årsredovisning Bokslut 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning Bokslut 2010"

Transkript

1 årsredovisning Bokslut 2010

2 editakoncernen Stödfunktioner Marketing Services Editorial Communication Publishing Print & Distribution Reklam & produktion Innehåll Läromedel Högkvalitativt tryck Product information management Bildbearbetning & foto Webb- och mobiltjänster MRM-lösningar Tryckta medier Strategisk rådgivning och utbildning Video Webb Facklitteratur Informationstjänster Beställningspublikationer Kommunikationstjänster Utbildning Direktmarknadsföring it-baserat produktionsstöd Personifierade trycksaker Logistiktjänster koncernföretag inom affärsområdena år 2010 marketing services Citat ab, Mods Graphic Studio ab och intresseföretaget Brand Systems ab i Sverige, Citat Finland Oy och Morning Digital Design Oy i Finland samt Citat Ukraina l lc i Ukraina. editorial communication JG Communication ab i Sverige och Edita Press Oy i Finland. publishing Edita Publishing Oy i Finland. print & distribution Edita Prima Oy i Finland och Edita Västra Aros ab samt intresse företaget Edita Bobergs ab i Sverige

3 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 02 Koncernens resultaträkning (IFRS) 06 Koncernens totalresultat (IFRS) 07 Koncernens balansräkning (IFRS) 08 Koncernens kassaflödesanalys (IFRS) 09 Förändringar i koncernens egna kapital (IFRS) 10 Noter till koncernbokslutet (IFRS) 11 Koncernens nyckeltal (IFRS) 49 Moderföretagets resultaträkning (FAS) 50 Moderföretagets balansräkning (FAS) 51 Moderföretagets finansieringsanalys (FAS) 52 Noter till moderföretagets bokslut (FAS) 53 Förteckning över bokföringsböcker och verifikatslag samt förvaringssätt 61 Undertecknande av bokslut och verksamhetsberättelse 62 Bokslutsnotering 62 Revisionsberättelse 63 Företagsstyrning inom Edita 64 Kontaktuppgifter 67 Miljöpåverkan av denna publikation kan ni läsa om på sidan 68. bokslut

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET marknadsöversikt Förbättringen i den allmänna ekonomin påverkade ökningen i efterfrågan på kommunikationstjänster. Reklamen ökade med nästan 5 procent i Finland(* och 10 procent i Sverige(**. Efterfrågan på traditionella tryckprodukter sjönk däremot, vilket ledde till att marknaden för den grafiska industrin sjönk i både Finland och Sverige även under editakoncernen och förändringarna i koncernstrukturen Editakoncernen har fyra affärsområden: Marketing Services, Editorial Communication, Publishing och Print & Distribution. I januari förvärvade Editakoncernen samtliga aktier i svenska Kampanjfabriken AB. Företagets affärsverksamhet såldes till Edita Västra Aros AB i januari I september köpte Edita Västra Aros AB bokbinderiverksamheten Rolge AB. Förvärven stärker koncernens kunskaper om personifierad direktmarknadsföring. I juni utökade koncernen sitt ägande i Citat Ukraine LLC i Ukraina med 20 procent och äger nu 90 procent av företaget. Koncernstrukturen förenklades ytterligare genom fusioner och likvidationer av små företag. Den största interna omstruktureringen var sammanslagningen av Käpylä Print Oy med Edita Prima Oy i januari samt likvidationen av Edita Holding AB i december. omsättning Koncernens omsättning uppgick år 2010 till 110,3 miljoner euro (110,9 miljoner euro). I Finland uppgick omsättningen till 55,6 miljoner euro (61,9 miljoner euro). Omsättningen i övriga EU-länder uppgick till 54,1 miljoner euro (47,7 miljoner euro), och exporten till länder utanför EU till 0,7 miljoner euro (1,3 miljoner euro). Omsättningen i företagen i Finland uppgick till 52 % (57 %) och i Sverige till 48 % (43 %) av koncernens omsättning. Affärsområdet Marketing Services omsättning uppgick till 20,4 miljoner euro (17,1 miljoner euro) *) TNS, Media Intelligence, december **) IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), Månadsindex, december vilket är en ökning med 3,3 miljoner euro jämfört med föregående år. I Finland låg omsättningen kvar på föregående års nivå. Den ekonomiska återhämtningen i Sverige ökade också omsättningen, vidare har den stärkta kronan påverkat positivt. Affärsområdet Editorial Communications omsättning uppgick till 15,6 miljoner euro (15,2 miljoner euro) vilket är en ökning med 0,4 miljoner euro jämfört med föregående år. En förstärkning av den svenska kronan ledde till att omsättningen ökade. Om förstärkningen inte beaktas berodde den lägre omsättningen främst på minskning av den svenska kundtidningsverksamheten. Affärsområdet Publishings omsättning uppgick till 14,8 miljoner euro (15,4 miljoner euro) vilket är en minskning med 0,6 miljoner euro jämfört med föregående år. Nedläggningen av olönsamma förlagsprogram drog ner omsättningen. Elektroniska publikationer och läromaterial hade alltjämt en bra marknadsställning och deras omsättning ökade. Affärsområdet Print & Distributions omsättning uppgick till 64,1 miljoner euro (68,4 miljoner euro) vilket är en minskning med 4,3 miljoner euro jämfört med föregående år. Omsättningen i Finland sjönk på grund av den försvagade tryckerimarknaden och den fortsatt höga priskonkurrensen. I Sverige förbättrades omsättningen tack vare att den svenska kronan stärktes. resultat Koncernens rörelsevinst år 2010 uppgick till 2,7 miljoner euro (3,7 miljoner euro), vilket är en minskning med 1,0 miljoner euro jämfört med föregående år. Förutom en långsammare ökning i efterfrågan på kommunikationstjänster och hårdare priskonkurrens försvagades koncernens rörelsevinst av omfattande anpassningsåtgärder inom affärsområdena Print & Distribution och Editorial Communication, som syftade till att utveckla verksamheten så att den bättre kan möta den ökade efterfrågan mot digitala kommunikationstjänster. De totala kostnaderna för åtgärderna uppgick till 2,4 miljoner euro. Rörelsevinsten för affärsområdet Marketing Services uppgick till 0,5 miljoner euro (-0,5 miljoner euro). Verksamheten i Sverige gick med vinst. Resultatet i Finland påverkades av anpassningsåtgärder och blev negativt. Rörelseresultatet för affärsområdet Editorial Communication var -0,1 miljoner euro (1,1 miljoner 2 bokslut 2010

5 euro). Verksamheten i Sverige gick med vinst, men kostnaderna för anpassningsåtgärder försvagade resultatet jämfört med föregående år. Verksamheten i Finland gick med förlust, vilket föranleddes av den hårda konkurrensen på kundtidningsmarknaden. Rörelsevinsten för affärsområdet Print & Distribution uppgick till 0,3 miljoner euro (2,8 miljoner euro). Den fortsatt hårda priskonkurrensen och kostnaderna för anpassningsåtgärder drog ner resultatet jämfört med föregående år i både Finland och Sverige. Verksamheten i Sverige gick med vinst, medan den i Finland gick med förlust. Rörelsevinsten för affärsområdet Publishing uppgick till 3,6 miljoner euro (3,3 miljoner euro). Det förbättrade resultatet föranleddes av ökad omsättning inom elektroniska förlagsprogram. Resultatet för Övrig verksamhet uppgick till -1,5 miljoner euro (-3,0 miljoner euro). I övrig verksamhet ingår koncernledningen och nedlagda verksamheter. Resultatet för jämförelseåret inkluderar enheten Business Development, som avvecklades år soliditet och finansiering Kassaflödet i koncernens verksamhet uppgick till 5,8 miljoner euro (6,6 miljoner euro). Investeringar uppgick till 3,2 miljoner euro (6,8 miljoner euro). Amorteringar på lån och återbetalningar av leasingskulder uppgick till 5,4 miljoner euro (6,8 miljoner euro). Koncernens tillgångar uppgick vid slutet av året till 7,1 miljoner euro (10,4 miljoner euro). Koncernens soliditet uppgick till 40,4 % (37,3 %). Förstärkningen av den svenska kronan och den positiva resultatutvecklingen förbättrade soliditeten Avkastning på eget kapital % 4,6 % 10,6 % Soliditet % 40,4 % 37,3 % investeringar Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till 3,3 miljoner euro (6,8 miljoner euro). Moderföretagets investeringar uppgick till 0,3 miljoner euro (0,3 miljoner euro). Omsättning per affärsområde (EUR 1000) Förändring Marketing Services ,4 % Editorial Communication ,5 % Print & Distribution ,2 % Publishing ,6 % Intern omsättning och övrig verksamhet ,1 % Koncernen ,5 % Rörelsevinst/-förlust per affärsområde (EUR 1000) Förändring Marketing Services ,9 % Editorial Communication ,8 % Print & Distribution ,8 % Publishing ,0 % Övrig verksamhet ,5 % Koncernen ,7 % Rörelsevinst-% 2,5 % 3,4 % bokslut

6 Antalet anställda i genomsnitt Förändring Marketing Services ,8 % Editorial Communication ,6 % Print & Distribution ,1 % Publishing ,1 % Övriga verksamheter ,0 % Koncernen ,9 % Per land Finland ,0 % Sverige och Ukraina ,8 % Koncernen ,9 % Kostnader för ersättningar till anställda (EUR 1000) ,4 % De viktigaste investeringarna var förvärvet av samtliga aktier i Kampanjfabriken AB, förvärvet av verksamheten vid Rolge AB från ett konkursbo samt Edita Prima Oy:s inköp av en kuverteringsmaskin. personal Koncernen hade i genomsnitt 820 anställda (890) under räkenskapsåret. Moderföretaget hade i genomsnitt 31 anställda (35). Personalstyrkan minskade med 58 personer på affärsområdet Print & Distribution och 10 personer på Editorial Communication, sex personer på Publishing och åtta personer i övriga verksamheter. Den genomsnittliga personalstyrkan på affärsområdet Marketing Services ökade med 12 personer. 55 % av koncernens personal arbetar i Finland och 45 % i andra länder, huvudsakligen i Sverige. riskhantering Editakoncernens största risker är förknippade med lågkonjunkturen, den kraftiga omstruktureringen på marknaden för tryckeriverksamhet, en försvagad svensk krona och personalens kompetens. Riskerna bedöms med hjälp av regelbundna riskkartläggningar. Koncernen har sedan hösten 2008 anpassat sina funktioner inom samtliga fyra affärsområden i både Finland och Sverige på grund av det försvagade ekonomiska läget. Effektiviseringsåtgärderna fortsatte under 2010 inom samtliga affärsområden förutom Publishing. Anpassningen av Editas tryckeriverksamhet till marknadsutvecklingen inom den grafiska branschen bjöd på stora utmaningar. Förflyttningen av kommunikationens tyngdpunkt mot digitala kanaler har påskyndat nedgången på den grafiska marknaden under lågkonjunkturen. Efterfrågan på tryckprodukter har sjunkit kraftigt och priskonkurrensen har varit extremt hård de senaste två åren. Koncernens valutarisk förknippas med utvecklingen av den svenska kronan. I början av året fastställde Editas styrelse koncernens valutariskpolicy, enligt vilken man följer valutariskerna regelbundet. Vid behov skyddas valutarisken. Inga valutasäkringar gjordes under räkenskapsåret. Sedan tidigare har Edita säkrat en del av räntan i sina nuvarande skulder avseende finansiella risker och säkringarna gäller till slutet av låneperioden. Särskild vikt har lagts vid hanteringen av kreditförlustrisken och en effektiv bevakning av kundfordringar. Indrivningen av utestående fordringar samt uppföljningen av kundernas betalningsförmåga och kreditvärdighet har intensifierats. Inga större kreditförluster uppstod under uppföljningsperioden. Personalens kompetens har stor betydelse när det gäller att stärka koncernens konkurrenskraft. Den ökade digitaliseringen av kommunikation sätter press på koncernen att utveckla personalens kompetens. Förstärkning av kunskapskapitalet samt engagemang från och rekrytering av nyckelpersoner utgör centrala framgångsfaktorer i Edita. År 2010 genomförde koncernen en utvärdering av nyckelpersonerna och utvecklade belöningssystemet. Vid rekryteringarna fokuserades särskilt på koncernstrategisk förstärkning av viktiga kompetensområden. miljö Det nordiska miljöprogrammet Green Edita, som inleddes 2008, fortsatte under året inom programmets 4 bokslut 2010

7 alla centrala delområden, såsom ekologiskt hållbara inköp, minimering av avfallsmängder, koldioxidneutralitet och energieffektivitet. Editas miljöarbete har tidigare fokuserat kraftigt på företag som bedriver produktionsverksamhet. År 2010 inleddes ett arbete för att minska miljöbelastningen även i Editas serviceenheter, vars personal framför allt arbetar på kontor. WWF:s system Green Office valdes som standard för kontorens miljösystem. Edita Publishing Oy fick som första koncernföretag rätt att använda Green Office-märket i december Hösten 2008 inledde Edita arbetet med att utreda hur mycket koldioxidutsläpp som verksamheten ger upphov till. År 2010 blev JG Communication AB, Edita Prima Oy och Citat AB klimatneutrala. Edita Västra Aros AB och Edita Bobergs AB är sedan tidigare klimateutrala. Ovan nämnda företag har minskat koldioxid utsläppen från sina verksamheter och kompenserar de återstående utsläppen genom att finansiera projekt som övervakas av FN. Edita främjar sina kunders miljöansvar genom att utveckla sin egen verksamhet och erbjuda miljövänliga produkter och tjänster. År 2010 publicerade Edita en webbsida om miljöanpassade trycksaker i Finland och i Sverige. Den ger råd om hur man kan ta hänsyn till miljön vid planeringen av en publikation och i de olika produktionsskedena. Editas miljöprogram fick ett offentligt erkännande i Sverige. Edita Västra Aros AB vann Miljöstyrningsrådets pris Utmärkt Grön Leverantör och Guldstänks Miljöpris I Finland vann Morning Digital Design Oy kategorin Bästa webbtjänst i tävlingen European Excellence Awards med sin webbtjänst Global Responsibility som man gjort åt Stora Enso. utsikter för 2011 Efterfrågan på kommunikationstjänster förväntas öka måttligt i både Finland och Sverige(*. Efterfrågan på digital kommunikation är alltjämt stark, men visar första tecken på stabilisering. Editakoncernens lönsamhet förväntas ligga kvar på föregående års nivå. Editakoncernen fortsätter att stärka sin ställning som leverantör av kommunikationstjänster i Norden Det finns en del osäkerhetsfaktorer förknippade med Editas affärsverksamheter. En större nedgång än förväntat i efterfrågan på tryckeritjänster och stigande priser på papper kan dra ner tryckeriverksamhetens resultat år styrelsens förslag till vinstdisposition Vid utgången av räkenskapsåret uppgick Edita Abp:s eget kapital till ,87 euro. Företagets utdelningsbara medel uppgår till ,53 euro, varav räkenskapsårets vinst uppgår till ,41 euro. Styrelsen föreslår årsstämman att företagets utdelningsbara medel disponeras enligt följande: till aktieägare utdelas 0,165 euro/aktie, totalt ,00 euro (63 % av koncernens resultat för räkenskapsåret) balanseras i ny räkning ,53 euro ,53 euro Företagets ekonomiska ställning har inte förändrats nämnvärt sedan slutet av räkenskapsåret. Företagets soliditet är god och enligt styrelsen påverkar inte styrelsens föreslagna vinstutdelning företagets betalningsförmåga. styrelsen, vd och revisorer Edita Abp:s årsstämma valde den 30 april 2010 om civilingenjör Lauri Ratia till styrelseordförande samt finansråd Jarmo Väisänen till vice ordförande och till ordinarie ledamöter varumärkes- och kommunikationschef Carina Brorman, direktör Liisa Jauri, personalchef Riitta Laitasalo, verkställande direktör Timo Löyttyniemi och verkställande direktör Eva Persson. Mer information om styrelseledamöterna finns i årsredovisningens verksamhetsöversikt. Timo Lepistö är företagets verkställande direktör. Editas årsstämma utsåg den 30 april 2010 KPMG Oy till revisor för 2010, med CGR-revisor Minna Riihimäki som huvudansvarig revisor. händelser efter balansdagen Edita Prima Oy:s produktionsenhet i Vilppula såldes till Painotalo Miktor Oy i januari *) MTL (Finlands reklamförbund), MTL-Barometer, Kv 4, 2010; IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), Reklam- och Medieprognos bokslut

8 Edita abp KONCERNENS RESULTATRÄKNING (IFRS) (EUR 1000) Not Omsättning Övriga rörelseintäkter Förändring i lager av färdiga produkter och varor under tillverkning Tillverkning för eget bruk Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar Nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Andel av intresseföretagens resultat Rörelsevinst Finansiella intäkter Finansiella kostnader Vinst före skatt Skatt Räkenskapsårets vinst Fördelning Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse 5 15 Resultat per aktie beräknat enligt vinsten hänförlig till moderföretagets ägare: resultat per aktie (euro) 0,26 0,54 6 bokslut 2010

9 Edita abp KONCERNENS TOTALRESULTAT (IFRS) (EUR 1000) Not Räkenskapsårets vinst Övriga poster som hänför sig till totalresultatet 13 Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning 8 27 Årets omräkningsdifferens Skatt som hänför sig till övriga poster i totalresultatet Summa övrigt totalresultat Räkenskapsårets totalresultat Fördelning Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse 9 15 bokslut

10 Edita abp KONCERNENS BALANSRÄKNING (IFRS) (EUR 1000) TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Andelar i intresseföretag Övriga finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Kundfordringar och övriga fordringar 20, Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga finansiella tillgångar Likvida medel Tillgångar tillgängliga för försäljning Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Not EGET KAPITAL Aktiekapital Tillskjutet kapital Omräkningsdifferens Fond för verkligt värde Balanserad vinst Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Minoritesintresse Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Pensionsförpliktelser Räntebärande långfristiga skulder Långfristiga avsättningar Uppskjuten skatteskuld Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 20, Aktuell skatteskuld bokslut 2010 Summa eget kapital och skulder

11 Edita abp KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (EUR 1000) Not Den löpande verksamheten Räkenskapsårets vinst Justeringar Icke kassaflödespåverkande poster Ränteutgifter och övriga finansiella kostnader Ränteintäkter Utdelningsintäkter 3 3 Skatter Förändringar i rörelsekapital Förändring i kundfordringar och övriga fordringar Förändring i omsättningstillgångar Förändring i leverantörsskulder och övriga skulder Förändring i avsättningar Betalda räntor Erhållna räntor Betalda skatter Kassaflöde från den löpande verksamhet Investeringverksamheten Försäljningsintäkter Avyttrande materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag och affärsverksamheter med avdrag för likvida medel vid förvärvstidpunkten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella tillgångar Erhållna aktieutdelningar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Betalningar för finansiella leasingskulder Betald aktieutdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring i likvida medel Likvida medel vid årets ingång Valutakursdifferenser Ändrade verkliga värden för investeringarna 6 23 Likvida medel vid årets utgång bokslut

12 Edita abp FÖRÄNDRINGar I KONCERNENS EGNA KAPITAL (IFRS) (EUR 1000) Eget kapital hänförligt Minoritets- Summa till moderföretagets aktieägare intresse eget kapital Fond för Aktie- Tillskjutet Omräknings- verkligt Balanserad kapital kapital differens värde vinst Totalt Eget kapital Totalresultat Räkenskapsårets resultat Övrigt totalresultat (justerat med skatteeffekt) Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Omräkningsdifferens Räkenskapsårets totalresultat Ändringar av ägarskap i dotterföretag Förändring av minoritetsintresse 3 3 Eget kapital Eget kapital Totalresultat Räkenskapsårets resultat Övrigt totalresultat (justerat med skatteeffekt) Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Omräkningsdifferens Räkenskapsårets totalresultat Transaktioner med ägarna Utdelning Ändringar av ägarskap i dotterföretag Förändring av minoritetsintresse Eget kapital bokslut 2010

13 Edita abp Noter till koncernbokslutet 1. Redovisningsprinciper för koncernbokslutet Allmän information om koncernen Editakoncernen producerar grafiska och marknadskommunikativa produktionstjänster, ger ut böcker och underhåller elektroniska tjänster. Koncernens moderföretag Edita Abp är ett finskt publikt aktieföretag med säte i Helsingfors. Moderföretagets registrerade adress är Håkansåkersvägen 2, Helsingfors. Koncernbokslutet finns att tillgå på koncernens webbplats på adressen och och på moderföretagets huvudkontor. Edita Abp:s styrelse har under sitt möte den 15 februari 2011 godkänt att det här bokslutet får publiceras. Enligt den finska lagen om aktieföretag kan aktieägarna godkänna eller förkasta bokslutet på årsstämman som hålls efter att bokslutet har publicerats. Årsstämman kan också fatta beslut om att ändra bokslutet. Grunder för redovisningen Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS) och vid upprättandet av bokslutet har man följt de IAS- och IFRSstandarder samt SIC- och IFRIC-tolkningar som gällde den 31 december Med internationella redovisningsstandarder avses finsk bokföringslag och utifrån lagen givna stadganden som enligt förfarandet i EU:s förordning (EG) Nr 1606/2002 antagits för tillämpning inom EU och tolkningar som givits utifrån dem. Noterna till koncernbokslutet följer dessutom kraven i den finska bokförings- och gemenskapslagstiftningen som kompletterar bestämmelserna i IFRS. Uppgifterna i koncernbokslutet framställs i tusen euro och baseras på ursprungliga anskaffningsvärden om inget annat anges i redovisningsprinciperna. Koncernen har från och med den 1 januari 2010 tillämpat följande nya och reviderade standarder och tolkningar: Reviderad IFRS 3 Röresleförvärv och samgående (gäller för räkenskapsår som börjar den 1 juli 2009 eller senare). Den innehåller flera ändringar som påverkar koncernen. Enligt den reviderade standarden tillämpas vid rörelseförvärv och samgående alltjämt förvärvsmetoden, i vilken det emellertid har gjorts några viktiga ändringar jämfört med den tidigare IFRS 3-standarden. Samtliga betalningar som gjorts för att genomföra ett förvärv redovisas till exempel till verkligt värde vid förvärvstidpunkten, och en del villkorade avgifter som klassificerats som skulder värderas senare till verkligt värde via totalresultatet. Vid varje förvärv får man välja om värderingen minoritetens andel ska baseras på verkligt värde eller på deras relativa andel av det förvärvade objektets nettotillgångar. Samtliga utgifter i samband med förvärvet redovisas som kostnader. Ändringarna i standarden påverkar därmed det redovisade goodwillbeloppet vid förvärv och verksamheternas försäljningsresultat. Ändringarna påverkar dessutom poster som redovisas via resultaträkningen, både det räkenskapsår då de har förvärvats och sådana räkenskapsår då man betalar tilläggsköpeskilling eller gör ytterligare förvärv. Under övergången är man inte tvungen att justera rörelseförvärv som är gjorda innan tillämpningen av standarden blev obligatorisk. Reviderad IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (gäller för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare). Den reviderade standarden kräver att inverkan av ändringar i dotterföretagsinnehav tas upp direkt under koncernens egna kapital om moderföretagets bestämmande inflytande består. Om man mister det bestämmande inflytandet i dotterföretaget tas den resterande investeringen upp till verkligt värde via resultaträkningen. I framtiden redovisas även investeringar i intresseföretag (IAS 28) och andelar i joint venture (IAS 31) på motsvarande sätt. Enligt den reviderade standarden kan dotterföretagens förluster fördelas på minoritetens andel, även om de överstiger deras investering. Reviderad IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering Poster som uppfyller villkoren för att vara en säkrad post (gäller för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare). Ändringarna gäller säkringsredovisning. De förtydligar anvisningarna i IAS 39 gällande säkring av ensidig risk för säkrade poster och säkring av inflationsrisk då posten ingår bland finansiella tillgångar eller skulder. Tolkningen bokslut

14 påverkar inte koncernbokslutet. Förbättringar av IFRSer, (Improvements to IFRSs april 2009) (gäller i regel för räkenskapsår som börjar 1 januari 2010 eller senare). Genom förfarandet Annual Improvements samlas små och mindre brådskande ändringar till en helhet som införs en gång per år. Ändringarna gäller sammanlagt 12 standarder. Följderna av ändringarna varierar beroende på standard, men ändringarna har inte haft någon betydande inverkan på koncernbokslutet. När man upprättar bokslut i överensstämmelse med IFRS-standarderna är koncernledningen tvungen att göra uppskattningar och bedömningar vid valet och tillämpningen av redovisningsprinciperna. Punkten Redovisningsprinciper som kräver bedömning av ledningen och de viktigaste källorna till osäkerheter i uppskattningarna redogör för bedömningar som ledningen gjorde vid tillämpningen av redovisningsprinciperna och som hade den största inverkan på siffrorna i bokslutet. Dotterföretag Koncernbokslutet omfattar moderföretaget Edita Abp och alla dess dotterföretag. Dotterföretagen är företag där koncernen har bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande uppstår då koncernen äger över hälften av rösterna eller på annat sätt har bestämmande inflytande. Potentiell rösträtt beaktas också då man bedömer villkoren för när bestämmande inflytande uppkommer. Med bestämmande inflytande avses rätten att bestämma över företagets finansiella och operativa strategier med avsikt att erhålla ekonomiska fördelar. Dotterföretagen redovisar endast förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna fördelas efter identifierbara tillgångar och övertagna skulder som värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Utgifterna som hänförs till förvärvet redovisas som kostnader. En eventuell villkorad tilläggsköpeskilling värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten och redovisas som en skuld. En tilläggsköpeskilling som klassificeras som skuld omprövas till verkligt värde på balansdagen och vinsten eller förlusten som uppstår därav redovisas via resultaträkningen. Förvärvade dotterföretag har konsoliderats i koncernbokslutet från den tidpunkt då koncernen fått bestämmande inflytande och avyttrade dotterföretag fram till den tidpunkt då det bestämmande inflytandet upphörde. I koncernbokslutet har samtliga interna affärstransaktioner, fordringar, skulder och vinstutdelningar eliminerats. Fördelningen av räkenskapsårets vinst eller förlust mellan moderföretagets ägare och minoritets ägare presenteras i en separat resultaträkning, och fördelningen av totalresultatet mellan moderföretagets ägare och minoriteten presenteras i samband med totalresultatet. Den eventuella andelen av det förvärvade företaget för minoriteten värderas till verkligt värde eller till ett belopp som motsvarar andelens relativa andel av det förvärvade objektets identifierbara nettotillgångar. Värderingsprincipen fastställs separat för varje företagsförvärv. Totalresultatet fördelas på moderföretagets ägare och minoriteten, även om det leder till att andelen för ägare utan bestämmande inflytande blir negativ. Den andel av eget kapital som tillhör minoriteten presenteras som en egen post i balansräkningen som en del av eget kapital. Sådana förändringar i moderföretagets ägarandel i dotterföretag som inte leder till att det bestämmande inflytandet upphör redovisas som transaktioner eget kapital. I samband med ett förvärv som genomförs stegvis värderas den tidigare ägarandelen till verkligt värde och vinsten eller förlusten som uppstår därav redovisas via resultaträkningen. Om koncernen mister sitt bestämmande inflytande i ett dotterföretag värderas den återstående investeringen till verkligt värde på dagen då det bestämmande inflytandet upphörde och differensen redovisas via resultaträkningen. Förvärv som gjorts innan den 1 januari 2010 har redovisats enligt de vid tidpunkten för förvärvet gällande bestämmelserna. Intresseföretag Intresseföretag är företag där koncernen har betydande inflytande. Betydande inflytande uppstår när koncernen äger över 20 procent av rösterna i företaget eller om koncernen på annat sätt har betydande inflytande men inte bestämmande inflytande. Intresseföretagen har konsoliderats i koncernbokslutet genom kapitalandelsmetoden. Om koncernens andel av ett intresseföretags förluster överstiger investeringens bokförda värde tas investeringen upp i balansräkningen till noll och förlusterna som överstiger det bokförda värdet beaktas inte, om inte koncernen förbundit sig till att uppfylla intresseföretagets förpliktelser. Investeringen i ett intresseföretag inkluderar den goodwill som härrör från förvärvet. Koncernens ägarandelsenliga andel av intresseföretagens resultat för räkenskapsåret redovisas som en separat post inom rörelsevinsten. Likaså redovisas koncernens andel av ändringarna i intresseföretagen i koncernens övriga totalresultat. Koncernens intresseföretag har inte haft några sådana poster under räkenskapsåret bokslut 2010

15 Omräkning vid utländsk valuta Resultatet för koncernens enheter och deras ekonomiska ställning anges i den valuta som är den huvudsakliga valutan för respektive enhet ( funktionell valuta ). Koncernbokslutet presenteras i euro, vilket är både funktionell valuta och rapporteringsvaluta för koncernens moderföretag. Transaktioner i utländsk valuta redovisas i funktionell valuta omräknade enligt den kurs som rådde på transaktionsdagen. Monetära poster i utländsk valuta har omräknats till funktionell valuta enligt de kurser som rådde på balansdagen. Icke-monetära poster har värderats enligt kursen på transaktionsdagen. Valutakursdifferenser på grund av omräkning av transaktioner och monetära poster i utländsk valuta redovisas via resultaträkningen. Kursvinster och -förluster från löpande verksamhet ingår i motsvarande poster i rörelsevinsten. Kursvinster och -förluster från valutalån ingår bland finansiella intäkter och kostnader. Kostnads- och intäktsposter i de utländska koncernföretagens totalresultat och separata resultaträkningar har räknats om till euro enligt räkenskapsårets medelkurs på transaktionsdagarna och i balansräkningarna enligt kursen på balansdagen. Då man i resultaträkningen, totalresultatet och balansräkningen räknar om räkenskapsårets resultat och totalresultat enligt olika kurser uppkommer en omräkningsdifferens som redovisas i eget kapital i balansräkningen. Förändringen av omräkningsdifferensen redovisas i övriga poster i totalresultatet. Omräkningsdifferenser från eliminering av anskaffningsvärdet för utländska dotterföretag och omräkning av egetkapitalposter ackumulerats efter förvärvet och säkringsinstrumentens inverkan på nettoinvesteringar som redovisas i övriga poster i totalresultatet. När koncernen helt eller delvis avyttrar ett dotterföretag tas de ackumulerade omräkningsdifferenserna upp som en del av realisationsresultatet i resultaträkningen. Omräkningsdifferenser som uppkommit före övergångsdatumet till IFRS-standarderna den 1 januari 2007 i överensstämmelse med lättnaden i standarden IFRS 1 har redovisats i balanserad vinst i samband med övergången. Dessa tas inte heller senare upp i balansräkningen i samband med att dotterföretaget avyttras. De omräkningsdifferenser som uppkommer från och med övergångsdatumet presenteras som en separat post under eget kapital. Från och med den 1 januari 2007 redovisas den goodwill som uppkommer vid förvärv av utländska enheter och de justeringar för verkligt värde som i samband med förvärvet görs av de bokförda värdena för aktuella utländska enheters tillgångar och skulder som aktuella utländska enheters tillgångar och skulder och räknas om till euro enligt kursen på balansdagen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och i förekommande fall nedskrivningar. Om anläggningstillgången består av flera delar med olika långa ekonomiska livslängder behandlas varje del som en separat tillgång. I sådana fall aktiveras utgifterna som härrör från att man förnyar en del och det eventuella resterande bokförda värdet utrangeras ur balansräkningen. I annat fall inkluderas senare uppkomna utgifter i anläggningstillgångens bokförda värde endast om det är sannolikt att motsvarande ekonomiska nytta av tillgången kommer koncernen till godo och att tillgångens anskaffningsvärde kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Andra reparationsoch driftskostnader redovisas via resultaträkningen då de uppkommer. Tillgångarna avskrivs med linjära avskrivningar under deras uppskattade nyttjandeperiod. Markområden avskrivs inte. De uppskattade nyttjandeperioderna är följande: Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier år 4 15 år Prövning av tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioden görs vid varje bokslut och justeras vid ändrade förutsättningar. Om en materiell anläggningstillgång klassificeras som tillgänglig för försäljning enligt IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter görs inte längre några avskrivningar. Realisationsresultat som uppkommer vid utrangering eller försäljning av materiella anläggningstillgångar ingår i övriga rörelseintäkter eller -kostnader. Realisationsvinsten fastställs som skillnaden mellan försäljningspriset och det återstående bokföra värdet. Immateriella tillgångar Goodwill Goodwill som härrör från sammanslagning av verksamheter efter den 1 januari 2010 redovisas till det belopp med vilket den överförda ersättningen, andelen av det förvärvade objektet som minoritet och den tidigare ägda andelen sammanlagt överstiger koncernens andel av de förvärvade nettotillgångarnas verkliga värde. Företagsförvärv som gjorts 1 januari december 2009 redovisades tidigare enligt IFRS:s normer (IFRS 3 (2004)). Goodwill som härrör från sammanslagning av verksamheter före 2007 motsvarar det bokförda värdet enligt tidigare redovisningspraxis och är det antagna anskaffningsvärdet enlig IFRS. bokslut

16 Koncernen gör inga avskrivningar för goodwill (eller immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod) men en årlig prövning görs av ett eventuellt nedskrivningsbehov. Goodwill har fördelats på de enheter som genererar kassaflöde. Om det gäller intresseföretag ingår goodwill i anskaffningsvärdet för det aktuella intresseföretaget. Goodwill värderas till ursprungligt anskaffningsvärde med avdrag för värdeminskningar. Kostnader för forskning och utveckling Utgifter för forskning tas upp som kostnad under det räkenskapsår de uppkommer. Kostnader för utveckling av nyare och mer utvecklade produkter aktiveras i balansräkningen som immateriella tillgångar från den dagen då produkten är tekniskt realiserbar, kan utnyttjas ekonomiskt och en motsvarande ekonomisk nytta är att vänta av produkten. Aktiverade utvecklingskostnader inkluderar utgifter för material, arbete och testning som direkt följer av att tillgången färdigställs för dess ändamål. Tidigare kostnadsförda utvecklingskostnader aktiveras aldrig senare. Avskrivningar på tillgångar görs från den tidpunkt då de är färdiga att användas. Efter den första bokningen tas aktiverade utvecklingskostnader upp till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Nyttjandeperioden för aktiverade utvecklingskostnader är fyra år och under den tiden kostnadsförs de aktiverade utgifterna genom linjära avskrivningar. Övriga immateriella tillgångar En immateriell tillgång tas upp i balansräkningen till ursprungligt anskaffningsvärde om anskaffningsvärdet kan fastställas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att tillgången genererar förväntad ekonomisk nytta som kommer koncernen till godo. Immateriella tillgångar med begränsad nyttjandeperiod tas upp som kostnad i resultaträkningen genom linjära avskrivningar inom en känd eller uppskattad nyttjandeperiod. Avskrivningsperioderna för immateriella tillgångar är följande: Kundkontrakt och kundrelationer som hänför sig till dem Patent och licenser Programvaror Varumärken Koncernbokslutet inkluderar inte varumärken, vars nyttjandeperiod har värderats som obegränsad. 4 8 år 4 år 4 5 år 10 år Varulager Under varulager redovisas material och förnödenheter, pågående arbete och färdiga produkter. Varulager och pågående arbete värderas till anskaffningsvärde eller ett lägre sannolikt nettoförsäljningsvärde beroende på vilket som är lägre. Anskaffningsvärdet fastställs enligt FIFU-metoden (först in, först ut). Anskaffningsvärdet för färdiga produkter och pågående arbete omfattar material, direkta arbetskostnader, andra direkta kostnader och en skälig andel av indirekta rörliga tillverkningskostnader och indirekta fasta kostnader vid normal kapacitetsutnyttjande. Nettoförsäljningsvärdet är ett estimerat försäljningspris i normal löpande verksamhet där avdrag gjorts för uppskattade kostnader för att färdigställa produkten och kostnader som är nödvändiga för försäljningen. Hyreskontrakt Hyreskontrakt avseende materiella tillgångar där en väsentlig del av riskerna och fördelarna förknippade med ägande tillfaller koncernen klassificeras som finansiella leasingavtal. De tas upp till den hyrda tillgångens verkliga värde vid hyrestidens början eller till ett lägre nuvärde baserat på minimihyror i balansräkningen. På tillgångar som anskaffats genom finansiella leasingavtal görs avskrivningar under tillgångens nyttjandeperiod eller en kortare leasingperiod. Ej förfallna leasinghyror fördelas på finansieringsutgifter och avskrivning av skuld under leasingperioden så att skulden får en lika stor räntesats i slutet av varje månad. Leasingförpliktelser ingår bland räntebärande skulder. Koncernen har inga hyreskontrakt som är klassificerade som finansiell leasing där ett koncernföretag är hyresgivare och inte heller några köpeavtal som enligt tolkningen IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal till sitt innehåll ska tolkas som hyreskontrakt. Hyreskontrakt, där riskerna och fördelarna förknippade med ägandet tillfaller uthyraren, redovisas som övriga hyreskontrakt. Kostnaderna för övriga hyreskontrakt tas upp under övriga rörelsekostnader och totalbeloppen av framtida minimihyror presenteras i noterna till bokslutet som förpliktelser utanför balansräkningen. Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar Företagsledningen prövar årligen aktiverade tillgångars värde för att identifiera eventuella nedskrivningsbehov. Om så är fallet beräknas det kassaflöde som den aktuella posten kan ackumulera. 14 bokslut 2010

17 Oavsett om det finns indikationer på att värdet minskat eller inte görs dessutom årligen en bedömning av det kassaflöde som följande tillgångsposter kan generera: goodwill, immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod och ofullbordade immateriella tillgångar. Återvinningsvärdet är det högsta av det verkliga värdet av tillgången med avdrag för försäljningskostnader eller ett högre nyttjandevärde av tillgången i verksamheten. Med nyttjandevärde avses de beräknade framtida nettokassaflödena som den aktuella tillgången eller enheten kan generera diskonterade till nuvärde. Diskonteringsräntan är en ränta som fastställs före skatt och som återger marknadens syn på pengars tidsvärde och särskilda risker förknippade med tillgången. Nedskrivningsbehovet granskas per enhet som genererar kassaflöde (CGU) eller per grupp av enheter som bildas av enheter som generar kassaflöden, som till största delen är oberoende av andra enheter och vars kassaflöden kan särskiljas från andra kassaflöden. Koncernen har identifierat sex enheter som genererar kassaflöde: 1. Marketing Services Finland 2. Marketing Services Sverige 3. Editorial Communication Sverige 4. Print & Distribution Finland 5. Print & Distribution Sverige 6. Publishing Om det bokförda värdet av en tillgång är högre än beloppet som posten kan generera redovisas en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas direkt mot resultaträkningen. Om nedskrivningen hänför sig till en enhet som genererar kassaflöde ska den först tas upp som en minskning av goodwill för den enhet som genererar kassaflödet och därefter som en proportionell minskning av enhetens övriga tillgångsposter. I samband med att en nedskrivning redovisas bedöms nyttjandeperioden för tillgången som är föremål för avskrivningar på nytt. En nedskrivning på en annan tillgång än goodwill återförs om det skett en förändring i bedömningarna som gjordes då beloppet som tillgången kan generera fastställdes. En nedskrivning återförs emellertid inte till ett högre belopp än tillgångens bokförda värde före redovisad nedskrivning. Nedskrivningar av goodwill återförs aldrig. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda omfattar kortfristiga ersättningar till anställda, andra långfristiga ersättningar, ersättningar i samband med uppsägning och ersättningar efter avslutad anställning. Kortfristiga ersättningar till anställda inkluderar till exempel löner och naturaförmåner, semester och bonus. Andra långfristiga ersättningar inkluderar till exempel annan ledighet eller gratifikation efter lång anställningstid. Ersättningar i samband med uppsägning är ersättningar som uppkommer med anledning av uppsägning och inte av arbetsprestation. Ersättningar efter avslutad anställning består av pensioner och andra ersättningar som härrör från anställningsförhållandet. Ersättningarna indelas i förmånsbestämda och avgiftsbestämda ersättningar. Koncernen har både avgifts- och förmånsbestämda pensionsplaner. Inbetalningar till avgiftsbestämda pensionsplaner tas upp i resultaträkningen under det räkenskapsår som debiteringen hänför sig till. Planer som inte uppfyller definitionen på en avgiftsbestämd plan klassificeras som förmånsbestämd plan. Vid förmånsbestämda pensionsplaner har företaget förpliktelser gentemot planen även efter räkenskapsårets betalning. För planer som är klassificerade som förmånsbestämda görs årligen aktuariella beräkningar och utifrån dem tas kostnaden och skulden eller tillgångsposten upp i bokslutet. Den skuld som tas upp i balansräkningen utgörs av skillnaden mellan nuvärdet av pensionsförpliktelsen och det verkliga värdet av tillgångarna som ingår i planen och skillnaden mellan icke redovisade aktuariella vinster och förluster. Vid beräkning av förmånsbestämda planer använder man sig av aktuariella antaganden. De delas upp i demografiskt statistiska och ekonomiska antaganden. Dödlighet, upphörda anställningar och arbetsoförmåga är demografiskt statistiska antaganden. Diskonteringsräntan, framtida lönenivåer, förväntad avkastning på tillgångar som ingår i planen och förväntad inflation är ekonomiska antaganden. Vid redovisningen av aktuariella vinster och förluster följer Edita den så kallade korridormetoden, där uppkomna aktuariella vinster och förluster tas upp i balansräkningen. Nettobeloppet av ackumulerade oredovisade aktuariella vinster och förluster tas upp i resultaträkningen om de vid utgången av det föregående räkenskapsåret överstiger det högre av följande: 10 procent av nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser den aktuella dagen (före avdrag för tillgångar som ingår i planen) eller 10 procent av det verkliga värdet av tillgångar som ingår i planen den aktuella dagen. De här gränserna beräknas och tillämpas separat för varje förmånsbestämd plan. För förmånsbestämda planer är den del av aktuariella vinster och förluster som tas upp i resultaträkningen det överstigande beloppet dividerat med bokslut

18 medeltalet av den förväntade resterande arbetstiden för personerna som deltar i planen. Avsättningar och eventualförpliktelser En avsättning redovisas om koncernen till följd av tidigare händelser har en legal eller informell förpliktelse, om det är troligt att en betalningsförpliktelse uppstår och man kan uppskatta beloppet på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar värderas enligt nuvärdet av utgifterna för att täcka förpliktelsen. Om tidsvärdet är av väsentlig betydelse för avsättningsbeloppet diskonteras avsättningen. Koncernens avsättningar omfattar till exempel hyreskostnader för tomma lokaler (förlustbringande kontrakt), andra omstruktureringsavsättningar och pensionsavsättningar för arbetslöshetsförsäkringar. En omstruktureringsavsättning redovisas då koncernen gjort upp en företagsspecifik omstruktureringsplan och börjat genomföra planen eller informerat om den. En avsättning för miljöförpliktelser redovisas då koncernen utifrån miljölagstiftningen och koncernens miljöansvarsprincip har en förpliktelse förknippad med avveckling av en produktionsanläggning, reparation av miljöskada eller förflyttning av utrustning från ett ställe till ett annat. En eventualförpliktelse är en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas av osäkra framtida händelser som inte helt ligger inom koncernens kontroll. Som eventualförpliktelse betraktas dessutom en sådan befintlig förpliktelse där det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Koncernens eventualförpliktelser presenteras i not 32. Aktuell skatt och uppskjuten skatt Skattekostnaden i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas via resultaträkningen utom då de hänför sig direkt till eget kapital eller poster i totalresultatet. Då redovisas även skatten i dessa poster. Räkenskapsårets aktuella skatt beräknas på företagets skattepliktiga inkomst enligt gällande skattesats i respektive land. Skatten justeras med eventuella skatter för tidigare räkenskapsår. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader mellan bokfört värde och skattemässigt värde. Uppskjuten skatt redovisas inte för goodwill som inte är avdragsgill i beskattningen och inte heller för dotterföretags icke utdelade vinstmedel till den del där skillnaden sannolikt inte realiseras inom en förutsägbar framtid. De viktigaste temporära skillnaderna uppkommer vid avskrivningar av materiella anläggningstillgångar, värdering av derivat till verkligt värde, förmånsbestämda pensionsplaner och värdering till verkliga värden i samband med företagsförvärv. Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som gäller på balansdagen eller skattesatser som innan utgången av räkenskapsåret har beslutats att gälla för framtiden. Företaget redovisar en uppskjuten skattefordran bara upp till det belopp som det i framtiden sannolikt uppkommer skattepliktig inkomst mot vilken den temporära skillnaden kan utnyttjas. Kriterierna för att redovisas som uppskjuten skattefordran bedöms i detta avseende alltid på balansdagen. Intäktsredovisning Omsättningen omfattar sålda produkter och tjänster till verkligt värde justerat med indirekta skatter, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i främmande valuta. Produktförsäljning Intäkter från produktförsäljning redovisas då det bestämmande inflytandet och betydande risker och fördelar förknippade med ägandet av produkten har övergått på köparen. I regel sker detta i samband med att produkterna överlåts till köparen i enlighet med avtalsvillkoren. Intäkt från försäljning av tjänster Intäkter från sålda tjänster intäktsförs enligt intäktsmetoden utifrån färdigställandegraden förutsatt att färdigställandegraden och intäkter och utgifter som förknippas med den kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Färdigställandegraden fastställs som andelen utfört arbete av den uppskattade arbetsmängden för hela projektet. Om utgifterna och de bokförda vinsterna är större än beloppet som fakturerats för projektet presenteras differensen i posten Kundfordringar och övriga fordringar. Om utgifterna och de bokförda vinsterna är mindre än beloppet som fakturerats för projektet presenteras differensen i posten Leverantörsskulder och övriga skulder. I övriga fall redovisas intäkter som uppkommit genom tjänsten när tjänsten är utförd. När det är troligt att de totala utgifterna för att färdigställa tjänsten överstiger de totala intäkterna av projektet tas den förväntade förlusten omgående upp som kostnad. Licens- och royaltyintäkter Licens- och royaltyintäkter intäktsförs enligt det faktiska avtalsinnehållet. 16 bokslut 2010

19 Räntor och aktieutdelningar Ränteintäkter redovisas med effektiv räntemetod och utdelningsintäkter då rätten till utdelning har uppstått. Långfristiga tillgångsposter klassificerade som tillgängliga för försäljning och avvecklade verksamheter Då företagsledningen förbundit sig till att avveckla eller avyttra en specifik verksamhet vars tillgångar, skulder och resultat av löpande verksamhet både affärsmässigt och i rapporteringen kan avskiljas till en separat helhet behandlas den som avyttrad eller färdig för avveckling. När kriterierna för tillgångar som är tillgängliga för försäljning uppfylls tas en långfristig tillgång upp till balansvärdet eller ett lägre verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Då görs inte längre någon avskrivning på anläggningstillgångarna. De tillgångar och skulder som ingår bland poster klassificerade som tillgängliga för försäljning presenteras separat från fortgående verksamheters skulder och tillgångar. Resultatet efter skatt av avyttrade verksamheter eller sådana som ska avvecklas och realisationsresultatet som uppkommer vid överlåtelsen presenteras i resultaträkningen separat från fortgående verksamheter. En avvecklad verksamhet är en del av koncernen som har avyttrats eller klassificerats som tillgänglig för försäljning och som uppfyller något av följande kriterier: 1. Den är en viktig separat affärsenhet eller en enhet som representerar ett geografiskt område. 2. Den ingår i en koordinerad plan som handlar om att lämna ett separat centralt affärsområde eller ett geografiskt affärsområde. 3. Den är ett dotterföretag som har förvärvats enkom i syfte att säljas vidare. Koncernen har bestämt att tillgångarna vid tryckerienheten i Vilppula ska redovisas som avvecklad verksamhet i bokslutet (not 3). Koncernens dotterföretag Edita Prima Oy har sålt verksamheten vid enheten i Vilppula och affären trädde i kraft den 1 januari Tillgångar som innehas för försäljning inkluderade både materiella anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Finansiella tillgångar Koncernens finansiella tillgångar har enligt standarden IAS 39 klassificerats i följande grupper: finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och övriga fordringar samt tillgångar som är tillgängliga för försäljning. Syftet och ändamålet vid uppkomsten avgör hur den finansiella tillgången ska klassificeras. Finansiella instrument som ingår i Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen tas upp under det räkenskapsår de uppkommer. Koncernens räntederivat ingår i den här gruppen. Koncernen använder derivatinstrument för att säkra sig mot förändrade låneräntor. Därför har man ingått derivatkontrakt som på balansdagen värderas till verkligt värde, medan förändringarna i verkligt värde tas upp under finansiella intäkter eller kostnader i resultaträkningen. Lånefordringar och övriga fordringar är tillgångar som inte ingår i derivattillgångarna och som uttryckligen är klassificerade till den här kategorin, eller som inte är klassificerade till någon annan kategori. De är värderade till periodiserat anskaffningsvärde och ingår utifrån sin karaktär i balansräkningens korteller långfristiga tillgångar: i de senare om de förfaller till betalning senare än efter 12 månader. Koncernens kundfordringar och övriga fordringar ingår i den här kategorin. Beloppet osäkra fordringar uppskattas baserat på risken i de enskilda posterna. Nedskrivningar tas upp som kostnad i resultaträkningen under övriga rörelsekostnader. Finansiella tillgångar som är tillgängliga för försäljning är tillgångar som inte ingår i derivattillgångarna och som uttryckligen har klassificerats till den här kategorin eller som inte har klassificerats till någon annan kategori. Finansiella tillgångar som är tillgängliga för försäljning omfattar noterade och onoterade aktier. De tas upp till verkligt värde. Om det verkliga värdet för onoterade aktier inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt tas tillgångarna upp till ursprungligt anskaffningsvärde eller ett lägre sannolikt värde. Förändringar i verkligt värde av finansiella tillgångar som är tillgängliga för försäljning redovisas bland övriga poster i totalresultatet och presenteras i fonden för verkligt värde med beaktande av skatteeffekten. Ackumulerade förändringar i verkligt värde överförs från eget kapital via resultaträkningen som en justering av kategorin om investeringen avyttras eller dess värde minskat så att man blir tvungen att redovisa en nedskrivning. Placeringar som är tillgängliga för försäljning ingår bland långfristiga tillgångar utom då de är avsedda att innehas kortare än 12 månader från balansdagen, då de ingår bland kortfristiga tillgångar. Likvida medel omfattar kontanta medel, banktillgodohavanden som kan tas ut på begäran och andra kortfristiga mycket likvida placeringar, som lätt kan omvandlas till ett känt belopp kontanta medel och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer. Vid redovisning av finansiella instrument används generellt transaktionsdagen. Likvida medel överförs från balansräkningen då koncernen förlorat avtals bokslut

20 mässig rätt till kassaflödena eller då den överfört en betydande del av riskerna och avkastningen till utomstående. Finansiella skulder och utgifter för främmande kapital Finansiella skulder bokförs från början till verkligt värde. Derivatinstrument som företaget använder för att säkra sig mot ändringar i finansiella skulder tas upp till verkligt värde via resultaträkningen. Alla andra finansiella skulder tas efter den ursprungliga bokningen upp till periodiserat anskaffningsvärde. Finansiella skulder ingår bland kort- och långfristiga skulder. Finansiella skulder är kortfristiga om koncernen saknar obestridlig rätt att skjuta på betalningen av skulden längre än 12 månader från balansdagen. Utgifterna för räntebärande skulder har tagits upp som kostnad under det räkenskapsår som de uppkom. Derivatkontrakt och säkringsredovisning Under räkenskapsåret har koncernen tillämpat säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utländska enheter. Under 2009 säkrade koncernen sig mot en försvagning av den svenska kronan genom valutaterminer och optioner. Den effektiva delen av värdeförändringen av terminer eller optioner gjorda i säkringssyfte, d v s ändringen av spot-värdet, togs upp under totalresultatet, räntedifferensen och den del som inte är effektiv togs upp via resultaträkningen under finansiella poster. På räkenskapsårets balansdag hade koncernen inga sådana öppna derivatkontrakt på vilka den tillämpar säkringsredovisning. Derivatkontrakt tas i bokföringen upp till verkligt värde samma dag som koncernen blir avtalspart, och kontrakten värderas senare till verkligt värde. Vinster och förluster av värdering till verkligt värde tas i bokföringen upp enligt syftet med derivatet. Resultatet av förändringar i värdet av derivatkontrakt som ingår i säkringsredovisningen och som är effektiva säkringsinstrument presenteras tillsammans med den säkrade posten på ett enhetligt sätt. Då koncernen inleder säkringsredovisningen dokumenterar den förhållandet mellan föremålet för säkringen och säkringsinstrumentet och målet med koncernens riskhantering och säkringsstrategi. Företagsledningen dokumenterar och bedömer vid säkringens början och åtminstone i samband med varje bokslut säkringsförhållandenas effektivitet genom att granska säkringsinstrumentets förmåga att upphäva förändringar i den säkrade postens verkliga värde eller kassaflöden. Vinster och förluster som härrör från säkring av en nettoinvestering i utlandsverksamhet och som har ackumulerats i omräkningsdifferensen under eget kapital redovisas via resultaträkningen när man helt eller delvis avstår från nettoinvesteringen. Trots att vissa säkringsförhållanden uppfyller kraven som koncernens riskhanteringspolicy ställer för effektiv säkring så tillämpar koncernen inte säkringsredovisning på dem enligt IAS 39. Förändringarna i verkligt värde av dessa tas enligt koncernens redovisningspraxis upp bland finansiella intäkter eller kostnader. Rörelsevinst IAS 1 Utformning av finansiella rapporter definierar inte begreppet rörelsevinst. Koncernen definierar rörelsevinsten som det nettobelopp som fås då man till omsättningen lägger till övriga rörelseintäkter, drar av kostnader för material och tjänster justerat för förändringen i lager av produkter under tillverkning, drar av kostnader för personal, avskrivningar, nedskrivningar och övriga rörelsekostnader och dessutom beaktar andelen av intresseföretagens resultat. Alla andra poster i resultaträkningen än de ovannämnda redovisas under rörelsevinsten. Kursdifferenser och förändringar i verkligt värde av derivat ingår i rörelsevinsten om de uppkommer av poster som förknippas med löpande verksamhet; annars tas de upp bland finansiella poster. Koncernen har ändrat sitt sätt att presentera segmentens rörelsevinster så att Management Fee-tjänsterna som moderföretaget debiterar dotterföretagen inte ingår i rörelsesegmentens rörelsevinst. Segmentens rörelsevinster under räkenskapsåret har justerats enligt den nya framställningen i både förvaltningsberättelsen och punkt 2 i noterna. Redovisningsprinciper som kräver bedömning av ledningen och de viktigaste källorna till osäkerheter i uppskattningarna När ett bokslut upprättas enligt IFRS-standarderna är koncernledningen tvungen att göra uppskattningar och antaganden om framtiden, och det kan hända att de slutliga utfallen avviker från uppskattningarna och antagandena som ledningen gjorde. Dessutom måste man överväga hur bokslutsprinciperna ska tillämpas. Uppskattningarna grundar sig på koncernledningens uppfattning om framtiden då bokslutet upprättades. Eventuella ändrade uppskattningar och antaganden tas upp i bokföringen under det räkenskapsår som uppskattningarna och antagandena korrigeras och under alla därpå följande räkenskapsår. Då bokslutet upprättades använde man sig av uppskattningar bl a då man utformade beräkningar för nedskrivningstester, allokerade anskaffningsvärden och fastställde livslängder för materiella och immateriella tillgångar. Koncernledningens bedömningar används 18 bokslut 2010

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T 1 (9) Delårsrapport 2.9.2009 EDITA-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2009 Omsättningen och rörelseresultatet ökade Under perioden januari juni ökade omsättningen för Edita-koncernens fortgående verksamheter

Läs mer

Omsättningen och lönsamheten låg kvar på en acceptabel nivå

Omsättningen och lönsamheten låg kvar på en acceptabel nivå 1(11) Delårsrapport 11.8.2011 Editas delårsrapport 1/1 30/6 2011: Omsättningen och lönsamheten låg kvar på en acceptabel nivå Editakoncernens omsättning uppgick till 55,7 miljoner euro. Omsättningen sjönk

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Edita Abp Bokslut

Edita Abp Bokslut Edita Abp Bokslut 1.1 31.12.2010 Edita Abp PB 110 00043 EDITA FO-nummer 0912752-6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Bokslut Koncernens resultaträkning (IFRS) 10 Koncernens totalresultat (IFRS)

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för The Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Delårsrapport och koncernredovisning för peroden 1 januari - 30 Juni 2005 Innehåll: sida Resultaträkning

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Robert Friman International AB Box 90 335 22 Gnosjo 0370-992 70 ir@robertfriman.se www.robertfriman.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 2014 Robert Friman International AB Innehåll VD har ordet 1 Översikt 2 Resultat

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. XTZ Group AB

Årsredovisning. XTZ Group AB Årsredovisning för XTZ Group AB 556504-4947 Räkenskapsåret 2016 1 (10) Styrelsen för XTZ Group AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

SenzaGen AB. Årsredovisning för 556821-9207. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

SenzaGen AB. Årsredovisning för 556821-9207. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för SenzaGen AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Robert Friman International AB. Box Gnosjö Robert Friman International AB

Robert Friman International AB. Box Gnosjö Robert Friman International AB Robert Friman International AB Box 90 335 22 Gnosjö 0370-992 70 ir@robertfriman.se www.robertfriman.se KVARTALSRAPPORT ETT- 2015 Robert Friman International AB Innehåll VD har ordet 1 Översikt 3 Resultat

Läs mer

KONCERNENS NYCKELTAL 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013. Omsättning T 57 267 61 834 121 292 Export och verksamheter utomlands % 59,0 % 56,3 % 57,5%

KONCERNENS NYCKELTAL 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013. Omsättning T 57 267 61 834 121 292 Export och verksamheter utomlands % 59,0 % 56,3 % 57,5% 1 (11) Delårsrapport 1.1 30.6.2014 19.8.2014 Fördröjningar i omstruktureringarna av tryckverksamheterna i Sverige försvagade resultatet Arbetet med att förstärka de digitala kommunikationstjänsterna fortsätter

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer