Årsredovisning 2013 bonnier ab årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 bonnier ab årsredovisning 2013 1"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 bonnier ab årsredovisning

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 6 Resultaträkningar 7 Kassaflödesanalyser 7 Balansräkningar per den 31 december 8 Förändring av eget kapital 9 Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse 33 Flerårsöversikt 34 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören för Bonnier AB, organisationsnummer , avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning, sidorna 3 32, omfattande förvaltningsberättelse med förslag till vinst disposition, resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser, förändring av eget kapital och tilläggsupplysningar. Omslag: Bonniers värld med 160 företag i 16 länder. 2 bonnier ab årsredovisning 2013

3 Förvaltningsberättelse Stärkta finanser och förbättrad lönsamhet Bonniers rörelseresultat förbättrades under 2013 jämfört med föregående år och EBITA uppgick till (854) Mkr. Omsättningen för 2013 uppgick till (29 176) Mkr. Det är en nedgång med 8,5 procent vilket till övervägande del förklaras av avyttringar och strukturförändringar. Bonniers resultat före skatt ökade till (-217) Mkr, genom resultateffekter från främst samgåendet mellan SF Bio och Finnkino. Under 2013 låg fokus på förbättrad lönsamhet, vilket också uppnåddes. Som väntat såg vi en kraftig nedgång för printannonsering. Därför är det glädjande att våra tre printtunga affärsområden News Sweden, Magazines och Business to Business alla gör ett starkt år och tillsammans uppnår ett EBITA på 662 miljoner, säger Göran Öhrn, CFO och tf. vd i Bonnier AB 2). På broadcastingsidan gör TV4 ett mycket starkt år, medan vi ser stora utmaningar i betal-tvverksamheten, framför allt utanför Sverige. I Finland fortsatte den svaga ekonomiska utvecklingen och en krympande annonsmarknad att pressa MTV:s resultat. Under våren gick SF Bio samman med det av Ratos ägda Finnkino. Genom bland annat denna affär stärktes Bonniers finansiella ställning ytterligare. Vår finansiella ställning, med en tillgänglig likviditet på 8,2 Mdr kr, ger ett betydande manöverutrymme för framtiden, säger Göran Öhrn. Resultatet före skatt, exklusive avskrivningar på goodwill, uppgick till (541) Mkr. Årets resultat efter skatt och minoritetsintressen blev ( 365) Mkr. i sammandrag Resultat Mkr Nettoomsättning EBITA 1) EBIT 2) Finansnetto Resultat efter finansnetto Årets resultat ) Varav omstruktureringskostnader och andra jämförelsestörande poster ) Varav jämförelsestörande poster Omsättningen uppgick till (29 176) Mkr. Resultatet efter finansnetto blev ( 217) Mkr. Resultatet efter skatt och minoritetsintressen blev ( 365) Mkr. Räntabiliteten på operativt kapital 1) blev 14,4 (0,5) procent och på eget kapital 1) 18,7 ( 6,0) procent. Nettoskulden var vid utgången av året (7 892) Mkr. Eget kapital inklusive minoritetsintressen uppgick till (6 731) Mkr. Relationen nettoskuld genom eget kapital inklusive minoritetsintressen uppgick till 0,72 (1,17). Jonas Bonnier avgick som vd för Bonnier AB den 1 februari 2014 och efterträddes av Tomas Franzén den 7 mars Mellan dessa datum var CFO Göran Öhrn tf vd. Tomas Franzén var innan sitt tillträde på Bonnier vd på Com Hem sedan Dessförinnan var han vd på Eniro under fyra års tid, och mellan 2002 och 2004 var han vd på internetoperatören Song Networks. Han har en total erfarenhet från nästan 20 år som vd på både noterade och privatägda bolag. Ägarförhållanden. Bonnier AB är ett helägt dotterföretag till Bonnier Holding AB, ett dotterföretag till Albert Bonnier AB, som ägs av fler än 70 medlemmar av familjen Bonnier. Adress och organisationsnummer. Bonnier AB-koncernens moder företag är Bonnier AB, med organisationsnummer Bolagets säte och huvudkontorets besöksadress är Kungsgatan 49 och postadressen Stockholm. Internetadressen är Verksamhetsområden. bedriver sin verksamhet inom medieområdet och omfattar tv, dagstidningar, affärs- och fackpress, tidskrifter, film, böcker, radio och digitala medier. är verksam i 16 länder. Väsentliga externa faktorer för koncernresultatet. De väsentligaste externa faktorerna som påverkar koncernens resultat är utvecklingen av den svenska ekonomin, privatkonsumtionen, reklaminvesteringarna och hushållens förväntningar på framtiden. Motsvarande faktorer i Norden i övrigt, Tyskland, USA, Östeuropa och de övriga marknader på vilka koncernen är verksam har också betydelse för resultatet liksom konkurrenssituationen på de viktigaste mark naderna. Den snabba utvecklingen inom IT och internet medför genomgripande förändringar av medieområdet. De väsentligaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna för koncernen är hur dessa externa faktorer utvecklas i framtiden. Affärsområden Nettoomsättning per affärsområde Mkr Förändring, % Books Nordic ,9% Books International ,7% Magazines ,6% Broadcasting ,1% Business to Business ,7% News Sweden ,4% Growth Media ,9% Other ,4% Bonnier AB totalt ,5% EBITA per affärsområde Mkr Förändring, % Books Nordic ,2% Books International ,4% Magazines ,1% Broadcasting ,2% Business to Business ,0% News Sweden ,0% Growth Media ,9% Other ,9% Bonnier AB totalt ,6% Books Nordic inkluderar bokverksamheterna i Sverige, Finland och Norge. I svenska Bonnierförlagen ingår bl.a. Albert Bonniers Förlag och Wahl ström & Widstrand. I Sverige finns också Semic International, i Finland Tammi och WSOY och i Norge Cappelen Damm (50 procent). Books Nordics omsättning ökade, och EBITA förbättrades till 217 (149) Mkr, en ökning som främst härrör från den svenska verksamheten. De finska förlagen gick resultatmässigt framåt på en tuff marknad. 1) För definition se not 38 i årsredovisningen. 2) Göran Öhrn var tillförordnad VD 1 februari - 6 mars 2014 bonnier ab årsredovisning

4 Förvaltningsberättelse Books International inkluderar all bokverksamhet utanför Norden. Bonnier Media Deutschland är den ledande utgivaren av barnböcker i Tyskland och har där också omfattande utgivning av skönlitteratur. Det engelska bokförlaget Bonnier Publishing har dotterföretag i bl.a. Frankrike och Australien. Books International minskade omsättningen, främst som en följd av en allmän nedgång på den tyska bokmarknaden, och EBITA uppgick till 185 (214) Mkr. Den brittiska bokverksamheten i Bonnier Publishing lyckades både växa och förbättra lönsamheten. Bonnier Magazines består av tre tidskriftsförlag, Bonnier Publications med säten i Köpenhamn och Oslo, Bonnier Tidskrifter i Stockholm samt Bonnier Corporation i USA. Affärsområdet är i första hand inriktat på konsumenttidskrifter men har även en betydande utgivning av business to business-titlar samt gratisdistribuerade tidningar. Magazines omsättning sjönk medan EBITA förbättrades mycket kraftigt, till 323 (151) Mkr. Den amerikanska verksamheten i Bonnier Corporation visade ett plusresultat för 2013, med en stigande resultatkurva månad för månad under det andra halvåret. Affärsområdets tapp i omsättning är främst en följd av avyttringar inom den amerikanska verksamheten och nedgången i printannonsering. Broadcasting omfattar TV4, C More, Nyhetsbolaget samt MTV Media i Finland. Broadcastings omsättning föll, medan EBITA förbättrades till 406 (386) Mkr. TV4 nådde ett mycket gott resultat efter stark annonsförsäljning och fortsatt utveckling av kanal- och rättighetsportföljen. Betal-tv-verksamheten C More har en fortsatt utmanande situation på framför allt marknaderna utanför Sverige. MTV i Finland har under året genomfört stora kostnadsminskningar. Business to Business ger främst ut dagliga affärstidningar. Förutom Børsen i Danmark utges Äripäev i Estland, Verslo Žinios i Litauen, Delovoj Peterburg i Ryssland, Puls Biznesu i Polen och Finance i Slovenien. Den ryska veckotidningen Delovaja Gazeta Yug ges ut i Krasnodar i Ryssland. I affärsområdet ingår även ett antal nätsajter, däribland dp.ru i Moskva samt cv.lt i Litauen. Även Dagens Medicin-gruppen ingår i affärsområdet. Business to Business ökade omsättningen betydligt genom tillväxt på framför allt de östeuropeiska marknaderna och EBITA slutade på 88 (79) Mkr. Den norska verksamheten med Dagens Medisin och Norsk Helseinformatikk visade en stark lönsamhetsutveckling och Danmarks ledande affärstidning Børsen tangerade sitt rekordresultat från News Sweden omfattar Bonniers svenska dagstidningar, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen och Sydsvenskan, samt tryckerikoncernen Bold. News Swedens fyra dagstidningar gjorde ett starkt 2013, och förbättrade sitt samlade resultat trots att annonsmarknaden för print fortsatte att backa under året. Tidningarnas rörelsemarginal, exklusive omstruktureringskostnader, stärktes och uppgick till 10 procent. Affärsområdets totala EBITA tyngs dock av en förlust i tryckeriverksamheten och uppgår för 2013 till 251 (321) Mkr. Growth Media omfattar digitala mediabolag med fokus på global tillväxt, däribland Nordic Cinema Group, Svensk Filmindustri, Spoon och Toca Boca. I april 2013 slogs SF Bio AB och Finnkino samman till en ny biografkoncern, Nordic Cinema Group, där Bonnier äger 40 % och Ratos 60 %. Growth Medias omsättning föll under 2013 och EBITA landade på 23 (230) Mkr, till följd av SF Bio-affären och ett tufft år för produktions- och distributionsbolaget Svensk Filmindustri. Den sammanlagda omsättningen för affärsområdets övriga bolag, växte med 47 procent. Toca Boca fortsatte sin snabba tillväxt och nådde 60 miljoner nedladdningar, Mag+ fördubblade sin omsättning och content agencyn Spoon uppvisade en mycket stark resultatutveckling. Other omfattar koncerngemensamma aktiviteter och funktioner. Påverkan på EBITA från dessa aktiviteter blev under (-676) Mkr. Förvärv och avyttringar. Förvärv genomfördes till ett belopp om Mkr 1). Avyttringarna uppgick till Mkr med en sammanlagd realisationsvinst på Mkr. Årets mest väsentliga förvärv och avyttringar: Svensk Filmindustri förvärvade Tre Vänner AB SF Bio AB och Finnkino slogs samman till en ny biografkoncern, Nordic Cinema Group, med Bonnier och Ratos som ägare Magazines avyttrade Parenting Group Kassaflödespåverkan av årets förvärv och avyttringar uppgick netto till Mkr. 1) Värdena på förvärv och avyttringar avser effekten på nettoskulden. Geografisk fördelning Nettoomsättning på geografiska marknader Mkr Förändring, % Sverige ,1% Finland ,3% Norge ,3% Danmark ,5% USA ,0% Tyskland ,9% Övriga marknader ,7% Totalt ,5% Utlandsandelen ökade med 0,2 procentenheter till 44,1 procent. Investeringar och nettoskuld Förändring av nettoskuld i sammandrag Mkr Internt tillförda medel Förändring av rörelsekapital Netto investeringar i rörelsen Fritt kassaflöde Netto förvärv och avyttringar av verksamheter, aktier och andelar Kassaflöde efter förvärv och avyttringar Koncernbidrag, utdelningar m.m Kursdifferenser Förändring av nettoskuld Nettoskulden minskade under året med Mkr. Det fria kassaflödet i förhållande till omsättningen uppgick till 5,0 (0,1) procent. s investeringar uppgick till (4 835) Mkr, varav immateriella anläggningstillgångar 0 (1) Mkr och aktier och andelar (4 834) Mkr. s likvida medel uppgick vid utgången av året till 0 (0) Mkr. Kapitalstruktur Operativt kapital 31 dec 31 dec Mkr Materiella och immateriella anläggningstillgångar exkl. goodwill Rörelsekapital Andra finansiella tillgångar Goodwill Operativt kapital Nettoskuld Eget kapital och minoritetsintressen Finansiering av operativt kapital Nettoskuld/eget kapital 1), ggr 0,72 1,17 1) Inklusive minoritetsintressen. För definition se not 38 i årsredovisningen. 4 bonnier ab årsredovisning 2013

5 Förvaltningsberättelse Gearingen (förhållandet mellan nettoskuld och eget kapital inklusive minoritetsintressen) uppgick till 0,72 (1,17). s tillgängliga likviditet, i form av likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter, är fortsatt mycket god och uppgick per den sista december 2013 till 8,2 (6,0) Mdr. Forskning och utveckling. s verksamhet inom forskning och utveckling bedrivs i huvudsak inom respektive af färsområde. Koncerncentralt finns Bonnier Media University samt Bonnier Research & Development. Personal. Antalet medarbetare uppgick i medeltal till (10 177) personer, en minskning med 951 personer. I moderföretaget var antalet medarbetare i medeltal 25 (28) personer. Vår vision är att ständigt återupptäcka media. Bonnier bygger på kunskapsspridning, tro på individen, yttrandefrihet och humanism. Denna grund kommer att vara vägledande även i utvecklingen av våra framtida verksamheter. Bonnier AB värdesätter särskilt entreprenörskap och yrkesskicklighet med en organisationsstruktur som bygger på decentraliserade beslut och mandat. Inom Bonnier AB drivs en egen utbildningsverksamhet, Bonnier Media University, som ansvarar för inspiration och ledarskapsutveckling för nyckelpersoner i Bonnierkoncernen. Det innefattar internationella utbildningsprogram för ledarskap och affärsutveckling, samt seminarier och konferenser för inspiration och nätverkande. Under 2013 deltog drygt 600 personer i dessa aktiviteter. Bonnier Media University leder också utdelningen av Stora Journalistpriset i Sverige, Finland och Estland. Corporate Social Responsibility. Detta begrepp, CSR, innefattar miljöpåverkan och socialt ansvarstagande. Miljöpåverkan. har verksamhet i mer än 160 företag i 16 länder. Alla affärsområden driver ett aktivt miljöarbete. Affärsområdescheferna har ansvar för miljöarbetet inom respektive affärsområde och VD för varje företag inom koncernen avgör omfattning och former för miljöarbetet i sitt företag. Strävan är att framställa produkter och tjänster med hjälp av processer och metoder som ger minimal miljöbelastning. s dotterföretag i Bold Printing group bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Verksamheten påverkar huvudsakligen den yttre miljön genom avdunstning till luft vid hantering av organiska lösningsmedel. Socialt ansvarstagande. Bonnier AB skapar arbetstillfällen och bidrar till utvecklingen i samhället. Det är ett stort ansvar att erbjuda medarbetarna meningsfulla jobb samt allmänheten och annonsmarknaden kultur, nyheter, information, kunskap, analys och underhållning. Bonnier AB välkomnar konsumenternas ökande krav på företagen när det gäller etik och ansvar. strävar efter att produkter och tjänster som köps in framställs under rimliga arbetsförhållanden och ställer krav på leverantörer och samarbetspartners. Yttrandefriheten är ett av Bonniers kärnvärden och vi strävar efter att tillhandahålla mediekanaler som är öppna för en mångfald av individuella röster, åsikter och perspektiv. Finanspolicy. s finanspolicy reglerar valutahanteringen. Långsiktiga dotterföretagsinnehav kurssäkras inte. Detta bedöms fördelaktigt från långsiktig riskfördelningssynpunkt och innebär också att kortsiktiga negativa likviditetseffekter undviks. Förutom viss lokal finansiering i respektive dotterföretags valuta koncentreras finansiella transaktioner till moderföretaget och dess finansföretag. s företag arbetar främst i lokal valuta och huvudsakligen på den egna mark naden. Större kursrisker i kommersiella flöden uppkommer därför sällan och terminssäkras vanligtvis. s finanspolicy reglerar ränterisken. Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens räntenetto negativt. Hur snabbt en ränteförändring får genomslag i räntenettot beror på lånens räntebindningstid. Normen är att nettoskuldens genomsnittliga räntebindningstid skall vara 12 ± 4 månader. Styrelsearbetet under året. Styrelsen i Bonnier AB omfattar sju medlemmar valda av aktieägaren och därtill tre medlemmar och tre suppleanter utsedda av de fackliga organisationerna. Företagets verkställande direktör och ekonomidirektör var regelmässigt närvarande på sammanträdena, och andra medlemmar av företagsledningen var närvarande som föredragande. Styrelsen hade åtta proto koll förda sammanträden under året. Protokollen redovisar utöver fattade beslut också underlag för besluten. Sammanträdena följer en i förväg utsänd agenda, och styrelsen får på förhand en fyllig doku mentation över de ämnen som skall behandlas. Arbetet följer en arbetsordning. En ersättningskommitté fattar beslut om lön, incitamentsprogram och andra anställningsvillkor för VD. Styrelsen har ett revisionsutskott. Utskottet leds av styrelsens ordförande Carl-Johan Bonnier. Övriga ledamöter är Arne Karlsson (styrelseledamot) och Erik Haegerstrand (VD i Bonnier Holding AB). Företagets ekonomi- och finansdirektör Göran Öhrn är föredragande inför utskottet. Företagets revisorer adjungeras till utskottet. Utskottets huvudsakliga uppgift är att stödja styrelsen när det gäller övervakning av riskhanteringen, interna kontrollen i system och processer, finansiella rapporteringen samt revisionen. Arbetet omfattar godkännande av revisorernas riskanalys, revisionsplan och arvode. Vidare omfattas arbetet av genomgång av revisorernas rapportering över sin granskning av förvaltning och intern kontroll, tillämpade redovisningsprinciper, bokslut och årsredovisning. För att säkerställa styrelsens informationsbehov medverkar företagets revisorer vid ett styrelsemöte per år. Revisorerna rapporterar då i sammanfattning sina iakttagelser från årets revision.. I moderföretaget finns huvudsakligen koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättning och resultat Mkr Nettoomsättning Varav fakturering till övriga koncernföretag Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Förväntningar inför Resultatet för 2014 beror mycket på den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld och förväntas bli bättre än 2013 bortsett från jämförelsestörande poster. bonnier ab årsredovisning

6 Förvaltningsberättelse Resultat och ställning i sammandrag Resultaträkning i sammandrag Mkr Nettoomsättning Reklamskatt Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 1) Avskrivningar och nedskrivningar på goodwill Övriga avskrivningar och nedskrivningar Andel i intresseföretags resultat före skatt Rörelseresultat 2) Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Minoritetsandelar i årets resultat Årets resultat ) Varav personalkostnader ) Varav jämförelsestörande poster (se även not 9) Balansräkning i sammandrag 31 dec 31 dec Mkr Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Räntebärande långa fordringar Andra finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Varulager Kundfordringar Andra omsättningstillgångar Räntebärande korta fordringar 1) Kortfristiga placeringar, kassa, bank Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintressen Räntebärande avsättningar och skulder 1) Strukturreserv Leverantörsskulder Prenumerationsskuld och övriga förskott från kunder Övriga ej räntebärande avsättningar och skulder Summa eget kapital och skulder ) Inklusive upplupna och förutbetalda räntor. Kassaflödesanalys i sammandrag Mkr Den löpande verksamheten Resultat efter betald skatt Poster ej ingående i kassaflödet Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Netto investeringar i rörelsen Netto förvärv och avyttringar av verksamheter, aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning/koncernbidrag Netto upplåning/amortering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel Vid årets ingång Årets kassaflöde Kursdifferens Vid årets utgång Styrelsens och VD:s förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Kronor Balanserade vinstmedel års resultat Styrelsen och VD föreslår att vinstmedlen disponeras så att: Till aktieägaren utdelas 35,31 kr per aktie, totalt I ny räkning överföres Förändring av eget kapital Mkr Ingående balans eget kapital Utdelning 303 Omräkningsdifferens Lämnade koncernbidrag Skatt på lämnade koncernbidrag Summa förändring direkt mot eget kapital Årets resultat Utgående balans eget kapital Till grund för sitt förslag till utdelning har styrelsen enligt 18 kap. 4 i aktiebolagslagen bedömt moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet, ekonomiska ställning i övrigt samt förmåga att på sikt infria sina åtaganden. s soliditet uppgår till 36,8% (28,4%) och tillgänglig likviditet till (5 952) Mkr. Styrelsen har också tagit hänsyn till moderbolagets resultat och ekonomiska ställning och koncernens ställning i övrigt. Styrelsen har härvid tagit hänsyn till kända förhållanden som kan ha betydelse för moderbolagets och koncernbolagens ekonomiska ställning. Den föreslagna utdelningen begränsar inte bolagets investeringsförmåga eller likviditetsbehov och det är styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är väl avvägd med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker samt moderbolagets och koncernens kapitalbehov, liksom kommande års affärsplaner och ekonomisk utveckling. 6 bonnier ab årsredovisning 2013

7 Resultaträkningar Mkr Not Nettoomsättning 2, , ,7 20,7 34,5 Reklamskatt 36,0 35,8 Övriga rörelseintäkter ,2 241,6 0,1 6, , ,5 20,8 41,3 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 2 613, ,3 Handelsvaror 4 433, ,1 Övriga externa kostnader 6, 7, , ,4 122,3 171,0 Personalkostnader 4, 5, , ,8 63,6 74,0 Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar , ,2 1,1 1,9 Övriga rörelsekostnader 54,9 9,1 Summa rörelsens kostnader , ,8 187,0 246,9 Andelar i intresseföretags resultat före skatt 10 65,7 47,8 Rörelseresultat 2, ,0 81,5 166,2 205,6 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i dotterföretag , ,4 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 12 8,6 2,6 39,4 60,2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 48,1 63,1 58,2 62,7 Räntekostnader och liknande resultatposter ,5 359,0 166,6 265,0 Summa resultat från finansiella investeringar 258,8 298,4 303, ,3 Resultat efter finansiella poster 1 730,2 217,0 137, ,7 Bokslutsdispositioner ,0 342,8 Skatt på årets resultat ,1 208,1 6,0 0,3 Minoritetsandelar i årets resultat 101,6 60,0 Årets resultat 1 481,6 365,1 368, ,8 Kassaflödesanalyser Mkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 1 730,2 217,0 137, ,7 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m , ,7 44,5 88, , ,7 182, ,3 Betalda skatter 143,8 297,0 0,0 3,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 5 269, ,7 182, ,0 Förändring av rörelsekapital 245,8 109, , ,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 515, , ,1 883,0 Investeringsverksamheten Netto förvärv och avyttringar av verksamheter, aktier och andelar 897,2 228, , ,3 Förvärv och avyttringar av anläggningstillgångar 4 368, ,8 0,0 1,2 Nyutlåning 25,0 0,0 Erhållna amorteringar 1 482, ,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 470, , ,5 160,1 Finansieringsverksamheten Nyutlåning/återbetalda fordringar, netto 108,2 77,5 Skulder och fordringar via förvärv och avyttringar 153,6 24,8 Nyupplåning m.m. 560,5 852,8 7, ,8 Amortering av skuld 2 429,1 138,5 Koncernbidrag 67,0 72,3 290,6 260,4 Utbetald och erhållen utdelning, netto 19,3 275,2 303,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 871,0 264,5 298, ,1 Årets kassaflöde 173,4 66,5 0,0 0,0 Likvida medel vid årets ingång 343,0 349,6 0,0 0,0 Kursdifferens i likvida medel 108,3 73,1 Likvida medel vid årets utgång 408,1 343,0 0,0 0,0 bonnier ab årsredovisning

8 Balansräkningar per den 31 december Mkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 17, , ,2 0,4 0,5 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark ,6 264,2 Maskiner och andra tekniska anläggningar ,8 487,5 Inventarier, verktyg och installationer 29, ,3 748,1 1,9 2,9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 18 55,3 413, , ,8 2,3 3,4 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag 32, 34, , ,8 Andelar i intresseföretag 19, 31, ,5 161,9 Andra långfristiga värdepappersinnehav 31, 32 45,4 51,0 Räntebärande fordringar 31, ,1 113, , ,5 Ej räntebärande fordringar 31, , ,9 27,6 33, , , , ,9 Summa anläggningstillgångar , , , ,3 Omsättningstillgångar Varulager m.m , ,0 Kortfristiga fordringar Räntebärande fordringar ,1 394,7 645,3 600,2 Ej räntebärande fordringar 21, , ,8 288,2 438, , ,5 933, ,4 Kortfristiga placeringar 25 1,9 2,0 Kassa och bank ,2 341,0 Summa omsättningstillgångar 7 528, ,5 933, ,4 Summa tillgångar , , , ,7 Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital ( A-aktier och C-aktier) 1) 300,0 300,0 300,0 300,0 Reservfond 91,8 91,8 Bundna reserver 1 946, ,6 Bundet eget kapital i moderföretaget 391,8 391,8 Fria reserver 4 049, ,3 Balanserad vinst , ,7 Årets resultat 1 481,6 365,1 368, ,1 Fritt eget kapital i moderföretaget , ,8 Summa eget kapital 7 777, , , ,6 Obeskattade reserver 41,2 41,8 Minoritetsintressen 226,0 337,4 Avsättningar Räntebärande avsättningar 23, 33, 36, , ,2 167,9 177,6 Ej räntebärande avsättningar 23, ,2 221,8 Summa avsättningar 2 081, ,0 167,9 177,6 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 24, 25, , , , ,8 Ej räntebärande skulder 24 0,0 22,4 Summa långfristiga skulder 3 658, , , ,8 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 26, , , , ,5 Ej räntebärande skulder 26, , , ,7 159,4 Summa kortfristiga skulder 7 989, , , ,9 Summa eget kapital och skulder , , , ,7 Ställda säkerheter 36 31,6 5,8 Ansvarsförbindelser ,8 269, , ,5 1) Samtliga aktier är fullt betalda och antalet är detsamma år 2012 och A-aktierna har 1 röst och C-aktierna 10 röster. Aktiernas kvotvärde är bonnier ab årsredovisning 2013

9 Förändring av eget kapital Mkr Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Belopp vid ingången av , , ,5 463, ,3 Vinstdisposition 463,3 463,3 Utdelning 303,1 303,1 Omräkningsdifferens 61,0 61,0 Lämnade/erhållna koncernbidrag 66,9 66,9 Skatt koncernbidrag 17,6 17,6 Förskjutningar mellan bundna och fria reserver 464,1 464,1 Årets resultat 365,1 365,1 Totalt Belopp vid ingången av , , ,3 365, ,8 Vinstdisposition 365,1 365,1 Omräkningsdifferens 9,6 9,6 Lämnade koncernbidrag 113,0 113,0 Skatt koncernbidrag 24,9 24,9 Förskjutningar mellan bundna och fria reserver 19,4 19,4 Årets resultat 1 481, ,6 Belopp vid utgången av , , , , ,7 Mkr Aktie kapital Reserv fond Balanserad vinst Årets resultat Belopp vid ingången av ,0 91, ,2 216, ,0 Vinstdisposition 216,0 216,0 Lämnade/erhållna koncernbidrag 342,9 252,7 Skatt koncernbidrag 90,2 Utdelning 303,1 303,1 Årets resultat 1 112, ,1 Totalt Effekt av byte av redovisningsprincip (se not 1) Återföring av koncernbidrag 252,7 252,7 Återföring av årets resultat 1 112, ,1 Årets resultat enligt nya redovisningsprinciper 1 364, ,8 Belopp vid ingången av ,0 91, , , ,7 Vinstdisposition 1 364, ,8 Årets resultat 368,7 368,7 Belopp vid utgången av ,0 91, ,9 368, ,4 bonnier ab årsredovisning

10 Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bonnier AB är inte börsnoterat och följer därför inte International Financial Reporting Standards (IFRS). Däremot följer Bonnier AB det tidigare Redovisningsrådets rekommendationer (RR) och uttalanden (URA) i den utsträckning dessa enligt Bokföringsnämnden är tillämpliga för icke noterade företag. s värderingsprinciper överensstämmer med dessa rekommendationer medan Bonnier AB avviker från vissa av kraven på upplysningar. För resultaträkningen tillämpas kostnadsslagsindelning. Denna uppställningsform överensstämmer bättre än funktionsindelning med koncernens interna styrsystem. IFRS från och med Bonnier AB koncernen har valt att från och med det räkenskapsår som inleds tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS). Moderbolaget kommer att tillämpa Redovisningsrådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. har identifierat att övergången till nya redovisningsprinciper kommer att innebära en materiell påverkan på koncernens balans- och resultaträkning främst i följande avseenden: Avskrivning av goodwill upphör (IFRS 3, IAS 36). Goodwill kommer istället att vara föremål för en årlig nedskrivningsprövning. Finansiella instrument (IAS 39). Nya principer för redovisning och värdering av finansiella tillgångar och finansiella skulder samt nya värderingskategorier, där värdering av de finansiella instrumenten beror på dess kategorisering. Koncernredovisning och samarbetsarrangemang (IFRS 10, IFRS 11). I samband med övergången till IFRS avkonsolideras C More och Cappelen Damm. Bonnier bedöms under IFRS inte ha bestämmande inflytandet över C More enligt IFRS 10 och således inte uppfylla kraven för att konsolidera bolaget i koncernredovisningen. Cappelen Damm är ett joint venture. I och med konverteringen till IFRS är det inte längre tillåtet att tillämpa klyvningsmetoden varpå kapitalandelsmetoden tillämpas enligt IFRS 11. Koncernredovisning. I koncernredovisningen ingår dotterföretag, där moderföretaget direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande. s bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fast ställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. När det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna har varit högre än det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, har skillnaden redo visats som koncernmässig goodwill. Utländska dotterföretag omräknas till SEK enligt dagskursmetoden, vilket innebär att samtliga balansposter omräknas till balansdagens kurs, medan resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Härigenom uppkommen omräkningsdifferens förs direkt till bundna och fria reserver i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation. Under året förvärvade företag inkluderas i koncernredovisningen med resultat avseende tiden efter förvärvet. Under året avyttrade företag ingår i koncernredovisningen med resultat fram till tiden för försäljning. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet, utan beaktande av minoritetsandel. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterföretags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. Moderbolaget har bytt princip för redovisning av koncernbidrag som lämnas i enlighet med 35 kap Inkomstskattelagen. Tidigare redovisades dessa enligt dess ekonomiska innebörd, men redovisas nu som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Jämförelseåret har räknats om. Intresseföretagsredovisning. Som intresseföretag betraktas företag som inte är dotterföretag men över vilka moderföretaget utövar ett betydande inflytande. De företag som inte är dotterföretag men där moderföretaget direkt eller indirekt innehar minst 20 procent av röstetalet för samtliga andelar eller via styrelserepresentation bedöms ha ett betydande inflytande klassas som intresseföretag. Se not 10 och not 19. Intresseföretagen redovisas i koncernredovisningen med tillämpning av kapitalandelsmetoden i enlighet med RR 13. Kapital andelsmetoden innebär att konsolidering huvudsakligen sker på separata rader i koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. I resultaträkningen redovisas koncernens andel av intresseföretagens resultat efter finansiella poster på särskild rad som del av koncernens rörelse resultat. Andelar i intresseföretagens skatt redovisas i koncernens skattekostnad. I balansräkningen redovisas andelar i intresse företag under finansiella anläggningstillgångar. Posten ökas respektive minskas med andel av resultatet efter avdrag för eventuell erhållen utdelning. Vissa intresseföretag som är handelsbolag har redovisats på sätt som framgår av RR 13, bilaga 1. Joint ventures. Som joint ventures klassificeras verksamheter där Bonnier AB är samägare enligt avtal om gemensamt bestämmande inflytande. är enbart engagerad i joint ventures som utgör en egen juridisk enhet och dessa redovisas i koncernens bokslut enligt klyvningsmetoden. Klyvningsmetoden innebär att koncernens andel av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i det gemensamt styrda företaget slås ihop post för post med motsvarande poster i koncernens resultat- och balansräkning. I moderföretaget redovisas andelar i samägda företag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Kassaflödesanalyser. Kassaflödesanalyserna har upprättats enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transak tioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel har förutom kassa- och banktillgodohavanden även klassificerats finansiella instrument utsatta för endast en obetydlig risk för fluktuationer, vilka handlas på en öppen marknad till kända belopp eller med en löptid på högst tre månader. Anläggningstillgångar. Avskrivningar enligt plan på mate riella och immateriella anläggningstillgångar baseras på verkliga anskaffningsvärden och skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjande period. Härvid tillämpas följande årliga avskrivningar: Immateriella tillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 5 20 procent 1 5 procent 5 33 procent 5 50 procent På immateriella tillgångar tillämpas normalt 20 procents avskrivning. På anskaffningsvärden över 5 Mkr kan en lägre procentsats användas om särskilda skäl motiverar detta. De väsentligaste avvikelserna från 20 procents avskrivning på immateriella tillgångar är följande: Goodwill uppkommen vid förvärvet av Sydsvenska Dagbladets AB skrivs av med 5 procent per år. Goodwillen kan hänföras till det särskilda värde som de förvärvade tidningarnas utgivningsbevis har, samt den betydande ställning tidningarna har på de lokala markna derna i Skåne. Goodwill hänförlig till Skånemedia skrevs av med 5 procent per år fram till dess att verksamheten avyttrades procents goodwillavskrivning tillämpas på tv-verksamheten. Det motiveras med innehavet av flera starka varumärken på tvmarknaden i Norden. 5 procents goodwillavskrivning tillämpas på Bonnier Corporation (innehav 90%) och motiveras av företagets starka ställning inom specialtidskrifter för sport, fiske, båt och motorcykel. 10 bonnier ab årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012 bonnier ab årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 bonnier ab årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 bonnier ab årsredovisning 2012 1 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 6 Resultaträkningar 7 Kassaflödesanalyser 7 Balansräkningar per den 31 december 8 Förändring av eget kapital 9 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2011 bonnier ab årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 bonnier ab årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 bonnier ab årsredovisning 2011 1 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 7 Resultaträkningar 8 Kassaflödesanalyser 8 Balansräkningar per den 31 december 9 Förändring av eget kapital 10 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009

ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009 2 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Sid 3 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 15 Sid 16 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 20-36 Sid 37 Förvaltningsberättelse s rapport över totalresultat

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004 Koncernredovisning enligt IFRS för räkenskapsåret 2004 Koncernresultaträkning upprättad enligt IFRS TSEK NOT 2004 Intäkter 2, 3 621 945 Kostnader för sålda varor 4, 6 300 850 Bruttoresultat 321 095 Övriga

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING 20 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Rörvik Timber AB (publ), med orga - nisationsnummer 556541-2086 och säte i Jönköping,

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

1 Årsredovisning 2011

1 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 1 Diligentia ÅRSREDOVISNING 2011 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Diligentia AB, org.nr. 556467-1641, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda licensprodukter för barnfamiljer genom online- och distributionsförsäljning. VISION

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Audit 3 Tax 4 Consulting 4 Financial Advisory 4 Medarbetare 4-5

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer