KÖPEKONTRAKT. daterat [datum] STATEN GENOM FORTIFIKATIONSVERKET. och [XX AB]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÖPEKONTRAKT. daterat [datum] STATEN GENOM FORTIFIKATIONSVERKET. och [XX AB]"

Transkript

1 Diarienr [0000/0000-0] Projektnr [nr] KÖPEKONTRAKT daterat [datum] STATEN GENOM FORTIFIKATIONSVERKET och [XX AB] Överlåtelse av del av fastigheterna Falun Falun 8:1 och Falun Främsbacka 2:26

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING KÖPESKILLING OCH ÄGANDERÄTTENS ÖVERGÅNG KÖPESKILLINGENS ERLÄGGANDE INTÄKTER OCH KOSTNADER VILLKOR FÖR KÖPEKONTRAKTETS GILTIGHET TILLTRÄDESDAG ÅTGÄRDER PÅ TILLTRÄDESDAGEN SPECIELLA FÖRHÅLLANDEN AVSEENDE OMRÅDET SÄLJARENS GARANTIER KÖPARENS GARANTIER ÅTAGANDEN ERSÄTTNING OCH BEGRÄNSNINGAR ÖVRIGT... 8 BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 KARTA UTVISANDE OMRÅDET OXA-RÖJNINGSRAPPORT UTDRAG FRÅN FASTIGHETSREGISTRET SAMT ÖVRIGA BELASTNINGAR EXPLOATERINGSAVTAL MED FALU KOMMUN

3 1(8) Detta KÖPEKONTRAKT ( Köpekontraktet ) har träffats mellan: (1) STATEN GENOM FORTIFIKATIONSVERKET, org.nr , med adress Kungsgatan 43, Eskilstuna, ( Säljaren ); och (2) [XX AB], org.nr. [nummer], med adress [adress], ( Köparen ). BAKGRUND A. Säljaren är lagfaren ägare till fastigheterna Falun Falun 8:1 och Falun Främsbacka 2:26 ( Fastigheterna ) och har genom överenskommelse om fastighetsreglering överlåtit delar av Fastigheterna till Falu kommun för överföring till fastigheten Falun Falun 8:3, med tillträdesdag den 1 november B. Säljaren önskar överlåta en del av Fastigheterna, ett område till Köparen om ca 7 ha, markerat med röd färg på karta i Bilaga 1 ( Området ) och Köparen önskar förvärva Området på de villkor som framgår av detta Köpekontrakt. C. Falu kommun har antagit en ny detaljplan för verksamhetsområde Myran, innebärande att den nuvarande markanvändningen för Området ändras. D. Området har tidigare använts för militär övnings- och skjutfältsverksamhet av Försvarsmakten, varför oexploderad ammunition ( OXA ) och ammunitionsdelar kan förekomma inom Området. Parallellt med den militära verksamheten har Området använts för skogsbruksändamål. Säljaren har med anledning av den ändrade markanvändningen tillsett att OXA-röjning inom Området skett genom totalentreprenören RGS 90 Sverige AB vilket framgår av slutrapporten OXA-röjning Myrans skjutfält, Bilaga 2. Även efter OXAröjning, kan OXA förekomma inom Området. E. Mot bakgrund av ovanstående har parterna enats om följande. 1. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING Säljaren överlåter Området till Köparen på de villkor som framgår av detta Köpekontrakt. 2. KÖPESKILLING OCH ÄGANDERÄTTENS ÖVERGÅNG 2.1 Köpeskillingen för Området uppgår till [belopp] kronor ( Köpeskillingen ). 2.2 Äganderätten till Området ska övergå till Köparen på Tillträdesdagen när Köpeskillingen har erlagts i enlighet med vad som anges i punkt KÖPESKILLINGENS ERLÄGGANDE 3.1 Köparen ska erlägga Köpeskillingen enligt följande: (a) (b) På dagen för undertecknande av detta Köpekontrakt [tio] procent av Köpeskillingen ( Handpenningen ) genom kontant inbetalning av [belopp] kronor till Säljarens bankgirokonto med angivande av referensnummer [ ]. Senast på Tillträdesdagen resterande del av Köpeskillingen genom kontant inbetalning till Säljarens bankgirokonto med angivande av referensnummer [ ].

4 2(8) 3.2 Vid Köparens överträdelse av någon bestämmelse i detta Köpekontrakt, som leder till att Köparen inte tillträder Området, förverkas Handpenningen utan begränsning av Säljarens rätt till ersättning från Köparen för eventuell skada överstigande Handpenningen. 4. INTÄKTER OCH KOSTNADER 4.1 De intäkter från Området och de kostnader för Området som belöper på tiden fram till Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Säljaren. De intäkter från Området och de kostnader för Området som belöper på tiden från och med Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Köparen. Den som äger Området den 1 januari respektive år är skyldig att betala på Området belöpande fastighetsskatt. 4.2 En likvidavräkning ska upprättas av Säljaren på Tillträdesdagen. I den ska så mycket som möjligt av Områdets kostnader och intäkter fördelas mellan Köparen och Säljaren i enlighet med punkt 4.1, varvid kontant avräkning ska ske på Tillträdesdagen i enlighet med punkt 7(a). 4.3 Om kostnad eller intäkt som rätteligen skulle ha intagits i likvidavräkningen uppkommer eller blir känd först efter Tillträdesdagen ska parterna så snart aktuell kostnad eller intäkt kan fastställas upprätta en kompletterande avräkning, varvid saldot genast ska erläggas till den berättigade parten. 5. VILLKOR FÖR KÖPEKONTRAKTETS GILTIGHET Köpekontraktets giltighet är beroende av att (i) fastighetsbildning kan ske enligt punkt 11.3 nedan, (ii) Falu kommun senast den 1 maj 2016 lämnar sitt skriftliga medgivande till överlåtelse av exploateringsavtalet till Köparen enligt punkt 10.4 nedan, samt att (iii) Regeringen lämnar sitt godkännande senast den 31 december Regeringens godkännande krävs endast om köpeskillingen för Säljarens samtliga fastighetsöverlåtelser som berör detaljplanen för verksamhetsområde Myran överstiger 20 miljoner kronor. För det fall något av ovanstående villkor inte uppfylls, ska detta Köpekontrakt upphöra att gälla med omedelbar verkan och parterna ska inte ha något ytterligare ansvar gentemot varandra under detta Köpekontrakt med undantag av att Säljaren snarast möjligt ska återbetala Handpenningen samt resterande del av köpeskillingen (om sådan erlagts av Köparen) inklusive ränta enligt 5 räntelagen (1975:635) från och med dagen för Handpenningens respektive köpeskillingens erläggande till och med dagen för återbetalning av Handpenningen respektive köpeskillingen. 6. TILLTRÄDESDAG Köparen ska tillträda Området två (2) veckor efter att Falu kommun lämnat skriftligt medgivande enligt punkt 5 ovan ( Tillträdesdagen ). 7. ÅTGÄRDER PÅ TILLTRÄDESDAGEN På Tillträdesdagen ska följande åtgärder vidtas i angiven ordning: (a) (b) Köparen ska betala Köpeskillingen med avdrag för Handpenningen, justerad med balansen från likvidavräkningen enligt punkt 4, till Säljaren i enlighet med punkt 3; Säljaren ska, efter det att Köpeskillingen erlagts i sin helhet, till Köparen utfärda en kvittens avseende mottagandet av Köpeskillingen; och

5 3(8) (c) Säljaren ska till Köparen överlämna handlingar som Säljaren har i sin besittning och som hör till Området och är av betydelse för Köparens innehav av Området. 8. SPECIELLA FÖRHÅLLANDEN AVSEENDE OMRÅDET 8.1 Särskilda förhållanden avseende Området Området har tidigare använts för militär övnings- och skjutfältsverksamhet av Försvarsmakten, varför OXA och ammunitionsdelar kan förekomma inom Området. Falu kommun har nu tagit fram en ny detaljplan för verksamhetsområde Myran. Inför den ändrade markanvändningen som sker genom detaljplanen, har Säljaren upphandlat och genom entreprenör genomfört en OXA-röjning av Området. OXA-röjningen har genomförts på det sätt som beskrivits i OXA-röjningsrapport i Bilaga För att undvika att människor eller egendom kommer till skada genom OXA, är det är av yttersta vikt att Köparen eller av Köparen anlitad entreprenör iakttar försiktighet vid utförande av grävnings-, schaktarbeten eller andra åtgärder som ändrar markförhållandena eftersom Området tidigare använts som ett övnings- och skjutfält. Detta gäller särskilt där OXA-röjning inte har skett, Bilaga I den östra delen av Området finns mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen för verksamhetsområde Myran, s.k. prickad mark. På denna mark finns ett upplag av stenar som Köparen får använda till stenkross och fyllnadsmaterial för framtida byggnation, under förutsättning att Köparen eller av Köparen anlitad entreprenör endast utför grävnings-, schaktarbeten eller andra åtgärder ned till omgivande marknivå. 8.2 Undersökning av Området Köparen har erbjudits att undersöka Området före undertecknandet av detta avtal. 9. SÄLJARENS GARANTIER Säljaren garanterar gentemot Köparen att följande förhållanden är riktiga på Tillträdesdagen (om inte annan tidpunkt anges nedan): 9.1 Fastigheterna Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare av Fastigheterna Samtliga föremål på Området som enligt lag kan utgöra fastighets-, byggnads eller industritillbehör utgör sådana fastighets-, byggnads- eller industritillbehör Området besväras inte av några penninginteckningar Området besväras inte av några andra belastningar än de som framgår av fastighetsregisterutdraget i Bilaga Förelägganden och tvister Säljaren har på dagen för detta Köpekontrakts undertecknande inte erhållit föreläggande, påpekande eller motsvarande från domstol eller myndighet avseende Området Området är på dagen för detta Köpekontrakts undertecknande inte föremål för rättegång, skiljeförfarande eller annan tvist.

6 4(8) 10. KÖPARENS GARANTIER 10.1 Kännedom rörande Säljarens garantier Köparen garanterar att Köparen på dagen för detta Köpekontrakt inte känner till några brister i de av Säljaren i punkt 9 lämnade garantierna Åtgärder inom Området I punkt 8.1 har redovisats de särskilda förhållanden som råder inom Området. Köparen ska tillse att av Köparen anlitade entreprenörer följer arbetsmiljölagen och andra föreskrifter särskilt med avseende på nödvändiga säkerhetskrav. Köparen ska lämna information, särskilt med avseende på nödvändiga säkerhetskrav, direkt till entreprenörerna och genom erforderlig skyltning Överlåtelse av Området Om Köparen överlåter hela eller delar av Området vidare till annan tredje part, förbinder sig Köparen att tillse att motsvarande bestämmelser avseende säkerhetshänsyn som anges i punkt och tas in det köpekontrakt som ingås med tredje part Anslutningskostnader samt övertagande av exploateringsavtal m.m Köparen svarar för samtliga avgifter och kostnader för anslutning av VA, fjärrvärme, el, gatukostnader och liknande avgifter avseende Området Säljaren har tecknat exploateringsavtal med Falu kommun avseende Området, Bilaga 4. Köparen åtar sig att ta överta samtliga Säljarens förpliktelser enligt exploateringsavtalet och att medverka till att exploateringsavtalet överlåts till Köparen. För det fall Köparen skulle överlåta hela eller delar av Området före det att samtliga förpliktelser enligt exploateringsavtalet uppfyllts, ska Köparen tillse att förvärvaren övertar de återstående förpliktelserna Eventuell framtida OXA-röjning av Området Om det efter Tillträdesdagen uppstår behov för Köparen att OXA-röja tidigare oröjda områden markerade som utgående områden i slutdokumentationen i ammunitionsröjningsrapporten bilaga 2, eller att röja andra föremål härrörande från den tidigare verksamheten eller att utreda behov av röjning inom Området, ska Köparen på egen bekostnad svara för sådana kostnader. Köparens åtaganden för utredning och avhjälpandeåtgärder framgår vidare av punkt 11.6 nedan. 11. ÅTAGANDEN 11.1 Förvaltning Under perioden mellan dagen för detta Köpekontrakts undertecknande och Tillträdesdagen ska Säljaren förvalta Området på ett ansvarsfullt sätt i överensstämmelse med tidigare praxis och god affärssed på fastighetsmarknaden i Sverige Skada på Området innan Tillträdesdagen Skulle Området skadas före Tillträdesdagen ska överlåtelsen ändå fullföljas i enlighet med detta Köpekontrakt, varvid Köparen ska ha rätt till avdrag på Köpeskillingen motsvarande

7 5(8) skadan på Området. För det fall skadan överstiger 25 procent av Köpeskillingen ska Säljaren ha rätt att säga upp detta Köpekontrakt med omedelbar verkan och parterna ska inte ha något ytterligare ansvar gentemot varandra under detta Köpekontrakt med undantag av att Säljaren snarast möjligt ska återbetala Handpenningen inklusive ränta enligt 5 räntelagen (1975:635) från och med dagen för Handpenningens erläggande till och med dagen för återbetalning av Handpenningen Fastighetsbildning Säljaren har ingett ansökan om fastighetsbildning (avstyckning) för Området såsom exploateringsfastighet och Köparen biträder ansökan genom sin underskrift av detta avtal. Säljaren ska vara aktmottagare och erhålla två exemplar av karta och handlingar samt tillse att Köparen efter avslutad förrättning erhåller ett exemplar av karta och handlingar. Parterna ska tåla de mindre jämkningar i fråga om gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen Kostnader för fastighetsbildning, eventuella avgifter etc Köparen ska ersätta Säljaren för Säljarens samtliga kostnader för fastighetsbildning (inklusive expeditionsavgifter och kostnad för karta för Köparens räkning). Köparen ska därutöver betala samtliga andra eventuella skatter och avgifter som har samband med förvärvet av Området Lagfart m.m Köparen ska söka lagfart på sitt förvärv av Området efter det att fastighetsbildning har skett Vidare ska Köparen snarast söka omtaxering av Området för de fall nuvarande taxering ej stämmer överens med framtida användning Kostnader för utrednings- eller avhjälpandeåtgärder Köparen åtar sig, på egen bekostnad, att svara för att vidta samtliga eventuella utredningsoch avhjälpandeåtgärder på Området och/eller i Områdets omgivning med anledning av OXA (ammunitionsdelar eller andra föremål som härrör från Försvarsmaktens verksamhet) som påträffats inom Området och som är en följd av ett av myndighet eller domstol lagakraftvunnet beslut samt att svara för Säljarens och Försvarsmaktens kostnader (inklusive kostnader hänförliga till skadeståndsanspråk eller liknande) som har samband med eventuell utrednings- och avhjälpandeåtgärd på Området och/eller i Områdets omgivning, utan begränsning i tiden och utan någon annan begränsning som framgår av detta avtal eller gällande rätt. Köparens åtaganden enligt denna punkt omfattar även omständigheter som Köparen blivit upplyst om av Säljaren eller på annat sätt känner till Miljöansvar Ansvaret för eventuell efterbehandling regleras i 10 kap miljöbalken (1998:808) och ska tillämpas med följande förtydligande. Säljaren bekostar i förekommande fall efterbehandlingsåtgärder som beslutas av tillsynsmyndigheten Generalläkaren. Efterbehandlingsåtgärden sker dock endast till graden mindre känslig markanvändning (såsom detta begrepp definierats i Naturvårdsverkets Rapport 5976) varvid utgångspunkten ska vara Försvarsmaktens historiska markanvändningsändamål avseende Området och varvid hänsyn ska tas till platsspecifika gränsvärden för Falun om gränsvärdena innebär krav på mindre omfattande åtgärder. Något behov av ytterligare efterbehandling i

8 6(8) anledning av att Köparen avser att ändra markanvändningsändamålet bekostas inte av Säljaren Staten, eller den som på statens uppdrag, i förekommande fall, ska utföra efterbehandlingen medges fritt tillträde till det överlåtna Området för att genomföra arbetet. Köparen har inte rätt till någon ersättning eller skadestånd på grund av de eventuella olägenheter som genomförandet av arbetet eller efterbehandlingen kan komma att medföra för Köparen. 12. ERSÄTTNING OCH BEGRÄNSNINGAR 12.1 För det fall Säljaren överträder någon bestämmelse i detta Köpekontrakt eller det föreligger någon brist i garantierna i punkt 9 är Köparens rätt till ersättning begränsad till ersättning för direkt förlust som faktiskt drabbat Köparen. Inga andra påföljder ska vara tillgängliga för Köparen och Köparen ska således inte ha rätt att häva Köpekontraktet I stället för att kompensera Köparen ska Säljaren ha rätt att åtgärda de omständigheter som ligger till grund för ett krav på ersättning Krav under detta Köpekontrakt ska för att få göras gällande framställas skriftligen av Köparen till Säljaren inom 30 vardagar från det att Köparen upptäckte de omständigheter som ligger till grund för sådant krav och senast inom sex månader från Tillträdesdagen, efter vilken tidpunkt Säljarens ansvar i enlighet med detta Köpekontrakt ska upphöra Köparen ska endast ha rätt till ersättning för brist i garantierna i punkt 9 om: (a) (b) den enskilda skadan som är ersättningsgill enligt detta Köpekontrakt överstiger kronor; och den sammanlagda summan av sådana enskilda skador som är ersättningsgilla uppgår till eller överstiger kronor, i vilket fall hela summan ska ersättas Säljarens sammanlagda ansvar enligt Köpekontraktet är begränsat till ett belopp motsvarande 50 procent av Köpeskillingen Köparen ska vid uppkommen eller befarad skada vidta alla åtgärder som skäligen kan krävas för att begränsa skadan Vid bestämmande av storleken på Köparens garantianspråk ska hänsyn tas till eventuell skattemässig effekt. Om brist innebär att en avdragsgill kostnad tillkommer eller en skattepliktig intäkt bortfaller och sådan avdragsrätt eller utebliven intäkt kan utnyttjas skattemässigt av Köparen, ska den faktiskt inträffade skattemässiga effekten därav beaktas vid bestämmande av skadans storlek För det fall Köparen är berättigad till försäkringsersättning, eller hade varit berättigad till försäkringsersättning om fullvärdesförsäkring hade förelegat, eller är berättigad till annan kompensation från tredje man relaterad till brist i av Säljaren lämnade garantier, ska Köparens garantianspråk i anledning av sådan brist reduceras med belopp motsvarande försäkringsersättningen eller kompensationen från tredje man i motsvarande mån som Köparen (a) faktiskt erhåller sådan ersättning eller kompensation eller (b) skulle ha erhållit sådan ersättning eller kompensation om Köparen vidtagit skäliga åtgärder för att bevara och genomdriva sin rätt till sådan ersättning eller kompensation.

9 7(8) 12.9 För det fall Säljaren har ersatt Köparen för en skada och Köparen därefter erhåller ersättning för sådan skada från tredje man, ska Köparen utan fördröjning återbetala sådant belopp (upp till det belopp som Säljaren har ersatt Köparen med) till Säljaren Köparen har inte rätt att framställa anspråk mot Säljaren med anledning av detta Köpekontrakt om Köparen, någon av Köparens närstående eller Köparens rådgivare före dagen för detta Köpekontrakts undertecknande hade vetskap om de händelser, omständigheter eller förhållanden som föranlett anspråket. Köparen har före Köpekontraktets undertecknande tagit del av följande information om Området; slutrapport med beskrivning av Försvarsmaktens historiska verksamhet inom Området samt den OXAröjning som skett inom Området Om Köparen blir medveten om ett krav från tredje man för vilket Säljaren kan bli ansvarig, ska Köparen ombesörja att: (a) (b) (c) (d) (e) Säljaren utan dröjsmål skriftligen informeras om kravet; inget medgivande om betalningsskyldighet görs gentemot tredje man och att inget förlikningsavtal eller liknande överenskommelse träffas med någon tredje man utan att Säljaren först har gett sitt skriftliga medgivande, vilket medgivande inte oskäligen ska innehållas; av Säljaren skäligen begärda åtgärder vidtas för att undvika tvist eller process, för att bemöta krav eller för att överklaga dom eller beslut; Säljaren bereds tillfälle till syn på Området och får tillgång till relevant dokumentation, allt i den utsträckning som erfordras för att ge Säljaren och dess rådgivare möjlighet att undersöka grunderna för tredjemanskravet; och Säljaren ges möjlighet att, på egen bekostnad, fullt ut delta i förhandling, tvist eller process med tredje man i anledning av sådant krav Köparen har förklarat sig väl insatt i föreslagna planbestämmelser och hur Området får användas. Köparen har särskilt informerats om, och friskriver Säljaren från allt ansvar hänförligt till den övnings- och skjutfältsverksamhet som bedrivits inom Området och detta har även beaktats vid fastställandet av köpeskillingen Området överlåts i befintligt skick och garantierna i punkt 9 är de enda garantier som Säljaren ställer avseende Området. Köparen har inte rätt att förlita sig på, och har inte förlitat sig på, någon annan information, uttalande eller garanti (uttrycklig eller implicit) oavsett om den grundar sig på köplagen (1990:931), jordabalken (1970:994), annan tillämplig lag eller i övrigt. Köparen har beretts tillfälle att genomföra en undersökning av Området. Köparen friskriver Säljaren från allt ansvar, och kan därmed inte göra några påföljder gällande, för eventuella fel och brister i Området av vad slag det än må vara, såväl synliga som dolda, inklusive miljömässiga brister, faktiska fel, rättsliga fel, rådighetsfel och fysiska fel och brister, förutom i den utsträckning detta uttryckligen garanteras under garantierna i punkt 9 eller Säljaren påtar sig ansvaret enligt punkt 11.7 (Miljöansvar). Köpeskillingen för Området har fastställts med beaktande härav.

10 8(8) 13. ÖVRIGT 13.1 Meddelanden Meddelanden enligt detta Köpekontrakt ska lämnas skriftligen till respektive parts adress som anges i inledningen till Köpekontraktet Ändringar och tillägg Ändringar i eller tillägg till detta Köpekontrakt ska vara skriftliga och ska undertecknas av parterna för att vara giltiga Överlåtelseförbud Part äger inte rätt att helt eller delvis överlåta Köpekontraktet eller sina rättigheter eller förpliktelser enligt Köpekontraktet utan den andra partens föregående skriftliga samtycke. Detta Köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Ort: Datum: STATEN GENOM FORTIFIKATIONSVERKET Namn: Namn: Ort: Datum: [KÖPAREN] Namn: Namn:

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting KÖPEAVTAL mellan European Spallation Source ERIC och Skåne läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH TILLTRÄDESDAG... 3 3. KÖPESKILLING... 3 4. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Läs mer

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757 I ~ l) landstinget DALARNA o 99 LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2010-11-08 171 Förvärvav fastigheten Valhalla 2 I Falun Dm LD1 0/02757 Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

Läs mer

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM]

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] [UTKAST 2016-05-10] AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] INDEX 1. Bakgrund... 3 2. Överlåtelseförklaring...

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten. KÖPEKONTRAKT Säljare Inga Johansson db C/O Visioner Advokatbyrå Gun Thorstensson Box 2, 382 21 Nybro nedan benämnd Säljaren. 281102-2942 1/1 Köpare Nybro Kommun 382 80 Nybro nedan benämnd Köparen. 212000-0753

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

K Ö P E A V T A L avseende fastighet

K Ö P E A V T A L avseende fastighet K Ö P E A V T A L avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga

Läs mer

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna KÖPEAVTAL avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga Fastighet:

Läs mer

Fastighet med rymligt bergrum Samstorp, Karlstad

Fastighet med rymligt bergrum Samstorp, Karlstad 12052634 3672/2013 Fastighet med rymligt bergrum Samstorp, Karlstad E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar 2013-11-25 och är öppen minst till

Läs mer

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor.

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor. KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 Surahammar (nedan kallad Säljaren ) KÖPARE: Netto Marknad Sverige AB org.nr 556615-2269 311 84 Falkenberg

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84.

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. 1 Överlåtelseförklaring

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 Tid: 2015-09-07, kl 13:00-16:35 Plats: Regionens Hus, sal A 136 RJL2015 /1609 Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun Beslut

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil KÖPEAVTAL Säljare/hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Köpare, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

K p- och exploateringsavtal

K p- och exploateringsavtal K p- och exploateringsavtal Detta avtal ("Avtalet") har denna dag ingåtts mellan: (i) Haparanda kommun (212000-2775), Torget 9, 953 85 Haparanda ("Kommunen"); och (ii) Avalanche Capita) AB (556665-9024),

Läs mer

Köpekontrakt. Maria Nielsen Telefon: E-post: Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen.

Köpekontrakt. Maria Nielsen Telefon: E-post: Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen. Säljare Maria Nielsen Telefon: 0735039008 E-post: mariachristinanielsen@hotmail.com Mikael Nielsen Skridskovägen 6, 43853 Hindås Telefon: 0735039005 E-post: nielsenbygg@hotmail.com 760503-4847 1/2-del

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SKL Företag AB och [KOMMUN] rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE... 1 3. KÖPESKILLING... 1 4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan å ena sidan Täby kommun, org nr 212000-0118 183 80 TÄBY ( Säljaren ) och å andra sidan Täby Holding AB, org nr 556XXX-XXXX ( Köparen ) Avseende överlåtelse av aktierna i Täby

Läs mer

KÖPEAVTAL MARKÖVERLÅTELSE. 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00

KÖPEAVTAL MARKÖVERLÅTELSE. 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00 1 (5) KÖPEAVTAL FASTIGHET Del/ar av fastigheten/erna Kävlinge Löddeköpinge 14:4 och 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00 KÖPARE BAKGRUND TILL

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. För Egendomen gäller detaljplan Löddeköpinge 14:78 m. fl, lagakraft , bilaga B, vilken Exploatören tagit del av.

MARKANVISNINGSAVTAL. För Egendomen gäller detaljplan Löddeköpinge 14:78 m. fl, lagakraft , bilaga B, vilken Exploatören tagit del av. 1 (5) MARKANVISNINGSAVTAL Mellan Kävlinge kommun (212000-1058), Box 501, 244 80 Kävlinge, nedan kallad Kommunen och xxxx (xxxx) *adress, nedan kallad Exploatören, träffas denna dag föreliggande markanvisningsavtal.

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Överlåten andel % Överlåten andel % Säljare Personnummer Säljare Personnummer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Överlåten andel % Överlåten andel % Säljare Personnummer Säljare Personnummer ÖVERLÅTELSEAVTAL Avtalsparter: Personnummer Personnummer Personnummer Personnummer Objektet avser: Bostadsrättsförening: Lägenhetsnummer: Med adress: Lägenhetens adress Postnummer och ort Köpesumma: (

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 14 Ks 78 Au 74 Dnr 130/2007-252 Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Överenskommelse med Gislaveds kommun avseende vissa fastighetsfrågor

Överenskommelse med Gislaveds kommun avseende vissa fastighetsfrågor 1(2) 2012-10-31 LJ2012/1516 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Överenskommelse med Gislaveds kommun avseende vissa fastighetsfrågor Bakgrund Gislaveds kommun äger fastighet i Smålandsstenar

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer]

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] MALL 1(8) Avtal om samarbete mellan [Part A]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer], med adress [adress]; och [Part B]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] med adress [adress];

Läs mer

Överenskommelse om fastighetsreglering

Överenskommelse om fastighetsreglering Överenskommelse om fastighetsreglering Parter: Ängelholms kommun (212000-0977) 262 80 Ängelholm nedan kallad kommunen som ägare av Ängelholm Norra Varalöv 31:2 Queenswall AB (559001-6696) Box 5003, 250

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande.

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande. KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30 Plats Piltzsalen, samverkanskontoret Syssiebäck Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr

Läs mer

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer...

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer... Köpekontrakt PARTER Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon Köpare Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn Födelseår Passnummer Eventuellt chipnummer /

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

Försäljning och markanvisningsavtal för fastigheterna Eldaren 6 m.fl., Ölandshamnen

Försäljning och markanvisningsavtal för fastigheterna Eldaren 6 m.fl., Ölandshamnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2015-03-20 KS 2015/0102 50126 Kommunfullmäktige Försäljning och markanvisningsavtal för fastigheterna Eldaren 6 m.fl., Ölandshamnen

Läs mer

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0-0 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Nuvarande adress. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Kr: Kr: Kr: Kr: Kr:

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Nuvarande adress. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Kr: Kr: Kr: Kr: Kr: ÖVERLÅTELSEAVTAL AVTALSPARTER: ÖVERLÅTARE: Överlåten andel i %: Överlåten andel i %: FÖRVÄRVARE: Förvärvad andel i %: Förvärvad andel i %: OBJEKTET AVSER: Bostadsrättsförening: Lägenhetsnr: MED ADRESS:

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är:

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är: KÖPEKONTRAKT Säljare Anna Mölbo 850807-3023 1/2-del Skålevikstïlen 5 E, 5178 Loddefjord, Norge Johan Mölbo 910814-1939 1/2-del Österleden 52 D Lgh 1102, 352 42 Växjö nedan benämnd Säljaren. Köpare Nybro

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Trygghetsboende vid Björkbacken Följande avtal om exploatering av delar av fastigheterna Bollmora 2:588 och 2:1 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Kommunen

Läs mer

Avtal om överlåtelse av ledningsnät (Försäljning)

Avtal om överlåtelse av ledningsnät (Försäljning) Sida 1 av 5 EXEMPEL 5A Arbetspapper Avtal om överlåtelse av ledningsnät (Försäljning) 20xx-xx-xx Mellan X, orgnr. xxxx (nedan kallad Nätägaren) och Bredbys fiberförening ekonomisk förening, orgnr. xxxx,

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen, PEAB etapp 1

Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen, PEAB etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Jakobsson 2016-08-25 KS 2013/0683 0480-45 00 81 Kommunstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen, PEAB etapp

Läs mer

KÖPEAVTAL. I första hand skall reglering ske enligt nedanstående formel:

KÖPEAVTAL. I första hand skall reglering ske enligt nedanstående formel: 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden och Drömfabriken i Bällsta AB, 556302-4412, nedan kallad Bolaget, har under förutsättning som nedan anges i 10, träffats

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL avseende del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Kyrkogatan/Tulegatan i Sundbybergs kommun.

MARKANVISNINGSAVTAL avseende del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Kyrkogatan/Tulegatan i Sundbybergs kommun. Mellan Sundbybergs kommun, org. nr 212000-0175, nedan kallat Staden och Näckström Fastigheter AB, org. nr 556556-5248, nedan kallat Exploatören har träffats följande Markanvisningsavtal. Staden och Exploatören

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende

Avtal om anläggningsarrende Avtal om anläggningsarrende Mellan Husarö Samfällighetsförening med org. nr 716420-8691, nedan kallad Jordägaren och Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening med org. nr 802 410-8527, nedan kallade Arrendatorn,

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 1(5) AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL avseende aktierna i Stockholms Terminal AB 2(5) Detta aktieöverlåtelseavtal ( Avtalet ) har träffats mellan (1) Jernhusen AB, org nr 556584-2027, Box 520, 101 30 Stockholm (

Läs mer

TILLÄGGSUPPLÅTELSE - VIND

TILLÄGGSUPPLÅTELSE - VIND Sida 1 (5) TILLÄGGSUPPLÅTELSE - VIND Mellan Bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening, 746000-7417, nedan Upplåtaren, och samtliga av föreningens medlemmar som innehar bostadsrätten till lägenhet;

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Förvärv av Stadsskogen 2:3

Förvärv av Stadsskogen 2:3 1(2) Datum: 2012-05-29 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Lars-Ove Hultgren Direktnr: 0322-61 62 28 Beteckning: Förvärv av Stadsskogen 2:3 Bakgrund Fastigheten Alingsås Stadsskogen 2:3 ligger i Södra

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer