s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar."

Transkript

1 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN Sida 27(30) KOMMUNSTYRaSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 73 Dnr 219/11 Revidering av bolagsordningar I samband med årsstämmorna 2011 har följande förändringar har genomförts hos dotterbolagen: TB 65 där det är fullmäktiges ställningstagande som gäller och inte moderbolagets som det tidigare stod TR IAB 4 justerat från yttranderätt till ställningstagande samt i första raden från medgivande till ställningstagande Fastighets AB Tranås i Tranås har justering gjorts beträffande namnet (tidigare endast AB Tranås i Tranås) AB Säby 7:2 ärett nytt bolag med anpassad bolagsordning till den verksamheten som bedrivs I bolagsordningen för Tranås Energi AB har antalet styrelseledamöter utökats från 5 till 7 stycken Tranås Energi AB:s bolagsordning har även reviderats till följd av överföringen av Traman till bolaget Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar. Expedieras till Kommunfullmäktige JiJ~ign Utdragsbestyrkande J

2 PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ARSSTÄMMA I ABTRANAsBOSTÄDER Datum Tid: Plats Kl Tranåsbostäders kontor, Piratens gata 1 Närvarande: Krister Rydholm Sten Gustafson LeifOsbeck Inga Fingal Nils Lindqvist Siw Warholm Bodil Nordgren Ronald Jansson Anders Wilander Bengt E. Carlsson Olle Persson Jerker Stellqvist Sören Carp Marita Rasmusson 1 Styrelsens ordförande Krister Rydholm hälsade stämmans deltagare välkomna och förklarade stämman för öppnad. 2 Till ordförande vid stämman valdes Krister Rydholm och till sekreterare Sören Carp.

3 3 Upprättades följande förteckning över aktieägare: Tranås Stadshus AB (Anders Wilander) Antal aktier Antal röster Bertil Rosins dödsbo 1 1 Saknad 1 Totala antalet aktier är Som röstlängd godkändes representerade röster av totalt Att jämte ordförande justera stämmans protokoll valdes Bengt E. Carlsson och Leif Osbeck 5 Före drogs att kallelse till stämman skett i enlighet med 11 i bolagsordningen. Stämman förklarades behörigen sammankallad. 6 Dagordningen presenterades och godkändes. 7 Årsredovisningen presenterades av Sören Carp och Marita Rasmusson. Revisionsberättelsen presenterades av godkänd revisor Jerker Stenqvist och granskningsrapporten av lekmannarevisor Olle Persson. 8 Stämman beslöt a) att fastställa resultat- och balansräkningen, b) att av disponibla vinstmedel, kronor , i enlighet med styrelsens förslag, balanseras i ny räkning. c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet rör den tid årsredovisningen omfattar.

4 9 Anmälan av kommunfullmäktige utsedd styrelse och ersättare. Ledamot Krister Rydholm (M) Maria Davidsson (KD) Jan Ehrlin (FP) Tommy Färnemyhr (8) Nils Lindqvist (S) Ersättare Vanja Jonebring Amell (M) Bodil Nordgren (C) Lars-Ander Johansson (MP) Christer Spendler (S) Björn Thiele (S) Till ordförande föreslås Krister Rydholm (M) och till vice ordförande Tommy Färnemyhr. 10 Anmälan av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor med ersättare. Lekmannarevisor Åke Johansson (S) Ersättare Peter Rittmark (M) 11 Stämman beslöt att arvodet för år 2011 skall utgå till styrelsen och revisorerna enligt följande: Ordförande skall erhålla ett fast månadsarvode med 20 % av inkomstbasbeloppet, ersättning för förlorad arbetsinkomst samt rätt till sammanträdesarvode enligt samma regler som gäller för kommunala nämndordförande. Vice ordförande skall erhålla ett fast arvode motsvarande 25 % av ordfårandearvodet samt ersättning för förlorad arbetsinkomst och sammanträdesarvode enligt samma regler som gäller för ledamöter i de kommunala nämnderna. Övriga styrelseledamöter skall erhålla arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt samma regler som gäller för ledamöter i de kommunala nämnderna. Den av kommunfullmäktige utsedde lekmannarevisorn ersättes med kr/år. Godkänd revisor ersättes enligt fastställd timtaxa. 12 Förslag till ändring av bolagsordning presenterades. Stämman beslutade att antaga den nya bolagsordningen.

5 13 Anders Wilander anmälde att ägardirektiv daterat gäller ror 20Il. 14 Anders Wilander tackade styrelsen, VD, ekonomichefoch övrig personal för en mycket bra arbetsinsatsoch önskade lycka till i framtiden. OrdförandeKrister Rydholm avslutademed att tacka deltagarna och forklarade stämman avslutad. Tranås Sören Carp Sekreterare Justeras:

6 BOLAGSORDNING FÖR AB TRANÅSBOSTÄDER 1 Bolagets firma Bolagets firma är Aktiebolaget Tranåsbostäder, med reg.nr Styrelsens säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tranås kommun (Jönköpings län). 3 Föremål rör bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tranås kommun äga, förvärva, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter omfattande bostäder, undervisningslokaler, lokaler för affärs- och näringsverksamhet och industrilokaler, samt äga/förvalta fastigheter för kommunalt användande. Bolagets verksamhet kan därtill omfatta uppförande av småhus för försäljning. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet för bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra och främja fastighetsinnehav i kommunen enligt 3. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Tranås Stadshus AB. 5 Fullmäktiges ställningstagande Bolaget får endast efter ställningstagande av fullmäktige ändra bolagsordning, ändra aktiekapital, fusion av företag, förvärva eller bilda företag samt förvärva aktier i annat företag. 6 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst enmiljonåttahundrafemtiotusen ( ) och högst sjumiljonerfyrahundratusen ( ) svenska kronor. 7 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst och högst Styrelse Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tranås kommun, för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

7 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. 10 Lekmannarevisor Kommunfullmäktige i Tranås kommun skall utse lekmannarevisorer. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom rekommenderade brev med mottagningsbevis till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. l. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av 2 justerare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av förslag till dagordning. 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport. 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen; bj dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; cj ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter. 10. Val av revisor och revisorsuppleanter när så skall ske. 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 14 Firmateckning Bolagets firma tecknas av styrelseordförande och verkställande direktör, var för sig eller styrelsen i sin helhet.

8 15 Rösträtt Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av den som äger eller företräder aktier, utan begränsning i röstetalet. 16 Hembud Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Atkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktie boken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bola get inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties över gång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lotting, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösnings anspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 17 Offentlighet Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Frågan om utlämning av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 18 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tranås kommun

9 PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ARSSTÄMMA i AB SÄBY 7:2 I TRANAs Datum Tid: Plats l6 Kl Tranåsbostäders kontor, Piratens gata 1 Närvarande: Krister Rydholm Sten Gustafson LeifOsbeck Inga Fingal Nils Lindqvist SiwWarholm Bodil Nordgren Ronald Jansson Anders Wilander Bengt E. Carlsson Olle Persson Jerker Stenqvist Sören Carp Marita Rasmusson 1 Styrelsens ordförande Krister Rydholm hälsade stämmans deltagare välkomna och förklarade stämman för öppnad. 2 Till ordförande vid stämman valdes Krister Rydholm och till sekreterare Sören Carp. 3 Upprättades följande förteckning över aktieägare: Antal aktier Antal röster AB Tranåsbostäder ( Krister Rydholm) Totala antalet aktier är 100. I enlighet härmed godkändes förteckningen med ovan angivet antal röster som röstlängd. / (J.

10 4 Att jämte ordförande justera stämmans protokoll valdes Bengt E. Carlsson och Leif Osbeck 5 Föredrogs att kallelse till stämman skett i enlighet med 10 i bolagsordningen. Stämman förklarades behörigen sammankallad. 6 Dagordningen presenterades och godkändes. 7 Årsredovisningen presenterades av Sören Carp och Marita Rasmusson. Revisionsberättelsen presenterades av godkänd revisor Jerker Stenqvist. 8 Stämman beslöt a) att fastställa resultat- och balansräkningen, b) att av disponibla vinstmedel, kronor i enlighet med styrelsens förslag, balanseras i ny räkning. c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet får den tid årsredovisningen omfattar. 9 Anmälan av kommunfullmäktige utsedd styrelse och ersättare. Ledamot Krister Rydholm (M) Maria Davidsson (KD) Jan Ehrlin (FP) Tommy Färnemyhr (S) Nils Lindqvist (S) Ersättare Vanja Jonebring Amell (M) Bodil Nordgren (C) Lars-Ander Johansson (MP) Christer Spendler (S) Björn Thiele (S) Till ordförande föreslås Krister Rydholm (M) och till vice ordförande Tommy Färnemyhr. 10 Anmälan av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor med ersättare. Lekmannarevisor Åke Johansson (S) Ersättare Peter Rittmark (M)

11 ll Stämman beslöt att inga arvoden skall utgå till styrelsen och lekmannarevisorn. Godkänd revisor ersätts enligt fastställd rimtaxa. 12 Förelåg forslag till ny bolagsordning. Stämrnan beslutade att antaga den nyn bolagsordningen. 13 Ord förande Krister Rydholm avslutade med att tacka deltagarna och förklarade stämman avslutad. Tranås 20 J Justeras: ~4+"~'~ Bengt~. Carlsson

12 BOLAGSORDNING FÖR AB säby 7:2 I TRANÅS 1 Bolagets firma Bolagets firma är Aktiebolaget Säby 7:2 i Tranås, med reg.nr Styrelsens säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tranås kommun (Jönköpings län). 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tranås kommun äga, förvärva, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter för näringsverksamhet. 4 Fullmäktiges ställningstagande Bolaget får endast efter ställningstagande av fullmäktige ändra bolagsordning, ändra aktiekapital, fusion av företag, förvärva eller bilda företag samt förvärva aktier i annat företag. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst etthundratusen ( ) och högst fyrahundratusen ( ) svenska kronor. 6 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 1000 och högst Styrelse Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tranås kommun, för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. 9 Lekmannarevisor Kommunfullmäktige i Tranås kommun skall utse lekmannarevisorer.

13 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom rekommenderade brev med mottagningsbevis till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på årsstämman På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av 2 justerare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av förslag till dagordning. 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport. 8. Beslut om aj fastställelse av resultat- och balansräkningen; bj dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; cj ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter. 10. Val av revisor och revisorsuppleanter när så skall ske. 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Firmateckning Bolagets firma tecknas av styrelseordförande och verkställande direktör, var för sig eller styrelsen i sin helhet. 14 Rösträtt Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av den som äger eller företräder aktier, utan begränsning i röstetalet.

14 15 Offentlighet Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsför ordningen och sekretesslagen. Frågan om utlämning av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 16 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tranås kommun

15 BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB TRANÅS I TRANÅS 1 Bolagets firma Bolagets firma är Fastighets Aktiebolaget Tranås i Tranås, med reg.nr Styrelsens säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tranås kommun i Jönköpings län. 3 Föremål f"år bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tranås kommun äga, förvärva, avyttra, uppföra samt förvalta lokaler för näringsverksamhet och industrifastigheter. 4 Kommunfullmäktiges ställningstagande Bolaget får endast efter ställningstagande av kommunfullmäktige i Tranås kommun ändra bolagsordning, ändra aktiekapital, fusion av företag, förvärva eller bilda företag, förvärva aktier i annat företag. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst etthundratusen ( ) kronor och högst fyrahundratusen ( ) kronor. 6 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst och högst Styrelse Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tranås kommun, för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant.

16 9 Lekmannarevisor Kommunfullmäktige i Tranås kommun skall utse en lekmannarevisor med suppleant. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom rekommenderade brev med mottagningsbevis till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av 2 justerare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av förslag till dagordning. 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport. 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen; bl dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; cl ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter. 10. Val av revisor och revisorsuppleanter när så skall ske. 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Firmateckning Bolagets firma tecknas av styrelseordförande och verkställande direktör, var för sig eller styrelsen i sin helhet. 14 Rösträtt Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av den som äger eller företräder aktier, utan begränsning i röstetalet.

17 15 Offentlighet Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsför ordningen och sekretesslagen. Frågan om utlämning av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 16 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tranås kommun

18 BOLAGSORDNING FÖR AB TRANAs INDUSTRIFASTIGHETER 1 Bolagets firma Bolagets firma är Aktiebolaget Tranås Industrifastigheter, med reg.nr Styrelsens säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tranås kommun i Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tranås kommun äga, förvärva, avyttra, uppföra samt förvalta lokaler för näringsverksamhet och industrifastigheter. 4 Fullmäktiges ställningstagande Bolaget får endast efter ställningstagande av fullmäktige ändra bolagsordning, ändra aktiekapital, fusion av företag, förvärva eller bilda företag samt förvärva aktier i annat företag. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tvåhundrafemtiotusen ( ) kronor och högst enmiljon ( ) kronor. 6 Aktieantal Antalet aktier skall vara lägst och högst Styrelse Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tranås kommun, för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant.

19 9 Le1tmannarevisor Kommunfullmäktige i Tranås kommun skall utse lekmannarevisorer. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom rekommenderade brev med mottagningsbevis till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av 2 justerare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av förslag till dagordning. 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport. 8. Beslut om aj bj ej fastställelse av resu1tat- och balansräkningen; dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter. 10. Val av revisor och revisorsuppleanter när så skall ske. 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Firmateckning Bolagets firma tecknas av styrelseordförande och verkställande direktör, var för sig eller styrelsen i sin helhet. 14 Rösträtt Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av den som äger eller företräder aktier, utan begränsning i röstetalet.

20 15 Offentlighet Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsför ordningen och sekretesslagen. Frågan om utlämning av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 16 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tranås kommun

21 Bolagsordning för Tranås Energi Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Tranås Energi Aktiebolag. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Tranås kommun, Jönköpings län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla invånarna inom verksamhetsområdet elnättjänster och fjärrvärme samt driva annan därrnedjämförlig verksamhet. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att tillgodose kundernas behov av elnättjänster och fjärrvärmeleveranser och göra detta på ett sådant sätt att miljöhänsyn, kvalitet, service och hög tillgänglighet prioriteras. 5 Kommunfullmäktiges ställningstagande Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Tranås kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

22 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med en personlig suppleant för varje ledamot. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tranås kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som håll under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Tranås kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till årsstämmalbolagsstämma Kallelse till årsstämmalbolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman

23 12 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1) Stämmans öppnande, 2) Val av ordförande vid stämman, 4) Upprättande och godkännande av röstlängd, 5) Val aven eller två justeringsmän, 3) Godkännande av dagordning, 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad, 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport, 8) Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter, 10) Anmälan av utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt utsedda arbetstagarrepresentanter med suppleanter, 11) Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), 12) Anmälan av lekmannarevisor med suppleant, 13) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören tecknar dessutom firman för löpande ärenden i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 30.

24 15 Hembud Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösnings berättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt anspråk. Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 16 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tranås kommun.

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 oktober 2013 83 Byte av bolagsnamn till Kalmar Öland Airport AB Handlingar Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB 17 apri12014 Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist ^ ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb Haparanda kommun Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Landstingsfullmäktige. Ändring i bolagsordningen för Älvdalens Utbildningscentrum AB

2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Landstingsfullmäktige. Ändring i bolagsordningen för Älvdalens Utbildningscentrum AB I ~ Landstinget Il DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet C-fv 000084 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-04-27 Sida 1 (1) Dnr LD15/00408 Uppdnr 1033 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 92(98) 59./. Bilaga. Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten Kommunens utredare i rubricerat ärende

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten 14 OKTOBER 2008 Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten Bakgrund I denna promemoria redovisas processen med framtagning av nya styrdokument (bolagsordning och aktieägaravtal)

Läs mer

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75

Läs mer

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015)

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015) Tjänsteskrivelse ( Ange instans) 1(2) Samordningskansliet 2015-05-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg

Läs mer