Stadgar för Svenska Drillförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Svenska Drillförbundet"

Transkript

1 Stadgar för Svenska Drillförbundet Inledande bestämmelser 1 Förbundets namn och syfte Förbundet, vars namn är Svenska Drillförbundet, SDF, består av föreningar med drillverksamhet för ungdomar. Förbundet är religöst och politiskt obundet och arbetar på ideell och demokratisk grund. Förbundets syfte är att utforma drillen så Att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll Att den ger alla som deltager en kamratlig och trygg social gemenskap Att utövarnas ges en grundläggande rätt att deltaga i en dopingfri verksamhet upprätthålls 2 Hemort Förbundsstyrelsen har sitt säte i Staffanstorp. 3 Beslutande organ Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstämman antar stadgar, beslutar om medlemsavgifter och bestämmer hur förbundets medel skall användas. Förbundsstyrelsen leder förbundet och är ansvarig inför förbundsstämman. 4 Distrikt För anordnande av regional verksamhet kan förbundsstyrelsen inrätta en distriktsorganisation, som ska verka inom ett visst geografiskt område. 5 Verksamhets- och räkenskapsår Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. 6 Firmatecknare Förbundsstyrelsen är förbundets firmatecknare. Förbundsstyrelsen får utse firma- och kontotecknare i den utsträckning den anser det vara nödvändigt, sådana bemyndigande kan alltid tas tillbaka. 7 Kungörelseorgan Förbundets officiella kungörelser tillkännages genom förbundets hemsida samt genom utskick via mail till kontaktpersonerna i medlemsföreningarna.

2 Medlemskap 8 Hur man blir medlem Medlem är den som är medlem i en av förbundets medlemsföreningar. 9 Medlemmens skyldigheter Medlem är skyldig att följa stadgar och beslut som fattats av förbunds- och distriktsorgan. 10 Medlemmens rättigheter Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas av förbund och distrikt för medlemmarna. De har även rätt till information om förbundet och distriktets angelägenheter. 11 Skäl för uteslutning, avstängning m.m. Medlem får endast uteslutas om medlem 1. försummat att betala beslutade avgifter 2. bryter mot principen om rent spel 3. motarbetat förbundets verksamhet eller ändamål 4. allvarligt skadat förbundets intressen Beslut om uteslutning skall fattas av förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen eller det organ förbundsstämman utser för sådant ändamål får fatta beslut om uteslutning, avstängning och varning i fall som rör förekomst, bruk, försök till bruk och innehav eller olovlig befattning med dopingpreparat, vägran eller underlåtenhet att underkasta sig dopingkontroll, försvårande av dopingkontrollprocessen eller medhjälp till något av ovanstående. Om en förseelse kan sättas i samband med en viss tävling kan resultatet från den tävlingen förklaras ogilitigt med allt vad därav följer såsom förlust av vunnen medalj, poäng och pris. Gäller beslutet en utövare i lag kan laget förklaras diskvalificierat. Beslut om uteslutning eller avstängning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, givits tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen för avstängningen redovisas och möjligheten för överklagan skall anges. Förbundsstämma 12 Tid och plats för ordinarie förbundsstämma Ordinarie förbundsstämma hålls varje år i anslutning till verksamhetsårets slut. Förbundsstyrelsen bestämmer tid och plats för ordinarie förbundsstämma. 2

3 13 Ombud och övriga deltagare Till förbundsstämman äger varje förening rätten att utse ett röstberättigat ombud. Förbundsstyrelsens ledamöter och förbundets revisorer har rätt att delta i stämmans överläggningar. Stämman och förbundsstyrelsen har rätt att inbjuda andra personer att delta i stämmans överläggningar. 14 Rösträtt Varje ombud har en röst. Ett ombud kan bara ha en röst och får vara ombud för en förening. Den som är ledamot i förbundsstyrelsen får inte vara ombud för sin lokalavdelning. Ombud får endast ersättas med en av distriktsstämman utsedd ersättare. Förbundsstyrelsen skall upprätta en preliminär röstlängd, vilken gäller till dess stämman beslutat om röstlängd. 15 Utlysande av och kallelse till stämman Förbundsstyrelsen ska tillkännage tid och plats för ordinarie förbundsstämma senast tre månader före dess hållande. Förbundsordföranden ska kalla föreningarna till ordinarie förbundsstämma senast en månad före dess hållande. Med kallelsen skall förbundsstyrelsen skicka föredragningslista och verksamhetsberättelse samt förslag till verksamhetsplan, budget, medlemsavgifter, ersättningar och inkomna motioner samt yttranden över dessa. 16 Hur ärenden väcks Förbundsstyrelsen lämnar förslag till förbundsstämman genom proposition. Distrikt, lokalavdelningar och enskilda medlemmar lämnar förslag till förbundsstämman genom motion. Motioner skall inlämnas på det sätt förbundsstyrelsen föreskriver senast 2 månader innan årsstämman. 17 Hur ärenden avgörs Ärenden avgörs genom acklamation om ej votering begärs. Vid omröstning gäller som stämmans beslut, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar, den mening varom minst hälften av de röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgör lotten. Omröstning sker öppet. Vid personval får omröstning dock ske slutet. 3

4 18 Valhemlighet och hur val med sluten omröstning avgörs Stämmopresidiet skall tillhandahålla valsedlar som är lika till storlek, form och färg. Valsedlarna ska vara blanka, eller vara förtryckta med namnen på de personer som kandiderar. Inga kännetecken får finnas på valsedeln. Finns det kännetecken skall valsedeln förklaras ogiltig. På valsedeln skall det skrivas, eller med kryss markeras, högst så många namn som det finns valbara platser. Är det fler namn angivna skall valsedeln förklaras ogiltig. Ombudet ska före inlämning vika valsedeln på mitten och därefter på mitten igen, så att vecken bildar ett kors. Är valsedeln vikt på annat sätt ska den förklaras ogiltig. Om stämmopresidiet tillhandahåller kuvert skall ombuden placera valsedeln i kuvertet utan att vika den. Vid val med sluten omröstning som gäller en valbar plats är den vald som fått mer än hälften av antalet avgivna röster. Om ingen kandidat fått tillräcklig majoritet, sker en andra valomgång med de två kandidater som fått högsta antalet röster. I den andra valomgången är den vald som fått flest antal röster. Vid val med sluten omröstning som gäller flera valbara platser är de valda som fått flest antal röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. 19 Föredragningslista Vid ordinarie förbundsstämma skall följande punkter finnas på föredragningslistan. 1. Stämmans öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om kallelse till stämman skett på rätt sätt 4. Fastställande av föredragningslistan 5. Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Två justeringsmän, tillika rösträknare 6. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den period revisionen avser 10. Motioner och propositioner 11. Verksamhetsplan 12. Budget 13. Arvoden och ersättningar 14. Val 15. Allmän debatt 16. Stämmans avslutande 4

5 20 Protokoll Protokoll föres över stämmans beslut. Ombud har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Förbundsstämmans protokoll är offentliga. Extra förbundsstämma 21 Begäran om extra förbundsstämma Förbundsordföranden skall kalla till extra förbundsstämma om 1. förbundsstyrelsen begär det 2. minst en tiondel av föreningarna begär det 3. föreningar som representerar minst en tiondel av förbundets medlemmar begär det 4. revisorerna enhälligt begär det Om förbundsordföranden underlåter att kalla till stämma inom fjorton dagar får den som begärt stämman kalla till denna. 22 Behörighet att begära extra förbundsstämma Begäran om extra förbundsstämma enligt 20 punkt 1 anses inkommen då justerat protokoll med förbundsstyrelsens beslut föreligger. Begäran om extra förbundsstämma enligt 20 punkt 2 och 3 skall fattas av föreningens styrelse. Begäran ska göras skriftligt och vara undertecknad av en ordinarie ledamot i föreningens styrelse, som styrelsen bemyndigat att framställa sådan begäran. I skrivelsen skall anges de ärenden föreningen önskar behandla på stämman. Begäran anses inkommen först när skrivelser och fullmakter inkommit till förbundet. Begäran om extra förbundsstämma enligt 20 punkt 4 skall göras skriftligt och anses inkommen först när skrivelser från samtliga revisorer kommit till förbundsordföranden. I skrivelsen ska det anges de ärenden revisorerna önskar behandla på stämman. 23 När extra stämma skall hållas Extra förbundsstämma skall hållas inom två månader från det att den har begärts. 24 Ombud och övriga deltagare I fråga om ombud och övriga deltagare gäller vad som föreskrivs för ordinarie förbundsstämma. 5

6 25 Rösträtt I fråga om rösträtt gäller vad som föreskrivs för ordinarie förbundsstämma. 26 Utlysande av och kallelse till stämma Stämman skall utlysas i kungörelseorganet eller genom skriftligt meddelande till medlemsförening. Förbundsordföranden skall kalla ombuden senast en månad före stämman. 27 Ärenden på extra förbundsstämma På extra förbundsstämma får endast de ärenden som har föranlett stämman behandlas. Om stämman har begärts av föreningarna får förbundsstyrelsen och förbundets revisorer anmäla ytterligare ärenden i samband med kallelsen. 28 Protokoll I fråga om protokoll gäller vad som föreskrivs för ordinarie förbundsstämma. Förbundsstyrelsen 29 Sammansättning Förbundsstyrelsen består av ordförande och fyra ledamöter samt två suppleanter. 30 Mandatperiod Oföranden väljes vid ordinarie förbundsstämma för en tid av två år. Övriga styrelseledamöter väljes var för sig för en tid av två år, så att halva antalet ledamöter väljs växelvis vartannat år. Suppleanter utses för en tid av ett år. 31 Suppleants inträde och fyllnadsval Avgår ledamot före valperiodens slut inträder suppleant, enligt en av förbundsstämman beslutad ordning, fram till arbetsårets slut. Därefter skall, vid behov, fyllnadsval hållas. 32 Styrelsens konstituering Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande och inom eller utom sig sekreterare och kassör. 6

7 33 Adjungerande ledamot Förbundsstyrelsen får till sig adjungera personer, inom eller utom förbundet. 34 Styrelsesammansträde Styrelsen sammaträder på kallelse av förbundsordföranden. Förbundsordföranden är skyldig att kalla till sammansträde om en av de ordinarie ledamöterna så begär. Sker inte detta, får den som begärt mötet kalla till detta. 35 Beslutsmässighet Förbundsstyrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter har blivit kallade och mer än hälften av de ordinarie ledamöterna är närvarande. Utan hinder av vad som ovan föreskrivs, är förbundsstyrelsen beslutsmässig om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. 36 Förbundsordföranden Ordföranden leder styrelsens arbete samt övervakar att förbundets stadgar efterlevs. Om förbundsordföranden får förhinder skall vice förbundsordförande fullgöra de uppgifter som ankommer på förbundsordföranden. Har även vice ordföranden förhinder skall den ordinarie ledamot som varit ordinarie ledamot längst tid tjänstgöra som ordförande. 37 Jäv Ledamot av förbundsstyrelsen får ej taga befattning i ärende i vilket han har ett intresse som väsentligen skiljer sig från förbundets. 38 Arbetsår Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie förbundsstämmor. 7

8 39 Arbetsuppgifter Förbundsstyrelsens arbetsuppgifter är att verkställa förbundsstämmans beslut att leda och planera förbundets verksamhet att ansvara för förbundets förvaltning, vilket omfattar bokföringsskyldighet att upprätta verksamhetsberättelse och bokslut enligt god redovisningssed att till stämman föreslå verksamhetsplan och budget att bereda ärenden till förbundsstämman att ansvara för förbundets arkiv att underlätta enskildas kontakter med förbundet att utse företrädare för förbundet i organisationer där förbundet är representerat att utöva tillsyn över distriktens verksamhet att följa händelser i omvärlden som kan påverka förbundets verksamhet 40 Kommittéer och utskott Förbundsstyrelsen får utse kommittéer och utskott när så erfordras. Kommittéer och utskott som beslutar i ärenden som delegerats från förbundsstyrelsen skall föra beslutsprotokoll. En kommittés beslut får överklagas till förbundsstyrelsen. Övriga beslut som kommitterna önskar genomförda skall godkännas av styrelsen. 41 Protokoll Förbundsstyrelsen skall föra protokoll över sina beslut. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Föreningar (Medlemsföreningar) 42 Beslut om inträde En ideell förening får efter skriftlig ansökan upptagas som medlem i förbundet om föreningen uppfyller de villkor som anges i dessa stadgar. Beslut om upptagningen av ideell förening som medlemsförening inom förbundet fattas av förbundsstyrelsen eller den förbundsstyrelsen bestämmer. Beslut om inträde får överklagas till förbundsstämman. Överklagande ska ske skriftligen inom en månad från det att beslutet meddelats.. 8

9 43 Frivilligt utträde En medlemsförening som önskar utträda ur förbundet skall meddela detta skriftligen till förbundet. 44 Skäl för uteslutning En förening vars organisation, verksamhet eller inriktning kommit att strida mot dessa stadgars innehåller eller som i övrigt icke fullgör sina förpliktelser mot förbundet eller sitt distrikt, kan genom beslut av förbundsstyrelsen uteslutas. 45 Uteslutningsprocessen Förbundsstyrelsen skall innan beslut om uteslutning fattas ge medlemsförening tillfälle att yttra sig. I beslutet skall skälen för uteslutningen redovisas, samt anges vad den uteslutna medlemsföreningen skall iaktta för att överklaga. Beslut om uteslutning får överklagas till förbundsstämman. Överklagande ska ske skriftligen inom en månad från det att beslutet meddelats. Medlemsförening och dess medlemmar behåller sina rättigheter och skyldigheter till dess förbundsstämman avgjort ärendet. 46 Lokalavdelningens verksamhet Medlemsföreningen skall bedriva verksamhet för ungdomar inom drillens område. Föreningens arbete skall bedrivas ideellt och demokratiskt och får inte strida mot dessa stadgar eller demokratins idéer. 47 Demokratiskt inflytande Medlemmarna utövar sitt demokratiska inflytande på föreningsstämma som ska hållas årligen. På föreningsstämman skall varje medlem ha en röst. Varje medlem, även avstängda, äger rätt att delta i stämmans överläggningar. Rösträtt får endast nekas den som inte fullgjort sina förpliktelser mot förbundet. 9

10 48 Rapportering Medlemsföreningens styrelse skall årligen upprätta verksamhetsberättelse och bokslut. Medlemsföreningen är skyldig att insända medlemsredovisning senast den dag förbundsstyrelsen så bestämmer. Medlemsföreningen är skyldig att till förbundet rapportera de uppgifter beträffande föreningens verksamhet som begärs av förbundsstyrelsen. Medlemsföreningen ansvarar för att samla in förbundsmedlemsavgiften om inte förbundsstyrelsen medger annat. Föreningen är skyldig att rapportera stadgeändringar till förbundet. De år SDF blir tilldelade statligt bidrag måste medlemsföreningen närvara på förbundsmötet för att få var berättigad att ta del av eventuella extrabidrag från SDF. Förbundsstyrelsen beslutar om föreningsbidragets storlek från år till år beroende på bidragets storlek. Revision 49 Förbundsrevisorer Förbundets räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer, som utses av förundsstämman. Minst en revisor skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. För revisorerna skall utses suppleanter. Suppleant till auktoriserad eller godkänd revisor skall själv vara auktoriserad eller godkänd revisor. I stället för revisor kan ett registrerat revisionsbolag utses. 50 Rätt att ta del av handlingar Revisorernas granskning skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisor har rätt att ta del av alla handlingar som rör förbundets verksamhet. Den ekonomiska berättelsen skall inom en månad efter budgetårets utgång överlämnas till revisorerna för granskning. 51 Revisors ansvar Om revisor i berättelse eller annan handling uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktiga uppgifter eller av samma skäl underlåtit att göra anmärkning mot sådan uppgift, som han granskat, är han ansvarig för därigenom uppkommen skada. 10

11 Stadgebestämmelser 52 Tolkningsföreträde Meningsskiljaktigheter beträffande tolkning av förbundets stadgar avgörs av förbundsstyrelsen. 53 Ändring av stadgarna Endast förbundsstämman kan ändra stadgarna. Stadgarna ändras genom ett beslut varom minst tre fjärdedelar av ombuden förenar sig. Detta förfarande kan ej tillämpas vid ändring av 1, 53 och 54. Om kvalificerad majoritet inte uppnås kan stadgarna ändras genom två likalydande beslut varom mer än hälften av de röstande förenar sig. Det andra beslutet får inte fattas förrän tre månader efter det första beslutet. Förbundsstämman får inte som vilande anta ett förslag om stadgeändring, som är oförenligt med tidigare vilande förslag, utan att först förkasta det först antagna förslaget. 54 Upplösning Beslut om frivillig upplösning fattas på samma sätt som stadgeändring. Förbundets tillgångar skall, sedan skulderna reglerats, överlämnas till ändamål som fastställs av förbundssstämman. Medlemmarna har inte rätt till del av förbundets behållning eller egendom vid upplösning av förbundet. Dessa stadgar är antagna och fastställda av förbundsstämman den 11/2 och 14/

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Borås Dansförening STADGAR. För. den ideella föreningen Borås Dansförening med hemort i Borås kommun bildad den 3 februari 1980

Stadgar för Borås Dansförening STADGAR. För. den ideella föreningen Borås Dansförening med hemort i Borås kommun bildad den 3 februari 1980 Antagna den 3 februari 1980 Fastställda av Årsmötet den 15 februari 1980 Reviderade av Årsmötet den 2 mars 1992 Reviderade av Årsmötet den 22 februari 1993 Reviderade av Årsmötet den 20 februari 1995 Reviderade

Läs mer

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2 STADGAR SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 1 ÄNDAMÅL 3 2 TILLHÖRIGHET 3 3 BESLUTANDE ORGAN 3 4 FIRMATECKNING 3 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 4 6 Medlemskap

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR För den ideella föreningen: HALLANDS NATIONS FOTBOLLSFÖRENING med hemort i S kommun. Bildad 1988 som Tuna ängs FF och

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01 2014-09-01 STADGAR för IFK ARBOGAS INNEBANDYKLUBB (IFK Arbogas IBK) medlem av Idrottsföreningen Kamraternas krets 14, IFK Arboga med hemort i ARBOGA kommun. Bildad den 8 mars 2006 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB Till grund för dessa stadgar ligger -RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGantagna av Riksidrottsstyrelsen 1992-10-15. STADGAR För den ideella föreningen -NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB- med hemort i Norrköpings

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

GÖTEBORGS TURNFÖRENING

GÖTEBORGS TURNFÖRENING För den ideella föreningen Göteborgs Turnförening (GTF) med hemort i Göteborgs kommun. Föreningen bildades 19 november 1932 na senast fastställda / ändrades av årsmöte den 4 april 1998, och justerades

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer