Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 79 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson (m) Mariann Karlsson (v) Övriga deltagande Peter Carlsson, tillförordnad personalchef, 41 Jan Lagerqvist, skolchef, 43 Charlotte Gustafsson, Regionförbundet i Kalmar län, 48 Claudia Kjellstrand, Regionförbundet i Kalmar län, 48 Nicklas Wikström, Regionförbundet i Kalmar län, 48 Eva Baranyai, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 56 Jonas Algotsson, samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande, 56 Stefan Björn, samhällsbyggnadschef, 56 Kerstin Ainouz, stadsarkitekt, 56 Lise Svensson, planarkitekt, 56 Annika Fonseca, exploateringssamordnare, 56 Bengt-Eve Petersson, teknisk chef, 56 Nils-Erik Gustafsson, kommunchef Anette Arbman, ekonomichef Håkan Anderberg, projektledare/utredare Mats Arnér, sekreterare Utses att justera Mariann Karlsson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Stig Davidson Mariann Karlsson Paragrafer Bevis Organ Sammanträdesdatum Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Stig Davidson G:\Protokoll\Kommunstyrelsen\Kommunstyrelsens arbetsutskott \2008\ Protokoll från arbetsutskottet.doc

2 Sammanträdesdatum 80 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 41 Aktuella arbetsgivarfrågor. 42 Aktuella kommunchefsfrågor. 43 Utredningsdirektiv för översyn av måltidsservice. 44 Jämställdhetsplan Redovisning av arbetsmarknadsläget i Nybro kommun och kommunens åtgärder. 46 Uppföljning enligt avtal om Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuners gemensamma överförmyndarnämnd. 47 Investeringsbidrag till Folkets Hus och bygdegårdar, grupp Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län. 49 Lednings- och sambandsutredning. 50 Förfrågan från vänorten Gardur kommune, Island om eventuellt deltagande i kommunens 100-års jubileum den 15 juni Kvalitetsprojekt för perioden Redovisning av förstudie angående IT-systemen i Nybro kommun. 53 Trafikupphandling 2008 riktlinjer. 54 Aktuella frågor. 55 Stämmoombud till Leader. 56 Aktuella mark- och exploateringsfrågor.

3 Sammanträdesdatum Dnr 08/0004 Aktuella arbetsgivarfrågor Vid sammanträdet redovisade tillförordnade personalchefen Peter Carlsson aktuella ärenden: Konflikten med Vårdförbundet, som har lagt ett fjärde varsel. Nybro kommun är ännu ej direkt berört. Avtal om Företagshälsovården utgår vid kommande årsskifte. Möjligheter finns till förlängning av avtalet. PA-enheten anser att det borde finnas konkurrensfördelar med en ny upphandling. Antalet långtidssjukskrivna var 131 personer den 1 april Detta är det lägsta antalet sedan I förhållande till föregående månads redovisning av behov av uppsägningar, redovisades att det nu är färre personer som är aktuella. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att göra upphandling av Företagshälsovården med inriktning att nytt avtal ska gälla från och med 1 januari 2009 samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Lisa Thydén, Peter Carlsson, tillförordnade personalchefer Göran Andersson, upphandlare Akten

4 Sammanträdesdatum Dnr 08/0001 Aktuella kommunchefsfrågor Vid sammanträdet redovisade kommunchefen aktuella ärenden: Invigningen av Eld och Vatten på designarkivet lockade cirka 500 besökare. I samband med invigningen av nya Kalmar Konstmuseum uppmärksammades även Nybro och Designarkivet i Pukeberg. Behov finns av att medfinansiera framtagandet av material, som kan användas för att stärka Pukeberg som Designcentrum med nationell status. Fortsatta satsningar på designhögskolan kan innebära upp till 300 studenter. Öppettider i Balder under perioden juni-augusti kommer att vara mellan klockan Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att godkänna medfinansiering av framtagande av informationsmaterial inom ramen för kommunstyrelsens budget samt att i övrigt notera informationen till protokollet. Utdrag till: Budgetberedningen Nils-Erik Gustafsson, kommunchef Växeln/receptionen Akten

5 Sammanträdesdatum Dnr 08/0070 Utredningsdirektiv för översyn av måltidsservice Kommunfullmäktige behandlade den 28 april 2008, 68, en interpellation angående matkostnaden för äldre. I kommunstyrelsens ordförande Markus Lunds svar på interpellationen redovisades att ett uppdrag skulle ges till nya chefsgruppen om att starta en översyn av organisation av vår köksorganisation och avgiftsuttag från måltidsservice. Detta uppdrag ska genomföras under medverkan av berörda förvaltningar. I denna utredning ska även konsekvenserna för kunderna belysas både ur individ- och förvaltningsperspektiv. Vid arbetsutskottets behandling av ärendet redovisade skolchefen Jan Lagerqvist förslag till direktiv för effektiviseringsuppdrag till chefsgruppen avseende måltidsservice. Uppdrag Måltidsservice Uppdragstyp Uppdrag Slutrapport Effektivisering. Att minska kostnaderna för måltidsservice. Kommunstyrelsen i februari 2009 alternativt kommunfullmäktige mars Förtydligande av uppdrag Måltidsservice Produkt Varför Tillaga, servera och leverera mat och livsmedel. Fullgöra kommunens åtagande vad gäller mat/ livsmedel i första hand till omsorgstagare och elever. Förtydligande av uppdrag Måltidsservice Övergripande mål Inriktningsmål Att åstadkomma en organisation som är följsam till verksamheternas behov och annan efterfrågad måltidsservice - främst i de mindre orterna. Att öka antalet producerade portioner per årsarbetare och tillagningsenhet i förhållande till 2007.

6 Sammanträdesdatum (forts) Förtydligande av uppdrag Måltidsservice Att minska nettokostnaderna med minst kronor i förhållande till bokslut 2007 eller den summa som beslutas i budget (kommunfullmäktige juni 2008). Styrdokument Delrapport Slutrapport Arbetsmiljölagen, kommunens kostpolicy, livsmedelslagen, skollagen, socialtjänstlagen (SOL), FAS 05, konkurrenslag/stiftning. Kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober Kommunstyrelsen i februari 2009 alternativt kommunfullmäktige i mars Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att ge chefsgruppen i uppdrag att svara för översyn av måltidsservice enligt redovisade utredningsdirektiv, att redovisa förslaget till översyn av måltidsservice vid samverkansträff den 20 maj 2008 samt att belopp som effektiviseringsprojektet ska omfatta slutligen fastställs vid kommunfullmäktiges beslut om budget för Utdrag till: Chefsgruppen Budgetberedningen Måltidsservice Akten

7 Sammanträdesdatum Dnr 07/0089 Jämställdhetsplan 2008 Inledning Enligt jämställdhetslagen ska varje arbetsgivare med mer än tio anställda upprätta en jämställdhetsplan. Planen ska visa på de åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra i syfte att stärka jämställdheten under det kommande året. Även resultatet av föregående års arbete ska redovisas. Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren i en jämställdhetsplan visa hur man arbetar målinriktat med arbetsområdena arbetsförhållanden, kompetensutveckling och rekrytering samt lönefrågor. Syfte Syftet med Nybro kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om lön, arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Rutinbeskrivning Jämställdhetsplanen kommer att följa jämställdhetslagens paragrafer 4 till 9. Avsnittet Nulägesbeskrivning ger en allmän beskrivning av jämställdhetsläget i kommunen. I avsnittet Nybro kommuns jämställdhetsarbete 2008 redovisas graden av måluppfyllelse av föregående års plans jämställdhetsmål och jämställdhetsmålen för 2008 redovisas. Sist kommer en beskrivning av hur samverkan med de fackliga organisationerna gått till. Varje område inleds med lagtexten. Sedan följer en nulägesbeskrivning och en beskrivning av målsättningarna. Planen är indelad i dessa underrubriker: Arbetsförhållanden Föräldraskap och arbete Sexuella trakasserier Rekrytering Lön

8 Sammanträdesdatum (forts) Samverkan Jämställdhetsplanen har varit ute på remiss hos de fackliga organisationerna, som finns representerade i Central samverkansgrupp. Planen har i vissa delar reviderats utefter deras synpunkter. De fackliga organisationer, som haft möjlighet att påverka innehållet i jämställdhetsplanen är Kommunal, SKTF, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Sveriges Skolledarförbund, SACO, Ledarna och Vårdförbundet. Jämställdhetsplanen finns i sin helhet i bilaga. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att fastställa föreliggande förslag till jämställdhetsplan 2008 att gälla från och med den 1 juni Utdrag till: Respektive nämnd PA-enheten Akten

9 Sammanträdesdatum Dnr 08/0005 Redovisning av arbetsmarknadsläget i Nybro kommun och kommunens åtgärder Vid sammanträdet redovisades aktuell arbetsmarknadsstatistik avseende olika åtgärder (anställningsstöd, lönebidrag, arbetsplatspraktik m m). Totalt redovisades antalet arbetslösa i Nybro under april 2008 till 1,5 procent av andelen befolkning i åldern år. Länets och rikets siffror för samma månad var 2,0 procent respektive 2,3 procent. Andelen befolkning i program med aktivitetsstöd var under samma period 1,0 procent för kommunen, vilket också är lägre än genomsnittssiffrorna för länet och riket. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Akten

10 Sammanträdesdatum Dnr 06/0208 Uppföljning enligt avtal om Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuners gemensamma överförmyndarnämnd Från och med 1 januari 2007 har Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner en gemensam överförmyndarnämnd. Enligt avtalet om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner ska Nybro kommun fastställa budgeten för den gemensamma nämnden efter samråd med de tre andra kommunerna. Samrådet ska ske mellan kommunstyrelserna (kan delegeras till arbetsutskottet) i de fyra kommunerna under våren (senast 30 juni). Samråd har skett under året med berörda kommuner. Totalt har nämnden 486 huvudmän, varav 223 i Nybro. I förhållande till 2006 är detta en ökning. Under året har handläggarna genomfört utbildningar för gode män och ledamöter i nämnden. Den ekonomiska utvärderingen för 2007 visar på ett litet överskott. Inga särskilda yrkanden finns om budgettillskott För framtiden redovisas att Riksrevisionsverket har genomfört en granskning av överförmyndarverksamheten i landet. Av rapporten framgick att såväl kommuner, som tillsynsmyndigheter inte alltid levde upp till lagens intentioner. Rapporten visade också klart på uppdragets komplexitet och att kommunerna måste avsätta tillräckliga resurser för verksamheten. Man kan befara att krav på höjda arvoden från uppdragstagare kommer att öka. Många nya gode män/förvaltare är långt ifrån nöjda med våra riktlinjer för arvoden, vilket innebär att rekryteringssvårigheter uppstår allt oftare. Omsättningen av gode män är relativt hög (cirka 25 procent per år) med anledning av dödsfall, byten av gode män och nya förordnanden. Rekrytering av gode män är en stor och viktig uppgift, som blir allt svårare för överförmyndaren. Överförmyndarnämnd i samverkan har beslutat att utse Ulla-Stina Sandgren som ordförande för perioden 18 april-31 december Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att notera informationen till protokollet.

11 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: Överförmyndarenheten Ulla-Stina Sandgren Milanka Maksimovic Akten

12 Sammanträdesdatum Dnr 08/0102 Investeringsbidrag till Folkets Hus och bygdegårdar, grupp1 Kultur-fritidsnämnden behandlade den 25 mars 2008, 27, tre ansökningar, som hade inkommit till kultur-fritidskontoret från Flygsfors Folkets Hus, Gullaskruvs Folkets Hus och Alsterbro Folkets Hus om investeringsbidrag till Folkets Hus och bygdegårdar, grupp 1. Eftersom kultur-fritidsnämnden ej har några pengar i 2008 års budget till dessa bidrag beslutade man att skicka bidragsansökningarna till kommunstyrelsen samt att bidrag kan utbetalas 2009 om man får pengar till detta. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att avslå ansökningarna eftersom även kommunstyrelsen saknar medel för dylika investeringsbidrag samt att återskicka ansökningarna till kultur-fritidsnämnden för prioritering inom nämndens befintliga budgetram. Utdrag till: Kultur-fritidsnämnden Akten

13 Sammanträdesdatum Dnr 08/0079 Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län Vid sammanträdet redovisade Charlotte Gustafsson, Samordnare för regionala Ungdomsfrågor, Regionförbundet Kalmar län, arbetet med Unga som resurs för Hållbar regional utveckling samt vad det nationella uppdraget innebär och vilka möjligheter som erbjuds kommunerna med särskild betoning på Kumulus Center, där kommunerna erbjuds medlemskap. Kalmar läns kommuner är tillsammans utsedda till en av sju pilotregioner för samordning och utveckling av ungas uppväxtvillkor de närmaste 2 åren. Arbetet kommer framförallt att bedrivas inom fyra olika områden: Det Goda Mötet - Kompetensutveckling och utbildning för vuxna, som jobbar nära unga på ungas fritid. Unga och Beslutsfattare Möts - Dialog och konsekvens. Lokal Ungdomspolitisk Uppföljning - Ett webbaserat system, som erbjuder kommunerna stöd i uppföljning av hur unga uppfattar sina uppväxtvillkor. Kumulus - Internationella möjligheter för unga i Kalmar län genom EU-programmet "Ung och aktiv i Europa". Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att ge Sekretariatet för hållbar utveckling i uppdrag att fortsättningsvis samordna frågorna, som berör Unga som resurs för Hållbar regional utveckling och eventuellt medlemskap i Kumulus, att vid behov rapportera till kommunstyrelsen samt att i övrigt notera informationen till protokollet. Utdrag till: Regionförbundet i Kalmar Sekretariatet för hållbar utveckling Akten

14 Sammanträdesdatum Dnr 07/0070 Dnr 02/0071 Lednings- och sambandsutredning I april månad 2002 beslöt kommunstyrelsen, 65, på förslag av samhällsbyggnadsnämnden att godkänna att länsstyrelsen genomför en lednings- och sambandsutredning för Nybro kommun. Syftet var att studera, utreda och komma med förslag till lösning på skapandet av en funktionell och modern räddningscentral både med avseende på lokaler och teknik. Den första redovisningen av projektet gjordes på kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars Utredningen benämndes "Förstudie ombyggnad av brandstation för räddningscentral i Nybro". Studien innehöll ett förslag där den nya räddningscentralen skulle utgöra en integrerad och effektivt utnyttjad del i brandstationens dagliga verksamhet samt en om- och tillbyggnad av brandstationen för att anpassa den till den dagsaktuella verksamheten. Totalkostnaden uppskattades till kronor inklusive statsbidrag. Efter arbetsutskottets behandling av ärendet genomfördes överläggningar mellan räddningschefen och den politiska kommunledningen i ärendet. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2005 beslutades bland annat att godkänna att Räddningsverket färdigställer en detaljprojektering. Under 2006 tillkom delvis nya planeringsförutsättningar. Ambulansverksamheten och räddningstjänstens lokaler fick allvarliga påpekanden från Arbetsmiljöverket. Räddningscentral och brandstationsfrågan var föremål för överläggningar mellan kommunen och länsstyrelsen vid ett så kallat samordnande kommunbesök. I det sammanhanget informerades om att även ett nybyggnationsalternativ, lokaliserat till en annan plats än den nuvarande, skulle utredas. De nya förutsättningarna ledde till att en bred styrgrupp för projektet skapades. Styrgruppen sammanträdde vid tre tillfällen under första halvåret Räddningsverket förklarade sig villiga att genomföra och bekosta en ny förstudie utifrån de nya omständigheter som rådde i projektet.

15 Sammanträdesdatum (forts) Under hösten 2007 har tjänstemän från Nybro kommun, tillsammans med Räddningsverkets uppdragstagare, genomfört ett antal planeringsmöten, vars resultat nu presenteras för den i början av 2007 tillsatta styrgruppen. Utöver Räddningsverkets experter har fastighetschefen och stadsarkitekten lämnat väsentliga bidrag till projektet med avseende på byggnadseffektivitet och stadsplaneringsperspektiv. Förslaget, som redovisats, är optimalt utifrån räddningstjänstens långsiktiga funktionsbehov och torde i det perspektivet vara hållbart under en 50-årsperiod. Även om budgetberedningen ej tagit med förslag till räddningscentral i budget och verksamhetsplan måste redovisning lämnas till Arbetsmiljöverket avseende beslutsunderlag på om- och tillbyggnad från kommunstyrelsens arbetsutskott samt en handlingsplan, som innehåller tidsramar för när om- och tillbyggnaden kan beräknas vara färdigställd och påtalade brister åtgärdade. Svar ska lämnas till Arbetsmiljöverket före den 1 juni Vid arbetsutskottets behandling av ärendet redovisade kommunchefen Nils-Erik Gustafsson uppdrag från styrgrupp, som innebär ett mellanalternativ i förhållande till tidigare förslag. Mellanalternativet är framtaget av arbetsgruppen, som tillsatts inom ram för styrgruppen. Förslaget bör tillgodose Arbetsmiljöverkets krav dels att åstadkomma en tillfredsställande avgränsning mellan ambulansverksamhetens olika funktioner och personalens bekvämlighet och integritet. Mellanalternativet ska även tillgodose Arbetsmiljöverkets krav på separerad omklädnings- och duschutrymmen för kvinnor och män. Förslaget innebär att ambulansverksamheten erhåller lokaler i den del av vagnhallen som är närmast polishuset. På nedre botten skapas egna lokaler för fordonen och på övre plan iordningställs del av nuvarande loft för personalutrymmen. För landstinget beräknas hyran öka med cirka kronor per år. Övriga förändringar, som arbetsgruppen föreslår, innebär att nuvarande omklädningsrum utökas samt att mindre tillbyggnad utförs för deltidskåren och till orderrum. De utrymmen i vagnhallen som lämnas till ambulansverksamheten ersätts med nytt garage som tillbyggnad av vagnhallen mot mejeriparken.

16 Sammanträdesdatum (forts) Totalt beräknas mellanalternativet uppgå till cirka kronor. Investeringen minskar framtida kostnader för ombyggnad av brandstationen. Utifrån tekniska förvaltningens bedömning kan en ombyggnation, enligt mellanalternativet, ske 2010 med hänsyn till rådande arbetsbelastning för andra redan beslutade investeringsprojekt. I majoritetens förslag till investeringsprogram finns kronor avsatta för ambulansverksamhetens lokalbehov. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att begära anstånd hos Arbetsmiljöverket med redovisning av planerade åtgärder till efter kommunfullmäktiges behandling av budgetförslaget den 23 juni 2008 samt att i övrigt ta informationen till protokollet. Utdrag till: Arbetsmiljöverket KF i juni 2008 Respektive akter

17 Sammanträdesdatum Dnr 07/0259 Förfrågan från vänorten Gardur kommune, Island om eventuellt deltagande i kommunens 100-års jubileum den 15 juni 2008 Gardur kommun, som numera ingår i Föreningen Nordens vänskapsförbindelse, firar i år 100-års jubileum. Kommunen har därför bjudit in till högtidsdagen, som infaller den 15 juni Man ser gärna att de nya vänskapskommunerna deltar i högtidligheterna denna dag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att tacka för inbjudan, men anmäla att Nybro kommun ej har möjlighet att skicka någon representant. Utdrag till Gardur kommune, Island Föreningen Norden Akten

18 Sammanträdesdatum Dnr 05/0021 Kvalitetsprojekt för perioden I samband med slutredovisning, 15, av projekt Brukarkvalitet i Nybro kommun den 13 februari 2008 till kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt arbetsutskottet att ge förvaltningschefsgruppen i uppdrag att till arbetsutskottets sammanträde i maj 2008 ta fram förslag på nytt kvalitetsprojekt för perioden Chefsgruppen (före detta förvaltningschefsgruppen) föreslog att gruppen ges möjlighet att återkomma vid senare tidpunkt för redovisning av förslag till nya gemensamma kvalitetsprojekt. I avvaktan på detta kommer revidering att göras av nuvarande tjänstegarantier, som gäller till och med 31 december Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att ge chefsgruppen i uppdrag att vid senare tidpunkt återkomma med förslag på lämpliga kvalitetsprojekt som kan genomföras samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Chefsgruppen Akten

19 Sammanträdesdatum Dnr 08/0029 Redovisning av förstudie angående IT-systemen i Nybro kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt den 13 februari 2008, 18, att godkänna att förstudie påbörjas angående IT-systemen i Nybro kommun. Förstudie har redovisats till IT-råd och för budgetberedningen inför ramsättning I förstudien, som gjorts av Atea redovisas: Sammanfattningsvis kan man konstatera att kommunens IT-miljö har ett antal vitala brister avseende redundans på kritiska funktioner, vilket kan leda till längre oplanerade stillestånd för ett större antal användare, något som kan få allvarliga konsekvenser för kommunens funktioner. Vad gäller de arbetsprocesser, som IT-avdelningens personal använder, finns brister avseende effektivitet. Speciellt vad gäller hantering av arbetsplatser finns mycket tid att spara om man implementerar automatiserade processer för installation/ominstallation/avinstallation av PC och applikationer. Vidare kan man minska antalet helpdeskärenden radikalt genom att införa en standardiserad funktionsarbetsplats där användarna har begränsade möjligheter att påverka arbetsplatsens stabilitet. Dessutom medför funktionsarbetsplats att man enkelt kan logga på godtycklig arbetsplats och ändå komma åt sina applikationer, skrivare och övrig information, något som maximerar tillgängligheten för slutanvändaren. Slutligen är det också viktigt att poängtera avsaknaden av övervakning för de centrala systemen. Utan övervakning blir arbetet helt och hållet reaktivt och händelsestyrt istället för proaktivt och behovsstyrt. Nybro kommun är också i dagsläget en icke homogen IT-miljö. Som serverplattform förekommer olika lösningar baserat både på Microsoft eller Novell. Detta leder i sin tur till att kommunen får en IT-miljö, som blir ganska svår att underhålla och administrera på ett effektivt sätt.

20 Sammanträdesdatum (forts) För att effektivisera hantering av PC-plattformar och distribution av applikationer och inte minst att öka driftsäkerheten av servermiljön och ändra arbetssätt från händelsestyrt till proaktivt serverarbete rekommenderar Atea en design, som baserar sig på en migrering till Microsofts katalogtjänst Active Directory samt Microsofts övriga serverprodukter, såsom e-post, övervakning samt programdistribution. Att standardisera IT-infrastrukturen med så få leverantörer som möjligt är bevisligen den effektivaste metoden att uppnå tillgänglighet, förenklad drift samt ökad produktivitet för användarna. Vidare används Active Directory på skolnätet redan, vilket leder till att synergieffekter avseende förenklad administration kan antas. Vad gäller e-postsystem använder Nybro kommun idag Lotus Notes som e-postsystem. Vid en migrering till Active Directory rekommenderar Atea även att byta e- postsystem till Exchange 2007 för att erhålla de administrativa fördelar som finns i och med att man inte behöver underhålla användarna i både Lotus Notes och i AD eftersom Exchange 2007 använder AD som kontodatabas. Utöver dessa fördelar har även hänsyn tagits till följande underordnade faktorer: Stor tillgång till kompetens finns i regionen. Dominerande bland kommuner i regionen. Beprövad teknik. Många tillverkare av verksamhetssystem rekommenderar Microsoft Active Directory. Används redan inom skolnätet. Sammantaget är det således omöjligt att rekommendera något annat än Microsoft. Atea rekommenderar ett projekt uppdelat på följande faser för att genomföra förändringsarbetet: 1. Nulägesanalysfas Fyra veckor 2. Designfas Åtta veckor 3. Pilotfas Tre veckor 4. Migreringsfas Tio veckor 5. Avslutningsfas En vecka Totalt antal veckor 26 veckor

21 Sammanträdesdatum (forts) Den uppskattade tidplanen bygger på att alla beslut av ekonomisk karaktär finns förankrade innan projektstart samt att erforderliga resurser avseende kompetens finns tillgänglig under hela projektet. Denna del av förstudien ska så korrekt som möjligt uppskatta de kostnader, som är förknippade med det föreslagna projektet, uppdelat på tre olika kategorier: Personalkostnader (endast externa kostnader) Mjukvara Hårdvara Om Nybro kommun väljer att följa samtliga rekommendationer i förstudien bli den totala kostnaden kring kronor, varav merparten fördelas över 3 år. Notera att samtliga priser kan ändras eftersom priser konkurrensutsätts vid en upphandling. Vidare är antalet beräknade timmar alltid är svårt att uppskatta i komplexa projekt. Vidare tillkommer/bortfaller förmodligen någon mjukvara eller hårdvara under projektets genomförande. Personalkostnader Med tanke på osäkerhet avseende tidsåtgång för flertalet aktiviteter har uppskattningen av tid även baserat sig på en riskprocent, som uppskattar hur mycket nedlagd tid kan variera upp eller ned och följande kostnader har då kunnat beräknas (baserat på ett genomsnittligt timpris på 900 sek) Denna riskuppskattning är sammanlagt 12 procent, vilket innebär att slutsumman rimligen kan variera 12 procent upp eller ned. Sammanfattningsvis kan man konstatera att den totala kostnaden inklusive byte av e-postsystem samt utbildning av samtliga användare är mellan och kronor. Om man exkluderar byte av e-post- och användarutbildning är summan istället mellan och kronor. Hårdvarukostnader Hårdvarukostnaderna i samband med genomförandet varierar beroende på val av lösningar, bland annat följande: Windows Vista eller Windows XP Tunna klienter eller inte

22 Sammanträdesdatum (forts) Kalkylen förutsätter att Nybro kommun väljer Windows Vista och att 50 procent av maskinparken är Vista kompatibel. Dessutom förutsätts att man implementerar 40 procent (200 stycken) tunna klienter. Vidare har två olika alternativ redovisats; ett med hyra och ett som köp. Total summa vid köp blir cirka kronor och om man väljer att hyra utrustningen blir summan kronor per år under 4 år. Mjukvarukostnader Den dominerande delen av mjukvarukostnaderna är naturligtvis Microsoft licenser eftersom samtliga klienter ska installeras med nytt operativsystem och alla ska börja använda Microsoftservrar att arbeta mot. I samband med detta rekommenderar Atea att Nybro kommun väljer ett så kallat Microsoft Enterprise avtal, som har många fördelar. Om Nybro kommun väljer att köpa alla licenser enligt det så kallade Selectavtalet, vilket man gjort hittills, blir den totala kostnaden cirka kronor under 3 år (ej hänsyn till befintliga klient OS). Om man istället tecknar ett Enterpriseavtal blir motsvarande summa kronor ( kronor per år). Fördelar och nackdelar standardiserad miljö Med hjälp av standardiserad server-/klientmiljö, som baserar sig på Microsofts Active Directory samt övriga Microsoftprodukter, nås följande fördelar: En aktuell version av mjukvara för servrar ger fördelen att det finns kompetens hos externa leverantörer inom området då problem kan lösas snabbt. I standardiserad servermiljö är det lätt att överföra kunskap mellan teknikerna och personberoende minskar. Överföring av kunskaper mellan administrativ personal inom ITenheten och skolan effektiviserar arbetet och minskar personberoende. Det är lättare att skapa redundans vid sjukfrånvaro och vid semestrar.

23 Sammanträdesdatum (forts) Möjliggör samarbete och kompetensöverföring mellan kommunerna. Vid införande av Exchange 2007 minskar administration av konton, det vill säga konton registreras endast en gång istället som idag både i Novell och i Lotus Notes. Minskar kompetensberoendet av Lotus Notes konsulter och minskar personberoendet på IT-avdelningen. Möjliggör enklare integration av kalender och hänvisningssystemet, mindre administration för användare. Sårbarhet minskas tack vare att redundant servermiljö skapas med hjälp av virtualisering. Införande av övervakning av servrar ger följande fördelar: Ett nytt sätt att arbeta med komplexa serversystem införs. Istället att problemlösning påbörjas när dessa har uppstått kommer IT-tekniker att arbeta proaktivt tack vare övervakningssystemet och oförutsedda systemavbrott minskar. Automatisering av klientinstallation ger följande fördelar: Automatisk klientinstallation är en av de viktigaste effektiviseringsmetoder där ett manuellt arbetsmoment byts ut till en automatisk klientinstallation. Fördelarna är minskat manuellt arbete och snabbare installation av klienterna. Väntetiden för användaren minskar när en installation av klienten måste utföras. Införande av Tunna klienter ger följande fördelar: Billigare datorer. Effektivare klientadministration. Effektivare programdistribution. Snabbare byte av klienter (5 minuter). Längre livslängd för klienter. Nackdelar med att genomföra projektet är: Kostnaden. Påverkar alla användare (även positivt).

24 Sammanträdesdatum (forts) Kräver engagemang från IT-avdelningen, användarna samt ledningen (även positivt). Ett godkännande av förstudien kommer att innebära att ett av delmålen är byte av katalogtjänsten från Novell till Microsofts AD. Projektet innebär att följande arbete måste planeras: 1) Ett byte av katalogtjänsten innebär att alla datorarbetsplatser måste ominstalleras. För att göra detta på ett effektivt sätt skapas en standardarbetsplats i Nybro kommun. 2) Standardarbetsplats innebär en gemensam plattform för arbetsdatorer med samma applikationsversioner och samma utseende för samtliga användare. De applikationer användaren behöver installeras operativsystem och applikationer automatiskt. 3) Efter analysfasen bestäms om Windows XP kommer att användas som operativsystem eller om uppgradering till Vista kommer att införas vid driftsättning av ny standardmiljö för IT. 4) Införande av standardarbetsplats och byte av e-postsystem från Lotus Notes till Exchange kräver att alla användare inom det administrativa nätet deltar i IT-utbildning. Utbildningsinsatsen uppskattas bli två-fyra timmar per användare. Projektet kommer att leverera skriftligt utbildningsmaterial gällande standardarbetsplats. 5) För projektet skapas en egen projektorganisation: Beställare, styrgrupp, projektledare (extern), projektgrupp och referensgrupp. 6) Styrgruppen är den beslutande gruppen i projektet. I styrgruppen ska ingå representanter, som har mandat att besluta i frågor där projektets kostnad, leverans eller tid påverkas. 7) En kommunikationsplan skapas gällande projektet eftersom nästan alla anställda på Nybro kommun blir berörda av projektet. För att hålla kostnaderna nere för projektet, det vill säga för att minska totalkostnaden av projektet för Nybro kommun, finns följande förutsättningar för projektet: - Cirka 40 procent av arbetsplatserna kommer att bli så kallade tunna klienter.

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 95 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-15.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 50-52, 54-56, 59-60 Stig Davidson, ordförande (c), 53, 57-58 Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 199 Plats och tid Stadshussalen, Stora Hotellet, Nybro, klockan 18.00-20.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 75 Kommunfullmäktige 2011-03-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 75 Kommunfullmäktige 2011-03-28 Sammanträdesdatum 75 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 18.00-20.22 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 1 juni 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-10-27, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) 164 LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 De fem kommunerna

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer