Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat resultat på tkr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 1 300 tkr."

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (22) Kommunfullmäktige Dnr 13.K Bokslut 2013 för Vindelns kommun Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat resultat på tkr. Resultatet har justerats ner sedan arbets- och personalutskottet behandlade bokslutet den 10 mars p.g.a. en avsättning till näringslivsservice på 219 tkr, justerad hyressättning till Vindelnbostäder AB som medfört att 600 tkr återförts till bolaget samt en direktavskrivning av ett fordon inom socialförvaltningen på ca 300 tkr. Under hösten 2013 visade prognoserna på ett resultat på + 4,5 mkr och därutöver erhöll kommunen 5,8 mkr i återbetalning från AFA. Ur 2013 års resultat har riktade satsningar gjorts på ca 14 mkr, vilket väntades medföra ett negativt resultat. Nämnderna har dock hållit sina budgetar på ett sätt som gör att 2013 års resultat blev positivt samt att resultatutjämnings-reserven inte behöver användas som tidigare var planerat. Verksamheterna uppvisar följande resultat (tkr) 2013; Bokslut Budget Avsättningar 2013 Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen uppvisar en negativ avvikelse på 4,6 mkr. Detta beror i huvudsak på avsättning till byggande av tågperrong i Tvärålund med 4,5 mkr och friskvårdsatsning med 1,5 mkr. Barn- och utbildningsnämnden uppvisar en negativ avvikelse på drygt 2,0 mkr. Detta beror i huvudsak på särskilda lokalkostnader vid Renforsskolan med 1,3 mkr, samt planerade inköp på 2,0 mkr i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Justerande Utdragsbestyrkande

2 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (22) Kommunfullmäktige Socialnämnden uppvisar en negativ avvikelse på 0,5 mkr. Överskridandet är i enlighet md kommunstyrelsens beslut om riktade satsningar. Detta beror i huvudsak på kostnader för införande av verksamhetssystemet Pulsen på 800 tkr. Under året har kommunen genomfört investeringar för 10,6 mkr. Bolagens bokslut håller för närvarande på att färdigställas. Vindelnbostäder AB uppvisar preliminärt ett resultat på tkr och AB Bubergsgården ett resultat på 116 tkr. AB Bubergsgårdens underskott beror i huvudsak på ett uteblivet investeringsbidrag från Länsstyrelsen samt en reaförlust efter försäljningen av skiduthyrningen. Resultatet för kommunkoncernen kan komma att justeras något inför kommunfullmäktiges behandling av bokslutet. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen går igenom bokslutet och gör mindre redaktionella ändringar samt ett tillägg kring den oro som finns för framtiden för den statliga ersättning som lämnas till kommunerna för ensamkommande flyktingbarn. Yrkande i kommunstyrelsen Ewa-May Karlsson, (c), föreslår att följande text ska utgå från dokumentet De extraordinära kostnaderna och beslutade särskilda satsningar, kommer att påverka statistiken negativt gällande kostnaderna för Vindelns kommuns utbildningssystem. Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. Kommunstyrelsens beslut Följande text, De extraordinära kostnaderna och beslutade särskilda satsningar, kommer att påverka statistiken negativt gällande kostnaderna för Vindelns kommuns utbildningssystem utgår från dokumentet. Ett tillägg görs kring den oro som finns för framtiden kring den statliga ersättning som lämnas till kommunerna för ensamkommande flyktingbarn. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bokslut 2013 för Vindelns kommun. Justerande Utdragsbestyrkande

3 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (22) Kommunfullmäktige Beslutsunderlag - Bokslut 2013, daterat den 8 april Kommunstyrelsens förslag till beslut den 25 mars, 29 - Arbets- och personalutskottets beslut den 10 mars 2014, 53. Justerande Utdragsbestyrkande

4

5

6 Årsredovisning 2013

7 Innehåll Vindelns kommun... 3 Vision Ordförande har ordet... 3 Fem år i siffror... 4 Kommunens pengar... 5 Organisation... 6 Förvaltningsberättelse... 7 God ekonomisk hushållning... 7 Styrning och ledning... 7 Samhällsutveckling... 7 Hållbar utveckling... 8 Personal... 8 Ekonomi... 9 Framtiden Måluppföljning 2013 samlad bedömning av Vindelns kommun Kommunens verksamheter Kommunstyrelse Barn- och Utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö- och byggnadsnämnd Kommunens räkenskaper Redovisningsprinciper Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Nothänvisningar Driftsredovisning Investeringsredovisning VA-verksamhet Resultat och Balansräkning Redovisningsprinciper...38 Noter Vindeln Bostäder AB AB Bubergsgården Begreppsförklaringar

8 Vindelns kommun Vision 2020 Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö. Ordförande har ordet 2013, ett händelserikt år. Stormen Hilde påverkade kommunens innevånare hårt. Jag är stolt och fylld av beundran för den insats som hemtjänstpersonalen och fler med dem gjorde för de som var strandsatta i sina hem. Många var strömlösa i flera dygn. Vi fick också en väldigt bra test på vår krisledningsorganisation som fungerade väldigt bra. Något som oroar mig är att sjukskrivningstalen har stigit, hoppas och tror att de satsningar som nu görs via Previa kan ge resultat. Det finns nog ingen enkel lösning på detta, orsakerna är nog många och skiftande. Skall vi lyckas måste vi få trygga ledare som vet sitt uppdrag och känner att de har mandat och förtroende, våra anställda ska känna uppskattning och stolthet, att det just som de gör är meningsfullt och viktigt. Jag är den första att erkänna att det inte alltid är enkelt att uppfylla förväntningar från många håll, ibland kan alla dessa förväntningar leda till konflikter och frustration. Vår personal har som sig bör sin egen förväntan på hur de skall utföra uppgifterna, dessutom har både våra medborgare och politikerna sina förväntningar. Jag känner att vi är på väg till att förbättra denna situation, det personalpolitiska utvecklingsarbetet tillsammans med Previas insatser är en bra grund för att lyckas. Hur ska vi då jobba vidare i kommunen framöver? Jag tror att en del av svaret finns i samverkan. Inte bara över kommungränserna utan även över de olika ansvarsområdena inom kommunen. Vi jobbar alla för kommunens innevånare, tillsammans kan och vill vi fortsätta att ge den service som är ålagd oss och som vi värnar om. Den generationsväxling som vi har i våra företag har lett till dramatiska förändringar i utbudet kring våra butiker i tätorten. Med anledning av detta har vi upphandlat process stöd för att tillsammans med företagen försöka hitta lösningar som kan bidra till en positiv utveckling. Frågan är otroligt komplex och utvecklingen av internethandel kombinerad med lägre köptrohet gör att det även fortsättningsvis är ett tufft läge för vår handel. Situationen har bidragit till att föreningen Företagarna har lagt ner ett stort engagemang för att skapa en gemenskap och större känsla av samhörighet mellan vår handel och besöksnäringen i kommunen, under 2014 har de bildat en gemensam styrelse. Under 2013 så har vi projekterat tågperrong i Tvärålund, jag ser verkligen fram emot byggstart och tågstopp i slutet av Perrongen beräknas kosta ca 9 mkr. Kommunen avsatte 4,5 mkr från 2013 års resultat till finansieringen, resterande medel kommer vi att ansöka om bygdemedel under våren AFA avsättningarna har gett återbäring även i år vi fick 5,8 mkr. Här gjorde vi samma sak som förra året, vi har satsat 3 mkr på pensionsförsäkring. Det innebär att vi under dessa år två år avsatt medel till pensioner som långsiktigt sänker våra årliga kostnader med ca 400 tkr. Det kan översättas till ytterligare en barnskötare eller undersköterska ute i våra verksamheter. Vi använde 1,5 mkr av medlen för ett treårsprojekt med Previa för ökad frisknärvaro med målet att sänka sjuktalen med 3 % under perioden. Under hösten färdigställdes konstgräsplanen av VIF där kommunen gick in med 3,5 mkr blir det första året då planen kan komma till full användning här finns det både idéer och förväntningar hos många. Invigningsmatch den 29 maj mellan UIK och Piteå, en match i Svenska cupen som drog hela 445 personer. Vår goda likviditet har gjort att vi under 2013 amorterade 30 mk. Det känns viktigt eftersom vi med det sänker räntekostnader och istället kan satsa på våra kärnverksamheter. Ungdomsverksamheten har bedrivits under hösten med ungdomsgård två kvällar i veckan i kommunalregi. Dessutom fortsätter våra föreningar med verksamhet i både Vindeln och Tvärålund. Vi kommer att förstärka organisationen ytterligare under 2014 då vi anställer en ungdomspedagog som får ansvar för att driva och utveckla verksamheten. När våra prognoser tidigt under året visade på ett gott resultat beslöt kommunstyrelsen att tidigarelägga vissa investeringar. Det gällde båda våra stora förvaltningar Socialnämnd och Barn och utbildningsnämnd där nära 3,5 mkr kunde satsas på prioriterade områden. Avslutningsvis vill jag tacka alla våra medarbetare för all den verksamhet som ni gemensamt erbjuder våra medborgare. En uppskattad och viktig verksamhet som bidrar till vår kommuns attraktionskraft. Tack! Ewa-May Karlsson, C 3

9 Fem år i siffror År Antal kommuninvånare Kommunen Skatteintäkter och utjämningsbidrag, tkr i kronor per invånare Resultat i % av skatter och utjämning 0,14 0,35 3,8 1,71 0,99 Verksamhetens nettokostnader (tkr) i kronor per invånare Finansnetto, tkr Årets resultat, tkr i kronor per invånare Eget kapital, tkr i kr per kommunivånare Långfristiga lån (tkr) i kronor per invånare Soliditet, % 55,27 50,92 51,70 47,90 44,50 Soliditet inklusive pensionsskuld äldre än 1998 (%) 0,18 2,55 1,66 2,75-1,91 Investeringsvolym (tkr) i kronor per invånare Egenfinansieringsgrad av investeringar (%) Antal årsarbetare* varav tidsbegränsade anställda Personalkostnader, tkr i kronor per invånare Kommunkoncernen Årets resultat, tkr Eget kapital, tkr Soliditet, % 43,64 41,50 40,00 39,00 34,00 Finansnetto, tkr Antal årsarbetare* Skattesats** ÅR Vindelns kommun 23,10 22,90 22,90 22,90 22,90 Västerbottens läns landsting 10,30 10,50 10,50 10,50 10,50 Begravningsavgift 0,62 0,62 0,66 0,66 0,50 Totalt 34,02 34,02 34,06 34,06 33,90 *antalet tillsvidareanställda, exklusive personal anställd på andra avtal än Allmänna Bestämmelser, inklusive antalet tidsbegränsat anställda ** exklusive kyrkoskatt 4

10 Kommunens pengar 26% 4% 8% Kommer från 6% Taxor och avgifter Skatteintäkter Övriga externa intäkter Utjämningssystemet Bidrag/Ersättningar 56% 1% 2% Fördelas på följande områden 21% 1% 37% Förskola/Skola Vård & Omsorg Gator och vägar, Renhållning Miljö- och Bygg Övrig verksamhet 38% Politisk verksamhet 0% 6% 1% 19% 5% 8% 3% Används till 58% Personal Avskrivningar Hyror, bränsle Bidrag och transfereringar Tjänster Finansiella kostnader Material 5

11 Organisation Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrele Barn- och Utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö-och byggnadsnämnd Kommunala bolag Vindeln Bostäder AB AB Bubergsgården Valnämnd Gruppledare Kommunfullmäktige C Ewa-May Karlsson Ordförande Christer Jonsson (KD) , M Tomas Nilsson Vice ordförande , Birgita Sigfridsson (C) KD Christer Jonsson : e vice ordförande Britt-Louise Eriksson (S) Fp Stig-Ola Rudolfsson , , S Mathias Haglund Mandatfördelning Centern Moderaterna 6 Kristdemokraterna 2 V Rolf Attmarsson Folkpartiet 2 Socialdemokraterna Vänsterpartiet 1 Tjänstemannaorganisation Kommunchef Kommunledningskontor Ekonomienhet Personalenhet IT enhet Centarlkök Miljö- och byggförvaltning Barn- och Utbildnings- och förvaltning Förskola, Grundskola & Komvux Antagningskansli för gymnasieskolan Musikskola Socialförvalting Äldreomsorg Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Kommunstyrelsen Administartivt kontor Fastigheter, VA, renhållning Gator/parker Kollektivtrafik Planering, marknadsföring Räddningsttjänst Bibliotek och kultur Fritid 6

12 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning. Vår bedömning utgår från uppnådda resultat stärkta genom nyckeltal i förhållande till de finansiella målen. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt, begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de nyttjas på ett effektivt sätt. I en sammantagen bedömning så uppnår Vindelns kommun ej god ekonomisk hushållning. De finansiella målen är inte uppnådda då soliditeten inklusive ansvarsbindelser för 2013 uppgår till 0,18 %. Styrning och ledning Kommunfullmäktige anger inriktningen för kommunens verksamheter, vad som ska genomföras och prioriteras. Detta sker genom budget, mål, reglementen och policy. Styrelse och nämnder ansvarar för att bedriva sin verksamhet inom de av kommunfullmäktige uppsatta förutsättningarna. Tjänstemän ansvarar för att de politiska besluten genomförs, tar fram underlag för politiska beslut, följer upp verksamheter och redovisar detta till sin styrelse, nämnd Kommunfullmäktige följer upp styrelsen och nämndernas verksamhet två gånger per år, i delårsredovisning och årsredovisningen. De kommunala bolagen styrs via deras respektive bolagsordningar och av kommunfullmäktiges ägardirektiv. Samhällsutveckling Enligt Finansdepartementets decemberprognos så tyngs Svensk tillväxt av en svag utveckling i omvärlden i spåren av finans- och skuldkrisen. Trots detta gör de bedömningen att arbetsmarknaden utvecklats något starkare än väntat. En fortsatt svag världsekonomi gör att exporten endast gradvis återhämtar sig medan hushållen fortsätter att öka sin konsumtion. Tillväxten förstärks och arbetslösheten minskar något under Det råder samtidigt fortsatt osäkerhet om den framtida konjunkturutvecklingen. Risken för en svagare utveckling dominerar dock alltjämt. Ett antal lagar och förordningar har ändrats i samband med årsskiftet. Sveriges Kommuner och Landsting har, utifrån Regeringskansliets skrift "Nya lagar och förordningar inför årsskiftet 2013/2014", sammanfattat de som påverkar bland annat kommuner mest. Där hittar vi bland annat följande; Ändring i Förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Där att ifrån tidigare varit tio prisbasbelopp istället blir prestationsbaserad ersättning. Ett flertal ändringar i kommunallagen (1991:900) avseende partistöd med mera. Där krav införs på att partierna årligen ska redovisa att partistödet har använts för att stärka partiernas Vindelns kommun, antal invånare ställning i den kommunala demokratin. Dessutom får Fullmäktige i kommuner möjlighet att bestämma att partistöd inte ska betalas ut till så kallade tomma stolar. En ny minsta nivå införs för fullmäktige i de minsta kommunerna (upp till röstberättigade invånare). Fullmäktige får i dessa kommuner minskas från dagens krav på minst 31 ledamöter, till som minst 21 ledamöter. Mandattiden för fullmäktige ska vara densamma för samtliga kommuner och landsting. Alla fullmäktige ska tillträda den 15 oktober. En möjlighet införs att hålla kommunala sammanträden där en eller flera ledamöter deltar i beslutsfattandet på distans, med kravet att deltagandet sker genom direkt bild- och ljudöverföring. Vidare ska fullmäktige få välja ett nytt nämndpresidium, om den politiska majoriteten i fullmäktige förändras så att det parti som nämndens ordförande företräder, inte längre ingår i den politiska majoriteten. Sveriges kommuner och Landsting noterar flera viktiga faktorer i sin ekonomirapport i oktober 2013 som påverkat Sveriges kommuner. Bland annat att det att återbetalning från AFA som möjliggjort att flertalet kommuner undviker underskott Befolkningsstruktur Under 2013 har befolkningen i kommunen minskat med 15 personer jämfört med årsskiftet Den sista december 2013 var den totala befolkningen i kommunen Inv Antalet födda under året uppgick till 47 stycken vilket är i paritet med föregående år då det föddes 48 stycken i kommunen. Samtidigt har antalet som avlidit minskat något från förra året till 80 avlidna. Sammantaget leder detta till ett födelsenetto för 2013 på totalt -33, gentemot 2012 då födelsenettot var

13 Befolkningsfördelning, i andel och åldersgrupper % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4,049% 4,288% 4,329% 4,285% 8,771% 8,649% 8,266% 8,365% 13,074% 13,305% 13,921% 14,502% 47,739% 47,755% 47,826% 47,268% 11,603% 10,839% 10,188% 10,329% 9,533% 9,717% 9,927% 9,768% 5,230% 5,447% 5,542% 5,483% år år år år år 5-14 år 0-4 år Befolkningsminskningen samt förändringar i åldersammansättning kan ge en indikation på hur strukturen kan komma att se ut de kommande åren. Sedan 2010 har antalet i ålder 0-4 år ökat med 1,71 %, antalet i ålder minskat med 15,76% och antalet i ålder ökat med 7,10 %. Under 2013 så flyttade fler personer in till kommunen än som flyttade ut. Totalt flyttade 279 nya invånare in i kommunen medan 262 stycken valde att lämna kommunen. Detta leder till att till ett positivt flyttnetto med 17 invånare, 2012 var flyttnettot negativt med 41 personer. Infrastruktur Tågtrafiken har inneburit väsentligt förbättrade pendlingsmöjligheter, även om det varit fortsatta inkörningsproblem. Vindelns resecentra byggdes om under 2013 och invigdes i början av Kommunen har gått vidare i sin undersökning om en perrong i Tvärålund och beslutade under 2013 att avsätta 4,5 mkr av årets resultat för att bygga den. Trafikverket har påbörjat en förstudie för väg 363 Pendlingsstråket Vindeln-Umeå, vilken fortsätter under Företagsklimat Vindeln försämrade sin position i Svenskt Näringslivs ranking till plats 185 bland landets kommuner, en försämring med 61 platser. Analysen som gjordes efter förra årets klättring på listan med hela 80 placeringar stämmer bra, att den efterföljande lågkonjunkturen som inträffade efter 2012 med all sannolikhet skulle innebära en lägre ranking. Hållbar utveckling Energi och klimatarbete Stödet till fastighetsägare med Energirådgivare fortsätter som tidigare. Sammanfattningsvis har det genomförts 118 rådgivningssamtal och drygt 200 rådgivningar via e-postkontakter. Någorlunda jämt fördelat mellan företag/privatpersoner och organisationer. Ett 30-tal hembesök hos privatpersoner och organisationer, samt fem stycken företagsbesök. Drygt 125 stycken besökte Energi B(y)råns monter vid Nolia. Därutöver så har det hållits föreläsningar; - solenergi med efterföljande studiecirkel, ca 12 st. - framtidens energi, 6 st. - värme och ventilation i äldre hus, ca 10 st., vid Vindelns folkhögskola. Utöver detta genomfördes en diskussionskväll om hållbarutveckling i Vindeln, där ett 40-tal åhörare närvarade. En utbildning i sparsam körning har genomförts under Drygt ett 50-tal anställda har genomfört den. Miljökrav i upphandlingar En gemensam Inköps och upphandlingspolicy har tagits fram för Umeåregionen. Där regleras miljöoch etiska regler vid upphandlingar. Personal Personalstatistik Årsstatistik på mängden utförd arbetstid visar att den utförda arbetstiden 2013 fortsätter att minska jämfört med tidigare år. Minskningen från 2012 är 8

14 blygsam(3850 timmar, 0,5 %) motsvarar drygt 2 årsarbetare. Dessa siffror avser hela koncernen. Övertidsuttaget minskar jämfört med föregående år, och totalt har drygt timmar övertid utförts. Det minskade övertidsuttaget har helt och hållet skett inom socialförvaltningens verksamheter. Det totala uttaget av övertid motsvarar ca 8 årsarbeten. Den totala personalomsättningen under 2013 är 13,3 %. Antalet tillsvidareanställda den 31 december var 462 personer (394 kvinnor, 68 män), exkl. personal som är anställd på andra avtal än Allmänna Bestämmelser. Antalet tidsbegränsat anställda vid årets utgång är 29. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland tillsvidareanställda är 88 %. (Kvinnor 87 % och män 95 %) Det innebär att den genomsnittliga sysselsättningsgraden har sjunkit något. Åldersfördelningen bland kommunens tillsvidareanställda framgår av nedanstående sammanställning. Under den kommande 5- årsperioden förväntas ca 70 personer gå i pension varav ca 20 personer redan de närmaste två åren. Åldersfördelning Förv KS MoB BUN SN Tot; Medarbetarenkät Nöjd medarbetarindex i medarbetarundersökningen 2013 är 4,6 vilket är något lägre än föregående år. Svarsfrekvensen är 81,6%. Svarsfrekvensen har därmed förbättrats något. Arbetsmiljö, hälsa, sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, % Totalt för alla arbetstagare 6,68 5,78 6,51 kvinnor 7,17 6,36 6,97 män 4,35 3,04 4,45 personer upp till 29 år 3,22 3,14 4,60 personer mellan år 6,58 5,64 5,24 personer 50 år och äldre 7,62 6,50 8,18 Varav långtidssjukfrånvaro 1 44,69 40,74 42,28 Den genomsnittliga sjukfrånvaron är 6,7 %. Sjukfrånvaron har ökat under 2013 vilket medför att kommunstyrelsen i december beslutat avsätta extra medel under tre år för att utarbeta och genomföra åtgärder som ökar frisknärvaron i kommunen. Ett preliminärt mål är att sänka sjukfrånvaron med tre procentenheter under tre år. Viktiga händelser under året Organisationsarbetet i förvaltningarna har fortsatt under året. Inom socialförvaltningen har hemtjänsten i norra kommundelarna återgått i kommunal regi from årsskiftet. Det särskilda 1 Sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron boendet inom Solhaga har helt avvecklats och lokalerna används nu till andra verksamheter. Inom vård och omsorg har ett nytt system för bemanningsplanering och schemaläggning införts, och i samband med det är vikarieanskaffningen gällande omvårdnadspersonal centraliserad. Kultur- och Fritidsverksamheterna överfördes under året från Utbildnings- och Fritidsförvaltningen till Kommunstyrelsens förvaltning. Driften av Fritidscentrum övergick from 1 januari 2014 till entreprenör. En ny ungdomsverksamhet i kommunal regi startades upp under hösten, vilket innebär att ungdomar i Vindeln har tillgång till en kommunal fritidsgård två kvällar per vecka, och skolverksamheten på Renforsskolan har tillgång till fritidsledare under viss del av skoldagen. Ungdomsverksamheten kommer att vidareutvecklas under Ekonomi Finansiell analys Den finansiella analysens främsta uppgift är att visa vilka förhållanden som utgör styrkor respektive svagheter för Vindelns kommun. Med syfte att ge olika typer av bedömare möjlighet att avgöra ifall kommunen ur ett finansiellt perspektiv har en god ekonomisk hushållning. Årets resultat Årets resultat uppgick till 424 tkr, detta ska jämföras med budgeterat resultat på 1,3 mkr. Under hösten 2013 visade prognoserna på ett resultat om + 4,5 mkr. Därtill erhölls 5,8 mkr i återbetalning från AFA. Kommunstyrelsen beslutade 22 oktober om riktade satsningar på 13 mkr utifrån förslag från kommunens ledningsgrupp. Nämndernas budgetutfall En förutsättning för en ekonomi i balans är att verksamheterna följer sin givna budget. En stor medvetenhet har funnits i hela kommunens organisation utifrån de prognoser som gjorts löpande under året. Detta har bidragit till de riktade satsningar som kunnat göras inför framtiden. Budgetavvikelse nämnder tkr Budget helår Bokslut Prognos juni Prognos sept. KS BUN SN MBN Tot Kommunstyrelsen uppvisar en negativ avvikelse på 4,6 mkr. Avvikelsenförklaras av flera större avsättningar. Perrong i tvärålund 4, 5 mkr, projekt ökad frisknärvaro 1,5 mkr, pensionsförstärkning 3 mkr, löneomläggning 1,1 mkr. Det vill säga drygt 10 mkr i extra åtgärder. Utbildnings- och fritidsnämnden uppvisar en negativ avvikelse på drygt 2,0 mkr. Detta beror i huvudsak på särskilda lokalkostnader vid Renforsskolan med 1,3 mkr, samt planerade inköp 9

15 på 2,0 mkr i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2. Socialnämnden uppvisar en negativ avvikelse på 0,5 mkr. Överskridandet är i enlighet med kommunstyrelsens beslut om riktade satsningar på 1,25 mkr. Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar ett resultat gentemot budget. Miljö- och byggnadsnämnden har löpande under året kunnat visa på prognoser som visar att de följer sin budget och gör justeringar där det behövs. Självfinansieringsgraden var vid årets slut 45 % i jämförelse med föregående år då den låg på 41 %. Nettokostnader En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det råder balans mellan löpande intäkter och kostnader. Sveriges kommuner och Landsting anger att resultatet bör vara större än noll 3, men nämner samtidigt att det finns en tumregel att kommunens långsiktiga målsättningen resultat bör utgöra 2,0 procent av summa skatteintäkter och statsbidrag. Infrias detta ger det goda förutsättningar för egenfinansiering av investeringar. Årets resultat innebär 0,14 procent för Intäkter och kostnader Skatteintäkter och statsbidrag har sammantaget ökat med 2,58 % samtidigt som verksamheternas nettokostnad har ökat med 3,40 %. För att på lång sikt bibehålla en god finansiell hushållning är det viktigt att nettokostnadsökningen inte är större än ökningen av skatteintäkter och statsbidrag. Verksamheternas intäkter som till stor del består av bidrag och avgifter har minskat med 18,43 %. Intäktsminskningen beror till största delen av projektfinansieringsmedel 14 mkr där projekten belastats med motsvarande kostnader, samt återbetalning av sjukförsäkringsavgifter från AFA Försäkring på 5,8 mkr där 3,0 mkr använts till tecknande av pensionsförsäkring för att sänka framtida pensionskostnader. Verksamheternas kostnader, inklusive pensioner och avskrivningar, har i jämförelse med föregående år minskat med 1,1 %. Investeringar Under året så uppgår kommunens investeringar till 10,6 mkr, detta jämfört med 7,9 mkr föregående år. I jämförelse med årets investeringsbudget om 13,5 mkr så var genomförandegraden %. Av 2013 investeringsbudget så flyttas ungefär 4,2 mkr över till 2014, däribland inköp av brandbil. Tillgångar och skulder Kommunens tillgångar har minskat från 308 mkr 2012 till 284 mkr 2013, minskningen avser huvudsakligen kortfristiga fordringar. Kommunens totala tillgångar utgörs till 71 % av anläggningstillgångar, varav den största delen härör till mark, byggnader och tekniska anläggningar. Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Kommunens skuldsättningsgrad 2013 är 40,74%, i jämförelse med 2012 så har denna minskat med 5,3%. De långfristiga skulderna har minskat med 30,0 mkr genom amortering av lån. De kortfristiga skulderna har ökat med 4,0 mkr, avseende förutbetalda intäkter inom socialtjänsten och flyktingverksamheten samt upplupna kostnader för flytt av lönehanteringen till Umeå kommun. Soliditet Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. Förändringen i detta finansiella mått är beroende av investeringstakt, nyupplåning, andra skuldförändringar samt det ekonomiska resultatet. Detta innebär att ju högre soliditeten är desto mindre är kommunens låneskuldsandel och därmed kostnaden för räntor. 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% Soliditet - kapacitet långsikt Kommunen, exkl ansvarsförbindelser Kommunen inkl ansvarsförbindelser Kommunkoncernen Kommunens soliditet uppgår 2013 till 55,27 procent och har därmed ökat med 4,35 procentenheter jämfört med föregående år. Detta beroende på att det egna kapitalet ökat med 0,7 procent medan de totala tillgångarna minskat med 7,5 procent. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser (pensioner) har minskat från 2,55% till 0,18 %. Soliditeten för koncernen har ökat med 2,13 procent i jämförelse med föregående år till 43,64 procent. Likviditet Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga betalningsberedskap, det vill säga förmågan att kunna betala de löpande utgifterna. Kommunens balanslikviditet, likvida medel och kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga skulder, har minskat jämfört med föregående år från 1,29 till 0,96. 2 KS , 150, 13.K SKL, Hushållning i lagens namn att sköta ekonomin med mål, uppföljning och åtgärder,

16 Miljontal Likviditet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Likviditet 2011 Vindelns kommun Likviditet 2012 Vindelns kommun. 10 mkr amortering juni Likviditet 2013 Vindelns kommun. 30 mkr amortering 2013 och 10 mkr överfört till räntebärande konto Finansnetto Finansnettot, skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader är vid utgången av tkr, att jämföra med fjolårets De finansiella kostnaderna har sänkts med 348 tkr, medan de finansiella inäkterna har ökat med tkr. Pensionsförpliktelser och borgensåtaganden Den totala pensionsförpliktelserna uppgår till 160,2 mkr varv 3,5 mkr redovisas i balansräkningen och 156,7 mkr redovisas som ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelserna inklusive löneskatt har ökat med 7,78 mkr, detta beroende på sänkning av diskonteringsräntan vilket bidragit till ökningen med 9,4 mkr. Från den 1 januari 2013 tecknade kommunen en försäkring till en kostnad på 3 mkr som sänker pensionskostnaden med drygt 0,2 mkr per år. Under så beslutades det att teckna en ytterligare sådan försäkring på samma belopp, dvs 3 mkr. De totala borgensåtagandena var 121,7 mkr vid utgången av mkr av borgensåtagandet avser det helägda bostadsbolaget Vindeln Bostäder AB Vid kommunfullmäktige den 18 november 2013 beslutades det att kommunen såsom för egen skuld skulle ingå borgen för Vindeln Bostäders AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 145 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, detta för att kunna finansiera byggnation av ett nytt hyreshus. En höjning med 30 mkr gentemot det gamla beslutet den 26 november 2012 om 115 mkr. Kommunen och balanskravet Kommunallagen stadgar att kommunen för ett räkenskapsår måste redovisa högre intäkter än kostnader, därmed föreligger ett krav på en ekonomi i balans. Endast balans mellan intäkter och kostnader är inte tillräckligt för att nå en god ekonomi sett över en längre period. För att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för reinvesteringar krävs det att kommunen redovisar positiva resultat. Vindelns kommun redovisade resultat enligt resultaträkningen är 424 tkr. Enligt praxis och rekommendationer bör inte realisationsvinster medräknas då avstämning mot balanskravet görs. Efter justering för realisationsvinster uppgår kommunens resultat enligt balanskravet 2013 till 424 tkr och uppfyller kommunallagens balanskrav och har inget underskott att täcka från föregående år. Resultatutjämningsreserv Från och med den 1 januari 2013 finns det enligt kommunallagen en möjlighet att under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR) som sedan i en lågkonjunktur kan disponeras. Kommunfullmäktige beslutade 5 den 18 november att inrätta en resultatutjämningsreserv. Att reservering av överskott upparbetade från och med räkenskapsåret 2010 ska tillåtas i Vindelns kommun. Resultatutjämningsreservens ingående balans för fastställdes samtidigt till tkr, i enlighet med beslutad riktlinje för hantering av resultatutjämningsreserven. I enlighet med riktlinjerna lämnar kommunstyrelsen förslag i årsredovisningen till Kommunfullmäktige avseende avsättning eller disponering av resultatutjämningsreserven. Kommunstyrelsen föreslår ingen avsättning eller disponering av reserven som redovisas som delpost av eget kapital enligt fastställd ingående balans. VA-redovisning Bokslutet för VA-verksamheten visar för 2013 ett resultat på 628 tkr. 4 KS , 150, 13.K KF , 100, 13.K

17 Koncernredovisning I koncernens resultat ingår förutom Vindelns kommun de helägda dotterbolagen Vindeln Bostäder AB och AB Bubergsgården. Koncernresultatet för 2013 är tkr. För Vindeln Bostäder AB kommer 2014 att inledas med fokus på det fortsatta arbetet med att planera för nyproduktion av ett hyreshus i centralorten. Tillsammans med genomlysningen av den egna verksamheten och samordningsplanerna med den tekniska verksamheten inom kommunen i syfte att få ett permanent säte för den egna organisationen. Planeringen för driftsuppdraget som kommunikationsoperatör av ViNet kommer i början av året att övergå till verkställighet i syfte att öka attraktiviteten genom ett på längre sikt ökat utbud av tjänsteleverantörer i det kommunala bredbandsnätet. För AB Bubergsgården kommer fokus att vara att en utökad husvagnsparkering och mera parkeringsutrymme för att kunna utveckla anläggningen ytterligare. Framtiden Arbetet med översiktsplanen fortsätter och planeras vara klar i september Löneadministrationen flyttas under våren 2014 till Umeå kommun. Projekteringen och byggandet av en perrong i Tvärålund och i Vindeln fortsätter under Perrongen i Tvärålund beräknas vara klar december Kommunstyrelsen ser också med oro på att ersättningen från migrationsverket i vissa fall är något låg i förhållande till kostnaden. 12

18 Måluppföljning 2013 samlad bedömning av Vindelns kommun Betyder att målet är uppfyllt Betyder att målet delvis är uppfyllt Betyder att målet ej är uppfyllt Betyder att utvärdering ej genomförts Mål Nulägesbedömning Bedömning Kommentar Övergripande mål för alla styrelser, nämnder och bolag För att nå visionen samverkar vi över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att ha ett positivt flyttnetto. Flyttnetto Delår Helår Målet uppfyllt BUN erbjuder plats i barnomsorgen inom 2 månader. Detta för att kommunen ska vara attraktiv för barnfamiljer Socialförvaltningen uppfyller avtalet om ensamkommande barn, som bidrar till inflyttning i kommunen. Jämställdhet ska på ett konkret sätt finnas med och tillämpas i alla verksamheter och led av beslutsprocesser. Alla styrelser/nämnder ska under 2013 färdigställa en analys av sina verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Socialnämnden har påbörjat arbetet. Utbildning med både politiker och tjänstemän påbörjades under november, kommer att avslutas under Socialnämnden kommer vid revideringen av målen att beakta CEMR-deklarationen. Miljö- och byggnadsnämnden påbörjade analyserna under 2012 men kommer inte att hinna färdigställas under nuvarande år. Analysen är svår att göra då de olika typer av ärenden som handläggs är för få för att man ska få fram ett statistiskt underlag. Målet delvis uppfyllt Socialnämnden har infört nytt verksamhetssystem inom handikappomsorgen, vilket medför ökad fakta på detta område. Under 2014 kommer IFO och äldreomsorgen att ingå i systemet. Dessutom ger, Kostnad per Brukare, också underlag för genusuppdelad statistik. Jämställdhetsfrågor diskuteras i verksamheterna. Ett tydligare jämställdhetsarbete behöver genomföra inom BUN. Utbildning i jämställdhet har påbörjats av politiker och förvaltningschef BUN; Ett arbete är påbörjat i Enighet med CEMRdeklarationen gällande jämställdhet. Vindelns kommun och det lokala näringslivet ska ha ett stort förtroende för varandra. Vi ska stärka vår position som företagarkommun. Målet är att Vindelns kommun ska vara bland de 100 bästa av 290 kommuner på Svenskt Näringslivs rankning plats plats plats plats 185 Målet ej uppfyllt Vindeln föll 61 placeringar under våren. Nu pågår ett arbete med Företagarna och Svensk handel, för att tillsammans rigga näringslivsverksamheten Ambitionen för BUN är att fortsätta att utveckla det företagsamma lärandet och kontakten med kommunens näringsliv. I dagsläget finns en kontakt etablerad med 13

19 teknikföretag i tätorten. Införandet av barnomsorgspeng har bidragit till att privata utförare nu finns inom barnomsorgen. LOV är infört inom hemtjänsten, samt att personlig assistans är helt upphandlad. Alternativa utförare finns inom LOV. Sju privata assistansbolag är verksamma inom Vindelns kommun. Den genomsnittliga sjukfrånvaron av tillgänglig ordinarie arbetstid ska understiga 6 %. Beräkningen innefattar total sjukfrånvarotid som beräknas i årsredovisningen. Inkl långtidssjukskrivningarna. Den totala sjukfrånvaron var 6,68 % Den största ökningen, med 1,62 %, av sjukfrånvaro finns inom socialförvaltningens äldreomsorg. Målet ej uppfyllt Sjukfrånvaron har stigit från 5,8 % 2012 med 0,88 %-enheter till 6,68 % under Nöjdmedarbetarindex ligger på 4,7 av 6,00 år Målsättningen är att under 2013 nå 5,0 av 6,00 i nöjdmedarbetarindex var nöjdmedarbetarindex på 4,6 av 6,00. Målet ej uppfyllt Kommunen 79,2% 78,8% Svarsfrekvensen i 2013 medarbetarenkät ska vara 85 %. Svarsfrekvens för kommunen var 81,6% 2013 Målet ej uppfyllt 2013 KS 82,6 % BUN 79,7 % SN 80,5 % Finansiella mål Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska under åren inte understiga balanskravet. Resultatet uppgår till 0,14 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunen redovisar positiva resultat åren Målet uppfyllt Nettoinvesteringarna ska till 100 % finansieras med egna medel. Investeringarna har finansierats med egna medel. Målet uppfyllt Soliditeten (eget kapital, inklusive ansvarsförbindelser, i förhållande till de totala tillgångarna) ska 2014 vara minst 3,5 %. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden uppgick vid 2013 till 0,18 % Målet ej uppfyllt Soliditeten (eget kapital, exklusive ansvarsförbindelser, i förhållande till de totala tillgångarna) ska 2014 vara minst 55 %. Soliditeten uppgår 2013 till 55,27 % Målet uppfyllt 14

20 Kommunstyrelsen Vi ska stärka vår ställning som en energihushållande kommun genom att minska energiförbrukningen och volymen hushållsavfall/hushåll samt öka andelen återvunnet material. Mängden avfall till förbränning har minskat från 225kg till 219 kg / person Mängd förpackning, returpapper som samlats in har ökat från 56 kg till 71 kg / person Mängd farlig avfall som samlats in har ökat från 2.7kg till 2.9 kg / person Målet uppfyllt Barn- och Utbildningsnämnd Skolor med goda möjligheter för barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. Utvecklande pedagogiska diskussioner och åtgärder genomförs fortlöpande inom skola och förskoleverksamheten. Satsningar har görs för att utveckla IT som pedagogiskt stöd i undervisning. Ett pedagogiskt arbete gällande Planering och genomförande av undervisning genomfördes under vt.13. Insatser gällande betyg och bedömning har genomförts i åk 6-9. Arbete har genomförts gällande förhållningsätt och ärendegång gällande elever i behov av särskilt stöd. Målet delvis uppfyllt. Arbete pågår fortlöpande med att skapa goda möjligheter för barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. Skola, förskola, kultur och fritidsverksamhet som stimulerar till kreativitet och företagsamhet. Kreativa och företagsamma förslag och idéer mottas och genomförs fortlöpande i hela organisationen. Inom fritidsverksamhet, förskola och skola tas idéer till vara och utvecklas. Arbete pågår med profilering inom förskola och skola. Målet delvis uppfyllt Det företagsamma lärandet behöver ständigt utvecklas och förbättras utifrån rådande förutsättningar. Socialnämnd Socialtjänsten ska arbeta företagsamt och kreativt för att skapa en hälsosam och trygg livsmiljö. Vi ska arbeta för att stärka och tillvarata den enskildes resurser. Insatserna ska präglas av: gott bemötande, tydlighet, tillgänglighet och kompetens. I den nationella brukarenkäten är resultatet 2013 för Hemtjänsten 94 %, Almagården 93% och Älvbacken 79% nöjda brukare totalt sett. Målet uppfyllt Förvaltningen jobbar fortlöpande med dessa frågor. Genom att utveckla kontaktmannaskapet och värdegrund. Vidare arbete med nationella kvalitetsregister. 15

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-04-28, 19 Dnr 13.K0124

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-04-28, 19 Dnr 13.K0124 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-04-28, 19 Dnr 13.K0124 Innehåll Vindelns kommun... 3 Vision 2020... 3 Ordförande har ordet... 3 Fem år i siffror... 4 Kommunens pengar... 5 Organisation...

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 2013-10-08 Thomas Hallberg och Daniel Lantz Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Landskrona Stad gjort

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer