Slutrapport. Slutredovisning av Hoforsmodellen. Reviderad:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Slutredovisning av Hoforsmodellen. Reviderad: 2005-06-15"

Transkript

1 Slutrapport Slutredovisning av Hoforsmodellen Reviderad:

2 Kortfakta Projektnamn: Projektanordnare: Hoforsmodellen Hofors kommun Projektperiod: juli 2004 mars 2005 Total Projektkostnad: kr För mer information, kontakta: Gunn-Britt Grohp, Verksamhetschef Telefon/fax: / E-post: För mer information, kontakta: Anita Svensson, Enhetschef Telefon/fax: E-post: Rapportförfattare: Sven Fernlund Skagerud, Processledare Telefon/fax: / E-post: Övriga rapporter eller annat material från projektet: Redovisning av Projektaktiviteter Summering av projektet, diagram Revisors intyg Lokalt kollektivavtal Utvärdering av Hoforsmodellen, Susann Olsson & Charlotte Fransson Studiematerial till studiecirklarna Hoforsmodellen, broschyr Sjuk? Sem? VAB?!, broschyr Bemanningsplan, blankett Anmälan ändrad inkomst, blankett Räkna arbetstid, blankett Räkna timlön, blankett Reviderade sidor nr: 1, 9, 13, 18, 19 & 25 Reviderad: I

3 Innehållsförteckning 0. SAMMANFATTNING... 1 Processledare PROJEKTIDÉ... 2 SYFTE... 2 STRATEGI... 2 INRIKTNING PROJEKTETS UPPLÄGGNING... 3 MÅLGRUPPER... 3 MÅL... 4 Kvalitativa mål... 4 Långsiktiga mål... 4 Kortsiktiga mål... 4 ARBETSFORMER... 4 METODER... 5 Bred Förankring... 5 Förberedelser... 5 Uppstart... 6 Förberedande planering... 6 Studiecirklar... 6 Från att önska till färdigt schema... 6 Återkoppling... 7 TIDPLAN... 7 LÖPANDE UPPFÖLJNING... 7 DOKUMENTATION AV PROJEKTET... 8 EGEN UTVÄRDERING... 8 EXTERN UTVÄRDERING PROJEKTETS GENOMFÖRANDE... 8 PROJEKTORGANISATION OCH SAMARBETSPARTNERS... 8 Samarbetspartners medverkan... 9 GENOMFÖRANDEPROCESSEN... 9 Problem och hinder med genomförandet... 9 Goda lösningar och framgångsfaktorer Förändringar under projektets gång Former för medverkan Förankring Lokalt samarbete DELTAGARNA SLUTSUMMERING PROJEKTAKTIVITETER UTVECKLINGSARBETE Bemanningsplan Informationsbroschyr Blankett ändrad inkomst Försäkringskassan Räkna arbetstid Blankett att räkna månadslön och timlön Studiecirkel Jämställdhet och fotografier Samordnarna SPRIDNING OCH PÅVERKAN Reviderad: II

4 Presentation/Föredrag Presentation/Föredrag, utom kommunen Broschyrer och skrifter Nyhetsbrev Tidningar Internet Skolor/Universitet Nätverk Radio Information till andra intressenter Information via bilder om jämställdhet RESULTATREDOVISNING OCH -ANALYS REDOVISNING AV INSATSER Deltagare Val av sysselsättningsgrad Utfall av val Deltidsarbetslösas val av sysselsättningsgrad Informationstillfällen Timbanken Studiecirklar Samordnarna UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Extern enkät Röster från samordnarna RESULTAT OCH EFFEKTER Projektmål Direkta resultat och effekter Bred förankring och delaktighet Förnyelse EFFEKTER PÅ VERKSAMHETEN Ekonomi Kvalitet EFFEKTER PÅ INDIVID- OCH ORGANISATIONSNIVÅ Attityder Kunskap Nätverk Lokalt samarbete SPRIDNING OCH PÅVERKAN UTANFÖR PROJEKTET VAD HÄNDER EFTER PROJEKTET? DELTAGARREDOVISNING SLUTSATSER OCH FÖRSLAG VIKTIGA ERFARENHETER PÅ LÅNG SIKT RÅD TILL BESLUTSFATTARE Reviderad: III

5 0. Sammanfattning Hoforsmodellen är ett projekt som ger personalen möjlighet att välja sysselsättningsgrad varje år och som inför en flexibel arbetstidsmodell för alla inom vård och omsorg. Totalt omfattas 264 personer av projektet som startade hösten 2003 för att avslutas 31 mars Kommunen beslutade införa modellen under devisen: Heltid en Rättighet Deltid en Möjlighet. Genom att personalen väljer sysselsättningsgrad varje år elimineras möjligheten till att deltidsstämpla. Samtidigt ges personalen möjlighet att förändra sysselsättningen över tid. Den andra delen syftar till att ge personalen större inflytande över schemaläggningen. Efter givna ramar lägger personalgruppen nytt schema regelbundet. Ansvar och befogenheter flyttas från chefen till personalgruppen. Var och en ansvarar för att lämna in förslag till schemarad men hela gruppen ansvarar för att färdigställa ett schema för kommande period. En viktig del av projektet är att få personalen mer delaktiga så att de skall kunna påverka sin arbetssituation mer. För att uppnå det har projektet prioriterat information och tid för personalen. Via en bred förankring där politiker, fack, chefer, arbetsförmedling m.fl. helhjärtat står projektet, har processen startats och lämnats över till personalgruppen. Tid till förberedelser och tillräckligt med information har bl.a. förmedlats via de studiecirklar i förändringsarbete som all personal fått men även via de projektträffar och personalmöten som hållits. Majoriteten av de anställda har hunnit med att välja sysselsättningsgrad två gånger. Av de 264 personer som omfattas av projektet har 76 (eller 29 %) inte förändrat sysselsättningsgraden. Antalet heltider har under projekttiden ökat från 46 till 100. Räknar man in de som har en anställning på mer än 90 % så har antalet växt från 57 till 150 personer. Även den genomsnittliga sysselsättningsgraden har höjts från 81 % år 2003 till 88 % år Antalet årsarbetare har ökat från 208,8 till 228,1 under projekttiden. Ekonomiskt har omvårdnadsnämnden satt som mål att projektet skulle bidra till minskade kostnader med 500 kkr. redan under första året, något som projektet uppfyllt. En av framgångsfaktorerna i Hoforsmodellen har varit delaktigheten från politiker, fack och personal. Genom ökade delaktigheten, kunskap och påverkansmöjlighet, tar personalen idag ett större ansvar över planering och schemaläggning. Som arbetsgivare kan Hofors kommun konstatera att den har en mycket kompetent personal som genomfört projektet på ett utmärkt sätt. Projektets målsättning sammanfaller med de erfarenheter vi kan dra: Det är möjligt att ge personalen heltid och införa en flexibel arbetstidsmodell utan merkostnader. Hofors den 15 april 2005 Sven Fernlund Skagerud Processledare Reviderad:

6 1. Projektidé Tittar man framåt kan det konstateras att en stor del av den personal, som idag arbetar inom Omvårdnadsnämndens verksamhetsområden, kommer inom ett tiotal år att gå i pension. Antalet vårdbehövande kommer samtidigt att öka, med påföljd att behovet av att nyrekrytera personal kommer att vara stort i framtiden. Samtidigt har det konstaterats att antalet ungdomar som söker sig till vårdutbildningar har minskat de senaste åren. Från såväl personal och dess fackliga organisationer som ledning och politiker har man påtalat att det krävs åtgärder för att minska antalet deltidstjänster, samt att göra vårdyrket mera attraktivt. Det finns anledning att anta, att för den yngre generationen är kravet på heltidsarbete ett viktigt kriterium för ett attraktivt arbete. Ett annat kriterium är möjligheten att själv styra över sin arbetstid. I dag har vi betydligt fler deltidsarbetande än heltider inom vården och även timanställningar visar på en tendens att öka i kommunen. Idén till Hoforsmodellen kan sägas komma från folket. Personalen har i flera omgångar demonstrerat för möjligheten att jobba heltid. Raimo Pärssinen (s), ledamot av kommunfullmäktige och riksdagsledamot, väckte i juni 2001 en motion i kommunfullmäktige där han föreslog kommunen att erbjuda personalen rätt till heltidsanställning. Motionen bifölls och kommunstyrelsen fick uppdraget att formulera ett projekt som sedermera kom att bli Hoforsmodellen. Ett projekt med möjlighet för personalen att välja heltid, riktat till personalen inom vård och omsorg. Politiskt har det funnits en bred förankring kring projektet där ingen har reserverat sig i kommunstyrelsen när ärendet behandlats. Redan under hösten 2001 bildades en arbetsgrupp bestående av fackliga representanter, verksamhetschef, personalchef samt enhetschefer. Gruppen började genast arbeta med projektidén och hade en temadag med representanter från Markaryds kommun i Hofors hösten Facket bidrog genom att tidigt gå ut och informera medlemmarna om bakgrunden och om projektidén. Arbetsgruppen fortsatte att jobba och den 3 februari 2003 fattade kommunstyrelsen det formella beslutet att starta projektet, om att anställa projektledare, ansöka om medel från HelaProjektet samt att avsätta egna medel till projektet. Det som verkligen kännetecknas som nyskapande i projektet är personalens påverkansmöjlighet och aktivt deltagande i planering av eget arbete. Alla skall få välja den sysselsättningsgrad man vill ha. Alla erbjuds heltid, men kan välja 90 %, 80 %, 75 %, 70 %, 60 % eller 50 %. Hoforsmodellen är ett samarbetsprojekt mellan Hofors kommun, HelaProjektet, Svenska ESFrådet, Kommunal och Arbetsförmedlingen. Projektets devis är Heltid en rättighet - deltid en möjlighet. SYFTE Vi skall erbjuda personalen den sysselsättningsgrad de önskar för att minska antalet deltidstjänster samt att göra vårdyrket mera attraktivt. Vi skall ge personalen större delaktighet i planering av det dagliga arbetet. STRATEGI Vi skall med goda förberedelser ge personalen möjlighet att välja sysselsättningsgrad och lägga individuella scheman. Personalen skall förberedas genom information, diskussion, utbildning och deltagande i planeringen. Projektet inleds med en pilotenhet. Därigenom kan genomförandet justeras när enhet 2 startar. Reviderad:

7 INRIKTNING Projektet går ut på att: - erbjuda önskad sysselsättningsgrad i tjänster inom vården. - ur ett jämställdhetsperspektiv försöka locka fler män till vårdyrket. - minska antalet deltidsarbetslösa. - ge personalen större delaktighet i planeringen av det dagliga arbetet. - ge personalen kompetensutveckling och påverkansmöjlighet. - förbättra arbetsmiljön och därmed minska ohälsan inom vården. För att åstadkomma detta måste vi: - se över hela arbetsorganisationen inom vården. - kartlägga nuvarande sysselsättningsgrader kontra önskade. Direkta resultat och effekter av projektet: - Kommunen kan påvisa fler heltidstjänster inom vården. - Ingen deltidsarbetslöshet ska finnas bland tillsvidareanställd personal inom vården i Hofors kommun. - Personalen har fått större påverkansmöjlighet och delaktighet i förändrings- och utvecklingsarbetet. - Personalen upplever därmed sin arbetssituation mer stimulerade. - Personalen har fått önskad sysselsättningsgrad. - Personalen ansvarar själva för arbetsfördelning med tillhörande turer. Förväntade resultat och effekter på lång sikt: - Fler ungdomar kommer att välja vårdutbildningar. - Det blir mer attraktivt att arbeta inom vården i framtiden. - Fler män kommer att söka till vårdyrken. - Ohälsotalet för anställda inom vården kommer att sjunka. 2. Projektets Uppläggning MÅLGRUPPER Hoforsmodellen införs etappvis enligt indelningen nedan. Enligt beslut i kommunstyrelsen skall projektet omfatta personal inom vård och omsorg men ej de personliga assistenterna. Äldre och handikappomsorgen delades in i 7 delprojekt enligt följande ordning: Pilotprojekt: Persgården, ålderdomshem Delprojekt 2: Villan, Violen och LSS-enheten, gruppboende psykiatri och utvecklingsstörda Delprojekt 3: Spelmannen, servicehus och hemtjänst Delprojekt 4: Äldrecentrum, hemtjänst Delprojekt 5: Äldrecentrum, särskilt boende Delprojekt 6 & 7: Hesselgrenska, sjukhem och nattpatrull Reviderad:

8 MÅL Kvantitativa mål - Antalet män med fast anställning inom vården ska uppgå till minst 7 den 30/ Antal heltidstjänster ska den 30/ uppgå till minst 3 ggr så många som 1/ Antalet långtidssjukskrivna ska uppgå till högst 5 % den 30/ Deltidsarbetslösheten har försvunnit för personal som omfattas av Hoforsmodellen senast den 31/ Alla personalgrupper som omfattas av Hoforsmodellen ansvarar senast den 31/ för fördelning av turer inom de ramar som är fastställda. Kvalitativa mål Den 30/ skall minst 50 % av personalen uppleva; - att de är delaktiga i planeringen av det dagliga arbetet. - att de fått märkbart förbättrad arbetsmiljö. - att de har möjlighet att påverka det dagliga arbetet. - att de fått märkbart mer stimulerande arbetssituation. - att arbetet blivit märkbart mer attraktivt. Den 30/ skall minst 80 % av personalen uppleva att de kan påverka sina arbetstider. Långsiktiga mål Den 30/ skall; - alla som omfattas av modellen arbetar den sysselsättningsgrad de valt. - arbetstidsmodellen fungerar på ett tillfredställande sätt på alla berörda enheter. - vi ha sänkt ohälsotalet. - vi ha sänkt kostnaderna för vikarier, övertidsersättning m.m. - en jämställdhetsplan upprättats - alla som varit tillsvidareanställda eller långtidsvikarier under tiden för start av flexibel arbetstidsmodell, har deltagit i studiecirkel. Den 31/ ; - väljer 20 % fler ungdomar vårdutbildningar. - anser minst 30 % av dem som söker arbete inom vården att yrket blivit märkbart mer attraktivt. - uppgår andelen män som söker arbete inom vården till minst 25 %. - har andelen kort- och långtidssjukskrivna minskat med 3 % -enheter. Kortsiktiga mål Vid utgången av 2003 har vi åstadkommit att - Kollektivavtal tecknats. - Processledare är rekryterad och väl insatt i sin arbetsuppgift, vilket innebär att ansvarig organisation är vald som arbetsgivare samt att processorganisationen är tydlig och åtgärdsinriktad - Informerat alla anställda som berörs om modellen och infört den på en enhet. ARBETSFORMER Projektet har delats upp i ett antal delprojekt. Tanken från första början har varit att starta genomförandet i ett pilotprojekt och ta lärdom från det i genomförandet i de resterande delprojekten. Val av pilotprojekt var därför en viktig del i projektets inledning. Valet föll tillslut på Persgården. Det är ett ålderdomshem beläget alldeles intill kommunkontoret. Närheten till kommunkontoret och projektledaren var ett argument. Andra argument var att enhetschefen ingått i arbetsgrupp och ledningsgrupp från första stund. Reviderad:

9 För tillsvidareanställd personal ska möjlighet finnas att, en gång per år, välja ny sysselsättningsgrad inför kommande verksamhetsår. Således kan man också välja olika sysselsättningsgrader över tiden. Detta kan vara positivt beroende på personliga förhållanden. I och med detta erbjudande om heltidssysselsättning, kan man inte hävda rätten till deltidsstämpling. Detta kommer att innebära ökad flexibilitet för verksamheten för såväl tider som arbetssätt. Denna flexibilitet, som projektet medger och i viss mån kräver, gynnar nya samarbetsformer och motverkar låsta gruppkonstellationer. Projektet inleddes hösten 2003 med att arbetsgivare och fack, tillsammans med stöd från fackets ombudsman och kommunförbundet, skrev ett lokalt kollektivavtal för arbetstidsmodellen. Direktiv för de aktiviteter som skall genomföras på alla delprojekt, fastställdes i genomförandeplanen. I de aktiviteter/förberedelser som skall leda fram till start av det flexibla arbetsschemat finns en rad aktiviteter. Projektledaren och delprojekten definierade tillsammans den personalgrupp som omfattas. Delprojekten planerade och genomförde personalmöten under inledningsfasen för att informera och förbereda personalen på modellen. Aktiviteter för varje delprojekt: - Identifiera önskad sysselsättningsgrad. - Kartlägga behov av datorer. - Utse en arbetsgrupp som skall delta i planeringen. - Fastställa bemanningsplan utifrån budget, önskad sysselsättningsgrad samt verksamhetens behov av personal. - Genomföra studiecirklar. - Utse samordnare att administrera försystem för individuell schemamodell. - Bokföra personalkostnader enligt särskilda direktiv. - Medverka i framtagning i jämställdhetsplan. - Kartlägga personalens utbildningsbehov. - Delta i uppföljning och utvärdering. METODER Bred Förankring Projektet hade redan från början en bred förankring genom fackets medverkan. Viktigt för hela projektet har varit att den process, som startade i och med att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen tog beslutet, fördes vidare av ledningsgruppen och togs omhand av personalen. Det var därför inte en slump att projektledaren har titeln Processledare. Alla insatser har strävat efter att personalen blir delaktig och vill ta över den process som startats. Via information, utbildning, studiecirklar, delaktighet, påverkan m.m. skulle personalen vilja vara med och driva processen. Tanken var att, om vi kan förbereda dem på rätt sätt så blir de tillräckligt intresserade för att själva fortsätta arbetet. Som ett led i förankringen har kommunen tagit del av information från kommuner som redan startat liknande projekt, ex. Söderhamn och Markaryd. Förberedelser Införandet av val av sysselsättningsgrader och ett flexibelt arbetstidsschema tog sin egentliga början i och med det politiska beslutet, men även förberedande arbetet och planerandet innan projektstart hör till metoden goda förberedelser. Hitt hör även flera omgångar med information i form av gemensamma träffar både vid projektstart hösten 2003 och lånt tidigare. Även en förberedande enkät skickades ut under Den undersökte personalens inställning till förändring av sysselsättningsgraden och fick fram att en hög andel skulle kunna tänka sig ändra. I detta inledande skede definierades vilka av personalen som skulle ingå i Hoforsmodellen. En övergripande definition gjordes när pilotenheten startade och en ny definition på individnivå gjordes för varje delprojekt/enhet/avdelning. Reviderad:

10 Vid start gjordes en inventering av behovet av datorer. Eftersom varje enhet kommer att lägga in sina egna scheman fick i stort sett varje delprojekt behov av flera datorer. Det system som valts att lägga schema i, är TietoEnators Persona TID. Målsättningen är även att på sikt integrera det med IFS lön. Uppstart Vid start av varje delprojekt har första fasen i införandet bestått av information till den eller de personalgrupper som ingick i delprojektet. Syftet har varit att väcka intresse för projektet och att få personalen att börja ställa frågor. Processledare hade två möten per avdelning/enhet på en tidsperiod av 2-4 veckor. Personalen informerades och frågor besvarades. En speciell punkt har hela tiden varit besvarandet av de rykten som florerat. I samband med det första mötet på avdelningen lämnades blanketten för val av sysselsättningsgrad ut. Personalen hade ungefär en månad på sig att välja. Innan slutdatum för inlämnande av blanketten hölls ett andra informationsmöte (se stycket ovan) på avdelningen. Detta för att de skulle få svar på sina frågor om valet i första hand. Val av sysselsättningsgrad skall genomföras inför varje år. Förberedande planering I och med att personalen gjort sitt val kunde varje delprojekt sätta sig ner och planera den nya bemanningen. I denna planering ingick det flera delmoment: - För varje enhet/avdelning sammanställdes personalens val av sysselsättningsgrad. - Bemanningsplan upprättas/revideras. En arbetsgrupp bestående av representanter från personalen, enhetschef och Processledaren fastställde bemanningen för varje timme för en hel vecka. Detta utgjorde underlag för bemanningsplanen. - Analys av bemanningsplan. En jämförelse mot budget och personalens val av sysselsättningsgrad gjordes för varje enhet/avdelning. Denna analys gjordes även sammantaget för hela delprojektet. Syftet med analysen var att få ett korrekt underlag för bemanning och för att se om den tidigare bemanningen haft inbyggda fel eller brister. I denna analys bedömdes även den aktuella vikariesituationen. Frågan som varje enhet måste få svar på är om den nya personalresursen stämmer mot det behov som enheten har inklusive en del av det behov av vikarier som enheten har. Denna analys görs kontinuerligt när enheten startat på det flexibla schemat. - Revidera eller ta fram ny turlista att använda när personalen lägger det individuella schemat. - Fastställa tidpunkter för framtagande av det första schemat. - Fastställa period för schemat. - Utse samordnare som skall administrera försystemet och det individuella schemat. Studiecirklar All personal deltog i studiecirklar om förändringsarbete. Syftet var att förbereda personalen på den förändring som införandet innebär men även att ge dem tid och arena till att diskutera kring och fråga om modellen. Ämnen som behandlades var lagar och bistånd, professionalism, grupprocesser, förändringsarbete och konflikter samt jämställdhet. (se bilaga) Från att önska till färdigt schema När man är ny och ovan med individuella flexibla arbetstidsscheman är det lätt att tänka sig att individuellt schema eller önskeschema 1 betyder att man får det man önskar. Så är det naturligtvis inte. Det bygger på att ge och ta. Det är viktigt i en process som denna att få personalen att inte bara förstå hur man gör när man puss 2 lar utan även att ju mer man ger desto mer får man. 1 Med önska menas att varje anställd gör ett schema efter sin sysselsättningsgrad och egen planering. 2 Med pusslar menas den process där personalgruppen tillsammans skapar ett schema enligt bemanningsplanen utifrån de enskilda personernas schemarader. Reviderad:

11 I Hofors har vi valt att låta personalgruppen få stort inflytande över hur processen från önskeschema till färdigt schema skall gå till. Vi har dock gett dem en mall att följa de första gångerna. Vi har valt följande process: - ÖNSKA: Under 2 veckors tid får personalen skriva ner ett önskeschema. Schemaperioden har i de flesta fall varit ett 10 veckors schema. - PUSSLA: Under 2 veckors tid skall personalen pussla ihop ett schema efter den bemanningsplan som tagits fram. Under den första delen av pusseltiden får var och en pussla sin egen rad på önskeschemat. - PUSSELMÖTE: Pusslandet avslutas med ett möte där alla i personalguppen deltar. Målsättningen är att ta fram ett fungerande schema utifrån den bemanningsplan som finns framtagen. Misslyckas man med en eller flera dagar/turer överlämnas schemat till enhetschefen. - FÄRDIGT SCHEMA hängs upp senast 2 veckor innan det skall börja gälla. Återkoppling En viktig ingrediens i processen att lägga schema är att lära av sina misstag. När gruppen lagt ett eller två scheman är det viktigt att man ser över rutinerna. Vad fungerade? Vad fungerade inte? Passar rutinerna vår avdelning? Alla har sina förutsättningar och modellen fungerar bäst om var och en hittar sitt sätt att lägga schemat. TIDPLAN Införandet på varje delprojekt har tagit 5-9 månader, från information och val av sysselsättningsgrad till första dagen på nya schemat. Tidplanen för införandet har sett, ut som följer: Start införande Start schema Pilotprojekt: september februari 2004 Delprojekt 2: november april 2004 Delprojekt 3: december september 2004 Delprojekt 4: april oktober 2004 Delprojekt 5: maj oktober 2004 Delprojekt 6 & 7: september mars 2005 Införandet av Hoforsmodellen på en utvald enhet genomgår olika faser och tar några månader i anspråk. Faserna i införandet kan kort beskrivas: 1. Information och utlämnande av enkät 2. Insamling och sammanställning av enkätsvar 3. Arbetsgrupp med företrädare för personalen utses 4. Sammanställning, sysselsättningsgrader och budget 5. Bemanningsplan, upprättande och analys 6. Studiecirklar 7. Underlag för start av arbetstidsmodell tas fram 8. Utbildning av samordnare i datasystem 9. Första schemat tas fram av personalen LÖPANDE UPPFÖLJNING Processledaren är ansvarig för att informera internt i kommunen om projektet. Personal, samordnare, enhetschefer och ledningsgruppen får genom hela projektet löpande information. Syfte med att ha en pilotenhet var att erfarenheter skulle spridas vidare till de andra projekten. Informationen sprids via e-post, möten, personliga kontakter m.m. Reviderad:

12 DOKUMENTATION AV PROJEKTET Ett utdrag ur genomförandeplanen klargör behovet av information och dokumentation samt kommunens målsättning att information och delaktighet är viktigt: Återkommande informationsträffar och diskussionsmöten kommer att bli avgörande för att lyckas med detta projekt. Vissa personalgrupper måste få vara frågande och oroliga inför denna förändring och vi måste lyssna och få människorna att känna sig delaktiga med sina frågor och funderingar. Processledaren kommer att arbeta fram informationsmaterial och publikationer för spridning i hela organisationen. Vi vill verkligen prioritera tiden i denna förankringsprocess, så att ingen ska känna sig "överkörd" eller ovetande om målen med projektet. Projektidén ska vara väl känd i hela organisationen. Det måste finnas väl tilltagna tidsramar att i samband med arbetsplatsträffar och samverkansmöten öppet få föra en dialog om projektets innehåll, styrkor och eventuellt befarade svagheter. Planerna för införandet ska vara tydliga och väl förankrade. Skriftlig och muntliga rapporter skall ges till kommunstyrelse, omvårdnadsnämnd, HelaProjektet och ESF-rådet. EGEN UTVÄRDERING Den utvärdering som görs internt är: - Sammanställning av val av sysselsättningsgrader - Rapport från studiecirklarna - Sjukfrånvaro - Jämställdhetsplan - Projektets påverkan på verksamhetens ekonomi EXTERN UTVÄRDERING Utvärdering av projektet har skett av Susann Olsson och Charlotte Fransson, Gävle 3. Utvärderingen startade hösten Projektets Genomförande PROJEKTORGANISATION OCH SAMARBETSPARTNERS En styrgrupp bestående av kommunalrådet och omvårdnadsnämndens ordförande, ger Processledaren uppdrag. Respektive enhetschef har efterhand tagit ett större ansvar för genomförandet på sin enhet. I projektet ingår representanter för Hofors kommun, Kommunal och Arbetsförmedlingen. Projektets ledningsgrupp har bestått av projektansvarig, personalchef, representanter för Kommunal, Arbetsförmedlingen, Ekonom, berörda Enhetschefer samt Processledaren. Dessa har ansvarat för beslutet som rör det praktiska arbetet. 3 Rekommenderade av Arbetslivsinstitutet Reviderad:

13 Organisation: Styrgrupp HelaProjektet ESF-rådet Ledningsgrupp Arbetsförmedlingen Kommunal Projektansvarig Processledare Äldre- och Handikappomsorg Samarbetspartners medverkan Kommunen har sökt och fått stöd av HelaProjektet och ESF-rådet med 50 % respektive 25 % av projektkostnaden. Arbetsförmedlingen har varit en aktiv part under det tidiga skedet av projektet. Arbetsförmedlingen deltog i ledningsgruppen redan innan projektstart och kunde tillföra en del i planeringen. På senare tid har de främst bidragit med administration kring ersättningen till deltidsarbetslösa. Kommunen fick besked om stöd från HelaProjektet i juni Då hade Processledaren redan anställts och kommunfullmäktige gett sitt klartecken till projektet. Under hela tiden har HelaProjektet varit ett stöd, bl.a. i form av projektledarträffar i Stockholm. Det har tillfört kunskap och nätverk. ESF-rådet tog beslut om stöd till projektet i februari GENOMFÖRANDEPROCESSEN Processen att genomföra projektet har sett lika ut i alla delprojekt. Det startade med att ge en första information på personalmöte där blankett för val av sysselsättningsgrad lämnades ut. En andra informationsomgång genomfördes innan valen samlades in och sammanställdes. En arbetsgrupp utsågs bland personalen som tillsammans med enhetschef och Processledaren tog fram en bemanningsplan för varje enhet/avdelning. Med planen som utgångspunkt togs underlag fram för schemaläggningen. Samordnare utsågs för varje enhet/avdelning varefter alla fick utbildning i det datasystem som används för schemaläggning. Studiecirklar genomfördes för alla berörda, inklusive en del av vikarierna. Problem och hinder med genomförandet Genomförandet innebar i huvudsak två saker; att ge personalen möjlighet att välja sysselsättningsgrad och att införa en flexibel arbetstidsmodell. Att genomföra den första hade sina svårigheter men överskuggades helt av den andra fasen. Att välja sysselsättningsgrad var en ovan företeelse för personalen. Många visste direkt vad de ville men många var rädda för att inte orka, inte hinna jobba så mycket som de skulle vilja etc. Rädslan stod nog egentligen för osäkerheten inför det system som infördes. Det är inte lätt att veta hur mycket mer man orkar jobba eller hur mycket mer fritid man har råd att ha. Svårigheten med att informera personalen och att hjälpa dem att göra sitt val, var att det inte fanns något bra sätt att åskådliggöra möjligheterna. Det måste upplevas av var och en. Reviderad:

14 Hade man ex. 70 % sysselsättningsgrad före projektet var det ibland ett för stort steg att gå upp till heltid direkt. Att det fanns möjlighet i projektet att utnyttja OB tiden som en arbetstidsförkortning så att man inte behöver jobba 100 % trots att man valt det, var svårt att förstå. Valde man ex. 80 % första gången och fick jobba så ett år, så har flera som nu valt för andra gången, sett att det nog är möjligt att välja heltid ändå utan att jobba fler timmar! Den insikt som vi som leder projektet hade var svår att överföra på personalen vid start av projektet. Insikten har dock kommit för dem som haft modellen i snart ett år. En positiv effekt har också varit att personalen tipsar varandra om modellens möjligheter. Att informera personalen om den flexibla arbetstidsmodellen har dock varit ett mycket större hinder. Målsättningen har hela tiden varit att alla som ingår i projektet skulle få samma möjlighet till att förstå. En svårighet har varit personalens ovana vid administrativt arbete, ex. att lägga schema. Varje chef vet att det är svårt att lägga ett schema. Tänk dig hur svårt det är när 10 personer skall göra det tillsammans. Det är möjligt att genomföra på ett bra sätt där alla kan delta på lika villkor. Det förutsätter dock att alla i gruppen vet vad de skall göra. En svårighet har varit att få alla att förstå att hela gruppen måste vara med på tåget för att schemaläggningen skall vara framgångsrik. Arbetsgrupper inom vården har relativt lite vana vid att samarbeta på detta sätt. Denna typ av krav ställs inte på arbetsgrupper i vården. Modellen bygger på att det är självklart att ju mer man ger desto mer får man vid pusslingen. Ovanan att förhandla med sina kollegor kan sätta käppar i hjulet. En svårighet har därför varit att lotsa grupperna genom den första, besväriga perioden så att de hittar sitt eget sätt. Ett annat hinder är att modeller av detta slag blir komplexa för den som står i begrepp att lära sig den. Det är inte förrän alla i gruppen förstår hur de skall göra som gruppen blir bra på schemaläggning. Det är många detaljer att lära ut och varje kunskap skapar nya frågor. Det ansvar som läggs på gruppen kan i sig vara en svårighet. Det är lätt att gruppen tar på sig ett för stort ansvar. Det schema som de pusslar måste inte bli färdigt. Ansvaret att färdigställa ett arbetsschema är fortfarande enhetschefens. Personalen är ibland ovana vid ansvarstagande och vetskapen om att använda sig att sitt eget ansvar på rätt sätt. Andra hinder har varit det centrala avtalet som inte hänger med i utvecklingen. Det har aldrig varit arbetsledningens syfte att ta ifrån personalen förmåner men vissa paragrafer i det centrala avtalet är inte förhandlingsbara som ex. förskjuten arbetstid. I dessa fall skapar avtalet merarbete för att få ihop att lokalt kollektivavtal. Man kan säga att projektet dessutom har skapat frågor som rör tolkningar av lagar och avtal. Dessa har i sig inte varit nya frågeställningar för kommunen som arbetsgivare, men personalens nyvunna kunskaper skapar nya frågor och hinder att ta sig över. Ett annat hinder är samtidigt förutsättningen för projektet. Att jobba i ett projekt innebär till viss del att plöja ny mark. Att ställa nya frågor och vinna ny kunskap. Denna plöjning tar kraft och energi och ibland känns frågorna gamla. Varför skall vi behöva diskutera regler kring allmänt anställningsstöd med arbetsförmedlingen? Varför behöver arbetsgivare och fack förhandla om lokala avtal varje gång ett projekt startas? Varför skall vi behöva informera försäkringskassan om vår modell som ändå inte är mer annorlunda än att andra har använt liknande modeller i flera år? Den 18 februari 2005 diskuterade vi reglerna kring tillfällig föräldraförsäkring med försäkringskassan i Gävle. Varför sker det inte ett informationsutbyte mellan ex. försäkringskassan och kommunförbundet, som i detta fall? Framför allt, varför har det inte skett tidigare? Goda lösningar och framgångsfaktorer Under genomförandefasen fungerade projektet som det var tänkt. Sammantaget beror det naturligtvis på en mängd faktorer, bl.a. bra personal och chefer. En viktig faktor som gett oss en bra start, tydligt uppdrag och arbetsro är politikernas tydliga beslut och stöd till projektet. Låter självklart men så är inte alltid fallet i de kommuner som driver liknande projekt. Fackets medverkan var varit viktig för planering och genomförande. De var med från början i arbetsgruppen och de informerade medlemmarna tidigt om modellen. Delaktighet har varit ett av målen och under arbetets gång har det genomsyrat projektet. Alla stödjer verkligen projektet i Hofors kommun. Reviderad:

Heltidsprojektet. Slutrapport. Datum 11-09-30. Författare Sven Fernlund Skagerud

Heltidsprojektet. Slutrapport. Datum 11-09-30. Författare Sven Fernlund Skagerud Datum 11-09-30 Heltidsprojektet Slutrapport Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusgatan 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 50 00 www.avesta.se Orgnr: 2120002262

Läs mer

Heltidsprojektet i Avesta

Heltidsprojektet i Avesta Datum 2011-04-15 Heltidsprojektet i Avesta Heltid och Kvalité Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusg 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 56 61 E-post: sven.fernlund-skagerud@avesta.se

Läs mer

Arbetstidsmodell. Projektrapport

Arbetstidsmodell. Projektrapport Arbetstidsmodell Projektrapport Susanne Pohlman-Ericsson Projektledare September 2009 1 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Syfte... 5 Projektplanering... 6 Projektorganisation... 6 Milstolpeplan...

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Äldreomsorgens organisering

Äldreomsorgens organisering Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Institutet för Kvalitets- och Utvecklingsarbete Lena Ede Äldreomsorgens organisering Utvärdering av projekt Tänk Vidare i Hammarö kommun IKU-rapport 2005:5

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun April 2013 Malin Ljungzell och Helena Svensson APeL FoU Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING...

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORTUNA

UTVÄRDERING AV FORTUNA Malmö högskolas utvärderingsrapporter Nr 3, 2007 UTVÄRDERING AV FORTUNA Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt Josefin Aggestam Handledare: Joakim Tranquist Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Ledningsstyrt jämställdhetsarbete Förord Denna rapport är resultatet av ett förändrings- och utvecklingsprojekt, Jämvikt, med syfte att skapa

Läs mer

Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden 1998-2000

Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden 1998-2000 Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden 1998-2000 April 2000 Thomas Ericsson, Firma TEAF Katarina Moström-Askdal, JUAB Jämställdhetsutveckling AB TILL JÄMTLANDS LÄNS

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström Ringar på vattnet Från projekt till löpande verksamhet Caroline Stjernström Förord 1. Statens institutionsstyrelse (SiS) 5 2. Försäkringskassan 11 3. Arbetsförmedlingen 23 4. Kriminalvården 33 5. Reflektion

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L Förebyggande arbete för en hållbar arbetshälsa Lägesrapport i december 2002 KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP SEKTIONEN

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer