsskolan. Yrkanden Ledamoten Boo-Walter Eriksson, m, med instämmande av ledamöterna Sune Håkansson, rp och Kenneth Michaelsson, c, yrkar att Kommunfullmäktige inte delegerar beslutanderätten för igångsättande av ombyggnaden av Knut Hahnsskolan till Kommunstyrelsen utan att den ordinarie beslutgången ska gälla med beslut i Kommunfullmäktige. Ledamoten Ronny Pettersson, v, med instämmande av ordföranden JanAnders Palmqvist, s, yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande: Tekniska nämnden får i uppdrag att teckna erforderliga avtal avseende tillfälliga lokaler under Knut Hahnsskolans ombyggnad. Propositionsordning Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ställer proposition på de framförda yrkandena och finner att Kommunstyrelsen bifaller Arbetsutskottets kompletterade förslag. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som vill bifalla Arbetsutskottets kompletterade förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat bifalla ledamoten Boo-Walter Erikssons, m, förslag. Omröstningsresultat Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till detta protokoll fogad bilaga 8 jaröster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Arbetsutskottets kompletterade förslag.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 KF 84 I debatten deltar även ledamöterna Karl-Erik Olsson, kd, Margareta Yngveson, s och tjänstgörande ersättaren Astrid Adholm, m. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige delegerar till byggnadschef Kenneth Vogelius att fatta beslut om igångsättning av ombyggnaden av Knut Hahnsskolan under förutsättning att kostnadsökningen ej överstiger 5 % i förhållande till anvisade 124 Mkr. I det fall kostnadsökningen överstiger 5 % men inte högre än 15 % i förhållande till anvisade 124 Mkr delegerar Kommunfullmäktige beslutanderätten om igångsättning till Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att teckna erforderliga avtal avseende tillfälliga lokaler under Knut Hahnsskolans ombyggnad. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 112/2002. Yrkanden Ledamoten Astrid Adholm, m, med instämmande av ledamoten Kenneth Michaelsson, c, yrkar att Kommunfullmäktige inte delegerar beslutanderätten för igångsättande av ombyggnaden av Knut Hahnsskolan till Kommunstyrelsen utan att den ordinarie beslutgången ska gälla med beslut i Kommunfullmäktige. Ledamoten Sune Håkansson. rp, med instämmande av ledamöterna JanAnders Palmqvist, s och Ronny Pettersson, v, yrkar bifall till 3:e beslutsmeningen i Kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande: Tekniska nämnden beviljas ett investeringsanslag på 6 Mkr för ombyggnad av Knut Hahnsskolan. Kommunstyrelsen beviljas ett investeringsanslag på 14 Mkr för ombyggnad av Knut Hahnsskolan. Kommunfullmäktige anvisar ur eget kapital 20 Mkr.

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 KF 84 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de framförda yrkandena och finner att Kommunfullmäktige bifaller Sune Håkanssons, rp, yrkande. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som vill bifalla Sune Håkanssons, rp, yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat bifalla Astrid Adholms, m, yrkande. Omröstningsresultat Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till detta protokoll fogad bilaga 30 jaröster, 18 nej-röster och 1 avstår. I debatten deltar även ledamoten Kjell G G Johansson, m. Kommunfullmäktiges beslut Tekniska nämnden beviljas ett investeringsanslag på 6 Mkr för ombyggnad av Knut Hahnsskolan. Kommunstyrelsen beviljas ett investeringsanslag på 14 Mkr för ombyggnad av Knut Hahnsskolan. Kommunfullmäktige anvisar ur eget kapital 20 Mkr. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att teckna erforderliga avtal avseende tillfälliga lokaler under Knut Hahnsskolans ombyggnad. Reservation Ledamöterna Astrid Adholm, m, Kitty Wachtmeister, m, Kjell G G Johansson, m, Sune Johansson, m, Kjell Hedlund, m, Ingrid Burfelt, m, Yvonne Skärheden, m, Monia Svensson, c, Willy Persson, c, Kenneth Michaelsson, c, Thomas Håkansson, c, Mats Paulsson, c, Kerstin Johansson, fp, Karl-Erik Olsson, kd, Göran V Andersson, kd, Anna-Maria Tingmalm, kd, tjänstgörande ersättaren Roger Frediksson, m, reserverar sig mot beslutet. Exp: Tekniska nämnden Kommunstyrelsen Ekonomienheten

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 KF 85 Dnr Förskole- och grundskolenämndens förslag om förprojektering av Espedalsskolans tillbyggnad ARBETSUTSKOTTET Verksamhetschef Tommy Ahlquist redovisar att Förskole- och grundskolenämnden, 26/2002, behandlat frågan om förprojektering av Espedalsskolans tillbyggnad. Av Förskole- och grundskolenämndens förslag framgår följande: Förprojektering av Espedalsskolans tillbyggnad. Verksamhetschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till förprojektering och tillbyggnad av Espedalsskolan. Ärendet har tidigare varit uppe till behandling i Nämnden september 2001 (N 97:2001), där beslut togs om att förprojektering skulle begäras för två objekt; tillbyggnaden av förskolelokal i Bräkne-Hoby och tillbyggnad av Espedalsskolan för att tillgodose behovet av lokaler för förskole- och särskoleverksamhet. Verksamhetschef Tommy Ahlquist anför i skrivelse daterad att det första objektet ej längre är aktuellt då dessa behov tillgodosetts genom att en ny avdelning öppnats. Tillbyggnaden av Espedalsskolan är däremot aktuellt och angeläget i hög grad. I skrivelsen redovisar verksamhetschef Tommy Ahlquist exempel på flertalet vinster genom tillbyggnad av Espedalsskolan; såväl arbetsmiljömässiga, pedagogiska som effektiva ur administrationssynpunkt. I anslutning härtill informerade verksamhetschefen ang den tendens till positiv inflyttning som kan skönjas. Statistikjämförelse gjordes med år 2001 då totalt 81 % barn var placerade (243 var av olika skäl ej plac.) och år 2002 (per 15/2) då 85% barn är placerade (243 är av olika skäl ej plac.) Sedan januari 2001 har 83 barn födda inflyttat till Ronneby kommun och 39 barn har flyttat ut, vilket medfört ett positivt inflyttningsnetto. Verksamhetschef Tommy Ahlquist föreslår Nämnden;! Att verksamhetschefen får i uppdrag att sätta samman en förprojekteringsgrupp.! Att verksamhetschefen får i uppdrag att förankra förprojekteringen i Kommunstyrelsen.

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 KF 85! Att hos Kommunstyrelsen begära 110 Kkr till förprojektering (kostanden beräknad av byggnadschef Kenneth Vogelius). Nämndens beslut:! Föreliggande förslag per den 4 mars 2002 betr förprojektering tillbyggnad av Espedalsskolan antages och hänskjutes till Kommunstyrelsen. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Ronny Pettersson, v, Thomas Håkansson, c, och Boo-Walter Eriksson, m. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige uppdrar åt Förskole- och grundskolenämnden att i samråd med Bygg- och fastighetsenheten förprojektera ombyggnad av Espedalsskolan. Kommunfullmäktige anvisar kronor ur anslaget för oförutsedda utgifter i 2002 års budget. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 115/2002. Yrkanden Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, med instämmande av ledamoten Kenneth Michaelsson, c, yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag. Ledamoten Sune Håkansson, rp, yrkar avslag på förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de framförda yrkandena och finner att Kommunstyrelsen bifaller Arbetsutskottets förslag. I debatten deltar tjänstgörande ersättaren Astrid Adholm, m.

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 KF 85 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige uppdrar åt Förskole- och grundskolenämnden att i samråd med Bygg- och fastighetsenheten förprojektera ombyggnad av Espedalsskolan. Kommunfullmäktige anvisar kronor ur anslaget för oförutsedda utgifter i 2002 års budget. Ledamoten Sune Håkansson, rp, reserverar sig mot beslutet. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 117/2002. Yrkanden Ledamoten Sune Håkansson, rp, med instämmande av ledamoten Astrid Adholm, m, yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag. Ledamoten Kenneth Michaelsson, c, med instämmande av ledamoten JanAnders Palmqvist, s, yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de framförda yrkandena och finner att Kommunfullmäktige bifaller ledamoten Kenneth Michaelsson, c, yrkande. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige uppdrar åt Förskole- och grundskolenämnden att i samråd med Bygg- och fastighetsenheten förprojektera ombyggnad av Espedalsskolan. Kommunfullmäktige anvisar kronor ur anslaget för oförutsedda utgifter i 2002 års budget. Exp: Förskole- och grundskolenämnden Ekonomienheten

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 KF 86 Dnr Förslag till riktlinjer för prioriteringar i vården Vårdens svåra val ARBETSUTSKOTTET Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, redovisar att Omsorgsnämnden, 47/2002, behandlat Landstinget Blekinges förslag till riktlinjer för prioriteringar i vården Vårdens svåra val och överlämnat ärendet till Kommunfullmäktige för antagande. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till Riktlinjer för prioriteringar i vården Vårdens svåra val. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 135/2002. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till Riktlinjer för prioriteringar i vården Vårdens svåra val. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 124/2002. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till Riktlinjer för prioriteringar i vården Vårdens svåra val. Exp: Landstinget Blekinge

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 KF 87 Dnr Framställning från IOGT-NTO om bidrag för upprustning av Aspans Kursgård ARBETSUTSKOTTET Kommunsekreterare Lars Svensson redovisar ansökan från IOGT-NTO om bidrag på kronor för upprustning av Aspans Kursgård. IOGT-NTO önskar att bidraget utbetalas vid byggstart. Byggprojektet omfattas av en tillbyggnad av entrédelen på huvudbyggnaden samt hissinstallation i densamma. Aspans Kursgård har för avsikt att söka statligt stöd enligt gällande författning (SFS 1989:288) hos Boverkets samlingslokalsdelegation. Finansieringsplan Statligt stöd 50 % av : :- Kommunalt stöd 30 % :- Egen insats av Aspans Kursgård 20 % :- Summa :- ======= Aspans Kursgård har planerat insatsen i samarbete med Riksföreningen Våra Gårdar i Stockholm. Kultur- och fritidsnämnden har under 18/2002 beslutat tillstyrka att bidrag beviljas under förutsättning att sökt statligt stöd erhålls. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, m och Thomas Håkansson, c. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige anvisar kronor till IOGT-NTO för ombyggnad av Aspans Kursgård under förutsättning att sökt statligt stöd beviljas. Kommunfullmäktige anvisar kronor ur anslaget för oförutsedda utgifter i 2002 års budget.

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 KF 87 KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 80/2002. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anvisar kronor till IOGT-NTO för ombyggnad av Aspans Kursgård under förutsättning att sökt statligt stöd beviljas. Kommunfullmäktige anvisar kronor ur anslaget för oförutsedda utgifter i 2002 års budget. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 129/2002. Ledamoten JanAnders Palmqvist, s, informerar om att det kommit till hans kännedom att Boverket inte beviljat IOGT-NTO bidrag för 2002 avseende ombyggnad av Aspans kursgård. Yrkande Ledamoten JanAnders Palmqvist, s, yrkar, bifall till första beslutsmeningen i Kommunstyrelsens förslag med följande ändringsyrkande: andra beslutsmeningen får följande lydelse: Kommunfullmäktige anvisar medel till IOGT-NTO för ombyggnad av Aspans kursgård då Boverket fattat beslut om bidrag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige anvisar kronor till IOGT-NTO för ombyggnad av Aspans Kursgård under förutsättning att sökt statligt stöd beviljas. Kommunfullmäktige anvisar medel till IOGT-NTO för ombyggnad av Aspans kursgård då Boverket fattat beslut om bidrag. Exp: IOGT-NTO

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 KF 88 Dnr Förskole- och grundskolenämndens anhållan om utökning av tjänst som skolvärd vid Hobyskolan ARBETSUTSKOTTET Utvecklingssamordnare Inger Hjort redovisar att Förskole- och grundskolenämnden, 36/2002, anhåller om utökning av tjänst som skolvärd vid Hobyskolan från 42 % till 75 % fr o m Kostnaden ca per helår skall rymmas inom den av Kommunfullmäktige givna ramen. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Ronny Pettersson, v, Thomas Håkansson, c och Boo-Walter Eriksson, m. Arbetsutskottets förslag Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för ställningstagande. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 142/2002. Yrkande Ledamoten Margareta Yngveson, s, yrkar bifall till Förskole- och grundskolenämndens framställning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det framförda yrkandet och finner att Kommunstyrelsen bifaller detsamma.

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 KF 88 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige medger att Förskole- och grundskolenämnden får utöka tjänsten som skolvärd vid Hobyskolan från 42 % till 75 % fr o m KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 130/2002. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige medger att Förskole- och grundskolenämnden får utöka tjänsten som skolvärd vid Hobyskolan från 42 % till 75 % fr o m Exp: Förskole- och grundskolenämnden

25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 KF 89 Dnr Bokslut för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge samt revisionsberättelse ARBETSUTSKOTTET Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, redovisar att årsredovisning och revisionsrapport för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge för år 2000 överlämnats till kommunen. Av revisorernas berättelse framgår följande: Vi har granskat Kommunalförbundets Räddningstjänstens verksamhet under år Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bifogade bilagor. Vi tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkännes. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen. Ekonomichef Jörn Wahlroth föreslår i sitt yttrande att följande beslut fattas: Kommunfullmäktige föreslås bevilja direktionen ansvarsfrihet och godkänna Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning avseende I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, m, Ronny Pettersson, v, Thomas Håkansson, c. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet och godkänner Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning avseende 2001.

26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 KF 89 KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 143/2002. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet och godkänner Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning avseende KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 131/2002. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet och godkänner Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning avseende Exp: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge

27 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 KF 90 Dnr Kultur- och fritidsnämndens anhållan om tilläggsanslag för installation av fjärrvärme i Brunnsbadet ARBETSUTSKOTTET Kultur- och fritidsnämnden, 47/2002, anhåller om ett tilläggsanslag på kronor för anslutning av fjärrvärme till Brunnsbadet. I samband med anläggandet av SPA-anläggningen på Ronneby Brunn, Brunnsbadsområdet, och anslutning till fjärrvärme har Ronneby Miljö & Teknik AB framfört att det finns möjlighet att också ansluta Brunnsbadets omklädningsrum till fjärrvärmesystemet för en kostnad av kronor. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Ronny Pettersson, v och Boo-Walter Eriksson, m. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige anvisar kronor ur eget kapital till Kultur- och fritidsnämnden för installation av fjärrvärme i Brunnsbadets omklädningsrum. KOMMUNSTYRELSEN Arbetsutskottets 147/2002. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anvisar kronor ur eget kapital till Kultur- och fritidsnämnden för installation av fjärrvärme i Brunnsbadets omklädningsrum. KOMMUNFULLMÄKTIGE KS 132/2002.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(51) 2009-09-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-23.20 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Sammanträdesprotokoll 1(129) 2012-06-20 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-20.05 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2007-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-24

Kommunfullmäktige 2011-02-24 Sammanträdesprotokoll 1(89) 2011-02-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.45 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, s, ordförande, 1-12 Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m, ordförande,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358 Sammanträdesprotokoll 1(52) 2012-10-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-17 30 Beslutande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Peter

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-04-23

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-04-23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.05 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(38) 2012-08-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-16.00 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-09-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-09-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kallingesalen Stadshuset, Ronneby, kl 13 30 17 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer