Förvaltningsberättelse Risk- och kapitalhantering Finansiella rapporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse Risk- och kapitalhantering Finansiella rapporter"

Transkript

1 Carnegie Investment Bank AB Årsredovisning 2011

2 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser efter periodens utgång... 7 Femårsöversikt... 8 Bolagsstyrning Ersättningsprinciper Risk- och kapitalhantering Finansiella rapporter Koncernens rapport över totalresultat... 19!"#$%&#%#'(&)**"&+(,-%&(.#)#'/%00('+100#/# Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Förändring av eget kapital moderbolaget... 24!)'')3,4%')#)05'%& Redovisningsprinciper Noter Intygande Revisionsberättelse... 72!"#$%&%'$"()'*+)'(,-.(/01(%$21(

3 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (PUBL) Organisationsnummer , styrelsens säte Stockholm FÖRVALTNINGS - BERÄTTELSE Året 2011 kom att präglas av den marknadsturbulens som påverkade finansmarknader världen över, vilket också återspeglas i Carnegies resultat. Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2011.!"##$%&'$())$*+,-.(/$(0$123$) /$/&'$*602+%(12$73(3/- marknaderna världen över, vilket också återspeglas i Carnegies +2/4.)()8$9('):1:-)$7;%$<(+32-:2$'63-($520:/$*6$123$/)(+%($ marknadsposition som företaget besitter inom alla sina områden. I syfte att skapa en högre effektivitet och mer fokuserade affärsområden påbörjades ett omstrukturerings arbete under året. Den förvärvade verksamheten HQ Bank har under året framgångsrikt integrerats i Carnegie. VERKSAMHETSBESKRIVNING Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom affärsområdena Securities, Investment produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder från kontor i åtta länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien och USA. Verksamheten 521+:0/$/60,.$:$1&))2+5&.(-$/&'$7.:(.2+$):..$<(+32-:28 ÄGANDE Carnegie Investment Bank AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Carnegie Holding AB, organisationsnummer , som i sin tur ägs av fonden Altor Fund III ( Altor ), investmentbolaget Bure Equity AB (publ) ( Bure ), Investment AB Öresund (publ) och av medarbetare i Carnegie. MARKNADSUTVECKLING Carnegies intäkter är starkt kopplade till utvecklingen på världens börser och det allmänna affärsklimatet. De nordiska börserna påverkades negativt av den allmänna marknadsturbulens som drabbade Europa under andra halvåret Omsättningen på börserna minskade under året, tillgångsvärden minskade, investerare blev mindre aktiva och företagen blev mer avvaktande till förvärv och andra strukturaffärer. I Norden minskade antalet transaktioner både inom företagsförvärv (M&A) och inom aktiemarknadstransaktioner (ECM). Private banking- och fondmarknaden påverkades negativt av fallande tillgångsvärden på världens börser. INTÄKTER 1 Intäkterna under 2011 uppgick till MSEK ( ). Samtliga affärsområden rapporterade lägre intäkter som en %&3/2%023/$(0$&+&3$*6$12$73(3/:2..($'(+%3(12+3($&;>$':3/- kade tillgångsvärden på de nordiska börserna. Affärsområdet Securities rapporterade lägre intäkter som en konsekvens av avvecklad verksamhet relaterad till f.d. HQ Bank och på grund av lägre kundaktivitet under marknadsturbulensen andra halvåret Intäkterna inom affärsområdet Investment Banking var lägre jämfört med det starka Den underliggande aktiviteten var god i början av året men försämrades successivt i efterspelet av eurokrisen. Affärsområdet Private Banking uppvisade en stabil utveck-.:3-$'21$:3ab12$(0$%(*:)(.$&;>$%4312+$4312+$6+2)8$?6$-+431$(0$ lägre tillgångsvärden sjönk intäkterna dock något. KOSTNADER 1 Rörelsekostnaderna under 2011 uppgick till MSEK ( ). De lägre kostnaderna är en effekt av ett pågående besparingsprogram och att ingen rörlig ersättning utgick avseende Koncernen har påverkats med jämförelsestörande poster om netto 150 MSEK (426 2 ) under perioden. I detta ingår 360 MSEK 3 som avser intäkter från försäljning ((,780:/2/651(N1<733(>7EE12(/88(51</0(;8(89<<(E7512N7</?18(!/261?91(J7<596?(DM2(:95/21(;8N18/<696?(89<<(#9>0?=<516(07E(89<<=??0>M310>9<<96?B( %DD1>816(DM2(!/261?91(J7<596?(>76O12616(N<92(5=2E15(67<<B( 4

4 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E av fastighetsbolaget Norrvidden och 215 MSEK som avser omstrukturering av verksamheten, främst relaterat till integrationen av HQ Bank och det pågående omstruktureringsprogrammet, samt extra kostnader för sociala avgifter i Norge. Läs mer om dessa poster på sidan 6 7. I sifforna för 2010 har jämförelsestörande poster minskat kostnaderna med netto 426 MSEK, varav 656 MSEK avser upplösning av negativ goodwill och 230 MSEK relaterar till kostnader i samband med förvärv och omstrukturering. RESULTAT 1 Resultatet före jämförelsestörande poster under 2011 uppgick till 41 MSEK (32 2 ). Som framgår ovan har jämförelsestörande poster därutöver påverkat resultatet med 150 MSEK (426 2 ). Resultatet före kreditreserveringar uppgick därmed till 110 MSEK (593 2 ). Kreditåtervinningar har påverkat resultatet positivt med 5 MSEK (135 2 ). Årets resultat uppgick till 116 MSEK (560 2 ). OPERATIV RESULTATRÄKNING FÖR CARNEGIE BANK-KONCERNEN MSEK 2011 Jan dec 3('-'(41) *1O; Investment Banking Private Banking Rörelseintäkter C12076/<>7086/ Övriga kostnader Rörelsekostnader "670&1&)-.(")) 894-.("06"6&.(1$,"):'6&"( P=EDM21<0108M2/651( "670&1&)-.(") kreditreserveringar Kreditreserveringar, netto "670&1&)-.(")6/1&& *>/ Årets resultat &167E06988<9?8(/68/<((Q1<8950/608=<<5/( "68/<(Q1<8950/608=<<5/(:95(42180(0<; AFFÄRSOMRÅDESSPECIFIKA KOMMENTARER 1 Securities Inom Securities uppgick intäkterna till 640 MSEK (876 2 ). Nedgången förklaras av lägre intäkter som en konsekvens av avvecklad verksamhet relaterad till f.d. HQ Bank samt lägre kundaktivitet i efterspelet av marknadsturbulensen andra halvåret Carnegie påbörjade ett omfattande omstruktureringsarbete under 2011 som till stora delar är hänförligt till Securities och som bland annat innebär en centralisering av koncernens supportverksamhet. Den starka marknadspositionen inom aktiehandel och aktieanalys har befästs under året. Prospera rankade Carnegie som 5,/)($',%.(+>4/$:$C&+-2D$123$/023/%($(3(.E/02+%/('>2)23$7;%$ A2+($)&**+(3%3:3-(+$:$?+&/*2+(/$/023/%($4312+/B%3:3-$&;>$ Financial Hearings utnämnde Carnegies analyschef till bästa analytiker i Sverige för andra året i rad. ;$<"6&4"$&)=1$/%$2) Affärsområdet Investment Banking uppvisade intäkter på 427 MSEK (637 2 ). Marknadsaktiviteten var hög under inledningen av året men minskade i takt med att turbulensen på 12$73(3/:2..($'(+%3(12+3($B%(128$F21$431(3)(-$GB+$2))$(3)(.$ större affärer var aktiviteten lägre både avseende företagsförvärv och aktiemarknadstransaktioner. Carnegie var råd- -:0(+2$:$A2/)$)+(3/(%):&32+$*6$123$3&+1:/%($H<FI'(+%3(123$ under Under året rankade Prospera Carnegie som 34''2+$2))$:3&'$&'+612)$;&+*&+()2$73(3;2$:$J(3'(+%$&;>$ av tidningen Euromoney blev Carnegie rankat som bästa investmentbank i Norden. Private Banking Inom affärsområdet Private Banking uppgick intäkterna under året till 536 MSEK (573 2 ). Intäkterna minskade något som en konsekvens av lägre tillgångsvärden relaterade till fallande börser världen över. Integrationen med privatbanken inom HQ Bank som förvärvades i september 2010 har gått enligt *.(3$&;>$02+%/('>2)23$:$902+:-2$4**0:/(+$2))$:3AB12$(0$5612$ kunder och kapital. Verksamheten i Luxemburg har fortsatt att utvecklas väl med stabila intäkter och god kostnadskontroll. <(+32-:2$7;%$!"##$)&**+2/4.)()$:$123$6+.:-($4312+/B%3:3-23$(0$ privatbanker i Sverige av affärstidningen Euromoney. UTDELNINGSFÖRSLAG Carnegies styrelse föreslår årsstämman att besluta om en kontant utdelning om 900 kronor per aktie. Detta motsvarar en utdelning om totalt 360 MSEK (430). Carnegies kapitalisering förväntas vara god och väl anpassad till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det (%6<9?8(08/89089>(D246(+Q7E076(R96/6O9/<B 5

5 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E egna kapitalet samt koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Vinstdisposition -/</6012/51(:9608E151< A&D("06"$)-.("60?()1&&)<%$6&4",0"$),%6:'$"(16):?)-.081$,")69&&E I ny räkning överförs A7441) OCH INVESTERINGAR Carnegies likviditetssituation är god. Carnegie har främst $52>&0$(0$%&+)G+:/):-$73(3/:2+:3-$0:.%2)$/,%+(/$-23&'$4**.63:3-$ från allmänheten. Fasta tillgångar och en del av likviditets- +2/2+023$73(3/:2+(/$'21$2-2)$%(*:)(.$&;>$2':))2+(12$&5.:-(- tioner med lång löptid. Likviditetsreserven innehåller kontanta medel och tillgångar som är rebelåningsbara i Riksbanken. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 29 MSEK (28) under året. Förvärv av dotterföretag uppgick under året till 0 MSEK (369), se vidare Not 30 Rörelseförvärv, sidan 69. Koncernens inlåning har under perioden minskat med MSEK (ökat: 821) medan koncernens utlåning minskat med 488 MSEK (minskat: 354). ALLMÄNT OM RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Carnegies affärsverksamhet medför att koncernen exponeras för marknads-, kredit- och likviditetsrisker samt operativa +:/%2+8$F(+%3(1/+:/%2+$1273:2+(/$/&'$GB+.4/)+:/%2+$):..$ följd av påverkan från bland annat förändrade aktiekurser, förändringar i aktiers volatilitet, förändrade räntenivåer 2..2+$0(.4)(%4+/2+8$K+21:)+:/%2+$1273:2+(/$/&'$+:/%23$GB+$ förlust på grund av att motparten inte kan uppfylla sina åtaganden. Kreditrisken uppkommer främst till följd av utlåning till kunder med aktier som underliggande säkerhet. Likviditetsrisker är kopplade till den dagliga verksamhetens behov av likviditet. Operativa risker avser förlustrisker på grund av brister och/eller fel i processer, system, fel på grund av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. För mer information om risker och riskhantering se Risk- och kapitalhantering, sidorna och Not 29 Risk- och kapitalhantering, sidorna MEDARBETARE Carnegie Investment Bank-koncernen hade sammanlagt 741 anställda i åtta länder, motsvarande 725 heltidstjänster, vid utgången av Carnegies ständiga utmaning är att rekrytera och behålla de bästa medarbetarna genom ett aktivt ledarskap, tydliga mål, konkurrenskraftiga ersättningssystem och genom att skapa en arbetsmiljö som ger de allra bästa möjligheterna till personlig och professionell utveckling. Mer data om löner och övriga ersättningar för moderbolaget och koncernen framgår av Not 6 Personalkostnader på sidorna MILJÖARBETE Carnegies målsättning är att minimera företagets belastning på miljön, avseende såväl direkt som indirekt påverkan. Miljöarbetet drivs genom kontinuerlig anpassning av verksamheten, förbättrade rutiner och ständig upp datering av kunskaps- och informationshantering avseende miljöfrågor. Personalens behov av kontorslokaler, IT- utrustning, förbruk ningsmaterial, resor och energiförbrukning är exempel på den direkta miljöpåverkan som Carnegies verksamhet medför. ÖVRIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN L46&(7/&7("(%$26:('2(14 Carnegie initierade ett omstruktureringsprogram under fjärde kvartalet 2011 som syftar till att öka effektiviteten, skapa mer fokuserade affärsområden och därmed möjliggöra fortsatt tillväxt och utveckling. Som en del i detta arbete kommer Carnegie att organiseras i två affärsområden: Private Banking & Structured Finance samt Investment Banking & Securities. Ett av målen med programmet är att sänka kostnaderna med minst 250 MSEK på årsbasis. Besparingarna får effekt successivt under Resultatet för 2011 har belastats med kostnader på 103 MSEK relaterat till omstruktureringen. H'/76"(%$2)1<)<"(/614+"&"$)%$'4)A"*7(%&%"6 Carnegies styrelse bestämde en ny strategisk inriktning för affärsområdet Securities under 2011, där verksamheten ska fokusera på kundhandel mot institutioner. Carnegie har därför avvecklat följande verksamheter inom Securities Sverige: market making inom derivat på den svenska marknaden, warrant emissioner samt arbitragehandel. Även i fortsättningen kommer Carnegie att bedriva en aktiv market making för att betjäna Carnegies kunder. ;$-'(41&%'$)'4)"M&(1)1(N"&62%<1(1<2%-&"() Carnegie har av skattemyndigheterna i Norge påförts extra arbetsgivaravgifter som är hänförliga till perioden Bruttobeloppet är 66 MSEK, vilket ger en resultateffekt efter skatt på koncernen på netto 41 MSEK. Dessa kostnader belastade resultatet för tredje kvartalet Skattemyndigheternas beslut överklagades till domstol och Carnegie har fått rätt i första instans. 6

6 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Ägande i OPM och Burgundy I samband med Carnegies förvärv av HQ Bank den 3 septem- 52+$!"#"$7;%$<(+32-:2$,023$+,))$())$GB+0,+0($LM$N=O/$(%):2+$ i ett antal dotterbolag och intressebolag. Carnegie har valt att utnyttja denna rätt. Optionen reglerades i den ursprungliga köpeskillingen och någon ytterligare köpeskilling utgår inte. I juli 2011 blev ägarprövningen klar vad gäller förvärv av 50 procent av aktierna i Optimized Portfolio Management AB samt 7,2 procent av aktierna i Burgundy AB. Försäljning av bolaget Carnegie Fund O1$12"4"$&)P'4:1$D)AQJ Under perioden har dotterdotterbolaget Carnegie Fund Management Company S.A. (Luxemburg) sålts med en realisationsvinst på 26 MSEK. LEDNINGSFÖRÄNDRINGAR ID)*+"-)-.()3(%<1&")=1$/%$2)%)F7M"4N7(2 Frank Reisböl utnämndes till VD för Carnegies private banking-verksamhet i Luxemburg, Banque Carnegie Luxembourg S.A., efter att Claes-Johan Geijer slutade i november Frank har en mycket gedigen erfarenhet av private banking och har arbetat på Carnegie sedan ID)*+"-)-.()P1($"2%"6)$'(6/1)<"(/614+"& Natasja Henriksen tillträdde som VD för Carnegies norska verksamhet, Carnegie ASA, i september 2011 då hon ersatte Anders Onarheim. Natasja har arbetat på Carnegie sedan 2008, senast som chef för Carnegie Securities Finance i Norge. ID)%$&"($("<%6'()-.()/'$*"($"$ Lars-Göran Älgevik utsågs under 2011 till chef för Carnegies koncerninternrevision. Lars-Göran har tidigare arbetat bland annat som chef för SEB:s koncern-controlfunktion och som CFO för Trygg Hansa Liv. UTMÄRKELSER P1($"2%")7&$94$&)&%00)N96&1)49/01(+76)%)I'(,"$ Carnegie har av affärstidningen Euromoney utnämnts till bästa mäklarhus i Norden. Utnämningen skedde under tredje kvartalet 2011 vid Euromoneys årliga gala Awards for Excellence. P1($"2%")I'(2")(1$/1&)6'4)N96&1)49/01(+76 Carnegies norska verksamhet, Carnegie ASA, hamnade på första plats då TNS Sifo Prospera rankade mäklarhusen i Norge i december I mätningen 2010 hamnade Carnegie på andra plats. TNS Sifo Prosperas undersökning bygger på telefonintervjuer med cirka 65 portföljförvaltare, handlare och analytiker hos norska institutioner. P1($"2%")!1$41(/)(1$/1&)"&&1) %$'4)*'(:'(1&")#$1$*" Carnegies danska verksamhet hamnade på första plats då Prospera 2011 rankade aktörerna inom företags transaktions- +61-:03:3-$P;&+*&+()2$73(3;2Q8$R312+/B%3:3-23$-23&'GB+/$ vartannat år och bygger på telefonintervjuer med ett 90-tal ledande befattningshavare i företag som är transaktionsaktiva. P1($"2%")&'::(1$/1&)%$'4)3(%<1&")=1$/%$2 Carnegie rankades på första plats i åtta av de totalt 18 kategorierna i Euromoneys årliga bedömning av privatbanker i Sverige Totalt kom Carnegie på en andraplats i undersökningen och nummer ett inom den kategori som mäter kunder med de största förmögenheterna. P1($"2%")N96&):?)N1*/)'-#*")%)A<"(%2" Carnegie hamnade i topp i TNS Sifo Prosperas undersökning i december 2011 när institutionella kunder rankade det admi- 3:/)+():0($(+52)2)$>&/$/:3($',%.(+7+'&+8$S$4312+/B%3:3-23$>(+$ TU$:3/):)4):&32+$)(-:)$/),..3:3-$):..$2))$A2+)(.$%+:)2+:2+$( $ 5(;%$&G7;2IG43%):&3(.:)2)23$>&/$!"$/023/%($&;>$:3)2+3():&32..($ ',%.(+7+'&+8$J2$/23(/)2$6+23$>(+$5(;%$&G7;2$*.(;2+()$/:-$/&'$ det näst viktigaste kriteriet för institutionella kunder i TNS Sifos Prosperas mätningar. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG H(1$6)F%$,"0.R)094$1()P1($"2%") $9()N'012"&)2?()%$)%)"$)$D)-16 Carnegies VD och koncernchef Frans Lindelöw kommer under hösten 2012 att lämna sina uppdrag, mot bakgrund av att Carnegie-koncernen nu går in i en ny fas där VD-rollen ändras. I Carnegies nya organisation kommer de tre affärsområdena att bilda separata bolag under det gemensamma varumärket Carnegie. =8.($)S1$66'$)7&$94$,)&%00)*+"-)-.();=A) Björn Jansson, tidigare delat affärsområdesansvarig för Securities, har utsetts till chef för det nybildade affärsområdet Investment Banking & Securities (IBS). IBS består av enheterna Securities och Investment Banking i Sverige samt Carnegies verksamheter i Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och USA. Förändringar i koncernledningen I samband med den pågående omorganisationen har koncernledningen ändrat sammansättning. Sedan den 1 januari 2012 består koncernledningen av VD Frans Lindelöw, de två affärsområdescheferna Jan Enberg (Private Banking & Structured Finance) och Björn Jansson (Investment Banking & Securities) samt följande stabschefer: Fredrik Leetmaa (CRO), Katja Levén (chefsjurist) och Pia Marions (CFO). För 23$/*2;:7%():&3$(0$.213:3-/-+4**23/$/(''(3/,))3:3-$4312+$ 2011 se Not 6, sidan 39. 7

7 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E FEMÅRSÖVERSIKT Koncernen MSEK Resultaträkning *1O; Investment Banking Private Banking Asset Management #10;<8/8(/:T882/5(:12>0/EQ Totala intäkter C12076/<>7086/ Övriga kostnader C'6&$1,"()-.(")/(",%&-.(076&"( ("06"("670&1&)-.(")/(",%&-.(076&"( "670&1&)-.(")6/1&& *>/ Årets resultat (J >/(U=EDM21<018/<(=2(U;0812/51(9(16<9?Q18(E15(:/5(07E(>7EE;69O12/80(9( :90696?16(DM2(FGGVB 8

8 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E FEMÅRSÖVERSIKT Finansiella nyckeltal Koncernen '68=>812(312(/608=<<5(?167E ,1 2,6 3,1 3,4 4,9 neg neg. 15 neg neg /</(89<<?46?/ Kapitalbas %?18(>/398/< &775Z9<< 'EE/81291<</(89<<?46?/ Uppskjuten skattefordran S851<696? (%49(/1:%& *;33<1E168=28(>/398/< Total kapitalbas Kreditrisker Marknadsrisker Operativa risker ,6 17,0 19,9 24,4 17,6 17,0 19,9 24,4 12,4./398/<8=O>696?0>:78 2 2,2 2,1 2,5 3,1 1,6 &167E06988<9?8(/68/<(420/608=<<5/ "68/<(420/608=<<5/(:95(42180(0<; (J >/(U=EDM21<018/<(=2(U;0812/51(9(16<9?Q18(E15(:/5(07E(>7EE;69O12/80(9( :90696?16(DM2(FGGVB 2 (./398/<8=O>696?0>:78(N12=>6/0(07E(>:7816(E1<</6(>/398/<N/0(7OQ(>/398/<>2/:(16<9?8(>/398/<8=O>696?021?<12([-/01<(''\B 9

9 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr koncernen. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägare, styrelse, dess kommittéer samt den verkställande direktören. Bolagsordningen anger ramarna för bolagets verksamhet. Utöver bolagsordningen bildar också externa regler och rekommendationer ramar för verksamheten. Styrningen inom Carnegiekoncernen regleras också av interna policydokument och instruktioner som uppdateras och godkänns årligen av styrelsen och VD. STYRELSENS ANSVAR Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta koncernens angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma koncernens ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att organisationen är utformad så att bokföring, medelsförvaltning samt de ekonomiska förhållandena i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens centrala uppgifter är bland annat att: Fastställa de övergripande målen och strategin för verksamheterna Säkerställa tillfredsställande riskkontroll och efterlevnad av lagar och regler Fortlöpande utvärdera den operativa ledningen Säkerställa att den externa informationsgivningen präglas av öppenhet och saklighet Styrelsen ska vidare utfärda en arbetsordning för det egna arbetet, en instruktion för den verkställande direktören och andra instruktioner och riktlinjer som krävs i och för verksamheten. Styrelsen tillträdde den 19 maj 2009 i samband med att Altor och Bure tog över ägandet av Carnegie från Riksgälden. Styrelsen har haft 14 sammanträden under Styrelsen har tre beredande organ som löpande bistår styrelsen i dess arbete: revisionskommittén, ersättningskommittén samt kreditoch riskkommittén. STYRELSEARBETET UNDER ÅRET Carnegie förvärvade bolagen HQ Bank i likvidation och HQ Fonder i september Under inledningen av 2011 ägnade styrelsen mycket tid åt att följa upp integrationen av dessa verksamheter. I efterspelet av krisen inom Euroområdet analyserades påverkan på marknaden och konsekvenser för Carnegie. Under försommaren inleddes arbetet i styrelsen med att utvärdera strategier för att strukturellt reducera kostnadsbasen i Carnegie. Detta resulterade i ett omstruktureringsprogram som togs fram av ledningen och som kommunicerades till organisationen under hösten. Uppföljning och utveckling av programmet har varit i fokus för styrelsens arbete under andra halvåret "<%6%'$6/'44%&&T$ Revisionskommittén bereder och bistår vid styrelsens uppföljning och granskning av: Finansiell och operativ information som rapporteras till aktieägare och andra intressenter Organisationen för intern kontroll Internt och externt revisionsarbete Revisionskommittén består av tre ledamöter från styrelsen. Kommittén har minst sex möten per år, varav minst ett möte i samband med varje kvartalsrapport. Revisionskommittén granskar rapporter till styrelsen från funktionerna Intern revision, Compliance och Juridik. B(69&&$%$26/'44%&&T$ Ersättningskommittén består av två medlemmar ur styrelsen. Kommitténs uppgift är att i samråd med Carnegies VD lämna förslag till styrelsen avseende övergripande ersättningsprinciper och föreslå den årliga allokeringen av tillgänglig rörlig ersättning. Ersättningskommittén ska vidare granska och föreslå lön och förmåner för ledande befattningshavare samt föreslå principer och övergripande policy för löner, förmåner och pensioner för koncernens ledande befattningshavare. Därutöver ska ersättningskommittén överse implementeringen av incitamentssystemet. 10

10 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E C(",%&U)'*+)(%6//'44%&&T$ Kredit- och riskkommittén ska förbereda, kontrollera och ge råd till styrelsen i frågor som avser kredithantering, riskkontroll (marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och operationella risker) och kapitaltäckningsfrågor, vilket inbegriper den interna kapitalutvärderingsprocessen (IKU). Kredit- och riskkommittén består av tre medlemmar ur styrelsen. VD och koncernledning Den verkställande direktören (VD) utses av styrelsen, arbetar under instruktioner från styrelsen och rapporterar till densamma. Carnegies VD och koncernchef ansvarar för att sköta den löpande förvaltningen av bolaget och koncernen och är operativt ansvarig för dess verksamhet. Till stöd för sitt arbete har VD utsett en koncernledning som består av VD, CFO, CRO, chefsjuristen, samt de två affärsområdescheferna. Internrevision S3)2+3+20:/:&323$>(+$):..$4**-:G)$())$4)0,+12+($&;>$$02+:72+($ att den interna kontrollen och riskhanteringen fungerar tillfredsställande. Internrevisionen är oberoende från Internrevision STYRMODELL Styrelse VD Koncernledning affärsverksamheten och rapporterar direkt till styrelsen. Principerna som styr internrevisionens arbete granskas och godkänns årligen av styrelsens revisionskommitté och beslutas av styrelsen. För en mer detaljerad beskrivning av Carnegies riskkontroll, se sidorna Ersättningskommittén Revisionskommittén Kredit- och riskkommittén ERSÄTTNINGSPRINCIPER Carnegies ersättningsmodell syftar till att stödja en framgångsrik och långsiktig utveckling av koncernen. Vidare ska system et premiera individuella prestationer och uppmuntra till ett lång sikt igt värdeskapande i kombination med ett balanserat risktagande. B(69&&$%$264',"00 Kompetenta och engagerade medarbetare är nyckeln till Carnegies långsiktiga utveckling och framgång. För att lyckas med att attrahera, motivera och behålla medarbetare erbjuder Carnegie en ersättningsmodell baserad på konkurrenskraftiga villkor. Ersättningsmodellen ska stödja ägarnas långsiktiga mål och innehålla en balans mellan fast och rörlig ersättning samt andra ersättningskomponenter. Den rörliga ersättningen är ett verktyg för att säkerställa att de anställdas insatser går hand i hand med de affärsmål som ägarna och styrelsen beslutar om. Kombinationen av ersättningskomponenter och uppskjutande av ersättningar stödjer långsiktig värdetillväxt och en sund riskkultur. Följande komponenter ingår i ersättningsmodellen: Fast ersättning (lön) och andra förmåner Pensionsförmåner Rörlig ersättning (kontantersättning) Kompetensutveckling Policy Carnegies styrelse har fastställt en ersättningspolicy som omfattar samtliga anställda i koncernen. Policyn baseras på en riskanalys från Carnegies koncernriskchef, CRO. Policyn revideras årligen och i detta arbete bistår personalavdelningen &;>$73(3/G43%):&323$*6$%&3;2+33:068$ Fast ersättning Fast ersättning är basen i ersättningsmodellen. Den fasta lönen 5(/2+(/$*6$2))$A2+)(.$*(+('2)+(+D$):..$2W2'*2.$123$(3/),..12/$ kompetens, ansvar och långsiktiga insatser. Carnegie bevakar utvecklingen på arbetsmarknaden för att behålla sin position som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. 5.(0%2)"(69&&$%$2)-.()/'$*"($"$) 6'4)+"0+"&)'*+)&%00)("6:"/&%<")"$+"& Den totala avsättningen till rörlig ersättning för koncernen som helhet baseras på det riskjusterade rörelseresultatet. Utifrån det riskjusterade helårsresultatet förbereder VD tillsammans med enhetscheferna ett förslag på allokering av rörlig ersättning till varje enhet baserat på: I vilken grad enheterna har uppnått sina verksamhetsmål Branschpraxis avseende balans mellan fast och rörlig lön för de yrkeskategorier som är verksamma inom enheterna Risktagande och riskhantering inom enheterna 11

11 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Förslaget, inklusive analys av ovannämnda faktorer, föredras av VD i ersättningskommittén. Ersättnings kommittén genomför en analys som beaktar de risker som kan vara förknippade med förslaget. Analysen ska visa hur de sammantagna effekterna (0$GB+2/.(-3($+B+.:-($2+/,))3:3-(+$*602+%(+$<(+32-:2/$73(3/:I ella ställning, både i nuläget och framöver. Analysen tar sin utgångspunkt från de prognoser som används i den interna kapitalutvärderingen. Särskild vikt ska läggas vid att de kapitalmål styrelsen beslutat om inte riskerar att underskridas. Ersättningskommittén utvärderar om den föreslagna nivån på rörlig ersättning är i linje med koncernens önskade risknivå. Slutligen ska analysen omfatta en bedömning om det före ligger 36-&3$+:/%$GB+$:3)+2//2%&3A:%)2+$&;>$:$/6$G(..$>4+$12//($/%($ hanteras. Rekommendationen från ersättningskommittén utgör grunden för styrelsens slutgiltiga beslut om rörlig ersättning. Utvärdering av prestation på individnivå Carnegie har en koncerngemensam årlig process för att utvärdera varje medarbetares prestation. Utvärderingen sker mot i GB+0,-$4**/),..1($'6.$&;>$&'G())(+$5612$73(3/:2..($&;>$:;%2$ $73(3/:2..($&'+61238$H023)42..$):..12.3:3-$(0$+B+.:-$2+/,))3:3-$ och eventuell ökning av fast lön styrs av uppfyllande av individuella mål, enhetens samt koncernens resultat. O",1(N"&1(")%$'4)/'$&('00-7$/&%'$"( Kriterier för rörlig ersättning rörande medarbetare inom kontrollfunktioner är utformande för att säkerställa deras integritet och oberoende, vilket bland annat innefattar att ersättningen är oberoende av de enheter som kontrolleras. För denna grupp blir procent av den rörliga ersättningen uppskjuten i tre till fem år. J<69&&$%$2)-.()(.(0%2)"(69&&$%$2)1<6""$,")VWXX Då Carnegiekoncernen uppvisade ett negativt resultat för helåret 2011 beslutade styrelsen att ingen rörlig ersättning ska utgå avseende räkenskapsåret För mer information om ersättningar avseende 2011 och jämförelseåret 2010, se Not 6 Personalkostnader, sidan 38. Y::-.08$%$2)'*+)/'$&('00 Internrevisionen genomför årligen en oberoende granskning av att bankens ersättningar följer ersättningspolicyn och återrapporterar till styrelsen senast i samband med att årsredovisningen fastställs. Särskilt reglerad personal Baserat på Finansinspektionens riktlinjer har Carnegie identi- 72+()$/6$%(..(1$/,+/%:.)$+2-.2+(1$*2+/&3(.D$12)$0:..$/,-($'21(+52- )(+2$/&'$4)B0(+$2))$0,/23).:-)$:3AE)(312$*6$5&.(-2)/$+:/%2+$/&'$ %(3$'21GB+($())$+2/4.)()2)$2..2+$123$73(3/:2..($/),..3:3-23$GB+sämras avsevärt. Kretsen av särskilt reglerad personal består av: Verkställande ledningen Medarbetare i ledande strategiska befattningar Anställda med ansvar för kontrollfunktioner Risktagare Medarbetare vars totala ersättning uppgår till eller överstiger den totala ersättningen till någon i verkställande ledningen och som väsentligt kan påverka Carnegies risknivå För denna grupp blir procent av den rörliga ersättningen uppskjuten i tre till fem år. Den uppskjutna delen kan innehållas om kriterierna som satts upp i samband med beslutet om rörlig ersättning inte uppfylls. 12

12 R I S K- O C H KAPITA L H A N T E R I N G RISK- OCH KAPITALHANTERING Risk innefattar osäkerhet i olika former och är ett naturligt inslag i alla typer av verksamheter. Carnegies förmåga att bedöma och hantera risker och samtidigt hålla en tillräcklig kapitalstyrka för att kunna möta oförutsedda händelser är avgörande för bankens långsiktiga lönsamhet och utveckling har varit präglat av ökad osäkerhet i omvärlden. Eurokrisen i kombination med den ekonomiska krisen i USA har '21GB+)$23$>B-$) /$*6$0,+.123/$73(3/'(+%3(12+8$S$123$ * $73(3/:2..($&+&3$,+$(%):0$+:/%>(3)2+:3-$0:%):-(+2$,3$ någonsin både för Carnegie och för våra kunders räkning. X:/%>(3)2+:3-$:3325,+$())$:123):72+(D$(3(.E/2+($&;>$0:1)($ åtgärder för risker som kan påverka koncernen. Under 2011 har Carnegie till exempel vidtagit åtgärder för att begränsa exponeringen mot de s.k. PIIGS-ekonomierna. Därutöver har Carnegie beslutat att stänga ner stora delar av koncernens tradingverksamhet, det vill säga den verksamhet som bedriver >(312.$:$73(3/:2..($:3/)+4'23)$GB+$%&3;2+323/$+,%3:3-8$ Genom bland annat dessa åtgärder har Carnegie reducerat sin exponering mot risker förknippade med det rådande marknadsläget. Den pågående omstruktureringen inom Carnegie kommer att stärka förutsättningarna för att ytterligare vidare utveckla hanteringen av bankens risker. ORGANISATION OCH ANSVAR I Carnegie är ansvaret för riskhantering baserat på principen om tre försvarslinjer. Modellen skiljer mellan funktioner som äger risk och regelefterlevnad (första linjen), funktioner för övervakning av risker och regelefterlevnad (andra linjen) och funktioner för oberoende granskning (tredje linjen). I grunden ligger att ansvaret för riskhantering och kontroll alltid 6)2+733/$1,+$+:/%23$4**%&'- mer. Detta innebär att varje Tredje försvarslinjen Internrevision Risksäkring Andra försvarslinjen Risk & Compliance Oberoende kontroll av risker och regelefterlevnad Första försvarslinjen Affärsledning, linjefunktioner Äger risken Carnegies riskhantering bygger på principen om tre försvarslinjer. anställd är ansvarig för att hantera riskerna inom det egna ansvarsområdet. Som sådan omfattar riskhantering samtliga anställda, från verkställande direktören till andra ledande befattnings havare och de anställda. Utöver den kontroll och uppföljning som genomförs i affärsenheterna har Carnegie tre från verksamheten oberoende kontrollfunktioner riskkontroll, compliance och internrevision. Riskkontroll och compliance övervakar affärsområdenas riskhantering och regelefterlevnad. Internrevisionen har i tredje.21$(3/0(+$gb+$())$02+:72+($())$(gg,+/&'+6123($&;>$12$b0+:-($ kontrollfunktionerna upp fyller sina uppgifter. H.(6&1)-.(6<1(60%$8"$E G"(/614+"&"$6)(%6/+1$&"(%$2 Den första försvarslinjen utgörs av affärsområden och stödfunktioner under ledning av verksamhetsansvariga. Som första försvarslinje bär dessa funktioner fullt ansvar för de risker som den egna verksamheten medför. Detta innefattar ansvaret för att säkerställa att processer och system för riskhantering och intern kontroll fungerar i enlighet med såväl styrelsens riktlinjer som externa lagar och regler. Verksamhetsansvariga ska se till att den egna verksamheten är organiserad på ett sådant sätt att riskerna hanteras och kontrolleras enligt koncernens riktlinjer. I deras ansvar ligger även att se till att personalen är väl förtrogen med koncernens riskhanteringsprocesser och regelverk. 13

13 R I S K- O C H KAPITA L H A N T E R I N G J$,(1)-.(6<1(60%$8"$E Riskkontroll och c'4:0%1$*" Riskkontrollfunktionen ansvarar för att kontrollera affärsområdenas riskhantering och att varje risk hålls inom de av styrelsen fastställda gränserna. Funktionen består av riskkontrollansvariga på såväl koncern- som lokal nivå. Riskkontrollfunktionen på koncernnivå leds av Chief Risk YG7;2+$P<XYQ$/&'$+(**&+)2+(+$1:+2%)$):..$ZJ$&;>$/)E+2./28$ Koncernfunktionen utövar den koncernövergripande riskkontrollen. I detta ingår att utveckla riskprocessen och metoder för riskhantering samt övervaka tillämpningen av dessa. I kon- ;2+3G43%):&323/$(3/0(+$:3-6+$,023$())$&52+&2312$:123):72+(D$ mäta och övervaka hur koncernens risker utvecklas över tid samt på aggregerad nivå rapportera dessa till styrelse och ledning. Detta inbegriper även analys av effekterna av händelser i omvärlden och potentiellt extrema situationer (stresstester). R)B02+$%&3;2+3G43%):&323$733/$.&%(.($+:/%%&3)+&..G43%- ):&32+$:$+2/*2%):02$1&))2+5&.(-$&;>$7.:(.8$J2//($+(**&+)2+(+$):..$ såväl CRO som till lokal VD och styrelse. De är ansvariga för att koordinera riskarbetet inom enheten samt att oberoende kontrollera och rapportera enhetens risker. Compliancefunktionens ansvarsområde är att kontrollera verksamhetens efterlevnad av lagar, förordningar och interna regler. Funktionen är helt oberoende från affärs verksamheten samtidigt som den är en stödfunktion för verksamheten. Uppgifterna för compliancefunktionen innefattar bland annat att tolka gällande regler, informera berörda funktioner om ändringar i regelverk, bistå verksamheten i framtagandet av interna regler och stödja såväl verksamhet som ledning med råd och stöd vad gäller compliancefrågor. Funktionen utvärderar även de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella brister. Carnegies compliancefunktion leds av Group Compliance YG7;2+$P[<YQ$/&'$+(**&+)2+(+$1:+2%)$):..$ZJ$&;>$/)E+2./28$ S$.:%>2)$'21$+:/%%&3)+&..G43%):&323$733/$&;%/6$;&'*.:(3;2I (3/0(+:-($:3&'$+2/*2%):02$1&))2+5&.(-$&;>$7.:(.8$J2//($+(*I *&+)2$+(+$):..$/60,.$[+&4*$<&'*.:(3;2$YG7;2+$/&'$):..$.&%(.$ZJ$ och styrelse. >(",8")-.(6<1(60%$8"$E Internrevision Internrevisionen har till uppgift att systematiskt, utifrån såväl ett regulativt perspektiv som ett riskbaserat förhållnings- /,))D$4)0,+12+($&;>$02+:72+($())$123$:3)2+3($%&3)+&..23$&;>$ riskhanteringen fungerar tillfredsställande. Detta ansvar innefattar även att kontrollera att både verksamheten inom första försvarslinjen och de oberoende kontrollfunktionerna inom andra försvarslinjen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Internrevisionen är oberoende från affärsverksamheten och rapporterar direkt till styrelsen. Principerna som styr internrevisionens arbete granskas och godkänns årligen av styrelsens revisionskommitté. RISKKONTROLL Carnegies riskkontrollfunktion kontrollerar affärsområdenas riskhantering och att varje risk hålls inom de av styrelsen fastställda gränserna. Group Financial Risk Manager RISKOMRÅDEN Risk representerar osäkerhet som kan påverka Carnegie 32-():0)$:$G&+'$(0$2W2'*2.0:/$73(3/:2..($GB+.4/)2+$2..2+$/%(1()$ rykte. Carnegies verksamhet medför främst en exponering mot risktyperna marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk, operativ risk, compliancerisk, ryktesrisk och affärsrisk/strategisk risk. Marknadsrisk Marknadsrisk(=2(290>16(DM2(DM2<;0812(89<<(DM<U5(/:( 7:=68/51(DM2=65296?/2(9(329012(7OQ(:7</89<9818(34(51( ]6/6091<</(E/2>6/5126/B( Aktiekursrisk( Volatilitetsrisk( Valutakursrisk( Ränterisk( Chief Risk Officer Group Market Risk Manager Riskkontrollfunktioner dotterbolag #90>16(DM2(DM2<;0812(89<<(DM<U5(/:( förändringar i aktiekurser. #90>16(DM2(DM2<;08(89<<(DM<U5(/:( förändringar i ett instruments 32902M2<9?Q18B( #90>16(DM2(DM2<;08(89<<(DM<U5(/:( DM2=65296?/2(9(:/<;8/>;2012B( #90>16(DM2(DM2<;08(89<<(DM<U5(/:( förändringar i marknadsräntor. Group Operational Risk Manager Som en naturlig del av denna verksamhet uppkommer olika typer av marknadsrisker. Marknadsrisker kan uppkomma vid prisställande till bankens kunder, det vill säga i samband '21$>(312.$*6$12$73(3/:2..($'(+%3(12+3(D$/&'$/)+4%)4+2..)$ :$123$B0+:-($5(3%02+%/('>2)238$J2)$733/$GE+($>4041)E*2+$ 14

14 R I S K- O C H KAPITA L H A N T E R I N G av marknadsrisker: aktiekursrisk, volatilitetsrisk, valutakursrisk och ränterisk. För dessa enskilda risktyper används av varandra kompletterande riskmått och limiter som baseras på känsligheter för förändringar av olika marknadspriser. Marknadsrisker mäts även med stresstester där förlust till följd av ett antal extrema scenarier beräknas. Riskexponering och utnyttjandet av limiter rapporteras löpande till CRO, VD och styrelsen. Aktiekursrisk Aktiekursrisk är risken för förluster på grund av förändringar i aktiekurser. Aktiekursrisk uppstår när Carnegie är marknadsgarant (market maker) för, eller handlar i, aktier och aktie rela- )2+(12$:3/)+4'23)8$<(+32-:2/$(%):0:)2)$*6$&.:%($73(3/:2..($ marknader motiveras dels av kundernas behov av likviditet &;>$12./$(0$52>&02)$())$4312+.,))($%&3;2+323/$2-23$73(3I siering. Volatilitetsrisk Z&.():.:)2)/+:/%$,+$+:/%23$())$0,+12)$*6$2))$73(3/:2..)$:3/)+4- ment kan variera på grund av förändringar i instrumentets prisrörlighet. Volatilitetsrisk uppstår i positioner i inne havda respektive utställda optioner och warranter. Valutakursrisk Carnegies valutakursrisk är av dels operationell och dels strukturell karaktär. Med operationell valutakursrisk avses valutakursrisker som uppstår när Carnegie :332>(+$*&/:):&32+$:$73(3/:2..($:3/)+4'23)$3&)2+(12$:$ 4).,31/%$0(.4)(8$9)+4%)4+2..$0(.4)(%4+/+:/%$1273:2+(/$/&'$ valutaexponering som uppstår i balansräkningen genom att delar av verksamheten bedrivs i olika valutor. Den största strukturella valutakursrisken är kopplad till koncernens dotterbolag i andra länder. Ränterisk Ränterisk uppstår både i handelslagret och i den övriga 02+%/('>2)238$X,3)2+:/%$:$>(312./.(-+2)$1273:2+(/$/&'$+:/- %23$GB+$0,+12':3/%3:3-$:$73(3/:2..($:3/)+4'23)$&+/(%(1$(0$ ränteförändringar. Ränterisk i handelslagret uppstår främst på grund av positioner i derivat. Dessa risker säkras vid behov genom räntebärande instrument, såsom obligationer. Ränterisk i övrig verksamhet är risken för att räntenettot påverkas negativt på grund av förändringar i marknadsräntor och uppstår i allmänhet när räntebindningstider för tillgångar och skulder ej sammanfaller. Carnegies ut- och inlåning sker huvudsakligen till rörlig ränta. Kreditrisk Kreditrisk(=2(290>16(DM2(DM2<;08(89<<(DM<U5(/:(/88(N/6>160( E783/2812(9681(>/6(D;<<DM<U/(096/(>7682/>8016<9?/( DM23<9>81<012B( Motpartsrisk( #90>16(DM2(DM2<;08(89<<(DM<U5(/:(/88(16( E783/28(9(16(]6/6091<<(82/60/>8976( D/<<12/2(DM21(0<;8<9?(/::1O><96?(/:( >/00/^M518(9(82/60/>897616B( Koncentrations- Uppstår från koncentrationer i risk > DM<U16(89<<(16(160>9<5( trationer i pantsatta säkerheter. Carnegies exponering mot kreditrisk härrör företrädesvis från depåbelåning och övrig värdepappersutlåning, samt exponering mot centralbanker och de nordiska storbankerna. F2+*(+)23$(0$2W*&32+:3-23$'&)$:;%2$73(3/:2..($'&)*(+)2+$ säkras genom pantförskrivning av likvida värdepapper. För att hantera negativa rörelser på värde pappersmarknaden åsätts belåningsvärden utifrån säkerhetens riskkaraktär och värdet på säkerheten följs dagligen. Exponeringen mot centralbanker och nordiska storbanker uppstår framförallt när Carnegie placerar sin överskotts likviditet och av säkerheter ställda för kunddriven värdepappershandel. Kreditrelaterade tjänster erbjuds inom affärsområdena Investment Banking och Securities som en del av affärs - områdenas normala verksamhet och affärsstrategi. Säkerställande av en andrahandsmarknad för strukturerade produkter som Carnegie tillhandahåller ger upphov till kreditrisk gent emot emitterande motpart. Denna exponering är framförallt mot svenska staten. Motpartsrisken är begränsad och drivs framförallt av kunddriven handel i OTC-derivat. Under 2011 har risktoleransen justerats för att anpassas till +61(312$&/,%2+>2)$*6$73(3/'(+%3(123$G+('GB+(..)$:$24+&I området och i PIIGS-ekonomierna i synnerhet. Kreditpolicyn sätter ramverket för hanteringen av kreditrisk och återspeglar den riskaptit som fastställts av styrelsen. Policyn fastställer att kreditverksamheten ska baseras på: Motpartsanalys: Kreditbesluten baseras på en noggrann analys av kreditrisken. Detta innefattar analys av motpartens 73(3/:2..($/),..3:3-$&;>$6)2+52)(.3:3-/GB+'6-(D$%0(.:)2)23$*6$ ställda säkerheter eller andra kreditriskreducerande åtgärder. 15

15 R I S K- O C H KAPITA L H A N T E R I N G Säkerheter: Säkerheter för exponeringar är i första hand %&3)(3)($:3/,))3:3-(+D$.:%0:1($73(3/:2..($:3/)+4'23)$2..2+$ bankgarantier. När säkerheter antas ska Carnegie alltid ha första prioritet på pant och därmed inte vara efterställt andra borgenärer.!"#$%&"'$%"()* Banken har som mål att hålla kreditportföljerna utvecklingen i de allmänna ekonomiska förhållandena inom varje marknadsområde. Sunda principer: Godkännandet av krediter baseras på sunda bankprinciper och höga etiska normer. Rättsliga principer och allmänt accepterade metoder får inte på något sätt äventyras. Avvecklingsrisk Avvecklingsrisk(=2(290>16(/88(N/6>16(96D29/2(DM23<9>8(1<012( 9(16(>7682/>812/5(;8:=L<96?(/:(16(]6/6091<<(89<<?46?(E16( E900<TO>/0(E15(/88(12Q4<</(E780:/2/651(/:2=>696?(D246( motparten. Avvecklingsrisken drivs framförallt av handel i värde- *(**2+$GB+$%4312+/$+,%3:3-8$S$12$A2/)($)+(3/(%):&32+$/%2+$.202+(3/$&;>$52)(.3:3-$(0$12$73(3/:2..($:3/)+4'23)23$ samtidigt. Avvecklingsrisken är därför begränsad till eventuell kostnad för att ersätta motpart i transaktionen och påverkas av rörelser i marknadspriset på det underliggande instrumentet. Likviditetsrisk Likviditetsrisk(=2(290>16(/88(N/6>16(9681(0>;<<1(>;66/( D;<<?M2/(096/(N18/<696?048/?/6516(1<<12(165/08(0>;<<1(>;66/(?M2/(518(89<<(16(:=0168<9?8(DM2QMU5(>7086/5B( H3.:-)$<(+32-:2/$73(3/I$&;>$%(*:)(.*&.:;E$/%($%&3;2+323$&;>$ varje enskilt dotterbolag upprätthålla en likviditetsreserv som B02+/):-2+$12)$GB+0,3)(12$'(W:'(.($32))&%(//(AB12)$4312+$23$ 30-dagarsperiod. Likviditetsreserven ska bestå av tillgångar som är rebelåningsbara hos Riksbanken samt kontanter. Stresstesterna är utformade för att utvärdera potentiella effekter av en serie extrema men möjliga händelser. Stresstesterna antar en markant minskning av inlåning från kunder samtidigt som '(+%3(1/0,+12)$GB+$+273(3/:2+:3-/5(+($):..-63-(+$/,3%/8$ Operativ risk Operativ risk =2(290>16(DM2(DM2<;0812(89<<(DM<U5(/:(16( 1L8126/(Q=651<012B(_1] (96><;512/2(<1?/<(290>B( Operativa risker kan bero på många olika faktorer. Det kan handla om omständigheter relaterade till allt från transaktionsprocesser, bedrägerier, såväl internt som externt, till systemfel och naturkatastrofer. Denna typ av risker kan vara svår att 1273:2+($&;>$%0(3):72+(8$J,+4)B02+$%(3$12$:$0,+/)($G(..$.21($):..$ tillräckligt stora konsekvenser för att orsaka allvarliga problem och betydande förluster. Det är därför extra viktigt att förstå och analysera potentiella operativa risker. För att hantera de operativa riskerna i verksamheten har Carnegie etablerat ett koncernövergripande ramverk som omfattar principer och standardiserade processer för hur operativa +:/%2+$/%($:123):72+(/D$521B'(/$&;>$+(**&+)2+(/8$X('02+%2)$ bygger bland annat på följande processer: Självutvärdering: Varje enhet inom Carnegie genomför regelbundet en s.k. självutvärdering där operativa risker :$/(').:-($0,/23).:-($*+&;2//2+$:123):72+(/D$0,+12+(/$&;>$ analyseras. Syftet med analysen är att öka medvetenheten kring operativa risker och åtgärda väsentliga risker. Incidentrapportering:$9&'$2))$/)B1$GB+$:123):72+:3-D$>(3)2- ring och bedömning av operativa risker har Carnegie en process för rapportering av operativa riskhändelser, s.k. incidenter. Samtliga medarbetare har ett ansvar för att rapportera incidenter och verksamhetsansvariga ansvarar för att åtgärda oacceptabla risker inom sitt ansvarsområde. Riskkontrollfunktionen följer upp och analyserar incidenter. Godkännande av nya produkter och tjänster: Carnegie har en process för att pröva och godkänna nya, och större förändringar av, produkter och tjänster. Rutinen innebär en genomgång av risker och kontroller relaterade till nya produkter där samtliga berörda funktioner är involverade och ger sitt godkännande innan produkten introduceras. Syftet med processen är bland annat att säkerställa att potentiella operativa risker belyses och hanteras på ett effektivt sätt. Arbetet med att förbättra och vidareutveckla hanteringen av operativa risker är en kontinuerlig process. Detta arbete 16

16 R I S K- O C H KAPITA L H A N T E R I N G drivs av Group Operational Risk Manager på koncernnivå i nära samarbete med lokala riskkontrollfunktioner i varje koncernenhet. I slutänden ligger dock ansvaret för hantering av operativa risker där risken uppstår. Detta innebär att varje anställd är ansvarig för att hantera riskerna inom det egna ansvarsområdet med stöd av riskkontrollfunktionen. En viktig del i arbetet med operativa risker är därför att öka riskmedvetenheten hos samtliga medarbetare. P'4:0%1$*"(%6/ Compliancerisk är risken för sanktioner, ekonomiska DM2<;0812(1<<12(0>/5/8(2T>81(34(?2;65(/:(N2908/651( 1D812<1:6/5(/:(21?<126/(DM2(:12>0/EQ1816B( Carnegies verksamhet är föremål för omfattande lagstiftning och regleringar som syftar till att ge ett gott konsumentskydd &;>$/,%+($12)$73(3/:2..($/E/)2'2)/$/)(5:.:)2)8$N))$4**+,))>6..($ våra kunders och tillsynsmyndigheternas förtroende är en förutsättning för Carnegies verksamhet. Bristande regelefterlevnad kan få långtgående konsekvenser i form av såväl rättsliga påföljder som skadat anseende. Hanteringen av compliancerisker utgör därför en viktig del av bankens riskhantering. Detta arbete innefattar bland annat att skapa pålitliga rutiner för: Hur vi uppträder på marknaden Att proaktivt förhindra marknadsmissbruk och penningtvätt S123):72+:3-$&;>$>(3)2+:3-$(0$:3)+2//2%&3A:%)2+$ Utarbetande av gemensamma policies, instruktioner och rutiner inom koncernen Ryktesrisk Ryktesrisk(=2(290>16(DM2(96>7E08N728D/<<(D246(N/6>160( <</(7OQ(1L90812/651(>;6512(7E(5100/(DM2<72/2( 89<<8276(89<<(N/6>16(34(?2;65(/:(61?/89:(3;N<9O9818(1<<12( 2T>816(7E(>76O12616(1<<12(/<<E=68(7E(N2/60OQ16B( Ryktesrisk uppstår huvudsakligen som en konsekvens av interna eller externa händelser som rubbar kunders, myndigheters eller motparters förtroende för banken. Ryktesrisk är en av de svåraste riskerna att bedöma och skydda sig mot. Samtidigt kan konsekvenserna bli omfattande om förtroendet för en bank rubbas. Carnegie har gått igenom turbulenta tider under de senaste åren. Proaktiv hantering av ryktesrisk är därför särskilt viktigt för koncernen. I Carnegie hanteras ryktesrisk främst genom öppen och tät dialog med bolagets intressenter. Carnegie har många kommunikationsvägar både med kunder och med andra motparter i marknaden som gör det möjligt att fånga upp eventuella negativa signaler. Därutöver strävar Carnegie efter att hålla en frekvent och transparent informationsgivning. J--9(6(%6/)'*+)6&(1&"2%6/)(%6/ Affärsrisk(=2(290>16(DM2(96>7E08N728D/<<(89<<(DM<U5(/:( =65296?/2(9(516(1L8126/(/DD=20E9<UM6B( Strategisk risk(=2(290>16(dm2(96>7e08n728d/<<(34(?2;65(/:( 1<<12(7DM2E4?/(/88(21/?12/(/51>:/8(34(DM2=65296?/2(9( Affärsrisk handlar om förändringar i omvärlden som till exempel utvecklingen på världens börser och det allmänna affärsklimatet. Strategisk risk handlar om förmågan att anpassa sig till dessa förändringar. Affärsrisk och strategisk risk är nära relaterade. Finansbranschen står inför stora utmaningar i form av en turbulent marknad i kombination med snabb teknologisk utveckling och regulatoriska förändringar. Dessa faktorer gör att dynamiken i marknaden förändras i grunden. Under sådana marknadslägen är förmågan att snabbt dra nytta av möjlig heter som uppstår och reducera potentiella hot avgörande för den strategiska positionen. Carnegie arbetar kontinuerligt med att utreda sin strate giska position och genomför omvärldsanalys för att vara förberett på förändringar i marknadsförhållanden och i kon kurrenssituationen. Till exempel genomför Carnegie regelbundet scenarioanalyser för att utvärdera effekterna av ändrade marknadsförutsättningar. Dessa analyser syftar till att skapa så bra beslutsunderlag som möjligt för strategiska beslut. KAPITALTÄCKNING Kapitaltäckning uttrycker lagstiftarens uppfattning om hur stor kapitalbas en bank måste ha i förhållande till hur stora risker banken tar. Kapitaltäckningskvoten, det vill säga kapitalbasen dividerat med kapitalkravet, ska överstiga 1,0. Kapitaltäckningsreglerna är indelade i följande tre pelare: 17

17 R I S K- O C H KAPITA L H A N T E R I N G 3"01(")XE)Grundläggande kapitalkrav En bank ska vid varje tidpunkt ha en kapitalbas som minst motsvarar summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Kapitaltäck- mellan olika metoder vid beräkning av storleken på det kapital som behövs för att möta förluster som beror på de kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker som en bank utsätter sig för. en omfattande IKU. Rapporten godkändes av styrelsen i december och skickades i samband med detta in till Finansinspektionen. Inom ramen för den interna kapitalutvärderingen gjordes en djupgående analys av alla potentiella risker som kan uppkomma inom Carnegie. Styrelse och affärsledning var delaktiga i hela processen genom att bidra ):..$:123):72+:3-$&;>$(3(.E/$(0$+:/%2+D$1273:):&3$(0$/;23(- rier och stressmetoder samt godkännande av det slutliga kapitalbehovet. Kreditrisker: Carnegie tillämpar schablonmetoden för beräkning av kreditrisk och den fullständiga '2)&123$GB+$73(3/:2..($/,%2+>2)2+8 Marknadsrisker: Carnegie använder Finansinspektionens standardiserade modell. 3"01(")ZE);$-'(41&%'$6/(1< I kapitaltäckningsreglerna ställs krav på att företagen ska offentliggöra information om sin kapitaltäckning och riskhantering. Fördjupad information om Carnegies kapital- ),;%3:3-$!"##$733/$())$.,/($:$X:/%I$&;>$%(*:)(.),;%3:3-/I rapporten (Pelare 3) på Operativa risker: Carnegie använder basmodellen, som innebär att kapitalkravet beräknas på 15 procent av ett genomsnitt av de tre senaste årens rörelseintäkter. Enligt Carnegies kapitalpolicy är målet att optimera kapitalstrukturen avseende primärkapital. Policyn anger även att kapitaltäckningskvoten ska vara minst 1,5 och att eget kapital även ska täcka kapitalbehovet fastställt i den interna kapitalutvärderingsprocessen (IKU). Carnegie Investment Bank-koncernen hade per den 31 december 2011 en kapitaltäckningskvot på 2,2, motsvarande en kärnprimärkapitalrelation på 17,6 procent. 3"01(")VE 5%6/N",.4$%$2 Regelverket ställer krav på att banken ska ha en tillfredsställande hantering och bedömning av risker. Banken ska se till att dess sammantagna risker inte medför att förmågan att fullgöra dess förpliktelser äventyras. För att uppfylla detta krav ska banken ha processer och metoder som gör det möjligt att fortlöpande värdera och upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt för att täcka arten och nivån på de risker som den är eller kan komma att bli exponerad för. Processen kallas intern kapital utvärdering (IKU). Alla väsentliga risker ska iden- ):72+(/D$',)(/$&;>$+(**&+)2+(/$:$SKRD$:3%.4/:02$+:/%2+$/&'$ inte hanteras under Pelare 1. Detta innebär att instituten förväntas hålla en större kapitalbas än den miniminivå som?2.(+2$#$/*2;:7;2+(+8$<(+32-:2$-23&'gb+12$4312+$!"##$ 18

18 F I N A N S I E L L A RAPPOR T E R KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT TSEK Not Jan dec 2011 Jan dec 2010 Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto #=681968=> #=681>7086/ Räntenetto `:29?/(;851<696?0968=>812 1, $ ;<8/8(/:(]6/6091<</(82/60/> , #10;<8/8(:95(/:T88296?(/:(:12>0/EQ18 1, A7441)(.("06"%$&9/&"( C12076/<>7086/ Övriga administrationskostnader ":0>29:696?/2(34(9EE/81291<</(7OQ(E/81291<</(89<<?46?/ A7441)(.("06"/'6&$1,"( "670&1&)-.(")/(",%&-.(076&"( "670&1&)-.(")6/1&& *>/ Årets resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser, netto efter skatt *=>296?(/:( : ?(;8<=650>(:12>0/EQ A7441)&'&10("670&1&)-.()?("&

19 F I N A N S I E L L A RAPPOR T E R KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING TSEK Not 31 dec dec 2010 Tillgångar./00/(7OQ(89<<?757Q/:/651(Q70(O1682/<N/6> <4696?0N/2/(08/800>;<5DM2N9651< S8<4696?(89<<(> ; S8<4696?(89<<(/<<E=6Q an<9?/897612(7oq(/652/(2=681n=2/651(:=2513/ , ">8912(7OQ(/651</2 12, Aktier i intresseföretag Derivatinstrument 'EE/81291<</(89<<?46?/ ,/81291<</(/6<=??696?089<<?46?/ ">8;1<</(0>/881D725296?/2( Uppskjutna skattefordringar `:29?/(89<<?46?/2( RM2;8N18/<5/(>7086/512(7OQ(;33<;36/(968=> A7441)&%002?$21( Skulder och eget kapital *>;<512(89<<(> ; '6X(7OQ(;33<4696?(D246(/<<E=6Q Emitterade värdepapper Korta positioner, aktier Derivatinstrument ">8;1<</(0>/8810>;< S330>U;86/(0>/8810>;< `:29?/(0>;<512( S33<;36/(>7086/512(7OQ(DM2;8N18/<5/(968=> Övriga avsättningar A7441)6/70,"( Eget kapital ">891>/398/<([ (08(/>8912\ `:29?8(89<<0>U;818(>/398/< #1012: /</6012/51(:9608E151< A7441)"2"&)/1:%& A7441)6/70,"()'*+)"2"&)/1:%& ()/2/:(><9168E151<(AGb(cGF([deV(cAf\B 20

20 F I N A N S I E L L A RAPPOR T E R KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Hänförligt till moderbolagets aktieägare TSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital L4(9/$%$26U reserv Balanserade <%$6&4","0 A7441 Eget kapital vid årets ingång g2180(210;<8/ Övrigt totalresultat: ae2=>696?059dd (/:011651(;8</650:12>0/eq A7441)&'&10("670&1&)[$"&&')"-&"()6/1&&\ S851<696? Eget kapital vid årets utgång g2180(210;<8/ Övrigt totalresultat: ae2=>696?059dd (/:011651(;8</650:12>0/eq *=>296?(/:( : ?(;8<=650>(:12>0/EQ A7441)&'&10("670&1&)[$"&&')"-&"()6/1&&\ S851<696? Eget kapital vid årets utgång

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET PELARE 3 Q1 2013 1 INLEDNING Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB, (organisationsnummer 556780-4983), Carnegie Fonder AB (organisationsnummer

Läs mer

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET PELARE 3 Q1 2015 INLEDNING Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB, (organisationsnummer 556780-4983), Carnegie Fonder AB (organisationsnummer

Läs mer

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET PELARE 3 Q4 2014 1 INLEDNING Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB, (organisationsnummer 556780-4983), Carnegie Fonder AB (organisationsnummer

Läs mer

Carnegie Holding AB. Delårsrapport. Januari mars 2012

Carnegie Holding AB. Delårsrapport. Januari mars 2012 Finansiella data för koncernen1 Carnegie Holding AB Delårsrapport Januari mars 2012 o Rörelseintäkterna uppgick till 449 (497) MSEK. o Rörelsekostnaderna uppgick till 435 MSEK (451). o Resultatet före

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Tillägg 2011:2 till grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter, strukturerade warranter och certifikat

Tillägg 2011:2 till grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter, strukturerade warranter och certifikat Diarienummer 11-9857 Tillägg 2011:2 till grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter, strukturerade warranter och certifikat Datum för offentliggörande av grundprospektet:

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB (publ) Delårsrapport

Carnegie Investment Bank AB (publ) Delårsrapport Carnegie Investment Bank AB (publ) (Org. nr 516406-0138) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3)

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) Information om ersättningar i Swedbank 2013 Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) 2 Information om ersättningar i Swedbank 2013 Redogörelse för Swedbanks

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

Ersättningspolicy. 7 december 2016

Ersättningspolicy. 7 december 2016 7 december 2016 Inledning Denna policy gäller för ersättningssystem hos Strukturinvest och gäller för samtliga anställda. Policyn utgår från FI:s föreskrifter Den ska vara förenlig med och främja en sund

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Policy för ersättning

Policy för ersättning Policy för ersättning Fastställd av styrelsen för Ulricehamns Sparbank 2014-09-10 ersätter 2014-01-24 Ulricehamns Sparbank Innehållsförteckning Policy för ersättning... 1 Externa regelverk... 2 Interna

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-08-27 Ersätter tidigare fastställd 2012-12-18 Allmänt Syftet med denna policy är att styrelsen i Bjursås Sparbank AB (nedan kallad banken) ska ange grunder

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Finansiella företagsgruppen Solidar

Finansiella företagsgruppen Solidar Finansiella företagsgruppen Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3)

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) Information om ersättningar i Swedbank 2012 Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) 2 Information om ersättningar i Swedbank 2012 Redogörelse för Swedbanks

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Fast ersättning 3. Rörlig ersättning till anställda och dess syfte 4. Riskbedömning 5. Organisation och

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Ersättningspolicy Nr.43

Ersättningspolicy Nr.43 Fastställd av styrelsen för 2014-12-17 Nr.43 Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2014-12-17 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Mål... 2 3. Organisation

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

Konsoliderad situation för Solidar

Konsoliderad situation för Solidar Konsoliderad situation för Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 1 Bakgrund Information om den konsoliderade

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Finansiella företagsgruppen Solidar AB

Finansiella företagsgruppen Solidar AB Finansiella företagsgruppen Solidar AB Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Information om risk och likviditet - 110630

Information om risk och likviditet - 110630 Information om risk och likviditet - 110630 Finansiell riskhantering Bolaget har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Värdepappersinstitut har att bland annat följa kraven i Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Delårsrapport för. Mangold AB Perioden Innehållsförteckning:

Delårsrapport för. Mangold AB Perioden Innehållsförteckning: Delårsrapport för Mangold AB Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Innehållsförteckning: Sida Inledning 1 Koncernens Resultaträkning 3 Koncernens Balansräkning 4 Moderbolagets Resultaträkning 5 Moderbolagets

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion Åse Viste Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.003 Datum för fastställelse 2016-03-30 Sidan 1 Innehållsförteckning Externa regelverk... 2 1 Bakgrund och syfte... 2 2 Definitioner... 2 3 Omfattning...

Läs mer

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1 Ersättningspolicy 205-0-2 Compliance ERSÄTTNINGSPOLICY VCG INVESTMENT MANAGEMENT AB. Allmänt. Denna ersättningspolicy ( Ersättningspolicyn ) har antagits av styrelsen i VCG Investment Management AB ( VCGIM

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering

Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Case Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 PayEx Credit AB, 556735-5671 Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 Allmänt PayEx Credit AB ( bolaget ) blev godkänt av Finansinspektionen som kreditmarknadsbolag 2007-12-28 och övertog då den finansiella

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 pelare 3 FOREX BANK AB 2009 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Inledning FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX). Detta dokument utgör

Läs mer

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser.

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser. Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige.

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 1 (6) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011. Ersättningspolicy för Högsby sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Likviditets- och kapitalhantering

Likviditets- och kapitalhantering RTERT Likviditets- och kapitalhantering Information enligt pelare 3 Q2 2015 1 Inledning Syftet med denna rapport är att ge information rörande FOREX Banks likviditetsrisker och kapitaltäckning i enlighet

Läs mer