Fastighetsmäklarlagen i förändring kan nya samarbeten ge en högre kundnytta?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsmäklarlagen i förändring kan nya samarbeten ge en högre kundnytta?"

Transkript

1 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 34 Fastighet & Finans Kandidatnivå, 15 hp Finans Fastighetsmäklarlagen i förändring kan nya samarbeten ge en högre kundnytta? Författare: Ulrica Aggestål Martina Leksell Handledare: Kent Eriksson 1 Stockholm 2010

2 Bachelor of Science thesis Changes in the law regarding real estate agents - can new cooperations give a higher customer value? Ulrica Aggestål, Martina Leksell Institutionen för Fastigheter och Byggande Bachelor Thesis number: 34 Kandidatnivå 15hp Kent Eriksson ABSTRACT According to current law regarding real estate agents it is prohibited for an estate agent to engage in any activities that may discredit him in his capacity as estate agents. This could be the case when a real estate agent offers additional services and command an income in this context. The proposed new law regarding real estate agents suggests that the ban is to be lifted. An amendment to the estate agents act could open up new business areas and new types of partnerships in the market. By this paper we wish to investigate whether the legislative amendment may be an opening for a new entirety concept that would build on the synergies created by combining banking, insurance and real estate to one service. The study is based on a case study with the aim to see if an entirety concept would generate customer value, and an analysis of the three operators using the Value Network model. The latter analysis is carried out to investigate whether a merger is possible from the three actors of different organizations. In our analysis of the three operators in the Value Network model, we see a theoretical possibility of merging these three services into one. As the survey shows all three services are based very much on trust for the operator and a good personal relationship with the actor of the service. In addition, we believe there are additional synergy effects of a new entirety concept to both customer and company. On the basis of what is said above, we conclude that it would be worthwhile to develop a new entirety concept to banking, insurance and real estate in a service. 2

3 ACKNOWLEDGEMENT We who have written this essay would like to thank all those who, through their participation, has helped us to write the essay. We would especially like to thank all those who have made the effort and has taken the time to conduct in our investigation. We would particularly like to express our gratitude to our supervisor Kent Eriksson for valuable and fruitful discussions during this work. Our hope is that this essay will bring an idea for a new way of looking at a cross-sectoral cooperation between banking, insurance and real estate. 3

4 Examensarbete Fastighetsmäklarlagen i förändring kan nya samarbeten ge en högre kundnytta? Ulrica Aggestål, Martina Leksell Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nummer: 34 Kandidatnivå 15hp Kent Eriksson SAMMANFATTNING Enligt gällande fastighetsmäklarlag är det förbjudet för en fastighetsmäklare att ägna sig åt sådan verksamhet som kan rubba förtroendet för honom i hans egenskap av fastighetsmäklare. Detta skulle kunna vara fallet då en fastighetsmäklare erbjuder kringtjänster och i samband med detta betingar sig en intäkt. I förslaget till ny fastighetsmäklarlag föreslås att detta förbud ska upphävas. En ändring av fastighetsmäklarlagen skulle kunna öppna upp för nya affärsområden och nya typer av samarbeten på marknaden. Vi vill genom denna uppsats utreda om lagändringen kan vara en öppning för ett nytt helhetskoncept som skulle bygga på synergieffekter av att slå ihop bank, försäkring och fastighetsförmedling till en tjänst. Utredningen bygger på en fallstudie med syftet att se om ett helhetskoncept skulle generera kundnytta samt en analys av de tre aktörerna med hjälp av Value network modellen. Den sistnämnda analysen genomförs för att utreda huruvida en sammanslagning är möjlig utifrån de tre aktörernas olika organisationer. I vår analys av de tre aktörerna i Value network modellen ser vi en teoretisk möjlighet att slå samman dessa tre olika tjänster till en. Såsom undersökningen visar bygger alla tre tjänster oerhört mycket på förtroende för aktören och en god personlig relation till den som utövar tjänsten. Utöver detta tycker vi oss se fler synergieffekter av ett nytt helhetskoncept för både kund och företag. Utifrån ovanstående drar vi slutsatsen att det skulle vara lönsamt att utveckla ett nytt helhetskoncept bestående av bank, försäkring och fastighetsmäkleri till en tjänst. 4

5 FÖRORD Vi som har skrivit denna uppsats vill tacka alla de som genom sin medverkan har hjälpt oss att skriva uppsatsen. Vi vill särskilt tacka alla de som har ställt upp och tagit sig tid att genomföra vår enkätundersökning. Vi vill framförallt framföra ett varmt tack till vår handledare Kent Eriksson för värdefulla och givande samtal under arbetets gång. Vår förhoppning är att med denna uppsats väcka en tanke för ett nytt sätt att se på ett branschöverskridande samarbete mellan bank, försäkring och fastighetsmäkleri. 5

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ABSTRACT...2 ACKNOWLEDGEMENT...3 SAMMANFATTNING...4 FÖRORD...5 INTRODUKTION...8 SYFTE...9 FRÅGESTÄLLNING...9 BEGRÄNSNINGAR... 9 METOD KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD Kvalitativ metod Kvantitativ metod ANSATS Induktiv ansats Deduktiv ansats Abduktiv ansats Val av ansats FALLSTUDIE ATT TOLKA DATAINSAMLING Primärdata Sekundärdata VAL AV METOD TEORI VÄRDEBEGREPPET PORTERS VÄRDEKEDJA VALUE CHAIN, VALUE SHOP OCH VALUE NETWORK Value shop

7 Value network TJÄNSTEFÖRETAG FASTIGHETSMÄKLARLAGEN I FÖRÄNDRING EMPIRI UNDERSÖKNING: SYFTE OCH GENOMFÖRANDE FRÅGOR AVSEENDE BANK FRÅGOR AVSEENDE FÖRSÄKRINGSBOLAG FRÅGOR AVSEENDE FASTIGHETSMÄKLARE SAMMANFATTNING AV VALET AV BANK SAMMANFATTNING AV VALET AV FÖRSÄKRINGSBOLAG SAMMANFATTNING AV VALET AV FASTIGHETSMÄKLARE ANALYS INLEDNING VALUE NETWORK MODELLEN Lager Lager Lager FÖRSÄKRINGSBOLAG BANK FASTIGHETSFÖRMEDLING KOMBINATION: BANK, FÖRSÄKRING OCH FASTIGHETSFÖRMEDLING ANALYS AV ENKÄTUNDERSÖKNINGEN SLUTSATS EN FRAMTIDSVISION KÄLLFÖRTECKNING BILAGA FRÅGOR AVSEENDE BANK FRÅGOR AVSEENDE FÖRSÄKRINGSBOLAG FRÅGOR AVSEENDE FASTIGHETSMÄKLARE

8 INTRODUKTION I 1995 års fastighetsmäklarlag infördes under den 14 ett förbud för fastighetsmäklare att ägna sig åt sådan verksamhet som kunde rubba förtroendet för honom i hans egenskap av fastighetsmäklare. I förarbetena anges det även att förtroenderubbande verksamhet kan uppstå i situationer där fastighetsmäklaren även har att tillgodose andra intressen än uppdragsgivaren och dennes motpart. Man menar således att det intresse som avses för att en förtroenderubbande situation ska uppkomma är fastighetsmäklarens eget, det vill säga att fastighetsmäklaren faktiskt blir påverkad i sin yrkesroll om han får förmedla ytterligare varor eller tjänster i samband med bostadsköpet. Den signifikanta faktorn för att det förelåg förtroenderubbande sidoverksamhet var att fastighetsmäklaren fick någon form av intäkt av verksamheten eller så kunde det till och med inskränka sig till att fastighetsmäklaren förmedlade någon vara eller tjänst, till exempel en försäkring, som kollegorna i branschen inte hade tillgång till. Det innebar att fastighetsmäklaren för en del kunder blev ett bättre alternativ än de kollegor som inte kunde erbjuda detsamma. I förslaget till ny fastighetsmäklarlag har det rekommenderats att förbudet mot förtroenderubbande sidoverksamhet i princip skall upphävas. Detta skulle innebära att fastighetsmäklare får begära och ta emot ersättning för sina sidotjänster. I betänkandet från Fastighetsmäklarutredningen konstateras att det i nuvarande lagstiftning inte egentligen innebär något hinder mot att fastighetsmäklare, för att kunna ge så god service som möjligt eller som ett rent konkurrensmedel, ska kunna förmedla kontakt mellan köpare eller säljare och någon som har kompletterande tjänster och produkter att sälja i samband med bostadsköpet. Det är idag inte ovanligt att fastighetsmäklare, med de företag som man rekommenderar, har förhandlat fram särskilda rabatter för de egna kunderna. Detta förekommer till exempel i samband med banklån, besiktningar, städföretag och flyttjänster. Den stora skillnaden är att fastighetsmäklaren, efter ikraftträdandet av en ny fastighetsmäklarlag om reglerna blir som utredningen föreslagit, inte anses hamna i en intressekonflikt om fastighetsmäklaren betingar sig ersättning för förmedling av sidotjänsterna. Avsikten är att lägga fram en lagrådsremiss före sommaren 2010 med mål att om möjligt få ett ikraftträdande vid årsskiftet 2010/2011. En mer realistiska bedömning är ett ikraftträdande vid halvårsskiftet 2011 eftersom riksdagsbehandlingar har en tendens att dra ut på tiden. Under första kvartalet 2010 har DN Ekonomi i en serie artiklar visat hur merparten av landets större fastighetsmäklare tar emot ersättningar för förmedling av bolån. Enligt fastighetsmäklarlagen är detta otillåtet eftersom sådana sidoinkomster kan rubba kundernas förtroende för fastighetsmäklaren. Detta skulle teoretiskt exempelvis kunna gynna den köpare som har störst lånebehov och därmed genererar mest sidoinkomster för fastighetsmäklaren. Justitieminister Beatrice Ask medger att lagen är otydlig, tillsynen bristfällig och att dagens situation kan skada kundernas förtroende för fastighetsmäklare. Syftet med dagens lagstiftning är just att undvika denna typ av förtroenderubbande situationer. Lagen kringgås genom att stora banker såsom SBAB, SEB, Nordea med flera förmedlar ersättningar till fastighetsmäklarföretagen, ofta i förtäckt form som marknadsföringsbidrag. 8

9 Fastighetsmäklarnämnden, den myndigheten som överser marknaden, anser sig vara maktlös över skeendet eftersom den endast har tillsyn över de individuella mäklarna och inte fastighetsmäklarföretagen i sig. I och med den nya fastighetsmäklarlagen skulle Fastighetsmäklarnämnden även kunna kontrollera liknande samarbeten. Många av de stora fastighetsmäklarföretagen ägs dessutom av olika banker vilket även det skulle kunna anses som förtroenderubbande konstellationer. Exempelvis så ägs SkandiaMäklarna av Den Danske Bank, Svenska Fastighetsförmedling ägs av DNB Nor, Fastighetsbyrån av Swedbank och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling ägs av Länsförsäkringar. Ämnet är aktuellt och väldigt omdebatterat, och eftersom köp av bostad är den kanske största affären man gör så är det oerhört viktigt att förtroende finns från kunderna för de aktörer som är inblandade. Kan den nya fastighetsmäklarlagen skapa ordning och reda i denna gråzon och finns det i så fall öppningar för mer långtgående samarbeten och synergieffekter mellan olika aktörer? Sammantaget har detta skapat ett intresse från vår sida för att undersöka ämnet närmare och se om detta omdebatterade område kan leda till nya affärsområden som skapar nytta för både kunder och företag. SYFTE Syftet med uppsatsen är att utreda om den nya fastighetsmäklarlagen kan vara en öppning för att utveckla ett nytt tjänstekoncept, dvs. ett koncept som består av försäkringsverksamhet, bank och fastighetsförmedling. Vi vill genom vårt arbete utreda och klargöra om det finns en kundnytta med ett sådant koncept och om det även kan generera lönsamhet, det vill säga företagsnytta för det företag som tillhandahåller tjänsten. FRÅGESTÄLLNING Finns det potential att utveckla ett nytt tjänstekoncept i och med den nya fastighetsmäklarlagen? Kommer detta i så fall att generera lönsamhet och nytta för både kunder och företag? Finns det ett värde för kund och företag i att slå ihop tjänsterna bank, försäkring och fastighetsmäkleri? BEGRÄNSNINGAR Då avsikten med uppsatsen är att utreda den eventuella nyttan av en ännu ej framtagen tjänst måste denna undersökning genomföras med syfte att få en förståelse för hur en kunds urvalsprocess går till vid val av bank, försäkringsbolag samt fastighetsförmedling. Detta för att kunna bryta ut de värdeskapande aktiviteterna inom varje område och därigenom upptäcka likheter och skillnader mellan de olika befintliga tjänsterna och förstå vilka faktorer som genererar nytta. Utifrån resultaten hoppas vi kunna utreda om det finns potential till att utveckla en ny tjänst som sammankopplar de tre tjänsterna och därigenom skapar en större nytta för både kunder och företag. Svårigheten är att, utifrån svar avseende befintliga tjänster, förstå nyttan av något som ännu inte existerar. Vi har aktivt valt att begränsa vår uppsats till att inte utreda om det finns andra lagregleringar, avseende bank, försäkring och fastighetsförmedling, än fastighetsmäklarlagen som kan försvåra genomförandet och framställandet av en liknande tjänst. Vi har även valt att begränsa oss till att undersöka nyttan av en liknande tjänst för privatkunder och inte hos företagskunder. Detta har vi gjort på grund av att en undersökning utan dessa begränsningar skulle bli alltför omfattande. 9

10 METOD Syftet med metoddelen är att ge läsaren insikt i hur denna uppsats har utformats. Författarna beskriver hur de har gått tillväga i sin informationsinsamling, hur de motiverar sina val och hur uppsatsen har fått sin slutgiltiga form. Valet av ämnesområde har speglats av vårt intresse för att studera hur nya tjänstekoncept kan uppkomma och hur de påverkar olika marknader. Lagförslaget kan komma att innebära att befintliga aktörer, såsom fastighetsmäklare, behöver anpassa sig till de nya förutsättningarna då försäljning av kringtjänster i framtiden kan komma att innebära en ny intäktskälla. Exempelvis kan befintliga aktörer behöva skapa nya affärsmodeller, samarbetskonstellationer och kunderbjudanden för att kunna utveckla sina befintliga tjänster, detta för att erbjuda sina kunder en bredare tjänst. I denna uppsats ämnar författarna identifiera vilken betydelse olika aktörer har för uppbyggandet av ett nytt tjänstekoncept och hur olika aktörerna kan länkas samman till ett nätverk kring det nya fenomenet. Vidare ämnar författarna beskriva en teoretisk nätverksmodell som grund för att analysera de olika tjänsteverksamheterna för att undersöka om synergieffekter kan uppstå. KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD Kvalitativ metod Den kvalitativa metoden är inte mätbar eller generaliserbar och påverkas starkt av författarens egen förståelse. Syftet med kvalitativa metoder är att försöka skaffa djupare kunskap som man ofta får genom kvalitativa metoder. Ambitionen är att försöka förstå och analysera helheter samt hitta mönster, teman och kategorier i materialet. Kvantitativ metod Den kvantitativa arbetsmetoden innebär i korthet av att man samlar information och data. Ett exempel på sådana data kan vara studier av diverse dokumentation, även kallad skrivbordsundersökning. Insamling av data kan ske genom empiriska fallstudier där undersökningsmetoderna främst består av enkäter, systematiska observationer och välstrukturerade intervjuer. Den kvantitativa arbetsmetoden har som mål att kunna definiera allmängiltiga lagar och ge logiska förklaringar till olika fenomen. Genom att använda systematiska datainsamlingsmetoder vill man kunna dra generella slutsatser. För detta används främst statistiken som vetenskap för att bearbeta informationen. ANSATS Angreppssättet innebär att man tar ställning till förhållandet som råder mellan teori och empiri, det vill säga induktion, deduktion eller abduktion. Ställningstagandet aktualiseras genom hur fenomenet har uppstått och hur det är definierat, vilket är avgörande för undersökningens vidare upplägg och genomförande. Induktiv ansats Utifrån skilda fenomen (sinnesupplevelser) i verkligheten sluter vi oss till mer generella utsagor (teorier, modeller) 1 1 Eriksson/Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, 4 uppl., Malmö 1991, s

11 Det induktiva angreppssättet baserar sig på att dra slutsatser som grundar sig på empirisk data. Ansatsen utgår från empiri och slutar i teori. Man strävar efter insamlandet av empirisk data för att upprätthålla relevanta teorier. Det är dock viktigt att vara medveten om att man aldrig kan vara helt säker på en induktiv slutledning eftersom den bygger på empirisk data och inte på någon accepterad teori 2. Deduktiv ansats Utifrån en teori formar vi hypoteser, som är testbara påståenden om verkligheten. Genom logisk slutledning kommer vi fram till resultat 3 Deduktion innebär att man utgår från en teori eller modell som betraktas som giltig, det vill säga en teori som är logiskt sammanhängande och anses som godkänd. Den logiska slutsatsen testas sedan i verkligheten (empiri). Alltså behöver det inte betyda att slutsatsen är sanningsenlig med verkligheten. Den befintliga teorin är vägledande för vilken information som samlas in, hur man tolkar insamlad information och hur den skall relateras till teorin 4. Abduktiv ansats En abduktiv ansats även kallad den gyllene medelvägen, där teori och empiri varvas växelvis. Den abduktiva ansatsen skulle kunna innebära att man startar i empiri för att gå vidare till teori för att sedan avsluta i empiri igen. Angreppssättet skulle dock lika gärna kunna vara det omvända det vill säga att man börjar med teori, går vidare till empiri och avslutar i teori igen. Val av ansats Vi har valt en deduktiv ansats då vi har en klar teoretisk utgångspunkt i Value network-teorin. Efter att ha införskaffat teoretiska förkunskaper har vi jämfört de olika verksamheterna utifrån den teoretiska modellen och sedan genomfört en mindre empirisk undersökning. Slutligen har vi jämfört teorin mot empirin för att se om dessa stämmer överrens med varandra och använder teorin som utgångspunkt för att sedan göra tolkningar av om det finns synergieffekter mellan de olika aktörerna. FALLSTUDIE Fallstudie är en beteckning på en typ av undersökning som är avgränsad till en mindre grupp eller ett fåtal objekt (praktikfall, cases) 5. Praktikfallet kan avse en individ, en händelse, en grupp eller ett skeende. Vid fallstudier undersöker man det utvalda och försöker få ett helhetsperspektiv med så mycket täckande information som möjligt. Ett syfte med en fallstudie kan vara att ta en begränsad del av ett stort förlopp och med hjälp av fallet beskriva verkligheten och låta fallstudien representera verkligheten i viss mån. Vinsten som erhålls med detta förfarande är att man inte behöver undersöka alla skeenden inom ett område, utan kan ge en generell beskrivning av verkligheten på ett begränsat område. Svårigheten som föreligger vid detta tillvägagångssätt är att ett ensamt fall aldrig kan representera alla fall eller verkligheten fullt ut. Detta innebär att man måste vara försiktig när slutsatser dras av resultatet av fallstudien. Men nya perspektiv inom de vetenskaper som studerar samhällsfrågor har successivt banat vägen för en vidgad roll för fallstudier 6. Möjligheten att 2 Ibid 3 Eriksson/Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, 4 uppl., Malmö 1991, s Ibid. 5 Eriksson/Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, 7:1 uppl., Karlshamn 2001, s Eriksson/Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, 7:1 uppl., Karlshamn 2001, s

12 mäta är inte alltid det centrala i utredningar utan, som i vårt fall, ligger värdet i att skapa en hypotes eller att illustrera ett visst skeende eller behov. ATT TOLKA Många saker är svåra att mäta såsom kärlek, trivsel, arbetsgemenskap och en tjänst som vi tidigare inte upplevt, där vi alla har olika måttstockar 7. Tolkning är egentligen precis som mätning av statistiska uppgifter en grundläggande metod att finna meningen i observationer. Till skillnad från mätningen så sker tolkningen genom språk och inte genom siffror. Precis som vid mätning så söker vi genom tolkningen en större kunskap om helheten än den vi får från de delar som vi uppfattat genom de enskilda observationerna som vi gjort. Sedan vill vi att den slutsats som vi drar ska gälla för hela eller delar av en viss marknad. När vi tittar på svaren från vår enkät tvingas vi översätta det till vårt eget språk och vår egen kunskap och erfarenhet. Vi måste tolka svaren vilket leder till en viss ödmjukhet i slutsatsen. DATAINSAMLING Insamling av data och information är av avgörande betydelse för hur utförande och resultat blir. Data som är insamlad kan delas upp i två kategorier, primärdata och sekundärdata. Primärdata Primärdata är den data som är insamlad specifik för att uppnå målet med den aktuella studien 8. Vår primära källa består av en kundenkät. Fördelarna med enkätförfarandet, som vi ser det, är att man kan få tillräckligt fullständiga svar. Man har dock inte möjlighet att undvika missförstånd eller möjlighet att ställa följd- och kontrollfrågor. Vi anser dock att enkätförfarandet är fullt tillräckligt för vårt syfte i och med att vi inte vill påverka eller vägleda de tillfrågade att besvara frågorna på ett visst sätt. Istället har vi ställt väldigt öppna frågor för att sedan kunna tolka deras svar, detta eftersom vi har en önskan att försöka få en helhetssyn över vårt problemområde och inte några statistiska svar. Erhållen information kräver tidskrävande bearbetning och en utförlig analys. Sekundärdata Sekundärdata är sådana data som redan finns tillgänglig. De sekundära källor som vi använt oss av är litteratur och publicerade artiklar. Här är det värt att påpeka vikten av källkritik vid bearbetning av sekundärdata 9. VAL AV METOD Valet av arbetsmetod i en studie som denna utgår främst ifrån vilken typ av frågor man ställer. I denna studie avser vi att undersöka och ge en övergripande beskrivning av om denna förändring av fastighetsmäklarlagen kan öppna upp för nya tjänstekoncept ur ett nätverksperspektiv med utgångspunkt i tre befintliga aktörer på bostadsmarknaden. Det medför att en undersökande och beskrivande studie av befintliga skeenden och företeelser av de olika befintliga aktörerna ter sig mer lämpligt än en kvantitativ studie. Valet av arbetsmetod föll därför på den kvalitativa metoden. Via den kvalitativa metoden strävar man efter att skapa förståelse för hur fenomen är uppbyggda och hur de fungerar vilket är vår avsikt. 7 Eriksson/Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, 7:1 uppl., Karlshamn 2001, s Eriksson/Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, 4 uppl., Malmö Ibid 12

13 Vi har vidare valt att arbeta med en fallstudie som en del av undersökningen då den är att föredra när man forskar om aktuella eller nutida skeenden. På grund av svårigheten att observera något som människor idag inte känner till, då det idag inte kan observeras, förlitar vi oss till största del på våra begränsade möjligheter att utföra direkta observationer genom kvalitativa intervjuer och skriftlig sekundärdata. De observationer som har gjorts har följaktligen baserats på den teoretiska modellen, en analys av de olika aktörerna och sedan en analys av resultatet från fallstudien TEORI VÄRDEBEGREPPET En djupare förståelse för vad värde består i och hur det uppkommer är en central förutsättning för att på bästa sätt kunna differentiera ett företag och därigenom skapa ett värde. Porters värdekedja har länge varit den allmänt accepterade modellen för framställning och analys av logiken bakom värdeskapande på företagsnivå. Vid en analys av värdeskapande används kedjemodellen för att kunna bryta ner företaget i strategiskt viktiga aktiviteter och därigenom förstå deras enskilda inverkan på värde och kostnad. Porter själv anser att denna modell, med dess allmänna kategorier, är tillämpbar på alla typer av företag. Vilka enskilda aktiviteter som är utmärkande för ett specifikt företag beror sedan av vilken typ av industri det handlar om 10. De nya teorierna som har tagits fram och utmanar Porters sätt att se på värdekedjan belyser problemet med att applicera en modell, som är framtagen för ett tillverkandeföretag, även på ett serviceföretag utan att en anpassning sker av modellen. Typologin och den underliggande värdeteorin i Porters kedjemodell är mindre lämplig att använda för att analysera aktiviteterna i ett serviceföretag 11. Här finns inte någon traditionell input som skapar en specifik produkt utan det är i själva processen som ett värde skapas för kunden. PORTERS VÄRDEKEDJA Porters modell bygger alltså på att en viss input genererar en output bestående av en produkt, där produkten är det som genom utbyte mellan företag och kund skapar ett värde. Råmaterial och mellanliggande produkter går genom produktionsfasen som transformerar dessa till produkter som levereras till kund. Marknadsföringsdelen har två syften i processen, dels att utarbeta specifikationer och volymer för varan som ska produceras, dels att simulera den önskade efterfrågan för kedjans output för att säkerställa stabil produktion och utnyttjande. Kundvärde definieras antingen som den kostnadsreduktion som kunden kan tillgodose sig genom användandet av en viss produkt eller av den prestationshöjande effekt som kunden upplever genom att använda produkten 12. Porters allmänna strategier syftar till att minska kostnaden eller höja värdet av en produkt i förhållande till standarden på marknaden. Detta sker genom att antingen reducera kostnaden av produkten genom att effektivisera tillverkningen eller att höja värdet av produkten genom att bättre möta marknadens efterfrågan 13. Värdekedjan antar att förståelse för vari konkurrenskraften ligger hos ett företag sker genom att bryta ner företagets aktiviteter i mindre delar och därigenom förstå var kostnad och värde uppstår 14. Alla aktiviteter kan delas 10 Stabell, C, Fjeldstad, D, Configuring value for competitive advantage: on chains, shops and networks, Strategic Management Journal, Vol 19, 1998, s Stabell, C, Fjeldstad, D, Configuring value for competitive advantage: on chains, shops and networks, Strategic Management Journal, Vol 19, 1998, s Stabell, C, Fjeldstad, D, Configuring value for competitive advantage: on chains, shops and networks, Strategic Management Journal, Vol 19, 1998, s Ibid 14 Stabell, C, Fjeldstad, D, Configuring value for competitive advantage: on chains, shops and networks, Strategic Management Journal, Vol 19, 1998, s

14 in antingen som en primär aktivitet eller en sekundär aktivitet, där det är de primära aktiviteterna som direkt påverkar kostnad och värde. Porters diagram över värdekedjan är utformat som en pil för att påvisa att de sekundära aktiviteterna sker parallellt med de primära, såsom stödfunktioner 15. Källa: Marginalen i slutet understryker att det är hela kedjans processkostnader som tillsammans levererar ett värde i slutet av kedjan. För att utifrån detta analysera och få en diagnos på företagets konkurrenskraft identifierar man sedan värdekategorierna var för sig genom de allmänna kategorierna för aktiviteter inom ett företag. Porter har identifierat tio allmänna kostnadsdrivande faktorer; produktionsvolym, kapacitets utnyttjande, sammankoppling, inbördes förhållanden, vertikal integration, läge, timing, lärande, strategiska beslut samt regelverk 16. VALUE CHAIN, VALUE SHOP OCH VALUE NETWORK Stabell & Fjeldstad har gått ett steg längre i att ta fram en modell för att analysera värdeskapande och har föreslagit att det, förutom Porters värdekedja, behövs två till modeller för att förstå och analysera värdeskapande inom alla typer av branscher 17. Värde skapas på tre sätt, genom att transformera en given input till en produkt, genom problemlösning eller genom att möjliggöra direkt eller indirekt utbyte mellan kunder. Detta utgör grunden för deras tre modeller; Value chain, Value shop och Value network 18. Dessa modeller ska kunna användas för att presentera och analysera företag vilkas värde inte skapas genom att ta fram en fysisk produkt. Value shop Företag som kan framställa med hjälp av Value shop modellen förlitar sig på intensiv teknologi för att lösa kundens problem 19. Här passar företag såsom advokatbyråer och arkitekter in. Värde skapas genom att företaget löser kundens problem. Ett problem definieras som skillnaden mellan nuläget och det önskade läget. Problemlösning, och alltså även värdeskapandet, är förändringen från nuläge till det önskade läget. Det kanske viktigaste attributet för att ett värde ska kunna uppstå mellan ett företag och dess klient är informationsasymmetri. Det är asymmetrin som ger upphov till att klienten söker sig till företaget för hjälp. Relationen mellan företag av denna art är antingen av underkontrakterings- eller hänskjutande art. Företaget kan alltså antingen behöva vidarebefordra kunden och dennes problem till ett annat företag eller lägga ut delar av problemet på ett annat företag. I föregående fall behåller förstnämnda företag ägande och kontroll över problemet, medan det i första fallet helt lämnar över ansvaret. 15 Stabell, C, Fjeldstad, D, Configuring value for competitive advantage: on chains, shops and networks, Strategic Management Journal, Vol 19, 1998, s Stabell, C, Fjeldstad, D, Configuring value for competitive advantage: on chains, shops and networks, Strategic Management Journal, Vol 19, 1998, s Stabell, C, Fjeldstad, D, Configuring value for competitive advantage: on chains, shops and networks, Strategic Management Journal, Vol 19, 1998, s Stabell, C, Fjeldstad, D, Configuring value for competitive advantage: on chains, shops and networks, Strategic Management Journal, Vol 19, 1998, s Stabell, C, Fjeldstad, D, Configuring value for competitive advantage: on chains, shops and networks, Strategic Management Journal, Vol 19, 1998, s

15 Det finns fem allmänna primära värdekategorier, som i sin tur stöds av sekundära aktiviteter Förstå problemet och förvärva det. Aktiviteter associerade till problemformulering och att hitta en inställning till hur det ska lösas. 2. Hitta lösningar på problemet. Aktiviteter associerade till att generera och utvärdera alternativa lösningsförslag. 3. Välja bästa lösning beroende på situation. Valet mellan de olika framtagna potentiella lösningarna. 4. Verkställa lösningen. Kommunikation, organisering och implementering av den valda lösningen. 5. Kontrollera och utvärdera lösningen. Mätning och utvärdering för att se att implementeringen verkligen har löst det initiala problemet. Value shop diagrammet är cykliskt då utgången av varje aktivitet leder till nästa steg 21. Utvärderingen av problemet kan till exempel resultera i aktivitet för att hitta nästa problem. Källa: Konkurrenskraften kommer från att kunder i första hand är ute efter en relativt säker lösning på sitt problem och inte lägsta pris. Framgång som speglar sig i rykte är en viktig värdepåverkande faktor då det attraherar den bästa personalen, de bästa kunderna, problemen och projekten. Gott rykte signalerar högt värde för kunden 22. Value network Företag som passar in i en Value network modell är av förmedlande karaktär 23. Deras uppgift är att länka samman kunder som önskar vara ömsesidigt beroende av varandra. Företagets teknologi gör det möjligt för dessa kunder att utbyta relationer över tid och rum. För att tillse att alla delar i en organisation opererar på likartat sätt krävs standardiserade rutiner runt tjänsten som gör förmedlingen möjlig över tid och rum. Exempel på sådana företag är banker och försäkringsbolag. Relationen kan vara direkt, såsom när ett företag gör det möjligt för en kund att ringa en annan, eller indirekt, såsom vid bankaffärer där en kund inte är direkt kopplad till en annan. Dessa nätverk har typiska livscykelfaser. En nyligen framtagen tjänst har ofta ett relativt lågt värde för de initiala kunderna samtidigt som att kostnaderna brukar 20 Stabell, C, Fjeldstad, D, Configuring value for competitive advantage: on chains, shops and networks, Strategic Management Journal, Vol 19, 1998, s Stabell, C, Fjeldstad, D, Configuring value for competitive advantage: on chains, shops and networks, Strategic Management Journal, Vol 19, 1998, s Stabell, C, Fjeldstad, D, Configuring value for competitive advantage: on chains, shops and networks, Strategic Management Journal, Vol 19, 1998, s Stabell, C, Fjeldstad, D, Configuring value for competitive advantage: on chains, shops and networks, Strategic Management Journal, Vol 19, 1998, s

Fastighetsmäklares förmedling av besiktning och försäkring för dolda fel

Fastighetsmäklares förmedling av besiktning och försäkring för dolda fel Fakulteten for ekonomi, kommunikation och IT Företagsekonomi Josefine Borwell & Linda Garpheden Fastighetsmäklares förmedling av besiktning och försäkring för dolda fel Effekter av en ny fastighetsmäklarlag

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Fastighetsmäklarens sidotjänster

Fastighetsmäklarens sidotjänster Malin Andersson Sara Gunnarsson Fastighetsmäklarens sidotjänster Sidotjänsternas påverkan på kundernas val av fastighetsmäklare Real estate agent ancillary services Ancillary services impact on the customer

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi inriktning mot fastighetsförmedling

Examensarbete i ämnet företagsekonomi inriktning mot fastighetsförmedling Institutionen för ekonomi Titel: Val av fastighetsmäklare - en jämförelse småstad/storstad Författare: Petra Jonsson och Lena Rönn Kurspoäng: Kursnivå: 10 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem

Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem Building long term customer relationships - A study of Länsförsäkringar Bergslagens loyalty program Sara

Läs mer

Relationsmarknadsföring

Relationsmarknadsföring Södertörns df högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Marknadsföring Vårterminen 2014 Programmet för Ekonomi, Teknik och Design Relationsmarknadsföring Hur bankerna ska klara

Läs mer

Kringtjänster vid fastighetsförmedling. med nya Fastighetsmäklarlagen

Kringtjänster vid fastighetsförmedling. med nya Fastighetsmäklarlagen 2012-10-05 Kringtjänster vid fastighetsförmedling En studie av konsekvenserna med nya Fastighetsmäklarlagen Anna-Karin Andersson EXAMENSARBETE Fastighetsmäklarprogrammet med inriktning mot fastighetsutveckling

Läs mer

Idé och kvalité i bank- och försäkringsbranschen

Idé och kvalité i bank- och försäkringsbranschen KANDIDATUPPSATS (41-60 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:KF43 Idé och kvalité i bank- och försäkringsbranschen Rebecka Bergsten Jeanette Johansson VT 2007 Title:

Läs mer

Eventmarknadsföringens ingredienser

Eventmarknadsföringens ingredienser Företagsekonomiska institutionen, 2010-01-15 Företagsekonomi D, Magisteruppsats 15 hp Höstterminen 2009 Eventmarknadsföringens ingredienser En studie i olika branschers eventmarknadsföring Författare:

Läs mer

MODERN MARKNADSFÖRING I

MODERN MARKNADSFÖRING I MODERN MARKNADSFÖRING I EN TRADITIONELL BRANSCH EN STUDIE OM HUR FÖRETAG KAN SKAPA KUNDLOJALITET INOM MÖBELBRANSCHEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Mirza Abusafiyyah Mattias Johansson VT 2010:MF24 Förord

Läs mer

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010 SMS- Lån En kvalitativ studie av lånemarknaden. Av: Patrik Franso Sandra Dal Handledare: Ogi

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

E-faktura. Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI

E-faktura. Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN KANDIDATUPPSATS, 10 POÄNG HÖSTEN 2005 E-faktura Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI Författare: Jasmin

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Institutionen för ekonomi Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

HUR TILLGÄNGLIG SKA BANKERNA VARA?

HUR TILLGÄNGLIG SKA BANKERNA VARA? Mälardalens Högskola Västerås 2009 01 28 Akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling Magisteruppsats i Företagsekonomi HUR TILLGÄNGLIG SKA BANKERNA VARA? En studie av små och medelstora företag

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank

Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank Företagsekonomiska Institutionen 2007-01-12 Examensarbete D HT 2006 Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank - en observationsstudie av relationen mellan Svensk Fastighetsförmedling och

Läs mer

Integrerad nätverkssamverkan

Integrerad nätverkssamverkan Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Avdelningen för produktionsekonomi Lunds Tekniska Högskola Lunds universitet Integrerad nätverkssamverkan Ett sätt för små och medelstora verkstadsföretag

Läs mer

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Ronja Ericsson Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Vilka faktorer påverkar konsumenten i sina val? Consumer behaviour regarding home insurances What factors affect the consumer s choice? Företagsekonomi

Läs mer

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ 2003:032 SHU EXAMENSARBETE Elektronisk handel MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Gaby Khoury Simon Nuay VT 2009:KF48 Svensk titel: Avskaffandet av revisionsplikten för

Läs mer

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag The road to success with or without a business plan Janis Cakste, Josefine Dracke och Ariam Kelemeworki Examensarbete 15 hp Grundnivå

Läs mer

Att våga vara mobil - En studie i hur företag kan påverka konsumentens köpvanor genom införandet av mobil handel

Att våga vara mobil - En studie i hur företag kan påverka konsumentens köpvanor genom införandet av mobil handel Att våga vara mobil - En studie i hur företag kan påverka konsumentens köpvanor genom införandet av mobil handel Författare: Hannes Fagerman, Martin Nilsson Handledare LNU Joachim Timlon Examinator LNU

Läs mer

Svensk omega-3 om vi får be!

Svensk omega-3 om vi får be! Företagsekonomiska institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET FEK 591 Magisteruppsats HT-2003 Svensk omega-3 om vi får be! - Värdebildande aspekter inom ett industriellt nätverk applicerat på

Läs mer

Faktorer som generellt påverkar bostadssäljares val av fastighetsmäklare

Faktorer som generellt påverkar bostadssäljares val av fastighetsmäklare Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom Kandidatutbildningen Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling nr. 193 Faktorer som generellt påverkar bostadssäljares val av fastighetsmäklare

Läs mer

C-UPPSATS. Hur kan kundrelationer upprätthållas? - när möjligheten till fysisk kontakt gentemot kunden begränsas. Andreas Gröning Ingela Johansson

C-UPPSATS. Hur kan kundrelationer upprätthållas? - när möjligheten till fysisk kontakt gentemot kunden begränsas. Andreas Gröning Ingela Johansson C-UPPSATS 2006:090 Hur kan kundrelationer upprätthållas? - när möjligheten till fysisk kontakt gentemot kunden begränsas Andreas Gröning Ingela Johansson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Institutionen för ekonomi Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Magister (D-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer