Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Fotografer: Thomas Harrysson, Mikael Ljungström/Scandphoto, Anneli

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Fotografer: Thomas Harrysson, Mikael Ljungström/Scandphoto, Anneli"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Fotografer: Thomas Harrysson, Mikael Ljungström/Scandphoto, Anneli Malm/SLA, Christina von Brömssen Tryck och repro:

3 Innehållsförteckning Inledning Kommunalrådet har ordet... 4 Bokslut 2013 i korthet... 5 Organisation... 6 Målstyrningsmodell... 7 Förvaltningsberättelse Analyser Omvärldsanalys... 8 Ekonomisk analys... 9 Personalredovisning Mål- och kvalitetsuppföljning Kommunfullmäktiges mål Nämndernas mål Finansiella mål Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen kommunledningskontoret Kommunstyrelsen samhällsbyggnadsförvaltningen Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Kollektivtrafiknämnden Affärsverksamhet Kommunala bolag Ekonomisk redovisning Redovisningsprinciper Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Driftredovisning Investeringsredovisning... 67

4 Kommunalrådet har ordet T ibro kommun har under året fortsatt arbetet med vår vision. En uppdatering genomfördes på Inredia med företrädare för föreningar, näringsliv, politiker och kommunens förvaltningar. Arbetet resulterade i en rapport, där 10 insatsområden identifierades. Dessa insatsområden ska bidra till Tibros utveckling framöver. Inredia har under året fungerat som en mötesplats för alla. Kommunfullmäktige har numera sina möten där. Under året har förhandlingar skett med näringslivsbolaget InTibro som från årsskiftet 2014 tar över driftansvaret för Inredia, allt för att stärka näringslivets inflytande över näringslivsutvecklingen i Tibro. Tibro kommun har i grunden en god ekonomi, men det har varit en minskning på intäktssidan för vårt gymnasium. Antalet elever på Fågelviksgymnasiet har minskat från 700 till 400 och en anpassning måste ske till denna utveckling. Den främsta orsaken till elevminskningen är att det totala antalet gymnasieelever minskat med 30 procent i Sverige de senaste åren. Kommunstyrelsen har tillsammans med barn- och utbildningsnämnden arbetat med att få en budget i balans och det arbetet fortgår även Budgetarbetet för 2014 startade i ett stramt läge med halverade statsbidragsuppräkningar. I budgetarbetet våren 2013 stod det snart klart att vi måste skjuta till mer medel till verksamheterna. Förslaget blev att höja kommunalskatten med 50 öre, vilket skulle ge en inkomstökning på 9 miljoner. Vid kommunfullmäktige i juni 2013 antogs budgetramarna med en skattehöjning på 50 öre. Det har genomförts en del större investeringar under Bland annat påbörjades en större tillbyggnad vid Ängens förskola. Det finns efterfrågan på nya avdelningar inom förskoleverksamheten även under Under året skedde en återbetalning av AFAförsäkringspengar på cirka 10 miljoner. Dessa pengar har använts till att bygga en gång- och cykelväg utefter Häggetorpsleden. Ett större underhållsarbete har också genomförts i Sporthallen, där golvet i B-hallen bytts. Under året stängde Swedwood sin produktion i Tibro. Arbetet med att få ner arbetslösheten pågår i olika projekt på vår arbetsmarknadsenhet. Flera mässor arrangerades under hösten där arbetsgivare och arbetssökande skulle finna varandra. Vid ett tillfälle kom 900 arbetssökande från Tibro och omgivande kommuner. Utfallet blev mycket bra. Satsningen på att minska ungdomsarbetslösheten fortsätter under Tibro kommun har sedan många år haft ett avtal med Migrationsverket om mottagande av flyktingar. Under hösten utarbetades ett avtal för ensamkommande flyktingbarn, med beslut i kommunstyrelsen i december. Tibro kommuns engagemang genom TTC med den sydafrikanska utvecklingscentrumet Furntech avslutades under året. Sida har finansierat projektet, som har skapat 6 nya skolor för arbetslösa och fortbildat anställda inom möbelindustrin i Sydafrika. Socialnämnden har stått i spetsen för det socioekonomiska arbetet som vi påbörjat inom Tibro kommun. Vidare har det skett en satsning på schemaläggning av egen tid för de boende på våra äldreboenden, som ger mer tid till samtal och möjlighet att tillgodose våra äldres önskemål om egna aktiviteter. Idrottskommunen Tibro har under året givit eko utanför kommungränsen. Framför allt märks Viktoria och Joshi Helgesson inom konståkning, såväl internationellt som hemma i ishallen i Tibro. Vår sjufaldige endurovärldsmästare Anders Eriksson har också synts i det offentliga livet. Han har medverkat vid flera event på Inredia och är en radioröst i P4 Skaraborg. Bokslutet för 2013 blir bättre än budgeterat. Fler har valt Tibro som bostadsort och gymnasiet fick inte det ekonomiska avdrag som aviserats från staten. Sammantaget gav dessa faktorer Tibro kommun ökade inkomster. Skatteutjämningsystemet gav oss också ett bättre utfall än den beräkning som gjordes inför budget Till sist vill jag tacka alla anställda som gjort fina insatser för oss här i Tibro. Viljan att göra en bra kommun bättre präglar både medarbetare och förtroendevalda. Till samtliga förtroendevalda vill jag tacka för ett gott samarbete för Tibros bästa. Claes Jägevall (fp) Kommunstyrelsens ordförande 4 Årsredovisning Tibro kommun 2013

5 Bokslut 2013 i korthet 2013 års resultat för kommunen är 14,7 mkr, vilket är 12,3 bättre än det budgeterade resultatet 2,4 mkr. En stor del av överskottet beror på att kommunen fått 10,4 mkr i tidigare betalda sjukförsäkringspremier från återbetalda från AFA Försäkring. De två första kvartalsprognoserna visade dock stora negativa budgetavvikelser hos nämnderna och underskott för kommunen totalt. Störst underskott visade Barn- och utbildningsnämnden som 2012 hade ett budgetunderskott om -11,6 mkr. Även 2013 såg ut att ge ett stort underskott enligt kvartalsprognoserna, men det slutliga underskottet stannade vid -1,3 mkr. Jämfört med 2012 sänkte nämnden sina nettokostnader med 4,7 mkr. Det goda resultatet innebar att kommunen kunde självfinansiera årets investeringar, som uppgick till 20,2 mkr. Mest inves- teringspengar (8,9 mkr) satsades i tre nya förskoleavdelningar, en vardera på förskolorna Snickargården, Gläntan och Ängen (klar 2014). Kommunala bolag De kommunala bolagen visar även de starka resultat 2013, Tibrobyggen 1,0 mkr och Tibro Energi med koncern 4,6 mkr. Tibrobyggen stod i och med beslutet om köp av bostadsområdet Brittgården, där 261 lägenheter med tillhörande lokaler köps för 81,8 mkr, för kommunkoncernens största satsning under året. Sammanfattningsvis innebar 2013 en fortsatt sund och stabil ekonomi för Tibro kommun och dess bolag. Måluppfyllelse 2013 Under 2013 utvecklades sättet att redovisa måluppfyllelse i Tibro kommun. I årets årsredovisning presenteras det förväntade resultatet av arbetet med alla prioriterade mål och måluppfyllelsen relateras till det förväntade resultatet. I tabellen nedan redovisas alla prioriterade mål och hur väl de bedöms ha uppfyllts. En beskrivning av vad antalet sköldar står för finns på sidan 7 och utförliga beskrivningar av alla mål, förväntade resultat, strategier och måluppfyllelse presenteras på sidorna i förvaltningsberättelsen. Prioriterade mål Kommunfullmäktige Utveckla våra mötesplatser för olika intressen och åldrar Stärka Tibro som en attraktiv kommun för barn och föräldrar Bidra till ett kreativt och nyskapande näringsliv Kommunstyrelsen kommunledningskontoret Ökad IT-tillgänglighet Ge goda förutsättningar för tillväxt Kommunstyrelsen samhällsbyggnad En kostenhet i balans Byggnadsnämnden Främja god bebyggd miljö och ge snabb service till medborgare och andra aktörer inom plan- och byggverksamheten Barn- och utbildningsnämnden Utveckla insatser för barn och elever i tidiga åldrar Ökad måluppfyllelse vid Fågelviksgymnasiet Uveckla elevhälsoinsatserna för barns och ungas rätt till god utveckling Kultur- och fritidsnämnden En rik fritid för alla Tydlig profil för sportparksområdet Satsning och profilering på arrangemang, festivaler, tävlingar o dyl. Utveckla ung kultur i Tibro Socialnämnden Ökad kvalitet på demensomvårdnaden för de demenssjuka i Tibro och deras anhöriga genom ett större individuellt brukarfokus De barn och ungdomar som får stöd från socialtjänsten ska uppleva bättre livskvalitet Måluppfyllelse Två sköldar? Tre eller fyra sköldar? Årsredovisning Tibro kommun

6 Organisation Tibro kommuns organisation består av kommunstyrelsen, fyra egna facknämnder samt en kollektivtrafiknämnd, som är gemensam med grannkommunerna Hjo och Karlsborg. Kommunen har två helägda bolag samt deltar i fyra kommunalförbund. Tibro kommun bedriver verksamhet inom många områden och i olika driftsformer. Verksamheten leds av kommunfull mäktige, dess verkställande organ kommunstyrelsen, fyra nämnder och bolagens styrelser. Verksamheten bedrivs i tra ditionell förvaltning, i aktiebolag, en gemensam nämnd och i kommunalförbund. Varje nämnd verkställer kommunfullmäktiges beslut. I de helägda kommunala aktiebolagen tillsätter kommunfullmäktige styrelse och respektive styrelse utser verkställande direktör. I de aktiebolag där kommunen inte har ägandemajoritet har kommunen representanter i styrelsen vilka väljs av kommunfullmäktige. Fördelning av mandat i KF och KS Parti KF KS Socialdemokraterna 13 4 Folkpartiet 7 3 Moderaterna 6 2 Kristdemokraterna 4 1 Centerpartiet 3 1 Vänsterpartiet 1 0 Sverigedemokraterna 1 0 Totalt Ledamöter i kommunfullmäktige 2013 Socialdemokraterna: Rolf Eriksson, Anne-Marie Wahlström, Per Gren, Susanne Johansson, Jan Holm, Hans Dahm, Gunnel Johansson, Maria Sundqvist, Björn Anderberg, Elinda Andersson, Bengt Ferm, Anders Hallgren, Thomas Carlsson Folkpartiet: Claes Jägevall, Ann Ohlsson, Alda Danial, Agneta Leffler Larsson, Siw Malmsten, Ingemar Ryefalk, Lena Åberg Moderaterna: Ann-Britt Danielsson, PeO Andersson, Bodil Olsson, Kenth Wengholm, Michael Hallgren, Per-Olof Qvick Kristdemokraterna: Annika Eclund, Stefan Larsson, Orvar Andersson, Annika Singelton Centerpartiet: Anna-Karin Johansson, Bengt Andersson, Jan Henningsson Vänsterpartiet: Cecilia Carlsson Sverigedemokraterna: Sven-Olof Andersson Ledamöter i kommunstyrelsen 2013 Socialdemokraterna: Rolf Eriksson, Anne-Marie Wahlström, Jan Holm, Daniel Blomqvist Folkpartiet: Claes Jägevall, Alda Danial, Claes-Gunnar Almeståhl Moderaterna: Ann-Britt Danielsson, PeO Andersson Centerpartiet: Anna-Karin Johansson Kristdemokraterna: Stefan Larsson 6 Årsredovisning Tibro kommun 2013

7 Målstyrningsmodell Tibro kommun har en målstyrningsmodell som utgår från den vision som kommunen antog i samverkan med Tibros förenings- och näringsliv Styrande för målstyrningen i kommunen är också den boendestrategi och den näringslivsstrategi, som utvecklades med visionen som grund och fastställdes av kommunfullmäktige Av visions- och strategidokumenten framgår att alla som bor och verkar i Tibro tillsammans ska sträva efter att utveckla Tibro till: En boplats som lockar och inspirerar. En mötesplats för allas intressen. En innovativ mötesplats för världens inredare. Kommunövergripande mål, nämndsmål och verksamhetsmål Kommunfullmäktige antar årligen ett antal prioriterade mål, som ska vara vägledande för kommunens arbete det kommande året. För varje mål har fullmäktige fastställt ett antal strategier, som övergripande beskriver hur kommunen ska agera för att förverkliga målet samt ett antal förväntade resultat. Nämnder, styrelser och verksamheter fastställer både egna prioriterade mål samt vilka åtgärder som ska vidtas för att de ska bidra till att kommunfullmäktiges mål förverkligas. I kommunens årsredovisning redovisar kommunledning, nämnder och styrelser årligen måluppfyllelsen för årets prioriterade mål. Följande begrepp används i målstyrningsmodellen: Mål Prioriterade mål som det är särskilt fokus på. Förväntat En beskrivning av hur vi mäter målresultat uppfyllelsen. Strategier En beskrivning av de huvudsakliga tillvägagångssätt, som valts för att uppnå målet. Måluppfyllelse En redovisning av hur de prioriterade målen uppnåtts. Utvärdering Redovisningen av kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter i årsredovisningen utgår från de mål och strategier som kommunfullmäktige antagit. Måluppfyllelsen för varje mål bedöms i en skala från ett till fyra. Värderingen redovisas med olika antal av Tibros kommunvapen. Ju fler kommunvapen desto bättre har verksamheten uppnått sina mål. Så här redovisas nivån på måluppfyllelsen: Gemensam värdegrund Målet är inte uppnått Målet är delvis uppnått Målet är i huvudsak uppnått Målet är uppnått Under perioden genomförde Tibro kommun ett omfattande varumärkesarbete, som resulterade i en ny sammanhållen plattform för Tibro kommuns kommunikation, en varumärkesplattform med en grafisk profil, en kommunikationsstrategi och en ny logotype. Inom ramen för varumärkesarbetet fastställdes Tibros gemensamma värderingar, vår värdegrund: Jordnära och framtidsinriktad. Vi vill utveckla det vi har och det vi kan. Delaktighet och helhet. Vi samverkar för att skapa förutsättningar för framtiden genom att tillsammans lyfta blicken och tillvarata våra möjligheter. Äkthet, uppriktighet och ett väl utfört arbete. Det vi gör, gör vi grundligt, hållbart och med stolthet. Tibros värdegrund kan sammanfattas i fyra kärnvärden: Omtanke Självtillit Samverkan Handlingskraft De strategier och riktlinjer som finns i Tibro kommuns politiska styrdokument ingår också som en del i kommunens gemensamma värdegrund. För att Tibro kommun ska uppfattas som trovärdig ska både uppsatta mål och all verksamhetsutveckling präglas av vår gemensamma värdegrund. Tibros vision och värdegrund utgör ett samlat ramverk för all målstyrning i Tibro kommun. Årsredovisning Tibro kommun

8 Omvärldsanalys Kommunsektorn har under den senaste 10-årsperioden uppvisat starka ekonomiska resultat. Under perioden uppgick kommunernas samlade resultat till 2,4% av skatter och statsbidrag, vilket överskrider tumregeln om 2% som en långsiktigt hållbar resultatnivå. Lägger man till de kommunalt ägda bolagen så blir resultatnivån ännu högre. Även det gångna året ser ut att bli ett år med starka ekonomiska resultat för kommunerna. Bakom de senaste årens starka resultat ligger bland annat stora återbetalningar från AFA Försäkring och konjunkturstöd ifrån staten. Dessa tillskott är dock av engångskaraktär och när dessa tillskott upphör finns ett underliggande resultat som inte är fullt så starkt. I ett kort perspektiv ser den ekonomiska utvecklingen positiv ut. Efter 2013, som till stor del präglades av finansiell oro på grund av kriser med de offentliga finanserna runtom i världen är bedömningen i början av 2014 att såväl svensk ekonomi som världsekonomin långsamt börjar ta fart igen. I Sverige väntas arbetslösheten minska något under 2014 men det är först från 2015 och framåt som arbetslöshet, löneökningstakt och skatteintäkter påverkas mer markant. Arbetslösheten, inklusive personer i arbetsmarknadsprogram, har i Tibro de senaste åren legat kring 8,5% vilket är ett par procentenheter över nivåerna i riket och länet. När det gäller ungdomsarbetslösheten (åldern år) så har denna i riket och länet varit cirka 10% de senaste två åren medan den i Tibro varit 13-14%. Både vad gäller ungdomar och övriga arbetslösa i Tibro så är andelen i åtgärder fler än i riket och länet, vilket gör att skillnaden i andel öppet arbetslösa är lägre. (Källa: AMS) Sveriges befolkning växer och ökningen 2013 ( personer) är den största sedan En bidragande orsak till detta är invandringen från framförallt länder med oroligheteter som Syrien och Somalia. Invandringen till Sverige, personer, är den högsta någonsin. Cirka ¾ av Sveriges befolkningsökning 2013 kommer från invandringsöverskottet. Även Tibro har en positiv befolkningsutveckling som till stor del beror på invandring. Vid årsskiftet 2013/2014 hade kommunen invånare, vilket innebär en ökning med 81 personer under Födelsenettot, antalet födda minus antalet döda, var -1 så ökningen beror på inflyttning. Tibro hade 2013 ett positivt flyttnetto från övriga länet (+38), tappade till övriga riket (-29) och hade ett positivt inflyttningsnetto från utlandet (+74). (Källa: SCB) Den ökande invandringen kräver bland annat att kommunerna tar emot fler asylsökande. Tibro kommun har därför ingått ett avtal med Migrationsverket om ett asylboende med 10 platser för ensamkommande ungdomar. Den största ekonomiska utmaningen för kommunsektorn att möta de kommande åren är de volymökningar som sker i de åldersrelaterade verksamheterna förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. Från att ha ökat ungefär en halv procent per år de senaste 10 åren, så kommer ökningen fram till 2020 vara dubbelt så snabb. Volymutvecklingen i riket framgår i ovanstående diagram hämtat ur Sveriges kommuner och landstings Ekonomirapporten från oktober (Källa: SKL) 8 Årsredovisning Tibro kommun 2013

9 Ekonomisk analys Viktiga händelser 2013 Tibro kommun redovisar ett positivt resultat 14,9 mkr för Även kommunens bolag visar starka resultat efter skatt, AB Tibrobyggen 1,0 mkr och Tibro Energi AB med koncern 4,6 mkr. Såväl kommunen som bolagen har en god ekonomi. När det gäller den ekonomiska utvecklingen för kommunkoncernen är följande händelser under året särskilt viktiga att lyfta fram. D. Kontroll: Med kontroll avses hur upprättade finansiella målsättningar och planer följs. En god följsamhet av budget är uttryck för god ekonomisk hushållning. RESULTAT Skatte- och nettokostnadsutveckling Diagram 1: Skatteintäkter och statsbidrag (röd linje) och verksamhetens nettokostnader (svart linje) Kommunen blir medlem i Kommuninvest vilket innebär att kommunen och dess bolag kan erhålla billigare finansiering. På kort sikt betyder detta mest för Tibrobyggen som är den enhet i kommunkoncernen med de största lånen. AFA Försäkring beslutade att återbetala sjukförsäkringsavgifter för åren Detta innebar en obudgeterad intäkt på 10,4 mkr. Barn- och utbildningsnämndens beslut om att från och med läsåret 2013/2014 påbörja minskningen av antalet program och inriktningar på Fågelviksgymnasiet. AB Tibrobyggens beslut om förvärv av bostadsområdet Brittgården, omfattande 261 lägenheter med tillhörande lokaler, för 81,8 mkr. Kommunfullmäktiges beslut i juni att 2014 höja skatten med 50 öre, vilket för kommunens del innebär cirka 9 mkr i ökade intäkter. Måluppfyllelse Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål och tre verksamhetsmål (från 2014 är det två verksamhetsmål). Måluppfyllelsen för verksamhetsmålen dessa beskrivs mer utförligt i förvaltningsberättelsen på sidorna Samtliga tre finansiella mål är mätbara och uppfylls Utöver att målen uppfylls för det enskilda året så har kommunen och koncernbolagen en sund och stabil ekonomi. Under 2009 drabbades hela världen av en finanskris som medförde en kraftig sänkning av skatteintäkternas tillväxt. Den utvecklingen märktes också i Tibro där ökningstakten av skatteintäkterna minskade. Även om 2013 inte innebar en dramatisk vändning i konjunkturen så ökade skatteintäkterna mer än de närmast föregående åren. I takt med att konjunkturen tar fart så väntas skatteintäktsökningen successivt förbättras under den kommande 3-4-årsperioden. Ökningen av verksamhetens nettokostnader har stannat av mellan 2012 och Om man bortser från engångsposter i form av AFA-återbetalningar (2012 och 2013) samt intrångsersättning från Naturvårdsverket (2012) så är ökningen marginell. En anledning till detta är att Barn- och utbildningsnämnden minskat sina nettokostnader med 4,7 mkr mellan Diagram 2: Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag Modell för finansiell analys Tibro kommun använder en finansiell analysmodell, som benämns RK-modellen för att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning. Målsättningen är att utifrån dessa parametrar identifiera finansiell status och därigenom försöka klargöra om Tibro har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. Den finansiella analysmodellen bygger på fyra perspektiv: A. Resultat: Här görs en kartläggning av Tibro kommuns resultat och dess utveckling. Här redovisas även utveckling och finansiering av investeringar. B. Kapacitet: Här redovisas vilken finansiell motståndskraft Tibro kommun har på lång sikt. C. Risk: Under risk redovisas hur Tibro kommun är exponerad finansiellt. Här analyseras också borgensåtaganden och kommunens samlade pensionsskuld. Verksamhetens nettokostnad som andel av skatter och statsbidrag är ett viktigt nyckeltal, då det visar om skatter och statsbidrag är tillräckliga för att finansiera den löpande verksamheten. Ett riktmärke är att nyckeltalet inte bör överstiga 98%, vilket över tid ska ge utrymme för att skattefinansiera en normal investeringsvolym. Då Tibro kommun har relativt stora finansiella omsättningstillgångar, marknadsvärdet av aktier och obligationer som förvaltas Årsredovisning Tibro kommun

10 av Alfred Berg var vid årsskiftet 134,3 mkr, så har kommunen över tid ett positivt finansnetto. Så länge dessa tillgångar finns kvar och de förväntas ge en rimlig avkastning så kan kommunen i motsvarande omfattning ligga över 98% och ändå uppnå ett resultat om 2% av skatter och statsbidrag. Under 2013 var nettokostnadsandelen 97,5 % men om man bortser från engångsintäkten från AFA Försäkring är andelen 99,8%. Detta stämmer väl med hur Tibro kommun budgeterat de senaste åren. Det finansiella målet om ett resultat på 6 mkr har i huvudsak uppnåtts genom att finansnettot budgeterats till cirka 5 mkr i nettointäkter. Med nuvarande diskussioner kring investeringar i framförallt skollokaler så är frågan om investeringsvolym och investeringstakt väsentlig för hur stort det placerade kapitalet och därmed finansnettot kommer att vara i framtiden. Årets resultat Diagram 3: Årets resultat, Kommunen uppfyller balanskravet 2013 och har inga negativa resultat från tidigare år att återställa. Investeringar Diagram 4: Investeringar, Investeringsbudgeten uppgick efter ombudgeteringar från 2012 till 36,2 mkr. Efter att kommunens marsprognos visat på ett stort underskott beslutade kommunfullmäktige att reducera budgeten med 10,1 mkr till 26,1 mkr. Under 2013 fanns inget enskilt riktigt stort investeringsprojekt utan mest medel riktades mot tillbyggnad av tre förskolor med vardera ytterligare en avdelning. Avdelningarna på Snickargården och Gläntan stod klara under året medan Ängens nya avdelning tas i bruk under våren Totalt investerades 20,2 mkr varav 8,9 mkr i de tre förskoleavdelningarna. Årets resultat 2013 uppgår till 14,7 mkr. Kommunen klarar därmed sitt finansiella mål om att resultatet ska uppgå till minst 6 mkr. Det är femte året i rad som kommunen uppvisar ett starkt resultat, som ligger över de 2% (motsvarande cirka 10 mkr) av skatter och statsbidrag som Sveriges kommuner och Landsting satt upp som ett riktmärke för en långsiktigt hållbar ekonomi. Tibro kommun har de senaste 5 åren ett resultatsnitt om 15,9 mkr eller 3,3% som andel av skatter och statsbidrag. I årets resultat finns en stor obudgeterad intäkt om 10,4 mkr i form av återbetalning av sjukförsäkringspremier för åren från AFA Försäkring. Enligt lag ska förvaltningsberättelsen innehålla en så kallad balanskravsutredning för att se om kommunen uppfyller lagkravet om minst ett nollresultat. Balanskravsutredning, Tkr Årets resultat Samtliga realisationsvinster -526 Vissa realisationsvinster 0 enligt undantagsmöjlighet Vissa realisationsförluster 0 enligt undantagsmöjlighet Orealiserade förluster i värdepapper 0 Återföring av orealiserade 0 förlust i värdepapper Årets resultat efter balanskravsjusteringar Självfinansieringsgrad av investeringar Diagram 5: Självfinansiering av investeringar i %, Ett av Tibro kommuns finansiella mål är att investeringar ska självfinansieras, det vill säga att inga lån ska behöva tas upp för att betala investeringarna. Det höga resultatet tillsammans med en investeringsnivå som motsvarar ett normalår gör att kommunen 2013 finansierat investeringarna fullt ut med egna medel. Investeringsvolymen kan variera mycket från år till år beroende på om större projekt genomförs eller ej. Därför ska målet om självfinansiering också ses över tid. Sett över den senaste 5-årsperioden så har kommunen klarat av att egenfinansiera investeringarna. 10 Årsredovisning Tibro kommun 2013

11 KAPACITET Soliditet Diagram 6: Soliditet exklusive och inklusive ansvarsförbindelsen avseende pensioner. Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel. Ju högre soliditet desto lägre skuldsättning har kommunen. Soliditeten har under 2013 förbättrats med några tiondelar och ligger på höga 71 %. Snittet i riket var %. Detta visar att Tibro i grunden har en sund ekonomi. Långfristiga skulder Till följd av ansträngd likviditet under våren tog kommunen upp ett lån på 25 mkr. Då både resultatet förbättrades och investeringsnivån sjönk jämfört med de första prognoserna så är likviditeten vid årsskiftet så god att lånet eventuellt kan återbetalas under Kommunalskatt Kommunens viktigaste finansieringskälla är kommunalskatten. En låg skattesats innebär en större möjlighet att möta ekonomiska utmaningar genom att öka intäkterna genom skattehöjningar. Under året har kommunfullmäktige beslutat höja skatten med 50 öre 2014 från 20,71 till 21,21. Tibro hade 2013 en relativt låg kommunalskatt jämfört med andra kommuner. I och med höjningen ligger skattesatsen i nivå med snittet (vägt medelvärde) i Västra Götaland Det är dock fortfarande endast 13 av 49 kommuner i Västra Götaland som har lägre skattesats. Skatter och statsbidrag Kommunens intäkter kommer huvudsakligen från skatter och statsbidrag. Mellan 2012 och 2013 ökade de totala intäkterna från skatter, utjämningssystem och statsbidrag med 14 mkr eller 2,9%. Under 2013 har riksdagen fattat beslut om ändringar i det kommunala utjämningssystemet. Förändringen av systemet för kostnadsutjämning gynnar Tibro kommun som när systemet är fullt infört om några år tjänar cirka 5 mkr per år. RISK Likviditet Kommunens kortfristiga betalningsberedskap är mycket god. Under våren 2013 var likviditeten ansträngd och under en kort period var kommunens checkkredit på 30 mkr nästintill fullt utnyttjad. Därefter har likviditeten stärkts på flera sätt; ett lån om 25 mkr togs upp i april, investeringsbudgeten sänktes genom fullmäktigebeslut i juni, resultatutvecklingen har varit positiv och Tibro Energi AB har i december löst sitt lån om 11 mkr hos kommunen. Kommunen hade vid årsskiftet en mycket god likviditet och har genom outnyttjad checkkredit, möjligheterna till lån genom medlemskap i Kommuninvest och stora omsättningstillgångar placerade i obligationer och aktier inga problem att bibehålla en mycket god betalningsförmåga. Finansiella tillgångar och avkastning Tibro kommun har haft ett stort finansiellt kapital som förvaltas efter en av kommunfullmäktige fastställd kapitalplaceringspolicy. Eftersom kommunen över tid har finansierat sina investeringar med egna medel har kapitalet successivt ökat hos kommunens kapitalförvaltare. Under året valde kommunen att uppta ett lån istället för att sälja av finansiella omsättningstillgångar. Marknadsvärdet för placerade medel var vid årsskiftet 134,3 mkr medan bokfört värde var 124,5 mkr. Avkastningen, uttryckt i förändring av bokfört värde, var lägre än vad kommunen budgeterat. Marknadsvärdet för kommunens placeringar steg sammantaget med drygt 8%. Avkastningen 2013 kom nästan i sin helhet från aktier (cirka 1/3 av totala tillgångarna) medan obligationer och andra räntebärande värdepapper (cirka 2/3 av totala tillgångar) gav låg avkastning. Borgensåtagande Kommunen har under 2013 ökat sitt borgensåtagande till de kommunala bolagen. AB Tibrobyggen och Tibro Energi har genom fullmäktigebeslut erhållit borgensramar. Aktuella borgensåtaganden AB Tibrobyggen Tibro Energi AB med koncern Föreningar Summa Tibrobyggen har haft vissa lån mot säkerhet i fastigheter men dessa kommer nu att successivt fasas ut till förmån för lån med kommunal borgen. I och med Tibrobyggens köp av Brittgården i december så ökade kommunens borgensåtagande kraftigt. Även Tibro Energi har sedan december 2013 lån med kommunal borgen istället för lån direkt från kommunen. Kommunen tar av bolagen ut en borgensavgift om 0,25% för att få en konkurrensneutral verksamhet. Kommunen har även gått i borgen för föreningarna Tibro Film och Teater, Tibrobygdens Ridklubb samt Tibro Tennisklubb. Borgensåtagandena för föreningar uppgår totalt till 1,9 mkr. Årsredovisning Tibro kommun

12 Pensionsskuld Diagram 7 visar kommunens ansvarsförbindelse avseende pensioner intjänade före Tibro kommuns pensionsförpliktelser uppgick vid årsskiftet till 268 mkr, vilket avser pensioner intjänade före Enligt kommunal redovisningslag ska dessa pensionsförpliktelser redovisas som en ansvarsförbindelse. Pensionsförmåner intjänade från år 1998 redovisas över resultaträkningen och betalas in som en premie till KPA. Utbetalningar avseende pensionsförmåner intjänade före 1998 ska också redovisas som en kostnad sänktes kalkylräntan på pensionsskulden, vilket medförde att kommunens pensionsskuld ökade då nuvärdet av de intjänade framtida pensionsförmånerna ökade. Redogörelse över pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltning (Tkr inkl. särskild löneskatt) Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Ansvarsförbindelser, d v s pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland avsättningar Finansiella placeringar avseende 0 pensionsmedel Återlånade medel Att kommunen återlånat medel innebär att kommunen istället för trygga pensionerna genom särskild försäkring/placering har använt medlen i sin verksamhet. KONTROLL Prognossäkerhet På kommunnivå sker kvartalsvisa prognosuppföljningar. I jämförelse med bokslutet kan det konstateras att bokslutet hos de större nämnderna visat ett bättre resultat än vad som prognostiserats. Nedanstående tabell visar budgetavvikelse i de tre kvartalsprognoserna samt i bokslutet. De stora förändringarna i avvikelse på finansförvaltningen beror på att beskedet om AFA-pengarna kom under året. Förändringen mellan sista prognosen och bokslutet beror på att de 2 mkr som avsatts från AFA-pengarna för rivning/sanering av fastigheter inte hann användas under Socialnämnden meddelade i samband med septemberprognosen Styrelse/nämnd/förvaltning, Tkr Avvikelse 1303 Avvikelse 1306 Avvikelse 1309 Avvikelse bokslut Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen KS kommunledningskontor KS samhällsbyggnadsförvaltning Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd Kollektivtrafiknämnd Finansförvaltning Summa, verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Utjämning, statsbidrag och fastighetsavgifter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Årsredovisning Tibro kommun 2013

BUDGET 2015. Tibro kommun

BUDGET 2015. Tibro kommun BUDGET 2015 Tibro kommun Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Innehållsförteckning Inledning Kommunalråden har ordet... 4 Budget 2015 i korthet... 5 Organisation...

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro. Org nummer 212000-2916. Foto: Essunga kommun

Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro. Org nummer 212000-2916. Foto: Essunga kommun Årsredovisning 2013 Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro Hemsida www.essunga.se Org nummer 212000-2916 Foto: Essunga kommun Innehållsförteckning Kommunstyrelsens

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Inledning och struktur

Inledning och struktur Årsredovisning 2 1 Inledning och struktur Inledning och struktur I detta block finns bland annat kommunens organisation och mandatfördelning beskrivet. Här finns även Mariestads vision 2030 och arbetet

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

Innehållsförteckning. Räkenskaper. Resultaträkning... 92 Finansieringsanalys... 93 Balansräkning... 94 Noter... 95

Innehållsförteckning. Räkenskaper. Resultaträkning... 92 Finansieringsanalys... 93 Balansräkning... 94 Noter... 95 ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande... 3 Fem år i sammandrag... 4 Ekonomisk analys... 5 Personal... 12 Vision, mål och omvärldsanalys... 17 Servicedeklarationer... 20 Verksamheter

Läs mer

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla Årsredovisning 2009 2009 Vindkraften lyfter Den energiomställning som påbörjats i vårt land och som handlar om att ta tillvara den förnyelsebara energin kommer att märkas i vår kommun, eftersom det till

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

1 Årsredovisning 2 0 1 4

1 Årsredovisning 2 0 1 4 Årsredovisning 2 0 1 4 1 2 Innehållsförteckning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Organisationsschema 5 Fördelning, kostnader och intäkter 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk analys

Läs mer

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 Omslagsbild: Prisutdelning när Mora kommun utsågs till Årets ungdomskommun. Övriga bilder om inte annat anges: Sven-Erik Nilsson, Mora kommun Produktion: Riesbeck Reklam

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll: Kommunledningskontoret ekonomiavdelningen Produktion och layout: Kommunledningskontoret, informationsavdelningen Foto: Ulf Axelsson, Carin Svensson Krüger

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Kommentarer och organisation...3 Ekonomi i sammanfattning...5 Drift- och investeringsredovisning...7 Förvaltningsberättelse...9 Nämndernas måluppfyllelse...12

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

2012 Ett händelserikt år.

2012 Ett händelserikt år. ÅRSREDOVISNING 2012 2012 Ett händelserikt år. Förra året var ett händelserikt år. Det var då det första spadtaget togs för vår nya handelsplats Entré Båstad och året då ungdomarnas skejtpark invigdes.

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2013. Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.

Årsredovisning 2013. Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo. Årsredovisning Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se VÄRMDÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Värmdö kommun Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Årsredovisning 2010. Godkänd av kommunfullmäktige 2011-05-02, 35

Årsredovisning 2010. Godkänd av kommunfullmäktige 2011-05-02, 35 Årsredovisning 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 2011-05-02, 35 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8

Läs mer