SLUTRAPPORT VASTRA GOTALANDSREGION IV, NU-sjukvården, Psykiatriska kliniken, NÄL, TROLLHÄTTAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT VASTRA GOTALANDSREGION IV, 070525 NU-sjukvården, Psykiatriska kliniken, NÄL, 46185 TROLLHÄTTAN"

Transkript

1 0 T IV, VASTRA GOTALANDSREGION EN NU-sjukvården, Psykiatriska kliniken, NÄL, TROLLHÄTTAN SLUTRAPPORT Fl l Miltonprojekt 318/2005 "Utveckling och implementering av kvalificerad utredning tidigt i vårdförloppet för personer med svåra psykiska funktionshinder". Projektgrupp: Staffan Isaksson, leg.psykolog Anna-Karin Olsson, leg. arbetsterapeut Helena Nagy Alenbratt, leg. Sjuksköterska

2 Innehållsförteckning Bakgrund Syfte Mål Metod Resultat Struktur för utredning Diskussion s2 s2 s2 s3 s4 s6 s7 Bilaga 1 s 9 Bilaga 2 s 13 Bilaga 3 S15 Bilaga 4 s 18 Bilaga 5 s 19

3 2 Bakgrund NU-sjukvården består av två stora sjukhus, NÅL och Uddevalla Sjukhus samt tre lokalsjukhus i Dalsland, Lysekil och Strömstad. Upptagningsområdet omfattar N:a Bohuslän, Dalsland och Göta älvdalsområdet. Befolkningsunderlaget uppgår till c:a invånare. Psykiatriska klinikens signum är en funktionell klinik som drivs enligt vårdflödesprincipen, sektionerad efter olika befolkningsbehov. Kliniken har också ett väl utvecklat samarbete med annan vårdverksamhet inom NU-sjukvården, primärvård och kommuner. Slutenvårdsverksamhet finns på NÅL i Trollhättan, Uddevalla sjukhus, på Restad Gård i Vänersborg samt på en perifer enhet i Sotenäs. Dessutom finns öppenvårdsenheter i de flesta kommuner i området, totalt 15 enheter. Till kliniken hör också Rättspsykiatri med upptagningsområde i hela gamla Älvsborgs län samt N:a Bohuslän. Detta upptagningsområde omfattar c:a invånare. Många patienter inom psykiatrin vårdas långa tider då de inte svarar på den behandling som ges, med ökat subjektivt lidande och stora kostnader som följd. Detta kan delvis bero på att man erhållit rätt diagnos men att det parallellt inte skett en korrekt bedömning av patientens funktionsnivå varför behandling och rehabilitering givits på fel nivå och med felaktigt innehåll. Det kan också vara frågan om kombinationer av diagnoser, t.ex. psykos/personlighetsstörning eller bakomliggande neuropsykiatriska störningar som varit oupptäckta. Genom att ta fram olika utredningspaket med samlade teambedömningar som sätts in tidigt i vårdförloppet, kan man sannolikt få bättre underlag direkt för behandling och samverkan med kommuner och vårdgrannar. Det är då viktigt att använda sig av standardiserade utredningsmetoder för att få högre kvalitet och öka den vetenskapliga förankringen, bl.a. för att också kunna jämföra diagnostik och behandlingsresultat mellan olika kliniker. På sikt kan man sträva mot att hitta optimala kombinationer av utredningsmetoder för olika diagnostiska kategorier. Syfte Syftet för projektet var att utveckla och implementera utredningspaket tidigt i vårdförloppet för personer med psykossjukdom, svåra personlighetsstörningar, personer vårdade inom rättspsykiatrin och personer som initialt bedömts ha mer lindriga tillstånd men som inte svarar som förväntat på den givna behandlingen. Må1 Öka kunskapen om och tillgången till olika bedömningsinstrument på kliniken för att ge bättre underlag för korrekt diagnostik och behandling både i den regionala psykiatrin och hos samverkanspartners. Ett viktigt delmål är att de utredningar/bedömningar som utförs av olika professioner skall leda till en gemensam syn på patientens problematik genom att dessa sammanställs i samlade teambedömningar.

4 3 Metod En projektgrupp tillsattes bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och psykolog. Dessa ha avlönats av kliniken och ej på projektmedel, utan genomfört projektet som del av ordinarie tjänster. Projektgruppen har haft som uppdrag att ställa samman utredningspaket med skattningsskalor, funktionsbedömningar av arbetsterapeut, kognitiva tester och personlighetstester av psykolog, omvårdnadsbedömningar av sjuksköterskor. Projektgruppen har därför inventerat och köpt in material, inventerat utbildningsbehov i olika utredningsmetoder för berörda personalkategorier samt organiserat utbildningar. Detta har gjorts utifrån en fördelningstanke att viss kunskap och material skall finnas på alla enheter medan annan utredningskompetens enbart skall finnas bara på vissa. Fördelningen har också gjorts utifrån täckningskrav över hela upptagningsområdet. Således har projektgruppen sett till att det på varje enhet finns minst en psykolog som kan utföra basala kognitiva funktionsutredningar med bl.a. WAIS-III och CPI, en arbetsterapeut som kan utföra funktionsbedömningar med bl.a. AMPS och ACIS samt sjuksköterska som kan göra omvårdnadsutredning med stöd av Psyk-VIPS. Kuratorerna har tagit fram en metodik för social anamnes. På vissa enheter finns också kompetens och material för personlighetsutredningar med DMT och MMPI-2 samt funktionsutredning med PRPP. Genom VGregionens beslut om vårdgaranti för neuropsykiatriska utredningar har under projekttiden ansvaret för ADHD-utredningarna lagts ut från neuropsykiatriska specialistenheten till öppenvårdsenheterna. Detta har inneburit inköp av ytterligare instrument som C-D testet, RCFT och boken "Utredning och diagnostik av ADHD hos vuxna". Till vissa enheter har också CPT-2 köpts in. Utbildningar i ADHD-utredning till enheterna har skötts av Neuropsykiatriska specialistenheten, Uddevalla. Det har också varit projektgruppens strävan att de instrument vi föreslår skall vara vetenskapligt förankrade med utprövad god validitet och reliabilitet. I möjligaste mån skall de också vara internationellt vedertagna, för att framtida forskning och utveckling skall kunna redovisas och jämföras även internationellt. Som ett led i implementeringen har gruppen också organiserat teamkonfereser, tagit fram sammanställningsdokument och övat teamen i att skriva sammanfattande teambedömningar. Gruppen har också anordnat konferenser med kommuner, FK och AF för att informera om projektet och få deras synpunkter på vilken information de behöver för att bättre kunna svara upp mot patientens behov i sina åtaganden. Vi har även via en konferens för brukar- och intresseorganisationerna deras synpunkter ffa vad gäller sekretess- och integritetsfrågor. informerat och inhämtat Information om projektet har getts i olika forum lokalt och regionalt vid olika tidpunkter. Projektet kommer också att redovisas vid en gemensam FyrBoDal-konferens Projektets resultat vad avser struktur på utredningsarbetet och olika utredningspaket kommer att läggas upp på klinikens hemsida.

5 4 Resultat Projektgruppen har lagt ner c:a 1000 arbetstimmar på projektet från starten september Vi har träffats 1-3 ggr/månad i protokollförda sammanträden. Utredningsfrekvens mättes när projektet startades i form av en baslinje oktober Denna följdes upp oktober Uppföljningen visade att utredningsfrekvensen för psykologer och arbetsterapeuter var i stort sett oförändrad medan sjuksköterskorna uppvisade en ökning ffa betingad av den årliga hälsoundersökningen av patienter med psykosdiagnos. Genomförda utbildningar presenteras i nedanstående tabell UTBILDNING ANTAL DELTAGARE KOSTNAD AMPS 4 delt extern PRPP 4 delt extern, 14 delt intern ACIS 14 delt intern DOA 16 delt intern WAIS-III 21 delt intern DMT 13 delt intern ,54 MMPI-2 10 delt extern, 14 delt intern ,72 EDE-Q 10 delt intern Psyk-VIPS grund 51 delt intern ,04 Psyk-VIPS forts 135 delt intern Föreläsning Differentialdiagnostik 110 delt intern ,64 neuropsykiatri - personlighetsstörningar Planerad utb "Moderna diagnoser" 20 delt intern Total kostnad: ,94 Med intern utbildning avses utbildning organiserad av projektet med extern föreläsare men förlagd till kliniken. Med extern utbildning avses utbildning av extern utbildningsanordnare med undervisningen förlagd på annan ort. För beskrivning av kursinnehåll och ytterligare information, se bilaga 1 Projektets ambition var också att föreslå lämpligt riskbedömningsinstrument att använda för den allmänpsykiatriska öppenvården. Inom rättspsykiatrin används redan HCR-20 i full omfattning. Instrumentet är utprövat och utvecklat för ett kriminalvårds- och rättspsykiatriskt klientel där våldsbrottslighet redan föreligger. Syftet är att predicera risk för återfall i våldsbrott. I allmänpsykiatrin kan det ofta inträffa att patienter som bedöms ha en riskdiagnos inte har begått någon våldshandling som han har straffats för, varför instrumentets prediktiva validitet måste ifrågasättas för dessa. Enligt SBU-rapport 175/2005 "Riskbedömningar inom psykiatrin" finns idag inga bedömningsinstrument eller checklistor som ger säkrare information än klinisk bedömning. Projektgruppen har därför avstått från att rekommendera användning av något specifikt instrument i dagsläget.

6 5 Inköpta instrument och annat material redovisas i nedanstående tabell INSTRUMENT/BOK ANTAL KOSTNAD WAIS-III 4 st DMT 1st MMPI-2 2 st Rey Complex Figure Test 10 st C D -testet 6 st CPT-2 6 st SCL-90 1 st Sensory Profile 1 st BDI + manual 1 st 560 BAI + manual 1 st 550 DOA 20 st 4.301,91 Psyk-VIPS - bok 50 st Sjuksköterskans j ournalföring 35 st bok Utredning och diagnostik 9 st ADHD hos vuxna - bok Total kostnad: ,91 Som ett led i implementeringen har ett flertal konferenser genomförts både med enheter på kliniken och mot samverkanspartners och brukarorganisationer. För beskrivning av innehållet se bilaga 2 KONFERENSER ANTAL DELTAGARE KOSTNAD Teamkonferenser 62 delt ,48 Samverkanspartners 30 delt 3.524,11 Brukarorganisationer 13 delt 448,21 Uppföljningsmöte av 21 delt teamkonferenser Kuratorsdag 22 delt Total kostnad: I samband med teamkonferenserna presenterades två av projektgruppen framtagna, specifika formulär att använda dels för den samordnade teambedömningen dels som underlag för överrapportering av patientens behov i samband med vårdplanering med kommunerna. Synpunkter från konferenserna ledde till omarbetning av formulären. Se bilagorna 3 och 4. För att utredningsresultatet skall följa patienten är det önskvärt att samordnat utredningsresultat läggs i separat flik i datajournal, där också access till alla utförda utredningar finns. Miltonprojekt 318/2005 "Utveckling och implementering av kvalificerad utredning tidigt i vårdförloppet för

7 Projektgruppen har också informerat om projektet i ett flertal olika forum och olika tillfällen. FORUM Klinikledning Överläkarmöte ST-läkare i VGR Medicinska sektorsrådet VGR Utvecklingsdag akutpsykosavd Psykossamordnardag Fyrbodalgemensam konferens ANTAL TILLFÄLLEN 2 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st Kontinuerlig information har getts vid yrkesträffar i respektive yrkesgrupp. Struktur för utredning Projektet har tagit fram beskrivningar av de olika instrumenten och skattningsskalorna, var man får tag i dem med i förkommande fall licenskrav, internetlänkar till företag, nätbaserade skalor och originalartiklar. Detta kommer att läggas in på klinikens hemsida med rekommendation om vilka skattningsskalor som skall användas för vilka diagnoser. De professionsspecifika utredningarna av arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast och kurator kommer inte att rekommenderas utifrån specifika diagnoser utan utifrån behov av utredning av funktionsnivå. GRUNDUTREDNING DIAGNOS OCH Skattningsskalor SYMTOM diagnos och symtom Personlighetstester skatttningsskalor och Social anamnes Omvårdnadsutredning FUNKTIONSUT- Psol kognitiva test REDNINGAR AT-bedömningar Sjukgymnastutredning

8 7 Samtidigt som projektet arbetat med att hitta instrument och metoder för kvalificerad utredning av symtom och funktion pågår ett arbete på kliniken för att hitta ett gemensamt innehåll i en basutredning/grundutredning. Vid uppföljningskonferensen med enheterna framkom att antalet utredningar ökat kraftigt under våren 2007, dock har inte de sammanfattande teamsammanställningarna kommit igång samma omfattning. Detta beror på att man ännu inte hittat en fungerande logistik för detta då alla befattningshavare arbetar under stor tidspress. Det finns dock goda exempel på hur man på några enheter hittat fungerande former för teamsammanställningarna. Det har visat sig att det är viktigt att en bestämd person tar på sig ett samordnaransvar för detta på enheten. Ett exempel är att man planerar in några tillfällen per termin till vilka ett visst antal patientutredningar skall vara genomförda och då gör den samlade bedömningen. Ett annat exempel är att under en kortare tidsperiod schemalägga utredning för exempelvis tre patienter Se bilaga 5. Diskussion En svaghet under projekttiden har varit att vi inte kunnat avsätta tillräckligt med tid eftersom våra ordinarie tjänster också skall skötas. Detta är samtidigt en styrka för framtiden eftersom implementeringen kan fortsätta inom ramen för ordinarie verksamhet. Klinikens storlek och geografiska utbredning har gjort projektimplementeringen tungbearbetad. En styrka är att kliniken har blivit välutrustad med utredningsmateriel och kompetens. En svaghet är dock att vi har haft en viss personalomsättning på kliniken vilket lett till att en del av kunskapsmassan har försvunnit och måste ersättas. Detta är inte unikt för detta projekt me ställer krav på kliniken att avsätta medel för kontinuerliga utbildningsinsatser. Det har också bidragit till att implementeringen försenats. Ytterligare en styrka är att rutiner för årlig uppföljning av utredningsfrekvens har införts, på så sätt att alla enheter och personalkategorier stickprovsmässigt varje oktober redovisar de utredningar som genomförts under denna månad. Projektgruppen föreslår att denna årliga uppföljning skall bli rutin framledes på kliniken. Många i personalen har också deltagit/deltager i andra Miltonprojekt vilket splittrat personalens engagemang och tid var även ett utbildnings- och mötesintensivt år varför det inte är förvånande att utredningsfrekvensen för mer omfattande utredningar låg stilla. De uppgifter som framkommit under våren 2007 tyder dock på att utredningsarbetet nu börjar ta fart. Den senaste tidens ökade fokusering på produktion i form av antal besök kan dock vara hindrande eftersom utredningar är mer tidskrävande. Ett mål initialt för projektet var också att se om en förbättrad utredning skulle kunna leda till bättre behandlingsresultat, kortare vårdtider och bättre omhändertagande hos samverkanspartners. Det är dock omöjligt att studera sådana effekter inom en så kort tidsrym som projektet omfattat och med de personella resurser som kunnat avsättas. Det måste ske e långtidsuppföljning för att man skall kunna mäta sådana eventuella effekter. Projektgruppen anser att teamutredningar som är både tids- och resurskrävande skall ses som en kostnadseffektiv investering. En väl genomförd utredning kan på många sätt bidra till en

9 8 ökad förståelse för personens fullständiga problematik och därmed ge ökade chanser till rätt bemötande och gott behandlingsresultat. Projekttiden har varit för kort för att kunna genomföra projektets målsättning i dess helhet. Projektet har lyckats genomföra den del som omfattar utrustning av kliniken med material och kompetens för kvalificerade utredningar. Dock har implementeringen bara påbörjats och det är av största vikt att enheterna kan erbjudas fortsatt stöd från kliniken för att hitta fungerande samverkansformer för utredningsarbetet.

10 9 Beskrivning av genomförda utbildningar Bilaga 1 Arbetsterapeuter: PRPP Workshop Intern utbildningsdag för alla arbetsterapeuterna på kliniken. Gunilla Bergersson, arbetsterapeut på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Gunilla är den som varit med och infört PRPP i Sverige. 14 arbetsterapeuter från kliniken deltog i heldagsutbildningen som var förlagd till Vänersborgs dagsjukvård. Kursinnehållet var: Introduktion och OPM-A, den modell som instrumentet utvecklats från Genomgång av PRPP Praktisk övning, bedömning utifrån videofilmer Information om pågående studier PRPP kurs Extern 5 dagars kurs med Christine Chapparo PhD och Judy Ranka från arbetsterapeututbildningen vid universitetet i Sydney. De har utvecklat instrumentet. 4 arbetsterapeuter har genomgått utbildningen, 3 stycken juni il Amsterdam och 1 st den 26 nov- 1 december i Tromsö. Kursinnehållet var: Bakgrund om instrumentet Teori och praktik för att lära sig använda instrumentet Dokumentation av utredningsresultat Fortsatt forskning ACIS Intern utbildningsdag för alla arbetsterapeuter på kliniken. Anette Kjellberg och Lena Haglund från Linköpings universitet berättade om det instrument de översatt och forskat kring. 14 arbetsterapeuter från kliniken deltog i heldagsutbildningen som var på Arbetslivsinriktad rehabilitering, Fredriksberg i Uddevalla. Kursinnehållet var: Beskrivning om instrumentets teoretiska grund Kort genomgång av instrumentet samt bedömning utifrån videofilmer Information om den forskning som gjorts och är på gång. AMPS Extern 5 dagars kurs i regi av Trestjärnan AB. 4 arbetsterapeuter från kliniken har genomgått utbildningen som anordnades den mars -06 i Stockholm och 4-8 september -06 i Umeå. Kursinnehållet var: Teoretisk bakgrund Lära sig använda instrumentet Kalibreras som bedömare för att avgöra om personen använder AMPS på

11 10 DOA Workshop ett reliabelt sätt. Diskussion om intervention efter bedömning Intern utbildningsdag på kliniken med Irene Linddahl som är en av dem som utvecklat instrumentet. 13 arbetsterapeuter på kliniken deltog och Workshopen var förlagd till Utvecklingscentrum på NÄL. Dagens innehåll: Information om instrumentet Frågor och diskussioner kring användning Genomgång av förändringar i senaste versionen av instrumentet Forskning Psykologer: WAIS-III Intern utbildningsdag för psykologerna på kliniken med leg psykolog, Dr Med Sc Håkan Nyman, Kl och KS, som kursledare. 21 psykologer från kliniken samt en betalande extern deltagare. 3 psykologer hade lämnat återbud pga sjukdom. Utbildningen omfattade 1 heldag på Utvecklingscentrum, NÅL. Kursinnehållet var : Introduktion: Wechsler-skalornas utveckling WAIS-III - tradition och förnyelse Översiktlig presentation av deltesten. Administrering, felkällor och tolkning Sammanställning, utlåtande och återkoppling Förslag till åtgärder Avslutning DMT Två interna utbildningsdagar på NÅL /23 för psykologerna på kliniken med leg psykolog, FD Mikael Henningsson, Psykologiska institutionen, Umeå Universitet och prof Elisabet Sundbom, avdelningen för kliniska vetenskaper, psykiatridivisionen, Umeå Universitetssjukhus som undervisare. 13 psykologer från kliniken deltog samt en extern betalande. Kursinnehållet var: Administrering Protokollföring Genomgång av scoringblanketter och datascoringprogrammet Tolkningsprinciper MMPI-2 Extern 2-dagarsutbildning i regi av IHPU. Deltagande av psykologer från kliniken vid tre tillfällen. Dels Göteborg /05, dels Stockholm /11 dels Göteborg /25 med leg psykolog Thomas Hansson, Lund som undervisare. I Göteborg deltog 9 psykologer från kliniken, i Stockholm 1 psykolog.

12 11 Kursinnehållet var: MMPI-2: konstruktion och historik Användningsområden Skalor och principer för utvärdering: Tillförlitlighetsskalor, innehållsskalor Användning av kritiska item Strukturerad tolkningsmodell Användning av datorversion grundskalor, Utbildningarna följdes upp med en och en halv dags intern handledning på NÄL med Thomas Hansson / psykologer deltog (de 9 som gått utbildning på Milton-medel samt 5 psol som gått utbildning tidigare) Sjuksköterskor: Grundutbildning i Psyk-VIPS Utbildningen gavs under våren 2006 och bestod av tre tillfällen, halvdag var gång fördelat på två parallella grupper (Uddevalla/NÄL). Totaltvar 51 sjuksköterskor anmälda till utbildningen. Utbildningen hölls av Christina Friberg, leg. Sjuksköterska och högskoleadjunkt Högskolan Väst. Kursinnehållet var: Psyk-VIPS tydliggör de olika stegen omvårdnadsprocessen kombinerat med en vetenskaplig förankrad dokumentationsmodell. Psyk-VIPS är en fördjupning av VIPS-modellen mot dokumentation av psykiatrisk omvårdnad och omvårdnadsprocessen i praktisk verksamhet. Fortsättningsutbildning i Psyk-VIPS med fokus på omvårdnadsplaner Utbildningen gavs under våren 2007 och bestod av en halvdagsföreläsning, fördelat på två grupper (Uddevalla/NÄL). Totalt var 131 st anmälda. Föreläsningen gavs av Karin Edlund, leg.sjuksköterska, Kebbison vårdutveckling och Transplantationsenheten Sahlgrenska sjukhuset. Kursinnehåll var: Omvårdnadskompetens och omvårdnadsplaner. Utbildningsdag för ätstörningsenheten Korallen: Ätstörningsenheten anordnade en egen utbildningsdag med Milton-medel Undervisare var leg psykolog Ata Ghaderi, Psykologiska Institutionen, Uppsala Universitet samt RIKSÄT:s styrgrupp. Deltagare var hela ätstörningsteamet samt 2 psykologer från BUP:s ätstörningsteam. Upplägget för dagen var att gå igenom nyttan med vetenskapligt kliniskt arbete, klinisk utvärdering, relevanta intervjuer och frågeformulär samt kodning och analys.

13 12 Kursinnehållet var: EDE-Q och EDE-I (Eating disorder examination questionnaire/inventory) Rosenbergs sj älvskattning om självkänsla. BSQ (Body shape questionnaire) SCQ (Self-concept questionnaire) MADRS (depressionsskattning) PSS(Fa) och PSS(Fr) (Percieved social support from the family resp friends) SWLS (Satisfaction with life scale) Symtomlista

14 13 Beskrivning av konferenserna Bilaga 2 Konferenser med klinikens enheter Konferenserna var halvdagskonferenser i Håverud eller i Smögen under november 2006, sammanlagt tre heldagar. Innehåll: Alla enheter fick en presentation av projektet med betoning på de framtagna sammanställningsblanketterna. Utifrån ett fiktivt patientfall med fullständiga utredningar fick varje team öva sig i att ställa samman de olika utredningarna till en gemensam bedömning med hjälp av sammanställningsblanketten. Ifrån varje team var en sjuksköterska, en psykolog, en arbetsterapeut, en kurator och en läkare inbjudna. Antal deltagare: 62 st. Konferens med brukarorganisationerna Konferensen hölls den 24/ på NÅL och var en halvdagskonferens. Innehåll: Följande brukarorganisationer/intresseföreningar deltog: IFS, Attention, Kamratföreningen Länken, Verdandi, Aktiva länkar. Föreningen Autism hade inte möjlighet att närvara. Information om Miltonprojektet samt diskussion om hur utredningarna kan och bör användas med speciell betoning på sekretess och integritetsfrågor. Antal deltagare: 13 st Konferens med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna Konferensen var en heldagskonferens och hölls de 4/ på NÅL. Innehåll: Presentation av projektet, de olika typerna av utredningar de kan efterfråga samt de specifika dokument som framtagits för överrapportering i samband med vårdplanering. Gemensam diskussion om samverkanspartnernas behov av information och hur formuläret kan användas hos respektive huvudman samt önskemål om förändringar i formuläret. Antal deltagare: 30st Kuratorsdagen Konferensen var en heldagskonferens och hölls den 4/ på Smögens havsbad. Antal deltagare: 22 st Innehåll: Genomgång av nuläget i projektet och de omarbetade sammanställningsdokumenten. Diskussion av kuratorernas roll i utredningsarbetet. Kuratorerna arbetade med metodiken kring social anamnes och kurator på neuropsykiatrin presenterade deras upplägg. Miltonprojekt 318/2005 "Utveckling och implementering av kvalificerad utredning tidigt i vårdförloppet för

15 14 Uppföljningsmöte av teamkonferenserna Konferensen var en halvdagskonferens och hölls den 11/ på Riverside, Uddevalla. Antal deltagare: 21 st som representerade 12 enheter. Innehåll: Nuläget i projektet och den omarbetade sammanställningsblanketten presenterades. Genomgång av utredningsläget på varje enhet och svårigheter och önskemål kring kommande utredningsarbete.

16 YVF NU-SJUKVÅRDEN 'I Bilaga 3 Psykiatriska kliniken Sammanställning av teambedömning Denna blankett är avsedd att användas för att få en samlad bild av patienten utifrån genomförda utredningar. Resultatet bör ligga till grund för upprättande av vårdplanen. Namn: Födelsedata: Datum för sammanställningen: Medverkande i sammanställningen: Genomförda utrednin ar: Här listas de utredningar som ligger till grund för sammanställningen med datum i journal, utförare, t.ex arbetsterapeutbedömning, CT, MR, symtomskattningar m.m. S urtom Nuvarande Tidigare Funktion Här listas även de personlighetsmässiga framkommit. och motivationella resurser och begränsningar som

17 16 Resurser Begränsningar Dia nos Axel 1 Axel 2 Axel 3 Förändrin smö'li heter Beskriv de möjligheter till förändring man bedömer patienten har utifrån kognitiva, motivationella och personlighetsmässiga faktorer. Presentation av utrednin sresultaten till atienten Vem: När: Var: Hur: Särskilda observandum: Dokumentera speciella ställningstaganden angående t.ex.

18 17 Su-risk Farlighet Körkort Vapenlicens Missbruk Reviderin : Här noteras kompletterande utredningar man bedömt behöver göras samt när olika bedömningar skall följas upp. 0 Aktuell för samverkan med kommunen (fyll i blankett "Sammanfattning av funktionsbedömning avseende patientens behov av stöd") Vikti t att tänka å vid samverkan med AF och FK Målsättningar och planerade behandlingar skrivs i vårdplanen på sedvanligt sätt.

19 T1C1rNU-SJUKVÅRDEN Y Bilaga 4 Psykiatriska kliniken Sammanfattning av funktionsbedömning avseende patientens behov av stöd Namn: Födelsedata: Datum: Utförare: A. Inget problem B. Lätt problem C. Måttligt problem D. Stort problem 1 Ekonomi 2 Inkö 3 Matla nin 4 Måltider 5 Städnin 6 Klädvård 7 På / avklädnin 8 Personli h ien 9 Struktur i vardagen - dygnsrytm, delta i aktiviteter, egna initiativ 10 Kommunikation - interaktion - initiativ till /up rätthålla kontakt med personal / vänner / familj 11 Läsa och skriva 12 Fritid / intressen 13 Rörli het 14 Resor 15 Känsloliv - realitetsprövning, aggression, ge uttryck för känslor, im ulser 16 Tidsuppfattning - planering, genomförande, uppstart, tidsorientering 18 Hantera mediciner 19 Hantera tobak 20 Hantera alkohol 21 Hantera dro er 22 Hantering av symtom 23 Häl medel 24 S sselsättnin A B C D

20 19.. Patient 1 Person nummer Exempel på logistik för utredning Bilaga 5 Vecka 1 Månda Tisda Onsda Torsda Freda Neuropsykolo Neuropsykolo Arbetsterapeu Psykologutredning gisk gisk anamnes tisk utredning DMT utredning Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Arbetsterapeu tisk utredning Vecka 2 Månda Tisda Onsda Torsda Freda Neuropsykolo gisk anamnes Lunch Lunch Lunch Lunch Miltonprojekt 318/2005 "Utveckling och implementering av kvalificerad utredning tidigt i vårdförloppet för

21 Utredning Patient 2 Person nummer Vecka 1 Månda Tisda Arbetsterapeu tisk utredning Onsda Torsda Freda Neuropsykolo Psykologutredning Arbetsterapeu gisk anamnes DMT tisk utredning Lunch Lunch Neuropsykolo gisk anamnes Lunch Lunch Lunch Vecka 2 Månda Neuropsykolo gisk utredning Lunch Tisdag Onsda Torsda Freda Lunch Lunch Lunch

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Rekommenderad utredningsmodell av neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna inom VG-regionen.

Rekommenderad utredningsmodell av neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna inom VG-regionen. Bilaga 4 Rekommenderad utredningsmodell av neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna inom VG-regionen. Besöksgaranti brytpunkt Behandlings/ utredningsgaranti Beslut om utredning Beslut om diagnos 90

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 9, Genombrottsprogram 1, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska

Läs mer

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Besöksadress: Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg Telefon: 076 118 93 63 E-post: yvonne.ma.andersson@vgregion.se INBJUDAN TILL UTBILDNING! Projekt Västkompetens

Läs mer

Implementeringsprojekt

Implementeringsprojekt Implementeringsprojekt REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED AD/HD BUP SKÅNE BUP-KONGRESSEN 2014 GUNILLA GRANHOLM, PROJEKTLEDARE Vårdprogram för GOD VÅRD! Mål: En robust implementering av nivådifferentierad

Läs mer

Riktlinjer för neuropsykiatrisk bedömning och utredning i Västra Götalandsregionen

Riktlinjer för neuropsykiatrisk bedömning och utredning i Västra Götalandsregionen Tjänsteställe/handläggare Datum Sid Medicinska sektorsrådet i psykiatri Den 20 mars 2009 1 (2) Riktlinjer för neuropsykiatrisk bedömning och utredning i Västra Götalandsregionen Nedanstående riktlinjer

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

BOGRUPPEN KLINISKT TEAM

BOGRUPPEN KLINISKT TEAM BOGRUPPEN KLINISKT TEAM Stärker den kliniska verksamheten och tryggar upp vårdkvalitén Det kliniska teamet arbetar idag som ett självständigt team inom Bogruppen och handleder/utbildar personal med traumaperspektiv

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Psykologförbundets rekommendationer. Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården

Psykologförbundets rekommendationer. Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården Psykologförbundets rekommendationer Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården Antagna av förbundsstyrelsen 10 april 2013 Psykologiska test Ett psykologiskt test strävar efter

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF NYTT PROGRAM Utvecklingsseminarium 394 och 396 INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF Att beskriva och bedöma behov med ICF inom rehabilitering och vård MSc. Fd. Bitr. Rektor Werner Jäger, ReArb Institutet

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Arbetsgrupp behovet av insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Arbetsgrupp behovet av insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder Rapport Arbetsgrupp behovet av insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder Utfärdare Grace Hagberg, processtödjare Norrköpings Samordningsförbund Bakgrund Norrköpings Samordningsförbund

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Slutredovisning av förbättringsprojekt

Slutredovisning av förbättringsprojekt Bakgrund Slutredovisning av förbättringsprojekt Extra utbildningsdag om Äldrepsykiatri Liana Tahrodi, 139 Befolkningen i vårt land har blivit äldre och psykisk ohälsa bland äldre ökar i takt med en stigande

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

BNK Enheten för f r barnneuropsykiatri vid DSBUS

BNK Enheten för f r barnneuropsykiatri vid DSBUS BNK Enheten för f r barnneuropsykiatri vid DSBUS Björn Kadesjö, ö.. l. Målgrupper Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och deras familjer, dvs med Autismspektrumtillstånd ADHD, DAMP

Läs mer

Manual för genomförande av utvidgad undersökning inom ramen för Aktivitetsförmågeutredning (AFU) arbetsterapeutisk, psykologisk och sjukgymnastisk

Manual för genomförande av utvidgad undersökning inom ramen för Aktivitetsförmågeutredning (AFU) arbetsterapeutisk, psykologisk och sjukgymnastisk Manual för genomförande av utvidgad undersökning inom ramen för Aktivitetsförmågeutredning (AFU) arbetsterapeutisk, psykologisk och sjukgymnastisk undersökning 1 (10) 2 (10) Innehållsförteckning Utvidgad

Läs mer

Fritid. Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid

Fritid. Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid Fritid Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid Lite att göra vill flytta, negativ framtidssyn och mindre positiv livssyn Utbildning i genus och mångfald för fritidsledare

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

Neuropsykologisk utredning utifrån neuropsykiatrisk

Neuropsykologisk utredning utifrån neuropsykiatrisk Vårdrutin 1 (9) Utgåva: 1 Godkänd av: Gunnel Alexandersson Verksamhetschef 2010-01-31 2011-01-31 Utarbetad av: Irene Westlund, Per-Nicklas Olofsson, Joakim Hedbrant, Gunilla Bertilsson Revisionsansvarig:

Läs mer

Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell. Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala

Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell. Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala BAKGRUND Vid psykiatrisk mottagning 2, (tidigare mottagningen

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri Psykologpartners & Integrerad Närsjukvård i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen erbjuder en unik utbildning över 4 terminer

Läs mer

Inbjudan till utbildning!

Inbjudan till utbildning! Inbjudan till utbildning! Projekt Kunskap gör skillnad är ett projekt inom samverkansarenan Vårdsamverkan FyrBoDal. Ingående parter är Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal,

Läs mer

Klassifikationer och hkodverk

Klassifikationer och hkodverk 2009-03-1 Standardvårdplaner Snomed CT Leg sjuksköterska Fil mag i omvårdnad Studerar Master i Hälso o sjukvårdsinformatik Universitetet Aalborg Projektledare för standardvårdplansgruppen Universitetssjukhuset

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync 1 GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION 49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync Sammanställning från

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Specialisterna inom Arbetsförmedlingen. Arbetsterapeut och sjukgymnast Psykolog Socialkonsulent Synpedagog Dövkonsulent

Specialisterna inom Arbetsförmedlingen. Arbetsterapeut och sjukgymnast Psykolog Socialkonsulent Synpedagog Dövkonsulent Specialisterna inom Arbetsförmedlingen Arbetsterapeut och sjukgymnast Psykolog Socialkonsulent Synpedagog Dövkonsulent Specialistrollen vid Arbetsförmedlingen Gemensamt för specialistinsatserna är att

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Vid två kurstillfällen i oktober 2015 (Göteborg och Stockholm) ges en kurs

Läs mer

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid)

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) 1 REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) UTBILDNINGAR I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT OCH KASAM INOM AMS (ARBETSMARKNADSVERKET)

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330

Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330 Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330 BUP Barn och ungdomspsykiatri Kontaktperson: Lena Spak (Studierektor BUP), 343 54 49 / 070-785 00 14, lena.spak@vgregion.se. Utifrån

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Beroendekliniken. i Göteborg

Beroendekliniken. i Göteborg Beroendekliniken i Göteborg Vi erbjuder utredning och behandling vid komplicerat missbruk/beroende av alkohol, läkemedel och narkotika för personer med eller utan psykiatrisk problematik. Målgrupp Beroendekliniken

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg.

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg. Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-10-26 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Närvarande: Thomas Krantz, SRF Göteborg Berit Jildenhed, FSDB Väst Ronny Blidberg

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

ARBETSMEDICINSK UTREDNING AV MOBBNING

ARBETSMEDICINSK UTREDNING AV MOBBNING ARBETSMEDICINSK UTREDNING AV MOBBNING Linköpingsmodellen! Stefan Blomberg, psykolog Charlotta Wigander, ST-läkare Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping Definitioner Trakasserier Diskriminering

Läs mer

Att åldras med utvecklingsstörning

Att åldras med utvecklingsstörning 2015-02-20 15/25 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att åldras med utvecklingsstörning BAKGRUND Personer med utvecklingsstörning

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm Indre Ljungar, specialistläkare och docent i rehabiliteringsmedicin, Jean-Michel Saury, leg. Psykolog, PhD ME/CFS-rehabilitering, Danderyds Sjukhus AB

Läs mer

ICF- Processtöd för specialiserad Psykiatri

ICF- Processtöd för specialiserad Psykiatri Preliminärt Internt utbildningsprogram 413 ICF- Processtöd för specialiserad Psykiatri DOKUMENTATION Arbetsmodellen, klassifikation, kodning och bedömning Teori och praktisk tillämpning SIP=Samordnade/individuella

Läs mer

Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling

Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling Nikodemus Enger, leg. psykolog ArbetsRehab Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Grön Rehab Förberedelse inför arbetslivsinriktad

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Psykiatrin i sydväst svarar!

Psykiatrin i sydväst svarar! Psykiatrin i sydväst svarar! Slutrapport från utvecklingsarbete för ökad telefontillgänglighet maj 27 Team sydväst bestod av: Kontaktperson: Catharina Mattsson, enhetschef Älvsjö, tel: 8/578 38 95 mail:

Läs mer

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Malmö högskola Lunds universitet Region Skåne STUDIEHANDLEDNING KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö VT 2011 www.skane.se www.mah.se www.arb.lu.se www.sjukgym.lu.se

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Enheterna för logopedi vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Standardiserad vårdplan - ett stöd för omvårdnadsprocessen i klinik

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Psykiatrisk anamnes och tidigare behandlingar

Psykiatrisk anamnes och tidigare behandlingar Fall: bakgrund, konceptualisering, behandlingsplan och utvärdering Fri omarbetning efter Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. Svensk översättning Makower&Skön. Bearbetning Irena Makower.

Läs mer

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Temagrupp Mitt i Livet Oktober 2014 Bakgrund till rapporten Temagrupp Mitt i Livet spänner över ett antal olika målgrupper vilka

Läs mer

IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom

IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom Norra Stockholms psykiatri, Affektivt centrum Projektansvarig Mikael Landén IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom Rapport från satsning på psykiatri och socialtjänst för personer med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

Värdelyftet Framtidens primärvård

Värdelyftet Framtidens primärvård Värdelyftet Framtidens primärvård Eva Pilsäter Faxner Samordnande chef primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten verksamhetsutveckling

Läs mer

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL 2014-10-13 Sidan 1 ADHD hos vuxna ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL Innehåll Korta fakta om ADHD Svårigheter i vardagen Utredning, diagnostik Behandling och stöd Modediagnos eller kärt barn med många

Läs mer

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra I

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Styrgrupp Triage i Region Skåne har idag beslutat att byta till som system för sekundärtriage hospitalt. Parallellt med denna process kommer -pre att införas för

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott Frances Hagelbäck Hansson Bakgrund 1998 2004 omfattande utredning om rättspsykiatri

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar 2014-12-01 15/24 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar BAKGRUND

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer