Förord Förvaltningsberättelse... 5 Sociala aspekter... 6 Resultatredovisning och analys... 8 Framtiden... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord... 4. Förvaltningsberättelse... 5 Sociala aspekter... 6 Resultatredovisning och analys... 8 Framtiden... 10"

Transkript

1 2013 ÅRSREDOVISNING

2

3 Innehåll ÅRSREDOVISNING 2013 Förord... 4 KAPITEL 1 Förvaltningsberättelse... 5 Sociala aspekter... 6 Resultatredovisning och analys... 8 Framtiden KAPITEL 2 Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys i KAPITEL 3 Noter... Not 1 Verksamhetens intäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Not 3 Medeltalet anställda, sjukfrånvaro, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Not 4 Byggnader och mark Not 5 Maskiner och inventarier Not 6 Pågående arbeten Not 7 Kortfristiga fordringar Not 8 Bankkredit Not 9 Avsättningar och ansvarsförbindelser Not 10 Kortfristiga skulder Not 11 Ställd säkerhet

4 KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 f Förord 2013 blev året för starten av många projekt efter lång planering. Äntligen har vi börjat bygga vår avfallssorteringsanläggning. En investering om 140 Mkr som vi gör för att KSRR ska göra sin del för att nå de nationella miljömålen. Med den kommer vi att uppnå de nationella miljömålen att ta hand om hushållens matavfall. Men vi nöjer oss inte med bara det, vi kommer även att tillverka bränsle ur hushållsavfallet. Det blir bränsle till cementugnarna på Öland. På så vis gör KSRR en insats för att nå regionens mål om att bli fossilbränslefritt, med våra åtgärder försvinner ca årston fossil CO2. Utöver detta har förbundsstyrelsen beslutat att utreda om sorteringsanläggningen kan ge möjligheter till en hushållsnära insamling av förpackningar. På så vis förenklar vi våra abonnenters möjligheter att göra en miljöinsats. Utredningen ska vara klar i mars I december antog förbundsfullmäktige vår nya avfallsplan. I den beskriver KSRR sina målsättningar fram till Inriktningen är att sätta människa och miljö i fokus. Ett viktigt mål är att minska farligheten i hushållsavfallet. Elektronikavfall och annat farligt avfall vill vi att medborgarna lämnar på våra återvinningscentraler. KSRR vill verka för att det ska vara enkelt att göra rätt, alla kan göra lite och då kan vi gemensamt nå stora resultat. KSRR vill växa, vi tror att fler medlemskommuner i ett större KSRR gagnar regionens möjligheter att effektivt verka för en bättre miljö och en rationell avfallshantering. Under året har vi tecknat avtal med nya entreprenörer för tömning av enskilda avlopp och för insamling av trädgårdsavfall. Vi gör det för att ha fortsatt fördelaktiga taxor. Samtidigt med detta fortsätter vi att behålla merparten av hämtningen av hushållsavfall med egen personal. Vår målsättning är att liksom tidigare göra det med hög servicegrad och hög effektivitet. Förbundsfullmäktige beslutade att även under 2014 lämna taxorna oförändrade. Att klara planerade investeringar med oförändrade taxor är ett styrkebesked, vi tror på framtiden. Under 2014 börjar utsortering av matavfall för våra hushåll. Alla våra abonnenter kommer efter sommaren att få information om hur enkelt det blir att sortera ut sina matrester. Detta läggs i en grön påse som sedan slängs i det vanliga sopkärlet och KSRR tar hand om sorteringen i vår nya avfallssorteringsanläggning. Enkelt och effektivt för en bättre miljö. Jan Fors Förbundschef KSRR 4

5 Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2013 KSRR har ansvar för insamling, transport och omhändertagande av hushållsavfall i medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Insamlingen sker dels genom fastighetsnära insamling hos kund, med transporter i egen regi och på entreprenad och dels genom att kund själv lämnar sitt grovavfall på ÅVC eller på Mini-ÅVC. I uppdraget ligger också att informera kring miljönytta och konsekvenser av avfall och avfallshantering. Det innebär bland annat att föreskriva hur insamling ska gå till, hur det ska sorteras och vad som händer med avfallet i nästa led. För att minimera miljöpåverkan ska KSRR aktivt arbeta för att hitta bra behandlingsalternativ. Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Arbetet med avfallsbehandlingsanläggningen MOSA fortsätter. Under året har upphandlingar gjorts och arbetet med bottenplattan har startat. Tidplan, start kvartal , och ekonomiska förutsättningar fortgår enligt plan. 1. Avsiktsförklaring avseende ett medlemskap i KSRR har beslutats av tekniska nämnden i Oskarshamns kommun och KSRR:s styrelse. Samtliga kärl för insamling av hushållsavfall har identifierats med hjälp av en så kallad tagg (RFID), vilket är en förutsättning för en effektiv uppföljning av verksamheten. Identifiering av slambrunnar pågår och görs i samband med tömning. Översyn av körrutter pågår. Målet är att få en effektivare insamling med hänsyn till körsträckor och insamlingsvolym. Även översyn av öppettider och bemanning för återvinningscentralerna görs. Målet är att få en mer kundanpassad verksamhet. För utveckling av Moskogens avfallsanläggning har en affärsutvecklare, tillika avdelningschef, anställts under året. Målet är att utnyttja befintligt miljötillstånd på ett bättre sätt än tidigare och därigenom också uppnå ekonomiska fördelar. Arbetet för ökad lyhördhet gentemot våra kunder fortsätter. Den personliga tjänsten på hemsidan utvecklas, samtidigt som vi har en fortsatt diskussion om på vilka plattformar vi ska verka för att hålla en hög tillgänglighet kombinerad med bra service. ISO-certifiering, både för miljö och kvalitet, pågår under året. Ny avfallsplan, gällande för perioden 2014 till 2020 beslutades under året. 5

6 KSRR ÅRSREDOVISNING Sociala aspekter Ett 20-tal anställda var med och kämpade i den stegräknartävling vi hade under sju veckor våren Personen som vann kom upp i steg, tvåan respektive trean hade och steg. Under året har 33 personer (21 män och 12 kvinnor) utnyttjat friskvårdsbidraget och cirka sex personer utnyttjar sporthallen till badminton en gång i veckan. Vi har haft hälsosamtal hos vår nya företagshälsovård Sensia. Arbetsmiljö Med arbetsmiljö avses arbetets fysiska och psykiska faktorer som påverkar de anställdas hälsa, som till exempel lokaler, utrustning, kemikalier, arbetsmetoder, arbetsinnehåll, arbetsorganisation, sociala kontakter osv. Brandskyddet ingår i arbetsmiljön. Synpunkter från personalen är att hälsosamtalen är bättre än tidigare och att man är mer positiv till företagshälsovården idag. Som ett led i strävan att uppnå en god arbetsmiljö för alla anställda, beslutades att införa rökförbud i alla fordon och innanför KSRR:s samtliga anläggningar. Förbudet gäller både personal och besökare. En rökavvänjningskurs och även snusavvänjningskurs erbjuds de anställda. Visionen är att bli en rökfri arbetsplats. Samtidigt beslutades det även om hundförbud på samtliga KSRR:s anläggningar. Dessutom har vi sedan oktober månad Skandia som vår nya pensionsadministratör. Det innebär att de nu beräknar, bevakar och betalar ut tjänstepensionen från arbetsgivaren. Pensionsavtal eller pensionsförmånerna har inte förändrats. Vi har också uppmärksammat Regnbågsdagen, där Antidiskrimineringsbyrån Sydost, Kalmar kommun och Länsstyrelsen stod bakom höstens arrangemang. Syftet var att öka kunskapen och medvetenheten kring mänskliga rättigheter med särskild fokus på HBTQ-personer. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron är lägre jämfört med 2012 då den var 4,2 procent. Under året uppgick den totala sjukfrånvaron till 3,5 procent. Diagrammet visar sjukfrånvaron med total sjukfrånvaro under året i relation till de anställdas sammanlagda arbetstid angiven i procent. Långtidssjukskrivning har sjunkit från 66,3 procent under 2012 till 32,5 procent föregående år. Det innebär all sammanhängande sjukfrånvaro över 59 dagar tillsammans med tidsbegränsad sjukersättning. Under 2013 hade vi åtta anmälda arbetsskador jämfört med fem stycken under De åtta arbetsskadorna ledde till sjukfrånvaro i två av fallen. KSRR:s jämlikhets- och jämställdhetspolicy Innehåller de grundande principerna som leder förbundets arbete för att nå en verksamhet där jämställdhet råder. Diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder accepteras inte. Alla medarbetare delar på ansvaret gentemot jämlikhets- och jämställdhetspolicyn. Medarbetarna ska främja sammanhållningen på arbetsplatserna genom att aktivt samverka i jämlikhets- och jämställdhetsarbetet. 6

7 ÅRSREDOVISNING Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid Övrig sjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro Fig. 1 Frisknärvaro Andelen anställda med noll sjukdagar har under 2013 ökat. Efter att vi under 2012 haft en frisknärvaro på 31,5 procent har det nu stigit till 46 procent. Detta gäller personal som har en tillsvidareanställning eller annan anställning över tre månader. Frisknärvaro Andel anställda i procent utan någon sjukdag Fig. 2 7

8 KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 Resultatredovisning och analys Resultatet för 2013 visar ett överskott på 15,4 Mkr. Budgeterat överskott var 3 Mkr. De största budgetavvikelserna är: Ökade intäkter genom ökad volym på insamlingen (2,5 Mkr). Försäljning av fordon (1,5 Mkr). Minskade personalkostnader genom färre anställda och ingen inhyrd personal (6,0 Mkr). Lägre kostnader för avfallsplan och information (2,0 Mkr). Lägre räntekostnader p g a förbättrad likviditet (1,5 Mkr). 1. Avfallsmängder i ton och procent Materialåtervinning % % Trädgårdsavfall % % Brännbart hushållsavfall % % Hushållsavfall till deponi % % Total mängd Statistiken redovisar de mängder där KSRR står som mottagare eller transportör av avfall, alltså verksamheten som helhet och ska särskiljas ifrån de mängder hushållen avlämnat på ÅVC. Materialåtervinning innefattar bland annat förpackningar, glas och metall som KSRR får ersättning för. I trädgårdsavfallet ingår även den fastighetsnära hämtningen av trädgårdsavfall. I det brännbara hushållsavfallet är avfall ifrån sjukhus och verksamheter inkluderad. Verksamhetsmål Målvärde Bokslut 2013 Bokslut 2012 Övergripande, totala intäkter/totala kostnader >1 1,1 1,1 Insamling, bruttokostnader/antal kunder < Återvinning, bruttokostnader/antal invånare < Avfallsbehandling, bruttokostnader/behandlad mängd i ton < Samtliga verksamhetsmål är förbättrade sedan Två av målen når inte budget. Då samtliga mål är utbytta till 2014, i samband med ISO-certifieringen, vidtas inga åtgärder. Driftsredovisning (kkr) Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse Förbundsledning Intäkter Kostnader Insamling Intäkter Kostnader Återvinning Intäkter Kostnader Avfallsbehandling Intäkter Kostnader Total

9 ÅRSREDOVISNING 2013 Balanskravsavstämning KSRR:s årliga resultat (kkr) Ingående balanskravsresultat Resultat enligt resultaträkning Realisationsvinster Synnerliga skäl Resultat enligt balanskravet Utgående balanskravsresultat Enligt balanskravet ska resultatet vara balanserat. Uppstår ett negativt resultat ska detta återställas under de tre närmast följande åren, hur detta ska göras ska framgå i förvaltningsberättelsen. Beror det negativa resultatet på synnerliga skäl behöver det inte återställas. Resultatutjämningsreserv (kkr) 1. Räkenskapsår Resultat Minimigräns Avsättning till reserv Total Investeringsredovisning (kkr) Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse Fordon Kärl Total Ett fordon köptes in under året. Det andra köps in under 2014, kvartal 1. Behovet av nya kärl i Torsås var inte så stort som beräknat, varför investeringen inte verkställdes. Finansiella mål (procent) För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning (kommunallagen 8 kap 5 ). Följande finansiella mål gäller för KSRR: Målvärde Bokslut 2013 Bokslut 2012 Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt) > Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) Självfinansieringsgrad (av investeringar) > Alla finansiella mål uppnås för De kommande åren har KSRR dock stora investeringar som kommer att försämra soliditeten och självfinansieringsgraden. 9

10 KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 Framtiden Som en följd av beslutet om investering i en avfallsbehandlingsanläggning i Moskogen kommer det närmaste året främst präglas av arbetet med anläggande och driftstart av denna. Det ingår också införande av matavfallsinsamling. Matavfallsinsamlingen kommer att påverka arbetet i Moskogen, insamlingsarbetet och inte minst informationsarbetet. Då vi inte använder oss av ekonomiska styrmedel, exempelvis i taxesättningen, blir information vårt viktigaste verktyg för att få kunderna att bidra till en god miljöinsats genom att sortera ut så stor del av sitt matavfall som möjligt. 1. Effektiviseringsmålet på 10 Mkr till 2015 för att finansiera den nya behandlingsanläggningen inom befintlig budgetram kommer att påverka all verksamhet. Sparkrav är utlagda för åren 2013 till Aktiviteter är genomförda, pågående eller planerade för hela beloppet. Enligt planen kommer inte taxorna generellt att höjas 2014 till Arbetet med att få fler medlemskommuner i KSRR kommer att fortsätta. I första hand gäller det att fortsätta arbetet med ett medlemskap för Oskarshamns kommun. Planerat inträdesdatum är ISO-certifieringen för miljö och kvalitet kommer att fullföljas under början av

11 Resultaträkning ÅRSREDOVISNING 2013 Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avsättningar, deponi Moskogen Avskrivningar 4, Verksamhetens resultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

12 KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående arbeten Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Deponi vid Moskogen Summa avsättningar Skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

13 ÅRSREDOVISNING 2013 Finansieringsanalys Not Den löpande verksamheten Årets resultat, efter finansnetto Justering för av- och nedskrivningar 4, Justering för gjorda avsättningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar 4, Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4, Utrangering av materiella anläggningstillgångar 4, Pågående arbeten Kassaflöde från investeringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början 0 0 Likvida medel vid årets slut

14 KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 Noter 3. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) och god kommunal redovisningssed. Detta innebär bland annat att intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras KSRR och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed och periodiseringsprincipen. Ingående balanser stämmer med utgående balanser för närmast föregående räkenskapsår enligt kontinuitetsprincipen. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som, efter individuell bedömning, beräknas bli betalt. Investeringar Redovisning sker enligt huvudmetoden, dvs i anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp. Avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning, dvs lika stora nominella belopp varje år, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Avskrivningen påbörjas samtidigt som tillgången tas i bruk. På tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader och mark Maskiner och inventarier år 3-17 år Avsättningar Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera plikten på balansdagen. Beloppet baserar sig på en projektering som gjordes Kalkylen har därefter uppdaterats årligen. Åtagandet är nuvärdesberäknat med en ränta på 4 %. En ny projektering av det slutliga återställandet pågår för närvarande och kan komma att leda till förändrade kostnader, samtidigt som användningstiden för deponin kan komma att ändras. Pensioner KSRR har ingen pensionsskuld eftersom vi årligen betalar försäkringspremier för personalens tjänstepension. Nettoomsättning Avfallsskatten reducerar nettoomsättningen. 14

15 ÅRSREDOVISNING 2013 Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden har redovisats som en kortfristig skuld. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter. Definition av nyckeltal Likviditet = Kortfristiga fordringar/kortfristiga skulder Soliditet = Eget kapital/balansomslutning Självfinansieringsgrad = Resultat justerat för ej likviditetspåverkande poster/årets investeringar 3. 15

16 KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 Not 1 Verksamhetens intäkter Konsumtionsavgifter Fordon/container/maskiner m m Försäljning av återvunnet material Behandlingsavgifter Övriga Summa verksamhetens intäkter I övriga intäkter 2012 ingår fakturering till Kalmar kommun för verksamhetsarbeten i Moskogen avseende två år (2011 och 2012). Not 2 Verksamhetens kostnader Köp av huvudverksamhet från externa företag Köp av huvudverksamhet från kommunal verksamhet Köp av stödverksamhet Konsulttjänster Totala personalkostnader Reparation och underhåll av fordon, maskiner, inv Lokal och fastighetsservice Energi, bränsle och vatten Förbrukningsinventarier Förlust vid avyttringar Övriga Summa verksamhetens kostnader Se specifikation under Not 3. Not 3 Medeltalet anställda, sjukfrånvaro, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medeltalet anställda Kvinnor Män Totalt Personalkostnader Löner & ersättningar till förtroendevalda Löner & ersättningar till övriga anställda Soc avgifter enligt lag o avtal, pensioner Övriga personalrelaterade kostnader Totala personalkostnader I övriga kostnader ingår avvecklingskostnader med kt. 16

17 ÅRSREDOVISNING 2013 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, alla anställda 3,5 4,2 - varav långtidssjukfrånvaro (inkl tidsbegränsad sjukers) 32,5 66,3 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, kvinnor 2,0 6,2 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, män 4,0 3,6 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid <29 år 3,0 1,7 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid år 2,5 5,5 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid >50 år 4,9 4,3 Medelåldern hos de anställda är 47 år. För kvinnor är motsvarande siffra 36,5 år och för män 50,6 år. Not 4 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar - Inköp Utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående restvärde enligt plan Not 5 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar - Inköp Försäljning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Försäljning Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående restvärde enligt plan

18 KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 Not 6 Pågående arbeten Utgående värde på pågående arbeten avser MOSA ( kkr) och Miljöteknikforum, MTF (-324 kkr) Ingående pågående arbeten Årets förändringar - Utgifter under året Under året genomförda omfördelningar Utgående pågående arbeten Not 7 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga Totala kortfristiga fordringar Not 8 Bankkredit KSRR disponerar Kalmar kommuns koncernkredit i Nordea. Not 9 Avsättningar och ansvarsförbindelser Avsättningen avser deponi i Moskogen Ingående värde Periodens avsättning Utgående värde

19 ÅRSREDOVISNING 2013 Det utgående värdet på avsättningen är fördelat enligt följande: Etapp Areal ha Kostnad Mkr Genomförande Slänt S9 2 11, Toppyta ST6 3,6 25, Toppyta ST7a 1,3 9, Not 10 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernkredit Nordea Övriga Totala kortfristiga skulder Not 11 Ställd säkerhet Garanti för fullgörande av betalningsförpliktelser hos medlemskommunerna (målnr M ), rörande tillstånd till avfallsdeponering vid Moskogens avfallsanläggning enligt Miljödomstolens dom nr

20

21

22 Kundservice Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta eller besöka vår kundservice. Tel E-post Hemsida ksrr.se Öppettider vardagar: Produktion, foto och illustrationer: KSRR Besöksadress: ÅVC Kalmar, Tegelviken Vesholmsvägen 12, Kalmar Postadress: Box 868, Kalmar

ÅRSREDOVISNING. www.ksrr.se

ÅRSREDOVISNING. www.ksrr.se 2014 ÅRSREDOVISNING www.ksrr.se ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Förord... KAPITEL 1 Förvaltningsberättelse... Sociala aspekter... Resultatredovisning och analys... Framtiden... KAPITEL 2 Resultaträkning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING.

ÅRSREDOVISNING. 2015 ÅRSREDOVISNING www.ksrr.se ÅRSREDOVISNING 2015 Innehåll Förord... KAPITEL 1 Förvaltningsberättelse... Sociala aspekter... Resultatredovisning och analys... Framtiden... KAPITEL 2 Resultaträkning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING.

ÅRSREDOVISNING. 2016 ÅRSREDOVISNING www.ksrr.se ÅRSREDOVISNING 2016 Innehåll Förord... KAPITEL 1 Förvaltningsberättelse... Sociala aspekter... Resultatredovisning och analys... Framtiden... KAPITEL 2 Resultaträkning...

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Norra Åbyggeby Vägförening (716459-4793) Räkenskapsåret 130101-131231 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning, tillgångar 3 Balansräkning,

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer