5.2 Vad är en funktion?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5.2 Vad är en funktion?"

Transkript

1 5.2 Vad är en funktion? Funktion och funktionsvärde Tänk dig att två personer är ute och går i solskenet. Deras skuggor faller på marken. Längden av en persons skugga bestäms av personens langd. Om vi kallar personens langd for r och skuggans längd för1 så är skuggans langd 7 en funktion av personens langd x. Beroende och oberoende voriabel Vid ett visst tillfälle på dagen är skuggan 2,5 gånger längre än personerna. Ekvationen eller samban det y - 2,5x beskriver skuggans 1ängd som funktion av personens langd. Skuggans längd 1 beror av personens längd x. Eftersom värdet på beror av värdet på x, kallas för den beroende variabeln och x för den oberoende variabeln. Funktionsvärde Man liknar ibland en funktion vid en maskin som när man sätter in ett värde på den obe- roende variabeln. ser tillbaka ett värde nå den beroende variabeln enligt en regel. tll------i-."*-'oo Lt)x ^ vårt exempel ovan är regeln att talet som man sätter in multipliceras med 2,5. Om man sätter in talet 120, så ger funktionen tillbaka/rznktionsvördet 2,5. 20 = 300. Om man sätter in 180, så ger funktionen tilibaka fr-rnktionsvärdet 2, = 450 och om man sätter in x, så ger funktionen tillbaka funktionsvärdet 2,5x. Att det till varje värde på r fi.nns endast ett bestämt värde på y ar ett krav för att sambandet ska vara en funktion. Funktion En funktion är ett samband eller ett beroende mellan två variabler. Man säger att y ar en funktion av r, om det till varje värde pä x endast finns e// bestämt värde på y. Funktionsuttryck ?--) f(120) = 3oo,._, _ x ) l\x) = z,sx För att tydligt visa att funktionsvärdet beror av värdet på x, använder man skrivsättet/(x). vårt exempel är funktionsvärdet av talet 120 lika med 300 och man säger att " f av 120 är 300'1 Det skrivs f(120) = 300. På samma sätt säger man att'fav x dr 2,5x" och skriver f(x) = 2,5x. Uttrycket f(x) = 2,5x kallas funktionsuttrycket. Namnet på funktionen ärf t/8 rur <TroNER o s 2 vad ÄR EN FUNr<T on?

2 -- En funktion kan beskrivas med hjalp av ett funktionsuttryck, en tabell eller en graf. De beskriver alla den regel som bestämmer funktionen. Grafen till en funktion, till exempel den som bestäms av f(x) :2,5x, kan vi rita i ett koordinatsystem genom att sätta y = f(x). Det betyder att man avsätter funktionsvärdena eft er y- axeln. f(x) = z,sx t, Skuggan är 2,5 gånger 1 längre än personen : x y=f(x) r20 ' ' 150, i l Exempel: Funktionen / bestäms av funktionsuttrycket f(x) = 3x + +. a) Bestäm/(3) b) Bestäm/(-3) c) Lös ekvationen f(x) = t0 Lösning a) Eftersom f(x)=zx+4 såar f(3) =3.3+4=3 Svar: /(3) = 13 b) Eftersom f(x)=zx+4 såar f(-3) =3.(-3) -t4=-5 Svar: /(-3) = -5 c) Ekvationen f(x) = l0 är detsamma som 3x*4=0 3x= 6 ^"-1 Svar: Ekvationen /(x) = 10 har lösningen x = 2. Exempel: Lösning: Grafen till funktionen f ar ritad i koordinatsystemet. a) Bestäm/(3) b) For vilket värde pä x är f(x) = 97 a) Eftersom y = f(x) avläser vi y där x = 3. Svar:fl3)= 4 b) Vi söker det värde pä x dar y = 0, dvs. där grafen skär x-axeln. Svar:/(x)=0dåx=6 r,i,l fl ;r iri i,t il'i )l 'l ii lr i, li il FUNt<T ONER o s.2 VAD ÄR EN FUN <TtON? ryg

3 (1:', Exempel, Lät f(x) = x2 + 2x och g(x) = 2x - 3. Bestäm a) f(-4) - s(4) b) Lösning: a) fl-4)-g(4) = ((-q2 +2'(4))-(2'(4) -3) = (16-8) - (-8-3) =8-(-11)=i9 b) f(q) - g(a) = (a2 + 2'a) -(2'a- 3) = a2 + 2a-2a+ 3 = a2 + 3 Ersätt x med t NVÅ 1 ' 5201 koordinatsystemet är grafen till funktionen/ ritad. Bestäm a) f(3) S2g2 Lätf(x)=3x- ochberäkna b) devärden päxdäflx) =g a) /(1) b) f(o) c) f(-2) 5203 Låt h(x) = sf - zx + 2 och beriikna a) h(3) b) h(6) c) h(-3) 5204 Lät f(x) = 3x + 4. Bestäm NVÅ 2 a) f(2) b)f(a) c) xomf(x)=19 52OS Lät f(x) = 4f + 2x- 1 och g(x) = 2x2 + L. Bestäm och förenkla a) f(z)-s3) b) c) f(a) + g(2a) 5205 Bestäm x onf(x) = 3x * 2 och a) f(x+1)=11 c) f(3x - r) = 26 b) f(2x) = s 5207 Bestäm med hjalp av defi.nitionen av en funktion, vilka av graferna som visar ett funktionssamban d dar y är en funktio n av x? NVÅ 3 Vilken eller vilka av ftljande värdetabeller beskriver 7 som en funktion av x? Motivera ditt svar. 1--"-'r* xiv ri2 zl s :å1 jt 4i9 --*i-- * iv *-1-. 7i2 2,2 3!2 ql z l* t xiy 2i7 ;T- 2i ett koordinatsystem ritas en linje, som är parallell med 7-axeln och skär x-axeln för x = 7.Kan den linjen beskriva grafen till en funktion 7 = Motivera ditt svar. 52lO Lätf(x) = 4x-2 och g(x) = x-. Bestäm r då flg(x)) = sz' 5211 Bestäm k och m if(x) = kx + m om f(l*-2) = 6x-5. i pu, t** ; j, Punl tr8o rurrrroruer o s.2 vad ÄR EN FUNKTToN?

4 _-- Defini ti onsmängd och värdemängd En affär har följande specialerbjudande: 0m du har bonusl<ort, så fåt du l<öpa Cashewnötter för 4 krlhg. 0bsl max 1 kg/l<und. Definitionsmcingd Ycirdemcingd Pr.rn (ten ingår inte i delin t ons och värdemänqden. J. Punkten ingår definitions och värdemånqden. Kostnaden är i detta fall beroende av mängden nötter man köper och kan beskrivas med funktionsuttrycket f(x) = +x där x är vikten och flx) är kostnaden. Kostnaden för att köpa till exempel 2 hg cashewnötter är 8 kr eftersom f(z) = +. 2 = 8.Att köpa en negativ mängd nötter är inte möjligt. Därför är det endast vikter från och med 0 hg till och med l0 hg som uppf'ller butikens villkor. Det är bara de värden på x som uppfrller 0 < x < 10 som kan användas som värden på den oberoende variabeln. Dessa x-värden kallas för funktionens deftnitionsmängd. Vikten 0 hg ger kostnaden 0 kr (lägsta kostnad) och vikten l0 hg ger kostnaden 40 kr (högsta kostnad). Det minsta möjliga funktionsvärdet är alltså,(0) : O och det största möjliga funktionsvärdet är fl10) = 40. Funktionsvärdena är alla värden från och med 0 till och med 40. Dessa 1-värden kallas för funktion ens v är demöngd. Grafen till höger beskriver hur kostnaden f beror av vikten x. Den frllda ringen i figuren betyder att punkten där ringen är placerad ingår i både definitionsmängden och värdemängden. En punkt som inte ingår i definitionseller värdemängden markeras med en ring som inte är fylld. se$r*iå8{cns:xeffregd Definitionsmängden till en funktion är alla de värden som den oberoende variabeln kan anta. Vrirdenröngd då Värdemängden till en funktion består av alla funktionsvärden som funktionen antar när den oberoende variabeln väljs ur definitionsmängden. FriNr<T oner o 5.2 vad ÄR e n runrrtotr!81

5 Definitionsmängd och värdemängd En aftär har foljande specialerbjudande: 0m du har bonusl<ort, så får du l<öpa Cashewnötter för 4 krlhg. Obs! max 1 kg/kund. Definitionsmiingd Kostnaden är i detta fall beroende av mängden nötter man köper och kan beskrivas med funktionsuttrycket f(x) = +x där x är vikten och /(x) är kostnaden. Kostnaden för att köpa till exempel 2 hg cashewnötter är g kr eftersom f(z) = +'2 = 8.Att köpa en negativ mängd nötter är inte möjligt. Därför är det endast vikter från och med 0 hg till och med 10 hg som upp- $,ller butikens villkor. Det är bara de värden på x som uppfyller 0 < x < 10 som kan användas som värden på den oberoende variabeln. Dessa x-värden kallas för funktionens definitionsmängd. Vdrdemöngd Punkten inqår inte defin tions och värdenränqden J" Pun (ten ingår i detinitions och värdemänqden. vikten 0 hg ger kostnaden 0 kr (lägsta kostnad) och vikten l0 hg ger kostnaden 40 kr (högsta kostnad). Det minsta möjliga funktionsvärdet är alltså.(o) = O och det största möjliga funktionsvärdet är /(10) = 40. Funkrionsvärdena är aila värden från och med 0 till och med 40. Dessa 7-värden kallas för funktion ens vcirdemängd. Grafen tiil höger beskriver hur kostnaden / beror av vikten x. Den Szllda ringen i figuren betyder att punkten där ringen är placerad ingår i både definitionsmängden och värdemängden. En punkt som inte ingår i definitionseller värdemängden markeras med en ring som inte är fzlld. 0e$nd&domsmöngd Definitionsmängden till en funktion är alia de värden som den oberoende variabeln kan anta. Vffrderraeimgd värdemängden till en funktion består av alla funktionsvärden som funktionen antar när den oberoende variabeln välis ur delinitionsmängden. FUN <TroNER o 5.2 vad Äa ru puuxrrot: l8t

6 ((, Exempelt Bestäm definitions- och värdemängd till funktionen/med hjälp av grafen. j --t-'.'f -,-L-- N 52 i Lösning: Grafen till funktionen börjar i punkten med koordinaterna (-2, 3) och slutar i (4, -1).Den frllda ringen innebär att punkten tillhör både definitions- och värdemängden. Eftersom ringen vid den andra punkten inte är fflld, så tillhör den punkten varken definitionsmängden eller värdemängden. Svar: Definitionsmängden dr -2 <x < 4 och värdemängden är -t < f(x) < ((i1;. Exempet: Lösntng: En liten glasburk rymmer 150 cm3 och väger tom 105 g. Glasburken s'lls med linolja som har densiteten 0,94 glcm3. a) Ange vikten av burk och linolja, T g, som en funktion av hur mycket linolja, x cm3, som fi.nns i burken. b) Vilken är funktionens definitions- och värdemängd? a) Linoljans vikt ar 0,94 glcm3 och glasburkens vikt är 105 g' Det ger Y=0,94x+05,ii Linoljans viä f,iasburkens vrl<t Svar:7 =0,94x+ 105 b) Glasburken kommer att innehålla mellan 0 cm3 och 150 cm3linolja. En tom glasburk väger 105 g och en full burk väger (0,94 ' ) g= Svar: Definitionsmängden är 0 < x ( 150 cm3 och värdemängden är 105<y<246g /t' Exempel: Bestäm definitionsmängden till funktionerna som ges av a) f(x) = 3x b) /(x) = 1 x_ 4 Lösning: a) b) Definitionsmängden är alla r-värden. Nämnaren i ett uttryck kan inte vara noll eftersom division med noll inte är definierad, x - 4 kan alltså inte vara noll. Det betyder att x kan vara alla värden utom 4. Definitionsmängden består av alla x + 4' tr82 run<rroner o s.2 vad ÄR EN FUN(TloN?

7 -- håcvå å 5212 Ange definitionsmängd och värdemängd till funktionerna/och g med hjalp av graferna Grafen visar kostnaden att hyra en bil som funktion av antalet körda kilometer. l<r Hyres kostn a d 200 Sträcka km a) Varför utgår inte grafen från origo? 5213 en annons kan man läsa: r-ösyrrrscools 3,so krlhg Max 1 kg/l<und Ange definitionsmängd och värdemängd för priset på lösviktsgodis om en kund köper x hg och betalar 1 kr. b) Bestäm definitions- och värdemängd. c) Ange ett funktionsuttryck som beskriver kostnaden att hyra bil sorn funktion av körsträckan Ange definitionsn-rängd och värdemängd till den avbildade funktionen Ett test av bildäck i farter mellan 30 km/h och 140 km/h visar att bromssträckan på torrt underlag kan beskrivas som en funktion av farten. funktionen är f(x) = 0,02x2 bromssträckan i meter och x farten i km/h. a) Ange funktionens definitionsmängd. b) Ange funktionens värdemängd. rusvå ä 'l'o ax 5215 Grafen visar temperaturen hos vatten som värms till kokning och sedan får svalna. Ange funktionens värdemängd. "C Ange definitionsmängden till funktionerna. ll a) y=- b\ y- - 1 X- / c) /- \x 5219 En cylindrisk regnvattentunna har en bottenarea som är 0,80 m2. a) Ange vattenvolymen, Vm3, som funktion av hur högt vattnet står i tunnan, x m. b) Tunnan rymmer maximalt 0,96 m3. Ange funktionens definitions- och värdemängd min 5220 Ange definitionsmängden till funktionerna _) vr a) */ vl - ' b) g(') 3x+4 = #i c) h(x)=13-4x d) D(x) = -l- ' r/x-4 FUNr<T oner o s.2 vad ÄR EN FUNt(r oru: t83

8 -,- Exponentialfunkti oner På en ö fanns det vid ett visst tillfäiie pingviner. Ett år senare fanns det pingviner. Populationen hade ökat med 520 individer. Det motsvarar en ökning med 6,5 o/o pä ett år. Vill man beskriva populationens storlek framåt i tiden, kan man använda sig av en matematisk modell. det här avsnittet kommer vi att jämföra två olika modeller som kan användas för att beskriva populationens förändring. Linjcir modell Om vi antar att pingvinpopulationen ökar med lika många pingviner varje år, så kan populationen beskrivas med N(r) = 520t Antal so ooo O <n nq per är Antal från början där N(f) ärantaletpingviner /årefter det att mätningen startade. 10 ooo Grafen är en rät linje. Man säger att pingvinpopulationen växer linjärt med tiden. ExponentieLL modell många fall är det rimligare att anta att en popuiation ökar med lika många procent varje år. Om antalet pingviner är och ökar med 6,5 o/o per är, så blir ökningen: Tid (år) Antal pingviner ,05s=8s ,0552 =9O ,0653=9664 Exponenten v sar anta et år f B 000.1,065t Ökningen kan beskrivas med exp o n enti alfunkti o n en N(t) =8000'1,065r Anta frånbörjan Förändringsfa<tornmotsvarar en ökn nq med 6,5 o/o där N(, är antaiet pingviner f år efter mätningen startade. Man säger att pingvinpopulationen växer exponentiellt med tiden. Antal oo t84 rur.'l<roruer o s.2 vad AR EN FUN <TroN?

9 -r Den linjära modellen beskriver något som hela tiden ökar med samma antai och den exponentiella modellen beskriver något som hela tiden ökar med ika många procent. - xp mrx eat ti{ea åfaara $eedora En funktion som ges av f(x) = Ca" kallas för en exponentialfunktion. C och a är konstanter och a > 0. Upprepade procentuella förändringar där förändringsfaktorn är konstant, beskrivs av exponentialfunktioner. Grafen till vänster visar en exponentialfunktion med a > och grafen til1 höger har a <. båda fallen är C > 0. t=ca' 0<r<1 Exenrpel: Antalet bakterier i ett biologiskt forsok kan beskrivas med funktionen N dar lv14 = ,04t, ddr t ar antalet minuter efter försökets start. a) Hur många bakterier fanns det vid försökets start? b) Hur många bakterier finns det en timme efter försökets start? c) Vad betyder 1,04 i formeln? Lösning: a) Vid försökets start är r - 0. Vi bestämmer N(0) N(0) = ,040= 1700'1= ,040=1 b) c) : 700 ' 1,0460 = min på en tirnme ^f(60) Att förändringsfaktorn här är 1,04 betyder att antalet bakterier ökar med 4 o/o per minut. FUN <TroNER o 5.2 vad Äa eu ruurrtorur t8!

10 (; Exempel: nköpspriset på en traktor är kr. Tiaktorns värde minskar därefter med 18 o/o per är. a) Ange en ekvation av formen 7 = Cd sombeskriver traktorns värde ykr efter x är. b) Lösning: a) Efter hur många år är traktorn värd mindre än 1, kr? En minskning med 18 %o innebär att förändringsfaktorn dr 0,82, a = 0,82. Det återstår att bestämma C i funktionen y - C ' 0,82". Om x = 0 ar y = 372 }}},vilket ger = C' 0,820 och alltså C = b) Svar: Ekvationen är y = ' 0,82* Vi löser ekvationen = ,82'genom att fcirst rita graferna trll yr= (VL i ekvationen) och y2= ' 0,82' (HL i ekvationen). Sedan bestämmer vi x-värdet för grafernas skärningspunkt. Det gör vi med hjälp av grafräknaren. Tryck K& och skriv in efteryt och ,82'efter Yr. Om du har standardfönstret inställt, så syns inga grafer när du och ändra fönsterinställningen som i bilden till höger. Tiyck ffilt8f!! igen. Bestäm skärningspunkten t.ex. med hjälp av räknarens intersectfunktion (se s. 160). Detger x=5,7. Svar: Efter 6 är är traktorn värd mindre än kr. N 522 NVÅ Kapitalet K kr på ett bankkonto ges av funktionsuttrycket K(t) = ',02t, ddt t ar tiden räknad i år. a) Hur mycket pengar frnns det på kontot efter 8 år? b) Vad betyder talet i funktionsuttrycket? 5222 Vilken graf hör ihop med vilken funktion? f(x) = z" g(x) = 3* h(x) = 9,4* P(x)=2'+3 q(x) = 2' rururrroruer o s.2 vad ÄR EN FUNKTToN?

11 _ Temperaturen T oc på kaffet i Klas termos f timmar efter att termosen f'llts kan beskrivas med funktionen T, dar T(r) = 96 ' 0,961 a) Vilken temperatur hade kaffet då det hälldes i termosen? b) Vilken temperatur har kaffet efter 5 timmar? Rita grafen till/(x) - 2', g(x) = 3'och h(.x) - 4'i samma koordinatsystem. a) Graferna skär varandra i samma punkt. Vilken är skärningspunkten? 5229 Ett radioaktivt preparat sönderfalier enligt funktionen som ges av N(r) = N0 ' 2 t/r, där.aj är mängden radioaktir,t preparat, r tiden efter det att försöket börjat, N6 den ursprungliga mängden och T den så kallade haiveringstiden (den tid det tar för mängden radioaktivt preparat att haiveras). Hur många procent återstår av föliande ämnen efter år? a) z:st b) t*c c) 3sS Ämne Halveringstid 14f 5, år r{ä\rå ff b) Går även graferna tiil p(r) = 5' och cl6) - 0,5'genom samma Punkt? c) Förklararesultatet. TaNa 15,0 h ' 'S BB dyqn /r opb 22,3 är 22oRn 55,5 s 2rBU 4,5, 10e år s225 Antalet bakterier i en bakterieodling antas förändras enligt funktionen,ay' som ges av ^'(d ' 1,044t, ddr t ar tiden i minuter och N1t1 är antalet bal<terier. a) Hur många bakterier fanns det när odlingen påbörjades? b) Hur många bakterier finns det efter en timme? c) Efter hur lång tid är det bakterier i odlingen? Lös uppgiften med hjalp av grafräknaren eller pröva dig fram. f{e&rå ffi 5230 Lena har kr i månadslön. Hon ska tår en löneförhöjning varje år och får välja mellan två alternativ. Alternativ 1: Höjning av månadslönen med kr Alternativ 2: Höjning av månadslönen med 4 7o Skriv en formel som visar Lenas månadslön efter / år enligt a) Alternativ Befolkningsantalet i ett land har sedan år 1980 utvecklats enligt N(r) = 3,2 ' 1'039r, där l,r(r) ar invånarantalet i miljoner och t är antalet år efter år Tolka konstanterna 3,2 och 1,039 i formeln Therese matar in funktionerrla f = )x, y - 22',/ = 3" och f = 4'pä sin grafräknare' När hon ritar graferna, så ser hon bara tre grafer i stället för f,ra. Förklara varför Temperaturen T'C på kaffet i Kas termos i uppgift 5223 beskrivs av funktionen T - 96' 0,96r, f timmar efter att termosen fyllts. Klas dricker inte kaff'e som är kallare än 60 "C vid serveringen. Hur länge duger kaffet i termosen åt Klas? b) Alternativ 2 c) Nar är de olika alternativen bäst för Lena? 5231 Rita graferna tillflx) = 2'och S(x) = 0,5'i samma koordinatsystem. Graferna är varandras spegelbild iy-axeln. Förklara varför Mattias inventerar ett område för att bestämma hur vanlig en viss växt är. Han lägger ut en provruta och räknar alla plantor av den arten i det området. Han hittar 22 exemplar. Efter 2 år gör han om inventeringen och finner då 26 exemplar i samma ruta. Hur många exemplar borde han finna efter ytterligare 8 år om förändringen sker a) linjärt b) exponentiellt FUN<TroNER o 5 2 vad AR EN FUN<rrortr: 187

12 r Potensekvationer Potensfunktioner f(x) = f g(x) = f Potensfunktioner Du har tidigare i kursen studerat andra- och tredjegradsekvationer, som till exempel x2=4 x3=27 De här ekvationerna är av formen x' = a ddtr n och a är konstanter. Ekvationerna kallas p o t en s ekv ati o ne:r' Funktionerna som ges av f(x) = x2 och g(x) = x3 är exemp elpä potensfunktioner. Vi ritar grafernatill funktionerna. Titta på grafen till höger. Funktionen/som ges av av f(x) = x2 har bara funktionsvärden som är större än eller lika med 0. Funktionens värdemängd är alltså /(r) > o. Grafen till funktionen/skar linien y = 4 itvä punkter. Potensekvationen x2 = 4 hat alltså två lösningar. Man kan också se att potensekvationen f = -3 saknar lösningar, eftersom grafen till funktionen/aldrig skär injen y = -3' Potensekvationer med jämna heltalsexponenter' som till exempel x4 = 7 \ eller 3x8 = 347, har ingen, en eller två lösningar. Om exponenten i funktionsuttrycket är ett udda positilt heltal, som i g(x) = 13, så kan funktionen även ha negativa funktionsvärden. Se grafen här nedanför. Grafen till funktionen gskär linien y = 3 i en punkt. Potensekvationen x3 = 3 har alltså bara en lösning. Funktionen är definierad för alla x och alla värden på g(x) är möjliga. Grafen till funktionen kommer darfor också att skära linjen y = -2 i en punkt. Det innebär att även potensekvationen x3 = -2 har en lösning. Potensekvationer med udda heltalsexponenter, som till exempel / = 38 eller 2x7 = -726,har alltid endast en lösning. Potensekuction En ekvation av formen xn = a, där r och a är konstanter, kallas en potensekvation. Potensekvationer med jämna heltalsexponenter har ingen, en eller två lösningar. Potensekvationer med udda heltalsexponenter har alltid endast en lösning.!88 rurur<rtoruer o s.2 vad ÄR EN FUNKToN?

13 Potensfunktfon - En funktion av formen f(x) = Cxo, där C och c är konstanter, kallas ta din minirciknare För att beräkna uttrycket 19 Välj sedan 5:H{ och tryckfg lffi 4 *f9 l. Jll När du är i MATH meyn vä jer du 5:'"{ qenom att tryc(a på ail Exempet: Lös ekvationerna a) x6-729 b) 3rc c) 4x7 = -120 Lösning: a) x6 = 729 d- x = +\ / 29 x=*3 Svar: x = -3 och x: 3 Järnn exponent ger här två lösn ngar. Beräkna med räl<naren b) 3xa = _768 Drv dera båda led med 3 3x4, _ xa = -256 Svar: Ekvationen saknar lösning. c) 4x7 : -f20 D v dera båda led med 4 x7 : -30 Det går inte att dra ljärderoten ur ett negativt tal * ='"rs4p = _1,6 Udda exponent ger a tid exal(t en ösning svar:x='i=o =-1,6 Exempel: Lösning: När Alice sätter in kr i en sparfond med fast ränta blir hon lovad att beloppet kommer att fördubblas på 12 år. Vilken är fondens årsränta? Om förändringsfaktorn är x så får vi ekvationen x12 = Efter tolv år har beloppet fördubblats xr2 =2 * - +'V2 Vl har delat bägge led med Använd räl<naren. Den negat va roten är nte intressant x = 1,059 Svar: Är fondens årsränta 5,9 o/o, sä fordubblas beloppet pä 12 är. FUN <TtoNER o 5.2 vad Än rn ruu <rroru: t8$

14 (.(n'. Exempel: Antalet invånare i en kommun minskade pä7 är frän till Hur stor var den genomsnittliga ärliga minskningen uttryckt i procent? 52 Lösning: Den årliga minskningen ger förändringsfaktorn x. Vi ska lösa ekvationen = x 'x7 t56?= " ,Di 278 ^- \:z567 ^.7 _ x = 0,975 På 7 år minskar antalet invånare från ill Vi delar båda led med Udda exponent ger exal(t en lösning, Använd räl(naren 52i Förändringsfaktorn x = 0,975 motsvarar en minskning med - 0,975 = 0,025 = 2,5 o/o. Svar: Antalet invånare i kommunen minskade i genomsnitt med2,5 o/o. GrafiskLösning: Om duvilllosa ekvationen grafiskt, såbörjar du med att skriva in y, = och lz= ' x7 på din grafritande räknare. För att sedan kunna rita graferna till funktionerna och se var de skär varandra, så måste du först ställa in räknarens fönster. och välj till exempel Hmin = 0, HrrEH = 2, Yrrr in = 0 och Yrnax = Bestäm var grafernaskär varandra genom att trycka o.ft välja 5 : i n t e F s E c t. Besvara frågorna F i r s t c u r v e?, Second curve? och EueEs? med att trycka (Om det finns flera skärningspunkter att välja på, så måste man ställa sig i närheten av rätt punkt när räknaren frågar Eues=?) NVÅ Lös ekvationerna \1 a) X'= O b) x2=-l ^r --3- i- t) * --L/ Lös ekvationerna. Svara med en decimals noggrannhet. a) x5= b) x7-2= 23 c) 3x5 + 12= L t9o FUNKTToNER o s.2 vad ÄR EN FUN<TloN?

15 -.- s235 Para ihop rätt graf med rätt funktionsuttryck. A: f(x') = x2 B: g(x) = x3 C: h(x'; = Ya 5235 Vilka av fttnktionerna är potensfunktioner? A flx) -3' B l(x)-xs-x2+2 C,(") :3r2's D lx) -"ruo v--l E flx) -:' '2 F flx) - 5/o Använd graferna och uppskatta lösningarna till ekvationerna a) x"=j b) x3=-2.) / L,/ ^ Lös ekvationerna a) 13=-11 b) Bestäm sidan i en kub med volymen 10,6 cm3. x4=-8 c) x6= Låt/(r) - 12 och S(r) : x3. Sätt ut rätt tecken (<, > eller =) mellan funktionsvärdena. a) f(-+) s(-4) b) fl2) s(2) c) flo) s(0) 5243 vilka punkter skiir grafern:r till funktionernei!(x) = 3x2 och g(x) = 3r varandra? Fs$H-*.&,- ä 5244 Lös ekvationernir, -t -J.1 ) /"'/ =/" b) 16' 42 = 4'. rl cj J-"J-J Para ihop rätt graf med rätt funktionsuttryck om h(x)=f(.x).x h(x) g(x)= h./\x/ /(r) = (g(x)) Bestäm radien hos en men JJ,) cm-. pingisboll med voly Värdet av en tavla ökade från kr till 270 0A0 kr på fem år. Bestärn den genomsnittliga årliga ökningen uttryckt i procent. s240 Lös ekvationerna.5 3l.)--=J" b) 24'= 28, -) -l\ cl )-: f--' 5241 På 10 år har värdet av Lars lottovinst på kr vuxit enligt funktionen /C där ((r) : xr0, till kr. K är kapitalet i kronor och r är förändringsfaktorn. Hur stor har den årliga räntan varit? FUNKT oner o s 2 vad ÄR EN FUN(T on? 191

16 s2* o 5249,,ö 5250 o Ge exempel på en potensfunktion som har a) exakt en negativ lösning b) ingen lösning c) två lösningar Ge exempel på en potensekvation med jamn exponent som har exakt en lösning' Lät f(x) = x3. Ange ett funktionsuttryck g(x) ' f(x) + g(x), sä au f(-2) = g(-2)' 5251 Lös ekvationerna a) (5x- 4)a =-L2 b) (2x- 8)3 = Emma köper aktier för pengarna som hon har ärrt. Aktiernas värde fördubblas på 6 år' Beräkna den genomsnittliga tillväxten per år' 5253 För en potensfunktion /på fotmen f(x\ = Cxo gäller attl(1) = ochf(2) = ' Bestäm konstanterna C och ai funktionsuttrycket Ange definitions- och värdemängd till funktionen som ges av f(x) = 4Yz' 5355 Funktionerna/och gbestäms av uttrycken f(x) = och g(x) = x2' Bestäm 5255 Värdet på ett hus i Dallas minskade på tre år till halva det ursprungliga värdet' NVÄ 3 a) Bestäm den årliga genomsnittliga minskningen i Procent. b) Vardet på huset var efter minskningen dollar. Vad blir värdet på huset efter ytterligare två år om minskningen fortsätter i samma takt? 5257 Vilken definitionsmdngdhat y = Qlo om a är ett heltal mindre än 0? 5258 En cylinderformad plåtburk har volymen 1,00 dm3 och höjden 12 cm' Om du skulle kunna forma en sfär med samma volym som cylindern, hur stor radie skulle den i så fall ha? Str Stockl gär ge störsti 15 00( thon r Enl loppet som sl stader hade s budsk över att ett Tur marat, övrigt Han g stockl över h Distar Halva Må!-1...; ; Q Ge exempet på när det är tämptigt att anvdnda sig av linjära modeller och när det är tämptigt att använda sig av exponentietla modeller' O Hur ser grafen ti[[ en exponentiatfunktion ut om o = t i f(x) = Ca'? O Finns det potensfunktioner som bara har positiva funkt'ionsvärden? ovadärski[lnadenmellanfunktionsuttrycketförenexponentialfunkt'ionoch funktionsutffycket för en potensfunktion? OArdetmöjtigtförenfunktionfattd.efinitionsmängdenbeståravettsåkallat öppetintervatl,(ocx<bdäroochbärkonstanter)'samtidigtsomvärdemängden är ett slutet intervall (c < f(x) < d dät c och d är konstanter)? Ture kan r Pet. tern: dista Arrp, linjer t92 FUN<TloNER o s 2 vad ÄR EN FUN <rlon?

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

Grafräknare för alla

Grafräknare för alla Grafräknare för alla Ett antal exempel på hur du kan använda grafräknare i undervisningen Dagens grafiska miniräknare är avancerade små apparater. Det som för några år sedan bara kunde utföras av ganska

Läs mer

Algebra I علم الجبر. Författarna och Bokförlaget Borken, 2011. Algebra - 1

Algebra I علم الجبر. Författarna och Bokförlaget Borken, 2011. Algebra - 1 Algebra I علم الجبر 1. Linjära samband..2 2. Förenklingar av algebraiska uttryck.14 (konjugat- och kvadreringsreglerna)...20 3. Ekvationslösning..21 Matematiken i historien, förstagradsekvationer 25 Matematiken

Läs mer

Välkommen till studier i Matematik kurs B

Välkommen till studier i Matematik kurs B Innehåll Välkommen till studier Matematik kurs B...4 Studietips...5 Kursens uppläggning och mål...8 Examination...8 Kursmaterial...9 Webbtips...10 Litteraturtips...10 Övrigt om kursen...11 Problemlösning...12

Läs mer

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0)

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0) DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal pekar pilen på? 30 31 32 33 34 Svar: (1/0/0) 2. Du åker buss kvart i sju från Motala busstation. Hur dags beräknas du vara

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Bild + bild + bild är en summa av bilder.

Bild + bild + bild är en summa av bilder. Bild + bild + bild är en summa av bilder. 4 talföljder och summor Inledande aktivitet Undersök hittar du mönstret? Vilken figur, vilka bokstäver eller vilket tal motsvarar frågetecknet? a) b) A B C Ö A

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1c Bedömningsexempel Matematik kurs 1c Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 9 Exempel

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Facit till Arbetsblad

Facit till Arbetsblad Facit till Arbetsblad På denna och nästa sida hittar du facit till Arbetsblad :8 och :9 samt diagram till :8 uppgift och. Facit till övriga Arbetsblad finns på efterföljande sidor markerade direkt i Arbetsbladen.

Läs mer

4"3 Procentberäknin gar i samhättet

43 Procentberäknin gar i samhättet _.: -7-4"3 Procentberäknin gar i samhättet inflatinn kommer av latinets injlatio, som betyder uppblåsning och beskriver ökningen av den allmänna prisnivån. Motsatsen är dejlation, när priserna minskar.

Läs mer

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5 Genrepet Mål I det här kapitlet får eleverna möjlighet att repetera och reparera grunderna i grundskolans matematik. apitlet är indelat i se avsnitt: Tal Bråk och procent Geometri Algebra Statistik och

Läs mer

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

MATEMATIK KURS A Våren 2005

MATEMATIK KURS A Våren 2005 MATEMATIK KURS A Våren 2005 1. Vilket tal pekar pilen på? 51 52 53 Svar: (1/0) 2. Skugga 8 3 av figuren. (1/0) 3. Vad är 20 % av 50 kr? Svar: kr (1/0) 4. Hur mycket vatten ryms ungefär i ett dricksglas?

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL RUM & NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL & RUM NY SERIE I MATEMATIK FÖR DE STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAMMEN Under våren 2007 kommer Liber med en ny gymnasieserie i matematik för de studieförberedande programmen

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1b

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1b Bedömningsexempel Matematik kurs 1b Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 9 Exempel

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1998. Tidsbunden del

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1998. Tidsbunden del Nationellt prov i Matematik kurs A vt 1998 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Slump och sannolikheter

Slump och sannolikheter Slump och sannolikheter JOHAN WÄSTLUND, LINKÖPINGS UNIVERSITET N är man nämner sannolikhetsteori, tänker väl de flesta på metoder för att besvara frågor om just sannolikheter. Med hjälp av statistik och

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar PBMaE 5-5 Umeå universitet Provtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift -7 Anvisningar Totalt 4 minuter

Läs mer