årsredovisning Bokslut 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning Bokslut 2010"

Transkript

1 årsredovisning Bokslut 2010

2 editakoncernen Stödfunktioner Marketing Services Editorial Communication Publishing Print & Distribution Reklam & produktion Innehåll Läromedel Högkvalitativt tryck Product information management Bildbearbetning & foto Webb- och mobiltjänster MRM-lösningar Tryckta medier Strategisk rådgivning och utbildning Video Webb Facklitteratur Informationstjänster Beställningspublikationer Kommunikationstjänster Utbildning Direktmarknadsföring it-baserat produktionsstöd Personifierade trycksaker Logistiktjänster koncernföretag inom affärsområdena år 2010 marketing services Citat ab, Mods Graphic Studio ab och intresseföretaget Brand Systems ab i Sverige, Citat Finland Oy och Morning Digital Design Oy i Finland samt Citat Ukraina l lc i Ukraina. editorial communication JG Communication ab i Sverige och Edita Press Oy i Finland. publishing Edita Publishing Oy i Finland. print & distribution Edita Prima Oy i Finland och Edita Västra Aros ab samt intresse företaget Edita Bobergs ab i Sverige

3 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 02 Koncernens resultaträkning (IFRS) 06 Koncernens totalresultat (IFRS) 07 Koncernens balansräkning (IFRS) 08 Koncernens kassaflödesanalys (IFRS) 09 Förändringar i koncernens egna kapital (IFRS) 10 Noter till koncernbokslutet (IFRS) 11 Koncernens nyckeltal (IFRS) 49 Moderföretagets resultaträkning (FAS) 50 Moderföretagets balansräkning (FAS) 51 Moderföretagets finansieringsanalys (FAS) 52 Noter till moderföretagets bokslut (FAS) 53 Förteckning över bokföringsböcker och verifikatslag samt förvaringssätt 61 Undertecknande av bokslut och verksamhetsberättelse 62 Bokslutsnotering 62 Revisionsberättelse 63 Företagsstyrning inom Edita 64 Kontaktuppgifter 67 Miljöpåverkan av denna publikation kan ni läsa om på sidan 68. bokslut

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET marknadsöversikt Förbättringen i den allmänna ekonomin påverkade ökningen i efterfrågan på kommunikationstjänster. Reklamen ökade med nästan 5 procent i Finland(* och 10 procent i Sverige(**. Efterfrågan på traditionella tryckprodukter sjönk däremot, vilket ledde till att marknaden för den grafiska industrin sjönk i både Finland och Sverige även under editakoncernen och förändringarna i koncernstrukturen Editakoncernen har fyra affärsområden: Marketing Services, Editorial Communication, Publishing och Print & Distribution. I januari förvärvade Editakoncernen samtliga aktier i svenska Kampanjfabriken AB. Företagets affärsverksamhet såldes till Edita Västra Aros AB i januari I september köpte Edita Västra Aros AB bokbinderiverksamheten Rolge AB. Förvärven stärker koncernens kunskaper om personifierad direktmarknadsföring. I juni utökade koncernen sitt ägande i Citat Ukraine LLC i Ukraina med 20 procent och äger nu 90 procent av företaget. Koncernstrukturen förenklades ytterligare genom fusioner och likvidationer av små företag. Den största interna omstruktureringen var sammanslagningen av Käpylä Print Oy med Edita Prima Oy i januari samt likvidationen av Edita Holding AB i december. omsättning Koncernens omsättning uppgick år 2010 till 110,3 miljoner euro (110,9 miljoner euro). I Finland uppgick omsättningen till 55,6 miljoner euro (61,9 miljoner euro). Omsättningen i övriga EU-länder uppgick till 54,1 miljoner euro (47,7 miljoner euro), och exporten till länder utanför EU till 0,7 miljoner euro (1,3 miljoner euro). Omsättningen i företagen i Finland uppgick till 52 % (57 %) och i Sverige till 48 % (43 %) av koncernens omsättning. Affärsområdet Marketing Services omsättning uppgick till 20,4 miljoner euro (17,1 miljoner euro) *) TNS, Media Intelligence, december **) IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), Månadsindex, december vilket är en ökning med 3,3 miljoner euro jämfört med föregående år. I Finland låg omsättningen kvar på föregående års nivå. Den ekonomiska återhämtningen i Sverige ökade också omsättningen, vidare har den stärkta kronan påverkat positivt. Affärsområdet Editorial Communications omsättning uppgick till 15,6 miljoner euro (15,2 miljoner euro) vilket är en ökning med 0,4 miljoner euro jämfört med föregående år. En förstärkning av den svenska kronan ledde till att omsättningen ökade. Om förstärkningen inte beaktas berodde den lägre omsättningen främst på minskning av den svenska kundtidningsverksamheten. Affärsområdet Publishings omsättning uppgick till 14,8 miljoner euro (15,4 miljoner euro) vilket är en minskning med 0,6 miljoner euro jämfört med föregående år. Nedläggningen av olönsamma förlagsprogram drog ner omsättningen. Elektroniska publikationer och läromaterial hade alltjämt en bra marknadsställning och deras omsättning ökade. Affärsområdet Print & Distributions omsättning uppgick till 64,1 miljoner euro (68,4 miljoner euro) vilket är en minskning med 4,3 miljoner euro jämfört med föregående år. Omsättningen i Finland sjönk på grund av den försvagade tryckerimarknaden och den fortsatt höga priskonkurrensen. I Sverige förbättrades omsättningen tack vare att den svenska kronan stärktes. resultat Koncernens rörelsevinst år 2010 uppgick till 2,7 miljoner euro (3,7 miljoner euro), vilket är en minskning med 1,0 miljoner euro jämfört med föregående år. Förutom en långsammare ökning i efterfrågan på kommunikationstjänster och hårdare priskonkurrens försvagades koncernens rörelsevinst av omfattande anpassningsåtgärder inom affärsområdena Print & Distribution och Editorial Communication, som syftade till att utveckla verksamheten så att den bättre kan möta den ökade efterfrågan mot digitala kommunikationstjänster. De totala kostnaderna för åtgärderna uppgick till 2,4 miljoner euro. Rörelsevinsten för affärsområdet Marketing Services uppgick till 0,5 miljoner euro (-0,5 miljoner euro). Verksamheten i Sverige gick med vinst. Resultatet i Finland påverkades av anpassningsåtgärder och blev negativt. Rörelseresultatet för affärsområdet Editorial Communication var -0,1 miljoner euro (1,1 miljoner 2 bokslut 2010

5 euro). Verksamheten i Sverige gick med vinst, men kostnaderna för anpassningsåtgärder försvagade resultatet jämfört med föregående år. Verksamheten i Finland gick med förlust, vilket föranleddes av den hårda konkurrensen på kundtidningsmarknaden. Rörelsevinsten för affärsområdet Print & Distribution uppgick till 0,3 miljoner euro (2,8 miljoner euro). Den fortsatt hårda priskonkurrensen och kostnaderna för anpassningsåtgärder drog ner resultatet jämfört med föregående år i både Finland och Sverige. Verksamheten i Sverige gick med vinst, medan den i Finland gick med förlust. Rörelsevinsten för affärsområdet Publishing uppgick till 3,6 miljoner euro (3,3 miljoner euro). Det förbättrade resultatet föranleddes av ökad omsättning inom elektroniska förlagsprogram. Resultatet för Övrig verksamhet uppgick till -1,5 miljoner euro (-3,0 miljoner euro). I övrig verksamhet ingår koncernledningen och nedlagda verksamheter. Resultatet för jämförelseåret inkluderar enheten Business Development, som avvecklades år soliditet och finansiering Kassaflödet i koncernens verksamhet uppgick till 5,8 miljoner euro (6,6 miljoner euro). Investeringar uppgick till 3,2 miljoner euro (6,8 miljoner euro). Amorteringar på lån och återbetalningar av leasingskulder uppgick till 5,4 miljoner euro (6,8 miljoner euro). Koncernens tillgångar uppgick vid slutet av året till 7,1 miljoner euro (10,4 miljoner euro). Koncernens soliditet uppgick till 40,4 % (37,3 %). Förstärkningen av den svenska kronan och den positiva resultatutvecklingen förbättrade soliditeten Avkastning på eget kapital % 4,6 % 10,6 % Soliditet % 40,4 % 37,3 % investeringar Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till 3,3 miljoner euro (6,8 miljoner euro). Moderföretagets investeringar uppgick till 0,3 miljoner euro (0,3 miljoner euro). Omsättning per affärsområde (EUR 1000) Förändring Marketing Services ,4 % Editorial Communication ,5 % Print & Distribution ,2 % Publishing ,6 % Intern omsättning och övrig verksamhet ,1 % Koncernen ,5 % Rörelsevinst/-förlust per affärsområde (EUR 1000) Förändring Marketing Services ,9 % Editorial Communication ,8 % Print & Distribution ,8 % Publishing ,0 % Övrig verksamhet ,5 % Koncernen ,7 % Rörelsevinst-% 2,5 % 3,4 % bokslut

6 Antalet anställda i genomsnitt Förändring Marketing Services ,8 % Editorial Communication ,6 % Print & Distribution ,1 % Publishing ,1 % Övriga verksamheter ,0 % Koncernen ,9 % Per land Finland ,0 % Sverige och Ukraina ,8 % Koncernen ,9 % Kostnader för ersättningar till anställda (EUR 1000) ,4 % De viktigaste investeringarna var förvärvet av samtliga aktier i Kampanjfabriken AB, förvärvet av verksamheten vid Rolge AB från ett konkursbo samt Edita Prima Oy:s inköp av en kuverteringsmaskin. personal Koncernen hade i genomsnitt 820 anställda (890) under räkenskapsåret. Moderföretaget hade i genomsnitt 31 anställda (35). Personalstyrkan minskade med 58 personer på affärsområdet Print & Distribution och 10 personer på Editorial Communication, sex personer på Publishing och åtta personer i övriga verksamheter. Den genomsnittliga personalstyrkan på affärsområdet Marketing Services ökade med 12 personer. 55 % av koncernens personal arbetar i Finland och 45 % i andra länder, huvudsakligen i Sverige. riskhantering Editakoncernens största risker är förknippade med lågkonjunkturen, den kraftiga omstruktureringen på marknaden för tryckeriverksamhet, en försvagad svensk krona och personalens kompetens. Riskerna bedöms med hjälp av regelbundna riskkartläggningar. Koncernen har sedan hösten 2008 anpassat sina funktioner inom samtliga fyra affärsområden i både Finland och Sverige på grund av det försvagade ekonomiska läget. Effektiviseringsåtgärderna fortsatte under 2010 inom samtliga affärsområden förutom Publishing. Anpassningen av Editas tryckeriverksamhet till marknadsutvecklingen inom den grafiska branschen bjöd på stora utmaningar. Förflyttningen av kommunikationens tyngdpunkt mot digitala kanaler har påskyndat nedgången på den grafiska marknaden under lågkonjunkturen. Efterfrågan på tryckprodukter har sjunkit kraftigt och priskonkurrensen har varit extremt hård de senaste två åren. Koncernens valutarisk förknippas med utvecklingen av den svenska kronan. I början av året fastställde Editas styrelse koncernens valutariskpolicy, enligt vilken man följer valutariskerna regelbundet. Vid behov skyddas valutarisken. Inga valutasäkringar gjordes under räkenskapsåret. Sedan tidigare har Edita säkrat en del av räntan i sina nuvarande skulder avseende finansiella risker och säkringarna gäller till slutet av låneperioden. Särskild vikt har lagts vid hanteringen av kreditförlustrisken och en effektiv bevakning av kundfordringar. Indrivningen av utestående fordringar samt uppföljningen av kundernas betalningsförmåga och kreditvärdighet har intensifierats. Inga större kreditförluster uppstod under uppföljningsperioden. Personalens kompetens har stor betydelse när det gäller att stärka koncernens konkurrenskraft. Den ökade digitaliseringen av kommunikation sätter press på koncernen att utveckla personalens kompetens. Förstärkning av kunskapskapitalet samt engagemang från och rekrytering av nyckelpersoner utgör centrala framgångsfaktorer i Edita. År 2010 genomförde koncernen en utvärdering av nyckelpersonerna och utvecklade belöningssystemet. Vid rekryteringarna fokuserades särskilt på koncernstrategisk förstärkning av viktiga kompetensområden. miljö Det nordiska miljöprogrammet Green Edita, som inleddes 2008, fortsatte under året inom programmets 4 bokslut 2010

7 alla centrala delområden, såsom ekologiskt hållbara inköp, minimering av avfallsmängder, koldioxidneutralitet och energieffektivitet. Editas miljöarbete har tidigare fokuserat kraftigt på företag som bedriver produktionsverksamhet. År 2010 inleddes ett arbete för att minska miljöbelastningen även i Editas serviceenheter, vars personal framför allt arbetar på kontor. WWF:s system Green Office valdes som standard för kontorens miljösystem. Edita Publishing Oy fick som första koncernföretag rätt att använda Green Office-märket i december Hösten 2008 inledde Edita arbetet med att utreda hur mycket koldioxidutsläpp som verksamheten ger upphov till. År 2010 blev JG Communication AB, Edita Prima Oy och Citat AB klimatneutrala. Edita Västra Aros AB och Edita Bobergs AB är sedan tidigare klimateutrala. Ovan nämnda företag har minskat koldioxid utsläppen från sina verksamheter och kompenserar de återstående utsläppen genom att finansiera projekt som övervakas av FN. Edita främjar sina kunders miljöansvar genom att utveckla sin egen verksamhet och erbjuda miljövänliga produkter och tjänster. År 2010 publicerade Edita en webbsida om miljöanpassade trycksaker i Finland och i Sverige. Den ger råd om hur man kan ta hänsyn till miljön vid planeringen av en publikation och i de olika produktionsskedena. Editas miljöprogram fick ett offentligt erkännande i Sverige. Edita Västra Aros AB vann Miljöstyrningsrådets pris Utmärkt Grön Leverantör och Guldstänks Miljöpris I Finland vann Morning Digital Design Oy kategorin Bästa webbtjänst i tävlingen European Excellence Awards med sin webbtjänst Global Responsibility som man gjort åt Stora Enso. utsikter för 2011 Efterfrågan på kommunikationstjänster förväntas öka måttligt i både Finland och Sverige(*. Efterfrågan på digital kommunikation är alltjämt stark, men visar första tecken på stabilisering. Editakoncernens lönsamhet förväntas ligga kvar på föregående års nivå. Editakoncernen fortsätter att stärka sin ställning som leverantör av kommunikationstjänster i Norden Det finns en del osäkerhetsfaktorer förknippade med Editas affärsverksamheter. En större nedgång än förväntat i efterfrågan på tryckeritjänster och stigande priser på papper kan dra ner tryckeriverksamhetens resultat år styrelsens förslag till vinstdisposition Vid utgången av räkenskapsåret uppgick Edita Abp:s eget kapital till ,87 euro. Företagets utdelningsbara medel uppgår till ,53 euro, varav räkenskapsårets vinst uppgår till ,41 euro. Styrelsen föreslår årsstämman att företagets utdelningsbara medel disponeras enligt följande: till aktieägare utdelas 0,165 euro/aktie, totalt ,00 euro (63 % av koncernens resultat för räkenskapsåret) balanseras i ny räkning ,53 euro ,53 euro Företagets ekonomiska ställning har inte förändrats nämnvärt sedan slutet av räkenskapsåret. Företagets soliditet är god och enligt styrelsen påverkar inte styrelsens föreslagna vinstutdelning företagets betalningsförmåga. styrelsen, vd och revisorer Edita Abp:s årsstämma valde den 30 april 2010 om civilingenjör Lauri Ratia till styrelseordförande samt finansråd Jarmo Väisänen till vice ordförande och till ordinarie ledamöter varumärkes- och kommunikationschef Carina Brorman, direktör Liisa Jauri, personalchef Riitta Laitasalo, verkställande direktör Timo Löyttyniemi och verkställande direktör Eva Persson. Mer information om styrelseledamöterna finns i årsredovisningens verksamhetsöversikt. Timo Lepistö är företagets verkställande direktör. Editas årsstämma utsåg den 30 april 2010 KPMG Oy till revisor för 2010, med CGR-revisor Minna Riihimäki som huvudansvarig revisor. händelser efter balansdagen Edita Prima Oy:s produktionsenhet i Vilppula såldes till Painotalo Miktor Oy i januari *) MTL (Finlands reklamförbund), MTL-Barometer, Kv 4, 2010; IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), Reklam- och Medieprognos bokslut

8 Edita abp KONCERNENS RESULTATRÄKNING (IFRS) (EUR 1000) Not Omsättning Övriga rörelseintäkter Förändring i lager av färdiga produkter och varor under tillverkning Tillverkning för eget bruk Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar Nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Andel av intresseföretagens resultat Rörelsevinst Finansiella intäkter Finansiella kostnader Vinst före skatt Skatt Räkenskapsårets vinst Fördelning Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse 5 15 Resultat per aktie beräknat enligt vinsten hänförlig till moderföretagets ägare: resultat per aktie (euro) 0,26 0,54 6 bokslut 2010

9 Edita abp KONCERNENS TOTALRESULTAT (IFRS) (EUR 1000) Not Räkenskapsårets vinst Övriga poster som hänför sig till totalresultatet 13 Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning 8 27 Årets omräkningsdifferens Skatt som hänför sig till övriga poster i totalresultatet Summa övrigt totalresultat Räkenskapsårets totalresultat Fördelning Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse 9 15 bokslut

10 Edita abp KONCERNENS BALANSRÄKNING (IFRS) (EUR 1000) TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Andelar i intresseföretag Övriga finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Kundfordringar och övriga fordringar 20, Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga finansiella tillgångar Likvida medel Tillgångar tillgängliga för försäljning Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Not EGET KAPITAL Aktiekapital Tillskjutet kapital Omräkningsdifferens Fond för verkligt värde Balanserad vinst Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Minoritesintresse Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Pensionsförpliktelser Räntebärande långfristiga skulder Långfristiga avsättningar Uppskjuten skatteskuld Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 20, Aktuell skatteskuld bokslut 2010 Summa eget kapital och skulder

11 Edita abp KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (EUR 1000) Not Den löpande verksamheten Räkenskapsårets vinst Justeringar Icke kassaflödespåverkande poster Ränteutgifter och övriga finansiella kostnader Ränteintäkter Utdelningsintäkter 3 3 Skatter Förändringar i rörelsekapital Förändring i kundfordringar och övriga fordringar Förändring i omsättningstillgångar Förändring i leverantörsskulder och övriga skulder Förändring i avsättningar Betalda räntor Erhållna räntor Betalda skatter Kassaflöde från den löpande verksamhet Investeringverksamheten Försäljningsintäkter Avyttrande materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag och affärsverksamheter med avdrag för likvida medel vid förvärvstidpunkten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella tillgångar Erhållna aktieutdelningar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Betalningar för finansiella leasingskulder Betald aktieutdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring i likvida medel Likvida medel vid årets ingång Valutakursdifferenser Ändrade verkliga värden för investeringarna 6 23 Likvida medel vid årets utgång bokslut

12 Edita abp FÖRÄNDRINGar I KONCERNENS EGNA KAPITAL (IFRS) (EUR 1000) Eget kapital hänförligt Minoritets- Summa till moderföretagets aktieägare intresse eget kapital Fond för Aktie- Tillskjutet Omräknings- verkligt Balanserad kapital kapital differens värde vinst Totalt Eget kapital Totalresultat Räkenskapsårets resultat Övrigt totalresultat (justerat med skatteeffekt) Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Omräkningsdifferens Räkenskapsårets totalresultat Ändringar av ägarskap i dotterföretag Förändring av minoritetsintresse 3 3 Eget kapital Eget kapital Totalresultat Räkenskapsårets resultat Övrigt totalresultat (justerat med skatteeffekt) Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Omräkningsdifferens Räkenskapsårets totalresultat Transaktioner med ägarna Utdelning Ändringar av ägarskap i dotterföretag Förändring av minoritetsintresse Eget kapital bokslut 2010

13 Edita abp Noter till koncernbokslutet 1. Redovisningsprinciper för koncernbokslutet Allmän information om koncernen Editakoncernen producerar grafiska och marknadskommunikativa produktionstjänster, ger ut böcker och underhåller elektroniska tjänster. Koncernens moderföretag Edita Abp är ett finskt publikt aktieföretag med säte i Helsingfors. Moderföretagets registrerade adress är Håkansåkersvägen 2, Helsingfors. Koncernbokslutet finns att tillgå på koncernens webbplats på adressen och och på moderföretagets huvudkontor. Edita Abp:s styrelse har under sitt möte den 15 februari 2011 godkänt att det här bokslutet får publiceras. Enligt den finska lagen om aktieföretag kan aktieägarna godkänna eller förkasta bokslutet på årsstämman som hålls efter att bokslutet har publicerats. Årsstämman kan också fatta beslut om att ändra bokslutet. Grunder för redovisningen Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS) och vid upprättandet av bokslutet har man följt de IAS- och IFRSstandarder samt SIC- och IFRIC-tolkningar som gällde den 31 december Med internationella redovisningsstandarder avses finsk bokföringslag och utifrån lagen givna stadganden som enligt förfarandet i EU:s förordning (EG) Nr 1606/2002 antagits för tillämpning inom EU och tolkningar som givits utifrån dem. Noterna till koncernbokslutet följer dessutom kraven i den finska bokförings- och gemenskapslagstiftningen som kompletterar bestämmelserna i IFRS. Uppgifterna i koncernbokslutet framställs i tusen euro och baseras på ursprungliga anskaffningsvärden om inget annat anges i redovisningsprinciperna. Koncernen har från och med den 1 januari 2010 tillämpat följande nya och reviderade standarder och tolkningar: Reviderad IFRS 3 Röresleförvärv och samgående (gäller för räkenskapsår som börjar den 1 juli 2009 eller senare). Den innehåller flera ändringar som påverkar koncernen. Enligt den reviderade standarden tillämpas vid rörelseförvärv och samgående alltjämt förvärvsmetoden, i vilken det emellertid har gjorts några viktiga ändringar jämfört med den tidigare IFRS 3-standarden. Samtliga betalningar som gjorts för att genomföra ett förvärv redovisas till exempel till verkligt värde vid förvärvstidpunkten, och en del villkorade avgifter som klassificerats som skulder värderas senare till verkligt värde via totalresultatet. Vid varje förvärv får man välja om värderingen minoritetens andel ska baseras på verkligt värde eller på deras relativa andel av det förvärvade objektets nettotillgångar. Samtliga utgifter i samband med förvärvet redovisas som kostnader. Ändringarna i standarden påverkar därmed det redovisade goodwillbeloppet vid förvärv och verksamheternas försäljningsresultat. Ändringarna påverkar dessutom poster som redovisas via resultaträkningen, både det räkenskapsår då de har förvärvats och sådana räkenskapsår då man betalar tilläggsköpeskilling eller gör ytterligare förvärv. Under övergången är man inte tvungen att justera rörelseförvärv som är gjorda innan tillämpningen av standarden blev obligatorisk. Reviderad IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (gäller för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare). Den reviderade standarden kräver att inverkan av ändringar i dotterföretagsinnehav tas upp direkt under koncernens egna kapital om moderföretagets bestämmande inflytande består. Om man mister det bestämmande inflytandet i dotterföretaget tas den resterande investeringen upp till verkligt värde via resultaträkningen. I framtiden redovisas även investeringar i intresseföretag (IAS 28) och andelar i joint venture (IAS 31) på motsvarande sätt. Enligt den reviderade standarden kan dotterföretagens förluster fördelas på minoritetens andel, även om de överstiger deras investering. Reviderad IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering Poster som uppfyller villkoren för att vara en säkrad post (gäller för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare). Ändringarna gäller säkringsredovisning. De förtydligar anvisningarna i IAS 39 gällande säkring av ensidig risk för säkrade poster och säkring av inflationsrisk då posten ingår bland finansiella tillgångar eller skulder. Tolkningen bokslut

14 påverkar inte koncernbokslutet. Förbättringar av IFRSer, (Improvements to IFRSs april 2009) (gäller i regel för räkenskapsår som börjar 1 januari 2010 eller senare). Genom förfarandet Annual Improvements samlas små och mindre brådskande ändringar till en helhet som införs en gång per år. Ändringarna gäller sammanlagt 12 standarder. Följderna av ändringarna varierar beroende på standard, men ändringarna har inte haft någon betydande inverkan på koncernbokslutet. När man upprättar bokslut i överensstämmelse med IFRS-standarderna är koncernledningen tvungen att göra uppskattningar och bedömningar vid valet och tillämpningen av redovisningsprinciperna. Punkten Redovisningsprinciper som kräver bedömning av ledningen och de viktigaste källorna till osäkerheter i uppskattningarna redogör för bedömningar som ledningen gjorde vid tillämpningen av redovisningsprinciperna och som hade den största inverkan på siffrorna i bokslutet. Dotterföretag Koncernbokslutet omfattar moderföretaget Edita Abp och alla dess dotterföretag. Dotterföretagen är företag där koncernen har bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande uppstår då koncernen äger över hälften av rösterna eller på annat sätt har bestämmande inflytande. Potentiell rösträtt beaktas också då man bedömer villkoren för när bestämmande inflytande uppkommer. Med bestämmande inflytande avses rätten att bestämma över företagets finansiella och operativa strategier med avsikt att erhålla ekonomiska fördelar. Dotterföretagen redovisar endast förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna fördelas efter identifierbara tillgångar och övertagna skulder som värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Utgifterna som hänförs till förvärvet redovisas som kostnader. En eventuell villkorad tilläggsköpeskilling värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten och redovisas som en skuld. En tilläggsköpeskilling som klassificeras som skuld omprövas till verkligt värde på balansdagen och vinsten eller förlusten som uppstår därav redovisas via resultaträkningen. Förvärvade dotterföretag har konsoliderats i koncernbokslutet från den tidpunkt då koncernen fått bestämmande inflytande och avyttrade dotterföretag fram till den tidpunkt då det bestämmande inflytandet upphörde. I koncernbokslutet har samtliga interna affärstransaktioner, fordringar, skulder och vinstutdelningar eliminerats. Fördelningen av räkenskapsårets vinst eller förlust mellan moderföretagets ägare och minoritets ägare presenteras i en separat resultaträkning, och fördelningen av totalresultatet mellan moderföretagets ägare och minoriteten presenteras i samband med totalresultatet. Den eventuella andelen av det förvärvade företaget för minoriteten värderas till verkligt värde eller till ett belopp som motsvarar andelens relativa andel av det förvärvade objektets identifierbara nettotillgångar. Värderingsprincipen fastställs separat för varje företagsförvärv. Totalresultatet fördelas på moderföretagets ägare och minoriteten, även om det leder till att andelen för ägare utan bestämmande inflytande blir negativ. Den andel av eget kapital som tillhör minoriteten presenteras som en egen post i balansräkningen som en del av eget kapital. Sådana förändringar i moderföretagets ägarandel i dotterföretag som inte leder till att det bestämmande inflytandet upphör redovisas som transaktioner eget kapital. I samband med ett förvärv som genomförs stegvis värderas den tidigare ägarandelen till verkligt värde och vinsten eller förlusten som uppstår därav redovisas via resultaträkningen. Om koncernen mister sitt bestämmande inflytande i ett dotterföretag värderas den återstående investeringen till verkligt värde på dagen då det bestämmande inflytandet upphörde och differensen redovisas via resultaträkningen. Förvärv som gjorts innan den 1 januari 2010 har redovisats enligt de vid tidpunkten för förvärvet gällande bestämmelserna. Intresseföretag Intresseföretag är företag där koncernen har betydande inflytande. Betydande inflytande uppstår när koncernen äger över 20 procent av rösterna i företaget eller om koncernen på annat sätt har betydande inflytande men inte bestämmande inflytande. Intresseföretagen har konsoliderats i koncernbokslutet genom kapitalandelsmetoden. Om koncernens andel av ett intresseföretags förluster överstiger investeringens bokförda värde tas investeringen upp i balansräkningen till noll och förlusterna som överstiger det bokförda värdet beaktas inte, om inte koncernen förbundit sig till att uppfylla intresseföretagets förpliktelser. Investeringen i ett intresseföretag inkluderar den goodwill som härrör från förvärvet. Koncernens ägarandelsenliga andel av intresseföretagens resultat för räkenskapsåret redovisas som en separat post inom rörelsevinsten. Likaså redovisas koncernens andel av ändringarna i intresseföretagen i koncernens övriga totalresultat. Koncernens intresseföretag har inte haft några sådana poster under räkenskapsåret bokslut 2010

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem bokslut 2012 Hållbara produkter som skapar glädje och löser vardagens problem INNEHÅLL Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernbokslut, IFRS Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International

Läs mer

Ett utmanande år. Om resultatet. Nytt fartyg. Händelser under året

Ett utmanande år. Om resultatet. Nytt fartyg. Händelser under året Årsredovisning 2011 Innehåll VD:s översikt.... 1 Verksamhetsberättelse... 3 Koncernens rapport över totalresultat... 6 Koncernens balansräkning... 7 Koncernens sammandrag över eget kapital.... 9 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisnings- och värderingsprinciper Grunder för upprättande av redovisningen Koncernens finansiella rapporter upprättas med tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de

Läs mer

Noter till koncernens bokslut

Noter till koncernens bokslut Noter till koncernens bokslut Innehåll K1 Väsentliga redovisningsprinciper...38 K2 Viktiga redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål... 47 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Segmentsinformation...49

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

Noter till de finansiella rapporterna

Noter till de finansiella rapporterna Noter till de finansiella rapporterna Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (Tkr) 1. Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004 Koncernredovisning enligt IFRS för räkenskapsåret 2004 Koncernresultaträkning upprättad enligt IFRS TSEK NOT 2004 Intäkter 2, 3 621 945 Kostnader för sålda varor 4, 6 300 850 Bruttoresultat 321 095 Övriga

Läs mer

Detta dokument är en översättning av det engelska originalet. LEAF Holland B.V. Amsterdam, Nederländerna ÅRSREDOVISNING FÖR 2011

Detta dokument är en översättning av det engelska originalet. LEAF Holland B.V. Amsterdam, Nederländerna ÅRSREDOVISNING FÖR 2011 Detta dokument är en översättning av det engelska originalet. LEAF Holland B.V. Amsterdam, Nederländerna ÅRSREDOVISNING FÖR 2011 Innehåll Styrelsens förvaltningsberättelse... 3 Koncernredovisning... 8

Läs mer

ICA-HANDLARN A S FÖ RBU N D 1 2 3 ÅRET I SIFFROR

ICA-HANDLARN A S FÖ RBU N D 1 2 3 ÅRET I SIFFROR 1 2 3 ÅRET I SIFFROR 2012 4 5 6 7 8 0 9 INNEHÅLL 2012 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse... 4 Rapport över totalresultatet i koncernen... 7 Rapport över finansiell ställning i koncernen... 8 Rapport över

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

ScandBook Holding AB (publ) Org nr 556708-2911. Innehållsförteckning

ScandBook Holding AB (publ) Org nr 556708-2911. Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD-ord 4 ScandBook koncernen 5 Affärsidé, strategier och mål 5 Kunder och marknad 5 Aktiedata och ägarstruktur 6 Förvaltningsberättelse 8 Flerårsöversikt

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING 20 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Rörvik Timber AB (publ), med orga - nisationsnummer 556541-2086 och säte i Jönköping,

Läs mer

ICA-handlarnas Förbund ÅRET I SIFFROR

ICA-handlarnas Förbund ÅRET I SIFFROR ÅRET I SIFFROR Produktion: Forma Publishing Group, 08-728 23 00, www.formapg.se Projektledning: Birgitta Linder Grafisk formgivning: Marie Landelius Texter: Agneta Renmark, Magdalena Sekkenes, Anders Hallgren

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 s resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6 s balansräkning 7 s kassaflödesanalys 9 s förändring i eget kapital 10 s resultaträkning

Läs mer

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper Lag och föreskriftsenlighet Koncernen Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards

Läs mer