Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Eva Borg (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Eva Borg (S)"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 16 juni 2015 klockan 9 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. nformation från Lokalsamordnarna Jessica Selin med flera nriktning förstudie Fjärås skolor 4. nformation om färdtjänstenkät Catarina Nyberg Antagande av anbud för bostäder och centrumverksamheter i Aranäs stadsdel etapp 3 nger Gennerud Björsander KS/2014:132 Förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar om inriktningar för förstudie Fjärås skolor enligt tjänsteskrivelse, Sekretess enligt 19 kap 3 OSL Evelina Andersson Kommunstyrelsen Direkt:/RedigerareTelefon/ Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon:

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Ärende Beteckning Förslag 6. Förslag till nyttjanderättsavtal för Kungsbacka resecentrum 7. Strategi för parkering i Kungsbacka kommun 8. Remissvar- Utredning av Betalningsansvarslagen (SOU 2015:20) 9. Avstämning - Ny skola i Vallda Hasse Andersson Avstämning - Onsalavägen Hasse Andersson Avstämning Näringsliv Elinor Filipsson och Carin Ternön Avstämning - Sammanslagning Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsa Linus Kron och Preera KS/2014:219 KS/2015:222 Förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtal för Kungsbacka resecentrum, daterat , och ger dess ordförande tillsammans med kommundirektören eller deras respektive ersättare uppdrag att underteckna nyttjanderättsavtal rörande Kungsbacka resecentrum samt i samma ärende nödvändiga handlingar. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar förslaget till Strategi för parkering i Kungsbacka kommun på remiss till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Handling skickas senare. Hans Forsberg (M) Ordförande Maria Svenningsson Sekreterare

3 TJÄNSTESKRVELSE Datum Diarienummer KS/2014:132 nriktning förstudie Fjärås skolor Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om inriktningar för förstudie Fjärås skolor enligt tjänsteskrivelse, daterad Sammanfattning kommunens lokalplan har sedan en lång tid tillbaka planerats för en anpassning av skollokalerna i Fjärås. Skolorna är i behov av renovering och anpassning till ökat elevantal. Kommunstyrelsen beslutade om att starta upp en förstudie i projektet Ny skolor i Fjärås baserad tidigare utredning Förstudie Fjärås skolor förutsättningar och möjligheter Förstudien har som syfte att utifrån ett kostnadseffektivt sätt samt med god genomförbarhet redovisa alternativa utbyggnadsplaner med olika takt. Under förstudien har det uppstått behov att tydliggöra uppdraget för förstudien. Generella utgångspunkter i projektet ska vara att: Volymerna ska möta behoven i kommunens befolkningsprognos Prioritering ska göras mellan skolorna/objekten utifrån fastigheternas skick Nyinvestering samt renoveringar ska anpassas till en grundnivå som fyller myndighetskrav samt ett pedagogiskt perspektiv Mer konkreta inriktningar i projektet ska vara att: Delar av befintlig Bräckaskola rivs och vissa befintliga skolbyggnader anpassas så att skolan kan ta emot ca 660 elever Storleken på idrottshall för Bräckaskolan behöver utredas Service Jessica Selin /RedigerareTelefon/ 1 (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

4 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Smedingeskolan anpassas till en skola för 440 elever. Underhåll planeras i enlighet med den sedvanliga underhållsplanen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till SEFA, FG, KSF Gunilla Josefsson Ekonomichef Jessica Selin Controller

5 TJÄNSTESKRVELSE Datum Diarienummer KS/2014:219 Beslutsförslag rörande nyttjanderättsavtal för Kungsbacka Resecentrum Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtal för Kungsbacka resecentrum, daterat , och ger dess ordförande tillsammans med kommundirektören eller deras respektive ersättare uppdrag att underteckna nyttjanderättsavtal rörande Kungsbacka Resecentrum samt i samma ärende nödvändiga handlingar. Sammanfattning Kungsbacka Resecentrum togs i drift den 23 juni enlighet med tidigare tecknade genomförandeavtal och projektavtal med Västtrafik (se bilagt avtal med bilagor) är byggnaden uppförd och ägd av Västtrafik. Byggnaden står på mark i kommunens ägo. Delar av skärmtaket står på mark som Trafikverket äger. enlighet med tidigare tecknade avtal ska kommunens mark upplåtas till Västtrafik, men det har inte blivit genomfört. Föreliggande nyttjanderättsavtal innebär i korthet att Västtrafik ansvarar för byggnaden inkl skärmtak och verksamheten i byggnaden. För upplåtelsen av kommunens mark erlägger Västtrafik en årlig ersättning om kr. Upplåtelsen gäller fram till 31 december 2039 då kommunen har rätt att lösa ut byggnaden för dess bokförda värde samt förvärva eventuella inventarier. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nyttjanderättsavtal undertecknat av Västtrafik inkl bilagor Beslutet skickas till KSF/Daniel Josefson Daniel Josefson Exploateringsingenjör Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Josefson (1) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

6 NYTTJANDERÄTTSAVTAL avseende del av fastigheten Kungsbacka Kungsbacka 3:1 mellan Kungsbacka kommun och Västtrafik AB

7 NNEHÅLLSFÖRTECKNNG 1. BAKGRUND OMRÅDE UPPLÅTELSE BYGGNATON M.M NYTTJANDERÄTTSTD UPPSÄGNNG OCH FÖRLÄNGNNG KOSTNADER TLLSTÅND OCH FÖRESKRFTER OMRÅDETS SKCK TLLTRÄDESRÄTT SYSTEMATSKT BRANDSKYDDSARBETE NYTT JANDERÄTTSFÖRHÅLLANDETS UPPHÖRANDE ÖVERLÅTELSE OCH UPPLÅTELSE NSKRVNNG TLLÄGG OCH ÄNDRNGAR

8 DETTA NYTTJANDERÄTTSAVTAL är träffat mellan: (1) Kungsbacka kommun, organisationsnummer , Kungsbacka ("Kommunen"); och (2) Västtrafik AB, organisationsnummer , Box 123, Skövde ("Västtrafik"). 1. BAKGRUND 1.1 Kommunen och Västtrafik ingick år 2002 ett genomförandeavtal ("Genomförandeavtalet") vilket syftade till att reglera, samordna och tillgodose parternas intressen i projektet "utbyggnad av resecentrum i Kungsbacka". Därefter träffade parterna ett avtal benämnt "AVTAL för projektet nytt resecentrum i Kungsbacka" ("Projektavtalet"), bilaga 1. Parterna kom i de nämnda två avtalen överens om att Kommunen skulle svara för befintlig stationsbyggnad och markanläggningar medan Västtrafik skulle svara för terminalbyggnad och skärmtak. enlighet med Genomförandeavtalet och Projektavtalet uppförde och finansierade Västtrafik en terminalbyggnad och ett skärmtak på resecentrumet, vilket kom att kallas Kungsbacka Resecentrum. Kungsbacka Resecentrum togs i drift efter genomförd slutbesiktning den 23 juni Officiell invigning ägde rum i samband med invigningen av det s.k. Badhusparkprojektet den 25 oktober Terminalbyggnaden och del av skärmtaket är belägna på fastigheten Kungsbacka Kungsbacka 3:1 ("Byggnaderna"). Del av skärmtaket är beläget på fastigheten Kungsbacka Kungsbacka 7:1. Terminalbyggnadens och skärmtakets placering på de nämnda fastigheterna har markerats på bifogad karta, bilaga 2. Lagfaren ägare till fastigheterna Kungsbacka Kungsbacka 3:1 och Kungsbacka Kungsbacka 7: 1 är Kommunen respektive Trafikverket. Terminalbyggnaden och skärmtaket är s.k. byggnader på ofri grund. 1.3 Västtrafik har nyttjat Kommunens fastighet Kungsbacka Kungsbacka 3: 1 ("Fastigheten") för Byggnaderna sedan den 23 juni Något skriftligt nyttjanderättsavtal, i enlighet med intentionerna i Genomförandeavtalet, har dock ännu inte upprättats mellan parterna. 1.4 Mot ovanstående bakgrund ingår parterna detta skriftliga nyttjanderättsavtal. Eftersom terminalbyggnaden och del av skärmtaket är belägna på Fastigheten och del av skärmtaket är beläget på fastigheten Kungsbacka Kungsbacka 7:1 har Västtrafik tecknat nyttjanderättsavtal även med Trafikverket. 2. OMRÅDE 2.1 Nyttjanderätten enligt detta avtal omfattar den del av Fastigheten som markerats med orange färg på bifogad karta, bilaga 3, ("Området"). 2.2 Det anmärks att gränsen för nyttjanderätten avseende terminalbyggnaden går i husliv och att gränsen för nyttjanderätten avseende del av skärmtaket går i luften i höjd med skärmtaket. Markanläggningen under den del av skärmtaket som är belägen på Fastigheten innefattas inte i Området och ingår därmed inte i nyttjanderätten enligt detta avtal.

9 3. UPPLÅTELSE 3.1 Kommunen upplåter till Västtrafik rätt att på de villkor som anges i detta avtal nyttja Området för allmänna kommunikationsändamål jämte därtill hörande butiks-, restaurang- och serviceändamål ("Verksamheten"). 3.2 Årlig kostnad för upplåtelsen av nyttjanderätten enligt detta avtal är tjugotusen kronor (20.000:-) per år exklusive mervärdesskatt. ndex 100% enligt KP med bastal oktober 2015 med 1980 som basår, bastalet f n okänt. ndexförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. Första indexuppräkning sker den 1 januari Betalning sker årsvis i förskott. Kommunen fakturerar Västtrafik under januari månad. Första fakturering sker i januari BYGGNATON M.M. 4.1 Västtrafik har rätt att inom Området för Verksamhetens ändamål bibehålla och/eller förändra Byggnaderna, uppföra ny byggnad/anläggning samt riva och bortföra byggnad eller anläggning. det följande avser benämningen "Byggnaderna" Byggnaderna och eventuell nybyggnation som är tillåten enligt detta avtal. 4.2 Västtrafik förbinder sig att vid byggnation inom Området följa samtliga gällande myndighetskrav och tillämpliga generella byggnormer. nnan ansökan om bygglov lämnas in ska yttrande inhämtas från Kommunen. Endast sådana byggnads- eller anläggningsåtgärder som skriftligen godkänts av Kommunen får vidtas. 5. NYTTJANDERÄTTSTD Detta nyttjanderättsavtal gäller från och med denna dag till och med den 31 december UPPSÄGNNG OCH FÖRLÄNGNNG Avtalet ska sägas upp skriftligen senast tre år före nyttjanderättstidens utgång. Om ingen av parterna sagt upp avtalet inom angiven tid förlängs det med 15 år åt gången och löper med samma uppsägningstid, dvs. tre år. 7. KOSTNADER Västtrafik ska svara för samtliga avgifter och kostnader som uppkommer med anledning av nyttjandet av Området. 8. TLLSTÅND OCH FÖRESKRFTER 8.1 Västtrafik är skyldigt att inneha samtliga tillstånd som erfordras för Verksamheten. Västtrafik ska även följa samtliga föreskrifter som meddelas av myndighet eller som följer av lag. 8.2 Det åligger Västtrafik att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som enligt beslut av byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet kan komma att krävas för Områdets nyttjande enligt detta avtal.

10 9. OMRÅDETS SKCK 9.1 Området upplåts i befintligt skick. 9.2 Västtrafik ansvarar för snöröjning från Byggnadernas tak. 10. TLLTRÄDESRÄTT Kommunen ska i erforderlig utsträckning få tillträde till Området för att utföra besiktningar, erforderligt underhåll och reparationer på ledningar och annan Kommunen tillhörig utrustning eller anläggning samt avläsning av mätare. Kommunen åtar sig att, vid sådana tillfällen, se till att minsta möjliga störning uppkommer för Verksamheten på Området. 11. SYSTEMATSKT BRANDSKYDDSARBETE Med hänvisning till lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ankommer det på Västtrafik att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och att dokumentera det arbetet. 12. NYTTJANDERÄTTSFÖRHÅLLANDETS UPPHÖRANDE 12.1 Vid nyttjanderättsförhållandets upphörande ska Kommunen lösa in Byggnaderna Vid nyttjanderättsförhållandets upphörande ska vidare Västtrafik erbjuda Kommunen att förvärva samtliga eller del av till Verksamheten hörande inventarier Vid inlösen av Byggnaderna och samtliga eller del av till Verksamheten hörande inventarier ska Kommunen till Västtrafik utge ersättning med ett belopp som motsvarar Byggnadernas och inventariernas bokförda värde på dagen för Kommunens övertagande av Byggnaderna och inventarierna Om Kommunen väljer att inte förvärva samtliga till Verksamheten hörande inventarier ska Västtrafik vid nyttjanderättsförhållandets upphörande bortföra kvarvarande inventarier Kommunens inlösenskyldighet enligt ovan i denna punkt gäller även den del av skärmtaket som är belägen på Trafikverkets fastighet Kungsbacka Kungsbacka 7: ÖVERLÅTELSE 13.1 Parterna har inte rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal Västtrafik har dock rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal till kollektivtrafikmyndighet enligt lag (2010: 1065) om kollektivtrafik eller till den som kollektivtrafikmyndighet utsett som ansvarig för samordningen av trafiken inom Västra Götalands län. 14. NSKRVNNG Västtrafik har rätt att skriva in nyttjanderätten enligt detta avtal i Fastigheten.

11 15. TLLÄGG OCH ÄNDRNGAR Tillägg till och/eller ändringar av detta avtal ska för att vara bindande upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Kungsbacka den 2015 Skövde den Z7' /r 2015 Kungsbacka kommun Västtrafik AB 6

12 Mellan Kungsbacka kommun och Västtrafik AB, har h äffats följande AVTAL för projektet nytt resecentrum i Kungsbacka 1 Bakgrund Kungsbacka kommun, (kommunen) och Västtrafik AB (VT) har gemensamt utrett förutsättningarna för ett nytt resecentrum inom och intill den befintliga järnvägstation i Kungsbacka. Nuvarande stationshus skall bevaras och integreras med övriga funktioner i resecentrum. Projektet med de förutsättningar som parterna gemensamt arbetat fram inryms i nuvarande detaljplan för området. Avsikten är att anläggningarna skall projekteras och färdigställas under Ett genomförandeavtal upprättades Syftet med detta nya resecentrnm är bl a att skapa en modem anläggning för resenärerna där de olika trafikslagen tåg, buss, bil, taxi och cykel skall erhålla goda angöringsmöjligheter med naturliga korta gångstråk och att bra parkeringsmöjligheter skall finnas för såväl cykel som bil, allt i syfte att på bästa sätt knyta samman de olika trafikslagen. 2 Anläggningar och huvudmannaskap De olika delar som ingår i Resecentrum är stationsbyggnad, tenninalbyggnad, plattformstak och markanläggningar. Stationsbyggnaden ägs för närvarande av Jernhusen AB. Kommunen har inlett förhandlingar med Jernhusen i syfte att ta över byggnaden. Ett färdigt köpeavtal finns men har av Näringsdepartementet stoppats tills vidare. Avsikten är att genomföra övertagandet så snart det är möjligt. aktieägaravtal avseende VT, upprättat i december 1998, anges följande beträffande infrastruktur: "Parterna har ett gemensamt ansvar för att investeringar i be.fintliga och nya anläggningar för den kollektiva trafikens behov utformas så att en ändamålsenlig trafik kan bedrivas kostnadseffektivt och med god trivsel för resenärerna E1/orderliga investeringar i befintliga och nya anläggningar, liksom underhåll och skötsel, för den kollektiva trafiken, t ex vägar, kö1ytor och markanläggningar, skall ombesörjas och bekostas av den Kommun, vari anläggningen är belägen om detta inte ankommer på annan väghållare eller om överenskommelse om annat inte träffas... Utformning och lokalisering av terminaler mm skall ske efter samråd mellan den Kommun, vari anläggningen är belägen, och Moderbolag eller berört Dotterbolag.

13 Moderbolag eller berört Dotterbolag skall svara för kostnaderna för byggnader och vän/utrymmen liksom för anordningar för själva driften av trafiken såsom hållplatsskydd, stolpar, skyltar m m såvida inte annat överenskommes med berörd Kommun." Bland annat mot bakgrund av detta avtal och tidigare genomförandeavtal har följande ansvarsfördelning mellan parterna överenskommits: Anläggningsdel Huvudman Stationsbyggnad (fn i Jernhusens ägo) Kommunen Tenninalbyggnad Västtrafik Plattformstak Västtrafik Markanläggningar Kommunen Ägandet till resp. anläggningsdel följer denna ansvarsfördelning 3 Mark Kommunen reglerar markfrågan genom särskilt upprättat köpekontrakt. 4 Statsbidrag Projektet är upptaget i Göteborgsöverenskommelsen '98 med bidragsunderlaget 16 Mkr. Bidragsdelen utgör 12 Mk.r (statsbidrag 75 procent av bidragsunderlaget). 5 Kostnads- och betaloingsansvar för investeringsutgifter Kungsbacka och Västtrafik är överens om att följande modelj gäller för projektet: nvesteringen delas på vad som är bussrelaterat (ca 1/3-del) respektive pendeltågrelaterat (ca 2/3-delar). Bussterminal investeringen skrivs av enligt gängse principer och belastar Kungsbacka kommun fullt ut. Pendeltåginvesteringen skrivs av enligt gängse principer och belastar Västkustbanan och fördelas ut enligt nyttjandet av Kungsbackapendeln. Bussrelaterat Pendeltågrelaterat Summa Brutto Bidrag Netto Betalningsansvaret gäller samtliga kostnader (inklusive projektering, byggherrekostnader, ränta under byggnadstiden samt oförutsett) som bedöms erfordras för att erhålla fullt färdiga och fönktionsdugliga byggnader/anläggningar. 2

14 6 Drift och underhåll m.m. Med drift och underhåll avses bl a daglig skötsel, akut och periodiskt underhåll samt reparation p g a förslitning eller skadegörelse. Som utgångspunkt för fördelning av kostnader för drift och underhåll skall gälla följande fördelning som i stora drag följer fördelningen under 5 ovan. Markanläggningar inkl busstenninalens körytor övrig bil- och cykelparkering m.m. Terminalbyggnad Plattformstak Kommunen Västtrafik Västtrafik 8 överlåtelse av avtalet ngendera part äger rätt att utan övriga parters skriftliga godkännande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. 9 Tvist Tvist som uppstår till följd av detta avtal skall lösas av skiljemän enligt lag. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg. 10 Ändringar Andringar av och tillägg till detta avtal skall för af/ vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna. Detta avtaj är upprättat i två exemplar varav kommunen och Västtrafik tagit var sitt. Skövde den c.ifl?~ t~'!!{/9 Håkan Bergqvi/ l VD Kungsbacka den ~~ ~...,e.../\_ ~ - ;--;. ~.~-- 1 3

15 ... 1! 1' " ~1'1i,u.n :... j ' ',!..! ~ A, ~. 1 - \. ' ' ~. \'~ ~ rt" ~. (c) Kungsbacka kommun Skala 1 :1000

16 .ml 11,, ' ' ' ~ - -,._ to, ' h Slfi Gf,, u <:i ~lj 1' (i / ;. '. ' ~ u 3:1 (1 ~ ~ 1_1 (!) '!: ~ : ~,/ / s '1 ~1 1, ;1. _, ~ l -,( ' G.L,. L ~. 3:14 '1 li ~ ~ : ~ : ' t(il ~ ~ ~ 1 1 :0 '.,.1r', "". r ' 'l J l 1 " "' \ 1 _,, /j! l ) ',' ~ r ' r,, /..',! ~ '. ~ J )1 l. J., ~ /! : 'il: \...1 \ ):( \, ' \4!\ \}t\. \ ' \ ~

17 TJÄNSTESKRVELSE Datum Diarienummer KS/2015:222 Förslag till Strategi för parkering i Kungsbacka kommun politisk remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till Strategi för parkering i Kungsbacka kommun på remiss till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Sammanfattning Flera förvaltningar har i samverkan tagit fram ett förslag till Strategi för parkering i Kungsbacka kommun. Utgångspunkten finns delvis i den handling som förvaltningen för Teknik tidigare tagit fram avseende policy för parkering i centrum. Handlingen är inte på något sätt antagen utan är nu föremål för politisk beredning och bör ses som ett arbetsmaterial. Förslaget är att skicka framtaget material avseende Strategi för parkering i Kungsbacka kommun på remiss till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna. Förslaget och de inkomna synpunkterna sammanställs och kommenteras av Kommunstyrelsens förvaltning. En reviderad handling kompletteras med inkomna synpunkter som underlag till kommande beslut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Strategi för parkering i Kungsbacka kommun Beslutet skickas till TN, partier i KF Kommunstyrelsens förvaltning Johanna Stenberg (3) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

18 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Beskrivning av ärendet Bakgrund Nämnden för Teknik har tidigare tagit fram en policy för parkering för centrum i Kungsbacka. Policyn har aldrig antagits och inriktningen i dokumentet aldrig på fullt allvar genomförts. Kommunstyrelsens arbetsutskott framförde önskemål om ett bredare grepp över parkeringen i kommunen och förslag till Strategi för parkering i Kungsbacka kommun avser kommunens syn på parkering för hela Kungsbacka kommun. Handlingen är framtagen under år 2014/2015 i samverkan mellan flera berörda förvaltningar. Utgångspunkten finns delvis i den handling som förvaltningen för Teknik tidigare tagit fram avseende policy för parkering i centrum. förhållande till förslagen strategi kan framtagen policyn för parkering i centrum i Kungsbacka utgöra en kommande handlingsplan för parkeringen i centrumområdet. Handlingen är inte på något sätt antagen utan är nu föremål för politisk beredning och bör ses som ett arbetsmaterial. Förslaget är att skicka framtaget material avseende Strategi för parkering i Kungsbacka kommun på remiss till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna. Kommentarer och konsekvenser Det både pågår arbete på många håll i landet för att arbeta mer flexibelt med parkering samtidigt som regelverket kring parkering och möjligheterna till nytänkande inte alltid har stöd i möjliga avtal och lagstiftning. Strategin har dock ambitionen att ge möjlighet att kunna testa ett nytänkande och medvetenheten bör vara stort att detta är ett mödosamt och långsiktigt arbete. Att långsiktigt kunna säkra flexibla ytor och gemensamma lösningar kan vara ett avtalstekniskt problem och mycket av kreativiteten hänger på mer eller mindre frivilliga överenskommelser. Det finns heller inte idag en organisation inom kommunen för att jobba med alla dessa frågor på ett effektivt sätt och alla föreslagna lösningar ska därför ses som en målsättning på sikt. Att utgå från låga parkeringstal vid nyexploatering kräver också ett kompletterande arbete med att minska bilberoendet i Kungsbacka och löses inte genom parkeringsstrategin. För att parkeringsstrategin skall få betydelse krävs således ut utökat arbete med beteendepåverkan sk mobility management. Kommunens ambitionsnivå ur ett långsiktigt perspektiv är en av de viktiga frågorna som bör belysas i föreslagen politiska remiss. Ett förändrat förhållningsätt till parkering är en mycket större fråga som handlar om att förändra människors beteende och attityd. Det är inget lättlöst problem och en parkeringsstrategi är inte svaret, men en del av det. Det finns också flera problemställningar att hantera i praktiken vid ett önskat genomförande. Dels för att de rättsliga medlen inte alltid finns och dels för att det på sikt kommer kräva stora beteendeförändringar hos Kungsbacka invånare. Vi är medvetna om att strategin kan vara svårt att helt genomföra, men att den är innehåller avgörande vägval och kan utgöra mål att jobba mot!

19 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Förankringsprocess Strategin är en kommungemensam handling där förankringsprocessen både mellan förvaltningar och nämnder är av avgörande betydelse. Ambitionen är att handlingen skall utgöra underlag och vara en del av en framtida Trafikstrategi för Kungsbacka kommun som också kommer vara en del av en ny kommunomfattande översiktplan framöver. avvaktan på det bör handlingen förankras politiskt internt inom Kungsbacka kommun genom politisk remiss för att reda ut kommunens ställningstagande avseende parkering. Förslaget och de inkomna synpunkterna sammanställs och kommenteras av Kommunstyrelsens förvaltning. En reviderad handling kompletteras med inkomna synpunkter som underlag till kommande beslut. Johanna Stenberg Strateg fysisk planering

20 Förslag till Version 1:2 för politisk beredning Parkering i Kungsbacka Strategi KUNGSBACKA KOMMUN

21 Förslag till parkeringsstrategi avser kommunens syn på parkering för hela Kungsbacka kommun. Handlingen är framtagen i samverkan mellan flera berörda förvaltningar. Utgångspunkten finns delvis i den handling som förvaltningen för Teknik tidigare framagit avseende policy för parkering i centrum. förhållande till denna handling kan policyn för parkering i centrum i Kungsbacka utgöra en kommande handlingsplan för parkeringen i centrumområdet. Handlingen har en ambitiös målsättning och bör därför uppdateras och omprövas efter ett par år. Handlingen är inte på något sätt antagen utan är nu föremål för politisk beredning och bör ses som ett arbetsmaterial. Se följebrev daterad Om dokumentet Remissversion för politisk beredning. Dokumentet ska ligga till grund för vårt arbete med parkering både vid planering och utveckling av befintliga miljöer. Dokumentet utgör kommunens syn på parkering och kommer att komplettera övriga strategisk dokument avseende trafik och översiktsplan. Produktion Förvaltningen för Teknik och Kommunstyrelsen förvaltning i samverkan med förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd samt förvaltningen för Plan & Bygg, Kungsbacka kommun Foto Kungsbacka kommun om inget annat anges Tryck xxxx 2 Kungsbacka kommun

22 Parkering är en stor fråga för Kungsbacka eftersom bilinnehavet är stort och andelen resor som sker med bil är mycket stort i hela kommunen, även inom Kungsbacka stad. Staden, tätortscentrum och målpunkter ska vara tillgänglig för alla, stora som små. För att Kungsbacka ska bli en mänskligare kommun och främja det goda livet i mellanrummen, mellan husen, i större utsträckning för möten mellan människor krävs en samsyn på parkering och tillgänglighet för människor. Utöver kvalitéer i utomhusmiljön kan arbete med parkering medverka till ett mer hållbart resande och ett mindre bilberoende resmönster. Parkering är en viktig pusselbit och ett kraftfullt styrmedel. Kungsbackas parkeringsstrategi är framtagen i samverkan inom kommunen och ger oss möjlighet till kreativa lösningar och en större frihet mot en hållbar utveckling. Dokumentet ska fungera som inspiration, ge underlag till diskussion och vara vägledande för fortsatt arbete med parkering i kommunen. You aren t a good place unless you have a parking problem - Ethan Kent 3

23 Parkeringspolicy - Kungbackas syn på parkering Vår inställning till parkering i Kungsbacka På rätt plats... All parkering lokaliseras, planeras och utformas för att bidra till en hållbar utveckling och öka platsens kvalité för alla.... på rätt sätt... Att parkeringen medverkar till ett effektiv och ändamålsenligt utnyttjade utifrån behov av tillgänglighet, trygghet och hållbar rörelse för alla.... med hållbar inriktning Att utifrån Kungsbackas vision om en hållbar stad och kommun medverka till en livfull miljö med rika möjligheter till möten. Att genom genomtänkt parkering skapa god sammanvägd tillgänglighet och incitament att för att gå, cykla och åka kollektivt. Att genom attraktiv cykelparkering bidra till att cykel blir ett naturligt förstahandsval för resor inom Kungsbacka stad, i våra tätorter och till kollektivtrafiken samt att bilparkeringen är logisk för dem som är i behov av bilen. Ständig utveckling Parkeringsstrategin innebär en gemensam syn på parkering, avser hela kommunen och att vi ständigt utvecklar ny och befintlig parkering utifrån vårt förhållningssätt till parkering. ntentionerna ska avspela sig i kompletterande material såsom handlingsplaner för parkering. Ur Kungsbackas vision Kungsbacka ska utvecklas till en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap människor emellan. Kungsbacka är bra för invånarna säväl unga som gamla....ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser och restaurangbesök. 4 Kungsbacka kommun

24 Parkeringstrategi - tillgängligt för alla Parkeringsstrategi för en hållbar framtid Mål och syfte Målsättningen med parkeringsstrategin är att medverka till att kommunen, dess centrala funktioner, målpunkter, tätorter och Kungsbacka stad ska vara tillgänglig för alla. Parkeringsstrategin ska uppmuntra och medverka till att fler väljer ett hållbart resande. Parkeringsstrategin ska stötta den önskade samhällsutvecklingen och levande centrum genom god tillgänglighet för alla och bättre utnyttjande av parkering som helhet. Parkeringsstrategin syftar till att underlätta avvägningen mellan olika stadsbyggnadskvaliteter i samband med planeringen. De stadsbyggnadskvaliteter som parkeringen påverkar är framförallt tillgängligheten, stadens och platsens attraktivitet men även trafiksäkerhet, trygghet och miljöpåverkan. Parkeringsstrategin ska även fungera som ett stöd i avvägningen mellan olika parkeringsbehov, till exempel mellan olika användargrupper samt att underlätta diskussionerna kring parkering vid exploatering av nya bostadsområden, förtätning i befintlig miljö och andra förändringar med koppling till tillgänglighet. Parkeringsstrategin omfattar kommunens syn på all parkering inom kommunens gränser. Avgränsningar strategin berörs inga nya avvägningar vad gäller utmärkning och information, taxe- och betalsystem eller felparkering och parkeringsövervakning. Utifrån parkeringsstrategin bör handlingsplaner tas fram för delområden, t.ex. Kungsbacka centrum. Bussuppställning är inte medtagen utan bör finnas med i handlingsplaner för geografiskt avgränsade områden utifrån behov. Förhållningssätt och behov av riktlinjer för godshantering, lastning och lossning berörs inte heller specifikt. Givetvis följer Kungsbacka kommun lagen vilket innebär att god tillgänglighet och utformning för funktionshindrade och andra behövande fortsättningsvis kommer att vara god. Området redovisas inte särskilt. Kungsbacka kommun - tillgängligt för alla 5

25 Parkeringsstrategi - tillgängligt för alla Parkeringsstrategin ska: bidra till en hållbar utveckling skapa en gemensam syn på parkering för cykel och bil (inkl MC) vara ett stöd för avvägningar av plats för parkering mot stadsbyggnadskvalitéer medverka till en mer jämställd trafik genom t.ex. sammanvägd tillgänglighet sprida kunskap om parkering inom och mellan berörda organisationer utgöra underlag för separata handlingsprogram Vad innebär en strategi? Parkeringsstrategin är ett aktiverande dokument där vi visar vad vi ska åstadkomma på eget initiativ och som visar avgörande vägval för att nå målet om ett hållbart Kungsbacka. Strategin anger vilka inriktningar som är viktigast för oss att fokusera på ur ett långsiktigt perspektiv och avgörande val som är av kritisk betydelse för att nå dit. Strategin visar vad vi väljer och väljer bort samt ger ledning avseende riktning och prioriteringar i arbetet med parkering. 6 Kungsbacka kommun

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Parkeringspolicy för Vara kommun Gäller fr.o.m. 2016-XX-XX Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Sammanfattning Syftet med en parkeringspolicy är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN Nacka / 2015-01-16 Innehållsförteckning 1 Parkeringspolicy för Nacka.3 2 Rekommendation av Parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka.4 3 Vem beslutar vad om

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till parkeringspolicy

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 Rev 2013-03-26 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 1(10) ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 Bakgrund Ytorna centralt i staden är begränsade och det finns många anspråk på att utnyttja dessa. Det innebär att all ny parkering för utvecklingen

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Förslag till Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Parkeringstal för cykel och bil Remissversion 2017-05-05 Titel: Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Kontaktpersoner: Jessica Elmgren och Kathrin Nordlöf

Läs mer

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH JÄMFÖRELSER Innehåll Vad är nytt?... 2 Arbetsprocess... 2 Zonindelning... 3 Parkeringstal för bil... 4 Diskussion... 7 Bilagan beskriver hur parkeringsnormen tagits fram

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

Trafikutredning DP FALKEN 4

Trafikutredning DP FALKEN 4 KALMAR KOMMUN Trafikutredning DP FALKEN 4 2017-02-23 RAMBÖLL MALMÖ Trafikutredning DP FALKEN 4 Datum 2017-02-23 Uppdragsnummer 1320023916 Utgåva/Status 1.0 Slutversion André Kingstedt, uppdragsledare Frida

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala 2017-08-02 Rosendal Fastigheter Lydia Karlefors lydia@rosendaluppsala.se 076-148 56 00 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-07

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

Genomförandeavtal Hede stationshus

Genomförandeavtal Hede stationshus TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Regionkontoret Ekonomi och finans Åke Bengtsson Finanschef Datum Diarienummer 2017-03-07 RS160602 Regionstyrelsen Genomförandeavtal Hede stationshus Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige Dnr T2016-03245 Sida 1 (6) 2016-11-15 Handläggare Jan Prestberg 08-508 261 50 Till Trafiknämnden 2016-12-08 Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN Antagen av KF 2010-09-22 93 PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRORD Arbetet med att ta fram Parkeringsnorm för Vårgårda kommun har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte Lundberg,

Läs mer

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg 1/7 Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg Beslut i Trafiknämnden 1992-11-12 304 Nämnden beslöt bifalla kontorets förslag: godkänna mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Riktlinjer för parkering

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Riktlinjer för parkering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för parkering Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

1. Val av justerare Ulrika Landergren (FP) Beslut - Förslag till KS:

1. Val av justerare Ulrika Landergren (FP) Beslut - Förslag till KS: KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 17 februari 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Ulrika

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III 2016-08-17 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM Rasmus Sundberg, Trivector 2016-09-22 Europeiska Trafikantveckan Östersund AGENDA Hur arbetas det med parkeringstal i andra kommuner? Vad ser vi

Läs mer

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Att beräkna parkeringstal för bil handlar om att försöka finna en balans mellan tillräckligt antal parkeringsplatser vid nyetablering eller förändrad markanvändning,

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stärka detaljhandeln i Göteborg

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stärka detaljhandeln i Göteborg Styrelsehandling 15 Utfärdat 16-11-10 Diarienummer 0218-16 Marknad & Affärsutveckling Carina Bergsten Telefon 0722-557990 E-post: carina.bergsten@p-bolaget.goteborg.se Motion av Axel Josefson (M) och Hampus

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

Markavtal. mellan. VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening

Markavtal. mellan. VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening 1(6) Markavtal mellan VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening Mellan VA-SYD och Eslövs kommun finns ett samverkansavtal daterat i januari 2012. 1 Avtalets syfte och parter Detta avtals syfte är att klargöra

Läs mer

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden Jessica Dahl, planeringschef Anna Sara Bergkvist, översiktsplanerare Vid frågor kontakta samhallsbyggnad@nybro.se eller tfn växel 0481-45 000 2 Dokumentet omfattar parkeringsnorm

Läs mer

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering 2017-05-23 Inledning Parkeringsbehovet för simhallen och kontorshuset samt andra kommersiella lokaler har beräknats, utifrån resvanor respektive Solna stads samt Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Eftersom

Läs mer

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Varför en parkeringsstrategi? Norrtälje stad växer kraftigt och flera nya stadsdelar planeras. I takt med att staden växer ökar konkurrensen om markens användning

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

Parkering och mobilitet i Frihamnen

Parkering och mobilitet i Frihamnen Parkering och mobilitet i Frihamnen Maria Stenström och Stefan Hellberg Göteborgs Stads Parkerings AB 19 november 2015 Ägardirektiv Hållbar utveckling Aktiv i stadsutvecklingen Främja förändrade resvanor

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan AVSIKTSFÖRKLARING 1 PARTER Lidköpings kommun nedan kallad kommunen å ena sidan 88 Lidköping, å AB Bostäder i Lidköping(556040-9848), Box 2204, 02 Lidköping och Frenbo Sockerbruksgatan 40 Lidköping andra

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Vad är parkeringstal?

Vad är parkeringstal? Ny parkeringspolicy Vad är parkeringstal? Det är enligt lag kommunen som avgör i vilken omfattning parkering ska anordnas. Parkeringstal ger en beskrivning av detta för både bilar och cyklar. De är beslutade

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunstyrelsen. Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunstyrelsen. Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-23 Kommunstyrelsen Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare och tid för justering

Läs mer

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(3) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet Sammanfattning Borås är en av sex

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Mobility management och parkering

Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Från utglesning till förtätning Konkurrensen om ytorna ökar Mer komplex planprocess fler människor

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Bilaga Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Parkeringstalen är riktvärden för minsta antal erforderliga parkeringsplatser för respektive verksamhet och läge vid ny- och

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Parkeringsnorm - vad är det?

Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnormen innehåller regler för hur många bilplatser som fastighetsägare skall ställa i ordning vid nybyggnad samt vid större om- och tillbyggnad. Antalet bilplatser

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

STYRDOKUMENT. Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi. Ludvika centrum. Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18

STYRDOKUMENT. Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi. Ludvika centrum. Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18 STYRDOKUMENT Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi Ludvika centrum Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18 Revideras 2015 Parkeringsstrategi för Ludvika centrum Parkeringsstrategin

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Parkeringstal för Partille kommun Parkeringstal Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Inledning 6 Parkeringstalen ersätter gällande parkeringsnormer 6 Vikten

Läs mer

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 PM 2015: RVII (Dnr 124-149/2015) Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2017-01-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2017-01-24 klockan 08:30 Kungsbackarummet, Stadshuset 1. Val av justerare och tid för justering 2. Planbesked för

Läs mer

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB Parkeringsstrategi Fastigheter som förvaltas av Locum AB Bakgrund I Locums förvaltningsuppdrag ingår bland annat ansvar för parkeringsfrågor. SLL moderniserar vårdfastigheter för 25 miljarder kronor de

Läs mer

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MM Öresund 2014-03-26 Caroline Mattsson, Trivector Traffic TEST I 12 KOMMUNER Motivera svenska kommuner

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER. Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector

MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER. Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector MOBILITY MANAGEMENT (MM) Är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka

Läs mer

Remissvar angående förslag till Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg. MC och moped klass I i trafik. Uppdraget i remissen

Remissvar angående förslag till Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg. MC och moped klass I i trafik. Uppdraget i remissen Till stadsbyggnadskontoret@stadsbyggnadskontoret.goteborg.se Remissvar angående förslag till Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister, SMC,

Läs mer

Planbesked Särö 1:441

Planbesked Särö 1:441 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-11-22 Diarienummer KS/2015:223 Kommunstyrelsen Säröhus AB Säröhusvägen12 429 43 Särö Planbesked Särö 1:441 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Titel: Parkeringsnorm Landskrona stad Datum: 2016-05-30 Beställare: Birthe Bunke, Landskrona stad Konsult: Karin Caesar, Tyréns (uppdragsnummer: 263 083) PARKERINGSNORM

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

Parkeringsnorm för Eskilstuna

Parkeringsnorm för Eskilstuna Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-24 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen SBN/2013:373 Mats Hällnäs 016-710 11 78 Stadsbyggnadsnämnden Parkeringsnorm för Eskilstuna Inledning Enligt Översiktsplan

Läs mer

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten KS 08.596 Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Inriktningsbeslut för Stockholms Stads Parkerings AB avseende nytt parkeringsgarage i Hjorthagen

Inriktningsbeslut för Stockholms Stads Parkerings AB avseende nytt parkeringsgarage i Hjorthagen Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-08-18 Ärende 7 Handläggare Stadshus AB: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 SLK: Ebba Agerman Telefon: 08-508 29 790 Till

Läs mer

Parkeringsnorm - remiss

Parkeringsnorm - remiss Samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER 1(13) Parkeringsnorm - remiss kommuns flexibla parkeringsnorm Dokumentnamn Parkeringsnorm för kommun Dokumentägare Dokumentansvarig Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 205-04-2 KS 203/058 5026 Rev 205-04-30 Kommunfullmäktige Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren, 6 och del av Kvarnholmen

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (6) ANTAGANDEHANDLING 2012-10-29 Dnr MSN 2010/96 214 Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 313, Svetshallen

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Nytt parkeringsgarage i Hjorthagen Förslag från Stockholms Stads Parkerings AB Inriktningsbeslut

Nytt parkeringsgarage i Hjorthagen Förslag från Stockholms Stads Parkerings AB Inriktningsbeslut Utlåtande 2016:154 RI+VII (Dnr 112-1207/2016) Nytt parkeringsgarage i Hjorthagen Förslag från Stockholms Stads Parkerings AB Inriktningsbeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för parkeringstal

Riktlinjer för parkeringstal Riktlinjer för parkeringstal Antagen i Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-18 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2 2.1 Plan- och bygglagen... 2 2.2 Miljöbalken... 2 4. Parkeringstal... 3 4.1 Zoner för bostadsparkering...

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Sida 1/10 Riktlinjer för styrdokument Verksamheten i Kungsbacka kommun styrs, förutom av sitt eget självstyre, av många olika omvärldsfaktorer som, lagar och förordningar, staten och andra myndigheter.

Läs mer