ur-sinnet Var en blåslampa på makthavarna Idéer för nästa sekel Den hemska slummen Debatt om samgåendet Sidan 4 Sidan 8 Sidan 10 Sidan 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ur-sinnet Var en blåslampa på makthavarna Idéer för nästa sekel Den hemska slummen Debatt om samgåendet Sidan 4 Sidan 8 Sidan 10 Sidan 12"

Transkript

1 ur-sinnet Var en blåslampa på makthavarna Sidan 4 Idéer för nästa sekel Sidan 8 Den hemska slummen Debatt om samgåendet Sidan 10 Sidan 12

2 2 ur-sinnet Styrelseförteckning Anne-Lie Granroth, ordförande Gränsvägen 12, Västerhaninge (b), (a) fax (a) Hans Haker, kassör Lycketorp Truve, Lidköping, (b), (a) Ulf Petersen, ledamot Götagatan 18, Varberg (b), (a) Lena Eldborn, ledamot Takdroppsgatan 20, Skellefteå (b), (a) Agneta Roos, ledamot Enebrovägen 15, Eskilstuna (b) Anna Boklund, ledamot Vitrosagatan 5, 3 tr, Bandhagen (b), (a) Lena Wahlgren, ledamot Sunnanväg 259, Limhamn (b), (a) Agneta Eriksson, suppleant Sveagatan 20, Malmö (b) Tobias Hedberg, suppleant Trönninge 657, Varberg (a), (b) Fax: (a) Övriga medarbetare i YFB: Ulla Jansson, kassörassistent Västra Torsgatan Götene (b), (a) Styrelseledamöter Ove Rådberg, ordförande Kosmosgränd Järfälla Margot Olsson Inger Renström Arvin Ansari Larseric Bergqvist Haidi Knorring YFB:s kongresskommitté Hans Haker Lycketorp Truve, Lidköping (a), (b) Fax: (a), Margaretha Hård Box 4075, Falköping (a), (b) Fax: (a) Tobias Hedberg Trönninge 657, Varberg (a), (b) Fax: (a) Agneta Roos Enebrovägen 15, Eskilstuna (b) Margaretha Åsenlund Peter Lamming Den nordiska kommitté Ulf Petersen Götagatan 18, Varberg (b), (a) Birger Hasvik Åsebråveien 1, N 1600 Fredrikstad (a) Heidi Indgul Rostad Ungdomsheim, N 7680 Utøy (a) Jörgen Winther Himmelbjerggården, DK 8680 Ry (a)

3 3 ur-sinnet Ledare: Nu föds en nygammal socialarbetarorganisation Sveriges Socionomförbund och YFB, Yrkesföreningen för psykosocialt behandlingsarbete, har under något år fört diskussioner om ett utökat samarbete. Diskussionerna har lett till en övertygelse hos de båda organisationernas ledningar om att ett samgående bör komma till stånd under detta år. Vid organisationernas årsmöten under våren antogs enhälligt förslag från respektive styrelser innebärande att extra årsmöten inkallas till den 22 oktober 1999 för att avsluta respektive organisation och bilda en ny socialarbetarorganisation. Den nya ännu namnlösa yrkesorganisationen kommer enligt vår övertygelse att göra socialarbetarna bättre rustade att både tackla dagens problem och att möta utmaningarna i framtiden. Samstämmiga vittnesmål från i stort sett hela det sociala arbetsfältet visar att socialt arbete befinner sig i kris. Solidariteten med de svaga sviktar alltmer, vilket bland annat visar sig i neddragna resurser och icke behovsrelaterade lösningar för de enskilda. Ekonomismen är överordnad solidariteten med de mest utsatta i vårt svenska samhälle. Debatten om att förbjuda tiggerier, som har blivit en yttersta utväg för många, förs starkare än att hitta lösningar inom socialpolitiken och det sociala arbetet. Klyftorna mellan de som står utanför och de som lyckas i systemet har ökat drastiskt under talet. Allt färre röster för de svagas talan. Under några årtionden från 1960-talets mitt, då debatten om ett uppbrott från de förlegade repressiva sociallagarna fördes som starkast och en ny socialtjänst byggd på demokratins och solidaritetens grundvärderingar skulle formas, var det självklart att klientperspektivet sattes i centrum av i stort sett alla organisationer som agerade inom området. Socialarbetarnas och klienternas organisationer befann sig täten och var starkt pådrivande inom hela den socialpolitiska utvecklingen. I dag har tyvärr våra organisationer försvagats och våra stämmor blivit till viskningar. Och detta i en tid när vi behövs bättre än någonsin. Det är viktigt att en ny socialarbetaror- ganisation tar sin inspiration från det sociala fältarbetet inom öppen vård och på institutionerna. Våra erfarenheter och våra verklighetsbeskrivningar bör alltid vara en av de viktigaste utgångspunkterna i debatten. Det sociala arbetets legitimitet ligger i att skapa utveckling för de utsatta. För detta behövs resurser och ständig metodutveckling. Men det krävs också att de politiska och administrativa beslutsfattarna har en vilja att lösa problemen därtill tvingade eller av egen vilja. Den viktigaste uppgiften för den nya organisationen blir att på såväl lokala arbetsplatser som i den övergripande socialpolitiska debatten driva socialarbetarnas krav på att i solidaritet med de mest utsatta utveckla det sociala arbetet. Vi är övertygade om att våra organisationer är en bra grundval för att skapa en stark socialarbetarorganisationen för att möta utmaningarna på 2000-talet. Anne-Lie Granroth Ove Rådberg ur-sinnet är medlemstidning för Ansvarig utgivare: Anne-Lie Granroth YFB:s hemsida: http//www.yfb.se Redaktör: Bernt Andersson, Kapitel 2, tel , Layout: Diana Reybekiel, Kapitel 2 Tryck: Federativ, Stockholm Annonspriser: 1/4-sida 300:-, 1/2-sida 600:-, 1/1-sida 1.200:- Omslagsbild: Stellan Reybekiel/P&DeSIGN

4 4 ur-sinnet Var en blåslampa på makthavarna! Agneta Eriksson Temat för Socionomförbundets seminarium 25 mars i Malmö var Socialtjänst i utveckling är perspektivet ökad utslagning eller solidaritet och jämlikhet? Dagen öppnades av Malmös nya kommunalråd för barn-, ungdoms- och kulturfrågor, Agneta Eriksson. Agneta Eriksson talade om vikten av kommunikation mellan politiker och olika intresseorganisationer. För att kunna föra en politik som är väl förankrad bland folk behövs detta och där finns mycket kvar att göra. Agneta vill nu genom sin nya roll bidra till att stärka detta samarbete. Som politiker är det viktigt att ta tillvara det engagemang som finns bland människor och se det som en plattform ifrån vilken man sedan arbetar, menade hon. Eftersom det idag inte finns något större intresse bland ungdomar eller andra att engagera sig politiskt, är samarbetet med andra intresseorganisationer och övriga engagerade desto viktigare. Agneta talade till YFB och Socionomförbundet som några av de organisationer som kan hjälpa till att föra fram röster från de människor som själv inte orkar eller kan. Agneta sade att det är lika viktigt att man från politiskt håll ser tillgången i engagerade människor och tar tillvara det som det är att motverka den trend som uppmanar till att betrakta politiker som en annan slags varelser som är fråntagna sin mänsklighet och historia. Det är ju ens tidigare engagemang som faktiskt lett fram till att man blivit framröstad till den politiska arenan. Agneta har med förvåning fått erfara detta och pratar om vikten av att man som politiker fortfarande betraktas som människa och inte alieneras från resten av samhället. Seminariet visade på den kraft och det engagemang som finns ute på fältet och Agneta bjuder in till vidare samarbete. Hon uppmanade deltagarna: Var en blåslampa på makthavarna, tappa inte engagemanget! Lena Wahlgren

5 5 ur-sinnet Vad har en fattig människa rätt att äga? Sune Sunesson, professor i socialt arbete och expert i den så kallade Alternativutredningen, talade på temat Finns risker för urholkning av välfärdssystemet? Han började med att säga att det inte bara finns risker för urholkning utan att den pågår för fullt. Sune Sunesson fortsatte med att berätta om tendenser idag: Selektivisering: välfärdssystemet blir mer och mer selektivt. Man har alltmer behovsprövningar. Internationellt sett har Sverige idag mer selektiva behovsprövningar än andra länder. Ett exempel är: Vad har en fattig människa rätt att äga och samtidigt ha rätt att uppbära socialbidrag. Tonvikten läggs alltmer på den egna betalningsförmågan. Residualisering: Tjänster, förmånssystem och sociala program kommer att se olika ut för olika grupper av människor. Dåliga tjänstesystem för de fattiga och bra för dem som har pengar. Tendenserna som visar på selektivisering är starkare än de som visar på residualisering, men allt pekar på att båda tendenserna framträder allt tydligare. Sune säger att inför välfärdssystemet har den fattige svårt att göra sin röst hörd. Man talar om rättighetssystem och medborgarrätt, men frågan är i vilken utsträckning detta existerar i verkligheten. Man talar om och skapar förväntningar på ett system, men i verkligheten ser det annorlunda ut, det är mer selektivt och residualt. Rätter balanseras av plikter. Samhällsgivna rätter är lagreglerade i demokratin. Sen finns det högre moraliska auktoriteter, till exempel Urholkningen av välfärdssystemet pågår för fullt, sade Sune Sunesson. marknaden, nyttan och Gud, som ofta ställer sig över de samhällsgivna rätterna. Rätter är ideologiska begrepp i olika politiska system. Det gör att man kan förstå svårigheterna att karaktärisera socialtjänsträttigheter. Man föreställer sig olika rättigheter som sedan förväntas. När välfärdsstaten drar sig tillbaka förändras så småningom förväntningarna. Om rätten till sociala rättigheter behövs för den enskildes autonomi kan den inte stå i strid med ett system som är demokratiskt. Sune har varit med i Alternativutredningen som har arbetat på uppdrag från bland andra fackliga organisationer och handikapp- och pensionärsförbund. Sune pratade här om 14 socialpoli- tiska punkter. Här följer valda delar av dessa: Det måste nu anses klarlagt att socialbidragsbehov beror på arbetslöshet. Under lång tid har den officiella och politiskt vanliga synen på arbetslöshet varit sådan att arbetslösheten inte har belagts med skam och förknippats med primärt individuella eller personliga brister, utan med marknadslogik, omställningar, strukturrationaliseringar, lågkonjunktur, utbildningsproblem etc. Denna hållning har dominerat utvecklingen av arbetslinjen i svensk trettiotals- och efterkrigsdebatt. Arbetslinjen har förutsatt att arbetslöshet avhjälps med lokaliseringspolitik, omflyttningspolitik, utbildningspolitik, offensiv och effektiv arbetsförmedling och i någon mån beredskapsarbeten. Den svenska arbetslinjen jämfördes med andra länder, som framförallt litade till individuell hjälp (a-kassesystem) eller sortistrategier, vilka sänkt den totala sysselsättningen. Det är mot den bakgrunden ganska självklart att a-kassesystemet inte varit eller kunnat bli ett system som motverkar själva arbetslösheten. Socialbidraget eller fattigvården hade, och antogs skola ha, en residual roll (residual det som blir över) i socialpolitiken. Arbetslinjen i den svenska modellen passar ihop med själva arbetsmarknadspolitiken, inte med den residuala socialbidragspolitiken. Arbetslinjen i den meningen förutsätter arbete som möjlighet och som verksamhetsmål i systemet. Idag ser vi en arbetslöshetspolitik i kommunernas regi som är direkt kopplad till och motiverad av belastningen i fattigpolitiken. Vi ser en arbetslöshetspolitik med mer utpräglat

6 6 ur-sinnet residuala drag, som leder till ökad selektivisering. Arbetslöshetspolitiken lämnar i ökande utsträckning arbetslinjen i den svenska modellens mening. I stället blir det som kallas arbetslinje en doktrin om mer eller mindre påtvingad aktivering. Denna linje är politiskt och ideologiskt underbyggd och främst motiverad som legitimering av och försvar för fattigpolitikens ökande betydelse. Detta ställer oss emellertid inför helt nya politiska problem. Ett allvarligt problem är att styrd eller statlig expansion av sysselsättning tycks politiskt svårrealiserad och är dessutom inget vi kan föreslå en lagstiftning om. En rättighetspolitik, som syftar till avskaffande av fattiglagen och en socialpolitisk försäkringsutformning av bestämmelserna om försörjningsstöd, kommer därför alltid i en mening att vara defensiv och residual som arbetslöshetspolitik. Sammanblandningen är total Idag är sammanblandningen mellan arbetsmarknadspolitikens organ och fattigpolitikens nästan total. Socialbyrån har blivit arbetsförmedling, arbetsförmedlingen sätter stämplar så att den fattige får ut sitt socialbidrag. En rättighetslagstiftning med statligt försäkringstillägg kan tydligt innefatta rätt till flytthjälp, arbetsförmedling och utbildningsplatser. En fortsatt kommunal hantering av försörjningsbidragen och aktiveringspolitiken äventyrar emellertid detta. Risken är nämligen inte bara att socialbyrån blir en andra klassens arbetsförmedling, utan också att arbetsförmedlingen, i den ödelagda arbetsmarknadspolitikens spår, också blir en aktiveringsförmedling. Sune säger som avslutning angående frågan om socialbidragsberoende att vi idag och sedan fattigdagar har en syn på den bidragsberoende som moraliskt mindervärdig. Vi har en slags organiserad misstänksamhet i vårt bidragssystem. Det finns inget stöd för resonemanget att den som en gång fått socialbidrag blir beroende av detta, att det händer något med den enskilde eller att socialbidraget gör något med den enskilde. Lena Wahlgren Under rubriken Rättigheter och skyldigheter i välfärdspolitiken diskuterade Karsten Åström, rättssociolog vid sociologiska institutionen i Lund, en aktuell men inte ny fråga. Sociallagstiftningens historiska framväxt i Europa, med lite mer än 200 år på nacken, har ständigt präglats av konflikten mellan två synsätt, frågan om rättigheter kontra skyldigheter. År 1795 tillkom i England en lag; The Steamhamland act, en social lagstiftning som lyckades formulera en rättighetslag som var indexreglerad. Lagen tillförsäkrade medborgaren stöd om han inte klarade sig själv och rätten var relaterad till dagspriset (index) på bröd. Tidigare lagstiftningar som kunde relateras till det sociala fältet var olika skyldighetslagar av varierande slag, men nu följde på flera håll i Europa olika typer av rättighetslagar, en radikalisering i samklang med framväxten av nationalstater. Viktigt att göra rätt för sig Kyrkan och de bättre bemedlade samhällsklasserna lät inte vänta med sin kritik och pekade främst på det demoraliserande i att utan egen ansträngning erhålla stöd från det allmänna. Det var viktigt, sade man, att var man skulle göra rätt för sig och att ingen skulle tillåtas leva på andras bekostnad. Samtidigt kritiserades arbetsgivare för att ofta lägga lönenivåer som man inte kunde existera på och för att, när rättighetslagarna kom, låta staten/ samhället betala mellanskillnaden. År 1807 kom fattigvårdslagen i Sverige. Den enes rättighet är någon annans skyldighet och vice versa, kan man tycka. En som har en skyldighet avkrävs Välfärden har vanligtvis ansvar utifrån ett moraliskt/etiskt perspektiv. Den skyldighetsbärande i den lutherskt kristna, industrikapitalistiska världen är den som kräver stöd för sin överlevnad. Detta stöd ska inte kunna fås hur lätt som helst. Dagsverken, som tidigare var ett bidrag till den gemensamma kyrkan från den enskilde, övergick till att betraktas som tvång och en skatt till makthavarna och ledde till att i lagstiftning utgöra ett krav på den som behövde stöd. När lag kom att formuleras som rättighet kom dock ansvar att utkrävas av den som gav rätten, det vill säga staten, kommunen eller socknen. Det moderna välfärdssamhället har byggts kring generella rättigheter. Ändå var det först 1966 som Omsorgslagen kom med sina definierade rättigheter. Det tog ytterligare 15 år innan 1980 års Socialtjänstlag gav sitt bidrag till rättighetslagstiftningens utveckling. Den innebar en innovation där den enskildes integritet blev tydlig men samtidigt mer juridiskt komplex. Den var mer juridisk i den meningen att den preciserade vilka rättigheter den enskilde kunde utkräva av det allmänna. Å andra sidan öppnade lagen för tolkningar (eller en flexibilitet) när det gäller det materiella. Behoven skulle styra, men vem bestämmer vad som är behov? Utvecklandet av praxis skulle ge svaren. Juridiskt skulle fastställas omfattning och vad som var rätt och fel. Var det socialnämnden, domstolarna, socialarbetarna eller klienterna som skulle bestämma vad som var behov? Blev det alla de tillsammans som formade praxis? Socialtjänstlagen gav en tydlig besluts- och handläggningsordning på hur rättigheterna skulle hanteras och Förvaltningslagen gav riktningen så konflikten mellan de juridiska instanserna och de politiska blev allt större.

7 7 ur-sinnet fått stryka på foten Kritiken mot socialtjänstlagens praktik blev massiv och polariserad. Kritikerna radade upp sig på den politiskt ideologiska skalan på samma sätt som på 1800-talet, men det underliggande kriteriet har hela tiden varit: Vi har inte råd!! Det rättssociologerna har frågat sig är om det har funnits en kritik ur juridiskt avseende. Är välfärdskrisen också en välfärdsrättslig kris? Sedan Socialtjänstlagens tillkomst, men också tidigare, har olikheter i rättstillämpning, brist på dokumentation, ändrade beslut i domstol och till och med domstolstrots varit inslag i denna debatt. Överklagningar av beslut, såväl från klienter som från biståndsgivande kommuner, har ökat. Här har hopblandningar av begrepp som likhet inför lagen och lika rätt och förutsättningar i förhållande till behoven flitigt förekommit i diskussionen. Behovet av en ny socialtjänstlag finns men det är viktigt att analysera bakomliggande förväntningar och krav. LSS har stärkt rättigheter Genom LSS, lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, har rättighetsperspektivet stärkts i svensk sociallagstiftning. Här har man identifierat tio situationer/insatser som den enskilde har rätt till. Socialtjänstlagen å andra sidan är inriktad på de sociala resurser som behövs, det vill säga det är behovet som styr. Tendensen är att LSS säkras centralt i kommunerna och att SoL decentraliseras allt mer. En annan tendens är att LSS uppmuntrar till byråkratisering och juridificering så när LSS inte räcker till tar man SoL till hjälp. Tendensen i SoL är att tidigare rättigheter omvandlats till saker som kommunen får göra vilket kan tolkas som att rättigheterna minskats. Samtidigt har rätten till ekonomiskt bistånd stärkts genom Riksnormen. Att till exempel missbrukare och psykiskt sjuka fått en allt sämre ställning har inget stöd i lagen vare sig i SoL eller i lagens förarbeten. Den sociala välfärdsrätten, som den var utformad i förra SoL 1980, har fått stryka på foten. Rättighetstankarna har urvattnats och skyldighetsskrivningarna har blivit allt fler. Detta är en utveckling som går tvärt emot vad som exempelvis sker i våra nordiska grannländer. I Danmark, liksom i Finland sedan 1995 är dessa rättigheter inskrivna i grundlag. Norden börjar dela upp sig i denna fråga! Varför fick SoL så kort liv ( )? Varför övergavs den lagteknik som då infördes? Varför är det ingen som försvarar den? Karsten Åström menar att det låg en enorm utmaning i SoL (1980). Sociallagstiftningens historiska framväxt i Europa, med lite mer än 200 år på nacken, har ständigt präglats av konflikten mellan två synsätt, frågan om rättigheter kontra skyldigheter, konstaterade Karsten Åström, rättssociolog vid sociologiska institutionen i Lund. Kan det vara så att lagar/regler måste vara tydliga från början för att de ska efterlevas? Kan det vara så att ramlagar ger för stor frihet? Domstolar har hanterat juridiskt oklanderliga kriterier, samtidigt som socialarbetare och nämnder har utgått från lokala förhållanden och individuella behov. Den efterföljande diskussionen visade en tydlig rädsla för vad den nya socialtjänstlagen för med sig. Rättssäkerheten och avsaknaden av tvingande regler för stat och kommun blir eller riskerar bli skadade i grunden. Kan man göra skyldighetslagar tydliga är det bra, men de måste kopplas med sanktionsmöjligheter och ökad tillsyn. Annars blir de menlösa. Per-Erik Andersson

8 8 ur-sinnet Idéer för nästa sekel I ett ännu ej vårvarmt Tylösand genomfördes detta sekels sista ordinarie nordiska konferens för institutionspersonal med cirka 230 deltagare. Arbetsgruppen, vår egen Nordiska kommitté, ville bjuda på något extra inför decennieskiftet, så vi försökte få med psykolog Erik Larsen, som väl får räknas som miljöterapins främste förkunnare här i Norden. Erik var naturligtvis uppbokad två år framåt, men med gemensamma ansträngningar lyckades vi hitta en lucka som gjorde det möjligt för honom att deltaga med en plenumföreläsning. Temat var: Den miljöterapeutiska behandlingsorganisationen Hvilka tanker og ideer skal vi ta med oss inn i ett nytt århundrade, og hvilke skal vi la bli igjen i det gamle? Erik menade att en teoriförståelse om motstånd mot utveckling och motstånd som förändringsagent, är vad vi ska ta med oss in i nästa århundrade. Erik talade om politiska begrepp. Konferensen bjöd även på många andra aktiviteter Han menade att både behandlingsbegreppet och omsorgsbegreppet är politiska begrepp numera. Behandlingsbegreppet är ett politiskt begrepp därför att det antyder att vi behandlare ska ta bort det onda, dessutom förödande om det får oss att tro att vi kan ta bort det onda. Omsorgsbegreppet är dessutom ett övergreppsbegrepp. Det handlar om hus, mat och kläder, vilket mer handlar om överlevnad än utveckling. Förvaring är inte behandling. Institutionens uppgift får inte bygga på en tro att någon löser någon annans problem. Många akutinstitutioner arbetar med ungdomar som en politisk uppgift: Ungdomarna placeras på institution. Är bara pengarna beviljade är problemet löst. Ibland föreslås en behandling som inte finns. Vi behöver se upp med servicetänkandet och sluta projicera på politiker. Institutioner speglar alltid samhället och vi kan skaffa oss den politiska förståelsen för att stå friare i den professionella förståelsen. Fokus på den yrkesmässiga uppgiften istället för att ta den politiska. Använd den empiriska forskningen. Dokumentera! Institutioner har som primär arbetsuppgift att lägga tillrätta för utveckling av den enskilde klienten. För det behöver vi satsa på teoriutveckling, kunskap och forskning. Detta är bara några utklipp ur Eriks anförande, men jag har inte mer i mina anteckningar vid handen. Kanske vi kan ha med mer i nästa nummer. Förhoppningsvis kan jag då

9 9 ur-sinnet Diskussionen går vidare Konst (tv) och konferensens värd (th). få in artiklar eller föredrag av Per Nerdrum, psykolog från Norge, som höll ett mycket uppskattat föredrag Mot dyperegående miljöterapi om bruk av empati i arbeid med klienter i institution. Vi hade enligt många en bra konferens, trots flera återbud på talarlistan. Panelpresentationen av de nationella representanterna, som skulle tala om respektive lands visioner och planer för institutionsarbete in i 2000-talet, lyckades endast samla två av fem talare. Sic! Representanter för Institutionen för socialt arbete i Stockholm hoppade in med kort för att inte säga obefintligt varsel och berättade om samgåendet på högskolan visavi socionomutbildningen och socialpedagogutbildningen. Mer om detta i kommande nummer. Ulf Petersen Vuxen på 2000-talet Mannen som under 30 år förknippats med miljöterapi, Erik Larsen från Norge.

10 10 ur-sinnet Den hemska slummen Den som intresserar sig för europeiska städers sociala och ekonomiska nöd möter ofta begrepp som slum och förslumning. Vi stöter också ibland på det i vår egen tid och dess politiska debatt begreppet slum blir till en bannbulla som kan utslungas såväl från vänster som från höger. Slum är något oacceptabelt, ett absolut socialt misslyckande, något fruktansvärt. Slum får helt enkelt inte förekomma. Karl-Olov Arnstberg Man kan undra varifrån ordet kommer. Ett svar hittar jag hos den engelske historikern Alan Mayne, som påvisar att ordet tas i bruk tidigt under 1800-talet och är en slangbeteckning hämtad från slumber. I 1800-talets London syftade det på ett otrivsamt rum att dra sig tillbaka till för att sova i. Efter hand vidgas begreppet och i sammansättningen back slum kommer det att beteckna hela bostadsdistrikt i London. Vid mitten av talet hade ordet spritt sig från London till andra engelska städer, till Nordamerika och till Australien kallades delar av Melbourne som var mindre än tjugo år gamla för slum och jämfördes med Londons ökända St Giles. Folk som lever i slum är förslummade, vilket betyder att om de är unga är kvinnorna alltid förfallna och försörjer sig på prostitution. Om de lyckas överleva ett tag till och få barn, så lever de i trasor, lump och skriande nöd. Männen är kriminella, våldsverkare och riktiga grisar, som för evigt drar runt på bakgator och i gränder. Barnen är givetvis smutsiga och vanvårdade. Dessutom får de redan i tidig ålder insyn i livets alla synder. Slum kommer att beteckna inte enbart näst intill outhärdliga bostadsförhållanden utan också något främmande. Runt om i världens stora städer växer det under 1800-talet fram en urbanitet med annorlunda och därmed provocerande livsstilar. Det finns ett antal historiker som diskuterat slumbegreppet just från detta perspektiv. Den ovan nämnde Mayne är en av dem. Han pekar ut att begreppet slum flyttar över intresset från det betecknade till det som betecknar, det vill säga till själva begreppet, och att begreppet på så sätt kodifierar en rad värderingar som bärs upp av den dominerande borgerliga kulturen. De viktigaste är en familjeorienterad moral och uppfattningen att det goda hemmet är en nödvändig förutsättning för ett acceptabelt liv. Lyckliga familjer i goda hem bygger det goda samhället. Som ett hindrande stenblock Begreppet slum snarare sammanfattar och dömer ut än synliggör de livsformer som det refererar till. En annan historiker som är inne på samma tankegång, G Davidson, skriver: Slumstereotypen är som ett stort hindrande stenblock för de historiker som försöker förstå hur 1800-talets underklass levde. Det genomsyrar den samtida debatten, styr urvalet av fakta och statistisk information, med dess hjälp konstrueras förklaringar. Det porträtterar de lägre klassernas liv i väsentligen negativa termer: Sjukdom, stress, oordning, känslokyla alltid från en medelklassposition. Om vi förflyttar oss till svenska förhållanden och närmare vår egen tid, kom kampen mot slummen för modernism och för goda vanor att med regeringsstöd drivas av trettiotalets socialingenjörer. Till exempel skriver Gunnar Myrdal redan 1932 om vikten av att lära människor att bo praktiskt och sköta sig. Han drar sig inte för att hävda att människor måste vänjas vid att borsta tänderna och äta tomater, innan de komma att uppskatta det slagets konsumtion och likadant är det med förnuftigt anordnade bostäder. Effektiv bostadsinspektion I denna folkfostran och bristande respekt för traditioner och privatliv växeldrar Gunnar och Alva Myrdal. I Folk och familj från 1944 för Alva Myrdal fram idén om en effektiv offentlig bostadsinspektion för att komma åt de mest förhärdade bostadssyndarna. Om det är nödvändigt får staten ta till lagstiftning och polismakt, men i första hand ska rådgivning och personlig påverkan prövas. Liksom en kontroll utövas hur det får byggas, bör en bostadsinspektion fortlöpande hålla uppsikt inte bara över att lägenheten ej förfaller utan dessutom ge den enskilde familjen råd om bostadens bästa utnyttjande. Den springande punkten i modern bostadslagstiftning är huruvida man skall nöja sig med en bostadsinspektion som förbjuder att en viss undermålig bostad bebos, eller om man skall ha en som ingriper mot att en familj genom eget förvållande låter sina barn leva under de godkända, bostadshygieniska normerna. Staten ville riva undermåliga bostäder och den bostadssociala utredning

11 11 ur-sinnet som startades 1933 räknade med ett saneringsbehov av lägenheter per år under perioden En så omfattande och snabb rivning var emellertid inte möjlig att genomföra, främst på grund av bostadsbristen. Den överhetliga tveklösheten levde länge kvar. Så sent som 1986 konstaterade Carin Boalt och Sten Lindegren att landsbygdens bostäder var undermåliga och hälsovådliga. De skriver visserligen inte slum rätt ut, men det är tydligt hur de tänker. Karl-Olov Arnstberg Litteratur för den som vill veta mer om slumbegreppet: Carin Boalt och Sten Lindegren: Bostad och bostadsforskning. En återblick på och 50-talen. I Christina Engfors red.; Folkhemmets bostäder Arkitekturmuseet 1987 Graeme Davidson: Introduction s. 3, i Davidson, G, Dunstan, D., McConville, C. (eds): The Outcasts of Melbourne: essays in social history. Allen and Unwin, Sydney 1985 Alan Mayne: The imagined slum. Newspaper representation in three cities Leicester University Press. Leicester, London and New York Alva Myrdal: Folk och Familj 1944 Individer, familjer och kontext 1-årig utbildning Utbildningen utgår från ett systemiskt förhållningssätt med betoning på språkets betydelse för problemupplösning och visar hur ett berättelseinriktat (narrativt) arbetssätt kan tillämpas i arbetet med och mellan familjer, enskilda och professionella. Utbildningen vänder sig till personer som arbetar inom psykosocialt arbete. I deltagarsammansättningen eftersträvas olikhet när det gäller professionell inriktning för att ge plats för olika perspektiv och möjligheter till konstruktivt samarbete. Kursledare: Elisabet Wollsén Kvarnlöf, leg. psykolog och familjeterapeut. Kursupplägg: 9 x 2 dagar fördelade över ett år. Övernattningsmöjlighet finns. Kursstart: September 1999 på Högklint i Flen. Alternativt även i Stockholm. Kursavgift: kronor + moms kronor. Anmälan: Senast 18 juni 1999 på telefon eller via fax ELISABET WOLLSÉN PSYKOLOGKONSULT AB Vill du veta mer? Besök vår hemsida A N N O N S YFB:s hemsida YBFs hemsida, med adress: http//www.yfb.se Här hittar du information om YFB: Historik, verksamhet och styrelse. Du kan ansöka om medlemskap och läsa valda delar av tidningen Ursinnet. Du kan skicka e-post till styrelseledamöter som har tillgång till Internet. På Anslagstavlan sätter vi upp information om möten, kurser, nyheter etc och där kan även medlemmar sätta upp anslag. På Debattsidan finns artiklar som rör de olika yrkesområdena. Länkar som kan vara intressanta för dig i behandlingsvärlden finns också. Kallelse till extra årsmöte YFB och Socionomförbundet kallar sina medlemmar till extra årsmöte fredagen den 22 oktober 1999 med anledning av frågan om samgående mellan de bägge organisationerna. Tid och plats meddelas senare.

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi ur-sinnet 4 1998 Mer från kongressen Sidan 4 Agneta blev kommunalråd Sidan 5 YFB och Sveriges socionomförbund kilar stadigt Sidan 15 McDonalds överallt Sidan 19 Får jag låna dig en liten stund? Sidan 7

Läs mer

En tidning för och om familjevård Årgång 26 Nr 2 Juni 2008. Finns det lyckliga slut? Familjehem behövs! Vad är det för fel på den sociala barnavården?

En tidning för och om familjevård Årgång 26 Nr 2 Juni 2008. Finns det lyckliga slut? Familjehem behövs! Vad är det för fel på den sociala barnavården? Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 26 Nr 2 Juni 2008 Finns det lyckliga slut? Familjehem behövs! Vad är det för fel på den sociala barnavården? och fler intressanta artiklar REDAKTÖREN

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

MIG TILLHÖR VÄRLDEN. Kultur & samhälle

MIG TILLHÖR VÄRLDEN. Kultur & samhälle Kultur & samhälle Sluta sätt unga tjejer på rättspsyk! 6 Brukarinflytande på riktigt 12 Pillerindustrin avslöjad 22 Kultur som kraft och utveckling 26 NR 1 l 8 mars 2012 l PRIS: 79 KRONOR MIG TILLHÖR VÄRLDEN

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 4. 2006 INTRA 4 06 1 En skrift att ge bort! Det gnälls mycket på våra kommunpolitiker. Inte minst i den här tidskriften har vi

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Skälig levnadsnivå i Malmö

Skälig levnadsnivå i Malmö Skälig levnadsnivå i Malmö - Om handläggning och bedömning av socialbidragsärenden Torbjörn Hjort Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 7 maj 2012 Författare Torbjörn

Läs mer

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Distriktsläkaren Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Ledare Läkaren är ledaren Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014

OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014 1 OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014 Ett gott bemötande innebär att vara så trygg i sin professionalitet att man vågar vara personlig EMELIE HJELM BONIN, EN AV FRÖSUNDAS 206 VERKSAMHETSCHEFER

Läs mer

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE INTRA 3 05 NR 3. 2005 1 Har hemlösa och personer med utvecklingsstörning något gemensamt? Ett samhälles humanistiska nivå visar sig

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer

Nya behov, ny välfärd

Nya behov, ny välfärd Nordiska Välfärdskonferensen 2012 Nya behov, ny välfärd genom samverkan Nordiska Välfärdskonferensen i Göteborg 14-16 november 2012 arrangerad av Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA 1 Välkomna......

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Brev till styrelsen om konferens 2013 med ordförandena i föreningarna

Brev till styrelsen om konferens 2013 med ordförandena i föreningarna 3/2012 Nämndemännens Riksförbund NRF Utgåva nr 143 sedan starten 1977 18 oktober 2012 Det är självklart ibland mycket svårt att döma, därför är resonemangen med andra i en nämnd, inte minst nämndemän,

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

Olav Fumarola Unsgaard Nationalisera äldreomsorgen?

Olav Fumarola Unsgaard Nationalisera äldreomsorgen? Olav Fumarola Unsgaard Nationalisera äldreomsorgen? Rapport inom projektet Välfärdens framtida finansiering Publicerat i maj 2012 Författaren och Arena Idé Bild: Miriam Fumarola Arena Idé är en del av

Läs mer

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde Nationell Finsamkonferens 10 11 april 2013 i Skövde Nu börjar det! 3 Nationella rådet och fem strategiska fokusområden Per-Arne Andersson 4 Arbetsförmedlingen om arbetsmarknadsläget i landet Clas Olsson

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

En diskussion om den funktionshindrades svårigheter att begära assistans med hushållsnära tjänster Problem och möjligheter med personlig assistans

En diskussion om den funktionshindrades svårigheter att begära assistans med hushållsnära tjänster Problem och möjligheter med personlig assistans Heléna Karnström Ersta Sköndal Högskola Nätverk och familjearbete/terapi Påbyggnadsutbildning i systemisk psykoterapi 2008-2010 Handledare: Ulf Hammare Examinator: Ulf Hammare En diskussion om den funktionshindrades

Läs mer

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 1. 2006

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 1. 2006 intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 1. 2006 NR 1. 2006 INTRA 1 06 1 Det hänger på personalen 80 procent av dem som får insatser enligt LSS har en utvecklingsstörning.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer