Förvaltningsberättelse 2. Resultaträkning 5. Balansräkning 6. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8. Kassaflödesanalys 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse 2. Resultaträkning 5. Balansräkning 6. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8. Kassaflödesanalys 9"

Transkript

1 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys 10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 12 Styrelse 20 Koncernledning 22 Revisionsberättelse 24 Fem år i sammandrag 25

2 Förvaltningsberättelse För Öresundskraft AB, org nr Ägarförhållanden Öresundskraft AB är ett helägt dotterbolag till Helsingborg Energi Holding AB ( ). Båda bolagen har sitt säte i Helsingborg. Helsingborg Energi Holding AB är i sin tur helägt bolag till Helsingborgs stad. Ändringar i koncernstruktur Öresundskraft förvärvade per % av aktierna i Höganäs Fjärrvärme AB. Ängelholms kommun avyttrade per % av aktierna i Ängelholms Energi AB till Öresundskraft AB. Ängelholms Energi AB såldes därefter gemensamt över till Ängelholms Energi Holding AB per av ägarna varefter Öresundskraft äger 49 % av Ängelholms Energi Holding AB. Under 2005 förvärvades resterande 50 % av aktierna i det vilande bolaget Helia AB från Elsam A/S. Verksamhetsinriktning och viktiga händelser Verksamheten är organiserad i fem affärsområden: El, Infratjänster, Nät, Produktion och Kundservice. Öresundskrafts verksamhet för underhåll och service av eldistributionsnäten hanteras i en separat enhet som genomgår en förändringsfas och söker partnerskap i syfte att öka den underliggande servicemarknaden. Försäljningsverksamheten är organiserad i affärsområdena El och Infratjänster. Detta sker legalt i enheterna Öresundskraft Marknad AB, Öresundskraft Energy Trading AB, Helia AS, Göta Energi Holding AB (50 %) och Öresundskraft Infratjänster AB. Affärsområde El hade under 2005 satt upp ambitiösa lönsamhetsmål, vilka man lyckades överträffa. Kostnadsbesparingar och stabil utveckling av täckningsbidraget uppnåddes. Förbrukningsprofiler och volymavvikelser var till affärsområdets fördel. Volymutvecklingen är positiv där framförallt portföljförvaltningen stadigvarande vinner terräng inom storkundssegmentet. Under december förvärvades ca kunder, huvudsakligen privatkunder, från Preem. Förvärvet tillför ca 90 GWh i årsvolym. Verksamheten i joint venturet Göta Energi har utvecklats väl och genererar ett tillskott efter förvärvskostnader. Dotterbolaget Helia AS i Danmark har närmat sig en lönsamhetssituation och bolaget har utvecklats betydligt jämfört med förra året och är numera en etablerad aktör på den danska energimarknaden. Tradingverksamheten hade ett framgångsrikt år med goda resultat i tradingportföljen och framgångsrik portföljförvaltning. Under året ökade antalet portföljkunder från 40 till 50 st. Öresundskraft Energy Trading AB har även under 2005 etablerat sig som en aktör inom handeln med utsläppsrätter, där kunskapen om de olika energimarknaderna kunnat utnyttjas i etableringen. Den finansiella energiomsättningen uppgick till 23 TWh. Inom cash management har omsättningen inom framförallt valutahantering ökat och bolaget omsatte ca 12 Mdr under 2005, främst genom valutaaffärer. Utveckling av handeln med finansiella derivat inför avregleringen på naturgasmarknaden har pågått under senare delen av året där det främst fokuserats på fueloil och gasoil som hedgeinstrument. Affärsområde Infratjänster hade ett utmanande år där gasmarknadsavregleringen i slutet på 2005 satte sina spår i både volymoch resultatutveckling. Avregleringen har lett till betydande priskonkurrens initialt, vilket gör att ambitionen att hitta bra inköpslösningar har intensifierats. Fjärrkylaprodukten hade ännu ett år där volymutvecklingen inte nådde de nivåer som är tillräckligt höga för att lönsamheten skall vara acceptabel. Kommunikationsverksamheten växte i omfattning under 2005, där den mest kända affären under året är avtalet med Helsingborgshem om anslutning av lägenheter till Öresundskrafts stadsnät. Under året har även skrivits avtal med HSB, JM Bygg och Skanska kring anslutning av deras nyproduktion till Öresundskrafts stadsnät. Tjänsterna i stadsnätet blir alltmer uppskattade och utnyttjandet har nu överstigit 50 % av möjliga anslutningar. Nya tjänsteleverantörer under året är bl a Webtech Nord, Tele2 och Telia. Affärsområde Infratjänster lyckades som helhet leva upp till omsättningsmål och lönsamhetsmål, trots den ökande konkurrensen på naturgasmarknaden i slutet av Inom affärsområde Nät präglades 2005 av slutförandet av fjärrvärmeledningen till Landskrona, ett projekt som innebär sammanbyggande av Landskronas och Helsingborgs fjärrvärmedistributionsnät. Byggandet av Landskronaledningen påbörjades i augusti 2004 och slutfördes och invigdes i november Projektet att fjärravläsa mätare blev fastställt under 2005 och innebär att elmätare samt fjärrvärme- och naturgasmätare blir utbytta före 1 juli Fördelarna innebär bl a att kunderna blir debiterade efter verklig förbrukning och slipper årliga avräkningsfakturor. Kunderna kan dessutom avstå från att själva läsa av eller lämna mätarställningen. Mätarbytet utförs av företaget 2 Relacom. Elnätsanslutningar har gjorts under året med 154 st, och arbetet med spänningsomläggning till 11 kv fortsatte genom planering för byte av gamla nätstationer. Affärsområde Produktion hade 2005 ett svagare år än 2004, och lönsamheten sjönk. En av affärsområdets leverantörer av spillvärme drabbades av ett oplanerat leveransavbrott, vilket blev en ekonomisk belastning för verksamheten. Bränslepriserna ökade generellt, framförallt kostnaderna för de fossila bränslena olja och naturgas. Inköpsvalutorna USD och CAD var relativt oförändrade jämfört med Produktionen var fri från driftstörningar i övrigt och enheten Västhamnsverket hade i likhet med tidigare år goda miljövärden på de utsläpp som gjordes vid produktionen. Gasturbinen GTX100 utnyttjades för 68 GWh elproduktion, vilket gav ett ekonomiskt tillskott till affärsområdet. Inom Öresundskrafts kundserviceverksamhet har verksamheten varit stabil med goda nyckeltal inom alla avdelningarna. Verksamheten arbetar numera med god struktur och nya arbetsprocesser. Kostnaden per leveranspunkt har stadigvarande sjunkit sedan omorganisationen 2004 och hemsidan används av allt fler kunder, vilket resulterar i minskande samtalsfrekvens till telefonitjänsten. Omsättning, resultat och lönsamhet Öresundskrafts intäkter uppgick under 2005 till Mkr (2 480). Ökningen är i huvudsak en effekt av ökade leveransvolymer inom portföljförvaltningen av el. Intäkterna från gasförsäljning var oförändrade där minskade volymer motverkades av ökande prisindexering. Intäkterna från fjärrvärme ökade något, vilket i sin helhet var en priseffekt. Elspotpriset ökade stadigvarande under 2005, vilket i huvudsak kan förklaras av marginalkostnadseffekten av systemet med utsläppsrätter. Leveransvolymerna av el ökade till (4 792), där en minskning i privatmarknadsvolymer motverkades av en ökad portföljförvaltning. Naturgasförsäljningen minskade något under året och uppgick till 752 GWh (765). Leveranserna av fjärrvärme var något lägre än förra året och uppgick till 875 GWh (900). Dygnsmedeltemperaturen uppgick till 8,5 grader (8,3). Fjärrkylaleveranserna var under förra året oförändrade och uppgick till 13 GWh (12). Försäljningen av kommunikationstjänster ökade under 2005 och står numera för en ökande omsättning med stor potential. Öresundskrafts rörelseresultat uppgick till 192,2 Mkr (189,1), en ökning med knappt två

3 procent. Inom ramen för koncernens produkter har lönsamhetssituationen förändrats där en skickligare hantering av risker och profiler påverkat elförsäljningsverksamheten positivt, medan ökade kostnader för framförallt värmeproduktion har belastat verksamheterna för fjärrvärme och fjärrkyla jämfört med Lönsamheten för gasverksamheten var fortfarande tillräcklig under 2005, medan stadsnätet och kommunikationstjänsterna följer den avkastningsplan som har arbetats fram sedan tidigare. På kostnadssidan har vissa engångsposter tagits av försiktighetsskäl, samt även vissa mindre nedskrivningar av immateriella tillgångar. Avskrivningarna under 2005 ökade något och fortsätter att vara en betydande post med anledning av de omfattande investeringar som görs i infrastruktur. Rörelsemarginalen minskade något till 7,1 % (7,7), främst pga omsättningsökningen på elvolymer med lägre marginal. s långsiktiga mål är fortsatt 10 % i rörelsemarginal. Finansnettot uppgick till -12,8 Mkr (-13,5), vilket i sin helhet förklaras av en lägre genomsnittlig räntefaktor. Den genomsnittliga nettoskulden var under året 680 Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till 179,4 Mkr (175,6), vilket är en ökning med 2 %. Lönsamheten mätt i avkastning på sysselsatt kapital minskade till 9,8 % (11,0), samt avkastning på totalt kapital minskade till 7,3 % (8,1). Öresundskrafts långsiktiga mål är en avkastning på 12 % på sysselsatt kapital. Finansiell ställning Materiella anläggningstillgångar ökade under 2005 med netto 144 Mkr (101) till Mkr. Huvuddelen av ökningen beror på investeringar i fjärrvärme- och elnätet, genom främst Landskronaledningen och spänningsomläggning i elnätet. Investeringar i stadsnätet för kommunikation skedde även i betydligt större omfattning under 2005 än tidigare år. Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 22 Mkr (152). Främsta anledningen till minskningen är att Finansinspektionens kapitaltäckningskrav har hanterats med ett placeringsarrangemang som har ersatt den placerade likviditet som fanns vid förra årsskiftet. I Öresundskrafts kontostruktur ingår transaktions- och valutakonto för den finansiella krafthandeln, samt valutakonton för råvaruinköp inom produktionsverksamheten. Under 2005 infördes ett koncernvalutakontosystem som innebär att samtliga betalningsflöden uppnår optimal valuta och räntenettning för hela koncernen. Eget kapital uppgår till Mkr (1 141). Soliditeten uppgår till 42 % (44) där ägarens krav på soliditet uppgår till 35 % enligt ägardirektiv. Nettoskuldsättningen uppgick vid årsskiftet till 680 Mkr (602). Ökningen är hänförlig till ökad omsättning och därmed ökade rörelsekrediter. Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -245 Mkr (51,0). Främsta skälet till minskningen är investeringar i finansiella tillgångar kopplade till förvärvet av 49 % av Ängelholms Energi AB. Finansiella risker Öresundskrafts finansiella risker kan beskrivas som elprisrisk, valutarisk, volymrisk, motpartsrisk och ränterisk. Ränterisken består i placeringar av likvida medel på transaktions- och säkerhetskonto till rörlig ränta, samt valuta- och koncernkonto med rörlig ränta. Durationen, dvs förfallostrukturen på Öresundskrafts låneportfölj är i genomsnitt mindre än 180 dagar. Finanspolicyn stipulerar ett intervall mellan dagar. Om den genomsnittliga räntan skulle öka med 1 % skulle räntekostnaden öka med 8,6 Mkr baserat på nuvarande nettoskuld. Motpartsrisken består i huvudsak av sk icke-clearade kraftinköpskontrakt. Denna andel var vid årsskiftet 3 %. Elprisrisken hanteras inom ramen för varje dotterbolags riskpolicy, och normalprofilen för fastpriskontrakten skall säkras i intervallet %. Vid årsskiftet var den säkrade prisrisken 101 %, dvs i överkanten av intervallet. Elprisrisken för kunder med rörligt pris följer inköpspriset på Nordpool och hanteras med månadsvis prisjustering. Valutariskerna uppstår i huvudsak i samband med inköp av kraftkontrakt från NordPool. Riskmandatet är restriktivt och andelen NOK- och EUR-kontrakt som skall säkras vid inköpstillfället är minst 95 %. Per var 99 % av valutarisken säkrad mot NOK och EUR vad avser elleveranser Under 2005 har valutakursvinster redovisats med totalt 3,4 Mkr. Valutakursrisker uppstår även vid inköp av kol, olja och biobränsle. Under 2005 gjordes inköp av USD och CAD för bränsleinköp. Produktionsverksamhetens riskpolicy stipulerar ett riskintervall mellan % av den rullande tolvmånadersexponeringen. Under 2005 prissäkrades 87 % av inköpsvolymen i USD och CAD. 3 Investeringar och förvärv Öresundskrafts förvärv och investeringar uppgick till totalt 486,6 Mkr (192,0) under Investeringar i finansiella tillgångar gjordes genom förvärv av aktier i Ängelholms Energi AB, samt förvärv av 39 % av aktierna i Höganäs Fjärrvärme AB. Immateriella förvärv gjordes av gashandelsverksamhet från Ängelholms Energi per , samt elhandelskunder från Preem under december. Investeringar gjordes i elnätsanläggningar med totalt 41,0 Mkr (49,4). I fjärrvärmeanläggningar investerades totalt 48,4 Mkr (57,7) och i naturgasanläggningar 14,0 Mkr (11,9). I fjärrkyla investerades 0,7 Mkr (0,7). Öresundskrafts stadsnät för kommunikation har ökat i omfång och de totala investeringarna i kommunikationsnät och aktiv utrustning uppgick till 41,2 Mkr (18,5). Stadsnätet växte framförallt i de centrala delarna av Helsingborg samt Väla och Berga industriområde. Personal och medarbetarutbildning Öresundskrafts medeltal anställda under 2005 uppgick till 367 personer (369). Personalens köns- och åldersfördelning samt utbetalda löner och ersättningar framgår av not 4. Frisknärvaron mäts som del av ordinarie arbetstid och uppgick till 97,0 % (97,0). Öresundskraft har under året profilerat sig kring den friskvårdssatsning som påbörjades 2004 och fick under februari 2005 belöning för det arbete som hade lagts ner i form av ett Hälsodiplom. Tyngdpunkten har legat på friskvård, kondition, kost och de anställdas helhetssituation. Satsningen har varit en del av ett hälsoekonomiskt synsätt där både de anställda och företaget anses vara vinnare av effekterna. IT-säkerhet Öresundskrafts tekniska säkerhet är uppbyggd kring Microsofts produkter med Windows server och AD (Active Directory) som bas. Åtkomst till resurser i nätverket styrs med lokala och globala rättighetsgrupper som sätts upp i AD. Till varje användarkonto knyts ett personligt lagringsutrymme lokaliserat på en filserver. För varje enhet finns det upprättat en katalogstruktur för vilken ansvarig chef beviljar, godkänner och beställer behörighet för åtkomst till resurser i underliggande kataloger. Arbete pågår med en ny katalog och rättighetsstruktur. Distansarbetsplats via VPN med hjälp av portwise och Citrixlösning upprättas av IT-enheten efter beställning från varje chef. X-power samt ett antal mindre men administrativt krävande applikationer

4 såsom UC-select opereras från en Citrixfarm som effektiviserar administrationen samt ger stabilare och säkrare åtkomst till dessa applikationer. Felavhjälpning sker, efter installation av Windows XP, till största delen på distans med hjälp av remote assistans, där supportpersonal kan interagera med användaren, vilket kortar ner tiden från felanmälan till avslutad felavhjälpning. Samtliga datorer övervakas centralt med hjälp av övervakningsprogram och där problem kan åtgärdas innan dessa blivit märkbara för användaren. Lokala inställningar för datorer och användare styrs centralt genom AD och GPO (Group Policy Objects). Antivirusprogram genomsöker inkommande e-post, servrar och arbetsplatsdatorer efter virus och spam. Antivirusprogram letar efter uppdateringar med automatik var 10:e minut. Drift och underhåll sköts av egen personal med undantag för systemet Lettera, där all drift och servrar är lokaliserade hos extern part. Öresundskrafts webserver är av säkerhetsskäl placerad i en sk DMZ utanför brandväggen. Backuptagning av servrar och databaser till band sker enligt fastlagt schema. Backupband lagras av säkerhetsskäl i annan byggnad än den där servrarna är placerade. Extern support sker på plats övervakad av Öresundskrafts personal, via Cisco VPN-client, alternativt genom uppsättning av en VPNtunnel mellan brandväggarna. Miljö och kvalitet Samtliga Öresundskrafts produktionsanläggningar för el och värme är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Den tillståndspliktiga delen av verksamheten svarade under 2005 för 17 % (18) av omsättningen. Den huvudsakliga miljöpåverkan som anläggningarna har är utsläpp till luft av svavel- och kväveoxider, koldioxid samt stoft. För produktionsenheten vid Västhamnsverket gäller provisoriska villkor för utsläpp av kväveoxider. Myndigheterna har godkänt försöksverksamhet för att reducera kväveoxidutsläpp och korrosiva angrepp vid biobränsleeldning. Under 2005 har ångpannan vid Västhamnsverket modifierats så att man klarar full effekt med enbart biobränsle. Försöken med ammoniumsulfat fortsatte under året och resultaten blev positiva, vilket resulterade i en fast installation, drifttagen under december För den nya gasturbinen har, med upphävande av prövotidsförordnandet, fastställts villkor för kvävedioxidutsläppen, dels fram till den 31 mars 2007 och dels vad som skall gälla därefter. Moderbolaget och dotterbolagen har varit miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 sedan 1999 och kvalitetscertifierade enligt standarden ISO 9001:2000 sedan En utvärdering av prestanda visar på tydliga miljö-och kvalitetsförbättringar på de punkter där övergripande mål satts. Ägardirektiv Öresundskrafts nuvarande ägardirektiv upprättades 2001 och justeras årligen. Direktivet klargör de övergripande målen för verksamheten ur ägarsynpunkt samt även vilka marknader koncernen förväntas verka på och till vilka priser och tariffer detta bör ske. Av de finansiella målen har Öresundskraft överträffat soliditetsmålet på 35 % där utfallet 2005 blev 42 %. Utdelningskravet som regleras i form av koncernbidrag blev 50 Mkr i enlighet med direktivet. Avkastningen på eget kapital blev 10,9 %, där kravet är 10 %. Kraven för nätavgifter är att Öresundskraft skall ha el- och fjärrvärmetariffer som understiger riksgenomsnittet. Enligt branschstatistik från fastighetsbranschen understiger bolagets tariffer dessa med god marginal. Framtida utveckling och prognos Öresundskraft har under 2005 haft ett år av fokus på kundrelaterade aktiviteter där verksamheten väldigt tydligt har varit inriktad på långsiktigt relationsbyggande. Större industrikunder har numera insett kvaliteten i bl a förmågan till portföljförvaltning, där vi anser att den överstiger våra konkurrenters. Intressenter i sfären kring energibranschen presenterar affärsupplägg och affärsidéer som bolaget långsiktigt kommer att kunna ha nytta av och uppnå konkurrenskraft med. Vår bedömning är att Öresundskraft numera definitivt har tagit klivet in i ett tydligt affärsmässigt arbetssätt som har satt sin prägel på vår förmåga att göra affärer, vår förmåga att rekrytera nyckelkompetens och framförallt vår förmåga att ta ett regionalt ansvar för att driva, utveckla och äga energiverksamhet i regionen på ett effektivt sätt. Under 2006 kommer bolaget att ha möjligheter att vidareutveckla och presentera för intressenterna i regionen varför en regional samordning av ägandet av energiverksamheter skulle skapa goda förutsättningar för gemensamma vinster. Detta arbete kommer att påbörjas under det kommande året och kommer att pågå under en längre tid. 4 Lönsamheten är generellt god, trots att det långsiktiga avkastningsmålet inte uppnåddes under Under 2006 förväntas resultatmässiga förbättringar inom något affärsområde, även om konkurrensen på den avreglerade naturgasmarknaden samt det omfattande investeringsprogrammet för ledningsnäten förväntas belasta avskrivningar och finansnetto i högre omfattning framöver. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kr, disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa kkr kkr Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Helsingborg Yvonne Augustin Ordförande Jan Olov Samuelsson Vice ordförande Ann-Christin Bengtsson Akram Saouan Mokrane Ourad Stig Walstam Stefan Haslbeck Magnus Grill Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Willard Möller Auktoriserad revisor Min granskningsrapport har avgivits Sven Borgvald Lekmannarevisor

5 Resultaträkning Belopp i kkr Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Resultat från andelar i intresseföretag Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Koncernbidrag, erhållna Koncernbidrag, lämnade Bokslutsdispositioner, övriga Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

6 Balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande Fallrätter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Derivatfordringar Upparbetade men inte fakturerade intäkter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 24 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier à kr) Reservfond Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Balanserad vinst Årets resultat Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Avsättningar Avsättningar för skatter Långfristiga skulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kkr Ställda säkerheter Inga Företagsinteckningar Bankräkningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Borgensförbindelser till förmån för intresseföretag Borgensförbindelser till förmån för joint ventures Ansvar som delägare i handelsbolag Summa ansvarsförbindelser Generellt borgensåtagande har lämnats för Öresundskraft Marknad AB och Öresundskraft Energy Trading AB avseende förpliktelser gentemot externa banker. Samtliga åtaganden exklusive ingångna valutaterminskontrakt redovisas ovan. 8

9 Kassaflödesanalys Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av rörelsegren Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde före finansieringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott Upptagna lån Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut

10 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i kkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avgår resultatandel i intresseföretag Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Resultatandel i handelsbolag Övriga avsättningar Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter Förvärv av inkråm och verksamheter Förvärvade tillgångar och skulder: Materiella anläggningstillgångar 674 Rörelsefordringar Likvida medel Summa tillgångar Rörelseskulder Summa avsättningar och skulder Köpeskilling Utbetald köpeskilling Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten Påverkan på likvida medel (minus = ökning) Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank I likvida medel ingår spärrade bankmedel med ( ) (koncernen), med 0 ( ) (moderföretaget). 10

11 Juridisk organisation Öresundskraft AB Öresundskraft Energy Trading AB Öresundskraft Infratjänster AB Öresundskraft Marknad AB Öresundskraft Produktion AB Öresundskraft Underhåll AB Gasturbinkraft i Helsingborg HB NVSH Energi AB 50% Ängelholms Energi AB 49% Höganäs Fjärrvärme AB 39% Helia A/S Helia AB 100% Göta Energi Holding AB 50% Operativ organisation Koncernchef Magnus Grill Vice koncernchef Bertil Sjöstedt Koncernstab Personal Personalchef Barbro Norin Koncernstab Ekonomi & Finans Ekonomi- och finanschef Urban Ottosson Koncernstab Kommunikation Marknadschef P Lundgren Informationschef Å Cullborn IS-chef Per Blidberg AO EL Chef Richard Sandström AO INFRATJÄNSTER Chef Stefan Schmidt AO NÄT Chef Håkan Axelsson AO KUNDSERVICE Chef Ulla Fick-Hansson AO PRODUKTION Chef Christer Olsson DISTRIBUTIONS- SERVICE Chef Kjell Nilsson 11

12 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Företaget har valt att i enlighet med tidigare praxis redovisa koncernbidrag i resultaträkningen med tillhörande skatteeffekt. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. Vissa poster i resultat- och balansräkning har omrubricerats/omklassificerats i förhållande till föregående år för att skapa en mer rätt visande bild, motsvarande ändringar har gjorts i jämförelsetalen. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i takt med att väsentliga risker och förmåner som är förknippade med företagets varor och tjänster överförts till köparen. För energiprodukter sker intäktsredovisning vid leverans till kund. Redovisning av entreprenaduppdrag och liknande Tjänsteuppdrag på löpande räkning vinstavräknas i den takt arbetet utförs, i enlighet med huvudregeln i BFNAR 2003:3. Pågående ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Utförda tjänsteuppdrag med fast pris vinstavräknas, i enlighet med alternativregeln i BFNAR 2003:3, när arbetet är avslutat. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag värderas i balansräkningen till direkt nedlagda utgifter med tillägg för andelen av indirekta utgifter samt med avdrag för fakturerade dellikvider. Skatt Företaget och koncernen tillämpar BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in-, först ut-principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta kostnader. Fordringar Fordringar har efter värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Dotterbolagen Öresundskraft Marknad AB och Öresundskraft Infratjänster AB överlåter huvuddelen av sina kundfordringar till Öresundskraft AB i samband med fakturering. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nyttjandeperiod Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5 år 5 år Fallrätter 30 år E T Goodwill 5 10 år 5 år Materiella anläggningstillgångar Byggnader år år Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 33 år 5 30 år Inventarier, verktyg och installationer 3 15 år 3 15 år Som balanserade utgifter aktiveras utgifter med lång verkningstid och som med hög säkerhet kommer att leda till framtida ekonomiska fördelar för företaget. Aktiverade belopp avser utvecklingskostnader för datasystem. Goodwill skrivs av enligt plan. Avskrivningstiden för goodwill i samband med förvärvade el- och gashandelsverksamheter uppgår till 10 år då dessa förvärv representerar ett långsiktigt strategiskt värde. Avskrivningstiden för huvuddelen av nätanläggningarna för el, fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla uppgår till 30 år. Huvuddelen av produktionsanläggningarna skrivs av på 20 år. 12

13 Leasing leasetagare Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tilllämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. Derivat Handel med derivat sker i två syften, dels för att prissäkra (hedge) fysiska leveranser/inköp, dels i spekulation (trade) där ingen koppling till fysiska leveranser/inköp finns. Syftet bakom varje affärshändelse styr redovisningen. Vid prissäkringstransaktioner hänförs resultatet till perioden för den fysiska leveransen oberoende av när resultatet uppstått. Vid tradingtransaktioner värderas instrumenten löpande till verkligt värde (marknadsvärde). Elcertifikat Innehav av elcertifikat anses utgöra en immateriell omsättningstillgång och redovisas under rubriken Övriga fordringar i balansräkningen. Elcertifikat som innehas i tradingsyfte värderas till marknadsvärde och övrigt innehav av elcertifikat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Skuld för reglering av elcertifikat värderas i den mån den täcks av innehavda elcertifikat till motsvarande värde som innehavda elcertifikat och i övrigt till skuldens marknadsvärde. Skulden för reglering av elcertifikat redovisas i balansräkningen under rubriken Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Utsläppsrätter Innehav av utsläppsrätter anses utgöra en immateriell omsättningstillgång och redovisas under rubriken Övriga fordringar i balansräkningen. Utsläppsrätter som erhålls utan vederlag (statligt bidrag) redovisas till verkligt värde vid tilldelningen och som förutbetald intäkt i balansräkningen. Utsläppsrätterna intäktsförs under året i takt med att utsläpp av koldioxid sker och samtidigt redovisas en kostnad och skuld för åtagandet att leverera utsläppsrätter. Tillgången och skulden redovisas på ett enhetligt sätt. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med vägledning från Redovisningsrådets rekommendation (RR1:00). Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderföretaget direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1 kap 4. ningen, redovisas normalt enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen bokförda värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som Andel i intresseföretags resultat koncernens andel i intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning avsätts till kapitalandelsfonden som utgör en del av koncernens bundna egna kapital. Joint ventures Innehav i joint ventures konsolideras med hjälp av klyvningsmetoden. Klyvningsmetoden innebär att bolagen redovisas som om de vore dotterföretag med den skillnaden att endast koncernens ägarandel av företagens intäkter och kostnader respektive tillgångar och skulder redovisas i koncernens resultat- och balansräkningar. Omräkning av utländska dotterföretag eller andra utlandsverksamheter Valutaomräkning sker i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8. Dagskursmetoden tillämpas för valutaomräkning av resultat- och balansräkningar i självständiga utlandsverksamheter. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital. Koncernuppgifter Företaget är helägt dotterföretag till Helsingborg Energi Holding AB, org nr , med säte i Helsingborg. Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 21 % av inköpen och 51 % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. Intresseföretag Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 50% av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styr- 13

14 Not 1 Nettoomsättningens fördelning Not 4 Anställda och personalkostnader Belopp i kkr Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag El Fjärrvärme Naturgas Fjärrkyla Kommunikation Övrigt I koncernens omsättning ingår ej punktskatter (energiskatter). Dessa uppgår till ( ). Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Ersättningar till KPMG Revisionsuppdrag 47 Andra uppdrag Ersättningar till SET Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 3 Leasingavgifter avseende operationell leasing Belopp i kkr Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror Dotterbolaget Öresundskraft Produktion AB har ingått ett 20-årigt finansiellt leasingavtal för gasturbinanläggningen GTX 100. Leasingavtalet grundas på ett baspris om kkr med ett restvärde på 30%. Öresundskraft Produktion AB har option på att förvärva leasingobjektet efter leasingperiodens utgång. I det fall optionen inte utnyttjas skall Öresundskraft Produktion AB, för leasinggivarens räkning, sälja leasing objektet till garanterat pris motsvarande restvärdet. Medeltalet anställda 2005 varav män 2004 varav män Sverige % % Totalt i moderföretaget % % Dotterföretag/Joint ventures Sverige % % Danmark 4 50% 5 48% Totalt i dotterföretag % % totalt % % Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Andel kvinnor Styrelsen 16% 9% 29% 29% Övriga ledande befattningshavare 23% 26% 38% 38% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader (varav pensionskostnad) 1) (6 630) (5 588) Dotterföretag (varav pensionskostnad) (6 163) (5 767) totalt (varav pensionskostnad) 2) (12 793) (11 355) 1) Av moderföretagets pensionskostnader avser kkr (f.å. 743) gruppen styrelse och VD. 2) Av koncernens pensionskostnader avser kkr (f.å ) gruppen styrelse och VD. har ett pensionsåtagande gentemot VD som kan utlösas vid uppsägning i samband med ägarförändring eller annan orsak, såvida inte annan anställning erhålls. Åtagandet löper fram till datum för ålderspension och motsvarar 75% av lönen. 14

15 Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda Not 5 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Styrelse, Örviga Styrelse, Övriga VD och vvd anställda VD och vvd anställda Sverige (varav tantiem o d) ( ) ( ) ( ) ( ) totalt (varav tantiem o d) ( ) ( ) ( ) ( ) Dotterföretag i Sverige (varav tantiem o d) ( ) ( ) ( ) ( ) Dotterföretag utomlands Danmark (varav tantiem o d) ( ) ( ) ( ) ( ) Dotterföretag totalt (varav tantiem o d) ( ) ( ) ( ) ( ) totalt (varav tantiem o d) ( ) ( ) ( ) ( ) Vinstandelar till anställda har utgått för moderföretaget med kkr (1 738) och för koncernen med kkr (2 902). Belopp i kkr Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o likn Fallrätter Goodwill Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag Belopp i kkr Resultatandelar i handelsbolag Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 2,99% 2,97% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 48,75% 58,75% Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid: Sjukfrånvaron fördelad efter kön: Män 2,34% 2,59% Kvinnor 3,87% 3,67% Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori: 29 år eller yngre 1,56% 0,94% år 2,46% 2,54% 50 år eller äldre 4,30% 4,06% Belopp i kkr Ränteintäkter, koncernföretag Ränteintäkter, övriga Valutakursvinster Övrigt Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Belopp i kkr Räntekostnader, koncernföretag Räntekostnader, övriga Valutakursförluster Not 9 Bokslutsdispositioner, övriga Belopp i kkr Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Periodiseringsfond, årets återföring

16 Not 10 Skatt på årets resultat Belopp i kkr Aktuell skattekostnad (-) /skatteintäkt (+) Periodens skattekostnad Justering av skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skattekostnad (-) /skatteintäkt (+) Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Totalt redovisad skattekostnad Not 11 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar 927 Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid periodens slut Not 13 Goodwill Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och nedläggning av verksamhet Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och nedläggning av verksamhet Årets avskrivning enligt plan Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivningar Redovisat värde vid periodens slut Not 14 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Not 12 Fallrätter Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan -633 Redovisat värde vid periodens slut Taxeringsvärden, byggnader Taxeringsvärden, mark Skattemässigt restvärde Ett flertal av koncernens fastigheter åsätts inte taxeringsvärde med hänsyn till att de klassificerats som specialenhet Redovisat värde vid periodens slut Skattemässigt restvärde 16

17 Not 15 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar -118 Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar 25 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Not 16 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Årets omräkningsdifferenser Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Årets omräkningsdifferenser -1 Not 18 Andelar i koncernföretag Belopp i kkr Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Aktiverade aktieägartillskott Förvärv av dotterföretag Redovisat värde vid periodens slut Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Antal Andel Bokfört Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % 1) värde Öresundskraft Marknad AB, , Helsingborg , Helia Energisalg A/S, A/S253485, Fredericia DK 100,0 Helia Elförsäljning AB, ,0 Öresundskraft Produktion AB, , Helsingborg , Öresundskraft Underhåll AB, , Helsingborg ,0 100 Öresundskraft Infratjänster AB, , Helsingborg , Öresundskraft Energy Trading AB, , Helsingborg , Gasturbinkraft i Helsingborg HB, , Helsingborg , Det bokförda värdet i Gasturbinkraft i Helsingborg HB redovisas i moderföretaget under rubriken Övriga skulder. 1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier Redovisat värde vid periodens slut Not 19 Fordringar hos koncernföretag Not 17 Pågående nyanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Redovisat värde vid periodens slut Vid årets början Omklassificeringar, omfört till Maskiner och Inventarier Investeringar Redovisat värde vid periodens slut

18 Not 20 Andelar i joint venture Specifikation av koncernens innehav av andelar i joint ventures Joint venture Justerat EK Andelar / org nr, säte / Årets vinst 1) / antal i % 2) Indirekt ägda Göta Energi Holding AB , Kungälv % 1) Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets egna kapital inkl eget kapitaldelen i obeskattade reserver. Med årets resultat avses ägarandelen av företagets resultat efter skatt inkl eget kapitaldelen i årets förändring av obeskattade reserver. 2) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Sammandrag av ägarandelen av resultaträkningar och balansräkningar för joint ventures Belopp i kkr Rörelsens intäkter Rörelseresultat Finansnetto Skatt Årets resultat Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Medeltalet anställda i joint venture uppgår till 28 (37) personer, varav 11 (13) män. Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag Intresseföretag Andelar Kapitalandelens Bokfört / org nr, / Antal värde värde säte i % 1) i koncernen hos modern Direkt ägda NVSH Energi AB, , Bjuv 50, Höganäs Fjärrvärme AB, , Höganäs 39, Ängelholm Energi Holding AB, , Ängelholm 49, ) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier anses utgöra anskaffningstidpunkt för Ängelholms Energi Holding AB (Ängelholms Energi AB) i Öresundskraftkoncernen. Öresundskraft AB har genom optionsavtal t o m en skyldighet, i det fall Ängelholms kommun önskar sälja, att förvärva 51% av Ängelholms Energi Holding AB för en fastställd köpeskilling om 220 Mkr. Genom aktieägaravtal har Öresundskraft AB en skyldighet, i det fall Höganäs kommun önskar sälja, att förvärva 61% av Höganäs Fjärrvärme AB till en fastställd köpeskilling om 32 Mkr jämte ränta. Optionen gäller t o m fem år efter att Höganäs Fjärrvärme börjat leverera fjärrvärme. Not 22 Fordringar hos intresseföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillkommande fordringar Redovisat värde vid periodens slut Not 21 Andelar i intresseföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Inköp Omklassificeringar Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna försäljningsintäkter Elcertifikat Övriga poster Ackumulerade resultatandelar Vid årets början Omklassificeringar 633 Årets andel i intresseföretags resultat Redovisat värde vid periodens slut

19 Not 24 Eget kapital Belopp i kkr Aktie- Bundna Fritt eget kapital reserver kapital Vid årets början Aktieägartillskott, erhållna Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Årets resultat Årets omräkningsdifferens Vid årets slut Not 27 Checkräkningskredit Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp kkr av beviljad limit avser limit inom Helsingborgs stads koncernkontostruktur. Aktie- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital Not 28 Övriga skulder till kreditinstitut Vid årets början Aktieägartillskott, erhållna Årets resultat Vid årets slut Not 25 Obeskattade reserver Av obeskattade reserver utgör ( ) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i moderföretagets balansräkning men däremot i koncernens. Not 26 Avsättningar för uppskjuten skatt Belopp i kkr Uppskjuten Uppskjuten Netto skattefordran skatteskuld Immateriella tillgångar Övriga avsättningar Ackumulerade avskrivningar över plan hänförligt till materiella och immateriella anläggningstillgångar Orealiserat resultat på derivatkontrakt Underskottsavdrag Netto uppskjuten skatteskuld Maskiner och inventarier Övriga avsättningar Ackumulerade avskrivningar över plan hänförligt till materiella och immateriella anläggningstillgångar Orealiserat resultat på derivatkontrakt Underskottsavdrag Netto uppskjuten skatteskuld Förfallotidpunkt, 1 5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen Utnyttjat kredit Avser lån från Helsingborgs stad utan fastställd amorteringstidpunkt. Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna energikostnader Miljö- och energiskatter Upplupna lönekostnader och avgifter Elcertifikat Utsläppsrätter Övriga poster Not 30 Derivat : Innehav av derivat i Öresundskraft Energy Trading AB där värdering löpande sker till verkligt värde. Valuta Nominellt Bokfört Instrument värde 1) värde Elterminer förfalloår 2006 KEUR Elterminer förfalloår KEUR Elcertifikatsterminer förfalloår 2006 KSEK Elcertifikatsterminer förfall KSEK Utsläppsrättighetsterminer förf KEUR Utsläppsrättighetst. förf KEUR Olja/Gasderivat förfalloår 2006 KSEK Valutaterminer CAD/SEK förf KSEK Valutaterminer EUR/SEK förf KSEK Valutaterminer EUR/SEK f KSEK Valutaterminer NOK/SEK förf KSEK Valutaterminer USD/SEK förf KSEK ) Summa av köp och säljkontrakt Övrigt innehav av finansiella instrument där resultatet redovisas vid förfall och som inte redovisas balansräkningen. Valuta Nominellt Verkligt Instrument Köp värde värde Elterminer förfalloår 2006 KEUR Elterminer förfalloår KEUR

20 Stående från vänster Yvonne Augustin (f 1958) Ordförande Verksam i styrelsen sedan 1999 Partipolitisk tillhörighet: S Yrke: EU-samordnare Jan Olov Samuelsson (f 1948) Vice Ordförande Verksam i styrelsen sedan 1992 Partipolitisk tillhörighet: M Yrke: Åkeriägare Magnus Grill (f 1945) Koncernchef Verksam i styrelsen sedan 1995 Yrke: Koncernchef Öresundskraft AB Aslam Zainudini (f 1967) Representant för: SACO, CF Verksam i styrelsen sedan 2001 Yrke: Kundingenjör 20 Akram Saouan (f 1944) Ledamot Verksam i styrelsen sedan 2003 Partipolitisk tillhörighet: S Yrke: Integrationshandläggare Bo-Göran Johnsson (f 1954) Representant för: SKTF Verksam i styrelsen sedan 1988 Yrke: Kundingenjör

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr , får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr , får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

PETROKRAFT AB

PETROKRAFT AB Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2012-30 juni 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer