X013 ~01~ 0 ~ KATRINEHOLMS K~6~P~UfV ~mh~lisbyggnadsförvalfni ngen. .~~ I `~'~ i ~~~ ~1~: Avtal Diarienummer Diarieplan. mellan. Katrineholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "X013 ~01~ 0 ~ KATRINEHOLMS K~6~P~UfV ~mh~lisbyggnadsförvalfni ngen. .~~ I `~'~ i ~~~ ~1~: Avtal Diarienummer Diarieplan. mellan. Katrineholms kommun"

Transkript

1 ~~ Kommunstyrelsens handlim nr 1/201 KATRINEHOLMS K~6~P~UfV ~mh~lisbyggnadsförvalfni ngen X013 ~01~ 0 ~.~~ I `~'~ i ~~~ ~1~: Avtal Diarienummer Diarieplan mellan Katrineholms kommun och Utsikt Bredband AB avseende upplåtelse av mark för optoanläggningar

2 Innehållsförteckning: 1. Parter...: Bakgrund Definitioner Upplåtelse, omfattning m. m Arbeten i kommunägd mark...: Information och samverkan...:: Flytt eller ändring av Anläggningen på begäran av Kommunen Utsikt Bredbands särskilda ansvar...: Kommunens särskilda ansvar Ersättning...: Överlåtelse och upplåtelse i andra hand...:: Avtalstid, uppsägning, ornförhandling..." : Force majeure Ansvarsbegränsning Passivitet...: Meddelanden Bestämmelses ogiltighet :...:.:...:...10 ~ 18. Tillämplig lag, tvist Övrigt...:...11

3 ~ilageförteckning: Bilaga 1. "Anvisningar vid grävning/nyttjande av kommunal mark i Katrinehölms kommun". Bilaga 2 Katrineholms kommuns "Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats" 3/11

4 - intrångsersättning löpmeter mark 1. Parter (i) (ii) Katrineholms kommun, org. nr , genom kommunstyrelsen, nedan kallad "Kommunen", Katrineholm Utsikt Bredband AB, org. nr , nedan kallat "Utsikt Bredband", Box 1500, Linköping 2. Bakgrund 2.1 Katrineholms kommun har den 15 maj 2001 tecknat avtal ("Avtal nr 1") med Katrineholm Energi AB (numera vad avser optoledningar Utsikt Bredband AB) om intrångsersättning för markupplåtelse. (Katrineholm Energi AB har undertecknat Avtal nr 2 den 14 maj 2001.) 2.2 För att skapa tydlighet rörande markupplåtelse och intrångsersättning beträffande samtliga optöledningar i Kommunens mark, såväl befintliga som tillkommande, träffar Parterna följande avtal. 3. Definitioner 3.1 Följande begrepp ska, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha nedånstående innebörd närde anges med versal begynnelsebokstav "Anläggning" De av Utsikt Bredband ägda ledningarna, optokabelskåpen, kommunikationsbodarna och övriga anordningarna som krävs för distribution av datakommunikation inom Katrineholms kommun "Avgiftslagen" Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m. m. " i "Avgående Anläggningar som permanent tas urbruk från och med den anläggningar 1 januari Som Avgående anläggning räknas även sådan del av Anläggningen som ligger som Kommunen överlåtit "Avtalet" Detta avtal jämte samtliga bilagor "Avtal nr 1" Avtal tecknat den 14 respektive 15 maj 2001 mellan Katrineholms, kommun och Katrineholm Energi AB om för bland annat optoledningar (stadsnät). i "Befintliga Anläggningar som är befintliga per den 31 december 2010, och,anläggningar" som motsvarar ca 65 km ledningslängd,.där Ledningslängd räknas och innehåller ett varierat antal optoslangar. 4/11

5 3.1.7 "Fakturaår" Varje kalenderår då ersättning enligt punkt 10 nedan ska erläggas "Kommunen" Katrineholms kommun "Offentlig plats" Enligt definitionen i 1 kap 2 ordningslagen (1993:1617) "Parter" Katrineholms kommun och Utsikt Bredband AB "Part" Katrineholms kommun eller Utsikt Bredband AB "Tillkommande Anläggningar som tillkommer från och med den 1 januari anläggningar" "Övriga Andra ägare, än Utsikt Bredband, till ledningar och tillhörande anläggnings- anordningar i eller på Kommunens mark som berörs av ägare" Anläggningen bch med vilka ägare Kommunen har eller kommer att ha avtal om markupplåtelse "Utsikt Utsikt Bredband AB org. nr Bredband" ~4. Upplåtelse, omfattning m. m. 4.1 Kommunen upplåter härmed rätt för Utsikt Bredband att i eller på den av Kommunen ägda marken inom Katrineholms kommun anlägga och bibehålla ledningar och andra anordningar som erfordras för distribution av datakommunikation ("Anläggningen") med undantag för vad som anges i punkt 4.5 och 4.6 nedan. 4.2 Upplåtelsen enligt punkt 4.1 ovan avser även rätt att nyttja marken för upplag, uppställning av bodarm. m. eller för att utföra underhåll, lagning eller andra erforderliga arbeten med och på Anläggningen. 4.3 Utsikt Bredband har rätt att tillträda den upplåtna marken för tillsyn åv Anläggningen. 4.4 Markupplåtelse för Anläggning på "Offentlig plats" ska ske enligt bestämmelserna i ordningslagen (1993:1617). 4.5 Avtalet omfattar inte optoanläggningarförlagda ibrokonstruktioner. För dessa anläggningar ska Parterna träffa särskilt avtal. 4.6 Avtalet omfattar inte optoledningar som är upplåtna med ledningsrätt. 4.7 Utsikt Bredband åtar sig att, finnån anläggningsarbete för Anläggningen påbörjas, inhämta Kommunens skriftliga godkännande såväl vad gäller sträckningen för 5/11 ~u.~

6 "Tillkommande anläggningar" som för ändrad sfiräckning av "Befintliga anläggningar". 4.8 Utsikt Bredband åtar sig att i samband med Avtalets undertecknande till Kommunen redovisa den Befintliga anläggningens läge för införing i Kommunens digitala kartverk. Utsikt Bredband åtar sig vidare att härefter årligen per den 31 december till Kommunen redovisa omfattningen av och läget p'å Utsikt Bredbands Anläggning inom den enligt punkt 4.1 och 4.4 ovan upplåtna marken. Redovisningen ska ske genom digital överföring av aktuell dokumentation från Utsikt Bredbands nätinformationssystem till Kommunen. Utsikt Bredband svarar för dokumentationens riktighet och aktualitet. Dokumentationen är avsedd för kommunens planering av markanvändning och får inte användas som underlag till anläggningsarbeten. Innan anläggningsarbeten påbörjas ska alltid begäran om utsättning göras hos nätägaren. 5. Arbeten i bcommunägd mark 5.1 Utsikt Bredband åtar sig att utföra samtliga anläggningsarbeten för Anläggningen i enlighet med vid var tid gällande "Anvisningar vid grävning/nyttjande av kommunal mark i Katrineholms kommun", bila a 1, och i enlighet med vad som särskilt meddelas i myndighetsbeslut om grävningstillstånd. 6. Information och samverkan 6.1 Parterna åtar sig aft regelbundet -bland annat inför och efter beslut om års- och flerårsbudgetar - informera varandra om sina respektive planerade investerings-, drift- och exploateringsprojekt inom Katrineholms kommun och verka för att alla möjligheter till samordning vid genomförande av projekten tas tillvara. 6.2 Kommunen åtar sig att informera Utsikt Bredband om planerade upphandlingar för exploateringsarbeten avseende Kommunens mark samt att ta hänsyn till Utsikt Bredbands behov vid utformning av förfrågningsunderlaget. För det fall exploateringen sker i Kommunens egen regi ska Utsikt Bredband ges möjlighet att på tidigt stadium delta i planeringen av exploateringsarbetena. 6.3 Kommunen åtar sig att kalla Utsikt Bredband till samrådsmöten avseende exploateringsarbeten enligt föregående punkt. 1. Flyt eller ändring av Anläggningen på begäran av Kommunen 7,1 Utsikt Bredband åtar sig att på Kommunens begäran utföra tillfällig eller permanent flytt eller annan ändring av Anläggningen. 7.2 Kommunen svarar för Utsikt Bredbands redovisade självkostnad fiör flytt och ändring enligt punkt 7.1 ovan med reduktion för värdeminskning på grund av den berörda Anläggningens ålder. 7.3 Värdeminskningen enligt punkt 7.2 beräknas till Utsikt Bredbands självköstnad för flytten eller ändringen multiplicerad med Anläggningens ålder och~~dividerad med dess avskrivningstid. Avskrivningstiden för Anläggningen är trettio år. 6/11

7 7.4 Utsikt Bredband svarar för att flytt och ändring enligt denna punkt 7 genomförs så kostnadseffektivt som möjligt. 7.5 Kommunen svarar inte för kostnader för skada eller olägenhet som kan åsamkas Utsikt Bredband, Utsikt Bredbands kund eller annan avtalspart till Utsikt Bredband på grund av driftavbrott till följd av flytten/ändringen enligt denna punkt Utsikt Bredbands särskilda ansvar 8.1 Det åligger Utsikt Bredband att svara för och bekosta samtliga säkerhets- och övriga åtgärder samt myndighetstillstånd som erfordras i samband med arbeten med och på Anläggningen. 8.2 Utsikt Bredband svarar gentemot Kommunen för alla krav på åtgärder eller ersättning som kan komma att riktas mot Kommunen enligt lag på grund av P,nläggningens placering i och på Kommunens mark eller på grund av Utsikt Bredbands åtgärder med och på Anläggningen. 8.3 Utsikt Bredband svarar gentemot Kommunen och tredje man för skador till följd av Anläggningens placering i och på Kommunens mark och till följd av Utsikt Bredbands åtgärder med och på Anläggningen. Utsikt Bredband har rätt att företräda Kommunen och föra dess talan i eventuell tvist med tredje man rörande nämnd skada. 8.4 Det åligger Utsikt Bredband att innan arbete vidtas med eller på Anläggningen samråda med Övriga anläggningsägare. 8.5 Utsikt Bredband svarar för att utbyggnads- och andra arbeten på Anläggningen liksom Anläggningen som sådan inte menligt påverkar Övriga anläggningsägares åtkomst till sina närliggande anläggningar. 8.6 Det åligger Utsikt Bredband att på begäran av Kommunen eller Övriga anläggningsägare skyndsamt och kostnadsfritt visa Anläggningens läge. 9. Kommunens särskilda ansvar 9.1 Det åligger Kommunen att i sin fysiska planering för förändrad markanvändning ta hänsyn till Anläggningen och så långt det är möjligt undvika flyttning och omläggning av denna. 9.2 Kommunen åtar sig att samråda med Utsikt Bredband innan bygg- eller anläggningsarbeten som berör Anläggningen vidtas. 9.3 Kommunen åtar sig att vid utförande av arbeten i anslutning till Anläggningen iaktta största varsamhet för att undvika skador på Anläggningen. Om Anläggningen i samband med nämnda arbeten friläggs får återfyllning inte görås förrän Utsikt Bredband fått tillfälle att kontrollera Anläggningen. Trädplantering i anslutning till Anläggningen ska ske i samråd med Utsikt Bredband. 9.4 Kommunen svarar för skada på Anläggningen - på grund av vårdslöst handlande av Kommunen - endast under förutsättning att Kommunen av Utsikt Bredband fått erforderlig information och dokumentation om Anläggningens läge. 7/11 ~ i7~~1~

8 Kommunen svarar inte för skada på grund av driftavbrott eller annan olägenhet som Utsikt Bredbands kund eller annan avtalspart till Utsikt Bredband åsamkas till följd av Kommunens skadevållande handling. 9.5 Kommunen åtar sig att redan på projekteringsstadiet samråda med Utsikt Bredband innan Kommunen upplåter mark till Övrig anläggningsägare. 9.6 Kommunen åtar sig att på begäran utan ersättning tillhandahålla Utsikt Bredband de kartor och annan dokumentation över Övriga anläggningsägares anläggningar, vilken dokumentation Kommunen innehar eller har kunskap om och som Utsikt Bredband behöver för att utföra arbete med och på Anläggningen. Åtagandet gäller inte dokumentation som rör Utsikt Bredband eller bolag som ingår i Tekniska Verken i Linköping AB:s bolagskoncern. Kommunen ansvarar inte för dokumentationens riktighet och aktualitet. 10. Ersättning 10.1 För markupplåtelsen enligt detta Avtal ska Utsikt Bredband till Kommunen betala årlig ersättning med kronor för Befintliga anläggningar. Ersättningen avser: Markupplåtelsen Administrativa merkostnader Ökade drift- och underhållskostnader för Kommunens anläggningar Ökade kostnader för hänsynstagande vid förändrad markanvändning Ersättningen enligt punkt ovan ska justeras med hänsyn till det faktiska antalet löpmeter ledningslängd med optokablar som är i bruk per den 31 december året före respektive Fakturaår. Till ersättningen enligt punkt 10.1 ovan ska således läggas 1,00 kronor per löpmeter ledningslängd för Tillkommande anläggningar och från ersättningen enligt punkt 10.1 ska avräkning ske med 'I,00 kronor per löpmeter ledningslängd för Avgående anläggningar. Varje ledningslängd kan innehålla eft varierat' antal optoslangar Ersättningen enligt punkt 10.1 och 10.2 ovan utgör grundersättning och ska vara föremål för indexreglering. Under avtalstiden ska således, med hänsyn till förändringarna i KP180, tillägg till grundersättningen utgå med nedan angiven procent av grundersättningen, varvid grundersättningen anses anpassad till indextalet för oktober månad 2007 (bastal'et). Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalei. I fortsättningen ska fillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid ändringen av grundersättningen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan.bastalet och indextalet för. respektive oktobermånad. Reglering av ersättningen sker alltid från och med närmaste 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning. 8/11

9 10.4 Ersättning enligt punkt ovan ska erläggas mot faktura senast den 31 mars varje Fakturaår. Vid försenad betalning har Kommunen rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen Fakturan ska ställas till Utsikt Bredband AB, Box 1500, Linköping Ersättning för markupplåtelse av Offentlig plats enligt ordningslagen (1993:1617) ska förutom ersättning enligt detta Avtal -utgå med stöd av "Avgiftslagen" och enligt från tid till annan gällande "Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats", bilaga Överlåtelse och upplåtelse i andra hand 11.1 Utsikt Bredband får inte utan Kommunens skriftliga godkännande överlåta Anläggningen eller Avtalet eller upplåta Avtalet i andra hand till tredje person Avser Kommunen att överlåta mark som inrymmer Anläggningen, ska Kommunen verka för att Utsikt Bredband före överlåtelsen erhåller ledningsrätt för Anläggningen Kommunen avsäger sig eventuell rätt till intrångsersättning för upplåtelse av ledningsrätt enligt punkt 11.2 ovan, medan Utsikt Bredband åtar sig att betala kostnaderna för ledningsrättsförrättningen och för eventuella rättegångskostnader till följd av förrättningen Kommunen åtar sig att vid överlåtelse av fastighet som inrymmer del av Anläggningen göra förbehåll om upplåtelsen enligt 7 kap ~ 1 jordabalken Om Kömmunen inte uppfyller sitt åtagande enligt punkt 11.2 ovan, eller ledningsrätt i annat fåll inte kommer till stånd, och Kommunen inte heller uppfyller sitt åtagande enligt punkt 11.4 ovan, och detta får till följd att Utsikt Bredband måste flytta Anläggningen eller del av denna, åtar sig Kommunen att betala Utsikt Bredbands självkostnader för flytten. 'i~. Avtalstid, uppsägning, omförhandling 12.1 Detta Avtal gäller från och med till och med Om inte någon av Parterna säger upp Avtalet senast ett år före avtalstidens utgång förlängs Avtalet med två år. Därefter förlängs Avtalet med ett år i sänder,. om det inte sägs upp av någondera Parten senast ett år före avtalstidens utgång Part har rätt att begära omförhandling av Avtalet, om det är påkalla# av hänsyn till lag eller annan författning eller till andra centralt utfärdade rekommendationer eller motsvarande Parterna ska träffas en gång per år för uppföljning av Avtalet och för möjlighet tilt omförhandling av avtalsvillkoren. Det åligger Kommunen att kalla till sådan träff. 13. Force majeure 13.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför 9/11

10 Parts kontroll och som väsentligen försvårar eller hindrar fullgörandet av förpliktelsen. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Som befriande omständighet ska anses krig, krigsförhandling, terroristhandling, naturkatastrof, brand, avbrott i allmän samfärdsel, energiförsörjning eller allmänna kommunikationsnät, myndighets åtgärder eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden (egen eller annans) och därmed jämställda omständigheter Part som önskar befrielse enligt punkt 13.1 ska utan dröjsmål underrätta den andra Parten om detta och - så långt praktiskt möjligt - underrätta den andra Parten om den förväntade varaktigheten av den befriande omständigheten liksom dess upphörande. 14. Ansvarsbegränsning 14.1 Parts ansvar för brott mot Avtalet är begränsat till direkta skador och förluster och ingen av Parterna ska således svara för indirekta skador och förluster såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlorad goodwill eller följdskador som uppstår hos Part eller tredje man. 15. Passivitet 15.1 Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära att Part frånfallit sin rätt i sådant avseende. 16. Meddelanden 16.1 Meddelanden enligt Avtalet ska vara skriftliga och överlämnade personligen, genom bud, rekommenderat brev eller sändas med fax eller e-post till Parternas i Avtalet angivna, eller senare genom skriftligt meddelande till motparten, ändrade adresser Meddelanden ska anses ha kommit mottagaren till handa: - Om avlämnat personligen eller med bud vid överlämnandet Om avsänt med rekommenderat brev -två dagar efter avlämnandet för postbefordran eller Om avsänt med telefax eller e-post vid aysändandet om mottagandet behörigen bekräftas Adressändring ska meddelas Part på det sätt som föreskrivs i denna bestämmelse. '~'~. bestämmelses ogiltighet 17.1 Om någon del av Avtalet skulle vara ogiltigt ska det inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser i Avtalet. 10 / 11

11 ~i ~a `~åli~mplig lag, t~is~ 1~.1 Svensk lag ska tillämpas p~ detfia Avtal Tvist angående fiolkningen ~Iler tillämpningen av deffia Avfial ska i första hand avgöras av en förlikningsgrupp bestående avtvå repre~enfianter från respekfiive Part Om inte fivi~ten kan avgörs av den i punkt 18.2 ovan angivna förlikningsgruppen ska tvisten avgöras av alim~n domstol Ändringar och tillägg till Avtalefi ska vara skriftliga och undertecknade av behöriga företrädare för varje Part för att vara giltiga Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avt~lef ersätts av innehållet i detta Åvfal (med bilagor) Detta Avtal ersätter Avtal nr 1 såvitt avser opfioledningar och tillhörande anordningar P,vtalef gäller under förufsäfi~ning afif det godkänns genom lagakraftvunnet beslut av kommunstyrelsen ikatrineholms kommun. ~~:~~ Detta Avtal har upprätfats i två originalexemplar, varav Parterna tagit var sift. Katrineholm den I ~~2 ~ ~~~ ~- Katrineholms krommun Linköping den ~ a s ~ r~ ~ ~- Utsi{:t Bredband AB --- s' ~-----~ ~jörn Winnberg-Persson onarl~- och exploateringschef 11 / 11

12 ~.~:= I~at~ixleholms kommun ~ SERVICE- OCN TEKNIKFÖRVALTNINGEN Samhällsbyggnadsförvaltningen Katrineholm Tfn vx. Besöksadress: AVA-huset Trädgårdsgatan 1 Bilaga 1 till markavtal mellan Katrineholms kommun och Utsikt Bredband AB 1 (4) 9~ ~a~fl~~år~~~~ yid g~~~~ön~ / ny~~j~nd~ ~v I~orr~~u~~l ~~~~ i ~rir~~h~i~ is l~~i~i~n~ar~" För att styra upp ~tyttjande åv kommunal ximark samt se till att katrineholma.rna stors så lite sorn möjligt vid grävarbeten m.m. har dessa krav utarbetats av Service- och teknikförvaltningen (STF). Det är minimikrav som ställs, beroende på plats där grävarbeten planeras kan kraven skärpas. ~. ~ån~ö~ning Ansökan skickas till: "1\Tyttjande av kömmunal mark" S amhällsbyggnadsförvaltningen Katrineholm. Ansökän slcall'varå förvaltningen tillhanda senast 11 arbetsdägår innan planerad arbetsstart. Denna tid loan korfas intill 6 arbetsdaggar om sökande själv skickar ut grävtillståndsansölcan på "remiss" för bl.a. samordning till samtliga andra intressenter och bifogar dess svar i ansökan. ~. ~/~d ~4c~ll ~n~ö~car~ ini~~h~ll~? I ansökan skall nyttjandeområde, grävområde, etableringsplåtser, upplagsplatser för material och schakt m.m. anges. Fotografier på samtliga berörda ytor samt trafilcanordningsplan nch tidsplan bifogas. 3. inr~~~ ~rbe~~~~ ~t~~~. Nyttjande e11er andra arbeten får ej påbörjas innan skriftligt godkänriånde från STF lämnats. Muntliga tillstånd ges ej. Innan arbete får starta skall området besiktigas av sökande. Digital fotodokumentation utförs av sökanden. ~. lj~~ailc~riin~~#crav Samtlig personal soon arbetar på gator och vägar skall ha genomgått utbildningen "Säkerhet på väg". Minst en person på arbetsplatsen skall ha genomgått utbildningen "~Jtra~ärl~niiri~~an~varig".

13 5. ~ci~~r~c~~r~~ / e~~r~~renär~ns for~~~ Fordon skall framföras på gator och parkeras på gatan eller parkeringsplats, ej på trottoar, gång- och cykelväg, gräsmattor eller dylikt. ~6. Av~i~~t~r offe~~:1i~ p'~t~ Taxa för upplåtelse av offentlig plats, enligt gällande prislista, gäller vid etableringsplatseroch upplag m.m. i. ~~r~ hanofl~~ger vad Ansökan för grävtillstånd handläggs av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Nyttjande av offentlig plats, parker m.m. för t.ex. upplag, etåbleringsplatser, bodar m.m. handläggs av Polisen. Det finns även andra bestämmelser och:lagar som.gäller t:ex. byggnådslov eller marklov sorn handläggs separat av separat Samhällsbyggnadsförvaltningen. ~. ~~~~ydc~~~~ f~ ~fri~~~~~r Oskyddade trafikanter skall ges hög prioritet. Trottoarer och cykelbanor skall alltid vara framkomliga annars skall alternativ väg vara tidligt skyltad. 9. ~liatb~~ik~ni~~, c~o~c~sr~~nfa~ion Efter arbetets avslutande skall området snarast besiktigas. Vici besiktningstillfället skall området vara helt återställt: Vegetation sk~11 vara v.ä1 etablerat vid besilctningstillfället, är så ej fallet besiktas de senare. Alla ledningar skall vara~noggrant dokumenterade dvs. digitalt inmätta vid slutbesiktningen_ Ledningsägaren skall arkivera inmätningar och även =vid förfrågan tillhåndaliållä-stf :desså kostnadsfrift inom två arbetsdagar. Slutbesiktningsdatum skall om möjligt arges i ansökan. ~i 0. ~1k~a`t~ ark~e~e~ För akuta arbeten (ledningsbrott m.m.) skall tillstånd sökas snarast i efterhand. ~~3. ~~r~~~lda k~~~il~~r~ir~~ar SBF kommer att utföra oanmälda besil~tningar vad gäller ovan angivna krav. Avgifter enligt gällande prislista. ~~. ~~~vnir~~ över g~~~r Vid enstaka grävning tvärs över större gator lcomriier tillstånd aft beviljas restriktivt, borrning eller tryckning förordas. '7i. F~~av ~i~ ~v~edver~~~ p~ ~~mor~dr~ir~c~~~~.fc~n Företag som ansöker om nyttjande ski medverka på samordningsmöten som anordnas ungefär var annan månad. Kallande till mötet är STF. Ordinarie medverkande är förutom STF, KEAB-el, KEAB-fjärrvärme utförare, KEABfjä~~rvärme beställare, KEA.B-Utsikt, Swedia Networl~, Slcanova. Kommer ytterligare aktörer in och begär regelbundna grävtillstånd ska även desså kållas sill samordningsmöten.

14 ~4. Af~rsfiällningsarbefen STF kan åta sig mot ersättning att utföra återstäriningsarbeten. Utför sökande återställningsarbetet gäiler nedanstående krav. a) Vid grävning i hård jorda ytor skall alltid minst 20 cm n~bärlagergrus påförås innan nytt slitlager påförs. b) Uppschaktade godkända massor godtages endast som förstärkningslager. c) Max påförande av överbyggnad mellan komprimering (vältning) är 15 cm. d) Vid längsgående schakt skall arbetet bedrivas så att endast 1 (en) skarv uppkommer mot gamla beläggningen. Skarven skall sågas eller'skäras. Gäller om inget annat skriftligen föreskrivits. e) Vid grävning i trottoarer m.m. som har mindre bredd än 1,5 m skall hela ytan läggas om med ny asfalt, eller mot kantstöd/vägg eller dylikt om inget annat överenskommes. ~ Iordningställande av ytor skall utföras snarast. g) Minst 12 cm vä~tj ord till gräsytor. När inåterial under består av grus eller dylikt skall minst 15 crri ful{thållande lager påföras innan 12 cm växtjord påförs. h) Vid tillkörda (packade) gräsytor skall gräsytan fräsas upp till minst hela växtjordsdjupet och gräsbesås, alternativt att schakta bort växtjorden och påföra 12 cm ny växtjord som gräsbesås. Gräsfrö skall myllas ner och vältas med gallervält. Vid hårt packade ytor skall alvluckring utföras innan växtjord påförs. i) Vid upplagsplatser där gräset dött, exv. under manskapsvagnar, jordhögar m m skall gräsytan fräsas upp till minst hela växtjordsdjupet och gräsbesås, ä ~ernåfivt scliål~~å-bör~åll- växijö-rcl öch-på~örä~ny söin gräsbesås: Lam~lig " gräsfröblandning skall användas. j) Vid beviljade jordupplag på gräsytor får massorna ligga lovar max 10 dagar, om - ~nn~a soy~t~och skri~li me gives. lc) Ide fall då åsfaltåterställningen ej utförs av STF tas en avgift utmed 140 kr/m2 som ersättning för framtida extra underhåll. 1) Ide fall då grönyteåterställning ej utförs av STF tas en avgift utmed 25 ~cr/m2 som ersättning för framtida extra underhåll. m) Återfyllning av hårdgjord yta slca ske med godkänt material. Lagertjocklek på örstärkningslager ienlighet med omkringliggande lager. n) Om toppbeläggning (asfalt) har en lagertjocklek över 4 cm ska den läggas i 2lager. Det undre ska' bestå av AG 16 och det övre beläggningslagret ska bestå av ABT 80. För GC-vägar gäller ABT 100. o) Packning ska utföras enligt anläggnings AMA 98/CE. p) Markhöjder får ej ändras, om så ej skriftligen godkänns av STF. '75. ~ar2~r~~ib~si~ctninc~ Garantibesiktning skall utföras efter två år e$er godkänd slutbesiktning. Sökande svarar för eventuella fel som uppkommit som kan anses bero på sökandes utförda arbeten. Garantitiden för vegetation bö.~jar gälla efter godkänd besiktning på vegetationen, vilket loan vara annat datum än för besiktningen av övriga utförda arbeten. Söl~ånde kallar till garantibesilctiiingen. Underlåtelse till att kalla fill garantibesil~tning medför att garantitiden för sökande förlängs till garantibes.ilctningen är utförd. `ffi ~ 7 f /.`.?

15 '~ 6. Skötsel För buskage/gräsytor gäller att sökande svarar för skötsel/gräsklippning fram till godkänd slutbesiktning. Skötsel lika omgivande kommunal mark. För buskage/giäsytor gäller att sökande svarar för skötsel/gräsklippning från godkänd slutbesiktning fram till garantibesiktningen.. Skötsel lika omgivande,komanunal mark. Skötsel kan köpas av STF. ~i 7.Överi~ädelse Om överträdelser sker mot i nyttjande/gräviillstånd~ angivna ~örutsättnirigar utgår avgift enligt följ ande: Awilcelse från trafikanordningsplan 6 OOO lcr Anlitad personal saknar utbildning ~ ~ kr Ianspråktagande av mark utan tillstånd, liten omfattning/st kr Ianspråktagande av mark utan tillstånd, större omfattning/st. 20 OOO lcr Utebliven dol~umentation kr Återfyllning avledningsschakt, mindre avvikelser/st 6 OOO lcr Återfyllning avledningsschakt, större avvikelser/st kr Rasering av mätpunkter (exkl. kostnad för ny mätpunkt) 15 OOO lcr Om arbetet ej färdigställd inom godkänd tidplan hår kommunen dessutom rätt att debitera de kostnader som uppstår på grund av förseningen, för såväl upplåtelse av mark som övriga kostnader. Ovanstående priser är exld. mervärdesskatt.

16 ~ LedningsägareJByggherre Org.nr. (personnummer) Falcturaref. Adress Postadress Kontaktperson E-post Telefon dagtid Arbetets belägenhet (gata, gatudel, fastighetsbeteckning) Start datum Slut datum Utföres i / begagnande av: Q I(örhana Gångbana Grönområde Annan mark Typ avarhete: Kablar Fjärrvärme VA Optol<ablar Skarvgrop Annat Entreprenör Org.nr Adress Postadress Arbetsledare Telelon arbetstid Övrig tid Följ~na~e ~~ndbång~r s&~afll byfogas ~nsök~a~: ' : -Ri-t~rirrg~aröver~rs~~tage omr e; gravömracle, etableringsplåtser öchjeller upplagsplatser. 2. Trafikanbrdningsplan - skyltning 3. Fotografier på berörda ytor. Tillstånd, meddelat under nedan angivna villkor, befriar inte från skyldighet ått inhämta ~ev ytterligåre erforderliga tillstånd i ärendet där prövning ska ske i annan ordning. Sådant rillstånd ska uppvisas för Samhällsbyggnadsförvaltningen. Sö~a~nde~a ianty~z~r ~~ ~~aen~äflflsbyggn~a9sföa~va4~nå~ngeaas mefl~t~å~n~~a~'ånwnsa~nuag vndl ~ny~~aac~e ~ann~ gs~wnå~ng å koaaaaaaaaeaa~ aa~ar~ åaa~aun K~~åne~aolauas koarn~neaan" ~kailfl f6&~a~ Datum Underskrift (ledningens ägare/byggherre) Aaasökaa~ agaanl~s 8~fld; Vid behov kontakta handläggaren för grävtillstånd; eller 5kick~s tu 1: Katrineholms kommun telefon Samhällsbyggnadsförvaltningen vx Katrineholm ~~s~~s~~~~s~: X19 återst~ifl~nirng, ff åa~~gjora~a ytoa~ ocila/eliler grör~yto~, ~1~~1D bes~äfly~s AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 s~p~rati av 3~svi~~- o~k~ $e ~nifl~förva&ha~aag~n, ~va~ G~~~ 'ark. '~I(~~~~'~gy~p j~e~~~~ ullstånd nr: Gäller till den: ev särskilda villkor Datum Underskrift (Samhällsbyggnadsförvaltningen) OBS! Denna blankett skall enslast användasförarbeten inom Katrineholms Kommun

17 Bilaga 2 till markavtal mellan Katrineholms kommun och Utsikt Bredband AB Katrineholms kommuns f~rf~ttnings~a~riling ', e ~ laxa för upplåtelse av mars på offentlig plats.. N r 4.'I 0 -~ R~ ~. Antagen av kommunfullmäktige , 29 Ändrad av kommunfullmäktige , , , , , Denna taxa gäller från den 1 januari Markupplåtelse för torghandeln ~ Fasta försäljningsplatser Avgift per plats (3 x 4 in) för en specificerad torgdag per vecka är cronor för helår kronor för halvår 900 kronor för kvartal. Tillfälliga försä jningsplatser Avgift per plats (3 x 4 m) och dag är 100 kronor. Avgiftsfria försäljningsplatser -- ~orgplats~~ö~zl~l~ler sarskirdå åndamål upp åts ~a-vgi~'t~rrtt'e e~ särsl<i1f tills~årid öc'h" beslut av service- och tekniknämnden. Ersättning för elkostnader Avgift per specificerad torgdag per vecka 600 kr för helår 400 kr för halvår 300 kr för kvartal Endagsavgift för nyttjande av eluttag är 30 kronor. Dessa avgifter inkluderar lagstadgad mervärdesskatt på 25 procent. ~~ Se avgiftsfria platser ovan! Markupplåtelse fiör övrig offentlig plats 3 Följande verksamheter är avgiftsbelagda. 1. Kommersiell verksamhet 10 kr/kvm och pnbörjad 7-dagars period. t ~2~ ~.~cl~-~

18 2. Delvis kommersiell verksamhet 2 kr/kvm och påbörjad 7-dagars period. 3. Övrig verksamhet 2 kr/kvm och påbörjad 7-dagars period. Kategori 1 avser verksamhet som är helt kommersiell. Kategori 2 avser verksamhet, där aktivitetens nettovinst med minst 1/3 tillfaller i Katrineholms kommun verksam förening eller organisation. För klassificering enligt kategori 2 skall sökanden, i. samband med tillståndsansökan till polismyndigheten, för service- och tekniknämnden redovisa vilken resultatfördelning som avtalats mellan huvud- och medarrangör. Kan sådan redovisning inte förevisas uttas avgift enligt kåtegori 1. Kategori 3 avser upplåtelser för verksamhet enligt 4 nedan till förening och organisation ined säte utanför Katrineholms kommun. ~4 Marls på offentlig plats för verksamhet utöver 3 ovan upplåts avgiftsfritt till i Katrineholms kommun verksamma föreningar och organisationer. Service- och tekniknämnden får besluta om avgiftsbefrielse för i kommunen verksamma föreningar och organisationer även då delvis kommersiella inslag förelcominer. 5 a) Marl<på offentlig plats för uteservering 270/lcvm och säsong (1 april 30 september) (motsvarar höjning till 1,50/lcvm och dag) b) Cirkusplatsen Markavgift för upplåtelsen 750 kr/dag Arbetskostnad 7501cr/upplåtelse c):skyltstäl.l..(max.2.st..oml..x1.m.per...butik) _ 460_kr/st.och =år. _... _..._..,._... _. d) RelclamstäIl i anslutning till butik (max 1 per butik)460 kr/st och år 6 För icke lcoinmersiella markupplåtelser gäller följande tariff. Byggnadsställningar, byggbodar, slcy-liftar rn.m. (Ianspråktagandetid enligt tillstånd från polismyndigheten) Perpåböijad 30-dagarsperiod SO lcr/lcvm Minimiavgift 460 lcr 2 (z~

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid)

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) Avtalsvillkor avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) 1. Omfattning Smid åtar sig att leverera Tjänsten till av Kunden önskad

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan.

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan. AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Datum: Dnr: Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm www.vinnova.se Fakturaadress

Läs mer

Ramavtal - Personalsystem

Ramavtal - Personalsystem 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och, organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Leverantör, med adress Box 174, 751 04 Uppsala, har följande ramavtal slutits efter av ESV

Läs mer

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening Sida 1 av 2 Bilaga 1 Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening 2011-xx-xx Jag ansöker om medlemskap i Bredbys fiberförening ekonomisk förening, organisationsnummer xxxxxx (nedan kallad Föreningen).

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

AVTAL Bilaga 1 2010-10-26. Leverantör. A. Tierps kommun med organisationsnummer 212000-0266 härefter kallad Kommunen

AVTAL Bilaga 1 2010-10-26. Leverantör. A. Tierps kommun med organisationsnummer 212000-0266 härefter kallad Kommunen AVTAL Bilaga 1 2010-10-26 Avtalsnummer Handläggare 201x/xx Ref.nr. 20xx/xx Avtalet omfattar Service insatser och förebyggande sociala insatser enligt Lagen om valfrihet (LOV) Avtalsperiod 20xx-xx-xx 20xx-xx-xx

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Ram- och genomförandeavtal

Ram- och genomförandeavtal Version 2014-09-08 Till fullföljande av ombyggnaden av Storstockholms framtida stam- och regionnät inom ramen för projektet "Stockholms Ström" har Affärsverket svenska kraftnät ("SvK"), Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Du glömmer väl inte att registrera dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna meddela dig om det sker någon förändring. Hälsningar Upphandlingsfunktionen

Läs mer

Bilaga 7 - Mall för avropsavtal

Bilaga 7 - Mall för avropsavtal 1/24 Bilaga 7 - Mall för avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal... 3 2 Definitioner... 3 3 Avropsavtalets omfattning... 3 4 Verktygets standardfunktioner...

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer