isning 2013 Årsredov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "isning 2013 Årsredov"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 I detta avsnitt beskrivs årsredovisningens struktur. Här ger kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande sin syn på året som gått. Du hittar också information om vart skattepengarna gick, var de kommer i från, fem år i sammandrag och en schematisk bild över den politiska organisationen. Här presenteras förvaltningsberättelsen och den obligatoriska kommunala redovisningen. Strategiska utmaningar för framtiden, god ekonomisk hushållning och den finansiella analysen ger en bild av kommunen nu och i framtiden. Personalredovisning, hållbar utveckling och folkhälsa avslutar kapitlet. Här presenteras kommunens olika verksamheter lite mer ingående. Här kan du ta del av måluppfyllelse och ekonomiska analyser, samt årets händelser och lite om framtiden. Presentation och redovisning av kommunens olika bolag som man äger eller är delägare i. Här presenteras de samverkansorgan som Svalövs kommun samarbetar med. Samverkansorganen säkerställer kompetensförsörjning, långsiktig kostnadseffektivitet och kvalitet. I detta avsnitt presenteras det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet (resultaträkning), verksamhetens finansiering (finansieringsanalys) och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning). Dessutom ger noterna ytterligare förklaring till poster som återfinns i ovan uppräknade modeller. Sist redogörs för vilka redovisningsprinciper som gäller, samt förklaringar av ekonomiska termer. 2

3 Innehållsförteckning Inledning: Några av årets händelser 4 Fem år i sammandrag, politisk organisation i Svalövs kommun 6 Vart gick skattepengarna 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Kommunchefen har ordet 10 God ekonomiskt hushållning 14 Ekonomi och finansiell analys 18 Resultat och kapacitet 19 Risk och kontroll 23 Medarbetare/personalredovisning 24 Hållbar utveckling 26 Folkhälsa 28 Verksamhetsberättelse 31 Kommun och politik 31 Utbildning och barnomsorg 34 Omsorg och socialt stöd 38 Uppleva och göra 48 Bo, bygg och räddningstjänst 50 Kollektivtrafik 52 Gator och vägar 54 Park och natur 55 Fastigheter 56 Vatten och avlopp VA 56 Kost och städ 58 Miljö 60 Revision 61 Överförmyndare 62 BT Kemi Efterbehandling 64 Kommunala bolag 66 AB SvalövsBostäder 66 AB SvalövsLokaler 67 Landskrona Svalövs Renhållning AB 68 Samverkansorgan 70 Skåne NordVäst 70 Söderåsens Miljöförbund 70 Finsam Landskrona Svalöv 70 Vattendragsförbund och kommittéer 70 Kommunförbundet Medelpunkten 71 Kommunassurans Syd AB 71 Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 71 Sydvatten AB 71 Räkenskaper 73 Resultaträkning 73 Finansieringsanalys 73 Balansräkning 74 Noter 75 Driftsredovisning 80 Investeringar 81 Exploateringsredovisning 83 Särredovisning VA-verksamheten 84 Revisionsberättelse 86 Redovisningsprinciper 88 Ord och tryck 90 3 Inledning Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse Kommunala bolag Samverkansorgan Räkenskaper

4 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 Några av årets händelser Persontrafik på Söderåsbanan En av de viktigaste frågorna under året har rört framtida persontrafik på Söderåsbanan. Här har kommunen arbetat för att skapa förutsättningar för att Söderåsbanan skulle komma med i den nationella infrastrukturplanen. Malmömässan Heleneborgsskolan invigdes Den nya organisationen Det var en riktig folkfest i Svalöv lördagen den 17 augusti när vi invigde Heleneborgsskolan. Detta är en stor satsning för kommunen och ett tydligt besked om att skolan är viktig och prioriterad. Det har gått ett år sedan vi förtydligade organisationen och skapade de tre sektorer: utbildning, social omsorg och samhällsbyggnad. En del i den nya organisationen innebar att Kerstin Lingebrant tillträdde tjänsten som utbildningschef, att Mats Dahlberg rekryterades som samhällsbyggnadschef och att Susanne Rosenström rekryterades som chef för sektor social omsorg. Under året anställdes också Daniel Henriksson som informationsansvarig. Förstelärare infördes Under 2013 beslutade kommunen att införa tjänster som förstelärare och sju lärare utsågs till förstelärare. Denna satsning kommer även att fortsätta under Fr v i bild: Kerstin Lingebrant, Mats Dahlberg, Susanne Rosenström och Daniel Henriksson. Marknadsföring För att öka inflyttningen till kommunen har vi under 2013 satsat en hel del resurser på att marknadsföra kommunen. Insatserna har skett bland annat genom lokaltidningen, informationsbroschyr, reklamfilm och genom att delta på mässor i regionen. Nya idrottshallen Arbetet med den nya idrottshallen i Svalöv har pågått hela 2013 och slutade med ett färdigt för-

5 frågningsunderlag som skickades ut för anbud under december månad. När denna satsning väl är på plats kommer detta att bli ett ordentligt lyft för kommunen, för Heleneborgsskolan och för Linåkersskolan. GPS Nya vägar GPS Nya vägar är ett projekt i Svalövs kommun som har riktat sig till ungdomar mellan år som avbrutit skolan eller en arbetsmarknadsåtgärd utan att någon upptäckt detta. Totalt deltog 70 ungdomar i projektet. Inledning Näringsliv Det är glädjande att konstatera att vi ökat vår ranking i NKI (Nöjd kund index) efter mätningen som genomfördes under Under året som gått har det genomförts sex välbesökta företagsfrukostar och cirka 30 företagsbesök. EU-projekt Under året slutfördes två Interregprojekt som Svalövs kommun var delaktiga i. Ett av projekten var ett Öresundsprojekt i samarbete med Bröndby, Landskrona och Destination Borstahusen. Det andra projektet var ett stort nordiskt projekt med deltagande kommuner från Norge, Jylland, Västsverige och Skåne. Svalövsmässan Traditionsenligt anordnades Svalövsmässan under september i idrottshallen i Svalövs tätort. Många av våra lokala företag var representerade. Kommunen hade även här en monter som var välbesökt och uppskattad. Medborgardialog Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen har 2013 slutfört arbetet med att anordna medborgardialoger. Dialoger vars syfte var att ta fram ett underlag för revidering av tillväxtprogrammen för kommunens tätorter. 5

6 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 Fem år i sammandrag Fem år i sammandrag Kommunen Antal invånare 31 dec primärkommunal skattesats 20,49 20,49 20,49 20,49 20,49 Årets resultat, mnkr 0,7 3,2 13,4 13,7 14,7 Skatteintäkter och utjämning, mnkr 539,2 570,7 587,0 598,7 617,9 Verksamhetens nettokostnader, mnkr 538,4 564,9 574,1 584,9 603,6 Nettokostnader per invånare, kr Driftskostnadernas andel av skatteintäkter, utjämn och finansnetto, % 99,9 99,0 99,0 99,0 99,0 Nettoinvesteringar, mnkr 27,5 12,9 22,1 22,1 43,7 Soliditet, % 49,0 49,9 51,6 51,9 61,0 Soliditet inkl anvarsförbindelse, % 2,4 4,2 2,6 4,4 4,7 Likvida medel, mnkr 10,3 8,8 36,2 45,4 67,8 Borgensförbindelser, mnkr 279,8 266,0 236,8 410,3 553,1 Borgensförbindelser per invånare, kr Pensionsförpliktelser, mnkr 241,4 236,1 259,6 262,4 278,3 Koncern Årets resultat, mnkr 2,0 5,8 18,8 18,7 21,4 Soliditet, % 33,5 33,9 31,7 31,7 30,7 Politisk organisation i Svalövs kommun Kommunfullmäktige (35) Kommunstyrelse (11+11) Välfärdsberedning (11+11) Kommunassurans Syd AB Revision (7) Arbetsutskott (5+5) Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedning (9+9) Kommunalförbundet (1+1) Medelpunkten Valberedningsnämnd (8+8) Utbildningsutskott (5+5) Demokratiberedning (8+8) + KF presidie (3) Landskrona Svalövs (2+1) Renhållnings AB Valnämnd (5+5) Vård- och omsorgsutskott (5+5) Tillfälliga beredningar Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (1+1) Krisledningsnämnd (5+5) Samhällsbyggnadsutskott (5+5) Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete Sydvatten AB (1) Bygg-, trafik- och räddningsnämnd (5+5) Rådet för funktionshindrade Söderåsens Miljö- (2+2) Skåne Nordväst och pensionärer Socialnämnden (3+3) förbund Samverkansförbundet (1+1) Finsam Vattendragsförbund och kommittéer Överförmyndare (1+1) Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling (5+5) AB SvalövsBostäder (5+5) AB SvalövsLokaler (5+5) 6 Verkställande organ Beställande/granskande organ Samverkansorgan Traditionella organ

7 Vart gick skattepengarna? 100 kronor i skatt till kommunen användes så här under 2013: Inledning 24,3 kr till grundskola, fritidshem och särskola 17,9 kr till vård och omsorg 11,4 kr till förskoleverksamhet 9,0 kr till gymnasieskola och gymnasiesärskola 8,7 kr till LSS 6,6 kr till individ och familj 6,2 kr till kommunövergripande och övriga verksamheter 2,7 kr till gator och parker 2,6 kr till kollektivtrafik 2,4 kr till årets resultat 2,2 kr till bygg och räddningstjänst 1,7 kr till fritidsverksamhet 1,4 kr till kultur 1,2 kr till politisk verksamhet 1,0 kr till vuxenutbildning 0,4 kr till miljö- och hälsoskydd 0,3 kr till arbetsmarknadsåtgärder Varifrån kommer intäkterna? Kommunens kostnader Statsbidrag BT Kemi efterbehandling 1% Bidrag 1% Avgifter och ersättningar 26% Köpta tjänster 20% 73% Skatter och utjämning Verksamhetskostnader 56% 23% Personalkostnader 7

8 Året som gått Svalövs kommuns årsredovisning 2013 Svalövs kommun visar upp ett positivt ekonomiskt resultat på 14,7 miljoner kronor för Med årsredovisningen för 2013 har det tagits ytterligare steg för att utveckla informationen om hur måluppfyllelse i de olika kommunala verksamheterna där åtagande har bedömts. Den samlade bilden av ett gott ekonomiskt resultat och ökad måluppfyllelse gör sammantaget att man kan dra slutsatsen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Många viktiga framtidsfrågor har hanterats under verksamhetsåret. Här är ett axplock: Konstgräsplanen i Teckomatorp invigdes Etapp 2 av saneringen BT Kemi inleddes Ny politisk organisation from 1/1 Heleneborgsskolan invigdes Åsgården i Kågeröd landets 5:e bästa äldreboende Företagsmässa 1:a Lärare Fortsatt satsning på datorer till alla elever på Linåkerskolan Fortsatt förbättrat resultat i skolan Persontågstrafik på Söderåsbanan Ny överföringsledning VA Tågarp Arbete med markfrågor, detaljplaner och nya exploateringsområden Beslut om konstgräsplan i Svalöv Företagsbesök och företagsfrukostar Samarbetet inom Skåne Nordväst har fortsatt att utvecklas Befolkningen ökade med 57 invånare. Nya medarbetare under året Under det gångna året har det anställts nya medarbetare. Bland annat ny samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg, ny socialchef Susanne Rosenström och ny kulturchef Elisabeth Viktorsson. Vi vill tacka alla medarbetare, chefer och samarbetspartners för ett händelserikt 2013 och ser framemot nya spännande utmaningar för att utveckla vår fina kommun tillsammans. 8 Birgitta Jönsson (S) Ordförande Kommunstyrelsen Charlotte Wachtmeister (M) 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen Torbjörn Ekelund (FP) Ordförande utbildningsutskottet

9 9 Inledning

10 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 Kommunchefen har ordet Under 2013 visade kommunen upp ett bra ekonomiskt resultat och detta trots en långsam återhämtning av den nationella ekonomin. Ett bra resultat är alltid glädjande och en god förutsättning för att vi skall kunna ta oss an de utmaningar som kommer framöver. Söderåsbanan En av de viktigaste frågorna under året har rört framtida persontrafik på Söderåsbanan. Här har kommunen arbetat för att skapa förutsättningar för att Söderåsbanan skulle komma med i den nationella infrastrukturplanen. 10 I början av året inledde Svalövs kommun förhandlingar med Trafikverket, Region Skåne, Bjuvs kommun, Lomma kommun, Kävlinge kommun och Åstorps kommun för att ta fram en överenskommelse om planering för införande av persontrafik på Söderåsbanan. Denna överenskommelse undertecknades i maj månad Överenskommelsen skapade förutsättningar för att få med Söderåsbanan i den regionala trafik infrastrukturplanen (RTI-plan), som sen Trafikverket i Skåne tog med som förslag till nationell trafikinfrastrukturplan, som förväntas bli antagen i april Under hösten 2013 har Trafikverket, Region Skåne, Burlövs kommun, Lomma kommun, Kävlinge kommun Svalövs kommun, Bjuvs kommun och Åstorps kommun träffats för att arbeta fram en åtgärdsvalsstudie, trafikeringsförslag samt ett förslag till medfinansieringsavtal. Trafikeringen skulle enligt avtalet bli persontåg med timmestrafik på Söderåsbanan. Teckomatorp blir en nod med ett samtidigt möte med fyra tåg vilket innebär att man från Teckomatorp kan välja att åka till Helsingborg, Åstorp, Eslöv/Lund eller Malmö. För Svalövs kommun skulle detta i så fall innebära en finansiering av två stationslägen Kågeröd och Svalöv till en beräknad totalkostnad på 93 miljoner kronor. Ur ett ekonomiskt perspektiv är frågan en utmaning. Inte bara att finna finansieringslösningen utan även strategier och aktiviteter som stödjer en eventuell investering och utvecklar möjliga effekter av närheten till de stora städerna i Skåne tillsammans med våra styrkor grönt, groende och grannskap. Målmodell i budgeten Detta är första året som den nya målmodellen använts. Den har även inarbetats i beslutstödssystemet Hypergene, som framöver kommer att hjälpa verksamheten att följa och styra verksamheten. Under året har kommunen även arbetat med hur målen skulle kunna komma att utvecklas och förändras. Under året har kommunen arbetet efter de i budgeten formulerade 11 målen. Dessa 11 mål har 27 visare kopplade till sig och det är visarna som mäter om målen uppfylls. Ny organisation Detta är det första året med en ny vidareutvecklad organisation. Syftet med utvecklingen av organisationen var att befintliga resurser skall utnyttjas på effektivaste sätt. Målet med förändringen har varit att skapa en effektivare och tydligare organisation. Nu har det gått ett år sedan vi förtydligade organisationen och skapade tre sektorer: Utbildning Social omsorg Samhällsbyggnad Det har varit ett år där vi ägnat mycket tid och kraft åt att organisera de olika sektorerna så att de fungerar på ett bra sätt. När nu ansvaret och rollerna är förtydligade så kommer mer kraft och energi att finnas för att förbättra våra resultat. Den 1 januari 2013 tillträdde Kerstin Lingebrant tjänsten som utbildningschef i kommunen och fick ansvar för samtliga utbildningsfrågor. Detta var en

11 del i den nya organisation som sjösattes vid årets start. Fortsatt satsning på skolan Under året har Mats Dahlberg rekryterats som ny samhällsbyggnadschef. Mats har en lång erfarenhet både som entreprenör och som beställare inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Senast kommer han från Helsingborgshem AB, där han arbetat sedan Mats blir den som skall organisera och leda samhällsbyggnad. Även en ny socialchef har rekryterats och Susanne Rosenström tillträder sin tjänst den 20 januari Susanne kommer närmast från Landskrona där hon fungerat som tillförordnad förvaltningschef för omsorgsförvaltningen. Susanne har en lång erfarenhet både från den privata som den offentliga sektorn. Susanne blir den som skall organisera och leda sektor social omsorg. Daniel Henriksson rekryterades under året och började tjänsten som informationsansvarig den 29 september. Daniel har tidigare arbetat som informatör/ marknadsförare inom barn- och utbildningsförvaltningen i Varbergs kommun. Marknadsföring Under 2013 har kommunen satsat en hel del resurser på att marknadsföra sig och synas för att öka inflyttningen till kommunen. Insatserna har skett bland annat genom lokaltidningen, informationsbroschyr, reklamfilm och deltagande på olika mässor. Den första mässan som kommunen medverkade på var Hem & Villa-mässan i Malmö, 28 februari 3 mars. Vår monter var väldigt uppskattad och vi fick cirka 700 besökare att delta i vår tävling som vi anordnade i montern. En på det hela taget mycket lyckad marknadsföringsinsats av Svalövs kommun. Den andra mässan som vi medverkade på var Bomässan i Helsingborg, 5 7 april. Även här hade vi en välbesökt monter och där vi fick cirka 500 besökare att medverka i vår tävling. Utöver reklamfilm på Pågatågen och Emporia i Malmö har vi även satsat på lokal marknadsföring och information i form av en stående sida i lokaltidningen. En sida där kommunen varje vecka lyfter fram olika intressanta ämnen. Detta har vi fått mycket positiv respons på och jag tror att detta hjälper till att skapa större kunskap om det bra som görs i kommunens alla verksamheter. Under året tecknades också ett avtal med Lidh Reklam AB för att säkerställa utskick av ett välkomstbrev till alla som flyttar in till kommunen. Kommunen har även tecknat ett avtal med JS Sverige AB för att ta fram en för kommunen kostnadsfri broschyr som kan delas ut i samband med marknadsföring av kommunen. Denna har vi också lagt på vår hemsida. Det var en riktig folkfest i Svalöv lördagen den 17 augusti när vi invigde Heleneborgsskolan. Detta är en stor satsning för kommunen och ett tydligt besked om att skolan är viktig och prioriterad. Jag är övertygad att denna satsning och denna nya skola kommer att öka vår attraktivitet som boendekommun. Den totala årliga hyreskostnaden på strax under 7 miljoner är en indikation på att kommunen satsar på skolorna och barnens skolmiljö både inne och ute. En av de saker som är mest uppskattad är den multiplan för bollspel som finns på skolgården. Där finns det nästan alltid barn, vilket är glädjande. Ett spännande projekt som permanentades under 2013 är en-till-en projektet på Linåker. Detta innebär att alla som börjar årskurs sju på Nya Linåker får varsin dator. Detta kommer för många att vara den första egna datorn, vilket är något som skapar likartade förutsättningar för alla att möta den datoriserade framtiden. Detta tror jag kommer att hjälpa oss att öka måluppfyllelsen inom skolan. Arbetet med den nya idrottshallen i Svalöv har pågått hela 2013 och slutade med ett färdigt förfrågningsunderlag som skickades ut för anbud under december månad. Det kommer att bli ett ordentligt lyft för Heleneborgsskolan och Linåkerskolan när denna satsning kommer på plats. Placeringen kommer att bli bredvid den nuvarande hallen och möjliggör framtida utbyggnad. Under året har skolpengen förstärkts och detta tror jag kommer ge positiva effekter på våra mål inom skolan framöver. En indikation var det glädjande besked, som kom under december 2013, att Linåkers meritvärden stigit med 20 poäng, från 175 till 195. En positiv utveckling som säkert kommer att fortsätta. På grund av överklagande fick kommunen inte konstgräsplanen i Svalöv på plats under Upphandlingen genomfördes men blev tyvärr överprövad och vi skall göra alla ansträngningar för att den skall komma på plats så snart som möjligt. Under 2013 beslutade kommunen att införa tjänster som förstelärare och sju lärare utsågs till förstelärare. Detta innebär att ett antal lärare kan göra en form av karriärmöjlighet inom sitt område. Rekryteringsprocessen innebär att lärare anmäler sig själv och genomgår en urvalsprocess och inom Skåne Nordväst har det skapats en gemensam bedömningsgrupp. Det krävs minst 4 års erfarenhet som lärare och att man även är legitimerad lärare. Satsningen kommer att fortsätta under Förvaltningsberättelse

12 Svalövs kommuns årsredovisning Svalövsmässan och vänortsutbyte Traditionsenligt hölls Svalövsmässan under september i idrottshallen i Svalövs tätort. Många av våra lokala företag var representerade. Kommunen hade även här en monter som var välbesökt och uppskattad. I samband med mässan brukar kommunen få besök av vänorter och samarbetspartner. Denna gång Kedainai från Litauen och Kyritz från Tyskland. I samband med företagsmässan har kommunen också haft besök av sin vänort Kedainai samt en delegation från Kyritz. Under tre intensiva dagar genomfördes överläggningar om fortsatt samverkan samt studiebesök med skolprofil. Bland annat gjordes studiebesök på den nya Heleneborgsskolan samt Svalövs gymnasium. EU-projekt Under 2013 slutfördes två Interregprojekt där Svalövs kommun varit delaktig. HUBS (Hållbar Utveckling av Besöksnäringen i skuggan av Stora städer) var ett Öresundsprojekt i samarbete med Bröndby, Landskrona, Destination Borstahusen och Svalöv. Projektet har haft inriktning på att använda ny teknik för att nå ut med information samt ett gemensamt cykelstråk i Tycho Brahes landskap från Söderåsen, via Ven till Köpenhamn och Bröndby strand. Projektet uppmärksammades internationellt och en stor grupp från Europa har under sommaren utvärderat cykelleden i sin Svenska del. Det andra projektet var ett stort Nordiskt projekt, Rekreativa rutter, med ca 70 deltagande kommuner från Norge, Jylland, Västsverige och Skåne. Projektets inriktning har varit att utveckla befintliga vandrings- och cykelleder genom att använda ny teknik och vidga kringservice. För Svalövs del har det inneburit ett arbete med Skåneleden på Söderåsen. Projektet har utsetts till ett av de bästa projekten i Europa under programperioden och Svalöv, Vellinge samt Region Halland har fått ytterligare medel under ett och ett halvt år för att utveckla vidare de bästa delarna i projektet. Skåne Nordväst Inom Skåne Nordväst har en ny gemensam verksamhetsplan tagits fram under Denna verksamhetsplan togs upp till beslut under året och en stor del av arbetet har dominerats av förarbetet till det framtida samarbetet inom Räddningstjänsten. Här har kommunerna under året arbetet med att ta fram förbundsordning och andra underlag för att kunna bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund. Vidare har vi aktivt deltagit i olika projekt inom HRsamverkan Skåne Nordväst såsom: internt chefsförsörjningsprogram, upphandling av gemensam medarbetarenkät, gemensam företagshälsovård, gemensam löne- och pensionsadministration och digitalt utvecklingscentrum. Inom Skåne Nordväst har det pågått ett intensivt arbete med att färdigställa en gemensam plan för översiktsplanering i nordvästra Skåne. Arbetet har pågått sedan 2010 och har lett fram till en strukturplan som presenterar vilken utveckling kommunerna prioriterar. Strukturplanen visar en politisk inriktning för den fysiska planeringen för Skåne Nordväst, vilket skapar en tydlig helhetsbild. Den visar gemensamma ställningstaganden och hanterar storskaliga och övergripande frågeställningar och projekt som har betydelse på regional, nationell och internationell nivå. Strukturplanen presenterar tre viktiga framgångsfaktorer för Skåne Nordväst: satsning på infrastruktur, kvaliteter i landskap och näringsliv samt utveckling av regionalt viktiga orter. Strukturplanen antogs före årsskiftet och sedan är det tänkt att planen ska antas som planeringsunderlag i respektive kommuns kommunfullmäktige. Arbetsmarknadsenhetens projekt Gemensamplattform i Svalöv Nya vägar (GPS) GPS Nya vägar är ett projekt i Svalövs kommun som har riktat sig till ungdomar mellan år. Fokus har legat på de ungdomar som ofta är osynliggjorda i statistiken, då de avbrutit skola eller arbetsmarknadsåtgärder utan att någon upptäckt detta. Ungdomarna kan vara svåra att upptäcka och behöver extra stöd och uppmärksamhet då de i nuvarande situation inte kan hantera de krav och den press som ställs på dem inom ordinarie insatser. Totalt deltog 70 ungdomar i projektet. Målet var att 50 procent av deltagarna skulle närma sig arbete eller studier och målet blev uppfyllt med råge, nämligen 73 procent. Av de 73 procenten gick 47 procent ut i arbete och 26 procent till studier. Medborgardialog Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen har 2013 slutfört arbetet med att ha medborgardialoger. Dialoger vars syfte var att ta fram ett underlag för revidering av tillväxtprogrammen för samtliga tätorter i kommunen. Välfärdsberedningen har bland annat lagt fokus på arbetet för att få fram en överenskommelse med den idéburna sektorn. Framtida möjligheter och utmaningar Troligen står vi inför en kommande tillväxtperiod och en återhämtning av ekonomin. Detta tillsammans med vårt strategiska läge skapar möjligheter inför en

13 framtida expansion. I vårt närområde med städerna Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg finns en stor arbetsmarknad, som kan nås från vår kommun på ett enkelt och bra sätt. Från vår kommun når man två större arbetsregioner, Helsingborg och Malmö Lund med totalt cirka invånare, vilket innebär många arbetsplatser. Från vår kommun kan man med kollektivtrafik eller bil enkelt pendla, vilket vi i alla sammanhang skall marknadsföra mer. I Svalövs kommun finns det många exploaterbara tomter som vi kan sälja till ett fördelaktigt pris. Kommunen är med andra ord väl rustad för en eventuellt kommande högkonjunktur, med förhoppningsvis ett ökat byggande. Beslut har också fattats under 2013 om att koppla reningsverket i Tågarp till den överföringsledning som nyligen anlagts mellan Asmundtorp och Tågarp. Detta för att möjliggöra stationsnära expansion av tätorten. Rivningen av samtliga fastigheter på BT Kemi genomfördes under 2013 och nu kommer arbetet i projektet att inriktas på en åtgärdsplan för hur den kommande saneringen skall se ut. En ny detaljplan skall också tas fram för hur området skall användas efter saneringen. Svalövs kommun blir efter projektets färdigställande ägare till ca 8,1 hektar mark i centrala Teckomatorp, i norra området 5,7 hektar och i södra området 2,4 hektar. Attraktiv kommun Det känns som om vi är på väldigt god väg att göra Svalövs kommun till en ännu mer attraktiv boendekommun. Många beslut som fattats och allt det som gjorts under året som gick kommer att göra kommunen ännu mer attraktiv. Mätningar visar också på att fler och fler känner sig vänligt bemötta av kommunen, när de väl kommer i kontakt med oss. Vi fick en fantastisk respons när vi var på bomässorna som jag nämnt tidigare. Den stora utmaningen blir att marknadsföra denna attraktivitet som finns. Sedan behöver vi också en nationell återhämtning av ekonomin. Ett sätt att gör kommunen attraktiv är också att se till att det finns aktiviteter på fritiden och under året startades ett pilotprojekt med två aktivitetshus - ett i Teckomatorp och ett i Svalöv. Tanken är att föreningar skall erbjudas möjligheter att använda dessa två aktivitetshus om de anordnar aktiviteter för främst ungdomar. Mycket av kommunens dagliga verksamhet är fantastisk och jag tror att om alla fokuserar på allt som är bra så blir det lättare att uppmärksamma det och känna stolthet för kommunen. Här blir våra medarbetare, politiker och medborgare viktiga ambassadörer för att få ut bilden av en attraktiv boendekommun. Förvaltningsberättelse Fredrik Löfqvist Kommunchef 13

14 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 God ekonomisk hushållning Varje år i samband med strategisk plan och budget fastställer kommunfullmäktige de finansiella och verksamhetsmässiga mål som ligger till grund för kommunens ekonomiska hushållning. I samband med delårsbokslut och årsredovisning görs därefter en utvärdering om God ekonomisk hushållning uppnåtts. Svalövs kommun gjorde inför 2013 en betydande förändring av arbetet med mål och måluppfyllelse. De 11 politiskt fastställda målen följs upp via totalt 27 visare. Några mål följs upp av endast 1 visare medan andra mål kan ha upp till 7 visare. Alla de visare, som kommunfullmäktige tar ställning till är klart och tydligt mätbara, vilket gör modellen betydligt mindre subjektiv än tidigare modell. Det går även att på ett enkelt sätt jämföra med andra kommuner i riket eller i närområdet. Utskott och nämnder har i samband med budget eller under verksamhetsåret möjlighet att ge olika uppdrag vars syfte är att nå ett högre värde på en visare. Detta fullföljs sedan genom att förvaltningen beslutar om aktiviteter, som stödjer uppdragen och därigenom förhoppningsvis nå ett högre värde på visaren. Resultatet som uppnåtts för de 11 politiska målen är att: 5 mål har uppnåtts. Grön bedömning. 3 mål har inte uppnåtts men resultatet är bättre än året före. Gul bedömning. 3 mål har inte uppnåtts. Röd bedömning. Vi bedömer att det sammanlagda resultatet är tillfredsställande. Två av de mål som fått röd bedömning (Investeringar skall finansieras med egna medel) och (Säkra kvaliteten för gator och vägar) ligger väldigt nära att uppnå angivet mål. Det återstående målet med röd bedömning (Vara en attraktiv boendekommun) måste vi ägna ännu mer energi och kraft för att uppnå enligt de politiska målen. Förvaltningen anser därför vid en samlad bedömning av måluppfyllelsen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts Måluppfyllelse Mål (Vad som skall åstadkommas) Visare (Det som skall mätas) Mål värde KF 2015 (Siffra vi skall nå) 1,5% 9,5 mkr Mål värde 2013 Svalöv resultat 2013 Svalöv resultat 2012 Resultat omvärld genomsnitt 2013 Bedömning 2013 Årets resultat skall vara långsiktigt hållbart Investeringarna skall finansieras med egna medel 1. Årets resultat skall uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning from Investeringarna får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat. Gäller inte VA verksamheten och exploateringar. 3. Trygghetsindex.Sammanlagt värde, personskador, bränder med egendomsskador, våldsbrott, stöld och tillgrepp, Källa: Öppna jämförelser.:trygghet och säkerhet Rangordning i riket 1,5% 9,2 mnkr 2,4% 14,7 mnkr 2,3% 13,7 mnkr 16,9 mkr 23,5 mnkr 25,9 mnkr 12,1 mnkr Vara en attraktiv boendekommun Nöjdhet med Räddningstjänst Källa: SCB medborgarundersökning 75 % 70 % 66 % 68 % 74 % 5. Invånaren om möjligheten till inflytande på kommunens verksamheter och beslut, Källa: SCB nöjd-inflytandeindex, Invånaren om kommunens verksamheter, Källa: SCB nöjd-medborgarindex, Vara en attraktiv företagarkommun 7. Företagarna om kommunens service åt företagen, Källa: SKL nöjdföretags-index, NKI Insikt Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen 8. Informationsindex för kommunens webbplats totalt. Källa: Kommunens kvalitet i korthet 9. Andel som får svar på e-post inom 2 arbetsdagar. Källa: Kommunens kvalitet i korthet % 85 % 91 % 78 % 80 % Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen. Källa Kommunens kvalitet i korthet 85 % 85 % 87 % 60 % 87 %

15 15 Förvaltningsberättelse

16 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 Måluppfyllelse, forts. Mål (Vad som skall åstadkommas) Vara en attraktiv arbetsgivare Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit Attraktiv skola Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv Kommunens VA verksamhet ska avgiftsfinansieras till 100 procent Säkra kvalitén för gator och vägar Visare (Det som skall mätas) 11. Medarbetarnas trivsel, nöjdhet med arbetsuppgifter och ledning, index, Källa Kommunens medarbetarenkät Mål värde KF 2015 (Siffra vi skall nå) Mål värde 2013 Svalöv resultat 2013 Svalöv resultat % 85 % 82 % Resultat omvärld genomsnitt Frisknärvaro. Källa: Personalsystem 95 % 95 % 94,2 % 94,6 % 95 % 13. Brukarnas omdöme om hemtjänsten, nöjd-kund-index, SCB, Källa: Kommunens kvalitet i korthet. 14. Nöjd Kund index äldreboende helhet Källa: Kommunens kvalitet i korthet 15. Personal som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) Källa:Kommunens kvalitet i korthet 16. Barn per årsarbetare i förskolan Källa: Kommunens kvalitet i korthet 17. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, totalt, andel % Källa: Kommunens kvalitet i korthet 18. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, totalt, andel % Källa: Kommunens kvalitet i korthet 19. Andel behöriga elever med godkända betyg A: Naturvetenskaplig/teknisk B: Ekonomi/humanistisk/ samhällsvetenskaplig C: Estetisk D:Yrkesprogram Huvudman Svalövs kommun. Källa: 20. Genomsnittligt meritvärde i grundskolan. Alla elever folkbokförda i Svalövs kommun Källa: Skolverket 21. Andel elever som studerar vid universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning Källa:www.kolada.se 22. Andel elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning. Källa:www.kolada.se 23. Andel invånare med försörjningsstöd. %, Källa: 24. Andel arbetslöshet. Källa:SCB och Arbetsförmedlingen 25. Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Källa:Kommunens kvalitet i korthet 26. Avgifterna i förhållande till kostnaderna 27. Nöjd medborgarindex: Gator och vägar: Källa: SCB Medborgarundersökning Uppgifter saknas. Måttet används inte längre nationellt ,5 5,5 5,9 5,9 5,4 85 % 80 % 77,8 % 74,6 % 80,4 % 85 % 80 % 78,2 % 77 % 77,2 % 73 % 75 % 77 % 82 % 73 % 75 % 77 % 82 % 72,7 % 79,5 % 80,7 % 82 % 81,3 % 83,6 % 85,2 % 87,5 % 83,1 % 84,6 % 86,3 % 87,5 % % 42 % 32,9 % 43,9 % 37,6 % 35 % 32 % Uppgifter saknas. Måttet används inte längre nationellt. 4,4 % 4,5 % 4,4 % 4,4 % 4,0 % 6,5 % 6,9 % 8,2 % 7,6 % 7,4 % 94 % 94 % 96 % 94 % 80 % 100 % 100 % 108 % 106 % Bedömning 2013 Målet uppnått enligt angivet målvärde för Målet uppnår inte angivet målvärde för 2013 men värdet är bättre än året före. Målet uppnår inte angivet målvärde för

17 17 Förvaltningsberättelse

18 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 Ekonomi och finansiell analys Samhällsekonomisk utveckling 2012 I nedanstående tabell framgår den väntade utvecklingen för några viktiga nyckeltal under åren Den kraftiga ökningen av BNP under 2011 hänger samman med en kraftig nedgång under 2008 och Det fanns därmed en volym att återvinna. Åren efter 2008 har präglats av betydande osäkerhet med omfattande nationell skuldkris i främst Sydeuropa medan andra delar av världen klarat sig relativt bra. De närmaste åren väntas bli bättre för svensk ekonomi än de närmast gångna åren, Den slutsatsen grundar sig på de finansiella marknaderna tillsammans med olika förtroendeindikatorer. Sverige och övriga Europa rör oss mot ljusare tider även om olika aktörer inte är överens om när en uppgång startar på allvar. Slutomdömet är att 2013 varit ett jämförelsevis svagt år medan uppgången kommer inom en nära framtid. Sysselsättningen ligger relativt stabilt under perioden. Först mot slutet dvs kring 2015 väntas en minskning ske. Den följer därmed BNP utvecklingen som en positiv indikator. Notera även att timlönerna har ökat kring 3 % de närmast gångna åren följt av en något lägre ökning och 2015 väntas ökningen återligen ligga kring 3 %. Man skall i sammanhanget även notera den låga inflationen som tillsammans med statlig skattesänkning medfört ökade disponibla inkomster efter skatt. Vi måste noga analysera personalkostnadernas utveckling i våra ekonomiska förutsättningar eftersom den posten är den största i kommuner. Konsumentpriserna mätt som KPI (konsumentprisindex) har varit relativt kraftiga under 2011 men har varit låg. Först 2015 väntas riksbankens mål på 2 % överskridas. % förändring BNP 2,9 1,3 0,9 2,6 3,6 Sysselsättning, timmar 2,0 0,7 0,4 0,8 1,4 Öppen arbetslöshet 7,8 8,0 8,0 7,7 7,3 Timlöner 3,2 2,8 2,3 2,8 3,1 Konsumentpris 3,0 0,9-0,1 0,7 2,4 Finansiella målsättningar Kommunfullmäktige beslutade i juni 2012 om finansiella målsättningar i budget Måluppfyllelsen redovisas nedan. Årets resultat skall uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning fr o m Målet för 2013 är 9,2 mnkr. Målet är uppfyllt. Vi redovisar ett överskott på 14,7 Mnkr vilket motsvarar 2,4 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Investeringar i den skattefinansierade verksamheten får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat. Gäller bara den skattefinansierade delen och inte VA verksamheten och exploateringar. Målet är inte uppfyllt. Investeringarna 2013 i den skattefinansierade delen blev 25,9 mnkr medan utrymmet i form avskrivningar och årets resultat är 23,5 mnkr. De budgeterade investeringarna i den skattefinansierade delen var dock betydligt högre och uppgick till 75,2 mnkr. Vi kan således konstatera att Svalövs kommun klarat finansiella mål 1 kring resultatet men inte kring investeringsnivån. Det leder till högre kapitalkostnader och svårare att uppnå resultat 1 men samtidigt är avvikelsen låg och problematiken skall inte överdrivas. Sammanställd redovisning För att få en helhetsbild av kommunens ekonomi och åtagande görs en sammanställd redovisning (koncernredovisning). I den sammanställda redovisningen ingår de helägda bolagen AB Svalövs- Bostäder och AB SvalövsLokaler samt kommunens andel av de till 25 % ägda bolagen Landskrona Svalövs Renhållnings AB (LSR). Resultatet för kommunkoncernen blev ett överskott med 21,4 mnkr. Samtliga bolag redovisar vinst. 18

19 Resultat och kapacitet Kommunens ekonomi Den finansiella analysen bygger på fyra aspekter ihopslagna till två delar: Resultat och kapacitet resp Risk och kontroll. På det sättet fokuseras analysen tydligt. Årets resultat Kommunen redovisar ett positivt resultat på 14,7 mnkr medan budgeten låg på +9,2 mnkr. En starkt bidragande orsak till överskottet är återbetalda sjukförsäkringspremier från AFA. Resultatet har belastats med 11,5 mnkr avseende avsättningar Söderåsbanan samt 2,2 mnkr avseende nedskrivningar exploateringsfastigheter. Dessa båda poster beskrivs närme längre fram i årsredovisningen. Motsvarande resultat för koncernen är 21,4 mnkr där samtliga 3 hel- och delägda företag visar överskott Årets resultat, mkr Under året gjordes ombudgeteringar som ökade nämndernas anslag med 15,5 mnkr varav löneökningar utgjorde 6,7 mnkr. Det reella tillskottet till nämnderna utgjorde därför 8,8 mnkr eftersom kompensationen för löneökningar bara kompenserar för ett nytt avtal. Finansnettot redovisar ett överskott på 2,4 mnkr. Överskottet är främst att hänföra till en uppgång för placering av de anställdas pensioner intjänade t o m Svalövs kommun fick under år 2010 en stämningsansökning mot sig avseende myndighetsutövning kring ansökan om byggande av vindkraft. Ansökningen uppgår totalt till 12 Mnkr. Svalövs kommun förlorade i en mellandom, som kommunen överklagade, men där högsta domstolen inte beviljat prövningsrätt. Process kring fastställande av skadeståndet har inletts. Svalövs kommun har under 2013 fått ytterligare en stämningsansökan avseende myndighetsutövning kring vindkraft Vi har inte gjort några reservationer i bokslutet för några av dessa ärenden. Detta sker med bakgrund av osäkerhet kring nivån på skadestånden samt att vi har kommunförsäkring. Vi har i rapporten avsatt medel enligt de olika pensionsavtal som kommunen tecknat. Verksamhetens nettokostnader Förvaltningsberättelse Kommun Koncern Bokslut, Budgetavmnkr vikelse, mnkr Verksamhetens nettokostnader -603,6-0,7 Skatteintäkter o gen statsbidr +617,9 +3,8 Finansnetto +0,4 +2,4 Totalt +14,7 +5,5 Verksamhetens nettokostnader redovisar således ett mindre underskott med -0,7 mnkr. Verksamheterna har ett överskott på totalt 2,6 mnkr medan centrala poster har ett underskott med -3,9 mnkr. Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning blev betydligt bättre än budgeterat trots ett lägre invånarantal än beräknat den 1 november 2012 som är det avgörande tidpunkten för beräkning av skatteintäkter Närmre beskrivningar av detaljer ges senare i detta avsnitt. I tabellen nedan redovisas de olika verksamheternas nettokostnader samt budgetavvikelser för Nämnd/verksamhet Nettokostn, Budgetmnkr avvikelse, mnkr Verksamheter under kommunstyrelsen Politisk organisation 7,6 +0,1 Förvaltningsledning/ 36,9 0 Anslag för oförutsedda behov 0 +0,6 Kollektivtrafik 15,8 +1,4 Fastigheter 0,9 0 Fritid 10,6 +0,3 Kultur 8,5 +0,3 Förskola 70,7 +1,7 Grundskola 150,2-1,7 Gymnasieskola 55,7 +0,8 Vuxenutbildning 5,9 +0,9 Individ- och familjeomsorg 40,9 +0,1 Arbetsmarknad 1,6 +2,0 Vård och omsorg 110,3-3,4 LSS 50,6-3,5 Gator och vägar 11,8 0 Park och natur 5,2 0 19

20 Svalövs kommuns årsredovisning Nämnd/verksamhet, forts. Nettokostn, Budgetmnkr avvikelse, mnkr Vatten och avlopp, avgiftsfinansierad verksamhet -2,1 +2,1 Kost och städ 0 +0,2 Teknik 0,1 0 Miljö 2,2 +0,3 Byggnads- och räddningsnämnd 13,5 +0,1 Socialnämnd 0,2 0 BT Kemi 0,5 0 Revision 0,8 0 Överförmyndare 1,3 +0,1 Centrala poster 11,0-3,9 - Avgår intern ränta -7,0 +0,6 Verksamhetens nettokostnad 603,6-0,7 Nedan beskrivs större avvikelser mot budget. Kollektivtrafiken +1,4 mnkr Lägre kostnader för allmän kollektivtrafik. Förskola +1,7 mnkr Vi har ett resursfördelningssystem per barn fr o m Förskolan redovisar ett resultat på +1,7 mnkr. Antalet barn, totalt inom kommunal och enskild verksamhet, blev 9 fler än budgeterat. Denna volymavvikelse bidrar till underskott med 0,3 mnkr. Den positiva avvikelsen, som ändå uppstår beror på lägre kostnader för barn i behov av särskilt stöd samt ej använt anslag för familjedaghem. Grundskola -1,7 mnkr Vi har ett resursfördelningssystem per elev fr o m Grundskolan redovisar ett stort underskott med -1,7 mnkr. Antalet elever, totalt inom kommunal och enskild verksamhet, blev något fler än budgeterat. Detta genererade totalt sett ett underskott på 0,3 mnkr. Den störst bidragande orsaken till underskottet är istället högre kostnader för barn i behov av särskilt stöd med -3,7 mnkr. Dessa båda negativa avvikelser uppvägs något av att våra egna skolor har haft lägre kostnader än vad man får i intäkter från resursfördelningen. Gymnasieskola +0,8 mnkr Vår egen gymnasieskola som varit i kommunal regi sedan 1 juli 2011 redovisar ett överskott med 2,2 mnkr, att jämföra med det kraftiga underskottet som uppstod Man har vidtagit ett flertal åtgärder för att rätta upp sin ekonomi. Kostnaderna för övriga nationella och introduktionsprogram blev 1,4 mnkr högre än budgeterat beroende på fler elever. Arbetsmarknad +2,0 mnkr Den positiva avvikelsen beror på högre intäkter för projekt samt lägre bemanning. Vård och omsorg -3,4 mnkr Det största underskottet finns inom hemvården med -2,9 mnkr. Man har inte lyckats vända den negativa trenden under LSS -3,5 mnkr Största orsaken till underskottet återfinns inom gruppbostäder med -2,6 mnkr samt för korttidsvistelse med 0,8 mnkr. VA +2,1 mnkr Det positiva resultatet beror på högre avgiftsintäkter samt lägre driftskostnader än budgeterat. Centrala poster -3,9 mnkr Här redovisas ett antal poster av olika karaktär. Detaljerna framgår i driftredovisningen. Vi väljer att lyfta fram de större avvikelserna i storleksordning 1 Avsättning till Söderåsbanan (-11,4 mnkr). Avsättningen görs dels med 8,0 mnkr av försiktighetsskäl för projekteringskostnader under åren fram till byggstart. Vi vill undvika en nedskrivning av dessa projekteringskostnader om Söderåsbanan mot förmodan inte blir av i slutskedet. Återstående 3,4 mnkr av avsättningen avser en planenlig nedskrivning av vårt bidrag till denna infrastruktuella satsning i enlighet med rekommendationer från RKR. 2 Återbetalda sjukförsäkringspremier (AFA) med +6,2 mnkr Återbetalningen avser medel som kommuner betalat in 2005 och 2006 men som försäkringsbolaget nu betalar tillbaka liksom för 2007 och Återbetalningen var brutto 9,4 mnkr men cirka 3,2 mnkr har använts för olika engångsåtgärder enligt politiskt beslut i kommunfullmäktige 3 Lägre arbetsgivaravgifter (+5,7 mnkr) Vi har internt haft för högt påslag för arbetsgivaravgifter framför allt för pensionskostnader men även för ungdomar under 26 år där staten tar ut lägre arbetsgivaravgifter. Detta har korrigerats i ramarna inför Ökad semesterlöneskuld (-5,4 mnkr) Tidigare års semesterlöneskuld har varit underskattad beroende på felaktiga beräkningar från personalsystemet 5 Budgeterad ej utnyttjad strategisk reserv (+4,3 mnkr) 6 Nedskrivning av exploateringsfastigheter (-2.2 mnkr). Den avser området Kyrkvången Svalöv. Vi har gjort en grov uppskattning av hur många fastigheter som ej väntas vara sålda vid utgången av Nedskrivningen avser dessa fastigheter. Denna nedskrivning följer god redovisningssed. Vi hoppas dock på att det attraktiva området kommer att medföra omfattande försäljningar när det nuvarande försiktiga försäljningsklimatet vänder. Balanskravsavstämning Sedan år 2000 gäller ett balanskrav för kommuner och landsting. Detta innebär att årets intäkter ska vara större än årets kostnader. Vi klarar balanskravet med ytterst liten marginal eftersom avsättning för organisationsöversyn/omställningspaket kan undantas enligt regelverket i kommunallagen.

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Svalövs kommuns årsredovisning 2014

Svalövs kommuns årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Svalövs kommuns årsredovisning 2014 Här ger kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande sin syn på året som gått. Du hittar också information om vart skattepengarna gick, var de

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren Åstorps kommun Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-09-10 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Martina Engberg Nils Persson

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 2013-10-08 Thomas Hallberg och Daniel Lantz Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Landskrona Stad gjort

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Årsredovisning 2011. Svalövs kommun SVALÖVS KOMMUN

Årsredovisning 2011. Svalövs kommun SVALÖVS KOMMUN Årsredovisning 211 Svalövs kommun SVALÖVS KOMMUN Innehåll Inledning Året i sammandrag... 4-5 Fem år i sammandrag, politisk organisation... 6 Vart gick skattepengarna... 7 Kommunstyrelsens ordf och vice

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per 2015-08-31 Erik Mauritzson Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Skurups kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Så används skattepengarna

Så används skattepengarna Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer