T.f. skolchef Hans-Lennart Schylberg Förvaltningssekreterare Torhild Karlsson. 20t , kl Paragrafer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T.f. skolchef Hans-Lennart Schylberg Förvaltningssekreterare Torhild Karlsson. 20t2-10-30, kl. 09.00 Paragrafer 141-156"

Transkript

1 2012-t0-25 UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PTATS OCH TID TEDAMöTER TJÄNSTGöRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE övnrcr Barn och utbildningsntimnd Bäve kl. 8:30-12:00 lnformation 13 :00-14:40 sdrenden Magnus Jacobsson (KD) Ordfttrande Kjell Grönlund (MP) 1:e vice ordftirande MajvorAbdon (M) Björn Skår (M) Anita Olsson (C) Bjame Rehnberg (FP) Maria Berglund (S) Robert Wendel (S) Per-Erik Holmberg (S) Elisabeth Sannholm (UP) Margareta Lundh (M) ersättare ftir Ingela Ruthner (M) Mikael Bjuhr (FP) ersättare fiir Cecilia Sandberg (S) 2:e vice ordftirande $ 141 pkt 1-2,4,sa Carlsson (S) ersättare lor Cecilia Sandberg (S) 2:e vice ordfrirande $ 141 pkt 3 - $ 149, $$ 1s1-1s6 Mikael Bjuhr (FP) ersättare fìir Ása Carlsson (S) $ 150 Jonas V/allin (MP) ersättare ftir Birgitta Pelli (S) T.f. skolchef Hans-Lennart Schylberg Förvaltningssekreterare Torhild Karlsson UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PTATS OCH TID Maria Berglund (S) 20t , kl Paragrafer UNDERSKRIFT SEKRETERARE U NDERSKRIFT ORDFÖRANDE UNDERSKRIFT JUSTERANDE SAMMANTRÄDE TöRVARAS HOS ANSTAGET SÄrfS UPP ANSTAGET TAS NER UNDERSKRIFT Torhild il,/: Magnus þ:!ç:n"r:(k*$,^&-, Maria Berelund BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande Bam och utbildningsnäimnd B am o ch utbildningsfürvaltningen, Stadshuset Torhild Kadsson ø//r-rt"*

2 UTBILDNINGSNÄMND Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson Controller Thomas Davidsson $ 141 pkt 4 och $ 146 Lokalplanerare Tony Andersson $ 141 pkt 2 Fastighetschef Lars-Göran Johansson, Tekniska kontoret $ 141 pkt 2 Verksarnhetschef Stefan Einarsson $$ Eva Carlsson TCO

3 20t UTBILDNiNGSNAMND s 141 I nformation (BU N 12012:51 1 Ordftiranden informerar om att ärende I "Utveckling av Bergs fürskola" utgår Avstämning lokalpro cess - Information angående skolmoduler på Sandersdal och Unnerödsskolan Fastighetschef Lars-Göran Johansson, Tekniska kontoret informerar om arbetet med och kostnadema für att etablera moduler på Sandersdalsskolan och Unnerödsskolan. BUN/2012:140 Pedagogisk omsorg - Uppdrag att göra en översyn av gällande regelverk - Checklistor Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson lämnar en redovisning av bakgrunden till verksamheten pedagogisk omsorg. Nya allmåinna råd har kommit für pedagogisk omsorg varfìir en översyn av gällande regelverk och checklistor behöver göras. Vilka kvalitetskrav skall man ställa på denna verksamhet - de allmåinna råden säger att det skall vara en pedagogisk verksamhet som skall forbereda barnen infiir skolstart. Den enskilda pedagogiska omsorgen omfattar barn mellan I och 13 år medan den kommunala verksamheten vänder sig till barn mellanloch9år. BUN/2012:13 Ansl agsbindnin gsnivåer/drift sbud get Controller Thomas Davidsson redogör frir Verksamhetsplan med budget som skall skapa långsiktigf goda fiirutsättningar där alla elever skall kunna lyckas. signatur

4 2012-t0-25 UTBILDNINGSNÄMND s 142 Information - Förvaltningschef (BUN/201 2:6) 1. fustr ut skall kompletteras med fürvaltningens årshjul. 2. Inspektionsäirenden - redovisning låimnas. 3. Ä,tgärder for att minska arbetslösheten bland ungdomar - Delrapport lämnas. Nåimnden önskar att Britt Ahrin, Arbetsmarknadsavdelningen bjuds in till nästa nåimnd fìir att informera om hur verksamheten fortskrider. 4. SSA-konferens Budget - Rapport lämnas.

5 2012-t0-25 UTBILDNINGSNÄMND s r43 lnformation - Ordförande (BUN 12012=71 1. Fyrbodals Gymnasieskola - Ordfloranden informerar om den utredning som skall titta på Fyrbodals gymnasieskola över tid. Målet dr att en avsiktsfìirklaring skall tas fram i stället fìir den samverkan som varit. Ambitionen äir att avsiktsfìirklaringen skall omfatta all utbildning i Fyrbodal.

6 UTBILDNINGSNÄMND s r44 övriga frågor Genomgång av politikerportal - Information lämnas om politikerportalen där alla handlingar som rör nåimndsammanträdena skall finnas tillgåingliga fiir nåimndens politiker. Çh

7 UTBILDNINGSNAMND s r45 Svar på medborgarförslag från Gunilla Bengtsson angående regler för skolskjuts för barn i årskurs 4-6 (BUN/2012:7361 Gunilla Bengtsson har inkommit med medborgarfiirslag om att barn som blivit antagen till kommunal skola med profilering i årskurs 4, 5 och 6 ska falla inom samma regler for skolskjuts som fìir barn fran och med årskurs 7. Förslagsställarens motivering till att tindra reglerna åir att ge barn i olika delar av kommunen saírma möjligheter att välja en skola med önskad profilering redan i årskurserna 4-6. Kommunfullmfütige har överlåtit till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. sunderlag Medborgarforslag fr ån Gunilla B engts so n Protokollsutdrag KS $ 183 Förvaltningens tjänsteskrivelse PM 90- I 2 Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på medborgarfürslaget översända fiirvaltningens tjänsteskrivelse PM till forslagsställaren av vilket bland annat framgår att barn och utbildningsnåimnden fattat beslut om fortsatt utredningsuppdrag om eventuellt borttagande av upptagningsområden fiir F-6 inklusive översyn av skolskjutsreglerna.

8 s ur gt Lo N I l.rcsnäà4 Ì.1 o s 146 I nvesteri ngsbudget (BUN/2 012=121 Bam och utbildningsnämndens fiirslag till investeringsbudget sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM med bilagor Yrkande Magnus Jacobsson (KD) yrkar bifall till fürslaget i handlingarna och lämnar fiiljande tilläggsyrkande att uppdra åt forvaltningen att återkomma med ett nytt fürslag om utvecklingen av fürskoleverksamheten i Bokenäsområdet (Rotviksbro, Berg, Högås och Bokenäs). Per-Erik Holmberg (S) yrkar avslag på förslaget i handlingarna och bifall till tilläggsyrkandet. Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordfìiranden fiirslaget i handlingarna mot yrkandet om avslag under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med fürslaget i handlingarna. Dåirefter ställer ordfüranden yrkandet om att uppdra åt fürvaltningen att återkomma med ett nlt lorslag om utvecklingen av fìirskoleverksamheten i Bokenäsområdet (Rotviksbro, Berg, Högås och Bokenäs) under proposition och finner att nåimnden beslutar i enligþet med detta. Barn och utbildningsnlimnden beslutar att godkåinna nämndens ftirslag till investeringsbudget samt att uppdra åt fiirvaltningen att återkomma med ett nytt ftirslag om utvecklingen av färskoleverksamheten i Bokenäsområdet (Rotviksbro, Berg, Högås och Bokenäs). Reservation Socialdemokratema låimnar skriftlig reservation.

9 '.. t i' t? i I nvesteri n gsbudget Reservat on Vi ser ett stort behov att värna barn, elever och personals fysiska arbetsmiljö. genom att ha goda, ändamålsenliga och miljösmarta lokaler kan vi skapa förutsättningar för lärande. En del gamla Iokaler behöver ersattas samt att vi måste volymanpassa lokalerna efter rådande behov. Att finna former för flexibelt nyttjande av lokaler är därför viktigt. Utifrån vårt i kommunfullmäktige lagda budgetalternativ, finns en förstärkning av förskolan. det medför att vi måste erbjuda fler större förskolor i kommunal regi för att nå samordningslinjer, gärna i närhet till grundskolor i F-6 klass. De mest prioriterade områdena är därför de områden som vi har med iplanerna. Sommarhemsskolan måste finansieras, för alla etapperna. Parken förskola, eller den centralt belagda förskolan brådskar med att finna ny lämpligt mark för i centrum. Centrum behöver stärkas och där är gymnasieskolan viktig, men att satsa på det borgerligheten kallar utbildningsstråket Agneberg/östrabo är felsägning. Att hitta former för ett starkt kulturhus i samverkan med museet är betydligt bättre' Stärk förskolan på norr, här har Hovhult/Dalaberg behov av en ny förskola med syfte att stärka integrationen i området. De västra delarna av kommunen, med Rotviksbro, Herrestad, Berg, Hogstorp behöver en genomtysning och samplanering. Likaså Ljungskile behöver sannerligen en planeringsprocess för skolorna. Vi kan således konstatera att ekonomin och skolplanering har försvårats av det fria skolvalet och friskolesatsningarna. Det får konsekvenser för ekonomin, dvs här ser vi att det kostar mer än det smakar att avreglera och lämna till marknaden att styra över skolans planering och resurser. För att inte tynga förvaltningen med beräkningar av ett alternativ som skulle falla har vi valt att påpeka våra Çdligaste skillnader i en reservation. Socia ldemokraterna

10 2012-r0-25 UTBILDNINGSNAMND s r47 Uddevalla Gymnasieskolas utbud (BUN/2012=7681 Inom Fyrbodalssamarbetet kring gymnasieskolan är fastställt en rutin für fastställande av programutbud. Kommunerna ska ha fattat politiskt beslut om utbudet som ska vara rapporterat till Fyrbodals kansli senast den 31 augusti. Uddevalla kommun har tidigare meddelat Fyrbodal att beslut om utbud tas i oktober månad. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM med bilaga. Barn och utbildningsnämnden beslutar att erduda gymnasieutbildning läsåret i enlighet med fürvaltningens tjåinsteskrivelse PM med bilaga. Justerandes signafur,(,*

11 2012-t0-25 UTBILDNINGSNÄMND s r48 Lokalsamordning gymnasieskola - vuxenutbildning (BUN/2012:7611 Barn och utbildningsnåimnden har i strategisk plan och flerårsplan fran kommunfullmäktige fìitt i uppdrag att effektisera lokalutnyttjandet. Det gäller bl.a. att ltimna externa lokaler och att lokalsamordna kulturskolans verksamhet med gymnasieskolans estetiska pro gram. Förvaltningschefen har tagit fram fiirslag till uppdrag till verksamhetscheferna ftir gymnasieskolan och vuxenutbildningen att utreda forutsättningama fiir samordning av deras verksamheter inom gymnasieskolan nuvarande lokalvolym. Hänsyn ska då också tas till samordningen med kulturskolan. sunderlag Förvaltningens tjäinsteskrivelse PM med bilaga. Barn och utbildningsnäimnden beslutar att ge fiirvaltningen i uppdrag att utreda lokalmässig samordning av gymnasieskolans och vuxenutbildningens verksamheter enligt fiirvaltningens fürslag samt att uppdra åt fìirvaltningen att påskynda utredningen om kulturskolans lokalsamordning med gymnasieskolan.

12 UTBILDNINGSNAMND s 14s M ljö och stadsbyggnadsnämndens remiss: Förslag till detaljplan för del av fastigheten Herrnhut 2 (BUN/2012:7871 Uddevalla Tingsrätt har genom omorganisation behov av större lokaler. Fastighetsägaren Severinssons Fastighetsforvaltning AB önskar tillgodose Tingsrättens behov av utökade lokaler och samtidigt åstadkomma ett effektivare nltjande av fastigheten. Syftet med detaljplanen åir att möjliggöra en utbyggnad av Uddevalla Tingsrätt, som har sina lokaler i fastigheten Hermhut 3. Utbyggnad och ombyggnad foreslås ske inom en begråinsad del av det angränsande parkeringshuset i kv Hermhut. Planen innebär åindrad användning inom parkeringshuset fran enbart parkering till parkering och centrumverksamhet med ett i plankanan såikerställt minsta antal p-platser som ska finnas. En mindre del av Zachaus g ind tas i anspråk for utbyggda entréer. sunderlag Förvaltningens tjtinsteskrivelse PM Bam och utbildningsnämnden beslutar att ej yttra sig över planfiirslaget p.g.a. att det ej berör barn och utbildning.

13 UTBILDNINGSNÄMND s r50 Tekniska nämndens remiss: Medborgarförslag ang. Gula Villan, Emaus (BUN/2012:580) Helen Hjalrnarsson har ingivit medborgarfiirslag angående Gula Villan på Emaus. Kommunfullmåiktige har den l3 juni 2012 beslutat att överlåta till tekniska näimnden att besluta i åirendet efter yttrande fran bam och utbildningsnåimnden. Förslaget innebåir i korthet att gymnasieelever vid Ostrabo ska renovera fastigheten och dåirefter ska funktionshindrade som bor hemma kunna vara dåir på morgon och eftermiddag. Den dagliga skötseln av fastigheten fiireslås utfüras av de funktionshindrade. sunderlag Medborgarfürslag Förvaltningens tjåinsteskrivelse PM 88- I 2 Jäv Ä.sa Carlsson (S) anmäler jäv och deltar ej i överläggring eller beslut av detta ärende. Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen översända fiirvaltningens tjänsteskrivelse till tekniska ntimnden.

14 2012-t0-25 UTBILDNINGSNAMND s r5r Kommunstyrelsens remiss - Ny organisation för ny etableri ngsform (BU N/20 12:67 2l Den I december 2010 trädde nya regler i kraft fiir arbetet med mottagande av nyanlända flyktingar och deras etablering på arbetsmarknaden. Kommunen gjorde då vissa anpassningar av sitt arbete med dessa frågor. Kommunledningskontoret har nu utarbetat ett forslag till ny organisation ftir arbetet. Inom nåimndens ansvar är de frtimst vuxenutbildningen som påverkas. Ansvariga inom vuxenutbildningen har medverkat vid utarbetandet av det nya forslaget och stödjer foråindringen. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM Lag (2010:197) om etableringsinsatser für vissa nyanlända invandrare Proposition 2009 / 10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - ogenansvar med professionellt stöd SFS (Svensk forfattningssamling) 2010:1138 Förordning om samhällsorientering fiir vissa nyanlåinda invandrare SFS 2010:1122 statligersättning für insatser für vissa utlänningar Barn och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka färslaget till ny organisation flor arbetet med nyanlåinda flyktingar.

15 2072-t0-25 UTBILDNINGSNÄMND s 152 Remiss från Skolinspektionen Dn = Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun (BUN/2012:8211 Drottning Blankas Gymnasieskola AB ansökte om godkåinnande som huvudman für en utökning av verksamheten vid sin gymnasieskola i Trollhättans kommun fr.o.m. läsåret Ansökan avslogs av Skolinspektionen, men överklagades till Förvaltningsrätten. Arendet har återftirvisats till Skolinspektionen for ny handläggning. Skolinspektionen har gett Uddevalla kommun möjlighet att återigen yttra sig över ansökan fran Drottnings Blankas G rrnnasieskola AB. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM Bam och utbildningsnåimnden beslutar att avstå från att låimna yttrande till Skolinspektionen ang. ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB Reservation Socialdemokraterna l2imnar skriftlig reservation.

16 Socialdennokraterna Barn och r,ltbildningsnämnden * lsa [-lddevalla froa-/û-4f Reservation Vi soeialde-mokrate-r reserverar oss -rnot beslutet från den borgerliga majoritcten, va'd gä-iler remi s syfirande till sko linsp ekri one-rr o rn ansökan a+ú *afia gy-mnasie sko 1 a/utökat programmutbr d" Det skullc vara ödestiget om utökar programmen i Uddevalla samt i Fy'bod kraftigt u der de nzinnsta åren, oeh har så gio-rt har stóra clevminskningar oeh svårigheter ined att siåilla orn sina kostnader oeh fìirväntas ffi eft krafcigt underskott. Úct kir bti allt ftlr stora konsekvenser fìlr kommunen om eta$leringarrla genonnfiirs. Det medfiir en stor omstäjlning ftir sarotliga skolor i området" Sarntidigt har vi fätt en överetablering av privata skolor de senaste åren", Med fìirre elever oeh fler aktörcr har vi nu en stor risk frir att de redan etalolerade skoloma konnmer alc slås ut, eller konkurteras ut av varandra-. X praktiken kom-rner så äl kornmr' nala som fris, ående gymnasieskolor att fä manga- tomma ptra'cser oeh några av friskolorna korniroer troligen,rvingas att slå igen. Dei håår elrabbar både eleverna oeh sk#ír.ebctalama. Kornmunen f,ar'ra konsekvensen efcersonn vi han ett ansvar fiir ail ungd-omarna fir titbildning" Dcn överetabtrcr1sg som redan fi-nns i onnrådet, älr stor. Atra öka den yffierligare ån helt enl<elt idio'ci oeh då-lig hushålining av skafcemedel. Afc inte inlämna eti renaissyttrancle iill skolverkc'e, nåir vi har ei-l otroligt svår si.tuation at-t haniera fi'r konornunen oeh konnrnunenaa i oinicådet, tydcr på efc synnerligen bnstande kap fran allians sonn ut 'e i ko.rmwren. Det åir ärt då- de akt a-tt dot ilr'ue rrler priva'uise-ringal inom skolan. Ðetüa agcrancle leder till mer privatiscnngan" Dei åk synnerlígen a;r nä-nkningsväf,c oeh högst oe,lenmok"ratiskt ait inte ens sål rda rneol ansökningarna-, sa-na'e affililt;a'* f,r"* underxag till närnnden för hurn det sktllie påverka ko-rn ntmcn. Näitlnden åsidosafues" tsorgertigtrreien lnä= cla-de afc det inte va någoil n$ua mect a'rü nägga neel tid på ait ta fra rr ett unolcnlag, då de va.r ös crcns orn att kornmunen iirte tåunkte svara pão"u*iuo"*. ùrttu a-rendon är det då nöc,lvä ndig:c al--t bereola orctentligf? Dct leeler titrl e-n þocf,ryekllg hanucring av sxcolftågoma i kornmunen, d- tr närmrden åsidosä.tts oeh hesxurten tas i ãta"fintu l"õn6n. Deiar e-n f,ala-ftir deinokratin nned et-r sådan'u ageranele" É\'rt L"oilamunc-rr in'ce yciilaî sig.till skotrlilspektionen åir anso arslöst" Ä,renelet han inte eils hereu"rs ordentìigt, enclast cn sal^rrrnans'uällnin g o m airtalet ansöknin gar f,aians p å nåiilrinden.

17 Soeiaïderlro rnâ Barn och u,tþ mn lâfendel

18 s UTBILDNINGSNÄMND s 153 Undertecknande av handlingar i barn och utbildning (BUN/2012=7921 Efterfrågan fran olika instanser om vem som har räit att underteckna skrivelser, avtal, kontrakt samt att ansöka om statsbidrag och EU-stöd fiir Bam och utbildningsnäimnden har aktualiserats varfiir behovet av att ta fram ett regelverk som tydliggör detta har väpkts. I samband med dragningen av detta ärende låimnas en allmåin information om ordftirandens uppgifter och ansvar i nämnder. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM med bilaga Regelverk Bam och utbildningsnåimnden beslutar att i enlighet med fürvaltningens tjänsteskrivelse PM anta regelverk ftir undertecknande av handlingar fìir bam och utbildning och dess nämnd.

19 UTBILDNINGSNAMND s r54 Barn och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2013 (BUN/2012:7391 För 2013 fiireslås nedanstående sammanträdesdatum for barn och utbildningsnåimndens ordinarie sammanträden samt dess presidium. S ammanträdet börjar kl och pågår till kl med information (stängd nåimnd) dåirefter fortsätter sammanträdet kl med beslutsärenden (öppen nämnd). Eventuella awikelser framgår av kallelsen. Månad Presidium Torsdagar Kr Barn och utbildningsnämnd Torsdagar Kt Januari 10-ian 24jan Februari 6-febr ons 21-febr Mars 6-mars ons 22-mars' re April 4-aoril 18-april Mai 8-mai(onsdag 23-mai Juni Juli Augusti 5-iuni (onsdao) 8-auq 18-iuni(tisdaq 22-aus September 1 1-sept ons 26-seot Oktober 1O-okt 25-okt fre November 7-nov 21-nov December 28-nov 12-dec sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM Barn och utbildningsnämnden beslutar att fastställa barn och utbildningsntimndens och presidiets sammanträdesdagar for 2013 i enlighet med fürvaltningens fìirslag. 14]

20 s UTBILDNINGSNAMND s r55 Anmälan om beslut fattade på nämndens (BUN/2012:21 Genom forteckning dat anmäls delegationsbeslut fattade på barn och utbildningsnämndens vägnar.

21 urarlonrnosnäti No s 156 Kurser och konferenser Barn och utbildningsnämnden beslutar att presidiet samt en fran majoritet och en från oppositionens sida samt Uddevallapartiet beviljas deltagande i konferensen "Att skapa en skapande skola" den 6 december 2012 att till konferens om inteneligiösa och interkulturella råd den 19 november 2012i Örebro bevilja Magnus Jacobsson (KD) och Per-Erik Holmberg (S) deltagande. signatur þ{b

B arn o ch utbildningsnämnd Vuxenutbildningen, 11 7 kl. 8 :30-12.00 13.00-15.30

B arn o ch utbildningsnämnd Vuxenutbildningen, 11 7 kl. 8 :30-12.00 13.00-15.30 2012-12-13 SAMMANTRÄDE PTATS OCH TID B arn o ch utbildningsnämnd Vuxenutbildningen, 11 7 kl. 8 :30-12.00 13.00-15.30 Informationsärenden Beslutsärenden TEDAMöTER TJÄNSTGöRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE övnrce

Läs mer

:YF T :2. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande. Barn och utbildningsnämnd 2013-05-23 Barn och utbildningsförvaltningen, stadshuset

:YF T :2. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande. Barn och utbildningsnämnd 2013-05-23 Barn och utbildningsförvaltningen, stadshuset +SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID Barn och utbildningsnämnd Parkens förskola, Matrosgatan l, kl. 08.30-12.00 Information kl. 13.00-15.30 Beslutsärenden kl. 15.30-16.30 Ajournering Bäve, stadshuset kl. 16.30-18.30

Läs mer

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 Lena Rosvall (S), ordförande Per-Erik Andersson (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-02 1-13 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.30 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-08-14 1(12) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.45 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

fs? Maiung-Sälens kommun

fs? Maiung-Sälens kommun fs? Maiung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung kl. 08:00-15.15 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Övriga

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl Utbildningsnämnden 2008-03-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl. 19.00 19.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 12 Plats och tid Rhone, klockan 13:15 15.45 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Mona Wettergren Ledamot (SD) Torgny Lindqvist

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 24 mars 2009, kl 08.30-09.30. Beslutande Svenerik Nykvist (s), ordförande Solveig Oskarsson (s) Kjell Söderlund (s) Sami Hoikkala

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S)

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[7] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (13) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-10-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 16.30 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

p^,,tlu^a Prolokoll Born och utbildningsnömnden 20r5-05-2r övdgo Bam och utbildningsnämnden Sammanträdesrum Bäve 08:30-16:20, Ajournering 13:35 -

p^,,tlu^a Prolokoll Born och utbildningsnömnden 20r5-05-2r övdgo Bam och utbildningsnämnden Sammanträdesrum Bäve 08:30-16:20, Ajournering 13:35 - ç0 Þ Prolokoll 20r5-05-2r Sommonlröde Plots och tid Ledomöler Tjönstgöronde ersötlore Ersötlore övdgo Ulses ott justero Justeringens plols och tid UnderskritT sekrelerore Bam och utbildningsnämnden Sammanträdesrum

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-22 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 12.00 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Anders Hansson (c), ers f Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson

Läs mer

Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina Stenman (KD) Utses att justera: Carina Stenman Paragrafer:

Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina Stenman (KD) Utses att justera: Carina Stenman Paragrafer: 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset, Grå rummet, torsdagen den 4 februari 2010 kl. 09.00-11.40 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016,

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, Sammanträdesdatum 216-4-2 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 2 april 216, 15. 16.5 Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(21) Plats och tid Sal C128, Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje kl. 14.00-14.35 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) 1:e vice ordf. Sören Forslund (M) Britt-Inger Kjellberg

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

REGLEMENTE för Barn-och utbildningsnämnden i Habo kommun

REGLEMENTE för Barn-och utbildningsnämnden i Habo kommun REGLEMENTE för Barn-och utbildningsnämnden i Habo kommun Beslutat av kommunfullmäktige i Habo den 23 april 2015 38 Gäller från och med 1 maj 2015 Barn-och utbildningsnämndens verksamhetsområde Allmänt

Läs mer

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Sammanträde Plats och lid Ledamöter Övriga Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Henrik Sundström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Ralph Steen (FP) Magnus Jacobsson (KO) Cecilia Sandberg

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2014-04-10, kl. 09:00 10:30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 10 Anmälningsärenden till socialnämnden år 2011 11 Anmälan av delegationsbeslut år 2011 12 Information/Beredning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, lokal 114, 14:00-16:00 ande Ersättare Anders Tell (S), ordf. Fredrik Axelsson (M), vice Malin Emilson (S) ordf. Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(1) 2014-10-23 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Bäve fredagen den 24 oktober 2014 Ordförande Sekreterare Magnus Jacobsson Pernilla Gustafsson Föredragningslista

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet.

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. -1-2015 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 2

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Gymnasienämnden (8)

Gymnasienämnden (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00-16.30 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Joakim Sjöling (s), tjänstgörande

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Prolokoll Born och utbildningsnömnden 2015-06-1 1. Barn och utbildningsnämnden

Prolokoll Born och utbildningsnömnden 2015-06-1 1. Barn och utbildningsnämnden a9 ffi: Prolokoll 2015-06-1 1 Sommonlröde Plots och tid Ledomöler Tjönstgöronde ersöttqre Ersötlore övdgo Ulses otl justero Jusleringens plots och tid U nderskritt sekreterore Barn och utbildningsnämnden

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 67 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 68 Delårsbokslut augusti 2015, med helårsprognos (Tertial 2) 4 69 Yttrande till mål och budget 2016-2018 5 70 Undervisningstid

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2010-08-25 1 (14) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Karlbergsskolan, Köping, kl 14.00 16.00 ande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Gordana Jovanovic (S) ersättare Lena Vilhelmsson (S)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-01-21 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00-12:30 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s), v ordf Denny

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2009-10-01 96 Beslutande organ Plats och tid Vadsbogymnasiet Marinteknik, kl 17.30-20.30 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Tuula Ojala s ledamot Bernt Ekström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Marstrand klockan 13:00-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.45. Beslutande Britta Bergström (s) Leif Thor (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

GYMNASIENÄMNDEN

GYMNASIENÄMNDEN GYMNASIENÄMNDEN 2007-10-18 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 11.15 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Thomas Fridlund (c), ers f Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 ft Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokol! Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bengt

Läs mer

13.00-16.30 Beslutsärenden

13.00-16.30 Beslutsärenden 2012-03-23 UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID TEDAMöTER TJÄNSTGöRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE Bam och utbildningsnämnd Bävekl. 8:30-12.00 Informationsåirenden 13.00-16.30 särenden Magnus Jacobsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2015-04-29 1(19) Plats och tid: ande: Övriga deltagande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl. 13:15-17:00 Jenny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid ande Verksamhetsbesök på Kinnekulle förskola, klockan 16.00. Sammanträdet fortsatte sedan i Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 22 april 2015, mötet

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Paragrafer 138-145 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1 Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Torsdagen den 22 december, 14.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Ajournering 15.00 15.10 ande

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-05-18, kl. 15.00-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande

Läs mer