Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Eva Borg (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Eva Borg (S)"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 16 juni 2015 klockan 9 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. nformation från Lokalsamordnarna Jessica Selin med flera nriktning förstudie Fjärås skolor 4. nformation om färdtjänstenkät Catarina Nyberg Antagande av anbud för bostäder och centrumverksamheter i Aranäs stadsdel etapp 3 nger Gennerud Björsander KS/2014:132 Förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar om inriktningar för förstudie Fjärås skolor enligt tjänsteskrivelse, Sekretess enligt 19 kap 3 OSL Evelina Andersson Kommunstyrelsen Direkt:/RedigerareTelefon/ Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon:

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Ärende Beteckning Förslag 6. Förslag till nyttjanderättsavtal för Kungsbacka resecentrum 7. Strategi för parkering i Kungsbacka kommun 8. Remissvar- Utredning av Betalningsansvarslagen (SOU 2015:20) 9. Avstämning - Ny skola i Vallda Hasse Andersson Avstämning - Onsalavägen Hasse Andersson Avstämning Näringsliv Elinor Filipsson och Carin Ternön Avstämning - Sammanslagning Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsa Linus Kron och Preera KS/2014:219 KS/2015:222 Förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtal för Kungsbacka resecentrum, daterat , och ger dess ordförande tillsammans med kommundirektören eller deras respektive ersättare uppdrag att underteckna nyttjanderättsavtal rörande Kungsbacka resecentrum samt i samma ärende nödvändiga handlingar. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar förslaget till Strategi för parkering i Kungsbacka kommun på remiss till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Handling skickas senare. Hans Forsberg (M) Ordförande Maria Svenningsson Sekreterare

3 TJÄNSTESKRVELSE Datum Diarienummer KS/2014:132 nriktning förstudie Fjärås skolor Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om inriktningar för förstudie Fjärås skolor enligt tjänsteskrivelse, daterad Sammanfattning kommunens lokalplan har sedan en lång tid tillbaka planerats för en anpassning av skollokalerna i Fjärås. Skolorna är i behov av renovering och anpassning till ökat elevantal. Kommunstyrelsen beslutade om att starta upp en förstudie i projektet Ny skolor i Fjärås baserad tidigare utredning Förstudie Fjärås skolor förutsättningar och möjligheter Förstudien har som syfte att utifrån ett kostnadseffektivt sätt samt med god genomförbarhet redovisa alternativa utbyggnadsplaner med olika takt. Under förstudien har det uppstått behov att tydliggöra uppdraget för förstudien. Generella utgångspunkter i projektet ska vara att: Volymerna ska möta behoven i kommunens befolkningsprognos Prioritering ska göras mellan skolorna/objekten utifrån fastigheternas skick Nyinvestering samt renoveringar ska anpassas till en grundnivå som fyller myndighetskrav samt ett pedagogiskt perspektiv Mer konkreta inriktningar i projektet ska vara att: Delar av befintlig Bräckaskola rivs och vissa befintliga skolbyggnader anpassas så att skolan kan ta emot ca 660 elever Storleken på idrottshall för Bräckaskolan behöver utredas Service Jessica Selin /RedigerareTelefon/ 1 (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

4 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Smedingeskolan anpassas till en skola för 440 elever. Underhåll planeras i enlighet med den sedvanliga underhållsplanen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till SEFA, FG, KSF Gunilla Josefsson Ekonomichef Jessica Selin Controller

5 TJÄNSTESKRVELSE Datum Diarienummer KS/2014:219 Beslutsförslag rörande nyttjanderättsavtal för Kungsbacka Resecentrum Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtal för Kungsbacka resecentrum, daterat , och ger dess ordförande tillsammans med kommundirektören eller deras respektive ersättare uppdrag att underteckna nyttjanderättsavtal rörande Kungsbacka Resecentrum samt i samma ärende nödvändiga handlingar. Sammanfattning Kungsbacka Resecentrum togs i drift den 23 juni enlighet med tidigare tecknade genomförandeavtal och projektavtal med Västtrafik (se bilagt avtal med bilagor) är byggnaden uppförd och ägd av Västtrafik. Byggnaden står på mark i kommunens ägo. Delar av skärmtaket står på mark som Trafikverket äger. enlighet med tidigare tecknade avtal ska kommunens mark upplåtas till Västtrafik, men det har inte blivit genomfört. Föreliggande nyttjanderättsavtal innebär i korthet att Västtrafik ansvarar för byggnaden inkl skärmtak och verksamheten i byggnaden. För upplåtelsen av kommunens mark erlägger Västtrafik en årlig ersättning om kr. Upplåtelsen gäller fram till 31 december 2039 då kommunen har rätt att lösa ut byggnaden för dess bokförda värde samt förvärva eventuella inventarier. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nyttjanderättsavtal undertecknat av Västtrafik inkl bilagor Beslutet skickas till KSF/Daniel Josefson Daniel Josefson Exploateringsingenjör Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Josefson (1) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

6 NYTTJANDERÄTTSAVTAL avseende del av fastigheten Kungsbacka Kungsbacka 3:1 mellan Kungsbacka kommun och Västtrafik AB

7 NNEHÅLLSFÖRTECKNNG 1. BAKGRUND OMRÅDE UPPLÅTELSE BYGGNATON M.M NYTTJANDERÄTTSTD UPPSÄGNNG OCH FÖRLÄNGNNG KOSTNADER TLLSTÅND OCH FÖRESKRFTER OMRÅDETS SKCK TLLTRÄDESRÄTT SYSTEMATSKT BRANDSKYDDSARBETE NYTT JANDERÄTTSFÖRHÅLLANDETS UPPHÖRANDE ÖVERLÅTELSE OCH UPPLÅTELSE NSKRVNNG TLLÄGG OCH ÄNDRNGAR

8 DETTA NYTTJANDERÄTTSAVTAL är träffat mellan: (1) Kungsbacka kommun, organisationsnummer , Kungsbacka ("Kommunen"); och (2) Västtrafik AB, organisationsnummer , Box 123, Skövde ("Västtrafik"). 1. BAKGRUND 1.1 Kommunen och Västtrafik ingick år 2002 ett genomförandeavtal ("Genomförandeavtalet") vilket syftade till att reglera, samordna och tillgodose parternas intressen i projektet "utbyggnad av resecentrum i Kungsbacka". Därefter träffade parterna ett avtal benämnt "AVTAL för projektet nytt resecentrum i Kungsbacka" ("Projektavtalet"), bilaga 1. Parterna kom i de nämnda två avtalen överens om att Kommunen skulle svara för befintlig stationsbyggnad och markanläggningar medan Västtrafik skulle svara för terminalbyggnad och skärmtak. enlighet med Genomförandeavtalet och Projektavtalet uppförde och finansierade Västtrafik en terminalbyggnad och ett skärmtak på resecentrumet, vilket kom att kallas Kungsbacka Resecentrum. Kungsbacka Resecentrum togs i drift efter genomförd slutbesiktning den 23 juni Officiell invigning ägde rum i samband med invigningen av det s.k. Badhusparkprojektet den 25 oktober Terminalbyggnaden och del av skärmtaket är belägna på fastigheten Kungsbacka Kungsbacka 3:1 ("Byggnaderna"). Del av skärmtaket är beläget på fastigheten Kungsbacka Kungsbacka 7:1. Terminalbyggnadens och skärmtakets placering på de nämnda fastigheterna har markerats på bifogad karta, bilaga 2. Lagfaren ägare till fastigheterna Kungsbacka Kungsbacka 3:1 och Kungsbacka Kungsbacka 7: 1 är Kommunen respektive Trafikverket. Terminalbyggnaden och skärmtaket är s.k. byggnader på ofri grund. 1.3 Västtrafik har nyttjat Kommunens fastighet Kungsbacka Kungsbacka 3: 1 ("Fastigheten") för Byggnaderna sedan den 23 juni Något skriftligt nyttjanderättsavtal, i enlighet med intentionerna i Genomförandeavtalet, har dock ännu inte upprättats mellan parterna. 1.4 Mot ovanstående bakgrund ingår parterna detta skriftliga nyttjanderättsavtal. Eftersom terminalbyggnaden och del av skärmtaket är belägna på Fastigheten och del av skärmtaket är beläget på fastigheten Kungsbacka Kungsbacka 7:1 har Västtrafik tecknat nyttjanderättsavtal även med Trafikverket. 2. OMRÅDE 2.1 Nyttjanderätten enligt detta avtal omfattar den del av Fastigheten som markerats med orange färg på bifogad karta, bilaga 3, ("Området"). 2.2 Det anmärks att gränsen för nyttjanderätten avseende terminalbyggnaden går i husliv och att gränsen för nyttjanderätten avseende del av skärmtaket går i luften i höjd med skärmtaket. Markanläggningen under den del av skärmtaket som är belägen på Fastigheten innefattas inte i Området och ingår därmed inte i nyttjanderätten enligt detta avtal.

9 3. UPPLÅTELSE 3.1 Kommunen upplåter till Västtrafik rätt att på de villkor som anges i detta avtal nyttja Området för allmänna kommunikationsändamål jämte därtill hörande butiks-, restaurang- och serviceändamål ("Verksamheten"). 3.2 Årlig kostnad för upplåtelsen av nyttjanderätten enligt detta avtal är tjugotusen kronor (20.000:-) per år exklusive mervärdesskatt. ndex 100% enligt KP med bastal oktober 2015 med 1980 som basår, bastalet f n okänt. ndexförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. Första indexuppräkning sker den 1 januari Betalning sker årsvis i förskott. Kommunen fakturerar Västtrafik under januari månad. Första fakturering sker i januari BYGGNATON M.M. 4.1 Västtrafik har rätt att inom Området för Verksamhetens ändamål bibehålla och/eller förändra Byggnaderna, uppföra ny byggnad/anläggning samt riva och bortföra byggnad eller anläggning. det följande avser benämningen "Byggnaderna" Byggnaderna och eventuell nybyggnation som är tillåten enligt detta avtal. 4.2 Västtrafik förbinder sig att vid byggnation inom Området följa samtliga gällande myndighetskrav och tillämpliga generella byggnormer. nnan ansökan om bygglov lämnas in ska yttrande inhämtas från Kommunen. Endast sådana byggnads- eller anläggningsåtgärder som skriftligen godkänts av Kommunen får vidtas. 5. NYTTJANDERÄTTSTD Detta nyttjanderättsavtal gäller från och med denna dag till och med den 31 december UPPSÄGNNG OCH FÖRLÄNGNNG Avtalet ska sägas upp skriftligen senast tre år före nyttjanderättstidens utgång. Om ingen av parterna sagt upp avtalet inom angiven tid förlängs det med 15 år åt gången och löper med samma uppsägningstid, dvs. tre år. 7. KOSTNADER Västtrafik ska svara för samtliga avgifter och kostnader som uppkommer med anledning av nyttjandet av Området. 8. TLLSTÅND OCH FÖRESKRFTER 8.1 Västtrafik är skyldigt att inneha samtliga tillstånd som erfordras för Verksamheten. Västtrafik ska även följa samtliga föreskrifter som meddelas av myndighet eller som följer av lag. 8.2 Det åligger Västtrafik att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som enligt beslut av byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet kan komma att krävas för Områdets nyttjande enligt detta avtal.

10 9. OMRÅDETS SKCK 9.1 Området upplåts i befintligt skick. 9.2 Västtrafik ansvarar för snöröjning från Byggnadernas tak. 10. TLLTRÄDESRÄTT Kommunen ska i erforderlig utsträckning få tillträde till Området för att utföra besiktningar, erforderligt underhåll och reparationer på ledningar och annan Kommunen tillhörig utrustning eller anläggning samt avläsning av mätare. Kommunen åtar sig att, vid sådana tillfällen, se till att minsta möjliga störning uppkommer för Verksamheten på Området. 11. SYSTEMATSKT BRANDSKYDDSARBETE Med hänvisning till lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ankommer det på Västtrafik att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och att dokumentera det arbetet. 12. NYTTJANDERÄTTSFÖRHÅLLANDETS UPPHÖRANDE 12.1 Vid nyttjanderättsförhållandets upphörande ska Kommunen lösa in Byggnaderna Vid nyttjanderättsförhållandets upphörande ska vidare Västtrafik erbjuda Kommunen att förvärva samtliga eller del av till Verksamheten hörande inventarier Vid inlösen av Byggnaderna och samtliga eller del av till Verksamheten hörande inventarier ska Kommunen till Västtrafik utge ersättning med ett belopp som motsvarar Byggnadernas och inventariernas bokförda värde på dagen för Kommunens övertagande av Byggnaderna och inventarierna Om Kommunen väljer att inte förvärva samtliga till Verksamheten hörande inventarier ska Västtrafik vid nyttjanderättsförhållandets upphörande bortföra kvarvarande inventarier Kommunens inlösenskyldighet enligt ovan i denna punkt gäller även den del av skärmtaket som är belägen på Trafikverkets fastighet Kungsbacka Kungsbacka 7: ÖVERLÅTELSE 13.1 Parterna har inte rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal Västtrafik har dock rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal till kollektivtrafikmyndighet enligt lag (2010: 1065) om kollektivtrafik eller till den som kollektivtrafikmyndighet utsett som ansvarig för samordningen av trafiken inom Västra Götalands län. 14. NSKRVNNG Västtrafik har rätt att skriva in nyttjanderätten enligt detta avtal i Fastigheten.

11 15. TLLÄGG OCH ÄNDRNGAR Tillägg till och/eller ändringar av detta avtal ska för att vara bindande upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Kungsbacka den 2015 Skövde den Z7' /r 2015 Kungsbacka kommun Västtrafik AB 6

12 Mellan Kungsbacka kommun och Västtrafik AB, har h äffats följande AVTAL för projektet nytt resecentrum i Kungsbacka 1 Bakgrund Kungsbacka kommun, (kommunen) och Västtrafik AB (VT) har gemensamt utrett förutsättningarna för ett nytt resecentrum inom och intill den befintliga järnvägstation i Kungsbacka. Nuvarande stationshus skall bevaras och integreras med övriga funktioner i resecentrum. Projektet med de förutsättningar som parterna gemensamt arbetat fram inryms i nuvarande detaljplan för området. Avsikten är att anläggningarna skall projekteras och färdigställas under Ett genomförandeavtal upprättades Syftet med detta nya resecentrnm är bl a att skapa en modem anläggning för resenärerna där de olika trafikslagen tåg, buss, bil, taxi och cykel skall erhålla goda angöringsmöjligheter med naturliga korta gångstråk och att bra parkeringsmöjligheter skall finnas för såväl cykel som bil, allt i syfte att på bästa sätt knyta samman de olika trafikslagen. 2 Anläggningar och huvudmannaskap De olika delar som ingår i Resecentrum är stationsbyggnad, tenninalbyggnad, plattformstak och markanläggningar. Stationsbyggnaden ägs för närvarande av Jernhusen AB. Kommunen har inlett förhandlingar med Jernhusen i syfte att ta över byggnaden. Ett färdigt köpeavtal finns men har av Näringsdepartementet stoppats tills vidare. Avsikten är att genomföra övertagandet så snart det är möjligt. aktieägaravtal avseende VT, upprättat i december 1998, anges följande beträffande infrastruktur: "Parterna har ett gemensamt ansvar för att investeringar i be.fintliga och nya anläggningar för den kollektiva trafikens behov utformas så att en ändamålsenlig trafik kan bedrivas kostnadseffektivt och med god trivsel för resenärerna E1/orderliga investeringar i befintliga och nya anläggningar, liksom underhåll och skötsel, för den kollektiva trafiken, t ex vägar, kö1ytor och markanläggningar, skall ombesörjas och bekostas av den Kommun, vari anläggningen är belägen om detta inte ankommer på annan väghållare eller om överenskommelse om annat inte träffas... Utformning och lokalisering av terminaler mm skall ske efter samråd mellan den Kommun, vari anläggningen är belägen, och Moderbolag eller berört Dotterbolag.

13 Moderbolag eller berört Dotterbolag skall svara för kostnaderna för byggnader och vän/utrymmen liksom för anordningar för själva driften av trafiken såsom hållplatsskydd, stolpar, skyltar m m såvida inte annat överenskommes med berörd Kommun." Bland annat mot bakgrund av detta avtal och tidigare genomförandeavtal har följande ansvarsfördelning mellan parterna överenskommits: Anläggningsdel Huvudman Stationsbyggnad (fn i Jernhusens ägo) Kommunen Tenninalbyggnad Västtrafik Plattformstak Västtrafik Markanläggningar Kommunen Ägandet till resp. anläggningsdel följer denna ansvarsfördelning 3 Mark Kommunen reglerar markfrågan genom särskilt upprättat köpekontrakt. 4 Statsbidrag Projektet är upptaget i Göteborgsöverenskommelsen '98 med bidragsunderlaget 16 Mkr. Bidragsdelen utgör 12 Mk.r (statsbidrag 75 procent av bidragsunderlaget). 5 Kostnads- och betaloingsansvar för investeringsutgifter Kungsbacka och Västtrafik är överens om att följande modelj gäller för projektet: nvesteringen delas på vad som är bussrelaterat (ca 1/3-del) respektive pendeltågrelaterat (ca 2/3-delar). Bussterminal investeringen skrivs av enligt gängse principer och belastar Kungsbacka kommun fullt ut. Pendeltåginvesteringen skrivs av enligt gängse principer och belastar Västkustbanan och fördelas ut enligt nyttjandet av Kungsbackapendeln. Bussrelaterat Pendeltågrelaterat Summa Brutto Bidrag Netto Betalningsansvaret gäller samtliga kostnader (inklusive projektering, byggherrekostnader, ränta under byggnadstiden samt oförutsett) som bedöms erfordras för att erhålla fullt färdiga och fönktionsdugliga byggnader/anläggningar. 2

14 6 Drift och underhåll m.m. Med drift och underhåll avses bl a daglig skötsel, akut och periodiskt underhåll samt reparation p g a förslitning eller skadegörelse. Som utgångspunkt för fördelning av kostnader för drift och underhåll skall gälla följande fördelning som i stora drag följer fördelningen under 5 ovan. Markanläggningar inkl busstenninalens körytor övrig bil- och cykelparkering m.m. Terminalbyggnad Plattformstak Kommunen Västtrafik Västtrafik 8 överlåtelse av avtalet ngendera part äger rätt att utan övriga parters skriftliga godkännande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. 9 Tvist Tvist som uppstår till följd av detta avtal skall lösas av skiljemän enligt lag. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg. 10 Ändringar Andringar av och tillägg till detta avtal skall för af/ vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna. Detta avtaj är upprättat i två exemplar varav kommunen och Västtrafik tagit var sitt. Skövde den c.ifl?~ t~'!!{/9 Håkan Bergqvi/ l VD Kungsbacka den ~~ ~...,e.../\_ ~ - ;--;. ~.~-- 1 3

15 ... 1! 1' " ~1'1i,u.n :... j ' ',!..! ~ A, ~. 1 - \. ' ' ~. \'~ ~ rt" ~. (c) Kungsbacka kommun Skala 1 :1000

16 .ml 11,, ' ' ' ~ - -,._ to, ' h Slfi Gf,, u <:i ~lj 1' (i / ;. '. ' ~ u 3:1 (1 ~ ~ 1_1 (!) '!: ~ : ~,/ / s '1 ~1 1, ;1. _, ~ l -,( ' G.L,. L ~. 3:14 '1 li ~ ~ : ~ : ' t(il ~ ~ ~ 1 1 :0 '.,.1r', "". r ' 'l J l 1 " "' \ 1 _,, /j! l ) ',' ~ r ' r,, /..',! ~ '. ~ J )1 l. J., ~ /! : 'il: \...1 \ ):( \, ' \4!\ \}t\. \ ' \ ~

17 TJÄNSTESKRVELSE Datum Diarienummer KS/2015:222 Förslag till Strategi för parkering i Kungsbacka kommun politisk remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till Strategi för parkering i Kungsbacka kommun på remiss till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Sammanfattning Flera förvaltningar har i samverkan tagit fram ett förslag till Strategi för parkering i Kungsbacka kommun. Utgångspunkten finns delvis i den handling som förvaltningen för Teknik tidigare tagit fram avseende policy för parkering i centrum. Handlingen är inte på något sätt antagen utan är nu föremål för politisk beredning och bör ses som ett arbetsmaterial. Förslaget är att skicka framtaget material avseende Strategi för parkering i Kungsbacka kommun på remiss till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna. Förslaget och de inkomna synpunkterna sammanställs och kommenteras av Kommunstyrelsens förvaltning. En reviderad handling kompletteras med inkomna synpunkter som underlag till kommande beslut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Strategi för parkering i Kungsbacka kommun Beslutet skickas till TN, partier i KF Kommunstyrelsens förvaltning Johanna Stenberg (3) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

18 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Beskrivning av ärendet Bakgrund Nämnden för Teknik har tidigare tagit fram en policy för parkering för centrum i Kungsbacka. Policyn har aldrig antagits och inriktningen i dokumentet aldrig på fullt allvar genomförts. Kommunstyrelsens arbetsutskott framförde önskemål om ett bredare grepp över parkeringen i kommunen och förslag till Strategi för parkering i Kungsbacka kommun avser kommunens syn på parkering för hela Kungsbacka kommun. Handlingen är framtagen under år 2014/2015 i samverkan mellan flera berörda förvaltningar. Utgångspunkten finns delvis i den handling som förvaltningen för Teknik tidigare tagit fram avseende policy för parkering i centrum. förhållande till förslagen strategi kan framtagen policyn för parkering i centrum i Kungsbacka utgöra en kommande handlingsplan för parkeringen i centrumområdet. Handlingen är inte på något sätt antagen utan är nu föremål för politisk beredning och bör ses som ett arbetsmaterial. Förslaget är att skicka framtaget material avseende Strategi för parkering i Kungsbacka kommun på remiss till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna. Kommentarer och konsekvenser Det både pågår arbete på många håll i landet för att arbeta mer flexibelt med parkering samtidigt som regelverket kring parkering och möjligheterna till nytänkande inte alltid har stöd i möjliga avtal och lagstiftning. Strategin har dock ambitionen att ge möjlighet att kunna testa ett nytänkande och medvetenheten bör vara stort att detta är ett mödosamt och långsiktigt arbete. Att långsiktigt kunna säkra flexibla ytor och gemensamma lösningar kan vara ett avtalstekniskt problem och mycket av kreativiteten hänger på mer eller mindre frivilliga överenskommelser. Det finns heller inte idag en organisation inom kommunen för att jobba med alla dessa frågor på ett effektivt sätt och alla föreslagna lösningar ska därför ses som en målsättning på sikt. Att utgå från låga parkeringstal vid nyexploatering kräver också ett kompletterande arbete med att minska bilberoendet i Kungsbacka och löses inte genom parkeringsstrategin. För att parkeringsstrategin skall få betydelse krävs således ut utökat arbete med beteendepåverkan sk mobility management. Kommunens ambitionsnivå ur ett långsiktigt perspektiv är en av de viktiga frågorna som bör belysas i föreslagen politiska remiss. Ett förändrat förhållningsätt till parkering är en mycket större fråga som handlar om att förändra människors beteende och attityd. Det är inget lättlöst problem och en parkeringsstrategi är inte svaret, men en del av det. Det finns också flera problemställningar att hantera i praktiken vid ett önskat genomförande. Dels för att de rättsliga medlen inte alltid finns och dels för att det på sikt kommer kräva stora beteendeförändringar hos Kungsbacka invånare. Vi är medvetna om att strategin kan vara svårt att helt genomföra, men att den är innehåller avgörande vägval och kan utgöra mål att jobba mot!

19 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Förankringsprocess Strategin är en kommungemensam handling där förankringsprocessen både mellan förvaltningar och nämnder är av avgörande betydelse. Ambitionen är att handlingen skall utgöra underlag och vara en del av en framtida Trafikstrategi för Kungsbacka kommun som också kommer vara en del av en ny kommunomfattande översiktplan framöver. avvaktan på det bör handlingen förankras politiskt internt inom Kungsbacka kommun genom politisk remiss för att reda ut kommunens ställningstagande avseende parkering. Förslaget och de inkomna synpunkterna sammanställs och kommenteras av Kommunstyrelsens förvaltning. En reviderad handling kompletteras med inkomna synpunkter som underlag till kommande beslut. Johanna Stenberg Strateg fysisk planering

20 Förslag till Version 1:2 för politisk beredning Parkering i Kungsbacka Strategi KUNGSBACKA KOMMUN

21 Förslag till parkeringsstrategi avser kommunens syn på parkering för hela Kungsbacka kommun. Handlingen är framtagen i samverkan mellan flera berörda förvaltningar. Utgångspunkten finns delvis i den handling som förvaltningen för Teknik tidigare framagit avseende policy för parkering i centrum. förhållande till denna handling kan policyn för parkering i centrum i Kungsbacka utgöra en kommande handlingsplan för parkeringen i centrumområdet. Handlingen har en ambitiös målsättning och bör därför uppdateras och omprövas efter ett par år. Handlingen är inte på något sätt antagen utan är nu föremål för politisk beredning och bör ses som ett arbetsmaterial. Se följebrev daterad Om dokumentet Remissversion för politisk beredning. Dokumentet ska ligga till grund för vårt arbete med parkering både vid planering och utveckling av befintliga miljöer. Dokumentet utgör kommunens syn på parkering och kommer att komplettera övriga strategisk dokument avseende trafik och översiktsplan. Produktion Förvaltningen för Teknik och Kommunstyrelsen förvaltning i samverkan med förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd samt förvaltningen för Plan & Bygg, Kungsbacka kommun Foto Kungsbacka kommun om inget annat anges Tryck xxxx 2 Kungsbacka kommun

22 Parkering är en stor fråga för Kungsbacka eftersom bilinnehavet är stort och andelen resor som sker med bil är mycket stort i hela kommunen, även inom Kungsbacka stad. Staden, tätortscentrum och målpunkter ska vara tillgänglig för alla, stora som små. För att Kungsbacka ska bli en mänskligare kommun och främja det goda livet i mellanrummen, mellan husen, i större utsträckning för möten mellan människor krävs en samsyn på parkering och tillgänglighet för människor. Utöver kvalitéer i utomhusmiljön kan arbete med parkering medverka till ett mer hållbart resande och ett mindre bilberoende resmönster. Parkering är en viktig pusselbit och ett kraftfullt styrmedel. Kungsbackas parkeringsstrategi är framtagen i samverkan inom kommunen och ger oss möjlighet till kreativa lösningar och en större frihet mot en hållbar utveckling. Dokumentet ska fungera som inspiration, ge underlag till diskussion och vara vägledande för fortsatt arbete med parkering i kommunen. You aren t a good place unless you have a parking problem - Ethan Kent 3

23 Parkeringspolicy - Kungbackas syn på parkering Vår inställning till parkering i Kungsbacka På rätt plats... All parkering lokaliseras, planeras och utformas för att bidra till en hållbar utveckling och öka platsens kvalité för alla.... på rätt sätt... Att parkeringen medverkar till ett effektiv och ändamålsenligt utnyttjade utifrån behov av tillgänglighet, trygghet och hållbar rörelse för alla.... med hållbar inriktning Att utifrån Kungsbackas vision om en hållbar stad och kommun medverka till en livfull miljö med rika möjligheter till möten. Att genom genomtänkt parkering skapa god sammanvägd tillgänglighet och incitament att för att gå, cykla och åka kollektivt. Att genom attraktiv cykelparkering bidra till att cykel blir ett naturligt förstahandsval för resor inom Kungsbacka stad, i våra tätorter och till kollektivtrafiken samt att bilparkeringen är logisk för dem som är i behov av bilen. Ständig utveckling Parkeringsstrategin innebär en gemensam syn på parkering, avser hela kommunen och att vi ständigt utvecklar ny och befintlig parkering utifrån vårt förhållningssätt till parkering. ntentionerna ska avspela sig i kompletterande material såsom handlingsplaner för parkering. Ur Kungsbackas vision Kungsbacka ska utvecklas till en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap människor emellan. Kungsbacka är bra för invånarna säväl unga som gamla....ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser och restaurangbesök. 4 Kungsbacka kommun

24 Parkeringstrategi - tillgängligt för alla Parkeringsstrategi för en hållbar framtid Mål och syfte Målsättningen med parkeringsstrategin är att medverka till att kommunen, dess centrala funktioner, målpunkter, tätorter och Kungsbacka stad ska vara tillgänglig för alla. Parkeringsstrategin ska uppmuntra och medverka till att fler väljer ett hållbart resande. Parkeringsstrategin ska stötta den önskade samhällsutvecklingen och levande centrum genom god tillgänglighet för alla och bättre utnyttjande av parkering som helhet. Parkeringsstrategin syftar till att underlätta avvägningen mellan olika stadsbyggnadskvaliteter i samband med planeringen. De stadsbyggnadskvaliteter som parkeringen påverkar är framförallt tillgängligheten, stadens och platsens attraktivitet men även trafiksäkerhet, trygghet och miljöpåverkan. Parkeringsstrategin ska även fungera som ett stöd i avvägningen mellan olika parkeringsbehov, till exempel mellan olika användargrupper samt att underlätta diskussionerna kring parkering vid exploatering av nya bostadsområden, förtätning i befintlig miljö och andra förändringar med koppling till tillgänglighet. Parkeringsstrategin omfattar kommunens syn på all parkering inom kommunens gränser. Avgränsningar strategin berörs inga nya avvägningar vad gäller utmärkning och information, taxe- och betalsystem eller felparkering och parkeringsövervakning. Utifrån parkeringsstrategin bör handlingsplaner tas fram för delområden, t.ex. Kungsbacka centrum. Bussuppställning är inte medtagen utan bör finnas med i handlingsplaner för geografiskt avgränsade områden utifrån behov. Förhållningssätt och behov av riktlinjer för godshantering, lastning och lossning berörs inte heller specifikt. Givetvis följer Kungsbacka kommun lagen vilket innebär att god tillgänglighet och utformning för funktionshindrade och andra behövande fortsättningsvis kommer att vara god. Området redovisas inte särskilt. Kungsbacka kommun - tillgängligt för alla 5

25 Parkeringsstrategi - tillgängligt för alla Parkeringsstrategin ska: bidra till en hållbar utveckling skapa en gemensam syn på parkering för cykel och bil (inkl MC) vara ett stöd för avvägningar av plats för parkering mot stadsbyggnadskvalitéer medverka till en mer jämställd trafik genom t.ex. sammanvägd tillgänglighet sprida kunskap om parkering inom och mellan berörda organisationer utgöra underlag för separata handlingsprogram Vad innebär en strategi? Parkeringsstrategin är ett aktiverande dokument där vi visar vad vi ska åstadkomma på eget initiativ och som visar avgörande vägval för att nå målet om ett hållbart Kungsbacka. Strategin anger vilka inriktningar som är viktigast för oss att fokusera på ur ett långsiktigt perspektiv och avgörande val som är av kritisk betydelse för att nå dit. Strategin visar vad vi väljer och väljer bort samt ger ledning avseende riktning och prioriteringar i arbetet med parkering. 6 Kungsbacka kommun

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

STYRDOKUMENT. Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi. Ludvika centrum. Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18

STYRDOKUMENT. Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi. Ludvika centrum. Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18 STYRDOKUMENT Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi Ludvika centrum Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18 Revideras 2015 Parkeringsstrategi för Ludvika centrum Parkeringsstrategin

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Parkeringstal för Partille kommun Parkeringstal Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Inledning 6 Parkeringstalen ersätter gällande parkeringsnormer 6 Vikten

Läs mer

Parkeringstal för cykel och bil

Parkeringstal för cykel och bil SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringstal för cykel och bil Gävle kommun 2014 Antagna av Tekniska Nämnden den 4 juni 2014 1 Inledning Bakgrund till parkeringstalen Lämpligt utrymme för parkering, lastning och

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN Antagen av plan- och byggnadsnämnden 2013-12-12 412 Läsanvisning I parkeringsnormens inledning beskrivs syftet med parkeringsnormen och dess

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Datum: 2014-05-26 Slutversion Beställare Projektledare Referensgrupp Kvalitetsgranskning Mikael Anderson, Gatuchef Kävlinge kommun Björn Petersson,

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen PARKERINGSNORM - BIL Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen del 1 Parkeringstal med kommentarer del 2 Tillämpningsanvisningar Hela dokumentet finns på www.huddinge.se trafik,

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-10-08, 253 ANSVAR UPPFÖLJNING: SEKTORCHEF MSB GÄLLER TILL OCH

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-09-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2014-09-23 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av. parkeringsplatsbehov. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06

Riktlinjer för bedömning av. parkeringsplatsbehov. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06 Riktlinjer för bedömning av parkeringsplatsbehov Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06 Handlingen är framtagen av Stadsbyggnadskontoret, Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06. Ledningsgrupp:

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-25 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 31 mars 2015, klockan 8.30 Kungsbackarummet 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Köpeavtal -

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund [ANTAGANDEHANDLING] 2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI Handbok Parkeringszoner Täby kommun Vallentunasjön Täby Täby kyrkby kyrkby Ullnasjön Gullsjön Löttingelund Löttingelund Lövbrunna Lövbrunna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2 VÄGLEDNING TILL PARKERINGSTAL VID DETALJPLANER OCH BYGGLOV GÖTEBORGS STAD 2011 Rapporten är framtagen i samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Ledningsgrupp: Ylva Löf,

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen Cykelparkeringar Ja, tack! Många cyklar i Västerås. Det är bra för miljön, för hälsan

Läs mer

Parkeringstal för Östersunds kommun

Parkeringstal för Östersunds kommun Dnr Ädh 1591-2006 Parkeringstal för Östersunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-06-28 Inledning Plan- och bygglagen föreskriver att när tomter tas i anspråk för bebyggelse skall det tillses att

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun 2010-09-22, reviderad 2011-03-01 Beställare Beställarens representant Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Tel 0346-88 60 00 www.falkenberg.se Johan Risholm Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 ö< u. AU 8:20 Dnr. KS 2014/0281-513 Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 101 Hemställan om godkännande för försäljning av Malmö kommuns parkeringsaktiebolags fastighet Aktern 4 (Dnr STK-2013-813) Till

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Parkeringsnorm för Karlstads kommun

Parkeringsnorm för Karlstads kommun Parkeringsnorm för Karlstads kommun Riktlinjer för beräkning Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 201X-xx-xx 1 BAKGRUND Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden att revidera nuvarande

Läs mer

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark 2013-11-21 1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR BORÅS STAD REMISSFÖRSLAG 2015-09-15

PARKERINGSNORM FÖR BORÅS STAD REMISSFÖRSLAG 2015-09-15 PARKERINGSNORM FÖR BORÅS STAD REMISSFÖRSLAG 2015-09-15 1 Projektorganisation Styrgrupp Projektledning Projektgrupp Alf Iwarsson, Tekniska förvaltningen Anders Engberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen Andreas

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbacka rummet, stadshuset Klockan 8.30-11.55, paus 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C),

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad RAPPORT 2006:86 VERSION 0.98 Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-04 2007-02-06 Dokumentinformation Titel: Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Serie nr: 2006:86

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Vellinge kommun PARKERINGSNORM

Vellinge kommun PARKERINGSNORM Mars 2007 Denna utredning har utförts under januari 2006 - mars 2007 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö Tel: 042-698 16 00 Org.nr 556194-7986 Beställare Vellinge

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer