Hur skall hushållsavfallet tas om hand? Utvärdering av olika behandlingsmetoder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur skall hushållsavfallet tas om hand? Utvärdering av olika behandlingsmetoder"

Transkript

1 För Statens Energimyndighets forskningsprogram Energi från Avfall Projektnr: P Hur skall hushållsavfallet tas om hand? Utvärdering av olika behandlingsmetoder Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet AB (projektledare) Andras Baky, JTI Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik Marcus Carlsson Reich, IVL Svenska Miljöinstitutet Ola Eriksson, KTH Avd för Industriellt Miljöskydd Jessica Granath, IVL Svenska Miljöinstitutet B 1462 Stockholm, februari 2002

2 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB Adress/address Box STOCKHOLM Telefonnr/Telephone RAPPORTSAMMANFATTNING Report Summary Projekttitel/Project title Hur skall hushållsavfallet tas om hand? Utvärdering av olika behandlingsmetoder Anslagsgivare för projektet/project sponsor Statens Energimyndighet Rapportförfattare/author Jan-Olov Sundqvist, Jessica Granath och Marcus Carlsson Reich, IVL, Ola Eriksson, KTH, Andras Baky, JTI Rapportens titel och undertitel/title and subtitle of the report Hur skall hushållsavfallet tas om hand? Utvärdering av olika behandlingsmetoder Sammanfattning/Summary I en systemanalys har konsekvenser rörande energiförbrukning, miljöpåverkan och ekonomi studerats för olika system för hantering av kommunalt avfall. I systemanalysen har olika kombinationer av förbränning, deponering, materialåtervinning av utsorterad plast och kartong, och biologisk behandling (rötning och kompostering) av utsorterat lättnedbrytbart organiskt avfall studerats. I studien har en datormodell baserad på livscykelanalysmetodik (ORWARE) använts. Studien baseras på en modellkommun. I en känslighetsanalys har inverkan av olika kommunspecifika parametrar och anläggningsspecifika parametrar studerats. Det slutliga resultatet bedöms täcka ett mycket stort antal kommuntyper. Följande parametrar har använts för att utvärdera olika lösningar: förbrukning av energiråvaror, växthuseffekt, försurning, övergödning, bildning av marknära ozon, tungmetallflöden, företagsekonomi (i livscykelperspektiv) och samhällsekonomi (samhällsekonomi innebär en viktning av företagsekonomi och miljöekonomi) - i grundfallet räknas hushållens arbete inte in i den samhällsekonomiska kalkylen. Vi har kommit fram till följande slutsatser. Deponering bör i allmänhet undvikas för avfall som kan förbrännas, rötas, komposteras eller materialåtervinnas. Möjlighet till förbränning av avfall bör alltid finnas. Detta gäller även om avfallet måste transporteras till en regional anläggning. Eftersom det inte går att uppnå 100 % återvinningsgrader för exempelvis plast, kartong och returpapper, kommer det alltid att finnas en viss mängd brännbart avfall som måste tas omhand vid sidan av materialåtervinningssystemen och eventuella system för biologisk behandling. Materialåtervinning, rötning och förbränning bör inte ses som konkurrerande metoder, utan mer som kompletterande metoder. Det är svårt att dra entydiga slutsatser om vilken metod som är bäst. Det finns fördelar och nackdelar med alla metoder. I systemperspektivet för en hel kommun ger materialåtervinning eller rötning mycket små skillnader mot förbränning. Kompostering (strängkompostering) av lättnedbrytbart avfall har nästan inga miljömässiga fördelar gentemot förbränning eller gentemot rötning. Om man räknar in hushållens arbete i den samhällsekonomiska kalkylen blir materialåtervinning samhällsekonomiskt dyrare än förbränning. Förbränning, rötning och kompostering kräver ungefär lika mycket arbete av hushållen och skillnaderna mellan dessa påverkas mycket lite av om hushållens arbete räknas in. Transporter av avfall, sedan det väl är insamlat, är av begränsad betydelse vad gäller miljöpåverkan, energiförbrukning och kostnader, under förutsättning att transporterna genomförs på ett effektivt sätt. Hushållens transporter (med personbil) kan påverka både resultatet (i ogynnsam riktning för källsortering). Olika insamlingssystem påverkar det totala resultatet i mycket liten utsträckning beträffande miljöpåverkan och energiförbrukning. En förtätning av återvinningsstationer från områdesnära till återvinningsgårdar som är mer kvartersnära ger ingen avgörande påverkan på miljöpåverkan eller samhällsekonomi (exklusive hushållens arbete) men leder till mindre arbete för hushållen. Bibliografiska uppgifter/bibliographic data IVL Rapport/report B 1462 Beställningsadress för rapporten/ordering address IVL, Publikationsservice, Box 21060, S Stockholm. Eller via fax: , eller

3 Förord I januari 1993 startades ett projekt som senare kom att kallas för ORWARE (Organic Waste Research). Projektet finansierades av AFR (Avfallsforskningsrådet). Det genomfördes i samarbete mellan SLU, JTI, IVL och KTH med Thomas Nybrant vid institutionen för Lantbruksteknik vid SLU som projektledare. Flera doktorander arbetade i projektet från början. I projektet utvecklades en datorbaserad simuleringsmodell för att studera hanteringen av lättnedbrytbart organiskt avfall. Projektet förlöpte i flera etapper fram till slutet av 1997, då AFR (som då gått upp i Naturvårdsverket) upphörde med sin verksamhet. Under slutet av 1997 utlyste NUTEK ett nytt forskningsprogram Energi från Avfall, som från 1998 administrerades av Energimyndigheten. Ur detta program fick vi medel för att fortsätta utveckla ORWARE och fokusera på energiutnyttjande från avfall. Den första etappen rapporterades i början av 2000 (Sundqvist et al, 1999 a-d). Arbetet har sedan fortsatt i en andra etapp under som redovisas i föreliggande rapport. Arbetet i denna studie har genomförts i samarbete mellan IVL, KTH (Avdelningen för Industriellt Miljöskydd) och JTI. Att leda ett samarbetsprojekt mellan många parter är ungefär som att dra igång ett stort tågsätt. Det går åt en stor mängd energi för att dra igång tågsättet, men när det väl kommit igång är det svårt att stoppa det. Och när tåget är igång vill det till att alla tågväxlar fungerar för att det inte ska spåra ur. Det är en mängd personer som deltagit i projektet. De som står som medförfattare är de kollegor som medverkat i hela projektet och som arbetat aktivt med att få ihop denna slutrapport. Därutöver vill jag ge ett stort tack till följande personers insatser: - Anna Björklund på KTH, Avdelningen för Industriellt Miljöskydd var med vid planeringen av arbetet, men prioriterade barnafödande och barnaskötsel framför systemanalys av avfallshantering. - Björn Frostell på KTH, Avdelningen för Industriellt Miljöskydd var med vid planeringen av arbetet, men valde att arbeta med miljöfrågor i Nicaragua åt SIDA. - Mikael Raaterova på Kairos Future har hjälpt oss med de sociologiska delarna i projektet. Vidare har flera examensarbeten utförts inom ramen för projektet. Samtliga dessa har skapat värdefulla bidrag till projektet. Referenser till deras rapporter anges i rapporten. Jag vill rikta ett stort tack till: - Anna-Sofia ( Annsie ) Carlsson, som har bidragit med sitt examensarbete Plaståtervinning i Sverige, se Carlsson (2002) i referenslistan. - Magnus Rahmberg, som har medverkat med sitt examensarbete Utvärdering och modellering av återvinningsprocesser i ORWARE, se Rahmberg (2001) i referenslistan. - Lasse Bohlin som har gjort (men inte avslutat) sitt examensarbete Hushållens arbete med källsortering. Arbetet kommer att leda till en rapport från Avdelningen för Industriellt Miljöskydd på KTH. 1

4 - Nanna Wikholm, som genomförde sitt examensarbete Utvärdering av tungmetallflöden orsakade av olika avfallshanteringsalternativ, se Wikholm (2001) i referenslistan. - Marie Eriksson, som genomför sitt examensarbete Environmental systems analysis of sewage sludge treatment methods in ORWARE - With emphasis on development of the incineration sub-model, se Eriksson (2002) i referenslistan. Marie har också som projektanställd varit med och skrivit och redigerat slutrapporten. - Charlotta Fahlstedt som håller på och avslutar sitt examensarbete Samproduktion av el, värme och kyla vid termisk behandling av avfall En systemanalytisk teknikbedömning av energi, miljö och ekonomi, se Fahlstedt (2002) i referenslistan. Slutligen riktar jag ett tack till Energimyndigheten som givit oss den ekonomiska möjligheten att genomföra detta projekt. Stockholm Jan-Olov Sundqvist projektledare 2

5 Sammanfattning I en systemanalys har konsekvenser rörande energiförbrukning, miljöpåverkan och ekonomi studerats för olika system för hantering av kommunalt avfall. I systemanalysen har olika kombinationer av förbränning, deponering, materialåtervinning av utsorterad plast och kartong, och biologisk behandling (rötning och kompostering) av utsorterat lättnedbrytbart organiskt avfall studerats. I studien har en datormodell baserad på livscykelanalysmetodik (ORWARE) använts. Studien utgår från en modellkommun. I en känslighetsanalys har inverkan av olika kommunspecifika parametrar och anläggningsspecifika parametrar studerats. Det slutliga resultatet bedöms täcka ett mycket stort antal kommuntyper. Följande parametrar har använts för att utvärdera olika lösningar: förbrukning av energiråvaror, växthuseffekt, försurning, övergödning, bildning av marknära ozon, tungmetallflöden, företagsekonomi och samhällsekonomi (samhällsekonomi innebär en viktning av företagsekonomi och miljöekonomi). Vi har kommit fram till följande slutsatser. Deponering bör i allmänhet undvikas för avfall som kan förbrännas, rötas, komposteras eller materialåtervinnas. Detta gäller även när deponigas utvinns och lakvattnet renas. Det bör påpekas att i samtliga scenarier och fall som studerats förekommer deponering av aska/slagg från avfallsförbränning. Möjlighet till förbränning av avfall bör alltid finnas. Detta gäller även om avfallet måste transporteras till en regional anläggning. Eftersom det inte går att uppnå 100 % återvinningsgrader för exempelvis plast, kartong och returpapper, kommer det alltid att finnas en viss mängd brännbart avfall som måste tas omhand vid sidan av materialåtervinningssystemen och eventuella system för biologisk behandling. Materialåtervinning, rötning och förbränning bör inte ses som konkurrerande metoder, utan mer som kompletterande metoder. Det är svårt att dra entydiga slutsatser om vilken metod som är bäst. Det finns fördelar och nackdelar med alla metoder. I systemperspektivet för en hel kommun ger materialåtervinning eller rötning mycket små skillnader mot förbränning. Rötning av lättnedbrytbart organiskt avfall ger en högre samhällsekonomisk kostnad än förbränning och har både fördelar och nackdelar vad gäller miljöpåverkan jämfört med förbränning. Rötning leder totalt sett till en något högre total energiförbrukning än förbränning. Rötning är miljömässigt och samhällsekonomiskt fördelaktigare än deponering. Kompostering (strängkompostering) av lättnedbrytbart avfall har nästan inga miljömässiga fördelar gentemot förbränning. Kompostering av lättnedbrytbart avfall ger inte heller några fördelar jämfört med rötning. Kompostering av lättnedbrytbart organiskt avfall är samhällsekonomiskt något dyrare än rötning och förbränning. Kompostering är miljömässigt och samhällsekonomiskt fördelaktigare än deponering. 3

6 Materialåtervinning verkar generellt ge mindre miljöpåverkan och lägre energiförbrukning än förbränning, men högre företagsekonomiska kostnader. De samhällsekonomiska kostnaderna beror ofta på metod för miljöekonomisk viktning. Resultatet är olika för olika material. Störst fördelar med återvinning visar icke-förnybara material som plast och metaller (metaller har dock inte studerats i denna studie, men slutsatsen dras i flera andra LCA-studier). För skogsbaserade material fås större fördelar för mekanisk massa (t.ex. tidningspapper), än för kemisk massa (t.ex. kartong). Materialåtervinning ger något högre samhällsekonomiska kostnader än förbränning, beroende på att minskade miljökostnader äts upp av högre företagsekonomiska kostnader. Om man sätter pris på och räknar in hushållens arbete med avfallshantering och källsortering ger materialåtervinning betydligt högre samhällsekonomiska kostnader än förbränning. Det kan diskuteras hur hushållens arbete ska tas med. I t.ex. utredningen om producentansvaret (SOU 2001:102) tar utredaren inte hänsyn till hushållens arbete i den ekonomiska utvärderingen. Transporter av avfall, sedan det väl är insamlat, är av begränsad betydelse vad gäller miljöpåverkan, energiförbrukning och kostnader. Då avfallet väl är insamlat har även längre regionala transporter liten betydelse, under förutsättning att transporterna genomförs på ett effektivt sätt. Hushållens transporter (med personbil) kan påverka resultatet (i ogynnsam riktning för källsortering). Olika insamlingssystem påverkar det totala resultatet i mycket liten utsträckning beträffande miljöpåverkan och energiförbrukning. Om man prissätter hushållens tid för källsortering kan insamlingssystemets utformning påverka den samhällsekonomiska kalkylen. En förtätning av återvinningsstationer från områdesnära (1 station per 1000 invånare) till återvinningsgårdar som är mer kvartersnära (1 gård per 100 invånare) ger ingen avgörande påverkan på miljöpåverkan eller samhällsekonomi (exklusive hushållens arbete) men leder till mindre arbete för hushållen. 4

7 Summary Energy turnover, and environmental and economic consequences of different municipal solid waste management systems have been studied in a systems analysis. Different combinations of incineration, recycling of separated plastic and cardboard packages and biological treatment (anaerobic digestion and composting) of easy degradable organic waste, were studied and also compared to landfilling. A simulation model (ORWARE), based on LCA methodology, was used. The following parameters were used for evaluating the different waste management options: consumption of energy resources, emissions of greenhouse gases, emissions of acidifying substances, emissions of eutrophicating substances, emissions of photooxidant formers, heavy metal flows, financial economy and welfare economy. The analysis was based on a model municipality. In a sensitivity analysis different technical, geographic and demographic parameters have been varied, making the result to cover several different types of municipalities and regions. The conclusions from the study are as follows. The most obvious conclusion is that landfilling should be avoided. Wastes that can be incinerated (combusted), material recycled, anaerobically digested or composted should not be landfilled. This is valid even if landfill gas is extracted and utilised, and the leachate is collected and treated. This is due to that the resources in the waste are inefficiently utilised when landfilled, making it necessary to produce materials, fuels and nutrients from virgin resources. It is impossible to draw unambiguous conclusions of which of the other treatment options that is most preferable. There are advantages and disadvantages with all options. In a systems perspective there are small differences between incineration and aerobic digestion of easy degradable organic material, and between incineration and material recycling of e.g. plastics and cardboard. Material recycling, anaerobic digestion and incineration should not be seen as competing options, but as completing options. Since it is impossible to obtain 100 % material recycling or 100 % biological treatment there will always be some combustible waste that has to be incinerated. There should always be possibilities to incineration, even if the waste has to be transported to a regional incineration plant. When comparing material recycling and incineration of recyclable materials (e.g. plastics and cardboard), and biological treatment and incineration of easy degradable organic waste, no unambiguous conclusions can be drawn. Anaerobic digestion of easy degradable organic waste has a higher welfare cost than incineration, and has both environmental advantages and disadvantages compared to incineration. Composting of degradable waste has hardly any advantages with respect to environment and energy turnover when being compared to incineration or anaerobic digestion. Composting gives a higher welfare cost than anaerobic digestion and incineration. 5

8 Generally, material recycling seems to give lower consumption of energy resources and lower environmental impact than incineration, but higher financial costs and higher welfare costs. The result is however different for different materials. Recycling gives most advantages for non-renewable materials such as metals and plastics. Materials recycling gives higher financial costs and welfare costs than incineration. If the work at home with source separation is valued and considered in the welfare economic calculus, recycling gives much higher welfare cost than incineration. Transports of waste, when the waste once has been collected, is of very low importance considering consumption of energy resources, environmental impact and economy, if the transport is performed in an efficient manner. Private transports of source separated waste (from home to the collection site) can be of importance if the transport is made by car. Different collection systems have been studied: collection at home, collection in the close neighbourhood (100 inhabitants per collection point), or collection in the far neighbourhood (1000 inhabitants per collection point). The collection system has very low influence on the total consumption of energy resources, the total environmental impact and the total welfare costs. However, the collection system can affect the time people have to spend on waste management (and the welfare cost if the separation and transportation time for people is considered in the welfare economic calculus). 6

9 Innehållsförteckning FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 3 SUMMARY 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 7 1. INLEDNING Bakgrund Resultat av tidigare studie Syften, mål och avgränsningar Översikt av genomfört arbete METODÖVERSIKT Översikt Systemanalys och livscykelanalys ORWARE-modellen Bakgrund Avfallssystemet i ORWARE Livscykelperspektivet Ekonomisk metod ANALYSER AV OLIKA ASPEKTER PÅ AVFALLSHANTERINGSSYSTEMET SYSTEMANALYS Målformulering och omfattning Bakgrund och mål Identifiering av parametrar som påverkar resultatet Funktionella enheter Systemgränser Val av ersättningsbränsle för fjärrvärmeproduktion Val av produktion av elektricitet Resultatparametrar Fall och scenarier Modellkommun Behandlingsfall Grundscenario och scenarier för känslighetsanalyser Principer för resultatredovisning Resultat grundscenario Allt avfall: jämförelse av förbränning och deponering Lättnedbrytbart organiskt avfall: jämförelse av förbränning, rötning och kompostering Plastförpackningar: jämförelse av förbränning och materialåtervinning Kartongförpackningar: jämförelse mellan förbränning och återvinning 47 7

10 4.4.5 Översikt av resultatet från grundscenariot Resultat - känslighetsanalys ANVÄNDNING AV RESULTATET FÖR PLANERING AV HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Inledning Översiktlig jämförelse mellan olika behandlingsmetoder Kommunspecifika förhållanden som kan ändra på ovanstående resultat Hur tas olika avfallsfraktioner omhand på bästa sätt Lättnedbrytbart organiskt avfall Plastförpackningar Kartongförpackningar Restavfall Andra avfallsfraktioner När är olika behandlingsmetoder av intresse Tillgänglig kapacitet för brännbart och organiskt avfall Materialåtervinning Förbränning Rötning Kompostering Deponering Termisk förgasning 63 REFERENSER 65 BILAGA 1. INDATA I STUDIEN 1 1. Inledning 1 2. Avfall Fraktioner/sammansättning Mängder 4 3. Delmodeller i avfallshanteringssystemet Insamling Transporter Förbränning Termisk förgasning Deponering Rötning Kompostering Avloppsreningsverk Spridning av rötrest och kompost på åkermark Gasanvändning Plaståtervinning Kartongåtervinning Ekonomimodellen Delmodeller i det kompletterande systemet El Fjärrvärme Drivmedel Handelsgödsel Plastgranuler Kartong Ekonomimodellen 60 8

11 5. Viktningsfaktorer Karaktäriseringsfaktorer Ekonomiska viktningsmetoder 64 BILAGA 2. ANALYSER AV OLIKA ASPEKTER PÅ AVFALLSHANTERINGSSYSTEMET 1 1. Inledning 1 2. Miljöpåverkan och energiförbrukning från byggsfasen av anläggningar Inledning Byggfasen Litteraturstudie Slutsats 5 3. Hushållens arbete och transporter Inledning Syften och mål Genomförande Resultat av enkätundersökningen Avslutande reflektioner 23 Appendix 1. Följebrev och enkät Återvinningsprocesser Kartläggning av återvinning i Sverige LCA av däckavfall Resultat från tidigare LCA-studier av andra material Avfallets sammansättning Inledning Avfallssammansättning enligt olika källor Diskussion Hushållsarbete med källsortering Inledning Mål Litteraturstudie Beräkning av samhällsekonomisk kostnad för hushållens arbete Diskussion och slutsats Marknad för återvunna material plast Inledning Kartläggning av plaståtervinning i Sverige LCA av plaståtervinning Slutsatser Marknad för återvunna material rötrest Inledning Biogasanläggningar i Sverige Slutsatser Kostnadseffektiv rötning Tungmetallflöden i avfallssytemet och det kompletterande systemet Inledning Kartläggning av tungmetallflöden Resultat Slutsatser Identifiering av förändringar i samhälle och teknik Bakgrund och mål Genomförande Resultat 55 9

12 12. Termisk förgasning av avfall för vätgasproduktion Inledning Utförande Resultat Slutsatser och diskussion Förbränning av rötslam Inledning Metod och systemgränser Preliminära resultat Slutsatser Fjärrkyla Inledning Metod och systemgränser Resultat Attityder och värderingar Inledning Syfte och mål Genomfört arbete Det sociala sammanhanget för hushållens avfallshantering Hypotes för hushållsmodellen Förslag till undersökning av hushållens avfallshantering Aktörsanalys Inledning ORWARE-systemet Kommun Skillnader mellan system och komplikationer av detta Energibolag Hushåll Återvinningsindustrin och materialbolagen Stat Lantbruk NGO:s Massmedia Nyckelparametrar 98 BILAGA 3. RESULTAT AV SYSTEMANALYS 1 1. Inledning Läsanvisning för Bilaga Fall och scenarier som studerats 2 2. Resultat - grundscenario Förbrukning av energiråvaror Miljöpåverkan Ekonomi Sammanfattning av resultat från grundscenariot Skillnader grundscenario och tidigare resultat Känslighetsanalys Metod för elframställning Kraftvärme från avfallsförbränning Fjärrvärme Transportavstånd Hushållens arbete Spridning av rötrest/kompost Samhällsförändringar - värderingar av miljöpåverkan och naturresurser Resultat - deponin som kolsänka Sammanfattning av känslighetsanalyser 38 10

13 1. Inledning 1.1 Bakgrund Avfallshanteringen i vårt samhälle förändras hela tiden. Under senare år har statsmakterna försökt påskynda utvecklingen mot ökat kretslopp och minskad deponering genom införandet av en rad olika styrmedel. Under senare hälften av talet har ett lagstadgat producentansvar 1 införts för flera olika produktgrupper, t.ex. förpackningar, returpapper, däck och elektronikprodukter, för att öka materialåtervinningen. En deponeringsskatt tas från 1 januari 2000 ut på avfall som deponeras 2. Det blir förbjudet att deponera utsorterat brännbart avfall efter år 2002, och förbjudet att deponera organiskt avfall 3 efter år Från sommaren 2001 gäller en ny förordning om deponering av avfall 5 som ställer ökade krav på det avfall som deponeras, samt lokalisering, utförande, drift och kontroll av deponier. Inom EU har också utarbetats ett direktiv för förbränning av avfall 6, vilken kommer att implementeras i svensk lagstiftning. Genom lokala investeringsprogram (LIP) ges bidrag till bl.a. anläggningar för biologisk behandling av avfall. Som underlag för den fortsatta politiken inom avfallsområdet har flera utredningar genomförts. Flera officiella utredningar har presenterats kring årsskiftet 2001/2002. Producentansvarsutredningen presenterade i december 2001 sina synpunkter på producentansvaret (SOU, 2001). Strax därefter presenterade Naturvårdsverket sin utredning Ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall som genomförts på uppdrag av regeringen (Naturvårdsverket, 2001). I februari 2002 presenterades även utredningen om Styrmedel inom avfallsområdet (SOU, 2002). Även energiområdet står inför olika förändringar. En kärnkraftreaktor har avvecklats och diskussioner pågår om avveckling av ytterligare en. Denna avveckling ökar behovet av andra elkällor eller av en effektivisering av energianvändningen. Det är också enligt klimatkonventionen, ett uppsatt mål att användningen av fossila bränslen ska minska, vilket ökar behoven av andra energikällor för t.ex. drivmedel, uppvärmning och processenergi i industrin. De pågående förändringarna i avfallshanteringen syftar till att minska mängden avfall som deponeras, och öka mängden avfall som går till olika former av utnyttjande som materialåtervinning, förbränning (energiutvinning), kompostering (nyttiggörande av näringsämnen och mull) och rötning (nyttiggörande av energi, näringsämnen och mull). För flera material i avfallet finns det då flera alternativa sätt utnyttja avfallet, t.ex.: 1 Se förordningarna SFS 1997:185, 1994:1205, 1994:1236, 2000:208 2 SFS1999:673 Lagen om skatt på avfall 3 Med organiskt avfall menas enligt Avfallsförordningen avfall som innehåller organiskt kol ; som exempel anges biologiskt avfall, pappersavfall och plastavfall. 4 Enligt den nya förordningen om avfall 2001: 1063, och förordningen om deponering av avfall 2001:512 5 Förordningen om deponering av avfall 2001:512 6 Direktiv 2000/76/EG om förbränning av avfall 11

14 - lättnedbrytbart organiskt avfall 7 kan sorteras ut och komposteras eller rötas, eller kan ingå i det avfall som går till förbränning. - plast och kartong kan sorteras ut och användas till materialåtervinning, eller kan ingå i det avfall som går till förbränning. - vid förbränning kan man producera fjärrvärme eller kraftvärme. Då avfallshanteringen nu står inför ytterligare stora förändringar är det viktigt att man väljer de alternativ som är fördelaktigast. Det är en lång rad olika faktorer som har betydelse för vad som är fördelaktigt och ofördelaktigt. Avfallshanteringssystem är komplexa. Förutom det egentliga avfallssystemet påverkas även andra verksamheter i samhället då avfallet nyttiggörs på olika sätt. Exempelvis kan en ändrad avfallsförbränning leda till konsekvenser i fjärrvärmeproduktionen, en ändrad omfattning av rötning kan leda till konsekvenser för drivmedelstillverkning och gödselmedelframställning. Det är därför viktigt att de förändringar som kan ske inom avfallshanteringen studeras i ett systemperspektiv. För att underlätta för beslutsfattare m.fl. att få en överblick över olika alternativ har det i flera länder utvecklats datorbaserade simuleringssystem, där man kan simulera miljömässiga och ekonomiska konsekvenser av olika val av avfallshanteringssystem. ORWARE 8 är en av de modeller som utvecklats i Sverige. 1.2 Resultat av tidigare studie Under har projektgruppen drivit projektet Systemanalys av energiutnyttjande från avfall utvärdering av energi, miljö och ekonomi. Studien sammanfattades enligt följande (Sundqvist et al, 1999a). Ett ökat energiutnyttjande från avfall, jämfört med 1998, har i en systemanalys studerats med avseende på energi, miljö och ekonomi. Ökat energiutnyttjande kan åstadkommas genom t.ex. förbränning, materialåtervinning av utsorterad plast och kartong, eller genom biologisk behandling (rötning och kompostering) av utsorterat organiskt, lättnedbrytbart avfall. I studien har en datormodell baserad på livscykelanalysmetodik (ORWARE) använts. Tre olika kommuner har studerats: Uppsala, Stockholm och Älvdalen. Följande parametrar har använts för att utvärdera olika lösningar: förbrukning av energiråvaror, växthuseffekt, försurning, övergödning, bildning av marknära ozon, företagsekonomi och samhällsekonomi (samhällsekonomi innebär en hopviktning av företagsekonomi och miljöekonomi). Studien visar att ett ökat utnyttjande av energin i avfallet är positivt från såväl miljösynpunkt som samhällsekonomisk synpunkt. Detta beror framför allt på att valet av behandlingsmetod har en påverkan utanför avfallssystemet på framställning av fjärrvärme, elektricitet, fordonsbränsle, plast, kartong och gödselmedel. Denna slutsats innebär att deponering av energiinnehållande avfall ska undvikas i största möjliga utsträckning, p.g.a. det låga energiutnyttjande och den miljöpåverkan som erhålls vid deponering. Förbränning bör utgöra en bas i avfallssystemet för vardera av de tre kommunerna, även om avfallet måste transporteras till en regional anläggning. Då avfallet väl är insamlat har även längre regionala transporter liten betydelse, under förutsättning att transporterna genomförs på ett effektiv sätt. 7 Med organiskt lättnedbrytbart avfall menas organiskt avfall (se fotnot 3) som är lämpliga att behandla med rötning och kompostering. Exempel är matrester från hushåll och restauranger, slakteriavfall, gödsel. Papper, trä och plast är exempel på organiskt avfall som inte är lämpliga att behandla genom rötning eller kompostering. 8 ORWARE står för ORGANIC WASTE RESEARCH 12

15 Vid jämförelse mellan materialåtervinning och förbränning, samt mellan biologisk behandling och förbränning, har inga entydiga slutsatser kunnat dras vad gäller miljöpåverkan. Det finns fördelar och nackdelar med alla metoder. Materialåtervinning av plast är samhällsekonomiskt jämförbar med förbränning och ger mindre miljöpåverkan detta under förutsättning att den återvunna plasten ersätter jungfrulig plast. Materialåtervinning av kartong är samhällsekonomiskt jämförbar med förbränning, men har både miljömässiga fördelar och miljömässiga nackdelar. Rötning av organiskt, lättnedbrytbart avfall ger en högre samhällsekonomisk kostnad än förbränning och har både fördelar och nackdelar vad gäller miljöpåverkan. Kompostering av organiskt, lättnedbrytbart avfall är samhällsekonomiskt jämförbar med rötning, men ger större miljöpåverkan. För att entydigt motivera en ökad materialåtervinning och ökad biologisk behandling krävs en teknik- och produktutveckling och/eller en annan värdering av utsläpp och miljöeffekter. 1.3 Syften, mål och avgränsningar Syftet med arbetet är att ta fram förbättrade beslutsunderlag för utformning av avfallshantering i svenska kommuner, sett i ett strategiskt tidsperspektiv på år. En utgångspunkt har varit att studera hur allmängiltiga resultaten från den första studien var (Sundqvist et al, 1999a-d). Arbetet har därvid fokuserats på följande frågeställningar: 1. I vilken utsträckning är det relevant och möjligt att utvidga det studerade systemet till att omfatta ytterligare processer, däribland olika uppströmsprocesser, t.ex.: hushållens arbete och hushållens transporter av avfallet. byggskedet för anläggningar. 2 I det första arbetet gjordes vissa antaganden (t.ex. att 1 kg återvunnen plast ersätter 1 kg jungfrulig plast; att tungmetallflödena i det kompletterande systemet är försumbara jämfört med tungmetallflödena i avfallssystemet; m.m.). Hur pass riktiga är dessa antaganden? 3. Är det möjligt att identifiera tekniksprång som väsentligt skulle ändra de resultat som hittills kommit fram eller de slutsatser som hittills dragits? 4. Hur påverkas beslutsunderlaget om man i ökande utsträckning tar hänsyn till sociala och samhällsvetetenskapliga frågeställningar (värdering av hushållens tid med källsortering, samt olika aktörers värderingar och attityder, t.ex. hushåll, avfallsföretag, återvinningsföretag, energiföretag, jordbrukare)? 5. Vilka viktiga parametrar kan identifieras som avgör vilket avfallshanteringsalternativ som är att föredra med avseende på olika aspekter? Vilka generella slutsatser kan dras med avseende på olika kommuntyper med utgångspunkt i identifieringen av de viktiga parametrarna? Arbetet har begränsats till att omfatta kommunala avfall som är relevanta i energisammanhang. 13

16 1.4 Översikt av genomfört arbete Det genomförda arbetet innebär en fortsättning och utvidgning av det arbete som gjordes under Arbetet har inriktats på att få mer välunderbyggda, heltäckande och för aktörerna användbara resultat och har bedrivits inom de områden som presenterades i föregående avsnitt 1.3. Resultaten finns presenterade i denna rapport, som är upplagd enligt följande: Kapitel 1. Bakgrund. Sammanfattning av den tidigare studien. Syften, mål och avgränsningar Kapitel 2. En genomgång av metod (systemanalys och LCA) och översiktlig beskrivning av den modell som vi använt. Kapitel 3. Ett antal olika frågeställningar (se avsnitt 1.3) har analyserats med avseende på dess påverkan på det tidigare presenterade resultatet. I de fall där det ansågs relevant och praktiskt genomförbart har ORWARE -systemet utökats med nya delmodeller. Baserat på dessa analyser och på tidigare erfarenheter från etapp 1 av projektet har ett antal viktiga parametrar med stor betydelse för resultatet identifierats. De viktigaste av dessa har sedan valts ut för att baserat på dessa formulera ett antal scenarier, för att simulera olika kommuntyper, olika geografiska förutsättningar och olika marknadsmässiga förutsättningar, etc. En djupare presentation av analysen ges i Bilaga 2, i vissa fall refereras även till andra rapporter som publicerats inom ramen för detta projekt. Kapitel 4. Resultat av de systemanalyser som vi gjort. Ett antal olika simuleringar har gjorts för att simulera olika kommunspecifika förhållanden. Baserat på resultatet från dessa simuleringar kan sedan slutsatser för olika kommuntyper dras. En djupare presentation finns i Bilaga 3. Kapitel 5. En diskussion kring hur våra resultat kan användas vid planering av avfallshantering. Bilaga 1. Bilagan innehåller en mer detaljerad beskrivning av de indata och de delmodeller som vi använt. För vissa delmodeller ges en ingående beskrivning, medan för andra delmodeller ges referenser till olika artiklar och rapporter. Bilaga 2. Bilagan innehåller en genomgång av olika delstudier som gjorts för att analysera olika frågeställningar med avseende på dess påverkan på det tidigare presenterade resultatet. Bilagan är en fördjupning av kapitel 3. Bilaga 3. Bilagan innehåller en mer detaljerad presentation av resultatet av de systemanalyser som vi gjort. Bilagan är en fördjupning av kapitel 4. 14

17 2. Metodöversikt 2.1 Översikt Studien har utförts som en systemanalys baserad på datormodellen ORWARE. ORWARE är en materialflödesanalysmodell som beräknar energiomsättning, emissioner och kostnader för olika avfallshanteringssystem. För att olika scenarier ska kunna jämföras med varandra har systemet utvidgats till att innefatta olika externa funktioner, t.ex. produktion av fjärrvärme, elektricitet, gödselmedel och material från jungfruliga råvaror. Resultatet för hela systemet (avfallssystem plus det externa, kompletterande systemet) har utvärderats med LCA-metodik och ekonomiska viktningsmetoder. 2.2 Systemanalys och livscykelanalys System är något som består av flera olika delar, vilka är beroende av varandra. Exempelvis avfallshanteringssystemet kan sägas bestå av bl.a. delarna - hushållens arbete med hopsamling i hemmen och ivägforsling till soptunna eller återvinningsstation, - insamling av avfall och transport till behandlingsanläggning, - behandling av avfallet, t.ex. förbränning eller rötning, - förädling, distribution och nyttiggörande av produkter från behandlingen (t.ex. av fjärrvärme eller rötgas och rötrest) - behandling eller bortskaffning av sekundära avfall från behandlingen, t.ex. deponering av aska och slagg Systemanalys är en metod för att systematiskt och med strikt logik beskriva och analysera komplexa system. Systemanalys tillämpas numera inom de flesta vetenskapsområden. Systemgränser definierar gränserna för det studerade systemet och vad som ingår och vad som inte ingår. Inom miljöområdet har utvecklats en på systemanalys grundad metodik för att bedöma produkters eller processers totala miljöpåverkan under sin livstid, s.k. livscykelanalys, LCA. Man studerar där all miljöpåverkan som är förknippad med den studerade produkten, tjänsten eller aktiviteten från vaggan till graven, d.v.s. utvinning av råvaror och energi, transporter, tillverkning, distribution, användning och avfallshantering. Det har utvecklats en standardiserad arbetsgång för LCA för att bl.a. öka objektiviteten och genomlysligheten. Grunden utgörs av en internationell standard (ISO, 1997) som översiktligt beskriver ramverket för hur en LCA ska genomföras. Denna har följts av standarder som beskriver de olika delarna, t.ex. Goal and Scope Definition and Inventory Analysis (ISO, 1998), Life Cycle Impact Assessment (ISO, 1999) och Life Cycle Interpretation (ISO, 2000). Före dessa standarder fanns olika handledningar och liknande, t.ex. Nordic Guidelines (Lindfors et al 1995a; Lindfors et al 1995b). Den standardiserade arbetsgången vid genomförande av en livscykelanalys är i stora drag enligt följande: 15

18 1. Målformulering och omfattning. Man sätter upp mål för studien, bestämmer systemgränser, väljer funktionella enheter, väljer metoder, m.m. 2. Inventering. Man beräknar material- och energiflöden till och från det undersökta systemet. Emissionerna är en del av de materialflöden som berörs. 3. Miljöpåverkansbedömning. 3.1 Klassificering. Man beskriver kvalitativt vilken miljöpåverkan som är förknippad med respektive materialflöde, t.ex. alla typer av emissioner som kan bidra till växthuseffekten grupperas under rubriken växthuseffekten, och alla typer av emissioner som bidrar till försurningen grupperas under rubriken försurning, etc. Vissa ämnen eller emissioner kan bidra till flera olika miljöpåverkanskategorier samtidigt. 3.2 Karaktärisering. Man kvantifierar de olika flödenas bidrag inom varje miljöpåverkanskategori, t.ex. alla emissioner som bidrar till växthuseffekten omräknas till exempelvis koldioxidekvivalenter och summeras, alla emissioner som bidrar till försurningen omräknas till svaveldioxidekvivalenter, etc. På så sätt får man en kvantitativt mått på de miljöeffekter som studeras. 3.3 Viktning. Tidigare har viktning benämnts värdering. I viktningen vägs de olika miljöpåverkanskategorierna mot varandra kvalitativt eller kvantitativt. När man gör en kvantitativ viktning uttrycker man alla miljöpåverkanskategorier i en och samma enhet. Några viktningsmetoder bygger på att man kvantifierar bidraget till respektive miljöpåverkanskategori i monetära enheter som anger någon form av kostnad för olika miljöskador. Andra viktningsmetoder bygger i stället på kritiska belastningsgränser. 4. Tolkning. Enligt ISO-standarden påpekas också att man efter varje delsteg ska göra en tolkning. 2.3 ORWARE-modellen Bakgrund I projektet utnyttjas simuleringsmodellen ORWARE. Med simuleringsmodell menas här ett datorprogram som beräknar emissioner, energiutvinning, materialförbrukning, kostnader, m.m. från olika avfallssystem. ORWARE -modellen har utarbetats i flera samarbetsprojekt mellan IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Avdelningen för Industriellt Miljöskydd på KTH, Institutet för jordbruksoch miljöteknik JTI, Institutionen för Lantbruksteknik på SLU, samt Institutionen för Ekonomi på SLU. Utvecklingen av ORWARE -modellen har tidigare i huvudsak finansierats med hjälp av Avfallsforskningsrådet (AFR) under , Naturvårdsverket- Avfallsforskningsnämnden under perioden , samt Statens Energimyndighet Under har Statens Energimyndighet finansierat det projekt som redovisas i denna rapport. Arbetet i föreliggande projekt är en direkt fortsättning på det arbete som bedrevs (Sundqvist et al, 1999a-d). 9 AFR står för Avfallsforskningsrådet. Från början var AFR en självständig myndighet men uppgick 1997 i Naturvårdsverket och bytte då namn till AFN (Avfallsforskningsnämnden). AFN är numera nedlagt. 16

19 Förutom i projektet då modellen applicerades på kommunerna Stockholm, Uppsala och Älvdalen har ORWARE använts i följande kommuner: Borlänge-Falun (Baky et al, 2000), Jönköping (Eriksson & Svanblom, 2000), Värmdö (Jonsson, 2000; Skoglund, 2000) och Västerås (Dalemo & Oostra, 1996; VAFAB, 1996). Det är inte bara kommuner som använder sig av ORWARE. Såväl avfallsalstrare som privata intressenter, entreprenörer och organisationer kan komma ifråga. Som exempel på detta kan nämnas Norsk Hydro som utvärderat organiska gödselmedel mot handelsgödselmedel (Dalemo et al 1998a), och Birka Energi som utvärderat storskalig avfallsförbränning mot storskalig kompostering (Eriksson et al, 2001). Från början var ORWARE inriktad mot lättnedbrytbart organiskt avfall. Nu är ORWARE inriktat mot avfall i ett bredare perspektiv och betraktar avfall som kan förbrännas, avfall som kan materialåtervinnas (kartong och plast), avfall som kan behandlas genom kompostering eller rötning, och avfall som deponeras (främst i s.k. kommunala deponier). ORWARE kan till stora delar beskrivas som en detaljerad och komplex LCA-baserad modell över avfallshantering. Förutom förbrukning av naturresurser och miljöpåverkan studeras även ekonomiska aspekter. Förutom själva avfallshanteringssystemet ingår också det kompletterande systemet (externa systemet) som producerar samma nyttigheter som man kan få från avfallet, men från jungfruliga råvaror, se avsnitt Avfallssystemet i ORWARE Grunden i ORWARE -modellen är ett antal delmodeller som kan användas för att i datorn bygga upp avfallshanteringssystem för en kommun eller annan aktör. En delmodell beskriver en delprocess i ett verkligt avfallshanteringssystem, t.ex. avfallstransport, förbränning eller rötning. En första grundläggande beskrivning av modellen finns i Dalemo et al (1997). Utförligare beskrivningar av olika delar av ORWARE återfinns i Björklund (1998), Sonesson (1998), samt Dalemo (1999). Dessutom finns utförliga beskrivningar i Sundqvist et al (1999 a-d). En närmare beskrivning av olika delmodeller och de data som använts redovisas i Bilaga 1. Flera delmodeller är uppbyggda med avfallshanteringssystemen i Stockholm och Uppsala som förebilder, men är i princip helt generella och kan modifieras för att simulera specifika avfallshanteringssystem i andra kommuner. Uppbyggnad av delmodeller I varje delmodell beräknas omsättningen av material och energi samt kostnader, se Figur 1: Materialomsättningen karakteriseras som tillförsel av avfall och tillsatsmaterial samt utflöden av produkter, sekundära avfall och emissioner till luft, mark och vatten. Med energiomsättning avses tillförsel av olika energibärare såsom el, olja, kol och värme samt produktion av t.ex. fjärrvärme, el eller biogas. Vissa delmodeller uppvisar endast energiförbrukning, medan andra både förbrukar och genererar energi. Kostnader beräknas som drift- och kapitalkostnader. 17

20 Avfall Tillsatsmaterial Emissioner Energi Kostnader Delmodell för avfallshantering Energi Intäkter Produkter Sekundära avfall Figur 1. Konceptuell uppbyggnad av en delmodell i ORWARE, där modellen beräknar flöden av material, energi och finansiella resurser. Konceptuell modell av avfallshanteringssystem Ett antal delmodeller kan i ORWARE byggas samman till ett komplett avfallssystem i en kommun (eller för någon annan systemgräns). En sådan konceptuell ORWARE -modell finns illustrerad i Figur 2. Avfallskälla Avfallskälla Avfallskälla Avfallskälla Avfallskälla Transport Transport Transport Transport Transport Material Material Kompostering Rötning Förbränning Termisk förgasning Plaståtervinning Kartongåtervinning Energi Transport Transport Transport Transport Transport Transport Energi Kostnader Deponering Intäkter Spridning av rötrest/kompost Biogas- /Vätgasutnyttjande Emissioner Figur 2. Konceptuell modell av ett komplett avfallssystem i ORWARE bestående av ett antal olika delsystem återgivna i olika delmodeller. Överst i figuren finns avfallskällorna och därunder återfinns avfallsrelaterade processer där olika avfallsfraktioner tas om hand och nyttiggörs. Innanför heldragen linje återfinns själva avfallsbehandlingssystemet där behandling av primära och sekundära avfall sker. Ett primärt avfall är vad som passerar systemgränsen från avfallskällorna medan t.ex. 18

primärenergi i avfall och restvärme

primärenergi i avfall och restvärme primärenergi i avfall och restvärme rapport 2012:5 ala primärenergifaktorer ndarder 6 används begreppet total primary energy factor för att beskriva ifaktorn från vaggan till nyttiggjord energi, d.v.s.

Läs mer

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv En miljösystemstudie för avfallsförbränningen i Linköping med fokus på klimatpåverkan 2012-02-14 Sammanfattning Att minska uppkomsten av avfall,

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer

Nya styrmedel inom avfallsområdet?

Nya styrmedel inom avfallsområdet? Nya styrmedel inom avfallsområdet? Mattias Bisaillon 1, Göran Finnveden 2, Maria Noring 2, Åsa Stenmarck 3, Johan Sundberg 1, Jan-Olov Sundqvist 3 och Sara Tyskeng 2 1 Profu, Göteborg och Stockholm 2 KTH,

Läs mer

Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA

Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA Rapport Nr 2014 13 Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA Hållbarhetsanalyser och samhällsekonomiska bedömningar Karin Carlsson Erik Kärrman Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Innehållsförteckning FÖRORD VILKA SVAR HAR VI FÅTT? BIOLOGISK BEHANDLING Skräddarsydd insamling för varje kommun Plaster

Läs mer

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen RAPPORT Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen Framtagen med stöd av Miljömålsrådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket Rebecka

Läs mer

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012.

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Boken är framtagen av: Jan-Olof Sperle, Sperle Consulting, Lisa Hallberg,

Läs mer

Förebygga avfall med kretsloppsparker

Förebygga avfall med kretsloppsparker RAPPORT Förebygga avfall med kretsloppsparker Maria Ljunggren Söderman, David Palm och Tomas Rydberg B1958 Februari 2011 Rapporten godkänd: 2011-02-03 John Munthe Forskningschef Organisation IVL Svenska

Läs mer

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Chalmers EnergiCentrum CEC Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Slutrapport från forskningsprojektet Biokombi Rya Ingrid Nyström Erik Ahlgren Eva Andersson Martin Börjesson Elsa Fahlén Simon

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme samhällsekonomisk analys av fjärrvärme SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS AV FJÄRRVÄRME rapport 2013:5 lcertifikatsystemet så hade elanvändningen varit lägre, samtidigt som gen av värmepumpar hade varit högre. Vi

Läs mer

Våtkompostering för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i Norrtälje kommun

Våtkompostering för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i Norrtälje kommun JTI-rapport Kretslopp & Avfall 38 Våtkompostering för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i Norrtälje kommun David Eveborn Linda Malmén Lennart Persson Ola Palm Mats Edström JTI-rapport Kretslopp

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

Bedömning av två tekniker för torkning av lätt nedbrytbart organiskt matavfall

Bedömning av två tekniker för torkning av lätt nedbrytbart organiskt matavfall Bedömning av två tekniker för torkning av lätt nedbrytbart organiskt matavfall Birgitta Raaholt Birgitta Bergström Agneta Broberg Emma Holtz Ulf Nordberg Maria Del Pilar Castillo Andras Baky Bedömning

Läs mer

Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige (Permit conditions and odour occurences on Swedish biogas plants)

Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige (Permit conditions and odour occurences on Swedish biogas plants) Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige (Permit conditions and odour occurences on Swedish biogas plants) Emelie Severinsen Catalyzing energygas development for sustainable

Läs mer

1\D PHWDOOHU RFK PHWDOORLGHU L VDPKlOOHW John Sternbeck och Per Östlund B 1332 Stockholm, juni 1999

1\D PHWDOOHU RFK PHWDOORLGHU L VDPKlOOHW John Sternbeck och Per Östlund B 1332 Stockholm, juni 1999 1\DPHWDOOHURFKPHWDOORLGHUL VDPKlOOHW John Sternbeck och Per Östlund B 1332 Stockholm, juni 1999 Organisation/Organization Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning RAPPORTSAMMANFATTNING Report Summary

Läs mer

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1400 ex Förord Syftet

Läs mer

Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - Svensk studie

Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - Svensk studie Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - Svensk studie Malin Kronqvist, Cathrine Löfgren, Michael Sturges, Anita Teleman Innventia Rapport nr: 97 Oktober 2010 Förord

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET

DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET Rapport SGC 101 DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET Svenskt Gastekniskt Center - Juli 1999 Kaj Wågdahl, Chalmers Tekniska Högskola Rapport SGC 101 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R--101--SE SGC:s FÖRORD FUD-projekt

Läs mer

Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain A current situation analysis)

Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain A current situation analysis) Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain A current situation analysis) Lotta Göthe Catalyzing energygas development for sustainable solutions

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Institutionen för teknik och samhälle Avdelningen för miljö- och energisystem Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Pål Börjesson, Linda Tufvesson & Mikael Lantz Rapport nr 70 Maj 2010 Adress Box 118,

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Producentöverskottet ex ante, ex post

Producentöverskottet ex ante, ex post Thesis 247 Producentöverskottet ex ante, ex post Fallstudie av Blekinge kustbanas elektrifiering Anders Bondemark Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet

Läs mer

Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg. Hållbarhetsanalys en vägledning

Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg. Hållbarhetsanalys en vägledning Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg Hållbarhetsanalys en vägledning Titel Hållbarhetsanalys - en vägledning Title Sustainability analysis - a guide Rapportnr/Report no Rapporttyp

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

BECCS som klimatåtgärd. En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt

BECCS som klimatåtgärd. En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt perspektiv Författarna och Biorecro AB, 2010 www.biorecro.se Biorecro AB Box 3699 103 59 Stockholm Telefon: 08 678 75 01 Fax: 08 611 42 10

Läs mer