Utvidgning av Strömstads stadskärna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvidgning av Strömstads stadskärna"

Transkript

1 Utvidgning av Strömstads stadskärna - med ett maritimt resecentrum En djupstudie av Johanna Eriksson och Åsa Johansson

2 Centrum Torskholmen Uddevallvägen Strömstad idag Strömstad kommun saknar idag en plan för hur dess hårt belastade centrumkärna skall kunna utvidgas. I nuläget växer staden fram med låg exploaterade områden i dess utkanter. Dessa områden är dåligt relaterade till befintlig bebyggelse och kollektivtrafik, vilket skapar ett bilberoende samtidigt som det splittrar känslan av en stark stadskärna. I detta fördjupningsprojekt har en struktur tagits fram för att visa hur Strömstad centrum skulle kunna expandera på ett hållbart sätt i sydlig riktning längs med Uddevallavägen. Strömstads södra entré Karta över centrala Strömstad och Uddevallvägen

3 Brister i staden Idag lider Strömstad av bostadsbrist. Detta strider mot stadens mål att växa med runt 170 personer varje år. För att råda bot på detta problem måste nya bostäder byggas. De centrala delarna av Strömstad är de mest populära och här är bostadstrycket extra hårt. Ett annat problem är det årliga trafikkaoset som uppstår i stadens centrumkärna under högsäsong. Nya bostäder behövs byggas för att lösa dagens rådande bostadsbrist

4 Kosterfärjornas centrala placering i Strömstad är en av bidragande orsaker till det trafikkaos som uppstår i staden under sommarmånaderna Många av de turister som besöker Strömstad färdas vidare till ön Koster. Kosterfärjornas nuvarande centrala placering i norra hamnen leder in stora mängder trafik in till centrumkärnan och är därmed en stor bidragande orsak till infarkten på vägarna i centrum sommartid. Dessa färjor är också dåligt länkade till annan kollektivtrafik så som buss och tåg och uppmuntrar därför inte till att lämna bilen hemma.

5 På Torskholmen finns aktiviteter som lockar till sig stora mängder människor under högsäsong Under sommaren expanderar Strömstads centrum i riktning mot Torskholmen. Båtturister skänker liv åt hamnområdet där bland annat restauranger, en fiskauktion ock en nattklubb drar till sig stora folkmassor. Vintertid är Torskholmen däremot en stadens baksida som kvällstid upplevs som ett otryggt område att vistas i.

6 Dagens södra entré in till Strömstad är dåligt definierad Dagens södra entré in till Strömstad via Uddevallavägen är I dagsläget dåligt definierad. Avsaknaden av gestaltning i detta vägrum är påtaglig. Taggtrådsstängsel och tjocka omoderna vägräcken stjäl fokus från den annars slående vackra havsvyn. Bilister tenderar att köra snabbt i dessa typer av dåligt definierade vägrum, vilket utgör fara för de mjuka trafikanterna (gång- och cykel-). Uddevallavägen i kombination med parallelltgående järnvägen skapar en stark barriär mellan dagens befintliga bebyggelse och havet. Dessutom omöjliggör järnvägens placering exploatering av nya bostäder i stora delar av angränsande områden.

7 Färjeterminalen Färjeterminalen söder om Torskholen är ett genuint element som bidrar till den maritima känslan i området. Dess närhet till centrum möjliggör ett bilfritt resande mellan Sverige och Norge.

8 Kosterfärjorna Torskholmen Norgefärjorna Strömstad i framtiden Det är av troligt att anta att Strömstad likt många andra städer kommer att växa längs med stadens infrastruktur. Snart skall E6an renoveras, för att skapa en tryggare väg, och en ny infart till södra Strömstad skall börja byggas. I kombination med utvecklingen av dagens infrastruktur i södra Strömstad är det viktigt att belysa den nya infartens placering och dess möjlighet att skapa en vacker entré åt staden. I södra utkanten av stadskärnan finner vi också nuvarande järnvägs- och busstation samt båtterminalen för Norgefärjorna. Dessa element är starka argument för att stadskärnan bör expandera i södergående riktning. Kontorshuset Sardinen Ny entrésituation Dagens södra entré in till Strömstad är dåligt definierad

9 Området längs med Uddevallavägen från dagens centrum ner till Kontorsbyggnaden Sardinen är mycket attraktiv mark för nya bostäder på grund av dess centrala läge och fina kontakt med havet.

10 Staden expanderar i två etapper Etapp ett I första etappen flyttas Järnvägsstationen cirka 150 meter söderut till det gamla trankokeriet, en gul träbyggnad precis invid spåret. Ny attraktiv mark frigörs, för stadskärnan att expandera på. Den nya bebyggelsen här länkar Torskholmen till dagens stadskärna och gör området attraktivt året om, och Torskholmens idag outnyttjade ytor förtätas med en kvarterstruktur. Stationens förflyttning och uppförandet av den nya bebyggelsen sker parallellt för att bibehålla järnvägens centrala placering i staden. Centrum expanderar i södergående riktning

11 Områdets utformning Den nya bebyggelsen kopplas till den gamla i och med att gamla byggnadstraditioner ligger till grund för det nya områdets utformning. Den nya bebyggelsen erbjuder bekväma vindskyddade promenadstråk med varierande aktiviteter och dramatiska, vackra vyer, samtidigt som den lekfullt uttrycker områdets utsatta position angränsande ett stort hav. Den nya bebgyyelsen erbjuder sköna läplatser

12 Utformningen av det nya området har hämtat inspiration från gamla byggnadstraditioner i de västkustska samhällena

13 Vy över taklandskap i smögen Torskholmen och delar av marken under Udevallavägen består av ett konstgjort landskap uppbyggt med utfyllnadsmaterial. Det studerade området med sin onaturliga platthet skiljer sig således från det annars kuperade landskapet. För att åstadkomma det oregelbundna taklandskap som återfinns i angränsande traditionell bebyggelse skiftar hushöjden något mellan de olika byggnaderna med som mest tre våningar. Husens täta placering skapar unika rum i området.

14 Den nya bebyggelsens utformning hämtar inspiration från gamla byggnadstraditioner i de Bohuslänska kustsamhällena Sedan lång tid tillbaka har bostadshusen i Bohuslän varit småskaliga och belägen nära havet för att underlätta vardagsarbetet. Relationen båt- bryggasjöbod följt av ett gytter av bostadshus i dess bakkant är det klassiska mönster kustsamhällena i Bohuslän byggts upp enligt. Byggnadstraditionen har vuxit fram ur århundradens erfarenhet av det håra klimat som råder vid havets kustzoner. Tätheten och den oregelbundna placeringen av bebyggelsen bryter vinden och skapar goda utomhusmiljöer i det vindpinade landskapet. Husen har rests med största försiktighet och följer landskapets form, där bergen alltid utgjort det dominerande elementet i stadens siluett.

15 Vy över det nya, förtätade Torskolmen De nya bostadsområdena består av flerbostadshus med lägenheter i varierande storlek, med verksamheter insprängda i bottenvåningarna. Husen byggs upp av olika, lokala byggherrar och här finns blandade upplåtelseformer.

16 Torg Det nya bostadskvarteret på Torskholmen skänker liv och ljus under mörka vinterkvällar och får det tidigare otrygga området att kännas säkert året om. En ny torgplats blir en viktig kopplande länk mellan Torskholmen och gamla stadskärnan. De genuina marina aktiviteterna, såsom fiskauktionen och båtaffären, bevaras. Båtaffärens utställningsgård mot Uddevallavägen glasas in vilket skyddar mot trafiken samtidigt som utställningsobjekten synliggörs mot gatan. Taket över gården utgör en terrass till nattklubben i samma hus. Härifrån har man god kontakt med den nya torgplatsen. Den nya bostäderna förvandlar Torskholmen till en attraktiv stadsdel året om Sommartid flyttas kosterfärjorna till Torskholmen.

17 Hedvigsholmen på Marstrand är ett lyckat exempel på förtätning i ett kustsamhälle

18 Material och färgskala i det nya området har hämtats med inspiration från naturen och gamla byggnadstraditioner i de västkustska samhällena

19 Etapp två - med ett maritimt resecentrum I den andra etappen flyttas järnvägsstationen söder ut till nuvarande kontorshuset Sardinen, 500 meter från dagens befintliga station. Detta frigör ytterligare ytor för staden att expandera på. Restmaterial från pågående ombyggnation av E6an används som utfyllnad vid bygget av ny pir och mark invid Sardinen. Piren blir en del av en ny hamn och den nya marken blir en yta för havsnära bostäder. I detta nya område skapas ett maritimt resecentrum med tåg, bussar, färjor och cyklar för uthyring samlade på ett och samma ställe i staden. centrum expanderar ytterligare i södergående riktning

20 Vy över den nya bebyggelsen med ett inkluderat maritimt resecentrum Den nya bebyggelsen skapar urbanitet och definierar Strömstads södra entré. Uddevallavägens gatubredd minskar från denna punkt vidare norr ut mot gamla stadskärnan.

21 Torg med intilliggande saluhall I samband med att järnvägsstationen flyttas söder ut byter det gamla trankokeriet funktion igen. Nu blir det Saluhall. Här säljs lokalt odlade och förädlade varor. Saluhallen blir ett viktigt element vid torget och takterrassen från etapp ett. Länken mellan gamla och nya bebyggelsen särks ytterligare. Nya affärer i området möjliggör att gränshandeln kombineras med kvalitativ detaljhandel. Färjenära gränshandel minskar norrmännens behov att ta med sig bilen på färjan.

22 På marknadsplatsen kan man köpa Förädlade lokala varor

23 Uddevallavägen transformeras till en levande stadsgata med verksamheter i bottenvåningen av den nya bebyggelsen. Detta skapar en levande blandstad för både turister och helårsboende. Här blandas olika åldersgrupper och identiteter, mindre företag, sjukmottagningar, dagis, pubar, restauranger och ett nytt marint resecentrum.

24 Den nya stationen blir en viktig del I ett marint resecentrum där tåg, bussar och båtar möts. Här finns också cyklar för uthyrning. Det nya resecentrat förenklar och möjliggör bilfria semestrar för sommargästerna. Dess lokalisering motverkar också att onödiga trafikströmmar leds in i centrum.

25 Resenärer som anländer till Strömstad landar här direkt i en marin miljö. De välkomnas av den slående vackra vyn över havet där alla sinnen stimuleras. Här hör man vågornas skvalpande ljud mot piren och känner doften av det salta havet. Varför inte röra sig ända ner till vattnet och känna på dess temperatur? Resenärerna kan rent av fortsätta sin resa på vattnet härifrån.

26 Nattvy över den nya piren, hamnen och resecentrumet Från det maritima resecentrumet avgår båtar till destinationerna Tjärnö, Råssö, Lidö, Ursholmen och Väderöarna, såväl som till Hvalen, Fredrikstad och Halden i Norge. Härifrån avgår också lokala färjor som skeppar resenärerna vidare till strategiska platser i staden, så som de olika hamnarna och vidare norr ut till Nötholmen/Kebal. Sommartid flyttas även Kosterfärjorna hit. Om man föredrar att cykla kan man hyra cyklar vid resecentrets cykeluthyrning. Mellan den nya piren vid Sardinen och Torskholmen skapas fina siktlinjer med visuell kontakt mellan de två hamnarna.

27 Den befintliga tegelbyggnaden Sardinen blir en viktig del i det nya marina centrumet i söder. Dagens företagsverksamhet i byggnaden sprids ut i bottenvåningarna av den nya blandstaden, för att ge plats åt ett efterlängtat kulturhus och en folkhögskola med marin inriktning. Det strategiska läget med närhet till havet, befintliga båtvarv, Tjärnös marinbiologiska institution och det kommande naturreservatet på Koster utgör goda skäl för folkhögskolans placering. Lokstallet invid Sardinen bibehålls som utställningshall. I det nya maritima centrat i söder blandas marin konst med magasin fyllda av båtbyggande elever.

28 Magasinsbyggnader vid Gellersborgsskolan har stått som inspiriration för utformningen av den nya bebyggelsen vid piren vid Strömstads nya södra entré

29 Dagens Norgefärjeterminal bibehåller sin position. Terminalen ses som ett genuint maritimt element som skapar en puls i området. Fem gånger per dygn blockeras den annars fria horisonten av en stor färja som fraktar resenärer vidare till Norge. Dess centrala placering är mycket väsentlig då den uppmuntrar resenärer att lämna bilen hemma.

30 Taggtrådsstängslet som idag separerar färjeområdet från Uddevallavägen byts ut mot en glasvägg som sträcker sig söder ut ner till Lokstallet. Glasväggen skapar ett bättre microklimat i vägrummet för fotgängare och cyklister, vilka kan njuta av den vackra havsvyn utan störande vind. Den möjliggör också anläggning av en ny mindre park som kopplar det nya södra centrumet med den gamla staden i norr.

31 Ny väggräns Det lyckade projektet med sommarparkeringar i stadens utkanter får här ett mera centralt tillskott i dalgången norr om recesentrat. Kosterbor får förslagsvis fasta p-platser här för att underlätta deras pendlande. I denna punkt skapas en ny väggräns för turister sommartid. Endast bofasta, färjeresenärer till Norge samt godstransporter tillåts passera denna gräns vidare norrut mot gamla centrum. På detta sätt har en semifri bilzon skapats i den utvidgade stadskärnan, vilket skapar ett bättre klimat i stadsrummet för de mjuka trafikanterna.

32 En självförsörjande stadsdel Gamla byggnadstraditioner i kombination med modern teknik såsom vindkraftverk på Röseberget gör det nya området självförsörjande samtidigt som det ger uppmärksamhet till dagens rådande miljöproblem. Vindkraftverken ramar dessutom in den södra entrén och blir ett statement för det nya Strömstad -en stad i strävan mot en hållbar framtid.

33 De vackra vindkraftverken förstärker den visuella kontakten mellan Röseberget och Laholmen, vilket mentalt förkortar avståndet mellan gammal och ny bebyggelse. Detta är viktigt då det uppmuntrar stadens invånare till gång och cykel vilket i sin tur kan skapa fler möten mellan människor i staden.

34 Värstascenario Pågående klimatförändring och troliga framtidsscenarier är viktiga att ha i åtanke vid planering av nya områden. Det blir betydelsefullt att försöka förutsäga effekten av höjda vattennivåer och kraftiga stormar. Det studerade områdes väldigt sårbara position precis invid kusten, på bara två meters höjd över havet, genererar frågor om bottenvåningar som kan hantera översvämningar. Gamla Bohuslänska byggnadstraditioner med sjöbodar på pelarkonstruktioner i vattnet, och moderna lösningar med goda fuktspärrar som tillåter att bottenvåningen vattenfylls och inte används längre, men att övriga våningar klarar sig oskadda, utgör lösningar för detta område. Vid vattennivåhöjning betongfylls husens bottenvåning, och husen får nya entréer som angörs via flytbryggor.

35 Referenser Bygg med känsla Sotenäs Kommun Bygga Bohuslänskt Dixon Tomas, Isacsson Arne, Lilienberg Per, Lundbohm Otto, Åkesson Tony Hedvigsholmen Marstrand Holmstarnad Stig, Nyström Curt, Göransson Jonas Småhus vid Bohuskusten -att bygga morderna hus i ett särpräglat kulturlandskap Altby Sara Öppet för sol och skyddat för vind Gustén Jan, Nordfeldt Gunnar Kustsamhällets arkitektur Småhusbyggande och gestaltningsstrategier i Bohuslän Rosenhall Fredrik Lokaltradition och centraldirigering i kustbebyggelse Hasselöf Olof Sjöbodar och magasin i Bohuslän Lind Helena, Leandersson Bert

Strategier för staden Ystad 2030

Strategier för staden Ystad 2030 Strategier för staden Ystad 2030 Detta kapitel presenterar fem huvudstrategier för stadens utveckling. Mera Ystad - behandlar bostäder, näringsliv och infrastruktur Staden möter havet - behandlar omvandling

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

D e t a l j p l a n e p r o g r a m

D e t a l j p l a n e p r o g r a m D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-26 D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER i n n e h å l

Läs mer

Vision Norra Gårda En Framtida Stadsplan GUSTAF LINDMAN DINO SOLDIN KANDIDATARBETE

Vision Norra Gårda En Framtida Stadsplan GUSTAF LINDMAN DINO SOLDIN KANDIDATARBETE Vision Norra Gårda En Framtida Stadsplan GUSTAF LINDMAN DINO SOLDIN KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven. 2015-01-08 Q&A Skeppsbron Budskap Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven. Just nu Första etappen pågår för fullt med byggandet av ny

Läs mer

2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad

2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad 2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad Sidan 2 av 20 EN GRÖNARE STAD ÄR ROLIGARE Skönhet och vackra miljöer inbjuder till kreativitet. Och vackra miljöer är nästan alltid mer eller mindre gröna.

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 Sammanfattning Bakgrunden till detta examensarbete är en reflexion över Malmö som stor stad vid

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

del av kvarteret Ekorren

del av kvarteret Ekorren Planprogram september 2013 del av kvarteret Ekorren Strömsundshuset Piteå kommun Norrbottens län För kartor och ortofoton i programmet gäller: Karträttigheter Piteå kommun. Primärkartans samtliga skikt

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Eskilstuna. Stad i förvandling

Eskilstuna. Stad i förvandling Eskilstuna Stad i förvandling Eskilstuna stad i förvandling Från grått till..? Eskilstuna har genomgått en mycket stor förändring de senaste tjugo åren. Förändringen ses lättast rent fysiskt, i nya byggnader,

Läs mer

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument 1 2 Följande har deltagit i framtagande av detta dokument Per Johansson Anders Ekstrand Lotta Lindstam Hans Näslund Patrizia Strandman Martin Landerby Jaroslaw Bartosiak Marie Joelsson Anna Kruger Monika

Läs mer

NORRKÖPING EN MER HÅLLBAR TRANSPORTSTAD

NORRKÖPING EN MER HÅLLBAR TRANSPORTSTAD Arvid Eriksson Petra Fridman Magnus Rönning Alexandra Sterne Evelina Störe TKMJ48 Hållbar stadsutveckling 2014-12-13 NORRKÖPING EN MER HÅLLBAR TRANSPORTSTAD Sammanfattning Allt fler människor bosätter

Läs mer

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 Bakgrund Kommunfullmäktige i Nässjö antog våren 2011 Vision 1.0 för stadskärnans utveckling. Sedan dess har ett strategiskt arbete bedrivits i bred samverkan med

Läs mer

Post- och Telefon Telefax E-mail Postgiro Bankgiro Org.nr. besöksadress

Post- och Telefon Telefax E-mail Postgiro Bankgiro Org.nr. besöksadress Samfundet S:t Erik Stockholm 2009.01.11 Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314 10420 Stockholm Ang, Stockholms översiktsplan Samrådsförslag oktober 2009 Dnr 2008 19723 Samfundet S:t Erik har fått rubricerade

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Sammanställning Projekt 3B 3B 2017/2026 2011-08-18/Utkast

Sammanställning Projekt 3B 3B 2017/2026 2011-08-18/Utkast Sammanställning Projekt 3B 3B 2017/2026 2011-08-18/Utkast Ansvarig: Projektgrupp 3B/ Projektledare Patrizia Strandman Innehåll Inledning... 4 Projektets bakgrund och syfte och mål samt måldefinition...

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2014-01-08 Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Socialnämnden Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson Florence

Läs mer

SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN

SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN Vem ska få vara med och tycka till om Göteborgs nya stadskärna? Alla som vill, tycker vi. Men att lyssna av närmare en halvmiljon människor är svårt, om inte omöjligt.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONS elsingborg växer EN SKAPANDE, PULSERANDE, GLOBAL, GEMENSAM OCH BALANSERAD STAD SIDAN 2 Spännande läsning om: NYA MÖTESPLATSER Foto: Anders

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030

Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030 Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030 1 Bostadsförsörjningsplan Gällivare kommun 2012-2030 Projektansvarig: Ulf Hansson, utvecklingschef Författare: Jonas Sompio, utvecklingsenheten Liza Yngström,

Läs mer

Arkitektkonkurranse Harstad Motto: Coccolithophores

Arkitektkonkurranse Harstad Motto: Coccolithophores Arkitektkonkurranse Harstad Motto: 1.Naturen Alla som besöker Norges nordliga delar måste häpnas av dess vackra karga landskap. Det är något speciellt med ljuset. Inte bara midnattssolen och norrskenet,

Läs mer