Avfallshanteringens servicenivå på Vasaregionens avfallsnämnds verksamhetsområde Förslag Camilla Enell-Öst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallshanteringens servicenivå på Vasaregionens avfallsnämnds verksamhetsområde Förslag Camilla Enell-Öst"

Transkript

1 Avfallshanteringens servicenivå på Vasaregionens avfallsnämnds verksamhetsområde Förslag Camilla Enell-Öst 1

2 Innehållsförteckning 1. Allmänt om servicenivå på avfallshanteringen.3 2. Kvalitetskrav Verksamhetsområdet Kommunens uppgifter inom avfallshanteringen och ansvarsområden Mottagningsplatser Avfall Slam Beskrivning av servicenivån Ekopunkter Återvinningsstationer Avfallscentralen Mottagning av farligt avfall Fritidsbostädernas avfallshantering Producentansvar Slambehandling Fastighetsvis insamling Trädgårdsavfall Avfallstransporter Återanvändning Avfallsnämndens service Avfallsrådgivning och information Övriga tjänster Fastställande av servicegraden

3 1. Allmänt om servicenivå på avfallshanteringen Här beskrivs servicegraden för avfallshanteringstjänsterna som erbjuds åt kommuninvånarna på Vasaregionens avfallsnämnds verksamhetsområde eller i Ab Stormossens Oy:s medlemskommuner. Tjänsterna tillhandahålls till största delen av kommunernas gemensamma avfallshanteringsbolag Ab Stormossen Oy. Kommunerna som hör till verksamhetsområdet är Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Storkyro och Korsnäs. Servicenivån på verksamhetsområdet fastställs av Vasaregionens avfallsnämnd. Vasaregionens avfallsnämnd har inte tidigare fastställt servicegraden för avfallshanterngen i regionen, för annat än ekopunkterna. Ekopunkternas servicegrad fastställdes Genom att fastställa servicegraden för avfallshanteringen på verksamhetsområdet fastställs den miniminivå som servicen måste uppnå, gällande det avfall som hör till kommunernas ansvar enligt avfallslagens Kvalitetskrav I paragraf 34 i avfallslagen räknas kvalitetskraven för avfallshanteringen upp. Kommunen ska ordna avfallshantering så att 1) fastighetsvis avfallstransport står till förfogande efter behov, 2) det finns tillräckligt med områdesvisa mottagningsplatser för farligt avfall och annat avfall och att mottagningsplatserna är lättillgängliga för avfallsproducenterna, 3) det finns tillräckligt mångsidiga avfallshanteringstjänster av annat slag, inbegripet möjligheter till separat insamling av avfall som är förenliga med prioriteringsordningen, 4) avfallsinsamlingen och avfallstransporten ordnas och dimensioneras så att de motsvarar avfallets mängd och beskaffenhet så väl som möjligt, 5) det ges tillräcklig information om arrangemangen för avfallstransport och områdesvis mottagning av avfall och att informationen ges tillräckligt ofta. Hur avfallshanteringen är ordnad i kommunerna fastställs i de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna. Taxan fastställs av avfallsnämnden och taxan bör motsvara den fastsällda servicegraden. 3. Verksamhetsområdet På verksamhetsområdet bor ca invånare. På området finns ca bostäder och i ekoavgiftsregistret finns ca hushåll med 1-4 bostäder, bostadsbolagens antal uppgår till ca 1600 st. Se tabell 1. 3

4 Avfallshanteringen sköts delvis genom fastighetsvis insamling och delvis genom att avfallet förs till gemensamma insamlingsplatser så kallade ekopunkter eller återvinningsstationer. Förutom dessa ordnas även mobila insamlingskampanjer. I ekoavgiftsregistret finns ca fritidsbostäder. Fritidsbostädernas innehavare kan utnyttja servicen vid ekopunkterna och återvinningsstationerna. För fritidsbosättningen finns även låsförsedda insamlingsplatser vart brännbart avfall kan föras under tiden Tabell 1. Invånare och fastigheter kommunvis Kommuner et invånare Små hus (1-4 bostäder), enligt ekoavgifts registret fritidsbostäder, enligt ekoavgifts registret bostads bolag, enligt ekoavgifts registret Vasa Korsholm Korsnäs Vörå Malax Storkyro Kommunens uppgifter inom avfallshanteringen och ansvarsområden Kommunerna har överfört avfallshanteringens serviceuppgifter till avfallshanteringsbolaget Stormossen. Då kommunens serviceuppgifter har flyttats över till ett avfallshanteringsbolag bör det finnas en avfallsnämnd som hand har myndighetsuppgifterna. De kommunala miljömyndigheterna samt NMTcentralen ansvarar för övervakningen av avfallshanteringen. 5. Mottagningsplatser 5.1 Avfall Kommunalt avfall levereras till Stormossen som sedan levererar avfallet vidare för vidare behandling eller behandlar avfallet själva. Förutom Stormossen får återvinningsmaterial mottas av producentsammanslutningarna. 5.2 Slam Slam som uppstår utanför det kommunala avloppsnätet nämns i avfallslagens 32. Slammet mottas i nuläget vid 7 mottagningsplatser. 5 av mottagningsplatserna är kommunala mottagningsplatser och två upprätthålls av privata aktörer. 4

5 6. Beskrivning av servicenivån 2016 I följande stycken beskrivs avfallshanteringens service nivå på verksamhetsområdet i nuläget. 6.1 Ekopunkter På området finns nu 132 ekopunkter. Vid ekopunkterna samlas förpackningsglas, förpackningsmetall, papper, kartong, kläder, batterier och lysrör in. Några ekopunkter kommer framöver att få mottagningsbehållare för plastförpackningar. Samtliga fraktioner samlas inte in vid alla ekopunkter. Från och med tog RINKI Oy över insamlingen av förpackningar vid ekopunkterna. RINKI Oy har hand om insamlingen vid totalt 59 ekopunkter på verksamhetsområdet. RINKI Oy har i nuläget planer på att ta i bruk 6 nya ekopunker på verksamhetsområdet. Se tabell 2. Kommunerna kan på frivillig basis välja att komplettera producentorganisationernas insamling. Avfallsnämnden beslöt att det befintliga ekopunktnätet behålls som tidigare tills vidare och att Stormossen sköter om de ekopunkter som inte tas över av RINKI Oy. Stormossen sköter om totalt 73 ekopunker. RINKI Oy tog över de ekopunkter, var det kommer in mest material. Stormossen följer nu noggrant med tömningsbehovet och material mängderna som kommer vid de övriga punkterna. Orsaken till varför avfallsnämnden valde att ha kvar samtliga ekopunkter tillsvidare, var bland annat för att undvika att invånarna slutar att källsortera, samt för att trygga servicen på landsbygden. Tabell 2. Service vid ekopunkterna på verksamhetsområdet Stormossens ekopunkter Producentorganisationernas ekopunkter småhus och bostäder med 1-4 bostäder Avfallsslag som insamlas vid ekopunkterna små bostäder*/ ekopunkt Metall Glas Papper Kartong Textil ekopunkte r totalt Batterier Kommun Vasa Korsholm Vörå Malax Storkyro Korsnäs Totalt , * småhus eller fastigheter med färre än 5 bostäder 6.2 Återvinningsstationer Vid återvinningsstationerna mottas större mängder avfall som t.ex. återvinnbart avfall, farligt avfall, textilier, möbler, kartong, papper, plaster, träavfall, trädgårdsavfall, bygg- och rivningsavfall. På verksamhetsområdet finns 13 återvinningsstationer. Återvinningsstationerna upprätthålls av Stormossen med egen personal eller inhyrd personal. et återvinningsstationer finns omnämnt i Stormossens samarbetsavtal med medlemskommunerna. I de flesta avtal nämns, att en återvinningsstation skall finnas i kommunen. 5

6 Under 2015 var totala antalet besökare vid återvinningsstationerna st. Den mest välbesökta återvinningsstationen var Sampogatans återvinningsstation i Vasa med besökare och en besöks frekvens på 7,8 besökare/ timme. Storkyro återvinningsstation, var under 2015 den återvinningsstation, med högst besöks frekvens, 9,6 besökare/timme. De minst besökta återvinningsstationerna under 2015 var Särkimo, Korsnäs och Maxmo. Se tabell 3. et återvinningsstationer per kommun varierar mycket beroende på kommunens areal samt kommunsammanslagningar. Se tabell 4. Tabell 3. Besök återvinningsstationer 2015 Återvinningsstationer Öppettider Öppettider timmar/år besökare 2015 besökare /timme Farligt avfall (ton/år) Totala avfallsmängder (ton) 2015, ej farligt avfall Storkyro ÅVS Onsdagar ,6 13, ,07 Torsdagar Solf ÅVS ,1 8, ,14 Vasa, Sampogatans ÅVS Måndagar till fredagar ,8 67, ,02 Vörå ÅVS Tisdagar ,4 12, ,74 Stormossens ÅVS Korsholm Måndagar till fredagar Maj till September, lördagar ,1 260, ,18 Lillkyro ÅVS Måndagar ,4 10, ,56 Malax ÅVS Måndagar ,5 9, ,18 Replot ÅVS Tisdagar ,5 5,41 239,64 Oravais ÅVS Fredagar Maj till september, lördagar ,2 2, ,94 Vikby ÅVS Måndagar , , ,5 Särkimo ÅVS Torsdagar ,2 1,163 70,82 Korsnäs ÅVS Måndagar ,0 1, ,7 Maxmo ÅVS Onsdagar Juni till augusti, lördagar ,8 2,847 69,7 Summa 9934, ,4 397, ,19 Mera information om avfallstyper som mottas vid återvinningsstationerna och antal tömningar vid återvinningsstationerna 2015 finns i bilaga 2. 6

7 Tabell 4. Återvinningsstationer (ÅVS) per kommun besök vid ÅVS Avfalls mängder ÅVS Kommun Invånare Fritidsbostäder ÅVS per kommun totalt totalt (t) bostäder) (kg) invånare per ÅVS Vasa ,04 0, Avfallsmängd per besök i medeltal Besök per invånare 2015 (ej fritids- Korsholm ,39 1, Vörå ,89 0, Malax ,16 0, Storkyro ,92 0, Korsnäs ,08 0, Totalt , Avfallscentralen Avfallscentralen finns i Korsholm. Vid avfallscentralen finns bl.a. Stormossens kontor, en återvinningsstation, deponi, behandlingsanläggning för bioavfall samt mellanlager för avfall. På samma område finns också Westenergys avfallsförbränningsanläggning. Avfallscentralen är öppen Avfallstransportföretagen mottas vid vågen mellan tiden Samtliga transportföretag har ett nyckelkort, med nyckelkortet kan de dygnet runt avlämna avfall vid anläggningen. 6.4 Mottagning av farligt avfall Farligt avfall mottas vid återvinningsstationerna. Under 2015 mottogs ca 398 ton farligt avfall. Se tabell 3. Farligt avfall samlas också in med ekobilen. Ekobilen är en kampanjinsamling. Förutom farligt avfall samlas metall- och elektronikavfall in under ekobilens kampanjveckor. 6.5 Fritidsbostädernas avfallshantering För fritidsbostäderna finns 28 mottagningsplatser för brännbart avfall. Det är frivilligt att föra avfall till dessa punkter. Kärlen är försedda med lås och nyckel beställs från Stormossen. Användarna betalar en årsavgift för användningen av fritidsbostädernas kärl. De som inte vill använda dessa kärl får t.ex. ta hem sitt avfall till den fasta bostaden. I nuläget finns totalt 477 nyckelkunder varav 221 st av dessa är bosatta inom Stormossens verksamhetsområde. Se tabell 5. Övrig service som erbjuds åt fritidsbostädernas innehavare är fri användning av ekopunkterna och återvinningsstationerna. De som har fritidsbostad på 7

8 verksamhetsomårdet får två gratis besök vid en återvinningsstation per år. En gång per år ordnas skärgårdens elektronik och metallinsamling. Vid båthamnar som har flera än 50 båtplatser, måste avfallsinsamling för brännbart avfall ordnas. Miljöskyddslag för sjöfarten (1672/2009). En del väglag ordnar också avfallshantering längs villavägar sommartid. Tabell 5. Fritidsbostädernas insamlingspunkter för brännbart avfall sommarpunkter Fritidsbostäder per kommun i registret Fritidsbostäder per insamlingsplats Nyckelkunder /kommun (Kommun där fritidsbostaden finns) Innehavare av fritidsbostad som är fast bosatta utanför verksamhetsområdet Kommun Vasa Korsholm Korsnäs Vörå Malax Storkyro Producentansvar Från och med övergår insamlingen av förpackningsavfall i första hand till producenterna. Kommunen kan ordna kompletterande insamling vid behov. Producentorganisationerna meddelade att de i detta skede inte går in för fastighetsvisinsamling utan ordnar insamlingen via gemensamma insamlingspunkter, på detta verksamhetsområde innebär detta ekopunkterna. Vasaregionens avfallsnämnd valde att låta samtliga ekopunkter vara kvar tills vidare. Insamlingssystemet på verksamhetsområdet är uppbyggt kring att en del av avfallet fös till ekopunkter istället för att separat insamlas vid samtliga fastigheter. Även återförsäljare och butiker tar emot kasserade produkter. Avfall som hör till producentansvaret är: Bildäck Impregnerat trä Elektronik avfall Returpapper och kartong Förpackningar 8

9 6.7 Slambehandling Det finns i nuläget sju mottagningsplatser för slam som uppstår utanför kommunalt avlopp på verksamhetsområdet. Mottagningsplatser 2016: Stormossen, Korsnäs reningsverk, Oravais reningsverk, Vörå reningsverk, Hyyriä reningsverk, Röjdahls slammottagning och Fogdes slammottagning. Fem av mottagningsplatserna är kommunala mottagningsplatser och två är i privat regi. Samtliga har miljötillstånd att ta emot slam. Kommunerna Vörå, Korsnäs och Storkyro har egna mottagningsplatser för slam. Avfallshanteringsbolaget mottar slam vid avfallscentralen i Kvevlax. Den ena av de privata aktörerna har slammottagning i Korsholm och den andra i Malax. År 2015 mottog de sju behandlingsanläggningarna totalt ca ton slam. Stormossen är den största slammottagaren och mottog 61 % av allt slam eller ca ton slam. 6.8 Fastighetsvis insamling Vid fastigheter med 1-4 fastigheter måste i nuläget endast brännbart avfall samlas in. Bioavfall får vid dessa fastigheter sättas i kärlet för brännbart avfall. Avfallet levereas till avfallsförbränning. Den senaste tiden har flerfacks kärl blivit mera populära bland fastighetsägarna vid fastigheter med 1-4 bostäder. Fastigheter med flerfackskärl sorterar förutom brännbart avfall t.ex. glas, metall, bioavfall, kartong, papper eller batterier. Detta görs på frivillig basis. Flerfacks kärl erbjuds inte av samtliga transportföretag och därmed inte på hela verksamhetsomårdet. Avfallstransporterna ordnas enligt avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavarna. Vid fastigheter med 5 eller flera fastigheter skall följande fraktioner samlas in: Brännbart avfall Bioavfall Metallförpackningar Glasförpackningar Batterier Returpapper Lysrör Övriga fraktioner kan samlas in på frivillig basis Tömningsintervall De flesta avfallstransportföretag erbjuder följande tömningsintervall: 1 gång per vecka, var annan vecka, var tredje vecka, var fjärde vecka, var femte vecka och var sjätte vecka. Några avfallstransportföretag erbjuder på glesbygdsområden enbart tömning varannan vecka, var fjärde vecka och var sjätte vecka. 9

10 6.9 Trädgårdsavfall En mottagningsplats för trädgårds avfall finns i Vasa på Strömbergsgatan. Mottagningsplatsen är öppen måndag, tisdag och fredag klockan samt lördagar under tiden maj till oktober. Stationen är bemannad. Se tabell 6. Även vid övriga återvinningsstationer, förutom vid den i Vasa på Sampogatan, tas trädgårdsavfall emot. Tabell 6. Mottagning av trädgårdsavfall, Vasa Mottagningsplats Öppettider Öppettider timmar/år besökare 2015 besökare /timme Totala avfallsmängder (ton) 2015 Vasa, Långbackens ÅVS (endast för trädgårdsavfall) "risuasema" Må, ti,fre , lö ( ) ,7 3171, Avfallstransporter Avfallstransporterna och slamavfallstransporterna på verksamhetsområdet är ordnade enligt transport ordnad av fastighetsinnehavaren. Beslut gällande transportsystemens fortsättning kommer att tas Avfallstransportföretagen erbjuder transporttjänster till fastigheterna Återanvändning På verksamhetsområdet finns också företag och organisationer som bidrar till att sådant som annars skulle sluta som avfall istället kan återanvändas några exempel är Jupiter, loppisar, Röda Korset och UFF Avfallsnämndens service Avfallsnämnden betjänar kommuninvånarna i ärenden som t.ex. gäller förlängda tömningsintervall och gemensamma avfallskärl. Avfallsnämnden strävar efter att ha så korta behandlingstider som möjligt för ansökningarna. Som längst ställer avfallsnämnden målsättningen att behandlingstiden får vara 4 veckor. Tjänstemannabesluten skall vara lätta att förstå. Det skall vara enkelt att kontakta avfallsnämnden, via hemsidan är det möjligt att fylla i elektroniska blanketter Avfallsrådgivning och information Avfallslagen 93. I syfte att minska mängden och skadligheten i fråga om kommunalt avfall från verksamhet som avses i 32 och genomföra avfallshanteringen på behörigt sätt ska kommunen ordna rådgivning, information och upplysning. 10

11 Kommunerna på verksamhetsområdet har flyttat över denna serviceuppgift till avfallshanteringsbolaget. De viktigaste informationsredskapen är avfallshanteringsbolagets hemsida. Information förmedlas även via övriga sociala medier (Facebook, Instagram). En gång per år publiceras en informationstidning och en gång per år ges en årskalender ut. Informatörerna informerar t.ex. skolklasser och övriga grupper, omfattande totalt personer årligen. Öppet hus ordnas en gång per år på våren vid avfallscentralen Övriga tjänster Övriga tjänster som avfallshanteringsbolaget erbjuder är: Hämtningstjänst -Stormossen erbjuder hämtningstjänster för större avfall mot betalning. Hämtningstjänsterna är tillgängliga i alla medlemskommunerna. Ekobilen- Ekobilen är en kampanjinsamling som ordnas en gång per år. Insamling i skärgården- Under sommaren ordnas metall och elektronikinsamling i skärgården i sammarbete med Håll skärgården ren. Mobil återvinningsstation- ordnas under hösten på områden i glesbygden där det är långa avstånd från bosättningen till närmaste återvinningsstation. Den mobila stationen tar emot samma sorts avfall som de vanliga återvinningsstationerna, förutom trädgårdsavfall. Kompostjord- Stormossen säljer också kompostjord vid avfallscentralen och vid Vikby och Storkyro återvinningsstationer samt vid mottagningsplatsen för trädgårdsavfall i Vasa på Strömbergsgatan. Uthyrning av släpkärra- Från Sampogatans återvinningsstation i Vasa kan man hyra en släpkärra för att transportera avfall. Uthyrning av talkoflak- Det är också möjligt att via Stormossen hyra ett talkoflak. 7. Fastställande av servicegraden Servicenivån , fastställs att vara på samma nivå som Avfallshanteringsbolaget har dock spelrum att göra behövliga förändringar i den egna operativa verksamheten t.ex. gällande öppethållningstider, egna tjänster, antalet ekopunker och återvinningsstationer. Ändringar i den operativa verksamheten ges även till kännedom åt avfallsnämnden. Grundvalarna behålls dock som nu, d.v.s. förutom att avfall samlas in via den fastighetsvisa insamlingen, sker insamlingen även i fortsättningen genom ekopunker, återvinningsstationer samt övriga insamlingsnätverk som t.ex. butiker och hjälporganisationer. 11

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 AVFALLSTAXA 1 (11) AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 Kommunal avfallsavgift 1. Allmänt Denna taxa tillämpas på Ab Stormossen Oy:s (nedan Stormossen ) kommuners verksamhetsområde (Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro,

Läs mer

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög.

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög. AVFALLSAVGIFTSTAXA 2015 1 Avfallstaxans grunder Enligt avfallslagens 78 skall kommunen för avfallshanteringen som kommunen ordnar ta ut en avfallsavgift som täcker dess kostnader för uppgiften. Med avfallsavgift

Läs mer

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009)

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Insamlade mängder I1 : Kärl- och, inkl matavfall I2 : Grovavfall från ÅVC och separat insamlade mängder grovavfall I6 : Förpackningar och tidningar som samlas

Läs mer

1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den

1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den AVFALLSAVGIFTSTAXA 2014 1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den 19.12.2008. Avfallsavgifterna debiteras samtidigt som

Läs mer

AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÖSTERBOT- TENS AVFALLSNÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE

AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÖSTERBOT- TENS AVFALLSNÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÖSTERBOT- TENS AVFALLSNÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE Innehållsförteckning 1 Allmän del... 3 1.1 Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?... 3 1.2 Prioriteringsordning...

Läs mer

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? 1.1 Avfallshanteringsföreskrifternas syfte Det grundläggande syftet med avfallshanteringsföreskrifterna är att främja verkställigheten av avfallslagen

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Bostäder med en person inskriven 20,00 24,80 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00 47,12 Rad- och

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Vasaregionens avfallsnämnd VASAREGIONENS AVFALLS- HANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.5.2015

Vasaregionens avfallsnämnd VASAREGIONENS AVFALLS- HANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.5.2015 VASAREGIONENS AVFALLS- HANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.5.2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kapitlet Tillämpningsområde och allmänna skyldigheter... 3 2 kapitlet Anslutande till kommunens avfallshanteringssystem...

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Ryj/19 23.9.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Ryj/19 23.9.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) 19 Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om främjande av återanvändning i Helsingfors HEL 2015-001175 T 00 00 03 Beslutsförslag Föredragandens

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012

AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012 BILAGA 1 AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012 I ALLMÄNT 1 Östra Nylands Avfallsservice Ab (avfallsverket) sköter följande avfallshanteringsuppgifter för ägarkommunernas räkning: Kommunalt ordnad blandavfallstransport

Läs mer

Håkan Sundqvist, Österbottens avfallsnämnd, ordf.

Håkan Sundqvist, Österbottens avfallsnämnd, ordf. SLAMHANTERINGSPLAN FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET Arbetsguppens medlemmar: Håkan Sundqvist, Österbottens avfallsnämnd, ordf. Aulis Junkala, Österbottens avfallsnämnd, vice ordf. Johan Hassel, Österbottens avfallsnämnd,

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

FÖRSLAG: AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMNDS VERKSAM- HETSOMRÅDE FRÅN OCH MED

FÖRSLAG: AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMNDS VERKSAM- HETSOMRÅDE FRÅN OCH MED FÖRSLAG: AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMNDS VERKSAM- HETSOMRÅDE FRÅN OCH MED 1.1.2015 Innehållsförteckning 1 Allmän del... 3 1.1 Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför

Läs mer

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen?

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen? Avfallsguide 2016 SOMMAREN FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! Närmaste återvinningspunkt hittar du på: www.kierratys.info Insamlingen av återvinningsavfall förbättras i västra och östra Nyland,

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Avfallshanteringsföreskrifternas motivering

Avfallshanteringsföreskrifternas motivering Avfallshanteringsföreskrifternas motivering 1 Tillämpningsområde I paragrafen framförs att avfallshanteringsföreskrifterna kompletterar avfallslagstiftningen och är bindande föreskrifter. I paragrafen

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011 AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011 Föglö kommun lämnade vid årsskiftet 2010/2011 kommunalförbundet Åland Miljöservice (Mise). Från och med 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden

Läs mer

Kommunernas uppgifter ändras i liten utsträckning i den reviderade avfallslagen

Kommunernas uppgifter ändras i liten utsträckning i den reviderade avfallslagen Promemoria 1 (6) Miljöjurist Leena Eränkö 20.6.2011 Kommunernas uppgifter ändras i liten utsträckning i den reviderade avfallslagen 1 Inledning Den nya avfallslagen (646/2011) träder i kraft 1.5.2012.

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER HRM Promemoria 11.5.2012

SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER HRM Promemoria 11.5.2012 1 SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER HRM Promemoria 11.5.2012 FÖRSLAG TILL ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I HUVUDSTADSREGIONEN OCH KYRKSLÄTT HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL De allmänna föreskrifterna

Läs mer

avfallsbestämmelser Kymmene avfallsnämnds Innehållsförteckning 1. kapitlet Allmänna regler

avfallsbestämmelser Kymmene avfallsnämnds Innehållsförteckning 1. kapitlet Allmänna regler Kymmene avfallsnämnds avfallsbestämmelser Innehållsförteckning 1. kapitlet Allmänna regler Giltighetsområde och allmänna skyldigheter 1 Definitioner 2 Avfallshanteringens ändamål 3 2. Kapitlet Avfallshantering

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

RAPPORT: ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMNDS GRANSKNING AV DEN AV FASTIGHETSINNEHAVAREN ORDNADE TRANSPORTSYSTEMET FÖR SLAMBRUNNSSLAM

RAPPORT: ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMNDS GRANSKNING AV DEN AV FASTIGHETSINNEHAVAREN ORDNADE TRANSPORTSYSTEMET FÖR SLAMBRUNNSSLAM RAPPORT: ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMNDS GRANSKNING AV DEN AV FASTIGHETSINNEHAVAREN ORDNADE TRANSPORTSYSTEMET FÖR SLAMBRUNNSSLAM 1. INLEDNING 1.1 ALLMÄNT Den nya helhetsreviderade avfallslagen (646/2011) trädde

Läs mer

AVFALLSTAXA. i kraft fr.o.m i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis

AVFALLSTAXA. i kraft fr.o.m i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis Utkast 15.9.2016 AVFALLSTAXA i kraft fr.o.m. 1.1.2017 i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis Taxan har godkänts av Västra Nylands avfallsnämnd den xx.xx.2016 0 Innehåll Inledning...

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Renhållningsordning Bilaga 3 Plockanalys 2012 Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Emma Krantz, Hässleholm Miljö AB November 2012 Plockanalys

Läs mer

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret Avfallshantering i verksamheter Linda Vikström Miljökontoret p Vilka sorteringskrav finns? p Verksamhets resp. hushålls? p Egen transport Vad är? Definition: Med avses varje föremål, ämne eller substans

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER. i Kymmenedalen och Lappträsk

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER. i Kymmenedalen och Lappträsk 1 AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER i Kymmenedalen och Lappträsk 2 Innehållsförteckning Allmänna avfallshanteringsbestämmelser Tillämpningsområden Bestämmelsernas huvudsakliga innehåll 1 Definitioner Uppsamling

Läs mer

Lag. om ändring av avfallslagen. upphävs i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) 18 1 mom. 5 punkten,

Lag. om ändring av avfallslagen. upphävs i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) 18 1 mom. 5 punkten, Given i Helsingfors den 4 juni 2004 Lag om ändring av avfallslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) 18 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag

Läs mer

En del avfall kan kanske skrivas in under flera kategorier. Undvik det, skriv in avfallet bara där det främst passar in.

En del avfall kan kanske skrivas in under flera kategorier. Undvik det, skriv in avfallet bara där det främst passar in. INVENTERINGSBLANKETT Innan vi kommer och besöker Er är det bra om Ni går igenom det avfall som verksamheten producerar. Fyll i tabellen som börjar på nästa sida efter bästa förmåga och gör en kopia till

Läs mer

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015 AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015 Föglö kommun lämnade vid årsskiftet 2010/2011 kommunalförbundet Åland Miljöservice (Mise). Sedan 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden i

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

AVFALLSTAXA. i kraft fr.o.m i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis

AVFALLSTAXA. i kraft fr.o.m i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis AVFALLSTAXA i kraft fr.o.m. 1.1.2017 i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg Sjundeå och Vichtis Taxan har godkänts av Västra Nylands avfallsnämnd den 15.12.2016 26 Innehåll Inledning... 1 1 Definitioner...

Läs mer

Guide för avfallshanteringens servicenivå i glesbygden

Guide för avfallshanteringens servicenivå i glesbygden M i l j ö h a n d l e d n i n g 118 sv MILJÖVÅRD Guide för avfallshanteringens servicenivå i glesbygden FINLANDS MILJÖCENTRAL... MILJÖMINISTERIET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND Miljöhandledning 118sv Guide för

Läs mer

Allmänna råd om sortering och överlämnande

Allmänna råd om sortering och överlämnande KF 2014-11-03 Bild från Bredemad återvinningscentral Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser i Kymmenedalen och Lappträsk Innehållsförteckning Bästa läsare Allmänna direktiv Centrala ändringar i bestämmelserna Tilläggsuppgifter om lagstiftning gällande

Läs mer

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Avfallshanteringsbestämmelserna är givna med stöd av 17 i avfallslagen. Bestämmelserna är godkända av Pargas stadsfullmäktige 8.11.2005, 106. Pargas

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Kommittédirektiv. Förhandlare med uppgift att åstadkomma samarbetslösningar på avfallsområdet. Dir. 2008:97

Kommittédirektiv. Förhandlare med uppgift att åstadkomma samarbetslösningar på avfallsområdet. Dir. 2008:97 Kommittédirektiv Förhandlare med uppgift att åstadkomma samarbetslösningar på avfallsområdet Dir. 2008:97 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2008 Sammanfattning av uppdraget En förhandlare

Läs mer

Renhållningsplan i korthet

Renhållningsplan i korthet Renhållningsplan i korthet Mises renhållningsplan för perioden 2014-2024 är uppdelad i två faser med olika fokus. Fram till 2019 inriktar vi oss på att stabilisera systemet, 2019-2024 ligger fokus på miljöarbete.

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Avfall i verksamheter

Avfall i verksamheter Avfall i verksamheter Reglerna på avfallsområdet är många och inte alltid lätta att tyda. Trots det har du som verksamhetsutövare en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Det finns flera

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009

KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009 KIMITOÖNS KOMMUNS ALLMÄNNA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER SOM DELÄGARKOMMUN I ROUSKIS OY FRÅN OCH MED 1.1.2009 1/10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER...2 1 Tillämpningsområde...2

Läs mer

Plockanalys en metod för karakterisering av avfall. Sanita Vukicevic NSR AB

Plockanalys en metod för karakterisering av avfall. Sanita Vukicevic NSR AB Plockanalys en metod för karakterisering av avfall Sanita Vukicevic NSR AB NSR Avfallslaboratorium - fr 1997 Plockanalyser - utvärdering av hushållens och industrins källsortering Kvalitetskontroll av

Läs mer

AVFALLSHANTERING FÖR NYA GATAN

AVFALLSHANTERING FÖR NYA GATAN AVFALLSHANTERING FÖR NYA GATAN Innehållsförteckning 1 Mål för avfallshantering... 3 2 Förutsättning för markanvisning... 3 3 Avfall från flerbostadshus... 3 3.1 System för insamling av matavfall och restavfall...

Läs mer

Sydösterbottens avfallsnämnd. Allmänna avfallshanteringsbestämmelser

Sydösterbottens avfallsnämnd. Allmänna avfallshanteringsbestämmelser Sydösterbottens avfallsnämnd Allmänna avfallshanteringsbestämmelser Godkänt: 4.2.2014 Ikraftträdande: 1.4.2014 2 Sida Sydösterbottens avfallsnämnd Allmänna avfallshanteringsbestämmelser Givet med stöd

Läs mer

avfallstransporter _mr

avfallstransporter _mr Den nya avfallslagen / avfallstransporter Fastighetsvis avfallstransport ska ordnas antingen enligt grundmodellen, av kommunen ordnad, dvs. konkurrensutsatt avfallstransport eller Kommunen kan besluta

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING REGLER & AVGIFTER 2014 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER 2014 FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING Här kan du läsa om våra regler och avgifter för bland annat vattenavläsning, mätarbyte

Läs mer

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR STRÖMFORS KOMMUN

AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR STRÖMFORS KOMMUN AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR STRÖMFORS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 16.08.2004 IKRAFTTRÄDANDE 01.01.2005 INNEHÅLL ALLMÄNT...3 DEFINITIONER...3 BEHANDLING AV AVFALL PÅ FASTIGHETEN...5 Kompostering...5

Läs mer

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027 Bilagor 1 Nuvarande avfallssituation I vår kommun ansvarar kommunstyrelsens teknikutskott för avfallshanteringen. Tillsynen av verksamheten enligt Miljöbalken

Läs mer

Renhållningstaxa för Boxholms kommun

Renhållningstaxa för Boxholms kommun Renhållningstaxa för Boxholms kommun Gäller från 2014-01-01 (exkl. ) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-09 Allmänt. n gäller tillsvidare from 2014-01-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Inspektionschecklista BILAGA 4

Inspektionschecklista BILAGA 4 Inspektionschecklista BILAGA 4 Inspektionschecklistan som börjar på nästa blad kan om så önskas modifieras, punkter läggas till eller dras ifrån innan tillsynsbesöket. Ett skäl till en sådan modifiering

Läs mer

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2012

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2012 AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2012 Föglö kommun lämnade vid årsskiftet 2010/2011 kommunalförbundet Åland Miljöservice (Mise). Sedan 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden i

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Plockanalys vid Ab Stormossen Oy

Plockanalys vid Ab Stormossen Oy Plockanalys vid Ab Stormossen Oy Utveckling av metoder och utförande av en plockanalys på bioavfall och brännbart avfall Emelia Holm Examensarbete för ingenjörs (YH)-examen Utbildningsprogrammet för miljöteknik

Läs mer

Uppföljning av Avfallsplan 2000

Uppföljning av Avfallsplan 2000 Uppföljning av Avfallsplan 2000 Bilaga 1 1. Sammanfattning... 1 2. Avfallshanteringen för år 2000 och framåt... 1 3. Handlingsprogram... 2 4. Åtgärdsförslag... 2 1. Sammanfattning I Älmhults kommun föregående

Läs mer

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Sammanfattning Den 3-4 september 2013 har brännbart avfall från hushåll samlats in för att genomföra en plockanalys av innehållet. Uttagna

Läs mer

AVFALLSTAXA FRÅN

AVFALLSTAXA FRÅN AVFALLSTAXA FRÅN 1.1.2016 I ALLMÄNT 1 Östra Nylands Avfallsservice Ab (avfallsverket) sköter följande avfallshanteringsuppgifter för ägarkommunernas räkning: Kommunalt ordnad blandavfallstransport Kommunalt

Läs mer

2011-07-19 AVFALLS PLAN TALL SHIPS RACE HALMSTAD

2011-07-19 AVFALLS PLAN TALL SHIPS RACE HALMSTAD 2011-07-19 AVFALLS PLAN TALL SHIPS RACE HALMSTAD KÄLLSORTERING Avfall för materialåtervinning (plast, papper, metall och glas) Avfallet samlas in i en blandad fraktion, där vi sorterar den i efterhand.

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Avfallshanteringsbestämmelsernas motiveringar, 1.1.2015

Avfallshanteringsbestämmelsernas motiveringar, 1.1.2015 Avfallshanteringsbestämmelsernas motiveringar, 1.1.2015 Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 3 2 Definitioner... 3 3 Avfallshanteringens mål... 3 2 ANSLUTNING TILL KOMMUNENS AVFALLSHANTERINGSSYSTEM...

Läs mer

Renhållningstaxa 2011. Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31

Renhållningstaxa 2011. Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31 Renhållningstaxa 2011 Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänna bestämmelser 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Bilaga 1 Nulägesbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta om... 3 1.1 Invånarantal... 3 1.2 Ålderfördelning... 3 1.3 Hushåll... 3 1.4 Boendefördelning... 4 1.5 Näringsliv... 4 2 Avfallsmängder i... 5 2.1.1

Läs mer

Åbo stadsregions avfallshanteringsbestämmelser (översättning)

Åbo stadsregions avfallshanteringsbestämmelser (översättning) Åbo stadsregions avfallshanteringsbestämmelser (översättning) Tillämpningsområde för bestämmelserna: Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Mynämäki, Nådendal, Nousis, Pargas, Pöytis, Reso, Rusko,

Läs mer

EKOAVGIFTER 01.05.2013

EKOAVGIFTER 01.05.2013 EKOAVGIFTER Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Bättre återvinning med kommunalt ansvar

Bättre återvinning med kommunalt ansvar Bättre återvinning med kommunalt ansvar Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. DET FINNS BÄTTRE ALTERNATIV ÄN ÅTERVINNINGSSTATIONER 3 3. KOMMUNERNA TAR SJÄLVA ÖVER INSAMLINGEN

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Avfallshanteringsbestämmelser. Allmänna bestämmelser om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt

Avfallshanteringsbestämmelser. Allmänna bestämmelser om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt Avfallshanteringsbestämmelser Allmänna bestämmelser om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt Innehåll Bästa läsare 3 Separat insamling av glas-, metall- och kartongförpackningar 4 Fastighetsvis

Läs mer

BORGÅ REGIONALA AVFALLSNÄMNDS AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.1.2015

BORGÅ REGIONALA AVFALLSNÄMNDS AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.1.2015 BORGÅ REGIONALA AVFALLSNÄMNDS AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER 1.1.2015 Borgå regionala avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter är i kraft i Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa och Sibbo Innehåll 1 Kapitlet

Läs mer