ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 1 januari 31 december 2014 STUBO AB ULRICEHAMN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 1 januari 31 december 2014 STUBO AB ULRICEHAMN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 1 januari 31 december 2014 STUBO AB ULRICEHAMN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Aktuellt på STUBO AB Förvaltningsberättelse 4-8 Resultaträkning 9 Balansräkning Kassaflödesanalys 12 Noter Namnunderskrifter 20 Revisionsberättelse och granskningsrapport Fastighetsförteckning Flerårsöversikt

3 AKTUELLT PÅ STUBO AB 2014 STUBO i samverkan med kommun och andra aktörer på bostadsmarknaden Ett nära samarbete med kommunens förvaltning och bolag har fortskridit under STUBO ingår sedan maj 2010 i moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB. STUBO arbetar för att vara en aktör bland många i kommunen för att bidra med en positiv utveckling av bostadsmarknaden i Ulricehamns kommun. K3-regelverk Styrelsen för STUBO har antagit att bolaget ska tillämpa regelverket gällande K3. Tidpunkten för övergången för STUBO är den 1 januari Bolaget har därmed implementerat det nya huvudregelverket K3 räkenskapsåret 2014 och tillämpar komponentmetod vid redovisning av fastigheter som är anläggningstillgångar. Strategi 2025 Under hösten 2014 har styrelsen och bolagets ledningsgrupp påbörjat strategiarbetet för att uppfylla bolagets mål Arbetet kommer att färdigställas under Ombyggnation Ombyggnation av balkonger, fönster och stamledningar på Hemrydsgatan 4 samt stambyte på fastigheten Krämaren 4, Kullen, har färdigställts under december månad UTBLICK MOT 2015 Nybyggnation Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2013, , utökades bolagets limit för upplåning till totalt 500 mkr för att möjliggöra nybyggnation av bostäder. Projekteringsarbetet har fortgått under 2014 för nybyggnation av 32 hyreslägenheter i Stadsskogen. Byggstart var hösten Lägenheterna beräknas vara färdigställda sommaren En förtätning av bostadsområdet vid Hemrydsgatan utvärderas och projekteringen fortlöper. Underhåll Underhållsåtgärder kommer att vara fortsatt riktade mot kostnads- och energibesparande underhåll för att därigenom verka för lägre driftkostnader och en sund kostnadsutveckling. Arbetet med energieffektivisering med inriktning mot styr och regler fortlöper

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för STUBO AB (org.nr ) får härmed avge årsredovisning för 2014, bolagets artonde verksamhetsår. Ägare STUBO AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs till 100 % av Ulricehamns Stadshus AB (org.nr ). Ny bolagsordning och nya ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige den 19 december Styrelse Styrelsen, som utses av kommunfullmäktige, har haft följande sammansättning: Kristina Wilhelmsson, ordf. Jan Brobjer, v ordf. Gunnar Carlsén Auktoriserade revisorer Inger Andersson, ordinarie Helena Patrikson, suppleant Lennart Standoft Gunnar Andersson Lekmannarevisorer Mats Jönsson, ordinarie Bodil Lindgren, suppleant Ledningsgrupp Rolf Granlöf, VD Tommy Borg, Förvaltare Per Östlund, Verksamhetssamordnare Catarina Axelsson, Ekonomiansvarig Organisationsanslutning STUBO är medlem i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO samt Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo. Dessutom är STUBO delägare i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a. och Östra Kinds Elkraft ek för. Förvaltning STUBO bedriver sedan 1991 verksamheten i egen regi. Gräsklippningen är utlagd på entreprenad till Svensk Markservice. Avtalet löper ut den 30 november

5 Årets verksamhet Resultatet för 2014 visar ett överskott på tkr före skatt. Bolaget visar ett positivt resultat tack vare en hög uthyrningsgrad samt lägre driftkostnader. Hyresbortfallet 2014 för bostäder var 2,3 mkr (2,1 mkr). Den sammanlagda ekonomiska vakansgraden (hyresbortfall i kronor) under året var 3,5 % (3,3 %). Vakanserna finns i kringorterna. Antalet inflyttningar under året var 222 (251). Antalet utflyttningar var 230 (235) varav 79 (42) inom det egna beståndet. Redovisning enligt K3-regelverk Styrelsen för STUBO har antagit att bolaget ska tillämpa regelverket gällande K3. Tidpunkten för övergången för STUBO är den 1 januari Mindre företag, där STUBO ingår, som väljer att tillämpa K3-regelverket kan välja att inte räkna om jämförelsetalen (2013). Tidpunkten för övergång för ett mindre företag är då den 1 januari Bolaget väljer att inte redovisa jämförelsetal och kommer därför att lämna uppgifter gällande detta i not. En av de större förändringarna i K3, jämfört med tidigare regelverk, är för materiella anläggningstillgångar som innebär att redovisning skall ske i komponenter. Skattemässigt gäller fortfarande de gamla reglerna. Kort om komponentredovisning Kravet på komponentredovisning gäller anläggningstillgångar som består av betydande komponenter som förbrukas väsentligt olika och därför byts ut med olika tidsintervall i takt med sin förbrukning. Enligt Bokföringsnämnden är fastigheter sådana tillgångar som lämpar sig väl för komponentindelning. Komponentredovisning innebär att anskaffningsvärdet för en fastighet delas upp på betydande komponenter ex mark, byggnadsstomme, fasad och tak. Varje komponent skrivs sedan av under dess bedömda nyttjandeperiod. När en komponent byts ut så räknas utgiften för den tillkommande komponenten in i fastighetens redovisade värde. Eventuellt restvärde på den utbytta komponenten kostnadsförs som utrangering. Det har inte någon betydelse i det här sammanhanget om själva åtgärden definieras som ombyggnad eller planerat underhåll. Utgifter för underhåll av andra fastighetsdelar, som inte har definierats som väsentliga komponenter kostnadsförs i de allra flesta fall. Utgifter för reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. Resultateffekter Komponentmetoden innebär således förändringar i jämförelse med mer traditionella avskrivningsmetoder och vad gäller gränsdragningen mellan investeringar och underhåll. Konsekvensen blir att redovisat driftnetto blir högre eftersom en del av utgifterna för underhåll aktiveras istället för att redovisas som kostnad. Detta resulterar dock inte i en bättre likviditet. Den ökade aktiveringen leder med åren till högre anskaffningsvärden, redovisade värden och årliga avskrivningar. Om aktiveringen av utgiften inte ryms inom fastighetens marknadsvärde måste nedskrivning sannolikt göras. Förändringarna påverkar även beräkningen av vissa nyckeltal

6 Underhåll Underhållskostnaderna under året uppgår till tkr ( tkr). De åtgärder som har utförts är enligt nedan: Åtgärder tkr Byggnadsarbeten Ombyggnad kök o badrum Miljöförbättring o markarbeten VVS 622 Målning o tapetsering Golv El, Tele o Hiss Soputrustning 21 Tvättdetaljer 762 Värmeinstallationer/Kylanläggning 379 Teknisk installation 56 Ventilation 244 Posten underhåll avser byte av ej väsentliga komponenter, vilka kostnadsförts och belastar därmed årets reslutat. Standardförbättringar Standardförbättringar avser byte av betydande komponenter har bokförts till tkr. Standardförbättringarna som har utförts på fastigheten Krämaren 4 (Kullen) är byte av Ledningsnät kv, vv och VVC stammar samt på fastigheten Kvarnryd 4 (Hemrydsgatan 4) är byte av Fönster, Balkonger, Ledningsnät Värme, Ledningsnät kv vv och VVC stammar, Avloppsrör sanitet samt Sanitetsutrustning och badrumsinredning. Spadtag 2014 inför nybyggnation av 32 hyreslägenheter i Stadsskogen - 6 -

7 Räntekostnader Medelräntan för verksamhetsåret är 3 % och är därmed oförändrad från föregående år. Den budgeterade medelräntan var 3,25 %. Kreditkostnaden uppgår till 0,6 % för kommunens borgensåtagande fr.o.m. den 1 januari Den totala lånestocken uppgår till 329 mkr. Bolaget påverkas nu i väsentligt högre grad av räntesvängningar än tidigare då låneskulden ökade med ca 100 mkr under åren efter genomförda investeringar. Pågående nybyggnation samt standardförbättringar kommer öka låneskulden ytterligare med ca 40 mkr under Ekonomisk utveckling Den ekonomiska utvecklingen för bolaget har varit stabil de senaste sjuton åren med ett balanserat resultat på 37 mkr Det egna kapitalet uppgår till 91 mkr vilket innebär en soliditet på 19,8 %. Medelvärdet av soliditeten bland SABO-företag var 24,5% för 2013 (företagsstorlek , där STUBO ingår, var soliditeten 15,5%). Skuldsättningsgraden* för verksamhetsåret var 4,0 (riket 3,1) samt belåningsgrad fastigheter** var 74,3 % (riket 73,9). Hyresförhandling Bostadshyran höjdes den 1 april 2014 igenomsnitt med 1,95 %. Hyran för perioden 1 april 2015 t.o.m. 30 mars 2016 är ännu inte fastställd. Hyresförhandling pågår. Den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag Den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag träde i kraft den 1 januari Lagen innebär bl.a. att företaget måste arbeta efter affärsmässiga principer och ska agera som övriga aktörer på marknaden. Miljöcertifiering Bolaget har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller förvaltning av bostäder och lokaler. Vårt Miljöcertifikat löper fram till september Vi granskas av SP. Verksamhetsarbetet En Internkontrollplan, som är en del av bolagets verksamhetssystem, inlämnas årligen till kommunen. *Skuldsättningsgraden: Nyckeltalet talar om hur stora företagets skulder är i förhållande till det egna kapitalet och anger företagets finansiella styrka. Om företaget har en hög skuldsättningsgrad har det också en låg soliditet. **Belåningsgraden fastigheter: Belåningsgraden är hur stor del av en bostads värde som är belånat

8 Ekonomisk förväntat utfall 2015 Prognosen för 2015 visar på ett nollresultat. Pågående och kommande investeringar för 2015 ryms inom beviljad finansieringsram antagen i trepartialliansens budget 2013 (KS Dnr ). Räntans utveckling påverkar resultatet i dess riktning då företaget har ca 40 % av lånen med kort räntebindningstid. Förslag till resultatdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att av disponibla vinstmedel kr dela ut 0 kr till ägaren och att balansera kr i ny räkning. STUBO bygger två kombohus med fyra våningar och totalt 32 hyreslägenheter i Stadsskogen med inflyttning hösten

9 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Not Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader 3, Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar enligt plan 5, Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Central administration Rörelseresultat Resultat från finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

10 BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående om- och nybyggnationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar på koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 2 8 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL Uppskjuten skatteskuld SKULDER Långfristiga skulder Skulder till Ulricehamns kommun Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till Ulricehamns kommun Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Skulder till koncernbolag Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Fastighetsinteckningar Varav i eget förvar Ansvarsförbindelser Fastigo

12 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-) / Minskning(+)av bränslelager 0 0 Ökning(-) / Minskning(+)av rörelsefordringar Ökning(+) / Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagning lån Amortering av låneskuld Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 6-2 Likvida medel vid årets början 8 6 Likvida medel vid årets slut 2 8 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i tkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Av- och nedskrivningar, utrangeringar av tillgångar Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar Övriga avsättningar Likvida medel Följande komponent ingår i likvida medel: Kassa och bank 2 8 Ej utnyttjade krediter

13 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Övergripande upplysningar om redovisningsprinciper mm STUBO AB har nu valt att övergå till att tillämpa regelverket K3. Företaget har kalenderåret som räkenskapsår och tillämpar K3-reglerna från och med 1 januari Företaget tillämpar den lättnadsregel som innebär att mindre företag inte behöver räkna om jämförelseåret i samband med övergången (K3 35.7). Företaget övergång till K3 medför inte några värderingsmässiga effekter. Den funktionsindelade resultaträkningen har branschanpassats till fastighetsföretag utifrån FAR:s uppställningsschema. Den branschanpassade uppställningen skiljer sig från FAR:s på följande punkter: Posten Kostnad sålda varor har branschanpassats till Fastighetskostnader. Posterna Försäljningskostnader och Administrationskostnader har ersatts med posten Lokal administration under Fastighetskostnader. Enligt Årsredovisningslagen är detta tillåtet om posterna är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild. Försäljningskostnader och Administrationskostnader har bedömts vara av ringa betydelse i STUBOs fall. Denna anpassning har också förordats av branschorganisationen SABO. Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. I tillämpliga fall följs även rekommendationer från SABO. Värderingsprinciper Tillgångar har värderats till anskaffningsvärdet och skulder till nominellt belopp om inget annat anges. Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de förväntas inflyta. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget i framtiden. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Posten Byggnadsarvode ingår häri om eget arbete har lagts ned. Beloppet beräknas utifrån nedlagd tid och lönekostnad. Pågående arbeten Kostnader för nyproduktion och större om- och tillbyggnader aktiveras i balansräkningen som tillgång. Projekt som ej fullföljs kostnadsförs omgående då detta fastställts

14 Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Byggnader Övergången till komponentavskrivning har lett till att avskrivningar enligt plan på byggnader baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar fördelats på komponent. Individuell bedömning av komponentens återstående ekonomiska livslängd har bestämt avskrivningstakten på byggnaden. I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över komponentens beräknade nyttjandeperiod. Bolaget har valt att dela in byggnader i olika komponentklasser med tillhörande underkomponenter. Avskrivningen av komponenter i komponentklassen varierar därför beroende på vilken komponent som avses. Av denna anledning framkommer livslängdsintervall på komponentklasserna medan underliggande komponent har en fast avskrivningstid baserad på teknisk livslängd. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskrivningsplan. Övriga materiella anläggningstillgångar För maskiner och Inventarier sker avskrivning enligt plan, beräknat på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningar Följande avskrivningstider tillämpas (linjär avskrivning) fr.o.m. räkenskapsåret 2014: Byggnader Markanläggningar Inventarier år 10 och 20 år 3-5 år Fastighetsvärdering Bolaget gör en årlig individuell värdering av fastigheterna baserat på en kassaflödesanalys med marknadsanpassade direktavkastningskrav, se not 10. Nedskrivning fastigheter När en fastighets marknadsvärde understiger det bokförda värdet med mer än 10 % skall nedskrivning ske. Vid bedömning av om en investering skall ske i nyproduktion av en fastighet eller ej, genomförs en beräkning av fastighetens lönsamhet i en s.k. nuvärdeskalkyl. Enligt Lagen om allmännyttiga bostadsbolag måste alla investeringar göras efter s.k. affärsmässiga principer. Detta innebär att investeringar skall bli lönsamma på lång sikt. För att möjliggöra nyproduktion och för att följa lagen är det rimligt att kalkylen vid en nyproduktion visar att fastigheten är lönsam efter sju år. Nedskrivning görs efter denna prövning med erforderligt belopp. Tidigare nedskrivningar prövas vid varje bokslut. Om behov finns återförs tidigare gjorda nedskrivningar över resultaträkningen. Inkomstskatter Företaget tillämpar Bokföringsnämndes allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden

15 Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som Inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Leasing Bolaget redovisar alla leasingkontrakt som operationella. Pensionsplaner Bolaget redovisar samtliga pensionsplaner som avgiftsbestämda. Det innebär att premierna kostnadsförs löpande. Kassaflödesanalys Är upprättad enligt den indirekta metoden. Koncernuppgifter STUBO AB ingår i en koncern där moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB (org.nr ) upprättar koncernredovisning. Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor från andra företag inom koncernen tillhör inköpen 50 % av posten Driftkostnader samt försäljningen 2 % av posten Hyresintäkter lokaler och 22 % av posten Sålda tjänster. NOT 1. Hyresintäkter Bostäder Totalhyra Outhyrt Rabatter Nettohyra Lokaler Totalhyra Outhyrt Nettohyra Lokalkontraktens förfallostruktur fördelat på antal i % som belastas inom 1 år är 58 % samt inom 1-5 år är 42 %. Bilplatser Totalhyra Outhyrt Nettohyra NOT 2. Övriga förvaltningsintäkter Ersättningar från hyresgäster Sålda tjänster fastighetsskötsel Återbetald fastighetsskatt och moms Sålda tjänster miljösamordnare och adm Avyttring inventarier och fastigheter Övriga förvaltningsintäkter Summa Posten övriga intäkter avser ersättning från hyresgäster samt övriga förvaltningsintäkter

16 NOT 3. Driftskostnader Fastighetsskötsel och städning Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Lokal administration Övriga driftskostnader Summa Kostnaderna för revisionsarvode, Ernst & Young, har uppgått till 127 tkr varav 33 tkr avser andra uppdrag än revisionsuppdrag. NOT 4. Underhållskostnader Lägenhets- och lokalunderhåll Yttre underhåll och utemiljö Gemensamma ytor och anläggningar Summa NOT 5. Avskrivningar enligt plan Materiella anläggningstillgångar Byggnader Markanläggningar Inventarier Summa NOT 6. Nedskrivning Nedskrivning görs vid förväntad bestående värdeminskning. Fastigheterna har inte skrivits ned under NOT 7. Personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 5 5 Män Totalt Styrelse Kvinnor 1 2 Män 4 3 Totalt 5 5 Ledningsgrupp Kvinnor 1 1 Män 3 3 Totalt 4 4 Löner och ersättningar Styrelse och VD Övriga anställda Totalt Sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Totalt Varav pensionskostn. Styrelse och VD Varav pensionskostn. Övriga anställda

17 NOT 8. Resultat från finansiella anläggningstillgångar Specifikation Typ Händelse Antal Belopp Resultat HBV Insatskap. Utdelning 1 40 tkr 11 Swedbank Aktier Utdelning Summa 21 NOT 9. Skatt på årets resultat Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Uppskjuten skatteintäkt i aktiverat skattevärde i underskottsavdrag Aktuell skatt 0 0 Skattekostnad, realisationsvinst fastigheter Total redovisad skattekostnad NOT 10. Byggnader och mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Byggnader Markanläggningar Mark Nyanskaffningar Byggnader Markanläggningar Mark Avyttringar/Utrangeringar Byggnader Mark Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Byggnader Markanläggningar Årets avskrivning enligt plan Byggnader Markanläggningar Avyttringar/Utrangeringar Byggnader Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade nedskrivningar Avyttring byggnader -6 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde/bokfört värde Beräknat marknadsvärde, förvaltningsfastigheter Taxeringsvärden Byggnader Mark Efter införandet av det nya regelverket K3 har bolaget 15 olika komponentklasser med underkomponenter. STUBO kommet inte att särredovisa byggnadskomponenterna i bokföringen då dessa särredovisas i bolagets anläggningsregister. Byggnader och tekniska installationer redovisas gemensamt under posten byggnader from Marknadsvärderingen har utförts externt av Mastin AB Fastighetskonsult

18 NOT 11. Inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar Utrangering Sålda Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utrangering Sålda Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde/bokfört värde NOT 12. Pågående byggnationer Pågående arbete 2014 Stadsskogen, Skogslönnen 1, nybyggnation Hemrydsgatan, projektering 147 Langes väg, Gällstad, projektering 15 Stockrosvägen, projektering 70 Hemrydsgatan 2, Kvarnryd 3, komponentbyte energi Utgående balans NOT 13. Aktier och andelar Företag Antal Bokfört värde Bostadsrätter Riksbyggen 1 12 HBV Länsförsäkringar 6 2 Östra Kinds Elkraft Swedbank Summa 346 Under 2014 var insatskapitalet i HBV 40 tkr. Skillnaden mellan det bokförda värdet och insatskapitalet är innestående återbäring. NOT 14. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Skattefordran Summa NOT 15. Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat res. Årets resultat Vid årets början Resultatdisposition Utdelning -30 Årets resultat Vid årets slut Aktiekapitalet består av 250 aktier à 10 tkr. Samtliga aktier innehas av Ulricehamns kommun

19 NOT 16. Uppskjuten skatteskuld Belopp vid årets ingång Redovisat över resultaträkningen Belopp vid årets utgång Byggnader och mark Utnyttjande av underskottsavdrag Totalt Förändring mellan åren har redovisats som uppskjuten skattekostnad. NOT 17. Lånestruktur och räntebindningstid Räntebindning till Lånebelopp Medelränta Andel av lån 90 dagar % 100 % Summa Bolagets samliga lån är avtalade med Ulricehamns kommun. Kommun har rätt att teckna ränteswapar för STUBO AB för totalt 192 mkr. För bolaget gäller säkringsredovisning. Följande swapar har tecknats av kommunen; 50 mkr till 3,49 % med slutdag 11 mars 2020, 92 mkr till 2,1 % med slutdag 30 september 2019 samt 50 mkr till 1,97 % med slutdag 28 december Swaparna är bundna till tre månader stibor och är knutna till reverserna. Övriga lån är bundna till tre månader stibor. Kapitalbindningens löptid är inom ett år 50 mkr, inom fem år 229,2 mkr samt därutöver 50 mkr. NOT 18. Skulder till Ulricehamns kommun Koncernkredit med beviljad limit tkr. NOT 19. Övriga kortfristiga skulder Personalens källskatt Momsskuld Övriga skulder, skatter och avgifter Summa NOT 20. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förskottsinbetalda hyror Upplupna lönekostnader inkl. soc. avgifter Upplupen uttagsskatt Övriga upplupna kostnader Summa

20 - 20 -

21 - 21 -

22 - 22 -

23 FASTIGHETER Fastighet Färdig/ ansk. Antal Antal Bostad Lokal Total Ansk. Tax. Bokfört Belopp i tkr. år Lgh lokaler Yta Yta Yta värde värde värde Bäckryd Kvarnryd Kvarnryd Bergryd Sydafrika , Öresten 1,2 1968, Öresten 3, Opensten , Vätersholm Vätersholm , Karlslätt 5,2 1971, Karlslätt 4,3 1972, Karlslätt 9,6 1974, Karlslätt 8,7 1976, Karlslätt 1 (garage) Stockrosen , Stockrosen 1* Hagtornet Norra Amerika , Sanatorieskogen 1:31* Skogslönnen 1, mark

24 Fastighet Färdig/ ansk. Antal Antal Bostad Lokal Total Ansk. Tax. Bokfört Belopp i tkr. år Lgh lokaler Yta Yta Yta värde värde värde Duvan Björnen 6* Krämaren Krämaren 4 (Kullen) Karlslund 17 (Riddarbacken)* Marbäck 13: , Vegby 4: Vegby 4: Gällstad 1: , Gällstad 1: ,86, Holmared 1:77* Timmele 4: Lena 1: Timmele 4:3 (Garage) Lena 11: Vedåsla 17: Vedåsla 17: , Vedåsla 17: , Vedåsla 17:

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Brf Ankaret 23. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Ankaret 23. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Ankaret 23 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck Årsredovisning 2015 HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck HSB Brf. Vingen Skarpnäck Basdata 2 * Övriga lokaler: Extra förråd för bostadsrättshavare 32 st (H1-H11) Desirée Morast, HSBs ordinarie styrelseledamot

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Lotterivägen 19-37 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer