SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIREKTÖRENS STAB. Årsredovisning och bokslut Handläggare: Kicki Elofsson Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIREKTÖRENS STAB. Årsredovisning och bokslut 2009. Handläggare: Kicki Elofsson Telefon: 08-508 12 008"

Transkript

1 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIREKTÖRENS STAB TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR / Sid 1 (61) Handläggare: Kicki Elofsson Telefon: Till Södermalms stadsdelsnämnd Årsredovisning och bokslut Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande: 1. Nämnden godkänner årsredovisningen och bokslut och överlämnar dessa till kommunfullmäktige och stadens revisorer. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Anders Carstorp stadsdelsdirektör Bilagor 1 Bokslutsbilagor 2 SLK-blanketter vb09sdn12 3 Nyckeltalsbilagor 4 Ekonomisk uppföljning 5 Bokslut enl nämndens org 6 Särskilda redovisningar till nämnden (del 2)

2 SID 2 (61) Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

3 SID 3 (61) Sammanfattande analys... 5 En betydande del av hela Sveriges kvalitetskommun... 5 Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Analys av resultaträkning Uppföljning av driftbudget Resultatenheter Analys av balansräkning Investeringar Medel för lokaländamål Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler Synpunkter och klagomål Övrigt Feriearbeten för ungdomar Sommarkoloni Hemlöshet Ny vårdform inom psykiatrin Upphandling och konkurrensutsättning Ej verkställda beslut och domar Projekt för sänkt sjukfrånvaro Diskriminering Jämställdhets- och mångfaldsplan Nyckeltal Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna Vårdnadsbidrag Barn/ungdomar med psykiatrisk problematik (IoF) Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

4 SID 4 (61) Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

5 SID 5 (61) Sammanfattande analys En betydande del av hela Sveriges kvalitetskommun Stadsdelsnämnden har ansvarat och genomfört verksamhet för Södermalms invånare inom de ekonomiska ramar kommunfullmäktige beslutat. Årets resultat uppgår till +15,5 mnkr före resultatdispositioner och +11,5 mnkr efter resultatdispositioner. Överskottet motsvarar 0,6 procent av nämndens budget. Södermalms föräldrar tillhör stadens mest nöjda med förskolan. Över 90 procent har svarat att de på det hela taget är nöjda med sina barns förskola och kan rekommendera den. Äldreomsorgens brukare och anhöriga är betydligt mer nöjda med insatserna än 2008 inom såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboenden. Brukare och anhöriga inom omsorg om funktionsnedsatta har i års brukarundersökning inom daglig verksamhet, gruppbostäder och korttidshem angett att de hög grad är nöjda med verksamheten och kan rekommendera den till andra. En enhet inom verksamhetsområdet fick stadens kvalitetsutmärkelse. Södermalms Individ- och familjeomsorg har genomfört stadens första och hitintills enda breddinförande av evidensbaserade arbetssätt, metoder och systematiska uppföljningar. Det betyder att brukarna i växande grad möter en verksamhet som bygger insatserna på dokumenterad kunskap och beprövad erfarenhet och där fokus ligger på resultatet för den enskilda individen. Södermalms invånare är de som i högsta grad (92 %) tycker att Stockholm erbjuder en stadsmiljö som är fin att bo och leva i. Även Södermalms medarbetare är nöjda. De trivs betydligt bättre och är friskare än Inom Södermalms stadsdelsområde bor en knappt sjundedel, av hela stadens befolkning. Resultatet för Södermalms invånare har stor inverkan på resultatet för hela staden. Södermalms stadsdelsnämnd har därmed bidragit till en mer trygg, attraktiv och växande stad för boende, företagande och besökare i hjärtat av Stockholm. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

6 SID 6 (61) Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s INRIKTNINGSMÅL 1: 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Södermalms stadsdelsnämnd bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål att Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök. Nämndens aktivitetsplan innebär att en stor del av nämndens vård- och omsorgsverksamheter kommer att vara upphandlade vid slutet av Stöd ges via Jobbtorg till bidragsberoende personer så att de ska komma till egen stadigvarande försörjning. Samtliga verksamheter arbetar miljömedvetet. Barn och äldre deltar i olika kulturaktiviteter. Söderandan, det lokala brottsförebyggande rådet, bidrar till att åstadkomma en renare, grönare och tryggare stad. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad Uppfylls helt Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förvaltningen har arbetat enligt nämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrens. Under har följande verksamhetsövergångar skett: Drakenbergsparken, Högalidsparken och Skånegläntan (parklekar och öppen förskola) Fritidsverksamhet Sjöstadsgården och Sofiagårdens vård- och omsorgsboenden Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter Tantolundens-, Reimersholmes- och Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder Söders korttidshem Personliga ombud Nämnden har beslutat att senarelägga upphandlingen av utförarverksamhet inom socialpsykiatrin. Upphandlingarna av Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende och budget- och skuldrådgivning avbröts. Budget- och skuldrådgivning samordnas nu med övriga stadsdelsnämnder i innerstaden. Enligt verksamhetsplan 2010 ska socialpsykiatrins boendestöd konkurrensutsättas under 2010 och Aktivitetshuset under Förnyad upphandling av Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende ska genomföras under Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

7 SID 7 (61) I juni beslutade stadsdelsnämnden om personalövertagande av en förskola. Övertagandet slutfördes inte eftersom staden fattade beslut om att inga personalövertaganden av förskolor tillsvidare får genomföras. Det pågår en utvärdering och analys av områdesstruktur för mångfald och valfrihet. I avvaktan på att denna utvärdering är genomförd och analysen är klar kommer inga personalövertaganden att genomföras inom förskolan. KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) 33,42 % 32 % 30 % NÄMNDMÅL: Fler aktörer lägger anbud på stadsdelsnämndens verksamheter Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Intresset bland företagare att lämna anbud på nämndens verksamheter har ökat. Fler företagare lämnade anbud vid upphandlingen av äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden jämfört med Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Aktivt stödja anställda att avknoppa verksamheter Genomföra upphandlingar i enlighet med nämndens aktivitetsplan för KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.2 Jobb istället för bidrag Uppfylls helt Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Inflödet av ärenden har inte ökat markant trots konjunkturnedgången. Andelen personer som är långtidsberoende av ekonomiskt bistånd har minskat. Förvaltningen hänvisar personer som söker försörjningsstöd till stadens Jobbtorg. Från och med har Jobbtorgens målgrupp utvidgats till att omfatta även personer med socialmedicinska arbetshinder. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

8 SID 8 (61) KF:s indikatorer Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare ens KF:s årsmål 0,9 % 1 % 3,5 % Årsredovisning 51,4 % 60 % 62 % Årsredovisning Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder) 34 st 60 st st Årsredovisning Kommentar: Förvaltningen har hittills tillhandahållit 34 praktikplatser för aspiranter. Av dessa har 19 platser utnyttjats. Ett av skälen till att förhållandevis få platser har utnyttjas är svårigheter att matcha aspiranter och praktikplatser. Många av aspiranterna behöver mer handledning än praktikplatsen har möjlighet att erbjuda. Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun 1,3 % 2 % 6,0 % Årsredovisning 100 % 100 % 50 % Årsredovisning KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

9 SID 9 (61) KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd Stadsdelsnämnderna ansvarar för att nyanlända flyktingar har en gällande individuell introduktionsplan NÄMNDMÅL: Minskat behov av ekonomiskt bistånd och kortare bidragstid Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Antalet bidragshushåll med socialmedicinska- och/eller rehabiliteringsskäl som bidragsgrund har minskat men årsmålet är inte uppnått. Andelen bidragstagare som har remitterats till Jobbtorg har kommit ut i egen försörjning i större utsträckning. Förvaltningens behov av årsplatser är större än de 40 som Jobbtorg för närvarande erbjuder. Andelen personer som är långtidsberoende av ekonomiskt bistånd har minskat med sju procentenheter. Inflödet av ärenden har inte ökat markant trots konjunkturnedgången. Däremot ökade genomsnittskostnaderna för hushållen i december. Förvaltningen utreder orsaken till detta. Individuellt anpassade metoder används i mötet med försörjningsstödstagarna. För att effektivt kunna identifiera försörjningshinder och förkorta bidragstiderna har all personal utbildats i evidensbaserade arbetsmetoder. Resultatet av arbetet följs upp kontinuerligt. Förvaltningen har regelbundna träffar med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Jobbtorg genom RESAM, ett samverkansforum för nämnda myndigheter. Efter organisationsförändringar inom försäkringskassan sker samarbetet med den endast på konsultativ nivå, det vill säga inte på individnivå. Nämndens indikatorer Andel bidragstagare som har remitterats till Jobbtorg ska komma ut i egen försörjning i större utsträckning. ens 43 % 40 % Årsredovisning Antal bidragshushåll med socialmedicinskaoch/eller rehabiliteringsskäl som bidragsgrund ska minska Årsredovisning Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

10 SID 10 (61) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Genom individuella lösningar och tidiga insatser ska behovet av ekonomiskt bistånd minska och bidragstiden förkortas Genom samarbetet inom RESAM (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Psykiatrin Södra och förvaltningen) ska förebyggande arbete ske med personer med sjukersättning för att de inte ska bli beroende av försörjningsstöd KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas Uppfylls helt Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Stadens miljöprogram har varit vägledande för nämndens samtliga verksamheter. Förvaltningen har ökat andelen miljöfordon, ökat andelen inköpta ekologiska livsmedel, källsorterat och vidtagit energibesparande åtgärder. Vid tjänsteresor har förvaltningens medarbetare i första hand promenerat, cyklat eller åkt med kommunala färdmedel. Vid all upphandling har nämnden ställt miljökrav. KF:s indikatorer Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling ens Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd KF:s årsmål 10 % 20 % 20 % Kommentar: Av 30 enheter, vilka tillagar eller serverar måltider, sorterar tre enheter ut matavfall för biologisk behandling. Flertalet av de verksamheter som tillagar eller serverar måltider har inte haft möjlighet att utsortera matavfall på grund av bland annat utrymmesbrist. Under året har information getts till berörda verksamheter med syfte att få fler att utsortera sitt matavfall. Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder) 21 % 50 % 50 % Kommentar: Av förvaltningens 14 tjänstebilar är tre utrustade med dubbade vinterdäck. 11 tjänstebilar, motsvarande 79 %, är utrustade med dubbfria vinterdäck.

11 SID 11 (61) KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) 100 % 100 % 100 % Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) 100 % 100 % 100 % Kommentar: Indikatorn mäter andelen enheter som följer nämndens policy för tjänsteresor och transporter. Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) 85 % 85 % 85 % Årsredovisning Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) 14 % 15 % öka Årsredovisning Kommentar: Andelen ekologiska livsmedel har ökat med fyra procentenheter i jämförelse med Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utryckningsoch specialfordon (alla nämnder) 85,71 % 90 % 90 % Årsredovisning Kommentar: Av förvaltningens 14 tjänstebilar är 12 klassade som miljöfordon. Målet att uppnå 90 % miljöbilar under har inte uppnåtts eftersom leasingavtalet för en tjänstebil sträcker sig fram till 2010 och att förvaltningens enda egna tjänstebil planeras bli avvecklad under Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

12 SID 12 (61) KF:s indikatorer Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ens KF:s årsmål 100 % 100 % 100 % Kommentar: Under året har stadsdelsnämnden inte genomfört egna eller deltagit i gemensamma upphandlingar där det varit aktuellt att ställa detta krav. Elförbrukning (alla nämnder) kwh kwh minska Kommentar: Målsättningen att förvaltningen under skulle förbruka kwh grundades på en prognos för förbrukningen under 2008 på kwh. Den stora skillnaden mellan årsmål och för kan sannolikt bero på att förvaltningen erhöll en för hög preliminär siffra på förbrukning för 2008 och utifrån detta angav årsmålet. Utfallet för 2008 blev cirka kwh. NÄMNDMÅL: Minska stadsdelsnämndens miljöpåverkan Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Alla enheter har arbetat miljövänligt. Enheterna har vidtagit energibesparande åtgärder, källsorterat förpackningar och papper och inhandlat ekologiska livsmedel. Förvaltningen har anordnat miljöutbildningar för enheternas miljöombud. Alla nämndens verksamheter har under året genomfört energibesparande åtgärder såsom byte av glödlampor till lågenergilampor, installerat timers, använt torkskåp och tvättmaskiner effektivt och hållit släckt i lokaler som inte använts. Förvaltningen har även via fastighetsägare försökt minska energiförbrukningen i de lokaler som förvaltningen hyr. Andelen inköpta ekologiska livsmedel till nämndens verksamheter har under året ökat från 10 % till 14 %. För att bevara värdefulla markområden inom stadsdelsområdet har förvaltningen under året genomfört omfattande naturmarksvård i Sickla Park, som ingår i Nacka naturreservat, i enlighet med framtagen skötselplan. Syftet har bland annat varit att bibehålla befintliga ängsytor och säkerställa Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

13 SID 13 (61) ekbeståndet i parken. I Vitabergsparken har delar av trädvårdsplanen för parken genomförts. För att utveckla och behålla den ekologiska mångfalden har vid naturvård död ved sparats för att utgöra boplats för insekter. På Årsta holmar har förvaltningen möjliggjort att får kan beta med syfte att hålla ängarna öppna. Förvaltningen har bidragit till att gynna fågellivet genom att sätta upp 160 fågelholkar i stadsdelsområdets parker. Förvaltningen har tillsammans med trafikkontoret inlett ett miljöprojekt med nedgrävda skräpkorgar med syfte att uppnå en effektiv och miljövänlig skräphantering på Mariatorget. Projektet är nämndens bidrag till Miljöhuvudstadsåret Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla enheter ska sortera ut förpackningar och papper Alla enheter ska vidta energibesparande åtgärder för att minska elförbrukningen. De enheter inom förvaltningen som tillagar eller serverar måltider ska sortera ut matavfall för biologisk behandling. De enheter som avser köpa eller leasa tjänstebilar ska alltid välja miljöfordon (undantag specialfordon) De enheter som handlar livsmedel ska öka sin andel av ekologiska livsmedel till 15% och bokföra dessa på baskonto 6442 De enheter som har miljöfordon och som kan tankas med både bensin och miljöbränsle ska alltid välja med miljöbränsle (E85 alternativt gas) så att nämnden uppnår kommunfullmäktiges mål om 85 % förnyelsebart drivmedel. De enheter som har tjänstebilar eller egna bilar ska i största möjliga mån använda dubbfria vinterdäck Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

14 SID 14 (61) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Ställa krav i upphandlingar att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår i upphandlade varor Systematiskt arbeta för effektiva resor och transporter Särskilt värdefulla markområden inom stadsdelsområdet ska bevaras genom medveten parkskötsel Åtgärder för att bibehålla och utveckla den biologiska mångfalden i parker och grönområden KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv Uppfylls helt Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Kulturen inom förskolan har stärkts under året genom att en "kulturgrupp" med representanter från förskolan arbetar med att implementera stadens kulturprogram "Kultur i ögonhöjd". Barnen inom förskolan har fått ta del av stadens kulturutbud genom teaterbesök, museibesök och besök på bibliotek. De har även fått uppleva och själva utövat kultur genom extern expertis. I den dagliga verksamheten i förskolan får barnen möjlighet att uppleva och själva pröva på olika skapande och kulturella upplevelser som till exempel att lyssna på sagor med och utan bilder, att skapa med olika material och genom sång, musik och dans. Parklekarna erbjuder barn och unga möjligheter till lek, spontanidrott och eget skapande med delaktighet från brukarna. Äldreförvaltningens pågående projekt "Kultur för äldre" sker i samarbete med Kulturskolan i Stockholm. Projektet utvidgades och omfattar nu även Södermalms stadsdelsnämnd. Projektet är ett komplement och en stimulans till enheternas eget arbete med att skapa aktiviteter för de äldre. Projektet innehåller ett antal kulturpaket, till exempel "Musik vi minns", "Skapa en upplevelse" och "Guldkorn". Flertalet av vård- och omsorgsboendena har haft ett eller flera kulturpaket under året. Varje paket omfattar två till tre aktiviteter. Dessutom anordnades för samtliga boenden kulturfestligheter i samband med nationaldagen. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

15 SID 15 (61) KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet st 50 st tas fram av nämnden KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur Kommentar: Genom samarbete med Kulturskolan har de äldre barnen i förskolan deltagit i en kör som hade ett uppträdande på Medborgarplatsen. Samarbetet har också lett till att en konstvandring har arrangerats för barn från förskolorna i Södra Hammarbyhamnen. Efter konstvandringen fick barnen själva göra egna målningar som ställdes ut i Kulturskolans lokaler. Bidragsgivningen ska säkerställa likabehandling Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer Kommentar: Driften av stadsdelsnämndens fem parklekar är upphandlad. Tre parklekar drivs på entreprenad och två drivs som intraprenader. Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad Kommentar: Verksamheterna är upphandlade. I avtalet regleras att entreprenören ska medverka till att lokalerna kan samutnyttjas med andra. För närvarande samutnyttjas lokalerna med öppna förskolor, de kommunala dagbarnvårdarna, kvällsverksamhet för ungdomar och scoutverksamhet. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

16 SID 16 (61) NÄMNDMÅL: Barn och unga som besöker parkleken upplever att den är rolig och utmanande Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Brukarna är mycket nöjda med parklekarna. I brukarundersökningar som genomförts under hösten svarade flertalet att det finns bra och roliga saker att göra och att parkleken erbjuder bra och roliga aktiviteter. Nämndens indikatorer Andel besökare som upplever att parkleken är rolig och utmanande ens 85 % 85 % Årsredovisning Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Bedömning av måluppfyllelsen genom verksamhetsbesök. Utarbeta bedömningskriterier Avvikelse Kommentar: Verksamhetsbesök har inte gjorts på parklekarna för att bedöma måluppfyllelsen. De entreprenaddrivna parklekarna har besökts av förvaltningen för att ta reda på hur avtalen följs. NÄMNDMÅL: Verksamheten på fritidsgårdarna är kunskapsbaserat Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. I arbetet inom fritidsgårdarna används en metod kallad Preventionsprofil. Metoden utgår från evidensbaserade risk- och skyddsfaktorer för framtida riskbeteende gällande bland annat alkohol- och drogmissbruk. Preventionsprofilen består av ett antal självskattningsfrågor till personalen om enhetens arbetssätt när det gäller att uppmärksamma riskbeteenden hos ungdomarna, stärka skyddsfaktorer och minimera de riskfaktorer som är möjliga att påverka. Resultatet ger ett underlag för framtida verksamhetsplanering. Metoden upprepas årligen. I samverkan med fältassistenterna har handlingsplanen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet inom fritidsgårdarna reviderats. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

17 SID 17 (61) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Undersöka i vilken utsträckning som fritidsgårdarnas verksamhet överensstämmer med det som forskningen anser vara gynnsamt för ungdomars utveckling KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad Uppfylls delvis Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Renhållning och underhåll av de mest utsatta parkerna har varit högprioriterat. Söderandan det lokala brottsförebyggande rådet - har fyllt en viktig funktion när det gäller att åstadkomma en renare och tryggare stad. KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper Genomföra trygghetsvandringar NÄMNDMÅL: Alla enheter inom förvaltningen har utbildad personal i systematiskt brandskyddsarbete Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Förvaltningen har under året arbetat med att öka beredskapen för att möta såväl små som stora olyckor. Utbildningsinsatserna under har fokuserat på det systematiska brandskyddsarbetet. Arbetet har resulterat i att 44 av 45 chefer har utbildning. Inom förskolan har utbildade brandskyddsombud slutat sin anställning vilket innebär att nya ombud måste utbildas. Nämndens indikatorer ens Andel chefer med utbildning i systematiskt brandskyddsarbete 98 % 100 % Årsredovisning Kommentar: 44 av 45 chefer har utbildning. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

18 SID 18 (61) Nämndens indikatorer Andel underenheter inom respektive enhet och som har utbildade brandskyddsombud ens 73 % 75 % Årsredovisning Kommentar: Målet att 75 % av alla ombud ska ha utbildning i brandskyddsarbete har inte uppnåtts. Inom förskoleverksamheten har utbildade brandskyddsombud slutat sin anställning och nya måste utbildas. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Det ska finnas utbildade brandskyddsansvariga inom alla enheter samt utbildade brandskyddsombud på respektive underenhet NÄMNDMÅL: Gator, torg, parker och grönområden ska upplevas som välskötta och attraktiva Uppfylls inte Stadsdelsnämndens mål är inte uppfyllt. För att stadsdelsområdets parker och grönområden ska upplevas som rena har förvaltningen under sommarperioden haft extra städinsatser, utöver avtalen med entreprenören, i flera bostadsnära parker. Parker som är extra utsatta för nedskräpning, till exempel Nytorget, delar av Vitabergsparken och Drakenbergsparken, har städats två gånger per dag. För att höja parkstandarden har förvaltningen genomfört extra ogräsrensning i parkerna på den västra delen av stadsdelsområdet. Under året har förvaltningen genomfört ett utvecklingsarbete tillsammans med förvaltningens parkentreprenör, med syfte att åstadkomma en bättre kvalitet avseende renhållning och underhåll av parkerna. Utvecklingsarbetet har resulterat i handlingsplaner och uppföljningsdokument som ständigt följs upp på byggmötena med entreprenören. Den systematiska och regelbundna kontrollen av att parkentreprenören uppfyller sina åtaganden enligt avtalen har under året skärpts. Ett led i att ändra attityden till nedskräpning och vandalism i parkerna har varit att visa på de värden som finns i parkerna. Detta har skett genom att publicera månadens park i nämndens månadsannons i lokaltidningen och på hemsidan. Trädvandringsbroschyrer som beskriver intressanta träd i Tantolunden och Vitabergsparken har tagits fram och fått stor uppmärksamhet, även långt utanför stadsdelsområdets gränser. Syftet med trädvandringsbroschyrerna är också att öka medborgarnas kunskap om träd. Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att öka medborgarnas inflytande på skötseln och utvecklingen av stadsdelsområdets parker och Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

19 SID 19 (61) grönområden genom att öka antalet brukaravtal. Ett brukaravtal innebär att förvaltningen upprättar ett avtal med exempelvis en bostadsrättsförening om att sköta en bit parkmark. Under året har tre nya brukaravtal tecknats och sammanlagt finns nu 39 brukaravtal mellan förvaltningen och bostadsrättsföreningar, skolor och enskilda medborgare. Projektet där enskilda medborgare fick lämna blomlökar till "Medborgarnas blomsterbacke" är ytterligare ett exempel på insats där syftet varit att öka medborgarnas deltagande i utvecklingen av stadsdelsområdets parker och grönområden. För att bidra till att stadsdelsområdets parker upplevs som vackra har förvaltningen under perioden utökat antalet perenna planteringar, bland annat vid Fatbursgatan och i Helgalunden. För att öka tryggheten i parkerna har slyröjning genomförts på bland annat Reimersholme, i Pålsundsparken och kring Fåfängan. Förvaltningen har även deltagit i ett projekt, tillsammans med trafikkontoret och Fortum AB, för ny och bättre belysning på Mariatorget. Vid parkupprustningar har tillgängligheten beaktats. Nämndens indikatorer Antal klagomål på nedskräpning inom stadsdelsområdet ens Årsredovisning Kommentar: Antalet inkomna klagomål på renhållningen av gatumark och parkmark har uppgått till 562. Av dessa avser 55 klagomål (10 procent) parkmark som faller inom nämndens ansvarsområde. Övriga 507 klagomål (90 procent) gäller gatumark som trafik- och renhållningsnämnden ansvarar för. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Arbeta för att fler brukaravtal tecknas Beakta tillgänglighets- och trygghetsaspekten vid parkskötsel och parkupprustning. Genomföra renhållningsprojekt tillsammans med Trafikkontoret Marknadsföring av stadsdelsområdets parker Planera för en ny lekplats med extern finansiering Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd Kommentar: Förvaltningen har under året tagit kontakt med lekredskapsföretag och sonderat möjligheterna till att erhålla externa medel till en ny lekplats i Bryggartäppan. På grund av det rådande ekonomiska läget bedömde förvaltningen att det under inte var möjligt att finna externa medel till projektet. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet under 2010.

20 SID 20 (61) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Samarbete mellan Söderandan och Håll Sverige Rent Skärpt kontroll av parkentreprenören Systematisk kontroll av belysningen i parkerna Kommentar: Kontroll av den parkbelysning som nämnden ansvarar för, exempelvis vid bollplanerna, har genomförts i samband med den ordinarie kontrollen av parkentreprenören. Upprusta lekplatsen i Tantolunden Kommentar: Projektet delades upp i två etapper på grund av leveransproblem med lekutrustningen. Delar av lekutrustningen kommer att anläggas under Utöka antalet perenna planteringar Utöka ogräsrensningen i parkerna Utöka städningen i bostadsnära parker NÄMNDMÅL: Södermalm ska bli renare, grönare och tryggare Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. För att få ett renare och tryggare Södermalm har parkvärdar under perioden juni augusti varit aktiva i området kring Drakenbergsparken. Parkvärdarna har plockstädat och informerat parkbesökare om var man kan slänga sitt skräp och vilka regler som gäller i parken. Inom ramen för Söderandans aktiviteter har drygt 270 företagare knutits till ett samarbetsavtal med förvaltningen, trafikkontoret och Söderandan som innebär att företagen genom sitt engagemang ansvar för att hålla rent och snyggt i anslutning till företaget. Företagarna medverkar också till att förändra attityderna till nedskräpning och informerar allmänheten om var skräp ska kastas. Förvaltningen har genom sitt engagemang i Söderandan på olika sätt arbetet för en attitydförändring till nedskräpning inom stadsdelsområdet. Bland annat har förvaltningen verkat för att veckovisa annonser publiceras i lokaltidningen med uppmaning till medborgarna att använda befintliga skräpkorgar och askkoppar. Skräpplockardagar har arrangerats, i samarbete med Håll Sverige Rent, där skolor, föreningar och fastighetsägare haft var sitt städområde. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 2 RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER SID 1 (7)

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 2 RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER SID 1 (7) RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 2 - OCH VÄSENTLIGSANALYS AV KF:S ER OCH NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER SID 1 (7) VERKSAMS- Arbetsmarknadsåtgärder Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för

Läs mer

ILS 2010: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Hägersten - Liljeholmen)

ILS 2010: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Hägersten - Liljeholmen) ILS 2010: Risk & Väsentlighet er - 2010 Verksamhetsområde Arbetsmarknadsåtgärder Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla 1 400 st 57 st Att

Läs mer

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Arbetsmarknadsåtgärder Effektivitet Ekonomi Ekonomiskt bistånd Förskoleverksamhet ILS 2013: Risk & er - 2013 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha

Läs mer

Rapport till nämnd. KF:s mål Nämndens mål Vad ska följas upp Arbetssätt. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Rapport till nämnd. KF:s mål Nämndens mål Vad ska följas upp Arbetssätt. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök Ekonomiskt bistånd Alla som idag är socialbidragsberoende på grund av arbetsbrist ska garanteras insats inom fem dagar Arbetsmarknadsåtgärder

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Arbetsmarknadsenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Gärdets förskolor

Verksamhetsberättelse 2010 Gärdets förskolor ÖSTERMALM GÄRDETS FÖRSKOLOR Handläggare: Chatarina Örner TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2011-57- 1.2.1. SID 1 (17) 2011-01- 27 Verksamhetsberättelse Gärdets förskolor Sammanfattande analys Den sammanfattande analysen

Läs mer

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2 KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (9) 2013-02-13 Handläggare: Mathias Englund Telefon:08-508 08 549 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Nytorgets förskolor. stockholm.se

Nytorgets förskolor. stockholm.se Nytorgets förskolor Sid 2 (29) Sid 3 (29) Sid 4 (29) Sid 5 (29) Sid 6 (29) Sid 7 (29). KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn i Stockholm

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Rio servicehus

Verksamhetsberättelse 2010 Rio servicehus ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING RIO SERVICEHUS TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2011-57-1.2.1. SID 1 (12) 2011-02-01 Handläggare: Linnéa Gustafsson Telefon: 08-508 42 250 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Verksamhetsplan Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder

Verksamhetsplan Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING HAMMARBYHAMNENS GRUPP- OCH SERVICEBOSTÄDER Handläggare: Anita Persson Flygare Telefon: 08-508 13 672 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 100-1281/2008 1 (16) 2008-12-19 Verksamhetsplan

Läs mer

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri Södermalms stadsdelförvaltning Sociala avdelningens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-27 Dnr. 209-2015-1.2.1 Handläggare Emilia Tuvesson 08-508 13 221 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-03-26 Redovisning

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN. Förskoleverksamhet. Kvalitetsarbetets innehåll SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN. Förskoleverksamhet. Kvalitetsarbetets innehåll SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Förskoleverksamhet Förskoleverksamheten består av 13 förskoleenheter med 58 förskolor och fyra

Läs mer

Tertialrapport 2/2010. Förvaltningens förslag till beslut. Sammanfattning SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Till Södermalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2/2010. Förvaltningens förslag till beslut. Sammanfattning SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Till Södermalms stadsdelsnämnd SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (59) -09-21 Handläggare: Kicki Elofsson Telefon: 08-508 12 008 Till Södermalms stadsdelsnämnd -09-30 Tertialrapport 2/ Förvaltningens förslag

Läs mer

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN 2012

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN 2012 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 3:1 SID 1 (5) Nämnden beslöt i verksamhetsplan 2012 att två av kommunfullmäktiges indikatorer och tre av nämndens väsentliga processer ska granskas särskilt under

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 3

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 3 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 3 ÅRSREDOVISNING INTERNKONTROLL 2009 SID 1 (11) 2010-01-21 ÅRSREDOVISNING INTERNKONTROLL 2009 Bakgrund I nämndens interna kontrollsystem och internkontrollplan beskrivs

Läs mer

Verksamhetsplan Kommunikationsstaben

Verksamhetsplan Kommunikationsstaben KULTURFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATIONSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTAND E SID 1 (7) 2012-04-11 Handläggare: Anna Klynning Telefon: 08-508 31919 Till Kulturnämnden Inledning Under 2012 kommer kommunikaitonsstaben arbeta

Läs mer

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-05-19 Handläggare Birgitta Eskils Pettersson Telefon: 08-508

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Rapporten godkännes.

Förvaltningens förslag till beslut Rapporten godkännes. Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-05-31 Handläggare Birgitta Eskils Pettersson Telefon: 08-508

Läs mer

Bilaga 9 Verksamhetsuppföljning stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Bilaga 9 Verksamhetsuppföljning stöd och service till personer med funktionsnedsättning Södermalms stadsdelsförvaltning Tertialrapport 1/2014 Bilaga 9 Verksamhetsuppföljning stöd och service till personer med funktionsnedsättning Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Dnr 395-2013-1.2.1.

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Kungsholmens dagliga verksamheter Tjänsteutlåtande Dnr: 1.1-541-2013 Sid 1 (9) 2014-01-15 Handläggare: Vanja Schwamberg Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens dagliga verksamheter Kungsholmens dagliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Rapport om verksamhetsövergång. Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter.

Rapport om verksamhetsövergång. Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter. Södermalms stadsdelsförvaltning Sociala avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 298-2014-2.2.2. Sida 1 (6) 2015-03-02 Handläggare Kjell Carlsson Telefon: 08-508 12 413 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-03-26

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Verksamhetsplan Lugnetskolans förskola

Verksamhetsplan Lugnetskolans förskola Verksamhetsplan Lugnetskolans förskola Inledning Inledning Lugnets förskola en mötesplats för små och stora Lugnets förskola startar hösten 2011 i tillfälliga lokaler i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Den

Läs mer

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3 Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3 Stadsdelsnämnd Data avser år 2015 712 Södermalm Data för 2014 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 4. Antal

Läs mer

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGDOM OCH VUXNA BILAGA VP 2012 SID 1 (5) 2011-11-14 Handläggare: Göran Sjödin Telefon: 08-508 21 070 Till Stadsdelsnämnden 2012-12-15 Svar på kommunbeslut efter tillsyn

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1 Sid.1 Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007 (Används som underlag till stadens årsredovisning 2007. Respektive nämnd bifogar förteckningen i nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLOR FARSTA STADSDELSNÄMND

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLOR FARSTA STADSDELSNÄMND S FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA, FRITID, KULTUR SID 1 (7) 2007-09-25 KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLOR FARSTA STADSDELSNÄMND 2007 Box 6027 122 06 Enskede. Telefon 08-508 18 000. Fax 08-508 18 158 elisabet.wahlstedt@farsta.stockholm.se

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna ENHETEN FÖR VUXNA Sid 1 (5) Giltig 2016 - Inom enheten för vuxna utreder och föreslår vi insatser för dig som ansöker om ekonomiskt bistånd, socialpsykiatriska insatser, söker stöd för våld i nära relationer

Läs mer

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Utfallsrapport med kommentarer - Tertial 1 2013 (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Övergripande kommentar 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och

Läs mer

Förskolan Rödkulla K V A L I T E T S G A R A N T I

Förskolan Rödkulla K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Dnr 1,2.1.11-2012 Förskolan Rödkulla Förskolan som utvecklar miljön utifrån barns idéer och tankar Förskolan Rödkulla ligger mitt i Herrängens villaområde med

Läs mer

Nedskräpning på Östermalm

Nedskräpning på Östermalm Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-07-28 Handläggare Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-09-22

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2016-04-29 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Ragvald En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-10-15 Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: 08-508 29 315 Till Kommunstyrelsen Kompetensutveckling Stadsledningskontorets

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016 Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Att utvärdera kvalitet

Att utvärdera kvalitet Att utvärdera kvalitet Att utvärdera mervärden objektivt, transparent och förutsebart tillsammans med sakkunniga: Så genomförde serviceförvaltningen, Stockholms stad, upphandlingen av vård och omsorgsboenden

Läs mer

Önskehemsgatan 32 4 avdelningar. Förskolebarns framtidstro - vår utmaning

Önskehemsgatan 32 4 avdelningar. Förskolebarns framtidstro - vår utmaning K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Örby förskolor Ripsavägen 33 Ripsavägen 44 4 avdelningar 4 avdelningar Vingåkersvägen 22-26 4 avdelningar Åkerögränd 5 3 avdelningar Önskehemsgatan 32 4 avdelningar

Läs mer

Verksamhetsplan Centrala Östermalms förskolor

Verksamhetsplan Centrala Östermalms förskolor ÖSTERMALM CENTRALA ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR Handläggare: Nils Johansson Telefon: 076-12 10 686 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-913-100 SID 1 (18) 2009-12-02 Verksamhetsplan Centrala s förskolor Inledning Enheten består

Läs mer

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten. Chef Bidrag & Vuxenstöd

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten. Chef Bidrag & Vuxenstöd Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson Tfn: 08-508 12 305 Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2003-12-19 SDN 2004-01-22 Dnr 502-495/2003 ordningsnummer

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2015-2016 Organisation Avdelning: Planeten Åldersindelning (antal per födelseår): 2011-2 st 2012-7 st 2013-4 st 2014-5 st 2015-1 st Antal barn: 19 Antal pojkar:

Läs mer

Socialpsykiatriska utförarenheten. Verksamhetsberättelse VB Förslag till beslut

Socialpsykiatriska utförarenheten. Verksamhetsberättelse VB Förslag till beslut Socialpsykiatriska utförarenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Socialpsykiatriska utförarenheten Socialpsykiatriska utförarenheten Verksamhetsberättelse

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

715 Skarpnäck

715 Skarpnäck Nyckeltal till årsredovisningen 2012 Stadsdelsnämnd 710 Östermalm Data avser år 2012 Data för 2011 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 2. Andel årsarbetare

Läs mer

Odenplans förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I

Odenplans förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Odenplans förskolor Ingress Förskolebarns framtidstro vår utmaning Vi ser det som vår utmaning att vara med och forma barnens framtidstro,

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år Rinkeby-Kista Data för Spånga-Tensta

Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år Rinkeby-Kista Data för Spånga-Tensta Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år 2013 701 Rinkeby-Kista Data för 2012 703 Spånga-Tensta med är med för att kunna se skillnad 704 Hässelby-Vällingby 706 Bromma

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

STADEN SKA VARA EN ATTRAKTIV PLATS FÖR BOENDE, FÖRETAG OCH BESÖK

STADEN SKA VARA EN ATTRAKTIV PLATS FÖR BOENDE, FÖRETAG OCH BESÖK STADEN SKA VARA EN ATTRAKTIV PLATS FÖR BOENDE, FÖRETAG OCH BESÖK Nämndens mål för verksamheten Bedömningsgrund Måluppfyllelse Det lokala kulturutbudet ska samordnas och utvecklas Medborgarna ska erbjudas

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Egenkontroll och kvalitetsredovisning. ht 2010 vt Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Sinikka Sjöstedt

Egenkontroll och kvalitetsredovisning. ht 2010 vt Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Sinikka Sjöstedt Egenkontroll och kvalitetsredovisning ht 2010 vt 2011 Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Sinikka Sjöstedt 2011-09-29 1 (7) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FÖRSKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Demokratiutveckling på Södermalm

Demokratiutveckling på Södermalm Södermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Lotte Lindgren Telefon: 08 508 12 030 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Demokratiutveckling på Södermalm

Läs mer

VP 2015 Bilaga 4 Risk & Väsentlighet Indikatorer Östermalms stadsdelsnämnd

VP 2015 Bilaga 4 Risk & Väsentlighet Indikatorer Östermalms stadsdelsnämnd 2014-751-1.1. VP 2015 Bilaga 4 Risk & Indikatorer Östermalms stadsdelsnämnd Verksamhsområde Indikator KF:s Arbsmarknadsåtgä rder Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamher av de aspiranter

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖR Vilka är de? Aktivitetsplan 2013 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm SID 1 (9) Analys Stadens konkurrenspolicy syftar till att på ett ansvarsmässigt och ansvarsfullt sätt genoma

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (7) Rev 2016-05-18 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Bullerbyns förskola En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision Alla barn ska kunna känna sig trygga

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

2. Utvärderingsbilaga

2. Utvärderingsbilaga Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Rinkeby-Kista Drift av bostäder enligt LSS, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning stadsdelsnämnd Christina Fagerström

Läs mer

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXNA TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-11-16 Handläggare: Bosse Dannert Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-12-17 Svar på skrivelse från (s),

Läs mer

Plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Södermalms stadsdelsförvaltning Dnr 1114-2014-1.1.. Sida 1 (5) Plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ett styrdokument

Läs mer

Personlig assistans Verksamhetsplan 2014

Personlig assistans Verksamhetsplan 2014 Personlig assistans Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (9) Handläggare: Tina Udd Telefon: 08-508 08 000 Till Personlig assistans Personlig assistans Verksamhetsplan 2014 Förslag till beslut Personlig assistans

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

för 2012 SÖDERMALM VERKSAMHETSPLAN 2012 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm

för 2012 SÖDERMALM VERKSAMHETSPLAN 2012 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm för 2012 SÖDERMALM ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA VERKSAMHETSPLAN 2012 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1257.2011-1.1. SID 1 (43) VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

verksamhetsplan och budget 2013 Farsta stadsdelsförvaltning www.stockholm.se/farsta www.twitter.com/farstasdf

verksamhetsplan och budget 2013 Farsta stadsdelsförvaltning www.stockholm.se/farsta www.twitter.com/farstasdf verksamhetsplan och budget 2013 Farsta - ETT OMRÅDE ATT leva och ARBETA I Farsta stadsdelsförvaltning www.twitter.com/farstasdf Läs mer om stadsdelsnämnden och förvaltningen samt hämta ärenden och protokoll

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer