TRAFIKPROGRAM ASMUNDTORP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRAFIKPROGRAM ASMUNDTORP"

Transkript

1 RAPPORT TRAFIKPROGRAM ASMUNDTORP LANDSKRONA STAD BIB

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning / Information... 1 Nulägesbeskrivning och bristanalys... 2 Kustvägen-Möingevägen... 2 Toftavägen... 3 Asmundtorpsvägen... 4 Gång-och cykeltrafik... 5 Kollektivtrafik... 5 Buss... 5 Tillgänglighet... 5 Parkering... 5 Korsningar med behov av åtgärder... 6 Kustvägen Toftavägen... 6 Asmundtorpsvägen - Kustvägen... 6 Toftavägen-Verktygsvägen... 7 Möingevägen - Smedvångsvägen... 7 Analyser... 8 Trafikflöde och hastigheter... 8 Förutsättningar... 9 Översiktsplan och fördjupad översiktsplan Detaljplaner Hastighetsplan... 9 Olyckor Cykelplan Trygghet Åtgärdsprogram Kustvägen Nytt hållplatsläge+väderskydd med anslutande trottoar Toftavägen Asmundtorpsvägen Korsningen med Kustvägen styrs upp Möingevägen- Smedvägen Kustvägen Råga Hörstad 16

3 INLEDNING Asmundtorp är en bostadsort med kulturhistoriska intressanta miljöer, dessa är viktiga för byns identitet och förklarar byns odlings- och bebyggelsehistoria. Kulturmiljöerna bör skyddas och bevaras i största möjliga utsträckning. Asmundtorp består idag till största delen av bostadsområde med friliggande villor. Olika typer av boende, både villor och en viss utbyggnad behövs för att kunna behålla den befintliga servicen. Här finns också en väl utbyggd skola från årskurs 0 9, och ett äldreboende. Enligt befolkningsstatistiken (31 mars 2011) har Asmundtorp boende i byn. Råga Hörstad är en mindre bybildning som ligger mellan Landskrona och Asmundtorp ca 1 km västerut från Asmundtorps by och 4 km från Landskrona stad. Byn består av låga bostadslängor och är placerade utmed Råga Hörstadsvägen som ligger avskild från Kustvägen. Infart till Råga Hörstadsvägen når man från Kustvägen. Råga Hörstadsvägen slutar i en återvändsgränd. Byn har inte genomgått några stora förändringar under de senaste hundra åren med undantag för utbyggnad av enstaka villor i samband med vägomläggningen av Eslövsvägen. Trafikprogrammet är ett långsiktigt och konsekvent åtgärdsprogram för trafikmiljön i byn. Målet är att trafiksystemet ska vara utformat så att trafiksäkerheten och tillgängligheten är god för alla utan att miljön inte påverkas negativt. Gång- och cykeltrafiken ska vara ett självklart val vid korta resor och det är viktigt att stråken synliggörs i trafikmiljön. Detta gör att prioriteringar måste göras för både gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik för att syftet ska uppnås. Trafikprogrammet har tagits fram av Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Trafikverket. Synpunkter analyser och studier på plats har lett till förslagen som presenteras. Information Under skrivande Trafikprogram har de flesta föreslagna åtgärder genomförts i samråd med Trafikverket. Se åtgärdsprogrammet sist i rapporten 1

4 NULÄGESBESKRIVNING OCH BRISTANALYS Trafiknätet idag för fordonstrafik är uppbyggt med en genomfartsväg Kustvägen/Möingevägen. Kustvägen börjar vid avfarten från Väg 17 i väster, och går utmed byn Råga Hörstad som en huvudgata även om den har en del in-utfarter till enskilda fastigheter. Toftavägen söderifrån fungerar som tillfartsväg och ansluter till centrala delen i korsningen med Kustvägen. Asmundtorpsvägen norr i från väg 17 är en annan tillfartsväg och ansluter även den till Kustvägen något längre västerut. Resterande gator i byn är främst villagator med blandad bebyggelse. Gaturummen varierar från normalstorlek till alldeles för breda gator och är präglade efter dåtiden trafikplanering och vägstruktur. KUSTVÄGEN-MÖINGEVÄGEN Kustvägen/Möingevägen är den största huvudgatan genom Råga Hörstad och Asmundtorp som går i väst-östlig riktning. Kustvägen används troligtvis av många som bor i Asmundtorp trots att Asmundtorpsvägen vore att föredra för att undvika störande trafik genom Råga Hörstad. I samband med att Råga Hörstad exploateras planeras en gång-och cykelväg utmed Kustvägen. Gång- och cykelväg samt passage för oskyddade trafikanter bidrar till lägre hastigheter. Samtidigt binder man samman området med regionbusstrafiken och gång-och cykelstråket till s k banvallen i söder. Kustvägen skiftar namn till Möingevägen i anslutning till Södra Rönnebergsvägen, Trafikverket är väghållare för denna. Även tillfartsvägarna Toftavägen och Asmundtorpsvägen ägs av Trafikverket. Utmed Kustvägen/Möingevägen finns trottoarer på vissa delar, men saknar helhet som binder ihop gångstråk fram till målpunkter i centrum, mataffär, hållplatser, etc. En busshållplatsstolpe på en stor diffus yta på norra sidan av Kustvägen fungerar som hållplats, på samma yta finns även klädinsamlingskärl och postlåda. På södra sidan av Kustvägen finns en indragen fickhållplats för busstrafik i östlig riktning (mot Svalöv och Billeberga). Från skolan österut fortsätter Möingevägen på en raksträcka fram till Brovallavägen (110:an). Möingevägen österut är rak och har god sikt. På sträckan finns ett antal in-och utfarter på båda sidor som leder till respektive bostadsområde. Utmed Möingevägen löper en separat gång-och cykelväg innanför allén. För att dämpa hastigheten och uppmärksamma bilisterna samt skapa tillgänglighet för oskyddade trafikanter bör en hastighetsreducerande åtgärd anläggas på Möingevägen. I övrigt är hastighetsbegränsningen 50km/h på Kustvägen-Möingevägen genom byn, bortsett från sträckan utanför skolan (ca 300 m) som är begränsad till 30km/h i kombination med trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av timglas. Trafikflödet är ca 1800 fordon/dygn enligt mätning

5 Kustvägen sett västerut Kustvägen sett österut Möingevägen sett österut Möingevägen sett västerut Kustvägen- Råga Hörstad sett österut Kustvägen-Råga Hörstad sett västerut TOFTAVÄGEN Toftavägen är en viktig länk mellan Häljarp och Asmundtorp, inte minst med tanke på Järnvägstationen i Häljarp. Toftavägen är mycket smal på vissa avsnitt och saknar helt och hållet kommunikationsmöjligheter till Häljarp. Trafikverket har för avsikt att starta ett cykelvägsprojekt mellan byarna hösten Projektet innebär målade cykelfält på båda sidor av Toftavägen. Vägen kommer att upplevas som mycket smal, vilket i sin tur leder till lägre hastighet. Möte med cyklist innebär att fordonen måste vänta in varandra. I anslutning till byn förbi Nisseboområdet börjar bebyggelsen med tomter som ansluter direkt vid vägkanten. Här finns inga trottoarer för oskyddade trafikanter vilket är en stor brist då Toftavägen leder in till byns centrum och dess målpunkter. Banvallen (gc-väg) korsar Toftavägen strax efter en kurva, här finns behov av att få bilisternas uppmärksamhet på korsande gång -och cykeltrafik genom hastighetsdämpande åtgärder. GC-vägen är en viktig länk för skolelever och korsningen utnyttjas dagligen av elever till och från skolan. Hastighetsbegränsningen är 50km/h och trafikflödet ca 1700fordon/dygn. 3

6 Toftavägen sett norrut Toftavägen sett söderut ASMUNDTORPSVÄGEN Asmundtorpsvägen fungerar som en infartsled från Väg 17. Bebyggelsen börjar ca 130 m innan korsningen med Kustvägen. På västra sidan finns 6 villor. Gatan in till området slutar i en återvändsgränd. På östra sidan finns en in-utfart till 3 villor. Det finns inga trottoarer utmed Asmundtorpsvägen idag, om man ska besöka byns centrum får man gå utmed dikeskanten. Hastighetsbegränsningen är 70km/h från Väg 17 fram till tätortsporten där 50km/h börjar gälla. Här finns behov av att tydliggöra byns början, genom att anlägga trottoarer på båda sidor i anslutning till infarterna till bebyggelsen. Trottoarerna bör ansluta till Kustvägen som också är i behov av trottoarer på norra sidan. En gångpassage föreslås på Asmundtorpsvägen intill befintlig refug. Asmundtorpsvägen sett norrut Asmundtorpsvägen sett söderut 4

7 GÅNG-OCH CYKELTRAFIK Banvallen startar i Örja östra i Landskrona och slutar i Billeberga. I Örja östra har byggts en ny gc-bro över E 6an in mot Landskrona centrum som invigdes i oktober Detta gör det möjligt att cykla från Asmundtorp till Landskrona centrum. I detaljplan för Råga Hörstad 7:32 och 7: 47 föreslås en gång-och cykelväg utmed Kustvägen mellan Råga Hörstadsvägen och Lilla Hörstadsvägen. Syftet är att koppla cykelvägen från Råga Hörstad till sk Banvallen på ett trafiksäkert sätt. I byns södra del i öst-västlig riktning går en separerad gc-väg sk Banvalllen (gamla järnvägsspåret) parallellt med Kustvägen/Möingevägen. En viktig cykellänk är mellan Häljarp och Asmundtorp. Trafikverket har under hösten 2011 målat cykelfält på båda sidor om Toftavägen. Projektet ska följas upp av Trafikverket under Flera Pågatågstationer ligger inom rimligt cykelavstånd, och på sikt kan 2 cykelvägar nås på separata cykelvägar, nämligen Häljarp och Billeberga. Det interna cykelvägnätet i södra delen av Asmundtorp ansluter till Banvallen på flera ställen. För övrigt används lokalgatorna för att nå målpunkter såsom skola dagis och matbutik. KOLLEKTIVTRAFIK Buss Regionbuss 240 och 241 trafikerar Asmundtorp och går mellan Landskrona Teckomatorp och Eslöv. Turtätheten är ungefär 1 timmes trafik och är anpassad till arbets- och skolpendling på vardagarna månd-fredag. Under helgen trafikeras linjen ej. TILLGÄNGLIGHET Längs Rågången har trottoaren breddats och hårdgjorts med plattor. I samband med ombyggnad av busshållplats och trottoarer har Trafikverket och Landskrona stad tillgänglighetsanpassat med taktila plattor vid övergångarna. En heldragen linje utmed Toftavägen på västra sidan redogör för gångområde/trottoar Övriga stråk som är inventerade är bl.a Smedvägen och Hansavägen. Även här kan det möjligen bli aktuellt med en heldragen linje som gångområde/trottoar. PARKERING Det finns bra möjligheter att parkera i Asmundtorp både vid besök av affär, ålderdomshem, kyrka, skola etc. Torget i centrum har en stor parkeringsyta. Intill Idrottsplatsen finns en stor parkeringsyta som dagligen används av skolpersonal. Inne i villaområdet finns gästparkeringar på ett par ställen. 5

8 KORSNINGAR MED BEHOV AV ÅTGÄRDER Kustvägen Toftavägen Kustvägen sett västerut I anslutning till korsningen som är en T-korsning finns mataffär, ett torg med fungerande parkeringsplatser samt busshållplats. Kustvägen är primärvägen och Toftavägen sekundärleden med väjningsplikt. Här finns in-utfarter till affären samt en rymlig parkeringsplats på torget mitt emot. Trottoar finns endast på södra sidan längs Kustvägen. På samma sida i nära anslutning österut finns även en busshållplats. Väster om korsningen finns ett övergångställe som mynnar ut i en diffus vägkant (Bäckvägen). På norra sidan stannar bussen på en diffus asfaltyta, endast en stolpe markerar busshållplats. Klädinsamling och postlåda på samma yta skapar irritation för Busstrafiken. Landskrona stad tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket har utsett ett nytt hållplatsläge för regionbuss 240 och 241. Det nya läget hamnar ca 30m västerut. I utredningen finns också förslag på trottoar på norra sidan, som ansluter till nya hållplatsens plattform för av- och påstigning. På Toftavägen från Verktygsvägen saknas gångytor på båda sidor. Asmundtorpsvägen - Kustvägen Asmundtorpsvägen sett norrut Asmundtorpsvägen är en infartsled från Väg 17 med varierad hastighet 70/50 km. Vid tätortsporten börjar bebyggelsen på båda sidor in mot byn. 6

9 Asmundtorpsvägen är överdimmensionerad i anslutning till Kustvägen. Den svaga lutningen upp mot Kustvägen gör att korsningen upplevs som otydlig/diffus. Trottoarer saknas utmed Asmundtorpsvägen. Toftavägen-Verktygsvägen Toftavägen sett söderut På Toftavägen korsar GC-banan (Banvallen) i höjd med Verktygsvägen. Sikten är delvis skymd på grund av en snäv kurva strax innan cykel-och gångöverfarten. Oskyddade trafikanter känner otrygghet dels av skymd sikt och upplever för hög hastighet hos bilisterna. Möingevägen - Smedvångsvägen Möingevägen sett österut Den senaste bebyggelsen är Smedvången, ca 800 m österut från centrum. En ny in-och utfart Möingevägen- Smedvångsvägen är i dagsläget överdimmensionerad, och bör vid färdigställandet av området göras mindre för att skapa en bättre trafiksäkerhet. Även ute på Möingevägen saknas hastighetsdämpande åtgärder, samt passage som leder fram till befintlig busshållplats på norra sidan. 7

10 ANALYSER Trafikflöde och hastigheter Punkt Datum Vmd flöde f/d Tung trafik /st Tung trafik % Skyltad hastighet km/h Medelhastighet (km/h) % 37 SB 144 6,0 % 40 TV % SB % SB % TV % SB % TV % SB % TV % SB Mätt av Beräkningspunkter av trafikflöde och hastighet 8

11 FÖRUTSÄTTNINGAR Trafiksystemet ska vara utformat så att framkomligheten, tillgängligheten och säkerheten är god, samtidigt som miljön inte ska påverkas negativt. Genom att prioritera gång-, cykel-, och kollektivtrafiken framför bilen uppnås i högre grad ett mer hållbart trafiksystem. ÖVERSIKTSPLAN OCH FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN Översiktsplan är den gällande översiktplanen och antogs En fördjupad översiktsplan har även tagits fram för Asmundtorp och antogs En revidering av översiktsplanen är under bearbetning och ett program för detta har godkänts DETALJPLANER 26 nya bostäder är planerade på fastigheten Lilla Hörstad 6:78 väster om befintligt fritidsområdet i Munkebäck. På fastigheten Asmundtorp 29:3 finns planerat för 24 småhus i i grupp. Delar av området är bebyggt men inte fullt ut ännu. I Råga Hörstad 7:32, 7:47 är planerat för 42 enfamiljshus i östra delen. HASTIGHETSPLAN Riksdagen beslutade 2007 att införa nya hastigheter i 10 steg. Gränserna på vägarna ska anpassas till nollvisionen och till de övriga transportpolitiska delmålen, god tillgänglighet, god miljö, positiv regional utveckling och jämställt transportsystem. Målet är att alla hastighetsgränser ska ses över på de statliga vägnätet. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en Hastighetsplan enligt konceptet Rätt fart i staden för hela Landskrona stad. Arbetet påbörjades utanför tätorten i byarna Häljarp, Härslöv, Glumslöv, Asmundtorp, Annelöv och Kvärlöv. En klassificering av gatunätet i Asmundtorp visar att genomfartslederna bör ha en hastighetsgräns på 40km/h för att uppnå en god trafikstandard, de övriga gatorna bör ha en hastighet på 30km/h. De gator som har 30km/h idag bibehålls. Genomförandet av hastighetssänkningen i Asmundtorp kommer att utföras av Trafikverket i samarbete med Landskrona stad. 9

12 OLYCKOR Under en 5 års period ( t.om ) har totalt 13 olyckor registrerats i Asmundtorp enligt STRADA (ett nationellt informationssystem om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet) Av de totalt 13 olyckor har 7 inträffat på kommunal väg och 6 på statlig väg, samtliga olyckor är av sorten lindrigt skadade och har hänt med cykel, moped, skatebord etc. CYKELPLAN Cykelplan 2008 är upprättad av Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen och är en uppdatering av föregående cykelplan. Den antogs av tekniska nämnden Dokumentet beskriver behovet av cykelvägar och visar både befintliga cykelvägar och felande länkar i cykelnätet. Trafikverket och Landskrona stad har ett gemensamt intresse av effektiv utbyggnad genom samordnad planering och finansiering mellan parterna. TRYGGHET För att nå framgång i arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten i Landskrona krävs att samhällets alla aktörer samarbetar. Från och med 2008 bedriver Fält & Fritid tillsammans med Svenska Kyrkan och Asmundtorps skola och inte minst alla frivilliga föräldrar och vuxna fritidsverksamhet i Asmundtorps församlingslokaler som heter Källaren. Verksamheten riktar sig till ungdomar mellan år. Asmundtorps skola har även utsedda kontaktpoliser. Landskrona stad finns med och stöttar vid behov av information 10

13 ÅTGÄRDSPROGRAMMET Åtgärdsprogrammet består av åtgärdsförslag som är kopplade till de problem som beskrivits i kapitel Nulägesbeskrivning Detaljerade förslag och lösningar presenteras under varje delavsnitt. Nedan ses en översiktlig karta med några av åtgärdsförslagen. Ny hållplats med nytt väderskydd i anslutning till Asmundtorpsvägen. Ny trottoar angörs i anslutning till övergångstället vid Bäckvägen. Nya trottoarer utmed Asmundtorpsvägen. Korsningen styrs upp Hållplatsläget mot Svalöv byggs om till kantstenshållplats Hastighetsdämpande åtgärd på Möingevägen i anslutning till Smedvången Trafiksäkerhetshöjande åtgärd i korsningen med GC-vägen. Varningssystem See mee angörs på båda sidor om Toftavägen. Ny gång-och cykelväg på södra sidan utmed Kustvägen samt passage i Råga Hörstad 11

14 KUSTVÄGEN Nytt hållplatsläge och väderskydd med anslutande trottoar Kustvägen är idag normalt trafikerad. Här finns idag trottoar längs södra sidan. Regionbussar 240 mot SVALÖV och 241 mot ESLÖV trafikerar Asmundtorp och har sina hållplatser utmed Kustvägen, standarden på hållplatserna varierar. Trafikverket har tagit fram ett förslag. Förslaget innebär att Regionbuss mot Landskrona får nytt läge ca 100 m västerut från fd kiosken. En gångbana angörs i anslutning till väderskyddet och österut mot centrum. Ett övergångställe placeras mitt emot ICA- butiken som leder över på södra sidan till befintlig trottoar. Busshållplats mot Svalöv görs om till en kantstenshållplats. Åtgärdat enligt ritning och beskrivning. 12

15 TOFTAVÄGEN Varningsenhet, förstärkt målning Överkörbara refuger samt varningsenhet för oskyddade trafikanter typ see mee. Toftavägen är en smal väg och saknar trottoarer. För att uppnå högre trafiksäkerhet från Nissebovägen fram till centrum i Asmundtorp är det främst nödvändigt att skapa tryggare plats åt cyklister och fotgängare. Trafikverket planerar att under hösten måla cykelfält från Häljarps station fram till tätortsgränsen strax innan Nissebo. Vid passagen med gamla banvallen norr om Verktygsvägen förstärks målningen. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras ytterligare i korsningen med banvallen men vilken typ av åtgärd är ännu inte utredd. Ett bra komplement kan vara att placera en varningsenhet ( typ See mee) på vardera sida om gc-vägen. Även denna åtgärd är under utredning och beräknas vara färdig våren På Toftavägen utmed de målade cykelfälten föreslår Trafikverket hastighetsgräns rekommenderad 60km/h (bashastigheten är 70km/h). Åtgärdat enligt ritning och beskrivning 13

16 ASMUNDTORPSVÄGEN Korsningen med Kustvägen styrs upp Asmundtorpsvägen är en infartsled från väg 17 med varierad hastighet 70kmH samt 50km/h. Vid tätortsporten börjar bebyggelsen på båda sidor in mot byn. Asmundtorpsvägen är något överdimmensionerad där den ansluter till Kustvägen. Den svaga lutningen upp mot Kustvägen gör att korsningen upplevs som otydlig. Trottoarer föreslås utmed Asmundtorpsvägen på båda sidor vid bebyggelsens början och ansluter till Kustvägens gångstråk som leder fram till byns målpunkter såsom matbutik mm. Korsningen med Kustvägen stramas upp och görs smalare. I anslutning till befintlig refug skapas en passage. Trafikverket föreslår att ett väderskydd sätts på östra sidan, ca 100 m från anslutning till busshållplats som angörs på Kustvägen korsningen med Asmundtorpsvägen. Åtgärdat enligt ritning och beskrivning 14

17 MÖINGEVÄGEN- SMEDVÄGEN Avsmalning av vägen Möingevägen österut från centrum är en rak väg med god sikt. För att få ner hastigheten på sträckan föreslås en fysisk åtgärd exempelvis avsmalning av körbanan etc. i anslutning till korsningen med Smedvångsvägen. För att kunna ta sig till befintlig busshållplats i riktning österut görs en gångpassage från Smedvångsområdet till norra sidan. Ett annat alternativ till fysisk åtgärd är att skapa ett timglas liknande det som finns längre västerut utanför skolan. Typen av åtgärder måste diskuteras med Trafikverket som är ansvariga väghållare. Ej åtgärdat 15

18 KUSTVÄGEN RÅGA HÖRSTAD Cykelväg och passage I Detaljplanen är en gång-och cykelväg planerad utmed Kustvägen i Råga Hörstad och Lilla Hörstadsvägen. GC-vägen binder samman området med busshållplatsen för regionbuss och ansluter till Lilla Hörstadsvägen och i en förlängning sk Banvallen GC-vägen och refuger/passage skulle bidra till lägre hastigheter på Kustvägen. Ej åtgärdat 16

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Trafikutredning för Åsa 4:144 m.fl. Förvaltningen för Teknik

Trafikutredning för Åsa 4:144 m.fl. Förvaltningen för Teknik Förvaltningen för Teknik Mars 2018 Utges av Mars 2018 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 7 2 Nulägesbeskrivning 8 2.1 Lokalisering... 8 2.2 Vägsystemet... 8 2.3 Förutsättningar för gångtrafikanter och cyklister...

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

RAPPORT. Trafikprogram för Annelöv LANDSKRONA STAD. Sweco Infrastructure AB. Version 1.0. Uppdragsnummer

RAPPORT. Trafikprogram för Annelöv LANDSKRONA STAD. Sweco Infrastructure AB. Version 1.0. Uppdragsnummer LANDSKRONA STAD Trafikprogram för Annelöv Uppdragsnummer 2211070000 Malmö 2011-11-28 Sweco Infrastructure AB Version 1.0 Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Nyborgsvägen, Stenungsund

Nyborgsvägen, Stenungsund Stenungsund Nyborgsvägen, Stenungsund Trafikutredning 2015-12-16 ÅF Infrastructure AB/Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer: 1(6) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 2013-05-02 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 TN 2013/196-512 Förord Nacka kommuns Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet består av två dokument: Riktlinjer

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun Chatarina

Läs mer

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN ,

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala 2017-08-25 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-25 Uppdrag: PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala Uppdragsnummer: 1546 Status: Samrådshandling

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FÖR VÄG 176 - UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2011-02-21 UNITED BY OUR DIFFERENCE ARBETSGRUPP Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf Ida Lennartsson uppdragsansvarig/trafik layout Beställare

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg.

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. 1 2006-11-23 PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. Trafiksituation idag På torget finns idag 88 parkeringsplatser och på de angränsande gatorna runt omkring torget finns

Läs mer

Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för år 2014

Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för år 2014 1 (6) Milj och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-09-02 Dnr Sbn 2013-333 Teknik och samhällsbyggnadskontoret Eleonor Mörk Gunnar Lönn Samhällsbyggnadsnämnden Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN

McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN TRAFIK-PM 2014-12-10 1 Bakgrund, syfte och omfattning McDonald s planerar för att etablera en ny hamburgerrestaurang i nordvästra hörnet vid korsningen

Läs mer

Länk till presentationen som hölls: content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp:

Länk till presentationen som hölls:  content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp: Väg 798 genom Esarp Denna rapport är framtagen av Esarps Bygdelags väggrupp baserat på det bymöte som hölls 2010-12- 14 i Esarps Skola med anledning av samrådshandlingen från Trafikverket daterad 2010-11-

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 5.1 MÅL För gång- och cykeltrafiken har följande mål formulerats för trafikplanearbetet: Att upprätta ett sammanhängande, gent, attraktivt och säkert cykelnät som täcker in viktiga

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Trafikutredning Uppsala 2014-11-14 Trafikutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Cecilia Friis Carl Chytraeus Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING RAPPORT BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING 2012-11-01 Uppdrag: 230078, Svarte Midroc Titel på rapport: Balkåkra Sträddor Svarte - Trafikutredning Status: Slutrapport Datum: 2012-11-01 Medverkande

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

RAPPORT LINGENÄSSKOLAN KOMPLETTERANDE TRAFIKUTREDNING SLUTVERSION 2014-12-05

RAPPORT LINGENÄSSKOLAN KOMPLETTERANDE TRAFIKUTREDNING SLUTVERSION 2014-12-05 RAPPORT LINGENÄSSKOLAN KOMPLETTERANDE TRAFIKUTREDNING SLUTVERSION 2014-12-05 Uppdrag: 259590, Trafikutredning Lingenässkolan Titel på rapport: Lingenässkolan kompletterande trafikutredning Status: Datum:

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 27 LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag l. Vesslundavägen 40 km/h 2. Långasandsvägen 40 km/h från tbo till Hackspettsvägen.

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan 1 Bilaga 1 Vad gör bussen långsam? I följande avsnitt ges en mer noggrann beskrivning av de fem stråken där medelhastigheten i hög- och/eller lågtrafiken och där körtidskvoten mellan bil är låg i hög-

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Ny ÅVC Svenljunga TRAFIKUTREDNING

Ny ÅVC Svenljunga TRAFIKUTREDNING Ny ÅVC Svenljunga TRAFIKUTREDNING 2016-09-26 Uppdrag 268606, ÅVC Svenljunga Trafik Titel på PM: Ny ÅVC Svenljunga- Trafikutredning Datum: 2016-09-26 Medverkande Beställare: Svenljunga kommun Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND PM 2016-10-21 Svartviks strand Beskrivning av trafikmiljö I denna PM görs en beskrivning av planeringen för trafikfunktioner på lokal nivå i och runt nya bostadskvarteret vid Svartviks strand. Denna beskrivning

Läs mer

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT FÖRORD Arbetet med att ta fram Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Cykelfält längs Värmdövägen

Cykelfält längs Värmdövägen PM Oskar Malmberg 2013-11-08 Louise Bergström Krister Isaksson Cykelfält längs Värmdövägen Bakgrund Nacka kommun har uppdragit åt Sweco att utreda konsekvenserna för ett anläggande av cykelfält längs Värmdövägen

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Tekniska nämnden 2012 08 30 85 233 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 08 16 94 240 Dnr 2011/1034.008 Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Bilaga:

Läs mer

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Gårdstånga Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Stråk Stråk 1 Sandyvägen Flyingevägen. Foto 1:1a-b -1:2 Belysning ej testad Belysning provas Visuell sidoavgränsning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 1 RÄTT FART I HUDDINGE Riksdag och regering beslutade den 2 maj 2008 om

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Övergångsstället för gående och cyklande mot Nacka station

Övergångsstället för gående och cyklande mot Nacka station Bakgrund I samband med den politiska behandlingen av ny detaljplan för Sickla Köpkvarter, projekt nummer 9145, har frågor om den övergripande trafikstrukturen ställts. Möjligheten till framtida nya tillfarter

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Uppdragsnr: 10111982 1 (3) PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Bakgrund Nysträckning av E4 delen Enånger - Hudiksvall

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS Arini Savitri Magnusson BJERKING AB Strandbodgatan 1, 75143 Uppsala Bjerking AB Box Postnr Ort Telefon 010-211 8000 Fax 010-2118001 www.bjerking.se

Läs mer

PM Gång- och cykelstråk Näset - Norra Kungsvägen

PM Gång- och cykelstråk Näset - Norra Kungsvägen PM Gång- och cykelstråk Näset - Norra Kungsvägen 2015-04-10 Medverkande Beställare: Lidingö stad Kontaktperson: Fredrik Meurman Konsult: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Per Francke Handläggare: Mikael Pihlsgård

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

7 BILTRAFIK 7.1 MÅL 7.2 NUVARANDE BILTRAFIKNÄT

7 BILTRAFIK 7.1 MÅL 7.2 NUVARANDE BILTRAFIKNÄT 7 BILTRAFIK 7.1 MÅL Följande mål har formulerats för biltrafiken i trafikplanearbetet: Att skapa ett bilnät med god tillgänglighet, hög säkerhet och störningsfrihet. Att förbättra samspelet med den omgivande

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg, Eva Maaherra Lövheim DATUM 2016-05-09 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera

Läs mer

trafik - södra färingsö 25 JUNI 2012

trafik - södra färingsö 25 JUNI 2012 pm trafik - södra färingsö 25 JUNI 2012 Trafik - Södra Färingsö, 240459 Titel på rapport: PM Trafik - Södra Färingsö Status: Slutrapport Datum: 2012-06-25 Medverkande Kontaktperson: Helene Hallberg Konsult:

Läs mer

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07 BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader Bilaga 1 Kostnader I denna bilaga anges de ungefärliga uppskattade kostnaderna för utbyggander

Läs mer

Förstudie gång- och cykelväg Rindö

Förstudie gång- och cykelväg Rindö Förstudie gång- och cykelväg Rindö Vaxholms stad 2016-08-09 1 Översiktskarta SL-trafiken 2 Södra sidan 2,5-3m Bymiljöväg Aktuell vägbredd ner till 5,7 meter Ny belysningsstolpar på del av sträckan (pga.

Läs mer

Hastighetsöversyn Tenhult, Lekeryd, Öggestorp, Gränna, Örserum och Tunnerstad inom Jönköpings kommun

Hastighetsöversyn Tenhult, Lekeryd, Öggestorp, Gränna, Örserum och Tunnerstad inom Jönköpings kommun Hastighetsöversyn Tenhult, Lekeryd, Öggestorp, Gränna, Örserum och Tunnerstad inom Jönköpings kommun Sammanställning av remissvar med kommentarer Tenhult Tenhults Vägförening Synpunkter om förändrad trafiksituationen

Läs mer

F ö r s k o l a v i d O x e l v ä g e n P M T r a f i k

F ö r s k o l a v i d O x e l v ä g e n P M T r a f i k 1(13) F ö r s k o l a v i d O x e l v ä g e n P M T r a f i k 2016-07-11 2(13) Beställare Henrik Löfvenborg NCC Sverige AB Uppdragsledare Sabine Saracco Structor Mark Stockholm AB Granskare Ellen Fredholm

Läs mer

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Bakgrund Trafiksituationen i Kvarnbergets radhusområde har försämrats markant de senaste åren. Under en rad år har flera faktorer samverkat och höjt

Läs mer

Översiktskarta med kartbladsindelning

Översiktskarta med kartbladsindelning ± Översiktskarta med kartbladsindelning 4. Älvkarleö 2. Uppsalavägen, Brobacken, del av Västanåvägen & Fisket 3. Västanåvägen 1. Östanåvägen, Brännmovägen & korsning väg 76/291 Copyright Lantmäteriverket

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby

Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby VMN 10 863 Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby Samrådshandling mars 2003 Medverkande Projektledare: Konsult: Uppdrag: Tommy Danielsson Vägverket Konsult Uppsala Elisabeth Lloyd Hans

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Bålsta Trafikutredning

Bålsta Trafikutredning Skanska Fastigheter Göteborg AB Göteborg 2017-10-19 Koncept Datum 2017-10-19 Uppdragsnummer 1320030409 Utgåva/Status Koncept Harald Lundström Anton Nilsson Åsa Dykes Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Västra Valhallavägen Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Grontmij Maj 2014 stockholm.se/vastravalhallavagen Datum 2014 05 09 VÄSTRA VALHALLAVÄGEN. Programutredning för ny bebyggelse PM.

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer