FFU e-arkiv. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Presentation Rättsmedicinalverket. Jens Trosell X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FFU e-arkiv. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Presentation 2013-10-03. Rättsmedicinalverket. Jens Trosell X13-90103"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Rättsmedicinalverket Upphandling e-arkiv Jens Trosell X Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen FFU e-arkiv 1. Presentation 1.1. Bakgrund Rättsmedicinalverket (RMV) är central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik med cirka 400 anställda. Verksamheten bedrivs vid tio avdelningar runt om i landet och är en viktig del av rättsväsendet. För ytterligare information om Rättsmedicinalverket och vår verksamhet kan rekommenderas. Merparten av den information som RMV hanterar är sekretessbelagd Beskrivning av den nuvarande IT-miljön Antalet arbetsplatser är ca 400. Utöver dessa interna användare finns i dagsläget ca 50 kontrakterade läkare för utfärdande av Rättsintyg samt ca 50 kontrakterade för utfärdande av paragraf 7-intyg. Dessa 100 användare har åtkomst till vissa system via särskild säkerhetslösning baserad på Citrix. Totalt finns ca 500 användare i RMV:s IT-miljö. Myndighetens primära datacenter finns i Linköping, dit den centrala IT-driften är koncentrerad. IT-driftuppdraget samt Servicedesk är idag outsourcat till extern leverantör. Servrarna består av ca 200 fysiska och virtuella servrar. RMV har idag ingen egen IT-avdelning. De IT-nära roller RMV har bemannade med egen personal är IT-strateg, Informationssäkerhetssamordnare, Dataanalytiker och lokala IT-samordnare. IT-plattformen är i huvudsak baserad på Microsoft med Windows 2008 och Active Directory som bas. Klienterna arbetar via Citrix mot den centrala plattformen. Klienter som används idag består i huvudsak av PC med Windows 7. RMV har förutom kontorsnätverk även laboratorienät med instrument, instrument PC och LIMS lösningar inom rättskemi och rättsgenetik samt mindre laboratorier inom rättsmedicin. IT säkerhet är ett centralt område för RMV. Exempel på lösningar är loggsystem, säkra uppkopplingar och nätverkssegmentering. Utskrivet: :16 Sida 1 av 30

2 1.3. Anledning och målsättning med avropet Rättsmedicinalverket avser att avropa IT-stöd för elektronisk arkivering för olika typer av information, vilket motsvarar Riksarkivets "system för bevarande". I detta dokument benämns lösningen som e-arkivet. Rättsmedicinalverket efterfrågar en standard produkt för arkivering samt ett pilotprojekt för att verifiera produkten. e-arkivet ska ha funktionalitet för att hantera processorienterad arkivredovisning, både för analog och digital information. I bilaga 1 finns en begreppsordlista som beskriver de begrepp vi valt att använda oss av i texten. Vi utgår i denna kravspecifikation från den konceptuella referensmodellen OAIS (ISO-14721:2003). Om leverantören har en annan modell så ska en översättning av denna i förhållande till OAIS vad gäller begrepp och förklaringar ingå i underlaget. Se bilaga 2, figur Övergripande krav Nedan samlas de övergripande krav som påverkar hela e-arkivet och dess uppbyggnad och funktioner. Efterföljande kapitel redovisar de krav som finns på e-arkivets olika delar utgående från OAIS-modellen i skissen ovan. e-arkivet ska kunna hantera långtidsbeständiga filformat enligt krav nedan, oberoende av media (dokument, bild, ljud och video). Obligatoriska krav -> e-arkivet ska kunna ta emot, lagra och återsöka slutgiltig elektronisk information, med tillhörande metadata så att de är skyddade mot avsiktlig eller oavsiktlig förändring eller förlust. -> e-arkivet ska kunna förändras löpande för att anpassas till framtida krav vad gäller exempelvis gallring, format osv. -> e-arkivet ska stödja arkiveringsprocessen enligt OAIS processmodell. - Ingest/Mottagande med validering - Archival storage/lagring - Data management/datahantering - Administration - Preservation Planning/Bevarandeplanering - Access/Åtkomst - Sökning via API - Sökning via portal -> e-arkivet ska kunna hantera långtidsbeständiga filformat enligt RA-FS 2009:2 (http://www.riksarkivet.se/sve/rafs/filer/ra-fs% pdf) om arkivering av elektroniska handlingar. -> e-arkivet ska uppfylla de tekniska kraven som är uppställda i RA-FS 2009:1 (http://www.riksarkivet.se/sve/rafs/filer/ra-fs% pdf). Se även mer precisa krav längre fram i detta dokument. Ovanstående krav accepteras (/ svar) 2.1. Elektronisk anbudsgivning Verket använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via Visma:s upphandlingssystem TendSign. Leverantör som vill delta i upphandlingen skall lämna in Utskrivet: :16 Sida 2 av 30

3 elektroniskt anbud via TendSign. För att underlätta utvärderingsprocessen gäller följande vid besvarande av förfrågan: Svar ska lämnas på därför avsedd plats i förfrågningsunderlaget såsom svarsalternativen anges. Vid fritextsvar får hänvisning till bilaga endast ske om det avser tabell eller annan grafisk illustration. Leverantören får genom TendSign: -> Tillkommande information -> Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet -> En tydlig information ifall inte alla obligatoriska krav (skall-krav) är ifyllda. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet kan ni kontakta TendSigns support på tfn eller på e-post 2.2. Språk Anbudet skall vara skrivet på svenska Sista anbudsdag Anbudet skall inlämnas elektroniskt i Tendsign senast Anbudspresentation Anbudsgivare skall under oktober månad, om ej annat överenskommes, muntligen demonstrera och redovisa inlämnat anbud och lösning. Rättsmedicinalverket kommer att kalla till anbudspresentation Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med Leverantören bekräftar att anbudet är bindande t o m datum enligt ovan. (/ svar) 2.6. Ofullständiga uppgifter Anbud som saknar svar/bevis/godkännande av det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget kan komma att förkastas så som ofullständigt Utvärdering och tilldelning Vid anbudsutvärdering utvärderas endast de anbud som uppfyllt kraven i kvalificeringen. Utvärdering görs därefter av vilket/vilka anbud som bäst uppfyller utvärderingskriterierna. Anbud kan antas eller förkastas i sin helhet eller delvis utan föregående förhandling (även i de fall då sådan är tillåten). Rättsmedicinalverket förbehåller sig rätten att avbryta avropet och förkasta samtliga anbud om inget anbud motsvarar ställda krav eller om offererade priser inte ryms inom budgetramarna. Rättsmedicinalverket förbehåller sig vidare rätten att avbryta detta avrop, Utskrivet: :16 Sida 3 av 30

4 om politiska beslut fattas eller organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar förutsättningarna för upphandlingens fullföljande. Tilldelning av kontrakt sker till ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Utvärdering sker enligt utvärderings-/bedömningskriterier i förfrågningsunderlaget. (se 12.2) 2.8. Underrättelse om beslut Efter det att beslut om val av leverantör, så kallat tilldelningsbeslut, har fattats kommer samtliga anbudsgivare att så snart som möjligt meddelas skriftligt om resultatet. Enligt LOU avslutas en upphandling i och med att avtal tecknas. Avtal får tecknas tidigast 10 dagar efter utskickat tilldelningsmeddelande. Fram till upphandlingens avslutande kan det beslutas att upphandlingen ska rättas eller göras om. Fattat tilldelningsbeslut äger således giltighet endast om inte annat beslutas samt att det föreligger ett av båda parter undertecknat avtal. Meddelandet kommer att skickas ut med E-post till den E-postadress som lämnas vid anbudsgivningen Frågor angående upphandlingen Alla frågor skall ställas på Svar och tillkommande dokument lämnas enbart i för att säkerställa att samtliga där registrerade leverantörer får samma information. Frågor ska vara inkomna senast Begäran om sekretess Efter avslutad upphandling är såväl beslut som samtliga handlingar i upphandlingsärendet normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslagen kan dock ge skydd åt enskild som trätt i affärsförbindelse med en myndighet, 31 kap Denna sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Om en anbudsgivare anser att vissa uppgifter i anbudet bör hemlighållas ska detta framgå av anbudet. Anbudsgivaren ska då även: - precisera vilka uppgifter som avses, och - ange på vilket sätt anbudsgivaren kan komma att lida skada om uppgifterna röjs. Begäran prövas av Rättsmedicinalverket om någon begär att få ta del av handlingarna efter att tilldelningsbeslut skickats ut. Sekretessprövningen kan inte göras i förväg. Prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Om Rättsmedicinalverket gör en bedömning att sekretess föreligger kan beslutet överklagas och prövas i domstol. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges. De rättsliga möjligheterna att sekretessbelägga anbud och/eller andra handlingar är mycket begränsade sedan upphandlingen avslutats. Begär vilka fritextsvar samt vid bifogade bilagor, vilka delar i bilagorna, som ska skyddas samt ange vilken skada som uppkommer om uppgifterna röjs. Vi begär kommersiell sekretess på följande delar av vårt anbud, och med följande motiveringar: (Fritextsvar) 3. Arkiveringsprocessen 3.1. Inledning Arkiveringsprocessen beskriver de steg som ingår i den totala processen. Den produkt som denna upphandling avser ska omfatta stegen Mottagande/Validering, Informationsförsörjning och åtkomst vilket inkluderar portalfunktionen. Utskrivet: :16 Sida 4 av 30

5 Leverantören ska lämna en komplett beskrivning över produkten som på lämplig nivå beskriver ur ett logiskt och tekniskt perspektiv hur de olika delarna av arkiveringsprocessen (detta kapitel) fungerar och hur de implementeras. Leverantören ska också redogöra för om det finns delar av den offererade lösningen som blir tillägg till befintlig produkt. Beskrivningen ska vara så komplett att samtliga krav i detta kapitel kan utvärderas. Beskrivning bifogas? (/ svar) Bifogad beskrivning (Bifogat dokument) 3.2. Preingest Preingestfunktionen är en tjänst som tillhandahåller funktioner för att omvandla ostrukturerad information till strukturerad enligt gällande inleveransspecifikation. Informationen packas ihop och skickas som paketet till Ingestfunktionen. Preingestfunktionen utvecklas av Rättsmedicinalverket. I detta ingår att verket skapar informationsmodeller, gör gallringsutredningar samt inleveransspecifikationer för de olika informationstyperna som ska arkiveras elektroniskt. Konvertering till arkivformat sker innan leverans till e-arkiv och allra senast i preingest Mottagandefunktion/Ingest En mottagningsfunktion som tar emot information i förutbestämt format (SIP), kontrollerar innehåll samt skapar ett informationspaket AIP som förs över till lagringsfunktionen/archival Storages. Bevarandeinformation i informationspaketen förs över till Data Managementfunktionen. Inkommande SIP definieras av sin inleveransspecifikation men ska bestå av: -> Metadata i XML-format. -> Noll eller flera e-handlingar samt eventuell struktuerad information i XML-format, dvs filer som ska arkiveras. För tekniska krav, se stycke: Teknisk plattform e-arkivet har funktionalitet för att ta emot informationspaket (SIP) från levererande system (/ svar) e-arkivet har funktionalitet att omvandla informationspaket (SIP) till AIP (/ svar) En SIP ska kunna resultera i en ny AIP eller addera information till en befintlig AIP (/ svar) Validering mot inleveransspecifikation Validering på inkommande informationspaket (SIP) ska exempelvis ske på innehåll avseende: -> Godkända arkivformat -> Innehåll (information + metadata) -> Fullständighet, dvs att ingen information gått förlorad vid överföring Utskrivet: :16 Sida 5 av 30

6 e-arkivet ska inneha funktionalitet för att validera inkommande informationspaket (SIP) mot uppsatt inleveransspecifikation exempelvis dokumentformat, fältlängd, obligatoriska fält osv. (/ svar) 3.4. Informationsförsörjning Allmänt Med informationsförsörjning avses IT-stöd för att underhålla de verksamhetsmässigt grundläggande förutsättningarna för hur informationen ska vårdas för att säkerställa informationens livscykel. Exempelvis arkiveras, redovisas, gallras etc. Vi har valt att under denna rubrik slå samman det som OAIS benämner Data Management funktionen, den Administrativa funktionen samt "Preservation Planning"-funktionen. Ett gränssnitt/applikation för informationsförsörjning och e-arkiv ska tillhandahållas. Detta gränssnitt ska användas av personer som har till uppgift att säkerställa den långsiktiga informationsförsörjningen, ex. arkivarier, IT m.fl. I detta gränssnitt utförs arbetsuppgifter i e-arkivet såsom administration av redovisningsstrukturer, förteckningsstöd, utlämning, gallring och andra vårdinsatser. Men även för rapporter och statistik. I e-arkivet ska det gå att tillföra/ändra olika typer av metadata, bl.a. utifrån en klassificeringsstruktur. Exempel på annan typ av metadata som ska tillföras är information kopplat till åtkomstregler (sekretess) och gallringsregler. e-arkivet förväntas kunna hantera någon eller några av de öppna och standardiserade standarder för metadata som idag används, såsom exempelvis ISAD(G)/EAD, ISAAR-CPF/EAC, METS, PREMIS, ADDML m.m. Leverantören skall redogöra för vilken/vilka standarder deras produkt stöder eller hur planerna ser ut framöver vad gäller uppfyllande av metadatastandarder (/ svar) e-arkivet ska kunna hantera transformering av information och metadata som finns i e-arkivet, på ett flexibelt och konfigurerbart sätt. Beskriv hur den här punkten relaterar till olika fysiska lagringslösningar. Kan inte kravet uppfyllas beroende på val av lagringslösning som Rättsmedicinalverket kan komma att göra ska det framgå av beskrivningen. Rättsmedicinalverket tar i så fall ansvar för att kravet inte kan uppfyllas och det står leverantören fritt att rekommendera sådana lösningar. (/ svar) Arkivredovisning Processorienterad arkivredovisning Arkivredovisningen ska bestå av ett antal uppgifter som kan presenteras som arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur med processbeskrivningar och arkivförteckning. Utskrivet: :16 Sida 6 av 30

7 Arkivredovisningen ska även bestå av uppgifter om hur arkivredovisningen ska läsas och användas, så kallad dokumentation. Sambanden mellan de olika delarna i arkivredovisningen ska framgå. e-arkivet ska kunna anpassas till myndighetens processorienterade arkivredovisning baserad på RA-FS 2008:4. (http://www.riksarkivet.se/sve/rafs/filer/rafs% p df). (/ svar) Den processorienterade arkivredovisningen i e-arkivet ska kunna redovisa både digitala och fysiska/analoga handlingar. (/ svar) Gallring Det ska vara möjligt för behörig användare att ange att gallring av framsökta handlingar ska ske. Gallring ska kunna ske halvmanuellt. Vid halvmanuella gallringar ska IT-stödet, utifrån gallringsregler, föreslå att viss information ska gallras, men det ska vara behörig användare som effektuerar gallringen genom att godkänna hela eller delar av förslagen gallring. Innan gallring effektueras ska användaren få en kontrollfråga och få möjlighet att avbryta. e-arkivet ska ha en gallringsfunktion där det är möjligt att radera information permanent. Innan gallring effektueras ska användaren få en kontrollfråga och få möjlighet att avbryta. (/ svar) Gallring ska kunna ske halvmanuellt. (/ svar) Gallringsfrister ska kunna ställas i relation till olika parametrar. (/ svar) Förändra metadata Det ska vara möjligt för behörig användare att uppdatera metadata för framsökta arkivobjekt. Det kan avse all form av metadata, dvs. avseende exempelvis klassificering, arkivering, gallring, eller informationsinnehåll. T.ex. kan en ändring avseende klassificeringsstrukturen innebära en "flyttning" av handling från en plats i klassificeringsstrukturen till en annan. Se även kapitel: Informationssäkerhet. e-arkivet ska inneha funktionalitet att kunna ändra, lägga till metadata för arkiverade objekt. (/ svar) 3.5. Åtkomst för konsumenten Med åtkomst avses här både utsökning och distribution från e-arkivet (åtkomst/access i OAIS) och möjligheten att presentera informationen för konsumenterna via separata system eller via integrerad portal Åtkomst/Access Åtkomstfunktionen ska bistå de som vill använda informationen ur arkivet, konsumenterna. I funktionen ingår både en sök- och en distributionsdel. En DIP (utlämningspaket) innehåller Utskrivet: :16 Sida 7 av 30

8 den information man efterfrågat i ett förutbestämt format (utleveransspecifikation). Det ska vara möjligt att söka information via kombinationer av metadata eller fritextsökning: -> Klassificeringsstruktur, t.ex. process eller handlingsslag samt handlingstyp -> Ärendebeteckning/diarienummer -> Arkivinformation, t.ex. arkiveringsdatum, sekretess, gallring eller förvaringsenhet -> Informationsinnehåll. Metadata kan variera avseende innehåll beroende på arkivobjekt. För ekonomiinformation kan t.ex. kan kostnadsställe vara intressant medan det i andra sammanhang kan vara mer relevant med diarienummer eller individbeteckning. -> Fritextsökning i textbaserade handlingar och strukturerad information. Det ska finnas tre sätt att söka fram information i arkivet: 1. Via klassificeringsstrukturen (kategorisökning) 2. Via metadata (standardsökning) 3. Fritextsökning (i textbaserade handlingar och strukturerad information) (/ svar) All metadata (enligt beskrivning i inleveransspecifikationerna) ska vara sökbar. (/ svar) Sökresultatet ska kunna levereras i form av informationspaket (DIP). (/ svar) Sökning via ärendehanteringssystem Det ska vara möjligt att söka information via API från andra system. Den utsökta informationen ska levereras i form av informationspaket (DIP). Det ska finnas API:er till e-arkivets åtkomst/access funktion som gör att andra system kan söka fram information i arkivet enligt samma kriterier som i (/ svar) Framsökt information ska levereras till frågande system i form av informationspaket (DIP). (/ svar) Sökning via portal I portalfunktionen ska behöriga användare kunna göra utsökningar enligt de sökvägar som beskrivs i ovanstående stycke om åtkomst/access. Sökresultatet ska presenteras via träfflistor i ett webbaserat portalgränsnitt. Vi ser positivt på om träfflistorna är dynamiska, dvs. förändringsbara vad gäller sortering och presentation. Från träfflistorna ska användaren kunna välja att visualisera metadata och arkivobjekt kopplade till respektive träff. Visualisering ska ske på skärm. I portalgränssnittet ska användaren kunna söka information enligt samma kriterier som i (/ svar) Utskrivet: :16 Sida 8 av 30

9 Sökresultaten ska presenteras i portalen i form av träfflistor. (/ svar) Från träfflistorna ska användaren kunna välja att visualisera metadata och arkivobjekt kopplade till respektive träff. (/ svar) Metadata, textbaserade handlingar och strukturerad information ska kunna skrivas ut i läsbart och ändamålsenligt format. (/ svar) 4. Systemadministration Med systemadministration avses stöd för att underhålla och följa upp e-arkivets mer tekniska aspekter. Leverantören ska lämna en komplett beskrivning över produkten som på lämplig nivå beskriver ur ett logiskt och tekniskt perspektiv hur de olika delarna av systemadministrationen (detta kapitel) fungerar och hur de implementeras. Leverantören ska också redogöra för om det finns delar av den offererade lösningen som blir tillägg till befintlig produkt. Beskrivningen ska vara så komplett att samtliga krav kan utvärderas. Beskrivningen ska lämnas i en bilaga för kapitlet. (/ svar) Bifoga beskrivning (Bifogat dokument) 4.1. Administration av behörighetsgrupper Funktionsbehörigheten anger behörighet för att komma åt de gränssnitt som ingår i e-arkivet. Informationsbehörighet avser de strukturenheter, och deras information i e-arkivet, som ingår i arkivförteckningen. Informationsbehörigheten ska gå att begränsa till olika sekretessnivåer. Det ska finnas gränssnitt för att lägga upp nya grupper och att ändra gruppinformation. Tilldelning av personer till dessa behörighetsgrupper ska kunna ske i Rättsmedicinalverkets ordinarie behörighetssystem, dvs. synkning mot Rättsmedicinalverkets behörighetssystem ska kunna göras. Systembehörigheter, dvs behörighet för andra system att få access via gränssnitt ska också kunna administreras i e-arkivet. e-arkivet ska kunna integreras mot befintligt behörighetskontrollsystem. Se stycke: Katalogtjänst för behörighetshantering. (/ svar) Utskrivet: :16 Sida 9 av 30

10 Det ska vara möjligt att via ett gränssnitt hantera olika användarkategorier och systembehörigheter samt att tilldela dessa behörighet till funktioner och information. (/ svar) 4.2. Uppföljning av mottagning Det ska finnas ett gränssnitt för att kunna söka och titta på vilka mottagningar som gjorts. Följande sökkriterier ska gå att ange (som exempel): -> Datum för mottagning (intervall ska vara möjligt att ange) -> Källa (vilket verksamhetssystem som levererade informationen) -> Status (hur mottagningen gick, t.ex. Bra, Fel, Manuellt avbruten) Följande information ska loggas (som exempel): -> Tidpunkt för när informationen arkiverats -> Hur lång tid mottagandet tog (start och slut) -> Fel, kritiska fel och andra systemspecifika händelser -> Misslyckad leverans av SIP -> Misslyckad leverans av DIP -> Korrupt AIP -> Behörighetsförändringar -> Från vilken IT-källa informationen kom -> Hur många informationsfiler som hanterats per mottagande -> Användarloggning i samband med mottagningen -> Information om valideringsfel Det ska finnas ett gränssnitt för att kunna söka och titta på vilka mottagningar som gjorts. (/ svar) Alla mottagningar ska loggas. (/ svar) 4.3. Statistik och rapporter Det ska finnas möjlighet att ta fram statistik och rapporter utifrån logginformation och metadata. Exempel hur många ärenden av ett visst slag har levererats till arkivet under en given tidsperiod. Det ska vara möjligt att ta fram statistik och rapporter utifrån logginformation och metadata. (/ svar) 5. Outsourcing av tjänsten e-arkivering Rättsmedicinalverket önskar köpa tjänsten e-arkivering. e-arkiveringstjänst skall kunna tillhandahållas av leverantören. (/ svar) Beskriv vilken kompetens kundens beställare bör ha samt vilka rutiner som ska följas vid avrop av e-arkivering. (Fritextsvar) Utskrivet: :16 Sida 10 av 30

11 Beskriv ingående vilka vecko- och månadsrutiner som ingår i leverans av e-arkiveringstjänst under rubrikerna: 1. Användarhantering, 2.Datakvalitetssäkring, 3.Rapportuttag (Fritextsvar) Beskriv ingående ordermottagning, behandling, återrapportering och kvalitetssäkring vid månadsvis e-arkivering av 600 RM ärenden, RK ärenden, 400 RG ärenden, 60 RP ärenden, 50 Allmändiarieärenden (Fritextsvar) 6. Migrering och konvertering I e-arkivet bör finnas funktionalitet för migrering och konvertering till framtida format och lagringsplatser. För genomförande av detta ska finnas en plan som tillhandahålls av leverantören. Leverantören ska kunna presentera en plan för hur migrering och konvertering till och från lösningen kan genomföras. (/ svar) 7. Icke-funktionella krav 7.1. Allmänt e-arkivet ska ha en komponentbyggd och flexibel lösning. Nedan beskrivs de icke-funktionella krav som finns på produkten. Rättsmedicinalverket kommer att bedöma avropssvaren ur ett totalekonomiskt perspektiv. Tillkommande kostnader jämfört med idag avseende hårdvara, licenser och licensunderhåll, utbildningsbehov och konsultbehov som respektive avropssvar medför, kommer att utvärderas. Leverantören ska lämna en komplett beskrivning över produkten som på lämplig nivå beskriver ur ett logiskt och tekniskt perspektiv hur de olika delarna i detta kapitel fungerar och hur de implementeras. Leverantören ska också redogöra för om det finns delar av den offererade lösningen som blir tillägg till befintlig produkt. Beskrivningen ska vara så komplett att samtliga krav kan utvärderas. Beskrivningen lämnas i en bilaga för kapitlet. (/ svar) Bifoga beskrivning (Bifogat dokument) 7.2. Teknisk plattform För att uppfylla ovanstående funktionella krav krävs en teknisk implementering. Följande kapitel beskriver för olika delområden vilka krav som finns Arkitektur e-arkivet ska vara uppbyggt av funktionella moduler och stödja att olika moduler flexibelt kan läggas till, tas bort, aktiveras och avaktiveras. (/ svar) Utskrivet: :16 Sida 11 av 30

12 e-arkivet ska vara lätt att förvalta dvs förändringar ska kunna göras av Rättsmedicinalverket själva om Rättsmedicinalverket väljer att ha den kompetensen. (/ svar) Redogör för roadmap (teknisk) för produktens livscykel och framförhållning gällande kommunicering av densamma. (Fritextsvar) Operativsystem e-arkivet ska tillhandahållas i en version som är supportad att exekveras på Windows Server 2008 R2 eller senare. (/ svar) Databashanterare Rättsmedicinalverket använder i dagsläget följande databashanterare: Microsoft SQL Server, Oracle, Pervasive och MySQL. Rättsmedicinalverket kommer att bedöma avropssvaren ur ett totalekonomiskt perspektiv. Tillkommande kostnader jämfört med idag avseende hårdvara, licenser och licensunderhåll, utbildningsbehov och konsultbehov som respektive avropssvar medför kommer att utvärderas. Ange om databashanterare i form av tredjepartsprodukt förutsätts för e-arkivet funktion samt vilken eller vilka tredjepartsprodukter som stöds. (/ svar) Om licens avseende databashanterare ingår i leveransen av e-arkivet ska den eller de anges i avropssvaret. Ange även om någon eller några databashanterare rekommenderas av produkttillverkaren och i så fall orsakerna till detta. (Fritextsvar) Övervakning Beskriv vilka möjliga lösningar till övervakning av systemets driftstatus som erbjuds. Integration med olika monitoreringssystem, text output m m. Beskriv övervakningsmöjligheterna: (Fritextsvar) Virtualisering Rättsmedicinalverket använder VMWare för virtualisering och som mekanism för att erhålla redundans. Ange om e-arkivet supporteras i en VMWare-miljö (/ svar) Ange om det finns andra sätt att erhålla redundans, hur dessa realiseras och i vilken omfattning dessa funktioner ingår i e-arkivet. (/ svar) Utskrivet: :16 Sida 12 av 30

13 Ange om eventuella redundanta funktioner förutsätter tredjepartsprodukter och i så fall vilka. (/ svar) Lagring e-arkivet ska inte förutsätta att någon specifik lagringslösning eller specifikt sätt att kommunicera med denna används. (/ svar) Katalogtjänst för autentisering/auktorisering e-arkivet ska ha stöd för Microsoft Active Directory/LDAP (/ svar) e-arkivet ska ha stöd för Kerberos och/eller SAML 2.0 (Se även under stycke: Administration av behörighetsgrupper.) (/ svar) Integration All information som lagras via produkten ska vara sökbar och åtkomlig via Web Service (WS-I Basic Profile). Lagrade AIP:ar ska vara tillgängliga i form av DIP:ar. Även annan strukturinformation t ex klassificeringsstruktur ska vara tillgänglig denna väg. (/ svar) Beskriv de färdiga portningar eller standardintegrationer som finns, detta till middleware eller liknande. (Fritextsvar) 7.3. Användargränssnitt Alla användargränssnitt ska vara webbaserade. Alla användargränssnitt ska vara webbaserade. (/ svar) 7.4. Informationssäkerhet Nedan beskrivs de krav som finns på e-arkivet för att upprätthålla en hållbar nivå av informationssäkerhet. Kraven är framtagna med stöd av Riksarkivets RA-FS 2009:1 (kapitel 6) samt LIS riktlinjer för styrning av informationssäkerhet SS-ISO/IEC 27002:2005. Då kraven på informationens konfidentialitet och tillgänglighet förändras över tiden ska IT-stödet kunna hantera en förflyttning av informationen mellan informationsklasser. Detta sker med hjälp av förändrade metadata för informationen. Utskrivet: :16 Sida 13 av 30

14 Olika typer/former av metadata ska kunna hanteras automatiskt eller manuellt som t ex metadata/information om säkerhetsklassning. (/ svar) e-arkivet ska ha skyddsfunktioner som medger sökning av skadlig och mobil kod. Dvs möjligheter att söka efter kod som uppdagats som skadlig efter det att det överförts till arkivet. (/ svar) e-arkivet ska ha stöd för behörighetsstyrning via grupper/roller. (/ svar) Behörigheter ska kunna begränsas med avseende på informationens metadata. (/ svar) Samtliga förändringar av behörigheter ska loggas. (/ svar) 7.5. Loggning Alla aktiviteter i e-arkivet ska loggas. I huvudsak identifieras fyra olika typer av loggning: 1. Användningsloggning aktiviteter, vem som gjort vad. Syftet med användarloggningen är att möjliggöra för administratörerna att följa vad som händer i arkivet. 2. Säkerhetsloggning aktiviteter, vem som gjort vad. Syftet med säkerhetsloggningen är att följa upp aktiviteter från ett säkerhetsperspektiv. 3. Larmloggning Syftet med larmloggningen är att ge Rättsmedicinalverkets driftpersonal möjlighet att övervaka systemet. 4. Felsökningsloggning Syftet med felsökningsloggningen är att vid behov kunna följa aktiviteterna i systemet på en mer detaljerad nivå (trace). e-arkivet ska kunna hantera loggning av samtliga fyra typer ovan. (/ svar) Samtliga aktiviteter i e-arkivet ska loggas. (/ svar) e-arkivet ska kunna skapa loggkopior för export i standardiserat format. (exempelvis xml-format, syslog-format eller platt textfil) (/ svar) Utskrivet: :16 Sida 14 av 30

15 Format på loggar ska vara konfigurerbart. (/ svar) Felsökningsloggning ska kunna aktiveras och inaktiveras utan omstart av systemet. (/ svar) 7.6. Kapacitet Antalet arkivobjekt (metadata + informationen) som ska lagras uppskattas årligen initialt (de första åren) till och de kommer sedan snabbt att öka. Uppskattat antal användare -> Administrationsfunktionerna kommer användas av färre än 10 användare (5 samtidiga). -> Sökning via portal och sökning via API kommer användas av ca 500 sällananvändare. Sökning via API kommer sannolikt bli den vanligaste accessmetoden. Minst 500 användare varav 50 samtidiga ska kunna hanteras. (/ svar) Minst 5 administratörer varav 2 samtidiga ska kunna hanteras. (/ svar) Informationsvolymer på minst 50 TB ska kunna hanteras (/ svar) Ovanstående volymer ska affärsmässigt ingå i offererade licenspriser. (/ svar) Om Rättsmedicinalverket väljer att publicera information till externa användare, exempelvis allmänheten eller andra myndigheter, och publiceringen på något sätt involverar information från e-arkivet ska detta affärsmässigt ingå i offererade licenspriser. (/ svar) 7.7. Prestanda Följande svarstider ska kunna levereras: -> En sökning får max ta 10 sekunder i 90% av fallen. -> Övriga funktioner får ta max 3 sekunder i 90% av fallen. -> Beskriv vilka krav Ni (leverantören) har på lagringslösningen och serverkonfigurationen för att uppfylla ovanstående obligatoriska krav. (Svarstid = tiden från att en användare eller ett anropande system bekräftar ett kommando Utskrivet: :16 Sida 15 av 30

16 till dess att resultatet kan ses) En sökning får max ta 10 sekunder i 90% av fallen. (/ svar) Övriga funktioner får ta max 3 sekunder i 90% av fallen. (/ svar) Beskriv vilka krav Ni (leverantören) har på lagringslösningen och serverkonfigurationen för att uppfylla ovanstående obligatoriska krav. (Fritextsvar) 7.8. Tillgänglighet e-arkivet ska vara byggt för att kunna vara tillgängligt till enligt nivå N (Normal nivå) Ramavtalets "Bilaga A9 SLA ". Beskriv vilka mekanismer och funktioner som krävs utöver produkten för att uppfylla detta, samt ev. kostnader. (Fritextsvar) 7.9. Dokumentation Teknisk dokumentation Det ska finnas teknisk dokumentation om e-arkivet. (/ svar) Användardokumentation Användardokumentation om e-arkivet ska finnas på Svenska. (/ svar) Support och underhåll Ange vilket utbud av reaktiv support som finns för e-arkivet. Det ska finnas reaktiv support att köpa enligt Ramavtalets "Bilaga A9 SLA", Servicenivå N (Normal) ". Ange vilken eller vilka prismodeller som tillämpas samt vilka eventuellt andra nivåer av reaktiv support som erbjuds samt priser för samtliga nivåer. Ange hur supportärenden hanteras med avseende på hur de prioriteras och vilka lösningstider kunden kan förvänta sig vid olika typer av supportärenden (exempelvis "system down", fel (bug) i IT-stödet, -fråga). Leverantören ska redovisa sitt totala erbjudande kring support och underhåll. Leverantören ska redovisa villkoren för att tillhandahålla support och underhållstjänster. Ange vilket utbud av reaktiv support som finns för e-arkivet enligt nivå N. Ange vilken eller vilka prismodeller som tillämpas samt vilka eventuellt andra nivåer av reaktiv support som erbjuds samt priser för samtliga nivåer. (Fritextsvar) Utskrivet: :16 Sida 16 av 30

17 Ange hur supportärenden hanteras med avseende på hur de prioriteras och vilka lösningstider kunden kan förvänta sig vid olika typer av supportärenden (exempelvis system down, fel (bug) i IT-stödet, fråga). (Fritextsvar) Leverantören ska redovisa sitt totala erbjudande kring support och underhåll (Fritextsvar) Leverantören ska redovisa villkoren för att tillhandahålla support och underhållstjänster. (Fritextsvar) Redogör för förfarande vid systemuppgradering, tvingande för support eller ej. (Fritextsvar) Beskriv organisationen som arbetar mot kund ingående inkl hur ni säkrar kompetensöverföring vid utbyte av bemanning. (Fritextsvar) 8. Pilotprojekt I leverantörens offert ska ingå genomförandet av ett pilotprojekt som omfattar arkivering av en idag avställd databas, nedan kallad x-databasen. Syftet med piloten är att leverantören ska få möjlighet att visa att den levererade lösningen uppfyller de ställda kraven. Det innebär att piloten ska innehålla ett komplett arkiveringsflöde. I leverantörens åtagande ingår att bygga nödvändig funktionalitet för mottagande/validering informationsförsörjning åtkomst hela vägen till konsumenten via portal. Rättsmedicinalverket ansvarar för preingest, dvs paketering av information från databasen. Pilotprojektet kommer att drivas i nära samarbete mellan leverantören och Rättsmedicinalverket. Leverantören förväntas hjälpa Rättsmedicinalverket att definiera inleveransspecifikationen samt att definiera gränssnitt för åtkomst samt delta i test och leverans. Leverantören ska lämna en komplett beskrivning som på lämplig nivå beskriver ur ett logiskt och tekniskt perspektiv hur de olika delarna i pilotprojektet (detta kapitel) kommer att lösas med den offererade produkten. Leverantören ska också redogöra för om det finns delar av den offererade lösningen som blir tillägg till befintlig produkt. Beskrivningen ska vara så komplett att samtliga krav kan utvärderas. Beskrivningen lämnas i en bilaga för kapitlet. (/ svar) Beskrivning bifogas (Bifogat dokument) 8.1. Beskrivning av x-databasen Databasen är en kopia av alla rättsmedicinska ärenden under 2011 i vårt ärendehanteringssystem Portalen. Den innehåller ca poster som består av bilder, koder, kemisvar, domstolskallelser, laboratorieanalyser, besked, utlåtanden m m Krav på inleverans -> Rättsmedicinalverket och Leverantören tar tillsammans fram en inleveransspecifikation för x-datadatabasen. -> Rättsmedicinalverket tar fram PreIngest funktion för att skapa SIP:ar från x-dadatabasen. Varje SIP kommer att innehålla en eller flera individer. -> Leverantören skapar nödvändig Ingestfunktion för att ta emot, validera och arkivera SIP:arna. Eftersom detta är en Utskrivet: :16 Sida 17 av 30

18 engångsleverans kan eventuellt leverantören ha andra metoder att importera informationen än att bygga en ingestfunktion för löpande import. Men för att få ett korrekt test ska en sådan funktion ändå byggas. Leverantören tar tillsammans med Rättsmedicinalverket fram en inleveransspecifikation för individ från x-databasen. (/ svar) Leverantören tar fram en Ingestfunktion tar emot, validerar och arkiverar SIP:arna i enlighet med inleveransspecifikationen. (/ svar) Ge exempel på vilken data / information förutom ärendedata (media) kund måste leverera till pilotprojektet. (Fritextsvar) 8.3. Krav på informationsförsörjning Leverantören ska visa på hur man kan ändra i metadata, ta fram rapporter och statistik samt sätta in x-databasen i en arkivredovisningsstruktur. Leverantören ska visa på hur man kan ändra i metadata, ta fram rapporter och statistik samt sätta in x-databasen i en arkivredovisningsstruktur. (/ svar) 8.4. Krav på sökning och visualisering Leverantören ska göra den arkiverade informationen sökbar via portalgränssnittet i enlighet med kraven i stycket: Åtkoms/Access. Rättsmedicinalverket och Leverantören preciserar tillsammans kraven på utsökning och visualisering av den arkiverad databasen. Sökresultatet ska presenteras i en träfflista på individnivå. Från träfflistan ska samtlig metadata och information (det finns några bilder i x-databasen) kunna visualiseras. Samtlig metadata och information ska också kunna skrivas ut på papper. I dag finns en relativt omfattande applikation som visualiserar hela innehållet i x-databasen via ett antal skärmbilder som följer strukturen i databasen. Dvs en mer strukturerad visualisering än att lägga upp all information på en scrollbar bild. En motsvarande funktion kommer behövas även i framtiden. I pilotprojektet ingår inte att bygga en sådan applikation men Leverantören ska beskriva på vilket sätt Leverantörens portalverktyg skulle kunna lösa ett sådant behov. Detta kan eventuellt bli en beställning till leverantören inom förvaltning. Leverantören ska också ange en ungefärlig timåtgång för att bygga en sådan visualisering baserat på att ett 20 tal olika visualiseringssidor behöver skapas, se bilaga 4, figur 1. Leverantören gör den arkiverade informationen sökbar via portalgränssnittet i enlighet med kraven i stycket: Åtkoms/Access. (/ svar) Sökresultatet ska presenteras i en träfflista. (/ svar) Utskrivet: :16 Sida 18 av 30

19 Från träfflistan ska samtlig metadata och information (det finns några bilder i x-databasen) kunna visualiseras. (/ svar) Samtlig metadata och information ska också kunna skrivas ut på papper. (/ svar) Leverantören ska beskriva på vilket sätt Leverantörens portalverktyg skulle kunna lösa behovet av en mer avancerad visualisering. (/ svar) 8.5. Tester Samtliga funktioner i den levererade produkten kommer att testas under testperioden. Leverantören ska bistå Rättsmedicinalverket under testerna. Överföring av x-databasen till arkivet sker via de uppbyggda funktionerna för preingest och ingest. För att simulera ett levande levererande system kommer SIP:arna att levereras i olika stora block och i olika takt. Leverantören bistår Rättsmedicinalverket vid tester av de steg som ingår i pilotprojektet samt i tester av övrig levererad funktionalitet. (/ svar) Ge exempel på underlag för leveransgodkännande (kontrollpunkter) för kund efter genomfört pilotprojekt. (Fritextsvar) 9. Leveranskapacitet och konsultstöd Leverantören ska ha tidigare referenser från motsvarande uppdrag. Leverantören ska också ha en säkrad leveranskapacitet för det aktuella uppdraget. Leverantören ska lämna en beskrivning över konsult och utbildningsstöd som på en lämplig nivå verifierar kraven i detta kapitel. Beskrivningen ska vara så komplett att samtliga krav kan utvärderas. Beskrivningen lämnas i en bilaga för kapitlet. (/ svar) Bilaga som beskriver konsult- och utbildningsstöd (Bifogat dokument) Leverantören ska lämna minst 2 referenser från motsvarande leveranser under de 3 senaste åren. Referenserna ska beskrivas på ett sådant sätt att leveransernas omfattning, innehåll och projektresultat kan bedömas. För varje lämnad referens ska en kontaktperson hos kunden som Rättsmedicinalverket kan kontakta anges. (/ svar) Utskrivet: :16 Sida 19 av 30

20 Referens 1 (Fritextsvar) Referens 2 (Fritextsvar) 9.1. Utbildning Leverantören ska kunna leverera utbildningar runt sin produkt och den implementation som görs på Rättsmedicinalverket. Leverantören ska kunna tillhandahålla tekniska utbildningar avseende drift, teknisk förvaltning, felsökning etc. av e-arkivet. (/ svar) Beskriv lämplig omfattning och kostnad för teknisk utbildning. (/ svar) Leverantören ska kunna tillhandahålla utbildning för administration av e-arkivet. Med administration avses den funktionalitet som beskrivs under informationsförsörjning ovan samt funktionaliteten som beskrivs under systemadministration ovan. (/ svar) Beskriv lämplig omfattning för utbildning för administration av e-arkivet. (/ svar) Exakt innehåll och antal utbildningsdagar överenskommes mellan Rättsmedicinalverket och leverantören i samband med den gemensamma leveransplaneringen. (/ svar) 9.2. Konsulttjänster Leverantören ska kunna leverera konsultstöd runt installation, drift samt vidareutveckling av den implementation som görs på Rättsmedicinalverket. Leverantören ska kunna tillhandahålla konsultstöd för utveckling och förvaltning av e-arkivet hos Rättsmedicinalverket. (/ svar) Leverantören ska lämna CV för minst 5 konsulter som leverantören förfogar över och som visar att leverantören ha kapacitet och kompetens att leverera konsultstöd för utveckling och förvaltning av e-arkivet hos Rättsmedicinalverket. För varje konsult ska anges om konsulten är anställd hos leverantören eller är underkonsult. Lämna referenser på konsulter med olika inriktning för att visa på den kompetensmix leverantören anser lämplig för uppdrag på Rättsmedicinalverket. (/ svar) Utskrivet: :16 Sida 20 av 30

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Jill Hedström 2015-11177 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-06-30 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen...

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen... Avrop från Konferenser och möten 2015 Datum Sid 2 (9) Innehåll 1 Konferenser och möten... 3 1.1... 3 2 Avropet... 6 2.1 Modell som illustrerar avropsprocessen... 6 2.2 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan...

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group Det handlar egentligen inte om standarder för filformat, arkivredovisning och lagringsmedia. Det handlar om att bevara värdefull information.

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-04 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET GÄVLEBORG Upphandling Handledning Psykosocial personal Charlotte Lövblom LS 2012/460 Sista anbudsdag: 2012-11-02 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic /2015

Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic /2015 Förfrågningsunderlag 2016-04-13 Upphandlande organisation Upphandling Örebro universitet Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic 2.4.2-05167/2015

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto Personligt Hälsokonto ANBUDSFÖRFRÅGAN - Sista dag för anbud är den 15 januari 2013 1/10 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Upphandlingsprocessen 3 1.2 Upphandlingens omfattning 3 1.3 Förfrågningsunderlaget 4 1.4

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Inbjudan till förnyad konkurrensutsättning

Inbjudan till förnyad konkurrensutsättning Förfrågningsunderlag 2014-10-08 Upphandlande organisation Mölndals stad Upphandling E-arkiv Camilla Stiller 185/14 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-11-06 Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode archive En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om standarder för metadata, arkivredovisning och lagringsmedia. innehåll archive Det handlar om att bevara värdefull

Läs mer

Vad kan man förbereda inför e-arkivering

Vad kan man förbereda inför e-arkivering INFORMATION 1(6) Vad kan man förbereda inför e-arkivering I detta dokument beskriver vi ett antal frågor som en myndighet behöver ta ställning till innan man kan börja leverera information till SSC:s kommande

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2011-02-16 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Konsulttjänst - GoVeSa-projektet Carina Westergren Larsson 2010/622 Sista anbudsdag: 2011-03-28 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: INKÖPSPROCESSEN Beslutad: Dnr KFKS 2013/668-004 Upprättad: 2013-11-13 Uppdaterad: Övergripande information som rör Inköpsprocessen: Under anbudstiden

Läs mer

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Datum Sid 1 (6) Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Avrop 1. Om en upphandlande myndighet har ett uppdrag som omfattar mindre än 160 timmar kan vi ändå konkurrensutsätta detta?

Läs mer

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX 2014-04-17 14LS543 2(9) 5 Innehåll 1. KONTRAKTSPARTER OCH KONTAKTPERSONER... 3 1.1. Kontraktsparter... 3 1.2. Kontaktpersoner... 3 2.

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

3. Kravspecifikation Produkt

3. Kravspecifikation Produkt Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-08-20 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling earkiv 2013 Annelie Dufva 10119 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

ESSArch vid Riksarkivet i Sverige

ESSArch vid Riksarkivet i Sverige NorDig 2014 2014-06-03 ESSArch vid i Sverige Mats Berggren / 1 ESSArch vid i Sverige s digitala bevarande - bakgrund RADAR och ESSArch Erfarenheter och planer 2 1 ESSArch vid i Sverige s digitala bevarande

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer