Förvaltningsberättelse Risk- och kapitalhantering Finansiella rapporter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse Risk- och kapitalhantering Finansiella rapporter"

Transkript

1 Carnegie Investment Bank AB Årsredovisning 2011

2 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser efter periodens utgång... 7 Femårsöversikt... 8 Bolagsstyrning Ersättningsprinciper Risk- och kapitalhantering Finansiella rapporter Koncernens rapport över totalresultat... 19!"#$%&#%#'(&)**"&+(,-%&(.#)#'/%00('+100#/# Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Förändring av eget kapital moderbolaget... 24!)'')3,4%')#)05'%& Redovisningsprinciper Noter Intygande Revisionsberättelse... 72!"#$%&%'$"()'*+)'(,-.(/01(%$21(

3 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (PUBL) Organisationsnummer , styrelsens säte Stockholm FÖRVALTNINGS - BERÄTTELSE Året 2011 kom att präglas av den marknadsturbulens som påverkade finansmarknader världen över, vilket också återspeglas i Carnegies resultat. Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2011.!"##$%&'$())$*+,-.(/$(0$123$) /$/&'$*602+%(12$73(3/- marknaderna världen över, vilket också återspeglas i Carnegies +2/4.)()8$9('):1:-)$7;%$<(+32-:2$'63-($520:/$*6$123$/)(+%($ marknadsposition som företaget besitter inom alla sina områden. I syfte att skapa en högre effektivitet och mer fokuserade affärsområden påbörjades ett omstrukturerings arbete under året. Den förvärvade verksamheten HQ Bank har under året framgångsrikt integrerats i Carnegie. VERKSAMHETSBESKRIVNING Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom affärsområdena Securities, Investment produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder från kontor i åtta länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien och USA. Verksamheten 521+:0/$/60,.$:$1&))2+5&.(-$/&'$7.:(.2+$):..$<(+32-:28 ÄGANDE Carnegie Investment Bank AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Carnegie Holding AB, organisationsnummer , som i sin tur ägs av fonden Altor Fund III ( Altor ), investmentbolaget Bure Equity AB (publ) ( Bure ), Investment AB Öresund (publ) och av medarbetare i Carnegie. MARKNADSUTVECKLING Carnegies intäkter är starkt kopplade till utvecklingen på världens börser och det allmänna affärsklimatet. De nordiska börserna påverkades negativt av den allmänna marknadsturbulens som drabbade Europa under andra halvåret Omsättningen på börserna minskade under året, tillgångsvärden minskade, investerare blev mindre aktiva och företagen blev mer avvaktande till förvärv och andra strukturaffärer. I Norden minskade antalet transaktioner både inom företagsförvärv (M&A) och inom aktiemarknadstransaktioner (ECM). Private banking- och fondmarknaden påverkades negativt av fallande tillgångsvärden på världens börser. INTÄKTER 1 Intäkterna under 2011 uppgick till MSEK ( ). Samtliga affärsområden rapporterade lägre intäkter som en %&3/2%023/$(0$&+&3$*6$12$73(3/:2..($'(+%3(12+3($&;>$':3/- kade tillgångsvärden på de nordiska börserna. Affärsområdet Securities rapporterade lägre intäkter som en konsekvens av avvecklad verksamhet relaterad till f.d. HQ Bank och på grund av lägre kundaktivitet under marknadsturbulensen andra halvåret Intäkterna inom affärsområdet Investment Banking var lägre jämfört med det starka Den underliggande aktiviteten var god i början av året men försämrades successivt i efterspelet av eurokrisen. Affärsområdet Private Banking uppvisade en stabil utveck-.:3-$'21$:3ab12$(0$%(*:)(.$&;>$%4312+$4312+$6+2)8$?6$-+431$(0$ lägre tillgångsvärden sjönk intäkterna dock något. KOSTNADER 1 Rörelsekostnaderna under 2011 uppgick till MSEK ( ). De lägre kostnaderna är en effekt av ett pågående besparingsprogram och att ingen rörlig ersättning utgick avseende Koncernen har påverkats med jämförelsestörande poster om netto 150 MSEK (426 2 ) under perioden. I detta ingår 360 MSEK 3 som avser intäkter från försäljning ((,780:/2/651(N1<733(>7EE12(/88(51</0(;8(89<<(E7512N7</?18(!/261?91(J7<596?(DM2(:95/21(;8N18/<696?(89<<(#9>0?=<516(07E(89<<=??0>M310>9<<96?B( %DD1>816(DM2(!/261?91(J7<596?(>76O12616(N<92(5=2E15(67<<B( 4

4 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E av fastighetsbolaget Norrvidden och 215 MSEK som avser omstrukturering av verksamheten, främst relaterat till integrationen av HQ Bank och det pågående omstruktureringsprogrammet, samt extra kostnader för sociala avgifter i Norge. Läs mer om dessa poster på sidan 6 7. I sifforna för 2010 har jämförelsestörande poster minskat kostnaderna med netto 426 MSEK, varav 656 MSEK avser upplösning av negativ goodwill och 230 MSEK relaterar till kostnader i samband med förvärv och omstrukturering. RESULTAT 1 Resultatet före jämförelsestörande poster under 2011 uppgick till 41 MSEK (32 2 ). Som framgår ovan har jämförelsestörande poster därutöver påverkat resultatet med 150 MSEK (426 2 ). Resultatet före kreditreserveringar uppgick därmed till 110 MSEK (593 2 ). Kreditåtervinningar har påverkat resultatet positivt med 5 MSEK (135 2 ). Årets resultat uppgick till 116 MSEK (560 2 ). OPERATIV RESULTATRÄKNING FÖR CARNEGIE BANK-KONCERNEN MSEK 2011 Jan dec 3('-'(41) *1O; Investment Banking Private Banking Rörelseintäkter C12076/<>7086/ Övriga kostnader Rörelsekostnader "670&1&)-.(")) 894-.("06"6&.(1$,"):'6&"( P=EDM21<0108M2/651( "670&1&)-.(") kreditreserveringar Kreditreserveringar, netto "670&1&)-.(")6/1&& *>/ Årets resultat &167E06988<9?8(/68/<((Q1<8950/608=<<5/( "68/<(Q1<8950/608=<<5/(:95(42180(0<; AFFÄRSOMRÅDESSPECIFIKA KOMMENTARER 1 Securities Inom Securities uppgick intäkterna till 640 MSEK (876 2 ). Nedgången förklaras av lägre intäkter som en konsekvens av avvecklad verksamhet relaterad till f.d. HQ Bank samt lägre kundaktivitet i efterspelet av marknadsturbulensen andra halvåret Carnegie påbörjade ett omfattande omstruktureringsarbete under 2011 som till stora delar är hänförligt till Securities och som bland annat innebär en centralisering av koncernens supportverksamhet. Den starka marknadspositionen inom aktiehandel och aktieanalys har befästs under året. Prospera rankade Carnegie som 5,/)($',%.(+>4/$:$C&+-2D$123$/023/%($(3(.E/02+%/('>2)23$7;%$ A2+($)&**+(3%3:3-(+$:$?+&/*2+(/$/023/%($4312+/B%3:3-$&;>$ Financial Hearings utnämnde Carnegies analyschef till bästa analytiker i Sverige för andra året i rad. ;$<"6&4"$&)=1$/%$2) Affärsområdet Investment Banking uppvisade intäkter på 427 MSEK (637 2 ). Marknadsaktiviteten var hög under inledningen av året men minskade i takt med att turbulensen på 12$73(3/:2..($'(+%3(12+3($B%(128$F21$431(3)(-$GB+$2))$(3)(.$ större affärer var aktiviteten lägre både avseende företagsförvärv och aktiemarknadstransaktioner. Carnegie var råd- -:0(+2$:$A2/)$)+(3/(%):&32+$*6$123$3&+1:/%($H<FI'(+%3(123$ under Under året rankade Prospera Carnegie som 34''2+$2))$:3&'$&'+612)$;&+*&+()2$73(3;2$:$J(3'(+%$&;>$ av tidningen Euromoney blev Carnegie rankat som bästa investmentbank i Norden. Private Banking Inom affärsområdet Private Banking uppgick intäkterna under året till 536 MSEK (573 2 ). Intäkterna minskade något som en konsekvens av lägre tillgångsvärden relaterade till fallande börser världen över. Integrationen med privatbanken inom HQ Bank som förvärvades i september 2010 har gått enligt *.(3$&;>$02+%/('>2)23$:$902+:-2$4**0:/(+$2))$:3AB12$(0$5612$ kunder och kapital. Verksamheten i Luxemburg har fortsatt att utvecklas väl med stabila intäkter och god kostnadskontroll. <(+32-:2$7;%$!"##$)&**+2/4.)()$:$123$6+.:-($4312+/B%3:3-23$(0$ privatbanker i Sverige av affärstidningen Euromoney. UTDELNINGSFÖRSLAG Carnegies styrelse föreslår årsstämman att besluta om en kontant utdelning om 900 kronor per aktie. Detta motsvarar en utdelning om totalt 360 MSEK (430). Carnegies kapitalisering förväntas vara god och väl anpassad till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det (%6<9?8(08/89089>(D246(+Q7E076(R96/6O9/<B 5

5 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E egna kapitalet samt koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Vinstdisposition -/</6012/51(:9608E151< A&D("06"$)-.("60?()1&&)<%$6&4",0"$),%6:'$"(16):?)-.081$,")69&&E I ny räkning överförs A7441) OCH INVESTERINGAR Carnegies likviditetssituation är god. Carnegie har främst $52>&0$(0$%&+)G+:/):-$73(3/:2+:3-$0:.%2)$/,%+(/$-23&'$4**.63:3-$ från allmänheten. Fasta tillgångar och en del av likviditets- +2/2+023$73(3/:2+(/$'21$2-2)$%(*:)(.$&;>$2':))2+(12$&5.:-(- tioner med lång löptid. Likviditetsreserven innehåller kontanta medel och tillgångar som är rebelåningsbara i Riksbanken. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 29 MSEK (28) under året. Förvärv av dotterföretag uppgick under året till 0 MSEK (369), se vidare Not 30 Rörelseförvärv, sidan 69. Koncernens inlåning har under perioden minskat med MSEK (ökat: 821) medan koncernens utlåning minskat med 488 MSEK (minskat: 354). ALLMÄNT OM RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Carnegies affärsverksamhet medför att koncernen exponeras för marknads-, kredit- och likviditetsrisker samt operativa +:/%2+8$F(+%3(1/+:/%2+$1273:2+(/$/&'$GB+.4/)+:/%2+$):..$ följd av påverkan från bland annat förändrade aktiekurser, förändringar i aktiers volatilitet, förändrade räntenivåer 2..2+$0(.4)(%4+/2+8$K+21:)+:/%2+$1273:2+(/$/&'$+:/%23$GB+$ förlust på grund av att motparten inte kan uppfylla sina åtaganden. Kreditrisken uppkommer främst till följd av utlåning till kunder med aktier som underliggande säkerhet. Likviditetsrisker är kopplade till den dagliga verksamhetens behov av likviditet. Operativa risker avser förlustrisker på grund av brister och/eller fel i processer, system, fel på grund av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. För mer information om risker och riskhantering se Risk- och kapitalhantering, sidorna och Not 29 Risk- och kapitalhantering, sidorna MEDARBETARE Carnegie Investment Bank-koncernen hade sammanlagt 741 anställda i åtta länder, motsvarande 725 heltidstjänster, vid utgången av Carnegies ständiga utmaning är att rekrytera och behålla de bästa medarbetarna genom ett aktivt ledarskap, tydliga mål, konkurrenskraftiga ersättningssystem och genom att skapa en arbetsmiljö som ger de allra bästa möjligheterna till personlig och professionell utveckling. Mer data om löner och övriga ersättningar för moderbolaget och koncernen framgår av Not 6 Personalkostnader på sidorna MILJÖARBETE Carnegies målsättning är att minimera företagets belastning på miljön, avseende såväl direkt som indirekt påverkan. Miljöarbetet drivs genom kontinuerlig anpassning av verksamheten, förbättrade rutiner och ständig upp datering av kunskaps- och informationshantering avseende miljöfrågor. Personalens behov av kontorslokaler, IT- utrustning, förbruk ningsmaterial, resor och energiförbrukning är exempel på den direkta miljöpåverkan som Carnegies verksamhet medför. ÖVRIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN L46&(7/&7("(%$26:('2(14 Carnegie initierade ett omstruktureringsprogram under fjärde kvartalet 2011 som syftar till att öka effektiviteten, skapa mer fokuserade affärsområden och därmed möjliggöra fortsatt tillväxt och utveckling. Som en del i detta arbete kommer Carnegie att organiseras i två affärsområden: Private Banking & Structured Finance samt Investment Banking & Securities. Ett av målen med programmet är att sänka kostnaderna med minst 250 MSEK på årsbasis. Besparingarna får effekt successivt under Resultatet för 2011 har belastats med kostnader på 103 MSEK relaterat till omstruktureringen. H'/76"(%$2)1<)<"(/614+"&"$)%$'4)A"*7(%&%"6 Carnegies styrelse bestämde en ny strategisk inriktning för affärsområdet Securities under 2011, där verksamheten ska fokusera på kundhandel mot institutioner. Carnegie har därför avvecklat följande verksamheter inom Securities Sverige: market making inom derivat på den svenska marknaden, warrant emissioner samt arbitragehandel. Även i fortsättningen kommer Carnegie att bedriva en aktiv market making för att betjäna Carnegies kunder. ;$-'(41&%'$)'4)"M&(1)1(N"&62%<1(1<2%-&"() Carnegie har av skattemyndigheterna i Norge påförts extra arbetsgivaravgifter som är hänförliga till perioden Bruttobeloppet är 66 MSEK, vilket ger en resultateffekt efter skatt på koncernen på netto 41 MSEK. Dessa kostnader belastade resultatet för tredje kvartalet Skattemyndigheternas beslut överklagades till domstol och Carnegie har fått rätt i första instans. 6

6 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Ägande i OPM och Burgundy I samband med Carnegies förvärv av HQ Bank den 3 septem- 52+$!"#"$7;%$<(+32-:2$,023$+,))$())$GB+0,+0($LM$N=O/$(%):2+$ i ett antal dotterbolag och intressebolag. Carnegie har valt att utnyttja denna rätt. Optionen reglerades i den ursprungliga köpeskillingen och någon ytterligare köpeskilling utgår inte. I juli 2011 blev ägarprövningen klar vad gäller förvärv av 50 procent av aktierna i Optimized Portfolio Management AB samt 7,2 procent av aktierna i Burgundy AB. Försäljning av bolaget Carnegie Fund O1$12"4"$&)P'4:1$D)AQJ Under perioden har dotterdotterbolaget Carnegie Fund Management Company S.A. (Luxemburg) sålts med en realisationsvinst på 26 MSEK. LEDNINGSFÖRÄNDRINGAR ID)*+"-)-.()3(%<1&")=1$/%$2)%)F7M"4N7(2 Frank Reisböl utnämndes till VD för Carnegies private banking-verksamhet i Luxemburg, Banque Carnegie Luxembourg S.A., efter att Claes-Johan Geijer slutade i november Frank har en mycket gedigen erfarenhet av private banking och har arbetat på Carnegie sedan ID)*+"-)-.()P1($"2%"6)$'(6/1)<"(/614+"& Natasja Henriksen tillträdde som VD för Carnegies norska verksamhet, Carnegie ASA, i september 2011 då hon ersatte Anders Onarheim. Natasja har arbetat på Carnegie sedan 2008, senast som chef för Carnegie Securities Finance i Norge. ID)%$&"($("<%6'()-.()/'$*"($"$ Lars-Göran Älgevik utsågs under 2011 till chef för Carnegies koncerninternrevision. Lars-Göran har tidigare arbetat bland annat som chef för SEB:s koncern-controlfunktion och som CFO för Trygg Hansa Liv. UTMÄRKELSER P1($"2%")7&$94$&)&%00)N96&1)49/01(+76)%)I'(,"$ Carnegie har av affärstidningen Euromoney utnämnts till bästa mäklarhus i Norden. Utnämningen skedde under tredje kvartalet 2011 vid Euromoneys årliga gala Awards for Excellence. P1($"2%")I'(2")(1$/1&)6'4)N96&1)49/01(+76 Carnegies norska verksamhet, Carnegie ASA, hamnade på första plats då TNS Sifo Prospera rankade mäklarhusen i Norge i december I mätningen 2010 hamnade Carnegie på andra plats. TNS Sifo Prosperas undersökning bygger på telefonintervjuer med cirka 65 portföljförvaltare, handlare och analytiker hos norska institutioner. P1($"2%")!1$41(/)(1$/1&)"&&1) %$'4)*'(:'(1&")#$1$*" Carnegies danska verksamhet hamnade på första plats då Prospera 2011 rankade aktörerna inom företags transaktions- +61-:03:3-$P;&+*&+()2$73(3;2Q8$R312+/B%3:3-23$-23&'GB+/$ vartannat år och bygger på telefonintervjuer med ett 90-tal ledande befattningshavare i företag som är transaktionsaktiva. P1($"2%")&'::(1$/1&)%$'4)3(%<1&")=1$/%$2 Carnegie rankades på första plats i åtta av de totalt 18 kategorierna i Euromoneys årliga bedömning av privatbanker i Sverige Totalt kom Carnegie på en andraplats i undersökningen och nummer ett inom den kategori som mäter kunder med de största förmögenheterna. P1($"2%")N96&):?)N1*/)'-#*")%)A<"(%2" Carnegie hamnade i topp i TNS Sifo Prosperas undersökning i december 2011 när institutionella kunder rankade det admi- 3:/)+():0($(+52)2)$>&/$/:3($',%.(+7+'&+8$S$4312+/B%3:3-23$>(+$ TU$:3/):)4):&32+$)(-:)$/),..3:3-$):..$2))$A2+)(.$%+:)2+:2+$( $ 5(;%$&G7;2IG43%):&3(.:)2)23$>&/$!"$/023/%($&;>$:3)2+3():&32..($ ',%.(+7+'&+8$J2$/23(/)2$6+23$>(+$5(;%$&G7;2$*.(;2+()$/:-$/&'$ det näst viktigaste kriteriet för institutionella kunder i TNS Sifos Prosperas mätningar. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG H(1$6)F%$,"0.R)094$1()P1($"2%") $9()N'012"&)2?()%$)%)"$)$D)-16 Carnegies VD och koncernchef Frans Lindelöw kommer under hösten 2012 att lämna sina uppdrag, mot bakgrund av att Carnegie-koncernen nu går in i en ny fas där VD-rollen ändras. I Carnegies nya organisation kommer de tre affärsområdena att bilda separata bolag under det gemensamma varumärket Carnegie. =8.($)S1$66'$)7&$94$,)&%00)*+"-)-.();=A) Björn Jansson, tidigare delat affärsområdesansvarig för Securities, har utsetts till chef för det nybildade affärsområdet Investment Banking & Securities (IBS). IBS består av enheterna Securities och Investment Banking i Sverige samt Carnegies verksamheter i Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och USA. Förändringar i koncernledningen I samband med den pågående omorganisationen har koncernledningen ändrat sammansättning. Sedan den 1 januari 2012 består koncernledningen av VD Frans Lindelöw, de två affärsområdescheferna Jan Enberg (Private Banking & Structured Finance) och Björn Jansson (Investment Banking & Securities) samt följande stabschefer: Fredrik Leetmaa (CRO), Katja Levén (chefsjurist) och Pia Marions (CFO). För 23$/*2;:7%():&3$(0$.213:3-/-+4**23/$/(''(3/,))3:3-$4312+$ 2011 se Not 6, sidan 39. 7

7 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E FEMÅRSÖVERSIKT Koncernen MSEK Resultaträkning *1O; Investment Banking Private Banking Asset Management #10;<8/8(/:T882/5(:12>0/EQ Totala intäkter C12076/<>7086/ Övriga kostnader C'6&$1,"()-.(")/(",%&-.(076&"( ("06"("670&1&)-.(")/(",%&-.(076&"( "670&1&)-.(")6/1&& *>/ Årets resultat (J >/(U=EDM21<018/<(=2(U;0812/51(9(16<9?Q18(E15(:/5(07E(>7EE;69O12/80(9( :90696?16(DM2(FGGVB 8

8 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E FEMÅRSÖVERSIKT Finansiella nyckeltal Koncernen '68=>812(312(/608=<<5(?167E ,1 2,6 3,1 3,4 4,9 neg neg. 15 neg neg /</(89<<?46?/ Kapitalbas %?18(>/398/< &775Z9<< 'EE/81291<</(89<<?46?/ Uppskjuten skattefordran S851<696? (%49(/1:%& *;33<1E168=28(>/398/< Total kapitalbas Kreditrisker Marknadsrisker Operativa risker ,6 17,0 19,9 24,4 17,6 17,0 19,9 24,4 12,4./398/<8=O>696?0>:78 2 2,2 2,1 2,5 3,1 1,6 &167E06988<9?8(/68/<(420/608=<<5/ "68/<(420/608=<<5/(:95(42180(0<; (J >/(U=EDM21<018/<(=2(U;0812/51(9(16<9?Q18(E15(:/5(07E(>7EE;69O12/80(9( :90696?16(DM2(FGGVB 2 (./398/<8=O>696?0>:78(N12=>6/0(07E(>:7816(E1<</6(>/398/<N/0(7OQ(>/398/<>2/:(16<9?8(>/398/<8=O>696?021?<12([-/01<(''\B 9

9 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr koncernen. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägare, styrelse, dess kommittéer samt den verkställande direktören. Bolagsordningen anger ramarna för bolagets verksamhet. Utöver bolagsordningen bildar också externa regler och rekommendationer ramar för verksamheten. Styrningen inom Carnegiekoncernen regleras också av interna policydokument och instruktioner som uppdateras och godkänns årligen av styrelsen och VD. STYRELSENS ANSVAR Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta koncernens angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma koncernens ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att organisationen är utformad så att bokföring, medelsförvaltning samt de ekonomiska förhållandena i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens centrala uppgifter är bland annat att: Fastställa de övergripande målen och strategin för verksamheterna Säkerställa tillfredsställande riskkontroll och efterlevnad av lagar och regler Fortlöpande utvärdera den operativa ledningen Säkerställa att den externa informationsgivningen präglas av öppenhet och saklighet Styrelsen ska vidare utfärda en arbetsordning för det egna arbetet, en instruktion för den verkställande direktören och andra instruktioner och riktlinjer som krävs i och för verksamheten. Styrelsen tillträdde den 19 maj 2009 i samband med att Altor och Bure tog över ägandet av Carnegie från Riksgälden. Styrelsen har haft 14 sammanträden under Styrelsen har tre beredande organ som löpande bistår styrelsen i dess arbete: revisionskommittén, ersättningskommittén samt kreditoch riskkommittén. STYRELSEARBETET UNDER ÅRET Carnegie förvärvade bolagen HQ Bank i likvidation och HQ Fonder i september Under inledningen av 2011 ägnade styrelsen mycket tid åt att följa upp integrationen av dessa verksamheter. I efterspelet av krisen inom Euroområdet analyserades påverkan på marknaden och konsekvenser för Carnegie. Under försommaren inleddes arbetet i styrelsen med att utvärdera strategier för att strukturellt reducera kostnadsbasen i Carnegie. Detta resulterade i ett omstruktureringsprogram som togs fram av ledningen och som kommunicerades till organisationen under hösten. Uppföljning och utveckling av programmet har varit i fokus för styrelsens arbete under andra halvåret "<%6%'$6/'44%&&T$ Revisionskommittén bereder och bistår vid styrelsens uppföljning och granskning av: Finansiell och operativ information som rapporteras till aktieägare och andra intressenter Organisationen för intern kontroll Internt och externt revisionsarbete Revisionskommittén består av tre ledamöter från styrelsen. Kommittén har minst sex möten per år, varav minst ett möte i samband med varje kvartalsrapport. Revisionskommittén granskar rapporter till styrelsen från funktionerna Intern revision, Compliance och Juridik. B(69&&$%$26/'44%&&T$ Ersättningskommittén består av två medlemmar ur styrelsen. Kommitténs uppgift är att i samråd med Carnegies VD lämna förslag till styrelsen avseende övergripande ersättningsprinciper och föreslå den årliga allokeringen av tillgänglig rörlig ersättning. Ersättningskommittén ska vidare granska och föreslå lön och förmåner för ledande befattningshavare samt föreslå principer och övergripande policy för löner, förmåner och pensioner för koncernens ledande befattningshavare. Därutöver ska ersättningskommittén överse implementeringen av incitamentssystemet. 10

10 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E C(",%&U)'*+)(%6//'44%&&T$ Kredit- och riskkommittén ska förbereda, kontrollera och ge råd till styrelsen i frågor som avser kredithantering, riskkontroll (marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och operationella risker) och kapitaltäckningsfrågor, vilket inbegriper den interna kapitalutvärderingsprocessen (IKU). Kredit- och riskkommittén består av tre medlemmar ur styrelsen. VD och koncernledning Den verkställande direktören (VD) utses av styrelsen, arbetar under instruktioner från styrelsen och rapporterar till densamma. Carnegies VD och koncernchef ansvarar för att sköta den löpande förvaltningen av bolaget och koncernen och är operativt ansvarig för dess verksamhet. Till stöd för sitt arbete har VD utsett en koncernledning som består av VD, CFO, CRO, chefsjuristen, samt de två affärsområdescheferna. Internrevision S3)2+3+20:/:&323$>(+$):..$4**-:G)$())$4)0,+12+($&;>$$02+:72+($ att den interna kontrollen och riskhanteringen fungerar tillfredsställande. Internrevisionen är oberoende från Internrevision STYRMODELL Styrelse VD Koncernledning affärsverksamheten och rapporterar direkt till styrelsen. Principerna som styr internrevisionens arbete granskas och godkänns årligen av styrelsens revisionskommitté och beslutas av styrelsen. För en mer detaljerad beskrivning av Carnegies riskkontroll, se sidorna Ersättningskommittén Revisionskommittén Kredit- och riskkommittén ERSÄTTNINGSPRINCIPER Carnegies ersättningsmodell syftar till att stödja en framgångsrik och långsiktig utveckling av koncernen. Vidare ska system et premiera individuella prestationer och uppmuntra till ett lång sikt igt värdeskapande i kombination med ett balanserat risktagande. B(69&&$%$264',"00 Kompetenta och engagerade medarbetare är nyckeln till Carnegies långsiktiga utveckling och framgång. För att lyckas med att attrahera, motivera och behålla medarbetare erbjuder Carnegie en ersättningsmodell baserad på konkurrenskraftiga villkor. Ersättningsmodellen ska stödja ägarnas långsiktiga mål och innehålla en balans mellan fast och rörlig ersättning samt andra ersättningskomponenter. Den rörliga ersättningen är ett verktyg för att säkerställa att de anställdas insatser går hand i hand med de affärsmål som ägarna och styrelsen beslutar om. Kombinationen av ersättningskomponenter och uppskjutande av ersättningar stödjer långsiktig värdetillväxt och en sund riskkultur. Följande komponenter ingår i ersättningsmodellen: Fast ersättning (lön) och andra förmåner Pensionsförmåner Rörlig ersättning (kontantersättning) Kompetensutveckling Policy Carnegies styrelse har fastställt en ersättningspolicy som omfattar samtliga anställda i koncernen. Policyn baseras på en riskanalys från Carnegies koncernriskchef, CRO. Policyn revideras årligen och i detta arbete bistår personalavdelningen &;>$73(3/G43%):&323$*6$%&3;2+33:068$ Fast ersättning Fast ersättning är basen i ersättningsmodellen. Den fasta lönen 5(/2+(/$*6$2))$A2+)(.$*(+('2)+(+D$):..$2W2'*2.$123$(3/),..12/$ kompetens, ansvar och långsiktiga insatser. Carnegie bevakar utvecklingen på arbetsmarknaden för att behålla sin position som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. 5.(0%2)"(69&&$%$2)-.()/'$*"($"$) 6'4)+"0+"&)'*+)&%00)("6:"/&%<")"$+"& Den totala avsättningen till rörlig ersättning för koncernen som helhet baseras på det riskjusterade rörelseresultatet. Utifrån det riskjusterade helårsresultatet förbereder VD tillsammans med enhetscheferna ett förslag på allokering av rörlig ersättning till varje enhet baserat på: I vilken grad enheterna har uppnått sina verksamhetsmål Branschpraxis avseende balans mellan fast och rörlig lön för de yrkeskategorier som är verksamma inom enheterna Risktagande och riskhantering inom enheterna 11

11 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Förslaget, inklusive analys av ovannämnda faktorer, föredras av VD i ersättningskommittén. Ersättnings kommittén genomför en analys som beaktar de risker som kan vara förknippade med förslaget. Analysen ska visa hur de sammantagna effekterna (0$GB+2/.(-3($+B+.:-($2+/,))3:3-(+$*602+%(+$<(+32-:2/$73(3/:I ella ställning, både i nuläget och framöver. Analysen tar sin utgångspunkt från de prognoser som används i den interna kapitalutvärderingen. Särskild vikt ska läggas vid att de kapitalmål styrelsen beslutat om inte riskerar att underskridas. Ersättningskommittén utvärderar om den föreslagna nivån på rörlig ersättning är i linje med koncernens önskade risknivå. Slutligen ska analysen omfatta en bedömning om det före ligger 36-&3$+:/%$GB+$:3)+2//2%&3A:%)2+$&;>$:$/6$G(..$>4+$12//($/%($ hanteras. Rekommendationen från ersättningskommittén utgör grunden för styrelsens slutgiltiga beslut om rörlig ersättning. Utvärdering av prestation på individnivå Carnegie har en koncerngemensam årlig process för att utvärdera varje medarbetares prestation. Utvärderingen sker mot i GB+0,-$4**/),..1($'6.$&;>$&'G())(+$5612$73(3/:2..($&;>$:;%2$ $73(3/:2..($&'+61238$H023)42..$):..12.3:3-$(0$+B+.:-$2+/,))3:3-$ och eventuell ökning av fast lön styrs av uppfyllande av individuella mål, enhetens samt koncernens resultat. O",1(N"&1(")%$'4)/'$&('00-7$/&%'$"( Kriterier för rörlig ersättning rörande medarbetare inom kontrollfunktioner är utformande för att säkerställa deras integritet och oberoende, vilket bland annat innefattar att ersättningen är oberoende av de enheter som kontrolleras. För denna grupp blir procent av den rörliga ersättningen uppskjuten i tre till fem år. J<69&&$%$2)-.()(.(0%2)"(69&&$%$2)1<6""$,")VWXX Då Carnegiekoncernen uppvisade ett negativt resultat för helåret 2011 beslutade styrelsen att ingen rörlig ersättning ska utgå avseende räkenskapsåret För mer information om ersättningar avseende 2011 och jämförelseåret 2010, se Not 6 Personalkostnader, sidan 38. Y::-.08$%$2)'*+)/'$&('00 Internrevisionen genomför årligen en oberoende granskning av att bankens ersättningar följer ersättningspolicyn och återrapporterar till styrelsen senast i samband med att årsredovisningen fastställs. Särskilt reglerad personal Baserat på Finansinspektionens riktlinjer har Carnegie identi- 72+()$/6$%(..(1$/,+/%:.)$+2-.2+(1$*2+/&3(.D$12)$0:..$/,-($'21(+52- )(+2$/&'$4)B0(+$2))$0,/23).:-)$:3AE)(312$*6$5&.(-2)/$+:/%2+$/&'$ %(3$'21GB+($())$+2/4.)()2)$2..2+$123$73(3/:2..($/),..3:3-23$GB+sämras avsevärt. Kretsen av särskilt reglerad personal består av: Verkställande ledningen Medarbetare i ledande strategiska befattningar Anställda med ansvar för kontrollfunktioner Risktagare Medarbetare vars totala ersättning uppgår till eller överstiger den totala ersättningen till någon i verkställande ledningen och som väsentligt kan påverka Carnegies risknivå För denna grupp blir procent av den rörliga ersättningen uppskjuten i tre till fem år. Den uppskjutna delen kan innehållas om kriterierna som satts upp i samband med beslutet om rörlig ersättning inte uppfylls. 12

ÅRSREDOVISNING 2012 Carnegie Holding AB

ÅRSREDOVISNING 2012 Carnegie Holding AB ÅRSREDOVISNING 2012 Carnegie Holding AB 2012 I KORTHET uu Thomas Eriksson ny vd och koncernchef i Carnegie. uu Starkt inflöde ti fondverksamheten, +4,1 miljarder kronor under 2012. uu uu Framgångsrik omstrukturering,

Läs mer

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 årsredovisning 2009 Innehåll Viktiga händelser 1 VD-ord 2 Koncernöversikt 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 Carnegie Art Award Carnegie Art Award instiftades 1998

Läs mer

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ)

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ) CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ) Årsredovisning 2008 Carnegie 2008 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 femårsöversikt för koncernen 5 FINANSKRISEN 2008 och utvecklingen i carnegie risk- och kapitalhantering

Läs mer

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 CARNEGIE HOLDING AB Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 ÄNNU EN DAG, ETT ÅR 2014 var ytterligare ett år med betydande förändringar i vår omvärld och på de finansiella marknaderna.

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830

Årsredovisning 2013. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Årsredovisning 2013 SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Ägarförhållande och struktur 3 Verksamheten och produkter 3 Väsentliga händelser under året 4 Väsentliga händelser

Läs mer

Årsredovisning för Marginalen Bank Bankaktiebolag

Årsredovisning för Marginalen Bank Bankaktiebolag Årsredovisning för Marginalen Bank Bankaktiebolag 516406-0807 Räkenskapsåret 2012 2/43 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Marginalen Bank Bankaktiebolag, med säte i Stockholm,

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag.

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2012

GE Money Bank Årsredovisning 2012 GE Money Bank Årsredovisning 2012 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2010

Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Om Swedbank Hypotek 5 Nyckeltal 2010-2014 6 Fem år i sammandrag 7 Resultaträkning, Rapport över totalresultat 8 Balansräkning 9 Förändringar i eget kapital

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Rapport över förändringar i

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnummer 516401-6585 INNEHÅLL Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förslag

Läs mer

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1. Denna rapport... 3 1.1.1. Tillämpningsområde... 3 1.1.2. Beskrivning av Företagsgruppen... 4 1.2. Ledningsorganets

Läs mer

Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014. Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III

Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014. Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014 Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1. Kapitaltäckningsregelverkets tre pelare... 3 1.1.1. Pelare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Skandiabanken Årsredovisning 2012

Skandiabanken Årsredovisning 2012 Skandiabanken Årsredovisning 2012 Innehåll Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5 ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning, koncernen...5 Balansräkning, koncernen...6 Kassaflödesanalys, koncernen...7

Läs mer

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank GE Money Bank Årsredovisning 2011 GE Money Bank Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Rapport över förändring i Eget Kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital... 7 Kassaflödesanalys...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Bolagsstyrningsrapport 8 Fem år i sammandrag 10 Finansiella rapporter 12 Resultaträkning 12 Rapport

Läs mer

Verkställande direktörens kommentar

Verkställande direktörens kommentar ÅRSREDOVISNING 2014 BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare på lånemarknaden. Vi vänder oss till människor som själva vill ändra sin livssituation, och är motiverade att göra de förändringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 2 FINANSIELLA RAPPORTER SPARBANKEN SYD 2013 INNEHÅLL 3 Året i korthet 5 VD har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Förvaltningberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport 12 Fem

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7 ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring av eget kapital 7 Kassaflödesanalys 8 Resultaträkning 9 Rapport

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007

Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007 Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007 CARNEGIEKONCERNEN...2 Organisation... 2 Riskhantering målsättning, riktlinjer och organisation... 3 KAPITALBAS OCH KAPITALKRAV...6 Sammanfattning... 6

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer