Att läsa och förstå bokslut. Presentation hos Civilekonomerna i Stockholm den 26 november 2014 Kjell Sandin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att läsa och förstå bokslut. Presentation hos Civilekonomerna i Stockholm den 26 november 2014 Kjell Sandin"

Transkript

1 Att läsa och förstå bokslut. Presentation hos Civilekonomerna i Stockholm den 26 november 2014 Kjell Sandin

2 Grundläggande. Vid all presentation av finansiell information ska utgångpunkten alltid vara att presentera Helheten före detaljerna. Ge alltid först Din mottagare en översikt av vad den finansiella informationen innehåller.

3 Beslutsfattande Allt väsentligt beslutsfattande sker på ett urval av information och aldrig all tänkbar. Dränk därför aldrig Din mottagare i information!

4 Vad vill vi veta från en finansiell rapport? En översiktlig redogörelse över: Verksamhetens art och inriktning. Företagets marknad och omvärld. Företagets erbjudande produkter och tjänster. Konkurrenssituationen. Företagets mål och visioner. Vilka utmaningar företaget står inför. Kommentarer till den period som redovisas. Prognos över förväntat resultat.

5 Vilka finansiella frågor vill vi ha svar på? 1) Är företaget tillräckligt lönsamt? Svaret måste sökas i förhållande till de resurser rörelsen tar i anspråk. Mänskliga resurser - resultat per anställd Materiella resurser - avkastning på tillgångar Finansiella resurser - avkastning på eget kapital

6 Vilka finansiella frågor vill vi ha svar på? 2) Är företagets finansiella ställning tillräckligt stark? Svaret måste sökas i förhållande till: Krav på kapitalisering dvs rimlig soliditet. Motståndskraft vid fall i efterfrågan. Reserver för nödvändiga omställningar vid förändrade marknadsförutsättningar.

7 Vilka finansiella frågor vill vi ha svar på? 3) Har företaget ett tillräckligt kassaflöde? Svaret måste sökas i förhållande till: Kravet på att kunna infria sina betalningsförpliktelser. Genomföra nödvändiga investeringar. Lämna utdelning till sina ägare.

8 En finansiell rapport ska i sammandrag innehålla: 1. En översikt över utvecklingen i företaget och väsentliga händelser. Förvaltningsberättelse och VD-ord. 2. Resultaträkning, balansräkning, eget kapitalräkning och kassaflödesanalys. 3. Redovisningsprinciper och kompletterande information för att förstå innehållet i den finansiella informationen 4. Noter och specifikationer till räkningarna 5. Revisionsberättelse.

9 Vilka krav ställs på en finansiell rapport? Ett överordnat krav är att rapporten ska ge en Rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och resultat!

10 Rapporten måste därför uppfylla krav på att vara systematiskt sammanställd och presenterad. vara så fullständig som möjligt. vara så jämförbar som möjligt mellan olika företag. vara så aktuell som möjligt men även jämförbar mellan olika år. bygga på någorlunda enhetliga principer för t ex värdering av tillgångar och skulder.

11 Lagstiftaren har ingripit! Resursallokeringen i samhället bygger på att människor gör transaktioner med varandra gör byten av varor och tjänster. Ju bättre information aktörerna har desto rationellare beslut kan man fatta. God information underlättar riskhantering och riskminimering. Ju bättre information ekonomins aktörer har desto effektivare resursanvändning uppnås. Slutsatsen blir att den finansiella information som företagen lämnar måste uppfyll höga krav på tillförlitlighet och kvalitet.

12 Lagstiftningens formella struktur Två ramlagar: Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. Kompletteras med särbestämmelser från normgivande organ: Bokföringsnämnden och Rådet för finansiell rapportering. IASB International Accounting Standard Board som svarar för IFRS.

13 Grundläggande i allt bokslutsarbete Utgångspunkten är att man ska upprätta en balansräkning för att fastställa företaget egna kapital. Denna uppgift består av ett avstämningsarbete och ett värderingsarbete. Till detta fogas ett periodiseringsarbete.

14 Två viktig frågor ska ställas Vad säger god redovisningssed om när intäkter och kostnader anses ha uppkommit. Frågan tar sikte på det periodiseringsarbete som ska utföras. Vad säger rättvisande bild om vilka värden som företagets tillgångar, skulder och övriga förpliktelser ska redovisas till. Frågan tar sikte på det värderingsarbete som ska utföras.

15 Värdering av tillgångar Tillgångar indelas i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att stadigvarande innehas eller brukas i rörelsen. Omsättningstillgångar är alla andra tillgångar.

16 Anskaffningsvärde eller verkligt värde? Utgångspunkten är att en anläggningstillgång ska tas upp till anskaffningsvärdet i företagets balansräkning. På materiella och immateriella anläggningstillgångar ska årligen systematiska avskrivningar göras över tillgångens nyttjandeperiod.

17 Undantag Årlig avskrivning behöver inte göras om det är uppenbart att tillgången är tillräckligt avskriven. Tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av systematisk utan minst en gång årligen ska en nedskrivningsprövning ske kallas även impairment test. Vid en bestående värdnedgång ska en tillgång skrivas ned till sitt verkliga värde. Nedskrivningsbeloppet kan emellertid senare reverseras, återföras.

18 Verkligt värde En anläggningstillgång kan i stället för att värderas till anskaffningsvärde minus av- och nedskrivningar värderas till verkligt värde. Verkligt värde får enligt IFRS 13 tillämpas på Förvaltningsfastigheter. Får även tillämpas på finansiella instrument, med vissa undantag, enligt ÅrL 4:14 a.

19 Värdeförändringar Alla avskrivningar och nedskrivningar på tillgångar och skulder ska alltid redovisas i företagets resultaträkning. Eventuella uppskrivningar får däremot inte redovisas i resultatet undantag gäller för återförda nedskrivningar.

20 Fällor och fel i rapporteringen Dessvärre måste man konstatera att efterlevnaden av lagstiftning och normgivning snarare tycks försvagas än förstärkas. Företagsledningarnas jakt på kortsiktiga resultat, kortsiktiga belöningssystem och växande komplexitet har försvagat incitamenten för att göra rätt i sin rapportering.

21 Till detta kan läggas..revisorernas försvagade ställning. Revisionsbyrårena får alltermer karaktären av konsultorganisationer och FAR har förlorat sin ställning av normgivande organ. Revisionen får mer en funktion av att konrollera att företagen uppfyller de formella kraven än att de finansiella rapporterna ger rätt bild av resultat och ställning.

22 Lägg noga märke till. Aktivering av kostnader för F&U. Nedskrivningar på goodwill. Värdering av materiella anläggningstillgångar till verkligt värde.

23 Titta också särskilt på.... det operativa kassaflödet. Kassaflöden från den löpande verksamheten - Utflöde av medel för ersättningsinvesteringar = Operativt kassaflöde

24 Bostadsrättsföreningar SKANDALÖST AGERANDE AV DE STORA BYGGENTREPRENÖRERNA.

25 Vad handlar saken om? Under vintern och våren har Svenska Dagbladet publicerat en artikelserie som belyst frågan om hur bostadsrättsföreningar med nyuppförda fastigheter skriver av på sina byggnader baserat på den ekonomiska plan som byggentreprenören har upprättat.

26 Tidningen har starkt kritiserat entreprenadföretagen för att vilseleda bostadsrättsköparna med kalkyler som skjuter de tyngsta underhållskostnaderna på framtiden. Detta sker genom att man i den ekonomiska planen lägger in s.k. progressiva avskrivningar.

27 Vad är nu detta? Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skall skrivas av systematiskt över denna period. Årsredovisningslagen 4:4. Med systematisk avskrivning menar lagstiftaren att avskrivning ska ske i den takt som tillgångens ekonomiska fördelar för brukas.

28 Progressiva avskrivningar. innebär att byggnadernas anskaffningsutgift fördelas över tiden så att man gör växande avskrivningar i stället för linjära avskrivningar. På detta sätt kan månadsavgifterna hållas låga under de första 25 åren för att sedan brant öka. Priset på byggnaden som entreprenören säljer till bostadsrättsföreningen kan därmed hållas högt.

29 Ett exempel från Solna % av År S:a avskr ansk värde ,47% ,64% ,85% ,12% ,49% Delsumma ,57% ,74% Delsumma ,30% ,70% TO TAL ,00%

30 Ansvariga Giriga byggentreprenörer. Inkompetent Boverk. Skrämda revisorer.

31 Redovisningsskandaler Skandia, förtida intäktsföring HQ Bank, förluster i tradingportföljen Stora Enso, mörkade förluster på företagsköp Vattenfall, värdelöst företagsköp Nuon Energy OW Shipping, rekommenderat bolag

32 Utvecklingen på redovisningsområdet Reglerna för de börsnoterade företagens rapportering utformas i växande grad av internationella normgivande organ. USA och Europa strävar mot ett alltmer likartat regelverk för de noterade bolagens informationsgivning. Omfattningen av den information som börsnoterade företag ska offentliggöra växer påtagligt. Företagens kostnader för insamling, bearbetning, granskning och presentation av den finansiella information som ska lämnas i de rapporter som företagen offentliggör har ökat. I Sverige strävade den förra regeringen efter att förenkla redovisningsregler för de mindre och medelstora företagen. Hittills har emellertid de förenklingar som genomförts varit begränsade.

33 Harmoniseringen inom EU drivs på I juni 2013 antog Europaparlamentet ett nytt redovisningsdirektiv. Minskat krav på notupplysningar i de mindre företagens årsredovisningar. Kraven i nationell lagstiftning får inte överstiga dem son finns i redovisningsdirektivet. Det nya är att utgångspunkten har varit att tänka småskaligt först för att sedan stega upp kraven med stigande företagsstorlek. Redovisningsutredningen (SOU 2014:22) föreslår omfattande förändringar i Årsredovisningslagen. Nya bestämmelser föreslås träda i kraft från och med 2016.

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

Redovisning vs. Beskattning

Redovisning vs. Beskattning UPPSALA UNIVERSITET Redovisning vs. Beskattning En utredning kring hur en total implementering av IFRS/IAS kan komma att påverka redovisningen i svenska noterade bolag, med avseende på kopplingen mellan

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG303 Externredovisning C-nivå Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Kandidatkursen Externredovisning

Läs mer

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag Innehållsförteckning Förord 4 1. Inledning 5 1.1 Vilken kompletterande normgivning ska tillämpas? 6 1.2 BFN:s K-projekt 6 1.3 Tidsplan för införande av K-regler

Läs mer

Rapport Förslag till förordningsändringar

Rapport Förslag till förordningsändringar Rapport Förslag till förordningsändringar Redovisning av regeringsuppdrag rörande förslag till förordningsändringar inom området finansiell redovisning ESV 2014:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation Bild 1 Årsredovisningen En sanning med variation Bild 2 Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen

Läs mer

Är K3 en svensk version av IFRS?

Är K3 en svensk version av IFRS? Är K3 en svensk version av IFRS? En jämförelse mellan IFRS och K3 Angelica Andréasson Ellen Andersson Kandidatuppsats externredovisning Handledare: Märta Hammarström Handelshögskolan Göteborg VT 2013 1

Läs mer

Håll dig informerad. Besök www.pwcinform.com. Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS

Håll dig informerad. Besök www.pwcinform.com. Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS Håll dig informerad. Besök www.pwcinform.com Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor,

Läs mer

Konceptuellt ramverk. för finansiell rapportering i kommuner och landsting

Konceptuellt ramverk. för finansiell rapportering i kommuner och landsting Konceptuellt ramverk för finansiell rapportering i kommuner och landsting Konceptuellt ramverk för finansiell rapportering i kommuner och landsting Förord De finansiella rapporter som ska lämnas i enlighet

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF3 Redovisning av leasing + Bilaga FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka

Läs mer

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 Nedan lämnas en kortfattad beskrivning av K3-regelverket och dess

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

Accounting Update #29 April 2013

Accounting Update #29 April 2013 Kära läsare! Så börjar det då äntligen gå mot ljusare tider! Vårdagjämningen är redan här och vi har precis gått över till sommartid. Jag tror vi är många som önskar snön all världens väg och emotser knastrigt

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

2 Redovisning. 2.1 Redovisningens syfte och uppgifter. Redovisning, Avsnitt 2 37

2 Redovisning. 2.1 Redovisningens syfte och uppgifter. Redovisning, Avsnitt 2 37 Redovisning, Avsnitt 2 37 2 Redovisning 2.1 Redovisningens syfte och uppgifter Redovisning i form av minnesanteckningar finns spår av långt tillbaka i tiden. Den första mer moderna redovisning med dubbel

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

Börsbolagens finansiella rapportering 2005

Börsbolagens finansiella rapportering 2005 Börsbolagens finansiella rapportering 2005 Björn Grundvall- Bo Magnusson- Nils Liliedahl- Sigvard Heurlin Peter Malmqvist Rolf Rundfelt EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

Varmt välkommen till Financial Reporting News

Varmt välkommen till Financial Reporting News FR News Nyhetsbrev Nr 1 mars 2014 Varmt välkommen till Financial Reporting News IASB publicerade före jul stora delar av det i IFRS 9 som kommer att ersätta dagens principer, i IAS 39, för säkringsredovisning.

Läs mer