SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIREKTÖRENS STAB. Årsredovisning och bokslut Handläggare: Kicki Elofsson Telefon:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIREKTÖRENS STAB. Årsredovisning och bokslut 2009. Handläggare: Kicki Elofsson Telefon: 08-508 12 008"

Transkript

1 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIREKTÖRENS STAB TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR / Sid 1 (61) Handläggare: Kicki Elofsson Telefon: Till Södermalms stadsdelsnämnd Årsredovisning och bokslut Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande: 1. Nämnden godkänner årsredovisningen och bokslut och överlämnar dessa till kommunfullmäktige och stadens revisorer. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Anders Carstorp stadsdelsdirektör Bilagor 1 Bokslutsbilagor 2 SLK-blanketter vb09sdn12 3 Nyckeltalsbilagor 4 Ekonomisk uppföljning 5 Bokslut enl nämndens org 6 Särskilda redovisningar till nämnden (del 2)

2 SID 2 (61) Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

3 SID 3 (61) Sammanfattande analys... 5 En betydande del av hela Sveriges kvalitetskommun... 5 Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Analys av resultaträkning Uppföljning av driftbudget Resultatenheter Analys av balansräkning Investeringar Medel för lokaländamål Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler Synpunkter och klagomål Övrigt Feriearbeten för ungdomar Sommarkoloni Hemlöshet Ny vårdform inom psykiatrin Upphandling och konkurrensutsättning Ej verkställda beslut och domar Projekt för sänkt sjukfrånvaro Diskriminering Jämställdhets- och mångfaldsplan Nyckeltal Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna Vårdnadsbidrag Barn/ungdomar med psykiatrisk problematik (IoF) Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

4 SID 4 (61) Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

5 SID 5 (61) Sammanfattande analys En betydande del av hela Sveriges kvalitetskommun Stadsdelsnämnden har ansvarat och genomfört verksamhet för Södermalms invånare inom de ekonomiska ramar kommunfullmäktige beslutat. Årets resultat uppgår till +15,5 mnkr före resultatdispositioner och +11,5 mnkr efter resultatdispositioner. Överskottet motsvarar 0,6 procent av nämndens budget. Södermalms föräldrar tillhör stadens mest nöjda med förskolan. Över 90 procent har svarat att de på det hela taget är nöjda med sina barns förskola och kan rekommendera den. Äldreomsorgens brukare och anhöriga är betydligt mer nöjda med insatserna än 2008 inom såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboenden. Brukare och anhöriga inom omsorg om funktionsnedsatta har i års brukarundersökning inom daglig verksamhet, gruppbostäder och korttidshem angett att de hög grad är nöjda med verksamheten och kan rekommendera den till andra. En enhet inom verksamhetsområdet fick stadens kvalitetsutmärkelse. Södermalms Individ- och familjeomsorg har genomfört stadens första och hitintills enda breddinförande av evidensbaserade arbetssätt, metoder och systematiska uppföljningar. Det betyder att brukarna i växande grad möter en verksamhet som bygger insatserna på dokumenterad kunskap och beprövad erfarenhet och där fokus ligger på resultatet för den enskilda individen. Södermalms invånare är de som i högsta grad (92 %) tycker att Stockholm erbjuder en stadsmiljö som är fin att bo och leva i. Även Södermalms medarbetare är nöjda. De trivs betydligt bättre och är friskare än Inom Södermalms stadsdelsområde bor en knappt sjundedel, av hela stadens befolkning. Resultatet för Södermalms invånare har stor inverkan på resultatet för hela staden. Södermalms stadsdelsnämnd har därmed bidragit till en mer trygg, attraktiv och växande stad för boende, företagande och besökare i hjärtat av Stockholm. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

6 SID 6 (61) Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s INRIKTNINGSMÅL 1: 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Södermalms stadsdelsnämnd bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål att Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök. Nämndens aktivitetsplan innebär att en stor del av nämndens vård- och omsorgsverksamheter kommer att vara upphandlade vid slutet av Stöd ges via Jobbtorg till bidragsberoende personer så att de ska komma till egen stadigvarande försörjning. Samtliga verksamheter arbetar miljömedvetet. Barn och äldre deltar i olika kulturaktiviteter. Söderandan, det lokala brottsförebyggande rådet, bidrar till att åstadkomma en renare, grönare och tryggare stad. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad Uppfylls helt Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förvaltningen har arbetat enligt nämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrens. Under har följande verksamhetsövergångar skett: Drakenbergsparken, Högalidsparken och Skånegläntan (parklekar och öppen förskola) Fritidsverksamhet Sjöstadsgården och Sofiagårdens vård- och omsorgsboenden Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter Tantolundens-, Reimersholmes- och Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder Söders korttidshem Personliga ombud Nämnden har beslutat att senarelägga upphandlingen av utförarverksamhet inom socialpsykiatrin. Upphandlingarna av Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende och budget- och skuldrådgivning avbröts. Budget- och skuldrådgivning samordnas nu med övriga stadsdelsnämnder i innerstaden. Enligt verksamhetsplan 2010 ska socialpsykiatrins boendestöd konkurrensutsättas under 2010 och Aktivitetshuset under Förnyad upphandling av Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende ska genomföras under Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

7 SID 7 (61) I juni beslutade stadsdelsnämnden om personalövertagande av en förskola. Övertagandet slutfördes inte eftersom staden fattade beslut om att inga personalövertaganden av förskolor tillsvidare får genomföras. Det pågår en utvärdering och analys av områdesstruktur för mångfald och valfrihet. I avvaktan på att denna utvärdering är genomförd och analysen är klar kommer inga personalövertaganden att genomföras inom förskolan. KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) 33,42 % 32 % 30 % NÄMNDMÅL: Fler aktörer lägger anbud på stadsdelsnämndens verksamheter Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Intresset bland företagare att lämna anbud på nämndens verksamheter har ökat. Fler företagare lämnade anbud vid upphandlingen av äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden jämfört med Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Aktivt stödja anställda att avknoppa verksamheter Genomföra upphandlingar i enlighet med nämndens aktivitetsplan för KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.2 Jobb istället för bidrag Uppfylls helt Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Inflödet av ärenden har inte ökat markant trots konjunkturnedgången. Andelen personer som är långtidsberoende av ekonomiskt bistånd har minskat. Förvaltningen hänvisar personer som söker försörjningsstöd till stadens Jobbtorg. Från och med har Jobbtorgens målgrupp utvidgats till att omfatta även personer med socialmedicinska arbetshinder. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

8 SID 8 (61) KF:s indikatorer Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare ens KF:s årsmål 0,9 % 1 % 3,5 % Årsredovisning 51,4 % 60 % 62 % Årsredovisning Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder) 34 st 60 st st Årsredovisning Kommentar: Förvaltningen har hittills tillhandahållit 34 praktikplatser för aspiranter. Av dessa har 19 platser utnyttjats. Ett av skälen till att förhållandevis få platser har utnyttjas är svårigheter att matcha aspiranter och praktikplatser. Många av aspiranterna behöver mer handledning än praktikplatsen har möjlighet att erbjuda. Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun 1,3 % 2 % 6,0 % Årsredovisning 100 % 100 % 50 % Årsredovisning KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

9 SID 9 (61) KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd Stadsdelsnämnderna ansvarar för att nyanlända flyktingar har en gällande individuell introduktionsplan NÄMNDMÅL: Minskat behov av ekonomiskt bistånd och kortare bidragstid Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Antalet bidragshushåll med socialmedicinska- och/eller rehabiliteringsskäl som bidragsgrund har minskat men årsmålet är inte uppnått. Andelen bidragstagare som har remitterats till Jobbtorg har kommit ut i egen försörjning i större utsträckning. Förvaltningens behov av årsplatser är större än de 40 som Jobbtorg för närvarande erbjuder. Andelen personer som är långtidsberoende av ekonomiskt bistånd har minskat med sju procentenheter. Inflödet av ärenden har inte ökat markant trots konjunkturnedgången. Däremot ökade genomsnittskostnaderna för hushållen i december. Förvaltningen utreder orsaken till detta. Individuellt anpassade metoder används i mötet med försörjningsstödstagarna. För att effektivt kunna identifiera försörjningshinder och förkorta bidragstiderna har all personal utbildats i evidensbaserade arbetsmetoder. Resultatet av arbetet följs upp kontinuerligt. Förvaltningen har regelbundna träffar med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Jobbtorg genom RESAM, ett samverkansforum för nämnda myndigheter. Efter organisationsförändringar inom försäkringskassan sker samarbetet med den endast på konsultativ nivå, det vill säga inte på individnivå. Nämndens indikatorer Andel bidragstagare som har remitterats till Jobbtorg ska komma ut i egen försörjning i större utsträckning. ens 43 % 40 % Årsredovisning Antal bidragshushåll med socialmedicinskaoch/eller rehabiliteringsskäl som bidragsgrund ska minska Årsredovisning Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

10 SID 10 (61) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Genom individuella lösningar och tidiga insatser ska behovet av ekonomiskt bistånd minska och bidragstiden förkortas Genom samarbetet inom RESAM (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Psykiatrin Södra och förvaltningen) ska förebyggande arbete ske med personer med sjukersättning för att de inte ska bli beroende av försörjningsstöd KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas Uppfylls helt Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Stadens miljöprogram har varit vägledande för nämndens samtliga verksamheter. Förvaltningen har ökat andelen miljöfordon, ökat andelen inköpta ekologiska livsmedel, källsorterat och vidtagit energibesparande åtgärder. Vid tjänsteresor har förvaltningens medarbetare i första hand promenerat, cyklat eller åkt med kommunala färdmedel. Vid all upphandling har nämnden ställt miljökrav. KF:s indikatorer Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling ens Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd KF:s årsmål 10 % 20 % 20 % Kommentar: Av 30 enheter, vilka tillagar eller serverar måltider, sorterar tre enheter ut matavfall för biologisk behandling. Flertalet av de verksamheter som tillagar eller serverar måltider har inte haft möjlighet att utsortera matavfall på grund av bland annat utrymmesbrist. Under året har information getts till berörda verksamheter med syfte att få fler att utsortera sitt matavfall. Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder) 21 % 50 % 50 % Kommentar: Av förvaltningens 14 tjänstebilar är tre utrustade med dubbade vinterdäck. 11 tjänstebilar, motsvarande 79 %, är utrustade med dubbfria vinterdäck.

11 SID 11 (61) KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) 100 % 100 % 100 % Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) 100 % 100 % 100 % Kommentar: Indikatorn mäter andelen enheter som följer nämndens policy för tjänsteresor och transporter. Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) 85 % 85 % 85 % Årsredovisning Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) 14 % 15 % öka Årsredovisning Kommentar: Andelen ekologiska livsmedel har ökat med fyra procentenheter i jämförelse med Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utryckningsoch specialfordon (alla nämnder) 85,71 % 90 % 90 % Årsredovisning Kommentar: Av förvaltningens 14 tjänstebilar är 12 klassade som miljöfordon. Målet att uppnå 90 % miljöbilar under har inte uppnåtts eftersom leasingavtalet för en tjänstebil sträcker sig fram till 2010 och att förvaltningens enda egna tjänstebil planeras bli avvecklad under Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

12 SID 12 (61) KF:s indikatorer Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ens KF:s årsmål 100 % 100 % 100 % Kommentar: Under året har stadsdelsnämnden inte genomfört egna eller deltagit i gemensamma upphandlingar där det varit aktuellt att ställa detta krav. Elförbrukning (alla nämnder) kwh kwh minska Kommentar: Målsättningen att förvaltningen under skulle förbruka kwh grundades på en prognos för förbrukningen under 2008 på kwh. Den stora skillnaden mellan årsmål och för kan sannolikt bero på att förvaltningen erhöll en för hög preliminär siffra på förbrukning för 2008 och utifrån detta angav årsmålet. Utfallet för 2008 blev cirka kwh. NÄMNDMÅL: Minska stadsdelsnämndens miljöpåverkan Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Alla enheter har arbetat miljövänligt. Enheterna har vidtagit energibesparande åtgärder, källsorterat förpackningar och papper och inhandlat ekologiska livsmedel. Förvaltningen har anordnat miljöutbildningar för enheternas miljöombud. Alla nämndens verksamheter har under året genomfört energibesparande åtgärder såsom byte av glödlampor till lågenergilampor, installerat timers, använt torkskåp och tvättmaskiner effektivt och hållit släckt i lokaler som inte använts. Förvaltningen har även via fastighetsägare försökt minska energiförbrukningen i de lokaler som förvaltningen hyr. Andelen inköpta ekologiska livsmedel till nämndens verksamheter har under året ökat från 10 % till 14 %. För att bevara värdefulla markområden inom stadsdelsområdet har förvaltningen under året genomfört omfattande naturmarksvård i Sickla Park, som ingår i Nacka naturreservat, i enlighet med framtagen skötselplan. Syftet har bland annat varit att bibehålla befintliga ängsytor och säkerställa Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

13 SID 13 (61) ekbeståndet i parken. I Vitabergsparken har delar av trädvårdsplanen för parken genomförts. För att utveckla och behålla den ekologiska mångfalden har vid naturvård död ved sparats för att utgöra boplats för insekter. På Årsta holmar har förvaltningen möjliggjort att får kan beta med syfte att hålla ängarna öppna. Förvaltningen har bidragit till att gynna fågellivet genom att sätta upp 160 fågelholkar i stadsdelsområdets parker. Förvaltningen har tillsammans med trafikkontoret inlett ett miljöprojekt med nedgrävda skräpkorgar med syfte att uppnå en effektiv och miljövänlig skräphantering på Mariatorget. Projektet är nämndens bidrag till Miljöhuvudstadsåret Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla enheter ska sortera ut förpackningar och papper Alla enheter ska vidta energibesparande åtgärder för att minska elförbrukningen. De enheter inom förvaltningen som tillagar eller serverar måltider ska sortera ut matavfall för biologisk behandling. De enheter som avser köpa eller leasa tjänstebilar ska alltid välja miljöfordon (undantag specialfordon) De enheter som handlar livsmedel ska öka sin andel av ekologiska livsmedel till 15% och bokföra dessa på baskonto 6442 De enheter som har miljöfordon och som kan tankas med både bensin och miljöbränsle ska alltid välja med miljöbränsle (E85 alternativt gas) så att nämnden uppnår kommunfullmäktiges mål om 85 % förnyelsebart drivmedel. De enheter som har tjänstebilar eller egna bilar ska i största möjliga mån använda dubbfria vinterdäck Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

14 SID 14 (61) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Ställa krav i upphandlingar att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår i upphandlade varor Systematiskt arbeta för effektiva resor och transporter Särskilt värdefulla markområden inom stadsdelsområdet ska bevaras genom medveten parkskötsel Åtgärder för att bibehålla och utveckla den biologiska mångfalden i parker och grönområden KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv Uppfylls helt Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Kulturen inom förskolan har stärkts under året genom att en "kulturgrupp" med representanter från förskolan arbetar med att implementera stadens kulturprogram "Kultur i ögonhöjd". Barnen inom förskolan har fått ta del av stadens kulturutbud genom teaterbesök, museibesök och besök på bibliotek. De har även fått uppleva och själva utövat kultur genom extern expertis. I den dagliga verksamheten i förskolan får barnen möjlighet att uppleva och själva pröva på olika skapande och kulturella upplevelser som till exempel att lyssna på sagor med och utan bilder, att skapa med olika material och genom sång, musik och dans. Parklekarna erbjuder barn och unga möjligheter till lek, spontanidrott och eget skapande med delaktighet från brukarna. Äldreförvaltningens pågående projekt "Kultur för äldre" sker i samarbete med Kulturskolan i Stockholm. Projektet utvidgades och omfattar nu även Södermalms stadsdelsnämnd. Projektet är ett komplement och en stimulans till enheternas eget arbete med att skapa aktiviteter för de äldre. Projektet innehåller ett antal kulturpaket, till exempel "Musik vi minns", "Skapa en upplevelse" och "Guldkorn". Flertalet av vård- och omsorgsboendena har haft ett eller flera kulturpaket under året. Varje paket omfattar två till tre aktiviteter. Dessutom anordnades för samtliga boenden kulturfestligheter i samband med nationaldagen. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

15 SID 15 (61) KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet st 50 st tas fram av nämnden KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur Kommentar: Genom samarbete med Kulturskolan har de äldre barnen i förskolan deltagit i en kör som hade ett uppträdande på Medborgarplatsen. Samarbetet har också lett till att en konstvandring har arrangerats för barn från förskolorna i Södra Hammarbyhamnen. Efter konstvandringen fick barnen själva göra egna målningar som ställdes ut i Kulturskolans lokaler. Bidragsgivningen ska säkerställa likabehandling Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer Kommentar: Driften av stadsdelsnämndens fem parklekar är upphandlad. Tre parklekar drivs på entreprenad och två drivs som intraprenader. Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad Kommentar: Verksamheterna är upphandlade. I avtalet regleras att entreprenören ska medverka till att lokalerna kan samutnyttjas med andra. För närvarande samutnyttjas lokalerna med öppna förskolor, de kommunala dagbarnvårdarna, kvällsverksamhet för ungdomar och scoutverksamhet. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

16 SID 16 (61) NÄMNDMÅL: Barn och unga som besöker parkleken upplever att den är rolig och utmanande Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Brukarna är mycket nöjda med parklekarna. I brukarundersökningar som genomförts under hösten svarade flertalet att det finns bra och roliga saker att göra och att parkleken erbjuder bra och roliga aktiviteter. Nämndens indikatorer Andel besökare som upplever att parkleken är rolig och utmanande ens 85 % 85 % Årsredovisning Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Bedömning av måluppfyllelsen genom verksamhetsbesök. Utarbeta bedömningskriterier Avvikelse Kommentar: Verksamhetsbesök har inte gjorts på parklekarna för att bedöma måluppfyllelsen. De entreprenaddrivna parklekarna har besökts av förvaltningen för att ta reda på hur avtalen följs. NÄMNDMÅL: Verksamheten på fritidsgårdarna är kunskapsbaserat Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. I arbetet inom fritidsgårdarna används en metod kallad Preventionsprofil. Metoden utgår från evidensbaserade risk- och skyddsfaktorer för framtida riskbeteende gällande bland annat alkohol- och drogmissbruk. Preventionsprofilen består av ett antal självskattningsfrågor till personalen om enhetens arbetssätt när det gäller att uppmärksamma riskbeteenden hos ungdomarna, stärka skyddsfaktorer och minimera de riskfaktorer som är möjliga att påverka. Resultatet ger ett underlag för framtida verksamhetsplanering. Metoden upprepas årligen. I samverkan med fältassistenterna har handlingsplanen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet inom fritidsgårdarna reviderats. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

17 SID 17 (61) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Undersöka i vilken utsträckning som fritidsgårdarnas verksamhet överensstämmer med det som forskningen anser vara gynnsamt för ungdomars utveckling KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad Uppfylls delvis Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Renhållning och underhåll av de mest utsatta parkerna har varit högprioriterat. Söderandan det lokala brottsförebyggande rådet - har fyllt en viktig funktion när det gäller att åstadkomma en renare och tryggare stad. KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper Genomföra trygghetsvandringar NÄMNDMÅL: Alla enheter inom förvaltningen har utbildad personal i systematiskt brandskyddsarbete Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Förvaltningen har under året arbetat med att öka beredskapen för att möta såväl små som stora olyckor. Utbildningsinsatserna under har fokuserat på det systematiska brandskyddsarbetet. Arbetet har resulterat i att 44 av 45 chefer har utbildning. Inom förskolan har utbildade brandskyddsombud slutat sin anställning vilket innebär att nya ombud måste utbildas. Nämndens indikatorer ens Andel chefer med utbildning i systematiskt brandskyddsarbete 98 % 100 % Årsredovisning Kommentar: 44 av 45 chefer har utbildning. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

18 SID 18 (61) Nämndens indikatorer Andel underenheter inom respektive enhet och som har utbildade brandskyddsombud ens 73 % 75 % Årsredovisning Kommentar: Målet att 75 % av alla ombud ska ha utbildning i brandskyddsarbete har inte uppnåtts. Inom förskoleverksamheten har utbildade brandskyddsombud slutat sin anställning och nya måste utbildas. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Det ska finnas utbildade brandskyddsansvariga inom alla enheter samt utbildade brandskyddsombud på respektive underenhet NÄMNDMÅL: Gator, torg, parker och grönområden ska upplevas som välskötta och attraktiva Uppfylls inte Stadsdelsnämndens mål är inte uppfyllt. För att stadsdelsområdets parker och grönområden ska upplevas som rena har förvaltningen under sommarperioden haft extra städinsatser, utöver avtalen med entreprenören, i flera bostadsnära parker. Parker som är extra utsatta för nedskräpning, till exempel Nytorget, delar av Vitabergsparken och Drakenbergsparken, har städats två gånger per dag. För att höja parkstandarden har förvaltningen genomfört extra ogräsrensning i parkerna på den västra delen av stadsdelsområdet. Under året har förvaltningen genomfört ett utvecklingsarbete tillsammans med förvaltningens parkentreprenör, med syfte att åstadkomma en bättre kvalitet avseende renhållning och underhåll av parkerna. Utvecklingsarbetet har resulterat i handlingsplaner och uppföljningsdokument som ständigt följs upp på byggmötena med entreprenören. Den systematiska och regelbundna kontrollen av att parkentreprenören uppfyller sina åtaganden enligt avtalen har under året skärpts. Ett led i att ändra attityden till nedskräpning och vandalism i parkerna har varit att visa på de värden som finns i parkerna. Detta har skett genom att publicera månadens park i nämndens månadsannons i lokaltidningen och på hemsidan. Trädvandringsbroschyrer som beskriver intressanta träd i Tantolunden och Vitabergsparken har tagits fram och fått stor uppmärksamhet, även långt utanför stadsdelsområdets gränser. Syftet med trädvandringsbroschyrerna är också att öka medborgarnas kunskap om träd. Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att öka medborgarnas inflytande på skötseln och utvecklingen av stadsdelsområdets parker och Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

19 SID 19 (61) grönområden genom att öka antalet brukaravtal. Ett brukaravtal innebär att förvaltningen upprättar ett avtal med exempelvis en bostadsrättsförening om att sköta en bit parkmark. Under året har tre nya brukaravtal tecknats och sammanlagt finns nu 39 brukaravtal mellan förvaltningen och bostadsrättsföreningar, skolor och enskilda medborgare. Projektet där enskilda medborgare fick lämna blomlökar till "Medborgarnas blomsterbacke" är ytterligare ett exempel på insats där syftet varit att öka medborgarnas deltagande i utvecklingen av stadsdelsområdets parker och grönområden. För att bidra till att stadsdelsområdets parker upplevs som vackra har förvaltningen under perioden utökat antalet perenna planteringar, bland annat vid Fatbursgatan och i Helgalunden. För att öka tryggheten i parkerna har slyröjning genomförts på bland annat Reimersholme, i Pålsundsparken och kring Fåfängan. Förvaltningen har även deltagit i ett projekt, tillsammans med trafikkontoret och Fortum AB, för ny och bättre belysning på Mariatorget. Vid parkupprustningar har tillgängligheten beaktats. Nämndens indikatorer Antal klagomål på nedskräpning inom stadsdelsområdet ens Årsredovisning Kommentar: Antalet inkomna klagomål på renhållningen av gatumark och parkmark har uppgått till 562. Av dessa avser 55 klagomål (10 procent) parkmark som faller inom nämndens ansvarsområde. Övriga 507 klagomål (90 procent) gäller gatumark som trafik- och renhållningsnämnden ansvarar för. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Arbeta för att fler brukaravtal tecknas Beakta tillgänglighets- och trygghetsaspekten vid parkskötsel och parkupprustning. Genomföra renhållningsprojekt tillsammans med Trafikkontoret Marknadsföring av stadsdelsområdets parker Planera för en ny lekplats med extern finansiering Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd Kommentar: Förvaltningen har under året tagit kontakt med lekredskapsföretag och sonderat möjligheterna till att erhålla externa medel till en ny lekplats i Bryggartäppan. På grund av det rådande ekonomiska läget bedömde förvaltningen att det under inte var möjligt att finna externa medel till projektet. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet under 2010.

20 SID 20 (61) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Samarbete mellan Söderandan och Håll Sverige Rent Skärpt kontroll av parkentreprenören Systematisk kontroll av belysningen i parkerna Kommentar: Kontroll av den parkbelysning som nämnden ansvarar för, exempelvis vid bollplanerna, har genomförts i samband med den ordinarie kontrollen av parkentreprenören. Upprusta lekplatsen i Tantolunden Kommentar: Projektet delades upp i två etapper på grund av leveransproblem med lekutrustningen. Delar av lekutrustningen kommer att anläggas under Utöka antalet perenna planteringar Utöka ogräsrensningen i parkerna Utöka städningen i bostadsnära parker NÄMNDMÅL: Södermalm ska bli renare, grönare och tryggare Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. För att få ett renare och tryggare Södermalm har parkvärdar under perioden juni augusti varit aktiva i området kring Drakenbergsparken. Parkvärdarna har plockstädat och informerat parkbesökare om var man kan slänga sitt skräp och vilka regler som gäller i parken. Inom ramen för Söderandans aktiviteter har drygt 270 företagare knutits till ett samarbetsavtal med förvaltningen, trafikkontoret och Söderandan som innebär att företagen genom sitt engagemang ansvar för att hålla rent och snyggt i anslutning till företaget. Företagarna medverkar också till att förändra attityderna till nedskräpning och informerar allmänheten om var skräp ska kastas. Förvaltningen har genom sitt engagemang i Söderandan på olika sätt arbetet för en attitydförändring till nedskräpning inom stadsdelsområdet. Bland annat har förvaltningen verkat för att veckovisa annonser publiceras i lokaltidningen med uppmaning till medborgarna att använda befintliga skräpkorgar och askkoppar. Skräpplockardagar har arrangerats, i samarbete med Håll Sverige Rent, där skolor, föreningar och fastighetsägare haft var sitt städområde. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse 2011 Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse 2011 Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.1.-034/2012 SID 1 (94) 2012-01-20 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Sid 2 (59) Handläggare: Maria Cameron Telefon: Till Norrmalms stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Stadsdelsnämndens beslut 6 februari 2014: 1. Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Inl:1 Budget för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv -2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Ett Stockholm där alla kan växa Förnyat förtroende för ett starkt Stockholm.

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 TSN Torshälla stads nämnd 2012-02-14 beslut 11 Innehållsförteckning Inledning... 3 SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser... 6 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling...

Läs mer

Verksamhet och budget 2014. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Verksamhet och budget 2014. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Verksamhet och budget 2014 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Verksamhetsplanen för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd knyter an till Stockholms stads långsiktiga mål i Vision 2030 om en stad

Läs mer

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB. Inl:1 Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB. Ett friare Stockholm Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna

Läs mer

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 Dnr 111-575/2013 Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 33 Revisorskollegiet...

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2015-02-09 SID 1 (11) SN/2015:23 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva

Läs mer

Bilaga till delårsrapport 2011 - uppföljning av mått

Bilaga till delårsrapport 2011 - uppföljning av mått Bilaga till delårsrapport 2011 - uppföljning av mått Innehållsförteckning Koncernmål 2 Barns och ungas uppväxt är trygg och säker.. 2 Folkhälsan är god... 5 Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras.....

Läs mer

BOKSLUT 2014. Omsorgsnämnden

BOKSLUT 2014. Omsorgsnämnden BOKSLUT 2014 Omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sid Omsorgsnämndens årsredovisning 2014 3 Bedömning av uppfyllelse av kvalitativa åtaganden 6 Kvantitetsredovisning 9 Verksamheternas årsberättelser Personalstatistik

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Revisorernas årsöversikt 2004

Revisorernas årsöversikt 2004 REVISORERNA April 2005 Bilaga till Kommunstyrelsens revisionsberättelse, dnr 310/30-05 En sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet www.revision.stockholm.se 2005-04-11 1(22) Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer