Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning"

Transkript

1 Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2012 MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Version

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk, ARV 4 Drift spillvattenavledning 4 Drift dricksvattenverk och dricksvattendistribution 4 Kartverksamhet 4 Kvalitet 4 Övriga händelser 5 Uppgiftsmått 5 Investeringar 5 Personal Personal 7 Kurser, studieresor med mera 7 Arbetsmiljö 7 Framtid Kompetent personal 7 Styrning 7 VA-nätet Karta 8 Ekonomi Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Noter 11 Årsredovisning Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år Årsredovisningen produceras av vattenverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige Foton: Vatten- och avfallsverksamheten och Svenskt Vatten. 2 Årsredovisning Härryda kommun 2012

3 Lagen om allmänna vattentjänster, som gäller från 1 januari 2007 ställer krav på att vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas samt att taxan innehåller avgifter för dagvattenkostnader. Vattenverksamheten är särredovisad vad gäller drift. Däremot redovisas inte verksamheten som egen balansräkningsenhet. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hänför sig till vattenverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. Anläggningsavgifter intäktförs löpande samt läggs in periodiserade i anläggningsregistret. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. Verksamhetsberättelse Organisation Vattenverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Annette Eiserman Wikström (M) Samhällsbyggnadschef: Bertil Widén VA-chef: Thord Lundin Uppdrag Verksamheten Vattenverksamheten ska verka för en god försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster, övriga föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet ska vattenverksamheten: Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet. Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och föreskrifter. Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient. Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter och gator. Utföra drift och underhåll av kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten. Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnätet för dricks-, spill- och dagvatten med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen. Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid. Ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar. Upprätta försörjningsplaner för dricks-, spill- och dagvatten. Upprätta miljörapporter, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och bokslut samt ta fram driftstatistik. Årsredovisning Härryda kommun

4 Verksamheten, forts Våra abonnenter släpper ut 1,51 miljoner m 3 spillvatten i ledningarna. Reningsverken tar emot 4,3 miljoner m 3 avloppsvatten, mestadels regnvatten. Det innebär ett inläckage på 2,8 miljoner m 3 under Varje år lagar kommunen ett antal vattenläckor och åtgärdar stopp i spillvattenledningar. Under 2012 reparerades 69 stycken vattenläckor och 25 stopp i spillvattenledningar åtgärdades. ARV Avloppsreningsverk HR Högreservoar (vattentorn) VV Vattenverk Drift, avloppsreningsverk Genom regelbunden kontroll har avloppsreningen vid de olika verken fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Personalen har vidareutbildats enligt fastställda utbildningsplaner. Producerat avloppsslam har genom PR Slamsugnings försorg avyttrats till jordförbättringsmedel. På ARV Rävlanda har slamhanteringen byggts om med en ny slamavvattning så torrhalten på slam ut från verket, ökat från cirka 3 procent till 18 procent. Därmed kommer kostnader för borttransport att minska. Drift, spillvattenavledning Åtgärder på brunnar och inspektioner i ledningar samt därpå reliningar* har utförts under året för att minska mängden ovidkommande vatten. Rensningar av dagvattendiken och åtgärder i fördröjningsmagasin för dagvatten har utförts för att minska risken för översvämningar. IRG TV-inspektion AB har undersökt ledningsnätet i delar av Mölnlycke och Hindås för att hitta felkopplingar där dagvatten tillförs spillvattenledningarna. Arbetet kommer att fortsätta under Under året har det varit 25 st stopp i ledningsnätet för spillvatten och dagvatten. Under året har m 3 avloppsvatten mottagits och renats. Därav har m 3 renats vid Ryaverket i Göteborg m 3 har mottagits och renats i Rävlanda ARV respektive m 3 i Hällingsjö ARV. Drift, dricksvattenverk och dricksvattendistribution Undersökning och provpumpning har utförts under året i Hällingsjö för en ny vattentäkt. På vattenverket Finnsjön har ombyggnaden för en ny processhall för kolfilter med UV-ljus tagits i drift under året. Dricksvattenprovtagning har utförts enligt gällande kontrollprogram och årets analysresultat från distributionsnätet har varit godkända, förutom vid tolv tillfällen då resultat varit tjänligt med anmärkning. Under året har m 3 dricksvatten levererats från vattenverken, därav har m 3 leverats från Mölndal kommun. Den ej debiterade mängden från ledningsnätet är 18 procent. Inom distributionsnätet har 69 st vattenläckor åtgärdats. I Stommenområdet i Landvetter, etapp III, har dricksvattenledningar relinats på grund av stort utläckage och återkommande ledningsbrott. Kartverksamhet Driftdatasystemet VA-banken med tillhörande ledningskartor har under året ajourförts och uppdaterats. Personal har deltagit vid VA-bankens återkommande användarträff. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor har upprättats till nyanslutna fastigheter. * Relining innebär att en ledning renoveras genom att en ny ledning läggs i den gamla. Kvalitet Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgärder som ledningsförnyelse, spolningar, rengöring av reservoarer och vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till brukare. Vattenverksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreförbru- 4 Årsredovisning Härryda kommun 2012

5 kande ämnen tas bort i olika processer. Provtagning och analyskontroll sker kontinuerligt. Övriga händelser Samarbetsprojekt mellan kommunerna i regionen har fortsatt med diskussioner med Bollebygd, Partille och Mölndals kommuner om gemensamma behov och möjliga samarbetsformer. Det pågår också ett arbete i Göteborgsregionens kommunalförbund om möjliga samarbetsformer mellan kommunerna. Arbetet med att ta fram ett underlag för vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter parallellt med underlag för ansökan om vattendom har pågått under året för Nedsjöarna och beräknas vara klart under Samråd, politiska beslut och ansökan om vattendom beräknas kunna ske Etapp III på Finnsjön med en ny processhall för rejektvatten har påbörjats med projektering och framtagande av förfrågningsunderlag inför en upphandling under Byggnad för det gamla långsamfiltret som byggts om till ny kolfilterhall vid Finnsjöns vattenverk. Uppgiftsmått, tkr Vattenverk (st) Reningsverk (st) Pumpstationer (st) Tryckstegringstationer (st) Reservoarer (st) Anslutna personer (st)* VA-abonnenter (st) Inköpt vatten (tm 3 ) Försålt vatten (tm 3 ) Renad avloppsmängd (tm 3 ) Ledningslängd, dricksv. km spillv. km dagv. km Investeringar, tkr 2012 Budget 2012 Utfall 2011 Inventarier Förnyelse befintligt ledningsnät Nya ledningar** Förnyelse VV samt ARV Nya serviser i VO** Byte vattenmätare Exploatering VA*** Summa Den nya kolfilterhallen till vänster om dynasandfilterhallen. UV-ljus. * Antalet invånare 2012 i Härryda kommun st. ** Försening av ny ledning i Landvettersjön då arbetet avbröts pga isbelagd sjö. ***Verksamhetsområdeförvattentjänster (Förseningavexploateringsprojektochförstärkning ledningskapacitet flygplatsen.) Inbetalda anläggningsavgifter 2012, tkr. Årsredovisning Härryda kommun

6 Förnyelse ledningsnät 6,69 mkr Ny dricksvattenledning Landvettersjön 4,47 mkr. Relining dricksvattenledningar i Stommen, Landvetter etapp III 0,94 mkr. Förprojektering omläggning va-ledningar i Körsbärsvägen, Mölnlycke 0,13 mkr. Omläggning vattenledning i Fibervägen, Mölnlycke 0,39 mkr. Omläggning vattenledning i Brattåsvägen, Landvetter 0,16 mkr. Dagvatten Kvibackavägen, Herrgårdsvägen 0,48 mkr. Diverse små ledningsarbeten 0,12 mkr. Gammalt kolfilter, Finnsjöns vattenverk. Nya ledningar 6,96 mkr Nya dricks- och spillvattenledningar till flygplatsmotet 0,11 mkr. Ny dricksvattenledning Landvettersjön 1,3 kr. Relining dricksvattenledningar i Stommen, Landvetter etapp II 0,16 mkr. Dagvattendammar Ötjärn 3,64 mkr. Dagvattendammar Mölnlycke 0,26 mkr. Långhålsborrning dricksvattenledning Brattåsvägen 0,92 mkr. Dagvattenledning Kvibackavägen, Mölnlycke 0,2 mkr. Diverse ledningsarbeten i Hönekulla by, och Långetjärns höjd i Mölnlycke, Slalomvägen i Hindås och Ekedalsvägen i Rävlanda 0,63 mkr. Nya kolfilter. Förnyelse VV, ARV samt stationer 11,0 mkr Ombyggnation av Finnsjöns vattenverk med ny kolfilterhall och en extra barriär med UV-ljus 8,3 mkr. Ny vattentäkt i Hällingsjö provpumpning, tekniska underlag för vattendom och skyddsområde 0,78 mkr. Projektering etapp III rejektvattenhall 0,37 mkr. Ombyggnad av slamavvattning i Rävlanda ARV 1,3 mkr. Ombyggnad skalskydd Finnsjöns VV 0,15 mkr. Installation av återströmningsskydd pumpstationer 0,10 mkr. Gammalt rörgalleri. Exploatering VA 10,3 mkr Nya dricks- och spillvattenledningar till flygplatsmotet 7,67 mkr. Tryckstegringsstation Långetjärnshöjd 0,31 mkr. Framtagande av tekniska underlag för vattendom och skyddsområde för västra Nedsjön 0,44 mkr. Projektering och förfrågningsundelag för ny avloppspumpstation och va-ledningar från Kvarnbacken i Mölnlycke 0,36 mkr. Nyanläggning valedningar till Kyrkhult i Hällingsjö 1,49 mkr. Nytt rörgalleri. ARV Avloppsreningsverk GV Grundvattentäkt HR Högreservoar (vattentorn) VV Vattenverk 6 Årsredovisning Härryda kommun 2012

7 Personal Under året har inte några förändringar av tjänster utförts. En drifttekniker har slutat och en ersättare har börjat. Personal Kurser, studieresor med mera Personal har deltagit i kurser enligt följande: Grundläggande elteknik, uppströmsarbete avlopp för bättre slamkvalitet, mikrobiologiska risker, Platina diarieföring, Winst ramavtal, VA-banken kartnätverk, schaktfri ledningsförläggning, arbete på väg, heta arbeten. Personal har deltagit i kommunöverskridande möten för erfarenhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete. Arbetsmiljö Under verksamhetsåret har det genomförts 2 verksamhetsmöten, 2 ledningsmöten, 4 avdelningsmöten, 40 arbetsmöten och 7 ledningsnätsmöten. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under våren och hösten med alla medarbetare. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö, livsmedelskontroll (dricksvatten), miljöfarlig verksamhet (utsläppskontroll efter rening av spillvatten), leveranssäkerhet och egenkontroll, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Kompetent personal Det behövs välutbildad och engagerad personal för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö ökar förutsättningarna för att få och behålla kunniga och välutbildade medarbetare till vattenverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll och tillsyn av olika slag, vilket medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Framtid Styrning Vattenverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investeringsmedel måste säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla vattenanläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfredställande vattentjänstförsörjning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Årsredovisning Härryda kommun

8 VA-nätet 8 Årsredovisning Härryda kommun 2012

9 Årsredovisning Härryda kommun

10 Ekonomi Resultaträkning, tkr Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter, not varav kommuninterna intäkter, not 2 - (4 497) (4 201) Anläggningsavgifter periodiserat, not Övriga externa intäkter, not Finansiella intäkter, not Kommunbidrag Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Entrepr och köp av verksamhet, not varav kommuninterna kostnader, not 7 - (9 633) (8 279) Övriga kostnader, not varav kommuninterna kostnader, not 9 - (3 476) (3 565) Avskrivningar, not Internränta, not Summa kostnader Resultat Balansräkning, tkr Tillgångar Anläggningar Maskiner, inventarier, transportmedel Summa anläggningstillgångar, not 12 Långsiktig fordran Härryda kommun Kortfristiga fordringar, not 13 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Bokslut 2012 Bokslut Eget kapital och skulder Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder, not 14 Kortfristiga skulder, not 15 Kortfristiga skulder kunder, not 16 Summa skulder Summa eget kapital och skulder Årsredovisning Härryda kommun 2012

11 Not 1. Taxor, bruknings- och anläggningsavgifter Kommunens VA-taxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara hundra procent. Från 2009 års taxa debiteras dagvatten och brandposter. Anläggningsavgifterna har från och med 2007 periodiserats och lagts in i anläggningsregistret som en skuld till VA-kollektivet. Not 2. Kommuninterna intäkter Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet Not 3. Anläggningsavgifter Periodiserade anläggningsavgifter under året. Kvarvarande post av inbetalda anläggningsavgifter vid årets slut redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen. Se not Not 4. Övriga externa intäkter Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster till annan kommun. 88 Inventering av spillvattenbrunnar som ligger nära Mölndalsån för kontroll av eventuellt inläckage av ovidkommande vatten. Mölnlycke centrum. Not 5. Finansiella intäkter Ränta på ej resultatförda anläggningsavgifter Not 6. Entreprenader, köp av verksamhet Köp av externa samt interna tjänster och entreprenader varav Gryaab mottagning och behandling av avlopp Varav inköp av dricksvatten 261 Not 7. Kommuninterna entreprenadkostnader Köp från Anläggning och underhåll. Drift och underhåll av ledningsnätet för VA Not 8. Övriga kostnader Anläggnings- och underhållsmaterial Övriga främmande tjänster 151 Bidrag 42 Konsulttjänster Lokalhyror (156) kontorsmtrl (56) 212 Leasing (bilar, CO 2 -tank etc) 704 Elkostnad Bränsle 96 Transporter 52 Förbr.mtrl, processkem. (lut, kalk, Al-klorid, CO 2 ) Vattenanalyser 569 Dataprogram 147 IT, tele 123 Porto 204 Information, annonser 46 Försäkringar (71), skadestånd (68), larm (61) 200 Avgifter (medlemsavgifter, miljöavgifter etc) 183 Öppning av spillvattenbrunn vid Mölndalsån, Mölnlycke centrum. Intagsledning spillvatten till avloppspumpstation som ligger nära dike som utmynnar i Mölndalsån. Årsredovisning Härryda kommun

12 Not 9. Kommuninterna kostnader Kartsystemet GIS, Central administration (personal, ekonomi, IT och lokalhyra), el, städning etc Not 10. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med Svenska kommunförbundets skrift Avskrivningstider som underlag och med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod Tekniska anläggningar, år Inventarier, maskiner, år 5-10 Transportmedel, år 5 Not 11. Internränta Verksamheten belastas med kommunens internränta, tre procent för år 2012, bokfört värde på anläggningstillgångar Not 12. Materiella anläggningstillgångar Publika Maskiner o Transporttkr Anläggningar fastigheter inventarier medel Summa Anskaffningsvärde Ack ned-/avskrivningar Ingående bokfört värde Årets investeringar Årets försäljningar Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Omklassificeringar Avskrivning omklassificering/flyttningar Utgående bokfört värde Not 13. Kortfristiga fordringar Kundfordringar i Future debiteringssystem Not 14. Långfristiga skulder Lån från kommunen Kvarvarande periodiserade skulder avseende anläggningsavgifter Not 15. Kortfristiga periodiserade skulder 2012 års anläggningsavgifter Not 16. Kortfristiga skulder kunder. 250 Sektorn för samhällsbyggnad Mölnlycke harryda.se Copyright Härryda kommun\k:\samhallsbyggnad\va-avfall\002 Ekonomi\003 Bokslut\2012\VArsredovisning2012

Årsredovisning 2012 VA-enheten Öckerö kommun

Årsredovisning 2012 VA-enheten Öckerö kommun Årsredovisning 2012 VA-enheten Öckerö kommun VA-E N H E T E N Verksamhetsberättelse Riksdagen antog en ny vattentjänstlag år 2007. Lagen ställer krav på att verksamheten skall särredovisas och att särskild

Läs mer

Verksamheten för avfallstjänster ÅRSREDOVISNING 2014

Verksamheten för avfallstjänster ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamheten för avfallstjänster ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten 3 Uppdrag 3 Verksamheten, forts 4 Renova AB 4 Insamlingsentreprenörer 4 Bråta

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

VA-redovisning 2013. Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln

VA-redovisning 2013. Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln VA-redovisning 2013 Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2013 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun 2013 Kläppens reningsverk utbyggt och renoverat 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Redovisningsprinciper

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...13 Balansräkning...14 Kassaflödesanalys...16 Tilläggsupplysningar...17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Gästrike Vattens vision

Gästrike Vattens vision Årsredovisning 2014 Gästrike Vattens vision Gästrike Vatten är en förebild för ett modernt VA-bolag i Sverige. Vi är i ständig utveckling med att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5 årsredovisning 2009 AFFÄRSIDÉ innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering

Läs mer

BOKSLUT 2008 VA- OCH AVFALLSNÄMNDEN

BOKSLUT 2008 VA- OCH AVFALLSNÄMNDEN VA- OCH AVFALLSNÄMNDEN BOKSLUT 2008 Postadress: Uppsala kommun, VA och avfallsnämnden, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: va-avfallsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Destination: Norrtälje

Destination: Norrtälje Antal schaktmaskiner: 6 st dumprar: 2 st Destination: Norrtälje PLATS: N 59 3,901 E 18 15,706 PROJEKT: VA-PROJEKT VALLENTUNA STARTDATUM: 2012 FÄRDIGDATUM: 2016/2017 RÖRLÄNGD: 4,5 MIL PROJEKTÄGARE: NORRVATTEN

Läs mer

Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04

Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04 Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04 1 Gagnefs Teknik AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB För dig. För miljön. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013 Västervik Miljö & Energi Västervik Miljö & Energi AB Årsredovisning 2013 VD Per Allerth har ordet Ett av bolagets mest händelserika år Innehållsförteckning vd har ordet 2013 får vi räkna in som ett av

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 20 3 1 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncern redovisning. Innehåll VD har ordet.... 4 Viktiga händelser

Läs mer

000-20000 pe. personer

000-20000 pe. personer Frågor Driftstatistik, ambitionsnivå 2 Kategori Kod Beskrivning Definition Enhet Prioriterad Administrativa- och tekniska basdata Bd100 Antal invånare i kommunen Antal mantalsskrivna invånare i kommunen.

Läs mer

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva.

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva. Årsrapport 2007 Innehåll Vd:s visioner.................................................................................. 3 Naturlig förebild...4 Personal...6 Miljö...7 Vatten & Avlopp............................................................................

Läs mer

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019 Rapport Diarienummer KF2014-015 Projektnummer Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019 Käppalaförbundet Käppalaförbundet 2 (20) Innehållsförteckning 1 Vision och mål 3 1.1 Käppalaförbundets tre utvecklingsmål...

Läs mer

Bekväm vardag. Verksamhetsplan 2015 2017

Bekväm vardag. Verksamhetsplan 2015 2017 Bekväm vardag Verksamhetsplan 2015 2017 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun och affärsidé för bolaget 4 Organisation 6 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder

Läs mer

Budget 2014 med verksamhetsplan 2015-2016

Budget 2014 med verksamhetsplan 2015-2016 Budget Diarienummer 767/232 Projektnummer Budget 2014 med verksamhetsplan 2015-2016 Kommunalförbundet Norrvatten Förbundsstyrelsen 2013-09-25 Norrvatten 2 (25) Innehållsförteckning 1. Visioner och mål

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-09

Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (s), (c), (mp), (fp), (ksff) (m), (v) (kd) Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Olle Olsson (kd) Said Lundin (s) Joakim

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm 2014-05-14 Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer