DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADS- PLANERNA PÅ BROMMA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADS- PLANERNA PÅ BROMMA"

Transkript

1 RAPPORT 2015:1 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADS- PLANERNA PÅ BROMMA EN GRANSKNING AV PROJEKTET BROMMA PARKSTAD DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

2 2 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

3 BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA ETT LUFTSLOTT BROMMA FLYGPLATS HOTAS AV STÄNGNING. MILJÖPARTIET LOVAR BOSTÄDER I STÄLLET. MEN HANDELSKAMMARENS GRANSKNING VISAR ATT BOSTADSPLANERNA ÄR OMÖJLIGA ATT FÖRVERKLIGA. Stockholms Handelskammare har under lång tid varit en av de starkaste rösterna för Bromma flygplats. Det senaste året har Brommafrågan på nytt aktualiserats i debatten i och med Miljöpartiets krav på att stänga flygplatsen i syfte att bygga nya lägenheter på 15 år. Majoriteten i Stockholms stadshus har sträckt ut handen till staten för att de tillsammans ska undersöka möjligheterna att stänga flygplatsen redan Hittills har Handelskammaren framför allt diskuterat Bromma ur ett flygperspektiv. Som Trafikverket och många andra pekat på är det inte möjligt att avveckla Bromma flygplats utan att flygtillgängligheten till och från Stockholm från övriga Sverige begränsas. Om Bromma läggs ner kommer många orter som trafikerar flygplatsen att få försämrade förbindelser med Stockholm. Handelskammaren har i en tidigare rapport visat att en nedläggning av Bromma på sikt hotar minst jobb i hela landet. De flesta utanför Stockholm. I den här rapporten granskar vi för första gången de bostadsbyggarplaner som presenterats för Bromma. Som rapporten med brutal tydlighet visar är de planer som presenterats orealistiska i flera dimensioner. Det kommer att ta betydligt längre tid än vad som påståtts att färdigställa bostäderna, samtidigt som exploateringstalen kommer att vara höga och infrastrukturen i området inte kommer att räcka till. Bromma flygplats är helt enkelt ett dåligt alternativ för dem som, liksom vi, vill att det ska byggas tiotusentals nya bostäder i vår region. Samtidigt är bostadsfrågan brännande. Vi driver på för reformer, på olika nivåer, som skulle möjliggöra ökat bostadsbyggande och en tätare stadsmiljö. En dynamisk region behöver dock både bostäder och infrastruktur. Vi löser inte bostadsbristen i Stockholmsregionen genom att lägga ner en av Sveriges viktigaste och mest strategiska flygplatser. Stockholm, februari 2015 MARIA RANKKA vd, Stockholms Handelskammare DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 3

4 Den politiska majoriteten i Stockholms stadshus vill stänga Bromma flygplats senast 2022, 16 år innan gällande avtal löper ut. I december 2014 utsåg regeringen en samordnare, tidigare näringsminister Anders Sundström, som ska utreda framtiden för Bromma flygplats. Hans uppgift blir att se över hur man kan samordna behovet av nya bostäder med bibehållen flygtrafik till Stockholm. Slutsatserna ska redovisas senast i oktober Majoritetens främsta argument för att stänga Bromma flygplats är Stockholms bostadsbrist. Miljöpartiet har 4

5 lanserat idén om Bromma parkstad: en grönskande stadsdel med bostäder och arbetsplatser som ska byggas på mindre än 15 år. I debatten om Bromma flygplats är det dessa bostäder som ställs mot dagens flygplatsverksamhet. Problemet är att förslaget inte håller för verkligheten. Det går inte att bygga så mycket på så liten yta på så kort tid. I dag klarar man att bygga max 600 bostäder per år på ett och samma område. Även om man dubblar den takten skulle det alltså ta minst 40 år från byggstart att bygga bostäder på Bromma. 5

6 BOSTÄDER PÅ 15 ÅR EN OMÖJLIG EKVATION ENLIGT PLANERNA FÖR BROMMA PARKSTAD SKA BOSTÄDER OCH ARBETSPLATSER BYGGAS PÅ NEDLAGDA BROMMA FLYGPLATS. TVÅ ÅR EFTER ATT FLYGPLATSEN STÄNGT SKA FÖRSTA BOSTADEN VARA FÄRDIG- BYGGD, TIO ÅR SENARE SKA SISTA INFLYTTNING SKE. DET ÄR INTE REALISTISKT. Bygget av Bromma parkstad, som ska ske i etapper, ska klaras av på femton år från det att flygplatsavtalet sägs upp av statligt ägda Swedavia. Det inkluderar en tre år lång uppsägningstid under vilken man ska samråda och fatta beslut om ett program för området samt ta fram och besluta om detaljplaner för områdets första etapp. Därefter ska marken saneras. Gator, vägar, vatten och avlopp ska anläggas och en ny tunnelbanelinje ska dras genom området. Två år efter att flygplatsen stängt ska de första bostäderna vara färdigbyggda. Handelskammaren har intervjuat en rad experter och byggföretag om projektet Bromma parkstad. Några av dem citeras i denna rapport. Gemensamt för samtliga vi talat med är att ingen av dem bedömer planen i helhet som realistisk. Bara planprocessen för större projekt beräknas ta åtta till sexton år. De snabbaste bostadsbyggena i Stockholm i dag klarar 600 bostäder per år. Denna byggtakt har man just nu i den framväxande Norra Djurgårdsstaden. Man kan jämföra med bostadsområdet Hammarby sjöstad som, när det står klart med bostäder, kommer att ha tagit cirka 30 år att färdigställa. På halva den tiden ska man i Bromma parkstad bygga nästan fyra gånger så många bostäder 6 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

7 Hur lång tid tar det att bygga bostäder och arbetsplatser på ett område? Svår fråga. Jämför man med till exempel Hammarby sjöstad, med över nybyggda lägenheter , ger det en genomsnittlig byggtakt om cirka 500 bostäder per år. Norra Djurgårdsstaden har en årlig volym om cirka bostäder. Utifrån det kan man anta att en liknande byggtakt är realistisk även för detta område. Vad sätter taket? Kommunala intressen såsom parker, förskolor och skolor, markförhållanden, demokratiska processer, samhällsekonomisk konjunktur, allmän efterfrågan på bostäder, fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter, politisk stringens Listan kan göras lång över orsakerna som kan påverka hur lång tid det tar att bygga ett område för ett invånarantal motsvarande en medelstor svensk stad. Vad krävs för att bygga snabbare? Vi behöver kortare planprocesser, fortsatt arbete med regelförenklingar och breda politiska uppgörelser om till exempel utbyggd infrastruktur. I grunden är samhällsklimatet bra med en bred politisk samsyn om att vi behöver bygga mer och till fler. När ambitionerna väl ska förverkligas finns dock mer att önska. Anette Frumerie, Vd, Besqab: 500 bostäder per år är realistiskt. på ungefär samma yta. Byggtakten begränsas av en rad faktorer. En del av dem, som till exempel bullerregler och möjlighet att överklaga byggen går att påverka med lagändringar om den politiska viljan finns. Man kan jämföra med bostadsområdet Hammarby sjöstad som, när det står klart med bostäder, kommer att ha tagit cirka 30 år att färdigställa. Andra faktorer är svårare att kontrollera. Dit hör till exempel transporterna till och från byggarbetsplatserna, som i Bromma parkstads fall kommer att behöva göras via redan hårt trafikerade vägar. Samtidigt som utländska aktörer har svårt att ta sig in på den svenska marknaden närmar sig svenska byggföretag sitt kapacitetstak. Tillgången till rätt arbetskraft, främst platschefer, arbetsledare och fackkunniga yrkesarbetare, är begränsad. Även efterfrågan på nybyggda bostäder har, trots bostadsbristen, ett tak, vilket naturligtvis också påverkar hur många bostäder som byggs. Alla dessa hinder accentueras när mycket ska byggas på samma plats. Även om man skulle klara att driva upp byggtakten till bostäder per år, kommer det alltså att ta uppskattningsvis 40 till 60 år innan Bromma parkstad är färdigbyggt. Då kommer dagens unga bostadssökande stockholmare att vara nära pensionen. DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 7

8 REALISTISK TIDSPLAN : Programarbete, trafikutredningar, arkitekttävlingar, eventuell sanering av marken : Markarbeten, anläggande av vägar och infrastruktur : Detaljplanearbete. REALISTISK TIDSPLAN 2018 FLYGPLATSAVTALET SÄGS UPP. Uppsägningstid tre år FLYGPLATSEN STÄNGS BYGGSTART FÖR BOSTÄDER. FÖRSTA PERMANENTA HUSET FÄRDIGT FÖR INFLYTTNING MP:S TIDSPLAN ENLIGT MP:S VISION: HELA OMRÅDET FÄRDIGBYGGT, SISTA INVÅNAREN FLYTTAR IN

9 TIDSLINJEN BYGGER PÅ FÖLJANDE ANTAGANDEN: En snabb politisk process där flygplatsen stängs ett år tidigare än den politiska majoritetens målsättning, färdigställda bostäder per år, dvs. dubbelt så snabbt som man i dag bygger Norra Djurgårdsstaden. Inga förseningar på grund av överklagandeprocesser. 1/2 OMRÅDET TILL HÄLFTEN FÄRDIG- BYGGT SISTA INFLYTTNING

10 GULD OCH GRÖNA TAKTERASSER MP:S VISION: EN ATTRAKTIV, LJUS OCH LUFTIG STADSDEL MED GRÖNSKANDE YTOR PÅ MARK OCH HUS. I VERKLIGHETEN: EN MEDELSTOR SVENSK STAD IN- KLÄMD PÅ EN YTA MOTSVARANDE HAMMARBY SJÖSTAD. Bromma parkstad, enligt visionerna en modern, mänsklig och miljövänlig stadsdel, ska rymma minst bostäder för invånare och arbetsplatser. Stadsdelen ska byggas yteffektivt, relativt högt och resurseffektivt. Det kommer att behövas. Den nya stadsdelen ska rymma fler invånare än hela Lunds eller Norrköpings tätort. Eller, lika många som i dag bor i Sundsvalls och Luleås tätorter tillsammans. Det är inte helt klart hur mycket mark den nya stadsdelen ska Det ska rymmas fler invånare än i hela Lunds eller Norrköpings tätort. ta i anspråk. I den situationsplan som presenteras i materialet för Bromma parkstad omfattar stadsdelen cirka 135 hektar, inklusive en park omfattande cirka sex hektar. En del av området är ritat på mark som nyligen markanvisats för ett byggvaruhus. Utifrån den angivna situationsplanen för den tänkta stadsdelen är det byggbara området ungefär lika stort som det i Hammarby sjöstad. Här ska dock mer än fyra gånger så många bostäder byggas. I andra sammanhang kommuniceras siffran 185 hektar, vilket skulle kräva att man tar i anspråk intilliggande fält. Den siffran ger i stället en yta motsvarande Norra Djurgårdsstaden. Även den jämförelsen landar i ungefär fyra gånger så många bostäder på samma yta. YTA SOM HALVA ÖSTERMALM Bromma parkstad ska byggas som kvartersstad. Därför kan det vara relevant att jämföra den med existerande sådan bebyggelse. I debatten om bostadsbyggande på Bromma liknas området ofta vid Östermalm. Det är en intressant jämförelse. Områdena har flera likheter men också betydande skillnader. Bromma parkstad är alltså ungefär hälften så stort som Östermalm, men ska rymma mer än dubbelt så många bostäder och boende. Jämförelse (Uppskattningsvis) Husens karaktär Yta hektar Arbetsplatser Invånare Bostäder ÖSTERMALM* Genomsnitt 6 till 7 våningar. Ytterst få lägre byggnader BROMMA PARKSTAD Genomsnitt 5 till 7 våningar. Höjden varierar mellan 3 och 16 våningar *Med Östermalm avses här området söder om Valhallavägen, öster om Birger Jarlsgatan, avgränsat av Strandvägen och Oxenstiernsgatan. Hela stadsdelsområdet Östermalm består av fem stadsdelar: Östermalm, Hjorthagen, Gärdet, Djurgården och Norra Djurgården, och täcker en yta av cirka hektar eller 18 kvadratkilometer. 10 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

11 Att bygga så många bostäder på så liten yta förutsätter en extremt hög och tät bebyggelse. Arkitekter som granskat förslaget har uppskattat avstånden mellan husen till som minst sex meter. Samtidigt är minsta gatubredd i normal innerstadsmiljö cirka 12 meter. Det blir trångt, och det blir mörkt. Huruvida en sådan stadsmiljö är attraktiv eller inte är naturligtvis en bedömningsfråga. Att den har mycket lite gemensamt med den luftiga gröna parkstad som presenterats av Miljöpartiet, är däremot ett faktum. Pågående stadsutvecklingsprojekt i Stockholm Hektar Bostäder Arbetsplatser Årstafältet Hammarby sjöstad Norra Djurgårdsstaden Annedal Bromma parkstad Att bygga så många bostäder på så liten yta förutsätter en extremt hög och tät bebyggelse. DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 11

12 ÄNNU LÄNGRE BILKÖER I BROMMA I VISIONEN FÖR DET GRÖNSKANDE BROMMA PARKSTAD STÅR GÅNG-, CYKEL- OCH KOLLEKTIVTRAFIKEN I CENTRUM. BILTRAFIKEN SKA BEGRÄNSAS. MEN SANNINGEN ÄR ATT DET KOMMER ATT BLI KRAFTIGT ÖKAD BILTRAFIK I OMRÅDET. Vägnätet i Västerort är i dag hårt belastat. Inte minst Drottningsholmsvägen, Ulvsundavägen och Brommaplan har stora problem med bilköer. En del av biltrafiken består av resor till och från Bromma flygplats. Den är dock marginell jämfört med vad Bromma parkstad kommer att generera. Stadsbyggnadskontoret i Stockholm räknar med två tre fordonsrörelser per dygn och bostad i nybyggda områden. Därutöver tillkommer trafik till och från kontor, affärer, skolor, förskolor, äldreboenden och andra verksamheter i området. Även med mycket försiktiga beräkningar, baserade på exempel från trafikkontoret, kommer trafikalstringen från Bromma parkstad att uppgå till minst fordonsrörelser per dygn. Det motsvarar den genomsnittliga dygnstrafiken på Essingeleden, som alltså ska adderas till en redan hårt ansträngd trafiksituation. TIO LÄGENHETER PER P-PLATS I nybyggda områden med miljöprofil sätter man gärna parkeringstalen lågt för att begränsa biltrafiken. Ett lågt parkeringstal minskar också bilalstringen något. Men det går inte att sänka hur mycket som helst, visar erfarenheten. Hammarby sjöstad byggdes från början med 0,35 bilplatser per lägenhet. Men allteftersom de boende flyttade in visade det sig att fler än man trott ägde bil och ville behålla den. Man tvingades därför justera upp parkeringstalet. I dag har Hammarby sjöstad 0,7 bilplatser per lägenhet. Varför höll inte det lägre parkeringstalet? Skälet är krasst: för att det inte var vad de boende ville ha. Nybyggda lägenheter är dyra. De som har råd att köpa eller hyra dem har ofta också råd att äga en bil, och har format sin livsstil utifrån det. I Stockholms två nya miljöprofilområden, Norra Djurgårdsstaden och Årstafältet, byggs 0,5 bilplatser per lägenhet. I andra stadsutvecklingsområden i Stockholm ligger parkeringstalet på 0,7 bilplatser per lägenhet. Enligt planerna för Bromma parkstad ska parkeringstalet ligga inom intervallet 0,1 och 0,3 att jämföras med minst 2,5 cykelparkeringsplatser under tak per lägenhet. Upp till tio bostäder ska alltså dela på en parkeringsplats. I Hammarby sjöstad klarade man inte ens att komma ner till 0,35 bilplatser per lägenhet. Utifrån tidigare erfarenheter kan man utgå från att de som flyttar in i ett område som Bromma parkstad kommer att vara bilburna i betydligt högre utsträckning än vad de låga parkeringstalen medger. Det kommer att medföra krav från de boende på 12 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

13 fler parkeringsplatser, alternativt att bostäderna blir svåra att sälja. EN NY TUNNELBANELINJE Planen för Bromma parkstad förutsätter en omfattande utbyggnad av kollektivtrafiken. Stombuss, lokalbuss och tvärbana ska trafikera området. Dessutom ska en helt ny tunnelbanelinje byggas träffades en överenskommelse mellan staten, Stockholms läns landsting och fyra Stockholmskommuner om att bygga ut tunnelbanan till Hagastaden, Barkarby, Arenastaden och Nacka fram till bostäder ska också byggas i tunnelbanans närområde. Utbyggnaden beräknas kosta drygt 25 miljarder kronor. Utöver detta har Miljöpartiet föreslagit en ytterligare linje, kallad orange linje. Den binder ihop Odenplan med Liljeholmen och Älvsjö. Så långt är det bra. Många andra, bland andra Socialdemokraterna och Stockholms Handelskammare, har föreslagit en sådan linje. Men i planerna för Bromma Parkstad förutsätts även en avgrening från Fridhemsplan till Bromma och Solvalla. Den avgreningen ger liten nytta i trafiksystemet och fungerar inte som avlastning eller sammankoppling av andra linjer och trafikslag. Den saknar dessutom finansiering. Miljöpartiets förslag på en orange linje förutsatte att Förbifarten inte skulle byggas och att intäkterna från trängselavgifterna i stället skulle användas till den nya tunnelbanelinjen. Bygget av Förbifarten har nu återupptagits. Därmed faller MP:s tänkta finansiering. Sträckan Odenplan Liljeholmen, som bland andra Handelskammaren förespråkar, kan finansieras genom den stora avlastning den ger på röd linje och stombuss 4. Den skulle också öka möjligheterna att bygga fler Hur lång tid tar det att bygga bostäder och arbetsplatser på Bromma? Det är rätt många bostäder. Hammarby sjöstad har hittills tagit ungefär 25 år och detta projekt är betydligt större. Så om man har samma takt får man räkna med år. Vad krävs för att klara det på kortare tid? Det skulle bland annat kräva en stor organisation från staden för att få fram infrastrukturen och planer. Vägarna runt området är redan i dag hårt belastade. Dessutom skulle en majoritet av bostäderna behöva byggas som hyresrätter, då det som det ser ut i dag finns större avsättning hyresrätter än för bostadsrätter. bostäder i stora delar av regionen. En avgrening mot Bromma skulle däremot behöva finansieras helt och hållet av exploateringsintäkter, det vill säga de intäkter som staden skulle få från att sälja marken på Bromma flygplats. Det skulle i nästa led medföra dyrare bostäder i området. Till detta kommer tidsaspekten. Tunnelbanelinjen genom Bromma parkstad ska, enligt planerna, grävas ovanifrån och byggas igen i samband med de förberedande markarbetena. Förutsatt att Bromma flygplats läggs ner senast 2022 skulle alltså den nya linjen behöva börja byggas redan innan den nu planerade tunnelbaneutbyggnaden är klar Upp till tio bostäder ska alltså dela på en parkeringsplats. Per Jutner, Vd Einar Mattsson Projekt AB: Osäkert om det skulle fungera. DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 13

14 SVÅRSÅLT TROTS BOSTADSBRIST PLANERNA FÖR BROMMA PARKSTAD BYGGER PÅ ATT CIRKA BOSTADS- RÄTTER PER ÅR SKA SÄLJAS PÅ OMRÅDET. FRÅGAN ÄR TILL VEM. I ANDRA STADSUTVECKLINGSPROJEKT I STOCKHOLM KLARAR MAN ATT SÄLJA MAX 600 BOSTADSRÄTTER PER ÅR. Antalet nybyggda lägenheter i Stockholm ökar men befolkningen ökar snabbare. Om man inte ska öka antalet invånare per bostad kommer det fram till 2050 att behövas mellan och nya bostäder per år i länet. Det är betydligt mer än vad som byggts under det senaste decenniet, även om en välkommen ökning skett de senaste två åren. Varför byggs det inte mer, när bostadsbristen är ett så stort problem för både Stockholm och dess invånare? Svaret ligger till en del i de praktiska och politiska hinder som tidigare nämnts men också i hur marknaden fungerar. Till sist är det hushållen som ska betala för de nya bostäderna. Precis som en bilfabrik inte tillverkar fler enheter än man tror att man kan sälja, måste byggföretagen veta att de kan få avsättning för det de producerar. De behöver också få ut ett pris som med viss marginal överstiger byggkostnaden. I Stockholm är det ont om byggbar mark, och den mark som finns är dyr. Därför bygger man det som lönar sig. I Stockholmsregionen betyder det relativt dyra bostadsrätter i centrala och halvcentrala lägen. Lägenheter och hus byggs för relativt köpstarka hushåll, oftast redan etablerade på bostadsmarknaden. Samtidigt finns den egentliga bostadsefterfrågan framför allt hos resurssvaga grupper: invandrare och ungdomar. Nästan hela befolkningstillväxten i Stockholmsregionen utgörs i dag av födelseöverskott och utrikes invandring. Nybyggandet matchar alltså inte befolkningstillväxtens struktur. Miljöpartiet i Stockholms stad vill i Bromma parkstad bygga 20 procent av lägenheterna för unga och studenter. Fem procent ska byggas som särskilt boende för personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Området ska ha en jämn fördelning av bostadsrätter och hyresrätter. Med den planerade byggtakten, cirka lägenheter per år, betyder det att bostadsrätter i ett och samma område ska säljas varje år. Inget av de byggbolag som Handelskammaren talat med bedömer det som möjligt. Framför allt inte i ett relativt perifert läge där närmiljön under minst ett decennium kommer att domineras av byggkranar. Bostadsköpares betalningsvilja påverkas generellt sett negativt av upplevelsen att man på obestämd tid kommer att bo på en byggarbetsplats. En marknadsanalys av efterfrågan på bostäder, som konsultföretaget Evidens gjort för Stockholms läns landsting, tyder på samma sak. Enligt rapporten kan man sälja max lägenheter per år i stadsutvecklingsområden som till exempel Norra Djurgårdsstaden. Om samma marknadsförhållanden gäller för Bromma parkstad som för andra projekt kommer det att vara omöjligt att sälja så många lägenheter som man nu planerar för åtminstone på så kort tid. Det är ytterligare ett skäl att ifrågasätta rimligheten i den extremt korta byggtiden. Ett sätt att få avsättning för fler lägenheter kan vara att kraftigt höja 14 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

15 Är tidplanen för Bromma parkstad realistisk? Att området ska vara helt inflyttat tolv år efter byggstart är svårt att se. Det skulle innebära att cirka bostäder färdigställs och flyttar in per år, att jämföra med Hammarby sjöstad som har klarat av i snitt 450 bostäder per år. Hur kan man öka byggtakten? Skanska har lanserat ett antal reformförslag för snabbare bostadsbyggande, till exempel förenklade planprocesser, minskade möjligheter att överklaga och upplättade statliga byggnormer. Det skulle vara viktiga steg mot en bättre fungerande bostadsmarknad, med kortare tider från plan till färdig bostad. Alexandra Lauren, Regionchef, Skanska Nya Hem Stockholm: Svårt att se att tidsplanen håller. andelen hyresrätter. Marken för hyresfastigheter ska dock upplåtas med tomträtt, det vill säga hyras ut i stället för att säljas. Det betyder att varje ökning av andelen hyresrätter leder till motsvarande minskning av de intäkter från markförsäljning som ska finansiera skolor, vägar och annan infrastruktur. Att kompensera det tappet med höjda markpriser för bostadsrättsfastigheterna leder i sin tur till höjda priser och minskat kundunderlag för dessa. Bostadsefterfrågan finns framför allt hos resurssvaga grupper: invandrare och ungdomar. DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 15

16 OMÖJLIGT ATT STÄNGA BROMMA 2022 Umeå (1h 5 min) Östersund (1h 5 min) Sundsvall (55 min) Stockholm Bromma Trollhättan (55 min) Göteborg (55 min) Visby (35 min) Halmstad (1h 10 min) Växjö (50 min) Ängelholm (1h 15 min) Ronneby (55 min) Malmö (50 min) Kalmar (50 min) 16 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

17 Kort efter valet 2014 meddelade den nya politiska majoriteten i Stockholms stad att man kommit överens om att inleda en förhandling om att avveckla flygtrafiken på Bromma flygplats. Överenskommelsen lyder: Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats i dag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast I december samma år utsåg regeringens samordnare, Anders Sundström, som ska utreda framtiden för Bromma flygplats. Från regeringens håll har signalen varit entydig: Bromma kommer inte att stängas innan man säkrat flygkapaciteten i regionen. Den statliga samordnaren ska ( ) pröva förutsättningarna att utveckla flygkapaciteten i Stockholmsregionen samt därtill säkra både den flygkapacitet som Bromma i dag står för och förväntas stå för under tiden fram till 2038 genom främst en utbyggnad av Arlanda flygplats och i andra hand en utvidgning av flyget från och till andra Stockholm näraliggande flygplatser, skriver regeringen i sitt beslut. Både Arlanda och Bromma är redan i nuläget nära kapacitetstaket i högtrafiktid, det vill säga morgon och kväll. Det gäller såväl utrymmet i terminalerna som i luftrummet och på landningsbanorna. Det är därför inte möjligt att flytta över den befintliga Brommatrafiken till Arlanda. Om Bromma stängs, skulle Arlanda sannolikt behöva byggas ut med en ny, fjärde bana. Det går inte att lägga ned Bromma utan en utbyggnad av Arlanda och det är en ganska omfattande utbyggnad, sa Sundström till TT i samband med att han utsågs. Att flygplatsen skulle hinna få en fjärde bana till 2022, då den politiska majoriteten i Stockholm vill stänga Bromma, är ytterst osannolikt. Inte minst mot bakgrund av att det har tagit mer än tjugo år att få ett nytt miljötillstånd för Arlandas befintliga verksamhet, med dagens tre banor. En process som ännu inte är helt avslutad. Skavsta flygplats, tio mil söder om Stockholm, nämns ibland som ett möjligt alternativ till Bromma. Den planerade järnvägsförbindelsen Ostlänken, med hållplats på Skavsta, ska halvera dagens restid till 40 minuter dubbelt så lång tid som det i dag tar att ta sig till Bromma eller Arlanda från Stockholm. Ostlänken ska dock stå klar först 2028, vilket innebär att inte heller Skavsta kan säkra regionens flygkapacitet till BROMMA: VIKTIG FLYG- PLATS FÖR HELA SVERIGE Bromma flygplats har varit hotad många gånger förut. När inrikesflyget flyttade till Arlanda 1981 blev det akut. Eftersom affärsflyget var kvar på Bromma var flygplatsen mycket viktig för de företag som hade sina huvudkontor på andra orter i Sverige. Stockholms Handelskammare arbetade då aktivt tillsammans med bland andra SCA, med huvudkontor i Sundsvall, Stora Kopparberg i Falun, Volvo i Göteborg och SAAB i Trollhättan för att flygplatsen skulle få vara kvar. När regeringen 1992 beslöt att släppa konkurrensen fri inom inrikesflyget öppnades möjligheten för nya flygbolag att ta sig in på marknaden, framför allt inrikestrafiken. Bromma fick då en avgörande betydelse eftersom SAS dominans på Arlanda gjorde det svårt för nya flygbolag att etablera sig. Det kom att betyda fler inrikeslinjer och lägre biljettpriser. Där spelar Bromma fortfarande en viktig roll. Därav också Handelskammarens engagemang i denna flygplats som är så viktig för näringslivet i hela Sverige. Det går inte att lägga ned Bromma utan en utbyggnad av Arlanda och det är en ganska omfattande utbyggnad. DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 17

18 en pl a Sj Tekniska Högskolan Od tra Skogen sholms d Orminge Östermalmstorg Kungsträdgården Fridhemsplan T-centralen Marieberg Kårsta Gamla Stan Arninge C Djurgården Österskär Björknäs Slussen Viggbyholm Norrviken eholmen Nacka Forum Galoppbanan Norr FinntorpTäby C Sofia Södra Station Kallhäll Skanstull Sickla Enebyberg Hammarby Sjöstad Årstaberg Näsbypark Gullmarsplan Akalla Barkarbystaden Barkarby Station Björkhagen Kista Stockholmsporten Östberga Saltsjöbaden Danderydsberg Årstafältet Mörby C Hjulsta Danderyds Sjukhus Kymlinge Sandsborg Sockenplan Älvsjö Bygg i anslutning till befintlig och beslutad tunnelbana. Nacka Sjukhus Roslags Näsby Ulriksdal Rissne en la ts N Be orr gr a av ni ng lli Solna Vä Lidingö C sp ng Sundbyberg C Solna C K Sj aro uk li hu ns se ka t Hässelby Strand pl en n la ap Kungsholms strand Br gd om m Hö Gubbängen Tekniska Högskolan Od gsätra Skarpnäck Västra Skogen Gåshaga Ropsten an by Arenastaden en al T-centralen Marieberg Nockeby Orminge Östermalmstorg Kungsträdgården Fridhemsplan Alvik Gamla Stan Djurgården Björknäs Slussen Sofia Nacka Sjukhus Skanstull Sickla Hammarby Sjöstad en jd hö ar äl M Farsta Södra Station Liljeholmen Nacka Forum Finntorp Årstaberg Gullmarsplan Saltsjöbaden Årstafältet Östberga lm ho är Sk Fruängen Farsta Strand Björkhagen en Älvsjö Sockenplan Hagsätra gd Hö en rs bo rg No Skarpnäck Gubbängen al Masmo Sandsborg Skogås Farsta Alby Farsta Strand Skogås Flemingsberg N 0 0,5 1 2 km tunnelbana 0 N 1 0,5 utbyggnad av tunnelbana tunnelbana pendeltåg 2 km utbyggnad av tunnelbana pendeltåg spårvagn, tvärbana, lokalbana spårvagn, tvärbana, lokalbana utbyggnad av spårvagn, tvärbana, lokalbana utvecklingsområden / specefika projekt utbyggnad av spårvagn, tvärbana, lokalbana områden som kan förtätas utvecklingsområden / specefika projekt illustration, stadsbyggnadsstudion Tengbom områden som kan förtätas illustration, stadsbyggnadsstudion Tengbom 18 DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA

19 DET FINNS BÄTTRE ALTERNATIV STOCKHOLM BEHÖVER FLER BOSTÄDER FÖR ATT VÄXA. MEN TILLVÄXT KRÄ- VER OCKSÅ TILLGÄNGLIGHET. DÄR ÄR EN CITYNÄRA FLYGPLATS EN MYCKET VIKTIG PUSSELBIT. DET FINNS BÄTTRE SÄTT ATT ÖKA BOSTADSBYGGANDET ÄN ATT OFFRA BROMMA. Bostadsfrågan är avgörande för Stockholms framtid. Bristen på lediga bostäder får negativa konsekvenser för såväl enskilda hushåll och individer, som för näringslivet och regionen i stort. Om detta finns i dag en bred politisk enighet, vilket är bra för Stockholm och bådar gott inför framtiden. Men hur ska man få fram fler bostäder? Där upphör enigheten. Miljöpartiet i Stockholms stad bygger en stor del av sin bostadspolitik på att stänga Bromma flygplats senast Var tredje bostad som man vill bygga i Stockholm ska ligga där. Dessa tänkta bostäder på Bromma ger också MP utrymme att säga nej till andra, mindre projekt i kollektivtrafiknära lägen, som man gjort i till exempel Hammarbyhöjden och Solberga. Som framgår av denna rapport kommer det inte att vara möjligt att bygga så många bostäder på en och samma yta på så kort tid. Man kan fråga sig om det då är värt priset att offra en välfungerande citynära flygplats framför allt då det finns bättre alternativ. centrala staden, i så kallade tyngdpunkter, till exempel Älvsjö och Brommaplan, och bostäder i övriga staden. Beräkningarna bygger på att man bygger med normala exploateringstal, bevarar värdefulla grönområden, inte gör några rivningar eller överdäckningar och inte bygger vid bullerutsatta lägen. Lyfter man blicken till hela Stockholms län är bostadspotentialen förstås ännu långt större utan att det byggs på Bromma. Stockholms Handelskammare har tidigare tagit fram ett eget förslag för möjliga nya bostäder (se motstående sida), varav majoriteten ligger i anslutning till befintlig och beslutad tunnelbana. Det finns stora möjligheter till förtätning i befintliga bostadsområden. Många förorter är glest bebyggda och skulle vinna på att det byggs nya bostäder där. Även i övrigt finns mycket stora ytor att bygga bostäder på. Nästan 70 procent av Stockholms läns yta är obebyggd. Handelskammaren har bland annat föreslagit bostadsbebyggelse i Danderydsberg, på Lidingö och i anslutning till Järvafältet. En annan stor bostadspotential är i stråket mellan Arlanda och Uppsala. I ett förslag som Handelskammaren presenterat finns möjlighet till nya bostäder där om Ostkustbanan byggs ut till fyrspår på den sträckan. Stockholm behöver många nya bostäder. För att klara det behöver vi bygga mycket men det måste göras på många olika ställen. Det håller inte att bygga sin bostadspolitiska kalkyl på ett projekt som inte går att genomföra i verkligheten. BYGG NÄRA TUNNELBANAN Stockholms stad tog 2013 fram rapporten Bostadspotential i Stockholm. Den visar hur man kan bygga nya bostäder i Stockholm fram till 2030, utan att stänga Bromma flygplats. Man räknar med att kunna bygga bostäder genom att utvidga Här kan nya bostäder byggas utan att stänga Bromma. Källa: Stockholms stad/spacescape. DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA 19

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27 Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus Stockholm 2010-05-27 VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

Tunnelbaneutbyggnad möjliggör 350 000 nya bostäder

Tunnelbaneutbyggnad möjliggör 350 000 nya bostäder 2013:4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Tunnelbana möjliggör Stockholms framtida tunnelbanesystem 350 000 nya bostäder Kårsta Arninge C ARNINGE Österskär Norrviken Viggbyholm Kallhäll

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Inledning. 2. En modern, mänsklig och miljövnlig stad. 3. Kollektivtrafik. 4. En stad för unga och studenter. 5.

INNEHÅLL. 1. Inledning. 2. En modern, mänsklig och miljövnlig stad. 3. Kollektivtrafik. 4. En stad för unga och studenter. 5. MILJÖPARTIETS BOSTADSPLAN - Kyrkhamn-Lövsta 5000 Hässelby-Vällingby Tensta 3200 Miljöpartiets bostadsplan 3800 Spånga- Rinkeby- Kista STOCKHOLM 2030 150 000 nya bostäder 30 000 bostäder för unga och studenter

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 910 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 910 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 910 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 910 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en uthyrningsbar

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Inledning SL samordnar ett flertal olika investeringar inom ett projekt kallat Trygghetsprojektet. Projektet inför system för kameraövervakning

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Läge 4 Infrastruktur och Kommunikationer 5 Fastigheten 6 Flygfoto 7 Byggrätter 8-9 Fakta Huddinge Kommun 10-11 Kontakt 12 BILAGOR

Läs mer

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 39 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad.

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konsekvenser för barn och unga i huvudstadens planeringsproblematik. 2015-06-03 Nälsta lekplats Nyréns Arkitektkontor DET HÄR ÄR VI! Emelie Brunge

Läs mer

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA KONTOR CA 514 KVM I SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden. Bli granne

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM

EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM RAPPORT 2014:6 EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM ÖSTLIG FÖRBINDELSE DEN SISTA VIKTIGA PUSSELBITEN 2 EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM Stockholmsregionen är just nu en av de snabbast växande regionerna

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad Sida: 1 ( 19 ) 0101 0180136 Norra Djurgården 0180138 Hjorthagen, Albano 0180140 Gärdet 0180141 Askrikegatan 0180142 Frihamnen 0180144 Södra Djurgården 0180146 Djurgårdsstaden 0180148 Norrtull 0180150 Norra

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Huskvarna den 23 oktober. TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB

Huskvarna den 23 oktober. TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB Huskvarna den 23 oktober TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB www.spacescape.se Tät stad Grön stad Tätare stad Grönare stad Ur SVD Brännpunkt 15 okt

Läs mer

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA 675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden.

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist TMR ÖPPET FORUM FÖR BOENDEPLANERING 215-6-17 1 Antal Varför så få hyresrätter? eventuell avveckling av ränteavdrag betyder mindre

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22. Att lyckas iväst För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.57 Välkommen till Hässelby-Vällingby! Hässelby-Vällingby ligger i den västra

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Ny tunnelbana nyttova rdering markanva ndning Sammansta llning av kommunrapporter fo r Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Ja rfa lla kommun

Ny tunnelbana nyttova rdering markanva ndning Sammansta llning av kommunrapporter fo r Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Ja rfa lla kommun RAPPORT 2013 12 04 nyttova rdering markanva ndning Sammansta llning av kommunrapporter fo r Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Ja rfa lla kommun Ekonomiska konsekvenser av ny, jämfört med om

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholm Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar. Nyhetsklipp

Socialdemokraterna i Stockholm Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar. Nyhetsklipp Socialdemokraterna i Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar Nyhetsklipp Kritiken mot bussterminalen fäller nya Slussen Svenska Dagbladet 2012-03-18 22:14 2 Kommunen ska rädda bollhallen Länstidningen Södertälje

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

den effektiva arbetsplatsen

den effektiva arbetsplatsen den effektiva arbetsplatsen - Stockholms närmaste köpcentrum 9 minuter från Stockholm Central - Direktanslutning till tunnelbana, buss och framtida tvärbana - Nära till service och shopping - Bra exponering

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Välkommen till Diligentia Esplanaden 3A Yta: 1732 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en total uthyrningsbar

Läs mer

Pirr i magen i Stockholm

Pirr i magen i Stockholm Pirr i magen i Stockholm Hur tror du att Adam kände sig när han ringde till Zohra? Hur tog sig Adam till mötesplatsen? Adam åkte tunnelbana. Vilka personer mötte han där? Adam mötte Zohra, hennes föräldrar

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje

Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje 1(21) Handläggare Stefan Persson 08-686 1688 Stefan.persson@sll.se Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje På uppdrag av regeringens förhandlingspersoner kompletteras här underhandsrapporten

Läs mer

Isafjordsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Isafjordsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Isafjordsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Kista Science City Concept Building erbjuder utöver kontor, tillgång till en välutrustad konferensanläggning, bemannad reception och restaurang. Ett helhetskoncept!

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad Bilaga 1 1/5 MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad I nedanstående tabeller kommer vi boende i Solna stad att beskriva hur framtida byggprojekt i

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

TÄTARE STADSKÄRNOR Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor

TÄTARE STADSKÄRNOR Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor TÄTARE STADSKÄRNOR Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor Varför förtätning? KULTUR TÄTHET = MÄNNISKOR = MÖTEN HANDEL FÖRTÄTNING = STADSUTVECKLING Utbildningsnivå Lönenivåer Företagsmångfald

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180136 Norra Djurgården, Stockholm kommun 0180138 Hjorthagen, Albano, Stockholm kommun 0180140 Gärdet, Stockholm kommun 0180141 Askrikegatan, Stockholm kommun 0180142

Läs mer

VALMANIFEST Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting, september 2010. För en hållbar Stockholmsregionen - en grön metropol i världsklass

VALMANIFEST Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting, september 2010. För en hållbar Stockholmsregionen - en grön metropol i världsklass VALMANIFEST Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting, september 2010 För en hållbar Stockholmsregionen - en grön metropol i världsklass Vi i Miljöpartiet vill göra det ännu bättre att leva i Stockholmsregionen

Läs mer

Norrmalmstorg. Kungsgatan. Butikscity. Hötorget, höghusen. Centralen. Östermalmstorg. Gamla stan, yttre delen. Lärkstaden.

Norrmalmstorg. Kungsgatan. Butikscity. Hötorget, höghusen. Centralen. Östermalmstorg. Gamla stan, yttre delen. Lärkstaden. n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180178 Norrmalmstorg 0102 0180176 Kungsgatan 0180181 Gustaf Adolfs Torg, Blasieholmen 0180182 Butikscity 0180183 Hötorget, höghusen 0103 0180174 Engelbrektsplan, Olof

Läs mer

Lokalfakta. TorgEtt Annedal Bromma. Adress: Bällstavägen. 168 70 Bromma. Byggnadsår: Lokalyta ca: Rumshöjd ca:

Lokalfakta. TorgEtt Annedal Bromma. Adress: Bällstavägen. 168 70 Bromma. Byggnadsår: Lokalyta ca: Rumshöjd ca: Lokalfakta TorgEtt Annedal Bromma Byggnadsår: Lokalyta ca: Rumshöjd ca: Bällstavägen 168 70 Bromma 2013-2015 43-75 kvm 3,5-4,3 meter brutto Tillträdesdatum: Kvartal 2, 2015 Kontakt: JM AB Maritha Högvik

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

Riktlinjer för trafik-och stadsplanering

Riktlinjer för trafik-och stadsplanering Talare: Ida Paunonen 1 Riktlinjer för trafik-och stadsplanering 2 DAGENS PRESENTATION BAKOMLIGGANDE STUDIER LATHUND TÄTHETSMÅTT FÖR EFFEKTIV KOLLEKTVITRAFIK DEL 1 ANALYS AV BEFOLKNINGSTÄTHET DEL 2 ILLUSTRERAD

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras

Läs mer