T.f. skolchef Hans-Lennart Schylberg Förvaltningssekreterare Torhild Karlsson. 20t , kl Paragrafer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T.f. skolchef Hans-Lennart Schylberg Förvaltningssekreterare Torhild Karlsson. 20t2-10-30, kl. 09.00 Paragrafer 141-156"

Transkript

1 2012-t0-25 UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PTATS OCH TID TEDAMöTER TJÄNSTGöRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE övnrcr Barn och utbildningsntimnd Bäve kl. 8:30-12:00 lnformation 13 :00-14:40 sdrenden Magnus Jacobsson (KD) Ordfttrande Kjell Grönlund (MP) 1:e vice ordftirande MajvorAbdon (M) Björn Skår (M) Anita Olsson (C) Bjame Rehnberg (FP) Maria Berglund (S) Robert Wendel (S) Per-Erik Holmberg (S) Elisabeth Sannholm (UP) Margareta Lundh (M) ersättare ftir Ingela Ruthner (M) Mikael Bjuhr (FP) ersättare fiir Cecilia Sandberg (S) 2:e vice ordftirande $ 141 pkt 1-2,4,sa Carlsson (S) ersättare lor Cecilia Sandberg (S) 2:e vice ordfrirande $ 141 pkt 3 - $ 149, $$ 1s1-1s6 Mikael Bjuhr (FP) ersättare fìir Ása Carlsson (S) $ 150 Jonas V/allin (MP) ersättare ftir Birgitta Pelli (S) T.f. skolchef Hans-Lennart Schylberg Förvaltningssekreterare Torhild Karlsson UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PTATS OCH TID Maria Berglund (S) 20t , kl Paragrafer UNDERSKRIFT SEKRETERARE U NDERSKRIFT ORDFÖRANDE UNDERSKRIFT JUSTERANDE SAMMANTRÄDE TöRVARAS HOS ANSTAGET SÄrfS UPP ANSTAGET TAS NER UNDERSKRIFT Torhild il,/: Magnus þ:!ç:n"r:(k*$,^&-, Maria Berelund BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande Bam och utbildningsnäimnd B am o ch utbildningsfürvaltningen, Stadshuset Torhild Kadsson ø//r-rt"*

2 UTBILDNINGSNÄMND Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson Controller Thomas Davidsson $ 141 pkt 4 och $ 146 Lokalplanerare Tony Andersson $ 141 pkt 2 Fastighetschef Lars-Göran Johansson, Tekniska kontoret $ 141 pkt 2 Verksarnhetschef Stefan Einarsson $$ Eva Carlsson TCO

3 20t UTBILDNiNGSNAMND s 141 I nformation (BU N 12012:51 1 Ordftiranden informerar om att ärende I "Utveckling av Bergs fürskola" utgår Avstämning lokalpro cess - Information angående skolmoduler på Sandersdal och Unnerödsskolan Fastighetschef Lars-Göran Johansson, Tekniska kontoret informerar om arbetet med och kostnadema für att etablera moduler på Sandersdalsskolan och Unnerödsskolan. BUN/2012:140 Pedagogisk omsorg - Uppdrag att göra en översyn av gällande regelverk - Checklistor Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson lämnar en redovisning av bakgrunden till verksamheten pedagogisk omsorg. Nya allmåinna råd har kommit für pedagogisk omsorg varfìir en översyn av gällande regelverk och checklistor behöver göras. Vilka kvalitetskrav skall man ställa på denna verksamhet - de allmåinna råden säger att det skall vara en pedagogisk verksamhet som skall forbereda barnen infiir skolstart. Den enskilda pedagogiska omsorgen omfattar barn mellan I och 13 år medan den kommunala verksamheten vänder sig till barn mellanloch9år. BUN/2012:13 Ansl agsbindnin gsnivåer/drift sbud get Controller Thomas Davidsson redogör frir Verksamhetsplan med budget som skall skapa långsiktigf goda fiirutsättningar där alla elever skall kunna lyckas. signatur

4 2012-t0-25 UTBILDNINGSNÄMND s 142 Information - Förvaltningschef (BUN/201 2:6) 1. fustr ut skall kompletteras med fürvaltningens årshjul. 2. Inspektionsäirenden - redovisning låimnas. 3. Ä,tgärder for att minska arbetslösheten bland ungdomar - Delrapport lämnas. Nåimnden önskar att Britt Ahrin, Arbetsmarknadsavdelningen bjuds in till nästa nåimnd fìir att informera om hur verksamheten fortskrider. 4. SSA-konferens Budget - Rapport lämnas.

5 2012-t0-25 UTBILDNINGSNÄMND s r43 lnformation - Ordförande (BUN 12012=71 1. Fyrbodals Gymnasieskola - Ordfloranden informerar om den utredning som skall titta på Fyrbodals gymnasieskola över tid. Målet dr att en avsiktsfìirklaring skall tas fram i stället fìir den samverkan som varit. Ambitionen äir att avsiktsfìirklaringen skall omfatta all utbildning i Fyrbodal.

6 UTBILDNINGSNÄMND s r44 övriga frågor Genomgång av politikerportal - Information lämnas om politikerportalen där alla handlingar som rör nåimndsammanträdena skall finnas tillgåingliga fiir nåimndens politiker. Çh

7 UTBILDNINGSNAMND s r45 Svar på medborgarförslag från Gunilla Bengtsson angående regler för skolskjuts för barn i årskurs 4-6 (BUN/2012:7361 Gunilla Bengtsson har inkommit med medborgarfiirslag om att barn som blivit antagen till kommunal skola med profilering i årskurs 4, 5 och 6 ska falla inom samma regler for skolskjuts som fìir barn fran och med årskurs 7. Förslagsställarens motivering till att tindra reglerna åir att ge barn i olika delar av kommunen saírma möjligheter att välja en skola med önskad profilering redan i årskurserna 4-6. Kommunfullmfütige har överlåtit till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. sunderlag Medborgarforslag fr ån Gunilla B engts so n Protokollsutdrag KS $ 183 Förvaltningens tjänsteskrivelse PM 90- I 2 Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på medborgarfürslaget översända fiirvaltningens tjänsteskrivelse PM till forslagsställaren av vilket bland annat framgår att barn och utbildningsnåimnden fattat beslut om fortsatt utredningsuppdrag om eventuellt borttagande av upptagningsområden fiir F-6 inklusive översyn av skolskjutsreglerna.

8 s ur gt Lo N I l.rcsnäà4 Ì.1 o s 146 I nvesteri ngsbudget (BUN/2 012=121 Bam och utbildningsnämndens fiirslag till investeringsbudget sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM med bilagor Yrkande Magnus Jacobsson (KD) yrkar bifall till fürslaget i handlingarna och lämnar fiiljande tilläggsyrkande att uppdra åt forvaltningen att återkomma med ett nytt fürslag om utvecklingen av fürskoleverksamheten i Bokenäsområdet (Rotviksbro, Berg, Högås och Bokenäs). Per-Erik Holmberg (S) yrkar avslag på förslaget i handlingarna och bifall till tilläggsyrkandet. Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordfìiranden fiirslaget i handlingarna mot yrkandet om avslag under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med fürslaget i handlingarna. Dåirefter ställer ordfüranden yrkandet om att uppdra åt fürvaltningen att återkomma med ett nlt lorslag om utvecklingen av fìirskoleverksamheten i Bokenäsområdet (Rotviksbro, Berg, Högås och Bokenäs) under proposition och finner att nåimnden beslutar i enligþet med detta. Barn och utbildningsnlimnden beslutar att godkåinna nämndens ftirslag till investeringsbudget samt att uppdra åt fiirvaltningen att återkomma med ett nytt ftirslag om utvecklingen av färskoleverksamheten i Bokenäsområdet (Rotviksbro, Berg, Högås och Bokenäs). Reservation Socialdemokratema låimnar skriftlig reservation.

9 '.. t i' t? i I nvesteri n gsbudget Reservat on Vi ser ett stort behov att värna barn, elever och personals fysiska arbetsmiljö. genom att ha goda, ändamålsenliga och miljösmarta lokaler kan vi skapa förutsättningar för lärande. En del gamla Iokaler behöver ersattas samt att vi måste volymanpassa lokalerna efter rådande behov. Att finna former för flexibelt nyttjande av lokaler är därför viktigt. Utifrån vårt i kommunfullmäktige lagda budgetalternativ, finns en förstärkning av förskolan. det medför att vi måste erbjuda fler större förskolor i kommunal regi för att nå samordningslinjer, gärna i närhet till grundskolor i F-6 klass. De mest prioriterade områdena är därför de områden som vi har med iplanerna. Sommarhemsskolan måste finansieras, för alla etapperna. Parken förskola, eller den centralt belagda förskolan brådskar med att finna ny lämpligt mark för i centrum. Centrum behöver stärkas och där är gymnasieskolan viktig, men att satsa på det borgerligheten kallar utbildningsstråket Agneberg/östrabo är felsägning. Att hitta former för ett starkt kulturhus i samverkan med museet är betydligt bättre' Stärk förskolan på norr, här har Hovhult/Dalaberg behov av en ny förskola med syfte att stärka integrationen i området. De västra delarna av kommunen, med Rotviksbro, Herrestad, Berg, Hogstorp behöver en genomtysning och samplanering. Likaså Ljungskile behöver sannerligen en planeringsprocess för skolorna. Vi kan således konstatera att ekonomin och skolplanering har försvårats av det fria skolvalet och friskolesatsningarna. Det får konsekvenser för ekonomin, dvs här ser vi att det kostar mer än det smakar att avreglera och lämna till marknaden att styra över skolans planering och resurser. För att inte tynga förvaltningen med beräkningar av ett alternativ som skulle falla har vi valt att påpeka våra Çdligaste skillnader i en reservation. Socia ldemokraterna

10 2012-r0-25 UTBILDNINGSNAMND s r47 Uddevalla Gymnasieskolas utbud (BUN/2012=7681 Inom Fyrbodalssamarbetet kring gymnasieskolan är fastställt en rutin für fastställande av programutbud. Kommunerna ska ha fattat politiskt beslut om utbudet som ska vara rapporterat till Fyrbodals kansli senast den 31 augusti. Uddevalla kommun har tidigare meddelat Fyrbodal att beslut om utbud tas i oktober månad. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM med bilaga. Barn och utbildningsnämnden beslutar att erduda gymnasieutbildning läsåret i enlighet med fürvaltningens tjåinsteskrivelse PM med bilaga. Justerandes signafur,(,*

11 2012-t0-25 UTBILDNINGSNÄMND s r48 Lokalsamordning gymnasieskola - vuxenutbildning (BUN/2012:7611 Barn och utbildningsnåimnden har i strategisk plan och flerårsplan fran kommunfullmäktige fìitt i uppdrag att effektisera lokalutnyttjandet. Det gäller bl.a. att ltimna externa lokaler och att lokalsamordna kulturskolans verksamhet med gymnasieskolans estetiska pro gram. Förvaltningschefen har tagit fram fiirslag till uppdrag till verksamhetscheferna ftir gymnasieskolan och vuxenutbildningen att utreda forutsättningama fiir samordning av deras verksamheter inom gymnasieskolan nuvarande lokalvolym. Hänsyn ska då också tas till samordningen med kulturskolan. sunderlag Förvaltningens tjäinsteskrivelse PM med bilaga. Barn och utbildningsnäimnden beslutar att ge fiirvaltningen i uppdrag att utreda lokalmässig samordning av gymnasieskolans och vuxenutbildningens verksamheter enligt fiirvaltningens fürslag samt att uppdra åt fìirvaltningen att påskynda utredningen om kulturskolans lokalsamordning med gymnasieskolan.

12 UTBILDNINGSNAMND s 14s M ljö och stadsbyggnadsnämndens remiss: Förslag till detaljplan för del av fastigheten Herrnhut 2 (BUN/2012:7871 Uddevalla Tingsrätt har genom omorganisation behov av större lokaler. Fastighetsägaren Severinssons Fastighetsforvaltning AB önskar tillgodose Tingsrättens behov av utökade lokaler och samtidigt åstadkomma ett effektivare nltjande av fastigheten. Syftet med detaljplanen åir att möjliggöra en utbyggnad av Uddevalla Tingsrätt, som har sina lokaler i fastigheten Hermhut 3. Utbyggnad och ombyggnad foreslås ske inom en begråinsad del av det angränsande parkeringshuset i kv Hermhut. Planen innebär åindrad användning inom parkeringshuset fran enbart parkering till parkering och centrumverksamhet med ett i plankanan såikerställt minsta antal p-platser som ska finnas. En mindre del av Zachaus g ind tas i anspråk for utbyggda entréer. sunderlag Förvaltningens tjtinsteskrivelse PM Bam och utbildningsnämnden beslutar att ej yttra sig över planfiirslaget p.g.a. att det ej berör barn och utbildning.

13 UTBILDNINGSNÄMND s r50 Tekniska nämndens remiss: Medborgarförslag ang. Gula Villan, Emaus (BUN/2012:580) Helen Hjalrnarsson har ingivit medborgarfiirslag angående Gula Villan på Emaus. Kommunfullmåiktige har den l3 juni 2012 beslutat att överlåta till tekniska näimnden att besluta i åirendet efter yttrande fran bam och utbildningsnåimnden. Förslaget innebåir i korthet att gymnasieelever vid Ostrabo ska renovera fastigheten och dåirefter ska funktionshindrade som bor hemma kunna vara dåir på morgon och eftermiddag. Den dagliga skötseln av fastigheten fiireslås utfüras av de funktionshindrade. sunderlag Medborgarfürslag Förvaltningens tjåinsteskrivelse PM 88- I 2 Jäv Ä.sa Carlsson (S) anmäler jäv och deltar ej i överläggring eller beslut av detta ärende. Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen översända fiirvaltningens tjänsteskrivelse till tekniska ntimnden.

14 2012-t0-25 UTBILDNINGSNAMND s r5r Kommunstyrelsens remiss - Ny organisation för ny etableri ngsform (BU N/20 12:67 2l Den I december 2010 trädde nya regler i kraft fiir arbetet med mottagande av nyanlända flyktingar och deras etablering på arbetsmarknaden. Kommunen gjorde då vissa anpassningar av sitt arbete med dessa frågor. Kommunledningskontoret har nu utarbetat ett forslag till ny organisation ftir arbetet. Inom nåimndens ansvar är de frtimst vuxenutbildningen som påverkas. Ansvariga inom vuxenutbildningen har medverkat vid utarbetandet av det nya forslaget och stödjer foråindringen. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM Lag (2010:197) om etableringsinsatser für vissa nyanlända invandrare Proposition 2009 / 10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - ogenansvar med professionellt stöd SFS (Svensk forfattningssamling) 2010:1138 Förordning om samhällsorientering fiir vissa nyanlåinda invandrare SFS 2010:1122 statligersättning für insatser für vissa utlänningar Barn och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka färslaget till ny organisation flor arbetet med nyanlåinda flyktingar.

15 2072-t0-25 UTBILDNINGSNÄMND s 152 Remiss från Skolinspektionen Dn = Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun (BUN/2012:8211 Drottning Blankas Gymnasieskola AB ansökte om godkåinnande som huvudman für en utökning av verksamheten vid sin gymnasieskola i Trollhättans kommun fr.o.m. läsåret Ansökan avslogs av Skolinspektionen, men överklagades till Förvaltningsrätten. Arendet har återftirvisats till Skolinspektionen for ny handläggning. Skolinspektionen har gett Uddevalla kommun möjlighet att återigen yttra sig över ansökan fran Drottnings Blankas G rrnnasieskola AB. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM Bam och utbildningsnåimnden beslutar att avstå från att låimna yttrande till Skolinspektionen ang. ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB Reservation Socialdemokraterna l2imnar skriftlig reservation.

16 Socialdennokraterna Barn och r,ltbildningsnämnden * lsa [-lddevalla froa-/û-4f Reservation Vi soeialde-mokrate-r reserverar oss -rnot beslutet från den borgerliga majoritcten, va'd gä-iler remi s syfirande till sko linsp ekri one-rr o rn ansökan a+ú *afia gy-mnasie sko 1 a/utökat programmutbr d" Det skullc vara ödestiget om utökar programmen i Uddevalla samt i Fy'bod kraftigt u der de nzinnsta åren, oeh har så gio-rt har stóra clevminskningar oeh svårigheter ined att siåilla orn sina kostnader oeh fìirväntas ffi eft krafcigt underskott. Úct kir bti allt ftlr stora konsekvenser fìlr kommunen om eta$leringarrla genonnfiirs. Det medfiir en stor omstäjlning ftir sarotliga skolor i området" Sarntidigt har vi fätt en överetablering av privata skolor de senaste åren", Med fìirre elever oeh fler aktörcr har vi nu en stor risk frir att de redan etalolerade skoloma konnmer alc slås ut, eller konkurteras ut av varandra-. X praktiken kom-rner så äl kornmr' nala som fris, ående gymnasieskolor att fä manga- tomma ptra'cser oeh några av friskolorna korniroer troligen,rvingas att slå igen. Dei håår elrabbar både eleverna oeh sk#ír.ebctalama. Kornmunen f,ar'ra konsekvensen efcersonn vi han ett ansvar fiir ail ungd-omarna fir titbildning" Dcn överetabtrcr1sg som redan fi-nns i onnrådet, älr stor. Atra öka den yffierligare ån helt enl<elt idio'ci oeh då-lig hushålining av skafcemedel. Afc inte inlämna eti renaissyttrancle iill skolverkc'e, nåir vi har ei-l otroligt svår si.tuation at-t haniera fi'r konornunen oeh konnrnunenaa i oinicådet, tydcr på efc synnerligen bnstande kap fran allians sonn ut 'e i ko.rmwren. Det åir ärt då- de akt a-tt dot ilr'ue rrler priva'uise-ringal inom skolan. Ðetüa agcrancle leder till mer privatiscnngan" Dei åk synnerlígen a;r nä-nkningsväf,c oeh högst oe,lenmok"ratiskt ait inte ens sål rda rneol ansökningarna-, sa-na'e affililt;a'* f,r"* underxag till närnnden för hurn det sktllie påverka ko-rn ntmcn. Näitlnden åsidosafues" tsorgertigtrreien lnä= cla-de afc det inte va någoil n$ua mect a'rü nägga neel tid på ait ta fra rr ett unolcnlag, då de va.r ös crcns orn att kornmunen iirte tåunkte svara pão"u*iuo"*. ùrttu a-rendon är det då nöc,lvä ndig:c al--t bereola orctentligf? Dct leeler titrl e-n þocf,ryekllg hanucring av sxcolftågoma i kornmunen, d- tr närmrden åsidosä.tts oeh hesxurten tas i ãta"fintu l"õn6n. Deiar e-n f,ala-ftir deinokratin nned et-r sådan'u ageranele" É\'rt L"oilamunc-rr in'ce yciilaî sig.till skotrlilspektionen åir anso arslöst" Ä,renelet han inte eils hereu"rs ordentìigt, enclast cn sal^rrrnans'uällnin g o m airtalet ansöknin gar f,aians p å nåiilrinden.

17 Soeiaïderlro rnâ Barn och u,tþ mn lâfendel

18 s UTBILDNINGSNÄMND s 153 Undertecknande av handlingar i barn och utbildning (BUN/2012=7921 Efterfrågan fran olika instanser om vem som har räit att underteckna skrivelser, avtal, kontrakt samt att ansöka om statsbidrag och EU-stöd fiir Bam och utbildningsnäimnden har aktualiserats varfiir behovet av att ta fram ett regelverk som tydliggör detta har väpkts. I samband med dragningen av detta ärende låimnas en allmåin information om ordftirandens uppgifter och ansvar i nämnder. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM med bilaga Regelverk Bam och utbildningsnåimnden beslutar att i enlighet med fürvaltningens tjänsteskrivelse PM anta regelverk ftir undertecknande av handlingar fìir bam och utbildning och dess nämnd.

19 UTBILDNINGSNAMND s r54 Barn och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2013 (BUN/2012:7391 För 2013 fiireslås nedanstående sammanträdesdatum for barn och utbildningsnåimndens ordinarie sammanträden samt dess presidium. S ammanträdet börjar kl och pågår till kl med information (stängd nåimnd) dåirefter fortsätter sammanträdet kl med beslutsärenden (öppen nämnd). Eventuella awikelser framgår av kallelsen. Månad Presidium Torsdagar Kr Barn och utbildningsnämnd Torsdagar Kt Januari 10-ian 24jan Februari 6-febr ons 21-febr Mars 6-mars ons 22-mars' re April 4-aoril 18-april Mai 8-mai(onsdag 23-mai Juni Juli Augusti 5-iuni (onsdao) 8-auq 18-iuni(tisdaq 22-aus September 1 1-sept ons 26-seot Oktober 1O-okt 25-okt fre November 7-nov 21-nov December 28-nov 12-dec sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM Barn och utbildningsnämnden beslutar att fastställa barn och utbildningsntimndens och presidiets sammanträdesdagar for 2013 i enlighet med fürvaltningens fìirslag. 14]

20 s UTBILDNINGSNAMND s r55 Anmälan om beslut fattade på nämndens (BUN/2012:21 Genom forteckning dat anmäls delegationsbeslut fattade på barn och utbildningsnämndens vägnar.

21 urarlonrnosnäti No s 156 Kurser och konferenser Barn och utbildningsnämnden beslutar att presidiet samt en fran majoritet och en från oppositionens sida samt Uddevallapartiet beviljas deltagande i konferensen "Att skapa en skapande skola" den 6 december 2012 att till konferens om inteneligiösa och interkulturella råd den 19 november 2012i Örebro bevilja Magnus Jacobsson (KD) och Per-Erik Holmberg (S) deltagande. signatur þ{b

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

p^,,tlu^a Prolokoll Born och utbildningsnömnden 20r5-05-2r övdgo Bam och utbildningsnämnden Sammanträdesrum Bäve 08:30-16:20, Ajournering 13:35 -

p^,,tlu^a Prolokoll Born och utbildningsnömnden 20r5-05-2r övdgo Bam och utbildningsnämnden Sammanträdesrum Bäve 08:30-16:20, Ajournering 13:35 - ç0 Þ Prolokoll 20r5-05-2r Sommonlröde Plots och tid Ledomöler Tjönstgöronde ersötlore Ersötlore övdgo Ulses ott justero Justeringens plols och tid UnderskritT sekrelerore Bam och utbildningsnämnden Sammanträdesrum

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (13) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-10-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 16.30 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 13:00-17:05 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 10 Anmälningsärenden till socialnämnden år 2011 11 Anmälan av delegationsbeslut år 2011 12 Information/Beredning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (12) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-11-17 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 16.40 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-03 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Folkets hus, Smaragden, Köping, kl 14.00 15.40 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S) Lena

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Marstrand klockan 13:00-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-13 1-19 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.50 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Terje Freij (M) ersättare

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19) Sida 1 (19) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 10:30-16:20 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) 46-60 kl. 10:30-15:55

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 Plats och tid Elisabeth Olsson (KD) och Bahaddin Ali (S) Barn- och utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 1 oktober 2012 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9)

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00 17.40 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande, kl 15.00-17.40 Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kompetenscentrum Klockan 16.30-19.10 ande Ledamöter Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande Helen Billström (M) Sören Lindgren

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS: Utbildningsnämnden 2015-03-25 1/17 Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP)

Läs mer

?*;J'L Pernilla Gustaßson. WMx. Prolokoll Born och utbildningsnömnd. [edomöler. Mikael Bjuhr (FP) Sonny Persson (S)

?*;J'L Pernilla Gustaßson. WMx. Prolokoll Born och utbildningsnömnd. [edomöler. Mikael Bjuhr (FP) Sonny Persson (S) Born och utbildningsnömnd Sommonlröde Plots och lid [edomöler Ijönstgöronde ersötlore Ersöttore Bam och utbildningsnämnd Bäve, Stadshuset kl. 8:30-1 1:50-12:30-13:15 Information kl. 13:15-14:20 Beslutsärenden

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer