SLUTRAPPORT VASTRA GOTALANDSREGION IV, NU-sjukvården, Psykiatriska kliniken, NÄL, TROLLHÄTTAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT VASTRA GOTALANDSREGION IV, 070525 NU-sjukvården, Psykiatriska kliniken, NÄL, 46185 TROLLHÄTTAN"

Transkript

1 0 T IV, VASTRA GOTALANDSREGION EN NU-sjukvården, Psykiatriska kliniken, NÄL, TROLLHÄTTAN SLUTRAPPORT Fl l Miltonprojekt 318/2005 "Utveckling och implementering av kvalificerad utredning tidigt i vårdförloppet för personer med svåra psykiska funktionshinder". Projektgrupp: Staffan Isaksson, leg.psykolog Anna-Karin Olsson, leg. arbetsterapeut Helena Nagy Alenbratt, leg. Sjuksköterska

2 Innehållsförteckning Bakgrund Syfte Mål Metod Resultat Struktur för utredning Diskussion s2 s2 s2 s3 s4 s6 s7 Bilaga 1 s 9 Bilaga 2 s 13 Bilaga 3 S15 Bilaga 4 s 18 Bilaga 5 s 19

3 2 Bakgrund NU-sjukvården består av två stora sjukhus, NÅL och Uddevalla Sjukhus samt tre lokalsjukhus i Dalsland, Lysekil och Strömstad. Upptagningsområdet omfattar N:a Bohuslän, Dalsland och Göta älvdalsområdet. Befolkningsunderlaget uppgår till c:a invånare. Psykiatriska klinikens signum är en funktionell klinik som drivs enligt vårdflödesprincipen, sektionerad efter olika befolkningsbehov. Kliniken har också ett väl utvecklat samarbete med annan vårdverksamhet inom NU-sjukvården, primärvård och kommuner. Slutenvårdsverksamhet finns på NÅL i Trollhättan, Uddevalla sjukhus, på Restad Gård i Vänersborg samt på en perifer enhet i Sotenäs. Dessutom finns öppenvårdsenheter i de flesta kommuner i området, totalt 15 enheter. Till kliniken hör också Rättspsykiatri med upptagningsområde i hela gamla Älvsborgs län samt N:a Bohuslän. Detta upptagningsområde omfattar c:a invånare. Många patienter inom psykiatrin vårdas långa tider då de inte svarar på den behandling som ges, med ökat subjektivt lidande och stora kostnader som följd. Detta kan delvis bero på att man erhållit rätt diagnos men att det parallellt inte skett en korrekt bedömning av patientens funktionsnivå varför behandling och rehabilitering givits på fel nivå och med felaktigt innehåll. Det kan också vara frågan om kombinationer av diagnoser, t.ex. psykos/personlighetsstörning eller bakomliggande neuropsykiatriska störningar som varit oupptäckta. Genom att ta fram olika utredningspaket med samlade teambedömningar som sätts in tidigt i vårdförloppet, kan man sannolikt få bättre underlag direkt för behandling och samverkan med kommuner och vårdgrannar. Det är då viktigt att använda sig av standardiserade utredningsmetoder för att få högre kvalitet och öka den vetenskapliga förankringen, bl.a. för att också kunna jämföra diagnostik och behandlingsresultat mellan olika kliniker. På sikt kan man sträva mot att hitta optimala kombinationer av utredningsmetoder för olika diagnostiska kategorier. Syfte Syftet för projektet var att utveckla och implementera utredningspaket tidigt i vårdförloppet för personer med psykossjukdom, svåra personlighetsstörningar, personer vårdade inom rättspsykiatrin och personer som initialt bedömts ha mer lindriga tillstånd men som inte svarar som förväntat på den givna behandlingen. Må1 Öka kunskapen om och tillgången till olika bedömningsinstrument på kliniken för att ge bättre underlag för korrekt diagnostik och behandling både i den regionala psykiatrin och hos samverkanspartners. Ett viktigt delmål är att de utredningar/bedömningar som utförs av olika professioner skall leda till en gemensam syn på patientens problematik genom att dessa sammanställs i samlade teambedömningar.

4 3 Metod En projektgrupp tillsattes bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och psykolog. Dessa ha avlönats av kliniken och ej på projektmedel, utan genomfört projektet som del av ordinarie tjänster. Projektgruppen har haft som uppdrag att ställa samman utredningspaket med skattningsskalor, funktionsbedömningar av arbetsterapeut, kognitiva tester och personlighetstester av psykolog, omvårdnadsbedömningar av sjuksköterskor. Projektgruppen har därför inventerat och köpt in material, inventerat utbildningsbehov i olika utredningsmetoder för berörda personalkategorier samt organiserat utbildningar. Detta har gjorts utifrån en fördelningstanke att viss kunskap och material skall finnas på alla enheter medan annan utredningskompetens enbart skall finnas bara på vissa. Fördelningen har också gjorts utifrån täckningskrav över hela upptagningsområdet. Således har projektgruppen sett till att det på varje enhet finns minst en psykolog som kan utföra basala kognitiva funktionsutredningar med bl.a. WAIS-III och CPI, en arbetsterapeut som kan utföra funktionsbedömningar med bl.a. AMPS och ACIS samt sjuksköterska som kan göra omvårdnadsutredning med stöd av Psyk-VIPS. Kuratorerna har tagit fram en metodik för social anamnes. På vissa enheter finns också kompetens och material för personlighetsutredningar med DMT och MMPI-2 samt funktionsutredning med PRPP. Genom VGregionens beslut om vårdgaranti för neuropsykiatriska utredningar har under projekttiden ansvaret för ADHD-utredningarna lagts ut från neuropsykiatriska specialistenheten till öppenvårdsenheterna. Detta har inneburit inköp av ytterligare instrument som C-D testet, RCFT och boken "Utredning och diagnostik av ADHD hos vuxna". Till vissa enheter har också CPT-2 köpts in. Utbildningar i ADHD-utredning till enheterna har skötts av Neuropsykiatriska specialistenheten, Uddevalla. Det har också varit projektgruppens strävan att de instrument vi föreslår skall vara vetenskapligt förankrade med utprövad god validitet och reliabilitet. I möjligaste mån skall de också vara internationellt vedertagna, för att framtida forskning och utveckling skall kunna redovisas och jämföras även internationellt. Som ett led i implementeringen har gruppen också organiserat teamkonfereser, tagit fram sammanställningsdokument och övat teamen i att skriva sammanfattande teambedömningar. Gruppen har också anordnat konferenser med kommuner, FK och AF för att informera om projektet och få deras synpunkter på vilken information de behöver för att bättre kunna svara upp mot patientens behov i sina åtaganden. Vi har även via en konferens för brukar- och intresseorganisationerna deras synpunkter ffa vad gäller sekretess- och integritetsfrågor. informerat och inhämtat Information om projektet har getts i olika forum lokalt och regionalt vid olika tidpunkter. Projektet kommer också att redovisas vid en gemensam FyrBoDal-konferens Projektets resultat vad avser struktur på utredningsarbetet och olika utredningspaket kommer att läggas upp på klinikens hemsida.

5 4 Resultat Projektgruppen har lagt ner c:a 1000 arbetstimmar på projektet från starten september Vi har träffats 1-3 ggr/månad i protokollförda sammanträden. Utredningsfrekvens mättes när projektet startades i form av en baslinje oktober Denna följdes upp oktober Uppföljningen visade att utredningsfrekvensen för psykologer och arbetsterapeuter var i stort sett oförändrad medan sjuksköterskorna uppvisade en ökning ffa betingad av den årliga hälsoundersökningen av patienter med psykosdiagnos. Genomförda utbildningar presenteras i nedanstående tabell UTBILDNING ANTAL DELTAGARE KOSTNAD AMPS 4 delt extern PRPP 4 delt extern, 14 delt intern ACIS 14 delt intern DOA 16 delt intern WAIS-III 21 delt intern DMT 13 delt intern ,54 MMPI-2 10 delt extern, 14 delt intern ,72 EDE-Q 10 delt intern Psyk-VIPS grund 51 delt intern ,04 Psyk-VIPS forts 135 delt intern Föreläsning Differentialdiagnostik 110 delt intern ,64 neuropsykiatri - personlighetsstörningar Planerad utb "Moderna diagnoser" 20 delt intern Total kostnad: ,94 Med intern utbildning avses utbildning organiserad av projektet med extern föreläsare men förlagd till kliniken. Med extern utbildning avses utbildning av extern utbildningsanordnare med undervisningen förlagd på annan ort. För beskrivning av kursinnehåll och ytterligare information, se bilaga 1 Projektets ambition var också att föreslå lämpligt riskbedömningsinstrument att använda för den allmänpsykiatriska öppenvården. Inom rättspsykiatrin används redan HCR-20 i full omfattning. Instrumentet är utprövat och utvecklat för ett kriminalvårds- och rättspsykiatriskt klientel där våldsbrottslighet redan föreligger. Syftet är att predicera risk för återfall i våldsbrott. I allmänpsykiatrin kan det ofta inträffa att patienter som bedöms ha en riskdiagnos inte har begått någon våldshandling som han har straffats för, varför instrumentets prediktiva validitet måste ifrågasättas för dessa. Enligt SBU-rapport 175/2005 "Riskbedömningar inom psykiatrin" finns idag inga bedömningsinstrument eller checklistor som ger säkrare information än klinisk bedömning. Projektgruppen har därför avstått från att rekommendera användning av något specifikt instrument i dagsläget.

6 5 Inköpta instrument och annat material redovisas i nedanstående tabell INSTRUMENT/BOK ANTAL KOSTNAD WAIS-III 4 st DMT 1st MMPI-2 2 st Rey Complex Figure Test 10 st C D -testet 6 st CPT-2 6 st SCL-90 1 st Sensory Profile 1 st BDI + manual 1 st 560 BAI + manual 1 st 550 DOA 20 st 4.301,91 Psyk-VIPS - bok 50 st Sjuksköterskans j ournalföring 35 st bok Utredning och diagnostik 9 st ADHD hos vuxna - bok Total kostnad: ,91 Som ett led i implementeringen har ett flertal konferenser genomförts både med enheter på kliniken och mot samverkanspartners och brukarorganisationer. För beskrivning av innehållet se bilaga 2 KONFERENSER ANTAL DELTAGARE KOSTNAD Teamkonferenser 62 delt ,48 Samverkanspartners 30 delt 3.524,11 Brukarorganisationer 13 delt 448,21 Uppföljningsmöte av 21 delt teamkonferenser Kuratorsdag 22 delt Total kostnad: I samband med teamkonferenserna presenterades två av projektgruppen framtagna, specifika formulär att använda dels för den samordnade teambedömningen dels som underlag för överrapportering av patientens behov i samband med vårdplanering med kommunerna. Synpunkter från konferenserna ledde till omarbetning av formulären. Se bilagorna 3 och 4. För att utredningsresultatet skall följa patienten är det önskvärt att samordnat utredningsresultat läggs i separat flik i datajournal, där också access till alla utförda utredningar finns. Miltonprojekt 318/2005 "Utveckling och implementering av kvalificerad utredning tidigt i vårdförloppet för

7 Projektgruppen har också informerat om projektet i ett flertal olika forum och olika tillfällen. FORUM Klinikledning Överläkarmöte ST-läkare i VGR Medicinska sektorsrådet VGR Utvecklingsdag akutpsykosavd Psykossamordnardag Fyrbodalgemensam konferens ANTAL TILLFÄLLEN 2 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st Kontinuerlig information har getts vid yrkesträffar i respektive yrkesgrupp. Struktur för utredning Projektet har tagit fram beskrivningar av de olika instrumenten och skattningsskalorna, var man får tag i dem med i förkommande fall licenskrav, internetlänkar till företag, nätbaserade skalor och originalartiklar. Detta kommer att läggas in på klinikens hemsida med rekommendation om vilka skattningsskalor som skall användas för vilka diagnoser. De professionsspecifika utredningarna av arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast och kurator kommer inte att rekommenderas utifrån specifika diagnoser utan utifrån behov av utredning av funktionsnivå. GRUNDUTREDNING DIAGNOS OCH Skattningsskalor SYMTOM diagnos och symtom Personlighetstester skatttningsskalor och Social anamnes Omvårdnadsutredning FUNKTIONSUT- Psol kognitiva test REDNINGAR AT-bedömningar Sjukgymnastutredning

8 7 Samtidigt som projektet arbetat med att hitta instrument och metoder för kvalificerad utredning av symtom och funktion pågår ett arbete på kliniken för att hitta ett gemensamt innehåll i en basutredning/grundutredning. Vid uppföljningskonferensen med enheterna framkom att antalet utredningar ökat kraftigt under våren 2007, dock har inte de sammanfattande teamsammanställningarna kommit igång samma omfattning. Detta beror på att man ännu inte hittat en fungerande logistik för detta då alla befattningshavare arbetar under stor tidspress. Det finns dock goda exempel på hur man på några enheter hittat fungerande former för teamsammanställningarna. Det har visat sig att det är viktigt att en bestämd person tar på sig ett samordnaransvar för detta på enheten. Ett exempel är att man planerar in några tillfällen per termin till vilka ett visst antal patientutredningar skall vara genomförda och då gör den samlade bedömningen. Ett annat exempel är att under en kortare tidsperiod schemalägga utredning för exempelvis tre patienter Se bilaga 5. Diskussion En svaghet under projekttiden har varit att vi inte kunnat avsätta tillräckligt med tid eftersom våra ordinarie tjänster också skall skötas. Detta är samtidigt en styrka för framtiden eftersom implementeringen kan fortsätta inom ramen för ordinarie verksamhet. Klinikens storlek och geografiska utbredning har gjort projektimplementeringen tungbearbetad. En styrka är att kliniken har blivit välutrustad med utredningsmateriel och kompetens. En svaghet är dock att vi har haft en viss personalomsättning på kliniken vilket lett till att en del av kunskapsmassan har försvunnit och måste ersättas. Detta är inte unikt för detta projekt me ställer krav på kliniken att avsätta medel för kontinuerliga utbildningsinsatser. Det har också bidragit till att implementeringen försenats. Ytterligare en styrka är att rutiner för årlig uppföljning av utredningsfrekvens har införts, på så sätt att alla enheter och personalkategorier stickprovsmässigt varje oktober redovisar de utredningar som genomförts under denna månad. Projektgruppen föreslår att denna årliga uppföljning skall bli rutin framledes på kliniken. Många i personalen har också deltagit/deltager i andra Miltonprojekt vilket splittrat personalens engagemang och tid var även ett utbildnings- och mötesintensivt år varför det inte är förvånande att utredningsfrekvensen för mer omfattande utredningar låg stilla. De uppgifter som framkommit under våren 2007 tyder dock på att utredningsarbetet nu börjar ta fart. Den senaste tidens ökade fokusering på produktion i form av antal besök kan dock vara hindrande eftersom utredningar är mer tidskrävande. Ett mål initialt för projektet var också att se om en förbättrad utredning skulle kunna leda till bättre behandlingsresultat, kortare vårdtider och bättre omhändertagande hos samverkanspartners. Det är dock omöjligt att studera sådana effekter inom en så kort tidsrym som projektet omfattat och med de personella resurser som kunnat avsättas. Det måste ske e långtidsuppföljning för att man skall kunna mäta sådana eventuella effekter. Projektgruppen anser att teamutredningar som är både tids- och resurskrävande skall ses som en kostnadseffektiv investering. En väl genomförd utredning kan på många sätt bidra till en

9 8 ökad förståelse för personens fullständiga problematik och därmed ge ökade chanser till rätt bemötande och gott behandlingsresultat. Projekttiden har varit för kort för att kunna genomföra projektets målsättning i dess helhet. Projektet har lyckats genomföra den del som omfattar utrustning av kliniken med material och kompetens för kvalificerade utredningar. Dock har implementeringen bara påbörjats och det är av största vikt att enheterna kan erbjudas fortsatt stöd från kliniken för att hitta fungerande samverkansformer för utredningsarbetet.

10 9 Beskrivning av genomförda utbildningar Bilaga 1 Arbetsterapeuter: PRPP Workshop Intern utbildningsdag för alla arbetsterapeuterna på kliniken. Gunilla Bergersson, arbetsterapeut på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Gunilla är den som varit med och infört PRPP i Sverige. 14 arbetsterapeuter från kliniken deltog i heldagsutbildningen som var förlagd till Vänersborgs dagsjukvård. Kursinnehållet var: Introduktion och OPM-A, den modell som instrumentet utvecklats från Genomgång av PRPP Praktisk övning, bedömning utifrån videofilmer Information om pågående studier PRPP kurs Extern 5 dagars kurs med Christine Chapparo PhD och Judy Ranka från arbetsterapeututbildningen vid universitetet i Sydney. De har utvecklat instrumentet. 4 arbetsterapeuter har genomgått utbildningen, 3 stycken juni il Amsterdam och 1 st den 26 nov- 1 december i Tromsö. Kursinnehållet var: Bakgrund om instrumentet Teori och praktik för att lära sig använda instrumentet Dokumentation av utredningsresultat Fortsatt forskning ACIS Intern utbildningsdag för alla arbetsterapeuter på kliniken. Anette Kjellberg och Lena Haglund från Linköpings universitet berättade om det instrument de översatt och forskat kring. 14 arbetsterapeuter från kliniken deltog i heldagsutbildningen som var på Arbetslivsinriktad rehabilitering, Fredriksberg i Uddevalla. Kursinnehållet var: Beskrivning om instrumentets teoretiska grund Kort genomgång av instrumentet samt bedömning utifrån videofilmer Information om den forskning som gjorts och är på gång. AMPS Extern 5 dagars kurs i regi av Trestjärnan AB. 4 arbetsterapeuter från kliniken har genomgått utbildningen som anordnades den mars -06 i Stockholm och 4-8 september -06 i Umeå. Kursinnehållet var: Teoretisk bakgrund Lära sig använda instrumentet Kalibreras som bedömare för att avgöra om personen använder AMPS på

11 10 DOA Workshop ett reliabelt sätt. Diskussion om intervention efter bedömning Intern utbildningsdag på kliniken med Irene Linddahl som är en av dem som utvecklat instrumentet. 13 arbetsterapeuter på kliniken deltog och Workshopen var förlagd till Utvecklingscentrum på NÄL. Dagens innehåll: Information om instrumentet Frågor och diskussioner kring användning Genomgång av förändringar i senaste versionen av instrumentet Forskning Psykologer: WAIS-III Intern utbildningsdag för psykologerna på kliniken med leg psykolog, Dr Med Sc Håkan Nyman, Kl och KS, som kursledare. 21 psykologer från kliniken samt en betalande extern deltagare. 3 psykologer hade lämnat återbud pga sjukdom. Utbildningen omfattade 1 heldag på Utvecklingscentrum, NÅL. Kursinnehållet var : Introduktion: Wechsler-skalornas utveckling WAIS-III - tradition och förnyelse Översiktlig presentation av deltesten. Administrering, felkällor och tolkning Sammanställning, utlåtande och återkoppling Förslag till åtgärder Avslutning DMT Två interna utbildningsdagar på NÅL /23 för psykologerna på kliniken med leg psykolog, FD Mikael Henningsson, Psykologiska institutionen, Umeå Universitet och prof Elisabet Sundbom, avdelningen för kliniska vetenskaper, psykiatridivisionen, Umeå Universitetssjukhus som undervisare. 13 psykologer från kliniken deltog samt en extern betalande. Kursinnehållet var: Administrering Protokollföring Genomgång av scoringblanketter och datascoringprogrammet Tolkningsprinciper MMPI-2 Extern 2-dagarsutbildning i regi av IHPU. Deltagande av psykologer från kliniken vid tre tillfällen. Dels Göteborg /05, dels Stockholm /11 dels Göteborg /25 med leg psykolog Thomas Hansson, Lund som undervisare. I Göteborg deltog 9 psykologer från kliniken, i Stockholm 1 psykolog.

12 11 Kursinnehållet var: MMPI-2: konstruktion och historik Användningsområden Skalor och principer för utvärdering: Tillförlitlighetsskalor, innehållsskalor Användning av kritiska item Strukturerad tolkningsmodell Användning av datorversion grundskalor, Utbildningarna följdes upp med en och en halv dags intern handledning på NÄL med Thomas Hansson / psykologer deltog (de 9 som gått utbildning på Milton-medel samt 5 psol som gått utbildning tidigare) Sjuksköterskor: Grundutbildning i Psyk-VIPS Utbildningen gavs under våren 2006 och bestod av tre tillfällen, halvdag var gång fördelat på två parallella grupper (Uddevalla/NÄL). Totaltvar 51 sjuksköterskor anmälda till utbildningen. Utbildningen hölls av Christina Friberg, leg. Sjuksköterska och högskoleadjunkt Högskolan Väst. Kursinnehållet var: Psyk-VIPS tydliggör de olika stegen omvårdnadsprocessen kombinerat med en vetenskaplig förankrad dokumentationsmodell. Psyk-VIPS är en fördjupning av VIPS-modellen mot dokumentation av psykiatrisk omvårdnad och omvårdnadsprocessen i praktisk verksamhet. Fortsättningsutbildning i Psyk-VIPS med fokus på omvårdnadsplaner Utbildningen gavs under våren 2007 och bestod av en halvdagsföreläsning, fördelat på två grupper (Uddevalla/NÄL). Totalt var 131 st anmälda. Föreläsningen gavs av Karin Edlund, leg.sjuksköterska, Kebbison vårdutveckling och Transplantationsenheten Sahlgrenska sjukhuset. Kursinnehåll var: Omvårdnadskompetens och omvårdnadsplaner. Utbildningsdag för ätstörningsenheten Korallen: Ätstörningsenheten anordnade en egen utbildningsdag med Milton-medel Undervisare var leg psykolog Ata Ghaderi, Psykologiska Institutionen, Uppsala Universitet samt RIKSÄT:s styrgrupp. Deltagare var hela ätstörningsteamet samt 2 psykologer från BUP:s ätstörningsteam. Upplägget för dagen var att gå igenom nyttan med vetenskapligt kliniskt arbete, klinisk utvärdering, relevanta intervjuer och frågeformulär samt kodning och analys.

13 12 Kursinnehållet var: EDE-Q och EDE-I (Eating disorder examination questionnaire/inventory) Rosenbergs sj älvskattning om självkänsla. BSQ (Body shape questionnaire) SCQ (Self-concept questionnaire) MADRS (depressionsskattning) PSS(Fa) och PSS(Fr) (Percieved social support from the family resp friends) SWLS (Satisfaction with life scale) Symtomlista

14 13 Beskrivning av konferenserna Bilaga 2 Konferenser med klinikens enheter Konferenserna var halvdagskonferenser i Håverud eller i Smögen under november 2006, sammanlagt tre heldagar. Innehåll: Alla enheter fick en presentation av projektet med betoning på de framtagna sammanställningsblanketterna. Utifrån ett fiktivt patientfall med fullständiga utredningar fick varje team öva sig i att ställa samman de olika utredningarna till en gemensam bedömning med hjälp av sammanställningsblanketten. Ifrån varje team var en sjuksköterska, en psykolog, en arbetsterapeut, en kurator och en läkare inbjudna. Antal deltagare: 62 st. Konferens med brukarorganisationerna Konferensen hölls den 24/ på NÅL och var en halvdagskonferens. Innehåll: Följande brukarorganisationer/intresseföreningar deltog: IFS, Attention, Kamratföreningen Länken, Verdandi, Aktiva länkar. Föreningen Autism hade inte möjlighet att närvara. Information om Miltonprojektet samt diskussion om hur utredningarna kan och bör användas med speciell betoning på sekretess och integritetsfrågor. Antal deltagare: 13 st Konferens med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna Konferensen var en heldagskonferens och hölls de 4/ på NÅL. Innehåll: Presentation av projektet, de olika typerna av utredningar de kan efterfråga samt de specifika dokument som framtagits för överrapportering i samband med vårdplanering. Gemensam diskussion om samverkanspartnernas behov av information och hur formuläret kan användas hos respektive huvudman samt önskemål om förändringar i formuläret. Antal deltagare: 30st Kuratorsdagen Konferensen var en heldagskonferens och hölls den 4/ på Smögens havsbad. Antal deltagare: 22 st Innehåll: Genomgång av nuläget i projektet och de omarbetade sammanställningsdokumenten. Diskussion av kuratorernas roll i utredningsarbetet. Kuratorerna arbetade med metodiken kring social anamnes och kurator på neuropsykiatrin presenterade deras upplägg. Miltonprojekt 318/2005 "Utveckling och implementering av kvalificerad utredning tidigt i vårdförloppet för

15 14 Uppföljningsmöte av teamkonferenserna Konferensen var en halvdagskonferens och hölls den 11/ på Riverside, Uddevalla. Antal deltagare: 21 st som representerade 12 enheter. Innehåll: Nuläget i projektet och den omarbetade sammanställningsblanketten presenterades. Genomgång av utredningsläget på varje enhet och svårigheter och önskemål kring kommande utredningsarbete.

16 YVF NU-SJUKVÅRDEN 'I Bilaga 3 Psykiatriska kliniken Sammanställning av teambedömning Denna blankett är avsedd att användas för att få en samlad bild av patienten utifrån genomförda utredningar. Resultatet bör ligga till grund för upprättande av vårdplanen. Namn: Födelsedata: Datum för sammanställningen: Medverkande i sammanställningen: Genomförda utrednin ar: Här listas de utredningar som ligger till grund för sammanställningen med datum i journal, utförare, t.ex arbetsterapeutbedömning, CT, MR, symtomskattningar m.m. S urtom Nuvarande Tidigare Funktion Här listas även de personlighetsmässiga framkommit. och motivationella resurser och begränsningar som

17 16 Resurser Begränsningar Dia nos Axel 1 Axel 2 Axel 3 Förändrin smö'li heter Beskriv de möjligheter till förändring man bedömer patienten har utifrån kognitiva, motivationella och personlighetsmässiga faktorer. Presentation av utrednin sresultaten till atienten Vem: När: Var: Hur: Särskilda observandum: Dokumentera speciella ställningstaganden angående t.ex.

18 17 Su-risk Farlighet Körkort Vapenlicens Missbruk Reviderin : Här noteras kompletterande utredningar man bedömt behöver göras samt när olika bedömningar skall följas upp. 0 Aktuell för samverkan med kommunen (fyll i blankett "Sammanfattning av funktionsbedömning avseende patientens behov av stöd") Vikti t att tänka å vid samverkan med AF och FK Målsättningar och planerade behandlingar skrivs i vårdplanen på sedvanligt sätt.

19 T1C1rNU-SJUKVÅRDEN Y Bilaga 4 Psykiatriska kliniken Sammanfattning av funktionsbedömning avseende patientens behov av stöd Namn: Födelsedata: Datum: Utförare: A. Inget problem B. Lätt problem C. Måttligt problem D. Stort problem 1 Ekonomi 2 Inkö 3 Matla nin 4 Måltider 5 Städnin 6 Klädvård 7 På / avklädnin 8 Personli h ien 9 Struktur i vardagen - dygnsrytm, delta i aktiviteter, egna initiativ 10 Kommunikation - interaktion - initiativ till /up rätthålla kontakt med personal / vänner / familj 11 Läsa och skriva 12 Fritid / intressen 13 Rörli het 14 Resor 15 Känsloliv - realitetsprövning, aggression, ge uttryck för känslor, im ulser 16 Tidsuppfattning - planering, genomförande, uppstart, tidsorientering 18 Hantera mediciner 19 Hantera tobak 20 Hantera alkohol 21 Hantera dro er 22 Hantering av symtom 23 Häl medel 24 S sselsättnin A B C D

20 19.. Patient 1 Person nummer Exempel på logistik för utredning Bilaga 5 Vecka 1 Månda Tisda Onsda Torsda Freda Neuropsykolo Neuropsykolo Arbetsterapeu Psykologutredning gisk gisk anamnes tisk utredning DMT utredning Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Arbetsterapeu tisk utredning Vecka 2 Månda Tisda Onsda Torsda Freda Neuropsykolo gisk anamnes Lunch Lunch Lunch Lunch Miltonprojekt 318/2005 "Utveckling och implementering av kvalificerad utredning tidigt i vårdförloppet för

21 Utredning Patient 2 Person nummer Vecka 1 Månda Tisda Arbetsterapeu tisk utredning Onsda Torsda Freda Neuropsykolo Psykologutredning Arbetsterapeu gisk anamnes DMT tisk utredning Lunch Lunch Neuropsykolo gisk anamnes Lunch Lunch Lunch Vecka 2 Månda Neuropsykolo gisk utredning Lunch Tisdag Onsda Torsda Freda Lunch Lunch Lunch

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Rutin för BPSD-registrering 12. 4.

Rutin för BPSD-registrering 12. 4. Rutin för BPSD-registrering 12. 4. BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom för att minska beteende och psykiska symtom

Läs mer

Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, Kalmar

Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, Kalmar Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård V U X E N P SYKIATRI SÖDER F A S TSTÄL L T 2011-06-16 V E R S I O N 2011:1 PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Innehåll Inledning 2 Definition av öppenvård,

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Ove Grape Ungdomstorget, 24 Jens Ineland Ungdomstorget, 24 BEVIS

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Ove Grape Ungdomstorget, 24 Jens Ineland Ungdomstorget, 24 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2012-06-27 Plats och tid Arbetsförmedlingen klockan 13.00-17.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande Linda Lund Försäkringskassan Ulf

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 6 0- / Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse omfattar skopsykolgemas verksamhet i Sollentuna kommun År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150430 Leg psykolog Annika Ehnsiö MLA - (medicinskt

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Slutredovisning av förbättringsprojekt

Slutredovisning av förbättringsprojekt Bakgrund Slutredovisning av förbättringsprojekt Extra utbildningsdag om Äldrepsykiatri Liana Tahrodi, 139 Befolkningen i vårt land har blivit äldre och psykisk ohälsa bland äldre ökar i takt med en stigande

Läs mer

Rekommenderad utredningsmodell av neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna inom VG-regionen.

Rekommenderad utredningsmodell av neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna inom VG-regionen. Bilaga 4 Rekommenderad utredningsmodell av neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna inom VG-regionen. Besöksgaranti brytpunkt Behandlings/ utredningsgaranti Beslut om utredning Beslut om diagnos 90

Läs mer

Mina Goda Vanor kurs om livsstilsförändring för personer med funktionsnedsättning.

Mina Goda Vanor kurs om livsstilsförändring för personer med funktionsnedsättning. Mina Goda Vanor kurs om livsstilsförändring för personer med funktionsnedsättning. Susanne Karlsson Stina Frank Karin Karkiainen Psykolog Fysioterapeut Arbetsterapeut Habiliteringen för barn och vuxna

Läs mer

NU sjukvården i Västra Götalands Regionen

NU sjukvården i Västra Götalands Regionen NU sjukvården i Västra Götalands Regionen Norra Älvsborgs Länssjukhus Uddevalla sjukhus Dalslands sjukhus Lysekils sjukhus Strömstads sjukhus Näl + Uddevalla = NU NU-sjukvården är en sjukhusgrupp inom

Läs mer

Handlingsplan Modell Västerbotten

Handlingsplan Modell Västerbotten Stina Saitton Flik 8.15. Leg apotekare, PhD Läkemedelscentrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 Umeå Tel: 090-785 31 95 Fax: 090-12 04 30 E-mail: stina.saitton@vll.se (kommunen bokar LMgenomgång) Handlingsplan

Läs mer

Identifikation, bedömning, behandling av samsjuklighet

Identifikation, bedömning, behandling av samsjuklighet Identifikation, bedömning, behandling av samsjuklighet exempel från praktiken Gunilla Cruce Socionom, Dr Med Vet POM-teamet i Lund & Kliniska vetenskaper - psykiatri Lunds universitet Innehåll Identifiering

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Implementeringsprojekt

Implementeringsprojekt Implementeringsprojekt REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED AD/HD BUP SKÅNE BUP-KONGRESSEN 2014 GUNILLA GRANHOLM, PROJEKTLEDARE Vårdprogram för GOD VÅRD! Mål: En robust implementering av nivådifferentierad

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Habilitering inom BUP Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Neuropsykiatrisk behandling och habilitering inom BUP i Värmland Att begränsa symtom och förebygga psykisk ohälsa vid ASD Psykiatrisk problematik

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 201511232

Läs mer

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Syftet med riktlinjerna är att både stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område och vara ett underlag för prioriteringar

Läs mer

Framtid utan kaos För människor som ingen vill se

Framtid utan kaos För människor som ingen vill se Framtid utan kaos För människor som ingen vill se Längst ner i vårt samhälle hittar vi de som är psykiskt funktionshindrade, och på den absoluta botten hittar vi de som dessutom är utvecklingsstörda -

Läs mer

sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008

sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008 sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT) En av föreningens viktigaste uppgifter är att: - främja forskning, utbildning och behandling

Läs mer

Projekt förstärkt arbetsterapeutmedverkan vid mottagningarna Vetlanda och Eksjö. Kan vi får fler patienter i arbete genom strukturerade insatser?

Projekt förstärkt arbetsterapeutmedverkan vid mottagningarna Vetlanda och Eksjö. Kan vi får fler patienter i arbete genom strukturerade insatser? Projekt förstärkt arbetsterapeutmedverkan vid mottagningarna Vetlanda och Eksjö Kan vi får fler patienter i arbete genom strukturerade insatser? Syfte Förbättra bedömningarna av aktivitets- och arbetsförmåga

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan:

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan: Bilaga 2 I; Uppföljning sida 1 (6) A Uppföljning Avtalad verksamhet kommer att följas upp enligt nedanstående rutiner. Kraven på uppföljningen kan komma att ändras under avtalstiden. Bonus utgår för ställda

Läs mer

HSP-slutrapport

HSP-slutrapport HSP-slutrapport 2013-09-06 Bakgrund 2011-12-02 ansökte Social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika, Familje- och utbildningsförvaltningen i Smedjebacken och Västerbergslagens utbildningscentrum - Stegelbacken

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar?

Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar? Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) RAPPORT FRÅN EN INTERVENTIONSSTUDIE Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar? En sammanfattning av forskningsprojektet

Läs mer

NYHETSBLADET för Projekten med Milton-pengar

NYHETSBLADET för Projekten med Milton-pengar Februari 2007 NYHETSBLADET för Projekten med Milton-pengar Nr:1 VILKA ÄR PROJEKTEN? Tre huvudprojekt finns; Boende, projektering och stödteam, projektledare Håkan Gille Metod och kompetensutveckling, projektledare

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Verktyg för tillämpning av regionalt vårdprogram: schizofreni och andra psykossjukdomar (rev )

Verktyg för tillämpning av regionalt vårdprogram: schizofreni och andra psykossjukdomar (rev ) Verktyg för tillämpning av regionalt vårdprogram: schizofreni och andra psykossjukdomar (rev. 20081122) Syfte: Mål: att underlätta tillämpningen på verksamhetsnivå av det nya (2008) regionala vårdprogrammet

Läs mer

ADHD screening, utredning och insatser efter diagnos inom Kriminalvården

ADHD screening, utredning och insatser efter diagnos inom Kriminalvården 2015-11-18 ADHD screening, utredning och insatser efter diagnos inom Kriminalvården Lena Lundholm och Anna Simonsson Sektionen för verkställighetsplanering Kriminalvården Agenda Bakgrund till satsningen

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Skånevård Kryh Division Kirurgi VO Ortopedi Kristianstad

Skånevård Kryh Division Kirurgi VO Ortopedi Kristianstad Skånevård Kryh Division Kirurgi VO Ortopedi Kristianstad Annika Kragh Lisbeth Karlsson Lena Arvidsson Datum 2015-01-30 Version Dnr 1 (5) Slutrapport Sammanhållen vård och omsorg Prestationsmedel äldre

Läs mer

Åtgärdsplan, förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen, Fyrbodal

Åtgärdsplan, förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen, Fyrbodal Åtgärdsplan, förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen, Fyrbodal Bakgrund Sjukskrivningsprocessen har de senaste åren belysts ur flera aspekter. Förhållanden inom hälsooch sjukvården som negativt påverkar

Läs mer

Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist

Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist Fakta om Dalarna 15 Kommuner 31 351 km 2 Folkmängd 277 047 2,9% av Sveriges innevånare Åldrad befolkning Ca 1% av Dalarnas befolkning dör årligen Den palliativa

Läs mer

Behandling vid samsjuklighet

Behandling vid samsjuklighet Behandling vid samsjuklighet Beroende, missbruk psykisk sjukdom Riktlinjer för missbruk och beroende 2015 Göteborg 160831 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:38 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:7 av Anna Kettner (S) om inrättande av familjemottagningar för neuropsykiatriska diagnoser Föredragande landstingsråd: Birgitta

Läs mer

Kriterier och förslag till arbetsgång för KBTinriktad behandling av lättare/medelsvåra psykiska besvär enligt Rehabiliteringsgarantin

Kriterier och förslag till arbetsgång för KBTinriktad behandling av lättare/medelsvåra psykiska besvär enligt Rehabiliteringsgarantin 1 (5) Datum 2014-01-07 Kriterier och förslag till arbetsgång för KBTinriktad behandling av lättare/medelsvåra psykiska besvär enligt Rehabiliteringsgarantin Inledning En stor del av sjukskrivningarna framförallt

Läs mer

Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar

Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar Birgitha Olsson 2010-09-14 Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar Plats: Konferensrum Socialkontor, Melleruds kommun Närvarande: Kommun Stina Leander Marianne Jadehill Carina

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

ICF- Processtöd för specialiserad Psykiatri

ICF- Processtöd för specialiserad Psykiatri Preliminärt Internt utbildningsprogram 413 ICF- Processtöd för specialiserad Psykiatri DOKUMENTATION Arbetsmodellen, klassifikation, kodning och bedömning Teori och praktisk tillämpning SIP=Samordnade/individuella

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Psykologförbundets rekommendationer. Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården

Psykologförbundets rekommendationer. Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården Psykologförbundets rekommendationer Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården Antagna av förbundsstyrelsen 10 april 2013 Psykologiska test Ett psykologiskt test strävar efter

Läs mer

Karin Hallén, Elisabeth Nygren, Björn Vikström SU/Psykiatri Östra Göteborg

Karin Hallén, Elisabeth Nygren, Björn Vikström SU/Psykiatri Östra Göteborg Karin Hallén, Elisabeth Nygren, Björn Vikström SU/Psykiatri Östra Göteborg karin.hallen@vgregion.se elisabeth.nygren@vgregion.se bjorn.vikstrom@vgregion.se SLÖP bakgrund, vad och varför? Psykosvård Öster

Läs mer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer BASUT En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer En nationell satsning Pengar från Socialstyrelsen Gemensam ansökan

Läs mer

Rekommendationer av Svenska Rättspsykiatriska Föreningen

Rekommendationer av Svenska Rättspsykiatriska Föreningen Målbeskrivning Rättspsykiatri Rekommendationer av Svenska Rättspsykiatriska Föreningen Rekommendationerna är inklippta i fetstil i Socialstyrelsens text. Kompetensbeskrivning Specialiteten rättspsykiatri

Läs mer

Riktlinjer för neuropsykiatrisk bedömning och utredning i Västra Götalandsregionen

Riktlinjer för neuropsykiatrisk bedömning och utredning i Västra Götalandsregionen Tjänsteställe/handläggare Datum Sid Medicinska sektorsrådet i psykiatri Den 20 mars 2009 1 (2) Riktlinjer för neuropsykiatrisk bedömning och utredning i Västra Götalandsregionen Nedanstående riktlinjer

Läs mer

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg.

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg. Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-10-26 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Närvarande: Thomas Krantz, SRF Göteborg Berit Jildenhed, FSDB Väst Ronny Blidberg

Läs mer

BNK Enheten för f r barnneuropsykiatri vid DSBUS

BNK Enheten för f r barnneuropsykiatri vid DSBUS BNK Enheten för f r barnneuropsykiatri vid DSBUS Björn Kadesjö, ö.. l. Målgrupper Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och deras familjer, dvs med Autismspektrumtillstånd ADHD, DAMP

Läs mer

3-dagars kurs i. Sjuksköterskans journalföring av omvårdnad 10/04

3-dagars kurs i. Sjuksköterskans journalföring av omvårdnad 10/04 CATRIIN BJÖRVELL AB 10/04 3-dagars kurs i Sjuksköterskans journalföring av omvårdnad Kursen som ges i regi av Catrin Björvell AB, www.cbab.org, ger en bakgrund till, och grundläggande kunskaper i, användandet

Läs mer

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Innehåll Bakgrund...3 Inledning...4 Skollagen 2010:800...5 Ärendegång...8 Vad innebär en allsidig elevutredning?...9 Remiss till specialistnivå...12

Läs mer

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Fråga PERSONCENTRERAD VÅRD OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Mahboubeh Goudarzi samtalar med Göte Nilsson. Relationsbyggandet är viktigt både för vårdpersonalens arbetsglädje och för patienternas tillfrisknande.

Läs mer

Hemsjukvård vid psykisk sjukdom. Implementering av överenskommelse om samverkan 2015-09-22

Hemsjukvård vid psykisk sjukdom. Implementering av överenskommelse om samverkan 2015-09-22 Hemsjukvård vid psykisk sjukdom Implementering av överenskommelse om samverkan 2015-09-22 Program 13.30-13.50 Överenskommelse om samverkan kring hemsjukvård vid psykisk störning och bakgrunden till dokumentet.

Läs mer

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 1A Grunderna i vårdgarantin - Vårdgarantins tidsangivelser Svar: Att korta köerna och ge patienterna vård i rätt tid. Syftet är också att öka patientsäkerheten

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

- ATT MÖTA OCH BEMÖTA

- ATT MÖTA OCH BEMÖTA KONFERENS PSYKISK OHÄLSA OCH MISSBRUK BLAND ÄLDRE - ATT MÖTA OCH BEMÖTA Charlotte Barouma Allmänläkare 30 år Gôtebosska 58 år Grundare Wästerläkarna Vårdcentral, BVC och Äldrevårdcentral KONFERENS PSYKISK

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

Rutin för palliativ vård i livets slutskede

Rutin för palliativ vård i livets slutskede Rutin för palliativ vård i livets slutskede Sotenäs kommuns riktlinje utgår från Socialstyrelsens, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, som ger ett stöd för styrning och ledning.

Läs mer

Handlingsplan Länsstyrgruppen för psykiatri. 2013-2016 för uppföljning av landstingets och kommunernas samverkansöverenskommelse

Handlingsplan Länsstyrgruppen för psykiatri. 2013-2016 för uppföljning av landstingets och kommunernas samverkansöverenskommelse Följande handlingsplan kommer att diskuteras och förankras, i länsstyrgruppen för och i Region Dalarna i chefsgruppen, under augusti september 2013. Handlingsplan 2013-2016 för uppföljning av landstingets

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Besöksadress: Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg Telefon: 076 118 93 63 E-post: yvonne.ma.andersson@vgregion.se INBJUDAN TILL UTBILDNING! Projekt Västkompetens

Läs mer

2016 Utbildningar & Konferenser

2016 Utbildningar & Konferenser 2016 Utbildningar & Konferenser Enligt beslut i HSN 2015-04-01 skall kriterier för ett kunskapscentrum, inom ett specifikt område, vara att: Bevaka, sammanställa och sprida kunskap Analysera, utvärdera

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Neuropsykiatri. Länssjukhuset Ryhov 2013 02 21. Utbildningsdag III 2013 2013-03-12

Neuropsykiatri. Länssjukhuset Ryhov 2013 02 21. Utbildningsdag III 2013 2013-03-12 Neuropsykiatri Utbildningsdag III Länssjukhuset Ryhov 02 21 Anette (ange Ekerheim, enhet via enhetschef Infoga Neuropsykiatriska sidfot) teamet -03-12 Vem är jag? Anette Ekerheim Legitimerad arbetsterapeut,

Läs mer

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 4 (40) Dnr CK 2012-0119 42 Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin Förslag till beslut

Läs mer

Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola.

Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola. Visby 2009-02-06 ARBETSGÅNG vid Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och Elevhälsan Gotlands Kommun 1 Den sammanfattande beteckningen neuropsykiatriska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 9, Genombrottsprogram 1, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi Patientskola i samverkan mellan primärvård och lokala reumatikerföreningar av Cattis Rybo, Monica Nordh Halldén, Monica Heimdahl Manual för

Läs mer

Definition och beskrivning av insatser vid problemskapande beteenden hos vuxna med autism och utvecklingsstörda med autismliknande tillstånd

Definition och beskrivning av insatser vid problemskapande beteenden hos vuxna med autism och utvecklingsstörda med autismliknande tillstånd Definition och beskrivning av insatser vid problemskapande beteenden hos vuxna med autism och utvecklingsstörda med autismliknande tillstånd Insatser vid problemskapande beteenden omfattar habiliterande

Läs mer

Verksamhetsberättelse, mål och aktiviteter - Smärtrehabilitering

Verksamhetsberättelse, mål och aktiviteter - Smärtrehabilitering Datum: 2011-01-31 ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse, mål och aktiviteter - Smärtrehabilitering Det tidigare avtalet med Landstinget Gävleborg upphörde 091231 och hade för avsikt att starta igen

Läs mer

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014 Psykiatriska kliniken Ryhov Nuläge på kliniken HSL 2g är känd i verksamheten genom flera olika insatser: - Introduktionsutbildning till

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

När vänder du dig till vårdcentralen? Vad är uppdraget? Charlotte Barouma Wästerläkarna. Krav och Kvalitetsboken (KoK boken)

När vänder du dig till vårdcentralen? Vad är uppdraget? Charlotte Barouma Wästerläkarna. Krav och Kvalitetsboken (KoK boken) KONFERENS PSYKISK OHÄLSA OCH DEPRESSION HOS ÄLDRE När vänder du dig till vårdcentralen? Vad är uppdraget? Charlotte Barouma Wästerläkarna PSYKISK OHÄLSA OCH DEPRESSION HOS ÄLDRE GÖTEBORG 2017-03-02 NÄR

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling

Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling Nikodemus Enger, leg. psykolog ArbetsRehab Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Grön Rehab Förberedelse inför arbetslivsinriktad

Läs mer

Årsrapport samordnare barn till psykiskt sjuka föräldrar och BIP Ryhov Jönköping 2016

Årsrapport samordnare barn till psykiskt sjuka föräldrar och BIP Ryhov Jönköping 2016 Förvaltningsnamn Avsändare Psykiatri Psyk. Avd. H Katarina Johansson 036-323320 katarina.johansson@rjl.se Berörda Region Jönköping Årsrapport samordnare barn till psykiskt sjuka föräldrar och BIP Ryhov

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsprojekt

Verksamhetsutvecklingsprojekt Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Vuxenhabiliteringen Göteborg Kompetensteam Ryggmärgsbråck Rapport etapp 1. 2010-08-02-2011-02-28 2011-02-28 Projektledare Kjell

Läs mer

Boendestöd och case manager, slutrapport

Boendestöd och case manager, slutrapport HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-12 DNR 100-09-500 SDN 2009-03-19 Handläggare: Lena Ahlsén Telefon: 508 23 303 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 Sammanfattning Försäkringskassan har fått i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Region Gävleborg

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02 Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU PLANERINGSGUIDE VFU Innehållsförteckning Sid 1) Inledning 3 2) Guide för kort VFU/fältstudier 4 Syfte Planering Introduktion Innehåll

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer