MONTELL & PARTNERS Management Consulting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTELL & PARTNERS Management Consulting"

Transkript

1 Egen bil i tjänsten November 2013 Presentation till Eskilstuna kommun Engelbrektsgatan 28 SE Göteborg Sweden Phone

2 Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Omvärldsanalys 3. Eskilstuna kommun 4. Sammanfattning & rekommendationer 2

3 Introduktion Genomförda intervjuer Under utredningsarbetet har 30 personer intervjuats och urvalet baseras på deras kompetens och position inom och utanför Eskilstuna Aktör Antal (hittills) Eskilstuna kommun 12 Övriga kommuner 15 Övriga institutioner 3 Totalt intervjuer har genomförts med syftet att ta reda på de interna och omvärldsliga faktorerna som påverkar arbetet att ta fram en resepolicy Under utredningen har ett flertal personer intervjuats och personer har valts ut baserat på deras kompetens och position Intervjuer med medarbetare inom Eskilstuna kommun omfattar främst enhetschefer och utvecklingschefer Urvalet av kommuner som intervjuats för jämförelsen baseras på tillgängliga rapporter samt deras storlek (flera av dem är i samma storleksordning som Eskilstuna) En förteckning över hittills genomförda intervjuer med kontaktuppgifter presenteras på kommande sidor 3

4 Introduktion Genomförda intervjuer Nedan visas en sammanställning av de 12 personer som intervjuats från Eskilstuna kommun Kommun/bolag Namn Position Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Agne Saläng och Leif Sköldberg Anders Hagander Enhetschefer (rektorer) för Rinmangymnasiet, barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingschef, staben, samt enhetschef för överförmynderiet, arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Eskilstuna kommun Anna Bergfors Fall Projektsamordnare, stadsbyggnadsförvaltningen med ansvar för hållbara resor Eskilstuna kommun Birgitta Gillberg Enhetschef (rektor) för musikskolan, kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna kommun Josephine Härdin Enhetschef för Strategi och planering, vuxenförvaltningen Eskilstuna kommun Kristina Nylander Personalchef på barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna kommun Lena Erlandsson Enhetschef familjerätten Eskilstuna kommun Marianne Westman Enhetschef för stödcentrum för barn och unga, barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna kommun Mohammad Deravian Chef för fordonsenheten Eskilstuna kommun Sven-Erik Hjortgren Enhetschef Familjehem Eskilstuna kommun Tryggve Lundh Utvecklingsdirektör och chef för bland annat Nämndadministration, kommunledningskontoret 4

5 Introduktion Genomförda intervjuer Nedan visas en sammanställning av de 18 personer som intervjuats från andra kommuner och organisationer Kommun/bolag Namn Position Telefonnr Alvesta Marita Lorentzon Miljösamordnare Borgholm Tommy Lindström Energi- och klimatrådgivare Botkyrka Gunilla Isgren Projektledare, analyser och strategiska frågor klimat & miljö Fagersta Eva With Norra Västmanlands Kommunaltekniska förbund Falköping Ida Helander Strategisk utvecklare miljö Huddinge Katarina Persson Miljöstrateg Köping Hans Eriksson Fordonsansvarig Landskrona Göran Dymling Tf. Personalchef Osby (Hässleholm och Östra Göinge) Charlotta Gibrand Energi- och klimatrådgivare Strängnäs Eva Lundgren Fordonsansvarig Sundsvall Ylva Jakobsson Tf. Miljöchef Varberg Ann-Christin Rosengren Personalsekreterare Öckerö Robert Lindberg Informatör Örebro Anna-Carin Lagsten Personalstrateg Östersund Anne Vågström Område HR - ansvarig för resepolicyn Gröna Bilister Martin Prieto Beaulieu Marknadsanasvarig Sveriges Ingenjörer Erik Lardnäs Rådgivare arbetsrätt Trafikverket Christer Strömberg Ansvarig för utbildningsmaterial om mötes- och resepolicy

6 Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Omvärldsanalys 3. Eskilstuna kommun 4. Sammanfattning & rekommendationer 6

7 Omvärldsanalys Trender Den övergripande trenden bland tillfrågade kommuner är att resepolicyerna uppdaterats nyligen eller planeras att uppdateras inom en snar framtid Kommun Policy uppdaterad Alvesta 2012 Borgholm 2011 Botkyrka 2011 Fagersta 2012 Falköping 2012 Huddinge* 2007 Köping 2012 Landskrona* 2000 Osby 2009 Strängnäs 2013 Sundsvall 2009 Varberg 2009 Örebro 2008 Östersund 2010 * Dessa kommuner funderar på en uppdatering En trend som är tydlig för de flesta kommuner är att arbetet med resepolicyer har blivit mer aktivt Ofta beror detta på ambitiösa miljömål och politiskt driv Av de kommuner som intervjuats har endast tre en resepolicy äldre än 3 år Detta gör att det inom de olika kommunerna finns aktuell erfarenhet och kunskap om vad en kommun vid utformning av en resepolicy bör tänka på 7

8 Omvärldsanalys Syftet med resepolicy Resepolicyer finns i många kommuner idag och under de senaste åren har de på flera håll skärpts till följd av ambitiösa miljömål Alvesta ville ge extra tyngd åt sina miljömål, att bli fossilfria till 2030, genom att formulera en resepolicy" Marita Lorentzon, Miljösamordnare Alvesta Ett mål med vår resepolicy är att underlätta för resor kollektivt" Charlotta Gibrand, Energi- och klimatrådgivare Osby Trenden är tydlig många kommuner instiftar mycket ambitiösa miljömål och inför därför även strikta resepolicyer för att minska utsläpp relaterade till transporter" Martin Prieto Beaulieu, Gröna Bilister Många kommuner arbetar idag mer aktivt med sina resepolicys än de gjort tidigare Detta är till största delen en följd av att kommunerna formulerat striktare miljö- och utsläppsmål Transporter utgör ofta minst en tredjedel av kommunens sammantagna koldioxidutsläpp, vilket gör att många valt att införa en resepolicy Syftet med resepolicyn är att göra det lättare för de anställda att välja färdmedel som har lägre klimatpåverkan, vilket gör att kommuner köper in t.ex. miljöbilar, cyklar och kollektivtrafik-kort På vissa håll, exempelvis i Alvesta testas nu en modell med klimatkompensation för olika färdmedel för att ytterligare ge tyngd åt resepolicyn och miljömålen 8

9 Omvärldsanalys Legala aspekter Legala aspekter har inte utgjort ett hinder vid utformningen av resepolicyer, vid förbud av egen bil i tjänsten bör dock bilavtal ses över Egen bil i tjänsten är inte någon juridisk rättighet som en arbetsgivare är skyldig att erbjuda" Martin Prieto Beaulieu, Gröna Bilister När vi utformade vårt utbildningsmaterial till kommunerna så framkom inga juridiska aspekter att ta hänsyn till, förutom förmånsbeskattning i de fall kommunen subventionerar exempelvis kollektivtrafikkort" Christer Strömberg, Trafikverket Arbetsgivaren har rätt att förbjuda egen bil i tjänsten, däremot kan arbetsgivaren inte styra hur medarbetarna tar sig till och från arbetet utanför arbetstid" Erik Lardnäs, Rådgivare i arbetsrätt, Sveriges Ingenjörer De legala aspekter som tagits hänsyn till är framför allt att policyn endast gäller resor i tjänsten, samt att anställningsavtal som innehöll någon form av bilavtal fasas ut" Marita Lorentzon, Miljösamordnare Alvesta Vid utformandet av resepolicys har arbetsgivaren juridiskt rätt att styra hur de anställda reser i tjänsten Arbetsgivaren är alltså inte skyldig att ersätta resor med egen bil i tjänsten om detta inte är tillåtet Arbetsgivaren kan inte styra hur den anställde tar sig fram och tillbaka till arbetet från hemmet, utanför arbetstid Ett flertal kommuner har haft en stor del anställningsavtal som innehållit någon form av klausul för användande av egen bil i tjänsten Bilavtal tillåter eller förutsätter att den anställde måste ha egen bil i tjänsten och detta bör förhandlas bort från anställningsavtalen innan en ny resepolicy införs Flera kommuner har fasat ut bilavtalen och inte inkluderat denna del i nya avtal, detsamma gäller för eventuellt subventionerade parkeringsplatser Legala aspekter har inte utgjort ett hinder vid utformning av resepolicyer för vissa av de intervjuade kommunerna 9

10 Omvärldsanalys Legala aspekter Arbetsmiljömässigt har skärpningen av resepolicyerna inte inneburit någon negativ påverkan för medarbetarna Det är viktigt att göra det lätt för personalen att göra rätt val när det gäller transporter, det gör vi genom att bygga upp rätt struktur och systemstöd" Ida Helander, Strategisk utvecklare miljö Falköping Huddinge är nu i ett läge där vi ser över våra system och bygger upp dem inför en uppdatering av resepolicyn" Katarina Persson, Miljöstrateg Huddinge Arbetsmiljömässigt är det snarare bättre än sämre att utesluta egen bil i tjänsten, det gör det lättare att säkerställa bilens säkerhetsnivå, bränsleförbrukning och service" Arbetsmiljömässigt menar flera intervjurespondenter att skärpningen av resepolicyerna inte har inneburit någon försämring för medarbetarna För alla inblandade är det bättre ur försäkringssynpunkt att kommunens bilar nyttjas, kommunen kan även styra bilarnas bränsleförbrukning, service och säkerhetsnivå Om kommunen bygger upp ett fungerande system för att de anställda ska kunna välja rätt blir de arbetsmiljömässiga upplevda inskränkningarna mindre De reaktioner som har varit negativa har ofta rört parkering av egen bil, eftersom fler kommuner nu tar ut högre avgifter på parkeringarna som ett incitament för de anställda att åka mer kollektivt Ylva Jakobsson, Biträdande miljöchef Sundsvall 10

11 Omvärldsanalys Legala aspekter Olika ersättningsnivåer beroende på vilken bil (miljöklassning etc.) som nyttjats används inte då det är svårt att följa upp I framtiden utesluter jag inte att en modell med olika ersättningsnivåer kan användas, men jag tror inte att vi någon gång kommer att gå så långt som att erbjuda den lägsta avdragsgilla ersättningsnivån" Ida Helander, Strategisk utvecklare miljö Falköping För oss blev det för svårt att införa olika ersättningsnivåer utifrån uppföljningssynpunkt, dock gynnas samåkning ersättningsmässigt" Charlotta Gibrand, Energi- och klimatrådgivare Osby Vi diskuterade olika ersättningsnivåer men beslutade att inte införa det på grund av att det hade blivit svårt att följa upp" Marita Lorentzon, Miljösamordnare Alvesta Generellt använder sig kommuner med strikta resepolicys inte av olika ersättningsnivåer beroende av miljöklassning etc. Gemensamt för flera kommuner är att de diskuterade olika ersättningsnivåer men uteslöt det ur policyn Skälet till att det inte togs med var enligt flera tillfrågade att det skulle vara svårt att följa upp och betala ut nivåbaserad ersättning Ett annat problem som identifierats är att kommunerna skulle vara tvungna att skapa mycket specifika definitioner av bilar som passar in i de olika ersättningsnivåerna I de fall olika ersättningsnivåer har diskuterats har kommunerna inte sett några legala hinder, utan valet att inte implementera detta har snarare berott på bristande systemstöd 11

12 Omvärldsanalys Införandet av resepolicyn Vid införandet av de olika kommunernas resepolicys har reaktionerna från medarbetarna varit sparsamma, endast i ett fåtal fall har problem uppstått Gensvaret från de anställda har inte varit negativt, de upplever det snarare positivt att kommunen engagerar sig i miljöarbetet" Tommy Lindström, Energi- och klimatrådgivare Borgholm Det är nog viktigt att inte göra alltför stora förändringar på en gång för att undvika världskrig i kommunens organisation" Erik Lardnäs, Rådgivare arbetsrätt Sveriges Ingenjörer Vid införandet av policyn har det varit avgörande att vi har haft ett starkt politiskt driv, vilket jag tror att många kommuner kan tjäna på om de har" Ida Helander, Strategisk utvecklare miljö Falköping Få medarbetare har lämnat negativ kritik, i de fall den kommit fram har det mest handlat om att de är upprörda över att parkeringen inte längre är gratis" Vid införandet av striktare resepolicyer har det sällan uppstått problem i form av motstånd Enligt intervjurespondenterna är det mestadels om kommunen i samband med förändring av resepolicyn även har förändrat parkeringsvillkoren som det har uppstått reaktioner Respondenten från Falköpings kommun menar att det är mycket viktigt att göra det enkelt för personalen att göra rätt val i dessa frågor, varför de lagt stort fokus på att utveckla systemen innan förändring av policy För att motverka negativa reaktioner mot resepolicyn skickades den ut på remiss till alla förvaltningar och reviderades innan den beslutades, på så sätt skapades förståelse i organisationen I Borgholm var reaktionerna på en striktare policy snarare positiva än negativa, eftersom medarbetarna kände att deras kommun tar miljöfrågorna på allvar Anna-Carin Lagsten, Personalavdelningen Örebro 12

13 Omvärldsanalys Användande av bilpool Användandet av bilpooler är mycket utbrett bland de kommuner som intervjuats och endast två intervjuade kommuner saknar bilpoolslösning Sundsvall har arbetat med bilpool sedan 90- talet, då miljökontoret först införde en, sedan har detta införts på hela kommunens organisation och vi har nu en gemensam bilpool" Ylva Jakobsson, Tf. Miljöchef Sundsvall Bilpoolsbilarna i Alvesta är inte tillgängliga för allmänheten efter arbetstid, då vi bland annat hamnade i konflikt med en biluthyrningsfirma" Marita Lorentzon, Miljösamordnare Alvesta Bilpoolsanvändandet är mycket utbrett bland de kommuner som intervjuats, endast två kommuner saknar någon form av bilpool. Bilpoolerna har dock varierande utformning i olika kommuner En del kommuner anlitar en extern aktör och låter allmänheten få hyra bilarna efter arbetstid, medan andra har helt interna bilpooler Falköping hade tidigare en bilpool men avvecklade inte tjänstebilarna i motsvarande grad. Då effekten av bilpool uteblev beslutade de sig för att avbryta försöket med bilpool Köping står nu inför utformandet av en bilpool som ska öka utnyttjandet av kommunens egna bilar Små kommuner som försökt göra delar av bilpoolsbilarna tillgängliga för allmänheten efter arbetstid 1 har ibland stött på problem med konkurrensen och har därför valt bort denna lösning Kommuner med bilpooler anser att det är ett välfungerande koncept 1) Avser den del av bilpoolen som kommunens verksamhet inte anser sig behöva under vissa tider på dygnet 13

14 Omvärldsanalys Användande av bilpool Bilpooler ökar utnyttjandegraden av kommunens bilar och många medarbetare upplever i början att det kan finnas risk för bilbrist innan första användning Jag tror att den upplevda risken att det inte skulle finnas bilar tillgängliga vid behov skulle minska om utbytet mellan våra förvaltningar och andelen samåkning skulle öka" Tommy Lindström, Energi- och klimatrådgivare Borgholm Falköping var tidiga med att införa bilpool, men det kombinerades inte med rätt åtgärder och fick därmed inte önskad effekt. Kommunen ämnar dock att införa detta igen" Ida Helander, Strategisk utvecklare miljö Falköping Medarbetarna har ofta förutfattade meningar om användandet av bilpooler innan de införs Ofta handlar det om att de upplever en risk att det inte kommer att finnas bilar att tillgå när de behöver en Dock har intervjurespondenterna pekat på att det är mycket ovanligt att alla bilar är upptagna på samma gång och mycket få klagomål angående detta har inkommit Genom att tillåta visst utbyte mellan förvaltningar med separata bilpooler skulle den upplevda risken att det inte finns tillräckligt många bilar kunna reduceras 14

15 Omvärldsanalys Uppföljning och effektmätning Uppföljning av resepolicyns efterlevnad sker ofta på förvaltningsnivå, men vissa kommuner har även en central uppföljning några gånger per år Uppföljningen sker i första hand förvaltning för förvaltning men centralt kan de ta fram exakt hur många mil en anställd har kört med tjänstebil och egen bil Tommy Lindström, Energi- och klimatrådgivare Borgholm I Osby och Hässleholm finns goda möjligheter till uppföljning, men den genomförs i dagsläget endast på förvaltningsnivå" Charlotta Gibrand, Energi- och klimatrådgivare Osby Uppföljningen visar en minskning av användandet av egen bil i tjänsten och dessutom en minskning av det totala resandet med ca 1 mil/anställd jämfört med föregående år" Trenden i de kommuner som skärpt upp sin resepolicy är att användandet av egen bil har minskat, men om detta endast beror på resepolicyns utformning eller inte är svårt att avgöra I de flesta kommuner som intervjuats finns goda möjligheter till uppföljning då användningen av kommunens bilar samt egen bil i tjänsten registreras i system De tillfrågade kommunerna följer upp sin resepolicy på olika sätt, antingen per förvaltning eller också även centralt Uppföljningen sker ofta 2-3 gånger per år, med större fokus en gång per år i samband med att kommunens miljörapport skrivs (om en sådan finns) De flesta kommunerna följer upp hur många mil som körs med egen bil i tjänsten genom att kontrollera utnyttjandet i lönesystemet Marita Lorentzon, Miljösamordnare Alvesta 15

16 Omvärldsanalys Råd till Eskilstuna De tillfrågade kommunerna har gett nedanstående råd till Eskilstuna vad gäller framtagande av resepolicy Två råd till Eskilstuna är att: 1. Säkra att det finns ett politiskt driv 2. Se till att skapa möjligheter för uppföljning från början Ida Helander, Strategisk utvecklare miljö Falköping Se till att säkra revideringen uppåt, helst hela vägen till politikerna för att få driv och tillsätt en arbetsgrupp med olika perspektiv" Ewa Lundgren, Fordonsansvarig Strängnäs Diskutera målet med resepolicyn och vad de prioriterar högst Miljö vs personalpolitik Detta ger en helhetsbedömning så att kommunen kan förmedla att de aktivt tagit ställning, på så sätt kan policyn vägleda cheferna i deras framtida bedömning" Anne Vågström, HR-chef Östersund Två råd: 1. Politiskt driv En förutsättning för att projektledaren ska ha mandat och stöd att genomföra förändringen 2. Uppföljningen är ett måste för att förändringarna ska genomföras och kunna motiveras i längden" Gunilla Isgren, Projektledare Botkyrka 16

17 Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Omvärldsanalys 3. Eskilstuna kommun 4. Sammanfattning & rekommendationer 17

18 Eskilstuna kommun Tolv personer på Eskilstuna kommun som representerar 60% av ersättningen för egen bil i tjänsten har intervjuats för att få en bild av nuvarande situation Enheter representerade i intervjuunderlaget Övriga enheter Baserat på hur kilometerersättningen är fördelad på de olika enheterna inom Eskilstuna kommun har tolv intervjurespondenter valts ut Intervjuernas syfte har varit att bland annat undersöka följande: Hur användningen av egen bil i tjänsten ser ut idag Hur de ser på användandet av bil- och cykelpool Hur de skulle vilja att en framtida policy är formulerad för att skapa förutsättningar för mer hållbara resor i tjänsten Under perioden juli 2012-juni 2013 betalade Eskilstuna ut 1,6 MSEK i ersättning för egen bil i tjänsten och de intervjuade personerna representerar 60% av den totala kostnadsmassan 18

19 Eskilstuna kommun För hela kommunen som helhet finns en balans mellan hur fördelningen kvinnor/män och antalet körda mil för kvinnor/män 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Eskilstuna kommun Andel kvinnor Kultur och fritidsförvaltning Andel kvinnliga mil med egen bil Musikskolan men det finns vissa enheter där det är större andel körda mil som är gjorda av manlig personal Varför är det så 1? 1) En detaljerad analys har ej genomförts av anledningarna då denna presentation färdigställdes 19

20 Eskilstuna kommun Dagens resepolicy De flesta intervjuade enheter har samsyn vad gäller att egen bil i tjänsten skall undvikas och att grundpolicyn tydliggör detta Vi har en grundpolicy att inte använda egen bil i tjänsten I första hand använder vi bilpoolsbilar och endast i sällsynta undantagsfall beviljar vi egen bil Generellt sett använder sig vår enhet av Fordonsenhetens bilar förutom vid kort ställtid för oplanerade möten Vi går eller cyklar och vid längre resor hyr vi bil från Fordonsenheten En majoritet av de intervjuade personerna har en tydlig grundpolicy på enheten som säger att egen bil i tjänsten skall undvikas För längre transporter hänvisas de anställda i stor utsträckning till Fordonsenheten När det kommer till oplanerade möten med kort framförhållning indikerar intervjusvaren dock att det är vanligt att egen bil används Normalt sett skall resor med egen bil godkännas i förväg 20

21 Eskilstuna kommun Dagens resepolicy På några enheter finns däremot en förväntan att de anställda skall ha tillgång till egen bil i tjänsten för att klara av sina dagliga arbetsuppgifter Det finns en förväntan att man skall använda egen bil i tjänsten. Det har blivit normen. Idag påverkar kravet på egen bil vår rekrytering negativt då alla inte har råd med egen bil Sjuksköterskor som arbetar på flera skolor förutsätts ha egen bil i tjänsten Det är tur att folk vill använda sina egna bilar. Enheten betalar parkeringskostnaderna för egen bil för de personer som kör mycket i tjänsten Det finns i dagsläget ingen policy för att det skall vara ett visst avstånd för att man skall få köra bil. Det finns inte heller någon policy att man måste ta hyrbil från bilpoolen På enheter där resor i tjänsten förekommer dagligen finns generellt sett en förväntan på att personalen skall ha tillgång till egen bil I vissa fall har detta krav en negativ påverkan vid rekrytering av ny personal då inte alla har de ekonomiska förutsättningarna för att ha en egen bil En oklar gränsdragning har också identifierats vad gäller vilka krav (t.ex. med avseende på sträcka) som skall vara uppfyllda för att få resa med bil likväl som om bilen skall komma från poolen eller om den kan vara egen 21

22 Eskilstuna kommun Dagens resepolicy Tydlighet i dagens resepolicy att alla resor med egen bil i tjänsten skall godkännas i förväg är det flera enheter där detta inte fungerar praktiskt Jag tror inte att chefen tillfrågas innan varje resa med egen bil i tjänsten. Det är nog vanligare att man frågar när man vill använda en bilpoolsbil De kortare resorna som görs med egen bil ber man ej om lov för innan utan sätter upp på reseräkningen Idag har en person av 200 anställda ett generellt tillstånd för att köra egen bil i tjänsten" Enligt grundprincipen för resor med egen bil i tjänsten skall närmaste chef godkänna varje individuell resa med egen bil i förväg Genomförda intervjuer pekar på att detta inte följs i praktiken utan att man snarare har kommit överens om generella principer för när det är OK Kortare resor som inte har större ekonomisk påverkan på enheten följs upp i mindre utsträckning än långa resor Många av dessa kortare resor kan troligtvis genomföras med andra färdmedel alternativt bil från bilpoolen 22

23 Eskilstuna kommun Dagens resepolicy Det finns ett mörkertal vad gäller körda mil i tjänsten då det finns anställda som använder sin egen bil utan att göra en reseräkning Jag redovisar oftast inte resor som görs med egen bil då det administrativa arbetet är för stort i förhållande till den ersättning jag får Jag använder ibland min egen bil för kortare resor utan att lämna in en reseräkning Ett par av de genomförda intervjuerna har påpekat att det administrativa upplägget kring reseräkningar är ganska tidsödande Det kan leda till att kortare resor med egen bil inte alltid registreras då det tar mer tid än vad det är värt En konsekvens av detta är att egen bil i tjänsten troligtvis används för en del kortare resor där ett mer miljövänligt alternativ hade varit att föredra Detta är dock svårt att kvantifiera då dessa resor ej ingår i statistiken 23

24 Eskilstuna kommun Dagens resepolicy Åtminstone en tredjedel av den totala ersättningen för egen bil i tjänsten går i dagsläget till personer som inte är anställda av Eskilstuna kommun Jag har inte godkänt en reseräkning för egen bil på år och dagar. Vår utbetalade ersättning på ca kr består av ersättning till ca 400 arvoderade gode män som reser inom ramen för sitt uppdrag Överförmynderiet Jag har godkänt reser med egen bil i tjänsten för några tusenlappar förra året. Resten av de ca kr som betalats ut har gått till milersättning för de 180 stödfamiljer som finns inom ramen för vår verksamhet. Stödfamiljerna ersätts för skjuts till skola, fritidsaktiviteter och besök hos släktingar Familjehem De två enheterna Familjehem och Överförmynderiet står för ca 35% av den utbetalade ersättningen för egen bil i tjänsten Utbetalningarna inom dessa enheter går dock inte till anställda inom Eskilstuna kommun utan till personer som reser inom ramen för sina uppdrag (t.ex. gode män och stödfamiljer) En framtida resepolicy kommer att ha mycket svårt att påverka dessa personers resmönster från ett praktiskt såväl som juridiskt perspektiv Resepolicyn bör dock formuleras på ett sådant sätt att kommunen underlättar för dessa personer att göra resor med kollektivtrafik eller cykel och incitament för miljövänliga transporter kan vara ett alternativ (t.ex. milersättning även för cykelresor) 24

25 Eskilstuna kommun Bilpoolen De enheter som använder bilpoolen i större utsträckning är nöjda med såväl tillgänglighet som service och administration Bilpoolen fungerar och har bra service" Fordonsenheten erbjuder en mycket bra service med utkörning och bra servade bilar. Detta är en av anledningarna till att vi inte har enhetsspecifika bilar. Det är värt en extra kostnad att slippa tanka och hantera service på bilarna Vårt centrala läge gör det lätt att använda bilpoolen. Det är ganska smidigt att boka på nätet även om det blivit mycket administration efter den senaste omorganisationen. Det hade varit bra om man kunde få en samlingsfaktura istället för en faktura för varje bilhyrning som gjorts De enheter som frekvent använder sig av Fordonsenhetens bilar är nöjda med den service som erbjuds De förbättringsområden som nämnts har främst berört administrativa frågor såsom att få automatiska förslag på information att lägga in vid bokning samt samlingsfakturor En särskilt uppskattad service är att Fordonsenheten erbjuder utkörning av bilar 25

26 Eskilstuna kommun Bilpoolen De enheter som inte använder bilpoolen idag saknar kunskap om Fordonsenhetens service och upplever bokningsförfarandet som krångligt Huvudanledningen till att man använder egen bil är att det känns omständigt att ta ut en hyrbil Vi har en egen intern bilpool. Att använda Fordonsenhetens bilar blir för omständigt då vi har behov som kräver snabb utryckning Jag kände inte till att man kan få en bil utkörd från bilpoolen om så önskas De enheter som inte använder bilpoolen beskriver främst två anledningar: De saknar kunskap om bilpoolen De upplever det som krångligt/tar för lång tid Då flertalet av de som använder bilpoolen ofta inte upplever dessa problem är det troligt att brist på kunskap har en avgörande betydelse i utnyttjandet av bilpoolen Vi har egentligen aldrig testat att använda oss av bilpoolen för den dagliga verksamheten. Det finns ingen bra rutin och bokningsförfarandet upplevs som krångligt 26

27 Eskilstuna kommun Cykelpoolen Stadsbyggnadsförvaltningens cykelpool är uppskattad av de enheter som sitter i samma hus medan övriga enheter känner inte till att den finns Enheten använder cykelpoolen flitigt och det fungerar bra Vi har tillgång till cyklarna i Värjan och de används ibland Jag upplever att det finns tillräckligt med cyklar tillgängligt via Stadsbyggnadsförvaltningens pool Idag används inte elcyklar men det kanske skulle kunna få fler att tänkta sig cykla i framtiden En cykelpool skulle nog locka några och om elcyklar erbjöds skulle det utöka det tänkbara reviret som ej behöver bil Eskilstuna är ingen bra cykelstad. Snörröjningen är dålig Eskilstuna är ett U-land vad gäller cykelbanor De enheter som är lokaliserade i närheten av Värjan känner till den befintliga cykelpoolen och använder sig av den i många fall Övriga enheter tror att tillgänglighet av kommunala cyklar skulle påverka bilkörandet positivt, om än i begränsad skala Eskilstuna upplevs av många som en dålig cykelkommun där cykelbanor saknas och snöröjningen är begränsad, vilket troligtvis påverkar cykelåkandet negativt på vintern Stadsbyggnadsförvaltningen har 40 cyklar och under det första halvåret så lånades en cykel vid 289 tillfällen vilket motsvarar en utnyttjandegrad på ca 5% 27

28 Eskilstuna kommun Potential till förbättringar De genomförda intervjuerna har påvisat att resor med egen bil inte har varit prioriterat inom flera enheter, vilket tyder på en potential till förbättring Vi har inte haft fokus på hur personalen reser. Vårt synsätt behöver förändras. Vi saknar tänket och det beror nog mest på slöhet Vi borde kunna bli bättre med avseende på hur vi reser i tjänsten Det går naturligtvis att förbättra och minska antalet körda mil med egen bil. Vi har inte tagit till oss detta fullt ut och bara denna intervju kommer leda till en förbättring Flera enheter är väl medvetna om att de inte haft fokus på hur deras personal reser i tjänsten Baserat på de genomförda intervjuerna har ett ökat intresse för att följa upp genomförda resor identifierats En ny resepolicy med god förankring i organisationen och politiken kan fungera som en katalysator för vidare förbättringsarbete Vi följer inte upp kostnaderna för egen bil i tjänsten då det är en mycket liten del av totalbudgeten 28

29 Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Omvärldsanalys 3. Eskilstuna kommun 4. Sammanfattning & rekommendationer 29

30 Sammanfattning & rekommendationer Under de senaste åren har många kommuner uppdaterat sina resepolicys genom att applicera ambitiösa miljömål Sammanfattning Omvärldsanalys (1/2) Resepolicyer finns i många kommuner idag och under de senaste åren har de skärpts, ofta till följd av ambitiösa miljömål och tryck på att reducera transporter Ett flertal kommuner har mycket strikta resepolicyer där egen bil endast får användas i yttersta nödfall eller vid enskilda specialfall Slutsatser kring legala aspekter: Legala aspekter har inte utgjort ett hinder vid utformningen av resepolicyer men vid förbud av egen bil i tjänsten bör förekomsten av bilavtal i anställningsavtal ses över Arbetsmiljömässigt har skärpningen av resepolicyerna i stort inte inneburit någon negativ påverkan för medarbetarna Olika ersättningsnivåer beroende på vilken bil (miljöklassificering etc.) som nyttjats används inte på grund av svårigheter med uppföljning 30

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson Trafikkontoret i Göteborg Fotograf: Klas Eriksson Resepolicy Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens resor till och från arbetet,

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Svar på motion Låt cyklister cykla mot enkelriktat

Svar på motion Låt cyklister cykla mot enkelriktat Kommunstyrelsen 2017-06-19 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad och miljö KSKF/2016:613 Kristina Nyström 016-710 80 58 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion Låt cyklister cykla mot enkelriktat Förslag

Läs mer

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar Ärendet I motionen föreslås att Stockholms läns landsting

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för resor

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för resor Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande...

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2007 www.polisen.se www.vv.se www. dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se Sida 2 av 28 Sida 3 av 28 Innehåll Sammanfattning...5

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Göteborgs Stads bilpool

Göteborgs Stads bilpool 2007-06-11 Göteborgs Stads bilpool kostnadsutvärdering Sommaren år 2004 startades en gemensam bilpool för sex centrala förvaltningar inom Göteborgs stad: Trafikkontoret, Stadskansliet, Stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Två delar: För att identifiera effektiva och lönsamma åtgärder för personalens resor till, från och i arbetet gör vi en enkel kartläggning. De grundar sig på

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Aditros egen resa genom pensionsdjungeln

Aditro Our focus benefits yours Aditros egen resa genom pensionsdjungeln Aditro Our focus benefits yours Aditros egen resa genom pensionsdjungeln Vem betalar? Pensionspolicy Upphandling Vems ansvar? 1 Agenda Och vilka är Sofi och Elisabeth? Ansvar för pensionerna - trender,

Läs mer

Beslutsunderlag för analys av nuläge

Beslutsunderlag för analys av nuläge Beslutsunderlag för analys av nuläge 1. Särskilda händelser Snabbt växande organisation och många nyanställda Antalet anställda har under senaste året ökat och motsvarar en ökning med ca 11 %. Anledningen

Läs mer

Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor

Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor SP4 BESLUTSFÖRSLAG Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor Kommunstyrelsen föreslås besluta: Tillstyrker föreslagna förändringar och Riktlinjer för resor att gälla 2016-2019. 2015-12-21 Tom

Läs mer

Resepolicy för Trafikkontoret

Resepolicy för Trafikkontoret Antagen 2002-05-15, uppdaterad 2005-12-12, uppdaterad 2007-11-28 Resepolicy för Trafikkontoret Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING Klimatkompenseringen sker genom så kallad klimatväxling. Detta innebär att aktiviteter som leder till klimatutsläpp beläggs med en avgift

Läs mer

Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15

Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15 Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15 Policy ange riktning och ambitionsnivå Vad är en resepolicy? Styrning, kontroll och uppföljning, så att resandet ligger i

Läs mer

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG Utredning av Miljöledningssystem och Koldioxidkartläggning EMC Sverige Undersökning och rapport utförd av Annlie Zell och Syfte, målgrupp/urval och tillvägagångssätt

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Rese- och fordonspolicy

Rese- och fordonspolicy Rese- och fordonspolicy Sölvesborgs kommun Fastställd 2010-10-25 med giltighet från och med 2011-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål Syfte Ansvar Val av färdmedel Beställning av resor och hotell Krav på förare

Läs mer

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Undersköterska i 11 år Magister examen inom miljömanagement Eget företag, 2002 (miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledningssystem)

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315)

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(2) 49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Beslut: Frågan skickas till alla föreningar som är med i rådet. Frågan tas upp på nästa råd, 12 juni. Eskilstuna kommun 2014-03-06 2 (6)

Beslut: Frågan skickas till alla föreningar som är med i rådet. Frågan tas upp på nästa råd, 12 juni. Eskilstuna kommun 2014-03-06 2 (6) Kommunstyrelsen 2014-05-08 1 (6) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Anna-Maarit Tirkkonen, 2428 Närvarande: Mikael Englund (S), ordförande Benny Broberg, Hörselskadegruppen Helena Brobäck, Rörelsehindergruppen

Läs mer

Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda

Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda 2016-04-25 Eskilstuna kommun Kommunfullmäktige Motion Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda Klimatutmaningen är en av våra största globala utmaningar. Medeltemperaturen höjs på jordklotet

Läs mer

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Datum 2003-12-01 Dnr 2003/KLK147 rev 031217 Antagen av Kf 2004-03-18, 22 (5) 1 RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Denna policy gäller alla resor som sker i tjänsten eller i uppdrag som

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark

Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Verksamhetsfordon 7

Läs mer

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Antagna av Kommunstyrelsen 2016-10-26 KS 238. Riktlinjer gällande för samtliga anställda

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Hur ser bilanvändningen ut i er kommun? Vad kännetecknar en kommunal tjänstebilpool?

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå:

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå: Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2006:110 Siv.Helzen@upplandsvasby.se Resepolicy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen Bilpool erfarenheter Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13 Pirjo Partanen 1 Fakta om Stockholms län 2 procent av Sveriges yta 2 miljoner invånare 20 procent av Sveriges befolkning 20 000-30 000 nya invånare/år

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Bilaga 5 Lista över bortvalda åtgärder

Bilaga 5 Lista över bortvalda åtgärder 1 Friskare luft i Sundsvall: Bilaga 5 Lista över bortvalda åtgärder Steg 1: Åtgärder för att påverka resande och val av transportsätt Omfattar planering, styrning, reglering, påverkan och information riktade

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Internkontrollplan 2016 för kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2016 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2015-12-1 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2015:573 Lena Lundberg 01-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 201 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2009-01-01 till 2009-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING Anvisningar för klimatväxling är en del av Riktlinjer för resor och möten och ska uppmuntra till att minska antalet resor, använda förnybara

Läs mer

WWF - Företagsundersökning 14/06/27.

WWF - Företagsundersökning 14/06/27. WWF - Företagsundersökning 14/06/27 Syfte & metod Syfte & metod WWF har undersökt Sveriges företag med över 200 anställda, och deras syn på miljöfrågor för att lyfta dessa frågor under Almedalsveckan i

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan. Kommunala fordon - drift och uppföljning Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.se Tel 031-3399333 God fordonshantering Frigör bilanvändares arbetstid till själva jobbet.

Läs mer

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar Kommunranking 2012 Välkommen! Till vissa frågor finns anvisningar. Klicka på den blå länken vid dessa frågor. Här kan du läsa poängbedömningsmallen och ladda ner en PDF med alla frågor för utskrift. Kommunen

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Carl-Gustaf Folkesson, Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Ängelholms kommun Januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Hur kommer man igång med effektiviseringsarbetet? Fredrik Davidsson ECE Network

Hur kommer man igång med effektiviseringsarbetet? Fredrik Davidsson ECE Network Hur kommer man igång med effektiviseringsarbetet? Fredrik Davidsson ECE Network ECE Network Start i denna form 2001 i Ronneby Kärnverksamhet - verksamhetsutveckling med logistik i fokus Primärt inom vård

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 Malmö 2014-05-28 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing Enkät om bilpool resultat Genomförd 5 20 juni 2012 av Föreningen för Visby innerstads boendemiljö i samverkan med Sunfleet Carsharing Enkätens frågor Har du bil? Hur många gånger kör du bil varje månad?

Läs mer

Dagens program. 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network

Dagens program. 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network Dagens program 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network 10.20 Inledning Hur arbetar HM Skåne med transportplanering? Britt Carlsson-Green, Hållbar

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1 FLEXIBELT fordonsutnyttjande» smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året Flexibelt fordonsutnyttjande 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar

Läs mer

Ulrika Wenn Susanne Eriksson Maria Walther Rosenberg 43. Bo Lindgren. Ulrika Wenn. Bo Lindgren

Ulrika Wenn Susanne Eriksson Maria Walther Rosenberg 43. Bo Lindgren. Ulrika Wenn. Bo Lindgren Protokoll 1 (12) Plats och tid: Guldsmeden. hörnrummet 9.00-10:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Alf Norberg (V) Bo Lindgren (S) Eva Cronberg (C) Lena Lindström (S) Eva Hallander (S) Övriga

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer