Kommunhuset, Revelj kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, Stig Andersson, S, Sture Persson, M Jonny Bengtsson, S Håkan Hermansson, FP Lennart Beijer, V Gunilla Aronsson, C Agneta Goth, MP, 110 Ann-Charlotte Andersson, C, 110 Övriga deltagande Ann-Gret Sillén socialchef Ola Gustafsson, controller Agneta Goth, MP ej tjg ers Ann-Charlotte Andersson, C, ej tjg ers Sylve Rydén, S, ej tjg ers Utses att justera Göran Lundberg Underskrifter Paragrafer Sekreterare Yvonne Knutsson Ordförande Per-Inge Pettersson Justerande Göran Lundberg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Datum för anslags Uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Socialkontoret Underskrift Yvonne Knutsson

2 Sammanträdesprotokoll 2(20) Sn 110/2012 Information/reflektion om anhörigutbildningen Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna. Ärendebeskrivning Verksamhetschef Gunilla Olsson, verksamhetschef Marie Pihl och anhörigsamordnare Annica Laneborg informerar anhörigutbildningen.

3 Sammanträdesprotokoll 3(20) Controller Sn 111/2012 Dnr 2010/46 Ekonomi Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna samt beslutar att ge controller Ola Gustafsson i uppdrag att till nästa socialnämnd, för att kunna ge en bild av placeringskostnadernas fördelning, specificera kostnaderna och intäkterna för de placeringar som berör Migrationsverket (asylsökande) kontra de som avser barn och ungdomar som är skrivna i Hultsfreds kommun undersöka antal timmar i hemtjänsten kopplade till biståndsbeslut Ärendebeskrivning Controller Ola Gustafsson presenterar löneutfall för september 2012 samt bruttokostnadsutfall de senaste 24 månaderna. Placeringskostnader av barn och unga samt hemtjänst tillhör några av de verksamheter som visar underskott. -

4 Sammanträdesprotokoll 4(20) Sn 112/2012 Dnr 2012/42 Avgift vid vissa mindre insatser av hemtjänst Socialnämnden beslutar att avgiften vid vissa mindre insatser av hemtjänsten följer den gällande taxan för hemtjänst. Ärendebeskrivning Det har uppkommit några situationer när förvaltningen diskuterat konsekvensen av avgiften för vissa mindre insatser av hemtjänsten som undertecknad vill diskutera med socialnämnden. Det är framförallt två former av insatser som är korta insatser men kan ge en relativt hög avgift, det gäller ögondroppar och hjälp med påtagning av stödstrumpor. Insatsen bedöms att ge en schablontid på 5 minuter per tillfälle, om den enskilde då har hjälp vid två tillfällen per dag med någon av dessa insatser ger det sammanlagt en tid på 5 timmar per månad. Avgiften som då den enskilde får betala om personen har avgiftsutrymme är kronor. Det finns personer som exempelvis enbart har hjälp med stödstrumpor och då kan få en avgift på kronor. Det finns enskilda som reagerat på avgiften och anser den bli alldeles för hög och avstår från insatsen. Undertecknad tycker att det blir ett bekymmer när den enskilde av detta skäl avstår från hjälp med vad som till viss del kan bedömas som en sjukvårdsinsats. Om den enskilde skulle avstå från stödstrumpor eller ögondroppar kan ju det generera i mer sjukvård. Avstår man som enskild exempelvis från städning på grund av avgiften så blir det kanske inte riktigt samma konsekvenser. Insatsen städ kan ju också generera i en relativt liten schablontid per månad, ca 4 timmar per månad och ge en avgift på kronor. Det som händer är ju att den enskilde kan göra ett val att anlita någon annan eller avstå från hjälp. Ett alternativ skulle kunna vara att ett beslut om en schablontid per månad tas för dessa mindre insatser såsom ögondroppar och stödstrumpor. Exempelvis 2 timmar per månad för alla som enbart har någon av dessa insatser. Det skulle då ge en kostnad för den enskilde på 668 kronor per månad.

5 Sammanträdesprotokoll 5(20) Förvaltningen har ju olika faktiska kostnader hur vi än gör, då det handlar om exempelvis hur långt vi har till en persona som har hjälpen. Frågeställning som socialchefen har till socialnämnden är om dessa mindre insatser ska bedömas ge en schablon per tillfälle insatsen ges eller en månadsschablon för insatsen. Beredning Au

6 Sammanträdesprotokoll 6(20) Sn 113/2012 Dnr 2010/27 Hur kommer de dagliga larmen att hanteras vid ett eventuellt införande av LOV Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna. Ärendebeskrivning På föregående socialnämndssammanträde lyftes frågan om hur de dagliga larmen kommer att hanteras vid ett eventuellt införande av LOV. I den utredning som gjorts av tjänstemän på förvaltningen på uppdrag av socialnämnden står det i inledningen skrivet att utredning ska begränsas att gälla hemtjänst. Nattinsatser, trygghetslarm samt hemsjukvård ska inte omfattas av utredningen. Detta innebär att inte bara de dagliga utan dygnets samtliga larm kommer att hanteras av den kommunala verksamheten. Naturligtvis kan den frågan tas upp på nytt och diskuteras vid framtagningen av ett förfrågningsunderlag vid ett eventuellt införande av LOV. Beredning Au

7 Sammanträdesprotokoll 7(20) Sn 114/2012 Dnr 2012/43 Antal olika personal hos brukare i hemtjänst Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna. Ärendebeskrivning Frågan om antal olika personal som en brukare inom hemtjänsten behöver träffa på en vecka togs upp på föregående socialnämnd. Frågan om kontinuitet inom hemtjänsten är fråga som socialnämnden tillsamman med förvaltningen behöver diskutera. Kontinuitet kan ses på olika sätt och det är viktigt att vi har samma syn på vad vi menar med kontinuitet om ett mål ska tas fram. Den senaste mätningen som gjordes manuellt under två veckor i hemtjänsten genomfördes hösten Resultatet av den visar en stor spridning i antal personal en brukare möter. Det varierade mellan 4 30 personal som en brukare mötte under en två veckors period. Det som påverkar antalet personal är naturligtvis hur mycket hjälp den enskilde har och hur många tillfällen under en dag/dygn. Har den enskilde behov av två personal vid varje tillfälle så blir det naturligtvis ett större antal. Antalet olika personal påverkas mycket av om den enskilde har hjälp även kvällstid och natt. De personer som har få insatser borde kunna erbjudas ett mindre antal personal, medan det är svårt att komma ner i antal personal hos en person som har insatser flera tillfällen under hela dygnet. Frågor som socialnämnden tillsammans med förvaltningen behöver ta ställning till är om vi ska fokusera på kontinuitet dagtid måndag fredag och försöka nå så långt ner i antal personal som möjligt under dessa tider. Ett annat alternativ är att hela dygnet ska vara med i diskussionen och då kommer vi inte att kunna ha möjlighet att nå samma kontinuitet. Det kan även finnas en variant som handlar om kontinuitet dagtid och kvällstid. Frågan om kontinuitet och en förbättring vad det gäller det området är en viktig fråga inför ett eventuellt införande av LOV. Det är viktigt att det blir tydligt vad vi menar vad det gäller kontinuitet så att en information kan ges till enskilda som har hemtjänst. Förvaltningen skulle även behöva genomföra en aktuell mätning under den tid på dygnet som socialnämnden anser att en eventuell målnivå gällande

8 Sammanträdesprotokoll 8(20) kontinuitet ska fastställas. Detta för att konstatera hur det ser ut idag gällande antal personal om den enskilde möter. Beredning Au

9 Sammanträdesprotokoll 9(20) Intraprenaden Framsteget Sn 115/2012 Dnr 2006/85 Arbetsuppgifter daglig verksamhet Socialnämnden beslutar att ge Framsteget i uppdrag att se över frågan om utveckling av arbetsuppgifter samt eventuella avgifter för utförda arbetsuppgifter och återkomma till socialnämnden med ett förslag. Ärendebeskrivning Frågan om nya arbetsuppgifter för medarbetare inom Framsteget lyftes på senaste socialnämndssammanträdet. Även frågan om det är möjligt för Framsteget att liksom Stegen ta ut en avgift för utförda arbetsuppgifter exempelvis, gräsklippning, snöskottning, flytthjälp mm Undertecknad anser att det är fråga för Framsteget att utreda och att det ständigt pågår en utveckling av vilka arbetsuppgifter som medarbetarna vill kan ges möjlighet till att arbeta med i framtiden. Frågan om avgifter är viktig att stämma av med andra kommuner och utifrån gällande lagstiftningar. Beredning Au

10 Sammanträdesprotokoll 10(20) Kommunfullmäktige Sn 116/2012 Dnr 2010/27 Utredning om införande av valfrihetssystem, återremiss från kommunfullmäktige. Socialnämnden beslutar att förvaltningens tjänsteskrivelse kompletterar tidigare utredning samt föreslår kommunfullmäktige besluta att införa LOV, Lagen om valfrihetssystem i Hultsfreds kommun. S+V gruppen deltar ej i beslutet. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige återremitterade ärendet gällande ett eventuellt införande av ett valfrihetssystem inom hemtjänstens verksamhetsområde till socialnämnden för ytterligare utredning. Socialnämnden fick i uppdrag att utreda följande fyra punkter; 1. Konsekvensanalys vad LOV kommer att innebära för den kommunala organisationen och om det kommer att behövas fler administrativa tjänster och vad det kommer att innebära för kommunens anställda, samt vad det kommer att betyda för den enskilda medborgaren? 2. Utreda möjligheten att kräva att externa utförare har kollektiv avtal eller kollektiv avtalsliknande villkor för sina anställda 3. Utreda möjligheten att kräva att externa utförare omfattas av meddelarfrihet för sina anställda 4. Utreda möjligheterna för kommunen att kunna utföra sk tilläggstjänster Bifogat denna tjänsteskrivelse finns en information från socialstyrelsen gällande de stimulansbidrag som förvaltningen tilldelats för utredning och eventuellt införande av ett valfrihetssystem. Socialstyrelsen vill ta del av det politiska beslutet gällande LOV, för att kommunen ska kunna använda resterande medel för ett eventuellt genomförande. Om kommunen inte har för avsikt att införa ett valfrihetssystem ska medel avsedda för själva införandet återbetalas. Bil 1

11 Sammanträdesprotokoll 11(20) Undertecknad har utifrån detta uppdrag försökt tydliggöra varje punkt för sig, en del av frågorna är svåra att förutse men svaren belyser hur det skulle kunna se ut. 1. Kraven på kvalitetssäkring och att säkra de tjänster förvaltningen utför ökar hela tiden. Utifrån dessa krav måste förvaltningen utveckla den delen som handlar om säkring och uppföljning av verksamheten. Målsättningen är att kunna göra detta inom de budgetramar som tilldelas förvaltningen och kommer att behövas oavsett om det sker i samband med ett införande av ett valfrihetssystem eller inte. a. Vad det gäller kommunens anställda och hur de påverkas så handlar det om hur stort antalet utförare som skulle vilja utföra tjänster i kommunen vid ett införande av ett valfrihetssystem. I vissa kommuner har det inte blivit några externa utförare och i andra kommuner ett stort antal, i någon kommun är all hemtjänst utlagd på externa utförare. Antalet utförare i Hultsfreds kommun kan förvaltningen inte veta på förhand. b. Kommunens anställda påverkas hela tiden av förändringar som sker. Det resursfördelningssystem som nu påbörjats är en förändring som påverkar personalen och som kommer att utvecklas oavsett ett införande av LOV eller inte. Förvaltningen måste utveckla vår möjlighet att fördela resurser där de bäst behövs samtidigt som vi behöver möta kravet på rätt till heltid. Ett annat område som påverkar personal är de budgetramar som förvaltningen tilldelas och som hela tiden ställer krav på utveckling och förändring. c. Den enskilde medborgaren ges möjlighet att välja vem som man vill ska utföra tjänsten och då blir naturligtvis möjligheten att välja beroende av antalet utförare som finns att tillgå. 2. Enligt gällande rättpraxis är det inte tillåtet att i samband med offentlig upphandling begära att en leverantör är bunden av eller tecknar ett kollektivavtal. Enligt kammarrätten i Stockholm (mål nr ) missgynnar villkor som avser bundenhet till kollektivavtal vissa leverantörer, i detta fall klaganden som inte tecknat kollektivavtal. Länsrätten i Skåne (mål ), har i ett överprövningsmål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), funnit att ett krav i förfrågningsunderlaget om att vårdgivare ska teckna kollektivavtal står i strid med de grundläggande principer som ska iakttas enligt 1 kap. 2 LOV. a. Vad det gäller kollektivavtalsliknande villkor måste den möjligheten diskuteras med SKL och deras experter inom området när ett förfrågningsunderlag ska tas fram. Det arbetet påbörjas efter ett beslut om ett eventuellt införande av ett valfrihetssystem.

12 Sammanträdesprotokoll 12(20) 3. Meddelarfrihet gäller alla men viss lagstiftning och avtalsmöjligheter gör det snävare för privatanställda. Begreppet Meddelarskydd omfattar mer än bara meddelarfrihet. a. Den s.k. meddelarfriheten är en del av den reglering som avser att förverkliga offentlighetsprincipen. Var och en har meddelarfrihet enligt de grundläggande bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, och yttrandefrihetsgrundlagen. Meddelarfriheten, som alltså gäller för såväl offentligt som privat anställda, innebär bl.a. att det i viss utsträckning är möjligt att straffritt lämna annars sekretessbelagda uppgifter till massmedier för publicering. Meddelarfriheten är en del av meddelarskyddet, som dels ger meddelaren en rätt till anonymitet, dels förbjuder myndigheter och andra allmänna organ såväl att efterforska vem som har lämnat ett meddelande för publicering (efterforskningsförbudet) som att vidta åtgärder som medför negativa konsekvenser för meddelaren, till exempel uppsägning eller disciplinpåföljd (repressalieförbudet). Efterforsknings- och repressalieförbudet gäller alltså endast ingrepp från det allmännas sida. Privatanställda omfattas som huvudregel inte i förhållande till sin arbetsgivare av det skydd som förbuden ger. b. Ett visst meddelarskydd för privatanställda kan också i vissa fall åstadkommas genom kollektivavtal eller andra avtal. Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med ett privatägt företag om att utföra en kommunal angelägenhet ska kommunen eller landstinget, enligt 3 kap. 19 a kommunallagen (1991:900), beakta intresset av att genom avtalet tillförsäkras information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheten utförs. Kommuner och landsting har bl.a. möjlighet att ställa villkor om meddelarfrihet och meddelarskydd i samband med upphandling. c. Regeringen fattade 28 juni 2012 beslut om att tillsätta en särskild utredare som ska se över frågan om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet och då framför allt i sådan verksamhet som avser vård, skola och omsorg. Utgångspunkten ska vara att meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet så långt som det är möjligt ska vara detsamma som för offentligt anställda. Uppdraget ska redovisas senast 30 september d. Resultatet av denna utredning måste beaktas vid ett framtagande av ett förfrågningsunderlag. 4. Vad det gäller socialnämndens möjligheter att utföra tilläggstjänster så styrs detta av kommunallagen och socialtjänstlagen. I kommunallagen 2 kap. 2 står skrivet att

13 Sammanträdesprotokoll 13(20) kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns särskilda skäl för något annat a. I socialtjänstlagen 4 kap 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. b. Vidare säger socialtjänstlagen i 5 kap 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemensak med andra. c. Insatserna som beviljas ska vara rättsäkra och utgå från individens behov. d. Naturligtvis kan socialnämnden ha en generös inställning och utföra och erbjuda mer tjänster än vad socialtjänstlagen anger att vi måste. e. Avgiften för den enskilde påverkas av den enskildes betalningsförmåga, i socialtjänstlagen finns angivet att det även finns en max taxa för den enskilde oavsett vilken betalningsförmåga den enskilde har. Detta innebär att socialnämnden inte kan ta ut extra avgift som överstiger maxtaxan, för eventuella tilläggstjänster, detta innebära att kommunen kan utföra och erbjuda men inte få ersättning för tilläggstjänster. Konsekvensen blir då att samtliga tilläggstjänster skulle innebära extra kostnader för kommunen och ska kunna erbjudas till kommunens alla medlemmar. Yrkande S+V gruppen yrkar på bordläggning eftersom man anser att man behöver ha mer tid för överläggning i sin grupp. Ordföranden yrkar att ärendet ska avgöras under sammanträdet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och yrkandet från S+V gruppen och finner att nämnden beslutat bifalla ordförandens förslag. Omröstning har begärts och den ska nu genomföras. Du som vill bifalla ordförandens förslag röstar ja och du som vill rösta för S+V gruppens förslag röstar nej.

14 Sammanträdesprotokoll 14(20) Med 6 ja-röster för ordförandens förslag och 5 nej-röster för S+V gruppens förslag beslutar socialnämnden bifalla ordförandens förslag.

15 Sammanträdesprotokoll 15(20) Förvaltningen Socialnämndens ledamöter Sn 117/2012 H 783/2012 Sammanträdestider 2013 Socialnämnden beslutar godkänna förslaget. Namn Ks 15/1 Sn Au Ledgr v 2 och 4 Samv Ks 5/2 Sn Au Ledgr v 6 och 8 Samv Ks 5/3 Sn Au Ledgr v 10 och 12 Samv Ks 9/4 Sn Au Ledgr v 14,16 och 18 Samv Ks 7/5 Sn Au Ledgr v 20 och 22 Samv Ks 4/6 Sn Au Ledgr v 24 och 26 Samv Ks 13/8 Sn Au Ledgr v 32 och 34 Samv Ks 10/9 Sn Au Ledgr v 36, 38, 40 Samv Ks 15/10 Sn Au Ledgr v 42 och 44 Samv Ks 12/11 Sn Au Ledgr v 46 och 48 Samv Ks 3/12 Sn Au Ledgr v 50 och 52 Samv KPR KPR au KPR KPR au KPR KPR au KPR KPR au KPR Beredning Au

16 Sammanträdesprotokoll 16(20) Sn 118/2012 H 782/2012 Platser i särskilt boende Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna. Beslut om särskilt boende Sex personer har beslut om särskilt boende som inte är verkställt. Det äldsta beslutet är taget i oktober Särskilt boende jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

17 Sammanträdesprotokoll 17(20) Lediga platser i särskilt boende Det finns i dagsläget ingen ledig lägenhet på särskilt boende. Tomplatser jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Platser på korttids boendet Hjorten Det är idag 7 personer som vistas på korttidsboendet varav två i väntan på att beslut om särskilt boende verkställs. Korttid jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

18 Sammanträdesprotokoll 18(20) Socialchef Sn 119/2012 Dnr 2007/50 Avtal med FOKUS Kalmar län Socialnämnden ger socialchefen mandat att vidhålla uppsägningen av avtal med FOKUS. Ärendebeskrivning Synpunkter som ligger till grund för Hultsfred kommuns uppsägning av avtalet med FOKUS i Kalmar län. 1. Grunden för uppsägning Vi anser att det är viktigt att få till en dialog angående styrning och ledning av FOKUS arbete. Idag representeras kommunerna av olika professioner i Fokusråden, detta påverkar och avgör vilka projekt s och utvecklingsarbeten som genomförs. Är man som förvaltningschef inte delaktig eller närvarande i Fokusråden så påverkar man mindre. Det handlar ju naturligtvis även om kommunernas ansvar att återkoppla till varandra i den egna organisationen. Vi tycker det är viktigt att få påverka vilken inriktning och vilka projekt vi arbetar med. Det är också en viktig fråga hur stor delaktighet det ska finnas ifrån länets kommuner för att ett utvecklingsarbete ska drivas genom Fokus. Ju fler kommuner desto mer spridning. Ledning och styrning är för vår del grunden för uppsägning, där vi gemensamt bör komma fram till en utveckling. 2. Kommunens behov av stöd, praktiknära forskning och utveckling. Hultsfred kommun har som en liten kommun ett stort behov av stöd i forskning- och utvecklingsfrågor. 3. Eventuella förbättringsförslagförslag Ett förslag är att socialchefsnätverket i länet i nära samarbete med Fokus prioritera och styra de projekt och utvecklingsarbete som ska drivas genom Fokus. Fokusråde/arbetsgrupperna kan då bemannas av professioner närmare respektive verksamhetsområde.

19 Sammanträdesprotokoll 19(20) Sn 120/2012 Övriga frågor Lennart Beijer lyfter frågan om hur långt förhandlingar har kommit med gruppbostad Haga. Socialchefen informerar att ett studiebesök är planerat i Danderyds kommun där man är mycket framåt med upphandlingar.

20 Sammanträdesprotokoll 20(20) Sn 121/2012 Anmälningsärenden Socialnämnden beslutar att lägga anmälningsärenden för kännedom till handlingarna. Ärendebeskrivning Delegationslistor från IFO och äldreomsorgen oktober 2012 Protokoll från Samverkan Protokoll från kommunstyrelsens au Lex Sarah utredning Minnesanteckningar från verksamhetsråd OF, Lindgården, hemtjänst Hultsfred, korttidsboende, dagverksamhet Slättgården, Ekliden och Hemgården. Rapport till Socialstyrelsen Fullmakt

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-01-15 kl 13.00 17.15. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-01-15 kl 13.00 17.15. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.15 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem -LOV

Lagen om valfrihetssystem -LOV 2009-11-16 Dnr 121/2009.739 Lagen om valfrihetssystem -LOV Förstudie i Vimmerby kommun Susanne Stefansson Utredare av LOV Innehållsförteckning Lagens utformning... 1 Val av utförare... 1 Kommunens ansvar...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Margaretha Lindquist (KD) Anita Peterson (V) Thomas Rasmusson (S) Anders Zachrisson (M) Meta Jarl (S) Sune Levin (FV)

Margaretha Lindquist (KD) Anita Peterson (V) Thomas Rasmusson (S) Anders Zachrisson (M) Meta Jarl (S) Sune Levin (FV) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(37) Plats och tid Räddningstjänsten, kl. 12.00-16.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare John Bruun (FP) Cecilia Tornerefelt (M) 1:e vice ordf Rolf

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen Kvalitetsutvecklare 2014-03-20

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer