Konferensprogram Samhällssäkerhet i Samverkan november

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferensprogram Samhällssäkerhet i Samverkan 16-17 november"

Transkript

1 Konferensprogram Samhällssäkerhet i Samverkan november Onsdag 16 november Plenum Samhällssäkerhet - ett gemensamt ansvar! Moderator: PM Nilsson, Newsmill Medverkande: Helena Lindberg, GD Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Anders Knape, ordförande Sveriges kommuner och landsting, SKL Peter Hultqvist, ordförande Försvarsutskottet Håkan Jevrell, statssekreterare Försvarsdepartementet PAUS 15 min Framtidens utmaningar på 25 års sikt Estradsamtal Moderator: PM Nilsson, Newsmill Medverkande: Margareta Wahlström, bitr Generalsekreterare FN:s katastrofriskarbete International Strategy for Disaster Reduction, ISDR Åke Svensson, vd Teknikföretagen Kevin Noone, professor Stockholm Resilience Center Dr. Tomas Ries, lektor Försvarshögskolan LUNCH Parallella seminarier Forskning utvecklar och ger innovation I mötet mellan myndigheter, akademi och näringsliv kan forskning och innovation förvandlas till affärsidéer, produkter och ökad samhällssäkerhet. Hur ska vi i Sverige nyttiggöra resultaten av genomförda forskningssatsningar i vår strävan att öka samhällets säkerhet? Moderator: Svante Ödman, MSB Medverkande: Leif Axelsson, Lindholmen Science Park Daniel Forsberg, Project Manager IMSK, SAAB Hans Frennberg, Business Area Manager, Research Grants, FOI Fredrik Gustafsson, Security Link Svarta svanar Vi behöver förbättra vår förmåga att förutse och planera för det oförutsägbara, men hur gör man? Följ med i jakten på bättre beredskap för det okända, den svarta svanen. Ett samtal förs kring dessa frågor mellan några forskare med praktisk erfarenhet av problematiken. Moderator: Bengt Sundelius, professor, MSB Medverkande: Fredrik Bynander, docent, Uppsala Universitet Dr. Tomas Ries, lektor, Försvarshögskolan 1

2 Ulf Eliasson, MSB Ett fungerande samhälle i ett förändrat klimat Även om utsläppen begränsas idag kommer vi att få ett varmare, våtare och vildare klimat i framtiden. Vi måste utveckla samhället med hänsyn till ett förändrat klimat och förbereda våra verksamheter så att sårbarheten begränsas. Var ska man börja? Räcker de insatser vi gör idag? Vilka verktyg finns och vilken kunskap har vi? Möt forskare, myndigheter och några kommuner i ett samtal om dagens kunskapsläge, utmaningar och vår beredskap för framtidens klimathändelser. Moderator: Claes Sjöberg, Tomorrow Media Medverkande: Annika Carlsson-Kanyama, Forskningschef, FOI Susanne Edsgård, MSB Ingrid Molander, miljöchef, Botkyrka kommun Säkerhet en del av vårdens kvalitet Vård och omsorg är en av samhällets viktigaste funktioner. Idag är en god informationssäkerhet en förutsättning för att kunna leverera vård på ett sätt som skapar trygghet och tillit hos medborgarna. Moderator: Fia Ewald, MSB Medverkande: Anders Printz, avdelningschef Socialstyrelsen Leif Carlson, tjänsteansvarig och informationssäkerhetskoordinator Inera AB Christina Danielsson, risk- och säkerhetschef Apotekens Service AB Rose-Mharie Åhlfeld, Högskolan i Skövde Utöya - att hantera det otänkbara Norska Röda korset hade en viktig roll i att stödja de drabbade efter Utöya. Øyvind Bruflat från norska Röda korset berättar om erfarenheterna av att möta och stötta de som drabbats av det otänkbara. Ann Enander, Försvarshögskolan, kompletterar berättelserna med hjälp av forskning om vad som händer i samhället i samband med traumatiska händelser och vad det kan innebära att hantera den typen av social kris. Moderator: Katarina Rydberg, MSB Medverkande: Øyvind Bruflat, Norges Røde Kors Ann Enander, forskare, Försvarshögskolan FIKAPAUS 30 min Frivilligheten som resurs Hur organiseras enskilda som vill göra en insats vid en olycka eller en större kris? Samhället förändras och så även hur vi organiserar oss. Tre aktuella exempel; SMS-livräddarna, Sjöräddningssällskapet och Forum för interreligiös samverkan i Malmö, FIRSIM. Moderator: Katarina Rydberg, MSB Medverkande: Mårten Rosenqvist, professor i kardiologi, Karolinska institutet, SöS, SMSlivräddarna Helge Skärlén, distriktssamordnare, Sjöräddningssällskapet Sten Högberg, pastor i Missionskyrkan och talesperson för FIRSIM 2

3 Samverkan för effektivare krishantering Vid en större olycka eller kris, då flera aktörer behöver samverka för att utnyttja samhällets resurser på effektivt sätt, krävs en rad olika system och rutiner. Programpunkten beskriver olika metoder och goda exempel hur detta kan ske och vilken utveckling som är på gång. Medverkande: Ulf Strandberg, Tjänsteägare Krisberedskap SOS Alarm Framtidens kunskapsbehov Vilken kunskap behöver vi för att möta framtidens utmaningar? Lyssna på ett samtal mellan forskare samt företrädare för näringsliv och det offentliga. Moderator: Hans-Olov Byquist, MSB Medverkande: SvenOve Hansson, Kungliga tekniska högskolan Britt-Marie Drottz-Sjöberg, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Helena Lindholm Schulz, Göteborgs universitet Åke Jacobsson, Göteborgs Stad Minoo Akhtarzand, Landshövding, Jönköpings län Lars Jernbäcker, Saab Lokal samverkan vid kriser Vilka utmaningar har de aktörer som behöver samverka lokalt? Vilka är aktörerna och hur samverkar de i praktiken? Tar vi tillräcklig hänsyn till detta när vi planerar för hanteringen av nästa kris? Några har redan påbörjat arbetet för att förbättra samverkan. Många har detta framför sig. Utmaningar och exempel på goda samverkansformer presenteras ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Moderator: Christian Uhr, MSB Medverkande: Anna Granlund, Säkerhetssamordnare, Borås Stad Jörgen Peters, Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Hallands län Shaping the Networked Society I dagens uppkopplade samhälle är människor, kunskap, prylar och information sammanlänkade och tillväxtskapande för individen, näringslivet och samhället. Förändringar som sker i samband med ett uppkopplat samhälle är enorma, som effektivitet, innovation och förbättrad livskvalitet, för att nämna några. Detta innebär nya förutsättningar för att skapa ett tryggare samhälle såväl som nya affärsmöjligheter. Ta del av Ericssons vision The Networked Society, dess möjligheter och utmaningar, där ICT och bredband utgör navet i framtidens samhälle med 50 miljarder uppkopplade enheter år Medverkande: Patrik Regårdh, Ericsson Mingel i mässhallen Tre rätters middag på entrétorget 3

4 Torsdag 17 november Plenum Det sårbara samhället risker med informationsteknologi IT-baserade styrsystem blir en allt mer en förutsättning för viktiga samhällsfunktioner såsom vatten och avlopp, energi, transporter och tillverkningsindustri. Den här utvecklingen skapar nya sårbarheter, och möjligheter, i hela samhället och ställer därför nya krav på arbetet med samhällets informationssäkerhet. Föredraget innehåller också en praktisk demonstration av sårbarheter i, och angrepp mot, IT-system i samhällsviktig verksamhet. Medverkande: Åke Holmgren, MSB David Lindahl, FOI Samtal om samhällskonsekvenser och beroendesammanhang med GD för FOI och MSB. Varför är informationssäkerhet så viktigt och hur ser egentligen utmaningarna ut? Medverkande: Jan-Olof Lind, GD, FOI Helena Lindberg, GD, MSB PAUS 45 min IT-säkerhet och den digitala agendan Medverkande: Anna-Karin Hatt, IT- och energiminister talar ut om utmaningar och aktuella frågor. Parallella seminarier Höj din säkerhet och beredskap med hjälp av standarder Höj din säkerhet och beredskap med hjälp av standarder Standarder gör det enklare när det oväntade inträffar och underlättar samverkan. Just nu är många standarder under utveckling som kommer bli värdefulla verktyg inom en snar framtid. Några exempel är kontinuitetshantering, ledning, resiliens, terminologi, privatoffentlig samverkan och övningsverksamhet. Hur kan ni dra nytta av standarder? Kom och berätta vilka standarder ni tycker saknas? Moderator: Åsa Kyrk Gere, MSB Medverkande: Stefan Tangen, SIS Anders Andersson, Säkerhetschef, Danderyds sjukhus Fredrik Pettersson, Actea 4

5 Mötesplats Samverkansområden (SO) I Samverkansområdena skapas nätverk och synergier mellan myndigheter som har angränsande ansvarsområden. Här diskuteras beroendeförhållande och gemensamma sårbarheter med målet att stärka samhällets krisberedskap. Nitton utpekade myndigheter ingår i arbetet tillsammans med länsstyrelser, kommuner och landsting. Myndigheterna är indelade i sex olika grupper och ansvariga för att krisberedskapen i respektive grupp är god. Samverkansområdena presenterar sig och det pågående arbetet i två olika seminarier. Kom och diskutera samverkansområdenas roll som kunskapsspridare inom krisberedskapsområdet! Moderator: Björn Sola, Försvarsdepartementet Medverkande: Mona Matsson, MSB Örjan Martinsson, Kustbevakningen, ordf i Samverkansområde farliga ämnen Lotta Oscarsson, Riksgälden, ord i Samverkansområde ekonomisk säkerhet Björn Sandborgh, Länsstyrelsen i Värmland, ordf i Samverkansområde geografiskt områdesansvar Styrel vem får el och vem blir utan? Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska prioriteras vid allvarlig elbrist. Nu pågår förberedelser att införa Styrel i hela Sverige. Riksdagen har antagit propositionen om prioritering av samhällsviktiga elanvändare och ändringen av ellagen började gälla den 1 juli. Moderator: Mikael Toll, chef enheten för trygg energiförsörjning, Energimyndigheten Medverkande: Matz Tapper, Teknikansvarig, enhet nät, Svensk Energi Sture Larson, Direktör, Svenska Kraftnät Torbjörn Westman, Beredskapshandläggare, Länsstyrelsen Västernorrland Hot och risker mot IT-infrastrukturen Skadlig kod och riktade angrepp har idag blivit vardagsmat. För IT- och kommunikationsinfrastrukturen är det därför absolut nödvändigt att grundläggande skyddsmekanismer och fungerande säkerhetsrutiner finns på plats på alla nivåer i samhället. Arbetet är komplicerat, inte minst på grund av frågans globala karaktär och att hotbilden ständigt förändras. Moderator: Svante Nygren, MSB Medverkande: Einar Lönn,.SE Robin von Post, Sectra Communications AB Jesper Blomström, Säkerhetspolisen Ulf Löfven, VD, Ekelöw Infosecurity Metoder och tekniska system för ledning och samverkan Användare och utvecklare samtalar om möjligheter att använda nyutvecklad teknik och tjänster. Räddningstjänsten Tjörn berättar om sina erfarenheter från ett oljeutsläpp till havs. En scenariobaserad presentation spelas upp för att visa på nyttan av tekniska stödsystem och satellittjänster för olycks- och krishantering. Presentationen kommer också att visa på möjligheter för effektivare ledning med radiokommunikation. Moderator: Tore Eriksson, MSB Medverkande: Carl-Ian Bissmark, Tjörns Räddningstjänst 5

6 Ulf Cervinus, Uddevalla Räddningstjänst Mats Bornström, MSB Kurt Andersson, MSB Seminariet avslutas med en frågestund (panel), där medverkar också följande specialister: Ann-Charlotte Nylén, MSB Magnus Levein, MSB LUNCH 12:00-13: Mötesplats Samverkansområden (SO) fortsättning Moderator: Björn Sola, Försvarsdepartementet Medverkande: Mona Matsson, MSB Christina Nordensten, Livsmedelsverket, ordf i Samverkansområde teknisk infrastruktur Göran Berg, Transportstyrelsen, ordf i Samverkansområde transporter Åke Samuelsson, Tullverket, ordf i Samverkansområde Skydd, undsättning och vård Hur kan vi skapa trygga och säkra upplevelser vid stora publika evenemang? Hur kan arrangörer av musikfestivaler och andra typer av evenemang med många besökare säkerställa trygga och säkra upplevelser för besökarna? Goda exempel från olika typer av arrangörer och evenemang samt bra verktyg för säkerhetsplanering och riskhantering kommer att beskrivas under den här programpunkten. Moderator: Margareta Nisser-Larsson, MSB Medverkande: Annika Hedelin, Beredskapschef Västra Götalandregionen, Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum, Göteborg Jonas Arlmark, Säkerhetschef Administrativa avd., Göteborg & Co Petter Nilsson, Poliskommissarie, Rikspolisstyrelsen Petter Säterhed, Liveside safety Thomas Eriksson, Verksamhetsansvarig, ordningslagen, Rikspolisstyrelsen FN-kampanjen "Making Cities Resilient" och katastrofriskreducering arbete globalt (delvis presentation på engelska) FN lanserar sin "Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction" Revealing Risk, Redefining Development. FN berättar om sin världsomspännande kampanj för att få städer och kommuner runt om i världen att lära av varandras erfarenheter av att förebygga och hantera naturkatastrofer och naturolyckor. Kom och lär dig mer om vad just din kommun kan vinna på att ansluta sig till kampanjen. Representanter för FN och Sveriges nationella plattform för arbete med naturolyckor berättar och visar på möjligheterna. Moderator: Mette Lindahl Olsson, MSB Medverkande i paneldiskussion: Andrew Maskrey, UN International Strategy for Disaster Reduction Representant från Kristianstads kommun. Representant från Sundsvalls kommun 6

7 Säkra ekonomiska transaktioner Våra betalsystem måste fungera! Tillgången till pengar är en av de viktigaste grundförutsättningarna för att samhället inte ska stanna upp. Löner och pensioner ska betalas ut, skatter ska rulla in, och myndigheter och kommuner måste kunna sköta sin egen finansiering. Vilka är de kritiska faktorerna och vad kan vi göra för att öka stabiliteten? Moderator: Kai Barvéll, Stabschef, Riksbanken Medverkande: Svante Nygren, MSB Mats Wallinder, Head of Payment System Division, Riksbanken Lotta Oscarsson, Säkerhetschef, avdelning Risk, Riksgälden Pär Karlsson, Sakkunnig, operationella risker, Svenska Bankföreningen Peter Zerpe, Säkerhetschef, Räddningstjänsten Kristianstads kommun Att kommunicera en kris Plötsligt inträffar det oväntade och allmänheten efterfrågar information. Någon ansvarig måste då träda fram och definiera krisen och visa på hur den ska lösas. Kriser och olyckor ser ut på olika sätt och kräver kommunikativa åtgärder. Vid seminariet kommer terrordåden i Oslo/ Utöya och den pågående finanskrisen samt andra situationer att belysas. Under sessionen diskuteras kriskommunikation utifrån tre olika perspektiv: opinion, kommunikation och medier. Moderator: Henrik Olinder, MSB Medverkande: Lars Nord, Professor i Journalistik, Mittuniversitetet Brigitte Mral, Professor, Örebro universitet FIKAPAUS 30 min Plenum Gemensam avrundning nu är vi på väg! Efter två fullspäckande dagar med framtidsfokus är det dags för att vända tankarna tillbaka till vår egen tid med all ny kunskap från Mötesplats Samhällssäkerhet. I ett avslutande samtal på stora scenen sammanfattas dagarna. Vilka framtidsfrågor har fångats upp och hur behöver vi arbeta för att i god tid förbereda oss för framtiden? Samtalsledare: Helena Lindberg, GD, MSB Medverkande: Kurt Petersen, professor, Lunds universitet Minoo Akhtarzand, landshövding i Jönköpings län Lars Jernbäcker, Saab 7

Samhällssäkerhet på Kistamässan

Samhällssäkerhet på Kistamässan Samhällssäkerhet på Kistamässan 16-17 november 2011 på Kistamässan Registrera dig på Mötesplatsen med fokus på samhällssäkerhet, beredskap och krishantering Huvudpartners Myndigheter/Branschorganisationer

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

största tillbaka! för DIG som berörs av i välfärdens tjänst Stockholm 10-11 oktober

största tillbaka! för DIG som berörs av i välfärdens tjänst Stockholm 10-11 oktober ÄNTLIGEN ÄR Sveriges största Mötesplats och konferens för IT DIG som berörs av tillbaka! i välfärdens tjänst Stockholm 10-11 oktober Välkommen till eförvaltningsdagarna 2012! Från vision till handling

Läs mer

het genom privat-offentlig samverkan

het genom privat-offentlig samverkan Kristålighet genom privat-offentlig samverkan Årlig redovisning från KKrVA avd V den 25 september 2012 av Per Kulling, Bo Richard Lundgren, Bengt Sundelius, Leif Vindevåg och Marie Hafström i den årliga

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

När elen inte räcker. En tidning från SOS Alarm Nr 1 2014. Stroke. Personbilen. Från stenar. vanligaste feldiagnosen. som kompletterar ambulanserna

När elen inte räcker. En tidning från SOS Alarm Nr 1 2014. Stroke. Personbilen. Från stenar. vanligaste feldiagnosen. som kompletterar ambulanserna S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2014 PROFILEN, SIDAN 12 Det är svårt att gå till val på att förebygga katastrofer som kan hända 20 år framåt. Margareta Wahlström, FN:s särskilda representant för katastrofrisk

Läs mer

Forskning planeras för ett säkrare samhälle

Forskning planeras för ett säkrare samhälle Forskning planeras för ett säkrare samhälle MSB:s forskningsplan 2015 2014-10-14, Dnr 2014-4640 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vägen till en forskningsplan... 3 MSB:s forskningsfält och portfölj...

Läs mer

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS,Swedish Standards Institute ANNONS SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 Foto:Jocke Berglund Årets Bild 2006. Röjningen efter stormen

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Rapport 2013:26 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2013

Rapport 2013:26 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2013 Rapport 2013:26 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2013 Omslagsbild: The flame comes out of the window. Foto: Volodymyr Khodaryev/Mostphotos. Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering Ett första steg mot en nationell riskbedömning Nationell riskidentifiering 2 MSB:s kontaktperson: Johanna Enberg, 010-240 40 55 Publikationsnummer MSB 336-2011 november 2011 ISBN 978-91-7383-180-2 3 Förord

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

Krisperspektiv. Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare INNEHÅLL

Krisperspektiv. Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare INNEHÅLL Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Internationell utblick Nyheter i korthet CNDS Referensgruppen

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Informationsmöte den 27 januari 2015 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Länsstyrelsen Västra Götalands län Postadress: 403 40 Göteborg, telefon:

Läs mer

SMART samhällsutveckling

SMART samhällsutveckling Välkommen till 2014 års arena för en SMART samhällsutveckling Smart Samverkan Smart IT Smart Infrastruktur Smart Innovation & Teknik Program 2014 12-13 november Aros Congress Center, Västerås Innehåll

Läs mer

Friktionsfri förvaltning

Friktionsfri förvaltning Friktionsfri förvaltning är din information säker? undvik misslyckade IT-investeringar digital agenda för europa led din organisation till framgång Program 2014 8-9 oktober Nacka Strandsmässan Innehåll

Läs mer

Program Stockholm 17-18 november 2010

Program Stockholm 17-18 november 2010 Program Stockholm 17-18 november 2010 Tillsammans bygger vi framtidens digitala samhälle redan idag Välkommen till mötesplatsen för dig som berörs av smartare tjänster och arbetssätt för framtidens samhällsbyggnad

Läs mer

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar Kvalitetsmässan 2015 Konferensprogram 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg Svenska utmaningar Du är vinnaren på Kvalitetsmässan PROGRAMGUIDE 3 Programöversikt och temaområden 4 Invigning 5 Avslutning

Läs mer

En digital agendas möjligheter och utmaningar #nkdafs

En digital agendas möjligheter och utmaningar #nkdafs Den 28 november bjuder Länsstyrelsen i Örebro län och Näringsdepartementet in till en nationell konferens med fokus på den digitala agendan. Sverige ska bli bäst i världen på IT och konferensens syfte

Läs mer

VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING

VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING DEBATT Innovation i offentliga verksamheter - har du verktygen? Påverka förändringsprocessen så gör du DESI - Så behåller vi den digitala tätpositionen i EU Hur informationssäkra

Läs mer

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2013 profilen, sidan 17 Man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret. Försvarsminister Karin Enström

Läs mer

Ingen nolla på visioner

Ingen nolla på visioner RAKELDAGEN SID 8 VISIONER SID 16 Pratar gärna med Rakel Ingen nolla på visioner En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #09 2011 OLYCKSUNDER- SÖKNING MSB anställer samordnare

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Samverkansområde Skydd, undsättning och vård Studieresa Dallas och New Orleans 2010 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning 2. Inledning 2.1. Bakgrund 2.2. Syfte med studieresan 2.3. Program 2.4. Finansiering

Läs mer