ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 1 januari 31 december 2014 STUBO AB ULRICEHAMN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 1 januari 31 december 2014 STUBO AB ULRICEHAMN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 1 januari 31 december 2014 STUBO AB ULRICEHAMN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Aktuellt på STUBO AB Förvaltningsberättelse 4-8 Resultaträkning 9 Balansräkning Kassaflödesanalys 12 Noter Namnunderskrifter 20 Revisionsberättelse och granskningsrapport Fastighetsförteckning Flerårsöversikt

3 AKTUELLT PÅ STUBO AB 2014 STUBO i samverkan med kommun och andra aktörer på bostadsmarknaden Ett nära samarbete med kommunens förvaltning och bolag har fortskridit under STUBO ingår sedan maj 2010 i moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB. STUBO arbetar för att vara en aktör bland många i kommunen för att bidra med en positiv utveckling av bostadsmarknaden i Ulricehamns kommun. K3-regelverk Styrelsen för STUBO har antagit att bolaget ska tillämpa regelverket gällande K3. Tidpunkten för övergången för STUBO är den 1 januari Bolaget har därmed implementerat det nya huvudregelverket K3 räkenskapsåret 2014 och tillämpar komponentmetod vid redovisning av fastigheter som är anläggningstillgångar. Strategi 2025 Under hösten 2014 har styrelsen och bolagets ledningsgrupp påbörjat strategiarbetet för att uppfylla bolagets mål Arbetet kommer att färdigställas under Ombyggnation Ombyggnation av balkonger, fönster och stamledningar på Hemrydsgatan 4 samt stambyte på fastigheten Krämaren 4, Kullen, har färdigställts under december månad UTBLICK MOT 2015 Nybyggnation Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2013, , utökades bolagets limit för upplåning till totalt 500 mkr för att möjliggöra nybyggnation av bostäder. Projekteringsarbetet har fortgått under 2014 för nybyggnation av 32 hyreslägenheter i Stadsskogen. Byggstart var hösten Lägenheterna beräknas vara färdigställda sommaren En förtätning av bostadsområdet vid Hemrydsgatan utvärderas och projekteringen fortlöper. Underhåll Underhållsåtgärder kommer att vara fortsatt riktade mot kostnads- och energibesparande underhåll för att därigenom verka för lägre driftkostnader och en sund kostnadsutveckling. Arbetet med energieffektivisering med inriktning mot styr och regler fortlöper

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för STUBO AB (org.nr ) får härmed avge årsredovisning för 2014, bolagets artonde verksamhetsår. Ägare STUBO AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs till 100 % av Ulricehamns Stadshus AB (org.nr ). Ny bolagsordning och nya ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige den 19 december Styrelse Styrelsen, som utses av kommunfullmäktige, har haft följande sammansättning: Kristina Wilhelmsson, ordf. Jan Brobjer, v ordf. Gunnar Carlsén Auktoriserade revisorer Inger Andersson, ordinarie Helena Patrikson, suppleant Lennart Standoft Gunnar Andersson Lekmannarevisorer Mats Jönsson, ordinarie Bodil Lindgren, suppleant Ledningsgrupp Rolf Granlöf, VD Tommy Borg, Förvaltare Per Östlund, Verksamhetssamordnare Catarina Axelsson, Ekonomiansvarig Organisationsanslutning STUBO är medlem i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO samt Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo. Dessutom är STUBO delägare i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a. och Östra Kinds Elkraft ek för. Förvaltning STUBO bedriver sedan 1991 verksamheten i egen regi. Gräsklippningen är utlagd på entreprenad till Svensk Markservice. Avtalet löper ut den 30 november

5 Årets verksamhet Resultatet för 2014 visar ett överskott på tkr före skatt. Bolaget visar ett positivt resultat tack vare en hög uthyrningsgrad samt lägre driftkostnader. Hyresbortfallet 2014 för bostäder var 2,3 mkr (2,1 mkr). Den sammanlagda ekonomiska vakansgraden (hyresbortfall i kronor) under året var 3,5 % (3,3 %). Vakanserna finns i kringorterna. Antalet inflyttningar under året var 222 (251). Antalet utflyttningar var 230 (235) varav 79 (42) inom det egna beståndet. Redovisning enligt K3-regelverk Styrelsen för STUBO har antagit att bolaget ska tillämpa regelverket gällande K3. Tidpunkten för övergången för STUBO är den 1 januari Mindre företag, där STUBO ingår, som väljer att tillämpa K3-regelverket kan välja att inte räkna om jämförelsetalen (2013). Tidpunkten för övergång för ett mindre företag är då den 1 januari Bolaget väljer att inte redovisa jämförelsetal och kommer därför att lämna uppgifter gällande detta i not. En av de större förändringarna i K3, jämfört med tidigare regelverk, är för materiella anläggningstillgångar som innebär att redovisning skall ske i komponenter. Skattemässigt gäller fortfarande de gamla reglerna. Kort om komponentredovisning Kravet på komponentredovisning gäller anläggningstillgångar som består av betydande komponenter som förbrukas väsentligt olika och därför byts ut med olika tidsintervall i takt med sin förbrukning. Enligt Bokföringsnämnden är fastigheter sådana tillgångar som lämpar sig väl för komponentindelning. Komponentredovisning innebär att anskaffningsvärdet för en fastighet delas upp på betydande komponenter ex mark, byggnadsstomme, fasad och tak. Varje komponent skrivs sedan av under dess bedömda nyttjandeperiod. När en komponent byts ut så räknas utgiften för den tillkommande komponenten in i fastighetens redovisade värde. Eventuellt restvärde på den utbytta komponenten kostnadsförs som utrangering. Det har inte någon betydelse i det här sammanhanget om själva åtgärden definieras som ombyggnad eller planerat underhåll. Utgifter för underhåll av andra fastighetsdelar, som inte har definierats som väsentliga komponenter kostnadsförs i de allra flesta fall. Utgifter för reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. Resultateffekter Komponentmetoden innebär således förändringar i jämförelse med mer traditionella avskrivningsmetoder och vad gäller gränsdragningen mellan investeringar och underhåll. Konsekvensen blir att redovisat driftnetto blir högre eftersom en del av utgifterna för underhåll aktiveras istället för att redovisas som kostnad. Detta resulterar dock inte i en bättre likviditet. Den ökade aktiveringen leder med åren till högre anskaffningsvärden, redovisade värden och årliga avskrivningar. Om aktiveringen av utgiften inte ryms inom fastighetens marknadsvärde måste nedskrivning sannolikt göras. Förändringarna påverkar även beräkningen av vissa nyckeltal

6 Underhåll Underhållskostnaderna under året uppgår till tkr ( tkr). De åtgärder som har utförts är enligt nedan: Åtgärder tkr Byggnadsarbeten Ombyggnad kök o badrum Miljöförbättring o markarbeten VVS 622 Målning o tapetsering Golv El, Tele o Hiss Soputrustning 21 Tvättdetaljer 762 Värmeinstallationer/Kylanläggning 379 Teknisk installation 56 Ventilation 244 Posten underhåll avser byte av ej väsentliga komponenter, vilka kostnadsförts och belastar därmed årets reslutat. Standardförbättringar Standardförbättringar avser byte av betydande komponenter har bokförts till tkr. Standardförbättringarna som har utförts på fastigheten Krämaren 4 (Kullen) är byte av Ledningsnät kv, vv och VVC stammar samt på fastigheten Kvarnryd 4 (Hemrydsgatan 4) är byte av Fönster, Balkonger, Ledningsnät Värme, Ledningsnät kv vv och VVC stammar, Avloppsrör sanitet samt Sanitetsutrustning och badrumsinredning. Spadtag 2014 inför nybyggnation av 32 hyreslägenheter i Stadsskogen - 6 -

7 Räntekostnader Medelräntan för verksamhetsåret är 3 % och är därmed oförändrad från föregående år. Den budgeterade medelräntan var 3,25 %. Kreditkostnaden uppgår till 0,6 % för kommunens borgensåtagande fr.o.m. den 1 januari Den totala lånestocken uppgår till 329 mkr. Bolaget påverkas nu i väsentligt högre grad av räntesvängningar än tidigare då låneskulden ökade med ca 100 mkr under åren efter genomförda investeringar. Pågående nybyggnation samt standardförbättringar kommer öka låneskulden ytterligare med ca 40 mkr under Ekonomisk utveckling Den ekonomiska utvecklingen för bolaget har varit stabil de senaste sjuton åren med ett balanserat resultat på 37 mkr Det egna kapitalet uppgår till 91 mkr vilket innebär en soliditet på 19,8 %. Medelvärdet av soliditeten bland SABO-företag var 24,5% för 2013 (företagsstorlek , där STUBO ingår, var soliditeten 15,5%). Skuldsättningsgraden* för verksamhetsåret var 4,0 (riket 3,1) samt belåningsgrad fastigheter** var 74,3 % (riket 73,9). Hyresförhandling Bostadshyran höjdes den 1 april 2014 igenomsnitt med 1,95 %. Hyran för perioden 1 april 2015 t.o.m. 30 mars 2016 är ännu inte fastställd. Hyresförhandling pågår. Den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag Den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag träde i kraft den 1 januari Lagen innebär bl.a. att företaget måste arbeta efter affärsmässiga principer och ska agera som övriga aktörer på marknaden. Miljöcertifiering Bolaget har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller förvaltning av bostäder och lokaler. Vårt Miljöcertifikat löper fram till september Vi granskas av SP. Verksamhetsarbetet En Internkontrollplan, som är en del av bolagets verksamhetssystem, inlämnas årligen till kommunen. *Skuldsättningsgraden: Nyckeltalet talar om hur stora företagets skulder är i förhållande till det egna kapitalet och anger företagets finansiella styrka. Om företaget har en hög skuldsättningsgrad har det också en låg soliditet. **Belåningsgraden fastigheter: Belåningsgraden är hur stor del av en bostads värde som är belånat

8 Ekonomisk förväntat utfall 2015 Prognosen för 2015 visar på ett nollresultat. Pågående och kommande investeringar för 2015 ryms inom beviljad finansieringsram antagen i trepartialliansens budget 2013 (KS Dnr ). Räntans utveckling påverkar resultatet i dess riktning då företaget har ca 40 % av lånen med kort räntebindningstid. Förslag till resultatdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att av disponibla vinstmedel kr dela ut 0 kr till ägaren och att balansera kr i ny räkning. STUBO bygger två kombohus med fyra våningar och totalt 32 hyreslägenheter i Stadsskogen med inflyttning hösten

9 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Not Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader 3, Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar enligt plan 5, Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Central administration Rörelseresultat Resultat från finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

10 BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående om- och nybyggnationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar på koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 2 8 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL Uppskjuten skatteskuld SKULDER Långfristiga skulder Skulder till Ulricehamns kommun Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till Ulricehamns kommun Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Skulder till koncernbolag Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Fastighetsinteckningar Varav i eget förvar Ansvarsförbindelser Fastigo

12 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-) / Minskning(+)av bränslelager 0 0 Ökning(-) / Minskning(+)av rörelsefordringar Ökning(+) / Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagning lån Amortering av låneskuld Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 6-2 Likvida medel vid årets början 8 6 Likvida medel vid årets slut 2 8 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i tkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Av- och nedskrivningar, utrangeringar av tillgångar Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar Övriga avsättningar Likvida medel Följande komponent ingår i likvida medel: Kassa och bank 2 8 Ej utnyttjade krediter

13 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Övergripande upplysningar om redovisningsprinciper mm STUBO AB har nu valt att övergå till att tillämpa regelverket K3. Företaget har kalenderåret som räkenskapsår och tillämpar K3-reglerna från och med 1 januari Företaget tillämpar den lättnadsregel som innebär att mindre företag inte behöver räkna om jämförelseåret i samband med övergången (K3 35.7). Företaget övergång till K3 medför inte några värderingsmässiga effekter. Den funktionsindelade resultaträkningen har branschanpassats till fastighetsföretag utifrån FAR:s uppställningsschema. Den branschanpassade uppställningen skiljer sig från FAR:s på följande punkter: Posten Kostnad sålda varor har branschanpassats till Fastighetskostnader. Posterna Försäljningskostnader och Administrationskostnader har ersatts med posten Lokal administration under Fastighetskostnader. Enligt Årsredovisningslagen är detta tillåtet om posterna är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild. Försäljningskostnader och Administrationskostnader har bedömts vara av ringa betydelse i STUBOs fall. Denna anpassning har också förordats av branschorganisationen SABO. Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. I tillämpliga fall följs även rekommendationer från SABO. Värderingsprinciper Tillgångar har värderats till anskaffningsvärdet och skulder till nominellt belopp om inget annat anges. Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de förväntas inflyta. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget i framtiden. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Posten Byggnadsarvode ingår häri om eget arbete har lagts ned. Beloppet beräknas utifrån nedlagd tid och lönekostnad. Pågående arbeten Kostnader för nyproduktion och större om- och tillbyggnader aktiveras i balansräkningen som tillgång. Projekt som ej fullföljs kostnadsförs omgående då detta fastställts

14 Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Byggnader Övergången till komponentavskrivning har lett till att avskrivningar enligt plan på byggnader baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar fördelats på komponent. Individuell bedömning av komponentens återstående ekonomiska livslängd har bestämt avskrivningstakten på byggnaden. I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över komponentens beräknade nyttjandeperiod. Bolaget har valt att dela in byggnader i olika komponentklasser med tillhörande underkomponenter. Avskrivningen av komponenter i komponentklassen varierar därför beroende på vilken komponent som avses. Av denna anledning framkommer livslängdsintervall på komponentklasserna medan underliggande komponent har en fast avskrivningstid baserad på teknisk livslängd. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskrivningsplan. Övriga materiella anläggningstillgångar För maskiner och Inventarier sker avskrivning enligt plan, beräknat på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningar Följande avskrivningstider tillämpas (linjär avskrivning) fr.o.m. räkenskapsåret 2014: Byggnader Markanläggningar Inventarier år 10 och 20 år 3-5 år Fastighetsvärdering Bolaget gör en årlig individuell värdering av fastigheterna baserat på en kassaflödesanalys med marknadsanpassade direktavkastningskrav, se not 10. Nedskrivning fastigheter När en fastighets marknadsvärde understiger det bokförda värdet med mer än 10 % skall nedskrivning ske. Vid bedömning av om en investering skall ske i nyproduktion av en fastighet eller ej, genomförs en beräkning av fastighetens lönsamhet i en s.k. nuvärdeskalkyl. Enligt Lagen om allmännyttiga bostadsbolag måste alla investeringar göras efter s.k. affärsmässiga principer. Detta innebär att investeringar skall bli lönsamma på lång sikt. För att möjliggöra nyproduktion och för att följa lagen är det rimligt att kalkylen vid en nyproduktion visar att fastigheten är lönsam efter sju år. Nedskrivning görs efter denna prövning med erforderligt belopp. Tidigare nedskrivningar prövas vid varje bokslut. Om behov finns återförs tidigare gjorda nedskrivningar över resultaträkningen. Inkomstskatter Företaget tillämpar Bokföringsnämndes allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden

15 Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som Inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Leasing Bolaget redovisar alla leasingkontrakt som operationella. Pensionsplaner Bolaget redovisar samtliga pensionsplaner som avgiftsbestämda. Det innebär att premierna kostnadsförs löpande. Kassaflödesanalys Är upprättad enligt den indirekta metoden. Koncernuppgifter STUBO AB ingår i en koncern där moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB (org.nr ) upprättar koncernredovisning. Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor från andra företag inom koncernen tillhör inköpen 50 % av posten Driftkostnader samt försäljningen 2 % av posten Hyresintäkter lokaler och 22 % av posten Sålda tjänster. NOT 1. Hyresintäkter Bostäder Totalhyra Outhyrt Rabatter Nettohyra Lokaler Totalhyra Outhyrt Nettohyra Lokalkontraktens förfallostruktur fördelat på antal i % som belastas inom 1 år är 58 % samt inom 1-5 år är 42 %. Bilplatser Totalhyra Outhyrt Nettohyra NOT 2. Övriga förvaltningsintäkter Ersättningar från hyresgäster Sålda tjänster fastighetsskötsel Återbetald fastighetsskatt och moms Sålda tjänster miljösamordnare och adm Avyttring inventarier och fastigheter Övriga förvaltningsintäkter Summa Posten övriga intäkter avser ersättning från hyresgäster samt övriga förvaltningsintäkter

16 NOT 3. Driftskostnader Fastighetsskötsel och städning Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Lokal administration Övriga driftskostnader Summa Kostnaderna för revisionsarvode, Ernst & Young, har uppgått till 127 tkr varav 33 tkr avser andra uppdrag än revisionsuppdrag. NOT 4. Underhållskostnader Lägenhets- och lokalunderhåll Yttre underhåll och utemiljö Gemensamma ytor och anläggningar Summa NOT 5. Avskrivningar enligt plan Materiella anläggningstillgångar Byggnader Markanläggningar Inventarier Summa NOT 6. Nedskrivning Nedskrivning görs vid förväntad bestående värdeminskning. Fastigheterna har inte skrivits ned under NOT 7. Personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 5 5 Män Totalt Styrelse Kvinnor 1 2 Män 4 3 Totalt 5 5 Ledningsgrupp Kvinnor 1 1 Män 3 3 Totalt 4 4 Löner och ersättningar Styrelse och VD Övriga anställda Totalt Sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Totalt Varav pensionskostn. Styrelse och VD Varav pensionskostn. Övriga anställda

17 NOT 8. Resultat från finansiella anläggningstillgångar Specifikation Typ Händelse Antal Belopp Resultat HBV Insatskap. Utdelning 1 40 tkr 11 Swedbank Aktier Utdelning Summa 21 NOT 9. Skatt på årets resultat Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Uppskjuten skatteintäkt i aktiverat skattevärde i underskottsavdrag Aktuell skatt 0 0 Skattekostnad, realisationsvinst fastigheter Total redovisad skattekostnad NOT 10. Byggnader och mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Byggnader Markanläggningar Mark Nyanskaffningar Byggnader Markanläggningar Mark Avyttringar/Utrangeringar Byggnader Mark Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Byggnader Markanläggningar Årets avskrivning enligt plan Byggnader Markanläggningar Avyttringar/Utrangeringar Byggnader Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade nedskrivningar Avyttring byggnader -6 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde/bokfört värde Beräknat marknadsvärde, förvaltningsfastigheter Taxeringsvärden Byggnader Mark Efter införandet av det nya regelverket K3 har bolaget 15 olika komponentklasser med underkomponenter. STUBO kommet inte att särredovisa byggnadskomponenterna i bokföringen då dessa särredovisas i bolagets anläggningsregister. Byggnader och tekniska installationer redovisas gemensamt under posten byggnader from Marknadsvärderingen har utförts externt av Mastin AB Fastighetskonsult

18 NOT 11. Inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar Utrangering Sålda Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utrangering Sålda Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde/bokfört värde NOT 12. Pågående byggnationer Pågående arbete 2014 Stadsskogen, Skogslönnen 1, nybyggnation Hemrydsgatan, projektering 147 Langes väg, Gällstad, projektering 15 Stockrosvägen, projektering 70 Hemrydsgatan 2, Kvarnryd 3, komponentbyte energi Utgående balans NOT 13. Aktier och andelar Företag Antal Bokfört värde Bostadsrätter Riksbyggen 1 12 HBV Länsförsäkringar 6 2 Östra Kinds Elkraft Swedbank Summa 346 Under 2014 var insatskapitalet i HBV 40 tkr. Skillnaden mellan det bokförda värdet och insatskapitalet är innestående återbäring. NOT 14. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Skattefordran Summa NOT 15. Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat res. Årets resultat Vid årets början Resultatdisposition Utdelning -30 Årets resultat Vid årets slut Aktiekapitalet består av 250 aktier à 10 tkr. Samtliga aktier innehas av Ulricehamns kommun

19 NOT 16. Uppskjuten skatteskuld Belopp vid årets ingång Redovisat över resultaträkningen Belopp vid årets utgång Byggnader och mark Utnyttjande av underskottsavdrag Totalt Förändring mellan åren har redovisats som uppskjuten skattekostnad. NOT 17. Lånestruktur och räntebindningstid Räntebindning till Lånebelopp Medelränta Andel av lån 90 dagar % 100 % Summa Bolagets samliga lån är avtalade med Ulricehamns kommun. Kommun har rätt att teckna ränteswapar för STUBO AB för totalt 192 mkr. För bolaget gäller säkringsredovisning. Följande swapar har tecknats av kommunen; 50 mkr till 3,49 % med slutdag 11 mars 2020, 92 mkr till 2,1 % med slutdag 30 september 2019 samt 50 mkr till 1,97 % med slutdag 28 december Swaparna är bundna till tre månader stibor och är knutna till reverserna. Övriga lån är bundna till tre månader stibor. Kapitalbindningens löptid är inom ett år 50 mkr, inom fem år 229,2 mkr samt därutöver 50 mkr. NOT 18. Skulder till Ulricehamns kommun Koncernkredit med beviljad limit tkr. NOT 19. Övriga kortfristiga skulder Personalens källskatt Momsskuld Övriga skulder, skatter och avgifter Summa NOT 20. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förskottsinbetalda hyror Upplupna lönekostnader inkl. soc. avgifter Upplupen uttagsskatt Övriga upplupna kostnader Summa

20 - 20 -

21 - 21 -

22 - 22 -

23 FASTIGHETER Fastighet Färdig/ ansk. Antal Antal Bostad Lokal Total Ansk. Tax. Bokfört Belopp i tkr. år Lgh lokaler Yta Yta Yta värde värde värde Bäckryd Kvarnryd Kvarnryd Bergryd Sydafrika , Öresten 1,2 1968, Öresten 3, Opensten , Vätersholm Vätersholm , Karlslätt 5,2 1971, Karlslätt 4,3 1972, Karlslätt 9,6 1974, Karlslätt 8,7 1976, Karlslätt 1 (garage) Stockrosen , Stockrosen 1* Hagtornet Norra Amerika , Sanatorieskogen 1:31* Skogslönnen 1, mark

24 Fastighet Färdig/ ansk. Antal Antal Bostad Lokal Total Ansk. Tax. Bokfört Belopp i tkr. år Lgh lokaler Yta Yta Yta värde värde värde Duvan Björnen 6* Krämaren Krämaren 4 (Kullen) Karlslund 17 (Riddarbacken)* Marbäck 13: , Vegby 4: Vegby 4: Gällstad 1: , Gällstad 1: ,86, Holmared 1:77* Timmele 4: Lena 1: Timmele 4:3 (Garage) Lena 11: Vedåsla 17: Vedåsla 17: , Vedåsla 17: , Vedåsla 17:

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Årsredovisning 2014 Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Om inte annat

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

VIMARHEM AB ÅRSREDOVISNING

VIMARHEM AB ÅRSREDOVISNING VIMARHEM AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Noter och tilläggsuppgifter 9 Lägenhetsbestånd 20 Om- och avflyttningsstatistik 21

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD har ordet. Lars Björklund

VD har ordet. Lars Björklund ÅRSREDOVISNING 2011 VD har ordet. 2011 blev året då det skedde ett trendbrott i Sölvesborgshems verksamhet, vi startade nyproduktion av nya marklägenheter efter femton års uppehåll. Byggnation av nya bostäder

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

ViKTIGA siffror för 2014

ViKTIGA siffror för 2014 Årsredovisning 2014 ViKTIGA siffror för 2014 Genomsnittlig lägenhetsstorlek 60 kvm 32 nybyggda lägenheter. Ett tillskott om 1,3% 2% Studentbostäder 4,6% av beståndet har renoverats och byggts om (113 lgh)

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Kort om GöteborgsLokaler

Kort om GöteborgsLokaler Kort om GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår sedan årsskiftet 2013/2014 i koncernen Göteborgs Stadshus

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar.

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB SvalövsBostäder, organisationsnummer 556081-2892, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2007 Omsättningen ökade till 136,0 mkr (128,6). Resultat efter finansnetto uppgick till 14,1 mkr

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Fastighetsområden 20 Bostadslägenheter 22 Styrelsens

Läs mer

100 98 96 94 92 90 Uthyrningsgrad i % år 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Fig 1. Uthyrningsgrad i procent under åren 2010-2014. Cirkus Brazil Jack, ett av Karlskogahems mervärden under året. Baggängens

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2010. Salabostäder

Årsredovisning 2010. Salabostäder Årsredovisning 2010 abostäder alabostäder Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 10 Kassaflödesanalys... 12 Noter till resultat- och balansräkning... 13-16

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. marks bostads ab

ÅRSREDOVISNING 2014. marks bostads ab ÅRSREDOVISNING 2014 marks bostads ab Innehåll 5 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse Styrelse och organisation Verksamhetscertifiering Personal Trivsel och trygghet Byggnation och underhåll Miljö Teknik

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer