Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning"

Transkript

1 Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2012 MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Version

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk, ARV 4 Drift spillvattenavledning 4 Drift dricksvattenverk och dricksvattendistribution 4 Kartverksamhet 4 Kvalitet 4 Övriga händelser 5 Uppgiftsmått 5 Investeringar 5 Personal Personal 7 Kurser, studieresor med mera 7 Arbetsmiljö 7 Framtid Kompetent personal 7 Styrning 7 VA-nätet Karta 8 Ekonomi Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Noter 11 Årsredovisning Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år Årsredovisningen produceras av vattenverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige Foton: Vatten- och avfallsverksamheten och Svenskt Vatten. 2 Årsredovisning Härryda kommun 2012

3 Lagen om allmänna vattentjänster, som gäller från 1 januari 2007 ställer krav på att vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas samt att taxan innehåller avgifter för dagvattenkostnader. Vattenverksamheten är särredovisad vad gäller drift. Däremot redovisas inte verksamheten som egen balansräkningsenhet. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hänför sig till vattenverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. Anläggningsavgifter intäktförs löpande samt läggs in periodiserade i anläggningsregistret. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. Verksamhetsberättelse Organisation Vattenverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Annette Eiserman Wikström (M) Samhällsbyggnadschef: Bertil Widén VA-chef: Thord Lundin Uppdrag Verksamheten Vattenverksamheten ska verka för en god försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster, övriga föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet ska vattenverksamheten: Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet. Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och föreskrifter. Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient. Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter och gator. Utföra drift och underhåll av kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten. Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnätet för dricks-, spill- och dagvatten med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen. Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid. Ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar. Upprätta försörjningsplaner för dricks-, spill- och dagvatten. Upprätta miljörapporter, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och bokslut samt ta fram driftstatistik. Årsredovisning Härryda kommun

4 Verksamheten, forts Våra abonnenter släpper ut 1,51 miljoner m 3 spillvatten i ledningarna. Reningsverken tar emot 4,3 miljoner m 3 avloppsvatten, mestadels regnvatten. Det innebär ett inläckage på 2,8 miljoner m 3 under Varje år lagar kommunen ett antal vattenläckor och åtgärdar stopp i spillvattenledningar. Under 2012 reparerades 69 stycken vattenläckor och 25 stopp i spillvattenledningar åtgärdades. ARV Avloppsreningsverk HR Högreservoar (vattentorn) VV Vattenverk Drift, avloppsreningsverk Genom regelbunden kontroll har avloppsreningen vid de olika verken fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Personalen har vidareutbildats enligt fastställda utbildningsplaner. Producerat avloppsslam har genom PR Slamsugnings försorg avyttrats till jordförbättringsmedel. På ARV Rävlanda har slamhanteringen byggts om med en ny slamavvattning så torrhalten på slam ut från verket, ökat från cirka 3 procent till 18 procent. Därmed kommer kostnader för borttransport att minska. Drift, spillvattenavledning Åtgärder på brunnar och inspektioner i ledningar samt därpå reliningar* har utförts under året för att minska mängden ovidkommande vatten. Rensningar av dagvattendiken och åtgärder i fördröjningsmagasin för dagvatten har utförts för att minska risken för översvämningar. IRG TV-inspektion AB har undersökt ledningsnätet i delar av Mölnlycke och Hindås för att hitta felkopplingar där dagvatten tillförs spillvattenledningarna. Arbetet kommer att fortsätta under Under året har det varit 25 st stopp i ledningsnätet för spillvatten och dagvatten. Under året har m 3 avloppsvatten mottagits och renats. Därav har m 3 renats vid Ryaverket i Göteborg m 3 har mottagits och renats i Rävlanda ARV respektive m 3 i Hällingsjö ARV. Drift, dricksvattenverk och dricksvattendistribution Undersökning och provpumpning har utförts under året i Hällingsjö för en ny vattentäkt. På vattenverket Finnsjön har ombyggnaden för en ny processhall för kolfilter med UV-ljus tagits i drift under året. Dricksvattenprovtagning har utförts enligt gällande kontrollprogram och årets analysresultat från distributionsnätet har varit godkända, förutom vid tolv tillfällen då resultat varit tjänligt med anmärkning. Under året har m 3 dricksvatten levererats från vattenverken, därav har m 3 leverats från Mölndal kommun. Den ej debiterade mängden från ledningsnätet är 18 procent. Inom distributionsnätet har 69 st vattenläckor åtgärdats. I Stommenområdet i Landvetter, etapp III, har dricksvattenledningar relinats på grund av stort utläckage och återkommande ledningsbrott. Kartverksamhet Driftdatasystemet VA-banken med tillhörande ledningskartor har under året ajourförts och uppdaterats. Personal har deltagit vid VA-bankens återkommande användarträff. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor har upprättats till nyanslutna fastigheter. * Relining innebär att en ledning renoveras genom att en ny ledning läggs i den gamla. Kvalitet Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgärder som ledningsförnyelse, spolningar, rengöring av reservoarer och vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till brukare. Vattenverksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreförbru- 4 Årsredovisning Härryda kommun 2012

5 kande ämnen tas bort i olika processer. Provtagning och analyskontroll sker kontinuerligt. Övriga händelser Samarbetsprojekt mellan kommunerna i regionen har fortsatt med diskussioner med Bollebygd, Partille och Mölndals kommuner om gemensamma behov och möjliga samarbetsformer. Det pågår också ett arbete i Göteborgsregionens kommunalförbund om möjliga samarbetsformer mellan kommunerna. Arbetet med att ta fram ett underlag för vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter parallellt med underlag för ansökan om vattendom har pågått under året för Nedsjöarna och beräknas vara klart under Samråd, politiska beslut och ansökan om vattendom beräknas kunna ske Etapp III på Finnsjön med en ny processhall för rejektvatten har påbörjats med projektering och framtagande av förfrågningsunderlag inför en upphandling under Byggnad för det gamla långsamfiltret som byggts om till ny kolfilterhall vid Finnsjöns vattenverk. Uppgiftsmått, tkr Vattenverk (st) Reningsverk (st) Pumpstationer (st) Tryckstegringstationer (st) Reservoarer (st) Anslutna personer (st)* VA-abonnenter (st) Inköpt vatten (tm 3 ) Försålt vatten (tm 3 ) Renad avloppsmängd (tm 3 ) Ledningslängd, dricksv. km spillv. km dagv. km Investeringar, tkr 2012 Budget 2012 Utfall 2011 Inventarier Förnyelse befintligt ledningsnät Nya ledningar** Förnyelse VV samt ARV Nya serviser i VO** Byte vattenmätare Exploatering VA*** Summa Den nya kolfilterhallen till vänster om dynasandfilterhallen. UV-ljus. * Antalet invånare 2012 i Härryda kommun st. ** Försening av ny ledning i Landvettersjön då arbetet avbröts pga isbelagd sjö. ***Verksamhetsområdeförvattentjänster (Förseningavexploateringsprojektochförstärkning ledningskapacitet flygplatsen.) Inbetalda anläggningsavgifter 2012, tkr. Årsredovisning Härryda kommun

6 Förnyelse ledningsnät 6,69 mkr Ny dricksvattenledning Landvettersjön 4,47 mkr. Relining dricksvattenledningar i Stommen, Landvetter etapp III 0,94 mkr. Förprojektering omläggning va-ledningar i Körsbärsvägen, Mölnlycke 0,13 mkr. Omläggning vattenledning i Fibervägen, Mölnlycke 0,39 mkr. Omläggning vattenledning i Brattåsvägen, Landvetter 0,16 mkr. Dagvatten Kvibackavägen, Herrgårdsvägen 0,48 mkr. Diverse små ledningsarbeten 0,12 mkr. Gammalt kolfilter, Finnsjöns vattenverk. Nya ledningar 6,96 mkr Nya dricks- och spillvattenledningar till flygplatsmotet 0,11 mkr. Ny dricksvattenledning Landvettersjön 1,3 kr. Relining dricksvattenledningar i Stommen, Landvetter etapp II 0,16 mkr. Dagvattendammar Ötjärn 3,64 mkr. Dagvattendammar Mölnlycke 0,26 mkr. Långhålsborrning dricksvattenledning Brattåsvägen 0,92 mkr. Dagvattenledning Kvibackavägen, Mölnlycke 0,2 mkr. Diverse ledningsarbeten i Hönekulla by, och Långetjärns höjd i Mölnlycke, Slalomvägen i Hindås och Ekedalsvägen i Rävlanda 0,63 mkr. Nya kolfilter. Förnyelse VV, ARV samt stationer 11,0 mkr Ombyggnation av Finnsjöns vattenverk med ny kolfilterhall och en extra barriär med UV-ljus 8,3 mkr. Ny vattentäkt i Hällingsjö provpumpning, tekniska underlag för vattendom och skyddsområde 0,78 mkr. Projektering etapp III rejektvattenhall 0,37 mkr. Ombyggnad av slamavvattning i Rävlanda ARV 1,3 mkr. Ombyggnad skalskydd Finnsjöns VV 0,15 mkr. Installation av återströmningsskydd pumpstationer 0,10 mkr. Gammalt rörgalleri. Exploatering VA 10,3 mkr Nya dricks- och spillvattenledningar till flygplatsmotet 7,67 mkr. Tryckstegringsstation Långetjärnshöjd 0,31 mkr. Framtagande av tekniska underlag för vattendom och skyddsområde för västra Nedsjön 0,44 mkr. Projektering och förfrågningsundelag för ny avloppspumpstation och va-ledningar från Kvarnbacken i Mölnlycke 0,36 mkr. Nyanläggning valedningar till Kyrkhult i Hällingsjö 1,49 mkr. Nytt rörgalleri. ARV Avloppsreningsverk GV Grundvattentäkt HR Högreservoar (vattentorn) VV Vattenverk 6 Årsredovisning Härryda kommun 2012

7 Personal Under året har inte några förändringar av tjänster utförts. En drifttekniker har slutat och en ersättare har börjat. Personal Kurser, studieresor med mera Personal har deltagit i kurser enligt följande: Grundläggande elteknik, uppströmsarbete avlopp för bättre slamkvalitet, mikrobiologiska risker, Platina diarieföring, Winst ramavtal, VA-banken kartnätverk, schaktfri ledningsförläggning, arbete på väg, heta arbeten. Personal har deltagit i kommunöverskridande möten för erfarenhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete. Arbetsmiljö Under verksamhetsåret har det genomförts 2 verksamhetsmöten, 2 ledningsmöten, 4 avdelningsmöten, 40 arbetsmöten och 7 ledningsnätsmöten. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under våren och hösten med alla medarbetare. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö, livsmedelskontroll (dricksvatten), miljöfarlig verksamhet (utsläppskontroll efter rening av spillvatten), leveranssäkerhet och egenkontroll, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Kompetent personal Det behövs välutbildad och engagerad personal för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö ökar förutsättningarna för att få och behålla kunniga och välutbildade medarbetare till vattenverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll och tillsyn av olika slag, vilket medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Framtid Styrning Vattenverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investeringsmedel måste säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla vattenanläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfredställande vattentjänstförsörjning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Årsredovisning Härryda kommun

8 VA-nätet 8 Årsredovisning Härryda kommun 2012

9 Årsredovisning Härryda kommun

10 Ekonomi Resultaträkning, tkr Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter, not varav kommuninterna intäkter, not 2 - (4 497) (4 201) Anläggningsavgifter periodiserat, not Övriga externa intäkter, not Finansiella intäkter, not Kommunbidrag Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Entrepr och köp av verksamhet, not varav kommuninterna kostnader, not 7 - (9 633) (8 279) Övriga kostnader, not varav kommuninterna kostnader, not 9 - (3 476) (3 565) Avskrivningar, not Internränta, not Summa kostnader Resultat Balansräkning, tkr Tillgångar Anläggningar Maskiner, inventarier, transportmedel Summa anläggningstillgångar, not 12 Långsiktig fordran Härryda kommun Kortfristiga fordringar, not 13 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Bokslut 2012 Bokslut Eget kapital och skulder Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder, not 14 Kortfristiga skulder, not 15 Kortfristiga skulder kunder, not 16 Summa skulder Summa eget kapital och skulder Årsredovisning Härryda kommun 2012

11 Not 1. Taxor, bruknings- och anläggningsavgifter Kommunens VA-taxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara hundra procent. Från 2009 års taxa debiteras dagvatten och brandposter. Anläggningsavgifterna har från och med 2007 periodiserats och lagts in i anläggningsregistret som en skuld till VA-kollektivet. Not 2. Kommuninterna intäkter Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet Not 3. Anläggningsavgifter Periodiserade anläggningsavgifter under året. Kvarvarande post av inbetalda anläggningsavgifter vid årets slut redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen. Se not Not 4. Övriga externa intäkter Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster till annan kommun. 88 Inventering av spillvattenbrunnar som ligger nära Mölndalsån för kontroll av eventuellt inläckage av ovidkommande vatten. Mölnlycke centrum. Not 5. Finansiella intäkter Ränta på ej resultatförda anläggningsavgifter Not 6. Entreprenader, köp av verksamhet Köp av externa samt interna tjänster och entreprenader varav Gryaab mottagning och behandling av avlopp Varav inköp av dricksvatten 261 Not 7. Kommuninterna entreprenadkostnader Köp från Anläggning och underhåll. Drift och underhåll av ledningsnätet för VA Not 8. Övriga kostnader Anläggnings- och underhållsmaterial Övriga främmande tjänster 151 Bidrag 42 Konsulttjänster Lokalhyror (156) kontorsmtrl (56) 212 Leasing (bilar, CO 2 -tank etc) 704 Elkostnad Bränsle 96 Transporter 52 Förbr.mtrl, processkem. (lut, kalk, Al-klorid, CO 2 ) Vattenanalyser 569 Dataprogram 147 IT, tele 123 Porto 204 Information, annonser 46 Försäkringar (71), skadestånd (68), larm (61) 200 Avgifter (medlemsavgifter, miljöavgifter etc) 183 Öppning av spillvattenbrunn vid Mölndalsån, Mölnlycke centrum. Intagsledning spillvatten till avloppspumpstation som ligger nära dike som utmynnar i Mölndalsån. Årsredovisning Härryda kommun

12 Not 9. Kommuninterna kostnader Kartsystemet GIS, Central administration (personal, ekonomi, IT och lokalhyra), el, städning etc Not 10. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med Svenska kommunförbundets skrift Avskrivningstider som underlag och med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod Tekniska anläggningar, år Inventarier, maskiner, år 5-10 Transportmedel, år 5 Not 11. Internränta Verksamheten belastas med kommunens internränta, tre procent för år 2012, bokfört värde på anläggningstillgångar Not 12. Materiella anläggningstillgångar Publika Maskiner o Transporttkr Anläggningar fastigheter inventarier medel Summa Anskaffningsvärde Ack ned-/avskrivningar Ingående bokfört värde Årets investeringar Årets försäljningar Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Omklassificeringar Avskrivning omklassificering/flyttningar Utgående bokfört värde Not 13. Kortfristiga fordringar Kundfordringar i Future debiteringssystem Not 14. Långfristiga skulder Lån från kommunen Kvarvarande periodiserade skulder avseende anläggningsavgifter Not 15. Kortfristiga periodiserade skulder 2012 års anläggningsavgifter Not 16. Kortfristiga skulder kunder. 250 Sektorn för samhällsbyggnad Mölnlycke harryda.se Copyright Härryda kommun\k:\samhallsbyggnad\va-avfall\002 Ekonomi\003 Bokslut\2012\VArsredovisning2012

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2010 harryda.se MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3

Läs mer

Verksamheten för vattentjänster ÅRSREDOVISNING 2014

Verksamheten för vattentjänster ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamheten för vattentjänster ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk 4 Drift spillvattenavledning 4 Drift dricksvattenverk

Läs mer

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2008 harryda.se MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Målgrupp för årsredovisningen Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse

Läs mer

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2013 MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk

Läs mer

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2011 harryda.se MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3

Läs mer

Verksamheten för vattentjänster. Årsredovisning 2015

Verksamheten för vattentjänster. Årsredovisning 2015 Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2015 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk 4 Drift spillvattenavledning 4 Drift dricksvattenverk

Läs mer

Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning

Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning 2013 MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten 3 Uppdrag 3 Verksamheten,

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning

Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning 2011 harryda.se MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten 3 Uppdrag

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning

Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning 2012 MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Version 2013-01-25 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Nära i Kinda - Året om Årsredovisning 2013 VA-verksamheten - 1 VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 3 Ekonomi

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning

Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning 2010 harryda.se MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Innehållsförteckning Uppdrag 3 Verksamhetsberättelse 3 Verksamheten 3 Renova 4 Insamlingsentreprenörer

Läs mer

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp VA årsrapport 2014 TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp Årsrapport 2014 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution

Läs mer

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 1 2012 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. VA- Enheten. Årsredovisning för 2010-01-01 2010-12-31

Arvidsjaurs kommun. VA- Enheten. Årsredovisning för 2010-01-01 2010-12-31 Arvidsjaurs kommun VA- Enheten Årsredovisning för 2010-01-01 2010-12-31 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom kommunens

Läs mer

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Berggren, 2015-05-04 Antagen av: Kommunfullmäktige 2015-06-15 83 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2014

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2014 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2014 1 Förvaltningsberättelse Inledning Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen

Läs mer

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten Årsredovisning för 2009-01-01 2009-12-31 2 (7) Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

VA årsrapport TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp

VA årsrapport TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp VA årsrapport 2013 TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp Årsrapport 2013 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution

Läs mer

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut Tekniska nämnden, VA Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Exempel på dokumentation av VA-ledningar. Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för

Läs mer

Verksamheten för avfallstjänster ÅRSREDOVISNING 2014

Verksamheten för avfallstjänster ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamheten för avfallstjänster ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten 3 Uppdrag 3 Verksamheten, forts 4 Renova AB 4 Insamlingsentreprenörer 4 Bråta

Läs mer

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6 Vatten- och avloppsverksamheten i Region Gotland 2015 O m sl a gs bi l d : I n t a gsl e d ni n g vi d H er r vi ks av s al t ni n g sv e rk T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m

Läs mer

VA GIS nämnden avgiftsfinansierad

VA GIS nämnden avgiftsfinansierad 2016-03-01 XXX 2015/XXX 1 (2) Mittskåne Vatten Höör VA GIS nämnden avgiftsfinansierad Investeringsbudget, tkr Projekt Benämning Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 9067 Nya serviser VSD 150 150 150 9068 Ledningsförnyelse

Läs mer

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun 2013 Kläppens reningsverk utbyggt och renoverat 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Redovisningsprinciper

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Dorotea kommun. VA-särredovisning Fastställd av kommunfullmäktige [datum],

Dorotea kommun. VA-särredovisning Fastställd av kommunfullmäktige [datum], Dorotea kommun VA-särredovisning 2013 Fastställd av kommunfullmäktige [datum], Särredovisning från GVA-enheten Vatten- och avloppsenheten (VA) ansvarar för drift och underhåll av de allmänna vatten- och

Läs mer

VA-verksamheten rutiner och uppföljning

VA-verksamheten rutiner och uppföljning Revisionsrapport* VA-verksamheten rutiner och uppföljning Motala kommun 2007-03-19 Gunnar Karlsson Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Komrev *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4

Läs mer

Årsredovisning 2012 VA-enheten Öckerö kommun

Årsredovisning 2012 VA-enheten Öckerö kommun Årsredovisning 2012 VA-enheten Öckerö kommun VA-E N H E T E N Verksamhetsberättelse Riksdagen antog en ny vattentjänstlag år 2007. Lagen ställer krav på att verksamheten skall särredovisas och att särskild

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

2014-03-10. Särredovisning. Vatten och avlopp

2014-03-10. Särredovisning. Vatten och avlopp 2014-03-10 Särredovisning Vatten och avlopp 2013 1 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamhetens uppgift är att tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet. I verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) 1(10) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), får härmed avge årsredovisning för 2008. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

VA årsrapport TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp

VA årsrapport TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp VA årsrapport 2015 TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp Årsrapport 2015 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

VA-redovisning 2012. Foto: Södra vattentornet Fotograf: Anna Kinch

VA-redovisning 2012. Foto: Södra vattentornet Fotograf: Anna Kinch VA-redovisning 2012 Foto: Södra vattentornet Fotograf: Anna Kinch FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2012 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

VA-redovisning 2013. Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln

VA-redovisning 2013. Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln VA-redovisning 2013 Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2013 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

NACKA VATTEN OCH AVFALL AB Årsredovisning 1 september 31 december 2016

NACKA VATTEN OCH AVFALL AB Årsredovisning 1 september 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NACKA VATTEN OCH AVFALL AB Styrelsen och verkställande direktören för Nacka vatten och avfall AB (559066-7589) avger härmed följande årsredovisning för tiden 20 maj 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning VA-verksamheten 2015

Årsredovisning VA-verksamheten 2015 Tekniska förvaltningen Karin Henberg,0550-881 63 Karin.henberg@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-25 Tn/2014:66 Sida 1(1) Årsredovisning VA-verksamheten 2015 Förslag till beslut Tekniska nämnden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE VATTEN

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE VATTEN SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE VATTEN SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB - AFFÄRSOMRÅDE VATTEN Styrelsen och verkställande direktören för Västervik Miljö & Energi

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsbokslut. SV Blekinge

Årsbokslut. SV Blekinge Årsbokslut för SV Blekinge 802462-9647 Räkenskapsåret 2014 01 01 2014 12 31 2 (10) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 2 037 122 1 590

Läs mer

Flerårsplan gällande VA-avdelningens investeringsbudget, år 2010-2019

Flerårsplan gällande VA-avdelningens investeringsbudget, år 2010-2019 Sida 1 (13) Tjänsteutlåtande till tekniska nämnden Flerårsplan gällande VA-avdelningens investeringsbudget, år 2010-2019 Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar 1. att föreslå Kommunfullmäktige att

Läs mer

Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013

Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013 Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013 1 Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013 Inledning VA-avdelningens huvuduppgift är att:

Läs mer

VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård

VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård =? Höör: 15 500 Hörby: 14 900 Hörby Höör Sysselsatt personal 11,3 11,9 Kostnad personal och administration 6 545 000 kr 6 902 000 kr Reningsverk 6 4 Vattenverk 6

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Årsrapport 2015 VA-verksamheten Ängelholms kommun

Årsrapport 2015 VA-verksamheten Ängelholms kommun Årsrapport 2015 VA-verksamheten Ängelholms kommun 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Verksamheten... 3 Betydande händelser under året... 3 Mål... 4 Ekonomi... 5 Investeringar... 6 Taxor...

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Bokslut Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun

Bokslut Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Berggren, 2016-04-14 Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-06-20 85 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

VA-redovisning 2014. Foto: Fågeldammen Fotograf: Anna Kinch

VA-redovisning 2014. Foto: Fågeldammen Fotograf: Anna Kinch VA-redovisning 2014 Foto: Fågeldammen Fotograf: Anna Kinch FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2014 Rent och gott vatten ur kranen är en självklarhet, i alla fall för de Oskarshamnare som bor i tätorterna.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer