Medborgarpanelen i Eskilstuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarpanelen i Eskilstuna"

Transkript

1 Rapport 2 Medborgarpanelen i Eskilstuna Kommunlogga Om trafiken Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun April 2009

2 Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Ivan Andic Medborgarpanelen i Eskilstuna Om trafik 1

3 Inledning 126 personer deltog i enkäten, uppgifter på könsfördelnings samt åldersstruktur saknas i den här rapporten. Majoriteten av deltagarna, 67 %, hade högskola/universitetsutbildning och nästan alla hade körkort, 94 %. De flesta, 57 %, hade en bil i hushållet, medan 25 % hade två bilar. 95 % av deltagarna hade även tillgång till cykel. Kommentarer: Här fanns möjligheten att välja flera transportslag som alternativ, vilket försvårade tolkningen av alla svar. Det framgår tydlig att fler väljer cykel sommartid, vilket även stämmer med vår uppfattning och vad forskningen säger. Cyklandet generellt är väldigt mycket beroende av väderförhållandena. Det är överraskande att antalet som använder bil till och från arbetet är lågt i jämförelse med RES 05/06 (Resvaneundersökningen). Det framgår även av kommentarerna att fler väljer bil p g a väderförhållanden, fel lokaliserade förskolor i relation till var man bor (skjutsande av barn till förskolor) och att det saknas bra bussförbindelser. Kommentarer från kollektivtrafiken: Vår bild bekräftas av att busstrafiken har ett lågt resande. Vi ser att det är en oväntad stor andel cyklister, vilket är positivt ur miljösypunkt. Vår utmaning ligger i att få fler bilister att nyttja busstrafiken men inte på bekostnad av cyklisterna. 2

4 De som har kortare avstånd alltså under 3 km, går eller cyklar till sina fritidsaktiviteter. Däremot använder de som har längre än 3 km bilen, eftersom att de anser att det inte finns alternativ för andra transporter. Bilen används vid dåliga väderförhållandena samt kvällar (otrygghet) och barn som skjutsas med bil till sina fritidsaktiviteter. Kommentarer från kollektivtrafiken: Vi ser att fritidsresorna har samma volym som arbetsresor under sommarhalvåret, vilket är något förvånande, detta ger oss anledning att se över fritidsresorna i busstrafikplaneringen. En stor del av deltagare hade bra uppfattningen om vad kommunens trafikplan är till för och majoriteten ansåg att den viktigaste utgångspunkten i arbete med trafikplanen, är trafiksäkerhet och klimatpåverkan. Även andra utgångspunkter som stadsmiljö och framkomlighet för andra trafikanter ligger högt. Det behövs dock mer arbete med att sprida kunskap om vad trafikplanen syftar till och kommunkationsplanen för trafikplanen är ett viktigt verktyg för att sprida den kunskapen. 3

5 Kommentar från kollektivtrafiken: Det styrker vår uppfattning att det finns ett starkt stöd för att framkomligheten för gående, cyklister samt bussresenärerna är viktig. Cykelfrågor Majoriteten cyklar när de ska förflytta sig upp till 5 km, vilket visar att det finns en stor potential för ökad cykling. Flera olika alternativ kunde väljas som den viktigaste aspekten för cyklandet (upp till 5 km). Den viktigaste aspekten för att flera ska cykla, är fler och bättre cykelvägar. I Eskilstuna stad finns idag ca 130 km gc vägar jämfört med 50 km gc vägar Men cyklingen har drastiskt minskat om man jämför 2009 med 1980, trots att vi har byggt flera gc vägar. Resvaneundersökningen på nationell nivå, där även Eskilstuna kommun ingår visar att enbart ca 7 % cyklar, vilken är liten andel jämfört med bilandelen som är 61 %. Anmärkningsvärt är att resultatet från panelen visar så högt cyklande. Cykeln är inget bra alternativ för människor som bor på landsbygden dvs 10 km från Eskilstuna centrum och som tidigare nämnts spelar väderförhållandena en viktig roll för cyklingen. Väldigt många som i enkäten kommenterar saker som går att förbättra, nämner barriäreffekterna. De har hamnat på andra plats när det gäller viktiga aspekter och det stämmer även med vår bild av förbättringsåtgärder. Det vill att vi måste se hela resan från bostaden till målpunkten och speciellt se över alla barriäreffekter som finns under resans gång. 4

6 Flera skulle ta cykeln om risken för halka var mindre och Eskilstuna kommun har för avsikt att salta en sträcka på vintern för att se effekten. De flesta som deltog i undersökningen ser en gågata som mindre lämplig för cykeltrafik pga konfliktpunkter som kan uppstå mellan gående och cyklister, otrygghet, trångt med utrymme osv. Om kommunen skulle tillåta cykling på gågatan vill de flesta ha markeringen i gatan. Eskilstuna kommun har gjort en undersökning på Nybrogatan när det gäller beteende av gång och cykeltrafikanter. Utredningen visade väldigt få konflikter mellan traikantgrupperna utan istället ett bra samspel mellan de olika grupperna. De flesta är positiva till en cykelbro med tanke på kopplingen mellan Stadsparken och centrumdelen samt bostadsområdena utanför centrum. En del är negativ med tanke på att Rådhusbron och Nybron redan finns i närheten. Eskilstuna centrum är den största arbetsplatsen i kommunen med ca 8200 anställda. Ca bor inom en radie av 3 km från Fristadstorget, vilket ger goda förutsättningar för cykeltrafik. Ån utgör idag en barriär i staden och tillgängligheten för alla trafikanter ska förbättras där det finns behov. 5

7 Sammanfattningsvis utifrån resultatet ser de flesta att ett ökat attraktivt centrum uppnås med en saluhall, flera sittplatser, ökat antal caféer, restauranger, butiker, gröna ytor samt en multihall(kongreshall). I mindre omfattning anses det viktigt med flera bostäder, bättre framkomlighet för bilar och fler bilfria gator. I kommentarerna jämförs centrum väldig mycket med TunaPark och speciellt tillgängligheten på parkeringsplatser. Parkeringsplatserna behöver göras mera trygga och säkra i centrum, vilket idag är en brist i utformningen av de befintliga p-husen. De flesta åker bil av bekvämlighetsskäl, exempelvis för att hämta/lämna barnen på dagis och för inköpsresor. Det stämmer bra med vår uppfattning om varför bilen används i större utsträckningen än andra färdmedel. Närheten till jobbet spelar även stor roll i valet av transportmedel och samhällsplaneringen har en stor roll när bostäder och arbetsplatser planeras för att minimera transportbehoven. Kommentarer från kollektivtrafiken: Vi är medvetna om att busstrafiken inte täcker alla områden i kommunen även där det finns busstrafik är turutbudet inte det bästa för att attrahera fler resenärer. 6

8 De är interesannt att se att de flesta inte vill ha ett till p-hus, med tanke på tidigare svar om dålig tillgänglighet av centrala parkeringsplatser. I kommentarerna nämns bla att dagens befintliga p-hus inte tillgodoser behovet för större bilar och andra aspekter som tas upp är trängsel, otrygghet, gestalning, tillgänglihet/tider och priset. Den kommunala anläggning Vildsvinet har fått en bra respons, att det är bra fungerande p- hus vilket även kommunen samtycker. Väldigt många är vana att parkera i p-hus i Eskilstuna. 7

9 Pumpstationer för biogas är en förutsättning för att biogasbilar ska vara ett attraktivt alternativ till bensinbilen. 54 % av de svarande tyckte att Eskilstuna behöver ytterligare en publik biogaspumpstation. Nästan lika många, 39 % var osäkra, men endast en liten del tyckte att det räcker med en pumpstation, och 43 % svarade att det bör finnas tre. Många ansåg att pumpstationerna ska spridas över hela stan och att de ska finnas vid infarterna till stan. Närheten till E20 ansågs viktig, och att pumpstationerna placeras vid vältrafikerade vägar och med en tydlig skyltning, Ekängen och Tuna Park var återkommande förslag. Flera svarande föreslog också att de större mackarna i stan kunde erbjuda biogas som alternativ, eller att pumpstationerna skulle ligga i anslutning till befintliga mackar. Fler tankställen för biogas och laddstolpar för elbilar och laddhybrider var också de högst rankade svaren för att öka andelen miljöbilar i Eskilstuna. 74 % ansåg det, medan 44 % tyckte att tankställen för E85 var viktigast. Av de 20 % som svarade "Annat", föreslog nästan alla att gratis eller rabatterad parkering för miljöbilar var en viktig åtgärd för att öka andelen miljöbilar. Några betonade också att långsiktiga beslut är viktiga, till exempel fri parkering för miljöbil i tio år. En del tyckte också att Eskilstuna kommun skulle påverka regeringen för lägre fordonsskatt på miljöbilar och lägre bränslepris för miljöbränsle. Många avfärdade etanol som ett miljöbränsle och såg elbilen som en framtida vinnare i klimathänseende. Flera nämnde att Kommunen skulle vara en förebild (fordonsparken och ev. förmånsbilar) i miljöbilsavseende. Kort sammanfattning av ovan frågor: Mer än hälften av de svarande ansåg att det bör finnas tre eller fler tankställen för biogas i kommunen. Dessa bör ligga utspridda över tätorten för att öka tillgängligheten och göra biogasbil till ett attraktivt val. Ekängen och Tuna Park var återkommande förslag som kunde komplettera nuvarande tankställe. Huvuddelen av de svarande tyckte att fler tankställen, för främst biogas, och laddstolpar till elhybridbilar, var viktigt för att öka andelen miljöbilar i Eskilstuna. De flesta nämnde också gratis eller rabatterad parkering för miljöbilar som ett viktigt styrmedel. 8

10 För att kommunen ska bli mer attraktiv och få fler besökare anses kollektivtrafiken som det viktigast transportmedlet. Det är ett intressant svar som kommunen måsta ta på allvar att diskutera hur vi vill att våra besökare ska komma till Eskilstuna. Och vad innebär det i infrastruktursatsningar! Kommentarer från kollektivtrafiken: Vi har börjat med ett arbete för att titta på pendlarparkeringar, denna undersökning stärker vårt fortsatta arbete vad gäller pendlarparkeringar. Det finns ett mycket starkt stöd för att göra satstningar och förbättringar inom kollektivtrafiken i Eskilstuna kommun. Det ger en signal till kommunen att kolektivtrafiken är bristfällig och måste förbättras. Beetendekampanjer för att cykla mera, bättre marknadsföring av kollektivtrafiken, mera anpassande busslinjer för att möta människors behov, tex under helger, med fler bussturer till TunaPark (direktbuss från Torshälla och tätare bussar från Eskilstuna centrum). Cykelvägarna behöver bli säkrare och tryggare och bättre och säkrare cykelparkeringar efterfrågas. Det stämmer väl med kommunens uppfattning om vad som behövs göras mera i framtiden. Sammanfattningen: Medborgarpanelen är en viktig panel för kommunen för att få medborgarnas syn på trafiken i ett tidigt skede. Det är viktigt för oss planerare att få medborgarnas dagliga kunskap och veta dagliga vanor kring trafiken i Eskilstuna kommun. Lokal kännedom är viktig, för varje stad har egna förutsättningar. Det ger kommunen bättre förutsättningar för planering av framtida behov, för att skapa ett hållbart Eskilstuna. Idag saknas delaktighet av medborgarna i det tidiga skedet. Resvaneundersökningen saknas i Eskilstuna kommun, Medborgarpanelen är en del av resvaneundersöknigen. Kommunen känner stöd i arbetet med trafikplanen när det gäller prirotering av andra trafikslag utöver bil i vår planering. 9

11 Page 1 of 48 Medborgarpanelen Svar på frågor om trafiken Maj 2009

12 Page 2 of 48 Kommentar till hur du tar dig till ditt arbete eller dina studier: jag brukar ta bussen eller åka med en kompis eller farsan till skolan Då det är så nära väljer jag att gå. Cykelbanorna i Torshälla måste ses över, de är dåliga eller obefintliga. Lättast och trevligast att cykla! Har mer än 3 mil till jobb och det tar minst dubbelt så lång tid med buss och tåg. Arbetar en del dagar i veckan i Örebro. Övriga dagar hemifrån eller på annan plats i Eskilstuna och cyklar då dit. alltid cykel, så länge det är plogat Åker tåg till Strängnäs. Bor i närheten av stationen i Eskilstuna, så cykel är inte aktuellt just nu. Bodde tidigare ca 2 km från stationen i Eskilstuna, och då cyklade jag till och från station och hem. Det går för få bussar till bälgviken där jag bor. Ingen passar min arbetstid. Annars skulle jag åka buss. Rent ekonomiskt blir det ingen skillnad, att åka buss mot att köra egen bil. Det är synd att busskort inte är så pass billigt, att det förutom miljömässigt, även är ekonomiskt försvarbart. Hade det varit det, skulle jag åka buss åtminståne hälften av resorna till jobbet. Jag pendlar till Västerås. Jag använder gasbil. Beroende på Väder och vad jag ska göra på jobbet, så tar jag bilen, men väldigt sällan Jag arbetar i Stockholm och tågpendlar därför. Jag tar bilen till stationen och parkerar där. Det vore bättre om bussarna gick direkt till centralstationen. Cyklar sällan.

13 Page 3 of 48 Kör bil då det går lite bussar från Näshulta till stan. Cykel som regel sommartid. Vid tidsbrist bil. Jag åker oftast i egen bil eftersom jag handlar efter jobbet. Buss är ett undantag. Är anställd med bil Jag är pensionär så mina svar har att göra med de aktiviteter jag deltar i flera gånger/vecka sam de kurser jag leder Tar alltid billen, det är lättast för mej att ta bilen eftersom barnen ska lämnas på fritids på morgonen. Eftersom det inte finns kollektivtrafik där jag bor måste jag åka bil. Nu har jag 5 km till bussen och där finns ingen parkeringsplats. Om bussen tog en lite omväg skulle jag m.fl få gångavstånd till bussen. Cyklar till tågstationen, tar tåget till Strängnäs och går sedan från stationen till arbetsplatsen. Alternativt kör bil hela vägen. vinner tid på att ta bilen (upp till 2 timmar/dag) Pendlar till Stockholm. Kan inte använda kommunala färdmedel då dessa inte går på tvären. DVS bussförbindelse saknas mella bostad och arbete. Att först ta sig in till centrum och sedan vidare tar längre tid än att gå till arbetet. Jag cyklar men tyvärr blir det punktering alldeles för ofta i och med att gruset på vintern är vasst Pendlar med tåg till skolan i Flemingsberg. Åker egen bil för den kommunala kommunikationen fungerar inte till mitt arbete. Jag svarade hur jag HUVUDSAKLIGEN tar mig till jobbet, sedan finns det undantag då jag kan ha bilen eller gå. Är funktionshindrad därav bilåkande annars skulle det vara cykel eller gående. Trivs med det. Ger motion, minskar miljöpåverkan. slö jag bor på min arbetsplats (lantbruk) Busstrafiken är väldigt gles och slutar gå tidigt, där jag bor. Jag är utesäljare måste ta bilen Det går snabbare att cykla till jobbet. Vore det inte för att jag lämnar barn på dagis och skolan så skulle jag cykla året runt. Finns ej lokaltrafik som har passande turlista, och heller inte säker cykelväg hela vägen till mitt arbete. Arbetar man andra tider än 7-16 och utanför stadstrafiken är det inte lätt att använda kommunala kommunikationer. Bil eller cykel när cykeln är fit for fight, men som oftast blir det punka, med tanke på alla eskilstuna invånare som har kul med glaskross under helgerna på alla våra cykelbanor.. Jag kör bara bil de gånger jag behöver hämta eller lämna mina två barn på dagis (ca 1 gång per vecka), och då inte hela vägen till jobbet, utan bara halvvägs, dvs. till dagis. Skönt att röra på sig när man sitter stilla på jobbet hela dagarna Cyklar alltid när vädret tillåter. Om det är snö och halka går jag men när det hällregnar tar jag ibland bilen. Ska man hem på lunchen och rasta hunden finns inte alternativet buss eller cykel, men de dagar man inte ska göra det är cykel bästa alternativet... Det går bra att cykla året om. JAg skulle gärna cykla, men det finns ingen säker cykelväg mellan Sundbyholm och stan. Det är mycket

14 Page 4 of 48 obehagligt att som oskyddad cyklist färdas mindre än en meter från bilar som far fram i 90km/h. Jag kan inte heller åka buss då anslutningarna hem på eftermiddagen är riktigt dåliga. Då jag ofta har långa sträckor händer det att jag kombinerar bilen med tåg och flyg. Skulle gärna cykla till mitt kontor i stan (bor på landet) men då sträckan är lång behöver jag tillgång till dusch och ombyte för att det ska fungera. Det är inga bra bussförbindelser mellan myrtorp och skogsängen, man måste åka ner till stan och byta. Sam åker med min man under vintern. Bor så nära arbetet att det är enklast och går snabbast att promenera. Är pensionär och försöker ta mig till fots för olika aktiviteter nere på stan. Måste samtidigt köra mina barn till förskola och förskoleklass/fritidshem Bekvämt m egen bil för tidsbesparande gentemot buss och cykel och från dörr till dörr gentemot buss. Buss går otroligt sällan. Oftast bil, eftersom jag ständigt har mycket packning eller matrial Beror på väderlek och om någon av oss ska med ett tidigt tåg, då kan det bli bil, annars försöker vi cykla eller på vintern åka buss. med bil Bor efter väg 230 och skulle gärna cykla till jobbet men vägen är så smal och det är så mycket och tung trafik att det känns rent ut sagt farligt att cykla utmed vägen. Tidsvinsten är marginell för att krångla med cykel och låsa. 15 min för promenad och 7-8 på cykel. Går till stationen, tåg till Södertälje och cykel till Kontoret. Cyklar helst för motionen, miljön, plånboken och den friska luften men tar (biogas)bilen eller ibland motorcykel beroende på väder, parkeringsbehov eller vad jag ska göra när jag kommer fram. Respondenter: 58

15 Page 5 of 48 Kommentarer till hur du tar dig till dina fritidsaktiviteter: Har en lokal våningen under dit jag går. Nära till hands, ingen anledning att åka bil eller buss. Tar bilen vid dåligt väder/vinter. Cykel eller buss om jag ska någonstans Jag använder bil mer sällan. Oftast cykel. Bor på landsbygden. Länsbussen kommer 3 ggr/dag vardagar... kör bil om det regnar/är halt på vintern, eller ska vidare efteråt. Ibland ska barnen med och eftersom en av dem är för liten för cykel blir det bil då. Men helst cykel! Jag har inga fritidsaktiviteter som är utanför mitt bostadsområde. Tar sällan bil, om jag inte behöver för att frakta varor Vi är 5 eklången-kvinnor som gympar i Ärla och vi samåker alltid med varandra. Bil är enda alternativet, det är 1 mil, för långt att cykla. Och för mörkt största delen av året. Ibland åker man själv, ibland samåker vi till Ärtla, där vi tränar fotboll Möjligt att ta cykeln, försöker göra det ibland. Kan bli bättre på det... bil eller cyckel Bil ska jag åka ska hästen med. KÖr då transport. Vinter och kall vår åker jag bil, för att det är bekvämt. Övrig tid försöker jag cyckla och gå så mycket som möjligt. Utövas i nätområdet till fots. Eftersom det är på kvällen passar det bäst med egen bil ingen kommentar Vanligtvis cyklar jag. Om det är mörkt och jag inte kan samåka, så åker jag buss, vilket kan innebära längre sträcka till fots i mörker. Jag vill ha cykelväg till Lilla Nyby återvinning! Obs! Hela vägen! Det är svårt att cykla på vintern på grund av dåligt plogade och hala vägar. Senare är det fullt av grus, som på vissa ställen ligger i drivor. Cyklar / går vår, sommar,höst Jag cyklar eller går om jag vill göra ngt i stan. Annars tåg eller bil. Behöver byta buss om jag ska dit och jag tycker att det är för långt att cykla Se kommentar för arbetsresor går Kan jag så går jag,om det inte är för långt. går, cyklar Kör mina barn i egen bil till deras fritidsaktiviteter Bor centralt, där finns gym- och inomhusaktiviteter, övrigt är i Hvilsta dit jag oftast småjoggar för att använda spåren eller kanotlederna alternativt rider. De vore önskvärt med flera fritidsaktiviteter i Torshälla eller bättre snabbare bussförbindelser. Utövar inga regelbundna fritidsaktiviteter själv. Däremot skjutsar jag två barn till fritidsaktiviteter ett par - tre gånger per vecka, med bil. Ägnar mig åt dem i hemmet, dvs trädgårdsarbete mm i villatomt, samt läsning. Annars inga fritidsaktiviteter annat än promenader

16 Page 6 of 48 Cyklar alltid när jag mår bra. Bilen används om jag är förkyld t.ex. Utmärkta cykelbanor mellan Torshälla och Eskilstuna. Går eller cyklar Nära bostaden slö till kvällsaktiviteter funkar ej kollektiva tp. Jag går till styrketräningen Finns ej lämplig turlista för att åka buss till och från fritidsaktiviteter. Spar tid bil till fritidsaktiviteterna som gäller barnen mitt eget är precis där jag bor så då går jag.. Jag tar bara bilen då det är för halt för att cykla. Gå är då inte ett alternativ eftersom min dotter följer med också och hon orkar inte gå så långt på kvällen. Har inga i dagsläget. Till barnens aktiviteter cyklar vi i möjligaste mån men då tiden inte tillåter eller det är väl långt så skjutsar jag med bilen. Bor i skogstorp, haft kurskvällar i Torshälla. Bara bil funkar. Dito. Ofta åker jag traktor, då det är det fritidsaktiviteten består i... Åker bil inom staden ibland pga tung packning (musikinstrument). Annars bil till Strängnäs. Försöker välja fritidsaktiviteter så nära bostaden som möjligt. 3-4 km hemifrån. Valet av färdmedel är också beroende på vad det är för väder. Kombinerar gärna motion med andra ärenden Jag är arbetslös=fattig, så det blir billigast möjliga sätt. promenad eller cykel (sommaren), + samåker, ligger mellan arbetet och hemmet Oftast ligger mina fritidsaktiviteter så nära att jag kan gå. Spelar golf på Sundbyholm ett par ggr i veckan under säsongen och åker bil dit. Ofta startar jag fritidsaktiviteten redan hemifrån t ex cyklar eller stavgår som förra frågan springer Jag utför inga fritidsaktiviter, all fritid upptas av hund och hem olika transportmedel Nån gång kan jag nöjesåka med MC Jag går på gym i Hällberga, bor i Ärla. Avståndet är lagom för att ta cykel men vägen är för riskabel att cykla, det är 90 väg och har inträffat flera olyckor med dödlig utgång. Det har varit önskemål om cykelbana på gamla banvallen, cykelväg skulle kunna anläggas ända till Eskilstuna, då skulle många välja att cykla dit också, men det var tydligen för kostsamt. Samma som till jobbet men i ännu högre grad cykel. Respondenter: 60

17 Page 7 of 48 Kommentarer och förslag om viktiga utgångspunkter i trafikplanen: t.ex. bilar behöver inte kunna åka igenom stan och där det finns mycket folk, stan ska vara en säker plats Trafiksäkerheten är för mig klart viktigast, men det är alltid trevligt att ha en tilltalande utformning på t.ex. rondelldekorationer Stäng av stadskärnorna, ta bort alla stora fula parkeringshus i City, lägg dem utanför staden istället. viktikt med bra cyckelvägar runt skolorna i eskilstuna och upptagningsområde för resp.skola Mer cykelbanor och helst såna som inte slutar i tomma intet. Fler billiga parkeringar i centrum så att centrumhandeln inte konkurreras ut av t ex Tuna Park med alla gratis p-platser de har. Miljömässigt är det väl sämre att folk far utanför stan. Buss är inget alternativ. Tillgång till parkeringar, inte för dyra så att man kan ta sig runt centrum till fots. De som måste köra ska få göra det, tex landsortsbor osv. VI som inte måste ska inte köra heller, det ska va så enkelt som möjligt för oss att åka kollektivt eller gå/cykla. Billigare bussar, bättre cykelbanor, lånecyklar, osv. Allt är givetvis viktigt med alla fordon och fotgängares framkomlighet. De behövs bättre framförhållning se stoppen vi Vägverket på em och kaoset vid Coop forum. En röd tråd i planeringen för genomfart av city för att undvika för långa omvägar (klimat och olyksrisk). Med cykel genom city detsamma och åt båda hållen. Rondellerna behöver väl inte kommenteras men de borde med enkla medel utsmyckas bättre typ stenläggningar och perenner. Infarten till Katrineholm är ett mycket vackert exempel. Eller hyr ut till interesserade som skulle vilja sköta dem gratis och frivilligt. De som finns nu vi Väster leden och infarterna till E-tuna är skämmiga Miljön och säkerheten är viktig för oss alla. Cykelbanor och gångvägar är viktiga för alla. MEN parkeringsplatser är viktiga för oss lantisar som besöker stan för att uträtta det vi måste.

18 Page 8 of 48 Glöm inte bilen bara för att den är politiskt inkorrekt just nu. Många är beroende av bilar, och många näringsidkare - även i city - är beroende av de bilburnas kommers. cirkulationsplatser är bra, men man borde tänka till lite bättre och på längre sikt. Om vi vill ha ett bilfri innerstad, men samtidigt ge möjlighet till ett levande centrum, så måste man antingen gör kollektivtrafiken mer attraktiv och bättre, eller ge bilister möjlighet att parkera bättre. Man kan inte samtidigt säga att man vill ha en bilfri innekärna och ta kr i timmen i parkering, samtidigt som man vill ha ett levande centrum Funktion och miljö borde värderas högre än design och överdriven trafiksäkerhet. T.ex: Visst är det snyggt med gatsten, men uruselt att cykla på. Visst är det säkert med sänkt hastighet, skulle det vara max 10 km/h i hela kommunen, så skulle det vara idiotsäkert, men väldigt opraktiskt för trafiken. Därför bör man inte överdriva med att sänka farten överallt, det gör bara att man tappar respekten för alla dessa 30- skyltar. Samma sak med att det passas på att sänka till de nya gränserna 40, 60 och 80, bara på ett fåtal ställen har det höjts istället. Bilarna blir bättre och bättre, vägarna blir bättre ocv bättre, men hastigheten bara sänks och sänks. Stopmärken där det är hur fri sikt som helst känns också helt fel, men finns på flera ställen i kommunen. Med den nya zebralagen, blir alla övergångsställen riktiga miljöbovar, tänk en stor lastbil på flera ton, som måste bromsa in till stillastående, och därefter accelerera upp i fart igen, bara för att man inte törs låta personen vid övergångstället få vänta någon sekund, och riskera böter. Svårt att säga. När man väl sitter i bilen vill man ju ha en bra framkomlighet dit man ska och tänker sällan på klimatpåverkan just då, men tänker jag större så kanske inte framkomligheten per bil är den viktigaste? Jag tror att ni vill att framkompligheten för bilar inte ska prioriteras så högt längre, bland annat för miljöns skull. Tyvärr är vi inte där ännu. Bil är fortfarande det centrala färdmedlet och vi vill ha en tillgänglig stad. För alla. fler rondeller farthinder Miljöaspekten är viktig. Dock måste vi även tänka på estetik och framkomlighet. Miljön är viktig även för mig men många nya bränslen till bilar är inte bra åtminstone etanol. Annars är säkerheten viktig och alla cirkulationsplatserna är bra. På- och avfarter till gång- och cykelvägar kantas av kantsten! Alldeles i onödan. De är dessutom ofta hinder i trafiken. Inte bara cyklister vill ha släta ytor att komma över på, på ett lätt sätt. Nu går även människor utan barnvagn eller rollator på cykelöverfarten, för kantstenen, som avslutar övergångsstället för gående, uppfattar de flesta som ett hinder. Nylagda cykelvägen mellan Lidl och Skiftinge har flera dåliga av- och påfarter. Jag och flera med mig har hellre cyklat på vägen, för cykelvägen är ogenomtänkt ur framkomlighet på ett enkelt sätt. Alla utgångspunkterna i förra frågan viktiga. Trafiken kan vi inte minska, bara planera den så klokt det går. Cyklandet bör uppmuntras mer. Kanonbra skött cykelbana mellan Torshälla och Eskilstuna. Miljöpåverkan är självklart en viktig sak. Men alla dessa rondeller gör den här staden till ett tivoli mer än en stad. Det blir inte bättre flyt i trafiken trots rondeller. Tycker att det är irriterande och fullkomligt idiotiskt att ha rondeller över allt. Måste oxå säga att jag tycker att det är brist på planering när man först gör en helt idiotisk lösning på Torshällavägen och nu ska göra en rondell där. Det var allra bäst som det var innnan. rondeller Att man värnar om miljön.försöker att minska på avgaser och andra utsläpp. borde vara intressant att tänka LÅNGT framåt! Eftersom bra genomfartsleder och kringleder i stort sett saknas i Eskilstuna, så har man en stor uppgift att lösa för klimatpåverkan. Idag har man, genom att smalna av alla vägar, fått en trafik som vid kvälls och morgonrusning står på tomgång vid alla köer genom stan. Detta kan inte ha varit avsikten när man gjorde om vägnätet genom stan. Problem med att lätt få tag i en parkering har också minskat i centrum sedan man beslutat att bygga på tre av stans största parkeringar. Detta kan ha en stor inverkan på affärslivet i centrum som idag knäar. Att jag svarat mycket viktigt på alla frågorna kan tyckas motsägelsefullt men jag tycker att bilarna skall ha framkomlighet men på ett trafiksäkert sätt. Det är viktigt att inte innerstan utarmas och alla bilägare åker

19 Page 9 of 48 till Tuna Park. själv bojkottar jag Tuna Park för att det ska finnas folk i stan De ska var lätt att ta sig fram både med bil och med cykel. Allra viktigast är ändå säkerheten. Satsa på billiga parkeringsplatser utanför stadskärnan. Den som fanns vid Klosters kyrka, där man nu bygger bostäder, var utmärkt. Nu är den tyvärr borta. Det verkar som om man mest tänker på biltrafiken i Eskilstuna. Vid ombyggnader etc kan man se skyltar för var gående ska ta vägen men aldrig var cyklister ska cykla. Viktig med rondeller där det behövs. Säkra cykelvägar. Man ska kunna köra genom staden med bil lätt. Jag ska kunna cykla säkert till city Jag ska kunna gå enkelt till city, genom stadsparken till Konstmuseet etc Underlätta för andra trafikanter (gående cykel) gör att bilåkandet minskar. Vilket i sin tur gör att stadsmiljön blir bättre. fortsätt Hänsyn till tunga och stora fordon måste finnas i planeringen. Det måste finnas stråk genom staden för lantbrukets transporter. Allt är viktigt! Det är det som är det svåra. Egentligen tycker jag att Framkomligheten för bilar ska ha en tvåa. Men eftersom vissa människor är beroende av bilen på ett annat sätt än jag själv är (såsom äldre, handikappade) och eftersom det ur miljösynpunkt är viktigt att bilarna rullar och inte står stilla i köer så blir det en trea. Alla tror att det är 30 km/t och ingen kan köra om någon, det suger. Är kommunen sponsrade av Tuna Park. Jag ser hällst att man byter ut trafikljusen mot rundeller. tex. Kungsgatan/Tullgatan, Kungsgatan/Ståhlbergsvägen, Torshällavägen/Schröderstiernasvägen,Torshällavägen/Måstavägen Det behövs en tunnel för bilar under järnvägen från Ståhlbergsvägen till Erlandsgatan. Behövs förbättring (återgång) av framkomlighet för biltrafik/busstrafik, men även utbyggnad av säkra gångoch cykelbanor utan för stora omvägar, som gör att man väljer mindre vägar där man egentligen inte borde åka. Framkomligheten för bilar är också utryckningsfordon för mig. cirkulationsplatser är det sämsta för kommunen med tanke på klimatpåverkan, då man i samband med dessa minskar filerna..cirkulationsplats är mkt bra tänkande om man inte minskar filerna, detta skapar köer och därmed mer utsläpp i vår miljö... Jag tycker att det är viktigt att utforma bra och snabba cykelleder från ytterområden in mot centrum. Ta bort tidskrävande hinder för cyklister och t.ex. ge dem företräde i korsningar, undvik att de behöver korsa bilväg pga. att cykelbanan tar slut. Prioritera cyklister framför bilister. Att ta cykeln måste bli ett vettigt alternativ till att ta bilen. Det är viktigt att Eskilstuna är en levande och vacker stad. Det ska vara lätt att ta sig fram både med cykel och till fots i citykärnan Innerstaden ska inte vara till för bilar utan i första hand för gående och cyklister. Trafik till och från platser bör alltid planeras så att påverkan på vår miljö och klimat blir minimal och detta är oändligt mycket viktigare än det estetiska( vilket dock inte innebär att det estetiska är oviktigt!). Det torde snarare vara ett faktum att trafiksituationen i Eskilstuna har blivit mycket sämre, de senaste 5 åren med alla ombyggnationer i vägsystemet. Likväl som miljö, säkerhets och hälsoaspekterna är oerhört viktiga är det viktigt att den som BEHÖVER sitt fordon i staden ska kunna ta sig fram på ett smidigt och enkelt sätt. Allt annat skapar irritation i trafiken och det och säkerhet går ju inte så bra ihop. Att sedan skapa långa omvägar med många start, stopp och kösituationer är ju inte heller direkt bra för miljön... Viktigt att planera med syfte att få folk att åka allt mindre bil, såsom genom att förbättra möjligheterna till samåkning, buss, cykling etc.

20 Page 10 of 48 Trafiksäkerhet för alla. Bra samspel mellan olika trafikanter så att det blir ett bra flöde. Beakta även ljudproblemen från livligt trafikerade leder typ Västerleden där ljudnivån från trafiken har ökat markant i Stenby, Kolsta/Flacksta Jag vill ha en helt bilfri statts-kärna. Kanske till och med ett bilfritt centrum, med alla bilar i ytterområdena. Även mopedfri statts-kärna. Anser att ni jobbar åt rätt håll med det mesta, men att bilen är nödvändig att åka med ned till centrum ibland, tyvärr börjar det bli för dyrt att parkera, speciellt för pensionärer. Trafiken bör planeras så att bilarna snabbt ska kunna ta sig runt stan men långsamt igenom - alltså 3-4 ringlinjer. Idag fungerar dett dåligt då de tänkta rinlinjerna sammanfaller med stora trafikstockningar som följd av detta. Cyklister ska enkelt kunna ta sig genom centrum, vilket inte är fallet idag då de måste i många cykla runt. Ofta saknas skyltning och hänvisningar. Tänk om det fanns ett klimatsmart och personvänligt flexibelt och säkert transportsätt som bil fast med mindre belastning för miljön. Ordna så att bilen får plats i stan så inte handeln dör ut Kompensation för alla borttagna bilparkeringar. Detta måste lösas pga flera anledningar. Droppen var när den stora parkeringsplatsen som gränsar till Rademachergatan, Drottninggatan och Kungsgatan togs bort inför kommande husbebyggelse. Först lovade man från kommunen att en bit naturligtvis skulle sparas för besökare till Kungsgatans Läkarmottagningen, men även den delen stängdes av. Ännu värre lär det bli då nämnda läkarmottagning framöver utvidgas kraftigt till en större vårdcentral. Var ska alla sjuka besökare parkera. En del kommer akut och har väldigt bråttom att hitta P-plats. Andra är mycket sjuka och orkar inte snurra runt och leta och inte heller gå långt om de inte hittar plats nära. Skandal! Traditionellt sett har bilarna alltid haft företräde i trafikplanering. Det vore trevligt om man vände på kuttingen och hade gång- cykel och kollektivtrafik som utgångspunkt. Som bilist skulle man aldrig acceptera att vägen plöstsligt tar slut och man måste köra ut på en järnvägsräls för att några hundra meter senare hitta fortsättningen på den väg man tidigare körde på. Det får man göra som cyklist. Helt plötsligt tar cykelvägen slut och du måste cykla mitt i en trafikerad bilväg innan du hittar fortsättningen på cykelvägen. Tänk bil när ni planerar för cykel!!! Låt bilarna vänta på bussar, cyklister och gångtrafikanter. Låt gång- cykel och kollektivtrafiken få gröna vågen istället för bilarna. Gör de andra alternativen attraktivare än att välja bilen. Viktigast måste vara att öka tillgängligheten för kollektivåkandet samt att försöka hitta andra lösningar än att köra kollektivtrafik på fossila bränslen. Att jobba mer på att få en lugnare trafikrytm i stan ger säkrare övergångsställen bl a. trafik är inte bara bilar Alla punkter är viktiga. om man ser till hur det ser ut i Eskilstuna idag så kan man tänka sig att miljöpåverkan är negativ sedan de senaste ombyggnaderna. Att få bort bilen är svårt med tanke på att samhället är uppbyggt på ett sätt som gör det mer eller mindre nödvändigt att använda bilen. Den trafikstockning som inträffar i stan varje eftermiddag är ju sanslös! Jag tror att man måste ha ett bättre flöde genom staden om man ska lyckas förbättra miljön. Bilen kommer nog vara det vanliga färdsättet en lång tid framöver trots allt. Mer cykelbanor i innerstan behövs Förbättra möjligheterna att ta sig fram med cykel, gång och kollektivtrafik. Respondenter: 61

21 Page 11 of 48 Kommentarer och förslag om att välja cykel: Cykel sker för min del inte på bekostnad av andras val av transportmedel. Inte dyrare bensin eller parkering. Cykel väljer jag för att JAG vill det INTE att nån annan gör det eller tvingar mig till det. Skulle välja att cykla till busshållsplatsen 2,5 km bort, annars 1.2 mil bort, om det gick fler bussar. Det ska kännas säkert att ta cykeln eftersom vi ofta har barnen med, alltså cykelbanor och säkra vägkorsningar Jag har nu varit bilfri i 4 år. Hyr bil månadshandling och semester. Varför inte cykelbana längs hela eskilstunaån. Cukelpumpen vid munktell är kanonbra Jag har alltid sett det positivt att röra sig och bl.a. cykla Cykeln är ju inte så ofta ett alternativ för oss på landet. Eskilstuna är en bra cykelstad redan nu. Att förstöra för andra trafikantgrupper för att marginellt förbättra (eller realtivt sett förbättra) situationen för cyklister tror jag skadar mer än det främjar. Jag är medveten om de miljö- och hälsoaspekter som cykling ger, och cyklar gärna, men det är möjligheterna till säker parkering och tillgänglighet som är irriterande att det brister Säkrare cykelparkeringar är viktigt, dock är tak ej nödvändigt. Bra och säkra korsningar upplever jag inte som ett hinder på min cykelresa. nyttigt och bra för miljön Gratis cyklar att låna i stan. Om man tex ska till sjukhuset. Jag tycker inte om att cykla så för mig är det inget alternativ. Självklart bättre miljöpåverkan,hälsa.mera pengar i plånboken. Framkomlighet. Väder och vind. Att tänka på miljön låter som ett hån eftersom man inte kan cykla till Lilla Nyby återvinningscentral.

22 Page 12 of 48 det är smidigt, inga köer, billigt och hälsosamt Trafikljusen för cykelbanor måste programeras om. Som det är idag, kan det vara rött för cykelbanan, trots att det är grönt för bilar, som åker i samma färdriktning parallellt. Man måste alltså stanna för att trycka på knappen, trots att det är i den fasen som medger grönt ljus även för cyklar. Oftast blir det inte grönt vid knapptryckningen, utan man måste vänta till nästa grönfas. Naturligtvis borde det automatiskt bli grönt även för cykelbanan, då det blir grönt för bilarna. Statuera exempel mot cykeltjuvar, t.ex. låta en fin cykel stå olåst vid järnvägsstationen, och sedan sätta dit personen som tar den ordentligt. Det skulle snabbt sprida sig bland cykeltjuvar, vilket skulle minska stölderna dramatiskt, och man skulle hellre välja cykel istället för bil, då man vet att den finns kvar då man ska åka hem. Låt polisen ägna sig åt riktiga brott, istället för att lurpassa på vanliga svenssons som råkar ha ett trasigt lyse eller saknar en ringklocka. Då slipper man dra sig för att ta cykeln till stan, trots att den inte uppfyller alla svenska normer till punkt och pricka. Om man inte har övergångar mitt i rondellerna så skulle jag cykla oftare. Vem vill ha ett övergångsställe/övergång precis i en rondell? komma fram Säkra cykelbanor och korsningar. Inte alltid lätt att välja cykel även om man skulle vilja, ifall man samtidigt ska transportera barn, hundar, matkassar etc. jag cyklar redan så mycket jag kan! Smidigt, billigt och enkelt, dock jobbigare när det regnar/snöar. Jag cyklar alltid oavsett hur det är men visst är det roligare att cykla om det är bra cykelvägar och schysst fixat för cyklister. Det som retar mig lite är alla kullerstenar, det guppar och skakar och det borde finnas fler plattor och plana ytor att cykla på för nu väljer jag ofta trotoarer på flera ställen där det är plana ytor. Sen retar vintergruset mig så kollosalt, vi är flera på jobbet som förbannar gruset. Fin asfalt lockar till att cykla på, även kanske åka inlines etc snabbt och effektivt sätt att ta sig så nära sin destination som möjligt Det saknas bra cykelväg mellam Hållsta-E-a centrum, Hällberga-E-a centrum (man borde kunna använda gamla järvägen som cykelbana) Torshälla - Hällby osv. Man har glömt bort att göra bra och säkra cykelvägar till ytterområdena. Vädret är också en stor påverkansfaktor för om jag väljer cykeln eller inte, men det kan väl kommunen inte lösa. =) Jag har cyklat i hela mitt liv, ett alldeles utmärkt sätt att ta sig fram i stad och trafik. Vad kan man uppfinna efter cykeln? Sitta när man går. Alternativet som betyder mest för mig finns inte med: 0 koldioxidutsläpp. Att cykelbanor inte helt plötsligt tar slut. Att vägskyltning finns även för cykelbanor. positivt på alla sätt. Lätt och säkert att cykla och gärna vackert utan för många korsningar där bilar kör Det minskar avgaserna, ger mig kondition,billigare KAn inte välja cykel pga handikapp. Det vore annars ett attraktivt sätt att ta sig kring i Eskilstuna. Staden är så liten av avstånden är klart rimliga för cykelåkande. Jag vill själv välja om jag ska cykla. Att straffa bilister till cykling genom höjda parkeringsavgifter är helt fel väg. Kommentar/förslag 1: När jag ska åka och handla tunga saker, t.ex. mat, tar jag bilen. Om det fanns möjlighet att få hemkörning av varorna (med en biogasdriven distributionsbil, naturligtvis) så skulle man även kunna ta cykeln då. Kommentar/förslag 2: Eftersom det börjar utvecklas ett handelsområde utmed Västerleden så skulle det vara bra om cykelbanor byggs i området. Som det är nu är det ganska obehagligt att ta sig med cykel utmed Västerleden.

23 Page 13 of 48 Jag vill att mopeder och motorcyklar inte ska få använda cykelbanor utan ska dom ska åka där bilar åker. Då behöver man inte vara rädd för att ta med sin dotter ut på en cykeltur. Oftast inget alternativ, eftersom jag bor 13 km. från mitt arbete, och har ännu längre till Eskilstuna centrum. all glaskross skapar punktering och mer kostnad i att laga cykeln...oerhört mkt irritation som gör alla galna i denna fyllekross stad.. När det gäller höjning av drivmedelspriser och parkeringsavgifter tror jag tyvärr att man kan få egentlig effekt först efter en höjning med faktor 10. Och 10 gånger bensinpriset är väl minst vad det kostar att köra bil om man inkluderar externa kostnader såsom klimatpåverkan. Det ska vara lätt att ta sig fram på cykel, säkra cykelparkeringar. Få ut budskapet om att cyklister inte alltid har företräde på övergångsställen!! Det är bra för både kropp och själ att cykla Vi på landsbygden saknar cykelbanor. Det finns inte ens en vägren att cykla på. Många barn skulle nog kunna ta sig till träningar om vi hade bättre möjligheter till det. Svårt att svara på föregående då jag redan cyklar för det mesta. Cykelvägar och trafiksäkra miljöer är kanske inte lika viktigt för mig som för mina barn. För att våga släppa iväg barnen att själva cylka till aktiviteterna måste jag känna mig trygg med deras cykelvägar. Cykeln är endast ett alternativ vid bra väder. Samt att det i princip är omöjligt att transportera varor som är nödvändiga att ha med sig i min tjänsteutövning. Frågorna i frågan innan är mer anpassade för en tätortsbo. Jag som på mindre än fem kilometer inte kommer till tätorten kan ha synpunkter på att vägarna där vi bor (i huvudsak genomfartsvägen) helt avsaknar vägren, har mestadels 90 som fartgräns och är fullkomligt livsfarlig. Fler och förbättrade cykelbanor är A och O. Mer sammanhållna cykelbanor. Finns det korsningar av något slag är det viktigt att det är en bra utformning i form att övergångställe, ljus eller fartdämpande barriärer för bilisterna. Jag cyklar ju redan, men mitt svar är från erfarenheten att man är väldigt bortskämd om man har bil. Mycket högre priser ger fler cyklister och då krävs det fler och bättre cykelvägar och bättre cykelparkeringar. OCH DET GER EN MYCKET BÄTTRE MILJÖ!!!!!!! Bra att cykla man kommer nära, billigt, sunt, miljövänligt Praktiskt att cykla om det finns bra cykelvägar. Motion är dessutom aldrig fel. Har en positiv ilnverkn på personens hälsa och samtidigt på miljön. Jag bor ute på landsbygden där de flesta avstånd är långa. För en ovan cyklist kan det vara svårt att hitta bra cykelvägar - hänvisningar saknas, dålig belysning, cykelvägen upphör plötsligt (det allvarligaste exemplet är utanför det sk Medborgarhuset) Utom när jag veckohandlar eller gör andra inköp, även om affären ligger närmare än 5 km Det ÄR smidigt med cykel i stan. Lite småfarligt emellanåt bara. det vore jättebra om man kunde ta cykeln oftare, som jag tidigare påpekat så är förutsättningen att det finns säkra cykelvägar. Fler skulle ta cykeln ifall det fanns fler cykelbanor och förekom mindre cykelstölder som tyvärr sker ofta. Inte bara cykelbanor utan även förhållandena på bilvägar med tanke på belysning, vägrenar, trafikljus, enkelriktade gator som tillåter cykel i motsatt riktning etc. Respondenter: 58

24 Page 14 of 48 Kommentarer och förslag om cykling och halka: Faktiskt väldigt farligt att cykla om vintern, speciellt när plogbilarna samlar snön vid cykelvägarna.- snabbare plogning och sandning av cykelbanor behövs Vi har inte ens gatubelysning. Dumt att cykla i halka, kyla och mörker och relativt oskyddat från annan trafik (inga cykelbanor). För stor risk med skador och temperaturen För kallt, halt och allmänt otrevligt att cykla på vintern.??????+ Om man nämner Torshälla tex,så är det nästan omöjligt att cykla här för det plogas alldeles för dåligt,och då menar jag stora vägar,knappt nån törs ge sig iväg pga det.blir stora vallar så man riskerar att falla omgående.så bättre plogning och sandning så kanske vi får se fler cyklister ute även vintertid. När snön har fallit, så trampas snön ner. Sedan plogas och sandas det. Men, nu är framkomligheten dålig pga groparna i snön efter att de redan är hårt packade och ofta finns cykelspår, som man slirar och halkar i. Förslag på hur man man kommer till rätta med dessa problem saknar jag, men jag kan konstatera att bilvägarna är bättre skötta, trots att bilen har bättre framkomlighet. Naturligtvis önskar vi oss alla en egen plogad och sandad väg redan när innan snön börjar falla, skämt alltså! håll cykelbanor fria från is Cyklar inte då det inte är plogat och cykel-och fotspår frusit så att det blir isspår Cykelbanorna med undantag av mitt i centrum är för lågt prioriterade vad gäller snöröjning o sandning Bra om det sandas bättre inne i stan. Sambon cyklar året runt, men på vintern kommer han hem irriterad varje dag över att cykelbanan inte är framkomlig. Det är isklumpar eller snö som kommer från vägen när den plogas, sen om cykelbanan någon gång blir plogad så är det trots allt inte p morgonen innan han cyklar till jobbet. Så det finns nog en hel del att förbättra där. otrevligt Mycket farligare att cykla vid halka. Jag cyklar jämt och då lär man sig var halkan är, Jag slutar cykla i slutet av oktober eftersom jag är rädd att ramla/halka, men också för att det blir så kallt. Undviker att cykla vid halka otäckt. Vågar inte cykla då. Speciellt cykelväg mellan Vilsta och MSE är som en skriskobana på vinter. Cyklar sällan på vintern pga halka och vasst grus. Jag har nära till city och går oftast. Prioritera snöröjning av cykel- och gångbanor minst lika högt som av bilvägar. Tycker inte att det är halkan som är värst under vintern, utan den knaggliga isen. hur skulle det gå till med mindre halka, då det ej fungerar alls idag, alla plogbilar körs ju efter man börjat sitt jobb och därmed finns ingen susning att kunna gå eller cykla med tanke med oframkomligheten på trottoarer och cykelbanor... Dubbdäck och saltade cykelbanor skulle få mig att cykla mer på vintern.

25 Page 15 of 48 Jag cyklar varje dag, även om det är halt får bara köra försiktigare då. Det vore bra om man tog bort modden på cykel- och gångbanor när det har töat. Det blir nästan hopplöst att ta sig fram när spåren från cyklar och skor fryser på igen. Planera att köpa dubbdäck till cykeln inför nästa säsong. Det är kanske inte så allmänt kännt att det finns sådana? spännande att försöka hålla sig upprätt Bra med sandade cykelleder. Utomhustemperaturen är starkt avgörande för val av cykel under vinterperioden. Det hanlar inte bara om halkan. Även om det inte är halt så är det fortfarande kallt. Känns inte så tryggt att cykla på hala vägar. Sandningen lika viktigt på cykelbanor som gator och vägar. Jag har barn som körs till förskola och förskoleklass/fritidshem Cykelbanor plogas för sent på morgnarna efter snöfall. Det är då bättre att ta bilen 6.15 eller att cykla på bilvägen. Sandning görs med vasst grus som då orsakar punkteringar. Också en orsak till att bil till arbetet. Trots dubbdäck, är det svårt att cykla när det är halt Naturen är svår att rå på. halka är inget problem när man kan tekniken att cykla i halka Det verkar inte så säkert att cykla i halka, man kan förstås köpa dubbdäck, har aldrig provat! Bra snöröjning både på cykelvägar och vägrener är viktigt. Omklädningsmöjligheter med förvaring och dush på arbetsplatser gör att man kan ta cykeln oftare. Dubbdäck är bra! Respondenter: 37

26 Page 16 of 48 Kommentarer och förslag om cykling på gågatan: där ska endast folk vara, man kan inte gå ifred utan måste alltid kolla omkring sig så att man inte blir påkörd av cykeln Folk cyklar ju ifs iaf redan där... Har man bråttom kan det vara frustrerande att behöva hoppa av cykeln. Oftast handlar det ju bara om att passera gågatan men om man ska cykla på gågatan i sin helhet måste det finnas klart utmärkta cykelbanor annars blir det kaos. gågatan är till för gående Ja, om man markerar cykelstråket tydligt. Men å andra sidan så är det ju inte så stort besvär att leda cykeln genom gågatan. Möjligt att cykling på gågatan kan leda till fler olyckor. absolut inte! nånstans ska man få vara fredad som gångare, särskilt när barnen är med. När ska man kunna gå lugnt utan att vara rädd för att bli överkörd? Dt är trångt nog ändå. Ett hänsynstagande mindre, mindre konflikter. på kungsgatan är okej om det finns en markerad cykelbana I så fall på en riktigt på asfalten färgmarmarkerad cykelbana som i många städer utomlands Känns som det skulle bli väldigt otrygg miljö för de gående. Jag antar att det finns alternativa vägar för den som vill cykla genom stan. Javisst innom ett streckat område och med full hänsyn till de gående Risk för kollisioner är för stor, farligt som det är idag, med tanke på att många inte vet att det är förbud Det går fullt med folk, rörelsehindrade, hundar och barn på gågatan. Med tanke på att cyklisterna redan idag inte tar någon större hänsyn i trafiken vill jag INTE ha cyklister på gågatan! skulle förbjudas Cyklar och gående kan inte samsas. Tyvärr så är cyklister väldigt aggressiva och gå påiga i trafiken. Risken för skador på gående är för stor. Risken för olyckor är stor Det ska absolut inte tillåtas cyklar på gågatan. Djungelns lag råder där det är tillåtet. Det skulle bli lättare att ta sig fram i stan, åtminstone för mig, som inte är banfödd här. Galleriorna ligger ju där. Nu är det lättare att ta sig till Tuna Park. gatans bred tillåter både cyklister och gående Jag vill kunna gå utan att behöva ha uppsikt på cyklister. Vill kunna stanna och samtala utan att trängas med cyklister Varför inte? Det är mycket folk som går där och cyklar har inget där att göra, lika lite som bilar har nåt där att göra. Det skulle bli alldeles för rörigt. Många cyklar alldeles för snabbt. Skulle försvåra för synskadade. fel Känns inte tryggt om det kommer cyklar farande på gågatan. om det blir tydligt var man ska gå/cykla, så det inte finns risk för krock... Skulle kännas otryckt om folk cyklade på gågatan Folk cyklar redan där idag så att det är en gågata kanske inte framkommer Dagens cyklar med många växlar får snabbt upp hög fart. Jag ser detta som en stor risk för både gång och cykeltrafikanter. En cykel är ett fortskaffningsmedel och ska framföras som ett sådant. Kan nog vara farligt får springande små barn på gågatan med snabba cyklister som har bråttom.

27 Page 17 of 48 Det är skönt att det bara går att gå där, men visst är det lite retsamt ibland att ta sig från vårdcentralen till Åhlens och behöva kryssa på flera gator fram och tillbaka. Det kanske skulle gynna butikerna om det gick att smidigt ta sig fram där, men samtidigt är det ju skönt att det är en fredad zoon Så som den ser ut nu så finns det inte plats för cykelbana där. De går ju trotts allt att gå den sträckan med cykeln. om cykling på gågatan tillåts kommer tillgängliheten till stadens centrum minska för många personer som har funktionehinder tex synskadade. Cyklar kan fr en person som ser dåligt vara mycket obehagliga fordon som tar sig fram ganska tyst Det är bra att det bara är för gångare. Skönt att inte behöva tänka på framrusande cyklister överallt. Jag gillar inte det. Det har man i Nyköping och där tycker jag att det blir rörigt/ett osäkerhetsmoment för mig som gångare. Cykling ska inte ske på gågator. Då råder det snart anarki - sätt åt cyklister i stället och låt gågator förbli gågator. Man blir en fara för gångtrafikanterna om man cyklar på gågatan. Särskilt för barn som ska kunna springa lite fritt där. Alldeles för många gående där. Dessutom finns alltid ungdomar som skulle komma körande på moped eftersom det i Eskilstuna icke existerar någon som helst trafikövervakning. Man kör med bilar, mopeder och cyklar på gångbanor utan risk. Farligt. På gågatan ska man inte cykla Det är mkt irriterande Folk cyklar redan ganska mycket på gågatan och det händer småolyckor. Det saknas tilläggskyltar som upplyser om förhållandena. Dessutom saknas den ordinarieskylten på Carligatan (fordonstrafik förbjuden ) polisen borde någon dag bötfälla cyklister på gågatan -de brytert mot trafiklagar och utsätter folk för farligheter. Ddet blir svårt för synskadade att gå på gågatan om cykling blir tillåten. Cykelbanor bör märkas ut bättre -gärna med röd färg på asfalten som i Munchen och i Barcelona = jättebra. Cykel och gångtrafikanter går inte ihop. Kom ihåg säkerheten Samhället skulle bli otillgängligt då. Cyklar är fruktansvärt tysta och om t.ex en synskadad skulle gå på gatan så hörs inte cyklarna som hastigt kommer mot en. Detta kan leda till både olyckor och rörighet Olämpligt mht. bristande respekt hos cyklister. Det gör ont att bli påkörd av cyklister också. Tanken är väldigt god, och skulle förmodligen både leda till att fler tog cykeln och att centrumhandeln fick ett uppsving. Tyvärr tror jag inte att cyklisterna skulle visa tillräcklig hänsyn mot de gående. Absolut inte tvåhjulingar på gågatan Ska inte förekomma ur säkerhetssynpunkt. Om den är markerad. Ingen slalomåkning! där går man så enkelt är det..men som det ser ut idag med så mkt egoist tänkande så spelar det inge roll, alla cyklar ändå och skulle man säga ngt eller kommentera detta så blir man ju nedslagen i vår stad.. Det finns gott om vägar runt Kungsgatan där cyklar lätt kan ta sig fram (eller skulle kunna om det fanns tydligare cykelbanor). Att hindra gångtrafiken på gågatan med en cykelbana, tror jag är till nackdel för affärerna i centrum. Gågatan ska vara till för gångare och det finns vägar nära som man kan cykla på. I och med att det är många människor som går i sällskap och kanske tittar i skyltfönster och inte är så observanta på trafiken så lämpar det sig inte att tillåta cykeltrafik där. Det går utmärkt att cykla på parallellgator om man har bråttom.

28 Page 18 of 48 FÖRUTSÄTTNING: En helt enskild?fil? för detta, med trottoarer. Med tanke på hur det ser ut på gågatan så kan jag tro att många tycker att det är tillåtet att cykla på gågatan! En gågata är en gågata, gåt ju aldelse utmärkt att leda cykeln En markerad cykelbana i mitten, en röd väg vore kanske en idé... Det skulle skapa oordning att cykla bland alla gående. Gågatan är livligt trafikerad av fotgängare som alla håller sin egen takt. Ibland kan det till och med vara svårt att GÅ där om man har lite bråttom. Att tillåta cyklister där skulle i min mening vara fullkomligt livsfarligt då det kan gå rejält fort från tid till annan. Den korta sträcka som det faktiskt rör sig om kan man lätt kliva av och leda cykeln - annars får man åka runt. Absolut inte, skulle bli alldeles för stökigt och stor risk för krockar. Cykling går ändå rätt fort. Jag svarar ja. Det under förutsättning att man gör en markerad cykelbana i gågatans mitt. Cyklar på gågatan utgör ett stressmoment som det finns alldeles för mycket av i övrigt. Per definision så går man på en gågata... Mer seriöst så har jag sett hur vårdslöst en del cyklar och hur oomtänksamt en del tar sig fram och jag vill inte gå bland cyklister där det är trångt. Låt mig få känna mig lite trygg, åtminstone på en gågata. Borde finnas nya tankar om hur man integrerar cyklar o gåene likväl som bilar och gående utomlands. Cyklister kommer ofta i ganska hög fart. Passar inte på gågatan. Cykling förekommer tyvärr redan och orsakar irritation och farliga tillbud. De är så mycket gångtrafikanter att risken för olyckor är alldeles för hör. Vadå cykling på gågatan! Idag cyklas det ju redan där. Det är ju bättre att göra detta lagligt som i Västerås med en TYDLIG cykelmarkering i mitten av gågatn. Skulle ha gjorts för länge sedan men det finns väl ingen i kommunen som har tagit tag ifrågor som att cykla på gångbanorna eller ej. Absolut! Bara idiotåkarna förstår att de måste visa hänsyn mot gångare och anpassa hastigheten till gångfart. Det är möjligt att göra en fil för cyklister, som man gjort i andra städer Absolut inte, det är nog besvärligt vid fristadstorget. Där cyklar och gående ska samsas. Gående dräller hur som helst och uppmärksammar inte att det är en cykelbana. Däremot skulle jag vilja kunna korsa gågatan där vid cityhuset i alla fall på mornar och kvällar. Tidsatt kanske som kan göras för bilar. Det är så skumpigt att åka på gatstenarna. självklart ska man kunna cykla och ta sig fram på gågatan i stan, det är korkat att det inte är så redan nu utan att poliserna ska jaga de stackars cyklisterna som råkar cykla där!!!!!!! Det hörs på namnet: Gågata. Där ska vi kunna flanera, utan ögon i nacken. den blandade trafiken på gemensamma gång-cykelvägar inbjuder inte till någon sådan mix på gågatan. Det är inte för inte det heter GÅGATA med alla fördelar det innebär för gående att inte fler trafikslag brukar gatan. Jag ser nackdelar med att låta det vara fritt. Det händer att jag cyklar lite lugnt på gågatan om tillfället är sådant att det lämpar sig. helst i särskild bana i mitten av gågatan Om det fanns en avgränsning där cykling var tillåten. Jag tror ändå att det är svårt att få någon säkerhet med iden då det finns affärer på båda sidor, cyklarna skulle nog störa gångarna. Mycket bra förslag. Just nu saknas det cykelbanor i city Förmodligen krävs ett särskilt tilldelat körfält och att gående alltid har prioritet. Max hastighet 10 km/h. Respondenter: 81

29 Page 19 of 48 Kommentarer och förslag om cykelbron: Onödigt. orkar man inte cykla runt de få meter det handlar om kanske man ska avstå från cykel. finns redan bra broar varför inte? allt som underlättar cykling och promenad är bra Det skulle kanske effektivisera resandet, men tidsvinsten är ju ganska marginell, jämfört med att använda befintlig bro. Tror också att det kan vara tveksamt att bygga en bro av estetiska skäl. Se till att öppna broarna så att båttrafik kan starta. det skulle öka turism och trivseln tror jag. inga fler broar behövs man skall vara rädd om stadens vattenspegel inte för många broar Bra tanke, då det skulle förkorta vägen mycket för vissa grupper. Nackdelar kan vara att vattenspegeln minskar, men fördelen med att få mer aktivitet och rörelse i sydöstra delen av Stadsparken överväger. Äntligen kanske vi kan få en park som eskilstunabor inte behöver vara rädda för att gå in i! Det finns ju redan broar att ta sig över på Det är för få passager över ån generellt, både för cyklar och bilar varför? både nybron och rådhusbron finns i närheten så det är en fullständigt onödig kostnad för eskilstuna. Skulle vara trevligt. skulle förstöra miljön Den stora fina vattenspegeln får inte röras! Man kan cykla runt eller får en välbehövlig promenad Fler människor skulle ta cykeln eller promenera om det gick att komma,fortare till arbetet mm.samtidigt kan det vara en fara att folk trillar i på fyllan mm. Vet inte ens var platserna ligger, så jag kan inte tänka ut hur det skulle vara. Jättebra! Idag cyklar gamla som unga hejvilt genom Stadsparken trots att det inte är tillåtet. Jag tror att folk tror att det är OK, och en del bryr sig inte om vad som gäller. Jag stavgår ofta i Stadsparken och är omringad av cyklister! Tydligare upplysning om att cykling är förbjuden är önskvärd. Mycket bra förslag!!! Har själv haft funderingar i de banorna. Den skulle gärna få ligga lite mer åt Å- bryggan (Pråmen) hållet, så skulle det även hjälpa till att få lite mer uppsving i Stadsparken. Vore bra om man kan använda sig av den onödiga gångbron som byggdes strax brevid den befintliga bron till Strömsholmen. bra Förbättring av infrastrukturen är generellt sett bra, men en ny bro är relativt kostsam. Om målet är att öka cyklingen så finns det säkert bättre sätt att disponera medlen. De förbindelser som finns idag räcker till. Det finns andra delar av kommunen som skulle behöva en trafiköversyn. Till exempel vägarna runt Tuna Park, den delen av stan kan inte ha varit så välplanerad vad gäller trafik och trafikanter av alla sorter. Kan vara bra om det uppmuntrar folk till att cykla mer.

30 Page 20 of 48 JA HURRA vad förvånad jag blir över frågan, jag har många gånger tänkt att det skulle vara JÄTTEBRA med en gång och cykelbro där. Då skulle folk strömma in till stan även den vägen och det är bra för affärerna. JÄTTEBRA IDÈ finns det pengar över så:) men det är inte prioritet ett Det behövs inte och det skulle förstöra vattenspegeln på ån där, tycker jag. Vi har tillräckligt med broar i stan, låt vattnet vara synligt, det är inget avstånd som behöver kortas genom att bygga en bro. Onödigt. Det går bra att ta sig fram dit ändå. Tveksamt vad vinsten av detta skulle bli, åtminstone skulle det inte motivera kostnaderna. onödigt. Det finns ju en bro i närheten. Nej man kan lätta cykla runt. Skulle vara utmärkt. Dock får man se till att vattenspegeln ej förstörs. Skulle onekligen underlätta, som det nu är känns det som en omväg över bron. Bilar kan ta omvägar men cykel och gångtrafikanter skall ha set lätt att ta sig fram. Öppna istället upp ån för båttrafik beror på om kommunen har råd Det skulle vara ännu bättre med en bro för bilar. Det skulle allvarligt förstöra stadsbilden, och avståndet till Nybron och Rådhusbron är inte så stort att det skulle rättfärdiga det. Det finns bra övergåner. Det vore bättre att se till så att vi kunde få in båttrafik i stan. Mycket bra förslag! men som ekonomin ser ut idag är jag ej beredd att lägga ner skatter på detta..vi måste se till att ta hand om våra gamla sjuka och barn..bättre mat till våra skolbarn, så de får näringsriktig vällagad mat..maten bör tillagas på plats och detta gäller för barnen och gamal i vår kommun, är ej acceptabelt lägga ner pengar på cykelbanor och trafik planering för skattepengarna... Pengar som finns över borde placeras ut där vi går back i kommun och landsting istället... Det blir lättare att ta sig till stan för alla som bor i närheten. Vi har ofta pratat om att just detta! Onödigt. Pengarna behövs till bättre saker och det är inga längre omvägar till de broar som redan finns. Inte alls nödvändigt. Finns redan ett antal fullgoda gång- och cykelförbindelser över ån. Allt som gör att man binder ihop staden med broar över ån är positivt. Utveckling av cykelbanor ärbra för att locka flera cyklister. Verkligen onödigt. Ett utmärkt förslag. lite onödigt dyrbart Det är en förbindelse jag kännt saknats i många år. Ger en större möjlighet till grönområdet stadsparken för de som befinner sig i centrum och tar bort en hel del problem och hinder som uppstår när man måste ta sig över nybron och rondellen där. Bra att sammanbinda stadsdelarna ännu mer. Får inte vara för smal. Dubbelriktad cykelbana i mitten av bron och gångbana på båda sidorna med några bänkar så att man kan stanna och sitta en stund. Det är enkelt att komma fram på befintliga leder Det finns redan närbelägna, bra broar där, åt båda hållen. Det blir bara en onödig utgift.

31 Page 21 of 48 Absolut, närheten till andra sidan stan är viktigt för boende där och näringsliv. Helt onödigt. Nybron täcker behovet gott och väl. Går lika bra att cyklar över den befintliga bron. Sådan pengar kan läggas på mycket bättre projekt den finns redan övergångar där cyklister kan ta sig över Det finns ju redan bra cykelväg utefter Nybron. Hur det blir vid Rådhusbron vet man ju inte. Man kan ju tänka sig att flytta den onödiga bron vid munktellarena. Är den här bron tänkt att avlasta cykelåkningen på gångbanorna i Stadsparken? Förstår inte varför just där... finns bra motiv så varför inte. Verkar dyrt med helt ny konstruktion. Finns inte utrymme nog på befintliga broar? Varför inte en flotte typ (bil-)färja men för gångare och cyklister på båda sidor om nybron. Det finns bättre sätt att använda pengar - till förskolor och skolor. Vinasten både för framkomlighet och i tid torde vara marginell för det absoluta flertalet e-tunabor. Avlastar övriga valmöjligheter och minskar därigenom risken för olycksincindenter och ev olyckor på alla alternativa vägar Det finns ingen så givetvis är det bättre med en bro om man cyklar. Ån är ett distinkt hinder. gör det vackra årummet mindre vackert Det finns redan en fungerande bro, det är inte nödvändigt att ha fler broar. Det skulle inte vara nödvändigt då det redan finns en bro med bra cykel- och gångväg. Respondenter: 66 Kommentarer och förslag om attraktivt centrum: Mer levande centrum! Billiga eller gratis p-platser. Alternativt p-skiva som på andra platser. Det gamla förslaget att bygga in Fristadstorget tycker jag fortfarande är utmärkt. Då kan det vara bondens marknad lite oftare om det finns i Eskilstuna... kommunen måste främja affärsidkare i centrum, annars blir ea en spökstad! EA är inte bara tuna park...

32 Page 22 of 48 Jag tror inte at det är absolut nödvändigt med helt bilfria gator. Jag kan tänka mig att man gör vissa gator till gårdsgator eller gör andra åtgärder som tvingar ned hastighet. T ex Nygatan vid 21:ans galleria och korsningen vid Vildsvinet (Alva Myrdalsgata). Lite begränsad sikt och i baldn går det lite för fort för bilarna. Varför ta p-avgift på lördagar. Det gör man inte i Stockholm. P-avgift till 22 vid Munktellarenan känns omotiverat. Fler sittplaster efter ån och fler gass/korvkioser. Bättre skötse av det som redan finns. Rothoffsparken Gör centrum mer levande med mer grönt, vilket även motverkar växthuseffekterna, gör smarta och attraktiva parkeringar Kafe/konditori som är öppet när man varit på bio, som alltså inte stänger vid 19 utan är öppet till 21.30/ Det behövs fler parkeringsplatser i marknivå, annars kommer centrum att utarmas mer än idag. Många tycker inte om parkeringshus. Sittplatser med bord ökar trivseln. Här finns redan många grönområden, och ån är ett mycket trevligt inslag i stan. Gör reklam för Rothoff-parken, och se till att folk kan ta sig till och från på ett enkelt sätt. Tack till stan som bevarat så många vackra husfasader. Vi har mycket att vara stolta över. Blomplanteringarna, som redan finns, ökar också trivseln. Här är vackert! Viktigt att öde/obebyggda tomter bebyggs. Gärna med ny konferanshall och bostäder. Restauranger och grönområden finns det redan gott om. Billigare parkering. P-skiva fungerar ju i andra städer, vore kul att se om det kan fungera i Eskilstuna. Fullt tillräckligt med krogar i stan. Ej så generösa tillstånd för alkoholservering. Färre bostäder mitt i centrum, låt parkeringarna vara kvar och ha rimliga priser på parkeringen. Annars försvinner snart centrumhandeln och då dör Eskilstuna centrum ut. Ingen åker in till centrum enkom för en fika eller en lunch. Sen tycker jag att man ska riva gamla brandstationen, vattenpalatset och sporthallen och bygga en stor multiarena där. Med idrottshall, badhus och allt man kan vilja ha. gröna planteringar Behövs ett parkeringshus.., i anslutning till centrum. Inför p-skiva som i exempelvis Strängnäs I dessa tider känns ideér om ett attraktivt centrum mycket oviktigt. Ge pengar till skolorna, barnomsorg och äldrevård istället! En saluhall vid Fristadstorget, flytta systembolaget bort från Kungsgatan till en sidogata, gör om befintliga gallerior och mer butiker till Kungsgatan Bör ha en trevlig och lugn omgivning, inte för stökigt. Att centrum inte är attraktivt anser jag vara en naturlig följd av den bedrivna stadsplaneringen. Väljer man att tillåta så omfattande köpcentrum som Tuna park så får det naturligtvis konsekvenser för handeln i innerstan, särskilt i en så liten stad som Eskilstuna. Planerna på ett framtida badhus i Parken zoo är ytterligare ett steg på vägen att utarma centrum. Det nuvarande badhuset är visserligen slitet och lite för litet, men byggnaden i sig är enastående och läget är mycket bra. Varför inte utnyttja detta istället för att dra ut ännu mer verksamheter från stadskärnan? Vi kanske inte tvunget måste vårt egna äventyrsbad i Eskilstuna? Om centrum skall vara attraktivt så måste man också ha en långsiktig strategi för hur man skall komma dit. Eskilstuna har ett bra läge i Mälardalen med vattenlägen längs ån vilket ger en god tillväxtpotential. Kommunen måste inte vara så våldsamt angelägen om att bostäder m.m. skall byggas till vilket pris som helst. Kommunen måste våga börja ställa krav på byggherrarna och själv våga ta mer radikala beslut. Som exempel kan nämnas kvarteret Vedgården. Varför skall Hamngatan vara så bred, hade det inte räckt med en smal gata där kanske endast busstrafik varit tillåten under vissa tider på dygnet? I nuläget inbjuder gatan till onödig trafik, och mot vattnet finns ett tio meter brett och helt öde gångstråk. Husens anslutning till markplan skapar en ogästvänlig miljö. Vad det gäller husens planering med hänsyn till ljusinsläpp och sol så kunde det också gjorts betydligt bättre, varför inte några lamellhus i lite mer nord-sydlig riktning istället? Det finns mycket mer att säga om detta, men i vilken utsträckning

33 Page 23 of 48 centrum upplevs som attraktivt är en direkt följd av de beslut som fattas i kommunen. Eskilstuna har utmärkta möjligheter att få en levande stadskärna, men då krävs som sagt en strategi och ett medvetande hos kommunpolitikerna. Tyvärr är det så att bilisterna väljer Tuna Park för gratis parkering. se till att folk kan komma in i stan utan att ha en massa onödiga återvändsgränder. Bilarna kan väl köra sakta men överallt. Framkomlighet. Gratis parkering. Stäng inte ute bilismen utan gör stadskärnan tillgänglig. En levande stadskärna är JÄTTEVIKTIG. Det finns så många döda stadskärnor. hade besök från Borås nyligen och de PRISADE vår fantastiska stadskärna med sååå många bra butiker. De tyckte Eskilstuna var fantastiskt. Värna om butikerna i stan sade de!!!!!!!!!!! Det behövs inte fler p-platser men ljusare och trevligare parkeringshus som är öppna dygnet runt. Idag stänger p-huset vid Åhlens redan vid 19 på helg och ska man gå på bio är det svårt att hitta p-platser då. MC-parkering saknas i hela centrum. Bättre ha gratis parkering där folk bor så att de lämnar bilen hemma än sänka priserna på parkering inne i stan. Butiker, bostäder och restauranger/caféer är tillsammans med en multiarena viktigast för att öka attraktiviteten. Fler parkeringsplatser behövs kanske inte egentligen har jag hört från kommunens representanter som kommenterat beläggningen, men jag skulle gärna se att man såg över de P-hus som finns/erbjuds. De är trånga (p-platserna), mörka, och jag som kvinna upplever dem som otrygga. Se på hur Umeå kommun utvecklade ett parkeringshus ur genusperspektiv och fick högre beläggning (i bok om jämställdhetsintegrering från SKL). Man måste göra saker för att värna centrumhandeln, för egentligen är det ju mycket trevligare att åka in till stan och shoppa än att åka till Tuna Park, men de har en stor konkurrensfördel av sin fria parkering naturligtvis. Grönområden tycker jag att vi har flera vackra redan i stan, men vi behöver vara rädda om/värna dem vi har och inte nagga dem i kanten med bostäder m m. Caféer och krrogar finns det nog av, konferensmötesplatsen behöver inte ligga i centrum, mer grönområden, mindre trafik Med fler parkeringsplatser menar jag i själva centrum. Utanför vore det nog bra med fler. Färre alkoholister och inget systembolag. Att det inte finns tilräckligt med toaletter och de som finns kostar minst 5 kr. Borde finnas gratis toaletter också. Centrum verkar dött under vardags kvällar. Satsa mera på centrum handel Inga tomma affärslokaler! Sänk hyrorna, bud till fastighetsägarna, lite mer grönt på Fristadstorget. Planteringarna på gågatan är viktiga. Eskilstuna centrum håller på att utarmas pga. dåliga p-platser. Avgiftsbelägg Tuna Park också så blir det mer rättvist. P-platsen vid Vårdcentralen City har nu varit stängd i snart ett år utan att något händer - SKANDAL! Ett attraktivare centrum skulle göra att folk av olika åldrar vistas i centrum vid fler tidpunkter än nu. Det är öde i stan efter stängningsdags, torget är bedrövligt. Mer folk skulle göra det lugnare i stan också. Ett tillgängligt samhälle med miljövänliga aktiviteter som passar för alla åldrar. Det är viktigt att Eskilstuna också blir säkert, barnfamiljer gillar kanske inte städer där en massa bilar åker härs och tvärs och där man riskerar att bli påcyklad eller nertrampad på gatorna V.b. Fler bilfria gator : Detta förutsätter att antalet butiker/kafeer o. dyl. ökar så att det motiverar en utbyggnad av antalet gå(ngfarts)gator. Två gator som vore trevliga att göra något åt är Nygatan mellan Drottningg och Alva Myrdals g, som i dag mest känns som en massa baksidor, samt att göra Rademachergatan mellan torget och åtminstone fram till Kriebsensgatan till renodlad bussgata. En bredare målgrupp. Alla är inte mellan 13 och 19 år.de har störs köpkraft, men vem betalar? Fräscha upp Fristadstorget och gör det grönare med fler sittytor och café, samt rena och trevliga toaletter, som helst är öppna dygnet runt och bemannade (men det är väl förmodligen omöjligt, tyvärr). Bra framkomlighet för bilar runt centrumkärnan, så man slipper köra på smala, dubbelriktade gator, och åka onödigt mycket för att hitta p-plats. Dessa får inte bli för dyra, detta utarmar centrumhandeln. avgiftsfria parkeringsplatser skapar ett levande centrum, som det är idag väljer folk hellre att åka till tuna park för där kostar ej parkeringen ngt..det ger istället mer avgaser inom kommunen..de som bor längre ut

34 Page 24 of 48 i kommunen väljer ju detta istället för centrum för att det är trångt med avsmalnade körfält och cirkulationsplatser och avgifts belagda parkeringplatser..se till att kostnaderna för hyrorna med lokaelrna för affärsidkarna så blir det mer attraktivt att kunna starta affärsverksmheter istan...vi är inga Stockholmare som kan ta betalt som om vi bor i Stockholm, folk har ej råd med dessa höga kostnader och sedan betala för parkering..vårt centrum dör ut... Framkomligheten för bilar TILL centrum är redan idag mycket bra. INNE I centrum kan framkomligheten för bilar begränsas till förmån för cyklister och gående så länge det finns goda parkeringsmöjligheter och bra genomfartsleder. En saluhall tror jag alla Eskilstunabor längtar efter och den skulle verkligen bidraga till ett mer levande centrum. Bostäder är viktigt för ett levande centrum men det har byggts en hel del och jag tror inte det är läge att bygga mer just nu. En multihall gör sig bättre i Factori- eller Munktellområdet. Dels är det ju gångavstånd dit (från centrum) så det skulle kunna bli en attraktiv förlängning av centrumet, och dels är det bättre att lokalisera det så att man även drar folk till museerna, Lokomotivet och arenan. I centrum bör man istället satsa på mycket butiker men även cafeer och restauranger i olika prislägen och med uteserveringar. Ett stort cafe i anslutning till eller helst i biblioteket där man som barnfamilj skulle kunna äta, fika och samtidigt läsa och låna böcker och se på utställningar skulle jag gilla. Parker och grönområden med lekplatser är också viktiga så att man som barnfamilj kan kombinera shoppandet med lek och aktiviteter. Att stänga ute biltrafiken är ingen bra lösning på detta problem. Snarare tvärtom. Den gemene medborgaren ÄR beroende av bilen i och av olika anledningar, därför skall man underlätta även för denna kategori. Handen på hjärtat, ingen kommer ställa bilen bara för att några kommunpolitiker anser det eller att miljön blir si och så mycket bättre - då åker dem till TunaPark istället. Gärna cafe och matställen i parker och grönområden. För oss som bor i E-tuna är inte förutsättningarna för bilåkande lika viktiga, det är de däremot för de som besöker vår stad. En mix av förslagen. Gågatan mellan kyrkogatan och fristadstorget behöver bli mer attraktivt med en blandning av kaffé, affärer etc. Ett lugnare centrum där det finns plats för vanliga människor. Idag tar missbrukare och andra orosmoment alldeles för stor plats vilket medför att det är obehaglikt att vistas i centrala delar. Det är viktigt att skapa platser som lockar och är attraktiva för vanliga människor. Får man upplevelser som inte kostar pengar så rör man sig kanske mer i stan/kommunen. Därtill tror jag på glada färger, runda former och många barn. ett levande centrum med många aktörer.. Ett levande centrum är oerhört viktig för en stad. Ett levande centrum får man genom att där bor människor, att där finns handel, restauranger och rekreation som bio, teater, krogar, parker m.m. Mycket positivt är gjort och på gång, helt ok. I anslutning till centrumkärnan (inre ringlinjen) ska det finnas parkeringar som det ska vara framför allt enkelt att parkera på eftersom det idag är många äldre (köpstarka) som idag hellre vill besöka centrum än de tråkiga köpcentra i ytterområdena. Det är förlegat att som kommunen idag säger vända sig till barnfamiljer i första hand. Återvänder folket till centrum kommer även handeln där att bli bättre förutsatt att hyrorna hålls på en rimlig nivå. Det är mycket viktigt med ett varierat utbud och olika funktioner för att attrahera olika människor och att ha rörelse större delen av dygnet. Jag föreslår att vi gör ett nytt Fristaden som ger skattelättnader (alternativt hyressubventioner eller annan ekonomisk lättnad) för fristående butiker och restauranger/caféer (dvs de som inte hör till någon stor kedja). Då skulle vi kunna uppnå ett centrum som inte är likt något annat centrum. Människor skulle komma till Eskilstuna för cityshopping med övernattning därför att vi skulle ha en mix av butiker som ingen annan har. Med butiksägare från världens alla hörn som har butiker med ett utbud som inte finns samlat någon annanstans i världen på ett och samma ställe. Det skulle vara Modigt, utmanande och helt unikt! toaletter är det jätte dåligt med i eskilstuan centrum. Och de som finns är så skitiga och äckliga så man

35 Page 25 of 48 inte vill gå in. Nedskräpning är ett stort problem i Eskilstuna. Avgift/böter för nedskräpning skulle behövas att införas. Det finns redan gott om skräpkorgar men folk i den här stan varkar vara helt hopplösa när det gäller att plocka upp efter sig. Belysning av centrum och promenadstråk utmed ån, parker och mörta partier bör förbättras. Särskilt kvällstid är det skum belysning och känns lite otryggt att tex rasta hund eller ta sig hem på natten. Tillgång till paddling, hyra av båt, kanot etc skulle göra eller tillåta båttrafik tex kanalkryssning skulle göra livet runt ån atraktivare. Man ska kunna parkera med bilen utan att det kostar skjortan inne i stan. Man ska kunna parkera bilen till sent på natten om man vill gå på bio, restaurang eller ska på besök hos några vänner i stan utan att fundera var man ska ställa bilen. Jag skulle vilja att Fristadstorget blev ett torg för handel med frukt, fisk, grönsaker eller vad som hest som tex Hötorget i Stockholm alt. att en saluhall uppstod någonstans i centrum. Goda parkeringsmöjligheter är en förutsättning för ett levande centrum. Affärer,restauranger,cafeer och barer måste ges möjlighet att fortsätta driva verksamhet i centrum. För mycket bostäder centralt och affärsliv i utkanten får centrum att somna in. Fler ställen som det känns naturligt att slå sig ner på när det är sommar. På vintern är det inte viktigt. Det första som skulle göras är att bygga bort de anskrämliga miljöerna efter Rademachergatan, norr om Cityvaruhuset. Gör i sammanhanget något också åt Kungsplan. Kanske en minipark? Kvarteret rund högskolans delar borde vara trafikfritt. Korsningen Smedjegatan/Bruksgatan är rent farlig runt 7-8 och Mer grönt mindre grått. Är det svårt och dyrt att hitta parkering i centrum väljer man Tuna Park istället. Torget är en död fläck som måste göras om till något attraktivt, det borde finnas ett mysigt mat/cafe ställe, lekmöjligheter för barnen. en mindre lekplats där man kan vara med barnen om de tröttnat på shopping. Fika och lek är populärt! Den vuxna som orkar fortsätta shoppingrundan kan göra det med gott samvete, ungarna har kul! Om det finns folk där så kanske det drar till sig andra också, ungdomar, äldre, alla kan umgås. Sittplatser med grönska runtikring, på vintern en skridskobana såklart, med musik och varmchokladförsäljare. Respondenter: 61 Du svarade "Annat". Ange vad: Kallt att cykla långt på vintern. Tågtrafiken och förseningar etc. är allt annat än uppmuntrande som pendlare. Fler och tätare avgångar samt snabbare förbindelser till/från Stockholm jag åker inter till arbete eller studier utan arbetar hemma

36 Page 26 of 48 Handikapp Ska ibland vidare efter jobbet till ställe längre bort. För cyklarna får punktering av allt glaskross som är fullt av efter helgernas festande... Arbete nattetid, samt dålig förbindelse från 230 till mitt arbete vid ankomst till staden. måste hem och rasta hunden på lunchen Är pensionär och skulle kunna gå/cykla mer än vad gör idag. Tex om jag har ett ärende utanför stan eller under lunchen där jag inte kan ta mig dit på något annat sätt eller att det är det snabbaste sättet att ta sig fram. Sjukliga problem försvårar gång som alternativ till bil. Respondenter: 11 Kommentarer och förslag om att åka bil/inte åka bil till arbete/studier: Tidsaspekten är helt avgörande. En knapp halvtimme med bil och minst en och en halv timme med tåg/buss. Bättre bussförbindelser. Alternativt tågtrafik mellan Ärla-Eskilstuna. Som tidigare, det går inga / för få bussar till o från Bälgviken Mina kommentarer gäller att jag tar bilen till tåget. även om jag inte måsta köra bil behöver bilen användas i mellanåt Jag är pensionär, men tidigare cyklade jag till arbetet, trots att jag ägde bil, och trots att bensinen var billigare. Se tidigare kommentarer. Lämnar barnen på vägen och det är smidigast med bilen, då kan jag åka när jag vill, lika så när jag ska hem. bekvämt Är pensonär.när jag arbetade cyklade vi i familjen på sommaren. tågen till Västerås borde gå oftare i högtrafik, typ två gånger i timmen morgon/em Om man ska pendla med tåg och hämta barn på dagis så måste man vara säker på att tågen går som dom ska. En cykel och gångbro mellan Slagsta och Volvo skulle göra att fler cyklade till Volvo. Bron skulle kunna gå över ån ungefär bakom Statoil/K-rauta tåg är utmärkt när det fungerar eftersom att jag kan använda den befintliga tiden om jag får sittplats Kan vara bra transportmedel för vissa även om det finns miljövänligare alternativ. Har bara en bil i familjen och den tar mannen då han har sämre möjligheter att åka kollektivt till sitt jobb. Jag jobbar i stan, bara 5 km hemifrån, så då passar buss eller cykel bäst, trots att jag lämnar barn på dagis på morgonen. Men jag har flextid, vilket underlättar. Tycker att det blir för dyrt med en bil till i familjen och bussen fungerar bra, bor så att jag har två linjer att välja på (nr 2 eller 13). Och med cyklingen får man ju gratis motion. =) jag arbetar/studerar inte Enklare att gå eller cykla Jag har nära till de platser jag vill komma till. Tar bilen endast för att handla även om jag väljer livmedelsaffär nära. Kör bil så lite jag bara kan. Tänker istället på miljön

37 Page 27 of 48 Det är inte hälsosamt. Man sitter stilla mycket om man åker mycket bil, vilket kan leda till övervikt och benskörhet. Titta på amerikanerna! Har man många små barn är det svårt att inte ta bilen. Påverkan av grannar eller andra i sin omgivning Kräver bättre bussförbindelser. kollktivtrafiken gör inte heller att man kan ta den från söder till sjukhus...man måste först ta sig till fristadstorget för att byta det går ju inte... Se till att ge pensionärerna buskort istället och inte till barn som aldrig nyttjar busskort, vad kostar ej detta i administration när barnen får åka gratis under skoltid????? spar miljön och se till att spara plasten och låt barnen som behöver åka utan att uppvisa kort..skolan har ändå enkelbiljetter för de som glömt sina kort..men låt då alla åka utan kontroll med busskort som går i skolan i sådanfall..annars får de t vara behovsprövat och pensionärerna istället får åka två resor per dag gratis stället... Bor man nära jobbet är det både billigare och enklare att gå eller cykla Jag har idagsläget inget större behov pga. min närhet. Däremot ingår det egentligen i mina arbetsuppgifter att ha en bil, då jag fraktar stora varor mellan olika enheter. Ibland måste man ha bilen... och oftast tror man att man måste ha den. Det är alltid bekvämt att ta bilen. Åker aldrig bil till jobbet. Jag tror att 50% minst åker bil trots korta avstaånd mest av bekvämlighet/lathet och skulle kunna ändra beteendet med mer information. Bor ute på landsbygden Flexibiliteten är ett starkt vägande skäl så kom inte med några spårbilar i luften! Om vi ska bygga en ny infrastruktur -låt oss bygga en flexibel och miljövänlig! Inte ytterligare en statisk. De där spåren skulle aldrigkunna gå överallt och kors och tvärs. De blir lika oflexibla som järnvägar. skulle inte kunna ta mig runt utan bil i mitt arbete tyvärr Bil blir bara bökigt till och från jobbet. Även de dagar jag behöver bilen är det enklast att gå hem och hämta den. Det tar en kvart extra bara. Dåligt med parkeringar och dyra parkeringar är motivet plus att om jag åker bil får jag mindre motion. är smartare att ta tåget där jag kan äta, läsa och jobba jag arbetar i Ärla där jag bor så jag klarar mig utan bil till jobbet. Jobbar man i Eskilstuna så är man oftast tvungen att ta bilen, bussarna går inte så ofta, det är krångligt med byten, man kan inte göra ärenden på vägen osv. Vanligaste orsaken till att jag åker bil är att man kan bli svettig och/eller smutsig om man cyklar. Omklädningsmöjligheter på arbetsplatserna är viktiga. Företag som sponsrar bilåkande med tex parkering bör sponsra cykling i minst lika stor omfattning. Integrera cykling till/från jobbet i det övriga hälsofrämjande arbetet. Respondenter: 37

38 Page 28 of 48 Vilket annat skäl gör att du inte väljer att parkera i parkeringshus? Har inte körkort. Tar mycket sällan bilen till stan. Vi de få tillfällena jag gör det finns det oftast gott om markparkeringar vilket gör att det känns onödigt att köra in i parkeringshus. Jag försöker att inte köra bil ända in till centrum, när jag kör. Om jag tar bilen ner på stan så är det för korta ärenden som tar runt en 1/2 timme och då är det smidigast att parkera på gatan. Har inte behov av detta då jag bor nära centrum. Respondenter: 5 Kommentarer och förslag om parkeringshus: billigt och säkert Ta bort dem, lägg dem utanför stan. Bygg ett för de som inte gärna använder de andra pga av att de är trånga och bökiga att stå i (kan nog höja avgifterna lite där så att de som inte har problem med nuvarande inte står där). P-hus är bra och det ska vara billigt. Vildsvinets 2 timmar för 10 kr är perfekt! Någon vanlig öppen parkering. Många förare känner sig obekväm med parkeringshus. Jag bor centralt I kv Vildsvinet och har min parkering i Vildsvinets parkeringshus. parkeringshus brukar ofta vara en osäker plats för bilen. varför ta bort parkeringen vid drottninggatan Hellre smarta osynliga parkeringshus en stora, fula och skrymmande parkeringsplatser Svårtillgängligt. Det vore bra med dyra korttidsparkeringar i gatuplan. Jag tror att de flesta bilister som vill in till city för korta ärenden är beredda att betala för tillgänglighet. Vid längre parkering kan billigare P- hus vara aktuellt. Man måste ju göra det enkelt och smidigt och attraktivt att parkera, klart att folk kommer att snabbparkera, men att göra parkeringshusen till ett naturligt alternativ måste man jobba på, en del

39 Page 29 of 48 tycker det är bökigt, en del tycker det är krångligt och trång Fler biljettautomater där man kan dra kortet när man påbörjar parkeringen - och dra det igen när man åker! Vildsvinet är bäst. Det måste finnas bra alternativ. Alla vill inte stå i parkeringshus. bor i centrum så jag behöver inte p-hus Parkeringshus ger verkligen rysningar. Bygg inte mer för de som har massor av pengar. Ett centrum behövs även för handel. Varför inte bygga parkeringshus med bostäder ovanpå. Man kan bygga bostäder ovanpå olika butiker, om grunden håller. Många tycker att det är obehagligt att parkera i parkeringshus och vill hellre ha markparkering. Har man ett snabbt ärende är det för omständigt med parkeringshus. Kungsg vårdc som nu har fått utökat upptagningsområde kräver parkering. Är du sjuk eller söker akut måste du kunna parkera nära!!!!! Att parkera i parkeringshus är mycket bra.de som säger att det är besvärligt får lära sig! Parkeringshus är väl enda lösningen för dem som måste ta bilen till centrum och som vill ha nära till bilen. Billigare parkering. Jag parkerar alltid i Vildsvinsgaraget, det beror på att det är bra pris och att det är ett garage som man inte måste åka i cirklar för att komma in i. Det skulle kunna byggas ett garage vid gamla parkeringen vid Vårdcentralen typ. mycket bra Anser vi har för få parkeringsplatser i centrum.det måste vara attraktivt att kunna nå alla affärer och övriga restauranger och andra attraktioner. Dålig information om lediga platser i parkeringshus (får åka runt länge och leta), trångt, mörkt och dyrt. Föredrar att parkera utomhus om plats finns. Det behövs fler lätt-tillgängliga parkeringar. Katastrof att parkeringen vid Wordclass är borta, många små parkeringsfickor då, där man kan slinka in och ställa bilen några timmar. GRATIS för att inte folk skall välja att ta bilen till Tuna Park av den anledningen P-husen behöver bli ljusare och trevligare så att man inte upplever det obehagligt att parkera där. Öpptiderna är dåliga de borde vara öppet dygnet runt som det är i Västerås. Finns alldeles för dåligt med parkeringsplatser i centum för att det ska vara attraktivt för mig att åka dit. Jag åker hellre till stormarknader o handlar där det dessutom är gratis att parkera. Se tidigare kommentarer om attraktivt centrum/p-platser. Använder dem inte av skäl jag angett jag tycker nog att det finns gott om platser i p-hus. Jag gillar inte p-hus även om Vildsvinet går an. Dock inte Åhléns som är otäckt både att köra in i och att ta bilen från. Jag gillar att parkera öppet de få gånger jag ställer bilen i city. De som planerar parkeringshusen MÅSTE tänka på att dagens bilar är mycket större än bara för ett tiotal år sedan och behöver därför större p-platser. En del är sunkiga. Man kan göra p-husen mycket trevligare och ljusare Ökar centrumhandeln Jag vet att jag säger emot mig själv i denna fråga, men i vissa fall finns det människor som har svårt att gå och tar bil eftersom de tycker att det känns förnedrande eller jobbigt att transportera sig med hjälpmedel som, exempelvis, rullator. Är det glest med parkeringshus måste de personerna kanske transportera sig för långa sträckor för att komma till sina mål. Kanske behövs det inte så många parkeringshus eller parkeringsplatser men att man lägger parkeringsplatser närmare ställen, alltså att det inte är så glest med parkeringar.

40 Page 30 of 48 Sätt upp övervakningskameror i parkeringshusen. Centrum skall vara för nöje, ingen kör bil till nöje. Min fru vägrar att åka in i perkeringshus. pga att det är trångt, snäva svängar för att byta våning. skum belysning. rädd för att bli överfallen. Parkeringshuet vid lasarettet fungerar bättre. Vi borde skaffa ett parkeringshus lika det som finns i Hallsberg. Det är okej att parkera i p-hus när det finns shoppingbiljett för 10 kr, eller möjlighet att dra kort när man kommer/åker, men inte till vilket pris som helst. Jag vill inte gå in in p-hus ensam på kvällstid!!! Alternativ är att göra en anläggning under markytan. spara på pengarn istället för att bygga dyra p hus, se på p huset vid sjukhuset, detta har ju fått sprickor och blev mkt dyrare än vad som budgeterades...om man måste bygga p hus se till att välja ngn som inte kostar så mkt..i sådanfall, istället för de dyraste..kan det vara så att det är svågerpoltik och ge bort dyra pengar till ngn man känner som bedriver företaget så därför blir det så himla dyrt..man har ej respekt för våra skattepengar????? Jag litar ej på de som beslutar för det verkar ej finnas ngn koll på pengarna.. Finns tillräckligt idag Cyklar oftast till stan utom då jag har många barn med mig eller ska handla mycket. Då parkerar jag antingen i parkeringshus eller vid parkeringen vid ån beroende på vart vi ska. Givetvis är det aldrig fel med ytterligare parkeringsplatser och ett parkeringshus är ett bra alternativ. Med bättre belysning i p-husen skulle dom kännas tryggare att parkera i. Känns mer otryggt i dag med parkeringshus med tanke på inbrott i bil eller risk för personrån. Lämplig plats för ett kompletterande parkeringshus kan vara på Nyforsparkeringen mot järnvägen/centralen. Parkeringshusen gör att man kan ta bilen till stan. Fler parkeringshus erbjuder fler att skita ner miljön. Färre parkeringshus är bättre miljö i innerstan. Finns bra med parkeringar, tror ej det är nödvändigt. Mer info till allmänheten om var p-platserna finns. lräcker som det är. Skulle föredra öppna parkeringsplatser Tror att människor är rädda för att parkera där pga bilinbrott och andra händelser.borde kanske vara bättre övervakning i sådana ställen Skulle vara ok med fler om de var under annan bebyggelse som smedjan tex. Eller på taket på till exempel en saluhall. Då behöver vi inte ha fula parkeringshusväggar i ögonhöjd när vi går på trottoaren. Åtminstone ett parkeringshus måste vara tillgängligt 0-24h. Det kanske ska vara bemannat eller säkrat på något bra sätt., ha bra belysning, kameror så det är tryggt att parkara där. Både parkeringshus och platser för spontan parkering krävs. bygg dem i markplan och eventuellt bara ytterligare en våning, jag gillar vildsvinets parkering där jag kan stå i markplan Parkeringshus är både yteffektivare och mer estetiskt tilltalande än markparkering. Men båda behövs - jag vet att många drar sig för att köra in i p-hus, särskilt om de utrustas med spiralkörbanor. Fler bra parkeringshus som är utrymmeseffektiva, flera våningar på liten yta samt har generöst breda upp och nedfartsvägar för att inbjuda istället för att skrämma bort något osäkra bilförare. Riskerar att få bilen inlåst om jag missar en tid. Man får ju fler parkeringar på mindre yta om man bygger på höjden. Bra som alternativ till gatuparkering, men skattepengar bör inte finansiera. Respondenter: 60

41 Page 31 of 48 Var bör biogasmacken/biogasmackarna vara placerade? Vid infarterna till Eskilstuna. Lättåtkomligt - detso fler och lättare att nå desto vanligare blir det med biogasbilar. Utanför centrum De ör placeras så at det underlättar att köra med biogasbilar. Biogasbilar har väl också möjlighet att köras på bensin, så jag tror att det är bra att man placerar bigasmackar i anslutning till vanliga mackar. väl sprida runtom i söder (norr) öst och väst Nuvarande plats + Årby i närheten av E20 jämt utspritt över stan, i de delar där det är högst bilintensiteter, Torshällavägen, ut mot Tuna park, ut mot Svista, skogstorpsvägen typ... Nu finns en i nordöstra delen av stan, det borde finnas en i södra delen och en i västra delen. väl spridda, vid genomfarter??????? vet ej Ingen uppfattning Sveaplan, Fröslunda, Årby/Skiftinge Spridda åt olika ut/infarter till Eskilstuna större bostadsområden (samhllen) vid olika infarter Fd OK-macken vid Sveaplan, mot Intagsgatan Invid de större infarterna. Så att samtliga innvånare inom Eskilstuna stadsgräns inte har mer än ett par kilometer till tankstationerna. Tre mackar är ett absolut minimum. Räckvidden för en vanlig gasbil är ca km på gasdrift. Detta i kombination med att distibutionsnätet för bio- och naturgas är så begränsat innebär att man som fordonsägare kan tvingas öka sin körsträcka med flera procent bara för att kunna tanka gas. Detta är miljömössigt och ekonomiskt olämpligt samtidigt som det gör fordonen mindre attraktiva för köparna. Vid infarterna till stan, Den ena där den finns nu, men bättre markerad, den andra ihyfsat nära anslutning till någon av- och påfart vid europavägen, t.ex. OK Västergatan.

42 Page 32 of 48 Där flest bilar passerar. en på var sida om stan typ Sprid ut dem, mitt förslag är enbart en gissning att biogas kommer för bilar. Jämt utspridda så att det blir lätt för de som har sådana bilar att tanka. bästa alternativ för miljön För många sådana mackar kan bli dyrt men fler än en ska det vara. Lite otydlig fråga... Det bör naturligtvis finnas så många biogasmackar som möjligt. Men om ni med frågan menar om EEM ska starta fler biogasmackar så anser jag att det är rimligt att det finns två sådana mackar. Mitt förslag på placering utgår från att det bör vara nära till E20. Om man lägger den utmed Strängnäsvägen någonstans mellan sjukhuset och Svistaavfarten så kommer den ju även att hamna nära den nya Östra gatan. Vill också betona vikten av tydlig skyltning till biogasmackarna. Vid utfarten mot Malmköping. I dag så kör Energi & Miljö biomassa från återvinningsstationen vid lilla nyby till Ekeby för tillverkning av biogas. Sluta med transporterna och bygg en biogas anläggning med rötkammare på lilla nyby. Då vet man vad man stoppar in i rötkammaren och kan sedan använda rötslammet för att sprida det på åkrarna. I dag så facklar man biogas från deponing. Sett in en gasmotor och ta tillvara på gasen och gör el och värme istället. Då kan kommunen göra pr av att man har en återvinningsstation som är självförsörjande på el och värme. Installera även ett eller två vindkraftsverk (Återvinningsstatioonen har den högsta platsen i eskilstuna) så kan men bli leverantör av el. Det är ju beroende av hur många biogasdrivna fordon som finns, men de fem/sex största bensinstationerna skulle kunna ha biogas som alternativ. Bussgaraget, Ekängen och Skjulsta en centralt som typ ok västergatan och en typ som vid statoil västerås vägen..relativt centralt Dom bör finnas strategiskt utplacerade Allt handlar om hur lång vi vill gå i vårat miljötänkande. Ska vi satsa eller inte satsa? De bör vara placerade så att de är lättillgängliga. Ex. vis Tuna park (kanske inte mitt i smeten då det redan är bedrövlig trafiksituation där), utveckla de huvudbensinstationer som finns vid infartslederna (OK västergatan som exempel), skapa någon ny vid söder/malmköpingsvägen. Ekängsområdet, Tunaparkområdet, Årbyrondellen Väl utspridda längs väl trafikerade gator så att man som bilist lätt kommer åt dessa. Har ingen synpunkt. En/stadsdel En vid tuna park vid lämpligt ställe.en annan vid överskottsbolaget i närheten utav biltvätten.och den sista borde ligga någonstans vid ica ekängen,för att dessa ska bli utspridda. På utvalda platser som ligger i en närhet till respektive väderstreck och någon som ligger i centrum vid de tre största bensinstationerna I anslutning till befintliga mackar för att kunna kompletteras med övriga förbrukningsartiklar till fordon. Vid de större vanliga mackarna. i andra änden av stan mot Katrineholm En i city och en vid statoil på söder. Fråga taxi och andra vagnparksägare! Respondenter: 46

43 Page 33 of 48 Kommentarer och förslag om parkeringsplatser för besökare och arbetsresenärer: Utan folk som arbetar i centrum finns det dels inget att besöka och dels färre folk som kan stödja t ex lunchrestauranger. Sätt in betalningsautomater som tar vanligaste bankkorten istället för bensinkort vem har ett sånt i dag? Buss är bra om det fanns i närheten och inte var så dyrt. varför inte införa ett månadskort för parkering som gäller i hela kommunen. I örebro var jag på ett ställe där man kunde betala med mobilen Parkeringar utanför city med enkel och gratis pendel buss vore perfekt Galet tänkt från början. Tanken att alla skall använda kollektivtrafik kan fungera i Stockholms innerstad, men inte i en stad som Eskilstuna med många boende på landet. Tänk till! Ibland måste verkligheten få inverka på visioner. Alla bussar i stadstrafik bör vara gratis för alla resenärer och bussarna måste gå så ofta att oavsett vilken busshållplats man stannar på så kommer rätt buss inom max tio minuter, då slutar folk ta bilen till jobbet. vet ej Vår stad måste vara tillgänglig för alla typer av kommunikationsmedel. Jag är starkt EMOT att minska antalet parkeringar, att chockhöja avgifter. Vin utarmar vårt citycenter om vi tror att vi med tvångsmedel kan minska biltrafik. Affärer dör ut och bilkörandet till Tuna Park mfl galleriuor ökar. Kollektivtrafiken är bra idag, men alla vill inte åka buss. Vi behöver frihet utan att folk ska bli utfattiga. P-platser för arbetsresenärer är mycket viktigt. Helst både billigt och nära buss och tåg. Den, som bort en bit bort och sedan skall betala höga arbetsresor, och höga P-platsavgifter avundas jag verkligen inte. Ej heller önskar jag dem det. Det ser ut som det gör i Sverige och näringslivet måste fungera! Besökare vill enkelt parkera för att se sig om i stan. Tidigare parkering vid Klosters lyrka var perfekt. Nu måste alla bilköa in i centrum för att kunna parkera. Prova P-skiva. Dåligt förslag, alla ska kunna parkera billigt. Vill man ha något kvar i centrum så måste man värna om bilisterna. båda är viktiga Det måste vara enkelt att parkera,får ej bli för långa avstånd. Det är väl bra att kollektivtrafiken funkar för dem som pendlar Med en bättre och snabbare kollektiv trafik så blir det mer attraktivt att åka kollektivt. Bussen kan tex åka en sträckning till Torshälla och en annan när den åker därifrån. Tänk nytt prova nya ideer. Nuvarande kollektivtrafik har kört fast i gamla hjulspår. Ringlinje runt stan som åker samma slinga hela tiden. Mer parkeringsmöjligheter och sänkt parkeringsavgift.

44 Page 34 of 48 Tror det är svårt att införa parkeringar för pendlare utanför stan, det blir ytterligare ett moment och det tar nog emot för mycket för att man ska välja kollektivtrafik istället för egen bil. Differentierade taxor för arbetsparkerare och besökare är väl också svårt att genomföra i praktiken. Parkeringshus i ytterområdena får ingen effekt då varenda bilist praktiskt taget ska köra fram till dörren. Lägg inte pengar på sånt. Jag tror fria eller billiga p-platser för turister är bra. När jag själv kört om sommaren kan vissa kommuner erbjuda gratis eller billiga p-platser nära centrum. Det lockar folk att komma tillbaka. Det kan gärna vara hänvisningar till citykärnan och sevärdheter. Jag tror att det ska mycket till innan Eskilstunaborna låter sina älskade bilar stå. En åtgärd skulle kunna vara att öka turtätheten på bussarna. Om man inte behöver passa en tid i turlistan, utan kan gå ut och ställa sig och veta att det kommer en buss inom max tio minuter så blir det genast ett alternativ. Skilj dessa åt, så att man lättare vet vart man ska åka för att hitta en p-plats. Det behövs bra parkering till vettigt pris vid centralstationen - DÄR är det viktigt med p-automat som man kan dra kortet i när man kommer/återkommer, eftersom tågtiderna inte är att lita på. Det behövs bra p-priser där även för de som inte månadspendlar för att tåget ska bli ett alternativ. Att höja parkeringsavgifter för korttid i centrum gynnar väl bara Tuna Park och leder till än mer biltrafik, eller? när det nu flyttar in så mkt folk från Stockholm och andra städer till Eskisltuna, kan det inte vara förenligt att höja avgifterna på parkeringarna, de arbetar på annan ort och drar in skatt till kommunen, ska man bestraffas för det då????? Avgift belägga ännu mera för medborgarna för att kunna parkera och nyttja centrum, då åker de hellre till affärer utanför stan som inte tar avgifter...ökar ni avgifterna ja då får ni räkna med ett dött Eskilstuna centrum... P-skivor och lätt tillgänglighet för parkering det skulle öka på attraktionen för centrumet. Blir det billigare att åka buss så tror jag fler gör det. Det är nästan lika dyrt att köpa ett månadskort i Eskilstuna som i Stockholm och där man kan åka väldigt långt på sitt kort Attg parkeringen blir dyrare när man står länge kan ju vara ett alternativ. I vissa delar av kommunen är kollektivtrafiken ett skämt. Skärpning! Fri parkering i två timmar vore det bästa av förslag. Det är helt fel spår att straffa arbetsresenärer genom höjda avgifter/minskat antal parkeringar då det redan idag är helt oacceptabelt vissa dagar. Detta slår hårt mot dem som MÅSTE ha sin bil i tjänsten, till att köra långa sträckor till och från arbetet (landsortsbor), hämta och lämna barn etc. Däremot kan jag föreslå införande av P-skiva för besökare - är en mycket välkommen information när man besöker andra städer. Eskilstuna är ingen storstad som kräver förortsparkering etc. Skippa stora investeringar i bilanläggningar satsa istället på att all kommunal trafik/bussar skall vara gratis för samtliga inom kommunen. Skulle vara intressant att se en ekonomisk kalkyl på detta. Många positiva bieffekter skulle säkert uppstå för Eskilstuna som föregångsstad. Jag vill ju att alla ska parkera utanför centrum, så all inriktning åt det hållet är en bra början. Bilen är ett fördärv för både miljön och hälsan. Har inga kommentarer förutom mina svar. Gott om plats utanför en tänkt inre ringlinje. Hur ska de skiljas åt? Om jag bor i Eskilstuna och jobbar i Nyköping. Är jag den ena kategorin eller den andra? Om jag i vanliga fall reser till strängnäs i jobbet men en dag åker tit för att dagturista lite... Vad är jag då? I fall ett garage utanför stan ska byggas för besökare så måste det vara trafikerat med miljövänlig buss mellan parkringen och centrum som ingår i parkeringspriset. Bra om det finns parkeringsplatser i nära anslutning till centrum, så att det kan konkurera med de stora köpcentrumen. Inga höga p-avgifter gärna 3 tim för en tia. När det gäller arbetsredsor så är stora parkeringsplatser som vi Vägverket och bussstationen bra avstånd från centrum.

45 Page 35 of 48 varför ta betalt överhuvudtaget för parkering???? Nej ta efter katrineholm och Strängnas och avskaffa alla parkeringsavgifter och använd p-skiva i stället!!!!! Flertalet besökare torde komma med bil. Ska de lockas in till centrum (och det ska de ju, så torde lättillgängliga p-platser vara bra, både för miljö och välbefinnande (dvs nöjda besökare9. Kanske en bevakad pendlarparkering med fri buss är ett alternativ? Jag tror att man måste var rädd om de som behöver parkering för sitt jobb i stan också. För besökare måste det vara enkelt att bli av med bilen annars struntar man i att besöka centrum. Respondenter: 42 Du svarade "Annat". Ange vad: Kan inte uttala mig, kan för lite om ämnet och de olika alternativen. göra det billigare att både köra och parkera miljöbilar laddstationer vid pendelstationer Parkeringsrabatt t ex under 2009/2010 vet ej förmånligare parkeringsmöjligheter, Hela begreppet miljöbilar är konstigt. Det går åt väldigt mycket miljö2 att framställa dessa s.k. miljöbilar. Dessutom olika regler i olika städer och bestämmelserna ändras till och från. Påverka staten att göra literpriser aktraktivare. 1,3 x literpriset måste ligga 1 krbilligare är o,7 x 95- okanpriset per liter. Fri eller rabatterad parkering. Man kanske får fri parkering ett år sen är man knullad. Svensson genomskådar. Fri skatt eller parkering typ 10 år är värt något. Lägre fordonsskatt, lägre p-avgifter. Jag önskar att kommunen gjorde mycket för att öka andelen miljöbilar. Här är vad jag kan komma på just nu: i) Kommunen ska bara använda miljöbilar och miljöbussar. ii) Gratis parkering för miljöbilar. Jag tycker att det ska införas fri parkering i hela centrum för att öka på nyttjandet av centrum...men nu betalar vi avgift för parkering och avgiftsfritt för miljöbilarna skulle vara en sak i att öka på användandet för dessa. Gratis parkering Jag vill ha miljöbilar lika lite som jag vill ha andra bilar. Så det så. PREMIERA användandet av miljöbilar. Etanol är idag per definition en miljöbil, men klart diskutabelt som drivmedel. Inför gratis parkering på VISSA P-platser (kanske de utanför centrum?) för miljöbilar t.ex.

46 Page 36 of 48 Nya ider i framtiden. Har en miljöbil Toyota Prius som jag köpte av miljöskäl. Blev irriterad när Ni tog bort gratisparkeringen för miljöbilar utan att ange någon som helst motivering, kom bara ett besked att förmånen hade upphört. Det borde kunna vara möjligt med mobila laddnings och tankningsställen. Några strategiskt placerade ställen där man kan ladda och tanka alla sorts drivmedel -a?la mackar kompletteras med sådär en mobil modell mindre mack som kommer från den närmaste macken när man ringer den. Ingen åsikt, men det alternativet fanns inte är inte insatt i vad det innebär med miljöbil så jag vill inte komentera på den frågan Billigare P-avgift för miljöbil. Miljöbil kanske ska vara ett krav för att få köra i innerstan? Respondenter: 22 Kommentarer och förslag om miljöbilar: Tveksamt om etanol borde anses vara miljövänligt. är ej tillräckligt insatt för att kommentera. Etanol är en återvändsgränd och bör inte byggas ut. jag tror inte på etanol, det är inte alls bättre för miljön. man ska satsa på energisnåla bilar oavsettt vad de derivs med Det går ganska långsamt det här med miljöbilar men en anledning är nog att det behövs mer stationer, för just nu innebär vissa miljöbilr enorm planering för just tankning, oavsett om det är el eller annat. Alla insatser/åtgärder som stimulerar ett miljövänligt eller mindre miljöbeslastande redande är viktigt. Jag tror att ett väl fungerande kollektivtransportsystem är det bästa för att långsiktigt minska miljöbelastningen. Varför inte pröva idén med spårbunden trafik mellan Torshälla - Eskilstuna (fram till sjukhuset). Finns möjligheten att tanka med alternativa drivmedel kommer det inte att kännas lika främmade att välja en sådan bil. Erbjud biogasbilar som förmånsbil till de anställda inom kommunen för att främja efterfrågan på biogas. Detta kan få igång en positiv spiral, där vanliga konsumenter ser att biogas finns tillgängligt, vilket kan leda till fler tankställen i framtiden. Jag anser att endast el-bilar är verkliga miljöbilar därför är det dem man bör satsa på. Vem vet vad miljöbilar idag är för bova i andra samman hang,vi miljöförstör kanske. satsa på el bilar Elbilar kan vara ett bra alternativ samt biogas. Men bilarna måste bli billigare så inte bara de som redan har pengar har råd att köpa dom. Men etanol borde förbjudas. Nu finns mopedbilar. De borde premieras. Så länge man inte vet vilken typ av mijöbil som kommer finnas om några år så kan man avvakta tycker jag. Så att man inte investerar i fel grejer varför ej el Tror att andelen miljöbilar skulle öka om det var ekonomiskt mer fördelaktigt (t ex sänkt pris på etanol). Svårt att påverka på kommunnivå. Bör uppmuntras till mer användande. Biogasbilar och elbilar är överlägset bäst ur miljösynpunkt. Det kan vara så att elbilarna står inför ett genombrott inom en snar framtid. Kommunen borde åtminstone ha en handlingsplan för hur man snabbt skulle kunna bygga ut ett system för att kunna möta de krav på laddstationer m.m. ett sådant genombrott skulle medföra. Låt miljöbilarna parkera gratis

47 Page 37 of 48 Ska andelen miljöbilar växa måste dt finnas tankställen. Jag vet inte hur många tankställen det finns för etanol. Därför kan jag inte ta ställning till om det behövs fler. Etanol bör avföras som miljövänligt. Det är inga miljöbilar i mitt tycke. Eskilstuna bör ändra miljöbilsdefinitionen till el och gas (bio- resp. vätgas). Jag tror personligen på biogas och elbilar, inte på etanol som drar mkt energi att producera. Små elbilar, bussar kan vara lösning på sikt. S.k. miljöbilar saboterar också miljön! Etanolbilar är nog ingen direkt smart ide. Elhybrid verkar vara det bästa tillgängliga alternativet speciellt för resor inom kommunen. Mycket bra om man inte efter två år ska betala andra skatter och skit.etanol är en stor djävla bluff. Alla bilar som Eskilstuna kommun använder ska vara miljöbilar. Man kommer att flytta transport avd från Rothofsparken till Återvinningstationen Lilla Nyby. För att dom bilarna ska kunna natttanka biogas så ska gasen tillverkas på Lilla Nyby. För dyrt för de flesta, och tyvärr känner jag de som fått miljöbilspremie och sedan kör på bensin därför att det blir billigare. sänka skatterna för miljöbilarna, så det inte blir att de rikaste har råd med dessa och de fattigaste bara har råd med miljöförstörarbilarna... Är tyvärr inte så insatt men för att öka folks benägenhet att välja miljöbil krävs dels att det ska vara enkelt att ha och sköta dem samt att det ska löna sig ekonomiskt, därför är bra möjligheter att tanka dem viktigt. Etanol är egentligen ingen fullgod lösning på klimatproblematiken, framförallt då vi i sverige inte tillverkar vår egna etanol i en större utsträckning, vilket faktiskt är möjligt. Satsa istället på biogas och el om vi nu ändå inte har för avsikt att inhemskt producera etanolen. Miljöbil finns det såna? marknadsföring av miljöbilar, få fler folk att inse hur bra det är med en miljöbil och sedan kan man öka tankningsmöjligheterna av miljlöbränsle Etanolen är inget hållbart alternativ på sikt heller, så börja satsa mer på biogas. Det löser ju miljön men inte hälsan, för vi rör oss för lite när vi har bilar... (egen erfarenhet från tidigare). Viktigt att tänka på framtiden och dess drivkällor. Hoppas att kommunen på olika sätt uppmuntrar människor att köpa miljöbilar när det är dags att byta bil. Alla kommunens bilar bör bytas ut till miljöbilar Idétävlingar och utvecklingscheckar tillgängliga även för privatpersoner och enskilda företag eller föreninger som har idéer de utvecklar inom det här området. Promlemet uppstår inte i en stad när man ska tanka en bil på biogas eller el, utan man drar sig för att skaffa en sådan bil pga det inte finns tillräckligt med bensinmackar på landsbygden när man som bäst behöver ta sig mellan städer. Osäker framtid,avvakta med satsning. Gratis parkering för biogasbilar! Lyft fram den goda ekonomin med biogas för bilägaren. Fri parkering för biogasbilar med regler som under försöket. Respondenter: 43

48 Page 38 of 48 Kommentarer och förslag om Europeiska mobilitetsveckan och I stan utan min bil: då känns det tryggare Jag anser att man kan skippa delen I stan utan min bil. Trevligt som arrangemang att samlas kring. Varför ska bara centrumhandeln drabbas. I så fall ska det vara bilfritt vid Tuna Park och alla andra butiker i ytterområdena. Men då måste det förstås sättas in bussar dit istället. 1 dag/år är till och med lite. Det finns städer i Europa som har t ex en dag i veckan eller månaden alltid. bra initiativ OM man skall göra det så skall större delen av stan inbegripas och då givetvis även Tuna Park m.fl. centra Gör det på något roligare vis. Testa parkering utanför city med bussar. Gör en undersökning hur folket skulle åka kollektivt om de själva fick önska tider. Kanske låta personer ringa när de vill åka buss. Bussen ska inte behöva gå tom om ingen vill åka. Veckan igen ;) visa resultaten när bilarna räknas och ge oss siffror på utsläpp och bränsleförbrukning. Jag tror inte att ett bilfritt centrum skall vara ett mål för Eskilstuna kommun. Speciellt inte när man främjar helt bilberoende handelscentra i Eskilstunas utkanter. Folk kommer behålla bilen, men inte ta sig in till city, Detta utarmar centrum till en grad som inte är nödvändig. Om det är ekonomiskt försvarbart...har man mätt vinsterna av den dagen? En bra manifestation, men hur når ni ut med info till dom som inte prenumererar på lokaltidningen? Det måste finnas plats att parkera hästen då satsa mer på annat istället, t.ex anslutningsbussar? Jag tror inte på tvångsmedel och pompösa manifestationer. Skall miljöpåverkan minska måste alla vi mänsikor av fri vilja bidra. Ett fjantigt arrangemang. Kul inslag, och en möjlighet att tänka till om sitt bilberoende, eller bara slentrianåkande. Det behövs tydligare politiskt engagemang för dessa arrangemang så att avsändaren hörs och syns. Har inte sett något resultat av detta mycket bra Rimligtvis ska det även gälla TunaPark Kan vara positivt för att få folk att öppna ögonen. Det är väl bra att man lyfter miljöfrågorna Initiativet är bra, men om man skall forstätta spärra av staden så tycker jag man skall göra det ordentligt. Senaste avstängningen av biltrafiken var faktiskt ganska meningslös eftersom man nästan kunde köra som

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Synpunkter och sammansta llning

Synpunkter och sammansta llning Synpunkter och sammansta llning Antal respondenter: 47 stycken Män 28 Kvinnor 19 Hur tar de sig fram? Cykel 17 Bil 25 Går 5 Vad tyckte de som svarat Informationen om snöröjning har varit Mycket bra 2 Bra

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Skolvägar och hållbar utveckling. -Västra skolan

Skolvägar och hållbar utveckling. -Västra skolan Skolvägar och hållbar utveckling -Västra skolan Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning av skolan Vår skola heter Västra skolan och ligger i Hudiksvalls kommun. Skolan är centralt belägen på stadens västra sida,

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

Strategi för mer cykling

Strategi för mer cykling Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) Strategi för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

ÖVRIGT. Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget redovisas i satsningar per målområde. Så här såg det ut 2013.

ÖVRIGT. Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget redovisas i satsningar per målområde. Så här såg det ut 2013. SEPARERING Jag skulle vilja veta hur det går med uppdelning av de gemensamma gång- och cykelbanorna. Kommer fler delas upp? Kan inte uppdelning bli en regel snarare än undantag? Och borde inte just de

Läs mer

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga?

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Asfalten är dålig på sträckorna med mitträcke. Att de har fler parkeringsfickor för att vila sig. De accelererar till 300 när de ska köra om och sedan

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

raka cykelvägen för Uppsala.

raka cykelvägen för Uppsala. raka cykelvägen för Uppsala. Uppsala kommuns arbete för ökad cykeltrafik Majoriteten av kommunens invånare bor i Uppsala, det vill säga ungefär 150 000. Flera mindre tätorter i kommunen ligger dessutom

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Tekniska nämnden 2010 02 25 20 60 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 02 11 35 90 Dnr 2009/776.008 Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Ärendebeskrivning Anders Winsa anför följande i

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan PitePanelen Rapport 3 - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan April 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning I Storgatans ombyggnad har två etapper genomförts vilket innebär

Läs mer

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:607 av Stina Bergström och Lise Nordin (MP) Enklare att cykla Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Trafikenkät vt 2012 Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar 415 enkäter sammanställdes(av 950 elever totalt) Ganska jämt fördelat i ålder, men flest i åk

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-11-02 Handläggare: Krister Isaksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 262 25 krister.isaksson@gfk.stockholm.se Dnr 02-322-3505:3 2004-10-11

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD Snöröjning Vinter 2016 Snöröjning, vintercykling, sandning och annat som hör vintern till. En bilaga till dig som räcker hela vintersäsongen 2016. Foto Carina

Läs mer

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012 Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 12 Isabelle Petersson Säkra skolvägar isabelle.petersson@huddinge.se 13-02-07 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 METOD OCH REDOVISNING... 4 RESULTAT...

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Resvaneundersökning Anderstorp

Resvaneundersökning Anderstorp Resvaneundersökning Anderstorp Skellefteå kommun, Västerbottens län 2011-02-01 Yta för bild eller mönster 1 Dokumenttitel: Resvaneundersökning Anderstorp Skapat av: Tyréns AB Dokumentdatum: 2011-02-01

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014

Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014 Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014 1. Hur har du upplevt det att vara vintercyklist? Kommentera gärna. Mycket positivt Positivt Varken positivt eller negativt Negativt Mycket negativt Fritextsvar: Mycket

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN FRÅGOR OM FARTKOLLAREN Din bil förses med en fartkollare som informerar Dig om Du överskrider hastighetsgränsen på vissa sträckor. Besvara nedanstående frågor om hur Du tror att det kommer att fungerar

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare...

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare... Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare......för fotgängare, cyklister och bilister. Hornsgatan är ett av Stockholms viktigaste trafikstråk. Den är också en livlig stadsgata med många butiker,

Läs mer

Resultat av enkät nr 1 Testresenären

Resultat av enkät nr 1 Testresenären Resultat av enkät nr Testresenären April --9 Innehållsförteckning Bakgrund.... Kön och ålder.... Hur ofta åkte du buss den första månaden?.... Hur tar du dig från hemmet till bussen och vidare till jobbet?....

Läs mer

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Bakgrund Trafiksituationen i Kvarnbergets radhusområde har försämrats markant de senaste åren. Under en rad år har flera faktorer samverkat och höjt

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Som gående blir man luttrad

Som gående blir man luttrad HORNSTULL Det är stor skillnad mellan cykelbanor och cykelfält. Mellan Ansgariegatan och Hornstull fungerar det och känns säkert och bra. Viveka, cyklist Som gående blir man luttrad Annelie passerar över

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Den här maskinen är fantastisk

Den här maskinen är fantastisk Hämtat från Krister Isakssons blogg på http://www.bicycling.se Foto: Krister Isaksson Den här maskinen är fantastisk Bicyclings husexpert på vardagscykling Krister Isaksson är paff: Från oktober till mars

Läs mer

VANDRANDE SKOLBUSS. så gjorde vi! VARJE STEG GÖR GOTT. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar.

VANDRANDE SKOLBUSS. så gjorde vi! VARJE STEG GÖR GOTT. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar. Sofia och Olivia 8 år SAMVERKAN FÖR HÅLLBART RESANDE är ett samarbete mellan Vägverket och kommuner i Stockholmsregionen. Vi

Läs mer

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Det här är ett nyhetsbrev från Motala kommun, skickat den 9 oktober 2015. Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Drottningplan är återigen öppet! Vi har lämnat tre veckor av helt avstängd trafik bakom oss. I veckan

Läs mer

Nyhetsbrev Drottningplan nr. 7

Nyhetsbrev Drottningplan nr. 7 Det här är ett nyhetsbrev om ombyggnationen av Drottningplan. Nyhetsbrev Drottningplan nr. 7 Asfaltering på väg Att jobba intill vägen kan vara ett farligt jobb. Det vittnar markanläggaren Tobias Warnberg

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion)

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion) HÄLSA 2011 Undersökning finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion) 1 T4017, ruotsi SVARSANVISNINGAR Svara genom att ringa in det alternativ som bäst beskriver Er egen situation

Läs mer

Sanningar & myter om. Snöröjningen TEKNISKSERVICE

Sanningar & myter om. Snöröjningen TEKNISKSERVICE Sanningar & myter om Snöröjningen TEKNISKSERVICE Vi på Avesta Kommun tycker att det är viktigt att du som bor i kommunen känner till vem som ansvarar för snöröjning och sandning just där du bor. Här nedan

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

Säkra vägar. 4-5 Trafik Vad är trafik egentligen? Ser den likadan ut under hela dygnet?

Säkra vägar. 4-5 Trafik Vad är trafik egentligen? Ser den likadan ut under hela dygnet? Säkra vägar Sidan Innehåll 4-5 Trafik Vad är trafik egentligen? Ser den likadan ut under hela dygnet? 6-7 Dämpa farten Ju högre hastighet desto svårare skador. Ibland bygger vi om för att försöka sänka

Läs mer

SIFOs Telefonbuss 2012

SIFOs Telefonbuss 2012 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Växjö Cykelväginventering

Växjö Cykelväginventering Växjö Cykelväginventering 2013 TRAFIK- OCH STADSMILJÖAVDELNINGEN Tekniska förvaltningen Växjö kommun Colin Hale cahale@gmail.com 0729 33 53 63 22-01-14 Bakgrund och innehåll Den här rapporten är ett komplement

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola 2013-05-29. Sammanställning av

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Bilaga 3 FOKUSGRUPPSTUDIE

Bilaga 3 FOKUSGRUPPSTUDIE Bilaga 3 FOKUSGRUPPSTUDIE Resandesituationen Njurundabommen Sundsvall Dokumenttitel: Resandesituationen Njurunda-Sundsvall Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Kontaktperson: Anders

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer