DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADS- PLANERNA PÅ BROMMA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADS- PLANERNA PÅ BROMMA"

Transkript

1 RAPPORT 2015:1 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADS- PLANERNA PÅ BROMMA EN GRANSKNING AV PROJEKTET BROMMA PARKSTAD DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

2 2 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

3 BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA ETT LUFTSLOTT BROMMA FLYGPLATS HOTAS AV STÄNGNING. MILJÖPARTIET LOVAR BOSTÄDER I STÄLLET. MEN HANDELSKAMMARENS GRANSKNING VISAR ATT BOSTADSPLANERNA ÄR OMÖJLIGA ATT FÖRVERKLIGA. Stockholms Handelskammare har under lång tid varit en av de starkaste rösterna för Bromma flygplats. Det senaste året har Brommafrågan på nytt aktualiserats i debatten i och med Miljöpartiets krav på att stänga flygplatsen i syfte att bygga nya lägenheter på 15 år. Majoriteten i Stockholms stadshus har sträckt ut handen till staten för att de tillsammans ska undersöka möjligheterna att stänga flygplatsen redan Hittills har Handelskammaren framför allt diskuterat Bromma ur ett flygperspektiv. Som Trafikverket och många andra pekat på är det inte möjligt att avveckla Bromma flygplats utan att flygtillgängligheten till och från Stockholm från övriga Sverige begränsas. Om Bromma läggs ner kommer många orter som trafikerar flygplatsen att få försämrade förbindelser med Stockholm. Handelskammaren har i en tidigare rapport visat att en nedläggning av Bromma på sikt hotar minst jobb i hela landet. De flesta utanför Stockholm. I den här rapporten granskar vi för första gången de bostadsbyggarplaner som presenterats för Bromma. Som rapporten med brutal tydlighet visar är de planer som presenterats orealistiska i flera dimensioner. Det kommer att ta betydligt längre tid än vad som påståtts att färdigställa bostäderna, samtidigt som exploateringstalen kommer att vara höga och infrastrukturen i området inte kommer att räcka till. Bromma flygplats är helt enkelt ett dåligt alternativ för dem som, liksom vi, vill att det ska byggas tiotusentals nya bostäder i vår region. Samtidigt är bostadsfrågan brännande. Vi driver på för reformer, på olika nivåer, som skulle möjliggöra ökat bostadsbyggande och en tätare stadsmiljö. En dynamisk region behöver dock både bostäder och infrastruktur. Vi löser inte bostadsbristen i Stockholmsregionen genom att lägga ner en av Sveriges viktigaste och mest strategiska flygplatser. Stockholm, februari 2015 MARIA RANKKA vd, Stockholms Handelskammare DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 3

4 Den politiska majoriteten i Stockholms stadshus vill stänga Bromma flygplats senast 2022, 16 år innan gällande avtal löper ut. I december 2014 utsåg regeringen en samordnare, tidigare näringsminister Anders Sundström, som ska utreda framtiden för Bromma flygplats. Hans uppgift blir att se över hur man kan samordna behovet av nya bostäder med bibehållen flygtrafik till Stockholm. Slutsatserna ska redovisas senast i oktober Majoritetens främsta argument för att stänga Bromma flygplats är Stockholms bostadsbrist. Miljöpartiet har 4

5 lanserat idén om Bromma parkstad: en grönskande stadsdel med bostäder och arbetsplatser som ska byggas på mindre än 15 år. I debatten om Bromma flygplats är det dessa bostäder som ställs mot dagens flygplatsverksamhet. Problemet är att förslaget inte håller för verkligheten. Det går inte att bygga så mycket på så liten yta på så kort tid. I dag klarar man att bygga max 600 bostäder per år på ett och samma område. Även om man dubblar den takten skulle det alltså ta minst 40 år från byggstart att bygga bostäder på Bromma. 5

6 BOSTÄDER PÅ 15 ÅR EN OMÖJLIG EKVATION ENLIGT PLANERNA FÖR BROMMA PARKSTAD SKA BOSTÄDER OCH ARBETSPLATSER BYGGAS PÅ NEDLAGDA BROMMA FLYGPLATS. TVÅ ÅR EFTER ATT FLYGPLATSEN STÄNGT SKA FÖRSTA BOSTADEN VARA FÄRDIG- BYGGD, TIO ÅR SENARE SKA SISTA INFLYTTNING SKE. DET ÄR INTE REALISTISKT. Bygget av Bromma parkstad, som ska ske i etapper, ska klaras av på femton år från det att flygplatsavtalet sägs upp av statligt ägda Swedavia. Det inkluderar en tre år lång uppsägningstid under vilken man ska samråda och fatta beslut om ett program för området samt ta fram och besluta om detaljplaner för områdets första etapp. Därefter ska marken saneras. Gator, vägar, vatten och avlopp ska anläggas och en ny tunnelbanelinje ska dras genom området. Två år efter att flygplatsen stängt ska de första bostäderna vara färdigbyggda. Handelskammaren har intervjuat en rad experter och byggföretag om projektet Bromma parkstad. Några av dem citeras i denna rapport. Gemensamt för samtliga vi talat med är att ingen av dem bedömer planen i helhet som realistisk. Bara planprocessen för större projekt beräknas ta åtta till sexton år. De snabbaste bostadsbyggena i Stockholm i dag klarar 600 bostäder per år. Denna byggtakt har man just nu i den framväxande Norra Djurgårdsstaden. Man kan jämföra med bostadsområdet Hammarby sjöstad som, när det står klart med bostäder, kommer att ha tagit cirka 30 år att färdigställa. På halva den tiden ska man i Bromma parkstad bygga nästan fyra gånger så många bostäder 6 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

7 Hur lång tid tar det att bygga bostäder och arbetsplatser på ett område? Svår fråga. Jämför man med till exempel Hammarby sjöstad, med över nybyggda lägenheter , ger det en genomsnittlig byggtakt om cirka 500 bostäder per år. Norra Djurgårdsstaden har en årlig volym om cirka bostäder. Utifrån det kan man anta att en liknande byggtakt är realistisk även för detta område. Vad sätter taket? Kommunala intressen såsom parker, förskolor och skolor, markförhållanden, demokratiska processer, samhällsekonomisk konjunktur, allmän efterfrågan på bostäder, fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter, politisk stringens Listan kan göras lång över orsakerna som kan påverka hur lång tid det tar att bygga ett område för ett invånarantal motsvarande en medelstor svensk stad. Vad krävs för att bygga snabbare? Vi behöver kortare planprocesser, fortsatt arbete med regelförenklingar och breda politiska uppgörelser om till exempel utbyggd infrastruktur. I grunden är samhällsklimatet bra med en bred politisk samsyn om att vi behöver bygga mer och till fler. När ambitionerna väl ska förverkligas finns dock mer att önska. Anette Frumerie, Vd, Besqab: 500 bostäder per år är realistiskt. på ungefär samma yta. Byggtakten begränsas av en rad faktorer. En del av dem, som till exempel bullerregler och möjlighet att överklaga byggen går att påverka med lagändringar om den politiska viljan finns. Man kan jämföra med bostadsområdet Hammarby sjöstad som, när det står klart med bostäder, kommer att ha tagit cirka 30 år att färdigställa. Andra faktorer är svårare att kontrollera. Dit hör till exempel transporterna till och från byggarbetsplatserna, som i Bromma parkstads fall kommer att behöva göras via redan hårt trafikerade vägar. Samtidigt som utländska aktörer har svårt att ta sig in på den svenska marknaden närmar sig svenska byggföretag sitt kapacitetstak. Tillgången till rätt arbetskraft, främst platschefer, arbetsledare och fackkunniga yrkesarbetare, är begränsad. Även efterfrågan på nybyggda bostäder har, trots bostadsbristen, ett tak, vilket naturligtvis också påverkar hur många bostäder som byggs. Alla dessa hinder accentueras när mycket ska byggas på samma plats. Även om man skulle klara att driva upp byggtakten till bostäder per år, kommer det alltså att ta uppskattningsvis 40 till 60 år innan Bromma parkstad är färdigbyggt. Då kommer dagens unga bostadssökande stockholmare att vara nära pensionen. DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 7

8 REALISTISK TIDSPLAN : Programarbete, trafikutredningar, arkitekttävlingar, eventuell sanering av marken : Markarbeten, anläggande av vägar och infrastruktur : Detaljplanearbete. REALISTISK TIDSPLAN 2018 FLYGPLATSAVTALET SÄGS UPP. Uppsägningstid tre år FLYGPLATSEN STÄNGS BYGGSTART FÖR BOSTÄDER. FÖRSTA PERMANENTA HUSET FÄRDIGT FÖR INFLYTTNING MP:S TIDSPLAN ENLIGT MP:S VISION: HELA OMRÅDET FÄRDIGBYGGT, SISTA INVÅNAREN FLYTTAR IN

9 TIDSLINJEN BYGGER PÅ FÖLJANDE ANTAGANDEN: En snabb politisk process där flygplatsen stängs ett år tidigare än den politiska majoritetens målsättning, färdigställda bostäder per år, dvs. dubbelt så snabbt som man i dag bygger Norra Djurgårdsstaden. Inga förseningar på grund av överklagandeprocesser. 1/2 OMRÅDET TILL HÄLFTEN FÄRDIG- BYGGT SISTA INFLYTTNING

10 GULD OCH GRÖNA TAKTERASSER MP:S VISION: EN ATTRAKTIV, LJUS OCH LUFTIG STADSDEL MED GRÖNSKANDE YTOR PÅ MARK OCH HUS. I VERKLIGHETEN: EN MEDELSTOR SVENSK STAD IN- KLÄMD PÅ EN YTA MOTSVARANDE HAMMARBY SJÖSTAD. Bromma parkstad, enligt visionerna en modern, mänsklig och miljövänlig stadsdel, ska rymma minst bostäder för invånare och arbetsplatser. Stadsdelen ska byggas yteffektivt, relativt högt och resurseffektivt. Det kommer att behövas. Den nya stadsdelen ska rymma fler invånare än hela Lunds eller Norrköpings tätort. Eller, lika många som i dag bor i Sundsvalls och Luleås tätorter tillsammans. Det är inte helt klart hur mycket mark den nya stadsdelen ska Det ska rymmas fler invånare än i hela Lunds eller Norrköpings tätort. ta i anspråk. I den situationsplan som presenteras i materialet för Bromma parkstad omfattar stadsdelen cirka 135 hektar, inklusive en park omfattande cirka sex hektar. En del av området är ritat på mark som nyligen markanvisats för ett byggvaruhus. Utifrån den angivna situationsplanen för den tänkta stadsdelen är det byggbara området ungefär lika stort som det i Hammarby sjöstad. Här ska dock mer än fyra gånger så många bostäder byggas. I andra sammanhang kommuniceras siffran 185 hektar, vilket skulle kräva att man tar i anspråk intilliggande fält. Den siffran ger i stället en yta motsvarande Norra Djurgårdsstaden. Även den jämförelsen landar i ungefär fyra gånger så många bostäder på samma yta. YTA SOM HALVA ÖSTERMALM Bromma parkstad ska byggas som kvartersstad. Därför kan det vara relevant att jämföra den med existerande sådan bebyggelse. I debatten om bostadsbyggande på Bromma liknas området ofta vid Östermalm. Det är en intressant jämförelse. Områdena har flera likheter men också betydande skillnader. Bromma parkstad är alltså ungefär hälften så stort som Östermalm, men ska rymma mer än dubbelt så många bostäder och boende. Jämförelse (Uppskattningsvis) Husens karaktär Yta hektar Arbetsplatser Invånare Bostäder ÖSTERMALM* Genomsnitt 6 till 7 våningar. Ytterst få lägre byggnader BROMMA PARKSTAD Genomsnitt 5 till 7 våningar. Höjden varierar mellan 3 och 16 våningar *Med Östermalm avses här området söder om Valhallavägen, öster om Birger Jarlsgatan, avgränsat av Strandvägen och Oxenstiernsgatan. Hela stadsdelsområdet Östermalm består av fem stadsdelar: Östermalm, Hjorthagen, Gärdet, Djurgården och Norra Djurgården, och täcker en yta av cirka hektar eller 18 kvadratkilometer. 10 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

11 Att bygga så många bostäder på så liten yta förutsätter en extremt hög och tät bebyggelse. Arkitekter som granskat förslaget har uppskattat avstånden mellan husen till som minst sex meter. Samtidigt är minsta gatubredd i normal innerstadsmiljö cirka 12 meter. Det blir trångt, och det blir mörkt. Huruvida en sådan stadsmiljö är attraktiv eller inte är naturligtvis en bedömningsfråga. Att den har mycket lite gemensamt med den luftiga gröna parkstad som presenterats av Miljöpartiet, är däremot ett faktum. Pågående stadsutvecklingsprojekt i Stockholm Hektar Bostäder Arbetsplatser Årstafältet Hammarby sjöstad Norra Djurgårdsstaden Annedal Bromma parkstad Att bygga så många bostäder på så liten yta förutsätter en extremt hög och tät bebyggelse. DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 11

12 ÄNNU LÄNGRE BILKÖER I BROMMA I VISIONEN FÖR DET GRÖNSKANDE BROMMA PARKSTAD STÅR GÅNG-, CYKEL- OCH KOLLEKTIVTRAFIKEN I CENTRUM. BILTRAFIKEN SKA BEGRÄNSAS. MEN SANNINGEN ÄR ATT DET KOMMER ATT BLI KRAFTIGT ÖKAD BILTRAFIK I OMRÅDET. Vägnätet i Västerort är i dag hårt belastat. Inte minst Drottningsholmsvägen, Ulvsundavägen och Brommaplan har stora problem med bilköer. En del av biltrafiken består av resor till och från Bromma flygplats. Den är dock marginell jämfört med vad Bromma parkstad kommer att generera. Stadsbyggnadskontoret i Stockholm räknar med två tre fordonsrörelser per dygn och bostad i nybyggda områden. Därutöver tillkommer trafik till och från kontor, affärer, skolor, förskolor, äldreboenden och andra verksamheter i området. Även med mycket försiktiga beräkningar, baserade på exempel från trafikkontoret, kommer trafikalstringen från Bromma parkstad att uppgå till minst fordonsrörelser per dygn. Det motsvarar den genomsnittliga dygnstrafiken på Essingeleden, som alltså ska adderas till en redan hårt ansträngd trafiksituation. TIO LÄGENHETER PER P-PLATS I nybyggda områden med miljöprofil sätter man gärna parkeringstalen lågt för att begränsa biltrafiken. Ett lågt parkeringstal minskar också bilalstringen något. Men det går inte att sänka hur mycket som helst, visar erfarenheten. Hammarby sjöstad byggdes från början med 0,35 bilplatser per lägenhet. Men allteftersom de boende flyttade in visade det sig att fler än man trott ägde bil och ville behålla den. Man tvingades därför justera upp parkeringstalet. I dag har Hammarby sjöstad 0,7 bilplatser per lägenhet. Varför höll inte det lägre parkeringstalet? Skälet är krasst: för att det inte var vad de boende ville ha. Nybyggda lägenheter är dyra. De som har råd att köpa eller hyra dem har ofta också råd att äga en bil, och har format sin livsstil utifrån det. I Stockholms två nya miljöprofilområden, Norra Djurgårdsstaden och Årstafältet, byggs 0,5 bilplatser per lägenhet. I andra stadsutvecklingsområden i Stockholm ligger parkeringstalet på 0,7 bilplatser per lägenhet. Enligt planerna för Bromma parkstad ska parkeringstalet ligga inom intervallet 0,1 och 0,3 att jämföras med minst 2,5 cykelparkeringsplatser under tak per lägenhet. Upp till tio bostäder ska alltså dela på en parkeringsplats. I Hammarby sjöstad klarade man inte ens att komma ner till 0,35 bilplatser per lägenhet. Utifrån tidigare erfarenheter kan man utgå från att de som flyttar in i ett område som Bromma parkstad kommer att vara bilburna i betydligt högre utsträckning än vad de låga parkeringstalen medger. Det kommer att medföra krav från de boende på 12 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

13 fler parkeringsplatser, alternativt att bostäderna blir svåra att sälja. EN NY TUNNELBANELINJE Planen för Bromma parkstad förutsätter en omfattande utbyggnad av kollektivtrafiken. Stombuss, lokalbuss och tvärbana ska trafikera området. Dessutom ska en helt ny tunnelbanelinje byggas träffades en överenskommelse mellan staten, Stockholms läns landsting och fyra Stockholmskommuner om att bygga ut tunnelbanan till Hagastaden, Barkarby, Arenastaden och Nacka fram till bostäder ska också byggas i tunnelbanans närområde. Utbyggnaden beräknas kosta drygt 25 miljarder kronor. Utöver detta har Miljöpartiet föreslagit en ytterligare linje, kallad orange linje. Den binder ihop Odenplan med Liljeholmen och Älvsjö. Så långt är det bra. Många andra, bland andra Socialdemokraterna och Stockholms Handelskammare, har föreslagit en sådan linje. Men i planerna för Bromma Parkstad förutsätts även en avgrening från Fridhemsplan till Bromma och Solvalla. Den avgreningen ger liten nytta i trafiksystemet och fungerar inte som avlastning eller sammankoppling av andra linjer och trafikslag. Den saknar dessutom finansiering. Miljöpartiets förslag på en orange linje förutsatte att Förbifarten inte skulle byggas och att intäkterna från trängselavgifterna i stället skulle användas till den nya tunnelbanelinjen. Bygget av Förbifarten har nu återupptagits. Därmed faller MP:s tänkta finansiering. Sträckan Odenplan Liljeholmen, som bland andra Handelskammaren förespråkar, kan finansieras genom den stora avlastning den ger på röd linje och stombuss 4. Den skulle också öka möjligheterna att bygga fler Hur lång tid tar det att bygga bostäder och arbetsplatser på Bromma? Det är rätt många bostäder. Hammarby sjöstad har hittills tagit ungefär 25 år och detta projekt är betydligt större. Så om man har samma takt får man räkna med år. Vad krävs för att klara det på kortare tid? Det skulle bland annat kräva en stor organisation från staden för att få fram infrastrukturen och planer. Vägarna runt området är redan i dag hårt belastade. Dessutom skulle en majoritet av bostäderna behöva byggas som hyresrätter, då det som det ser ut i dag finns större avsättning hyresrätter än för bostadsrätter. bostäder i stora delar av regionen. En avgrening mot Bromma skulle däremot behöva finansieras helt och hållet av exploateringsintäkter, det vill säga de intäkter som staden skulle få från att sälja marken på Bromma flygplats. Det skulle i nästa led medföra dyrare bostäder i området. Till detta kommer tidsaspekten. Tunnelbanelinjen genom Bromma parkstad ska, enligt planerna, grävas ovanifrån och byggas igen i samband med de förberedande markarbetena. Förutsatt att Bromma flygplats läggs ner senast 2022 skulle alltså den nya linjen behöva börja byggas redan innan den nu planerade tunnelbaneutbyggnaden är klar Upp till tio bostäder ska alltså dela på en parkeringsplats. Per Jutner, Vd Einar Mattsson Projekt AB: Osäkert om det skulle fungera. DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 13

14 SVÅRSÅLT TROTS BOSTADSBRIST PLANERNA FÖR BROMMA PARKSTAD BYGGER PÅ ATT CIRKA BOSTADS- RÄTTER PER ÅR SKA SÄLJAS PÅ OMRÅDET. FRÅGAN ÄR TILL VEM. I ANDRA STADSUTVECKLINGSPROJEKT I STOCKHOLM KLARAR MAN ATT SÄLJA MAX 600 BOSTADSRÄTTER PER ÅR. Antalet nybyggda lägenheter i Stockholm ökar men befolkningen ökar snabbare. Om man inte ska öka antalet invånare per bostad kommer det fram till 2050 att behövas mellan och nya bostäder per år i länet. Det är betydligt mer än vad som byggts under det senaste decenniet, även om en välkommen ökning skett de senaste två åren. Varför byggs det inte mer, när bostadsbristen är ett så stort problem för både Stockholm och dess invånare? Svaret ligger till en del i de praktiska och politiska hinder som tidigare nämnts men också i hur marknaden fungerar. Till sist är det hushållen som ska betala för de nya bostäderna. Precis som en bilfabrik inte tillverkar fler enheter än man tror att man kan sälja, måste byggföretagen veta att de kan få avsättning för det de producerar. De behöver också få ut ett pris som med viss marginal överstiger byggkostnaden. I Stockholm är det ont om byggbar mark, och den mark som finns är dyr. Därför bygger man det som lönar sig. I Stockholmsregionen betyder det relativt dyra bostadsrätter i centrala och halvcentrala lägen. Lägenheter och hus byggs för relativt köpstarka hushåll, oftast redan etablerade på bostadsmarknaden. Samtidigt finns den egentliga bostadsefterfrågan framför allt hos resurssvaga grupper: invandrare och ungdomar. Nästan hela befolkningstillväxten i Stockholmsregionen utgörs i dag av födelseöverskott och utrikes invandring. Nybyggandet matchar alltså inte befolkningstillväxtens struktur. Miljöpartiet i Stockholms stad vill i Bromma parkstad bygga 20 procent av lägenheterna för unga och studenter. Fem procent ska byggas som särskilt boende för personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Området ska ha en jämn fördelning av bostadsrätter och hyresrätter. Med den planerade byggtakten, cirka lägenheter per år, betyder det att bostadsrätter i ett och samma område ska säljas varje år. Inget av de byggbolag som Handelskammaren talat med bedömer det som möjligt. Framför allt inte i ett relativt perifert läge där närmiljön under minst ett decennium kommer att domineras av byggkranar. Bostadsköpares betalningsvilja påverkas generellt sett negativt av upplevelsen att man på obestämd tid kommer att bo på en byggarbetsplats. En marknadsanalys av efterfrågan på bostäder, som konsultföretaget Evidens gjort för Stockholms läns landsting, tyder på samma sak. Enligt rapporten kan man sälja max lägenheter per år i stadsutvecklingsområden som till exempel Norra Djurgårdsstaden. Om samma marknadsförhållanden gäller för Bromma parkstad som för andra projekt kommer det att vara omöjligt att sälja så många lägenheter som man nu planerar för åtminstone på så kort tid. Det är ytterligare ett skäl att ifrågasätta rimligheten i den extremt korta byggtiden. Ett sätt att få avsättning för fler lägenheter kan vara att kraftigt höja 14 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

15 Är tidplanen för Bromma parkstad realistisk? Att området ska vara helt inflyttat tolv år efter byggstart är svårt att se. Det skulle innebära att cirka bostäder färdigställs och flyttar in per år, att jämföra med Hammarby sjöstad som har klarat av i snitt 450 bostäder per år. Hur kan man öka byggtakten? Skanska har lanserat ett antal reformförslag för snabbare bostadsbyggande, till exempel förenklade planprocesser, minskade möjligheter att överklaga och upplättade statliga byggnormer. Det skulle vara viktiga steg mot en bättre fungerande bostadsmarknad, med kortare tider från plan till färdig bostad. Alexandra Lauren, Regionchef, Skanska Nya Hem Stockholm: Svårt att se att tidsplanen håller. andelen hyresrätter. Marken för hyresfastigheter ska dock upplåtas med tomträtt, det vill säga hyras ut i stället för att säljas. Det betyder att varje ökning av andelen hyresrätter leder till motsvarande minskning av de intäkter från markförsäljning som ska finansiera skolor, vägar och annan infrastruktur. Att kompensera det tappet med höjda markpriser för bostadsrättsfastigheterna leder i sin tur till höjda priser och minskat kundunderlag för dessa. Bostadsefterfrågan finns framför allt hos resurssvaga grupper: invandrare och ungdomar. DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 15

16 OMÖJLIGT ATT STÄNGA BROMMA 2022 Umeå (1h 5 min) Östersund (1h 5 min) Sundsvall (55 min) Stockholm Bromma Trollhättan (55 min) Göteborg (55 min) Visby (35 min) Halmstad (1h 10 min) Växjö (50 min) Ängelholm (1h 15 min) Ronneby (55 min) Malmö (50 min) Kalmar (50 min) 16 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

17 Kort efter valet 2014 meddelade den nya politiska majoriteten i Stockholms stad att man kommit överens om att inleda en förhandling om att avveckla flygtrafiken på Bromma flygplats. Överenskommelsen lyder: Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats i dag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast I december samma år utsåg regeringens samordnare, Anders Sundström, som ska utreda framtiden för Bromma flygplats. Från regeringens håll har signalen varit entydig: Bromma kommer inte att stängas innan man säkrat flygkapaciteten i regionen. Den statliga samordnaren ska ( ) pröva förutsättningarna att utveckla flygkapaciteten i Stockholmsregionen samt därtill säkra både den flygkapacitet som Bromma i dag står för och förväntas stå för under tiden fram till 2038 genom främst en utbyggnad av Arlanda flygplats och i andra hand en utvidgning av flyget från och till andra Stockholm näraliggande flygplatser, skriver regeringen i sitt beslut. Både Arlanda och Bromma är redan i nuläget nära kapacitetstaket i högtrafiktid, det vill säga morgon och kväll. Det gäller såväl utrymmet i terminalerna som i luftrummet och på landningsbanorna. Det är därför inte möjligt att flytta över den befintliga Brommatrafiken till Arlanda. Om Bromma stängs, skulle Arlanda sannolikt behöva byggas ut med en ny, fjärde bana. Det går inte att lägga ned Bromma utan en utbyggnad av Arlanda och det är en ganska omfattande utbyggnad, sa Sundström till TT i samband med att han utsågs. Att flygplatsen skulle hinna få en fjärde bana till 2022, då den politiska majoriteten i Stockholm vill stänga Bromma, är ytterst osannolikt. Inte minst mot bakgrund av att det har tagit mer än tjugo år att få ett nytt miljötillstånd för Arlandas befintliga verksamhet, med dagens tre banor. En process som ännu inte är helt avslutad. Skavsta flygplats, tio mil söder om Stockholm, nämns ibland som ett möjligt alternativ till Bromma. Den planerade järnvägsförbindelsen Ostlänken, med hållplats på Skavsta, ska halvera dagens restid till 40 minuter dubbelt så lång tid som det i dag tar att ta sig till Bromma eller Arlanda från Stockholm. Ostlänken ska dock stå klar först 2028, vilket innebär att inte heller Skavsta kan säkra regionens flygkapacitet till BROMMA: VIKTIG FLYG- PLATS FÖR HELA SVERIGE Bromma flygplats har varit hotad många gånger förut. När inrikesflyget flyttade till Arlanda 1981 blev det akut. Eftersom affärsflyget var kvar på Bromma var flygplatsen mycket viktig för de företag som hade sina huvudkontor på andra orter i Sverige. Stockholms Handelskammare arbetade då aktivt tillsammans med bland andra SCA, med huvudkontor i Sundsvall, Stora Kopparberg i Falun, Volvo i Göteborg och SAAB i Trollhättan för att flygplatsen skulle få vara kvar. När regeringen 1992 beslöt att släppa konkurrensen fri inom inrikesflyget öppnades möjligheten för nya flygbolag att ta sig in på marknaden, framför allt inrikestrafiken. Bromma fick då en avgörande betydelse eftersom SAS dominans på Arlanda gjorde det svårt för nya flygbolag att etablera sig. Det kom att betyda fler inrikeslinjer och lägre biljettpriser. Där spelar Bromma fortfarande en viktig roll. Därav också Handelskammarens engagemang i denna flygplats som är så viktig för näringslivet i hela Sverige. Det går inte att lägga ned Bromma utan en utbyggnad av Arlanda och det är en ganska omfattande utbyggnad. DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 17

18 en pl a Sj Tekniska Högskolan Od tra Skogen sholms d Orminge Östermalmstorg Kungsträdgården Fridhemsplan T-centralen Marieberg Kårsta Gamla Stan Arninge C Djurgården Österskär Björknäs Slussen Viggbyholm Norrviken eholmen Nacka Forum Galoppbanan Norr FinntorpTäby C Sofia Södra Station Kallhäll Skanstull Sickla Enebyberg Hammarby Sjöstad Årstaberg Näsbypark Gullmarsplan Akalla Barkarbystaden Barkarby Station Björkhagen Kista Stockholmsporten Östberga Saltsjöbaden Danderydsberg Årstafältet Mörby C Hjulsta Danderyds Sjukhus Kymlinge Sandsborg Sockenplan Älvsjö Bygg i anslutning till befintlig och beslutad tunnelbana. Nacka Sjukhus Roslags Näsby Ulriksdal Rissne en la ts N Be orr gr a av ni ng lli Solna Vä Lidingö C sp ng Sundbyberg C Solna C K Sj aro uk li hu ns se ka t Hässelby Strand pl en n la ap Kungsholms strand Br gd om m Hö Gubbängen Tekniska Högskolan Od gsätra Skarpnäck Västra Skogen Gåshaga Ropsten an by Arenastaden en al T-centralen Marieberg Nockeby Orminge Östermalmstorg Kungsträdgården Fridhemsplan Alvik Gamla Stan Djurgården Björknäs Slussen Sofia Nacka Sjukhus Skanstull Sickla Hammarby Sjöstad en jd hö ar äl M Farsta Södra Station Liljeholmen Nacka Forum Finntorp Årstaberg Gullmarsplan Saltsjöbaden Årstafältet Östberga lm ho är Sk Fruängen Farsta Strand Björkhagen en Älvsjö Sockenplan Hagsätra gd Hö en rs bo rg No Skarpnäck Gubbängen al Masmo Sandsborg Skogås Farsta Alby Farsta Strand Skogås Flemingsberg N 0 0,5 1 2 km tunnelbana 0 N 1 0,5 utbyggnad av tunnelbana tunnelbana pendeltåg 2 km utbyggnad av tunnelbana pendeltåg spårvagn, tvärbana, lokalbana spårvagn, tvärbana, lokalbana utbyggnad av spårvagn, tvärbana, lokalbana utvecklingsområden / specefika projekt utbyggnad av spårvagn, tvärbana, lokalbana områden som kan förtätas utvecklingsområden / specefika projekt illustration, stadsbyggnadsstudion Tengbom områden som kan förtätas illustration, stadsbyggnadsstudion Tengbom 18 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

19 DET FINNS BÄTTRE ALTERNATIV STOCKHOLM BEHÖVER FLER BOSTÄDER FÖR ATT VÄXA. MEN TILLVÄXT KRÄ- VER OCKSÅ TILLGÄNGLIGHET. DÄR ÄR EN CITYNÄRA FLYGPLATS EN MYCKET VIKTIG PUSSELBIT. DET FINNS BÄTTRE SÄTT ATT ÖKA BOSTADSBYGGANDET ÄN ATT OFFRA BROMMA. Bostadsfrågan är avgörande för Stockholms framtid. Bristen på lediga bostäder får negativa konsekvenser för såväl enskilda hushåll och individer, som för näringslivet och regionen i stort. Om detta finns i dag en bred politisk enighet, vilket är bra för Stockholm och bådar gott inför framtiden. Men hur ska man få fram fler bostäder? Där upphör enigheten. Miljöpartiet i Stockholms stad bygger en stor del av sin bostadspolitik på att stänga Bromma flygplats senast Var tredje bostad som man vill bygga i Stockholm ska ligga där. Dessa tänkta bostäder på Bromma ger också MP utrymme att säga nej till andra, mindre projekt i kollektivtrafiknära lägen, som man gjort i till exempel Hammarbyhöjden och Solberga. Som framgår av denna rapport kommer det inte att vara möjligt att bygga så många bostäder på en och samma yta på så kort tid. Man kan fråga sig om det då är värt priset att offra en välfungerande citynära flygplats framför allt då det finns bättre alternativ. centrala staden, i så kallade tyngdpunkter, till exempel Älvsjö och Brommaplan, och bostäder i övriga staden. Beräkningarna bygger på att man bygger med normala exploateringstal, bevarar värdefulla grönområden, inte gör några rivningar eller överdäckningar och inte bygger vid bullerutsatta lägen. Lyfter man blicken till hela Stockholms län är bostadspotentialen förstås ännu långt större utan att det byggs på Bromma. Stockholms Handelskammare har tidigare tagit fram ett eget förslag för möjliga nya bostäder (se motstående sida), varav majoriteten ligger i anslutning till befintlig och beslutad tunnelbana. Det finns stora möjligheter till förtätning i befintliga bostadsområden. Många förorter är glest bebyggda och skulle vinna på att det byggs nya bostäder där. Även i övrigt finns mycket stora ytor att bygga bostäder på. Nästan 70 procent av Stockholms läns yta är obebyggd. Handelskammaren har bland annat föreslagit bostadsbebyggelse i Danderydsberg, på Lidingö och i anslutning till Järvafältet. En annan stor bostadspotential är i stråket mellan Arlanda och Uppsala. I ett förslag som Handelskammaren presenterat finns möjlighet till nya bostäder där om Ostkustbanan byggs ut till fyrspår på den sträckan. Stockholm behöver många nya bostäder. För att klara det behöver vi bygga mycket men det måste göras på många olika ställen. Det håller inte att bygga sin bostadspolitiska kalkyl på ett projekt som inte går att genomföra i verkligheten. BYGG NÄRA TUNNELBANAN Stockholms stad tog 2013 fram rapporten Bostadspotential i Stockholm. Den visar hur man kan bygga nya bostäder i Stockholm fram till 2030, utan att stänga Bromma flygplats. Man räknar med att kunna bygga bostäder genom att utvidga Här kan nya bostäder byggas utan att stänga Bromma. Källa: Stockholms stad/spacescape. DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 19

Tunnelbaneutbyggnad möjliggör 350 000 nya bostäder

Tunnelbaneutbyggnad möjliggör 350 000 nya bostäder 2013:4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Tunnelbana möjliggör Stockholms framtida tunnelbanesystem 350 000 nya bostäder Kårsta Arninge C ARNINGE Österskär Norrviken Viggbyholm Kallhäll

Läs mer

handelskammartidningen vinnare av guldbladet 2013 och SLAGET OM STOCKHOLM sju valfrågor som avgör framtiden

handelskammartidningen vinnare av guldbladet 2013 och SLAGET OM STOCKHOLM sju valfrågor som avgör framtiden vinnare av guldbladet 2013 och handelskammartidningen EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala SLAGET OM STOCKHOLM sju valfrågor som avgör framtiden Det är du som avgör Stockholms framtid Den

Läs mer

WWW.ÄLKOMMEN TILL NYA CHAMBER.SE

WWW.ÄLKOMMEN TILL NYA CHAMBER.SE VINNARE AV GULD- BLADET 2013 HANDELSKAMMARTIDNINGEN 03 2013 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN STOCKHOLM-UPPSALA FRAMTIDENS STOCKHOLM NYA T-BANEKARTAN GER 350 000 BOSTÄDER SÅ KLARAR ELECTROLUX KRISERNA UPPÅT

Läs mer

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER RAPPORT 2014:4 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 2 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER BROMMAS FRAMTID ÄR EN

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

BROMMA PARKSTAD BROMMA PARKSTAD EN MODERN, MÄNSKLIG OCH MILJÖVÄNLIG STADSDEL

BROMMA PARKSTAD BROMMA PARKSTAD EN MODERN, MÄNSKLIG OCH MILJÖVÄNLIG STADSDEL BROMMA PARKSTAD EN MODERN, MÄNSKLIG OCH MILJÖVÄNLIG STADSDEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAP 1. INLEDNING 3 En modern, mänsklig och miljövänlig stadsdel 3 KAP 2. BROMMA PARKSTAD 4 En grön stadsdel 4 Unik park-

Läs mer

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson Rapporten VART ÄR VI PÅ VÄG? utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i januari 2012

Läs mer

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 Politik i rörelse, del 1: Bostadsrapport 2014 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 5 2.1 Vad är bostadsbrist... 5 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 3. Hyresrätten och dess roll på

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Rapport 2008:23. Läget i länet

Rapport 2008:23. Läget i länet Rapport 2008:23 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2008 Rapport 2008:23 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2008 Ansvarig redaktion Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp

Läs mer

handelskammartidningen stockholm är en av världens bästa städer men här är... hoten

handelskammartidningen stockholm är en av världens bästa städer men här är... hoten handelskammartidningen STHLM 04 2012 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIonen stockholm-uppsala hoten BOSTadsbrist 1 2 kompetensbrist 3 byråkrati Befolkningstakten kräver att det byggs lika många bostäder som

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Sten Olsson och Clara von Otter 1 Innehållsförteckning 1. Förord... 3 2. Rapportens syfte och metod... 4 3. Sammanfattning... 5 3.1 Slutsatser...

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Människorna Företagen Staden Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Med huvudstadsregionen mot framtiden 2012 är det hundratio år sedan Stockholms Handelskammare grundades. Det ger perspektiv

Läs mer

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1 Åtgärda Stockholms stadsbrist Rapport 2006:1 Förord Åtgärda Stockholms stadsbrist Stockholms Handelskammare ser som sin främsta uppgift att verka för att Stockholmsregionen blir en ännu bättre plats för

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

29% av Stockholms ungdomar överväger att lämna staden.

29% av Stockholms ungdomar överväger att lämna staden. vinnare av guldbladet 2013 handelskammartidningen 04 2013 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala 29% av Stockholms ungdomar överväger att lämna staden. utvandrarna bostadsbristen driver var

Läs mer

STADSKVALITETER SOM LOCKAR

STADSKVALITETER SOM LOCKAR nr 3 2011 en tidning från stockholms läns landsting STADSKVALITETER SOM LOCKAR TUNNELBANA AVGÖRANDE Nacka kommun behöver tunnelbana för att kunna växa som man önskar. Många vill bo i kommunen. sid 8 NY

Läs mer

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist Rapport 2013:18 Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Från överskott till bostadsbrist Omslagsbild: Mostphotos.com/Sune Grabbe. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 001 225 00 00. Den

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 - beslutad 2 Innehåll Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen 1 1. Inledning

Läs mer

Miljonprogrammet - planeringen och uppförandet

Miljonprogrammet - planeringen och uppförandet Miljonprogrammet - planeringen och uppförandet Vy över Rosengården, Malmö, uppfört 1962-69 (Bild från: Rörby m.fl. En miljon bostäder, Arkitekturmuseets årsbok 1996, 1996, Arkitektturmuseet, s. 17) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Peter Eklund Bengt Nordström Sörmlandsbilder 16 Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Författare: Peter Eklund, Bengt Nordström

Läs mer

Markpriser, markbrist och byggande

Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport Mars 2015 Markpriser, markbrist och byggande Titel: Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport, mars 2015 Utgiven av: Boverket Författare: Olle Netzell Övriga projektmedlemmar:

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010.

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010. Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur.

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer