Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012."

Transkript

1 Dina Försäkring AB. Årsredovisning.

2 Innehåll: VD-ord... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Femårsöversikt... 9 Resultaträkning Resultatanalys Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Direkt försäkring, fördelad på försäkringsklasser Kassaflödesanalys Noter till de finansiella rapporterna Underskrifter Revisionsberättelse Styrelse Här finns vi! Från Luleå i norr till Lund i söder Årsredovisning Ekonomisk information Tryck Lennart Gullbjörk Elfströms Tryckeri AB

3 VD-ord: Det är härligt att vara en del av en federation som värnar det lilla företagets själ, och som har det stora företagets styrka genom kraften av alla engagerade medarbetare. Mitt första hela verksamhetsår är till ända. Ett år med högt tempo som bland annat inneburit att vi varit med om det nästan omöjliga i form av den stora gemensamma fusionsresan som federationen gjort, och genomförandet och införandet av två stora projekt. Jag har lärt känna federationen och organisationen bättre, både dess företrädare, medarbetare och de olika funktionerna. Mitt första intryck av god stämning, ambition och nyfikenhet kvarstår och det är jag mycket glad och nöjd med. I januari, vid en extra stämma, fattades beslutet att följa en gemensam fusionsplan som skulle ge oss starkare, mer homogena bolag. Planen antogs som en offensiv förberedelse för ett nytt regelverk som nu låter vänta på sig. Men planen ger oss också bättre förutsättningar att rätt kunna hushålla med resurser, möjliggör fortsatt utveckling och att påverka och utveckla samverkan i federationen. Vårt nya försäkringssystem TIA togs i bruk under februari genom en så kallad Big bang, vi flyttade motorförsäkringar vid ett enskilt tillfälle och det gick mycket bra. Utvecklingsarbetet fortsatte sedan och under oktober påbörjades konverteringsarbetet för övriga försäkringar, vilket också rullat på mycket bra, även om nya system alltid är en stor ansträngning på organisationen. Första beslut om förstudie fattades 2010 och i januari 2013 avslutades projektet och övergick i förvaltning. Under året har också ett nytt ekonomisystem tagits i bruk. Vi har nu ett system som tillsammans med TIA gör att vi på ett effektivt sätt kan rapportera enligt gällande och kommande regelverk, vilket även ger oss möjligheten att effektivisera våra arbetssätt och stärker möjligheterna att dela resurser för ökad effektivitet. Vi ska alla vara enormt stolta över vad vi har åstadkommit. Itsystem blir dock aldrig färdiga, inte förrän det är dags att avveckla dem. Redan under började förvaltningsarbetet för motordelen att ta form. Nya yrkesroller som systemägare och funktioner som reskontrahanteringen flyttade in i Dina AB. De nya systemen ställer krav på nytt arbetssätt vid beställningar, rutiner för samordning av vad vi vill och vad vi måste ställt mot hur mycket pengar och resurser som finns att tillgå. Investeringarna möjliggör också andra förflyttningar inom digital hantering av skadeflöden med mera. Vi kan få ut mera av våra investeringar genom utvecklingsarbete. Under året har vi också gjort förändringar som påverkar våra kostnader i form av nedläggning av en del interna stödfunktioner, förtätning och att avstå från återtillsättning vid pensionsavgångar. Nödvändiga förändringar genomförda med fokus på att kunna bibehålla alla viktiga servicefunktioner för federationens bästa. Kompetens och renodling av funktioner är sammanfattningsvis nyckelord för årets förflyttning, en allt mer komplex vardag ställer krav. Renodlingen av yrkesroller i federationen som it-ansvarig, skadechef och controller betyder mer fokuserad kommunikation som riktas till yrkesgrupper som blir allt mer specialiserade och effektiva. Antalet bolag har sjunkit och därmed också antalet beslutsfattare. När alla ordföranden eller vd:ar kan samlas i ett konferensrum och gemensamt ta beslut så sker förflyttning på ett nytt och kraftfullare sätt. Vi får starkare beställare av våra tjänster och det är en bra drivkraft för att fortsätta utveckla verksamheten i takt med federationen som helhet. Det är härligt att vara en del av en federation som värnar det lilla företagets själ, och som har det stora företagets styrka genom kraften av alla engagerade medarbetare. Stockholm i maj 2013 Gunilla Svensson VD, Dina Försäkring AB 4 5

4 Förvaltningsberättelse: Dina ABs direktförsäkringsverksamhet förväntas ge fortsatta överskott som tillsammans med planerade effektiviseringar av administrationen kommer att säkerställa framtida lönsamhet. Styrelsen och verkställande direktören för Dina Försäkring AB (org. nr ) avger härmed årsredovisning för, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamheten Dina Försäkring AB (Dina AB) ägs av 14 lokalt verksamma ömsesidiga skadeförsäkringsbolag som tillsammans bedriver verksamhet över hela landet. Dina ABs uppgift är att tillhandahålla delägarbolagen en betryggande återförsäkring och att som direktförsäkringsgivare komplettera delägarbolagen i de försäkringsklasser och inom de geografiska områden där dessa saknar egen koncession. Dina AB bistår också delägarbolagen med service inom specialistområdena IT, marknadsföring, försäkringsmatematik, produktutveckling, skadeteknik, juridik och utbildning samt svarar även för samordning och drift av vissa administrativa funktioner inom delägargruppen. Utöver extern återförsäkring som omfattar naturkatastrofrisker och andra mycket stora enskilda risker avges återförsäkring avseende delar av såväl Dina ABs direkta som indirekta affär till delägarbolagen genom ett gemensamt återförsäkrings- och clearingsystem. Målsättningen är att så stor del som möjligt av den gemensamma affären efter riskutjämning hos Dina AB ska stanna hos Dina-bolagen. Försäkringsrörelsen Under har Dina ABs totala bruttopremieintäkt ökat med 8% (11) till 1073,1 Mkr (992,4). Av bruttopremieintäkten avser 912,6 Mkr (851,1) direktförsäkring vilken huvudsakligen består av motorfordonsförsäkring och annan från Dina-bolagen förmedlad affär. Resterande 160,5 Mkr (141,3) avser mottagen återförsäkring som i sin helhet utgörs av delägarbolagens avgivna återförsäkring. Den totala bruttoskadeprocenten uppgår till 76% (76). Bruttoskadekostnaderna i direktförsäkringsaffären uppgår till 645,4 Mkr (633,9) vilket motsvarar en skadekostnadsprocent på 71% (74). Bruttoskadekostnaderna i den mottagna återförsäkringen uppgår till 169,9 Mkr (116,8) vilket motsvarar en skadekostnadsprocent på 106% (83). Efter externåterförsäkring och genom en omfattande avgiven återförsäkring till delägarbolagen begränsas Dina ABs premieintäkt för egen räkning till 320,1 Mkr (473,1) och försäkringsersättningarna för egen räkning till -255,7 Mkr (-427,6). Förändringarna beror till stor del på att Dina AB under avgivit återförsäkring till delägarna i väsentligt mycket större omfattning än tidigare år. Av samma anledning har provisionerna och vinstandelarna i den avgivna återförsäkringen ökat till 182,5 Mkr (110,7), vilket påverkat driftskostnaderna netto i positiv riktning. Den direkta försäkringen Trafik- och motorfordonsförsäkringen utgör 77% av premievolymen i den direkta försäkringen. Premievolymen ökade under året med knappt 5% (9) till 713 Mkr (680). Bruttoresultatet inom trafik- och motorfordonsförsäkringen uppgår till 76,6 Mkr (80,2), varav 60,1 Mkr (75,3) kommer från trafikförsäkringen och 16,5 Mkr (4,9) från motorfordonsförsäkringen. Efter återförsäkring redovisas ett nettoresultat på 26,4 Mkr (105,7) i trafikförsäkringen och 18,6 Mkr (-64,6) i motorfordonsförsäkringen. De stora skillnaderna mellan brutto- och nettoresultaten i trafik- respektive motorförsäkringen är en följd av utformningen av den interna återförsäkringen och avspeglar således inte försäkringsgrenarnas resultat för Dina-federationen som helhet. Mottagen återförsäkring Den mottagna återförsäkringen visar ett negativt resultat -20,1 Mkr (15,3) före avgiven återförsäkring. De enskilt största skadorna var brandskador i ett köpcentrum i Piteå och i två bostadsfastigheter i Älvsbyn respektive Ekerö utanför Stockholm. Härutöver drabbades återförsäkringen av betydande avvecklingsförluster hänförliga till stormen Dagmar som inträffade i december. Den mottagna återförsäkringen har även belastats av underskottet som uppkommit i service- och utvecklingsverksamheten som Dina AB bedrivit för Dina-federationens räkning med 10,1 Mkr (8,0) vilket redovisas som en driftskostnad i den mottagna återförsäkringen. Dina ABs mottagna återförsäkring utgörs i sin helhet av Dina-bolagens avgivna återförsäkring. Då idén bakom Dina ABs återförsäkringssystem är att Dina AB enbart ska vara riskutjämnare och tillhandahålla Dina-bolagen en återförsäkring till självkostnad har premiehöjningar genomförts under och, varefter den mottagna affären, efter extern återförsäkring, retrocederats tillbaka till de lokala Dina-bolagen. Efter extern och intern återförsäkring uppgår den mottagna återförsäkringens resultat till 15,0 Mkr (-25,0). Internåterförsäkring Efter avgiven externåterförsäkring återförsäkrar Dina AB sin direktförsäkringsaffär hos Dina-bolagen genom ett internt återförsäkringsarrangemang. Härigenom avger Dina AB för 64% (51) av bruttopremieintäkten i direktförsäkringsaffären till Dina-bolagen. Dessutom har Dina-bolagen tagit emot retrocessionsandelar avseende Dina ABs mottagna återförsäkring med 62% (6) av motsvarande premieintäkt brutto. Konstruktionen av den interna återförsäkringen ligger i linje med Dinafederationens policy att så mycket som möjligt av Dina-gruppens affär ska stanna kvar inom gruppen och utjämnas internt mellan Dinabolagen. Sammantaget har den interna återförsäkringen under året inneburit att 7,9 Mkr (-62,1) överförts till Dina-bolagen, där 1,5 Mkr (-37,6) överförts från Dina-bolagen i egenskap av återförsäkringsgivare för Dina AB. Externåterförsäkring Dina ABs externåterförsäkring är placerad hos ett stort antal återförsäkringsgivare utanför Dinafederationen. Genom externåterförsäkringen skyddas Dina ABs och Dina-bolagens direktförsäkring mot skadekostnader över vissa belopp per risk eller per händelse. Dessa belopp är helt oberoende av de självbehåll som tillämpas i Dina-bolagens återförsäkring hos Dina AB. Härutöver har Dina AB en särskild extern kvotåterförsäkring av den individuella sjuk- och olycksfallsförsäkringen. Nettoresultatet i Dina ABs avgivna externåterförsäkring uppgår till -12,4 Mkr (-47,5). 6 7

5 Finansrörelsen Finansrörelsens resultat i koncernen utgör 28,5 Mkr (-0,7) inkluderat rörelsefastigheten Aeolus 1 3 och efter att försäkringsrörelsen gottskrivits kalkylränta med 18,1 Mkr (22,4). Värdet på bolagets innehav av noterade aktier har ökat. Även ökningen på bolagets obligationsportfölj har bidragit till det positiva resultatet. Dina ABs direkt och indirekt ägda fastigheter upptar 33% (35) av de totala placeringstillgångarna inklusive kassa och bank och rörelsefastigheten Aeolus 1 3. Dina ABs andel räntebärande papper utgjorde 49% (47). En omfattande takrenovering har under året genomförts på en av bolagets direktägda fastigheter. Kostnaden för renoveringen har belastat resultatet från kapitalavkastningen. Under har totalavkastningen i Dina AB ökat till 2,4% (0,9). Förberedelser inför Solvens 2 Under har det intensiva arbetet fortgått med att förbereda Dina AB och övriga Dina-bolag för det kommande Solvens 2-regelverket. Omfattande strukturförändringar genomförs i Dina-federationen i syfte att stärka organisationen i mötet med framtida krav, regelverk och konkurrens. Förändringarna har inneburit att antalet Dina-bolag genom fusioner minskat från 28 till 15 bolag i samverkan. Förändringarna skapar bättre förutsättningar för försäljning, specialisering och kompetenshöjning. Implementeringen av det gemensamma försäkringssystemet TIA och det gemensamma ekonomisystemet EKO borgar för att kraven på underlag för styrning och rapportering kan tillgodoses. Införande av nytt försäkringsadministrativt system En stor del av Dina ABs resurser har under ett flertal år arbetat med utvecklingen och införandet av det nya försäkringsadministrativa systemet TIA. Den 6 mars driftsattes TIA för enskild motor. Därefter har förnyelsen av samtliga segment successivt flyttats över till det nya systemet. Utvecklingsprojektet avslutades den 31 januari Nytt gemensamt ekonomisystem Under har ett intensivt arbete pågått med att utveckla och implementera det nya gemensamma ekonomisystemet EKO. Samtliga Dina-bolag har gjort sina bokslut för i det nya systemet. Några delar för finansiell administration och konsolidering av uppgifter för solvensrapportering återstår att avsluta under första halvåret Utvecklingsprojektet beräknas vara avslutat i juni Ekonomisystemet EKO är integrerat med försäkringssystemet TIA och tillsammans bildar de båda systemen Dina-federationens gemensamma affärssystem. Nya ändamålsenliga kontorslokaler I slutet av år 2010 förvärvade Dina AB aktierna i Dina Palaisbacken AB, som äger kontorsfastigheten Aeolus 1 3 belägen på Skeppsbron 2 i Gamla Stan. Genom förvärvet fick Dina AB tillgång till samlade kontorslokaler för all personal. Efter omfattande anpassningar av lokalerna till moderna kontorslandskap skedde inflyttningen under mars månad. Fastigheten är en god kapitalplacering. Av fastighetens lokalytor disponerar Dina AB knappt hälften medan övriga ytor är uthyrda till externa hyresgäster. I december har ett arbete påbörjats för att genom förtätning på Dina AB öka den uthyrningsbara ytan i fastigheten Aeolus 1 3 med ytterligare ca 300 kvm. Likviditet och kapitalbehov Dina ABs kapitalbas och solvens har förstärkts under. Genom ändringar i den interna återförsäkringen har Dina AB minskat sin försäkringsrisk och ökat kapitalbasen och därigenom stärkt sin solvenskvot till 5,96 (3,36) gånger nu gällande solvenskrav. Förväntad framtida utveckling Dina ABs direktförsäkringsverksamhet förväntas ge fortsatta överskott som tillsammans med planerade effektiviseringar av administrationen kommer att säkerställa framtida lönsamhet. Finansförvaltningen omfattar en väl diversifierad tillgångsportfölj och förväntas ge en avkastning väl i linje med konkurrenternas. Resultatet i den mottagna återförsäkringen regleras genom att återförsäkringspremien anpassas efter skadeutfallet och verksamheten förväntas ge ett nollresultat över tiden. Dina ABs framtida utveckling kan dock inte ses isolerad från Dinabolagens. En förutsättning för framgångsrik utveckling för Dina AB är att även verksamheten i Dinabolagen utvecklas gynnsamt. Personalsituationen Upplysningar om medelantalet anställda, löner och ersättningar m.m. samt uppgifter om sociala kostnader lämnas i tilläggsupplysningar not 34. Intresseföretag Dina AB innehar aktier i Dina Försäkringar Höör AB (namnändrat från Dina Försäkringar Skåne AB) och Dina Försäkringar Leksand AB (namnändrat från Dina Försäkringar Dalarna AB) med ägarandelarna 49%, respektive 42,5%. I januari 2013 förvärvades resterande aktier så att ägarandelen efter förvärvet uppgår till 100% i båda bolagen. Bolagen kommer att fusioneras in i Dina AB under Dina AB har under minskat sitt ägande i Dina Försäkringar Mälardalen AB till 19,83% (32,1) med konsekvensen att bolaget inte längre redovisas som intressebolag. redovisning en består av Dina AB, de helägda dotterbolagen Dina Palaisbacken AB och Diana Skog AB samt Dina Försäkringar Visby AB (namnändrat från Dina Försäkringar Gotland AB) i vilket Dina AB innehar en ägarandel på 80%. Under året har Dina Försäkringar Göteborg AB namnändrat till Dina Försäkringar Heden AB och sedan fusionerats in i Dina AB. Resultat Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till kkr. Efter avsättning till säkerhetsreserven med kkr och uppskjuten skattekostnad med kkr redovisas en vinst på kkr. Årets resultat i koncernen efter skatt och minoritetens andel uppgår till kkr. Totalresultatet i koncernen uppgår efter skattejustering till kkr. Femårsöversikt en Resultatdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat ,78 Årets resultat ,15 Summa ,93 Resultat Mkr Premieintäkt (f e r) Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar (f e r) Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Finansrörelsens resultat Resultat före dispositioner och skatt Årets resultat Årets totalresultat Ekonomisk ställning Mkr Placeringstillgångar (rade till verkligt ) Premieinkomst (f e r) Försäkringstekniska avsättningar (f e r) Konsolideringskapital Mkr Eget kapital Uppskjuten skatt Konsolideringsgrad* Kapitalbas** Erforderlig solvensmarginal** Kapitalbas för försäkringsgruppen Erforderlig solvensmarginal för försäkringsgruppen Nyckeltal Resultat av skadeförsäkringsrörelsen Skadeprocent (f e r) Driftskostnadsprocent (f e r) Totalkostnadsprocent (f e r) Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning %*** 1,3 1,5 2,3 2,1 2,0 Totalavkastning %**** 2,4 0,9 5,5 6,4-2,9 * Konsolideringsgrad mäts såsom kvoten mellan konsolideringskapital och premieinkomst för egen räkning. ** Uppgifter om kapitalbas och solvensmarginal avser moderbolaget. *** Direktavkastning mäts såsom summan av fastigheters resultat, utdelningar och ränteintäkter i förhållande till genomsnittligt verkligt på Placeringstillgångar och Kassa och bank. **** Totalavkastning mäts såsom summan av direktavkastning, förändringar och realisationsresultat i förhållande till det genomsnittliga verkliga t på Placeringstillgångar och Kassa och bank.. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att i ny räkning balanseras ,93 kr. 8 9

6 Resultaträkning koncern Belopp i kkr not Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 3 Premieinkomst från försäkringsavtal Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Resultaträkning moderbolag Belopp i kkr not Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 3 Premieinkomst från försäkringsavtal Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 5 Utbetalda försäkringsersättningar 5 Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador 5 Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke teknisk redovisning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter 8, Orealiserade vinster på placeringstillgångar 9, Kapitalavkastning, kostnader 10, Orealiserade förluster på placeringstillgångar 9, Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Förändring av säkerhetsreserv Resultat före skatt Skatt på årets reslutat Årets resultat Årets resultat hänförligt till: ets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Årets resultat Rapport över totalresultat Årets resultat Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 5 Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador 5 Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke teknisk redovisning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter 8, Orealiserade vinster på placeringstillgångar 9, Kapitalavkastning, kostnader 10, Orealiserade förluster på placeringstillgångar 9, Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Förändring av säkerhetsreserv Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat - - Årets totalresultat Övrigt totalresultat Årets omringar av rörelsefastigheter Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Årets totalresultat hänförligt till: ets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Årets totalresultat

7 Resultatanalys Direkt försäkring av svenska risker Totalt Hem- och villa Företagoch fastighet Individuell sjuk- och olycksfall Husdjur Trafik Motor Summa direkt försäkring Mottagen återförsäkring Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat (före avgiven återförsäkring) Avvecklingsresultat (efter avgiven återförsäkring) Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring) Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring

8 Balansräkning koncern Tillgångar Belopp i kkr not Balansräkning koncern, forts. Eget kapital, avsättningar och skulder not Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar 20 Byggnader och mark Placeringar i intresseföretag Aktier och andelar i intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande papper Övriga lån Övriga finansiella placeringstillgångar Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Aktuell skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Eget kapital Aktiekapital ( aktier) Övrigt tillskjutet kapital Omringsreserv Balanserat resultat inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Avsättning för andra risker och kostnader Pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Depåer från återförsäkrare Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder Poster inom linjen Panter och därmed jämförliga säkerheter för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Åtaganden Inga Inga 14 15

9 Balansräkning moderbolag Tillgångar Belopp i kkr not Balansräkning moderbolag, forts. Eget kapital, avsättningar och skulder not Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar 20 Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag och intresseföretag 15 Aktier och andelar i koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Räntebärande lån till koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande papper Övriga lån Övriga finansiella placeringstillgångar Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Aktuell skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Överkursfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Avsättning för andra risker och kostnader Pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Depåer från återförsäkrare Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder Poster inom linjen Panter och därmed jämförliga säkerheter för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Summa tillgångar Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Åtaganden Inga Inga 16 17

10 Rapport över förändringar i eget kapital Aktiekapital ets ägare Övrigt tillskjutet kapital Omringsreserv Balanserat res inkl årets resultat Deltotal Innehav utan bestämmande inflytande Summa Ingående eget kapital Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande, bestämmande inflytande sedan tidigare Årets resultat Årets övrigt totalresultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Utgående eget kapital Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Ingående eget kapital Justering för ändrad redovisningsprincip (koncernbidrag) Justerat ingående eget kapital Resultatdisposition Årets resultat Utgående eget kapital Totalt Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1) Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2) Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av tillgångar och skulder Nettoinvestering i byggnader och mark Nettoinvestering i finansiella placeringstillgångar Lån till koncernföretag Förändring depåer från återförsäkrare Förändring rörelsefordringar Förändring rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Nettoinvestering i immateriella tillgångar 3) Nettoinvestering i materiella tillgångar 4) Nettoinvestering i rörelsefastighet Sålda intresseföretagsaktier Förvärv av dotterbolag likviditetspåverkan Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av lån Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ingående eget kapital Resultatdisposition Fusionsresultat -2-2 Årets resultat Utgående eget kapital Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Direkt försäkring fördelad på försäkringsklasser (brutto) Totalt Olycksfall Sjukdom Trafik Motor Brand och annan egendom Ansvar Rättsskydd Premieinkomst Premieintäkt Försäkringsersättning Driftskostnader Resultat av avgiven återförsäkring Tekniskt resultat före allokerad kalkylränta Kalkylränta Tekniskt resultat direkt försäkring Övrigt 1) Direktavkastning Ränteinbetalningar Ränteutbetalningar Erhållen utdelning ) Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Orealiserade förändringar placeringstillgångar Nedskrivning aktier i intresseföretag Nedskrivning aktier i dotterföretag Realisationsvinst materiella tillgångar -329 Realisationsvinst avyttrade intressebolagsaktier Avskrivningar Resultatandelar intressebolag Förändring försäkringstekniska avsättningar f.e.r Förändring avsättningar pensioner Förändring förutbetalda anskaffningskostnader ) Immateriella tillgångar Utbetalningar vid inköp ) Materiella tillgångar Inbetalningar avyttrade fastigheter 550 Utbetalningar vid inköp inventarier Utbetalningar vid inköp rörelsefastighet

11 Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisningsprinciper Företagsinformation Årsredovisning och koncernredovisning avges per 31 december och avser Dina Försäkring AB (org nr ) med säte i Stockholm. Adressen till bolaget är Box 2372, Stockholm. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 26 april Resultat och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie bolagsstämma den 29 maj Överensstämmelse med normgivning och lag Årsredovisningen har upprättats enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2008:26 med tillhörande ändringsföreskrifter. Enligt Finansinspektionens allmänna råd tillämpas s k lagbegränsad IFRS i moderföretagets redovisning med tillämpning av Rådet för finansiell rapportering (RFR ) 2, medan full IFRS används i koncernredovisningen med tillämpning av RFR 1. Med lagbegränsad IFRS avses en tillämpning av de internationella redovisningsstandarder samt tillhörande tolkningsmeddelanden som antagits av Europeiska kommissionen, med de avvikelser från tillämpningen som Finansinspektionen angivit. Förutsättningar vid upprättande av bolagets rapporter De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp redovisas i kkr om inget annat anges. Vid upprättande av finansiella rapporter i enlighet med IFRS krävs att bolagets ledning gör bedömningar och antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Bedömningarna och antagandena är bl a baserade på historiska erfarenheter och kunskaper om försäkringsbranschen. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa bedömningar. Nyutkomna eller reviderade IFRS och tolkningsuttalanden Redovisningsstandarder och tolkningsuttalanden som träder ikraft och senare har inte tillämpats vid upprättandet av årsredovisningen. Utländsk valuta Vid ring av tillgångar och skulder i utländsk valuta används balansdagens stängningskurser. Valutakursförändringar redovisas i resultaträkningen netto på raden kapitalavkastning, intäkter eller kapitalavkastning, kostnader. Konsolideringsprinciper Dotterföretag Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från moderbolaget. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningst fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningst för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga t på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. Aktier i intresseföretag Intresseföretag är de företag i vilka Dina AB har ett betydande, men inte bestämmande, inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, genom andelsinnehav mellan 20 och 50 procent av röstetalet. Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade t på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagets egna kapital. I koncernresultaträkningen redovisas koncernens andel i intresseföretagets resultat efter skatt. Erhållna utdelningar från intresseföretaget minskar investeringens redovisade. Transaktioner som elimineras vid konsolidering interna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från interna transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Försäkringsavtal och investeringsavtal Försäkringskontrakt redovisas och ras i resultatoch balansräkning i enlighet med sin ekonomiska innebörd och inte efter sin juridiska form i de fall dessa skiljer sig åt. Såsom försäkringsavtal redovisas de kontrakt som överför betydande försäkringsrisk från försäkringstagaren till bolaget och där bolaget går med på att kompensera försäkringstagaren eller annan förmånstagare om en förutbestämd försäkrad händelse skulle inträffa. Investeringsavtal är avtal som inte överför någon betydande försäkringsrisk från innehavaren till bolaget. Vid en genomgång av bolagets försäkringskontrakt har samtliga klassificerats som försäkringsavtal. Redovisning av försäkringsavtal Premieinkomst/Premieintäkt Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring och mottagen återförsäkring som inbetalts eller kan tillgodoföras bolaget för försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Som premieinkomst redovisas också premier för försäkringsperioder som påbörjas först efter räkenskapsårets utgång, om de enligt avtal förfaller till betalning under räkenskapsåret. Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäkringsperioden efter avdrag för sedvanliga kundrabatter. Förnyelsepremier som inte är bekräftade av försäkringstagaren samt premier för nytecknade försäkringsavtal räknas in med de belopp som de beräknas inflyta med. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. Tilläggspremier räknas in med de belopp som de beräknas inflyta med. Premieinkomst redovisas exklusive skatter och andra offentliga avgifter som belastar försäkringspremien. Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är intjänad. Ej intjänad premie avsätts till avsättning för ej intjänade premier. Försäkringstekniska avsättningar Försäkringstekniska avsättningar utgörs av avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker samt avsättning för oreglerade skador. Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Utgörs i balansräkningen av avsättningar som motsvarar företagets ansvarighet för skador, driftskostnader och andra kostnader under resten av avtalsperioden för löpande försäkringsavtal. Med löpande försäkringar menas försäkringar enligt ingångna avtal oavsett om dessa helt eller delvis avser senare försäkringsperioder. Avsättningen beräknas normalt tidsproportionellt, så kallad pro rata temporis beräkning. Om premienivån bedöms vara otillräcklig för att täcka de förväntade skade- och driftskostnaderna för skadereglering, förstärks de med ett tillägg för kvardröjande risker (nivåtillägg). Avsättning för oreglerade skador Utgörs i balansräkningen av uppskattade odiskonterade kassaflöden avseende slutliga kostnader för att tillgodose alla krav som beror på händelser som har inträffat före räkenskapsårets utgång med avdrag för belopp som redan utbetalats med anledning av ersättningskrav. I beloppet inräknas beräknade odiskonterade kassaflöden avseende framtida driftskostnader för att reglera inträffade men vid balansdagen ännu inte slutreglerade skador. Avsättningen för inträffade men ännu inte inrapporterade skador (IBNR) omfattar kostnader för inträffade men ännu okända skador. Beloppet är en uppskattning baserad på historiska erfarenheter och skadeutfall. Förutbetalda anskaffningskostnader för försäkringsavtal Försäljningskostnader som har ett klart samband med tecknande av försäkringsavtal redovisas som tillgång. Aktiverade anskaffningskostnader innefattar driftskostnader som direkt är hänförliga till tecknandet eller förnyelsen av försäkringsavtal såsom provisioner och rörliga lönedelar för säljpersonal. Anskaffningskostnader aktiveras bara för försäkringsavtal som bedöms generera en marginal som minst täcker anskaffningskostnaderna. Förutbetalda anskaffningskostnader avskrivs på tolv månader på ett sätt som motsvarar periodisering av den intjänade premien. Driftskostnader Driftskostnaderna fördelas efter funktion i resultaträkningen. Driftskostnader för skaderegleringen redovisas under försäkringsersättningar, driftskostnader i finansförvaltningen redovisas under kapitalavkastning kostnader. Återstående driftskostnader redovisas som driftskostnader i försäkringsrörelsen. Återförsäkring Som premie för avgiven återförsäkring redovisas belopp som betalats ut under räkenskapsåret eller belopp som tagits upp som en skuld till försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt ingångna försäkringsavtal. Premierna periodiseras så att kostnaden fördelas till den period som försäkringsskyddet avser. Redovisning av kapitalavkastning Kapitalavkastning, intäkter Posten kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar hyresintäkter från byggnader och mark, utdelning på aktier och andelar (inklusive utdelningar på aktier i koncern- och intresseföretag), ränteintäkter, valutakursvinster (netto) och realisationsvinster (netto). Kapitalavkastning, kostnader Under kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader för placeringstillgångar. Posten omfattar driftskostnader för byggnader och mark, kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader, valutakursförluster (netto), samt realisationsförluster (netto). Realiserade och orealiserade förändringar För placeringstillgångar som ras till anskaffnings utgör realisationsvinsten den positiva skillnaden mellan försäljningspris och bokfört. För placeringstillgångar som ras till verkligt är realisationsvinsten den positiva skillnaden mellan försäljningspris och anskaffnings. För räntebärande papper är anskaffningst det upplupna anskaffningst och för övriga placeringstillgångar det historiska anskaffningst. Vid försäljning av placeringstillgångar förs tidigare orealiserade förändringar som justeringspost under posterna orealiserade vinster på placeringstillgångar respektive orealiserade förluster på placeringstillgångar. Skatter Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade på balansdagen, hit hör justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga n på tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas inte för skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig tid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder 20 21

12 förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar redovisas till anskaffnings med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Årets aktivering avser kostnader för nytt försäkringsadministrativt system som bedöms vara av väsentligt för rörelsen under kommande år. Avskrivningstiden utgör 8 år och avskrivningen påbörjades vid driftstarten 1 mars. Övriga immateriella tillgångar avskrivs på 5 år. Byggnader och mark Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller avkastning genom stegring. Dotterföretagets skogsfastigheter utgör en långsiktig investering och redovisas i koncernen som förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheter ras till verkligt i balansräkningen. Det verkliga t baseras på ringar utförda av utomstående oberoende ringsmän. Det verkliga t fastställs med en kombination av ortprismetoden, som utgår från jämförbara köp, samt avkastningsmetoden. Avkastningsmetoden är baserad på nut av beräknade framtida kassaflöden samt nut av ett beräknat rest för respektive fastighet. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan aktier, räntebärande papper, lånefordringar och fordringar. Bland skulder återfinns leverantörsskulder och övriga skulder. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. IAS 39 klassificerar finansiella instrument i olika kategorier. Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Bolaget har som princip att hänföra samtliga placeringstillgångar som är finansiella instrument och som inte är aktier i dotter- eller intresseföretag till kategorin finansiella tillgångar rade till verkligt via resultaträkningen därför att företaget löpande utrar kapitalförvaltningens verksamhet på basis av verkliga n. Aktier och räntebärande papper på noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan avdrag för transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser finns tillgängliga och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Innehav i onoterade aktier och andelar redovisas till anskaffnings i de fall ett tillförlitligt verkligt ej kan fastställas. Det redovisade t på onoterade aktier och andelar vars verkliga n ej kunnat fastställas på ett tillförlitligt sätt uppgår till 0,1 Mkr. Andra räntebärande tillgångar För lånefordringar med en kvarvarande livslängd på minde än tolv månader anses det redovisade t reflektera verkligt. Lånefordringar med en livslängd överstigande tolv månader beräknas med en diskontering av förväntade kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till aktuell marknadsränta. Andra finansiella tillgångar I denna kategori ingår bl a depåer hos företag som avgivit återförsäkring, fordringar samt kassa och bank. Dessa ras till anskaffnings vilket även motsvarar det verkliga t. Finansiella skulder Finansiella skulder ras till anskaffnings vilket även motsvarar det verkliga t. Materiella tillgångar Rörelsefastigheter Rörelsefastigheter redovisas enligt omringsmetoden vilket innebär att redovisning sker till verkligt efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och justering på grund av omring. Det verkliga t baseras på ringar utförda av oberoende ringsmän. Mellanskillnaden mellan redovisat efter avdrag för avskrivningar och verkligt redovisas mot omringsreserven. Om det verkliga t på balansdagen leder till en minskning minskas i första hand tillgångens del av omringsreserven. Eventuellt överskjutande behov av nedjustering av fastighetens redovisas som en nedskrivning i resultaträkningen. Rörelsefastigheter består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Följande huvudgrupper av komponenter som ligger till grund för avskrivningar på byggnader har identifierats: Stomme Stomkompletteringar, innerväggar Yttre ytskikt, fasader, yttertak Installationer, värme, el, VVS, ventilation Inre ytskikt, maskinell utrustning 100 år 40 år år år år Inventarier Inventarier redovisas till anskaffnings efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningst ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod som beräknats till 5 10 år. Andra avsättningar En avsättning redovisas i balansräkningen när bolaget har en befintlig juridisk eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning kan ske är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tids och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden. Pensionskostnader Bolagets pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade genom försäkringsavtal. Pensionsplanen för huvuddelen av bolagets anställda har bedömts vara en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Bolaget har dock gjort bedömningen att UFR 6 (Uttalande från Rådet för finansiell rapportering) Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare är tillämplig även för företagets pensionsplan. Bolaget saknar tillräcklig information för att möjliggöra en redovisning i enlighet med IAS 19, och redovisar därför i enlighet med UFR 6 dessa pensionsplaner som avgiftsbestämda. Bolagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period. Bolaget har därutöver ett åtagande för medarbetare födda 1955 och tidigare som ger den anställde rätt att sluta sin anställning innan 65 års ålder. Beräknad skuld, som ligger utanför tryggandelagen, redovisas i balansposten Pensioner och liknande förpliktelser. Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper Nedan framgår på vilka punkter moderbolagets redovisningsprinciper avviker från koncernens. Byggnader och mark I moderbolaget redovisas både rörelse- och förvaltningsfastigheter under balansposten byggnader och mark. Värdering sker till verkligt med förändringar redovisade i resultaträkningen. Aktier i dotter- och intresseföretag Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsmetoden. Utdelningar redovisas som intäkt. Obeskattade reserver I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas obeskattade reserver upp i uppskjuten skatteskuld och balanserad vinst. bidrag bidrag redovisas enligt RFR 2. bidrag som erhållits från dotterföretag redovisas enligt samma principer som utdelningar från dotterföretag. bidrag som bolaget lämnar till dotterföretag redovisas som investering i aktier i dotterföretag eller som nedskrivning i resultaträkningen. Not 2 Risker och riskhantering Bolagets resultat beror dels av försäkringsverksamheten och de försäkringsrisker som hanteras där, dels av placeringsverksamheten och finansiella risker. Risk och riskhantering är därför en central del av bolagets verksamhet. Styrelsen är huvudansvarig för riskhanteringen i bolaget. Styrelsen beslutar om bolagets övergripande styrdokument såsom verksamhetsplan, policy och riktlinjer för kapitalförvaltning och teckningsinstruktioner. Styrelsen får löpande rapportering om hur bolagets risker utvecklas. Försäkringsrisker Teckningsrisker Bolaget meddelar direkt trafik- och motorfordonsförsäkring och annan svensk affär som förmedlas från delägarbolagen. Trafik- och motorfordonsförsäkringen avser huvudsakligen personbilar, lätta lastbilar och företagsmotor medan övrig affär till största delen utgörs av standardiserade rättsskydds-, ansvars-, olycksfalls- samt läkekostnads- och resekostnadsförsäkringar som ingår i delägarbolagens paketförsäkringar. Bolaget har upprättat riskurvalsregler för att säkerställa en riktig bedömning och kvantifiering av de risker som tecknas. Avtalstiden är ett år vilket ger möjlighet att ompröva förlängning, eller att ändra pris och villkor vid förlängning. Beträffande ett mindre bestånd av barn- och ungdomsförsäkring har dock försäkringstagaren rätt att förnya sin försäkring. Bolaget mottager återförsäkring från delägarbolagen avseende svenska risker rörande konsument, husdjur lantbruks- och företagsförsäkring. Delägarbolagens riskkontroll och riskbedömning sker enligt fastställda regelverk och riskurval. Bolagets utveckling mot att ta emot risker förmedlade genom försäkringsmäklare har inneburit att riskstrukturen har höjts något. På balansdagen fanns ett 50-tal risker överstigande 150 Mkr som utgör nivån för individuell återförsäkring. Reservsättningsrisker Reservsättningsinstruktioner beslutas av styrelsen. Reservsättningsrisken, d v s risken för att de försäkringstekniska avsättningarna inte skulle räcka till för att reglera inträffade skador, undviks genom en noggrann och kontinuerlig uppföljning av anmälda skador. Bolagets risk begränsas genom återförsäkring. Genom återförsäkring begränsas konsekvenserna av stora skador och därmed kan storleken på exponeringarna hanteras och bolagets egna kapital skyddas. Dina ABs externåterförsäkringsprogram för skyddar mot skadekostnader överstigande 10 Mkr per enskild risk och 25 Mkr per händelse. Beträffande trafikförsäkring täcks skadekostnader överstigande 20 Mkr per händelse. Dina ABs risktagande för egen räkning begränsas ytterligare genom bolagsgruppens interna återförsäkringsoch clearingsystem. Tabellen på nästa sida visar skadekostnadsutvecklingen för skadeåren

13 Skadekostnad före avgiven återförsäkring Skadeår Totalt Uppskattad skadekostnad (kkr) - i slutet av skadeåret ett år senare två år senare tre år senare fyra år senare fem år senare sex år senare sju år senare åtta år senare nio år senare Nuvarande skattning Totalt utbetalt Kvarstående skadekostnad Avsättning skadeår 2002 och tidigare Total avsättning i balansräkningen Överskott Finansiella risker Styrelsen fastställer policy och riktlinjer för kapitalförvaltningen. Riktlinjerna anger hur bolagets tillgångar ska vara allokerade mellan olika tillgångsslag. Styrelsen har utsett en kapitalplaceringsgrupp som har till uppgift att löpande följa utvecklingen av bolagets tillgångar och ta beslut om placeringar inom de ramar styrelsen beslutat. Kapitalplaceringsgruppen tar även fram förslag på förändringar av de regler som styr kapitalförvaltningen. Bolagets innehav av finansiella tillgångar syftar till att matcha placeringstillgångarna mot de försäkringstekniska avsättningarna på ett sätt som är förenligt med försäkringsrörelselagens bestämmelser om skuldtäckning och att inom den ramen uppnå en tillfredsställande avkastning. Konsolideringskapitalet i övrigt placeras i enlighet med av bolagets styrelse fastställda riktlinjer för placeringsverksamheten. Målsättningen är att tillfredsställande avkastning på kapitalet ska uppnås genom ett balanserat innehav av aktier och räntebärande handlingar utan väsentliga engagemang i mera riskfyllda eller komplexa instrument. I den verksamheten utgör bolagets placeringar i räntebärande stats- och kommunpapper de viktigaste instrumenten. Tabellen nedan visar koncernens allokering av placeringstillgångar per Kreditrisker Bolagets policy är att endast tillåta placeringar i räntebärande papper med hög kreditvärdighet. Kreditrisken i denna verksamhet bedöms vara låg. Rating av obligationsportföljen framgår av nedanstående tabell. I gruppen ej ratade bolag ingår statligt ägda bolag, bolag på börsens large caplista samt obligationsfonder. Ratinginstitut Rating Mkr Andel % S&P AAA 87,4 8,3% S&P AA 63,2 6,0% S&P A 273,4 26,0% S&P BB 56,8 5,4% S&P BBB 133,9 12,7% Ingen rating 436,7 41,5% 1 051,4 100,0% Inga finansiella tillgångar är förfallna till betalning. Det finns ej heller några nedskrivna finansiella tillgångar. Fordringar hos återförsäkrare Dina ABs återförsäkring avseende direkt affär är huvudsakligen placerad hos bolag inom Dina-federationen. Dina ABs återförsäkring avseende mottagen affär är placerad hos ett stort antal externa återförsäkringsgivare. Bolaget placerar sin externåterförsäkring hos bolag med lägst A-rating. Kreditrisken avseende fordringar på återförsäkrare bedöms vara låg. Likviditetsrisk Likviditetsrisk är risken att bolaget inte skulle ha tillräckligt likvida medel för att kunna fullgöra de åtaganden som är förenade med försäkringsskulder och finansiella skulder. Genom att försäkringstagarna erlägger premierna i förskott och skadeutbetalningarna ofta är kända långt innan de förfaller är likviditeten normalt inget problem. Marknadsrisker Marknadsrisken är risken för att verkligt eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Det finns tre typer av marknadsrisker ränte-, valuta- och andra prisrisker. Största riskerna för Dina ABs del är aktiekurs- och fastighetsriskerna samt i viss mån ränterisken. Räntebindningstiden är 1,2 år (1,5). Direktexponeringen i utländsk valuta är av begränsad omfattning och uppgick på balansdagen till 11,5 Mkr (11,7). Nedanstående tabell visar olika parametrars påverkan på bolagets resultat och eget kapital. Nettopåverkan Årets resultat och eget kapital Belopp i Mkr. Ränteuppgång 1% -11,8-5,2 Skillnad mellan verkligt strukturerade produkter och garanterat inlösen -0,6 Förändring verkligt aktier -10% -17,3-16,2 Direktavkastningskrav hyresfastigheter +1% -87,0-87,0 Mkr Andel Fastigheter 299,7 18,8% Placeringar i intresseföretag 5,2 0,3% Aktier och andelar 221,2 13,9% Obligationer och andra räntebärande papper 1 051,4 65,9% Lån 0,4 0,0% Övriga finansiella placeringstillgångar 17,6 1,1% 1 595,5 100,0% Fastigheten Aeolus 1 3 (marknads 410,0 Mkr) redovisas som rörelsefastighet. Not 3 Premieintäkt, premieinkomst brutto Direkt försäkring Mottagen återförsäkring Svenska risker Premieinkomst brutto Premieintäkt brutto Direkt försäkring Mottagen återförsäkring Totalt Totalt Svenska risker Premieinkomst brutto Premieintäkt brutto

14 Not 4 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Not 6 Driftskostnader Kapitalbas: Medeltalet av försäkringstekniska avsättningar f.e.r. och depåer från återförsäkrare. Kalkylräntesats: Medelt av räntan för 90-dagars statsskuldsväxlar under räkenskapsåret. Kalkylräntesats för är 1,2% (1,6). Not 5 Försäkringsersättningar Brutto Återförsäkrares andel Utbetalda försäkringsersättningar Utbetalda skadeersättningar Driftskostnader för skadereglering Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Förändring i avsättning för inträffade och rapporterade skador Förändring i avsättning för inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) Förändring i avsättning för skaderegleringskostnader Förändring i avsättning för oreglerade skador Försäkringsersättningar Direkt försäkring Mottagen återförsäkring Försäkringsersättningar brutto Netto Totalt Totala driftskostnader Personalkostnader Lokalkostnader Avskrivningar Övriga driftskostnader Ersättning för serviceverksamhet Härav skaderegleringskostnader Härav finansförvaltningskostnader Härav fastighetsförvaltningskostnader Driftskostnader brutto härav direkt försäkring härav mottagen återförsäkring (inklusive underskott serviceverksamhet resp 7 958) Driftskostnader netto Provisioner Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader Administrationskostnader Ersättning för serviceverksamhet Kostnader för serviceverksamhet Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring Driftskostnader netto Brutto Återförsäkrares andel Utbetalda försäkringsersättningar Utbetalda skadeersättningar Driftskostnader för skadereglering Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Förändring i avsättning för inträffade och rapporterade skador Förändring i avsättning för inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) Förändring i avsättning för skaderegleringskostnader Förändring i avsättning för oreglerade skador Försäkringsersättningar Direkt försäkring Mottagen återförsäkring Totalt Försäkringsersättningar brutto Netto Not 7 Härav resultat av avgiven återförsäkring Direkt försäkring Mottagen återförsäkring Premieutbetalning för avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel i utbetalda försäkringsersättningar Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för oreglerade skador Provisioner och vinstandelar Resultat av avgiven återförsäkring Direkt försäkring Mottagen återförsäkring Premieutbetalning för avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier Återförsäkrares andel i utbetalda försäkringsersättningar Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för oreglerade skador Provisioner och vinstandelar Resultat av avgiven återförsäkring Totalt Totalt 26 27

15 Not 8 Kapitalavkastning, intäkter Not 10 Kapitalavkastning, kostnader Hyresintäkter från byggnader och mark Erhållna utdelningar Resultat Dina Förvaltning KB 59 Intäkter Diana Skog AB Resultatandelar intressebolag Ränteintäkter Obligationer och andra räntebärande papper Övriga ränteintäkter Realisationsvinster Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande papper Kapitalavkastning, intäkter Driftskostnader fastigheter Kapitalförvaltningskostnader Räntekostnader Valutakursförluster Kostnader Diana Skog AB Resultatandelar intressebolag Nedskrivning dotterföretag Nedskrivning intresseföretag Realisationsförluster Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande papper Kapitalavkastning, kostnader Hyresintäkter från byggnader och mark Erhållna utdelningar Resultat Dina Förvaltning KB 59 Erhållna koncernbidrag 80 Ränteintäkter Obligationer och andra räntebärande papper Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter Realisationsvinster Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande papper Kapitalavkastning, intäkter Not 11 Nettoresultat per kategori finansiella instrument Lån till koncernföretag Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande papper Övriga lån Övriga finansiella placeringstillgångar Nettoresultat per kategori finansiella instrument Not 9 Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar Vinster Förluster Vinster Förluster Byggnader och mark Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande papper Övriga finansiella placeringstillgångar Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar Vinster Förluster Vinster Förluster Byggnader och mark Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande papper Övriga finansiella placeringstillgångar Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar Not 12 Skatt på årets resultat Periodens skatt Uppskjuten skatt Uppskjuten skattekostnad/intäkt avseende temporära skillnader Aktiverat underskottsavdrag Utnyttjande av aktiverat skatte i underskottsavdrag Uppskjuten skattekostnad/intäkt intresseföretag Uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver Skatt på årets resultat Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 26,3% Ej aktiverat underskottsavdag -26 Ej avdragsgilla kostnader Nedskrivning aktier i intresse-/ dotterbolag Ej skattepliktiga intäkter Effekt av ändrad skattesats Skatt hänförlig till föregående år Redovisad effektiv skatt 11,2% ,0% % ,3%

16 Not 13 Andra immateriella tillgångar Ingående anskaffnings Årets inköp Utrangeringar Utgående anskaffnings Ingående ackumulerade avskrivningar Utrangeringar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Andra immateriella tillgångar Not 14 Byggnader och mark Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastighetefastigheter Förvaltnings- Förvaltningsfastigheter Anskaffnings, historiskt Skattemässiga avskrivningar Anskaffnings justerat för skattemässiga avsk Bokfört, per m 2 uthyrningsbar bruksarea ets två fastigheter ligger i Gamla Stan, Stockholm. Fastigheterna är rade av extern ringsman. har bedömts enligt kassaflödesmetoden. I koncernen ingår sex skogsfastigheter. Riskexponering förvaltningsfastigheter (hyresfastigheter) Parameter: Förändring Förändring av verkligt Direktavkastning +1,0 % -37 Mkr Not 15 företag Diana Skog AB Placeringar i koncern- och intresseföretag, forts. Antal andelar Andel % Bokfört / ansk. Org nr , Stockholm Dina Försäkringar Visby AB Org nr , Stockholm Dina Palaisbacken AB Org nr , Stockholm Aktier och andelar i koncernföretag et Ackumulerade anskaffningsn intresseföretag Vid årets början Avyttring Omklassificering Utgående balans Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivning Utgående balans Redovisat Intresseföretag Ägarandel Eget kapital Resultat Bokfört / ansk. Dina Försäkringar Leksand AB Org nr: /Säte Leksand 42,5% Dina Försäkringar Höör AB Org nr: /Säte Höör 49,0% Aktier och andelar i intresseföretag en Kapitalandelsmetoden Kapitalandel vid årets början Omklassificeringar Nedskrivning intresseföretag Årets andel i intresseföretagens resultat efter skatt -8 Aktier och andelar i intresseföretag Not 15 Placeringar i koncern- och intresseföretag et Ackumulerade anskaffningsn dotterföretag Vid årets början Fusion av dotterföretag Utgående balans Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Återförd nedskrivning (fusion) Årets nedskrivning Utgående balans Redovisat Not 16 Aktier och andelar Ansk. Ansk. Noterade aktier och andelar Onoterade aktier och andelar Aktier och andelar Ansk. Ansk. Noterade aktier och andelar Onoterade aktier och andelar Aktier och andelar

17 Not 17 Obligationer och andra räntebärande papper Not 20 Finansiella tillgångar och skulders verkliga n, forts Upplupet anskaffn. exkl upplupen ränta Upplupet anskaffn. exkl upplupen ränta Noterade Svenska staten Svenska kommuner Övriga svenska emittenter Övriga utländska emittenter Obligationer och andra räntebärande papper Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande papper Övriga lån Övriga finansiella placeringstillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Upplupet anskaffn. exkl upplupen ränta Upplupet anskaffn. exkl upplupen ränta Noterade Svenska staten Svenska kommuner Övriga svenska emittenter Övriga utländska emittenter Obligationer och andra räntebärande papper Not 18 Övriga lån Anskaffn. Anskaffn. Personallån Övriga lån Not 19 Övriga finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande papper Övriga lån Övriga finansiella placeringstillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande papper Övriga lån Övriga finansiella placeringstillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande papper Övriga lån Övriga finansiella placeringstillgångar Ansk. Ansk. Noterade övriga finansiella placeringstillgångar Onoterade övriga finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Ansk. Ansk. Noterade övriga finansiella placeringstillgångar Onoterade övriga finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Not 20 Finansiella tillgångar och skulders verkliga n Bolaget har som princip att hänföra samtliga placeringstillgångar som är finansiella instrument och som inte är aktier i dotter- eller intresseföretag till kategorin finansiella tillgångar rade till verkligt via resultaträkningen. I nedanstående tabell lämnas upplysningar om hur verkligt bestämts för de finansiella instrument som ras till verkligt i balansräkningen. Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1 Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden Not 21 Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar hos försäkringstagare Fordringar hos försäkringsföretag Övriga fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende direkt försäkring Not 22 Materiella tillgångar Rörelsefastigheter Inventarier Totalt Ingående balans/ingående anskaffnings Årets inköp Utrangeringar Utgående balans/utgående anskaffnings Ingående balans/ingående ack. avskrivningar Utrangeringar Årets avskrivning Utgående balans/utgående ackumulerade avskrivningar Materiella tillgångar

18 Not 22 Materiella tillgångar, forts. Not 25 Obeskattade reserver Rörelsefastigheter Inventarier Totalt Ingående balans/ingående anskaffnings Årets inköp Utrangeringar Omringseffekt mot omringsreserv Utgående balans/utgående anskaffnings Utjämningsfond Säkerhetsreserv Obeskattade reserver Ingående balans/ingående ack. avskrivningar Utrangeringar Årets avskrivning Omringseffekt mot omringsreserv Utgående balans/utgående ackumulerade avskrivningar Materiella tillgångar Not 26 Ej intjänade premier och kvardröjande risker Brutto Netto Brutto Netto Ingående balans Övertaget bestånd Förändring i avsättning Ej intjänade premier och kvardröjande risker Inventarier Inventarier Ingående anskaffnings Årets inköp Utrangeringar Utgående anskaffnings Ingående ackumulerade avskrivningar Utrangeringar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Materiella tillgångar Not 27 Oreglerade skador Brutto Netto Brutto Netto Avsättning för inträffade och rapporterade skador Avsättning för inträffade, men ej rapporterade skador (IBNR) Avsättning för skaderegleringskostnader Oreglerade skador Övertaget bestånd netto. Not 23 Förutbetalda anskaffningskostnader Not 28 Pensioner och liknande förpliktelser Avsättningen avser pensionskostnader som faller utanför Tryggandelagen. Ingående balans Årets avskrivning Årets aktivering Förutbetalda anskaffningskostnader Not 29 Uppskjuten skatteskuld Not 24 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader placeringstillgångar Uppskjuten skatteskuld materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran avsättningar pensioner Uppskjuten skattefordran underskottsavdrag Uppskjuten skatteskuld obeskattade reserver Uppskjuten skatteskuld Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19 Not 30 Skulder avseende direkt försäkring Not 34 Medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar Skulder till försäkringstagare Skulder till försäkringsförmedlare 753 Skulder till försäkringsföretag Skulder avseende direkt försäkring et Medelantalet anställda Män Kvinnor Not 31 Skulder till kreditinstitut Någon avtalad förfallotidpunkt för skulder till kreditinstitut finns ej. För lånen har säkerheter ställts i form av fastighetsinteckningar med 50 Mkr för moderbolaget och 270 Mkr för koncernen. Not 32 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld inkl sociala avgifter Särskild löneskatt Upplupna kostnader skadereglering Förutbetalda hyresinkomster Övrigt Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 33 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Registerförda tillgångar för försäkringstagarnas räkning Ställda säkerheter I enlighet med 6 kap 30 försäkringsrörelselagen har bolaget registerfört de placeringstillångar som används för skuldtäckning. I händelse av obestånd har försäkringstagarna förmånsrätt i de registerförda tillgångarna. Under rörelsens gång har företaget rätt att föra tillgångar in och ur registret så länge samtliga försäkringsåtaganden är skuldtäckta enligt försäkringsrörelselagen. Könsfördelning i företagsledningen Män Kvinnor Män Kvinnor Styrelsen VD och övriga ledande befattningshavare Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Tjänstemän Löner och ersättningar (2 644) (61 021) Sociala kostnader (733) (35 647) varav pensionskostnader 567 (197) (16 252) (3 377) (96 668) Belopp inom parentes avser år. I dotterföretagen har utbetalats 251 tkr (112) i styrelsearvoden och 9 tkr (0) i sociala avgifter. Det finns inga anställda i dotterbolagen. Löner, förmåner och andra ersättningar till ledande befattningshavare Lön/Arvode Förmåner Pensionskostnader Summa Summa Erling Cronqvist, ordförande Stefan Ericson, vice ordförande Lotta Johansson, ledamot Jöran Hägglund, ledamot Elisabeth Åsberg, ledamot Gunnar Hökmark, ledamot Magnus Bratt, f d ledamot Ylva Azcarate, f d ledamot 44 Jan Lindberg, f d vice ordförande 44 Bibi Sandberg, f d VD Gunilla Svensson VD Övr. led. befattningshavare 11 (11) Till arbetstagarrepresentanten i styrelsen har ej utgått något arvode. Köpta tjänster för övriga ledande befattningshavare uppgår till 878 tkr utöver redovisat belopp ovan. Styrelsen har antagit en ersättningspolicy och genomfört en riskanalys. Någon rörlig eller resultatbaserad ersättning har ej utgått till styrelse, VD, företagsledning eller anställda. Pensioner Pensionskostnaden för VD motsvaras av kostnaden enligt pensionsavtal slutet mellan FAO och SACO för pensionsförmedlande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. På lön över 7,5 inkomstbasbelopp uppgår pensionspremien till 35% av VDs pensionsförmedlande lön. För övriga befattningshavare i bolagets ledning gäller för försäkringsbranschen normala anställningsvillkor. Uppsägningstider Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid på tolv månader. Vid uppsägning från VDs sida gäller en uppsägningstid om sex månader. För övriga befattningshavare i bolagets ledning gäller för försäkringsbranschen normala anställningsvillkor. Beslut om ersättningar Arvode till styrelsens ledamöter beslutas av bolagsstämman. Styrelsen beslutar om ändringar i VDs anställningsavtal. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare beslutas av VD

20 Not 35 Arvoden och kostnadsersättningar till revisorer Revisionsberättelse Revisionsuppdrag, KPMG Övriga tjänster, KPMG Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Till bolagsstämman i Dina Försäkring AB, Org nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Dina Försäkring AB för år. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen. Not 36 Övertagande vid fusion Överlåtande bolag: Dina Försäkringar Heden AB Fusionsdag: Resultat 5 Fordringar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -10 Summa eget kapital Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Dina Försäkring AB för år. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Revisorns ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen och försäkringsrörelselagen. Stockholm den 26 april 2013 och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen Revisorns ansvar Erling Cronqvist Ordförande Jöran Hägglund Elisabeth Åsberg Stefan Ericson Vice ordförande Lotta Johansson Gunilla Svensson Verkställande direktör Gunnar Hökmark Jan Sandström Arbetstagarrepresentan för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur företaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utring av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utring av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens Min revisionsberättelse har lämnats den 2 maj Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncern- ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. redovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredo- Hans Svensson Auktoriserad revisor visning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt Stockholm den 2 maj 2013 lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern- Hans Svensson redovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att bolags- Auktoriserad revisor 38 39

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Årsredovisning 2013 Dina Försäkringar Mälardalen AB, org nr 516406-0476 1 Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2013. www.dina.se

Årsredovisning 2013. www.dina.se Årsredovisning 2013 www.dina.se 3 Årsredovisning 2013 för Org nr 586000-4539 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 4-5 Femårsöversikt 6 Resultaträkning 7 Resultatanalys 8 Balansräkning 9-10 Redogörelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 för. Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland

Årsredovisning 2013 för. Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 för Dina Dina Försäkringar Försäkringar Jämtland Västernorrland avger härmed årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 2013. avger härmed årsredovisning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hudiksvall: Storgatan 20 0650-261 00 Söderhamn: Norrtullsgatan 8 0270-42 65 85 Gävle: Västra vägen 52 026-13 47 85. www.dina.

Årsredovisning 2014. Hudiksvall: Storgatan 20 0650-261 00 Söderhamn: Norrtullsgatan 8 0270-42 65 85 Gävle: Västra vägen 52 026-13 47 85. www.dina. Årsredovisning 2014 Närmare än någon annan HÄLSINGLAND Hudiksvall: Storgatan 20 0650-261 00 Söderhamn: Norrtullsgatan 8 0270-42 65 85 Gävle: Västra vägen 52 026-13 47 85 GÄSTRIKLAND www.dina.se 3 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland avger härmed årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 2014. Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2012 för Dina Försäkringar Mellansjö

Årsredovisning 2012 för Dina Försäkringar Mellansjö Årsredovisning 2012 för Dina Försäkringar Mellansjö Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning och Rapport över totalresultat 5 Resultatanalys 7 Balansräkning 9 Rapport över

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter;

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2009 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar i eget kapital 9 Noter 10

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2014 INNEHÅLL

Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-kommentar..... 4 Förvaltningsberättelse.. 5-6 Femårsöversikt........ Resultaträkning..... Resultatanalys och noter... 7 8 9 Balansräkning...... 10-11

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2014 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Öländsk drivkraft 6 Att våga sticka ut 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer