Bro Hof Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bro Hof Golf AB. Årsredovisning för 556638-1868. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:"

Transkript

1 1(12) Årsredovisning för Bro Hof Golf AB Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida 0-1 Fastställelseintyg 2 Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 8-9 Noter Underskrifter 12

2 2(12) Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Bro Hof Golf AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Bro 15/ Peter Nyberg Verkställande direktör

3 Bro Hof Golf AB 3(12) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Bro Hof Golf AB,, får härmed avge årsredovisning för 2013, företagets elfte räkenskapsår. Allmänt om verksamheten Bro Hof Slott är en golf- och naturupplevelse i världsklass, designad av Robert Trent Jones Jr., en av världens främsta golfbanedesigners. Banan ligger sagolikt vackert i ett gammalt kulturlandskap, direkt vid Mälaren, krönt av det renoverade Bro Hof Slott. Varenda detalj har putsats till fulländning och ledordet perfektion har svävat över alla inblandade. Honnörsorden är kvalitet och hög tillgänglighet. Bägge banorna har samma höga kvalitet på gräsytorna men med helt olika karaktär. The Castle Course är i absolut toppklass och har inslag av skotsk linkskaraktär med små utmanande bunkrar. The Stadium Course har redan tidigare fått mycket beröm för sin layout, kvalitet, naturskönhet och klassas idag som en av världens bästa banor. Årets rankingar visar att The Stadium Course håller mycket hög klass, The Stadium Course är rankad som Sveriges bästa bana sedan starten Golf Digest rankar The Castle Course som nr 5 i Sverige. Även flertalet internationella publikationer rankar oss högt. Arrendeavtal finns mellan moderbolaget Bro Hof Slott AB och bolaget. Bolaget arrenderar 173 hektar mark i 49 år med möjlig förlängning på 25 år. Investeringarna på banan har skett genom ovillkorade aktieägartillskott från moderbolaget. Moderbolaget har även under åren täckt bolagets driftssunderskott genom lån, återbetalning av lånen sker i förhållande till bolagets positiva resultat. Bolaget hyr verksamhetslokaler av moderbolaget till marknadsmässiga villkor. Väsentliga händelser under året Bro Hof har överklagat kommunens föreläggande om återställande av markområde i anslutning till hål 15 och 16 på Stadium Course till Förvaltningsdomstolen. Kommunen anser att Bro Hof har brutit mot både bygglov och detaljplan. Dom i ärendet har meddelats och domstolen har undanröjt kommunens föreläggande om återställande. Domen har vunnit laga kraft. Bro Hof har också överklagat kommunens föreläggande om återställande av markområde i anslutning till hål 15 och 16 på Stadium Course till Miljödomstolen. Kommunen hävdar att Bro Hof gjort sig skyldig till ett flertal miljöbrott i samband med anläggandet av golfbanan. Syn och huvudförhandling har skett och dom i ärendet skall meddelas den 30 april Under 2013 har ett s.k. Intentionsavtal träffats mellan Upplands Bro Kommun och Bro Hof. Intentionsavtalet kommer att tillämpas i fall Bro Hof fälls i domstol. Bro Hof har då åtagit sig att kompensera ev. intrång eller miljöbrott genom att inrätta och iståndsätta naturreservat öster om Bro Hof. Bro Hof anlitar juridisk expertis i ärendet. Pågående ärende påverkar vare sig drift eller spel de närmaste åren och eventuella ekonomiska konsekvenser av ärendet drabbar moderbolaget. Moderbolaget förvärvade 2010 bolaget Scandinavian Masters AB och Europatourtävlingen Nordea Masters har spelats på The Stadium Course Nu har man dock sålt rättigheterna till tävlingen och den kommer att arrangeras på PGA Sweden National utanför Malmö de kommande två åren innan tävlingen återvänder till Bro Hof Slott GC Den 1 februari 2014 tillträdde Peter Nyberg som ny VD för bolaget. För mer information se Framtida utveckling Planeringsarbetet för Bro Hof Hotell & Konferens AB beträffande hotell- och konferensanläggning är vilande.

4 Bro Hof Golf AB 4(12) Ekonomisk översikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet, % Dispositioner beträffande vinst eller förlust Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

5 Bro Hof Golf AB 5(12) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

6 Bro Hof Golf AB 6(12) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Stadium Course Castle Course Studion, driving range Maskiner och Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Bro Hof Golf AB 7(12) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital (220 A-aktier, 1100 B-aktier) Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Inga Inga Summa - - Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Summa - - Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga Summa - -

8 Bro Hof Golf AB 8(12) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Definition av nyckeltal Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Vinst per aktie Resultat efter skatt dividerat med antal aktier. Räntabilitet på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av sysselsatt kapital. Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen. Redovisning av intäkter Som intäkt redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter avseende försäljning av varor redovisas när de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

9 Bro Hof Golf AB 9(12) Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar: -Byggnader och Markanläggning 2 -Bevattningsanläggning 5 -Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 -Inventarier, verktyg och installationer 20 -Datorer 33 Koncernuppgifter Företaget är helägt dotterföretag till Bro Hof Slott AB, org nr med säte i Stockholm. Av bolagets intäkter och kostnader avser 1,48 % försäljning och 16,08 % inköp till/från moderbolaget. Av bolagets intäkter och kostnader avser 15,18 % försäljning och 0,24 % inköp till/från koncernbolaget Vitgladan AB (F.d. Scandinavian Masters AB).

10 Bro Hof Golf AB 10(12) Noter Not 1 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Grant Thornton Revisionsarvode Revisionsnära uppdrag Summa Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män Kvinnor 4 7 Totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Sociala kostnader Summa (varav pensionskostnader) Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Byggnader och Markanläggning Maskiner och andra tekniska anläggningar Kontorsinventarier Inventarier och verktyg Bilar och andra transportmedel Datorer Summa Not 4 Övriga rörelsekostnader Förlust vid avyttring av maskin Summa

11 Bro Hof Golf AB 11(12) Not 5 Ränteintäkter och liknande intäkter Ränteintäkter, övriga Summa Not 6 Räntekostnader och liknande kostnader Räntekostnader, koncernföretag Räntekostnader, övriga Summa Not 7 Byggnader och Markanläggning Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början (Stadium Course) Vid årets början (Castle Course) Årets nyanskaffningar (Stadium Course) Slutförda pågående projekt (Stadium Course) - - -Slutförda pågående projekt (Castle Course) - - -Slutförda pågående projekt (Studion) Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 8 Maskiner och Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut

12 Bro Hof Golf AB 12(12) Not 9 Eget kapital Aktie- Aktieägar- Balanserad Årets kapital tillskott vinst/förlust resultat Summa Belopp vid årets ingång Disposition av f.g. års resultat Årets resultat Vid årets slut Aktiekapitalet om SEK är fördelat på 220 A-aktier, representerade vardera tio röster och B-aktier, representerade vardera en röst. Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlön Sociala avgifter Förutbetalda intäkter Övriga interimsposter Revisionsarvode Underskrifter Bro 15/ Björn Örås Styrelseordförande Peter Nyberg Verkställande direktör Björn Algkvist Håkan Birke Bertil Josefsson Peter Magnusson Vår revisionsberättelse har lämnats den 15/ Grant Thornton Sweden AB Stefan Hultstrand Auktoriserad revisor

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Heliospectra AB 556695-2205 RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01 2013-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR. heliospectra

Heliospectra AB 556695-2205 RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01 2013-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR. heliospectra heliospectra ÅRSREDOVISNING FÖR Heliospectra AB RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01 2013-12-31 INNEHÅLL 2. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkning 5. Balansräkning 6. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

AB Ronneby Industrifastigheter

AB Ronneby Industrifastigheter 2008 Årsredovisning Bra år med oväntat avslut Verksamhetsåret 2008 har varit positivt för AB Ronneby Industrifastigheter. Vår nettoomsättning ökade med 2,6 procent till 63 MSEK, bolaget ökade sin totala

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: , Årsredovisning för Brf Djurgårdseken 2 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer