Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 79 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson (m) Mariann Karlsson (v) Övriga deltagande Peter Carlsson, tillförordnad personalchef, 41 Jan Lagerqvist, skolchef, 43 Charlotte Gustafsson, Regionförbundet i Kalmar län, 48 Claudia Kjellstrand, Regionförbundet i Kalmar län, 48 Nicklas Wikström, Regionförbundet i Kalmar län, 48 Eva Baranyai, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 56 Jonas Algotsson, samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande, 56 Stefan Björn, samhällsbyggnadschef, 56 Kerstin Ainouz, stadsarkitekt, 56 Lise Svensson, planarkitekt, 56 Annika Fonseca, exploateringssamordnare, 56 Bengt-Eve Petersson, teknisk chef, 56 Nils-Erik Gustafsson, kommunchef Anette Arbman, ekonomichef Håkan Anderberg, projektledare/utredare Mats Arnér, sekreterare Utses att justera Mariann Karlsson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Stig Davidson Mariann Karlsson Paragrafer Bevis Organ Sammanträdesdatum Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Stig Davidson G:\Protokoll\Kommunstyrelsen\Kommunstyrelsens arbetsutskott \2008\ Protokoll från arbetsutskottet.doc

2 Sammanträdesdatum 80 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 41 Aktuella arbetsgivarfrågor. 42 Aktuella kommunchefsfrågor. 43 Utredningsdirektiv för översyn av måltidsservice. 44 Jämställdhetsplan Redovisning av arbetsmarknadsläget i Nybro kommun och kommunens åtgärder. 46 Uppföljning enligt avtal om Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuners gemensamma överförmyndarnämnd. 47 Investeringsbidrag till Folkets Hus och bygdegårdar, grupp Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län. 49 Lednings- och sambandsutredning. 50 Förfrågan från vänorten Gardur kommune, Island om eventuellt deltagande i kommunens 100-års jubileum den 15 juni Kvalitetsprojekt för perioden Redovisning av förstudie angående IT-systemen i Nybro kommun. 53 Trafikupphandling 2008 riktlinjer. 54 Aktuella frågor. 55 Stämmoombud till Leader. 56 Aktuella mark- och exploateringsfrågor.

3 Sammanträdesdatum Dnr 08/0004 Aktuella arbetsgivarfrågor Vid sammanträdet redovisade tillförordnade personalchefen Peter Carlsson aktuella ärenden: Konflikten med Vårdförbundet, som har lagt ett fjärde varsel. Nybro kommun är ännu ej direkt berört. Avtal om Företagshälsovården utgår vid kommande årsskifte. Möjligheter finns till förlängning av avtalet. PA-enheten anser att det borde finnas konkurrensfördelar med en ny upphandling. Antalet långtidssjukskrivna var 131 personer den 1 april Detta är det lägsta antalet sedan I förhållande till föregående månads redovisning av behov av uppsägningar, redovisades att det nu är färre personer som är aktuella. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att göra upphandling av Företagshälsovården med inriktning att nytt avtal ska gälla från och med 1 januari 2009 samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Lisa Thydén, Peter Carlsson, tillförordnade personalchefer Göran Andersson, upphandlare Akten

4 Sammanträdesdatum Dnr 08/0001 Aktuella kommunchefsfrågor Vid sammanträdet redovisade kommunchefen aktuella ärenden: Invigningen av Eld och Vatten på designarkivet lockade cirka 500 besökare. I samband med invigningen av nya Kalmar Konstmuseum uppmärksammades även Nybro och Designarkivet i Pukeberg. Behov finns av att medfinansiera framtagandet av material, som kan användas för att stärka Pukeberg som Designcentrum med nationell status. Fortsatta satsningar på designhögskolan kan innebära upp till 300 studenter. Öppettider i Balder under perioden juni-augusti kommer att vara mellan klockan Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att godkänna medfinansiering av framtagande av informationsmaterial inom ramen för kommunstyrelsens budget samt att i övrigt notera informationen till protokollet. Utdrag till: Budgetberedningen Nils-Erik Gustafsson, kommunchef Växeln/receptionen Akten

5 Sammanträdesdatum Dnr 08/0070 Utredningsdirektiv för översyn av måltidsservice Kommunfullmäktige behandlade den 28 april 2008, 68, en interpellation angående matkostnaden för äldre. I kommunstyrelsens ordförande Markus Lunds svar på interpellationen redovisades att ett uppdrag skulle ges till nya chefsgruppen om att starta en översyn av organisation av vår köksorganisation och avgiftsuttag från måltidsservice. Detta uppdrag ska genomföras under medverkan av berörda förvaltningar. I denna utredning ska även konsekvenserna för kunderna belysas både ur individ- och förvaltningsperspektiv. Vid arbetsutskottets behandling av ärendet redovisade skolchefen Jan Lagerqvist förslag till direktiv för effektiviseringsuppdrag till chefsgruppen avseende måltidsservice. Uppdrag Måltidsservice Uppdragstyp Uppdrag Slutrapport Effektivisering. Att minska kostnaderna för måltidsservice. Kommunstyrelsen i februari 2009 alternativt kommunfullmäktige mars Förtydligande av uppdrag Måltidsservice Produkt Varför Tillaga, servera och leverera mat och livsmedel. Fullgöra kommunens åtagande vad gäller mat/ livsmedel i första hand till omsorgstagare och elever. Förtydligande av uppdrag Måltidsservice Övergripande mål Inriktningsmål Att åstadkomma en organisation som är följsam till verksamheternas behov och annan efterfrågad måltidsservice - främst i de mindre orterna. Att öka antalet producerade portioner per årsarbetare och tillagningsenhet i förhållande till 2007.

6 Sammanträdesdatum (forts) Förtydligande av uppdrag Måltidsservice Att minska nettokostnaderna med minst kronor i förhållande till bokslut 2007 eller den summa som beslutas i budget (kommunfullmäktige juni 2008). Styrdokument Delrapport Slutrapport Arbetsmiljölagen, kommunens kostpolicy, livsmedelslagen, skollagen, socialtjänstlagen (SOL), FAS 05, konkurrenslag/stiftning. Kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober Kommunstyrelsen i februari 2009 alternativt kommunfullmäktige i mars Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att ge chefsgruppen i uppdrag att svara för översyn av måltidsservice enligt redovisade utredningsdirektiv, att redovisa förslaget till översyn av måltidsservice vid samverkansträff den 20 maj 2008 samt att belopp som effektiviseringsprojektet ska omfatta slutligen fastställs vid kommunfullmäktiges beslut om budget för Utdrag till: Chefsgruppen Budgetberedningen Måltidsservice Akten

7 Sammanträdesdatum Dnr 07/0089 Jämställdhetsplan 2008 Inledning Enligt jämställdhetslagen ska varje arbetsgivare med mer än tio anställda upprätta en jämställdhetsplan. Planen ska visa på de åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra i syfte att stärka jämställdheten under det kommande året. Även resultatet av föregående års arbete ska redovisas. Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren i en jämställdhetsplan visa hur man arbetar målinriktat med arbetsområdena arbetsförhållanden, kompetensutveckling och rekrytering samt lönefrågor. Syfte Syftet med Nybro kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om lön, arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Rutinbeskrivning Jämställdhetsplanen kommer att följa jämställdhetslagens paragrafer 4 till 9. Avsnittet Nulägesbeskrivning ger en allmän beskrivning av jämställdhetsläget i kommunen. I avsnittet Nybro kommuns jämställdhetsarbete 2008 redovisas graden av måluppfyllelse av föregående års plans jämställdhetsmål och jämställdhetsmålen för 2008 redovisas. Sist kommer en beskrivning av hur samverkan med de fackliga organisationerna gått till. Varje område inleds med lagtexten. Sedan följer en nulägesbeskrivning och en beskrivning av målsättningarna. Planen är indelad i dessa underrubriker: Arbetsförhållanden Föräldraskap och arbete Sexuella trakasserier Rekrytering Lön

8 Sammanträdesdatum (forts) Samverkan Jämställdhetsplanen har varit ute på remiss hos de fackliga organisationerna, som finns representerade i Central samverkansgrupp. Planen har i vissa delar reviderats utefter deras synpunkter. De fackliga organisationer, som haft möjlighet att påverka innehållet i jämställdhetsplanen är Kommunal, SKTF, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Sveriges Skolledarförbund, SACO, Ledarna och Vårdförbundet. Jämställdhetsplanen finns i sin helhet i bilaga. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att fastställa föreliggande förslag till jämställdhetsplan 2008 att gälla från och med den 1 juni Utdrag till: Respektive nämnd PA-enheten Akten

9 Sammanträdesdatum Dnr 08/0005 Redovisning av arbetsmarknadsläget i Nybro kommun och kommunens åtgärder Vid sammanträdet redovisades aktuell arbetsmarknadsstatistik avseende olika åtgärder (anställningsstöd, lönebidrag, arbetsplatspraktik m m). Totalt redovisades antalet arbetslösa i Nybro under april 2008 till 1,5 procent av andelen befolkning i åldern år. Länets och rikets siffror för samma månad var 2,0 procent respektive 2,3 procent. Andelen befolkning i program med aktivitetsstöd var under samma period 1,0 procent för kommunen, vilket också är lägre än genomsnittssiffrorna för länet och riket. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Akten

10 Sammanträdesdatum Dnr 06/0208 Uppföljning enligt avtal om Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuners gemensamma överförmyndarnämnd Från och med 1 januari 2007 har Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner en gemensam överförmyndarnämnd. Enligt avtalet om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner ska Nybro kommun fastställa budgeten för den gemensamma nämnden efter samråd med de tre andra kommunerna. Samrådet ska ske mellan kommunstyrelserna (kan delegeras till arbetsutskottet) i de fyra kommunerna under våren (senast 30 juni). Samråd har skett under året med berörda kommuner. Totalt har nämnden 486 huvudmän, varav 223 i Nybro. I förhållande till 2006 är detta en ökning. Under året har handläggarna genomfört utbildningar för gode män och ledamöter i nämnden. Den ekonomiska utvärderingen för 2007 visar på ett litet överskott. Inga särskilda yrkanden finns om budgettillskott För framtiden redovisas att Riksrevisionsverket har genomfört en granskning av överförmyndarverksamheten i landet. Av rapporten framgick att såväl kommuner, som tillsynsmyndigheter inte alltid levde upp till lagens intentioner. Rapporten visade också klart på uppdragets komplexitet och att kommunerna måste avsätta tillräckliga resurser för verksamheten. Man kan befara att krav på höjda arvoden från uppdragstagare kommer att öka. Många nya gode män/förvaltare är långt ifrån nöjda med våra riktlinjer för arvoden, vilket innebär att rekryteringssvårigheter uppstår allt oftare. Omsättningen av gode män är relativt hög (cirka 25 procent per år) med anledning av dödsfall, byten av gode män och nya förordnanden. Rekrytering av gode män är en stor och viktig uppgift, som blir allt svårare för överförmyndaren. Överförmyndarnämnd i samverkan har beslutat att utse Ulla-Stina Sandgren som ordförande för perioden 18 april-31 december Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att notera informationen till protokollet.

11 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: Överförmyndarenheten Ulla-Stina Sandgren Milanka Maksimovic Akten

12 Sammanträdesdatum Dnr 08/0102 Investeringsbidrag till Folkets Hus och bygdegårdar, grupp1 Kultur-fritidsnämnden behandlade den 25 mars 2008, 27, tre ansökningar, som hade inkommit till kultur-fritidskontoret från Flygsfors Folkets Hus, Gullaskruvs Folkets Hus och Alsterbro Folkets Hus om investeringsbidrag till Folkets Hus och bygdegårdar, grupp 1. Eftersom kultur-fritidsnämnden ej har några pengar i 2008 års budget till dessa bidrag beslutade man att skicka bidragsansökningarna till kommunstyrelsen samt att bidrag kan utbetalas 2009 om man får pengar till detta. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att avslå ansökningarna eftersom även kommunstyrelsen saknar medel för dylika investeringsbidrag samt att återskicka ansökningarna till kultur-fritidsnämnden för prioritering inom nämndens befintliga budgetram. Utdrag till: Kultur-fritidsnämnden Akten

13 Sammanträdesdatum Dnr 08/0079 Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län Vid sammanträdet redovisade Charlotte Gustafsson, Samordnare för regionala Ungdomsfrågor, Regionförbundet Kalmar län, arbetet med Unga som resurs för Hållbar regional utveckling samt vad det nationella uppdraget innebär och vilka möjligheter som erbjuds kommunerna med särskild betoning på Kumulus Center, där kommunerna erbjuds medlemskap. Kalmar läns kommuner är tillsammans utsedda till en av sju pilotregioner för samordning och utveckling av ungas uppväxtvillkor de närmaste 2 åren. Arbetet kommer framförallt att bedrivas inom fyra olika områden: Det Goda Mötet - Kompetensutveckling och utbildning för vuxna, som jobbar nära unga på ungas fritid. Unga och Beslutsfattare Möts - Dialog och konsekvens. Lokal Ungdomspolitisk Uppföljning - Ett webbaserat system, som erbjuder kommunerna stöd i uppföljning av hur unga uppfattar sina uppväxtvillkor. Kumulus - Internationella möjligheter för unga i Kalmar län genom EU-programmet "Ung och aktiv i Europa". Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att ge Sekretariatet för hållbar utveckling i uppdrag att fortsättningsvis samordna frågorna, som berör Unga som resurs för Hållbar regional utveckling och eventuellt medlemskap i Kumulus, att vid behov rapportera till kommunstyrelsen samt att i övrigt notera informationen till protokollet. Utdrag till: Regionförbundet i Kalmar Sekretariatet för hållbar utveckling Akten

14 Sammanträdesdatum Dnr 07/0070 Dnr 02/0071 Lednings- och sambandsutredning I april månad 2002 beslöt kommunstyrelsen, 65, på förslag av samhällsbyggnadsnämnden att godkänna att länsstyrelsen genomför en lednings- och sambandsutredning för Nybro kommun. Syftet var att studera, utreda och komma med förslag till lösning på skapandet av en funktionell och modern räddningscentral både med avseende på lokaler och teknik. Den första redovisningen av projektet gjordes på kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars Utredningen benämndes "Förstudie ombyggnad av brandstation för räddningscentral i Nybro". Studien innehöll ett förslag där den nya räddningscentralen skulle utgöra en integrerad och effektivt utnyttjad del i brandstationens dagliga verksamhet samt en om- och tillbyggnad av brandstationen för att anpassa den till den dagsaktuella verksamheten. Totalkostnaden uppskattades till kronor inklusive statsbidrag. Efter arbetsutskottets behandling av ärendet genomfördes överläggningar mellan räddningschefen och den politiska kommunledningen i ärendet. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2005 beslutades bland annat att godkänna att Räddningsverket färdigställer en detaljprojektering. Under 2006 tillkom delvis nya planeringsförutsättningar. Ambulansverksamheten och räddningstjänstens lokaler fick allvarliga påpekanden från Arbetsmiljöverket. Räddningscentral och brandstationsfrågan var föremål för överläggningar mellan kommunen och länsstyrelsen vid ett så kallat samordnande kommunbesök. I det sammanhanget informerades om att även ett nybyggnationsalternativ, lokaliserat till en annan plats än den nuvarande, skulle utredas. De nya förutsättningarna ledde till att en bred styrgrupp för projektet skapades. Styrgruppen sammanträdde vid tre tillfällen under första halvåret Räddningsverket förklarade sig villiga att genomföra och bekosta en ny förstudie utifrån de nya omständigheter som rådde i projektet.

15 Sammanträdesdatum (forts) Under hösten 2007 har tjänstemän från Nybro kommun, tillsammans med Räddningsverkets uppdragstagare, genomfört ett antal planeringsmöten, vars resultat nu presenteras för den i början av 2007 tillsatta styrgruppen. Utöver Räddningsverkets experter har fastighetschefen och stadsarkitekten lämnat väsentliga bidrag till projektet med avseende på byggnadseffektivitet och stadsplaneringsperspektiv. Förslaget, som redovisats, är optimalt utifrån räddningstjänstens långsiktiga funktionsbehov och torde i det perspektivet vara hållbart under en 50-årsperiod. Även om budgetberedningen ej tagit med förslag till räddningscentral i budget och verksamhetsplan måste redovisning lämnas till Arbetsmiljöverket avseende beslutsunderlag på om- och tillbyggnad från kommunstyrelsens arbetsutskott samt en handlingsplan, som innehåller tidsramar för när om- och tillbyggnaden kan beräknas vara färdigställd och påtalade brister åtgärdade. Svar ska lämnas till Arbetsmiljöverket före den 1 juni Vid arbetsutskottets behandling av ärendet redovisade kommunchefen Nils-Erik Gustafsson uppdrag från styrgrupp, som innebär ett mellanalternativ i förhållande till tidigare förslag. Mellanalternativet är framtaget av arbetsgruppen, som tillsatts inom ram för styrgruppen. Förslaget bör tillgodose Arbetsmiljöverkets krav dels att åstadkomma en tillfredsställande avgränsning mellan ambulansverksamhetens olika funktioner och personalens bekvämlighet och integritet. Mellanalternativet ska även tillgodose Arbetsmiljöverkets krav på separerad omklädnings- och duschutrymmen för kvinnor och män. Förslaget innebär att ambulansverksamheten erhåller lokaler i den del av vagnhallen som är närmast polishuset. På nedre botten skapas egna lokaler för fordonen och på övre plan iordningställs del av nuvarande loft för personalutrymmen. För landstinget beräknas hyran öka med cirka kronor per år. Övriga förändringar, som arbetsgruppen föreslår, innebär att nuvarande omklädningsrum utökas samt att mindre tillbyggnad utförs för deltidskåren och till orderrum. De utrymmen i vagnhallen som lämnas till ambulansverksamheten ersätts med nytt garage som tillbyggnad av vagnhallen mot mejeriparken.

16 Sammanträdesdatum (forts) Totalt beräknas mellanalternativet uppgå till cirka kronor. Investeringen minskar framtida kostnader för ombyggnad av brandstationen. Utifrån tekniska förvaltningens bedömning kan en ombyggnation, enligt mellanalternativet, ske 2010 med hänsyn till rådande arbetsbelastning för andra redan beslutade investeringsprojekt. I majoritetens förslag till investeringsprogram finns kronor avsatta för ambulansverksamhetens lokalbehov. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att begära anstånd hos Arbetsmiljöverket med redovisning av planerade åtgärder till efter kommunfullmäktiges behandling av budgetförslaget den 23 juni 2008 samt att i övrigt ta informationen till protokollet. Utdrag till: Arbetsmiljöverket KF i juni 2008 Respektive akter

17 Sammanträdesdatum Dnr 07/0259 Förfrågan från vänorten Gardur kommune, Island om eventuellt deltagande i kommunens 100-års jubileum den 15 juni 2008 Gardur kommun, som numera ingår i Föreningen Nordens vänskapsförbindelse, firar i år 100-års jubileum. Kommunen har därför bjudit in till högtidsdagen, som infaller den 15 juni Man ser gärna att de nya vänskapskommunerna deltar i högtidligheterna denna dag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att tacka för inbjudan, men anmäla att Nybro kommun ej har möjlighet att skicka någon representant. Utdrag till Gardur kommune, Island Föreningen Norden Akten

18 Sammanträdesdatum Dnr 05/0021 Kvalitetsprojekt för perioden I samband med slutredovisning, 15, av projekt Brukarkvalitet i Nybro kommun den 13 februari 2008 till kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt arbetsutskottet att ge förvaltningschefsgruppen i uppdrag att till arbetsutskottets sammanträde i maj 2008 ta fram förslag på nytt kvalitetsprojekt för perioden Chefsgruppen (före detta förvaltningschefsgruppen) föreslog att gruppen ges möjlighet att återkomma vid senare tidpunkt för redovisning av förslag till nya gemensamma kvalitetsprojekt. I avvaktan på detta kommer revidering att göras av nuvarande tjänstegarantier, som gäller till och med 31 december Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att ge chefsgruppen i uppdrag att vid senare tidpunkt återkomma med förslag på lämpliga kvalitetsprojekt som kan genomföras samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Chefsgruppen Akten

19 Sammanträdesdatum Dnr 08/0029 Redovisning av förstudie angående IT-systemen i Nybro kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt den 13 februari 2008, 18, att godkänna att förstudie påbörjas angående IT-systemen i Nybro kommun. Förstudie har redovisats till IT-råd och för budgetberedningen inför ramsättning I förstudien, som gjorts av Atea redovisas: Sammanfattningsvis kan man konstatera att kommunens IT-miljö har ett antal vitala brister avseende redundans på kritiska funktioner, vilket kan leda till längre oplanerade stillestånd för ett större antal användare, något som kan få allvarliga konsekvenser för kommunens funktioner. Vad gäller de arbetsprocesser, som IT-avdelningens personal använder, finns brister avseende effektivitet. Speciellt vad gäller hantering av arbetsplatser finns mycket tid att spara om man implementerar automatiserade processer för installation/ominstallation/avinstallation av PC och applikationer. Vidare kan man minska antalet helpdeskärenden radikalt genom att införa en standardiserad funktionsarbetsplats där användarna har begränsade möjligheter att påverka arbetsplatsens stabilitet. Dessutom medför funktionsarbetsplats att man enkelt kan logga på godtycklig arbetsplats och ändå komma åt sina applikationer, skrivare och övrig information, något som maximerar tillgängligheten för slutanvändaren. Slutligen är det också viktigt att poängtera avsaknaden av övervakning för de centrala systemen. Utan övervakning blir arbetet helt och hållet reaktivt och händelsestyrt istället för proaktivt och behovsstyrt. Nybro kommun är också i dagsläget en icke homogen IT-miljö. Som serverplattform förekommer olika lösningar baserat både på Microsoft eller Novell. Detta leder i sin tur till att kommunen får en IT-miljö, som blir ganska svår att underhålla och administrera på ett effektivt sätt.

20 Sammanträdesdatum (forts) För att effektivisera hantering av PC-plattformar och distribution av applikationer och inte minst att öka driftsäkerheten av servermiljön och ändra arbetssätt från händelsestyrt till proaktivt serverarbete rekommenderar Atea en design, som baserar sig på en migrering till Microsofts katalogtjänst Active Directory samt Microsofts övriga serverprodukter, såsom e-post, övervakning samt programdistribution. Att standardisera IT-infrastrukturen med så få leverantörer som möjligt är bevisligen den effektivaste metoden att uppnå tillgänglighet, förenklad drift samt ökad produktivitet för användarna. Vidare används Active Directory på skolnätet redan, vilket leder till att synergieffekter avseende förenklad administration kan antas. Vad gäller e-postsystem använder Nybro kommun idag Lotus Notes som e-postsystem. Vid en migrering till Active Directory rekommenderar Atea även att byta e- postsystem till Exchange 2007 för att erhålla de administrativa fördelar som finns i och med att man inte behöver underhålla användarna i både Lotus Notes och i AD eftersom Exchange 2007 använder AD som kontodatabas. Utöver dessa fördelar har även hänsyn tagits till följande underordnade faktorer: Stor tillgång till kompetens finns i regionen. Dominerande bland kommuner i regionen. Beprövad teknik. Många tillverkare av verksamhetssystem rekommenderar Microsoft Active Directory. Används redan inom skolnätet. Sammantaget är det således omöjligt att rekommendera något annat än Microsoft. Atea rekommenderar ett projekt uppdelat på följande faser för att genomföra förändringsarbetet: 1. Nulägesanalysfas Fyra veckor 2. Designfas Åtta veckor 3. Pilotfas Tre veckor 4. Migreringsfas Tio veckor 5. Avslutningsfas En vecka Totalt antal veckor 26 veckor

21 Sammanträdesdatum (forts) Den uppskattade tidplanen bygger på att alla beslut av ekonomisk karaktär finns förankrade innan projektstart samt att erforderliga resurser avseende kompetens finns tillgänglig under hela projektet. Denna del av förstudien ska så korrekt som möjligt uppskatta de kostnader, som är förknippade med det föreslagna projektet, uppdelat på tre olika kategorier: Personalkostnader (endast externa kostnader) Mjukvara Hårdvara Om Nybro kommun väljer att följa samtliga rekommendationer i förstudien bli den totala kostnaden kring kronor, varav merparten fördelas över 3 år. Notera att samtliga priser kan ändras eftersom priser konkurrensutsätts vid en upphandling. Vidare är antalet beräknade timmar alltid är svårt att uppskatta i komplexa projekt. Vidare tillkommer/bortfaller förmodligen någon mjukvara eller hårdvara under projektets genomförande. Personalkostnader Med tanke på osäkerhet avseende tidsåtgång för flertalet aktiviteter har uppskattningen av tid även baserat sig på en riskprocent, som uppskattar hur mycket nedlagd tid kan variera upp eller ned och följande kostnader har då kunnat beräknas (baserat på ett genomsnittligt timpris på 900 sek) Denna riskuppskattning är sammanlagt 12 procent, vilket innebär att slutsumman rimligen kan variera 12 procent upp eller ned. Sammanfattningsvis kan man konstatera att den totala kostnaden inklusive byte av e-postsystem samt utbildning av samtliga användare är mellan och kronor. Om man exkluderar byte av e-post- och användarutbildning är summan istället mellan och kronor. Hårdvarukostnader Hårdvarukostnaderna i samband med genomförandet varierar beroende på val av lösningar, bland annat följande: Windows Vista eller Windows XP Tunna klienter eller inte

22 Sammanträdesdatum (forts) Kalkylen förutsätter att Nybro kommun väljer Windows Vista och att 50 procent av maskinparken är Vista kompatibel. Dessutom förutsätts att man implementerar 40 procent (200 stycken) tunna klienter. Vidare har två olika alternativ redovisats; ett med hyra och ett som köp. Total summa vid köp blir cirka kronor och om man väljer att hyra utrustningen blir summan kronor per år under 4 år. Mjukvarukostnader Den dominerande delen av mjukvarukostnaderna är naturligtvis Microsoft licenser eftersom samtliga klienter ska installeras med nytt operativsystem och alla ska börja använda Microsoftservrar att arbeta mot. I samband med detta rekommenderar Atea att Nybro kommun väljer ett så kallat Microsoft Enterprise avtal, som har många fördelar. Om Nybro kommun väljer att köpa alla licenser enligt det så kallade Selectavtalet, vilket man gjort hittills, blir den totala kostnaden cirka kronor under 3 år (ej hänsyn till befintliga klient OS). Om man istället tecknar ett Enterpriseavtal blir motsvarande summa kronor ( kronor per år). Fördelar och nackdelar standardiserad miljö Med hjälp av standardiserad server-/klientmiljö, som baserar sig på Microsofts Active Directory samt övriga Microsoftprodukter, nås följande fördelar: En aktuell version av mjukvara för servrar ger fördelen att det finns kompetens hos externa leverantörer inom området då problem kan lösas snabbt. I standardiserad servermiljö är det lätt att överföra kunskap mellan teknikerna och personberoende minskar. Överföring av kunskaper mellan administrativ personal inom ITenheten och skolan effektiviserar arbetet och minskar personberoende. Det är lättare att skapa redundans vid sjukfrånvaro och vid semestrar.

23 Sammanträdesdatum (forts) Möjliggör samarbete och kompetensöverföring mellan kommunerna. Vid införande av Exchange 2007 minskar administration av konton, det vill säga konton registreras endast en gång istället som idag både i Novell och i Lotus Notes. Minskar kompetensberoendet av Lotus Notes konsulter och minskar personberoendet på IT-avdelningen. Möjliggör enklare integration av kalender och hänvisningssystemet, mindre administration för användare. Sårbarhet minskas tack vare att redundant servermiljö skapas med hjälp av virtualisering. Införande av övervakning av servrar ger följande fördelar: Ett nytt sätt att arbeta med komplexa serversystem införs. Istället att problemlösning påbörjas när dessa har uppstått kommer IT-tekniker att arbeta proaktivt tack vare övervakningssystemet och oförutsedda systemavbrott minskar. Automatisering av klientinstallation ger följande fördelar: Automatisk klientinstallation är en av de viktigaste effektiviseringsmetoder där ett manuellt arbetsmoment byts ut till en automatisk klientinstallation. Fördelarna är minskat manuellt arbete och snabbare installation av klienterna. Väntetiden för användaren minskar när en installation av klienten måste utföras. Införande av Tunna klienter ger följande fördelar: Billigare datorer. Effektivare klientadministration. Effektivare programdistribution. Snabbare byte av klienter (5 minuter). Längre livslängd för klienter. Nackdelar med att genomföra projektet är: Kostnaden. Påverkar alla användare (även positivt).

24 Sammanträdesdatum (forts) Kräver engagemang från IT-avdelningen, användarna samt ledningen (även positivt). Ett godkännande av förstudien kommer att innebära att ett av delmålen är byte av katalogtjänsten från Novell till Microsofts AD. Projektet innebär att följande arbete måste planeras: 1) Ett byte av katalogtjänsten innebär att alla datorarbetsplatser måste ominstalleras. För att göra detta på ett effektivt sätt skapas en standardarbetsplats i Nybro kommun. 2) Standardarbetsplats innebär en gemensam plattform för arbetsdatorer med samma applikationsversioner och samma utseende för samtliga användare. De applikationer användaren behöver installeras operativsystem och applikationer automatiskt. 3) Efter analysfasen bestäms om Windows XP kommer att användas som operativsystem eller om uppgradering till Vista kommer att införas vid driftsättning av ny standardmiljö för IT. 4) Införande av standardarbetsplats och byte av e-postsystem från Lotus Notes till Exchange kräver att alla användare inom det administrativa nätet deltar i IT-utbildning. Utbildningsinsatsen uppskattas bli två-fyra timmar per användare. Projektet kommer att leverera skriftligt utbildningsmaterial gällande standardarbetsplats. 5) För projektet skapas en egen projektorganisation: Beställare, styrgrupp, projektledare (extern), projektgrupp och referensgrupp. 6) Styrgruppen är den beslutande gruppen i projektet. I styrgruppen ska ingå representanter, som har mandat att besluta i frågor där projektets kostnad, leverans eller tid påverkas. 7) En kommunikationsplan skapas gällande projektet eftersom nästan alla anställda på Nybro kommun blir berörda av projektet. För att hålla kostnaderna nere för projektet, det vill säga för att minska totalkostnaden av projektet för Nybro kommun, finns följande förutsättningar för projektet: - Cirka 40 procent av arbetsplatserna kommer att bli så kallade tunna klienter.

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 7 Plats och tid Björken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-10.30 ande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare

Läs mer

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 12 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 8 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.40-10.20 ande Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 189 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.30-11.05 Beslutande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter

Läs mer

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina Davidson (C) Anders Lundell (S)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina Davidson (C) Anders Lundell (S) Sammanträdesdatum 112 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.00-11.15 Beslutande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina Davidson

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 36 Plats och tid Glass Factory, Boda Glasbruk, klockan 15.00-17.10 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 14 maj 2014

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 14 maj 2014 Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 14 maj 2014 Ärende 2 Dnr 2014/000001 Aktuella kommundirektörsfrågor Föredragande: Jan Lagerqvist, kommundirektör Under ärendet informeras

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C)

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C) 1(11) Plats och tid ande Ledamöter Övr närvarande Övriga Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Kenneth Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (11) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 7 december 2016 kl 09:00-10:40 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen Servicenämnden i Mora kommun Sammanträdesdatum Sida 1-12 2011-11-22 Plats och tid Kommunhuset, Mora, kl. 14.00-16.15 Beslutande Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C),

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Tunasalen, måndagen den 12 december 2016 kl 13:00-16:00 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-06-11 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, kl. 14.00 16.37 Ledamöter: Elisabeth Iregren (V), ordförande Solveig Ekström Persson (S), ledamot Lars

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30: - 12.30 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 7 oktober 2015, 15.00 16.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 7 oktober 2015, 15.00 16.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 7 oktober 2015, 15.00 16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Benny Pedersén (S), vice ordförande Maria Norell (S) Göran

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 228 Projekt Samordnade servicelösningar, information 229 Hemsändningsbidrag 230 Projekt Inlandsbanan,Destination

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset kl.14.00 16.30 Beslutande Tjänstgörande ers Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Magnus Olofsgård (FP) Nils-Erik

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (15) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-12.00. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Ann-Sofie Birgersson. Utses att justera. Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset.

Ann-Sofie Birgersson. Utses att justera. Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Sammanträdesdatum 36 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret. Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92).

LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret. Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92). LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92). Inledning Samverkan avser främst Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML). Medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 14.00-15.45 1 (18) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(14) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-09-18 - i Kommunhuset klockan 08:30-10:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, måndag 19 juni 2017

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, måndag 19 juni 2017 Protokoll från Vänersborgs kommun Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, måndag 19 juni 2017 Tid: 13:00-13.25 Plats: Konferensrum 128, kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Justerare Gunnar Lidell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer