EXONAUT med GIS-verktyg. Användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXONAUT 4.3. - med GIS-verktyg. Användarmanual"

Transkript

1 EXONAUT med GIS-verktyg Användarmanual

2 Välkommen Denna manual stödjer ditt användande av Exonaut 4.3. Exonaut är ett system framtaget för att planera och koordinera övningar och dess ingående resurser. I version 4 av Exonaut kan du använda applikationen över webben. Vi hoppas att Exonaut skall vara till stor nytta i ditt arbete med övningar. Tack för att du har valt Exonaut! 2

3 Exonaut 4.3 Version has the right to amend, develop and/or change the programme without further notice should the need arise. presents this manual in the present form with no guarantees of any kind. Information about s other products does not entail any guarantees that these products will be generally available nor that they will possess functions as outlined in this manual. Functions described in this manual may be altered, removed or rebuilt in later versions of the software package. Copyright , All rights reserved. This manual is protected by copyright. Distribution and copying in any form of the content is prohibited without the explicit and written consent of. The trademarks mentioned in this manual are the property of the respective owners. Lund August 2006 Greenhouse, St. Råby Byaväg 88 Box SE Lund Tel: Fax: Internet: 3

4 Innehåll 1. KOMMA IGÅNG...5 ALLMÄNT... 6 SYSTEMKRAV... 6 FÖRUTSÄTTNINGAR... 6 STARTA PROGRAMMET... 6 ANVÄNDA EXONAUT ALLMÄNT...8 HJÄLP... 9 SYSTEMANVÄNDARE... 9 INSTÄLLNINGAR KOPPLA SIMULATOR KARTINSTÄLLNINGAR ÖVNING STÄNG EXONAUT GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER ÖVNING...14 ALLMÄNT OM ÖVNINGSFÖNSTRET TIDSAXEL ÖVNINGSTRÄD UTVÄRDERINGAR BEHÖRIGHETER KARTA SKRIV UT STÄNG ÖVNING HÄNDELSER...23 ALLMÄNT RESURSER UTVÄRDERINGAR BEHÖRIGHETER KARTA HÄNDELSELISTA MOMENT...26 ALLMÄNT INSPEL RESURSER UTVÄRDERINGAR SIMULATORORDER BEHÖRIGHETER KARTA MOMENTLISTA GENOMFÖRA MOMENT IMPORT / EXPORT...30 EXPORT IMPORT

5 Kapitel 1 Komma igång Detta kapitel innehåller grundläggande information om hur du kommer igång med ditt arbete i Exonaut. Vi kommer här att förklara strukturen och den grundläggande metodiken bakom Exonaut. 5

6 Allmänt Exonaut är en mjukvara för övningsaktiviteter. Systemet består av tre komponenter: klient, server och databas. Denna manual beskriver hur klienten handhas på bästa sätt. Detaljerad information om de övriga delarna (server och databas) återfinns i Systemmanualen. Systemkrav För att Exonaut och alla dess funktioner skall fungera på bästa sätt rekommenderar vi följande konfiguration av hårdvara och mjukvara på klienten. Hårdvara 256 MB RAM Mjukvara Java J2SE version (ej v1.4.2_06) Runtime Environment eller senare. Internet Explorer 6.0 eller senare. Mjukvara för att öppna de filer som knyts till Exonaut. Övriga krav 1024 x 768 pixlar upplösning. 512kB uppkoppling mot nätverk där Exonaut används. Grafikkort som stödjer Java. Förutsättningar Exonaut behöver inte installeras på datorerna där programmet skall användas. Själva Exonaut laddas ner och körs som en applet i en webbläsare. Java Java Runtime Environment behövs på datorn. Om det skulle vara så att detta inte finns installerat kommer en fråga att automatiskt att ställas om att ladda ner Java. Om du inte är administratör på den datorn som används kan en administratör behöva installera Java på datorn. Appletinställningar En applet är ett program som körs i en webbläsare. Av säkerhetsskäl kan alla kommandon inte göras direkt på klientdatorn. Till exempel kan inte funktionerna klipp och klistra in användas utan att konfigurera klientdatorn. Läs mer om detta i Systemmanualen. Popup blockering Att blockera popup-fönster görs för att undvika att oönskade fönster skall öppnas upp, till exempel reklamfönster. Exonaut använder sig av att popup-fönster vid olika tillfällen. Det är därför viktigt att användare stänger av eventuella popupblockerare. Görs inte detta kan Exonaut fungera med begränsningar i funktionaliteten. Om det finns popup-blockerare aktiva när Exonaut ska startas kommer detta att indikeras när programmet skall startas. Ett sätt att temporärt tillåta popupfönster är att hålla Ctrl-tangenten nere och därefter utföra den åtgärd som skall utföras. Internet Explorer 6 med Windows XP SP2 Om Service Pack 2 är installerad på datorn där Exonaut används kan en popupblockerare finnas installerad med SP2. Denna kan stängas av genom menyalternativet Verktyg / Popup i Internet Explorer. Mozilla Firefox 1 Inställningar i Mozilla Firefox hittas i menyn Verktyg under Alternativ/Webbinställningar. Där kan den webbplats där Exonaut körs från tillåtas. Om Exonaut skulle vara blockerad syns detta genom en gul rad längst upp i fönstret där Exonaut körs. Klickar användaren på denna kan popup tillåtas genom ett menyval. Netscape 7 I Netscape är det möjligt att stänga av popup-blockerare under Verktyg / Popup hanterare. Här kan användare lägga till sidor som inte skall omfattas av blockering. Google verktygsmeny i Internet Explorer En Google verktygsmeny är en komponent som kan laddas ner i till Internet Explorer. När något blockeras genom Google verktygsmeny visas ett utropstecken i Exonaut. Genom att klicka på utropstecknet kan den aktuella sidan godkännas för popup. Starta programmet Exonaut startas genom att skriva in en given URL i en webbläsare att klicka på en länk eller att använda en sparad länk kan också fungera. När Exonauts startsida visas öppnas Exonaut genom att användaren klickar på Starta Exonaut. 6

7 Användarnamn och lösenord Ett inloggningsfönster kommer att visas efter det att programmet har startats. Fyll i användarnamn och lösenord och klicka sedan på ok. Klassificering En övning består av ett antal Händelser och ett antal resurser. Relationen här emellan låter Exonaut användaren filtrera fram önskad information. Varje Händelse kan i sin tur bestå av ett antal Moment som är mer detaljerade beskrivningar av skeenden under övningen. I Momenten kan också användaren knyta övningsmål och resurser som skall ta plats i övningen. Inom ramen för ett Moment kan sedan ett antal Inspel knytas. Ett Inspel är den komponent i övningen som beskriver kommunikationen mellan övningsledningen och de övade. Utvärderingar och filer kan knytas till alla Händelser och Moment i Exonaut och även till Övningar. Metodiken När en ny övning skall skapas är det första steget att skapa mål för övningen. Dessa målsättningar bör vara mätbara mål så att utvärderingar i ett senare skede kan avgöra om målet är uppfyllt eller inte. Efter målsättningar anges de olika resurser som skall delta i övningen. Här bör till exempel övningsdeltagare, övningsplatser, materiel och deltagare i övningsledning anges. OBS! Görs tre felaktiga inloggningsförsök i rad kommer det berörda kontot att låsas för fortsatta inloggningsförsök under fem minuter. Efter fem minuter kan användaren åter försöka att logga in. Denna not gäller inte när Exonaut är kopplad till en katalogtjänst av typen LDAP eller Microsoft Active Directory. Använda Exonaut Exonaut är utvecklat för en specifik övningsmetodik. Mjukvaran används bäst genom att följa denna metodik. Metodiken beskrivs kort i detta stycke och kan med fördel användas när övningar skapas i Exonaut. Det som givetvis slutligen bestämmer hur Exonaut skall användas är användarens organisation och hur omfattande övningen som skall planeras är. När alla mål och resurser har angivits skapas ett antal Händelser och Moment i övningen så att ett scenario byggs upp. Det är viktigt att alla Händelser och Moment är kopplade till de mål som satts upp. Under en övning är det viktigt att alla Inspel är synkroniserade och anpassas till de reaktioner som den övade publiken ger. Under själva genomförandet av övningen bör övningsledningen teckna ner observationer i utvärderingar av de olika Händelser och Moment som genomförs. Dessa blir sedan underlag till utvärderingen. Vi ser utvärderingen som ett naturligt underlag inför nästa övningsplanering. Därför bör Händelser och Moment återanvändas (med hänsyn tagen till gamla utvärderingar) vid nästa övningsplanering om det är möjligt. 7

8 Kapitel 2 Allmänt Exonaut Allmänt är startpunkten till Exonaut. Administration av Exonaut beskrivs i detta kapitel. Detta kapitel ger en överblick av hur Exonaut fungerar och de grundläggande funktioner som finns för att administrera användare, inställningar för systemet och övningar. Ett antal användbara handgrepp i Exonaut beskrivs också här. 8

9 Hjälp När hjälpknappen trycks in i Exonaut kommer en digital hjälpfil att öppnas. Systemanvändare Detta avsnitt beskriver hanteringen av användare och grupper på systemnivå, hantering av behörigheter på övningsnivå finns beskrivet i kapitlet om Övningar. För att inloggning skall kunna ske i Exonaut måste användare ha tilldelats en roll. Roller kan tilldelas antingen direkt till en användare eller via gruppmedlemskap. Det finns allt från läsrättigheter till administratörsrättigheter att välja mellan. Om Exonaut använder en extern katalogtjänst (till exempel Microsoft Active Directory, LDAP) för att hantera användare och grupper kommer endast den funktionalitet som hanterar rolltilldelning att vara aktiverad av den funktionalitet som beskrivs i detta kapitel. Det finns mer att läsa om katalogtjänster i systemmanualen. Det finns fem roller som kan tilldelas en användare eller grupp. Alla användare som tillhör en grupp har också de roller som gruppen har tilldelats. Varje roll motsvarar vissa tillåtna aktiviteter att utföra i Exonaut. I tabellen nedan beskrivs dessa fem roller. Systemroll Systemadministratör Användaradministratör Övningsskapare Systemläsare Systemanvändare Behörighet Administrera systeminställningar Administrera användare Läs systeminformation Skapar nya övningar Läser systeminställningar Loggar in i Exonaut Nytt En systemanvändare eller grupp kan läggas till genom att: Klicka på knappen Nytt ovanför användarlistan. Högerklicka i det vita fältet i listan och välj Nytt. Från dessa alternativ går det att välja att skapa en ny användare eller grupp. Fyll i de obligatoriska fälten Användarnamn och Namn. Spara genom att klicka på Skapa. Efter detta är det möjligt att lägga till roller och att ändra lösenord. Om inte lösenordet ändras är det satt till detsamma som användarnamnet. Första gången en användare försöker att logga in kommer denna ombes att ändra sitt lösenord då det inte kan vara detsamma som användarnamnet. Roller tilldelas genom att markera vald roll och sedan klicka på den övre pilen. Roller i Exonaut ärvs enligt bilden nedan till de lägre nivåerna. Detta innebär att en systemadministratör inte också behöver tilldelas rollen systemanvändare då de behörigheterna är inkluderade i systemadministratörsrollen. Figuren nedan beskriver de fem roller som kan tilldelas på systemnivå. 9

10 Klicka på OK för att bekräfta borttagningen. Inloggade användare Användarvyn har utöver Användare och Grupper ytterligare en flik Inloggade användare som visar alla användare som är inloggade i Exonaut. Genom att högerklicka på en användare kan ett snabbmeddelande skrivas till användarna. Meddelandet kommer då att visas ovanför alla Exonaut fönster hos användaren som kommer att vara tvungen att klicka OK för att kunna arbeta vidare i Exonaut. Det är också möjligt att högerklicka på rollerna och välja lägg till alternativt ta bort. Filtrering av användare och grupper Under listan finns en funktion för att filtrera. Genom att skriva in en text i fältet och därefter klicka på filtrera visas önskad information. Alla objekt i listan som innehåller den text som matats in kommer att visas och övriga kommer att släckas ner. Inställningar Inställningar delas in i Användarinställningar och Systeminställningar. Användarinställningar Fliken med användarinställningar möjliggör för användare att ställa in ett flertal saker som berör utseendet på användarens dator. Språket som används i Exonaut kan ändras genom att välja ett tillgängligt språk i rullgardinsmenyn. Medlemmar i grupper kan hanteras både från fliken Grupper i användardialogen och från fliken Användare i gruppdialogen. Öppna En användare uppdateras genom att: Markera vald användare eller grupp och klicka på Öppna knappen. Högerklicka på vald användare eller grupp och välj öppna. Dubbelklicka på användare eller grupp i listan. Gör de förändringar som skall göras och spara sedan genom att klicka på OK. Ta bort Ta bort genom att: Markera vald användare eller grupp och klicka på Ta Bort knappen. Högerklicka på vald användare eller grupp och välj ta bort. Lösenord kan alltid bytas av användaren genom att klicka på knappen Byt Lösenord. Fältet Om visar information om versionsnummer för den aktuella servern användaren arbetar mot. Systeminställningar Systeminställningarna påverkar servern och omfattar följande: Språk och terminologi kan väljas (ex. militär eller civil). Genom att klicka i Se alla övningar är det möjligt för alla användare att se alla övningar i övningslistan, även de övningar som de inte har behörigheter till. De kan fortfarande inte öppna övningar utan behörighet. Filinställningar möjliggör för administratörer att ställa in hur stora filer som kan knytas till objekten i Exonaut. Tjänster innehåller följande: 10

11 Förbered omstart Sänder ett meddelande till alla inloggade användare att systemet kommer att startas om inom kort. Nya inloggningsförsök kommer att blockeras till dess att servern är omstartad. Kartinställningar används för att ställa in grundvärdet för kartservern i Exonaut. Alla övningar som skapas kommer automatiskt att få detta grundvärde när övningsadministratören läser in grundinställningarna för kartan i sin övning (mer information nedan). Littereringsinställningar möjliggör för administratören att standardisera namngivningen av övningar, Händelser och Moment. Ex. Namn YYDDMM i alla Händelserubriker. Simulatoranvändaren möjliggör för en simulator att kopplas till systemet. Läs mer om detta i särskild instruktion för att koppla en simulator. Koppla simulator Att definiera en simulator såsom anges i systeminställningarna möjliggör för Exonaut att kommunicera med en simulator. Genom att koppla rollen Simulatoranvändare till en användare i Exonaut kan en utvald simulator logga in i Exonaut och läsa och skriva information. Denna användare bör tilldelas rollen Systemanvändare och läsrättigheter i den övning där simulatorn skall användas. Användaren skall inte användas för inloggning av någon användare utan enbart av simulatorn. Kartinställningar Exonaut använder sig av en standard som heter WMS (Web Mapping Service). Att koppla Exonaut till en kartserver via WMS görs genom att ange en URL till tjänsten. En typisk URL som drivs av NASA (2006) är: Att byta URL görs genom att klicka på knappen Ändra URL. I denna dialog kan URL till karttjänsten ändras. Ibland kan också ett antal parametrar behöva specificeras, detta görs genom att lägga till parametrar genom att klicka på knappen Lägg till parameter. I denna dialog är det också möjligt att spara kartdata på Exonaut server genom att klicka i Möjliggör cache. De nya inställningarna sparas när användaren väljer knappen Stäng. Ingen data kommer att sparas innan användaren väljer att klicka på OK i dialogen för kartinställningar. Genom att markera ett eller flera lager och klicka på knappen Lägg till lager kommer lager att synliggöras i Exonaut. När lager är valda behöver bildformat, koordinatsystem och koordinater (valfritt) väljas. Genom att välja koordinater kan området som visas i Exonaut begränsas för att endast visa ett område som är intressant för den aktuella övningen. De aktiva lagren genereras i den ordningen de ligger i listan. Det vill säga att det första lagret i listan kommer att ligga längst ner i kartan. Till exempel bör lager såsom vägar och städer ligga långt ner i listan över lager och land- och sjölager bör ligga långt upp. Det är möjligt att ändra ordningen på lager genom att markera ett lager och sedan klicka på knapparna Upp eller Ner till vänster om lagerlistan. Bildformat Specificerar i vilket format kartan kommer att genereras. Alternativen i denna rullgardinsmenyn läses in från kartservern. Vi rekommenderar att formatet PNG eller JPEG används. Koordinatsystem (SRS) Specificerar vilket koordinatsystem som kommer att gälla i den inlästa kartan. Alternativen läses också in från kartservern. 11

12 Koordinater Sätter de yttre gränserna i kartan. Grundinställningen är maximalt område som stöds av kartservern. Kart cache Att spara bilder i cache-minnet på servern kan öka prestandan när en långsam kartserver används rekommenderar vi detta. Det kommer dock att innebära att kvaliteten på kartan kommer att bli sämre och eventuellt upplevas som suddig. Enkla anrop Kan användas för att inte använda sig av avancerade anrop till kartservern från Exonaut. Det kan vara användbart då kart cache används. Rekommenderas inte att användas om inte särskilda behov föreligger. Övning Att handha övningar beskrivs i detalj under kapitel 3. Stäng Exonaut Genom att klicka på knappen Stäng Exonaut kommer Exonaut att stängas ner. Detta kan också göras genom att klicka på krysset uppe till höger i Internet Explorer fönstret. Innan Exonaut stängs kommer användaren att få en fråga om applikationen verkligen skall stängas ner. Grundläggande funktioner Genom hela programmet återkommer ett antal funktioner för att underlätta för användaren. Tool-Tip Text Genom att placera musmarkören över en knapp eller en ikon visas en textsträng som beskriver funktionen på just denna funktion. Inaktiva menyer Om en användare inte har behörighet att utföra en åtgärd kommer funktionen att vara gråmarkerad och är inte valbar för användaren. Spara När en användare försöker att spara förändringar görs en kontroll i databasen så att ingen användare har gjort förändringar under tiden informationen har redigerats. Om så har skett kommer en fråga att ställas där användaren ges alternativen att spara över informationen eller avbryta att spara informationen. Hur olika objekt i Exonaut sparas beskrivs i de kommande kapitlen. Extern mjukvara I Exonaut kan filer knytas till ett stort antal objekt (övning, Händelse, Moment etc.) Vanligtvis öppnas filer genom den mjukvara som filen är associerad till. Sådan mjukvara behöver därför finnas på klienten där Exonaut används. Övriga funktioner Värt att nämna här är att funktionerna Nytt, Öppna och Ta bort fungerar på samma sätt genom hela programvaran. Nytt Ett objekt kan läggas till genom att: Klicka på knappen Nytt. Högerklicka i en objektlista och välja Nytt. Öppna Ett objekt kan öppnas genom att: Klicka på knappen Öppna. Högerklicka i en objektlista och välja Öppna. Dubbelklicka på objektet i en lista. Markera objektet i en lista och därefter trycka på Enter. Ta bort Ett objekt kan läggas till genom att: Klicka på knappen Ta bort. Högerklicka i en objektlista och välja Ta bort. Markera objektet i en lista och därefter trycka på Delete. Uppdatera När en fil laddas upp till servern kan det vara så att listan inte uppdateras direkt. Om detta skulle inträffa kan listan uppdateras genom att klicka på knappen Uppdatera. Filtrering och sök Listor kan ha en filterfunktion. Om de har detta kan en fritext skrivas in under listan. Genom att klicka på knappen filter kommer listan att filtreras och resultatet kommer att innehålla alla objekt som innehåller textsträngen som söks. Klipp ut, kopiera och klistra in För att använda klipp ut, kopiera och klistra in kan Windows snabbkommandon användas (Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V). 12

13 OBS: Denna funktion fungerar inte automatiskt i Exonaut för texter på grund av säkerhetsinställningar i JAVA. En konfigurationsfil måste läggas in på klientdatorn för att dessa kommandon skall fungera. Kontakta din systemadministratör för att få tillgång till denna fil. Läs också mer i systemmanualen om dessa inställningar. Ändra storlek på fönster Det är möjligt att ändra storlek på det fönster som Exonaut körs i. Detta görs genom att greppa det nedre högra hörnet av fönstret och trycka ner vänster musknapp. För sedan musen till den position där det nedre högra hörnet önskas. Drag-and-drop Vissa funktioner har drag-and-drop funktionalitet. Flerval i Listor Att välja objekt i listor görs enligt Windows standard enligt följande: Markera ett objekt. Håll nere shifttangenten. Markera ytterligare ett objekt. Alla objekt som ligger mellan de valda objekten kommer nu att markeras. Klicka på ett objekt och håll nere vänster musknapp. Dra musen över andra objekt i listan för att också markera dessa. Genom att markera objekt och samtidigt hålla Ctrl tangenten nere kan flera objekt markeras samtidigt. Vissa listor i Exonaut har funktionalitet som fungerar tillsammans med flerval. Om Exonaut Genom att öppna menyn Hjälp i Exonaut kan användare komma åt Om Exonaut. Här visas information om den version som används för tillfället. 13

14 Kapitel 3 Övning En övning är konstruerad av sammansatta Händelser i en viss ordning. Detta kapitel beskriver hur övningsvyn i Exonaut fungerar. 14

15 Allmänt klicka på knappen Filter. De övningar som innehåller den textsträng som skrivits in i titeln eller i beskrivningen kommer att visas. Spara Textinformationen om en övning sparas genom att klicka på knappen Spara alternativt välja menyn Arkiv / Spara. Genom att högerklicka på texten Senast sparat av och välja Historia kan en historik över tidigare versioner ses i en tabell. Ny En övning kan läggas till genom att: Klicka på knappen Ny Högerklicka i listan och välja Ny Fyll i de obligatoriska fältet Titel och sätt start- respektive sluttid för övningen. Genom att klicka på, öppnas en kalender som kan vara ett stöd för användaren när datum skall sättas. Uppdatera Att uppdatera en övning innefattar de textfält som finns under fliken Allmänt. När detta görs uppdateras textfälten med de senast sparade fälten från databasen. Denna åtgärd skall inte blandas samman med att spara data! Instans Instanser hanterar olika genomförandetillfällen av samma övning. En ny instans kan skapas genom att öppna menyn Verktyg / Instans och välja knappen Nytt. Instansen kontrollerar status på moment, utvärderingar och behörigheter. Öppna En övning kan öppnas genom att: Markera en övning i listan. Klicka på Öppna knappen. Högerklicka på övningen i listan och välj Öppna. Dubbelklicka på övningen i listan. Ta bort En övning kan tas bort genom att: Markera övningen i listan och klicka på knappen Ta Bort. Högerklicka på övningen och välj Ta Bort. När en övning tas bort måste användaren alltid bekräfta via en fråga som kommer upp om övningen verkligen skall tas bort. I kolumnen längst ut till höger kan användarna se vilken instans som är aktiv för tillfället. Detta markeras genom att det står Aktiv. OBS: Instanser bör endast bytas när ingen arbetar med den aktuella övningen. Filter Filterfältet under övningslistan kan användas genom att fylla i en text och därefter 15

16 Om övningsfönstret När en övning skapas eller öppnas möts användaren av; ett fönster med fritext om övningen ett övningsträd en tidsaxel en blå linje att följa klockan så att användarna alltid visuellt kan se Händelser och Moment i förhållande till den aktuella tiden. Maximera tidsaxeln går att göra genom att klicka på knappen med ett (+) tecken i tidsaxelns övre högra hörn. Minimera tidsaxeln kan göras när den är maximerad och detta görs genom att klicka på knappen med ett (-) tecken i dess övre högra hörn. Skala i tidsaxel Skalan i tidsaxeln kan ändras för att se allt från hela övningen ner till enstaka timmar. Kontrollen för att ändra skala återfinns längst ner till vänster i tidsaxeln. I rullgardinsmenyn kan allt från en timme till 1/1 (Hela övningen) väljas. Hur Händelser och Moment hanteras beskrivs närmare i följande kapitel i denna manual. Fritext om övningen I de olika textfälten fyller användaren i information om övningens målsättning, syfte, m.m. Filer Lägg Till, Öppna eller Ta bort filer görs genom fillistan. Detta görs likadant överallt i applikationen. Från listan kan filer laddas ner till den lokala hårddisken genom att högerklicka på dessa. Tidsaxel Tidsaxeln är en grafisk presentation av övningens ingående komponenter såsom Händelser och Moment. Tidsaxeln kan visa två vyer, dels Händelser och dels Moment. När en övning öppnas är det Händelser som visas automatiskt. Genom att klicka på respektive flik byts det som visas i tidsaxeln. Denna vy behålls tills dess att användaren byter vy genom att klicka på Händelse eller Moment fliken. Det är också möjligt att byta vy genom att välja menyn Vy / Händelse alternativt Moment. I tre fält längst upp i tidsaxeln visas starttid, titel samt sluttid för den Händelse eller det Moment som är i fokus under musmarkören. En grön linje markerar starttiden för övningen i tidsaxeln och en röd markerar sluttiden för övningen. Under övningen kommer OBS! Vid långa övningar är det inte säkert att användaren kan skala ner till de kortaste intervallerna. Skalan visas längst ner i tidsaxeln och kan också modifieras enligt önskemål, detta beskrivs i kapitlet Skalformat. Lås tidsaxel till aktuell tid Tidsaxeln kan låsas genom att klicka på knappen Lås. Detta kommer att låsa tidsaxeln till den aktuella tiden och innebär att tidsaxeln automatiskt kommer att flyttas med den aktuella tiden så att aktuella händelser och moment alltid kommer att vara i fokus. Händelser och moment i tidsaxel Händelser och moment i tidsaxeln uppdateras automatiskt när uppdateringar görs. De kan också modifieras direkt i tidsaxeln. Starttid och sluttid kan modifieras genom att klicka på utvald Händelse eller Moment och hålla vänster musknapp intryckt. Därefter dras Händelsen eller Momentet till önskad starttid. Sluttid kan förändras genom att markera den svart/grå stapeln som finns sist på varje Händelse / Moment. Håll vänster musknapp nere och dra till önskad sluttid. Vid båda dessa åtgärder kommer användaren, efter utförd åtgärd, få bekräfta den valda förändringen. Högerklick på Händelse / Moment i tidsaxeln kommer att öppna en meny för användaren där ett antal alternativ finns tillgängliga. Dessa är: Öppna 16

17 Ta bort Visa Moment endast tillgänglig om Händelser visas i tidsaxeln I varje Händelse / Moment kan användarna också se vilka resurser som är knutna. Alla resurser visualiseras genom cirklar i Händelsen / Momentet. En tooltip text kan också fås genom att hålla musen över respektive resurs. Skriv ut tidsaxel Skriva ut tidsaxeln är möjligt genom att högerklicka i det vita området i tidsaxeln. Format på skalan Övningsadministratörer har möjligheten att ändra format på tidsaxelns skala. Detta görs genom att högerklicka på skalan i tidsaxeln och välja Ändra format. k Timme (1-24) Nummer 24 K Timme i am/pm Nummer 0 h Timme i am/pm Nummer 12 m Minut i timme Nummer 30 s Sekund i minut Nummer 55 S Millisekund Nummer 978 Pacific Standard z Tidzon Text Time; PST; GMT-08:00 Z Tidzon Text Övningsträd Övningsträdet visar all tillgänglig information i en övning. Roten i övningsträdet är namnet på den övning som är öppen. I trädet har användare möjlighet att skapa resurser som sedan kan kopplas till de olika händelserna / momenten som skapas i övningen. Övningsträdet används främst till att filtrera informationen i tidsaxeln och kartan. I denna dialog kan formatet som visas i tidsaxeln ändras. Nedan hittar du en lista över de olika format som kan knappas in i tidsaxeln. Numrering på dagar kan också väljas och genom att ange en text i Dag och ett första index i Dagindex. Då kan ett format som ser ut D+1 fås. Tecken Komponent Presentation Exempel G Era Text AD y År Nummer 1996; 96 M Månad i år Text July; Jul; 07 w Vecka i år Nummer 27 W Vecka i månad Nummer 2 D Dag i år Nummer 189 d Dag i månad Nummer 10 F Dag i vecka i Nummer månad 2 E Dag i vecka Text Tuesday; Tue a Am/pm Text PM H Timme (0-23) Nummer 0 Trädet består av de noder som visas i bilden ovan. Användare I trädet visas användare som har tilldelats behörigheter i den aktuella övningen. Därför är det inte säkert att alla användare i systemet visas här. Läs mer om användare i kapitlet om rättigheter. 17

18 Status Ett moment kan ges en status i övningen för att återspegla i vilket stadium momentet befinner sig. Användare kan hantera statusnivåer i menyn Verktyg / Status och där lägga till alternativt ta bort statusnivåer som skall kunna tilldelas momentet. Hur detta görs beskrivs närmare kapitlet Moment. Användarna kan självständigt lägga till fler statusnivåer för att passa deras behov för en specifik övning. Dessa kommer att sorteras in som planeringsstatus och visas mellan statusen Skapad och Färdigställt. En status läggs till genom att klicka på knappen Nytt och tas bort genom att klicka på knappen Ta bort. Om ett eller flera Moment innehar en statusnivå som avses tas bort kommer en dialog att ge användaren ett val där en status som skall ersätta den som skall tas bort måste väljas. Tillgängliga statusnivåer på Moment visas i trädet. Skapad och Färdigställt är de två statusnivåer som alltid finns. I menyn alternativ kan fler statusnivåer läggas till dynamiskt. De kan också tas bort. De statusnivåer som kan läggas till är tänkta för planeringsarbetet. För att ett Moment skall kunna startas måste statusnivån Färdigställt vara vald från planeringsarbetet. Inga moment finns inom händelsen. Moment har nivåerna skapad (eller egen dynamisk nivå) eller Färdigställt. Minst ett moment måste vara på nivån Skapad. Färdigställt Alla Moment har nivån Färdigställt. Att Startas Kan ej tilldelas en Händelse. Pågående - Minst ett Moment i Händelsen är pågående. Andra Moment kan vara Avslutade eller ha Utgått. Moment kan inneha nivån Att Startas och andra kan inneha Avslutade eller Utgått. Avslutad Alla Moment i Händelsen innehar statusnivån Avslutad. Utgått Alla moment i händelsen innehar nivån Utgått. För Moment: Skapad När ett Moment endast är sparat. Färdigställt När planering av Momentet är väljs statusnivå Färdigställt i Momentfönstret. Att Startas Om Momentet innehar nivån Färdigställt när den planerade starttiden passeras kommer Momentet automatiskt att erhålla statusnivå Att Startas. Pågående Momentet har startats genom val av Starta vid högerklick i Momentlistan. Avslutad - Momentet har avslutats genom val av Avsluta vid högerklick i Momentlistan. Utgått - Momentet har utgått genom val av Utgår vid högerklick i Momentlistan. Tidsperioder Denna filterfunktion möjliggör att sortera ut Händelser och Moment efter deras starttid. Beroende på hur lång övningen är kan följande kategorier erhållas: År Månader Veckor Dagar Del av dag Följande statusnivåer tilldelas automatiskt (beroende på ingående moments status) till Händelser: Skapad 18

19 Resurser Platser, Övningsmål, Övrigt och Enheter är alla resurser som kan kopplas till Händelser och Moment. Dagar och veckor littreras också med nummer enligt de val som gjorts i övningen. Händelser I noden Händelser kan alla delar av övningen ses dynamiskt i en trädstruktur. En Händelse består av Behörigheter, Moment, Utvärderingar och Kopplade Resurser. Denna nod kan med fördel användas för att filtrera fram endast ett fåtal Händelser och dess tillhörande Moment. Alla dessa har en meny tillgänglig genom att högerklicka på dessa. Där finns alternativen Ny, Öppna och Ta Bort. För varje resurs kan också en färg väljas. Denna färg får också resurser som skapas i en undernivå om inte något annat anges. Platser Geografiska platser skapas här. Platsen kan beskrivas enbart i ord (information om ett övningsfält till exempel) eller knyta den till kartan. En färg kan väljas för varje plats och denna färg kommer också att återspeglas i kartan. Till varje Händelse och Moment finns också Behörigheter och Kopplade Resurser. För att en plats skall markeras i kartvyn måste denna markeras under fliken Karta. En Plats kan representeras antingen via en punkt eller via ett cirkulärt område. Efter att platsen markerats är det möjligt att exakt ange vilka koordinater som skall vara aktuella. Genom att högerklicka i noden kan nya Händelser och Moment läggas till givet att rätt behörighet innehas. Om behörighet att lägga till Utvärderingar innehas ges också det alternativet. Utvärderingar Gjorda Utvärderingar av övningen kan ses under denna nod. 19

20 Övningsmål Här skapas övningsmål som skall uppfyllas under övningen. Övrigt Ger en möjlighet att skapa övriga resurser som behöver ingå i övningen. Exempelvis skapas här med fördel övningsledningens organisation. Enheter Deltagande enheter i övningen skapas under denna kategori. Filter Genom att markera det valbara området till vänster om titeln på ett objekt i trädet filtreras Händelser och Moment som är kopplade till denna i tidsaxel och listor. Det är möjligt att välja flera olika objekt i trädet och på så sätt skapa ett flerfilter. Genom att klicka på ett markerat objekt klickas filtret ut. Genom att högerklicka på övningsnamnet kan alla filter tas bort genom att välja Rensa Filter. Sök Under trädet finns ett textfält där en fritextsträng kan fyllas i. Genom att klicka på knappen Sök fälls trädet ut på de ställen där en träff har hittats. Alla träffar kommer vara markerade med blå text. Utvärderingar Utvärderingar kan göras på själva övningen, Händelser samt Moment. Alla utvärderingar kommer att visas i fliken Utvärderingar. Att öppna och ta bort görs i enlighet med det som beskrivs tidigare i manualen om öppna och ta bort. Tidigare utvärderingar Utvärderingar från tidigare instanser av övningar alternativt från Händelser och Moment som har kopierats in från andra övningar visas i en separat lista. Detta för att de utvärderingarna som är aktuella för den övningen skall kunna särskiljas. Simulatororder Exonaut kan kopplas till en simulator och matas med data från simuleringar. Se vidare i separat specifikation för vald simulator. Genom att använda en simulator kan all Momentdata sändas till simulatorn där övningssituationen kan simuleras. Resultatet kan sedan återbördas till Exonaut för analys. Behörigheter För att få utföra åtgärder krävs en behörighet. Den läggs till genom att i fliken Behörighet välja en användare och tilldela en lämplig behörighet. Användare som har tilldelats en roll har läsrättigheter och kan utföra de åtgärder som beskrivs i tabellen till höger. En ny utvärdering läggs till genom att klicka på ikonen Ny efter att ha öppnat utvärderingsfliken i en övning, Händelse eller ett Moment. 20

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7

www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7 www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7 Innehållsförteckning Manual till LUVIT version 3.7.... 4 Användarprofiler...4 Skapa en kurs...5 1 Grundläggande begrepp... 6 1.1 Logga in... 6 1.2 Logga ut...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Easy Planning. Version 7. Användarhandbok

Easy Planning. Version 7. Användarhandbok Användarhandbok Easy Planning Version 7 Användarhandbok Mars 2014 3 Copyright Copyright 2014 TECOMP. Alla rättigheter förbehållna Den här handboken publiceras av TECOMP utan några garantier. TECOMP förbehåller

Läs mer

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev:

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev: Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial Datum: 2013-11-04 Rev: UTBILDNINGSMETERIAL 2 (54) 1 Innehåll 2 Inledning... 5 3 Förutsättningar... 5 4 Mål... 6 5 Del 1 Inledning

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 8

Innehåll. 1 Inledning 8 Carlos Leonhard Woelz Milos Prudek Paul E. Ahlquist, Jr. Jürgen Nagel Michel Boyer de la Giroday Utvecklare: Reinhold Kainhofer Utvecklare: Cornelius Schumacher Utvecklare: Preston Brown Granskare: Lauri

Läs mer

Webforum Project Management

Webforum Project Management Webforum Project Management Manual Senast uppdaterad: 2015-03-30 Copyright Webforum Europe AB 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Introduktion... 5 Inloggning... 6 Flerspråkig webbarbetsplats...

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 ARX Passersystem Användarmanual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 2 3 Innehåll ARX passersystem 14 Om ARX passersystem 14 ARX passersystem 14 ARX passersystem översikt

Läs mer

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning OPTAC Fleet Viewer Bruksanvisning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Supportnummer: 08 50578446 E-post: optacse@stoneridge.com Documentversion 4.0 Part Number: 6939-161 Page

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB.

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. Manual Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. 1 Innehållsförteckning Förord 5 Inledning 6 Installation 7 Systemkrav 7 Installation

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer