Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 2 Innehållsförteckning Föreningen och dess utgångspunkter 3 Prioriterade områden 4 Prioriterade målgrupper 4 NTF Örebro läns styrelse 5 Äldrerådets verksamhet 6 Yrkesförarrådets verksamhet 7 NTF Örebro läns kansli Centrala projekt 8 VMN projekt 22 Övriga projekt 22 Regionala projekt 24 Slutord 25

3 3 NTF Örebro län får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2009 Föreningen NTF och dess utgångspunkter NTF är en folkrörelsebaserad paraplyorganisation och utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. NTF är också en samordnare av trafiksäkerhetsarbetet mellan den ideella och den offentliga sektorn. NTFs nätverk består av ett 40-tal medlemsorganisationer. I NTF Örebro län finns ett 10-tal lokala grupper eller trafiksäkerhetsföreningar. Föreningarna består vanligen av intresserade tjänstemän eller politiker från kommuner, polisen, medlemsorganisationer och enskilda medborgare. Föreningarnas existens garanterar den lokala förankringen och ger NTF-förbundet möjlighet att bedriva verksamhet i en större del av länet. Att mobilisera många människor för en idé och gemensamma handlingar är en förutsättning för framgång. I rollen som paraplyorganisation krävs för detta en kontinuerlig kommunikation mellan länsförbund och med medlemmarna. En förutsättning för att kommunikationen ska fungera är att NTF, både på nationell och regional nivå, skapar former för att möjliggöra medlemsorganisationernas delaktighet i planeringen och genomförandet av det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Medlemsorganisationerna och länsförbunden ger NTFs roll som paraplyorganisation, både på nationell och regional nivå, legitimitet. NTFs medlemsorganisationer besitter inom sina verksamhetsområden en unik kompetens. Detta förhållande ska NTF som paraplyorganisation, både på nationell och regional nivå, tillvarata på bästa sätt. NTFs roll som förespråkare av trafiksäkerhet och som samarbetspartner mellan människors behov och intresse av trafiksäkerhet och myndigheters och företags trafiksäkerhetsarbete är unik. Ett effektivt genomförande av paraplyrollen kräver ett samarbete med andra organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda på både nationell och regional nivå. Hos såväl den enskilda människan som hos myndigheten/företaget/organisationen är trafiksäkerhet något som ofta konkurrerar med andra intressen medan NTF alltid för trafiksäkerhetens talan. För framtiden krävs att trafiksäkerhetsarbetet bedrivs i samverkan, både mellan olika aktörer och med samordning av olika typer av aktiviteter. Forskning har visat att synlig samverkan mellan olika åtgärder för samma mål producerar synergieffekter leder till större framgångar än om åtgärderna vidtas separat. En utgångspunkt i NTFs arbete är därför att man ska söka samordning och samverkan så långt det är möjligt. Under kommande år ska NTF stärka sitt arbete via medlemsorganisationer och nätverk och effektivisera NTF-kansliets och förbundens verksamhet. För att trafiksäkerhetsarbetet inom hela föreningen ska bedrivas på en hög och professionell nivå har NTF följande mål: Hög kompetens i hela NTF-organisationen Goda kontakter med och hög service till trafiksäkerhetsaktiva medlemsorganisationer och nätverk Aktivering av medlemsorganisationer som inte bedriver något direkt trafiksäkerhetsarbete Fler medlemsorganisationer och utökade nätverk, speciellt ungdomar, kvinnor och nya svenskar Yngre och aktivare styrelsemedlemmar Ökat frivilligarbete i verksamheten

4 4 Prioriterade områden 2009 I dokumentet NTF anser identifieras 26 områden inom vilka NTF genom våra ställningstaganden verkar och formar opinion. NTF prioriterar under en verksamhetsperiod vissa områden för att kraftsamla och genomföra nationella projekt. Hur de konkreta projekten utformas anges inte i detta dokument utan beskrivs närmare i en verksamhetsplan som uppdateras varje år. År 2006 dödades 445 personer i trafiken. I ett såväl kort som långt perspektiv är det absolut nödvändigt att systemutformare tar ansvar för utformning av trafiksystemet i vid mening, d v s utformning av regelsystem, gator och vägar, fordon, förarutbildning, trafiksäkerhetsarbete i skolan, upphandling av transporter mm. Det är också avgörande att trafikanter får förutsättningar att efterleva gällande lagar bättre. Om alla fordonsförare alltid körde med laglig hastighet, alltid körde nyktra och alltid använde bälte skulle vi ha kommit väldigt långt i minskningen av antalet dödade och skadade. En hundraprocentig laglydnad kan dock endast uppnås genom en kombination av åtgärder där olika angreppssätt stödjer varandra. Trafikantutbildning i skolan och körkortsutbildning kan kombineras med övervakning, utformning av vägar och mer eller mindre tvingande teknik i fordonen såsom hastighetsbegränsare, alkolås och bältespåminnare. Körkortsutbildningen är i ett utvecklingsskede där olika nya komponenter kommer att kunna bidra till ökad säkerhet. Olika tekniker för förarstöd är på frammarsch och NTF och andra aktörer driver på utvecklingen. NTF måste driva både ett kortsiktigt och ett långsiktigt arbete för att på sikt uppnå det trafiksäkra samhället enligt Nollvisionens intentioner. En reformerad trafiksäkerhetsutbildning i skolorna och i förarutbildningen är mycket viktiga komponenter för att uppnå detta. En fortsatt stark tillväxt av vägtransporterna kommer att göra det svårt att nå de trafikpolitiska målen för både trafiksäkerhet och miljö. NTF vill därför på sikt verka för att behovet av vägtransporter minskas och att vägtransporterna i möjligaste mån förs över till säkrare och miljövänligare alternativ. NTF och Vägverket har utfört beräkningar av effekter av förändrade beteenden på olika områden. Följande tre områden är viktigast att fokusera på: 1. Sänkta hastigheter Arbeta för en minskning av medelhastigheten på landsbygden med cirka 10 km/tim och i tätorter med cirka 5 km/tim. Detta beräknas ge ett minskat antal dödade med personer per år. Verka för en anpassning av hastighetsgränserna och därmed krockvåldet vid olyckor till vägmiljön. 2. Ökad trafiknykterhet, drogfrihet och minskad trötthet Målet är att öka trafiknykterheten. Kraftfulla insatser, t ex att driva frågan om att Sverige blir försöksland i EU för obligatoriskt alkolås i nya bilar, är nödvändiga för att motverka den ökning av antalet rattfylleribrott som konstateras i Sverige och vända trenden. 3. Ökad användning av skyddssystem (bälten, bilbarnstolar, hjälmar) Målet är en ökning av bältesanvändningen och rätt användning av bilbarnstolar med 5 procentenheter och av cykelhjälmsanvändningen med 50 procentenheter. Detta beräknas ge ett minskat antal dödade med personer per år. Prioriterade målgrupper Det är viktigt att se de prioriterade områdena som beteenden som inte etablerar sig hos trafikanter automatiskt. De är alla i högre eller mindre grad symtom eller uttryck för någon underliggande process, medveten genom aktiva beslut eller omedveten genom glömska eller ouppmärksamhet. Graden och arten av dessa felhandlingar och hur man drabbas av dem varierar kraftigt mellan olika trafikantgrupper. Olika målgruppsanpassade metoder behövs därför för att komma tillrätta med problemet. I NTFs arbete står därför ofta speciella målgrupper i fokus. I dokumentet NTF anser finns 11 olika grupper omnämnda där NTF uttrycker åsikter om vad som bör göras. Liksom för de prioriterade områdena här ovan har också prioriteringar gjorts av målgrupper där störst fokus ska läggas under kongressperioden.

5 5 Dessa målgrupper är: Barn 0-17 år De yngre barnen, upp till 12 år, är en särskilt utsatt grupp där ansvaret för deras säkerhet ligger på föräldrarna. Antalet skadade och dödade barn ökar med ökad ålder. De yngsta drabbas mest av olyckor där de suttit i bil med felaktigt monterade skydd. De något äldre, cirka år, blir nya förare på cykel och moped och utsätts för de nybörjarrisker som forskningen tydligt visat finns. Förutom barnen själva är deras föräldrar en viktig målgrupp. Unga bilförare år Unga bilförare har en kraftigt förhöjd risk jämfört med äldre. Detta har att göra med att de är oerfarna, att de är unga och att dessa två samverkar. Det är stora skillnader mellan män och kvinnor, både när det gäller körbeteende och olycksrisk. Kvinnor klarar sig betydligt bättre än män i den här åldersgruppen. Andelen yngre i den aktuella åldersgruppen kommer att öka de närmaste åren, vilket troligen innebär att antalet unga körkortstagare också kommer att öka. Det är angeläget att motverka den ökning av skadade och dödade i trafikolyckor som detta sannolikt medför. Äldre Andelen äldre kommer att öka kraftigt i framtiden. En påtaglig skillnad kommer att märkas redan om 10 år. Det innebär också att allt fler äldre kommer att finnas i transportsystemet. Äldre är speciellt utsatta som oskyddade trafikanter och i komplicerade situationer i bil. Det har också visats att vissa medicinska diagnoser innebär nedsatt förmåga att köra bil. Utvecklingen går mot att läkare och trafikmedicinska centra får ett större ansvar för de äldre som bilförare. Många åtgärder införs också när det gäller utformning av gator och vägar, t ex säkring av övergångsställen och införande av 30 km/tim i tätortsområden. Det är angeläget att medverka till att förbättringar för äldre genomförs i snabbare takt. Nya svenskar Av Sveriges befolkning är cirka 12 procent utlandsfödda. Nyare forskning visar att det bland dessa nya svenskar finns grupper som är drabbade av högre olycksrisk än svenskfödda. Två huvudförklaringar finns till detta. Den ena är att man inte får någon systematisk information om hur det svenska transportsystemet fungerar och det andra är att många kommer från länder där man inte kommit så långt som Sverige i utvecklingen av trafiksäkerhetsområdet. Yrkesförare Tunga fordon är inblandade i en mycket stor del av trafikolyckorna. Olika förklaringar finns till detta, t ex höga hastigheter där det visats att en mycket stor del av trafiken körs över gällande hastighetsgräns. Andra förklaringar som förts fram är trötthet, stress och långa arbetstider. Många företag och åkerier har tagit problemen på allvar och säkrat sina transporter. Det är angeläget att detta arbete fortsätter så att normerna för trafiksäkert beteende inom yrkestrafiken förbättras på bred front. NTF Örebro läns styrelse 2009 Under 2009 har NTF:s styrelse haft 7 protokollförda sammanträden: 2 mars, 15 april, 21 april (konstituerande) 2 juni, 24 augusti, 20 oktober och 10 december. Ordinarie ledamöter Lisa Dahlpil, ordförande Joakim Larsson, vice ordförande Madelen Hasselwander Stig Rengman Kalle Wallin Eva Jonsson Charlotte Edberger Jangdin Christina Wilhelmsson

6 6 Ann-Britt Boström Suppleanter Ann-Helen Alsätra Torbjörn Nilsson Mårten Blomqvist Tomas Eklund Vilton Gustavsson Hjärt Johansson Lasse Blomberg Christer Karlsson Revisor: Gerry Ohlsson och Eva Gustafsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Örebro Revisorsuppleant: Kerstin Englund, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Örebro Valberedning: Ingemar Karlsson, Bo Astvald och May Pettersson har utgjort valberedning. Äldrerådets verksamhet Äldrerådet har bestått av följande ledamöter 2009: Ordförande: Vice ordförande: Lasse Blomberg (SPF) Vilton Gustafsson (PRO) Sten Gustavsson (PRO), avgick under året på grund av sjukdom Kaisa Lamu (SFP) Egon Marklund (SKPF) Barbro Janzén (SKTF) Kurt Eriksson (SPF) Johnny Pärnarp (SPRF) Bengt Averin (PRO) Elow Hilmersson (RPG) Charlie Lindblad (SKPF) Bo Gustafsson (SPF) Margareta Bäck (PLR) Knuth Hansson (SPRF) Lasse Blomberg har suttit i NTF Örebro läns styrelse på mandat av Äldrerådet. NTF Örebro läns Äldreråds styrelse har utökats med en organisation under året. Det är Pensionerade lärares riksförbund (PLR) som har tillkommit. NTF Örebro läns Äldreråd har haft sju protokollförda möten under Ett av dessa sju möten var Äldrerådets årsmöte. Förutom de protokollförda mötena har några planeringsmöten hållits, med anledning av temadagen. Alla mötena, utom ett, har hållits i NTF Örebro läns lokaler. Decembermötet var förlagt till Örebro slott och detta möte avslutades med den sedvanliga jullunchen. Vid jullunchen avtackades Eva Andersson, handläggare för det centrala Äldrerådet, som sagts upp från sin tjänst och kommer att sluta under våren 2010.

7 7 De olika äldreorganisationerna har haft centrala konferenser under året. NTF Örebro läns Äldreråd har haft representanter vid dessa konferenser. NTF Örebro läns Äldreråd har också deltagit i en tvådagarsutbildning om Rätt fart i staden på Ålandsbåten oktober Speciellt utvalda personer med så kallad spetskompetens deltog också vid denna kurs. Kursen genomfördes tillsammans med NTF Västmanland och NTF Uppsala län. Den planerade temadagen flyttades till våren Under sommaren var Kurt Eriksson ute och gjorde hastighetsmätningar på den tunga trafiken. Det visade på nedslående resultat. Mätningarna har vidarebefordrats till NTF Örebro läns Yrkesförarråd. NTF Örebro läns Äldreråd har under året arbetat med en projektansökan för projektet Samarbete för ökad kunskap och insikt om äldres samt funktionshindrades förutsättningar och behov i trafiken. Projektet har också startats upp under året och redovisas under en egen punkt i denna verksamhetsberättelse. NTF Örebro läns äldreråd har också arbetat med nya projektidéer under året, som kommer att resultera i projektansökningar under Handläggare för Äldrerådet Maria Persson Yrkesförarrådets verksamhet Yrkesförarrådet har bestått av följande ledamöter 2009: Ordförande: Christer Karlsson (Transport) May Pettersson Mikael Bertilsson (Transport) Björn Robertsson (Transport) Patrick Kihlberg (Transport), avgick under året pga ändrade arbetsförhållanden Mats Hellkvist (Transport) Peter Johansson (Transport) Bengt Majberg (Busslink) Lars-Gustaf Schill (Kommunal) Ingemar Svensson (Kommunal) Christer Karlsson har suttit i NTF Örebro läns styrelse på mandat av Yrkesförarrådet. NTF Örebro läns Yrkesförarråd har haft fem protokollförda möten under Alla mötena, utom ett, har hållits i NTF Örebro läns lokaler. Decembermötet var förlagt till Transports lokaler och detta möte avslutades med den sedvanliga jullunchen, som detta år inmundigades på Sommarro. Handläggare för NTF Örebro läns Yrkesförarråd Maria Persson NTF Örebro läns kansli 2009 Chefkonsulent Roger Andersson Konsulent Peter Öbro Projektledare Maria Persson Projektledare Lasse Lundberg Projektledare Matz Rysjö (- jan 09) Materialsamordnare/vaktmästare Tina Karlsson (- febr 09)

8 8 Ekonomihanteringen har under 2009 köpts från NTFs gemensamma kansli på konsultbasis. NTF Örebro läns kansli har varit förlagt till Återbruksvägen 7A, Mellringestaden i Örebro Centrala projekt Samverkan för ökad cykelhjälmsanvändning i tätort Bakgrund Antalet dödade cyklister har under 2000-talet haft en positiv utveckling. År 2000 omkom 47 personer och 2006 endast 26, men 2007 steg antalet till 33 personer. Åldersfördelningen visar tydligt att det i första hand var vuxna som dog, varav hälften är över 65 år. Bland svårt skadade (polisrapporterade olyckor) är dock spridningen större; ungefär 60% är vuxna, 15% är barn och 25% är äldre. Utvecklingen över svårt skadade cyklister har även den varit positiv, men under de senaste åren har utvecklingen stagnerat. Det är viktigt att vara medveten om att denna statistik bygger på polisrapporterade olyckor, vilket gör att siffrorna troligen är betydligt högre i verkligheten. Åren 2004, 2005 och 2006 har antalet svårt skadade cyklister enligt polisrapport varit cirka 350 per år. Enligt totala STRADA (dvs. polisen samt de sjukhus som finns med), uppgick antalet dödade och svårt skadade år 2007 till knappt 640 personer. Det finns anledning att tro att antalet skadade cyklister är betydligt större. Det allvarligaste problemet bland såväl dödade som svårt skadade cyklister är skallskador, vilka skulle kunna undvikas, alternativt mildras, om en cykelhjälm hade använts. Enligt VTIs mätningar hösten 2007 skattas den totala cykelhjälmsanvändningen till 27 procent. De observationsstudier som VTI genomfört visar att cykelhjälmsanvändningen har ökat med drygt 10 procentenheter sedan Den största ökningen har skett under de senaste fem åren. Framförallt har lagen om cykelhjälmsanvändning för barn under 15 år som trädde i kraft den 1 januari 2005 bidragit till en kraftig ökning bland barn till och med 10 år. Det finns inga större skillnader i hjälmanvändningen mellan kvinnor och män. (Vägverkets rapport: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet publikation 2008:31) Sedan 1988 har VTI, på uppdrag av Vägverket, utfört cykelhjälmsmätningar i ett antal städer. Mätningarna har i huvudsak utförts av Sveriges Kvinnliga Bilkårister. Sammanfattningsvis visar resultaten från 2007 års observationsstudie att hjälmanvändning åter ökar bland yngre barn (6-12 år) jämfört med år 2006, från 61 % till 69 %. Resultat från studier av skadehändelser med cyklister visar att cykelhjälm reducerar risken för dödliga skallskador med omkring 40 procent. (Vägverkets rapport: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet publikation 2008:31) Våren 2008 genomfördes de första mätningarna på länge i NTFs regi, men då inte i hela landet. Jämförelser görs med dessa mätningar samt VTIs nationella mätningar. År 2010 och 2011 kan jämförelser göras även på lokal nivå. Syfte Öka andelen cyklister som använder cykelhjälm i tätort. Trafiksäkerhetsmål Projektet beräknas leda till ökad trafiksäkerhet genom en högre cykelhjälmsanvändning.

9 9 Processmål NTFs länsförbund genomför cykelhjälmsmätningar med hjälp av observationer. Totalt genomförs ca observationer i hela landet. Varje NTF-förbund genomför observationerna utanför minst 3 grundskolor (där det även finns elever i skolår 6-9) och ett cykelstråk i 1-2 kommuner, totalt minst 500 cyklister per kommun. NTF Örebro Län genomför mätningar i 2 kommuner NTF Örebro Län genomför mätningar utanför 6 grundskolor NTF Örebro Län genomför mätningar vid 2 cykelstråk NTFs länsförbund gör minst 1 medieaktivitet med resultatet av cykelhjälmsmätningen som utgångspunkt. NTF Örebro Län gör 1 medieaktivitet Med resultaten av mätningarna som grund genomförs totalt i landet minst 50 lokala informationsträffar i samverkan med skolor, föräldraföreningar, pensionärsföreningar, NTFs lokala äldreråd med flera. NTF Örebro Län genomför 2 lokal informationsträff Metod På samma sätt som NTF med framgång mätt bilbältesanvändningen ska cykelhjälmsanvändningen mätas, spridas via media och förstärkas av informationsinsatser. Under förutsättning att Vägverket fortsätter att upphandla cykelhjälmsmätningar från VTI, ska NTF-förbundens mätningar komplettera VTIs och använda dessa som jämförelse. VTI genomför sina årliga mätningar i september. Det dröjer innan resultatet från dessa mätningar finns tillgängliga och eftersom det är mycket svårt att nå ut med cykelhjälmsstatistik mitt i vintern, genomförs NTFs mätningar och utspel i media under våren (april-maj). NTFs siffror skall ändå kunna komplettera VTIs mätningar från föregående år (dvs. september året innan). Utgångspunkten för påverkan av trafikanterna är att cykelhjälmsmätningar genomförts. Underlagen gör att påverkansarbetet kan utgå ifrån lokala mätunderlag vilket är en stor fördel i kommunikationen med trafikanterna. Dessutom efterfrågas resultaten av massmedia och det gör att det lokala artikelutrymmet, både för redovisning av mätresultaten men också för att kunna skapa artiklar om lokala exempel, ökar. Det kan handla om de som drabbats av att inte använt cykelhjälm alternativt räddats då man använt hjälm, vilket har förutsättningar att påverka trafikanternas syn på cykelhjälmsanvändning. Resultaten av cykelhjälmsmätningarna ger också förutsättningar för att kunna utläsa beteendeförändringar hos trafikanterna. Varje NTF-förbund ansvarar för att mätningar genomförs i tätorter, utanför minst 3 grundskolor (valda skolor ska ha elever i skolår 6-9, välj om möjligt F-9 skola) samt 1 cykelstråk per kommun, i 1-2 kommuner. Totalt observeras minst 500 cyklister per kommun. Observationerna ska följa de riktlinjer som finns utarbetade och som utgår från pärmen Att mäta trafiksäkerhet (1997; Vägverket, Rikspolisstyrelsen, Svenska Kommunförbundet, NTF). Cykelhjälmsmätningarna genomförs i samverkan med NTFs medlemsorganisationer. I detta projekt handlar det om ett 10-tal organisationer. Mätinstruktioner skickas ut separat. Mätningarna genomförs under vecka NTF-förbunden ansvarar för sammanställningen av cykelhjälmsmätningarna. Mätresultat skickas till NTF för nationell sammanställning senast 11 maj, enligt separata instruktioner. För att skapa en plattform för påverkansinsatserna presenteras resultaten till media så att de skapar ett medialt nyhetsvärde. Exempel på presentation av resultat är läns- och kommungenomsnitt, könsfördelning m.m. Att det finns ett regelbundet medialt intresse för NTFs mätresultat framgår av det mediagenomslag som årligen sammanställs från såväl bältesmätningar som hastighetsmätningar. Medieutspel kan med fördel inriktas mot målgruppen barn under 15 år, alltså de som omfattas av

10 10 hjälmlagen. Informationsinsatser till cyklande barn görs i första hand via skolor till lärare och föräldrar i samverkan med NTFs medlemsorganisationer. Detta sker med fördel i samband med ordinarie föräldramöten respektive ordinarie lärarsammankomster. Även andra vuxengrupper, som fritidspersonal, idrottsledare, skolsköterskor med flera kan utgöra målgrupp för informationsinsatserna. Generellt är det fördelaktigt att välja tillfällen då dessa grupper har ordinarie möten och då komplettera mötena med information om barn, cykling och cykelhjälm. Informationsinsatser till äldre cyklister (65 år+) sprids med fördel via lokala äldreråd och pensionärsorganisationer. Informationsinsatser kan även göras på ställen och vid tillfällen där äldre oorganiserade personer finns. Det finns sedan tidigare en hel del cykelhjälmsmaterial, därför ska inget nytt informationsmaterial tas fram. Däremot bör en inventering av det som redan finns göras. Eventuellt kan det bli aktuellt med nytryck av redan befintligt material. Intressenter Samarbete sker med ett flertal av NTFs medlemsorganisationer på regional nivå, liksom skolor, föräldraråd, föräldraföreningar, pensionärsorganisationer samt NTFs lokala äldreråd. NTF har det ekonomiska ansvaret för projektet. Stöd från NTF:s kansli NTF skickar ut gemensamma mätinstruktioner. NTF inventerar befintligt material. NTF sammanställer mätningarna på nationell nivå. NTF tar fram underlag för pressmeddelande. Utvärdering Som stöd för uppföljning och utvärdering av projektets kvantifierbara processmål har en kompletterande blankett tagits fram. Blanketten fylls i kontinuerligt och ska ses som en del av projektets helårsrapportering. Jämföra förändringen i cykelhjälmsanvändningen från 2008 till 2009 görs centralt. Lokala jämförelser görs där så är möjligt. Resultat Under våren genomförde vi cykelhjälmsmätning i två av länets kommuner (Örebro och Karlskoga) med hjälp av våra medlemsorganisationer, Degerfors Karlskoga MHF, PRO Centrala Karlskoga, Cykelfrämjandet, Almby IK och Axberg Tysslinge MHF. Mätningarna genomfördes på tre skolor i Karlskoga och tre skolor i Örebro. På alla skolor mätte vi högstadiet och på två av Örebroskolorna dessutom låg- och mellanstadiet. Resultatet visar att 30% av tjejerna och 25% av killarna använder hjälm på högstadiet och att Örebro är klart bättre än Karlskoga när det gäller hjälmanvändandet i denna kategori. Bland de yngre eleverna ligger hjälmanvändandet på 75% bland killar och över 80% tjejerna. Tanken i projektet var sedan att följa upp detta med en lokal information i respektive kommun. I Örebro genomförde vi träffen som planerat med inbjudna föräldrar på en av skolorna där vi genomförde mätningen. Ett 20-tal föräldrar kom till träffen. Den andra träffen som skulle genomförts i Karlskoga blev inställd och flyttad till våren. Vi valde då istället att prata cykelhjälm vid två andra tillfällen, i Askersund respektive Kumla. I Askersund inbjöds föräldrar, politiker och boende i närområdet till Närlundaskolan. Intresset var svalt och bara 8 personer kom till träffen. I Kumla lade vi träffen i samband med att en arbetsgrupp skulle diskutera trafikmiljön ur ett äldreperspektiv. Här fick cykling och cykelhjälm en framträdande roll och en intressant diskussion inför ett fortsatt arbete. Diskussion Vi har nått de mål vi satte upp i projektet med undantag för att det inte blev någon träff i Karlskoga.

11 11 Det man kan fundera på är värdet av detta arbete. Små resurser gör att resultatet blir därefter. Visst får man en bild av hur cykelhjälmsanvändandet ser ut, frågan är om inte underlaget är för litet. Det vore intressant att få göra en mer omfattande undersökning och att i ännu högre grad styra upp denna. Infoträffar och diskussioner i alla ära, men liksom i andra sammanhang är det de redan frälsta som kommer till träffen. De är givetvis viktiga, men behöver inte påverkas. Ska vi lyckas vända och öka hjälmanvändandet så krävs det helt andra insatser och för det krävs det resurser, något som vi saknar idag. Äldre som ambassadörer för säkra och miljöanpassade hastigheter Bakgrund För höga hastigheter är Sveriges största trafiksäkerhetsproblem. NTFs kongress har därför antagit som inriktning att medelhastigheten i trafiken ska sänkas med 10 km/tim på landsvägar respektive 5 km/tim i tätorter. Detta skulle resultera i att det årliga antalet dödade skulle minska med personer, vilket också anges i NTF s verksamhetsinriktning och att antalet svårt skadade personer skulle minska med uppemot personer och antalet lindrigt skadade med personer/år. Om medelhastigheten sänks som ovan angivits, kommer koldioxidutsläppen att minska med ca ton per år och drivmedelsförbrukningen med drygt 200 miljoner liter ton utgör bara 2-3 procent av vägtransporternas koldioxidutsläpp, men är av samma storlek som de totala utsläppen från inrikesflyget eller från den inrikes sjöfarten. Det finns också starka speciella skäl till varför äldre ska engageras för att få sänkta verkliga hastigheter i trafiken. Äldre är den enda trafikantgrupp som i stort klarat målet att halvera antalet dödade i trafiken mellan åren 1996 och 2007, som var det första etappmålet för Nollvisionen. De är också bäst på att följa de tre enkla fundamentala reglerna för en säker trafik: kör nykter, använd bilbälte och kör aldrig fortare än hastighetsgränsen, vilket innebär att äldre lever upp till sin del av det delade ansvaret mellan trafikanter och systemutformare vilket är grunden i Nollvisionen. Trots detta så drabbas de äldre värst då olyckan är framme. Följande tabell visar detta. Dödade/100 skadade. Polisrapporterade skador åren Ålder Personbil 1,32 2,27 4,90 Cykel 0,88 4,80 8,50 Gående 2,66 6,41 10,34 Tabellen visar hur dödsrisken vid inträffad personskada varierar med åldern för bilister, cyklister och gående. För bilister är dödsrisken för åldersgruppen år 1,7 gånger så hög (2,27/1,32=1,7) och för åldersgruppen 75+ 3,7 gånger så hög (4,90/1,32=3,7) som för åldersgruppen år. Motsvarande siffror för cyklister är 5,4 (4,80/0,88=5,4) och 9,7 (8,50/0,88=9,7) och för gående 2,4 (6,41/2,66=2,4) och 3,9 (10,34/2,66=3,9). Den ökade dödsrisken vid olyckor för äldre beror på deras större skörhet. Nollvisionen kommer därför aldrig att kunna realiseras om inte synsättet ändras och vägtrafiken anpassas till en åldrande befolkning. Under de senaste åren har åldersgruppen 65+ ökat med personer/år, men under perioden kommer den att öka med personer/ år. Om ingenting görs kommer detta att innebära ett ökat antal dödade och skadade äldre. En anpassning av trafiken till en åldrande befolkning kan i princip göras antingen genom att bilar och vägar görs ännu mer förlåtande eller genom att farten i trafiken sänks. Att komma tillräckligt långt

12 12 genom den fortsatta utvecklingen av bilar och vägar kostar mycket pengar, tar lång tid och kommer sannolikt att strida mot ökade miljökrav på bilparken. Den bästa vägen är därför att sänka hastigheten för att minska våldet i de olyckor som sker och även minska antalet olyckor. Många äldre bilförare gör detta redan i dag genom att köra långsammare än fartgränserna. En förare som kör 10 procent långsammare än fartgränsen minskar krafterna på den egna kroppen vid en eventuell singelolycka med ca 20 procent och ökar därmed chansen att överleva olyckan med minst lika mycket. Krockar den långsammare föraren med en som kör fortare äts dock hela eller del av fördelen upp. Detta mönster i äldreolyckorna framgår tydligt av Senior-OLA som visar att dödade äldre bilförare är underrepresenterade i singelolyckor men överrepresenterade i olyckor där man krockat med ett annat fordon. Regeringen har ökat möjligheten att anpassa hastighetsgränserna till vägarna och gatorna genom att tillåta även gränserna 40, 60, 80, och 120 km/tim förutom de nuvarande gränserna. Vägverket ser nu över gränserna på de statliga huvudvägarna och senare kommer länsstyrelser och kommuner att se över gränserna på övriga vägar och gator. Detta kommer framförallt att påverka stora delar av det lokala väg- och gatunätet. Det är viktigt att denna översyn leder till en påtaglig sänkning av den totala hastighetsnivån och att man är mycket restriktiv med höjningar. Mycket viktigt är också att man tar hänsyn till de äldre i trafiken. Enligt en klausul i Nollvisionen är det de svagaste som ska vara dimensionerande. NTF ser det därför som ett ypperligt tillfälle att förverkliga den del i Nollvisionen som tidigare haft låg prioritet. De äldre måste därför ges möjlighet att till exempel i referensgrupper i kommunerna ges goda möjligheter att lämna sina synpunkter på kommande hastighetsgränser. De äldre kan därför komma att bli en mycket viktig påtryckargrupp i syfte att åstadkomma den sänkning av den totala hastighetsnivån som efterstävas. Syfte Projektets syfte är att mobilisera äldre till att bli en påtryckargrupp för säkra och miljöanpassade hastigheter för alla trafikanter. Trafiksäkerhetsmål -Att utbilda äldre i hastighetens betydelse för trafiksäkerheten -Att ge äldre möjlighet att påverka i de beslutsprocesser som pågår för vilka hastighetsgränser som sätts på gator och vägar, framförallt i kommunerna -Att verka för att de genom sin ökade kunskap ska medverka till att antalet debattartiklar, insändare och inslag i lokalradio/tv ökar, samt -Att ovan nämnda åtgärder bidrar till att medelhastigheten på landsbygden minskar med ca 10km/tim och i tätort med ca 5 km/tim ) i enlighet med NTFs verksamhetsinriktning). Processmål Projektets centrala mål för tre år framåt är: - att utbilda NTF-förbundens 22 Äldreråd - att utbilda ca 1000 lokala trafiksäkerhetsombud - att genomföra 100 studiecirklar med lokala TS-ombud som cirkelledare - att ca 75 TS-ombud får möjlighet att vara med och påverka i den lokala beslutsprocess som pågår runt om i landet - att varje Äldreråd medverkar till att minst en artikel/insändare införs i lokaltidningar, inom länet, etc - att minst en lokal opinionsgrupp/län aktivt medverkar i projektet Förbundets lokala mål för tre år framåt är: - att utbilda Äldrerådets 15 ledamöter i projektet - att utbilda 100 antal lokala TS-ombud - att genomföra 20 antal studiecirklar - att 80 antal TS-ombud får vara med och påverka, etc - att Äldrerådet medverkar till att minst 10 antal artiklar /insändare införs, etc - att minst 10 antal lokala opinionsgrupper medverkar aktivt i projektet Det centrala målet för år 2009 är: - att ta fram ett centralt utbildningsmaterial

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 3 NTFs verksamhetsidé 3 Nollvisionen 3 Trafi ksäkerhet

Läs mer

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se Verksamhetsberättelse 2009 10 03 04 LR INNEHÅLL SIDA I. FÖRBUNDETS SYFTE 3 II. VERKSAMHETSIDÉ 3 III. FÖRBUND OCH STYRELSE 4 IV. TRAFIKOLYCKSFALLSUTVECKLINGEN

Läs mer

NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE 2 NTFs DEKLARATION 2008-2009 Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 5 Hastighet 10 Alkohol, droger och trötthet 12 Bilbälte och bilbarnskydd

Läs mer

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 PUBLIKATION 2008:31 Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Titel: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Publikation: 2008:31

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2012. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Tillsammans skapar vi säker trafik för alla INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3-10 INLEDNING - de fem målen - så här arbetar vi Sid 11 OLYCKSSTATISTIK Sid 12 NTF EN PARAPLYORGANISATION

Läs mer

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel Datum RRV dnr 1999-12-15 Ert datum Er beteckning 1999-09-16 N1999/10089/TP 1 (1) Till Näringsdepartementet Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Läs mer

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007 FASTSTÄLLD 2005-04-21 Vad anser NTF? Policy 2006-2007 Varför en policy? NTFs medlemsorganisationer representerar breda intressegrupper som arbetar för det gemensamma målet: en trygg och säker trafik. Målet

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål PM Ärendenr: TRV 2012/27782 Till: Från: Näringsdepartementet Trafikverket Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se 2012-09-20 www.trafikverket.se

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0 å p t e h r e k ä s d a k Ö d e p o m h c o l e k y c n 1.0 motor 020, versio Geme 010-2 2 n e r å r ö f i g nsam strate Titel: Publikationsnummer: 2010:039 Utgivningsdatum: 2010-04 Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Publikation 2007: 147. Nytt nationellt informationssystem för skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet

Publikation 2007: 147. Nytt nationellt informationssystem för skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet Publikation 2007: 147 Nytt nationellt informationssystem för skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet Strada Slutrapport Titel: Nytt nationellt informationssystem för skador och olyckor inom hela

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Fokus på fall-, trafik-, brand- och drunkningsolyckor, självmord samt våld och andra brottsliga handlingar 2011 Du

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer