Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 79 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson (m) Mariann Karlsson (v) Övriga deltagande Peter Carlsson, tillförordnad personalchef, 41 Jan Lagerqvist, skolchef, 43 Charlotte Gustafsson, Regionförbundet i Kalmar län, 48 Claudia Kjellstrand, Regionförbundet i Kalmar län, 48 Nicklas Wikström, Regionförbundet i Kalmar län, 48 Eva Baranyai, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 56 Jonas Algotsson, samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande, 56 Stefan Björn, samhällsbyggnadschef, 56 Kerstin Ainouz, stadsarkitekt, 56 Lise Svensson, planarkitekt, 56 Annika Fonseca, exploateringssamordnare, 56 Bengt-Eve Petersson, teknisk chef, 56 Nils-Erik Gustafsson, kommunchef Anette Arbman, ekonomichef Håkan Anderberg, projektledare/utredare Mats Arnér, sekreterare Utses att justera Mariann Karlsson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Stig Davidson Mariann Karlsson Paragrafer Bevis Organ Sammanträdesdatum Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Stig Davidson G:\Protokoll\Kommunstyrelsen\Kommunstyrelsens arbetsutskott \2008\ Protokoll från arbetsutskottet.doc

2 Sammanträdesdatum 80 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 41 Aktuella arbetsgivarfrågor. 42 Aktuella kommunchefsfrågor. 43 Utredningsdirektiv för översyn av måltidsservice. 44 Jämställdhetsplan Redovisning av arbetsmarknadsläget i Nybro kommun och kommunens åtgärder. 46 Uppföljning enligt avtal om Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuners gemensamma överförmyndarnämnd. 47 Investeringsbidrag till Folkets Hus och bygdegårdar, grupp Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län. 49 Lednings- och sambandsutredning. 50 Förfrågan från vänorten Gardur kommune, Island om eventuellt deltagande i kommunens 100-års jubileum den 15 juni Kvalitetsprojekt för perioden Redovisning av förstudie angående IT-systemen i Nybro kommun. 53 Trafikupphandling 2008 riktlinjer. 54 Aktuella frågor. 55 Stämmoombud till Leader. 56 Aktuella mark- och exploateringsfrågor.

3 Sammanträdesdatum Dnr 08/0004 Aktuella arbetsgivarfrågor Vid sammanträdet redovisade tillförordnade personalchefen Peter Carlsson aktuella ärenden: Konflikten med Vårdförbundet, som har lagt ett fjärde varsel. Nybro kommun är ännu ej direkt berört. Avtal om Företagshälsovården utgår vid kommande årsskifte. Möjligheter finns till förlängning av avtalet. PA-enheten anser att det borde finnas konkurrensfördelar med en ny upphandling. Antalet långtidssjukskrivna var 131 personer den 1 april Detta är det lägsta antalet sedan I förhållande till föregående månads redovisning av behov av uppsägningar, redovisades att det nu är färre personer som är aktuella. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att göra upphandling av Företagshälsovården med inriktning att nytt avtal ska gälla från och med 1 januari 2009 samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Lisa Thydén, Peter Carlsson, tillförordnade personalchefer Göran Andersson, upphandlare Akten

4 Sammanträdesdatum Dnr 08/0001 Aktuella kommunchefsfrågor Vid sammanträdet redovisade kommunchefen aktuella ärenden: Invigningen av Eld och Vatten på designarkivet lockade cirka 500 besökare. I samband med invigningen av nya Kalmar Konstmuseum uppmärksammades även Nybro och Designarkivet i Pukeberg. Behov finns av att medfinansiera framtagandet av material, som kan användas för att stärka Pukeberg som Designcentrum med nationell status. Fortsatta satsningar på designhögskolan kan innebära upp till 300 studenter. Öppettider i Balder under perioden juni-augusti kommer att vara mellan klockan Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att godkänna medfinansiering av framtagande av informationsmaterial inom ramen för kommunstyrelsens budget samt att i övrigt notera informationen till protokollet. Utdrag till: Budgetberedningen Nils-Erik Gustafsson, kommunchef Växeln/receptionen Akten

5 Sammanträdesdatum Dnr 08/0070 Utredningsdirektiv för översyn av måltidsservice Kommunfullmäktige behandlade den 28 april 2008, 68, en interpellation angående matkostnaden för äldre. I kommunstyrelsens ordförande Markus Lunds svar på interpellationen redovisades att ett uppdrag skulle ges till nya chefsgruppen om att starta en översyn av organisation av vår köksorganisation och avgiftsuttag från måltidsservice. Detta uppdrag ska genomföras under medverkan av berörda förvaltningar. I denna utredning ska även konsekvenserna för kunderna belysas både ur individ- och förvaltningsperspektiv. Vid arbetsutskottets behandling av ärendet redovisade skolchefen Jan Lagerqvist förslag till direktiv för effektiviseringsuppdrag till chefsgruppen avseende måltidsservice. Uppdrag Måltidsservice Uppdragstyp Uppdrag Slutrapport Effektivisering. Att minska kostnaderna för måltidsservice. Kommunstyrelsen i februari 2009 alternativt kommunfullmäktige mars Förtydligande av uppdrag Måltidsservice Produkt Varför Tillaga, servera och leverera mat och livsmedel. Fullgöra kommunens åtagande vad gäller mat/ livsmedel i första hand till omsorgstagare och elever. Förtydligande av uppdrag Måltidsservice Övergripande mål Inriktningsmål Att åstadkomma en organisation som är följsam till verksamheternas behov och annan efterfrågad måltidsservice - främst i de mindre orterna. Att öka antalet producerade portioner per årsarbetare och tillagningsenhet i förhållande till 2007.

6 Sammanträdesdatum (forts) Förtydligande av uppdrag Måltidsservice Att minska nettokostnaderna med minst kronor i förhållande till bokslut 2007 eller den summa som beslutas i budget (kommunfullmäktige juni 2008). Styrdokument Delrapport Slutrapport Arbetsmiljölagen, kommunens kostpolicy, livsmedelslagen, skollagen, socialtjänstlagen (SOL), FAS 05, konkurrenslag/stiftning. Kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober Kommunstyrelsen i februari 2009 alternativt kommunfullmäktige i mars Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att ge chefsgruppen i uppdrag att svara för översyn av måltidsservice enligt redovisade utredningsdirektiv, att redovisa förslaget till översyn av måltidsservice vid samverkansträff den 20 maj 2008 samt att belopp som effektiviseringsprojektet ska omfatta slutligen fastställs vid kommunfullmäktiges beslut om budget för Utdrag till: Chefsgruppen Budgetberedningen Måltidsservice Akten

7 Sammanträdesdatum Dnr 07/0089 Jämställdhetsplan 2008 Inledning Enligt jämställdhetslagen ska varje arbetsgivare med mer än tio anställda upprätta en jämställdhetsplan. Planen ska visa på de åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra i syfte att stärka jämställdheten under det kommande året. Även resultatet av föregående års arbete ska redovisas. Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren i en jämställdhetsplan visa hur man arbetar målinriktat med arbetsområdena arbetsförhållanden, kompetensutveckling och rekrytering samt lönefrågor. Syfte Syftet med Nybro kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om lön, arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Rutinbeskrivning Jämställdhetsplanen kommer att följa jämställdhetslagens paragrafer 4 till 9. Avsnittet Nulägesbeskrivning ger en allmän beskrivning av jämställdhetsläget i kommunen. I avsnittet Nybro kommuns jämställdhetsarbete 2008 redovisas graden av måluppfyllelse av föregående års plans jämställdhetsmål och jämställdhetsmålen för 2008 redovisas. Sist kommer en beskrivning av hur samverkan med de fackliga organisationerna gått till. Varje område inleds med lagtexten. Sedan följer en nulägesbeskrivning och en beskrivning av målsättningarna. Planen är indelad i dessa underrubriker: Arbetsförhållanden Föräldraskap och arbete Sexuella trakasserier Rekrytering Lön

8 Sammanträdesdatum (forts) Samverkan Jämställdhetsplanen har varit ute på remiss hos de fackliga organisationerna, som finns representerade i Central samverkansgrupp. Planen har i vissa delar reviderats utefter deras synpunkter. De fackliga organisationer, som haft möjlighet att påverka innehållet i jämställdhetsplanen är Kommunal, SKTF, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Sveriges Skolledarförbund, SACO, Ledarna och Vårdförbundet. Jämställdhetsplanen finns i sin helhet i bilaga. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att fastställa föreliggande förslag till jämställdhetsplan 2008 att gälla från och med den 1 juni Utdrag till: Respektive nämnd PA-enheten Akten

9 Sammanträdesdatum Dnr 08/0005 Redovisning av arbetsmarknadsläget i Nybro kommun och kommunens åtgärder Vid sammanträdet redovisades aktuell arbetsmarknadsstatistik avseende olika åtgärder (anställningsstöd, lönebidrag, arbetsplatspraktik m m). Totalt redovisades antalet arbetslösa i Nybro under april 2008 till 1,5 procent av andelen befolkning i åldern år. Länets och rikets siffror för samma månad var 2,0 procent respektive 2,3 procent. Andelen befolkning i program med aktivitetsstöd var under samma period 1,0 procent för kommunen, vilket också är lägre än genomsnittssiffrorna för länet och riket. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Akten

10 Sammanträdesdatum Dnr 06/0208 Uppföljning enligt avtal om Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuners gemensamma överförmyndarnämnd Från och med 1 januari 2007 har Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner en gemensam överförmyndarnämnd. Enligt avtalet om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner ska Nybro kommun fastställa budgeten för den gemensamma nämnden efter samråd med de tre andra kommunerna. Samrådet ska ske mellan kommunstyrelserna (kan delegeras till arbetsutskottet) i de fyra kommunerna under våren (senast 30 juni). Samråd har skett under året med berörda kommuner. Totalt har nämnden 486 huvudmän, varav 223 i Nybro. I förhållande till 2006 är detta en ökning. Under året har handläggarna genomfört utbildningar för gode män och ledamöter i nämnden. Den ekonomiska utvärderingen för 2007 visar på ett litet överskott. Inga särskilda yrkanden finns om budgettillskott För framtiden redovisas att Riksrevisionsverket har genomfört en granskning av överförmyndarverksamheten i landet. Av rapporten framgick att såväl kommuner, som tillsynsmyndigheter inte alltid levde upp till lagens intentioner. Rapporten visade också klart på uppdragets komplexitet och att kommunerna måste avsätta tillräckliga resurser för verksamheten. Man kan befara att krav på höjda arvoden från uppdragstagare kommer att öka. Många nya gode män/förvaltare är långt ifrån nöjda med våra riktlinjer för arvoden, vilket innebär att rekryteringssvårigheter uppstår allt oftare. Omsättningen av gode män är relativt hög (cirka 25 procent per år) med anledning av dödsfall, byten av gode män och nya förordnanden. Rekrytering av gode män är en stor och viktig uppgift, som blir allt svårare för överförmyndaren. Överförmyndarnämnd i samverkan har beslutat att utse Ulla-Stina Sandgren som ordförande för perioden 18 april-31 december Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att notera informationen till protokollet.

11 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: Överförmyndarenheten Ulla-Stina Sandgren Milanka Maksimovic Akten

12 Sammanträdesdatum Dnr 08/0102 Investeringsbidrag till Folkets Hus och bygdegårdar, grupp1 Kultur-fritidsnämnden behandlade den 25 mars 2008, 27, tre ansökningar, som hade inkommit till kultur-fritidskontoret från Flygsfors Folkets Hus, Gullaskruvs Folkets Hus och Alsterbro Folkets Hus om investeringsbidrag till Folkets Hus och bygdegårdar, grupp 1. Eftersom kultur-fritidsnämnden ej har några pengar i 2008 års budget till dessa bidrag beslutade man att skicka bidragsansökningarna till kommunstyrelsen samt att bidrag kan utbetalas 2009 om man får pengar till detta. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att avslå ansökningarna eftersom även kommunstyrelsen saknar medel för dylika investeringsbidrag samt att återskicka ansökningarna till kultur-fritidsnämnden för prioritering inom nämndens befintliga budgetram. Utdrag till: Kultur-fritidsnämnden Akten

13 Sammanträdesdatum Dnr 08/0079 Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län Vid sammanträdet redovisade Charlotte Gustafsson, Samordnare för regionala Ungdomsfrågor, Regionförbundet Kalmar län, arbetet med Unga som resurs för Hållbar regional utveckling samt vad det nationella uppdraget innebär och vilka möjligheter som erbjuds kommunerna med särskild betoning på Kumulus Center, där kommunerna erbjuds medlemskap. Kalmar läns kommuner är tillsammans utsedda till en av sju pilotregioner för samordning och utveckling av ungas uppväxtvillkor de närmaste 2 åren. Arbetet kommer framförallt att bedrivas inom fyra olika områden: Det Goda Mötet - Kompetensutveckling och utbildning för vuxna, som jobbar nära unga på ungas fritid. Unga och Beslutsfattare Möts - Dialog och konsekvens. Lokal Ungdomspolitisk Uppföljning - Ett webbaserat system, som erbjuder kommunerna stöd i uppföljning av hur unga uppfattar sina uppväxtvillkor. Kumulus - Internationella möjligheter för unga i Kalmar län genom EU-programmet "Ung och aktiv i Europa". Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att ge Sekretariatet för hållbar utveckling i uppdrag att fortsättningsvis samordna frågorna, som berör Unga som resurs för Hållbar regional utveckling och eventuellt medlemskap i Kumulus, att vid behov rapportera till kommunstyrelsen samt att i övrigt notera informationen till protokollet. Utdrag till: Regionförbundet i Kalmar Sekretariatet för hållbar utveckling Akten

14 Sammanträdesdatum Dnr 07/0070 Dnr 02/0071 Lednings- och sambandsutredning I april månad 2002 beslöt kommunstyrelsen, 65, på förslag av samhällsbyggnadsnämnden att godkänna att länsstyrelsen genomför en lednings- och sambandsutredning för Nybro kommun. Syftet var att studera, utreda och komma med förslag till lösning på skapandet av en funktionell och modern räddningscentral både med avseende på lokaler och teknik. Den första redovisningen av projektet gjordes på kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars Utredningen benämndes "Förstudie ombyggnad av brandstation för räddningscentral i Nybro". Studien innehöll ett förslag där den nya räddningscentralen skulle utgöra en integrerad och effektivt utnyttjad del i brandstationens dagliga verksamhet samt en om- och tillbyggnad av brandstationen för att anpassa den till den dagsaktuella verksamheten. Totalkostnaden uppskattades till kronor inklusive statsbidrag. Efter arbetsutskottets behandling av ärendet genomfördes överläggningar mellan räddningschefen och den politiska kommunledningen i ärendet. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2005 beslutades bland annat att godkänna att Räddningsverket färdigställer en detaljprojektering. Under 2006 tillkom delvis nya planeringsförutsättningar. Ambulansverksamheten och räddningstjänstens lokaler fick allvarliga påpekanden från Arbetsmiljöverket. Räddningscentral och brandstationsfrågan var föremål för överläggningar mellan kommunen och länsstyrelsen vid ett så kallat samordnande kommunbesök. I det sammanhanget informerades om att även ett nybyggnationsalternativ, lokaliserat till en annan plats än den nuvarande, skulle utredas. De nya förutsättningarna ledde till att en bred styrgrupp för projektet skapades. Styrgruppen sammanträdde vid tre tillfällen under första halvåret Räddningsverket förklarade sig villiga att genomföra och bekosta en ny förstudie utifrån de nya omständigheter som rådde i projektet.

15 Sammanträdesdatum (forts) Under hösten 2007 har tjänstemän från Nybro kommun, tillsammans med Räddningsverkets uppdragstagare, genomfört ett antal planeringsmöten, vars resultat nu presenteras för den i början av 2007 tillsatta styrgruppen. Utöver Räddningsverkets experter har fastighetschefen och stadsarkitekten lämnat väsentliga bidrag till projektet med avseende på byggnadseffektivitet och stadsplaneringsperspektiv. Förslaget, som redovisats, är optimalt utifrån räddningstjänstens långsiktiga funktionsbehov och torde i det perspektivet vara hållbart under en 50-årsperiod. Även om budgetberedningen ej tagit med förslag till räddningscentral i budget och verksamhetsplan måste redovisning lämnas till Arbetsmiljöverket avseende beslutsunderlag på om- och tillbyggnad från kommunstyrelsens arbetsutskott samt en handlingsplan, som innehåller tidsramar för när om- och tillbyggnaden kan beräknas vara färdigställd och påtalade brister åtgärdade. Svar ska lämnas till Arbetsmiljöverket före den 1 juni Vid arbetsutskottets behandling av ärendet redovisade kommunchefen Nils-Erik Gustafsson uppdrag från styrgrupp, som innebär ett mellanalternativ i förhållande till tidigare förslag. Mellanalternativet är framtaget av arbetsgruppen, som tillsatts inom ram för styrgruppen. Förslaget bör tillgodose Arbetsmiljöverkets krav dels att åstadkomma en tillfredsställande avgränsning mellan ambulansverksamhetens olika funktioner och personalens bekvämlighet och integritet. Mellanalternativet ska även tillgodose Arbetsmiljöverkets krav på separerad omklädnings- och duschutrymmen för kvinnor och män. Förslaget innebär att ambulansverksamheten erhåller lokaler i den del av vagnhallen som är närmast polishuset. På nedre botten skapas egna lokaler för fordonen och på övre plan iordningställs del av nuvarande loft för personalutrymmen. För landstinget beräknas hyran öka med cirka kronor per år. Övriga förändringar, som arbetsgruppen föreslår, innebär att nuvarande omklädningsrum utökas samt att mindre tillbyggnad utförs för deltidskåren och till orderrum. De utrymmen i vagnhallen som lämnas till ambulansverksamheten ersätts med nytt garage som tillbyggnad av vagnhallen mot mejeriparken.

16 Sammanträdesdatum (forts) Totalt beräknas mellanalternativet uppgå till cirka kronor. Investeringen minskar framtida kostnader för ombyggnad av brandstationen. Utifrån tekniska förvaltningens bedömning kan en ombyggnation, enligt mellanalternativet, ske 2010 med hänsyn till rådande arbetsbelastning för andra redan beslutade investeringsprojekt. I majoritetens förslag till investeringsprogram finns kronor avsatta för ambulansverksamhetens lokalbehov. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att begära anstånd hos Arbetsmiljöverket med redovisning av planerade åtgärder till efter kommunfullmäktiges behandling av budgetförslaget den 23 juni 2008 samt att i övrigt ta informationen till protokollet. Utdrag till: Arbetsmiljöverket KF i juni 2008 Respektive akter

17 Sammanträdesdatum Dnr 07/0259 Förfrågan från vänorten Gardur kommune, Island om eventuellt deltagande i kommunens 100-års jubileum den 15 juni 2008 Gardur kommun, som numera ingår i Föreningen Nordens vänskapsförbindelse, firar i år 100-års jubileum. Kommunen har därför bjudit in till högtidsdagen, som infaller den 15 juni Man ser gärna att de nya vänskapskommunerna deltar i högtidligheterna denna dag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att tacka för inbjudan, men anmäla att Nybro kommun ej har möjlighet att skicka någon representant. Utdrag till Gardur kommune, Island Föreningen Norden Akten

18 Sammanträdesdatum Dnr 05/0021 Kvalitetsprojekt för perioden I samband med slutredovisning, 15, av projekt Brukarkvalitet i Nybro kommun den 13 februari 2008 till kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt arbetsutskottet att ge förvaltningschefsgruppen i uppdrag att till arbetsutskottets sammanträde i maj 2008 ta fram förslag på nytt kvalitetsprojekt för perioden Chefsgruppen (före detta förvaltningschefsgruppen) föreslog att gruppen ges möjlighet att återkomma vid senare tidpunkt för redovisning av förslag till nya gemensamma kvalitetsprojekt. I avvaktan på detta kommer revidering att göras av nuvarande tjänstegarantier, som gäller till och med 31 december Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att ge chefsgruppen i uppdrag att vid senare tidpunkt återkomma med förslag på lämpliga kvalitetsprojekt som kan genomföras samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Chefsgruppen Akten

19 Sammanträdesdatum Dnr 08/0029 Redovisning av förstudie angående IT-systemen i Nybro kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt den 13 februari 2008, 18, att godkänna att förstudie påbörjas angående IT-systemen i Nybro kommun. Förstudie har redovisats till IT-råd och för budgetberedningen inför ramsättning I förstudien, som gjorts av Atea redovisas: Sammanfattningsvis kan man konstatera att kommunens IT-miljö har ett antal vitala brister avseende redundans på kritiska funktioner, vilket kan leda till längre oplanerade stillestånd för ett större antal användare, något som kan få allvarliga konsekvenser för kommunens funktioner. Vad gäller de arbetsprocesser, som IT-avdelningens personal använder, finns brister avseende effektivitet. Speciellt vad gäller hantering av arbetsplatser finns mycket tid att spara om man implementerar automatiserade processer för installation/ominstallation/avinstallation av PC och applikationer. Vidare kan man minska antalet helpdeskärenden radikalt genom att införa en standardiserad funktionsarbetsplats där användarna har begränsade möjligheter att påverka arbetsplatsens stabilitet. Dessutom medför funktionsarbetsplats att man enkelt kan logga på godtycklig arbetsplats och ändå komma åt sina applikationer, skrivare och övrig information, något som maximerar tillgängligheten för slutanvändaren. Slutligen är det också viktigt att poängtera avsaknaden av övervakning för de centrala systemen. Utan övervakning blir arbetet helt och hållet reaktivt och händelsestyrt istället för proaktivt och behovsstyrt. Nybro kommun är också i dagsläget en icke homogen IT-miljö. Som serverplattform förekommer olika lösningar baserat både på Microsoft eller Novell. Detta leder i sin tur till att kommunen får en IT-miljö, som blir ganska svår att underhålla och administrera på ett effektivt sätt.

20 Sammanträdesdatum (forts) För att effektivisera hantering av PC-plattformar och distribution av applikationer och inte minst att öka driftsäkerheten av servermiljön och ändra arbetssätt från händelsestyrt till proaktivt serverarbete rekommenderar Atea en design, som baserar sig på en migrering till Microsofts katalogtjänst Active Directory samt Microsofts övriga serverprodukter, såsom e-post, övervakning samt programdistribution. Att standardisera IT-infrastrukturen med så få leverantörer som möjligt är bevisligen den effektivaste metoden att uppnå tillgänglighet, förenklad drift samt ökad produktivitet för användarna. Vidare används Active Directory på skolnätet redan, vilket leder till att synergieffekter avseende förenklad administration kan antas. Vad gäller e-postsystem använder Nybro kommun idag Lotus Notes som e-postsystem. Vid en migrering till Active Directory rekommenderar Atea även att byta e- postsystem till Exchange 2007 för att erhålla de administrativa fördelar som finns i och med att man inte behöver underhålla användarna i både Lotus Notes och i AD eftersom Exchange 2007 använder AD som kontodatabas. Utöver dessa fördelar har även hänsyn tagits till följande underordnade faktorer: Stor tillgång till kompetens finns i regionen. Dominerande bland kommuner i regionen. Beprövad teknik. Många tillverkare av verksamhetssystem rekommenderar Microsoft Active Directory. Används redan inom skolnätet. Sammantaget är det således omöjligt att rekommendera något annat än Microsoft. Atea rekommenderar ett projekt uppdelat på följande faser för att genomföra förändringsarbetet: 1. Nulägesanalysfas Fyra veckor 2. Designfas Åtta veckor 3. Pilotfas Tre veckor 4. Migreringsfas Tio veckor 5. Avslutningsfas En vecka Totalt antal veckor 26 veckor

21 Sammanträdesdatum (forts) Den uppskattade tidplanen bygger på att alla beslut av ekonomisk karaktär finns förankrade innan projektstart samt att erforderliga resurser avseende kompetens finns tillgänglig under hela projektet. Denna del av förstudien ska så korrekt som möjligt uppskatta de kostnader, som är förknippade med det föreslagna projektet, uppdelat på tre olika kategorier: Personalkostnader (endast externa kostnader) Mjukvara Hårdvara Om Nybro kommun väljer att följa samtliga rekommendationer i förstudien bli den totala kostnaden kring kronor, varav merparten fördelas över 3 år. Notera att samtliga priser kan ändras eftersom priser konkurrensutsätts vid en upphandling. Vidare är antalet beräknade timmar alltid är svårt att uppskatta i komplexa projekt. Vidare tillkommer/bortfaller förmodligen någon mjukvara eller hårdvara under projektets genomförande. Personalkostnader Med tanke på osäkerhet avseende tidsåtgång för flertalet aktiviteter har uppskattningen av tid även baserat sig på en riskprocent, som uppskattar hur mycket nedlagd tid kan variera upp eller ned och följande kostnader har då kunnat beräknas (baserat på ett genomsnittligt timpris på 900 sek) Denna riskuppskattning är sammanlagt 12 procent, vilket innebär att slutsumman rimligen kan variera 12 procent upp eller ned. Sammanfattningsvis kan man konstatera att den totala kostnaden inklusive byte av e-postsystem samt utbildning av samtliga användare är mellan och kronor. Om man exkluderar byte av e-post- och användarutbildning är summan istället mellan och kronor. Hårdvarukostnader Hårdvarukostnaderna i samband med genomförandet varierar beroende på val av lösningar, bland annat följande: Windows Vista eller Windows XP Tunna klienter eller inte

22 Sammanträdesdatum (forts) Kalkylen förutsätter att Nybro kommun väljer Windows Vista och att 50 procent av maskinparken är Vista kompatibel. Dessutom förutsätts att man implementerar 40 procent (200 stycken) tunna klienter. Vidare har två olika alternativ redovisats; ett med hyra och ett som köp. Total summa vid köp blir cirka kronor och om man väljer att hyra utrustningen blir summan kronor per år under 4 år. Mjukvarukostnader Den dominerande delen av mjukvarukostnaderna är naturligtvis Microsoft licenser eftersom samtliga klienter ska installeras med nytt operativsystem och alla ska börja använda Microsoftservrar att arbeta mot. I samband med detta rekommenderar Atea att Nybro kommun väljer ett så kallat Microsoft Enterprise avtal, som har många fördelar. Om Nybro kommun väljer att köpa alla licenser enligt det så kallade Selectavtalet, vilket man gjort hittills, blir den totala kostnaden cirka kronor under 3 år (ej hänsyn till befintliga klient OS). Om man istället tecknar ett Enterpriseavtal blir motsvarande summa kronor ( kronor per år). Fördelar och nackdelar standardiserad miljö Med hjälp av standardiserad server-/klientmiljö, som baserar sig på Microsofts Active Directory samt övriga Microsoftprodukter, nås följande fördelar: En aktuell version av mjukvara för servrar ger fördelen att det finns kompetens hos externa leverantörer inom området då problem kan lösas snabbt. I standardiserad servermiljö är det lätt att överföra kunskap mellan teknikerna och personberoende minskar. Överföring av kunskaper mellan administrativ personal inom ITenheten och skolan effektiviserar arbetet och minskar personberoende. Det är lättare att skapa redundans vid sjukfrånvaro och vid semestrar.

23 Sammanträdesdatum (forts) Möjliggör samarbete och kompetensöverföring mellan kommunerna. Vid införande av Exchange 2007 minskar administration av konton, det vill säga konton registreras endast en gång istället som idag både i Novell och i Lotus Notes. Minskar kompetensberoendet av Lotus Notes konsulter och minskar personberoendet på IT-avdelningen. Möjliggör enklare integration av kalender och hänvisningssystemet, mindre administration för användare. Sårbarhet minskas tack vare att redundant servermiljö skapas med hjälp av virtualisering. Införande av övervakning av servrar ger följande fördelar: Ett nytt sätt att arbeta med komplexa serversystem införs. Istället att problemlösning påbörjas när dessa har uppstått kommer IT-tekniker att arbeta proaktivt tack vare övervakningssystemet och oförutsedda systemavbrott minskar. Automatisering av klientinstallation ger följande fördelar: Automatisk klientinstallation är en av de viktigaste effektiviseringsmetoder där ett manuellt arbetsmoment byts ut till en automatisk klientinstallation. Fördelarna är minskat manuellt arbete och snabbare installation av klienterna. Väntetiden för användaren minskar när en installation av klienten måste utföras. Införande av Tunna klienter ger följande fördelar: Billigare datorer. Effektivare klientadministration. Effektivare programdistribution. Snabbare byte av klienter (5 minuter). Längre livslängd för klienter. Nackdelar med att genomföra projektet är: Kostnaden. Påverkar alla användare (även positivt).

24 Sammanträdesdatum (forts) Kräver engagemang från IT-avdelningen, användarna samt ledningen (även positivt). Ett godkännande av förstudien kommer att innebära att ett av delmålen är byte av katalogtjänsten från Novell till Microsofts AD. Projektet innebär att följande arbete måste planeras: 1) Ett byte av katalogtjänsten innebär att alla datorarbetsplatser måste ominstalleras. För att göra detta på ett effektivt sätt skapas en standardarbetsplats i Nybro kommun. 2) Standardarbetsplats innebär en gemensam plattform för arbetsdatorer med samma applikationsversioner och samma utseende för samtliga användare. De applikationer användaren behöver installeras operativsystem och applikationer automatiskt. 3) Efter analysfasen bestäms om Windows XP kommer att användas som operativsystem eller om uppgradering till Vista kommer att införas vid driftsättning av ny standardmiljö för IT. 4) Införande av standardarbetsplats och byte av e-postsystem från Lotus Notes till Exchange kräver att alla användare inom det administrativa nätet deltar i IT-utbildning. Utbildningsinsatsen uppskattas bli två-fyra timmar per användare. Projektet kommer att leverera skriftligt utbildningsmaterial gällande standardarbetsplats. 5) För projektet skapas en egen projektorganisation: Beställare, styrgrupp, projektledare (extern), projektgrupp och referensgrupp. 6) Styrgruppen är den beslutande gruppen i projektet. I styrgruppen ska ingå representanter, som har mandat att besluta i frågor där projektets kostnad, leverans eller tid påverkas. 7) En kommunikationsplan skapas gällande projektet eftersom nästan alla anställda på Nybro kommun blir berörda av projektet. För att hålla kostnaderna nere för projektet, det vill säga för att minska totalkostnaden av projektet för Nybro kommun, finns följande förutsättningar för projektet: - Cirka 40 procent av arbetsplatserna kommer att bli så kallade tunna klienter.

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken kl 14.00-16.30 Beslutande Bernt Jonsson (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Anders Johansson (c) Carina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen Servicenämnden i Mora kommun Sammanträdesdatum Sida 1-12 2011-11-22 Plats och tid Kommunhuset, Mora, kl. 14.00-16.15 Beslutande Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Plats och tid kl 08.00 10.15 Beslutande K-G Sjöholm, c, ordförande Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans (s) Jonas Erlandsson (s)

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans (s) Jonas Erlandsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 22 juni 2009, kl. 09.00-12.45 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Annika Forslin, utredare. Mia Larsson. Kommunledningsförvaltningen 27 juni. Annika Forslin. Bengt Friberg. Mia Larsson

Annika Forslin, utredare. Mia Larsson. Kommunledningsförvaltningen 27 juni. Annika Forslin. Bengt Friberg. Mia Larsson Protokoll 1 (5) Plats och tid: Guldsmeden, rådsrummet kl 15:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Staffan Lindvall, ekonomichef Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet 2013-02-12 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdagen den 12 februari 2013, kl. 13.00 14.50 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Patrik Eriksson (MP) 1-4 Björn

Läs mer