X013 ~01~ 0 ~ KATRINEHOLMS K~6~P~UfV ~mh~lisbyggnadsförvalfni ngen. .~~ I `~'~ i ~~~ ~1~: Avtal Diarienummer Diarieplan. mellan. Katrineholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "X013 ~01~ 0 ~ KATRINEHOLMS K~6~P~UfV ~mh~lisbyggnadsförvalfni ngen. .~~ I `~'~ i ~~~ ~1~: Avtal Diarienummer Diarieplan. mellan. Katrineholms kommun"

Transkript

1 ~~ Kommunstyrelsens handlim nr 1/201 KATRINEHOLMS K~6~P~UfV ~mh~lisbyggnadsförvalfni ngen X013 ~01~ 0 ~.~~ I `~'~ i ~~~ ~1~: Avtal Diarienummer Diarieplan mellan Katrineholms kommun och Utsikt Bredband AB avseende upplåtelse av mark för optoanläggningar

2 Innehållsförteckning: 1. Parter...: Bakgrund Definitioner Upplåtelse, omfattning m. m Arbeten i kommunägd mark...: Information och samverkan...:: Flytt eller ändring av Anläggningen på begäran av Kommunen Utsikt Bredbands särskilda ansvar...: Kommunens särskilda ansvar Ersättning...: Överlåtelse och upplåtelse i andra hand...:: Avtalstid, uppsägning, ornförhandling..." : Force majeure Ansvarsbegränsning Passivitet...: Meddelanden Bestämmelses ogiltighet :...:.:...:...10 ~ 18. Tillämplig lag, tvist Övrigt...:...11

3 ~ilageförteckning: Bilaga 1. "Anvisningar vid grävning/nyttjande av kommunal mark i Katrinehölms kommun". Bilaga 2 Katrineholms kommuns "Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats" 3/11

4 - intrångsersättning löpmeter mark 1. Parter (i) (ii) Katrineholms kommun, org. nr , genom kommunstyrelsen, nedan kallad "Kommunen", Katrineholm Utsikt Bredband AB, org. nr , nedan kallat "Utsikt Bredband", Box 1500, Linköping 2. Bakgrund 2.1 Katrineholms kommun har den 15 maj 2001 tecknat avtal ("Avtal nr 1") med Katrineholm Energi AB (numera vad avser optoledningar Utsikt Bredband AB) om intrångsersättning för markupplåtelse. (Katrineholm Energi AB har undertecknat Avtal nr 2 den 14 maj 2001.) 2.2 För att skapa tydlighet rörande markupplåtelse och intrångsersättning beträffande samtliga optöledningar i Kommunens mark, såväl befintliga som tillkommande, träffar Parterna följande avtal. 3. Definitioner 3.1 Följande begrepp ska, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha nedånstående innebörd närde anges med versal begynnelsebokstav "Anläggning" De av Utsikt Bredband ägda ledningarna, optokabelskåpen, kommunikationsbodarna och övriga anordningarna som krävs för distribution av datakommunikation inom Katrineholms kommun "Avgiftslagen" Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m. m. " i "Avgående Anläggningar som permanent tas urbruk från och med den anläggningar 1 januari Som Avgående anläggning räknas även sådan del av Anläggningen som ligger som Kommunen överlåtit "Avtalet" Detta avtal jämte samtliga bilagor "Avtal nr 1" Avtal tecknat den 14 respektive 15 maj 2001 mellan Katrineholms, kommun och Katrineholm Energi AB om för bland annat optoledningar (stadsnät). i "Befintliga Anläggningar som är befintliga per den 31 december 2010, och,anläggningar" som motsvarar ca 65 km ledningslängd,.där Ledningslängd räknas och innehåller ett varierat antal optoslangar. 4/11

5 3.1.7 "Fakturaår" Varje kalenderår då ersättning enligt punkt 10 nedan ska erläggas "Kommunen" Katrineholms kommun "Offentlig plats" Enligt definitionen i 1 kap 2 ordningslagen (1993:1617) "Parter" Katrineholms kommun och Utsikt Bredband AB "Part" Katrineholms kommun eller Utsikt Bredband AB "Tillkommande Anläggningar som tillkommer från och med den 1 januari anläggningar" "Övriga Andra ägare, än Utsikt Bredband, till ledningar och tillhörande anläggnings- anordningar i eller på Kommunens mark som berörs av ägare" Anläggningen bch med vilka ägare Kommunen har eller kommer att ha avtal om markupplåtelse "Utsikt Utsikt Bredband AB org. nr Bredband" ~4. Upplåtelse, omfattning m. m. 4.1 Kommunen upplåter härmed rätt för Utsikt Bredband att i eller på den av Kommunen ägda marken inom Katrineholms kommun anlägga och bibehålla ledningar och andra anordningar som erfordras för distribution av datakommunikation ("Anläggningen") med undantag för vad som anges i punkt 4.5 och 4.6 nedan. 4.2 Upplåtelsen enligt punkt 4.1 ovan avser även rätt att nyttja marken för upplag, uppställning av bodarm. m. eller för att utföra underhåll, lagning eller andra erforderliga arbeten med och på Anläggningen. 4.3 Utsikt Bredband har rätt att tillträda den upplåtna marken för tillsyn åv Anläggningen. 4.4 Markupplåtelse för Anläggning på "Offentlig plats" ska ske enligt bestämmelserna i ordningslagen (1993:1617). 4.5 Avtalet omfattar inte optoanläggningarförlagda ibrokonstruktioner. För dessa anläggningar ska Parterna träffa särskilt avtal. 4.6 Avtalet omfattar inte optoledningar som är upplåtna med ledningsrätt. 4.7 Utsikt Bredband åtar sig att, finnån anläggningsarbete för Anläggningen påbörjas, inhämta Kommunens skriftliga godkännande såväl vad gäller sträckningen för 5/11 ~u.~

6 "Tillkommande anläggningar" som för ändrad sfiräckning av "Befintliga anläggningar". 4.8 Utsikt Bredband åtar sig att i samband med Avtalets undertecknande till Kommunen redovisa den Befintliga anläggningens läge för införing i Kommunens digitala kartverk. Utsikt Bredband åtar sig vidare att härefter årligen per den 31 december till Kommunen redovisa omfattningen av och läget p'å Utsikt Bredbands Anläggning inom den enligt punkt 4.1 och 4.4 ovan upplåtna marken. Redovisningen ska ske genom digital överföring av aktuell dokumentation från Utsikt Bredbands nätinformationssystem till Kommunen. Utsikt Bredband svarar för dokumentationens riktighet och aktualitet. Dokumentationen är avsedd för kommunens planering av markanvändning och får inte användas som underlag till anläggningsarbeten. Innan anläggningsarbeten påbörjas ska alltid begäran om utsättning göras hos nätägaren. 5. Arbeten i bcommunägd mark 5.1 Utsikt Bredband åtar sig att utföra samtliga anläggningsarbeten för Anläggningen i enlighet med vid var tid gällande "Anvisningar vid grävning/nyttjande av kommunal mark i Katrineholms kommun", bila a 1, och i enlighet med vad som särskilt meddelas i myndighetsbeslut om grävningstillstånd. 6. Information och samverkan 6.1 Parterna åtar sig aft regelbundet -bland annat inför och efter beslut om års- och flerårsbudgetar - informera varandra om sina respektive planerade investerings-, drift- och exploateringsprojekt inom Katrineholms kommun och verka för att alla möjligheter till samordning vid genomförande av projekten tas tillvara. 6.2 Kommunen åtar sig att informera Utsikt Bredband om planerade upphandlingar för exploateringsarbeten avseende Kommunens mark samt att ta hänsyn till Utsikt Bredbands behov vid utformning av förfrågningsunderlaget. För det fall exploateringen sker i Kommunens egen regi ska Utsikt Bredband ges möjlighet att på tidigt stadium delta i planeringen av exploateringsarbetena. 6.3 Kommunen åtar sig att kalla Utsikt Bredband till samrådsmöten avseende exploateringsarbeten enligt föregående punkt. 1. Flyt eller ändring av Anläggningen på begäran av Kommunen 7,1 Utsikt Bredband åtar sig att på Kommunens begäran utföra tillfällig eller permanent flytt eller annan ändring av Anläggningen. 7.2 Kommunen svarar för Utsikt Bredbands redovisade självkostnad fiör flytt och ändring enligt punkt 7.1 ovan med reduktion för värdeminskning på grund av den berörda Anläggningens ålder. 7.3 Värdeminskningen enligt punkt 7.2 beräknas till Utsikt Bredbands självköstnad för flytten eller ändringen multiplicerad med Anläggningens ålder och~~dividerad med dess avskrivningstid. Avskrivningstiden för Anläggningen är trettio år. 6/11

7 7.4 Utsikt Bredband svarar för att flytt och ändring enligt denna punkt 7 genomförs så kostnadseffektivt som möjligt. 7.5 Kommunen svarar inte för kostnader för skada eller olägenhet som kan åsamkas Utsikt Bredband, Utsikt Bredbands kund eller annan avtalspart till Utsikt Bredband på grund av driftavbrott till följd av flytten/ändringen enligt denna punkt Utsikt Bredbands särskilda ansvar 8.1 Det åligger Utsikt Bredband att svara för och bekosta samtliga säkerhets- och övriga åtgärder samt myndighetstillstånd som erfordras i samband med arbeten med och på Anläggningen. 8.2 Utsikt Bredband svarar gentemot Kommunen för alla krav på åtgärder eller ersättning som kan komma att riktas mot Kommunen enligt lag på grund av P,nläggningens placering i och på Kommunens mark eller på grund av Utsikt Bredbands åtgärder med och på Anläggningen. 8.3 Utsikt Bredband svarar gentemot Kommunen och tredje man för skador till följd av Anläggningens placering i och på Kommunens mark och till följd av Utsikt Bredbands åtgärder med och på Anläggningen. Utsikt Bredband har rätt att företräda Kommunen och föra dess talan i eventuell tvist med tredje man rörande nämnd skada. 8.4 Det åligger Utsikt Bredband att innan arbete vidtas med eller på Anläggningen samråda med Övriga anläggningsägare. 8.5 Utsikt Bredband svarar för att utbyggnads- och andra arbeten på Anläggningen liksom Anläggningen som sådan inte menligt påverkar Övriga anläggningsägares åtkomst till sina närliggande anläggningar. 8.6 Det åligger Utsikt Bredband att på begäran av Kommunen eller Övriga anläggningsägare skyndsamt och kostnadsfritt visa Anläggningens läge. 9. Kommunens särskilda ansvar 9.1 Det åligger Kommunen att i sin fysiska planering för förändrad markanvändning ta hänsyn till Anläggningen och så långt det är möjligt undvika flyttning och omläggning av denna. 9.2 Kommunen åtar sig att samråda med Utsikt Bredband innan bygg- eller anläggningsarbeten som berör Anläggningen vidtas. 9.3 Kommunen åtar sig att vid utförande av arbeten i anslutning till Anläggningen iaktta största varsamhet för att undvika skador på Anläggningen. Om Anläggningen i samband med nämnda arbeten friläggs får återfyllning inte görås förrän Utsikt Bredband fått tillfälle att kontrollera Anläggningen. Trädplantering i anslutning till Anläggningen ska ske i samråd med Utsikt Bredband. 9.4 Kommunen svarar för skada på Anläggningen - på grund av vårdslöst handlande av Kommunen - endast under förutsättning att Kommunen av Utsikt Bredband fått erforderlig information och dokumentation om Anläggningens läge. 7/11 ~ i7~~1~

8 Kommunen svarar inte för skada på grund av driftavbrott eller annan olägenhet som Utsikt Bredbands kund eller annan avtalspart till Utsikt Bredband åsamkas till följd av Kommunens skadevållande handling. 9.5 Kommunen åtar sig att redan på projekteringsstadiet samråda med Utsikt Bredband innan Kommunen upplåter mark till Övrig anläggningsägare. 9.6 Kommunen åtar sig att på begäran utan ersättning tillhandahålla Utsikt Bredband de kartor och annan dokumentation över Övriga anläggningsägares anläggningar, vilken dokumentation Kommunen innehar eller har kunskap om och som Utsikt Bredband behöver för att utföra arbete med och på Anläggningen. Åtagandet gäller inte dokumentation som rör Utsikt Bredband eller bolag som ingår i Tekniska Verken i Linköping AB:s bolagskoncern. Kommunen ansvarar inte för dokumentationens riktighet och aktualitet. 10. Ersättning 10.1 För markupplåtelsen enligt detta Avtal ska Utsikt Bredband till Kommunen betala årlig ersättning med kronor för Befintliga anläggningar. Ersättningen avser: Markupplåtelsen Administrativa merkostnader Ökade drift- och underhållskostnader för Kommunens anläggningar Ökade kostnader för hänsynstagande vid förändrad markanvändning Ersättningen enligt punkt ovan ska justeras med hänsyn till det faktiska antalet löpmeter ledningslängd med optokablar som är i bruk per den 31 december året före respektive Fakturaår. Till ersättningen enligt punkt 10.1 ovan ska således läggas 1,00 kronor per löpmeter ledningslängd för Tillkommande anläggningar och från ersättningen enligt punkt 10.1 ska avräkning ske med 'I,00 kronor per löpmeter ledningslängd för Avgående anläggningar. Varje ledningslängd kan innehålla eft varierat' antal optoslangar Ersättningen enligt punkt 10.1 och 10.2 ovan utgör grundersättning och ska vara föremål för indexreglering. Under avtalstiden ska således, med hänsyn till förändringarna i KP180, tillägg till grundersättningen utgå med nedan angiven procent av grundersättningen, varvid grundersättningen anses anpassad till indextalet för oktober månad 2007 (bastal'et). Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalei. I fortsättningen ska fillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid ändringen av grundersättningen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan.bastalet och indextalet för. respektive oktobermånad. Reglering av ersättningen sker alltid från och med närmaste 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning. 8/11

9 10.4 Ersättning enligt punkt ovan ska erläggas mot faktura senast den 31 mars varje Fakturaår. Vid försenad betalning har Kommunen rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen Fakturan ska ställas till Utsikt Bredband AB, Box 1500, Linköping Ersättning för markupplåtelse av Offentlig plats enligt ordningslagen (1993:1617) ska förutom ersättning enligt detta Avtal -utgå med stöd av "Avgiftslagen" och enligt från tid till annan gällande "Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats", bilaga Överlåtelse och upplåtelse i andra hand 11.1 Utsikt Bredband får inte utan Kommunens skriftliga godkännande överlåta Anläggningen eller Avtalet eller upplåta Avtalet i andra hand till tredje person Avser Kommunen att överlåta mark som inrymmer Anläggningen, ska Kommunen verka för att Utsikt Bredband före överlåtelsen erhåller ledningsrätt för Anläggningen Kommunen avsäger sig eventuell rätt till intrångsersättning för upplåtelse av ledningsrätt enligt punkt 11.2 ovan, medan Utsikt Bredband åtar sig att betala kostnaderna för ledningsrättsförrättningen och för eventuella rättegångskostnader till följd av förrättningen Kommunen åtar sig att vid överlåtelse av fastighet som inrymmer del av Anläggningen göra förbehåll om upplåtelsen enligt 7 kap ~ 1 jordabalken Om Kömmunen inte uppfyller sitt åtagande enligt punkt 11.2 ovan, eller ledningsrätt i annat fåll inte kommer till stånd, och Kommunen inte heller uppfyller sitt åtagande enligt punkt 11.4 ovan, och detta får till följd att Utsikt Bredband måste flytta Anläggningen eller del av denna, åtar sig Kommunen att betala Utsikt Bredbands självkostnader för flytten. 'i~. Avtalstid, uppsägning, omförhandling 12.1 Detta Avtal gäller från och med till och med Om inte någon av Parterna säger upp Avtalet senast ett år före avtalstidens utgång förlängs Avtalet med två år. Därefter förlängs Avtalet med ett år i sänder,. om det inte sägs upp av någondera Parten senast ett år före avtalstidens utgång Part har rätt att begära omförhandling av Avtalet, om det är påkalla# av hänsyn till lag eller annan författning eller till andra centralt utfärdade rekommendationer eller motsvarande Parterna ska träffas en gång per år för uppföljning av Avtalet och för möjlighet tilt omförhandling av avtalsvillkoren. Det åligger Kommunen att kalla till sådan träff. 13. Force majeure 13.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför 9/11

10 Parts kontroll och som väsentligen försvårar eller hindrar fullgörandet av förpliktelsen. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Som befriande omständighet ska anses krig, krigsförhandling, terroristhandling, naturkatastrof, brand, avbrott i allmän samfärdsel, energiförsörjning eller allmänna kommunikationsnät, myndighets åtgärder eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden (egen eller annans) och därmed jämställda omständigheter Part som önskar befrielse enligt punkt 13.1 ska utan dröjsmål underrätta den andra Parten om detta och - så långt praktiskt möjligt - underrätta den andra Parten om den förväntade varaktigheten av den befriande omständigheten liksom dess upphörande. 14. Ansvarsbegränsning 14.1 Parts ansvar för brott mot Avtalet är begränsat till direkta skador och förluster och ingen av Parterna ska således svara för indirekta skador och förluster såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlorad goodwill eller följdskador som uppstår hos Part eller tredje man. 15. Passivitet 15.1 Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära att Part frånfallit sin rätt i sådant avseende. 16. Meddelanden 16.1 Meddelanden enligt Avtalet ska vara skriftliga och överlämnade personligen, genom bud, rekommenderat brev eller sändas med fax eller e-post till Parternas i Avtalet angivna, eller senare genom skriftligt meddelande till motparten, ändrade adresser Meddelanden ska anses ha kommit mottagaren till handa: - Om avlämnat personligen eller med bud vid överlämnandet Om avsänt med rekommenderat brev -två dagar efter avlämnandet för postbefordran eller Om avsänt med telefax eller e-post vid aysändandet om mottagandet behörigen bekräftas Adressändring ska meddelas Part på det sätt som föreskrivs i denna bestämmelse. '~'~. bestämmelses ogiltighet 17.1 Om någon del av Avtalet skulle vara ogiltigt ska det inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser i Avtalet. 10 / 11

11 ~i ~a `~åli~mplig lag, t~is~ 1~.1 Svensk lag ska tillämpas p~ detfia Avtal Tvist angående fiolkningen ~Iler tillämpningen av deffia Avfial ska i första hand avgöras av en förlikningsgrupp bestående avtvå repre~enfianter från respekfiive Part Om inte fivi~ten kan avgörs av den i punkt 18.2 ovan angivna förlikningsgruppen ska tvisten avgöras av alim~n domstol Ändringar och tillägg till Avtalefi ska vara skriftliga och undertecknade av behöriga företrädare för varje Part för att vara giltiga Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avt~lef ersätts av innehållet i detta Åvfal (med bilagor) Detta Avtal ersätter Avtal nr 1 såvitt avser opfioledningar och tillhörande anordningar P,vtalef gäller under förufsäfi~ning afif det godkänns genom lagakraftvunnet beslut av kommunstyrelsen ikatrineholms kommun. ~~:~~ Detta Avtal har upprätfats i två originalexemplar, varav Parterna tagit var sift. Katrineholm den I ~~2 ~ ~~~ ~- Katrineholms krommun Linköping den ~ a s ~ r~ ~ ~- Utsi{:t Bredband AB --- s' ~-----~ ~jörn Winnberg-Persson onarl~- och exploateringschef 11 / 11

12 ~.~:= I~at~ixleholms kommun ~ SERVICE- OCN TEKNIKFÖRVALTNINGEN Samhällsbyggnadsförvaltningen Katrineholm Tfn vx. Besöksadress: AVA-huset Trädgårdsgatan 1 Bilaga 1 till markavtal mellan Katrineholms kommun och Utsikt Bredband AB 1 (4) 9~ ~a~fl~~år~~~~ yid g~~~~ön~ / ny~~j~nd~ ~v I~orr~~u~~l ~~~~ i ~rir~~h~i~ is l~~i~i~n~ar~" För att styra upp ~tyttjande åv kommunal ximark samt se till att katrineholma.rna stors så lite sorn möjligt vid grävarbeten m.m. har dessa krav utarbetats av Service- och teknikförvaltningen (STF). Det är minimikrav som ställs, beroende på plats där grävarbeten planeras kan kraven skärpas. ~. ~ån~ö~ning Ansökan skickas till: "1\Tyttjande av kömmunal mark" S amhällsbyggnadsförvaltningen Katrineholm. Ansökän slcall'varå förvaltningen tillhanda senast 11 arbetsdägår innan planerad arbetsstart. Denna tid loan korfas intill 6 arbetsdaggar om sökande själv skickar ut grävtillståndsansölcan på "remiss" för bl.a. samordning till samtliga andra intressenter och bifogar dess svar i ansökan. ~. ~/~d ~4c~ll ~n~ö~car~ ini~~h~ll~? I ansökan skall nyttjandeområde, grävområde, etableringsplåtser, upplagsplatser för material och schakt m.m. anges. Fotografier på samtliga berörda ytor samt trafilcanordningsplan nch tidsplan bifogas. 3. inr~~~ ~rbe~~~~ ~t~~~. Nyttjande e11er andra arbeten får ej påbörjas innan skriftligt godkänriånde från STF lämnats. Muntliga tillstånd ges ej. Innan arbete får starta skall området besiktigas av sökande. Digital fotodokumentation utförs av sökanden. ~. lj~~ailc~riin~~#crav Samtlig personal soon arbetar på gator och vägar skall ha genomgått utbildningen "Säkerhet på väg". Minst en person på arbetsplatsen skall ha genomgått utbildningen "~Jtra~ärl~niiri~~an~varig".

13 5. ~ci~~r~c~~r~~ / e~~r~~renär~ns for~~~ Fordon skall framföras på gator och parkeras på gatan eller parkeringsplats, ej på trottoar, gång- och cykelväg, gräsmattor eller dylikt. ~6. Av~i~~t~r offe~~:1i~ p'~t~ Taxa för upplåtelse av offentlig plats, enligt gällande prislista, gäller vid etableringsplatseroch upplag m.m. i. ~~r~ hanofl~~ger vad Ansökan för grävtillstånd handläggs av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Nyttjande av offentlig plats, parker m.m. för t.ex. upplag, etåbleringsplatser, bodar m.m. handläggs av Polisen. Det finns även andra bestämmelser och:lagar som.gäller t:ex. byggnådslov eller marklov sorn handläggs separat av separat Samhällsbyggnadsförvaltningen. ~. ~~~~ydc~~~~ f~ ~fri~~~~~r Oskyddade trafikanter skall ges hög prioritet. Trottoarer och cykelbanor skall alltid vara framkomliga annars skall alternativ väg vara tidligt skyltad. 9. ~liatb~~ik~ni~~, c~o~c~sr~~nfa~ion Efter arbetets avslutande skall området snarast besiktigas. Vici besiktningstillfället skall området vara helt återställt: Vegetation sk~11 vara v.ä1 etablerat vid besilctningstillfället, är så ej fallet besiktas de senare. Alla ledningar skall vara~noggrant dokumenterade dvs. digitalt inmätta vid slutbesiktningen_ Ledningsägaren skall arkivera inmätningar och även =vid förfrågan tillhåndaliållä-stf :desså kostnadsfrift inom två arbetsdagar. Slutbesiktningsdatum skall om möjligt arges i ansökan. ~i 0. ~1k~a`t~ ark~e~e~ För akuta arbeten (ledningsbrott m.m.) skall tillstånd sökas snarast i efterhand. ~~3. ~~r~~~lda k~~~il~~r~ir~~ar SBF kommer att utföra oanmälda besil~tningar vad gäller ovan angivna krav. Avgifter enligt gällande prislista. ~~. ~~~vnir~~ över g~~~r Vid enstaka grävning tvärs över större gator lcomriier tillstånd aft beviljas restriktivt, borrning eller tryckning förordas. '7i. F~~av ~i~ ~v~edver~~~ p~ ~~mor~dr~ir~c~~~~.fc~n Företag som ansöker om nyttjande ski medverka på samordningsmöten som anordnas ungefär var annan månad. Kallande till mötet är STF. Ordinarie medverkande är förutom STF, KEAB-el, KEAB-fjärrvärme utförare, KEABfjä~~rvärme beställare, KEA.B-Utsikt, Swedia Networl~, Slcanova. Kommer ytterligare aktörer in och begär regelbundna grävtillstånd ska även desså kållas sill samordningsmöten.

14 ~4. Af~rsfiällningsarbefen STF kan åta sig mot ersättning att utföra återstäriningsarbeten. Utför sökande återställningsarbetet gäiler nedanstående krav. a) Vid grävning i hård jorda ytor skall alltid minst 20 cm n~bärlagergrus påförås innan nytt slitlager påförs. b) Uppschaktade godkända massor godtages endast som förstärkningslager. c) Max påförande av överbyggnad mellan komprimering (vältning) är 15 cm. d) Vid längsgående schakt skall arbetet bedrivas så att endast 1 (en) skarv uppkommer mot gamla beläggningen. Skarven skall sågas eller'skäras. Gäller om inget annat skriftligen föreskrivits. e) Vid grävning i trottoarer m.m. som har mindre bredd än 1,5 m skall hela ytan läggas om med ny asfalt, eller mot kantstöd/vägg eller dylikt om inget annat överenskommes. ~ Iordningställande av ytor skall utföras snarast. g) Minst 12 cm vä~tj ord till gräsytor. När inåterial under består av grus eller dylikt skall minst 15 crri ful{thållande lager påföras innan 12 cm växtjord påförs. h) Vid tillkörda (packade) gräsytor skall gräsytan fräsas upp till minst hela växtjordsdjupet och gräsbesås, alternativt att schakta bort växtjorden och påföra 12 cm ny växtjord som gräsbesås. Gräsfrö skall myllas ner och vältas med gallervält. Vid hårt packade ytor skall alvluckring utföras innan växtjord påförs. i) Vid upplagsplatser där gräset dött, exv. under manskapsvagnar, jordhögar m m skall gräsytan fräsas upp till minst hela växtjordsdjupet och gräsbesås, ä ~ernåfivt scliål~~å-bör~åll- växijö-rcl öch-på~örä~ny söin gräsbesås: Lam~lig " gräsfröblandning skall användas. j) Vid beviljade jordupplag på gräsytor får massorna ligga lovar max 10 dagar, om - ~nn~a soy~t~och skri~li me gives. lc) Ide fall då åsfaltåterställningen ej utförs av STF tas en avgift utmed 140 kr/m2 som ersättning för framtida extra underhåll. 1) Ide fall då grönyteåterställning ej utförs av STF tas en avgift utmed 25 ~cr/m2 som ersättning för framtida extra underhåll. m) Återfyllning av hårdgjord yta slca ske med godkänt material. Lagertjocklek på örstärkningslager ienlighet med omkringliggande lager. n) Om toppbeläggning (asfalt) har en lagertjocklek över 4 cm ska den läggas i 2lager. Det undre ska' bestå av AG 16 och det övre beläggningslagret ska bestå av ABT 80. För GC-vägar gäller ABT 100. o) Packning ska utföras enligt anläggnings AMA 98/CE. p) Markhöjder får ej ändras, om så ej skriftligen godkänns av STF. '75. ~ar2~r~~ib~si~ctninc~ Garantibesiktning skall utföras efter två år e$er godkänd slutbesiktning. Sökande svarar för eventuella fel som uppkommit som kan anses bero på sökandes utförda arbeten. Garantitiden för vegetation bö.~jar gälla efter godkänd besiktning på vegetationen, vilket loan vara annat datum än för besiktningen av övriga utförda arbeten. Söl~ånde kallar till garantibesilctiiingen. Underlåtelse till att kalla fill garantibesil~tning medför att garantitiden för sökande förlängs till garantibes.ilctningen är utförd. `ffi ~ 7 f /.`.?

15 '~ 6. Skötsel För buskage/gräsytor gäller att sökande svarar för skötsel/gräsklippning fram till godkänd slutbesiktning. Skötsel lika omgivande kommunal mark. För buskage/giäsytor gäller att sökande svarar för skötsel/gräsklippning från godkänd slutbesiktning fram till garantibesiktningen.. Skötsel lika omgivande,komanunal mark. Skötsel kan köpas av STF. ~i 7.Överi~ädelse Om överträdelser sker mot i nyttjande/gräviillstånd~ angivna ~örutsättnirigar utgår avgift enligt följ ande: Awilcelse från trafikanordningsplan 6 OOO lcr Anlitad personal saknar utbildning ~ ~ kr Ianspråktagande av mark utan tillstånd, liten omfattning/st kr Ianspråktagande av mark utan tillstånd, större omfattning/st. 20 OOO lcr Utebliven dol~umentation kr Återfyllning avledningsschakt, mindre avvikelser/st 6 OOO lcr Återfyllning avledningsschakt, större avvikelser/st kr Rasering av mätpunkter (exkl. kostnad för ny mätpunkt) 15 OOO lcr Om arbetet ej färdigställd inom godkänd tidplan hår kommunen dessutom rätt att debitera de kostnader som uppstår på grund av förseningen, för såväl upplåtelse av mark som övriga kostnader. Ovanstående priser är exld. mervärdesskatt.

16 ~ LedningsägareJByggherre Org.nr. (personnummer) Falcturaref. Adress Postadress Kontaktperson E-post Telefon dagtid Arbetets belägenhet (gata, gatudel, fastighetsbeteckning) Start datum Slut datum Utföres i / begagnande av: Q I(örhana Gångbana Grönområde Annan mark Typ avarhete: Kablar Fjärrvärme VA Optol<ablar Skarvgrop Annat Entreprenör Org.nr Adress Postadress Arbetsledare Telelon arbetstid Övrig tid Följ~na~e ~~ndbång~r s&~afll byfogas ~nsök~a~: ' : -Ri-t~rirrg~aröver~rs~~tage omr e; gravömracle, etableringsplåtser öchjeller upplagsplatser. 2. Trafikanbrdningsplan - skyltning 3. Fotografier på berörda ytor. Tillstånd, meddelat under nedan angivna villkor, befriar inte från skyldighet ått inhämta ~ev ytterligåre erforderliga tillstånd i ärendet där prövning ska ske i annan ordning. Sådant rillstånd ska uppvisas för Samhällsbyggnadsförvaltningen. Sö~a~nde~a ianty~z~r ~~ ~~aen~äflflsbyggn~a9sföa~va4~nå~ngeaas mefl~t~å~n~~a~'ånwnsa~nuag vndl ~ny~~aac~e ~ann~ gs~wnå~ng å koaaaaaaaaeaa~ aa~ar~ åaa~aun K~~åne~aolauas koarn~neaan" ~kailfl f6&~a~ Datum Underskrift (ledningens ägare/byggherre) Aaasökaa~ agaanl~s 8~fld; Vid behov kontakta handläggaren för grävtillstånd; eller 5kick~s tu 1: Katrineholms kommun telefon Samhällsbyggnadsförvaltningen vx Katrineholm ~~s~~s~~~~s~: X19 återst~ifl~nirng, ff åa~~gjora~a ytoa~ ocila/eliler grör~yto~, ~1~~1D bes~äfly~s AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 s~p~rati av 3~svi~~- o~k~ $e ~nifl~förva&ha~aag~n, ~va~ G~~~ 'ark. '~I(~~~~'~gy~p j~e~~~~ ullstånd nr: Gäller till den: ev särskilda villkor Datum Underskrift (Samhällsbyggnadsförvaltningen) OBS! Denna blankett skall enslast användasförarbeten inom Katrineholms Kommun

17 Bilaga 2 till markavtal mellan Katrineholms kommun och Utsikt Bredband AB Katrineholms kommuns f~rf~ttnings~a~riling ', e ~ laxa för upplåtelse av mars på offentlig plats.. N r 4.'I 0 -~ R~ ~. Antagen av kommunfullmäktige , 29 Ändrad av kommunfullmäktige , , , , , Denna taxa gäller från den 1 januari Markupplåtelse för torghandeln ~ Fasta försäljningsplatser Avgift per plats (3 x 4 in) för en specificerad torgdag per vecka är cronor för helår kronor för halvår 900 kronor för kvartal. Tillfälliga försä jningsplatser Avgift per plats (3 x 4 m) och dag är 100 kronor. Avgiftsfria försäljningsplatser -- ~orgplats~~ö~zl~l~ler sarskirdå åndamål upp åts ~a-vgi~'t~rrtt'e e~ särsl<i1f tills~årid öc'h" beslut av service- och tekniknämnden. Ersättning för elkostnader Avgift per specificerad torgdag per vecka 600 kr för helår 400 kr för halvår 300 kr för kvartal Endagsavgift för nyttjande av eluttag är 30 kronor. Dessa avgifter inkluderar lagstadgad mervärdesskatt på 25 procent. ~~ Se avgiftsfria platser ovan! Markupplåtelse fiör övrig offentlig plats 3 Följande verksamheter är avgiftsbelagda. 1. Kommersiell verksamhet 10 kr/kvm och pnbörjad 7-dagars period. t ~2~ ~.~cl~-~

18 2. Delvis kommersiell verksamhet 2 kr/kvm och påbörjad 7-dagars period. 3. Övrig verksamhet 2 kr/kvm och påbörjad 7-dagars period. Kategori 1 avser verksamhet som är helt kommersiell. Kategori 2 avser verksamhet, där aktivitetens nettovinst med minst 1/3 tillfaller i Katrineholms kommun verksam förening eller organisation. För klassificering enligt kategori 2 skall sökanden, i. samband med tillståndsansökan till polismyndigheten, för service- och tekniknämnden redovisa vilken resultatfördelning som avtalats mellan huvud- och medarrangör. Kan sådan redovisning inte förevisas uttas avgift enligt kåtegori 1. Kategori 3 avser upplåtelser för verksamhet enligt 4 nedan till förening och organisation ined säte utanför Katrineholms kommun. ~4 Marls på offentlig plats för verksamhet utöver 3 ovan upplåts avgiftsfritt till i Katrineholms kommun verksamma föreningar och organisationer. Service- och tekniknämnden får besluta om avgiftsbefrielse för i kommunen verksamma föreningar och organisationer även då delvis kommersiella inslag förelcominer. 5 a) Marl<på offentlig plats för uteservering 270/lcvm och säsong (1 april 30 september) (motsvarar höjning till 1,50/lcvm och dag) b) Cirkusplatsen Markavgift för upplåtelsen 750 kr/dag Arbetskostnad 7501cr/upplåtelse c):skyltstäl.l..(max.2.st..oml..x1.m.per...butik) _ 460_kr/st.och =år. _... _..._..,._... _. d) RelclamstäIl i anslutning till butik (max 1 per butik)460 kr/st och år 6 För icke lcoinmersiella markupplåtelser gäller följande tariff. Byggnadsställningar, byggbodar, slcy-liftar rn.m. (Ianspråktagandetid enligt tillstånd från polismyndigheten) Perpåböijad 30-dagarsperiod SO lcr/lcvm Minimiavgift 460 lcr 2 (z~

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 Mellan Eslövs kommun, 212000-1173 nedan kallad Kommunen och Teleservice Bredband Skåne AB, Box 123 275 23 Sjöbo, 556352-6903, nedan kallat Bolaget har följande markupplåtelseavtal

Läs mer

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.10) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 184 Antagen

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Mellan Dragsmark Fiber Ekonomisk Förening organisationsnummer 769624-0584, nedan benämnd Ledningsägaren, och undertecknade ägare, nedan benämnd Fastighetsägaren,

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm 2014-09-05 Diarienr 2014.101 1(5) Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm Följande tillämpningsanvisningar gäller vid grävning i gatu- och parkmark inom Staffanstorps kommun,

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med..

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med.. Dnr RIKTLINJER Förslag -Taxa för markupplåtelse. Gäller från och med.. Dnr 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Avgiftsreglering... 3 Taxa... 4 1 Tillfällig reklam och information... 4 2

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

grävning i allmän mark

grävning i allmän mark Lokala anvisningar för grävning i allmän mark Innehåll Gemensamma förutsättningar...2 Tillstånd...2 Förbesiktning...2 Ledningsförläggning...2 Arbetsplatsinformation...2 Schakter, transporter, renhållning

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats Hörby kommun har beslutat följande enligt lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats mm, avgiftslagen

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen Sida 1/7 Avtal om servicetjänster i form av städ, tvätt och inköp Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen och organisationsnummer

Läs mer

Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark

Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark : Handläggare: Bernt Malmgren Rörläggning på Oppundavägen år 1924, källa kommunarkivet. 2 (17) 1. INLEDNING 4 2. ANSÖKAN OM GRÄVTILLSTÅND 5 2.1 Vid

Läs mer

Avropsavtal om snöskottning av tak

Avropsavtal om snöskottning av tak Avropsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare) Namn

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som Fastighetsägare tecknar avtal med Munkfors kommun (benämnd som leverantören i detta dokument), org nr 212000-1801, med adress Smedsgatan

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Argentum och Kunden har tecknat följande avtal avseende SafetyDataCenter.net och därtill hörande tjänster

Argentum och Kunden har tecknat följande avtal avseende SafetyDataCenter.net och därtill hörande tjänster Avtalsnr: Datum: Argentum och Kunden har tecknat följande avtal avseende SafetyDataCenter.net och därtill hörande tjänster Argentum Argentum Environment AB Nordlandergatan 15 931 33 SKELLEFTEÅ Organisationsnummer:

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Innehåll 1.1 Taxa för upplåtelser av offentlig plats.... 4 1.2 Försäljning.... 4 1.3 Byggetablering av olika slag.... 5 1.4 Evenemang el liknande....

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av svagströmsledningar och fiberoptiska ledningar i vägområde, ABSF 09

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av svagströmsledningar och fiberoptiska ledningar i vägområde, ABSF 09 1 ALLMÄNT Det som föreskrivs i dessa allmänna bestämmelser reglerar det närmare förhållandet mellan å ena sidan sådan ledningsinnehavare som erhållit tillstånd enligt väglagen (1971:948) att dra svagströmsledningar

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Offert. Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07. Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt:

Offert. Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07. Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt: Offert Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07 Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt: Vi tackar för förfrågan och erbjuder följande enligt nedan: Pris exklusive moms

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE SAMVERKANSAVTAL avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE mellan Kommunförbundet Skåne och Bjuvs Räddningstjänst AVTAL AVTALSPARTER Mellan Kommunförbundet Skåne med organisationsnummer 837600-9109, nedan kallad KFSK

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

Nyttjanderättshavaren skall hålla aktuella kartor över den av nyttjanderätten omfattande marken.

Nyttjanderättshavaren skall hålla aktuella kartor över den av nyttjanderätten omfattande marken. NYTTJANDERÄTTSAVTAL Gällande upplåtelse av mark för leder Avtalsparter: Fastighetsägare: Fastighet: Namn: Adress: Postnummer, Ort: Kontonummer: 1 Överenskommelse Ovan angivna markägare,(nedan kallad markägare

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer