X013 ~01~ 0 ~ KATRINEHOLMS K~6~P~UfV ~mh~lisbyggnadsförvalfni ngen. .~~ I `~'~ i ~~~ ~1~: Avtal Diarienummer Diarieplan. mellan. Katrineholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "X013 ~01~ 0 ~ KATRINEHOLMS K~6~P~UfV ~mh~lisbyggnadsförvalfni ngen. .~~ I `~'~ i ~~~ ~1~: Avtal Diarienummer Diarieplan. mellan. Katrineholms kommun"

Transkript

1 ~~ Kommunstyrelsens handlim nr 1/201 KATRINEHOLMS K~6~P~UfV ~mh~lisbyggnadsförvalfni ngen X013 ~01~ 0 ~.~~ I `~'~ i ~~~ ~1~: Avtal Diarienummer Diarieplan mellan Katrineholms kommun och Utsikt Bredband AB avseende upplåtelse av mark för optoanläggningar

2 Innehållsförteckning: 1. Parter...: Bakgrund Definitioner Upplåtelse, omfattning m. m Arbeten i kommunägd mark...: Information och samverkan...:: Flytt eller ändring av Anläggningen på begäran av Kommunen Utsikt Bredbands särskilda ansvar...: Kommunens särskilda ansvar Ersättning...: Överlåtelse och upplåtelse i andra hand...:: Avtalstid, uppsägning, ornförhandling..." : Force majeure Ansvarsbegränsning Passivitet...: Meddelanden Bestämmelses ogiltighet :...:.:...:...10 ~ 18. Tillämplig lag, tvist Övrigt...:...11

3 ~ilageförteckning: Bilaga 1. "Anvisningar vid grävning/nyttjande av kommunal mark i Katrinehölms kommun". Bilaga 2 Katrineholms kommuns "Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats" 3/11

4 - intrångsersättning löpmeter mark 1. Parter (i) (ii) Katrineholms kommun, org. nr , genom kommunstyrelsen, nedan kallad "Kommunen", Katrineholm Utsikt Bredband AB, org. nr , nedan kallat "Utsikt Bredband", Box 1500, Linköping 2. Bakgrund 2.1 Katrineholms kommun har den 15 maj 2001 tecknat avtal ("Avtal nr 1") med Katrineholm Energi AB (numera vad avser optoledningar Utsikt Bredband AB) om intrångsersättning för markupplåtelse. (Katrineholm Energi AB har undertecknat Avtal nr 2 den 14 maj 2001.) 2.2 För att skapa tydlighet rörande markupplåtelse och intrångsersättning beträffande samtliga optöledningar i Kommunens mark, såväl befintliga som tillkommande, träffar Parterna följande avtal. 3. Definitioner 3.1 Följande begrepp ska, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha nedånstående innebörd närde anges med versal begynnelsebokstav "Anläggning" De av Utsikt Bredband ägda ledningarna, optokabelskåpen, kommunikationsbodarna och övriga anordningarna som krävs för distribution av datakommunikation inom Katrineholms kommun "Avgiftslagen" Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m. m. " i "Avgående Anläggningar som permanent tas urbruk från och med den anläggningar 1 januari Som Avgående anläggning räknas även sådan del av Anläggningen som ligger som Kommunen överlåtit "Avtalet" Detta avtal jämte samtliga bilagor "Avtal nr 1" Avtal tecknat den 14 respektive 15 maj 2001 mellan Katrineholms, kommun och Katrineholm Energi AB om för bland annat optoledningar (stadsnät). i "Befintliga Anläggningar som är befintliga per den 31 december 2010, och,anläggningar" som motsvarar ca 65 km ledningslängd,.där Ledningslängd räknas och innehåller ett varierat antal optoslangar. 4/11

5 3.1.7 "Fakturaår" Varje kalenderår då ersättning enligt punkt 10 nedan ska erläggas "Kommunen" Katrineholms kommun "Offentlig plats" Enligt definitionen i 1 kap 2 ordningslagen (1993:1617) "Parter" Katrineholms kommun och Utsikt Bredband AB "Part" Katrineholms kommun eller Utsikt Bredband AB "Tillkommande Anläggningar som tillkommer från och med den 1 januari anläggningar" "Övriga Andra ägare, än Utsikt Bredband, till ledningar och tillhörande anläggnings- anordningar i eller på Kommunens mark som berörs av ägare" Anläggningen bch med vilka ägare Kommunen har eller kommer att ha avtal om markupplåtelse "Utsikt Utsikt Bredband AB org. nr Bredband" ~4. Upplåtelse, omfattning m. m. 4.1 Kommunen upplåter härmed rätt för Utsikt Bredband att i eller på den av Kommunen ägda marken inom Katrineholms kommun anlägga och bibehålla ledningar och andra anordningar som erfordras för distribution av datakommunikation ("Anläggningen") med undantag för vad som anges i punkt 4.5 och 4.6 nedan. 4.2 Upplåtelsen enligt punkt 4.1 ovan avser även rätt att nyttja marken för upplag, uppställning av bodarm. m. eller för att utföra underhåll, lagning eller andra erforderliga arbeten med och på Anläggningen. 4.3 Utsikt Bredband har rätt att tillträda den upplåtna marken för tillsyn åv Anläggningen. 4.4 Markupplåtelse för Anläggning på "Offentlig plats" ska ske enligt bestämmelserna i ordningslagen (1993:1617). 4.5 Avtalet omfattar inte optoanläggningarförlagda ibrokonstruktioner. För dessa anläggningar ska Parterna träffa särskilt avtal. 4.6 Avtalet omfattar inte optoledningar som är upplåtna med ledningsrätt. 4.7 Utsikt Bredband åtar sig att, finnån anläggningsarbete för Anläggningen påbörjas, inhämta Kommunens skriftliga godkännande såväl vad gäller sträckningen för 5/11 ~u.~

6 "Tillkommande anläggningar" som för ändrad sfiräckning av "Befintliga anläggningar". 4.8 Utsikt Bredband åtar sig att i samband med Avtalets undertecknande till Kommunen redovisa den Befintliga anläggningens läge för införing i Kommunens digitala kartverk. Utsikt Bredband åtar sig vidare att härefter årligen per den 31 december till Kommunen redovisa omfattningen av och läget p'å Utsikt Bredbands Anläggning inom den enligt punkt 4.1 och 4.4 ovan upplåtna marken. Redovisningen ska ske genom digital överföring av aktuell dokumentation från Utsikt Bredbands nätinformationssystem till Kommunen. Utsikt Bredband svarar för dokumentationens riktighet och aktualitet. Dokumentationen är avsedd för kommunens planering av markanvändning och får inte användas som underlag till anläggningsarbeten. Innan anläggningsarbeten påbörjas ska alltid begäran om utsättning göras hos nätägaren. 5. Arbeten i bcommunägd mark 5.1 Utsikt Bredband åtar sig att utföra samtliga anläggningsarbeten för Anläggningen i enlighet med vid var tid gällande "Anvisningar vid grävning/nyttjande av kommunal mark i Katrineholms kommun", bila a 1, och i enlighet med vad som särskilt meddelas i myndighetsbeslut om grävningstillstånd. 6. Information och samverkan 6.1 Parterna åtar sig aft regelbundet -bland annat inför och efter beslut om års- och flerårsbudgetar - informera varandra om sina respektive planerade investerings-, drift- och exploateringsprojekt inom Katrineholms kommun och verka för att alla möjligheter till samordning vid genomförande av projekten tas tillvara. 6.2 Kommunen åtar sig att informera Utsikt Bredband om planerade upphandlingar för exploateringsarbeten avseende Kommunens mark samt att ta hänsyn till Utsikt Bredbands behov vid utformning av förfrågningsunderlaget. För det fall exploateringen sker i Kommunens egen regi ska Utsikt Bredband ges möjlighet att på tidigt stadium delta i planeringen av exploateringsarbetena. 6.3 Kommunen åtar sig att kalla Utsikt Bredband till samrådsmöten avseende exploateringsarbeten enligt föregående punkt. 1. Flyt eller ändring av Anläggningen på begäran av Kommunen 7,1 Utsikt Bredband åtar sig att på Kommunens begäran utföra tillfällig eller permanent flytt eller annan ändring av Anläggningen. 7.2 Kommunen svarar för Utsikt Bredbands redovisade självkostnad fiör flytt och ändring enligt punkt 7.1 ovan med reduktion för värdeminskning på grund av den berörda Anläggningens ålder. 7.3 Värdeminskningen enligt punkt 7.2 beräknas till Utsikt Bredbands självköstnad för flytten eller ändringen multiplicerad med Anläggningens ålder och~~dividerad med dess avskrivningstid. Avskrivningstiden för Anläggningen är trettio år. 6/11

7 7.4 Utsikt Bredband svarar för att flytt och ändring enligt denna punkt 7 genomförs så kostnadseffektivt som möjligt. 7.5 Kommunen svarar inte för kostnader för skada eller olägenhet som kan åsamkas Utsikt Bredband, Utsikt Bredbands kund eller annan avtalspart till Utsikt Bredband på grund av driftavbrott till följd av flytten/ändringen enligt denna punkt Utsikt Bredbands särskilda ansvar 8.1 Det åligger Utsikt Bredband att svara för och bekosta samtliga säkerhets- och övriga åtgärder samt myndighetstillstånd som erfordras i samband med arbeten med och på Anläggningen. 8.2 Utsikt Bredband svarar gentemot Kommunen för alla krav på åtgärder eller ersättning som kan komma att riktas mot Kommunen enligt lag på grund av P,nläggningens placering i och på Kommunens mark eller på grund av Utsikt Bredbands åtgärder med och på Anläggningen. 8.3 Utsikt Bredband svarar gentemot Kommunen och tredje man för skador till följd av Anläggningens placering i och på Kommunens mark och till följd av Utsikt Bredbands åtgärder med och på Anläggningen. Utsikt Bredband har rätt att företräda Kommunen och föra dess talan i eventuell tvist med tredje man rörande nämnd skada. 8.4 Det åligger Utsikt Bredband att innan arbete vidtas med eller på Anläggningen samråda med Övriga anläggningsägare. 8.5 Utsikt Bredband svarar för att utbyggnads- och andra arbeten på Anläggningen liksom Anläggningen som sådan inte menligt påverkar Övriga anläggningsägares åtkomst till sina närliggande anläggningar. 8.6 Det åligger Utsikt Bredband att på begäran av Kommunen eller Övriga anläggningsägare skyndsamt och kostnadsfritt visa Anläggningens läge. 9. Kommunens särskilda ansvar 9.1 Det åligger Kommunen att i sin fysiska planering för förändrad markanvändning ta hänsyn till Anläggningen och så långt det är möjligt undvika flyttning och omläggning av denna. 9.2 Kommunen åtar sig att samråda med Utsikt Bredband innan bygg- eller anläggningsarbeten som berör Anläggningen vidtas. 9.3 Kommunen åtar sig att vid utförande av arbeten i anslutning till Anläggningen iaktta största varsamhet för att undvika skador på Anläggningen. Om Anläggningen i samband med nämnda arbeten friläggs får återfyllning inte görås förrän Utsikt Bredband fått tillfälle att kontrollera Anläggningen. Trädplantering i anslutning till Anläggningen ska ske i samråd med Utsikt Bredband. 9.4 Kommunen svarar för skada på Anläggningen - på grund av vårdslöst handlande av Kommunen - endast under förutsättning att Kommunen av Utsikt Bredband fått erforderlig information och dokumentation om Anläggningens läge. 7/11 ~ i7~~1~

8 Kommunen svarar inte för skada på grund av driftavbrott eller annan olägenhet som Utsikt Bredbands kund eller annan avtalspart till Utsikt Bredband åsamkas till följd av Kommunens skadevållande handling. 9.5 Kommunen åtar sig att redan på projekteringsstadiet samråda med Utsikt Bredband innan Kommunen upplåter mark till Övrig anläggningsägare. 9.6 Kommunen åtar sig att på begäran utan ersättning tillhandahålla Utsikt Bredband de kartor och annan dokumentation över Övriga anläggningsägares anläggningar, vilken dokumentation Kommunen innehar eller har kunskap om och som Utsikt Bredband behöver för att utföra arbete med och på Anläggningen. Åtagandet gäller inte dokumentation som rör Utsikt Bredband eller bolag som ingår i Tekniska Verken i Linköping AB:s bolagskoncern. Kommunen ansvarar inte för dokumentationens riktighet och aktualitet. 10. Ersättning 10.1 För markupplåtelsen enligt detta Avtal ska Utsikt Bredband till Kommunen betala årlig ersättning med kronor för Befintliga anläggningar. Ersättningen avser: Markupplåtelsen Administrativa merkostnader Ökade drift- och underhållskostnader för Kommunens anläggningar Ökade kostnader för hänsynstagande vid förändrad markanvändning Ersättningen enligt punkt ovan ska justeras med hänsyn till det faktiska antalet löpmeter ledningslängd med optokablar som är i bruk per den 31 december året före respektive Fakturaår. Till ersättningen enligt punkt 10.1 ovan ska således läggas 1,00 kronor per löpmeter ledningslängd för Tillkommande anläggningar och från ersättningen enligt punkt 10.1 ska avräkning ske med 'I,00 kronor per löpmeter ledningslängd för Avgående anläggningar. Varje ledningslängd kan innehålla eft varierat' antal optoslangar Ersättningen enligt punkt 10.1 och 10.2 ovan utgör grundersättning och ska vara föremål för indexreglering. Under avtalstiden ska således, med hänsyn till förändringarna i KP180, tillägg till grundersättningen utgå med nedan angiven procent av grundersättningen, varvid grundersättningen anses anpassad till indextalet för oktober månad 2007 (bastal'et). Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalei. I fortsättningen ska fillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid ändringen av grundersättningen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan.bastalet och indextalet för. respektive oktobermånad. Reglering av ersättningen sker alltid från och med närmaste 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning. 8/11

9 10.4 Ersättning enligt punkt ovan ska erläggas mot faktura senast den 31 mars varje Fakturaår. Vid försenad betalning har Kommunen rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen Fakturan ska ställas till Utsikt Bredband AB, Box 1500, Linköping Ersättning för markupplåtelse av Offentlig plats enligt ordningslagen (1993:1617) ska förutom ersättning enligt detta Avtal -utgå med stöd av "Avgiftslagen" och enligt från tid till annan gällande "Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats", bilaga Överlåtelse och upplåtelse i andra hand 11.1 Utsikt Bredband får inte utan Kommunens skriftliga godkännande överlåta Anläggningen eller Avtalet eller upplåta Avtalet i andra hand till tredje person Avser Kommunen att överlåta mark som inrymmer Anläggningen, ska Kommunen verka för att Utsikt Bredband före överlåtelsen erhåller ledningsrätt för Anläggningen Kommunen avsäger sig eventuell rätt till intrångsersättning för upplåtelse av ledningsrätt enligt punkt 11.2 ovan, medan Utsikt Bredband åtar sig att betala kostnaderna för ledningsrättsförrättningen och för eventuella rättegångskostnader till följd av förrättningen Kommunen åtar sig att vid överlåtelse av fastighet som inrymmer del av Anläggningen göra förbehåll om upplåtelsen enligt 7 kap ~ 1 jordabalken Om Kömmunen inte uppfyller sitt åtagande enligt punkt 11.2 ovan, eller ledningsrätt i annat fåll inte kommer till stånd, och Kommunen inte heller uppfyller sitt åtagande enligt punkt 11.4 ovan, och detta får till följd att Utsikt Bredband måste flytta Anläggningen eller del av denna, åtar sig Kommunen att betala Utsikt Bredbands självkostnader för flytten. 'i~. Avtalstid, uppsägning, omförhandling 12.1 Detta Avtal gäller från och med till och med Om inte någon av Parterna säger upp Avtalet senast ett år före avtalstidens utgång förlängs Avtalet med två år. Därefter förlängs Avtalet med ett år i sänder,. om det inte sägs upp av någondera Parten senast ett år före avtalstidens utgång Part har rätt att begära omförhandling av Avtalet, om det är påkalla# av hänsyn till lag eller annan författning eller till andra centralt utfärdade rekommendationer eller motsvarande Parterna ska träffas en gång per år för uppföljning av Avtalet och för möjlighet tilt omförhandling av avtalsvillkoren. Det åligger Kommunen att kalla till sådan träff. 13. Force majeure 13.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför 9/11

10 Parts kontroll och som väsentligen försvårar eller hindrar fullgörandet av förpliktelsen. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Som befriande omständighet ska anses krig, krigsförhandling, terroristhandling, naturkatastrof, brand, avbrott i allmän samfärdsel, energiförsörjning eller allmänna kommunikationsnät, myndighets åtgärder eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden (egen eller annans) och därmed jämställda omständigheter Part som önskar befrielse enligt punkt 13.1 ska utan dröjsmål underrätta den andra Parten om detta och - så långt praktiskt möjligt - underrätta den andra Parten om den förväntade varaktigheten av den befriande omständigheten liksom dess upphörande. 14. Ansvarsbegränsning 14.1 Parts ansvar för brott mot Avtalet är begränsat till direkta skador och förluster och ingen av Parterna ska således svara för indirekta skador och förluster såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlorad goodwill eller följdskador som uppstår hos Part eller tredje man. 15. Passivitet 15.1 Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära att Part frånfallit sin rätt i sådant avseende. 16. Meddelanden 16.1 Meddelanden enligt Avtalet ska vara skriftliga och överlämnade personligen, genom bud, rekommenderat brev eller sändas med fax eller e-post till Parternas i Avtalet angivna, eller senare genom skriftligt meddelande till motparten, ändrade adresser Meddelanden ska anses ha kommit mottagaren till handa: - Om avlämnat personligen eller med bud vid överlämnandet Om avsänt med rekommenderat brev -två dagar efter avlämnandet för postbefordran eller Om avsänt med telefax eller e-post vid aysändandet om mottagandet behörigen bekräftas Adressändring ska meddelas Part på det sätt som föreskrivs i denna bestämmelse. '~'~. bestämmelses ogiltighet 17.1 Om någon del av Avtalet skulle vara ogiltigt ska det inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser i Avtalet. 10 / 11

11 ~i ~a `~åli~mplig lag, t~is~ 1~.1 Svensk lag ska tillämpas p~ detfia Avtal Tvist angående fiolkningen ~Iler tillämpningen av deffia Avfial ska i första hand avgöras av en förlikningsgrupp bestående avtvå repre~enfianter från respekfiive Part Om inte fivi~ten kan avgörs av den i punkt 18.2 ovan angivna förlikningsgruppen ska tvisten avgöras av alim~n domstol Ändringar och tillägg till Avtalefi ska vara skriftliga och undertecknade av behöriga företrädare för varje Part för att vara giltiga Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avt~lef ersätts av innehållet i detta Åvfal (med bilagor) Detta Avtal ersätter Avtal nr 1 såvitt avser opfioledningar och tillhörande anordningar P,vtalef gäller under förufsäfi~ning afif det godkänns genom lagakraftvunnet beslut av kommunstyrelsen ikatrineholms kommun. ~~:~~ Detta Avtal har upprätfats i två originalexemplar, varav Parterna tagit var sift. Katrineholm den I ~~2 ~ ~~~ ~- Katrineholms krommun Linköping den ~ a s ~ r~ ~ ~- Utsi{:t Bredband AB --- s' ~-----~ ~jörn Winnberg-Persson onarl~- och exploateringschef 11 / 11

12 ~.~:= I~at~ixleholms kommun ~ SERVICE- OCN TEKNIKFÖRVALTNINGEN Samhällsbyggnadsförvaltningen Katrineholm Tfn vx. Besöksadress: AVA-huset Trädgårdsgatan 1 Bilaga 1 till markavtal mellan Katrineholms kommun och Utsikt Bredband AB 1 (4) 9~ ~a~fl~~år~~~~ yid g~~~~ön~ / ny~~j~nd~ ~v I~orr~~u~~l ~~~~ i ~rir~~h~i~ is l~~i~i~n~ar~" För att styra upp ~tyttjande åv kommunal ximark samt se till att katrineholma.rna stors så lite sorn möjligt vid grävarbeten m.m. har dessa krav utarbetats av Service- och teknikförvaltningen (STF). Det är minimikrav som ställs, beroende på plats där grävarbeten planeras kan kraven skärpas. ~. ~ån~ö~ning Ansökan skickas till: "1\Tyttjande av kömmunal mark" S amhällsbyggnadsförvaltningen Katrineholm. Ansökän slcall'varå förvaltningen tillhanda senast 11 arbetsdägår innan planerad arbetsstart. Denna tid loan korfas intill 6 arbetsdaggar om sökande själv skickar ut grävtillståndsansölcan på "remiss" för bl.a. samordning till samtliga andra intressenter och bifogar dess svar i ansökan. ~. ~/~d ~4c~ll ~n~ö~car~ ini~~h~ll~? I ansökan skall nyttjandeområde, grävområde, etableringsplåtser, upplagsplatser för material och schakt m.m. anges. Fotografier på samtliga berörda ytor samt trafilcanordningsplan nch tidsplan bifogas. 3. inr~~~ ~rbe~~~~ ~t~~~. Nyttjande e11er andra arbeten får ej påbörjas innan skriftligt godkänriånde från STF lämnats. Muntliga tillstånd ges ej. Innan arbete får starta skall området besiktigas av sökande. Digital fotodokumentation utförs av sökanden. ~. lj~~ailc~riin~~#crav Samtlig personal soon arbetar på gator och vägar skall ha genomgått utbildningen "Säkerhet på väg". Minst en person på arbetsplatsen skall ha genomgått utbildningen "~Jtra~ärl~niiri~~an~varig".

13 5. ~ci~~r~c~~r~~ / e~~r~~renär~ns for~~~ Fordon skall framföras på gator och parkeras på gatan eller parkeringsplats, ej på trottoar, gång- och cykelväg, gräsmattor eller dylikt. ~6. Av~i~~t~r offe~~:1i~ p'~t~ Taxa för upplåtelse av offentlig plats, enligt gällande prislista, gäller vid etableringsplatseroch upplag m.m. i. ~~r~ hanofl~~ger vad Ansökan för grävtillstånd handläggs av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Nyttjande av offentlig plats, parker m.m. för t.ex. upplag, etåbleringsplatser, bodar m.m. handläggs av Polisen. Det finns även andra bestämmelser och:lagar som.gäller t:ex. byggnådslov eller marklov sorn handläggs separat av separat Samhällsbyggnadsförvaltningen. ~. ~~~~ydc~~~~ f~ ~fri~~~~~r Oskyddade trafikanter skall ges hög prioritet. Trottoarer och cykelbanor skall alltid vara framkomliga annars skall alternativ väg vara tidligt skyltad. 9. ~liatb~~ik~ni~~, c~o~c~sr~~nfa~ion Efter arbetets avslutande skall området snarast besiktigas. Vici besiktningstillfället skall området vara helt återställt: Vegetation sk~11 vara v.ä1 etablerat vid besilctningstillfället, är så ej fallet besiktas de senare. Alla ledningar skall vara~noggrant dokumenterade dvs. digitalt inmätta vid slutbesiktningen_ Ledningsägaren skall arkivera inmätningar och även =vid förfrågan tillhåndaliållä-stf :desså kostnadsfrift inom två arbetsdagar. Slutbesiktningsdatum skall om möjligt arges i ansökan. ~i 0. ~1k~a`t~ ark~e~e~ För akuta arbeten (ledningsbrott m.m.) skall tillstånd sökas snarast i efterhand. ~~3. ~~r~~~lda k~~~il~~r~ir~~ar SBF kommer att utföra oanmälda besil~tningar vad gäller ovan angivna krav. Avgifter enligt gällande prislista. ~~. ~~~vnir~~ över g~~~r Vid enstaka grävning tvärs över större gator lcomriier tillstånd aft beviljas restriktivt, borrning eller tryckning förordas. '7i. F~~av ~i~ ~v~edver~~~ p~ ~~mor~dr~ir~c~~~~.fc~n Företag som ansöker om nyttjande ski medverka på samordningsmöten som anordnas ungefär var annan månad. Kallande till mötet är STF. Ordinarie medverkande är förutom STF, KEAB-el, KEAB-fjärrvärme utförare, KEABfjä~~rvärme beställare, KEA.B-Utsikt, Swedia Networl~, Slcanova. Kommer ytterligare aktörer in och begär regelbundna grävtillstånd ska även desså kållas sill samordningsmöten.

14 ~4. Af~rsfiällningsarbefen STF kan åta sig mot ersättning att utföra återstäriningsarbeten. Utför sökande återställningsarbetet gäiler nedanstående krav. a) Vid grävning i hård jorda ytor skall alltid minst 20 cm n~bärlagergrus påförås innan nytt slitlager påförs. b) Uppschaktade godkända massor godtages endast som förstärkningslager. c) Max påförande av överbyggnad mellan komprimering (vältning) är 15 cm. d) Vid längsgående schakt skall arbetet bedrivas så att endast 1 (en) skarv uppkommer mot gamla beläggningen. Skarven skall sågas eller'skäras. Gäller om inget annat skriftligen föreskrivits. e) Vid grävning i trottoarer m.m. som har mindre bredd än 1,5 m skall hela ytan läggas om med ny asfalt, eller mot kantstöd/vägg eller dylikt om inget annat överenskommes. ~ Iordningställande av ytor skall utföras snarast. g) Minst 12 cm vä~tj ord till gräsytor. När inåterial under består av grus eller dylikt skall minst 15 crri ful{thållande lager påföras innan 12 cm växtjord påförs. h) Vid tillkörda (packade) gräsytor skall gräsytan fräsas upp till minst hela växtjordsdjupet och gräsbesås, alternativt att schakta bort växtjorden och påföra 12 cm ny växtjord som gräsbesås. Gräsfrö skall myllas ner och vältas med gallervält. Vid hårt packade ytor skall alvluckring utföras innan växtjord påförs. i) Vid upplagsplatser där gräset dött, exv. under manskapsvagnar, jordhögar m m skall gräsytan fräsas upp till minst hela växtjordsdjupet och gräsbesås, ä ~ernåfivt scliål~~å-bör~åll- växijö-rcl öch-på~örä~ny söin gräsbesås: Lam~lig " gräsfröblandning skall användas. j) Vid beviljade jordupplag på gräsytor får massorna ligga lovar max 10 dagar, om - ~nn~a soy~t~och skri~li me gives. lc) Ide fall då åsfaltåterställningen ej utförs av STF tas en avgift utmed 140 kr/m2 som ersättning för framtida extra underhåll. 1) Ide fall då grönyteåterställning ej utförs av STF tas en avgift utmed 25 ~cr/m2 som ersättning för framtida extra underhåll. m) Återfyllning av hårdgjord yta slca ske med godkänt material. Lagertjocklek på örstärkningslager ienlighet med omkringliggande lager. n) Om toppbeläggning (asfalt) har en lagertjocklek över 4 cm ska den läggas i 2lager. Det undre ska' bestå av AG 16 och det övre beläggningslagret ska bestå av ABT 80. För GC-vägar gäller ABT 100. o) Packning ska utföras enligt anläggnings AMA 98/CE. p) Markhöjder får ej ändras, om så ej skriftligen godkänns av STF. '75. ~ar2~r~~ib~si~ctninc~ Garantibesiktning skall utföras efter två år e$er godkänd slutbesiktning. Sökande svarar för eventuella fel som uppkommit som kan anses bero på sökandes utförda arbeten. Garantitiden för vegetation bö.~jar gälla efter godkänd besiktning på vegetationen, vilket loan vara annat datum än för besiktningen av övriga utförda arbeten. Söl~ånde kallar till garantibesilctiiingen. Underlåtelse till att kalla fill garantibesil~tning medför att garantitiden för sökande förlängs till garantibes.ilctningen är utförd. `ffi ~ 7 f /.`.?

15 '~ 6. Skötsel För buskage/gräsytor gäller att sökande svarar för skötsel/gräsklippning fram till godkänd slutbesiktning. Skötsel lika omgivande kommunal mark. För buskage/giäsytor gäller att sökande svarar för skötsel/gräsklippning från godkänd slutbesiktning fram till garantibesiktningen.. Skötsel lika omgivande,komanunal mark. Skötsel kan köpas av STF. ~i 7.Överi~ädelse Om överträdelser sker mot i nyttjande/gräviillstånd~ angivna ~örutsättnirigar utgår avgift enligt följ ande: Awilcelse från trafikanordningsplan 6 OOO lcr Anlitad personal saknar utbildning ~ ~ kr Ianspråktagande av mark utan tillstånd, liten omfattning/st kr Ianspråktagande av mark utan tillstånd, större omfattning/st. 20 OOO lcr Utebliven dol~umentation kr Återfyllning avledningsschakt, mindre avvikelser/st 6 OOO lcr Återfyllning avledningsschakt, större avvikelser/st kr Rasering av mätpunkter (exkl. kostnad för ny mätpunkt) 15 OOO lcr Om arbetet ej färdigställd inom godkänd tidplan hår kommunen dessutom rätt att debitera de kostnader som uppstår på grund av förseningen, för såväl upplåtelse av mark som övriga kostnader. Ovanstående priser är exld. mervärdesskatt.

16 ~ LedningsägareJByggherre Org.nr. (personnummer) Falcturaref. Adress Postadress Kontaktperson E-post Telefon dagtid Arbetets belägenhet (gata, gatudel, fastighetsbeteckning) Start datum Slut datum Utföres i / begagnande av: Q I(örhana Gångbana Grönområde Annan mark Typ avarhete: Kablar Fjärrvärme VA Optol<ablar Skarvgrop Annat Entreprenör Org.nr Adress Postadress Arbetsledare Telelon arbetstid Övrig tid Följ~na~e ~~ndbång~r s&~afll byfogas ~nsök~a~: ' : -Ri-t~rirrg~aröver~rs~~tage omr e; gravömracle, etableringsplåtser öchjeller upplagsplatser. 2. Trafikanbrdningsplan - skyltning 3. Fotografier på berörda ytor. Tillstånd, meddelat under nedan angivna villkor, befriar inte från skyldighet ått inhämta ~ev ytterligåre erforderliga tillstånd i ärendet där prövning ska ske i annan ordning. Sådant rillstånd ska uppvisas för Samhällsbyggnadsförvaltningen. Sö~a~nde~a ianty~z~r ~~ ~~aen~äflflsbyggn~a9sföa~va4~nå~ngeaas mefl~t~å~n~~a~'ånwnsa~nuag vndl ~ny~~aac~e ~ann~ gs~wnå~ng å koaaaaaaaaeaa~ aa~ar~ åaa~aun K~~åne~aolauas koarn~neaan" ~kailfl f6&~a~ Datum Underskrift (ledningens ägare/byggherre) Aaasökaa~ agaanl~s 8~fld; Vid behov kontakta handläggaren för grävtillstånd; eller 5kick~s tu 1: Katrineholms kommun telefon Samhällsbyggnadsförvaltningen vx Katrineholm ~~s~~s~~~~s~: X19 återst~ifl~nirng, ff åa~~gjora~a ytoa~ ocila/eliler grör~yto~, ~1~~1D bes~äfly~s AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 s~p~rati av 3~svi~~- o~k~ $e ~nifl~förva&ha~aag~n, ~va~ G~~~ 'ark. '~I(~~~~'~gy~p j~e~~~~ ullstånd nr: Gäller till den: ev särskilda villkor Datum Underskrift (Samhällsbyggnadsförvaltningen) OBS! Denna blankett skall enslast användasförarbeten inom Katrineholms Kommun

17 Bilaga 2 till markavtal mellan Katrineholms kommun och Utsikt Bredband AB Katrineholms kommuns f~rf~ttnings~a~riling ', e ~ laxa för upplåtelse av mars på offentlig plats.. N r 4.'I 0 -~ R~ ~. Antagen av kommunfullmäktige , 29 Ändrad av kommunfullmäktige , , , , , Denna taxa gäller från den 1 januari Markupplåtelse för torghandeln ~ Fasta försäljningsplatser Avgift per plats (3 x 4 in) för en specificerad torgdag per vecka är cronor för helår kronor för halvår 900 kronor för kvartal. Tillfälliga försä jningsplatser Avgift per plats (3 x 4 m) och dag är 100 kronor. Avgiftsfria försäljningsplatser -- ~orgplats~~ö~zl~l~ler sarskirdå åndamål upp åts ~a-vgi~'t~rrtt'e e~ särsl<i1f tills~årid öc'h" beslut av service- och tekniknämnden. Ersättning för elkostnader Avgift per specificerad torgdag per vecka 600 kr för helår 400 kr för halvår 300 kr för kvartal Endagsavgift för nyttjande av eluttag är 30 kronor. Dessa avgifter inkluderar lagstadgad mervärdesskatt på 25 procent. ~~ Se avgiftsfria platser ovan! Markupplåtelse fiör övrig offentlig plats 3 Följande verksamheter är avgiftsbelagda. 1. Kommersiell verksamhet 10 kr/kvm och pnbörjad 7-dagars period. t ~2~ ~.~cl~-~

18 2. Delvis kommersiell verksamhet 2 kr/kvm och påbörjad 7-dagars period. 3. Övrig verksamhet 2 kr/kvm och påbörjad 7-dagars period. Kategori 1 avser verksamhet som är helt kommersiell. Kategori 2 avser verksamhet, där aktivitetens nettovinst med minst 1/3 tillfaller i Katrineholms kommun verksam förening eller organisation. För klassificering enligt kategori 2 skall sökanden, i. samband med tillståndsansökan till polismyndigheten, för service- och tekniknämnden redovisa vilken resultatfördelning som avtalats mellan huvud- och medarrangör. Kan sådan redovisning inte förevisas uttas avgift enligt kåtegori 1. Kategori 3 avser upplåtelser för verksamhet enligt 4 nedan till förening och organisation ined säte utanför Katrineholms kommun. ~4 Marls på offentlig plats för verksamhet utöver 3 ovan upplåts avgiftsfritt till i Katrineholms kommun verksamma föreningar och organisationer. Service- och tekniknämnden får besluta om avgiftsbefrielse för i kommunen verksamma föreningar och organisationer även då delvis kommersiella inslag förelcominer. 5 a) Marl<på offentlig plats för uteservering 270/lcvm och säsong (1 april 30 september) (motsvarar höjning till 1,50/lcvm och dag) b) Cirkusplatsen Markavgift för upplåtelsen 750 kr/dag Arbetskostnad 7501cr/upplåtelse c):skyltstäl.l..(max.2.st..oml..x1.m.per...butik) _ 460_kr/st.och =år. _... _..._..,._... _. d) RelclamstäIl i anslutning till butik (max 1 per butik)460 kr/st och år 6 För icke lcoinmersiella markupplåtelser gäller följande tariff. Byggnadsställningar, byggbodar, slcy-liftar rn.m. (Ianspråktagandetid enligt tillstånd från polismyndigheten) Perpåböijad 30-dagarsperiod SO lcr/lcvm Minimiavgift 460 lcr 2 (z~

2013-01- ~ 9. z o i 3-5Z2, Ka4TRINEI~OLMS KOMNdUN. ~mh~llsbyggnadsförvaltn ingen. Avta. mellan. Katrineholms kommun. och

2013-01- ~ 9. z o i 3-5Z2, Ka4TRINEI~OLMS KOMNdUN. ~mh~llsbyggnadsförvaltn ingen. Avta. mellan. Katrineholms kommun. och ~,_ Kommunstyrelsens handling nr 3/2013 z o i 3-5Z2, Ka4TRINEI~OLMS KOMNdUN ~mh~llsbyggnadsförvaltn ingen 2013-01- ~ 9 Handlingsnummer Handläggare Diarienummer Diarieplan Avta mellan Katrineholms kommun

Läs mer

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata Tekniska förvaltningen Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata I detta dokument finns de regler som gäller avseende grävning och återställning av allmän platsmark. Här finns även typexempel för

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 Mellan Eslövs kommun, 212000-1173 nedan kallad Kommunen och Teleservice Bredband Skåne AB, Box 123 275 23 Sjöbo, 556352-6903, nedan kallat Bolaget har följande markupplåtelseavtal

Läs mer

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Version: 1.2 Datum: 2009-06-09 Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Ansökan till kommunen Remissrunda till berörda anläggningsägare - VA-avdelningen - Park - El

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014 Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber Sida 1 (5) Mellan Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber, org. nr 769624-1327, (nedan kallad Ledningsägaren) och nedan benämnda fastighetsägare (nedan kallad Fastighetsägare)

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.10) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 184 Antagen

Läs mer

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Mellan undertecknande, Fastighetsägaren/Väghållaren(vägförening eller dylikt) nedan benämnda fastighetsägare

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar Godkänner markavtalet med Skanova och att motsvarande avtal tecknas med övriga ledningsägare.

Kommunstyrelsen beslutar Godkänner markavtalet med Skanova och att motsvarande avtal tecknas med övriga ledningsägare. Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-10-28 Dnr KS 2014/0298-267 Till Kommunstyrelsen Markavtal med Skanova Sammanfattning Markavtal med ledningsägare som har ledning i kommunal gata

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen).

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Avtal mellan fastighetsägare: Namn: Person/Org. Nr. Ovan benämnda Fastighetsägare Avseende

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Schakttillstånd Sökande göres uppmärksam på att ett beviljat schakttillståndet inte befriar från skyldighet att inhämta ytterligare erforderliga tillstånd

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 5 EXEMPEL 7A Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 20xx-xx-xx Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Mellan Dragsmark Fiber Ekonomisk Förening organisationsnummer 769624-0584, nedan benämnd Ledningsägaren, och undertecknade ägare, nedan benämnd Fastighetsägaren,

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2014-05-15 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Ks 2007:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(4) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening PARTER Fastighetsägare/ Upplåtare:......... nedan kallad fastighetsägaren Pers.nr:.. Berörd fastighet (fastighetsbeteckning):.. Ledningsägare:....

Läs mer

Regler för grävning i allmän platsmark

Regler för grävning i allmän platsmark Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Regler för grävning i allmän platsmark ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-03-09, 82 ANSVAR UPPFÖLJNING: Samhällsbyggnadschef GÄLLER

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Ledning för grävning i Tyresö

Ledning för grävning i Tyresö Ledning för grävning i Tyresö Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-01-08 Inledning Anvisningarna har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen för att ge vägledning till de som arbetar på eller i kommunens

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mallen ska ses som förslag till avtal och reglerar relation mellan fastighetsägaren och ledningsägaren i fråga gällande markupplåtelse. Avtalet bör ses i relation

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Version: 1.5 Datum: 2010-03-26 Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Ansökan till kommunen Remissrunda till berörda anläggningsägare - VA-avdelningen - Park - El

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Mellan Nässjö kommun, nedan kallad kommunen, och Nässjö Affärsverk AB, nedan kallat bolaget, har träffats följande

Mellan Nässjö kommun, nedan kallad kommunen, och Nässjö Affärsverk AB, nedan kallat bolaget, har träffats följande Författningssamling Antaget av kommunfullmäktige 2007-05-31 (KF 157), Mellan Nässjö kommun, nedan kallad kommunen, och Nässjö Affärsverk AB, nedan kallat bolaget, har träffats följande Samarbetsavtal 1

Läs mer

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5 Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Mellan undertecknande, nedan benämnda Fastighetsägaren och Ledningsägaren, är följande överenskommelse träffad.

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats Hörby kommun har beslutat följande enligt lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats mm, avgiftslagen

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Bestämmelser för arbeten på kommunal mark

Bestämmelser för arbeten på kommunal mark Bestämmelser för arbeten på kommunal mark TEKNISKA KONTORET Avdelning gata/park Uppdaterad December 2015 Bestämmelser för arbeten på kommunal mark Framtaget av tekniska kontoret, gata/park, 2008 Uppdaterad

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med..

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med.. Dnr RIKTLINJER Förslag -Taxa för markupplåtelse. Gäller från och med.. Dnr 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Avgiftsreglering... 3 Taxa... 4 1 Tillfällig reklam och information... 4 2

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Sida 1av 5 ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Offentlig plats används till anläggningar som gator, parker, torg etc samt även för ledningar av olika slag som är till nytta

Läs mer

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer

Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun

Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun Taxa Diarienummer: 2016/0463 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Trafik gata park/avtalsansvarig Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB 1 Detta avtal om arrende ( Avtalet ) har denna dag träffats mellan 1. Borlänge kommun, 212000-2239 ( Kommunen ) 2. Lennheden Vatten AB, 556765-4750

Läs mer

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Tf Förvaltningschef Diarienummer: 15/TN 0122 Datum: 2015-09-30 Paragraf: Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats Kommunal författningssamling F 3 Dnr 2009.195/319 Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats Gäller från: 2009-11-01 Antagen: kommunfullmäktige 1991-10-28 och ändrad senast 2009-09-28

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING Ansökan skickas till nedanstående adress Sökande Namn / Företagsnamn Adress & Postadress Arbetets art och plats Planerad tid för schakt Följande villkor gäller för att

Läs mer

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 LÄGENHETSARRENDE 1 Fast egendom och parter Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 Ägare: Arrendator: 120016-9401 Lidköpings kommun (nedan benämnd kommunen) 531 88 LIDKÖPING, Lidköpings Biodlarförening

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm 2014-09-05 Diarienr 2014.101 1(5) Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm Följande tillämpningsanvisningar gäller vid grävning i gatu- och parkmark inom Staffanstorps kommun,

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN 1 (12) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN Antagna av tekniska nämnden 2015-01-19 Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2013-04-04 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer