SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIREKTÖRENS STAB. Årsredovisning och bokslut Handläggare: Kicki Elofsson Telefon:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIREKTÖRENS STAB. Årsredovisning och bokslut 2009. Handläggare: Kicki Elofsson Telefon: 08-508 12 008"

Transkript

1 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIREKTÖRENS STAB TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR / Sid 1 (61) Handläggare: Kicki Elofsson Telefon: Till Södermalms stadsdelsnämnd Årsredovisning och bokslut Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande: 1. Nämnden godkänner årsredovisningen och bokslut och överlämnar dessa till kommunfullmäktige och stadens revisorer. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Anders Carstorp stadsdelsdirektör Bilagor 1 Bokslutsbilagor 2 SLK-blanketter vb09sdn12 3 Nyckeltalsbilagor 4 Ekonomisk uppföljning 5 Bokslut enl nämndens org 6 Särskilda redovisningar till nämnden (del 2)

2 SID 2 (61) Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

3 SID 3 (61) Sammanfattande analys... 5 En betydande del av hela Sveriges kvalitetskommun... 5 Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Analys av resultaträkning Uppföljning av driftbudget Resultatenheter Analys av balansräkning Investeringar Medel för lokaländamål Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler Synpunkter och klagomål Övrigt Feriearbeten för ungdomar Sommarkoloni Hemlöshet Ny vårdform inom psykiatrin Upphandling och konkurrensutsättning Ej verkställda beslut och domar Projekt för sänkt sjukfrånvaro Diskriminering Jämställdhets- och mångfaldsplan Nyckeltal Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna Vårdnadsbidrag Barn/ungdomar med psykiatrisk problematik (IoF) Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

4 SID 4 (61) Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

5 SID 5 (61) Sammanfattande analys En betydande del av hela Sveriges kvalitetskommun Stadsdelsnämnden har ansvarat och genomfört verksamhet för Södermalms invånare inom de ekonomiska ramar kommunfullmäktige beslutat. Årets resultat uppgår till +15,5 mnkr före resultatdispositioner och +11,5 mnkr efter resultatdispositioner. Överskottet motsvarar 0,6 procent av nämndens budget. Södermalms föräldrar tillhör stadens mest nöjda med förskolan. Över 90 procent har svarat att de på det hela taget är nöjda med sina barns förskola och kan rekommendera den. Äldreomsorgens brukare och anhöriga är betydligt mer nöjda med insatserna än 2008 inom såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboenden. Brukare och anhöriga inom omsorg om funktionsnedsatta har i års brukarundersökning inom daglig verksamhet, gruppbostäder och korttidshem angett att de hög grad är nöjda med verksamheten och kan rekommendera den till andra. En enhet inom verksamhetsområdet fick stadens kvalitetsutmärkelse. Södermalms Individ- och familjeomsorg har genomfört stadens första och hitintills enda breddinförande av evidensbaserade arbetssätt, metoder och systematiska uppföljningar. Det betyder att brukarna i växande grad möter en verksamhet som bygger insatserna på dokumenterad kunskap och beprövad erfarenhet och där fokus ligger på resultatet för den enskilda individen. Södermalms invånare är de som i högsta grad (92 %) tycker att Stockholm erbjuder en stadsmiljö som är fin att bo och leva i. Även Södermalms medarbetare är nöjda. De trivs betydligt bättre och är friskare än Inom Södermalms stadsdelsområde bor en knappt sjundedel, av hela stadens befolkning. Resultatet för Södermalms invånare har stor inverkan på resultatet för hela staden. Södermalms stadsdelsnämnd har därmed bidragit till en mer trygg, attraktiv och växande stad för boende, företagande och besökare i hjärtat av Stockholm. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

6 SID 6 (61) Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s INRIKTNINGSMÅL 1: 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Södermalms stadsdelsnämnd bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål att Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök. Nämndens aktivitetsplan innebär att en stor del av nämndens vård- och omsorgsverksamheter kommer att vara upphandlade vid slutet av Stöd ges via Jobbtorg till bidragsberoende personer så att de ska komma till egen stadigvarande försörjning. Samtliga verksamheter arbetar miljömedvetet. Barn och äldre deltar i olika kulturaktiviteter. Söderandan, det lokala brottsförebyggande rådet, bidrar till att åstadkomma en renare, grönare och tryggare stad. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad Uppfylls helt Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Förvaltningen har arbetat enligt nämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrens. Under har följande verksamhetsövergångar skett: Drakenbergsparken, Högalidsparken och Skånegläntan (parklekar och öppen förskola) Fritidsverksamhet Sjöstadsgården och Sofiagårdens vård- och omsorgsboenden Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter Tantolundens-, Reimersholmes- och Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder Söders korttidshem Personliga ombud Nämnden har beslutat att senarelägga upphandlingen av utförarverksamhet inom socialpsykiatrin. Upphandlingarna av Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende och budget- och skuldrådgivning avbröts. Budget- och skuldrådgivning samordnas nu med övriga stadsdelsnämnder i innerstaden. Enligt verksamhetsplan 2010 ska socialpsykiatrins boendestöd konkurrensutsättas under 2010 och Aktivitetshuset under Förnyad upphandling av Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende ska genomföras under Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

7 SID 7 (61) I juni beslutade stadsdelsnämnden om personalövertagande av en förskola. Övertagandet slutfördes inte eftersom staden fattade beslut om att inga personalövertaganden av förskolor tillsvidare får genomföras. Det pågår en utvärdering och analys av områdesstruktur för mångfald och valfrihet. I avvaktan på att denna utvärdering är genomförd och analysen är klar kommer inga personalövertaganden att genomföras inom förskolan. KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) 33,42 % 32 % 30 % NÄMNDMÅL: Fler aktörer lägger anbud på stadsdelsnämndens verksamheter Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Intresset bland företagare att lämna anbud på nämndens verksamheter har ökat. Fler företagare lämnade anbud vid upphandlingen av äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden jämfört med Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Aktivt stödja anställda att avknoppa verksamheter Genomföra upphandlingar i enlighet med nämndens aktivitetsplan för KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.2 Jobb istället för bidrag Uppfylls helt Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Inflödet av ärenden har inte ökat markant trots konjunkturnedgången. Andelen personer som är långtidsberoende av ekonomiskt bistånd har minskat. Förvaltningen hänvisar personer som söker försörjningsstöd till stadens Jobbtorg. Från och med har Jobbtorgens målgrupp utvidgats till att omfatta även personer med socialmedicinska arbetshinder. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

8 SID 8 (61) KF:s indikatorer Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare ens KF:s årsmål 0,9 % 1 % 3,5 % Årsredovisning 51,4 % 60 % 62 % Årsredovisning Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder) 34 st 60 st st Årsredovisning Kommentar: Förvaltningen har hittills tillhandahållit 34 praktikplatser för aspiranter. Av dessa har 19 platser utnyttjats. Ett av skälen till att förhållandevis få platser har utnyttjas är svårigheter att matcha aspiranter och praktikplatser. Många av aspiranterna behöver mer handledning än praktikplatsen har möjlighet att erbjuda. Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun 1,3 % 2 % 6,0 % Årsredovisning 100 % 100 % 50 % Årsredovisning KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

9 SID 9 (61) KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd Stadsdelsnämnderna ansvarar för att nyanlända flyktingar har en gällande individuell introduktionsplan NÄMNDMÅL: Minskat behov av ekonomiskt bistånd och kortare bidragstid Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Antalet bidragshushåll med socialmedicinska- och/eller rehabiliteringsskäl som bidragsgrund har minskat men årsmålet är inte uppnått. Andelen bidragstagare som har remitterats till Jobbtorg har kommit ut i egen försörjning i större utsträckning. Förvaltningens behov av årsplatser är större än de 40 som Jobbtorg för närvarande erbjuder. Andelen personer som är långtidsberoende av ekonomiskt bistånd har minskat med sju procentenheter. Inflödet av ärenden har inte ökat markant trots konjunkturnedgången. Däremot ökade genomsnittskostnaderna för hushållen i december. Förvaltningen utreder orsaken till detta. Individuellt anpassade metoder används i mötet med försörjningsstödstagarna. För att effektivt kunna identifiera försörjningshinder och förkorta bidragstiderna har all personal utbildats i evidensbaserade arbetsmetoder. Resultatet av arbetet följs upp kontinuerligt. Förvaltningen har regelbundna träffar med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Jobbtorg genom RESAM, ett samverkansforum för nämnda myndigheter. Efter organisationsförändringar inom försäkringskassan sker samarbetet med den endast på konsultativ nivå, det vill säga inte på individnivå. Nämndens indikatorer Andel bidragstagare som har remitterats till Jobbtorg ska komma ut i egen försörjning i större utsträckning. ens 43 % 40 % Årsredovisning Antal bidragshushåll med socialmedicinskaoch/eller rehabiliteringsskäl som bidragsgrund ska minska Årsredovisning Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

10 SID 10 (61) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Genom individuella lösningar och tidiga insatser ska behovet av ekonomiskt bistånd minska och bidragstiden förkortas Genom samarbetet inom RESAM (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Psykiatrin Södra och förvaltningen) ska förebyggande arbete ske med personer med sjukersättning för att de inte ska bli beroende av försörjningsstöd KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas Uppfylls helt Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Stadens miljöprogram har varit vägledande för nämndens samtliga verksamheter. Förvaltningen har ökat andelen miljöfordon, ökat andelen inköpta ekologiska livsmedel, källsorterat och vidtagit energibesparande åtgärder. Vid tjänsteresor har förvaltningens medarbetare i första hand promenerat, cyklat eller åkt med kommunala färdmedel. Vid all upphandling har nämnden ställt miljökrav. KF:s indikatorer Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling ens Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd KF:s årsmål 10 % 20 % 20 % Kommentar: Av 30 enheter, vilka tillagar eller serverar måltider, sorterar tre enheter ut matavfall för biologisk behandling. Flertalet av de verksamheter som tillagar eller serverar måltider har inte haft möjlighet att utsortera matavfall på grund av bland annat utrymmesbrist. Under året har information getts till berörda verksamheter med syfte att få fler att utsortera sitt matavfall. Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder) 21 % 50 % 50 % Kommentar: Av förvaltningens 14 tjänstebilar är tre utrustade med dubbade vinterdäck. 11 tjänstebilar, motsvarande 79 %, är utrustade med dubbfria vinterdäck.

11 SID 11 (61) KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) 100 % 100 % 100 % Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) 100 % 100 % 100 % Kommentar: Indikatorn mäter andelen enheter som följer nämndens policy för tjänsteresor och transporter. Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) 85 % 85 % 85 % Årsredovisning Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) 14 % 15 % öka Årsredovisning Kommentar: Andelen ekologiska livsmedel har ökat med fyra procentenheter i jämförelse med Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utryckningsoch specialfordon (alla nämnder) 85,71 % 90 % 90 % Årsredovisning Kommentar: Av förvaltningens 14 tjänstebilar är 12 klassade som miljöfordon. Målet att uppnå 90 % miljöbilar under har inte uppnåtts eftersom leasingavtalet för en tjänstebil sträcker sig fram till 2010 och att förvaltningens enda egna tjänstebil planeras bli avvecklad under Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

12 SID 12 (61) KF:s indikatorer Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ens KF:s årsmål 100 % 100 % 100 % Kommentar: Under året har stadsdelsnämnden inte genomfört egna eller deltagit i gemensamma upphandlingar där det varit aktuellt att ställa detta krav. Elförbrukning (alla nämnder) kwh kwh minska Kommentar: Målsättningen att förvaltningen under skulle förbruka kwh grundades på en prognos för förbrukningen under 2008 på kwh. Den stora skillnaden mellan årsmål och för kan sannolikt bero på att förvaltningen erhöll en för hög preliminär siffra på förbrukning för 2008 och utifrån detta angav årsmålet. Utfallet för 2008 blev cirka kwh. NÄMNDMÅL: Minska stadsdelsnämndens miljöpåverkan Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Alla enheter har arbetat miljövänligt. Enheterna har vidtagit energibesparande åtgärder, källsorterat förpackningar och papper och inhandlat ekologiska livsmedel. Förvaltningen har anordnat miljöutbildningar för enheternas miljöombud. Alla nämndens verksamheter har under året genomfört energibesparande åtgärder såsom byte av glödlampor till lågenergilampor, installerat timers, använt torkskåp och tvättmaskiner effektivt och hållit släckt i lokaler som inte använts. Förvaltningen har även via fastighetsägare försökt minska energiförbrukningen i de lokaler som förvaltningen hyr. Andelen inköpta ekologiska livsmedel till nämndens verksamheter har under året ökat från 10 % till 14 %. För att bevara värdefulla markområden inom stadsdelsområdet har förvaltningen under året genomfört omfattande naturmarksvård i Sickla Park, som ingår i Nacka naturreservat, i enlighet med framtagen skötselplan. Syftet har bland annat varit att bibehålla befintliga ängsytor och säkerställa Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

13 SID 13 (61) ekbeståndet i parken. I Vitabergsparken har delar av trädvårdsplanen för parken genomförts. För att utveckla och behålla den ekologiska mångfalden har vid naturvård död ved sparats för att utgöra boplats för insekter. På Årsta holmar har förvaltningen möjliggjort att får kan beta med syfte att hålla ängarna öppna. Förvaltningen har bidragit till att gynna fågellivet genom att sätta upp 160 fågelholkar i stadsdelsområdets parker. Förvaltningen har tillsammans med trafikkontoret inlett ett miljöprojekt med nedgrävda skräpkorgar med syfte att uppnå en effektiv och miljövänlig skräphantering på Mariatorget. Projektet är nämndens bidrag till Miljöhuvudstadsåret Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla enheter ska sortera ut förpackningar och papper Alla enheter ska vidta energibesparande åtgärder för att minska elförbrukningen. De enheter inom förvaltningen som tillagar eller serverar måltider ska sortera ut matavfall för biologisk behandling. De enheter som avser köpa eller leasa tjänstebilar ska alltid välja miljöfordon (undantag specialfordon) De enheter som handlar livsmedel ska öka sin andel av ekologiska livsmedel till 15% och bokföra dessa på baskonto 6442 De enheter som har miljöfordon och som kan tankas med både bensin och miljöbränsle ska alltid välja med miljöbränsle (E85 alternativt gas) så att nämnden uppnår kommunfullmäktiges mål om 85 % förnyelsebart drivmedel. De enheter som har tjänstebilar eller egna bilar ska i största möjliga mån använda dubbfria vinterdäck Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

14 SID 14 (61) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Ställa krav i upphandlingar att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår i upphandlade varor Systematiskt arbeta för effektiva resor och transporter Särskilt värdefulla markområden inom stadsdelsområdet ska bevaras genom medveten parkskötsel Åtgärder för att bibehålla och utveckla den biologiska mångfalden i parker och grönområden KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv Uppfylls helt Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Kulturen inom förskolan har stärkts under året genom att en "kulturgrupp" med representanter från förskolan arbetar med att implementera stadens kulturprogram "Kultur i ögonhöjd". Barnen inom förskolan har fått ta del av stadens kulturutbud genom teaterbesök, museibesök och besök på bibliotek. De har även fått uppleva och själva utövat kultur genom extern expertis. I den dagliga verksamheten i förskolan får barnen möjlighet att uppleva och själva pröva på olika skapande och kulturella upplevelser som till exempel att lyssna på sagor med och utan bilder, att skapa med olika material och genom sång, musik och dans. Parklekarna erbjuder barn och unga möjligheter till lek, spontanidrott och eget skapande med delaktighet från brukarna. Äldreförvaltningens pågående projekt "Kultur för äldre" sker i samarbete med Kulturskolan i Stockholm. Projektet utvidgades och omfattar nu även Södermalms stadsdelsnämnd. Projektet är ett komplement och en stimulans till enheternas eget arbete med att skapa aktiviteter för de äldre. Projektet innehåller ett antal kulturpaket, till exempel "Musik vi minns", "Skapa en upplevelse" och "Guldkorn". Flertalet av vård- och omsorgsboendena har haft ett eller flera kulturpaket under året. Varje paket omfattar två till tre aktiviteter. Dessutom anordnades för samtliga boenden kulturfestligheter i samband med nationaldagen. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

15 SID 15 (61) KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet st 50 st tas fram av nämnden KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur Kommentar: Genom samarbete med Kulturskolan har de äldre barnen i förskolan deltagit i en kör som hade ett uppträdande på Medborgarplatsen. Samarbetet har också lett till att en konstvandring har arrangerats för barn från förskolorna i Södra Hammarbyhamnen. Efter konstvandringen fick barnen själva göra egna målningar som ställdes ut i Kulturskolans lokaler. Bidragsgivningen ska säkerställa likabehandling Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer Kommentar: Driften av stadsdelsnämndens fem parklekar är upphandlad. Tre parklekar drivs på entreprenad och två drivs som intraprenader. Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad Kommentar: Verksamheterna är upphandlade. I avtalet regleras att entreprenören ska medverka till att lokalerna kan samutnyttjas med andra. För närvarande samutnyttjas lokalerna med öppna förskolor, de kommunala dagbarnvårdarna, kvällsverksamhet för ungdomar och scoutverksamhet. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

16 SID 16 (61) NÄMNDMÅL: Barn och unga som besöker parkleken upplever att den är rolig och utmanande Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Brukarna är mycket nöjda med parklekarna. I brukarundersökningar som genomförts under hösten svarade flertalet att det finns bra och roliga saker att göra och att parkleken erbjuder bra och roliga aktiviteter. Nämndens indikatorer Andel besökare som upplever att parkleken är rolig och utmanande ens 85 % 85 % Årsredovisning Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Bedömning av måluppfyllelsen genom verksamhetsbesök. Utarbeta bedömningskriterier Avvikelse Kommentar: Verksamhetsbesök har inte gjorts på parklekarna för att bedöma måluppfyllelsen. De entreprenaddrivna parklekarna har besökts av förvaltningen för att ta reda på hur avtalen följs. NÄMNDMÅL: Verksamheten på fritidsgårdarna är kunskapsbaserat Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. I arbetet inom fritidsgårdarna används en metod kallad Preventionsprofil. Metoden utgår från evidensbaserade risk- och skyddsfaktorer för framtida riskbeteende gällande bland annat alkohol- och drogmissbruk. Preventionsprofilen består av ett antal självskattningsfrågor till personalen om enhetens arbetssätt när det gäller att uppmärksamma riskbeteenden hos ungdomarna, stärka skyddsfaktorer och minimera de riskfaktorer som är möjliga att påverka. Resultatet ger ett underlag för framtida verksamhetsplanering. Metoden upprepas årligen. I samverkan med fältassistenterna har handlingsplanen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet inom fritidsgårdarna reviderats. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

17 SID 17 (61) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Undersöka i vilken utsträckning som fritidsgårdarnas verksamhet överensstämmer med det som forskningen anser vara gynnsamt för ungdomars utveckling KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad Uppfylls delvis Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Renhållning och underhåll av de mest utsatta parkerna har varit högprioriterat. Söderandan det lokala brottsförebyggande rådet - har fyllt en viktig funktion när det gäller att åstadkomma en renare och tryggare stad. KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper Genomföra trygghetsvandringar NÄMNDMÅL: Alla enheter inom förvaltningen har utbildad personal i systematiskt brandskyddsarbete Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. Förvaltningen har under året arbetat med att öka beredskapen för att möta såväl små som stora olyckor. Utbildningsinsatserna under har fokuserat på det systematiska brandskyddsarbetet. Arbetet har resulterat i att 44 av 45 chefer har utbildning. Inom förskolan har utbildade brandskyddsombud slutat sin anställning vilket innebär att nya ombud måste utbildas. Nämndens indikatorer ens Andel chefer med utbildning i systematiskt brandskyddsarbete 98 % 100 % Årsredovisning Kommentar: 44 av 45 chefer har utbildning. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

18 SID 18 (61) Nämndens indikatorer Andel underenheter inom respektive enhet och som har utbildade brandskyddsombud ens 73 % 75 % Årsredovisning Kommentar: Målet att 75 % av alla ombud ska ha utbildning i brandskyddsarbete har inte uppnåtts. Inom förskoleverksamheten har utbildade brandskyddsombud slutat sin anställning och nya måste utbildas. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Det ska finnas utbildade brandskyddsansvariga inom alla enheter samt utbildade brandskyddsombud på respektive underenhet NÄMNDMÅL: Gator, torg, parker och grönområden ska upplevas som välskötta och attraktiva Uppfylls inte Stadsdelsnämndens mål är inte uppfyllt. För att stadsdelsområdets parker och grönområden ska upplevas som rena har förvaltningen under sommarperioden haft extra städinsatser, utöver avtalen med entreprenören, i flera bostadsnära parker. Parker som är extra utsatta för nedskräpning, till exempel Nytorget, delar av Vitabergsparken och Drakenbergsparken, har städats två gånger per dag. För att höja parkstandarden har förvaltningen genomfört extra ogräsrensning i parkerna på den västra delen av stadsdelsområdet. Under året har förvaltningen genomfört ett utvecklingsarbete tillsammans med förvaltningens parkentreprenör, med syfte att åstadkomma en bättre kvalitet avseende renhållning och underhåll av parkerna. Utvecklingsarbetet har resulterat i handlingsplaner och uppföljningsdokument som ständigt följs upp på byggmötena med entreprenören. Den systematiska och regelbundna kontrollen av att parkentreprenören uppfyller sina åtaganden enligt avtalen har under året skärpts. Ett led i att ändra attityden till nedskräpning och vandalism i parkerna har varit att visa på de värden som finns i parkerna. Detta har skett genom att publicera månadens park i nämndens månadsannons i lokaltidningen och på hemsidan. Trädvandringsbroschyrer som beskriver intressanta träd i Tantolunden och Vitabergsparken har tagits fram och fått stor uppmärksamhet, även långt utanför stadsdelsområdets gränser. Syftet med trädvandringsbroschyrerna är också att öka medborgarnas kunskap om träd. Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att öka medborgarnas inflytande på skötseln och utvecklingen av stadsdelsområdets parker och Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

19 SID 19 (61) grönområden genom att öka antalet brukaravtal. Ett brukaravtal innebär att förvaltningen upprättar ett avtal med exempelvis en bostadsrättsförening om att sköta en bit parkmark. Under året har tre nya brukaravtal tecknats och sammanlagt finns nu 39 brukaravtal mellan förvaltningen och bostadsrättsföreningar, skolor och enskilda medborgare. Projektet där enskilda medborgare fick lämna blomlökar till "Medborgarnas blomsterbacke" är ytterligare ett exempel på insats där syftet varit att öka medborgarnas deltagande i utvecklingen av stadsdelsområdets parker och grönområden. För att bidra till att stadsdelsområdets parker upplevs som vackra har förvaltningen under perioden utökat antalet perenna planteringar, bland annat vid Fatbursgatan och i Helgalunden. För att öka tryggheten i parkerna har slyröjning genomförts på bland annat Reimersholme, i Pålsundsparken och kring Fåfängan. Förvaltningen har även deltagit i ett projekt, tillsammans med trafikkontoret och Fortum AB, för ny och bättre belysning på Mariatorget. Vid parkupprustningar har tillgängligheten beaktats. Nämndens indikatorer Antal klagomål på nedskräpning inom stadsdelsområdet ens Årsredovisning Kommentar: Antalet inkomna klagomål på renhållningen av gatumark och parkmark har uppgått till 562. Av dessa avser 55 klagomål (10 procent) parkmark som faller inom nämndens ansvarsområde. Övriga 507 klagomål (90 procent) gäller gatumark som trafik- och renhållningsnämnden ansvarar för. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Arbeta för att fler brukaravtal tecknas Beakta tillgänglighets- och trygghetsaspekten vid parkskötsel och parkupprustning. Genomföra renhållningsprojekt tillsammans med Trafikkontoret Marknadsföring av stadsdelsområdets parker Planera för en ny lekplats med extern finansiering Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd Kommentar: Förvaltningen har under året tagit kontakt med lekredskapsföretag och sonderat möjligheterna till att erhålla externa medel till en ny lekplats i Bryggartäppan. På grund av det rådande ekonomiska läget bedömde förvaltningen att det under inte var möjligt att finna externa medel till projektet. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet under 2010.

20 SID 20 (61) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Samarbete mellan Söderandan och Håll Sverige Rent Skärpt kontroll av parkentreprenören Systematisk kontroll av belysningen i parkerna Kommentar: Kontroll av den parkbelysning som nämnden ansvarar för, exempelvis vid bollplanerna, har genomförts i samband med den ordinarie kontrollen av parkentreprenören. Upprusta lekplatsen i Tantolunden Kommentar: Projektet delades upp i två etapper på grund av leveransproblem med lekutrustningen. Delar av lekutrustningen kommer att anläggas under Utöka antalet perenna planteringar Utöka ogräsrensningen i parkerna Utöka städningen i bostadsnära parker NÄMNDMÅL: Södermalm ska bli renare, grönare och tryggare Uppfylls helt Stadsdelsnämndens mål är uppfyllt. För att få ett renare och tryggare Södermalm har parkvärdar under perioden juni augusti varit aktiva i området kring Drakenbergsparken. Parkvärdarna har plockstädat och informerat parkbesökare om var man kan slänga sitt skräp och vilka regler som gäller i parken. Inom ramen för Söderandans aktiviteter har drygt 270 företagare knutits till ett samarbetsavtal med förvaltningen, trafikkontoret och Söderandan som innebär att företagen genom sitt engagemang ansvar för att hålla rent och snyggt i anslutning till företaget. Företagarna medverkar också till att förändra attityderna till nedskräpning och informerar allmänheten om var skräp ska kastas. Förvaltningen har genom sitt engagemang i Söderandan på olika sätt arbetet för en attitydförändring till nedskräpning inom stadsdelsområdet. Bland annat har förvaltningen verkat för att veckovisa annonser publiceras i lokaltidningen med uppmaning till medborgarna att använda befintliga skräpkorgar och askkoppar. Skräpplockardagar har arrangerats, i samarbete med Håll Sverige Rent, där skolor, föreningar och fastighetsägare haft var sitt städområde. Årsredovisning och bokslut Södermalms stadsdelsnämnd

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

för 2012 SÖDERMALM VERKSAMHETSPLAN 2012 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm

för 2012 SÖDERMALM VERKSAMHETSPLAN 2012 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm för 2012 SÖDERMALM ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA VERKSAMHETSPLAN 2012 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1257.2011-1.1. SID 1 (43) VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Sid 2 (59) Handläggare: Maria Cameron Telefon: Till Norrmalms stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Stadsdelsnämndens beslut 6 februari 2014: 1. Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Att utvärdera kvalitet

Att utvärdera kvalitet Att utvärdera kvalitet Att utvärdera mervärden objektivt, transparent och förutsebart tillsammans med sakkunniga: Så genomförde serviceförvaltningen, Stockholms stad, upphandlingen av vård och omsorgsboenden

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Strigeln, Dygnet-runt-öppen-förskola. : Lisbet Ehrstrand Underlag för redovisningen

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 ÄLDREFÖRVALTNINGEN NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 STOCKHOLMS STAD PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Visionen om ett Stockholm i världsklass Stockholm ska växa till en miljonstad

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: 2011-03-18 Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse 2011 Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.1.-034/2012 SID 1 (94) 2012-01-20 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Förskoleplan för stockholms stad

Förskoleplan för stockholms stad Förskoleplan för stockholms stad Förskola i världsklass Förskolan lägger en viktig grund för det livslånga lärandet. Den nya förskoleplanen innebär att vi nu tar ytterligare ett viktigt steg mot en förskola

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar.

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar. För 11 år sedan Mitt mål Minus 1,6 miljoner Hög sjukfrånvaro och personalomsättning Arga föräldrar Ekonomi i balans Tilltro från pedagoger och föräldrar Höja kvalitén Icke levande dokument Vad är kvalitet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken)

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn & ungdomar med funktionsnedsättningar 2010 (Utarbetad 2010-02-22)

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Björnen 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Björnen 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Björnen 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 EFFEKTER OCH ANALYSER AV STADENS STYRANDE POLICYS... 4 Demokratipolicy...

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Årsrapport 2013 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 7, 2014 Dnr 3.1.2-43/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Uppsala T»KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Uppsala T»KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Uppsala T»KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Hedberg Jenny Datum 2013-02-05 Diarienummer NHO-2013-0034.00 Nämnden för hälsa och omsorg Uppföljningsplan 2013-2014 Förslag till beslut

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kärrviolen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Tigern 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN Tigern 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Tigern 2014-2015 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är upprättad under hösten 2014 och gäller under läsåret 2014-2015

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vitsippan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vitsippan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Vitsippan 2013 KVALITÉTSARBETE På förskolan bedrivs vissa typer av verksamheter uppstöttade av cykliska årshjul. Detta gäller bland annat trygga överinskolningar

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer