Förord Förvaltningsberättelse... 5 Sociala aspekter... 6 Resultatredovisning och analys... 8 Framtiden... 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord... 4. Förvaltningsberättelse... 5 Sociala aspekter... 6 Resultatredovisning och analys... 8 Framtiden... 10"

Transkript

1 2013 ÅRSREDOVISNING

2

3 Innehåll ÅRSREDOVISNING 2013 Förord... 4 KAPITEL 1 Förvaltningsberättelse... 5 Sociala aspekter... 6 Resultatredovisning och analys... 8 Framtiden KAPITEL 2 Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys i KAPITEL 3 Noter... Not 1 Verksamhetens intäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Not 3 Medeltalet anställda, sjukfrånvaro, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Not 4 Byggnader och mark Not 5 Maskiner och inventarier Not 6 Pågående arbeten Not 7 Kortfristiga fordringar Not 8 Bankkredit Not 9 Avsättningar och ansvarsförbindelser Not 10 Kortfristiga skulder Not 11 Ställd säkerhet

4 KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 f Förord 2013 blev året för starten av många projekt efter lång planering. Äntligen har vi börjat bygga vår avfallssorteringsanläggning. En investering om 140 Mkr som vi gör för att KSRR ska göra sin del för att nå de nationella miljömålen. Med den kommer vi att uppnå de nationella miljömålen att ta hand om hushållens matavfall. Men vi nöjer oss inte med bara det, vi kommer även att tillverka bränsle ur hushållsavfallet. Det blir bränsle till cementugnarna på Öland. På så vis gör KSRR en insats för att nå regionens mål om att bli fossilbränslefritt, med våra åtgärder försvinner ca årston fossil CO2. Utöver detta har förbundsstyrelsen beslutat att utreda om sorteringsanläggningen kan ge möjligheter till en hushållsnära insamling av förpackningar. På så vis förenklar vi våra abonnenters möjligheter att göra en miljöinsats. Utredningen ska vara klar i mars I december antog förbundsfullmäktige vår nya avfallsplan. I den beskriver KSRR sina målsättningar fram till Inriktningen är att sätta människa och miljö i fokus. Ett viktigt mål är att minska farligheten i hushållsavfallet. Elektronikavfall och annat farligt avfall vill vi att medborgarna lämnar på våra återvinningscentraler. KSRR vill verka för att det ska vara enkelt att göra rätt, alla kan göra lite och då kan vi gemensamt nå stora resultat. KSRR vill växa, vi tror att fler medlemskommuner i ett större KSRR gagnar regionens möjligheter att effektivt verka för en bättre miljö och en rationell avfallshantering. Under året har vi tecknat avtal med nya entreprenörer för tömning av enskilda avlopp och för insamling av trädgårdsavfall. Vi gör det för att ha fortsatt fördelaktiga taxor. Samtidigt med detta fortsätter vi att behålla merparten av hämtningen av hushållsavfall med egen personal. Vår målsättning är att liksom tidigare göra det med hög servicegrad och hög effektivitet. Förbundsfullmäktige beslutade att även under 2014 lämna taxorna oförändrade. Att klara planerade investeringar med oförändrade taxor är ett styrkebesked, vi tror på framtiden. Under 2014 börjar utsortering av matavfall för våra hushåll. Alla våra abonnenter kommer efter sommaren att få information om hur enkelt det blir att sortera ut sina matrester. Detta läggs i en grön påse som sedan slängs i det vanliga sopkärlet och KSRR tar hand om sorteringen i vår nya avfallssorteringsanläggning. Enkelt och effektivt för en bättre miljö. Jan Fors Förbundschef KSRR 4

5 Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2013 KSRR har ansvar för insamling, transport och omhändertagande av hushållsavfall i medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Insamlingen sker dels genom fastighetsnära insamling hos kund, med transporter i egen regi och på entreprenad och dels genom att kund själv lämnar sitt grovavfall på ÅVC eller på Mini-ÅVC. I uppdraget ligger också att informera kring miljönytta och konsekvenser av avfall och avfallshantering. Det innebär bland annat att föreskriva hur insamling ska gå till, hur det ska sorteras och vad som händer med avfallet i nästa led. För att minimera miljöpåverkan ska KSRR aktivt arbeta för att hitta bra behandlingsalternativ. Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Arbetet med avfallsbehandlingsanläggningen MOSA fortsätter. Under året har upphandlingar gjorts och arbetet med bottenplattan har startat. Tidplan, start kvartal , och ekonomiska förutsättningar fortgår enligt plan. 1. Avsiktsförklaring avseende ett medlemskap i KSRR har beslutats av tekniska nämnden i Oskarshamns kommun och KSRR:s styrelse. Samtliga kärl för insamling av hushållsavfall har identifierats med hjälp av en så kallad tagg (RFID), vilket är en förutsättning för en effektiv uppföljning av verksamheten. Identifiering av slambrunnar pågår och görs i samband med tömning. Översyn av körrutter pågår. Målet är att få en effektivare insamling med hänsyn till körsträckor och insamlingsvolym. Även översyn av öppettider och bemanning för återvinningscentralerna görs. Målet är att få en mer kundanpassad verksamhet. För utveckling av Moskogens avfallsanläggning har en affärsutvecklare, tillika avdelningschef, anställts under året. Målet är att utnyttja befintligt miljötillstånd på ett bättre sätt än tidigare och därigenom också uppnå ekonomiska fördelar. Arbetet för ökad lyhördhet gentemot våra kunder fortsätter. Den personliga tjänsten på hemsidan utvecklas, samtidigt som vi har en fortsatt diskussion om på vilka plattformar vi ska verka för att hålla en hög tillgänglighet kombinerad med bra service. ISO-certifiering, både för miljö och kvalitet, pågår under året. Ny avfallsplan, gällande för perioden 2014 till 2020 beslutades under året. 5

6 KSRR ÅRSREDOVISNING Sociala aspekter Ett 20-tal anställda var med och kämpade i den stegräknartävling vi hade under sju veckor våren Personen som vann kom upp i steg, tvåan respektive trean hade och steg. Under året har 33 personer (21 män och 12 kvinnor) utnyttjat friskvårdsbidraget och cirka sex personer utnyttjar sporthallen till badminton en gång i veckan. Vi har haft hälsosamtal hos vår nya företagshälsovård Sensia. Arbetsmiljö Med arbetsmiljö avses arbetets fysiska och psykiska faktorer som påverkar de anställdas hälsa, som till exempel lokaler, utrustning, kemikalier, arbetsmetoder, arbetsinnehåll, arbetsorganisation, sociala kontakter osv. Brandskyddet ingår i arbetsmiljön. Synpunkter från personalen är att hälsosamtalen är bättre än tidigare och att man är mer positiv till företagshälsovården idag. Som ett led i strävan att uppnå en god arbetsmiljö för alla anställda, beslutades att införa rökförbud i alla fordon och innanför KSRR:s samtliga anläggningar. Förbudet gäller både personal och besökare. En rökavvänjningskurs och även snusavvänjningskurs erbjuds de anställda. Visionen är att bli en rökfri arbetsplats. Samtidigt beslutades det även om hundförbud på samtliga KSRR:s anläggningar. Dessutom har vi sedan oktober månad Skandia som vår nya pensionsadministratör. Det innebär att de nu beräknar, bevakar och betalar ut tjänstepensionen från arbetsgivaren. Pensionsavtal eller pensionsförmånerna har inte förändrats. Vi har också uppmärksammat Regnbågsdagen, där Antidiskrimineringsbyrån Sydost, Kalmar kommun och Länsstyrelsen stod bakom höstens arrangemang. Syftet var att öka kunskapen och medvetenheten kring mänskliga rättigheter med särskild fokus på HBTQ-personer. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron är lägre jämfört med 2012 då den var 4,2 procent. Under året uppgick den totala sjukfrånvaron till 3,5 procent. Diagrammet visar sjukfrånvaron med total sjukfrånvaro under året i relation till de anställdas sammanlagda arbetstid angiven i procent. Långtidssjukskrivning har sjunkit från 66,3 procent under 2012 till 32,5 procent föregående år. Det innebär all sammanhängande sjukfrånvaro över 59 dagar tillsammans med tidsbegränsad sjukersättning. Under 2013 hade vi åtta anmälda arbetsskador jämfört med fem stycken under De åtta arbetsskadorna ledde till sjukfrånvaro i två av fallen. KSRR:s jämlikhets- och jämställdhetspolicy Innehåller de grundande principerna som leder förbundets arbete för att nå en verksamhet där jämställdhet råder. Diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder accepteras inte. Alla medarbetare delar på ansvaret gentemot jämlikhets- och jämställdhetspolicyn. Medarbetarna ska främja sammanhållningen på arbetsplatserna genom att aktivt samverka i jämlikhets- och jämställdhetsarbetet. 6

7 ÅRSREDOVISNING Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid Övrig sjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro Fig. 1 Frisknärvaro Andelen anställda med noll sjukdagar har under 2013 ökat. Efter att vi under 2012 haft en frisknärvaro på 31,5 procent har det nu stigit till 46 procent. Detta gäller personal som har en tillsvidareanställning eller annan anställning över tre månader. Frisknärvaro Andel anställda i procent utan någon sjukdag Fig. 2 7

8 KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 Resultatredovisning och analys Resultatet för 2013 visar ett överskott på 15,4 Mkr. Budgeterat överskott var 3 Mkr. De största budgetavvikelserna är: Ökade intäkter genom ökad volym på insamlingen (2,5 Mkr). Försäljning av fordon (1,5 Mkr). Minskade personalkostnader genom färre anställda och ingen inhyrd personal (6,0 Mkr). Lägre kostnader för avfallsplan och information (2,0 Mkr). Lägre räntekostnader p g a förbättrad likviditet (1,5 Mkr). 1. Avfallsmängder i ton och procent Materialåtervinning % % Trädgårdsavfall % % Brännbart hushållsavfall % % Hushållsavfall till deponi % % Total mängd Statistiken redovisar de mängder där KSRR står som mottagare eller transportör av avfall, alltså verksamheten som helhet och ska särskiljas ifrån de mängder hushållen avlämnat på ÅVC. Materialåtervinning innefattar bland annat förpackningar, glas och metall som KSRR får ersättning för. I trädgårdsavfallet ingår även den fastighetsnära hämtningen av trädgårdsavfall. I det brännbara hushållsavfallet är avfall ifrån sjukhus och verksamheter inkluderad. Verksamhetsmål Målvärde Bokslut 2013 Bokslut 2012 Övergripande, totala intäkter/totala kostnader >1 1,1 1,1 Insamling, bruttokostnader/antal kunder < Återvinning, bruttokostnader/antal invånare < Avfallsbehandling, bruttokostnader/behandlad mängd i ton < Samtliga verksamhetsmål är förbättrade sedan Två av målen når inte budget. Då samtliga mål är utbytta till 2014, i samband med ISO-certifieringen, vidtas inga åtgärder. Driftsredovisning (kkr) Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse Förbundsledning Intäkter Kostnader Insamling Intäkter Kostnader Återvinning Intäkter Kostnader Avfallsbehandling Intäkter Kostnader Total

9 ÅRSREDOVISNING 2013 Balanskravsavstämning KSRR:s årliga resultat (kkr) Ingående balanskravsresultat Resultat enligt resultaträkning Realisationsvinster Synnerliga skäl Resultat enligt balanskravet Utgående balanskravsresultat Enligt balanskravet ska resultatet vara balanserat. Uppstår ett negativt resultat ska detta återställas under de tre närmast följande åren, hur detta ska göras ska framgå i förvaltningsberättelsen. Beror det negativa resultatet på synnerliga skäl behöver det inte återställas. Resultatutjämningsreserv (kkr) 1. Räkenskapsår Resultat Minimigräns Avsättning till reserv Total Investeringsredovisning (kkr) Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse Fordon Kärl Total Ett fordon köptes in under året. Det andra köps in under 2014, kvartal 1. Behovet av nya kärl i Torsås var inte så stort som beräknat, varför investeringen inte verkställdes. Finansiella mål (procent) För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning (kommunallagen 8 kap 5 ). Följande finansiella mål gäller för KSRR: Målvärde Bokslut 2013 Bokslut 2012 Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt) > Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) Självfinansieringsgrad (av investeringar) > Alla finansiella mål uppnås för De kommande åren har KSRR dock stora investeringar som kommer att försämra soliditeten och självfinansieringsgraden. 9

10 KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 Framtiden Som en följd av beslutet om investering i en avfallsbehandlingsanläggning i Moskogen kommer det närmaste året främst präglas av arbetet med anläggande och driftstart av denna. Det ingår också införande av matavfallsinsamling. Matavfallsinsamlingen kommer att påverka arbetet i Moskogen, insamlingsarbetet och inte minst informationsarbetet. Då vi inte använder oss av ekonomiska styrmedel, exempelvis i taxesättningen, blir information vårt viktigaste verktyg för att få kunderna att bidra till en god miljöinsats genom att sortera ut så stor del av sitt matavfall som möjligt. 1. Effektiviseringsmålet på 10 Mkr till 2015 för att finansiera den nya behandlingsanläggningen inom befintlig budgetram kommer att påverka all verksamhet. Sparkrav är utlagda för åren 2013 till Aktiviteter är genomförda, pågående eller planerade för hela beloppet. Enligt planen kommer inte taxorna generellt att höjas 2014 till Arbetet med att få fler medlemskommuner i KSRR kommer att fortsätta. I första hand gäller det att fortsätta arbetet med ett medlemskap för Oskarshamns kommun. Planerat inträdesdatum är ISO-certifieringen för miljö och kvalitet kommer att fullföljas under början av

11 Resultaträkning ÅRSREDOVISNING 2013 Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avsättningar, deponi Moskogen Avskrivningar 4, Verksamhetens resultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

12 KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående arbeten Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Deponi vid Moskogen Summa avsättningar Skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

13 ÅRSREDOVISNING 2013 Finansieringsanalys Not Den löpande verksamheten Årets resultat, efter finansnetto Justering för av- och nedskrivningar 4, Justering för gjorda avsättningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar 4, Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4, Utrangering av materiella anläggningstillgångar 4, Pågående arbeten Kassaflöde från investeringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början 0 0 Likvida medel vid årets slut

14 KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 Noter 3. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) och god kommunal redovisningssed. Detta innebär bland annat att intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras KSRR och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed och periodiseringsprincipen. Ingående balanser stämmer med utgående balanser för närmast föregående räkenskapsår enligt kontinuitetsprincipen. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som, efter individuell bedömning, beräknas bli betalt. Investeringar Redovisning sker enligt huvudmetoden, dvs i anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp. Avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning, dvs lika stora nominella belopp varje år, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Avskrivningen påbörjas samtidigt som tillgången tas i bruk. På tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader och mark Maskiner och inventarier år 3-17 år Avsättningar Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera plikten på balansdagen. Beloppet baserar sig på en projektering som gjordes Kalkylen har därefter uppdaterats årligen. Åtagandet är nuvärdesberäknat med en ränta på 4 %. En ny projektering av det slutliga återställandet pågår för närvarande och kan komma att leda till förändrade kostnader, samtidigt som användningstiden för deponin kan komma att ändras. Pensioner KSRR har ingen pensionsskuld eftersom vi årligen betalar försäkringspremier för personalens tjänstepension. Nettoomsättning Avfallsskatten reducerar nettoomsättningen. 14

15 ÅRSREDOVISNING 2013 Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden har redovisats som en kortfristig skuld. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter. Definition av nyckeltal Likviditet = Kortfristiga fordringar/kortfristiga skulder Soliditet = Eget kapital/balansomslutning Självfinansieringsgrad = Resultat justerat för ej likviditetspåverkande poster/årets investeringar 3. 15

16 KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 Not 1 Verksamhetens intäkter Konsumtionsavgifter Fordon/container/maskiner m m Försäljning av återvunnet material Behandlingsavgifter Övriga Summa verksamhetens intäkter I övriga intäkter 2012 ingår fakturering till Kalmar kommun för verksamhetsarbeten i Moskogen avseende två år (2011 och 2012). Not 2 Verksamhetens kostnader Köp av huvudverksamhet från externa företag Köp av huvudverksamhet från kommunal verksamhet Köp av stödverksamhet Konsulttjänster Totala personalkostnader Reparation och underhåll av fordon, maskiner, inv Lokal och fastighetsservice Energi, bränsle och vatten Förbrukningsinventarier Förlust vid avyttringar Övriga Summa verksamhetens kostnader Se specifikation under Not 3. Not 3 Medeltalet anställda, sjukfrånvaro, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medeltalet anställda Kvinnor Män Totalt Personalkostnader Löner & ersättningar till förtroendevalda Löner & ersättningar till övriga anställda Soc avgifter enligt lag o avtal, pensioner Övriga personalrelaterade kostnader Totala personalkostnader I övriga kostnader ingår avvecklingskostnader med kt. 16

17 ÅRSREDOVISNING 2013 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, alla anställda 3,5 4,2 - varav långtidssjukfrånvaro (inkl tidsbegränsad sjukers) 32,5 66,3 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, kvinnor 2,0 6,2 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, män 4,0 3,6 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid <29 år 3,0 1,7 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid år 2,5 5,5 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid >50 år 4,9 4,3 Medelåldern hos de anställda är 47 år. För kvinnor är motsvarande siffra 36,5 år och för män 50,6 år. Not 4 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar - Inköp Utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående restvärde enligt plan Not 5 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar - Inköp Försäljning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Försäljning Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående restvärde enligt plan

18 KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 Not 6 Pågående arbeten Utgående värde på pågående arbeten avser MOSA ( kkr) och Miljöteknikforum, MTF (-324 kkr) Ingående pågående arbeten Årets förändringar - Utgifter under året Under året genomförda omfördelningar Utgående pågående arbeten Not 7 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga Totala kortfristiga fordringar Not 8 Bankkredit KSRR disponerar Kalmar kommuns koncernkredit i Nordea. Not 9 Avsättningar och ansvarsförbindelser Avsättningen avser deponi i Moskogen Ingående värde Periodens avsättning Utgående värde

19 ÅRSREDOVISNING 2013 Det utgående värdet på avsättningen är fördelat enligt följande: Etapp Areal ha Kostnad Mkr Genomförande Slänt S9 2 11, Toppyta ST6 3,6 25, Toppyta ST7a 1,3 9, Not 10 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernkredit Nordea Övriga Totala kortfristiga skulder Not 11 Ställd säkerhet Garanti för fullgörande av betalningsförpliktelser hos medlemskommunerna (målnr M ), rörande tillstånd till avfallsdeponering vid Moskogens avfallsanläggning enligt Miljödomstolens dom nr

20

21

22 Kundservice Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta eller besöka vår kundservice. Tel E-post Hemsida ksrr.se Öppettider vardagar: Produktion, foto och illustrationer: KSRR Besöksadress: ÅVC Kalmar, Tegelviken Vesholmsvägen 12, Kalmar Postadress: Box 868, Kalmar

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2 DELÅRSRAPPORT 2015 INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2 FÖRVALTNINGSBERSÄTTELSER UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL...4 UTVÄRDERING AV EKONOMISK STÄLLNING...9 PERSONALREDOVISNING...12

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning Salems kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 3 Ekonomiska nyckeltal 8 Koncernöversikt 9 Redovisningsprinciper 11 Sammanställningar: Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Utformning av tilläggsupplysningar 2013. vägledning och exempel

Utformning av tilläggsupplysningar 2013. vägledning och exempel Utformning av tilläggsupplysningar 2013 vägledning och exempel 2 Förord Resultat- och balansräkningarna i årsredovisningen ska visa kommunens samtliga intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i sammandrag

Läs mer

Destination: Norrtälje

Destination: Norrtälje Antal schaktmaskiner: 6 st dumprar: 2 st Destination: Norrtälje PLATS: N 59 3,901 E 18 15,706 PROJEKT: VA-PROJEKT VALLENTUNA STARTDATUM: 2012 FÄRDIGDATUM: 2016/2017 RÖRLÄNGD: 4,5 MIL PROJEKTÄGARE: NORRVATTEN

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2012 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

Årsredovisning 2010 SRV återvinning

Årsredovisning 2010 SRV återvinning Årsredovisning 2010 SRV återvinning 2 INNEHÅLL 5 Vision 6 Robert Falck, vd, har ordet 10 Navet på Södertörn 11 Ny förbehandlingsanläggning 12 Sorterahemma - ny tjänst 14 Vårt varumärke 16 Medarbetare &

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva.

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva. Årsrapport 2007 Innehåll Vd:s visioner.................................................................................. 3 Naturlig förebild...4 Personal...6 Miljö...7 Vatten & Avlopp............................................................................

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

ÅR SR EDOVISNING 2011

ÅR SR EDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 211 sysav 211 innehåll Innehåll Detta är Sysav 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Revisionsberättelse 28 Granskningsrapport 29 Bolagsstyrning 3 Flerårsöversikt koncernen 32 Resultaträkning

Läs mer

Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011

Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011 Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L Nya pannan... 3 VD Gör skillnad i vardagen... 4 Renhållning Söker ständiga förbättringar... 6 Fjärrvärme Optimerar energiåtgången... 8 Fjärrvärme

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

3 700 Sorteringsguiden Sysav tar emot studiebesök från hela världen. 2014 besökte 3 700 personer våra anläggningar. Det är en ökning med 23 %.

3 700 Sorteringsguiden Sysav tar emot studiebesök från hela världen. 2014 besökte 3 700 personer våra anläggningar. Det är en ökning med 23 %. ÅRSREDOVISNING 214 INNEHÅLL 3 Året som gått 5 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 13 Ekonomi 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 19 Noter och kommentarer 31 Revisionsberättelse 32

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2011

ÅRS REDO VISNING 2011 ÅRS REDO VISNING 2011 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Noter

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Gagnefs kommun. Årsredovisning 2012. Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-10 84. Dnr: 2013:154/04

Gagnefs kommun. Årsredovisning 2012. Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-10 84. Dnr: 2013:154/04 Gagnefs kommun Årsredovisning 2012 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-10 84 Dnr: 2013:154/04 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...4

Läs mer

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport 1 Innehåll VD har ordet 4 RAMBO hållbart miljöarbete 6 Viktiga händelser 2013 8 Miljö 14 Finansiell rapport 22 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Tilläggsupplysningar 28 Revisionsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2012

ÅRS REDO VISNING 2012 ÅRS REDO VISNING 2012 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 29 Noter

Läs mer

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 Årsredovisning 2010 Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2010 2009 2008 2007 2006 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 99% 100% 99% 98% 99% Resultat

Läs mer