isning 2013 Årsredov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "isning 2013 Årsredov"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 I detta avsnitt beskrivs årsredovisningens struktur. Här ger kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande sin syn på året som gått. Du hittar också information om vart skattepengarna gick, var de kommer i från, fem år i sammandrag och en schematisk bild över den politiska organisationen. Här presenteras förvaltningsberättelsen och den obligatoriska kommunala redovisningen. Strategiska utmaningar för framtiden, god ekonomisk hushållning och den finansiella analysen ger en bild av kommunen nu och i framtiden. Personalredovisning, hållbar utveckling och folkhälsa avslutar kapitlet. Här presenteras kommunens olika verksamheter lite mer ingående. Här kan du ta del av måluppfyllelse och ekonomiska analyser, samt årets händelser och lite om framtiden. Presentation och redovisning av kommunens olika bolag som man äger eller är delägare i. Här presenteras de samverkansorgan som Svalövs kommun samarbetar med. Samverkansorganen säkerställer kompetensförsörjning, långsiktig kostnadseffektivitet och kvalitet. I detta avsnitt presenteras det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet (resultaträkning), verksamhetens finansiering (finansieringsanalys) och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning). Dessutom ger noterna ytterligare förklaring till poster som återfinns i ovan uppräknade modeller. Sist redogörs för vilka redovisningsprinciper som gäller, samt förklaringar av ekonomiska termer. 2

3 Innehållsförteckning Inledning: Några av årets händelser 4 Fem år i sammandrag, politisk organisation i Svalövs kommun 6 Vart gick skattepengarna 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Kommunchefen har ordet 10 God ekonomiskt hushållning 14 Ekonomi och finansiell analys 18 Resultat och kapacitet 19 Risk och kontroll 23 Medarbetare/personalredovisning 24 Hållbar utveckling 26 Folkhälsa 28 Verksamhetsberättelse 31 Kommun och politik 31 Utbildning och barnomsorg 34 Omsorg och socialt stöd 38 Uppleva och göra 48 Bo, bygg och räddningstjänst 50 Kollektivtrafik 52 Gator och vägar 54 Park och natur 55 Fastigheter 56 Vatten och avlopp VA 56 Kost och städ 58 Miljö 60 Revision 61 Överförmyndare 62 BT Kemi Efterbehandling 64 Kommunala bolag 66 AB SvalövsBostäder 66 AB SvalövsLokaler 67 Landskrona Svalövs Renhållning AB 68 Samverkansorgan 70 Skåne NordVäst 70 Söderåsens Miljöförbund 70 Finsam Landskrona Svalöv 70 Vattendragsförbund och kommittéer 70 Kommunförbundet Medelpunkten 71 Kommunassurans Syd AB 71 Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 71 Sydvatten AB 71 Räkenskaper 73 Resultaträkning 73 Finansieringsanalys 73 Balansräkning 74 Noter 75 Driftsredovisning 80 Investeringar 81 Exploateringsredovisning 83 Särredovisning VA-verksamheten 84 Revisionsberättelse 86 Redovisningsprinciper 88 Ord och tryck 90 3 Inledning Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse Kommunala bolag Samverkansorgan Räkenskaper

4 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 Några av årets händelser Persontrafik på Söderåsbanan En av de viktigaste frågorna under året har rört framtida persontrafik på Söderåsbanan. Här har kommunen arbetat för att skapa förutsättningar för att Söderåsbanan skulle komma med i den nationella infrastrukturplanen. Malmömässan Heleneborgsskolan invigdes Den nya organisationen Det var en riktig folkfest i Svalöv lördagen den 17 augusti när vi invigde Heleneborgsskolan. Detta är en stor satsning för kommunen och ett tydligt besked om att skolan är viktig och prioriterad. Det har gått ett år sedan vi förtydligade organisationen och skapade de tre sektorer: utbildning, social omsorg och samhällsbyggnad. En del i den nya organisationen innebar att Kerstin Lingebrant tillträdde tjänsten som utbildningschef, att Mats Dahlberg rekryterades som samhällsbyggnadschef och att Susanne Rosenström rekryterades som chef för sektor social omsorg. Under året anställdes också Daniel Henriksson som informationsansvarig. Förstelärare infördes Under 2013 beslutade kommunen att införa tjänster som förstelärare och sju lärare utsågs till förstelärare. Denna satsning kommer även att fortsätta under Fr v i bild: Kerstin Lingebrant, Mats Dahlberg, Susanne Rosenström och Daniel Henriksson. Marknadsföring För att öka inflyttningen till kommunen har vi under 2013 satsat en hel del resurser på att marknadsföra kommunen. Insatserna har skett bland annat genom lokaltidningen, informationsbroschyr, reklamfilm och genom att delta på mässor i regionen. Nya idrottshallen Arbetet med den nya idrottshallen i Svalöv har pågått hela 2013 och slutade med ett färdigt för-

5 frågningsunderlag som skickades ut för anbud under december månad. När denna satsning väl är på plats kommer detta att bli ett ordentligt lyft för kommunen, för Heleneborgsskolan och för Linåkersskolan. GPS Nya vägar GPS Nya vägar är ett projekt i Svalövs kommun som har riktat sig till ungdomar mellan år som avbrutit skolan eller en arbetsmarknadsåtgärd utan att någon upptäckt detta. Totalt deltog 70 ungdomar i projektet. Inledning Näringsliv Det är glädjande att konstatera att vi ökat vår ranking i NKI (Nöjd kund index) efter mätningen som genomfördes under Under året som gått har det genomförts sex välbesökta företagsfrukostar och cirka 30 företagsbesök. EU-projekt Under året slutfördes två Interregprojekt som Svalövs kommun var delaktiga i. Ett av projekten var ett Öresundsprojekt i samarbete med Bröndby, Landskrona och Destination Borstahusen. Det andra projektet var ett stort nordiskt projekt med deltagande kommuner från Norge, Jylland, Västsverige och Skåne. Svalövsmässan Traditionsenligt anordnades Svalövsmässan under september i idrottshallen i Svalövs tätort. Många av våra lokala företag var representerade. Kommunen hade även här en monter som var välbesökt och uppskattad. Medborgardialog Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen har 2013 slutfört arbetet med att anordna medborgardialoger. Dialoger vars syfte var att ta fram ett underlag för revidering av tillväxtprogrammen för kommunens tätorter. 5

6 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 Fem år i sammandrag Fem år i sammandrag Kommunen Antal invånare 31 dec primärkommunal skattesats 20,49 20,49 20,49 20,49 20,49 Årets resultat, mnkr 0,7 3,2 13,4 13,7 14,7 Skatteintäkter och utjämning, mnkr 539,2 570,7 587,0 598,7 617,9 Verksamhetens nettokostnader, mnkr 538,4 564,9 574,1 584,9 603,6 Nettokostnader per invånare, kr Driftskostnadernas andel av skatteintäkter, utjämn och finansnetto, % 99,9 99,0 99,0 99,0 99,0 Nettoinvesteringar, mnkr 27,5 12,9 22,1 22,1 43,7 Soliditet, % 49,0 49,9 51,6 51,9 61,0 Soliditet inkl anvarsförbindelse, % 2,4 4,2 2,6 4,4 4,7 Likvida medel, mnkr 10,3 8,8 36,2 45,4 67,8 Borgensförbindelser, mnkr 279,8 266,0 236,8 410,3 553,1 Borgensförbindelser per invånare, kr Pensionsförpliktelser, mnkr 241,4 236,1 259,6 262,4 278,3 Koncern Årets resultat, mnkr 2,0 5,8 18,8 18,7 21,4 Soliditet, % 33,5 33,9 31,7 31,7 30,7 Politisk organisation i Svalövs kommun Kommunfullmäktige (35) Kommunstyrelse (11+11) Välfärdsberedning (11+11) Kommunassurans Syd AB Revision (7) Arbetsutskott (5+5) Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedning (9+9) Kommunalförbundet (1+1) Medelpunkten Valberedningsnämnd (8+8) Utbildningsutskott (5+5) Demokratiberedning (8+8) + KF presidie (3) Landskrona Svalövs (2+1) Renhållnings AB Valnämnd (5+5) Vård- och omsorgsutskott (5+5) Tillfälliga beredningar Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (1+1) Krisledningsnämnd (5+5) Samhällsbyggnadsutskott (5+5) Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete Sydvatten AB (1) Bygg-, trafik- och räddningsnämnd (5+5) Rådet för funktionshindrade Söderåsens Miljö- (2+2) Skåne Nordväst och pensionärer Socialnämnden (3+3) förbund Samverkansförbundet (1+1) Finsam Vattendragsförbund och kommittéer Överförmyndare (1+1) Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling (5+5) AB SvalövsBostäder (5+5) AB SvalövsLokaler (5+5) 6 Verkställande organ Beställande/granskande organ Samverkansorgan Traditionella organ

7 Vart gick skattepengarna? 100 kronor i skatt till kommunen användes så här under 2013: Inledning 24,3 kr till grundskola, fritidshem och särskola 17,9 kr till vård och omsorg 11,4 kr till förskoleverksamhet 9,0 kr till gymnasieskola och gymnasiesärskola 8,7 kr till LSS 6,6 kr till individ och familj 6,2 kr till kommunövergripande och övriga verksamheter 2,7 kr till gator och parker 2,6 kr till kollektivtrafik 2,4 kr till årets resultat 2,2 kr till bygg och räddningstjänst 1,7 kr till fritidsverksamhet 1,4 kr till kultur 1,2 kr till politisk verksamhet 1,0 kr till vuxenutbildning 0,4 kr till miljö- och hälsoskydd 0,3 kr till arbetsmarknadsåtgärder Varifrån kommer intäkterna? Kommunens kostnader Statsbidrag BT Kemi efterbehandling 1% Bidrag 1% Avgifter och ersättningar 26% Köpta tjänster 20% 73% Skatter och utjämning Verksamhetskostnader 56% 23% Personalkostnader 7

8 Året som gått Svalövs kommuns årsredovisning 2013 Svalövs kommun visar upp ett positivt ekonomiskt resultat på 14,7 miljoner kronor för Med årsredovisningen för 2013 har det tagits ytterligare steg för att utveckla informationen om hur måluppfyllelse i de olika kommunala verksamheterna där åtagande har bedömts. Den samlade bilden av ett gott ekonomiskt resultat och ökad måluppfyllelse gör sammantaget att man kan dra slutsatsen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Många viktiga framtidsfrågor har hanterats under verksamhetsåret. Här är ett axplock: Konstgräsplanen i Teckomatorp invigdes Etapp 2 av saneringen BT Kemi inleddes Ny politisk organisation from 1/1 Heleneborgsskolan invigdes Åsgården i Kågeröd landets 5:e bästa äldreboende Företagsmässa 1:a Lärare Fortsatt satsning på datorer till alla elever på Linåkerskolan Fortsatt förbättrat resultat i skolan Persontågstrafik på Söderåsbanan Ny överföringsledning VA Tågarp Arbete med markfrågor, detaljplaner och nya exploateringsområden Beslut om konstgräsplan i Svalöv Företagsbesök och företagsfrukostar Samarbetet inom Skåne Nordväst har fortsatt att utvecklas Befolkningen ökade med 57 invånare. Nya medarbetare under året Under det gångna året har det anställts nya medarbetare. Bland annat ny samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg, ny socialchef Susanne Rosenström och ny kulturchef Elisabeth Viktorsson. Vi vill tacka alla medarbetare, chefer och samarbetspartners för ett händelserikt 2013 och ser framemot nya spännande utmaningar för att utveckla vår fina kommun tillsammans. 8 Birgitta Jönsson (S) Ordförande Kommunstyrelsen Charlotte Wachtmeister (M) 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen Torbjörn Ekelund (FP) Ordförande utbildningsutskottet

9 9 Inledning

10 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 Kommunchefen har ordet Under 2013 visade kommunen upp ett bra ekonomiskt resultat och detta trots en långsam återhämtning av den nationella ekonomin. Ett bra resultat är alltid glädjande och en god förutsättning för att vi skall kunna ta oss an de utmaningar som kommer framöver. Söderåsbanan En av de viktigaste frågorna under året har rört framtida persontrafik på Söderåsbanan. Här har kommunen arbetat för att skapa förutsättningar för att Söderåsbanan skulle komma med i den nationella infrastrukturplanen. 10 I början av året inledde Svalövs kommun förhandlingar med Trafikverket, Region Skåne, Bjuvs kommun, Lomma kommun, Kävlinge kommun och Åstorps kommun för att ta fram en överenskommelse om planering för införande av persontrafik på Söderåsbanan. Denna överenskommelse undertecknades i maj månad Överenskommelsen skapade förutsättningar för att få med Söderåsbanan i den regionala trafik infrastrukturplanen (RTI-plan), som sen Trafikverket i Skåne tog med som förslag till nationell trafikinfrastrukturplan, som förväntas bli antagen i april Under hösten 2013 har Trafikverket, Region Skåne, Burlövs kommun, Lomma kommun, Kävlinge kommun Svalövs kommun, Bjuvs kommun och Åstorps kommun träffats för att arbeta fram en åtgärdsvalsstudie, trafikeringsförslag samt ett förslag till medfinansieringsavtal. Trafikeringen skulle enligt avtalet bli persontåg med timmestrafik på Söderåsbanan. Teckomatorp blir en nod med ett samtidigt möte med fyra tåg vilket innebär att man från Teckomatorp kan välja att åka till Helsingborg, Åstorp, Eslöv/Lund eller Malmö. För Svalövs kommun skulle detta i så fall innebära en finansiering av två stationslägen Kågeröd och Svalöv till en beräknad totalkostnad på 93 miljoner kronor. Ur ett ekonomiskt perspektiv är frågan en utmaning. Inte bara att finna finansieringslösningen utan även strategier och aktiviteter som stödjer en eventuell investering och utvecklar möjliga effekter av närheten till de stora städerna i Skåne tillsammans med våra styrkor grönt, groende och grannskap. Målmodell i budgeten Detta är första året som den nya målmodellen använts. Den har även inarbetats i beslutstödssystemet Hypergene, som framöver kommer att hjälpa verksamheten att följa och styra verksamheten. Under året har kommunen även arbetat med hur målen skulle kunna komma att utvecklas och förändras. Under året har kommunen arbetet efter de i budgeten formulerade 11 målen. Dessa 11 mål har 27 visare kopplade till sig och det är visarna som mäter om målen uppfylls. Ny organisation Detta är det första året med en ny vidareutvecklad organisation. Syftet med utvecklingen av organisationen var att befintliga resurser skall utnyttjas på effektivaste sätt. Målet med förändringen har varit att skapa en effektivare och tydligare organisation. Nu har det gått ett år sedan vi förtydligade organisationen och skapade tre sektorer: Utbildning Social omsorg Samhällsbyggnad Det har varit ett år där vi ägnat mycket tid och kraft åt att organisera de olika sektorerna så att de fungerar på ett bra sätt. När nu ansvaret och rollerna är förtydligade så kommer mer kraft och energi att finnas för att förbättra våra resultat. Den 1 januari 2013 tillträdde Kerstin Lingebrant tjänsten som utbildningschef i kommunen och fick ansvar för samtliga utbildningsfrågor. Detta var en

11 del i den nya organisation som sjösattes vid årets start. Fortsatt satsning på skolan Under året har Mats Dahlberg rekryterats som ny samhällsbyggnadschef. Mats har en lång erfarenhet både som entreprenör och som beställare inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Senast kommer han från Helsingborgshem AB, där han arbetat sedan Mats blir den som skall organisera och leda samhällsbyggnad. Även en ny socialchef har rekryterats och Susanne Rosenström tillträder sin tjänst den 20 januari Susanne kommer närmast från Landskrona där hon fungerat som tillförordnad förvaltningschef för omsorgsförvaltningen. Susanne har en lång erfarenhet både från den privata som den offentliga sektorn. Susanne blir den som skall organisera och leda sektor social omsorg. Daniel Henriksson rekryterades under året och började tjänsten som informationsansvarig den 29 september. Daniel har tidigare arbetat som informatör/ marknadsförare inom barn- och utbildningsförvaltningen i Varbergs kommun. Marknadsföring Under 2013 har kommunen satsat en hel del resurser på att marknadsföra sig och synas för att öka inflyttningen till kommunen. Insatserna har skett bland annat genom lokaltidningen, informationsbroschyr, reklamfilm och deltagande på olika mässor. Den första mässan som kommunen medverkade på var Hem & Villa-mässan i Malmö, 28 februari 3 mars. Vår monter var väldigt uppskattad och vi fick cirka 700 besökare att delta i vår tävling som vi anordnade i montern. En på det hela taget mycket lyckad marknadsföringsinsats av Svalövs kommun. Den andra mässan som vi medverkade på var Bomässan i Helsingborg, 5 7 april. Även här hade vi en välbesökt monter och där vi fick cirka 500 besökare att medverka i vår tävling. Utöver reklamfilm på Pågatågen och Emporia i Malmö har vi även satsat på lokal marknadsföring och information i form av en stående sida i lokaltidningen. En sida där kommunen varje vecka lyfter fram olika intressanta ämnen. Detta har vi fått mycket positiv respons på och jag tror att detta hjälper till att skapa större kunskap om det bra som görs i kommunens alla verksamheter. Under året tecknades också ett avtal med Lidh Reklam AB för att säkerställa utskick av ett välkomstbrev till alla som flyttar in till kommunen. Kommunen har även tecknat ett avtal med JS Sverige AB för att ta fram en för kommunen kostnadsfri broschyr som kan delas ut i samband med marknadsföring av kommunen. Denna har vi också lagt på vår hemsida. Det var en riktig folkfest i Svalöv lördagen den 17 augusti när vi invigde Heleneborgsskolan. Detta är en stor satsning för kommunen och ett tydligt besked om att skolan är viktig och prioriterad. Jag är övertygad att denna satsning och denna nya skola kommer att öka vår attraktivitet som boendekommun. Den totala årliga hyreskostnaden på strax under 7 miljoner är en indikation på att kommunen satsar på skolorna och barnens skolmiljö både inne och ute. En av de saker som är mest uppskattad är den multiplan för bollspel som finns på skolgården. Där finns det nästan alltid barn, vilket är glädjande. Ett spännande projekt som permanentades under 2013 är en-till-en projektet på Linåker. Detta innebär att alla som börjar årskurs sju på Nya Linåker får varsin dator. Detta kommer för många att vara den första egna datorn, vilket är något som skapar likartade förutsättningar för alla att möta den datoriserade framtiden. Detta tror jag kommer att hjälpa oss att öka måluppfyllelsen inom skolan. Arbetet med den nya idrottshallen i Svalöv har pågått hela 2013 och slutade med ett färdigt förfrågningsunderlag som skickades ut för anbud under december månad. Det kommer att bli ett ordentligt lyft för Heleneborgsskolan och Linåkerskolan när denna satsning kommer på plats. Placeringen kommer att bli bredvid den nuvarande hallen och möjliggör framtida utbyggnad. Under året har skolpengen förstärkts och detta tror jag kommer ge positiva effekter på våra mål inom skolan framöver. En indikation var det glädjande besked, som kom under december 2013, att Linåkers meritvärden stigit med 20 poäng, från 175 till 195. En positiv utveckling som säkert kommer att fortsätta. På grund av överklagande fick kommunen inte konstgräsplanen i Svalöv på plats under Upphandlingen genomfördes men blev tyvärr överprövad och vi skall göra alla ansträngningar för att den skall komma på plats så snart som möjligt. Under 2013 beslutade kommunen att införa tjänster som förstelärare och sju lärare utsågs till förstelärare. Detta innebär att ett antal lärare kan göra en form av karriärmöjlighet inom sitt område. Rekryteringsprocessen innebär att lärare anmäler sig själv och genomgår en urvalsprocess och inom Skåne Nordväst har det skapats en gemensam bedömningsgrupp. Det krävs minst 4 års erfarenhet som lärare och att man även är legitimerad lärare. Satsningen kommer att fortsätta under Förvaltningsberättelse

12 Svalövs kommuns årsredovisning Svalövsmässan och vänortsutbyte Traditionsenligt hölls Svalövsmässan under september i idrottshallen i Svalövs tätort. Många av våra lokala företag var representerade. Kommunen hade även här en monter som var välbesökt och uppskattad. I samband med mässan brukar kommunen få besök av vänorter och samarbetspartner. Denna gång Kedainai från Litauen och Kyritz från Tyskland. I samband med företagsmässan har kommunen också haft besök av sin vänort Kedainai samt en delegation från Kyritz. Under tre intensiva dagar genomfördes överläggningar om fortsatt samverkan samt studiebesök med skolprofil. Bland annat gjordes studiebesök på den nya Heleneborgsskolan samt Svalövs gymnasium. EU-projekt Under 2013 slutfördes två Interregprojekt där Svalövs kommun varit delaktig. HUBS (Hållbar Utveckling av Besöksnäringen i skuggan av Stora städer) var ett Öresundsprojekt i samarbete med Bröndby, Landskrona, Destination Borstahusen och Svalöv. Projektet har haft inriktning på att använda ny teknik för att nå ut med information samt ett gemensamt cykelstråk i Tycho Brahes landskap från Söderåsen, via Ven till Köpenhamn och Bröndby strand. Projektet uppmärksammades internationellt och en stor grupp från Europa har under sommaren utvärderat cykelleden i sin Svenska del. Det andra projektet var ett stort Nordiskt projekt, Rekreativa rutter, med ca 70 deltagande kommuner från Norge, Jylland, Västsverige och Skåne. Projektets inriktning har varit att utveckla befintliga vandrings- och cykelleder genom att använda ny teknik och vidga kringservice. För Svalövs del har det inneburit ett arbete med Skåneleden på Söderåsen. Projektet har utsetts till ett av de bästa projekten i Europa under programperioden och Svalöv, Vellinge samt Region Halland har fått ytterligare medel under ett och ett halvt år för att utveckla vidare de bästa delarna i projektet. Skåne Nordväst Inom Skåne Nordväst har en ny gemensam verksamhetsplan tagits fram under Denna verksamhetsplan togs upp till beslut under året och en stor del av arbetet har dominerats av förarbetet till det framtida samarbetet inom Räddningstjänsten. Här har kommunerna under året arbetet med att ta fram förbundsordning och andra underlag för att kunna bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund. Vidare har vi aktivt deltagit i olika projekt inom HRsamverkan Skåne Nordväst såsom: internt chefsförsörjningsprogram, upphandling av gemensam medarbetarenkät, gemensam företagshälsovård, gemensam löne- och pensionsadministration och digitalt utvecklingscentrum. Inom Skåne Nordväst har det pågått ett intensivt arbete med att färdigställa en gemensam plan för översiktsplanering i nordvästra Skåne. Arbetet har pågått sedan 2010 och har lett fram till en strukturplan som presenterar vilken utveckling kommunerna prioriterar. Strukturplanen visar en politisk inriktning för den fysiska planeringen för Skåne Nordväst, vilket skapar en tydlig helhetsbild. Den visar gemensamma ställningstaganden och hanterar storskaliga och övergripande frågeställningar och projekt som har betydelse på regional, nationell och internationell nivå. Strukturplanen presenterar tre viktiga framgångsfaktorer för Skåne Nordväst: satsning på infrastruktur, kvaliteter i landskap och näringsliv samt utveckling av regionalt viktiga orter. Strukturplanen antogs före årsskiftet och sedan är det tänkt att planen ska antas som planeringsunderlag i respektive kommuns kommunfullmäktige. Arbetsmarknadsenhetens projekt Gemensamplattform i Svalöv Nya vägar (GPS) GPS Nya vägar är ett projekt i Svalövs kommun som har riktat sig till ungdomar mellan år. Fokus har legat på de ungdomar som ofta är osynliggjorda i statistiken, då de avbrutit skola eller arbetsmarknadsåtgärder utan att någon upptäckt detta. Ungdomarna kan vara svåra att upptäcka och behöver extra stöd och uppmärksamhet då de i nuvarande situation inte kan hantera de krav och den press som ställs på dem inom ordinarie insatser. Totalt deltog 70 ungdomar i projektet. Målet var att 50 procent av deltagarna skulle närma sig arbete eller studier och målet blev uppfyllt med råge, nämligen 73 procent. Av de 73 procenten gick 47 procent ut i arbete och 26 procent till studier. Medborgardialog Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen har 2013 slutfört arbetet med att ha medborgardialoger. Dialoger vars syfte var att ta fram ett underlag för revidering av tillväxtprogrammen för samtliga tätorter i kommunen. Välfärdsberedningen har bland annat lagt fokus på arbetet för att få fram en överenskommelse med den idéburna sektorn. Framtida möjligheter och utmaningar Troligen står vi inför en kommande tillväxtperiod och en återhämtning av ekonomin. Detta tillsammans med vårt strategiska läge skapar möjligheter inför en

13 framtida expansion. I vårt närområde med städerna Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg finns en stor arbetsmarknad, som kan nås från vår kommun på ett enkelt och bra sätt. Från vår kommun når man två större arbetsregioner, Helsingborg och Malmö Lund med totalt cirka invånare, vilket innebär många arbetsplatser. Från vår kommun kan man med kollektivtrafik eller bil enkelt pendla, vilket vi i alla sammanhang skall marknadsföra mer. I Svalövs kommun finns det många exploaterbara tomter som vi kan sälja till ett fördelaktigt pris. Kommunen är med andra ord väl rustad för en eventuellt kommande högkonjunktur, med förhoppningsvis ett ökat byggande. Beslut har också fattats under 2013 om att koppla reningsverket i Tågarp till den överföringsledning som nyligen anlagts mellan Asmundtorp och Tågarp. Detta för att möjliggöra stationsnära expansion av tätorten. Rivningen av samtliga fastigheter på BT Kemi genomfördes under 2013 och nu kommer arbetet i projektet att inriktas på en åtgärdsplan för hur den kommande saneringen skall se ut. En ny detaljplan skall också tas fram för hur området skall användas efter saneringen. Svalövs kommun blir efter projektets färdigställande ägare till ca 8,1 hektar mark i centrala Teckomatorp, i norra området 5,7 hektar och i södra området 2,4 hektar. Attraktiv kommun Det känns som om vi är på väldigt god väg att göra Svalövs kommun till en ännu mer attraktiv boendekommun. Många beslut som fattats och allt det som gjorts under året som gick kommer att göra kommunen ännu mer attraktiv. Mätningar visar också på att fler och fler känner sig vänligt bemötta av kommunen, när de väl kommer i kontakt med oss. Vi fick en fantastisk respons när vi var på bomässorna som jag nämnt tidigare. Den stora utmaningen blir att marknadsföra denna attraktivitet som finns. Sedan behöver vi också en nationell återhämtning av ekonomin. Ett sätt att gör kommunen attraktiv är också att se till att det finns aktiviteter på fritiden och under året startades ett pilotprojekt med två aktivitetshus - ett i Teckomatorp och ett i Svalöv. Tanken är att föreningar skall erbjudas möjligheter att använda dessa två aktivitetshus om de anordnar aktiviteter för främst ungdomar. Mycket av kommunens dagliga verksamhet är fantastisk och jag tror att om alla fokuserar på allt som är bra så blir det lättare att uppmärksamma det och känna stolthet för kommunen. Här blir våra medarbetare, politiker och medborgare viktiga ambassadörer för att få ut bilden av en attraktiv boendekommun. Förvaltningsberättelse Fredrik Löfqvist Kommunchef 13

14 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 God ekonomisk hushållning Varje år i samband med strategisk plan och budget fastställer kommunfullmäktige de finansiella och verksamhetsmässiga mål som ligger till grund för kommunens ekonomiska hushållning. I samband med delårsbokslut och årsredovisning görs därefter en utvärdering om God ekonomisk hushållning uppnåtts. Svalövs kommun gjorde inför 2013 en betydande förändring av arbetet med mål och måluppfyllelse. De 11 politiskt fastställda målen följs upp via totalt 27 visare. Några mål följs upp av endast 1 visare medan andra mål kan ha upp till 7 visare. Alla de visare, som kommunfullmäktige tar ställning till är klart och tydligt mätbara, vilket gör modellen betydligt mindre subjektiv än tidigare modell. Det går även att på ett enkelt sätt jämföra med andra kommuner i riket eller i närområdet. Utskott och nämnder har i samband med budget eller under verksamhetsåret möjlighet att ge olika uppdrag vars syfte är att nå ett högre värde på en visare. Detta fullföljs sedan genom att förvaltningen beslutar om aktiviteter, som stödjer uppdragen och därigenom förhoppningsvis nå ett högre värde på visaren. Resultatet som uppnåtts för de 11 politiska målen är att: 5 mål har uppnåtts. Grön bedömning. 3 mål har inte uppnåtts men resultatet är bättre än året före. Gul bedömning. 3 mål har inte uppnåtts. Röd bedömning. Vi bedömer att det sammanlagda resultatet är tillfredsställande. Två av de mål som fått röd bedömning (Investeringar skall finansieras med egna medel) och (Säkra kvaliteten för gator och vägar) ligger väldigt nära att uppnå angivet mål. Det återstående målet med röd bedömning (Vara en attraktiv boendekommun) måste vi ägna ännu mer energi och kraft för att uppnå enligt de politiska målen. Förvaltningen anser därför vid en samlad bedömning av måluppfyllelsen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts Måluppfyllelse Mål (Vad som skall åstadkommas) Visare (Det som skall mätas) Mål värde KF 2015 (Siffra vi skall nå) 1,5% 9,5 mkr Mål värde 2013 Svalöv resultat 2013 Svalöv resultat 2012 Resultat omvärld genomsnitt 2013 Bedömning 2013 Årets resultat skall vara långsiktigt hållbart Investeringarna skall finansieras med egna medel 1. Årets resultat skall uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning from Investeringarna får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat. Gäller inte VA verksamheten och exploateringar. 3. Trygghetsindex.Sammanlagt värde, personskador, bränder med egendomsskador, våldsbrott, stöld och tillgrepp, Källa: Öppna jämförelser.:trygghet och säkerhet Rangordning i riket 1,5% 9,2 mnkr 2,4% 14,7 mnkr 2,3% 13,7 mnkr 16,9 mkr 23,5 mnkr 25,9 mnkr 12,1 mnkr Vara en attraktiv boendekommun Nöjdhet med Räddningstjänst Källa: SCB medborgarundersökning 75 % 70 % 66 % 68 % 74 % 5. Invånaren om möjligheten till inflytande på kommunens verksamheter och beslut, Källa: SCB nöjd-inflytandeindex, Invånaren om kommunens verksamheter, Källa: SCB nöjd-medborgarindex, Vara en attraktiv företagarkommun 7. Företagarna om kommunens service åt företagen, Källa: SKL nöjdföretags-index, NKI Insikt Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen 8. Informationsindex för kommunens webbplats totalt. Källa: Kommunens kvalitet i korthet 9. Andel som får svar på e-post inom 2 arbetsdagar. Källa: Kommunens kvalitet i korthet % 85 % 91 % 78 % 80 % Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen. Källa Kommunens kvalitet i korthet 85 % 85 % 87 % 60 % 87 %

15 15 Förvaltningsberättelse

16 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 Måluppfyllelse, forts. Mål (Vad som skall åstadkommas) Vara en attraktiv arbetsgivare Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit Attraktiv skola Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv Kommunens VA verksamhet ska avgiftsfinansieras till 100 procent Säkra kvalitén för gator och vägar Visare (Det som skall mätas) 11. Medarbetarnas trivsel, nöjdhet med arbetsuppgifter och ledning, index, Källa Kommunens medarbetarenkät Mål värde KF 2015 (Siffra vi skall nå) Mål värde 2013 Svalöv resultat 2013 Svalöv resultat % 85 % 82 % Resultat omvärld genomsnitt Frisknärvaro. Källa: Personalsystem 95 % 95 % 94,2 % 94,6 % 95 % 13. Brukarnas omdöme om hemtjänsten, nöjd-kund-index, SCB, Källa: Kommunens kvalitet i korthet. 14. Nöjd Kund index äldreboende helhet Källa: Kommunens kvalitet i korthet 15. Personal som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) Källa:Kommunens kvalitet i korthet 16. Barn per årsarbetare i förskolan Källa: Kommunens kvalitet i korthet 17. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, totalt, andel % Källa: Kommunens kvalitet i korthet 18. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, totalt, andel % Källa: Kommunens kvalitet i korthet 19. Andel behöriga elever med godkända betyg A: Naturvetenskaplig/teknisk B: Ekonomi/humanistisk/ samhällsvetenskaplig C: Estetisk D:Yrkesprogram Huvudman Svalövs kommun. Källa: 20. Genomsnittligt meritvärde i grundskolan. Alla elever folkbokförda i Svalövs kommun Källa: Skolverket 21. Andel elever som studerar vid universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning Källa:www.kolada.se 22. Andel elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning. Källa:www.kolada.se 23. Andel invånare med försörjningsstöd. %, Källa: 24. Andel arbetslöshet. Källa:SCB och Arbetsförmedlingen 25. Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Källa:Kommunens kvalitet i korthet 26. Avgifterna i förhållande till kostnaderna 27. Nöjd medborgarindex: Gator och vägar: Källa: SCB Medborgarundersökning Uppgifter saknas. Måttet används inte längre nationellt ,5 5,5 5,9 5,9 5,4 85 % 80 % 77,8 % 74,6 % 80,4 % 85 % 80 % 78,2 % 77 % 77,2 % 73 % 75 % 77 % 82 % 73 % 75 % 77 % 82 % 72,7 % 79,5 % 80,7 % 82 % 81,3 % 83,6 % 85,2 % 87,5 % 83,1 % 84,6 % 86,3 % 87,5 % % 42 % 32,9 % 43,9 % 37,6 % 35 % 32 % Uppgifter saknas. Måttet används inte längre nationellt. 4,4 % 4,5 % 4,4 % 4,4 % 4,0 % 6,5 % 6,9 % 8,2 % 7,6 % 7,4 % 94 % 94 % 96 % 94 % 80 % 100 % 100 % 108 % 106 % Bedömning 2013 Målet uppnått enligt angivet målvärde för Målet uppnår inte angivet målvärde för 2013 men värdet är bättre än året före. Målet uppnår inte angivet målvärde för

Årsredovisning 2009. Lomma kommun

Årsredovisning 2009. Lomma kommun Årsredovisning 2009 Lomma kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

1 Årsredovisning 2 0 1 4

1 Årsredovisning 2 0 1 4 Årsredovisning 2 0 1 4 1 2 Innehållsförteckning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Organisationsschema 5 Fördelning, kostnader och intäkter 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk analys

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Inledning och struktur

Inledning och struktur Årsredovisning 2 1 Inledning och struktur Inledning och struktur I detta block finns bland annat kommunens organisation och mandatfördelning beskrivet. Här finns även Mariestads vision 2030 och arbetet

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson

Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson ÅRSREDOVISNING 2014 Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se KS-SA.2014.33 042 ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks kommuns

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från ÅRSREDOVISNING 2012 osby årsredovisning 2012 Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från byggherren Ulf

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 2015 januari - april

Delårsrapport 1 2015 januari - april Delårsrapport 1 2015 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 9 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 15 Ekonomi 18 Personalresursen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll Övergripande del Viktiga händelser under året... 4 Femårsöversikt... 6 Vad kostar det?... 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 9 Sammanfattning

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo och dess omvärld 6 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsikt 18 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Räkenskaper 43 Resultaträkning 44 Balansräkning 45 Kassaflödesanalys 46 Noter 47 Investeringar 52 Redovisningsprinciper 53 Va-verksamhet 54

Räkenskaper 43 Resultaträkning 44 Balansräkning 45 Kassaflödesanalys 46 Noter 47 Investeringar 52 Redovisningsprinciper 53 Va-verksamhet 54 Årsredovisning 2009 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 2 Säffle Sveriges yngsta stad 3 Förvaltningsberättelse 5 Omvärld, befolkning och arbetsmarknad 6 Kommunens organisation 12 Sammanfattning av

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

2012 Ett händelserikt år.

2012 Ett händelserikt år. ÅRSREDOVISNING 2012 2012 Ett händelserikt år. Förra året var ett händelserikt år. Det var då det första spadtaget togs för vår nya handelsplats Entré Båstad och året då ungdomarnas skejtpark invigdes.

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer