T.f. skolchef Hans-Lennart Schylberg Förvaltningssekreterare Torhild Karlsson. 20t , kl Paragrafer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T.f. skolchef Hans-Lennart Schylberg Förvaltningssekreterare Torhild Karlsson. 20t2-10-30, kl. 09.00 Paragrafer 141-156"

Transkript

1 2012-t0-25 UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PTATS OCH TID TEDAMöTER TJÄNSTGöRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE övnrcr Barn och utbildningsntimnd Bäve kl. 8:30-12:00 lnformation 13 :00-14:40 sdrenden Magnus Jacobsson (KD) Ordfttrande Kjell Grönlund (MP) 1:e vice ordftirande MajvorAbdon (M) Björn Skår (M) Anita Olsson (C) Bjame Rehnberg (FP) Maria Berglund (S) Robert Wendel (S) Per-Erik Holmberg (S) Elisabeth Sannholm (UP) Margareta Lundh (M) ersättare ftir Ingela Ruthner (M) Mikael Bjuhr (FP) ersättare fiir Cecilia Sandberg (S) 2:e vice ordftirande $ 141 pkt 1-2,4,sa Carlsson (S) ersättare lor Cecilia Sandberg (S) 2:e vice ordfrirande $ 141 pkt 3 - $ 149, $$ 1s1-1s6 Mikael Bjuhr (FP) ersättare fìir Ása Carlsson (S) $ 150 Jonas V/allin (MP) ersättare ftir Birgitta Pelli (S) T.f. skolchef Hans-Lennart Schylberg Förvaltningssekreterare Torhild Karlsson UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PTATS OCH TID Maria Berglund (S) 20t , kl Paragrafer UNDERSKRIFT SEKRETERARE U NDERSKRIFT ORDFÖRANDE UNDERSKRIFT JUSTERANDE SAMMANTRÄDE TöRVARAS HOS ANSTAGET SÄrfS UPP ANSTAGET TAS NER UNDERSKRIFT Torhild il,/: Magnus þ:!ç:n"r:(k*$,^&-, Maria Berelund BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande Bam och utbildningsnäimnd B am o ch utbildningsfürvaltningen, Stadshuset Torhild Kadsson ø//r-rt"*

2 UTBILDNINGSNÄMND Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson Controller Thomas Davidsson $ 141 pkt 4 och $ 146 Lokalplanerare Tony Andersson $ 141 pkt 2 Fastighetschef Lars-Göran Johansson, Tekniska kontoret $ 141 pkt 2 Verksarnhetschef Stefan Einarsson $$ Eva Carlsson TCO

3 20t UTBILDNiNGSNAMND s 141 I nformation (BU N 12012:51 1 Ordftiranden informerar om att ärende I "Utveckling av Bergs fürskola" utgår Avstämning lokalpro cess - Information angående skolmoduler på Sandersdal och Unnerödsskolan Fastighetschef Lars-Göran Johansson, Tekniska kontoret informerar om arbetet med och kostnadema für att etablera moduler på Sandersdalsskolan och Unnerödsskolan. BUN/2012:140 Pedagogisk omsorg - Uppdrag att göra en översyn av gällande regelverk - Checklistor Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson lämnar en redovisning av bakgrunden till verksamheten pedagogisk omsorg. Nya allmåinna råd har kommit für pedagogisk omsorg varfìir en översyn av gällande regelverk och checklistor behöver göras. Vilka kvalitetskrav skall man ställa på denna verksamhet - de allmåinna råden säger att det skall vara en pedagogisk verksamhet som skall forbereda barnen infiir skolstart. Den enskilda pedagogiska omsorgen omfattar barn mellan I och 13 år medan den kommunala verksamheten vänder sig till barn mellanloch9år. BUN/2012:13 Ansl agsbindnin gsnivåer/drift sbud get Controller Thomas Davidsson redogör frir Verksamhetsplan med budget som skall skapa långsiktigf goda fiirutsättningar där alla elever skall kunna lyckas. signatur

4 2012-t0-25 UTBILDNINGSNÄMND s 142 Information - Förvaltningschef (BUN/201 2:6) 1. fustr ut skall kompletteras med fürvaltningens årshjul. 2. Inspektionsäirenden - redovisning låimnas. 3. Ä,tgärder for att minska arbetslösheten bland ungdomar - Delrapport lämnas. Nåimnden önskar att Britt Ahrin, Arbetsmarknadsavdelningen bjuds in till nästa nåimnd fìir att informera om hur verksamheten fortskrider. 4. SSA-konferens Budget - Rapport lämnas.

5 2012-t0-25 UTBILDNINGSNÄMND s r43 lnformation - Ordförande (BUN 12012=71 1. Fyrbodals Gymnasieskola - Ordfloranden informerar om den utredning som skall titta på Fyrbodals gymnasieskola över tid. Målet dr att en avsiktsfìirklaring skall tas fram i stället fìir den samverkan som varit. Ambitionen äir att avsiktsfìirklaringen skall omfatta all utbildning i Fyrbodal.

6 UTBILDNINGSNÄMND s r44 övriga frågor Genomgång av politikerportal - Information lämnas om politikerportalen där alla handlingar som rör nåimndsammanträdena skall finnas tillgåingliga fiir nåimndens politiker. Çh

7 UTBILDNINGSNAMND s r45 Svar på medborgarförslag från Gunilla Bengtsson angående regler för skolskjuts för barn i årskurs 4-6 (BUN/2012:7361 Gunilla Bengtsson har inkommit med medborgarfiirslag om att barn som blivit antagen till kommunal skola med profilering i årskurs 4, 5 och 6 ska falla inom samma regler for skolskjuts som fìir barn fran och med årskurs 7. Förslagsställarens motivering till att tindra reglerna åir att ge barn i olika delar av kommunen saírma möjligheter att välja en skola med önskad profilering redan i årskurserna 4-6. Kommunfullmfütige har överlåtit till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. sunderlag Medborgarforslag fr ån Gunilla B engts so n Protokollsutdrag KS $ 183 Förvaltningens tjänsteskrivelse PM 90- I 2 Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på medborgarfürslaget översända fiirvaltningens tjänsteskrivelse PM till forslagsställaren av vilket bland annat framgår att barn och utbildningsnåimnden fattat beslut om fortsatt utredningsuppdrag om eventuellt borttagande av upptagningsområden fiir F-6 inklusive översyn av skolskjutsreglerna.

8 s ur gt Lo N I l.rcsnäà4 Ì.1 o s 146 I nvesteri ngsbudget (BUN/2 012=121 Bam och utbildningsnämndens fiirslag till investeringsbudget sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM med bilagor Yrkande Magnus Jacobsson (KD) yrkar bifall till fürslaget i handlingarna och lämnar fiiljande tilläggsyrkande att uppdra åt forvaltningen att återkomma med ett nytt fürslag om utvecklingen av fürskoleverksamheten i Bokenäsområdet (Rotviksbro, Berg, Högås och Bokenäs). Per-Erik Holmberg (S) yrkar avslag på förslaget i handlingarna och bifall till tilläggsyrkandet. Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordfìiranden fiirslaget i handlingarna mot yrkandet om avslag under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med fürslaget i handlingarna. Dåirefter ställer ordfüranden yrkandet om att uppdra åt fürvaltningen att återkomma med ett nlt lorslag om utvecklingen av fìirskoleverksamheten i Bokenäsområdet (Rotviksbro, Berg, Högås och Bokenäs) under proposition och finner att nåimnden beslutar i enligþet med detta. Barn och utbildningsnlimnden beslutar att godkåinna nämndens ftirslag till investeringsbudget samt att uppdra åt fiirvaltningen att återkomma med ett nytt ftirslag om utvecklingen av färskoleverksamheten i Bokenäsområdet (Rotviksbro, Berg, Högås och Bokenäs). Reservation Socialdemokratema låimnar skriftlig reservation.

9 '.. t i' t? i I nvesteri n gsbudget Reservat on Vi ser ett stort behov att värna barn, elever och personals fysiska arbetsmiljö. genom att ha goda, ändamålsenliga och miljösmarta lokaler kan vi skapa förutsättningar för lärande. En del gamla Iokaler behöver ersattas samt att vi måste volymanpassa lokalerna efter rådande behov. Att finna former för flexibelt nyttjande av lokaler är därför viktigt. Utifrån vårt i kommunfullmäktige lagda budgetalternativ, finns en förstärkning av förskolan. det medför att vi måste erbjuda fler större förskolor i kommunal regi för att nå samordningslinjer, gärna i närhet till grundskolor i F-6 klass. De mest prioriterade områdena är därför de områden som vi har med iplanerna. Sommarhemsskolan måste finansieras, för alla etapperna. Parken förskola, eller den centralt belagda förskolan brådskar med att finna ny lämpligt mark för i centrum. Centrum behöver stärkas och där är gymnasieskolan viktig, men att satsa på det borgerligheten kallar utbildningsstråket Agneberg/östrabo är felsägning. Att hitta former för ett starkt kulturhus i samverkan med museet är betydligt bättre' Stärk förskolan på norr, här har Hovhult/Dalaberg behov av en ny förskola med syfte att stärka integrationen i området. De västra delarna av kommunen, med Rotviksbro, Herrestad, Berg, Hogstorp behöver en genomtysning och samplanering. Likaså Ljungskile behöver sannerligen en planeringsprocess för skolorna. Vi kan således konstatera att ekonomin och skolplanering har försvårats av det fria skolvalet och friskolesatsningarna. Det får konsekvenser för ekonomin, dvs här ser vi att det kostar mer än det smakar att avreglera och lämna till marknaden att styra över skolans planering och resurser. För att inte tynga förvaltningen med beräkningar av ett alternativ som skulle falla har vi valt att påpeka våra Çdligaste skillnader i en reservation. Socia ldemokraterna

10 2012-r0-25 UTBILDNINGSNAMND s r47 Uddevalla Gymnasieskolas utbud (BUN/2012=7681 Inom Fyrbodalssamarbetet kring gymnasieskolan är fastställt en rutin für fastställande av programutbud. Kommunerna ska ha fattat politiskt beslut om utbudet som ska vara rapporterat till Fyrbodals kansli senast den 31 augusti. Uddevalla kommun har tidigare meddelat Fyrbodal att beslut om utbud tas i oktober månad. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM med bilaga. Barn och utbildningsnämnden beslutar att erduda gymnasieutbildning läsåret i enlighet med fürvaltningens tjåinsteskrivelse PM med bilaga. Justerandes signafur,(,*

11 2012-t0-25 UTBILDNINGSNÄMND s r48 Lokalsamordning gymnasieskola - vuxenutbildning (BUN/2012:7611 Barn och utbildningsnåimnden har i strategisk plan och flerårsplan fran kommunfullmäktige fìitt i uppdrag att effektisera lokalutnyttjandet. Det gäller bl.a. att ltimna externa lokaler och att lokalsamordna kulturskolans verksamhet med gymnasieskolans estetiska pro gram. Förvaltningschefen har tagit fram fiirslag till uppdrag till verksamhetscheferna ftir gymnasieskolan och vuxenutbildningen att utreda forutsättningama fiir samordning av deras verksamheter inom gymnasieskolan nuvarande lokalvolym. Hänsyn ska då också tas till samordningen med kulturskolan. sunderlag Förvaltningens tjäinsteskrivelse PM med bilaga. Barn och utbildningsnäimnden beslutar att ge fiirvaltningen i uppdrag att utreda lokalmässig samordning av gymnasieskolans och vuxenutbildningens verksamheter enligt fiirvaltningens fürslag samt att uppdra åt fìirvaltningen att påskynda utredningen om kulturskolans lokalsamordning med gymnasieskolan.

12 UTBILDNINGSNAMND s 14s M ljö och stadsbyggnadsnämndens remiss: Förslag till detaljplan för del av fastigheten Herrnhut 2 (BUN/2012:7871 Uddevalla Tingsrätt har genom omorganisation behov av större lokaler. Fastighetsägaren Severinssons Fastighetsforvaltning AB önskar tillgodose Tingsrättens behov av utökade lokaler och samtidigt åstadkomma ett effektivare nltjande av fastigheten. Syftet med detaljplanen åir att möjliggöra en utbyggnad av Uddevalla Tingsrätt, som har sina lokaler i fastigheten Hermhut 3. Utbyggnad och ombyggnad foreslås ske inom en begråinsad del av det angränsande parkeringshuset i kv Hermhut. Planen innebär åindrad användning inom parkeringshuset fran enbart parkering till parkering och centrumverksamhet med ett i plankanan såikerställt minsta antal p-platser som ska finnas. En mindre del av Zachaus g ind tas i anspråk for utbyggda entréer. sunderlag Förvaltningens tjtinsteskrivelse PM Bam och utbildningsnämnden beslutar att ej yttra sig över planfiirslaget p.g.a. att det ej berör barn och utbildning.

13 UTBILDNINGSNÄMND s r50 Tekniska nämndens remiss: Medborgarförslag ang. Gula Villan, Emaus (BUN/2012:580) Helen Hjalrnarsson har ingivit medborgarfiirslag angående Gula Villan på Emaus. Kommunfullmåiktige har den l3 juni 2012 beslutat att överlåta till tekniska näimnden att besluta i åirendet efter yttrande fran bam och utbildningsnåimnden. Förslaget innebåir i korthet att gymnasieelever vid Ostrabo ska renovera fastigheten och dåirefter ska funktionshindrade som bor hemma kunna vara dåir på morgon och eftermiddag. Den dagliga skötseln av fastigheten fiireslås utfüras av de funktionshindrade. sunderlag Medborgarfürslag Förvaltningens tjåinsteskrivelse PM 88- I 2 Jäv Ä.sa Carlsson (S) anmäler jäv och deltar ej i överläggring eller beslut av detta ärende. Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen översända fiirvaltningens tjänsteskrivelse till tekniska ntimnden.

14 2012-t0-25 UTBILDNINGSNAMND s r5r Kommunstyrelsens remiss - Ny organisation för ny etableri ngsform (BU N/20 12:67 2l Den I december 2010 trädde nya regler i kraft fiir arbetet med mottagande av nyanlända flyktingar och deras etablering på arbetsmarknaden. Kommunen gjorde då vissa anpassningar av sitt arbete med dessa frågor. Kommunledningskontoret har nu utarbetat ett forslag till ny organisation ftir arbetet. Inom nåimndens ansvar är de frtimst vuxenutbildningen som påverkas. Ansvariga inom vuxenutbildningen har medverkat vid utarbetandet av det nya forslaget och stödjer foråindringen. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM Lag (2010:197) om etableringsinsatser für vissa nyanlända invandrare Proposition 2009 / 10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - ogenansvar med professionellt stöd SFS (Svensk forfattningssamling) 2010:1138 Förordning om samhällsorientering fiir vissa nyanlåinda invandrare SFS 2010:1122 statligersättning für insatser für vissa utlänningar Barn och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka färslaget till ny organisation flor arbetet med nyanlåinda flyktingar.

15 2072-t0-25 UTBILDNINGSNÄMND s 152 Remiss från Skolinspektionen Dn = Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun (BUN/2012:8211 Drottning Blankas Gymnasieskola AB ansökte om godkåinnande som huvudman für en utökning av verksamheten vid sin gymnasieskola i Trollhättans kommun fr.o.m. läsåret Ansökan avslogs av Skolinspektionen, men överklagades till Förvaltningsrätten. Arendet har återftirvisats till Skolinspektionen for ny handläggning. Skolinspektionen har gett Uddevalla kommun möjlighet att återigen yttra sig över ansökan fran Drottnings Blankas G rrnnasieskola AB. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM Bam och utbildningsnåimnden beslutar att avstå från att låimna yttrande till Skolinspektionen ang. ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB Reservation Socialdemokraterna l2imnar skriftlig reservation.

16 Socialdennokraterna Barn och r,ltbildningsnämnden * lsa [-lddevalla froa-/û-4f Reservation Vi soeialde-mokrate-r reserverar oss -rnot beslutet från den borgerliga majoritcten, va'd gä-iler remi s syfirande till sko linsp ekri one-rr o rn ansökan a+ú *afia gy-mnasie sko 1 a/utökat programmutbr d" Det skullc vara ödestiget om utökar programmen i Uddevalla samt i Fy'bod kraftigt u der de nzinnsta åren, oeh har så gio-rt har stóra clevminskningar oeh svårigheter ined att siåilla orn sina kostnader oeh fìirväntas ffi eft krafcigt underskott. Úct kir bti allt ftlr stora konsekvenser fìlr kommunen om eta$leringarrla genonnfiirs. Det medfiir en stor omstäjlning ftir sarotliga skolor i området" Sarntidigt har vi fätt en överetablering av privata skolor de senaste åren", Med fìirre elever oeh fler aktörcr har vi nu en stor risk frir att de redan etalolerade skoloma konnmer alc slås ut, eller konkurteras ut av varandra-. X praktiken kom-rner så äl kornmr' nala som fris, ående gymnasieskolor att fä manga- tomma ptra'cser oeh några av friskolorna korniroer troligen,rvingas att slå igen. Dei håår elrabbar både eleverna oeh sk#ír.ebctalama. Kornmunen f,ar'ra konsekvensen efcersonn vi han ett ansvar fiir ail ungd-omarna fir titbildning" Dcn överetabtrcr1sg som redan fi-nns i onnrådet, älr stor. Atra öka den yffierligare ån helt enl<elt idio'ci oeh då-lig hushålining av skafcemedel. Afc inte inlämna eti renaissyttrancle iill skolverkc'e, nåir vi har ei-l otroligt svår si.tuation at-t haniera fi'r konornunen oeh konnrnunenaa i oinicådet, tydcr på efc synnerligen bnstande kap fran allians sonn ut 'e i ko.rmwren. Det åir ärt då- de akt a-tt dot ilr'ue rrler priva'uise-ringal inom skolan. Ðetüa agcrancle leder till mer privatiscnngan" Dei åk synnerlígen a;r nä-nkningsväf,c oeh högst oe,lenmok"ratiskt ait inte ens sål rda rneol ansökningarna-, sa-na'e affililt;a'* f,r"* underxag till närnnden för hurn det sktllie påverka ko-rn ntmcn. Näitlnden åsidosafues" tsorgertigtrreien lnä= cla-de afc det inte va någoil n$ua mect a'rü nägga neel tid på ait ta fra rr ett unolcnlag, då de va.r ös crcns orn att kornmunen iirte tåunkte svara pão"u*iuo"*. ùrttu a-rendon är det då nöc,lvä ndig:c al--t bereola orctentligf? Dct leeler titrl e-n þocf,ryekllg hanucring av sxcolftågoma i kornmunen, d- tr närmrden åsidosä.tts oeh hesxurten tas i ãta"fintu l"õn6n. Deiar e-n f,ala-ftir deinokratin nned et-r sådan'u ageranele" É\'rt L"oilamunc-rr in'ce yciilaî sig.till skotrlilspektionen åir anso arslöst" Ä,renelet han inte eils hereu"rs ordentìigt, enclast cn sal^rrrnans'uällnin g o m airtalet ansöknin gar f,aians p å nåiilrinden.

17 Soeiaïderlro rnâ Barn och u,tþ mn lâfendel

18 s UTBILDNINGSNÄMND s 153 Undertecknande av handlingar i barn och utbildning (BUN/2012=7921 Efterfrågan fran olika instanser om vem som har räit att underteckna skrivelser, avtal, kontrakt samt att ansöka om statsbidrag och EU-stöd fiir Bam och utbildningsnäimnden har aktualiserats varfiir behovet av att ta fram ett regelverk som tydliggör detta har väpkts. I samband med dragningen av detta ärende låimnas en allmåin information om ordftirandens uppgifter och ansvar i nämnder. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM med bilaga Regelverk Bam och utbildningsnåimnden beslutar att i enlighet med fürvaltningens tjänsteskrivelse PM anta regelverk ftir undertecknande av handlingar fìir bam och utbildning och dess nämnd.

19 UTBILDNINGSNAMND s r54 Barn och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2013 (BUN/2012:7391 För 2013 fiireslås nedanstående sammanträdesdatum for barn och utbildningsnåimndens ordinarie sammanträden samt dess presidium. S ammanträdet börjar kl och pågår till kl med information (stängd nåimnd) dåirefter fortsätter sammanträdet kl med beslutsärenden (öppen nämnd). Eventuella awikelser framgår av kallelsen. Månad Presidium Torsdagar Kr Barn och utbildningsnämnd Torsdagar Kt Januari 10-ian 24jan Februari 6-febr ons 21-febr Mars 6-mars ons 22-mars' re April 4-aoril 18-april Mai 8-mai(onsdag 23-mai Juni Juli Augusti 5-iuni (onsdao) 8-auq 18-iuni(tisdaq 22-aus September 1 1-sept ons 26-seot Oktober 1O-okt 25-okt fre November 7-nov 21-nov December 28-nov 12-dec sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM Barn och utbildningsnämnden beslutar att fastställa barn och utbildningsntimndens och presidiets sammanträdesdagar for 2013 i enlighet med fürvaltningens fìirslag. 14]

20 s UTBILDNINGSNAMND s r55 Anmälan om beslut fattade på nämndens (BUN/2012:21 Genom forteckning dat anmäls delegationsbeslut fattade på barn och utbildningsnämndens vägnar.

21 urarlonrnosnäti No s 156 Kurser och konferenser Barn och utbildningsnämnden beslutar att presidiet samt en fran majoritet och en från oppositionens sida samt Uddevallapartiet beviljas deltagande i konferensen "Att skapa en skapande skola" den 6 december 2012 att till konferens om inteneligiösa och interkulturella råd den 19 november 2012i Örebro bevilja Magnus Jacobsson (KD) och Per-Erik Holmberg (S) deltagande. signatur þ{b

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 januari 2015 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-01-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 28 januari 2015 Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande

PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande 2013-03-2r TEKNISKA NÀMNDEN SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID Tekniska nämnden Kasen kl. 13:00-16:30 TEDAMöTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE övrrot Zeidi Ström (M) Ordlorande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordftirande

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-04-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-04-13. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-04-13 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bäve 08:30 torsdagen den 23 april 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

2013-12-03. Barn och utbildningsnämnd. Pernilla Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-12-03. Barn och utbildningsnämnd. Pernilla Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnd 1(3) 2013-12-03 Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Barn och utbildningsnämnd Bäve, Stadshuset, 2013-12-12 kl. 8:30 12:00 Informationsärenden

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT 2014 95 Anmälan om kränkande

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid: KS-Salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala 13:15-16:55 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse BoU nämnd 140129 bou.doc Datum 2014-01-22 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den 29 januari 2014 kl. 16.00 Plats:

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer