Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Eva Borg (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Eva Borg (S)"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 16 juni 2015 klockan 9 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. nformation från Lokalsamordnarna Jessica Selin med flera nriktning förstudie Fjärås skolor 4. nformation om färdtjänstenkät Catarina Nyberg Antagande av anbud för bostäder och centrumverksamheter i Aranäs stadsdel etapp 3 nger Gennerud Björsander KS/2014:132 Förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar om inriktningar för förstudie Fjärås skolor enligt tjänsteskrivelse, Sekretess enligt 19 kap 3 OSL Evelina Andersson Kommunstyrelsen Direkt:/RedigerareTelefon/ Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon:

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Ärende Beteckning Förslag 6. Förslag till nyttjanderättsavtal för Kungsbacka resecentrum 7. Strategi för parkering i Kungsbacka kommun 8. Remissvar- Utredning av Betalningsansvarslagen (SOU 2015:20) 9. Avstämning - Ny skola i Vallda Hasse Andersson Avstämning - Onsalavägen Hasse Andersson Avstämning Näringsliv Elinor Filipsson och Carin Ternön Avstämning - Sammanslagning Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsa Linus Kron och Preera KS/2014:219 KS/2015:222 Förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtal för Kungsbacka resecentrum, daterat , och ger dess ordförande tillsammans med kommundirektören eller deras respektive ersättare uppdrag att underteckna nyttjanderättsavtal rörande Kungsbacka resecentrum samt i samma ärende nödvändiga handlingar. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar förslaget till Strategi för parkering i Kungsbacka kommun på remiss till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Handling skickas senare. Hans Forsberg (M) Ordförande Maria Svenningsson Sekreterare

3 TJÄNSTESKRVELSE Datum Diarienummer KS/2014:132 nriktning förstudie Fjärås skolor Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om inriktningar för förstudie Fjärås skolor enligt tjänsteskrivelse, daterad Sammanfattning kommunens lokalplan har sedan en lång tid tillbaka planerats för en anpassning av skollokalerna i Fjärås. Skolorna är i behov av renovering och anpassning till ökat elevantal. Kommunstyrelsen beslutade om att starta upp en förstudie i projektet Ny skolor i Fjärås baserad tidigare utredning Förstudie Fjärås skolor förutsättningar och möjligheter Förstudien har som syfte att utifrån ett kostnadseffektivt sätt samt med god genomförbarhet redovisa alternativa utbyggnadsplaner med olika takt. Under förstudien har det uppstått behov att tydliggöra uppdraget för förstudien. Generella utgångspunkter i projektet ska vara att: Volymerna ska möta behoven i kommunens befolkningsprognos Prioritering ska göras mellan skolorna/objekten utifrån fastigheternas skick Nyinvestering samt renoveringar ska anpassas till en grundnivå som fyller myndighetskrav samt ett pedagogiskt perspektiv Mer konkreta inriktningar i projektet ska vara att: Delar av befintlig Bräckaskola rivs och vissa befintliga skolbyggnader anpassas så att skolan kan ta emot ca 660 elever Storleken på idrottshall för Bräckaskolan behöver utredas Service Jessica Selin /RedigerareTelefon/ 1 (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

4 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Smedingeskolan anpassas till en skola för 440 elever. Underhåll planeras i enlighet med den sedvanliga underhållsplanen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till SEFA, FG, KSF Gunilla Josefsson Ekonomichef Jessica Selin Controller

5 TJÄNSTESKRVELSE Datum Diarienummer KS/2014:219 Beslutsförslag rörande nyttjanderättsavtal för Kungsbacka Resecentrum Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtal för Kungsbacka resecentrum, daterat , och ger dess ordförande tillsammans med kommundirektören eller deras respektive ersättare uppdrag att underteckna nyttjanderättsavtal rörande Kungsbacka Resecentrum samt i samma ärende nödvändiga handlingar. Sammanfattning Kungsbacka Resecentrum togs i drift den 23 juni enlighet med tidigare tecknade genomförandeavtal och projektavtal med Västtrafik (se bilagt avtal med bilagor) är byggnaden uppförd och ägd av Västtrafik. Byggnaden står på mark i kommunens ägo. Delar av skärmtaket står på mark som Trafikverket äger. enlighet med tidigare tecknade avtal ska kommunens mark upplåtas till Västtrafik, men det har inte blivit genomfört. Föreliggande nyttjanderättsavtal innebär i korthet att Västtrafik ansvarar för byggnaden inkl skärmtak och verksamheten i byggnaden. För upplåtelsen av kommunens mark erlägger Västtrafik en årlig ersättning om kr. Upplåtelsen gäller fram till 31 december 2039 då kommunen har rätt att lösa ut byggnaden för dess bokförda värde samt förvärva eventuella inventarier. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nyttjanderättsavtal undertecknat av Västtrafik inkl bilagor Beslutet skickas till KSF/Daniel Josefson Daniel Josefson Exploateringsingenjör Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Josefson (1) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

6 NYTTJANDERÄTTSAVTAL avseende del av fastigheten Kungsbacka Kungsbacka 3:1 mellan Kungsbacka kommun och Västtrafik AB

7 NNEHÅLLSFÖRTECKNNG 1. BAKGRUND OMRÅDE UPPLÅTELSE BYGGNATON M.M NYTTJANDERÄTTSTD UPPSÄGNNG OCH FÖRLÄNGNNG KOSTNADER TLLSTÅND OCH FÖRESKRFTER OMRÅDETS SKCK TLLTRÄDESRÄTT SYSTEMATSKT BRANDSKYDDSARBETE NYTT JANDERÄTTSFÖRHÅLLANDETS UPPHÖRANDE ÖVERLÅTELSE OCH UPPLÅTELSE NSKRVNNG TLLÄGG OCH ÄNDRNGAR

8 DETTA NYTTJANDERÄTTSAVTAL är träffat mellan: (1) Kungsbacka kommun, organisationsnummer , Kungsbacka ("Kommunen"); och (2) Västtrafik AB, organisationsnummer , Box 123, Skövde ("Västtrafik"). 1. BAKGRUND 1.1 Kommunen och Västtrafik ingick år 2002 ett genomförandeavtal ("Genomförandeavtalet") vilket syftade till att reglera, samordna och tillgodose parternas intressen i projektet "utbyggnad av resecentrum i Kungsbacka". Därefter träffade parterna ett avtal benämnt "AVTAL för projektet nytt resecentrum i Kungsbacka" ("Projektavtalet"), bilaga 1. Parterna kom i de nämnda två avtalen överens om att Kommunen skulle svara för befintlig stationsbyggnad och markanläggningar medan Västtrafik skulle svara för terminalbyggnad och skärmtak. enlighet med Genomförandeavtalet och Projektavtalet uppförde och finansierade Västtrafik en terminalbyggnad och ett skärmtak på resecentrumet, vilket kom att kallas Kungsbacka Resecentrum. Kungsbacka Resecentrum togs i drift efter genomförd slutbesiktning den 23 juni Officiell invigning ägde rum i samband med invigningen av det s.k. Badhusparkprojektet den 25 oktober Terminalbyggnaden och del av skärmtaket är belägna på fastigheten Kungsbacka Kungsbacka 3:1 ("Byggnaderna"). Del av skärmtaket är beläget på fastigheten Kungsbacka Kungsbacka 7:1. Terminalbyggnadens och skärmtakets placering på de nämnda fastigheterna har markerats på bifogad karta, bilaga 2. Lagfaren ägare till fastigheterna Kungsbacka Kungsbacka 3:1 och Kungsbacka Kungsbacka 7: 1 är Kommunen respektive Trafikverket. Terminalbyggnaden och skärmtaket är s.k. byggnader på ofri grund. 1.3 Västtrafik har nyttjat Kommunens fastighet Kungsbacka Kungsbacka 3: 1 ("Fastigheten") för Byggnaderna sedan den 23 juni Något skriftligt nyttjanderättsavtal, i enlighet med intentionerna i Genomförandeavtalet, har dock ännu inte upprättats mellan parterna. 1.4 Mot ovanstående bakgrund ingår parterna detta skriftliga nyttjanderättsavtal. Eftersom terminalbyggnaden och del av skärmtaket är belägna på Fastigheten och del av skärmtaket är beläget på fastigheten Kungsbacka Kungsbacka 7:1 har Västtrafik tecknat nyttjanderättsavtal även med Trafikverket. 2. OMRÅDE 2.1 Nyttjanderätten enligt detta avtal omfattar den del av Fastigheten som markerats med orange färg på bifogad karta, bilaga 3, ("Området"). 2.2 Det anmärks att gränsen för nyttjanderätten avseende terminalbyggnaden går i husliv och att gränsen för nyttjanderätten avseende del av skärmtaket går i luften i höjd med skärmtaket. Markanläggningen under den del av skärmtaket som är belägen på Fastigheten innefattas inte i Området och ingår därmed inte i nyttjanderätten enligt detta avtal.

9 3. UPPLÅTELSE 3.1 Kommunen upplåter till Västtrafik rätt att på de villkor som anges i detta avtal nyttja Området för allmänna kommunikationsändamål jämte därtill hörande butiks-, restaurang- och serviceändamål ("Verksamheten"). 3.2 Årlig kostnad för upplåtelsen av nyttjanderätten enligt detta avtal är tjugotusen kronor (20.000:-) per år exklusive mervärdesskatt. ndex 100% enligt KP med bastal oktober 2015 med 1980 som basår, bastalet f n okänt. ndexförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. Första indexuppräkning sker den 1 januari Betalning sker årsvis i förskott. Kommunen fakturerar Västtrafik under januari månad. Första fakturering sker i januari BYGGNATON M.M. 4.1 Västtrafik har rätt att inom Området för Verksamhetens ändamål bibehålla och/eller förändra Byggnaderna, uppföra ny byggnad/anläggning samt riva och bortföra byggnad eller anläggning. det följande avser benämningen "Byggnaderna" Byggnaderna och eventuell nybyggnation som är tillåten enligt detta avtal. 4.2 Västtrafik förbinder sig att vid byggnation inom Området följa samtliga gällande myndighetskrav och tillämpliga generella byggnormer. nnan ansökan om bygglov lämnas in ska yttrande inhämtas från Kommunen. Endast sådana byggnads- eller anläggningsåtgärder som skriftligen godkänts av Kommunen får vidtas. 5. NYTTJANDERÄTTSTD Detta nyttjanderättsavtal gäller från och med denna dag till och med den 31 december UPPSÄGNNG OCH FÖRLÄNGNNG Avtalet ska sägas upp skriftligen senast tre år före nyttjanderättstidens utgång. Om ingen av parterna sagt upp avtalet inom angiven tid förlängs det med 15 år åt gången och löper med samma uppsägningstid, dvs. tre år. 7. KOSTNADER Västtrafik ska svara för samtliga avgifter och kostnader som uppkommer med anledning av nyttjandet av Området. 8. TLLSTÅND OCH FÖRESKRFTER 8.1 Västtrafik är skyldigt att inneha samtliga tillstånd som erfordras för Verksamheten. Västtrafik ska även följa samtliga föreskrifter som meddelas av myndighet eller som följer av lag. 8.2 Det åligger Västtrafik att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som enligt beslut av byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet kan komma att krävas för Områdets nyttjande enligt detta avtal.

10 9. OMRÅDETS SKCK 9.1 Området upplåts i befintligt skick. 9.2 Västtrafik ansvarar för snöröjning från Byggnadernas tak. 10. TLLTRÄDESRÄTT Kommunen ska i erforderlig utsträckning få tillträde till Området för att utföra besiktningar, erforderligt underhåll och reparationer på ledningar och annan Kommunen tillhörig utrustning eller anläggning samt avläsning av mätare. Kommunen åtar sig att, vid sådana tillfällen, se till att minsta möjliga störning uppkommer för Verksamheten på Området. 11. SYSTEMATSKT BRANDSKYDDSARBETE Med hänvisning till lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ankommer det på Västtrafik att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och att dokumentera det arbetet. 12. NYTTJANDERÄTTSFÖRHÅLLANDETS UPPHÖRANDE 12.1 Vid nyttjanderättsförhållandets upphörande ska Kommunen lösa in Byggnaderna Vid nyttjanderättsförhållandets upphörande ska vidare Västtrafik erbjuda Kommunen att förvärva samtliga eller del av till Verksamheten hörande inventarier Vid inlösen av Byggnaderna och samtliga eller del av till Verksamheten hörande inventarier ska Kommunen till Västtrafik utge ersättning med ett belopp som motsvarar Byggnadernas och inventariernas bokförda värde på dagen för Kommunens övertagande av Byggnaderna och inventarierna Om Kommunen väljer att inte förvärva samtliga till Verksamheten hörande inventarier ska Västtrafik vid nyttjanderättsförhållandets upphörande bortföra kvarvarande inventarier Kommunens inlösenskyldighet enligt ovan i denna punkt gäller även den del av skärmtaket som är belägen på Trafikverkets fastighet Kungsbacka Kungsbacka 7: ÖVERLÅTELSE 13.1 Parterna har inte rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal Västtrafik har dock rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal till kollektivtrafikmyndighet enligt lag (2010: 1065) om kollektivtrafik eller till den som kollektivtrafikmyndighet utsett som ansvarig för samordningen av trafiken inom Västra Götalands län. 14. NSKRVNNG Västtrafik har rätt att skriva in nyttjanderätten enligt detta avtal i Fastigheten.

11 15. TLLÄGG OCH ÄNDRNGAR Tillägg till och/eller ändringar av detta avtal ska för att vara bindande upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Kungsbacka den 2015 Skövde den Z7' /r 2015 Kungsbacka kommun Västtrafik AB 6

12 Mellan Kungsbacka kommun och Västtrafik AB, har h äffats följande AVTAL för projektet nytt resecentrum i Kungsbacka 1 Bakgrund Kungsbacka kommun, (kommunen) och Västtrafik AB (VT) har gemensamt utrett förutsättningarna för ett nytt resecentrum inom och intill den befintliga järnvägstation i Kungsbacka. Nuvarande stationshus skall bevaras och integreras med övriga funktioner i resecentrum. Projektet med de förutsättningar som parterna gemensamt arbetat fram inryms i nuvarande detaljplan för området. Avsikten är att anläggningarna skall projekteras och färdigställas under Ett genomförandeavtal upprättades Syftet med detta nya resecentrnm är bl a att skapa en modem anläggning för resenärerna där de olika trafikslagen tåg, buss, bil, taxi och cykel skall erhålla goda angöringsmöjligheter med naturliga korta gångstråk och att bra parkeringsmöjligheter skall finnas för såväl cykel som bil, allt i syfte att på bästa sätt knyta samman de olika trafikslagen. 2 Anläggningar och huvudmannaskap De olika delar som ingår i Resecentrum är stationsbyggnad, tenninalbyggnad, plattformstak och markanläggningar. Stationsbyggnaden ägs för närvarande av Jernhusen AB. Kommunen har inlett förhandlingar med Jernhusen i syfte att ta över byggnaden. Ett färdigt köpeavtal finns men har av Näringsdepartementet stoppats tills vidare. Avsikten är att genomföra övertagandet så snart det är möjligt. aktieägaravtal avseende VT, upprättat i december 1998, anges följande beträffande infrastruktur: "Parterna har ett gemensamt ansvar för att investeringar i be.fintliga och nya anläggningar för den kollektiva trafikens behov utformas så att en ändamålsenlig trafik kan bedrivas kostnadseffektivt och med god trivsel för resenärerna E1/orderliga investeringar i befintliga och nya anläggningar, liksom underhåll och skötsel, för den kollektiva trafiken, t ex vägar, kö1ytor och markanläggningar, skall ombesörjas och bekostas av den Kommun, vari anläggningen är belägen om detta inte ankommer på annan väghållare eller om överenskommelse om annat inte träffas... Utformning och lokalisering av terminaler mm skall ske efter samråd mellan den Kommun, vari anläggningen är belägen, och Moderbolag eller berört Dotterbolag.

13 Moderbolag eller berört Dotterbolag skall svara för kostnaderna för byggnader och vän/utrymmen liksom för anordningar för själva driften av trafiken såsom hållplatsskydd, stolpar, skyltar m m såvida inte annat överenskommes med berörd Kommun." Bland annat mot bakgrund av detta avtal och tidigare genomförandeavtal har följande ansvarsfördelning mellan parterna överenskommits: Anläggningsdel Huvudman Stationsbyggnad (fn i Jernhusens ägo) Kommunen Tenninalbyggnad Västtrafik Plattformstak Västtrafik Markanläggningar Kommunen Ägandet till resp. anläggningsdel följer denna ansvarsfördelning 3 Mark Kommunen reglerar markfrågan genom särskilt upprättat köpekontrakt. 4 Statsbidrag Projektet är upptaget i Göteborgsöverenskommelsen '98 med bidragsunderlaget 16 Mkr. Bidragsdelen utgör 12 Mk.r (statsbidrag 75 procent av bidragsunderlaget). 5 Kostnads- och betaloingsansvar för investeringsutgifter Kungsbacka och Västtrafik är överens om att följande modelj gäller för projektet: nvesteringen delas på vad som är bussrelaterat (ca 1/3-del) respektive pendeltågrelaterat (ca 2/3-delar). Bussterminal investeringen skrivs av enligt gängse principer och belastar Kungsbacka kommun fullt ut. Pendeltåginvesteringen skrivs av enligt gängse principer och belastar Västkustbanan och fördelas ut enligt nyttjandet av Kungsbackapendeln. Bussrelaterat Pendeltågrelaterat Summa Brutto Bidrag Netto Betalningsansvaret gäller samtliga kostnader (inklusive projektering, byggherrekostnader, ränta under byggnadstiden samt oförutsett) som bedöms erfordras för att erhålla fullt färdiga och fönktionsdugliga byggnader/anläggningar. 2

14 6 Drift och underhåll m.m. Med drift och underhåll avses bl a daglig skötsel, akut och periodiskt underhåll samt reparation p g a förslitning eller skadegörelse. Som utgångspunkt för fördelning av kostnader för drift och underhåll skall gälla följande fördelning som i stora drag följer fördelningen under 5 ovan. Markanläggningar inkl busstenninalens körytor övrig bil- och cykelparkering m.m. Terminalbyggnad Plattformstak Kommunen Västtrafik Västtrafik 8 överlåtelse av avtalet ngendera part äger rätt att utan övriga parters skriftliga godkännande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. 9 Tvist Tvist som uppstår till följd av detta avtal skall lösas av skiljemän enligt lag. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg. 10 Ändringar Andringar av och tillägg till detta avtal skall för af/ vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna. Detta avtaj är upprättat i två exemplar varav kommunen och Västtrafik tagit var sitt. Skövde den c.ifl?~ t~'!!{/9 Håkan Bergqvi/ l VD Kungsbacka den ~~ ~...,e.../\_ ~ - ;--;. ~.~-- 1 3

15 ... 1! 1' " ~1'1i,u.n :... j ' ',!..! ~ A, ~. 1 - \. ' ' ~. \'~ ~ rt" ~. (c) Kungsbacka kommun Skala 1 :1000

16 .ml 11,, ' ' ' ~ - -,._ to, ' h Slfi Gf,, u <:i ~lj 1' (i / ;. '. ' ~ u 3:1 (1 ~ ~ 1_1 (!) '!: ~ : ~,/ / s '1 ~1 1, ;1. _, ~ l -,( ' G.L,. L ~. 3:14 '1 li ~ ~ : ~ : ' t(il ~ ~ ~ 1 1 :0 '.,.1r', "". r ' 'l J l 1 " "' \ 1 _,, /j! l ) ',' ~ r ' r,, /..',! ~ '. ~ J )1 l. J., ~ /! : 'il: \...1 \ ):( \, ' \4!\ \}t\. \ ' \ ~

17 TJÄNSTESKRVELSE Datum Diarienummer KS/2015:222 Förslag till Strategi för parkering i Kungsbacka kommun politisk remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till Strategi för parkering i Kungsbacka kommun på remiss till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Sammanfattning Flera förvaltningar har i samverkan tagit fram ett förslag till Strategi för parkering i Kungsbacka kommun. Utgångspunkten finns delvis i den handling som förvaltningen för Teknik tidigare tagit fram avseende policy för parkering i centrum. Handlingen är inte på något sätt antagen utan är nu föremål för politisk beredning och bör ses som ett arbetsmaterial. Förslaget är att skicka framtaget material avseende Strategi för parkering i Kungsbacka kommun på remiss till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna. Förslaget och de inkomna synpunkterna sammanställs och kommenteras av Kommunstyrelsens förvaltning. En reviderad handling kompletteras med inkomna synpunkter som underlag till kommande beslut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Strategi för parkering i Kungsbacka kommun Beslutet skickas till TN, partier i KF Kommunstyrelsens förvaltning Johanna Stenberg (3) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

18 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Beskrivning av ärendet Bakgrund Nämnden för Teknik har tidigare tagit fram en policy för parkering för centrum i Kungsbacka. Policyn har aldrig antagits och inriktningen i dokumentet aldrig på fullt allvar genomförts. Kommunstyrelsens arbetsutskott framförde önskemål om ett bredare grepp över parkeringen i kommunen och förslag till Strategi för parkering i Kungsbacka kommun avser kommunens syn på parkering för hela Kungsbacka kommun. Handlingen är framtagen under år 2014/2015 i samverkan mellan flera berörda förvaltningar. Utgångspunkten finns delvis i den handling som förvaltningen för Teknik tidigare tagit fram avseende policy för parkering i centrum. förhållande till förslagen strategi kan framtagen policyn för parkering i centrum i Kungsbacka utgöra en kommande handlingsplan för parkeringen i centrumområdet. Handlingen är inte på något sätt antagen utan är nu föremål för politisk beredning och bör ses som ett arbetsmaterial. Förslaget är att skicka framtaget material avseende Strategi för parkering i Kungsbacka kommun på remiss till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna. Kommentarer och konsekvenser Det både pågår arbete på många håll i landet för att arbeta mer flexibelt med parkering samtidigt som regelverket kring parkering och möjligheterna till nytänkande inte alltid har stöd i möjliga avtal och lagstiftning. Strategin har dock ambitionen att ge möjlighet att kunna testa ett nytänkande och medvetenheten bör vara stort att detta är ett mödosamt och långsiktigt arbete. Att långsiktigt kunna säkra flexibla ytor och gemensamma lösningar kan vara ett avtalstekniskt problem och mycket av kreativiteten hänger på mer eller mindre frivilliga överenskommelser. Det finns heller inte idag en organisation inom kommunen för att jobba med alla dessa frågor på ett effektivt sätt och alla föreslagna lösningar ska därför ses som en målsättning på sikt. Att utgå från låga parkeringstal vid nyexploatering kräver också ett kompletterande arbete med att minska bilberoendet i Kungsbacka och löses inte genom parkeringsstrategin. För att parkeringsstrategin skall få betydelse krävs således ut utökat arbete med beteendepåverkan sk mobility management. Kommunens ambitionsnivå ur ett långsiktigt perspektiv är en av de viktiga frågorna som bör belysas i föreslagen politiska remiss. Ett förändrat förhållningsätt till parkering är en mycket större fråga som handlar om att förändra människors beteende och attityd. Det är inget lättlöst problem och en parkeringsstrategi är inte svaret, men en del av det. Det finns också flera problemställningar att hantera i praktiken vid ett önskat genomförande. Dels för att de rättsliga medlen inte alltid finns och dels för att det på sikt kommer kräva stora beteendeförändringar hos Kungsbacka invånare. Vi är medvetna om att strategin kan vara svårt att helt genomföra, men att den är innehåller avgörande vägval och kan utgöra mål att jobba mot!

19 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Förankringsprocess Strategin är en kommungemensam handling där förankringsprocessen både mellan förvaltningar och nämnder är av avgörande betydelse. Ambitionen är att handlingen skall utgöra underlag och vara en del av en framtida Trafikstrategi för Kungsbacka kommun som också kommer vara en del av en ny kommunomfattande översiktplan framöver. avvaktan på det bör handlingen förankras politiskt internt inom Kungsbacka kommun genom politisk remiss för att reda ut kommunens ställningstagande avseende parkering. Förslaget och de inkomna synpunkterna sammanställs och kommenteras av Kommunstyrelsens förvaltning. En reviderad handling kompletteras med inkomna synpunkter som underlag till kommande beslut. Johanna Stenberg Strateg fysisk planering

20 Förslag till Version 1:2 för politisk beredning Parkering i Kungsbacka Strategi KUNGSBACKA KOMMUN

21 Förslag till parkeringsstrategi avser kommunens syn på parkering för hela Kungsbacka kommun. Handlingen är framtagen i samverkan mellan flera berörda förvaltningar. Utgångspunkten finns delvis i den handling som förvaltningen för Teknik tidigare framagit avseende policy för parkering i centrum. förhållande till denna handling kan policyn för parkering i centrum i Kungsbacka utgöra en kommande handlingsplan för parkeringen i centrumområdet. Handlingen har en ambitiös målsättning och bör därför uppdateras och omprövas efter ett par år. Handlingen är inte på något sätt antagen utan är nu föremål för politisk beredning och bör ses som ett arbetsmaterial. Se följebrev daterad Om dokumentet Remissversion för politisk beredning. Dokumentet ska ligga till grund för vårt arbete med parkering både vid planering och utveckling av befintliga miljöer. Dokumentet utgör kommunens syn på parkering och kommer att komplettera övriga strategisk dokument avseende trafik och översiktsplan. Produktion Förvaltningen för Teknik och Kommunstyrelsen förvaltning i samverkan med förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd samt förvaltningen för Plan & Bygg, Kungsbacka kommun Foto Kungsbacka kommun om inget annat anges Tryck xxxx 2 Kungsbacka kommun

22 Parkering är en stor fråga för Kungsbacka eftersom bilinnehavet är stort och andelen resor som sker med bil är mycket stort i hela kommunen, även inom Kungsbacka stad. Staden, tätortscentrum och målpunkter ska vara tillgänglig för alla, stora som små. För att Kungsbacka ska bli en mänskligare kommun och främja det goda livet i mellanrummen, mellan husen, i större utsträckning för möten mellan människor krävs en samsyn på parkering och tillgänglighet för människor. Utöver kvalitéer i utomhusmiljön kan arbete med parkering medverka till ett mer hållbart resande och ett mindre bilberoende resmönster. Parkering är en viktig pusselbit och ett kraftfullt styrmedel. Kungsbackas parkeringsstrategi är framtagen i samverkan inom kommunen och ger oss möjlighet till kreativa lösningar och en större frihet mot en hållbar utveckling. Dokumentet ska fungera som inspiration, ge underlag till diskussion och vara vägledande för fortsatt arbete med parkering i kommunen. You aren t a good place unless you have a parking problem - Ethan Kent 3

23 Parkeringspolicy - Kungbackas syn på parkering Vår inställning till parkering i Kungsbacka På rätt plats... All parkering lokaliseras, planeras och utformas för att bidra till en hållbar utveckling och öka platsens kvalité för alla.... på rätt sätt... Att parkeringen medverkar till ett effektiv och ändamålsenligt utnyttjade utifrån behov av tillgänglighet, trygghet och hållbar rörelse för alla.... med hållbar inriktning Att utifrån Kungsbackas vision om en hållbar stad och kommun medverka till en livfull miljö med rika möjligheter till möten. Att genom genomtänkt parkering skapa god sammanvägd tillgänglighet och incitament att för att gå, cykla och åka kollektivt. Att genom attraktiv cykelparkering bidra till att cykel blir ett naturligt förstahandsval för resor inom Kungsbacka stad, i våra tätorter och till kollektivtrafiken samt att bilparkeringen är logisk för dem som är i behov av bilen. Ständig utveckling Parkeringsstrategin innebär en gemensam syn på parkering, avser hela kommunen och att vi ständigt utvecklar ny och befintlig parkering utifrån vårt förhållningssätt till parkering. ntentionerna ska avspela sig i kompletterande material såsom handlingsplaner för parkering. Ur Kungsbackas vision Kungsbacka ska utvecklas till en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap människor emellan. Kungsbacka är bra för invånarna säväl unga som gamla....ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser och restaurangbesök. 4 Kungsbacka kommun

24 Parkeringstrategi - tillgängligt för alla Parkeringsstrategi för en hållbar framtid Mål och syfte Målsättningen med parkeringsstrategin är att medverka till att kommunen, dess centrala funktioner, målpunkter, tätorter och Kungsbacka stad ska vara tillgänglig för alla. Parkeringsstrategin ska uppmuntra och medverka till att fler väljer ett hållbart resande. Parkeringsstrategin ska stötta den önskade samhällsutvecklingen och levande centrum genom god tillgänglighet för alla och bättre utnyttjande av parkering som helhet. Parkeringsstrategin syftar till att underlätta avvägningen mellan olika stadsbyggnadskvaliteter i samband med planeringen. De stadsbyggnadskvaliteter som parkeringen påverkar är framförallt tillgängligheten, stadens och platsens attraktivitet men även trafiksäkerhet, trygghet och miljöpåverkan. Parkeringsstrategin ska även fungera som ett stöd i avvägningen mellan olika parkeringsbehov, till exempel mellan olika användargrupper samt att underlätta diskussionerna kring parkering vid exploatering av nya bostadsområden, förtätning i befintlig miljö och andra förändringar med koppling till tillgänglighet. Parkeringsstrategin omfattar kommunens syn på all parkering inom kommunens gränser. Avgränsningar strategin berörs inga nya avvägningar vad gäller utmärkning och information, taxe- och betalsystem eller felparkering och parkeringsövervakning. Utifrån parkeringsstrategin bör handlingsplaner tas fram för delområden, t.ex. Kungsbacka centrum. Bussuppställning är inte medtagen utan bör finnas med i handlingsplaner för geografiskt avgränsade områden utifrån behov. Förhållningssätt och behov av riktlinjer för godshantering, lastning och lossning berörs inte heller specifikt. Givetvis följer Kungsbacka kommun lagen vilket innebär att god tillgänglighet och utformning för funktionshindrade och andra behövande fortsättningsvis kommer att vara god. Området redovisas inte särskilt. Kungsbacka kommun - tillgängligt för alla 5

25 Parkeringsstrategi - tillgängligt för alla Parkeringsstrategin ska: bidra till en hållbar utveckling skapa en gemensam syn på parkering för cykel och bil (inkl MC) vara ett stöd för avvägningar av plats för parkering mot stadsbyggnadskvalitéer medverka till en mer jämställd trafik genom t.ex. sammanvägd tillgänglighet sprida kunskap om parkering inom och mellan berörda organisationer utgöra underlag för separata handlingsprogram Vad innebär en strategi? Parkeringsstrategin är ett aktiverande dokument där vi visar vad vi ska åstadkomma på eget initiativ och som visar avgörande vägval för att nå målet om ett hållbart Kungsbacka. Strategin anger vilka inriktningar som är viktigast för oss att fokusera på ur ett långsiktigt perspektiv och avgörande val som är av kritisk betydelse för att nå dit. Strategin visar vad vi väljer och väljer bort samt ger ledning avseende riktning och prioriteringar i arbetet med parkering. 6 Kungsbacka kommun

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Parkering i Linköping

Parkering i Linköping Parkering i Linköping Del 1 - Nuläge Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 403 14 Göteborg Telefon 031-62 76 22 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Projektnummer: 2391 582 000 Dokumentversion: 1.0 Författare:

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12 Nacka kommun Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Stockholm 2015-03-12 Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Datum 2015-03-12 Uppdragsnummer 1320010314 Anna

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Gävle kommun 2014 www.gavle.se

Läs mer

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Datum 2011-02-10 Titel: Parkeringspolicy i Kungälvs kommun Dnr 2009/ 1330-514 Författare: Evalena Rydqvist, Jenny Bjønness Bergdahl Samhällsbyggnad i Kungälvs kommun,

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering. Meddelande 4:2008 Mars 2008. Trafikkontoret Trafik

Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering. Meddelande 4:2008 Mars 2008. Trafikkontoret Trafik Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering Meddelande 4:2008 Mars 2008 Trafikkontoret Trafik INNEHÅLL 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1 2 FÖRUTSÄTTNINGAR. 2 3 TILLÄMPNING

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 20

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. Tid 2014-06-03, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Rapport 2015:36, Version 0.9 Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Underlag till detaljplan för nytt kongresshus i Borås Dokumentinformation Titel: Mobility Management-utredning för kvarteret

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Parkering i täta attraktiva städer. Dags att förändra synsätt

Parkering i täta attraktiva städer. Dags att förändra synsätt Parkering i täta attraktiva städer Dags att förändra synsätt Medverkande Trafikverket Elin Sandberg Projektledare Utförare Pelle Envall Uppdragsansvarig Foton i rapporten är tagna av Pelle Envall om inget

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Öckerö Kommun Kommunstyrelsen/samhällsbyggnad Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö Telefon (växel): 031-97 62 00 E-post: diarium.sb@ockero.se

Läs mer

Strategi för Göteborg 2035. december 2013

Strategi för Göteborg 2035. december 2013 Strategi för Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering december 2013 strategi för utbyggnadsplanering göteborg 2035 december 2013 sbk dnr: 11/0413 projektledare Sara Brunnkvist, stadsbyggnadskontoret biträdande

Läs mer